Veřejný ochránce práv EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv EU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Veřejný ochránce práv EU Bakalářská práce Autor: Lucie Rindlerová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Dr. Lenka Kinclová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 28. dubna 2014 Lucie Rindlerová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní Dr. Lence Kinclové za odborné vedení, připomínky a pomoc při tvorbě bakalářské práce.

4 Anotace práce Předmětem bakalářské práce je srovnání činnosti evropského veřejného ochránce práv a českého veřejného ochránce práv. Cílem práce je seznámit čtenáře s institucí Českého a Evropského veřejného ochránce práv, s jejich historií, představit současné a minulé veřejné ochránce práv, porovnat působnost a pravomoci těchto institucí, dále shrnout statistické informace o činnosti těchto institucí a analyzovat proběhlá šetření. V závěru jsou rozebrány statistické údaje za rok 2012 a vypracováno srovnání instituce Veřejného ochránce práv v České republice a v Evropské unii. Klíčová slova ombudsman, evropský veřejný ochránce práv, český veřejný ochránce práv, působnost, pravomoci, podnět Annotation The subject of this thesis is comparison of activities of European Ombudsman and Czech Ombudsman. The aim is to introduce institutes of the European Ombudsman and Czech Ombudsman to reader, together with information about their history, present and past ombudsmen, compare the scope and competencies of these institutions, summarize statistical information about the activities of both institutions and to analyze finished inquiries. Finally, statistical data are analyzed and worked out comparison of the Ombudsman in Czech Republic and European Union. Keywords Ombudsman, Czech Public Defender of Rights, European Public Defender of Rights, scope, powers, suggestion

5 OBSAH Úvod Veřejný ochránce práv teorie Charakteristika instituce veřejného ochránce práv Definice veřejného ochránce práv Klasifikace instituce Historie veřejného ochránce práv Historie evropského veřejného ochránce práv Historie českého veřejného ochránce práv Představitelé evropských veřejných ochránců práv Představitelé českých veřejných ochránců práv Pravomoci a nástroje Evropský veřejný ochránce práv Působnost Pravomoci Vyšetřovací pravomoci Nástroje Český veřejný ochránce práv Působnost Pravomoci Vyšetřovací pravomoci Nástroje Rozpočet Rozpočet evropského veřejného ochránce práv Rozpočet českého veřejného ochránce práv Výstupy činnosti Evropský veřejný ochránce práv Český veřejný ochránce práv Mediální viditelnost Evropský veřejný ochránce práv Český veřejný ochránce práv Srovnání Historie a právní zakotvení Pravomoci a nástroje

6 7.3 Rozpočet Výstupy činnosti Mediální viditelnost Závěr Seznam použitých zdrojů Tištěné zdroje: Internetové zdroje: Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod Významnou součástí právního státu a ochrany lidských práv je i kontrola státní moci uskutečňovaná prostřednictvím instituce veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv stojí mezi státní správou a nespokojeným občanem, který se chce doţadovat nápravy, ne však soudní cestou, která můţe být někdy komplikovaná a finančně nákladná. V některých případech můţe být veřejný ochránce práv pro běţného občana, který se cítí být poškozen, poslední instancí, protoţe se můţe zabývat i věcmi, které není moţné řešit soudně. Domnívám se, ţe v České republice je stále mnoho lidí, kteří nevědí, čím se veřejný ochránce práv zabývá. Vzhledem k tomu, ţe jsme jiţ několik let členy Evropské unie, můţe činnost orgánů Evropské unie zasahovat v mnohých oblastech i do ţivota občanů České republiky. Se vznikem Evropské unie došlo ke vzniku instituce evropského veřejného ochránce práv. Kaţdý občan Evropské unie a tedy i občan České republiky se můţe obrátit na evropského veřejného ochránce práv. Problém ale vidím v tom, ţe občané nejsou dostatečně informováni o moţnosti podat stíţnost evropskému veřejnému ochránci práv. Cílem mé bakalářské práce je představení a porovnání institucí českého a evropského veřejného ochránce práv. Činnost těchto institucí je v podstatě velmi podobná, ale odehrává se v různých rovinách působnosti. Občané České republiky se tak mohou v záleţitostech týkajících se orgánů a institucí Evropské unie obrátit na evropského veřejného ochránce práv, a případně, ţe jsou nespokojeni s činností státní správy, na českého veřejného ochránce práv. V celkem 7 kapitolách mé bakalářské práce je nejprve nastíněn teoretický základ instituce, tj. charakteristika, definice a klasifikace instituce, následuje historický exkurz do vývoje českého a evropského veřejného ochránce práv a představení pravomocí a nástrojů, kterými disponují oba veřejní ochránci práv. Dále práce pojednává o rozpočtech obou institucí a o jejich mediální viditelnosti. Předposlední kapitola je věnována analýze výstupů činnosti obou institucí za rok 2012 a samotný závěr práce tvoří srovnání obou institucí. Ve své práci vycházím z teoretických informací získaných z právních předpisů, odborných publikací, internetových zdrojů a výročních zpráv. Pro porovnání výstupů činností a rozpočtu byly pouţity výroční zprávy za rok 2012, protoţe v době vypracování bakalářské 7

