Veřejný ochránce práv EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv EU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Veřejný ochránce práv EU Bakalářská práce Autor: Lucie Rindlerová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Dr. Lenka Kinclová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 28. dubna 2014 Lucie Rindlerová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní Dr. Lence Kinclové za odborné vedení, připomínky a pomoc při tvorbě bakalářské práce.

4 Anotace práce Předmětem bakalářské práce je srovnání činnosti evropského veřejného ochránce práv a českého veřejného ochránce práv. Cílem práce je seznámit čtenáře s institucí Českého a Evropského veřejného ochránce práv, s jejich historií, představit současné a minulé veřejné ochránce práv, porovnat působnost a pravomoci těchto institucí, dále shrnout statistické informace o činnosti těchto institucí a analyzovat proběhlá šetření. V závěru jsou rozebrány statistické údaje za rok 2012 a vypracováno srovnání instituce Veřejného ochránce práv v České republice a v Evropské unii. Klíčová slova ombudsman, evropský veřejný ochránce práv, český veřejný ochránce práv, působnost, pravomoci, podnět Annotation The subject of this thesis is comparison of activities of European Ombudsman and Czech Ombudsman. The aim is to introduce institutes of the European Ombudsman and Czech Ombudsman to reader, together with information about their history, present and past ombudsmen, compare the scope and competencies of these institutions, summarize statistical information about the activities of both institutions and to analyze finished inquiries. Finally, statistical data are analyzed and worked out comparison of the Ombudsman in Czech Republic and European Union. Keywords Ombudsman, Czech Public Defender of Rights, European Public Defender of Rights, scope, powers, suggestion

5 OBSAH Úvod Veřejný ochránce práv teorie Charakteristika instituce veřejného ochránce práv Definice veřejného ochránce práv Klasifikace instituce Historie veřejného ochránce práv Historie evropského veřejného ochránce práv Historie českého veřejného ochránce práv Představitelé evropských veřejných ochránců práv Představitelé českých veřejných ochránců práv Pravomoci a nástroje Evropský veřejný ochránce práv Působnost Pravomoci Vyšetřovací pravomoci Nástroje Český veřejný ochránce práv Působnost Pravomoci Vyšetřovací pravomoci Nástroje Rozpočet Rozpočet evropského veřejného ochránce práv Rozpočet českého veřejného ochránce práv Výstupy činnosti Evropský veřejný ochránce práv Český veřejný ochránce práv Mediální viditelnost Evropský veřejný ochránce práv Český veřejný ochránce práv Srovnání Historie a právní zakotvení Pravomoci a nástroje

6 7.3 Rozpočet Výstupy činnosti Mediální viditelnost Závěr Seznam použitých zdrojů Tištěné zdroje: Internetové zdroje: Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod Významnou součástí právního státu a ochrany lidských práv je i kontrola státní moci uskutečňovaná prostřednictvím instituce veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv stojí mezi státní správou a nespokojeným občanem, který se chce doţadovat nápravy, ne však soudní cestou, která můţe být někdy komplikovaná a finančně nákladná. V některých případech můţe být veřejný ochránce práv pro běţného občana, který se cítí být poškozen, poslední instancí, protoţe se můţe zabývat i věcmi, které není moţné řešit soudně. Domnívám se, ţe v České republice je stále mnoho lidí, kteří nevědí, čím se veřejný ochránce práv zabývá. Vzhledem k tomu, ţe jsme jiţ několik let členy Evropské unie, můţe činnost orgánů Evropské unie zasahovat v mnohých oblastech i do ţivota občanů České republiky. Se vznikem Evropské unie došlo ke vzniku instituce evropského veřejného ochránce práv. Kaţdý občan Evropské unie a tedy i občan České republiky se můţe obrátit na evropského veřejného ochránce práv. Problém ale vidím v tom, ţe občané nejsou dostatečně informováni o moţnosti podat stíţnost evropskému veřejnému ochránci práv. Cílem mé bakalářské práce je představení a porovnání institucí českého a evropského veřejného ochránce práv. Činnost těchto institucí je v podstatě velmi podobná, ale odehrává se v různých rovinách působnosti. Občané České republiky se tak mohou v záleţitostech týkajících se orgánů a institucí Evropské unie obrátit na evropského veřejného ochránce práv, a případně, ţe jsou nespokojeni s činností státní správy, na českého veřejného ochránce práv. V celkem 7 kapitolách mé bakalářské práce je nejprve nastíněn teoretický základ instituce, tj. charakteristika, definice a klasifikace instituce, následuje historický exkurz do vývoje českého a evropského veřejného ochránce práv a představení pravomocí a nástrojů, kterými disponují oba veřejní ochránci práv. Dále práce pojednává o rozpočtech obou institucí a o jejich mediální viditelnosti. Předposlední kapitola je věnována analýze výstupů činnosti obou institucí za rok 2012 a samotný závěr práce tvoří srovnání obou institucí. Ve své práci vycházím z teoretických informací získaných z právních předpisů, odborných publikací, internetových zdrojů a výročních zpráv. Pro porovnání výstupů činností a rozpočtu byly pouţity výroční zprávy za rok 2012, protoţe v době vypracování bakalářské 7

8 práce nebyly ještě údaje za rok 2013 známy. Při zpracování této komparativní analýzy byly pouţity především metody analýzy a komparace. 8

9 1. Veřejný ochránce práv teorie 1.1 Charakteristika instituce veřejného ochránce práv V demokratických zemích je významnou součástí právníka státu a ochrany lidských práv institut veřejného ochránce práv občanů nebo-li ombudsmana. Tato instituce je hlavně určena pro běţné občany, kteří se nevyznají a nedokáţou správně pochopit úřední postupy. Instituce veřejného ochránce práv slouţí jako pomoc občanovi, který se domáhá svých práv vůči úřadům veřejné správy. Tato pomoc by měla být pro občana snadno dostupná a jednoduchá a především účinná ochrana proti chování úředníků veřejné správy. 1 Chceme-li zjistit důvody, proč instituce veřejného ochránce vznikla, musíme hledat v nedostatcích státní správy a jejího výkonu. Pozadí vzniku většiny úřadů veřejného ochránce práv je rozrůstající se státní správa a administrativní aparát, který se tak stává velmi těţkopádný. 2 Charakteristickým znakem současného moderního státu je úzce specializovaná byrokracie, která je vůči občanovi někdy nepruţná, necitlivá aţ necitelná. Instituce veřejného ochránce práv je pro občana důleţitým a vítaným prostředníkem, který napomáhá eliminovat třecí plochy mezi obyčejným občanem a byrokratickým aparátem. Z těchto důvodů lze funkci veřejného ochránce práv charakterizovat jako funkci ochrannou. Veřejný ochránce práv chrání občana při jeho komunikaci se státem a jeho veřejnou správou před nespravedlivým a chybným nebo ledabylým výkonem státní moci. 3 Obecně lze charakterizovat institut veřejného ochránce práv jako institut nezávislý, bezplatný, relativně pruţný a hlavně minimálně formální, který přispívá k zajištění práv a oprávněných zájmů, kdy se občan dostává do konfliktu s úřady státní správy. Veřejný ochránce práv by měl zmírňovat nerovné postavení subjektu (občana) oproti úřadu státní správy. Pokud veřejný ochránce práv dojde ke zjištění, ţe práva občana byla porušena, doporučuje správnímu orgánu, jak by měl provést nápravu. Z tohoto důvodu je důleţitá určitá neformální autorita veřejného ochránce práv, která je dána osobními a odbornými kvalitami veřejného ochránce práv. Tato neformální autorita totiţ můţe přispět k tomu, ţe orgány 1 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. VIII. 2 SKÁLA, J. Proč ombudsman aneb obi ius ibi remedium. Právník, 1994, č. 2, s ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s