8 práce nebyly ještě údaje za rok 2013 známy. Při zpracování této komparativní analýzy byly pouţity především metody analýzy a komparace. 8

9 1. Veřejný ochránce práv teorie 1.1 Charakteristika instituce veřejného ochránce práv V demokratických zemích je významnou součástí právníka státu a ochrany lidských práv institut veřejného ochránce práv občanů nebo-li ombudsmana. Tato instituce je hlavně určena pro běţné občany, kteří se nevyznají a nedokáţou správně pochopit úřední postupy. Instituce veřejného ochránce práv slouţí jako pomoc občanovi, který se domáhá svých práv vůči úřadům veřejné správy. Tato pomoc by měla být pro občana snadno dostupná a jednoduchá a především účinná ochrana proti chování úředníků veřejné správy. 1 Chceme-li zjistit důvody, proč instituce veřejného ochránce vznikla, musíme hledat v nedostatcích státní správy a jejího výkonu. Pozadí vzniku většiny úřadů veřejného ochránce práv je rozrůstající se státní správa a administrativní aparát, který se tak stává velmi těţkopádný. 2 Charakteristickým znakem současného moderního státu je úzce specializovaná byrokracie, která je vůči občanovi někdy nepruţná, necitlivá aţ necitelná. Instituce veřejného ochránce práv je pro občana důleţitým a vítaným prostředníkem, který napomáhá eliminovat třecí plochy mezi obyčejným občanem a byrokratickým aparátem. Z těchto důvodů lze funkci veřejného ochránce práv charakterizovat jako funkci ochrannou. Veřejný ochránce práv chrání občana při jeho komunikaci se státem a jeho veřejnou správou před nespravedlivým a chybným nebo ledabylým výkonem státní moci. 3 Obecně lze charakterizovat institut veřejného ochránce práv jako institut nezávislý, bezplatný, relativně pruţný a hlavně minimálně formální, který přispívá k zajištění práv a oprávněných zájmů, kdy se občan dostává do konfliktu s úřady státní správy. Veřejný ochránce práv by měl zmírňovat nerovné postavení subjektu (občana) oproti úřadu státní správy. Pokud veřejný ochránce práv dojde ke zjištění, ţe práva občana byla porušena, doporučuje správnímu orgánu, jak by měl provést nápravu. Z tohoto důvodu je důleţitá určitá neformální autorita veřejného ochránce práv, která je dána osobními a odbornými kvalitami veřejného ochránce práv. Tato neformální autorita totiţ můţe přispět k tomu, ţe orgány 1 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. VIII. 2 SKÁLA, J. Proč ombudsman aneb obi ius ibi remedium. Právník, 1994, č. 2, s ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s