10 veřejné správy doporučení veřejného ochránce práv respektují. 4 Existence úřadu veřejného ochránce práv má pro občana i určitou psychologickou hodnotu. Občan má tak pocit, ţe se můţe obrátit na někoho, kdo se mu pokusí pomoci, na někoho, kdo se bude snaţit sjednat nápravu Definice veřejného ochránce práv Definovat význam slova ombudsman nebo-li veřejný ochránce práv, je velmi sloţité. Veřejný ochránce práv je vlastně českou obdobou ve světě rozšířeného institutu ombudsmana. Definic existuje více, ale ţádná přesně nevystihuje význam institutu ombudsmana. Původní švédský model se postupně rozšířil do mnoha zemí světa, kde působí v modifikované formě, která respektuje místní zvláštnosti. V české literatuře lze nalézt například tuto definici: Ombudsman je nezávislá nestranná osoba volená Parlamentem, která na základě stíţností nebo z vlastní iniciativy a poměrně neformálně šetří namítanou (tvrzenou) nezákonnost nebo jiná pochybení (nespravedlivost, nesprávnost, nepřiměřenost, atd.) v jednání (nečinnosti) veřejné správy. 6 Asi nejvýstiţnější definicí, kterou lze nalézt v české odborné literatuře, je definice z učebnice správního práva: Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru (ani jemu však není podřízen). Na základě stíţností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i neformálním způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak můţe učinit i z jiného podnětu nebo z vlastní iniciativy) a zjistí-li, ţe práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. 7 Vzhledem k tomu, ţe veřejný ochránce práv je vlastně českou modifikací zahraničního kolegy, cituji i definice ze zahraniční literatury. Nejčastěji uváděnou definicí je definice vytvořená Mezinárodní asociací právníků: Úřad (instituce) zřízený ústavou, legislativním aktem nebo Parlamentem, v jehoţ čele stojí nezávislý, vysoce postavený veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo Parlamentu, který přijímá stíţnosti občanů na vládní 4 HRABCOVÁ, D. Několik úvah o činnosti veřejného ochránce práv v ČR. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti, 2002, s Důvěra ve státní instituce klesá, Dostupné z: [cit. 12. listopadu 2013]. 6 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 7 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s

11 úřady, úředníky a zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy. 8 Známý německý teoretik Hansen charakterizuje pojem ombudsmana jako: spolehlivou osobu, která z důvodu právní ochrany jednotlivce a také z důvodu parlamentní kontroly, dohlíţí na téměř všechny správní orgány a státní zaměstnance. Nemůţe opravovat jejich rozhodnutí, ale na základě stíţnosti nebo vlastní iniciativy je můţe kritizovat. 9 Na závěr bych ještě ráda uvedla, jak tuto instituci definuje náš zákon. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv říká, ţe: Veřejný ochránce práv (dále jen ochránce ) působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod Klasifikace instituce Klasifikovat instituci veřejného ochránce práv můţeme různým způsobem. Základní členění spočívá v rozlišení tří typů ombudsmanů: ombudsman moci zákonodárné (parlamentní či legislativní veřejný ochránce práv) ombudsman moci výkonné zvláštní ombudsman (speciální) Z historického hlediska je ombudsman moci zákonodárné nejstarší a především nejrozšířenější. Jedná se o klasický model ombudsmana, který je volen Parlamentem (nejvyšším zákonodárným sborem) na přesně stanovené funkční období. K zákonodárnému orgánu, který ho zřizuje je vázán vztahy vzájemné zodpovědnosti a provázanosti. Druhý model ombudsmana moci výkonné je jmenován vládou popřípadě jejím předsedou nebo hlavou státu. Z výkonu své činnosti je odpovědný vládě a nemá ţádné přímé vazby na Parlament. Je součástí veřejné správy a tak nemůţe být dosti účinnou formou kontroly veřejné správy, protoţe je vlastně její součástí. Chybí mu tak důleţitý znak institutu a to nezávislost. Zvláštní (speciální) ombudsman je přímo podřízen tomu orgánu, který ho zvolil. Můţe mít charakter moci výkonné nebo i zákonodárné. 8 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. Díl. Obecná státověda. Praha: Linde Praha, 1998, s HANSEN, J. Die institucion des Ombudsman, Frankfurt (am Main): Athenäum-Verlag, 1972, s zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Z hlediska nezávislosti můţeme dělit ombudsmany na dva typy: ombudsman pravý ombudsman nepravý Nepravý ombudsman je podřízen výkonné moci. Chybí mu tak nezbytný znak institutu nezávislost a hrozí tak, ţe se z ombudsmana stane pouhý orgán vnitřní kontroly. Mezi nepravé ombudsmany lze zařadit ombudsmana moci výkonné a zvláštního veřejného ochránce práv. Pravé ombudsmany můţeme podle rozsahu působnosti rozdělit na všeobecné a zvláštní (například dětský, vojenský nebo vězeňský veřejný ochránce práv). Všeobecný ombudsman se zaměřuje na činnost téměř celé veřejné správy. Druhý jmenovaný se zabývá úzce vymezenou oblastí veřejné správy. Z hlediska územní působnosti dělíme ombudsmany na: ústřední zemské místní Působnost ústředního ombudsmana je celostátní. Zemští ombudsmani působí ve sloţených státech (např. USA). Místní ombudsmani působí jen na určitém území a řeší stíţnosti na místní orgány. Podle moţnosti přístupu k ombudsmanovi rozlišujeme tyto tři modely: skandinávský britský africký V případě skandinávského modelu se můţe občan obracet na úřad ombudsmana přímo. Pro britský model je charakteristický tzv. poslanecký filtr, kdy se občan můţe na institut ombudsmana obracet nepřímo prostřednictvím podání k poslanci, který obvykle musí se šetřením vyslovit souhlas. Specifický charakter má africký model, který se vyznačuje kolektivním sloţením instituce SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIII.- XVII. 12

13 2. Historie veřejného ochránce práv Institut veřejného ochránce práv není novou záleţitostí. Kořeny lze nalézt uţ ve středověku. Podobné znaky jako má instituce veřejného ochránce práv měla i činnost tribunu lidu ve starověkém Římě a v činnosti kontrolních orgánů ve středověké Číně. V České republice lze nalézt kořeny instituce ombudsmanského typu uţ v 17. století, kdy působil Sbor defenzorů, jejichţ úkolem byla ochrana náboţenské svobody a víry. 12 Termín Ombudsman pochází ze švédského slova ombud coţ znamená zástupce, zmocněnce, osobu jednající v zájmu jiné osoby. 13 Zárodek slova je třeba hledat ve středověkém slově umbup, které znamená moc, autorita. Tento výraz pochází pravděpodobně z islandštiny. 14 První veřejný ochránce práv dnešního typu byl do úřadu povolán ve Švédsku. Švédský král Karel XII. ustanovil v roce 1713 úřad Královského Nejvyššího Ombudsmana, jehoţ úkolem bylo dohlíţet na dodrţování zákonů a dalších právních předpisů a mít dozor nad plněním povinností státních úředníků. Jiţ od roku 1719 není ombudsman (později označován jako kancléř justice) do funkce povolán králem, ale je jmenován vládou a ještě později, kdyţ došlo k posílení vlivu Parlamentu, začal ombudsman působit jako orgán Parlamentu. 15 Od roku 1809 byl institut švédského veřejného ochránce práv zakotven ve švédské ústavě. Ústavou byla veřejnému ochránci práv stanovena odpovědnost za dohled nad veřejnými činiteli a povinnost ochraňovat občany před byrokratickými postupy. 16 Švédský vzor v pozdějších letech napodobovaly i další skandinávské země. Obdobná instituce jako ve Švédsku byla v roce 1919 zřízena ve Finsku, v roce 1952 v Norsku a následně v roce SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII. 13 PETERS, A. The European Ombudsman and the European Constitution. Netherlands: Kluwer Law International, 2005, s Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 14 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII. 15 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII XIX 16 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013] 13