10 veřejné správy doporučení veřejného ochránce práv respektují. 4 Existence úřadu veřejného ochránce práv má pro občana i určitou psychologickou hodnotu. Občan má tak pocit, ţe se můţe obrátit na někoho, kdo se mu pokusí pomoci, na někoho, kdo se bude snaţit sjednat nápravu Definice veřejného ochránce práv Definovat význam slova ombudsman nebo-li veřejný ochránce práv, je velmi sloţité. Veřejný ochránce práv je vlastně českou obdobou ve světě rozšířeného institutu ombudsmana. Definic existuje více, ale ţádná přesně nevystihuje význam institutu ombudsmana. Původní švédský model se postupně rozšířil do mnoha zemí světa, kde působí v modifikované formě, která respektuje místní zvláštnosti. V české literatuře lze nalézt například tuto definici: Ombudsman je nezávislá nestranná osoba volená Parlamentem, která na základě stíţností nebo z vlastní iniciativy a poměrně neformálně šetří namítanou (tvrzenou) nezákonnost nebo jiná pochybení (nespravedlivost, nesprávnost, nepřiměřenost, atd.) v jednání (nečinnosti) veřejné správy. 6 Asi nejvýstiţnější definicí, kterou lze nalézt v české odborné literatuře, je definice z učebnice správního práva: Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru (ani jemu však není podřízen). Na základě stíţností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i neformálním způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak můţe učinit i z jiného podnětu nebo z vlastní iniciativy) a zjistí-li, ţe práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. 7 Vzhledem k tomu, ţe veřejný ochránce práv je vlastně českou modifikací zahraničního kolegy, cituji i definice ze zahraniční literatury. Nejčastěji uváděnou definicí je definice vytvořená Mezinárodní asociací právníků: Úřad (instituce) zřízený ústavou, legislativním aktem nebo Parlamentem, v jehoţ čele stojí nezávislý, vysoce postavený veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo Parlamentu, který přijímá stíţnosti občanů na vládní 4 HRABCOVÁ, D. Několik úvah o činnosti veřejného ochránce práv v ČR. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti, 2002, s Důvěra ve státní instituce klesá, Dostupné z: [cit. 12. listopadu 2013]. 6 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 7 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s

11 úřady, úředníky a zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy. 8 Známý německý teoretik Hansen charakterizuje pojem ombudsmana jako: spolehlivou osobu, která z důvodu právní ochrany jednotlivce a také z důvodu parlamentní kontroly, dohlíţí na téměř všechny správní orgány a státní zaměstnance. Nemůţe opravovat jejich rozhodnutí, ale na základě stíţnosti nebo vlastní iniciativy je můţe kritizovat. 9 Na závěr bych ještě ráda uvedla, jak tuto instituci definuje náš zákon. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv říká, ţe: Veřejný ochránce práv (dále jen ochránce ) působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod Klasifikace instituce Klasifikovat instituci veřejného ochránce práv můţeme různým způsobem. Základní členění spočívá v rozlišení tří typů ombudsmanů: ombudsman moci zákonodárné (parlamentní či legislativní veřejný ochránce práv) ombudsman moci výkonné zvláštní ombudsman (speciální) Z historického hlediska je ombudsman moci zákonodárné nejstarší a především nejrozšířenější. Jedná se o klasický model ombudsmana, který je volen Parlamentem (nejvyšším zákonodárným sborem) na přesně stanovené funkční období. K zákonodárnému orgánu, který ho zřizuje je vázán vztahy vzájemné zodpovědnosti a provázanosti. Druhý model ombudsmana moci výkonné je jmenován vládou popřípadě jejím předsedou nebo hlavou státu. Z výkonu své činnosti je odpovědný vládě a nemá ţádné přímé vazby na Parlament. Je součástí veřejné správy a tak nemůţe být dosti účinnou formou kontroly veřejné správy, protoţe je vlastně její součástí. Chybí mu tak důleţitý znak institutu a to nezávislost. Zvláštní (speciální) ombudsman je přímo podřízen tomu orgánu, který ho zvolil. Můţe mít charakter moci výkonné nebo i zákonodárné. 8 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. Díl. Obecná státověda. Praha: Linde Praha, 1998, s HANSEN, J. Die institucion des Ombudsman, Frankfurt (am Main): Athenäum-Verlag, 1972, s zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Z hlediska nezávislosti můţeme dělit ombudsmany na dva typy: ombudsman pravý ombudsman nepravý Nepravý ombudsman je podřízen výkonné moci. Chybí mu tak nezbytný znak institutu nezávislost a hrozí tak, ţe se z ombudsmana stane pouhý orgán vnitřní kontroly. Mezi nepravé ombudsmany lze zařadit ombudsmana moci výkonné a zvláštního veřejného ochránce práv. Pravé ombudsmany můţeme podle rozsahu působnosti rozdělit na všeobecné a zvláštní (například dětský, vojenský nebo vězeňský veřejný ochránce práv). Všeobecný ombudsman se zaměřuje na činnost téměř celé veřejné správy. Druhý jmenovaný se zabývá úzce vymezenou oblastí veřejné správy. Z hlediska územní působnosti dělíme ombudsmany na: ústřední zemské místní Působnost ústředního ombudsmana je celostátní. Zemští ombudsmani působí ve sloţených státech (např. USA). Místní ombudsmani působí jen na určitém území a řeší stíţnosti na místní orgány. Podle moţnosti přístupu k ombudsmanovi rozlišujeme tyto tři modely: skandinávský britský africký V případě skandinávského modelu se můţe občan obracet na úřad ombudsmana přímo. Pro britský model je charakteristický tzv. poslanecký filtr, kdy se občan můţe na institut ombudsmana obracet nepřímo prostřednictvím podání k poslanci, který obvykle musí se šetřením vyslovit souhlas. Specifický charakter má africký model, který se vyznačuje kolektivním sloţením instituce SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIII.- XVII. 12