14 v Dánsku. Zřízením institucí ombudsmanského typu skandinávské země historicky přispěly k ochraně práv občanů. 17 Významný přínos pro popularizaci ombudsmanské instituce v demokratických zemích znamenal první dánský ombudsman Stephen Hurwitz. Tento dánský ombudsman navštívil mnoho zemí a významně tak napomohl k prosazení instituce veřejného ochránce práv jako nezbytné součásti demokratického právního státu. V roce 1962 došlo k ustanovení veřejného ochránce práv na Novém Zélandu podle dánského vzoru. 18 V letech byl veřejný ochránce práv i v demokratických zemích západního světa institucí nezvyklou a málo rozšířenou. Na základě zkušeností z fungování několika málo ombudsmanských institucí (instituce existovala jen ve skandinávských zemích a na Novém Zélandu), skupina právníků definovala obecné znaky ombudsmanské instituce, která je nezbytná pro fungování právního státu. 19 Zřízení institutu veřejného ochránce práv na Novém Zélandě odstartovalo proces, který se později nazýval ombudsmánie a probíhal v 60. a 70. letech a při němţ vznikaly instituce ombudsmanského typu v mnoha zemích a na různých kontinentech. Instituce veřejného ochránce práv vznikly i v zemích jako například Guyana, Tanzanie (1966), Havaj (1969), Nebraska (1969), Mauricius (1970), Izrael (1973), Portugalsko (1976), Austrálie, Rakousko (1977) a další. 20 Na základě zkušeností ze Skandinávie následovalo i kontroverzní zřízení vojenského ombudsmana ve Spolkové republice Německo v roce 1957 a zaloţení obecných (general) ombudsmanů ve Velké Británii v roce 1967, ve Francii v roce 1973 a později i v dalších členských státech Evropské unie. 21 I přesto, ţe instituce ombudsmana byla původně velmi neobvyklá, došlo k jejímu rozšíření natolik, ţe v 70. a 80. letech se stala standardem pro fungování moderního právního státu. Tuto instituci dnes můţeme najít téměř ve všech demokratických zemích. Její obliba vzrostla natolik, ţe veřejní ochránci práv působí i v zemích, které nemají všechny znaky demokratického právního státu EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013] 18 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX 19 ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX. 21 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 22 SKÁLA, J. Proč ombudsman aneb Ubi ius ibi remedium. Právník, 1994, č. 2, s

15 2.1 Historie evropského veřejného ochránce práv Vznik Evropské unie přispěl k vytvoření Statutu evropského veřejného ochránce práv. 23 Se zavedením občanství Unie, které lze získat prostřednictvím občanství jiného státu, vznikla i myšlenka na zlepšení práv občanů proti křivdám spáchaným úředníky orgánů a institucí Evropské unie. 24 Myšlenkou zřízení instituce evropského veřejného ochránce práv se začaly zaobírat orgány Unie uţ v 70. letech minulého století. Evropský parlament přijal návrh na zřízení funkce evropského veřejného ochránce práv. Tento návrh se však nesetkal s pochopením Evropské komise. 25 Idea na zřízení evropského veřejného ochránce práv je úzce spojena s evropským občanstvím. Jako první s myšlenkou zavedení ustanovení týkající se evropského občanství do Smlouvy o Evropské unii přišel španělský premiér Philips Gonzales, který zaslal v květnu 1990 dopis adresovaný ostatním členům Evropské rady. Na základě tohoto dopisu předloţila v září 1990 španělská delegace v rámci mezivládní konference o politické unii poznámky o občanství nazvané Cesta k Evropské unii. Podle tohoto návrhu by se vznikem zvláštních práv občanů Evropské unie mělo dojít i k zavedení zvláštních orgánů, které budou odpovědné za ochranu těchto práv. Evropští občané by měli získat moţnost ochránit svá práva v rámci Unie prostřednictvím podání stíţností k evropskému veřejnému ochránci práv. O několik měsíců později v únoru 1991 španělská delegace předloţila ještě podrobnější návrh. 26 Evropská rada a následně i Evropská komise se k tomuto návrhu vyslovily kladně s tím, ţe hlavním cílem instituce evropského veřejného ochránce práv bude ochrana práv občanů Evropské unie. Proti zřízení instituce evropského veřejného ochránce práv se postavil Evropský parlament. Argumentoval tím, ţe by došlo k oslabení pravomocí Parlamentu, Výboru pro kontrolu Evropské komise a také Petičního výboru. Bylo proto třeba hledat kompromisní řešení. Toto kompromisní řešení bylo součástí návrhu Smlouvy o Evropské unii. V návrhu bylo garantováno jak petiční právo vůči Evropskému parlamentu tak i právo 23 Rozhodnutí Evropského Parlamentu o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce evropského veřejného ochránce práv. 24 PREININGER, M. Evropský ombudsman a ČR, Dostupné z: [cit. 20. listopadu 2013]. 25 ŠKRÁBALOVÁ, L. Institut a smluvní zakotvení evropského ombudsmana: historie, současnost a výhled do budoucna, Dostupné z:http://www.uni-koeln.de/wisofak/powi/wessels/de/archiv/igc_net/skrabalova_european_ombudsman.pdf [cit. 21. listopadu 2013]. 26 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 15

16 občanů obracet se svými stíţnostmi na evropského veřejného ochránce práv. Návrh této smlouvy byl schválen v roce Úřad Evropského veřejného ochránce práv tak vznikl na základě Maastrichtské smlouvy s účinností od Historie českého veřejného ochránce práv Nepatrné náznaky předchůdce veřejného ochránce práv, lze najít u nás jiţ v 17. století. Byl to sbor takzvaných Defenzorů. Jejich posláním bylo ochraňovat víru a náboţenskou svobodu. Částečně by se tento sbor dal povaţovat za jistého kolektivního veřejného ochránce práv, jehoţ posláním bylo chránit zachovávání náboţenské svobody. 28 Cesta ke zrodu instituce veřejného ochránce práv byla i po roce 1989 v České republice dlouhá a trnitá. Důvodem toho byl i fakt, ţe instituce tohoto druhu nemá v České republice tradici. 29 Instituce s jistými ombudsmanskými znaky se objevila v českém právním řádu v roce 1990, přijetím federálního zákona č. 540/1990 Sb., o Generálním inspektorovi ozbrojených sil, pouze však s působností v oblasti ozbrojených sil. 30 Úkolem Generálního inspektora bylo nahradit branný a bezpečnostní výbor tím, ţe by přebral jeho kontrolní činnost a zároveň měl chránit práva vojáků. K výkonu této činnosti měl disponovat rozšířenou působností v oblasti respektování lidské důstojnosti a občanských práv. Ke zřízení této instituce však nikdy nedošlo. Osobu generálního inspektora měli zvolit poslanci Federálního shromáţdění. Tito poslanci však nedokázali najít osobnost, která by byla přípustná pro všechny strany. Za dva roky po této volbě došlo k rozpadu federace a tak zákon č. 540/1990 Sb., nenašel nikdy naplnění i přestoţe je stále platným právním předpisem. 31 Na podzim roku 1992 při přípravě Ústavy České republiky se objevily alternativní návrhy na ustanovení takzvaného Ochránce základních práv a svobod, který měl mít znaky ombudsmanské instituce. 32 V roce 1993 byl pořádán seminář Ombudsman v České republice. Spoluzakladatel tohoto semináře Český helsinský výbor poţádal doc. V. Mikuleho a doc. V. Sládečka, aby vypracovali návrh zásad zákona o českém ombudsmanovi. Později se tyto zásady zákona v modifikované podobě staly návrhem zákona, který předloţila skupina 27 Čl. B, Hlava I, Smlouvy o Evropské unii 92/C 191/01. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/196/sekce/zakladni-smlouvy-spolecenstvi-a-jejich-novelizace/ [cit. 25. listopadu 2013]. 28 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 29 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 31 SLÁDEČEK, V. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě. Praha: Karolinum, 1998, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. VI. 16

17 poslanců v květnu roku 1995 Poslanecké sněmovně. Tento prvotní návrh nebyl však ve sněmovně ani projednáván. Později byly ve sněmovně posuzovány další upravené návrhy, které ale také nebyly schváleny. 33 Výbor ministrů členských států Rady Evropy vyzval v Doporučení R 85/13, o instituci ombudsmana a v Doporučení R 97/14 o ustanovení celostátních institucí pro lidská práva členské státy, aby zváţily zřízení instituce ombudsmana, nebo podobných institucí především tam, kde došlo k prudkým změnám v politice, ekonomice a také ke společenským změnám a dále tam, kde došlo k ohroţení lidských, hospodářských, sociálních a kulturních práv. 34 V České republice se polemiky ohledně přijetí zákona o zřízení institutu ombudsmana vyhrotily do politického konfliktu mezi pravicí a levicí. Český veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 4. ledna 1999 a Senátem dne 28. února Po přijetí zákona přirozeně vyvstal poţadavek na co nejrychlejší obsazení funkce veřejného ochránce práv. V období květen aţ červenec 2000 byly uskutečněny první pokusy o ustanovení veřejného ochránce práv a jeho zástupce. Představila se řada kandidátů, ale Poslanecká sněmovna ţádné kandidáty neodsouhlasila. Ke zvolení prvního veřejného ochránce práv došlo aţ v prosinci 2000, kdy byl do funkce zvolen JUDr. Otakar Motejl. 36 Přijetím zákona o Veřejném ochránci práv zavedlo do českého právního řádu zcela nový institut. Pouze rámcově bylo moţné vyuţít bohatých zahraničních zkušeností z institucí tohoto typu, protoţe česká varianta vznikala v úplně jiném právním a společenském prostředí. V zákonu jsou zachovány základní ombudsmanské principy, v některých otázkách šel ale zákon vlastní cestou. 37 V počátcích svého působení měl veřejný ochránce práv k dispozici jako vodítko pro výkon své funkce především zákon, komentář k zákonu, odborné informace z časopisů, 33 SLÁDEČEK, V. Byl jsem při tom. In Deset let veřejného ochránce práv v České republice, 2010, s Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 34 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 35 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 36 SLÁDEČEK, V. Byl jsem při tom. In Deset let veřejného ochránce práv v České republice, 2010, s. 84. Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 37 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013] 17