13 2. Historie veřejného ochránce práv Institut veřejného ochránce práv není novou záleţitostí. Kořeny lze nalézt uţ ve středověku. Podobné znaky jako má instituce veřejného ochránce práv měla i činnost tribunu lidu ve starověkém Římě a v činnosti kontrolních orgánů ve středověké Číně. V České republice lze nalézt kořeny instituce ombudsmanského typu uţ v 17. století, kdy působil Sbor defenzorů, jejichţ úkolem byla ochrana náboţenské svobody a víry. 12 Termín Ombudsman pochází ze švédského slova ombud coţ znamená zástupce, zmocněnce, osobu jednající v zájmu jiné osoby. 13 Zárodek slova je třeba hledat ve středověkém slově umbup, které znamená moc, autorita. Tento výraz pochází pravděpodobně z islandštiny. 14 První veřejný ochránce práv dnešního typu byl do úřadu povolán ve Švédsku. Švédský král Karel XII. ustanovil v roce 1713 úřad Královského Nejvyššího Ombudsmana, jehoţ úkolem bylo dohlíţet na dodrţování zákonů a dalších právních předpisů a mít dozor nad plněním povinností státních úředníků. Jiţ od roku 1719 není ombudsman (později označován jako kancléř justice) do funkce povolán králem, ale je jmenován vládou a ještě později, kdyţ došlo k posílení vlivu Parlamentu, začal ombudsman působit jako orgán Parlamentu. 15 Od roku 1809 byl institut švédského veřejného ochránce práv zakotven ve švédské ústavě. Ústavou byla veřejnému ochránci práv stanovena odpovědnost za dohled nad veřejnými činiteli a povinnost ochraňovat občany před byrokratickými postupy. 16 Švédský vzor v pozdějších letech napodobovaly i další skandinávské země. Obdobná instituce jako ve Švédsku byla v roce 1919 zřízena ve Finsku, v roce 1952 v Norsku a následně v roce SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII. 13 PETERS, A. The European Ombudsman and the European Constitution. Netherlands: Kluwer Law International, 2005, s Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 14 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII. 15 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII XIX 16 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013] 13