18 z učebnic správního a ústavního práva a právní teorie. Většina textů byly pouze informacemi o podobných institucích ve světě. 38 Zákon č. 349/1999 Sb. byl 30. září 2005 novelizován. Novela zákona byla uveřejněna ve sbírce zákonů pod č. 381/2005 Sb. Legislativní proces započatý v roce 2003 a trvající více neţ 2 roky, byl uzavřen přijetím věcného záměru na úrovni vlády. Po projednání a částečném pozměnění textu novely prošel oběma komorami Parlamentu a prezident novelu podepsal 9. září Nové znění zákona vstoupilo v platnost 1. ledna 2006 a od tohoto data má veřejný ochránce práv a dotčené instituce povinnost se novým zněním zákona řídit Představitelé evropských veřejných ochránců práv Jako vůbec první evropský veřejný ochránce práv byl v roce 1995 zvolen bývalý veřejný ochránce práv a ministr spravedlnosti Finska pan Jacob Söderman. Obdrţel celou řadu ocenění, například Čestný doktorát z politických věd, Ábo Akademi University 1998; Čestný doktorát v oboru práva, Univerzita Laponska 1999; Rytíř francouzského řádu čestné legie 2002, atd. Evropský parlament ho v roce 1999 opětovně zvolil pro nové pětileté funkční období. 40 Jeho nástupcem se stal emeritní profesor komparativní politologie na Fakultě politických věd a veřejné správy Athénské univerzity pan Nikiforos Diamandouros, který byl zvolen Evropským parlamentem a od 1. dubna 2003 vykonával funkci evropského veřejného ochránce práv. Před zvolením evropským veřejným ochráncem práv byl v letech prvním národním veřejným ochráncem práv Řecka. Získal řadu ocenění, například Zlatý kříţ za zásluhy, Polská republika 2010; Fénixům Řád V letech 2005 a 2010 Evropský parlament obnovil jeho mandát. V roce 2013 odešel po více jak deseti letech do důchodu. 42 Nástupkyní pana Nikiforose Diamandourose byla Evropským parlamentem v červenci roku 2013 zvolena Emilly O Reilly a stala se třetí a zatím i poslední evropskou veřejnou 38 ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s MOTEJL, O. Nové povinnosti ombudsmana na základě změny zákona o veřejném ochránci práv, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 40 SÖDERMAN, J. The European Ombudsman from Context. European Education Magazine, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 41 Evropský veřejný ochránce práv - Ţivotopisy, Dostupné z: [cit. 26. listopadu 2013]. 42 Tisková zpráva evropského veřejného ochránce práv č. 6/2013, Dostupné z: [cit. 2. prosince 2013]. 18

19 ochránkyní práv. V letech vykonávala funkci irské veřejné ochránkyně práv. Do úřadu ji jmenovala irská prezidentka v roce 2003 a v roce 2009 byl její mandát prodlouţen na další šestileté funkční období, avšak po zvolení evropskou veřejnou ochránkyní práv 1. října 2013 odstoupila z funkce irské veřejné ochránkyně práv. Emilly O Reilly je aktivní a významná členka celosvětové a evropské sítě veřejných ochránců práv Představitelé českých veřejných ochránců práv Historicky prvním českým veřejným ochráncem práv byl 12. prosince 2000 Poslaneckou sněmovnou zvolen JUDr. Otakar Motejl. Dne 18. prosince 2000 se JUDr. Otakar Motejl ujal své funkce a toto datum lze povaţovat za datum, od kterého v našem právním řádu začal fungovat orgán, který se svou činností dotýká takových orgánů, jako jsou ministerstva, úřady práce, finanční či katastrální úřady, apod. JUDr. Otakar Motejl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl soudcem Nejvyššího soudu. Od roku 1990 do roku 1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR a po rozdělení federace byl v letech předsedou Nejvyššího soudu ČR. V roce 1998 byl jmenován ministrem spravedlnosti a 18. prosince 2000 byl zvolen veřejným ochránce práv. 44 Ve své funkci setrval celé šestileté funkční období a v r byl opětovně zvolen a pokračoval dále ve své funkci veřejného ochránce práv. Za celoţivotní dílo a výjimečný přínos českému právu byl v roce 2009 Českou advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ uveden do Právnické síně slávy. 45 Dne 9. května náhle skonal po krátké nemoci a opustil svou funkci veřejného ochránce práv. 46 Historicky druhým veřejným ochránce práv byl dne 7. září 2010 zvolen Pavel Varvařovský. Pavel Varvařovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a získal titul JUDr. v oboru správního práva. Zabýval se problematikou správního soudnictví, medicínskému a pracovnímu právu. V září roku 2010 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu ČSFR a od 1. ledna 1993 byl soudce Nejvyššího soudu ČR. V období od března Tisková zpráva evropského veřejného ochránce práv č. 14/2013, Dostupné z: [cit. 2. prosince 2013]. 44 HANÁK, M. Působnost veřejného ochránce práv ve vztahu k orgánům územního plánování. In Urbanismus a územní rozvoj, 2002, č. 5, s Veřejný ochránce práv ČR JUDr. Otakar Motejl, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 46 Veřejný ochránce práv ČR Zemřel JUDr. Otakar Motejl, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 19

20 aţ do března 2004 byl soudcem Ústavního soudu ČR. V září 2010 byl zvolen českým veřejným ochráncem práv. 47 Jeho funkční období skončilo v roce Třetí a zatím i poslední veřejnou ochránkyní práv byla zvolena Anna Šabatová, která jiţ zastávala funkci zástupce veřejného ochránce práv v letech Funkci veřejné ochránkyně práv se ujala sloţením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny dne 18. února Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2008 obhájila doktorskou práci na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně. Obdrţela řadu vyznamenání, jako například Medaile za zásluhy (2002), Ceny OSN za obranu lidských práv (1998) a Ceny Alice Garrigue Masarykové (2010). Celý ţivot je zainteresovaná v oblasti ochrany lidských práv a zabývá se sociální politikou v širším slova smyslu Veřejný ochránce práv ČR Pavel Varvařovský novým veřejným ochráncem práv, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 48 Veřejný ochránce práv ČR Veřejní ochránci práv a jejich zástupci, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 49 Veřejný ochránce práv ČR Veřejní ochránci práv a jejich zástupci, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 50 Veřejný ochránce práv ČR Novou veřejnou ochránkyní práv byla dnes zvolena Anna Šabatová, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 20

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Petra Blažková Jitka Hemzová

Petra Blažková Jitka Hemzová Typologie úřadů Petra Blažková Jitka Hemzová Systém veřejné, státnísprávy a samosprávy v ČR Veřejnáspráva součást veřejnémoci (ta zahrnuje i státnímoc a moc mezinárodních organizací) Státní správa představována

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Praxe, zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Veřejný

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_04_CZSŘ_4.04_ Záruky zákonnosti ve veřejné správě NKÚ, Ombudsman Střední odborná

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd ŠÁRKA HEJNÁ III. ročník prezenční studium Obor: Specializace v pedagogice společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a anglická

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. března 2011 Sp. zn.: 5790/2010/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci postupu Ministerstva dopravy při vyřizování 1) stížnosti proti nevhodnému chování úřední osoby, 2)

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Vyřizování stížností č. 2.5

Vyřizování stížností č. 2.5 Vyřizování stížností č. 2.5 ZŠPŠCHOT SŘ 2/2014 Vypracoval: Mgr. Bc. Drahomíra Danielková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více