14 v Dánsku. Zřízením institucí ombudsmanského typu skandinávské země historicky přispěly k ochraně práv občanů. 17 Významný přínos pro popularizaci ombudsmanské instituce v demokratických zemích znamenal první dánský ombudsman Stephen Hurwitz. Tento dánský ombudsman navštívil mnoho zemí a významně tak napomohl k prosazení instituce veřejného ochránce práv jako nezbytné součásti demokratického právního státu. V roce 1962 došlo k ustanovení veřejného ochránce práv na Novém Zélandu podle dánského vzoru. 18 V letech byl veřejný ochránce práv i v demokratických zemích západního světa institucí nezvyklou a málo rozšířenou. Na základě zkušeností z fungování několika málo ombudsmanských institucí (instituce existovala jen ve skandinávských zemích a na Novém Zélandu), skupina právníků definovala obecné znaky ombudsmanské instituce, která je nezbytná pro fungování právního státu. 19 Zřízení institutu veřejného ochránce práv na Novém Zélandě odstartovalo proces, který se později nazýval ombudsmánie a probíhal v 60. a 70. letech a při němţ vznikaly instituce ombudsmanského typu v mnoha zemích a na různých kontinentech. Instituce veřejného ochránce práv vznikly i v zemích jako například Guyana, Tanzanie (1966), Havaj (1969), Nebraska (1969), Mauricius (1970), Izrael (1973), Portugalsko (1976), Austrálie, Rakousko (1977) a další. 20 Na základě zkušeností ze Skandinávie následovalo i kontroverzní zřízení vojenského ombudsmana ve Spolkové republice Německo v roce 1957 a zaloţení obecných (general) ombudsmanů ve Velké Británii v roce 1967, ve Francii v roce 1973 a později i v dalších členských státech Evropské unie. 21 I přesto, ţe instituce ombudsmana byla původně velmi neobvyklá, došlo k jejímu rozšíření natolik, ţe v 70. a 80. letech se stala standardem pro fungování moderního právního státu. Tuto instituci dnes můţeme najít téměř ve všech demokratických zemích. Její obliba vzrostla natolik, ţe veřejní ochránci práv působí i v zemích, které nemají všechny znaky demokratického právního státu EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013] 18 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX 19 ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX. 21 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 22 SKÁLA, J. Proč ombudsman aneb Ubi ius ibi remedium. Právník, 1994, č. 2, s

15 2.1 Historie evropského veřejného ochránce práv Vznik Evropské unie přispěl k vytvoření Statutu evropského veřejného ochránce práv. 23 Se zavedením občanství Unie, které lze získat prostřednictvím občanství jiného státu, vznikla i myšlenka na zlepšení práv občanů proti křivdám spáchaným úředníky orgánů a institucí Evropské unie. 24 Myšlenkou zřízení instituce evropského veřejného ochránce práv se začaly zaobírat orgány Unie uţ v 70. letech minulého století. Evropský parlament přijal návrh na zřízení funkce evropského veřejného ochránce práv. Tento návrh se však nesetkal s pochopením Evropské komise. 25 Idea na zřízení evropského veřejného ochránce práv je úzce spojena s evropským občanstvím. Jako první s myšlenkou zavedení ustanovení týkající se evropského občanství do Smlouvy o Evropské unii přišel španělský premiér Philips Gonzales, který zaslal v květnu 1990 dopis adresovaný ostatním členům Evropské rady. Na základě tohoto dopisu předloţila v září 1990 španělská delegace v rámci mezivládní konference o politické unii poznámky o občanství nazvané Cesta k Evropské unii. Podle tohoto návrhu by se vznikem zvláštních práv občanů Evropské unie mělo dojít i k zavedení zvláštních orgánů, které budou odpovědné za ochranu těchto práv. Evropští občané by měli získat moţnost ochránit svá práva v rámci Unie prostřednictvím podání stíţností k evropskému veřejnému ochránci práv. O několik měsíců později v únoru 1991 španělská delegace předloţila ještě podrobnější návrh. 26 Evropská rada a následně i Evropská komise se k tomuto návrhu vyslovily kladně s tím, ţe hlavním cílem instituce evropského veřejného ochránce práv bude ochrana práv občanů Evropské unie. Proti zřízení instituce evropského veřejného ochránce práv se postavil Evropský parlament. Argumentoval tím, ţe by došlo k oslabení pravomocí Parlamentu, Výboru pro kontrolu Evropské komise a také Petičního výboru. Bylo proto třeba hledat kompromisní řešení. Toto kompromisní řešení bylo součástí návrhu Smlouvy o Evropské unii. V návrhu bylo garantováno jak petiční právo vůči Evropskému parlamentu tak i právo 23 Rozhodnutí Evropského Parlamentu o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce evropského veřejného ochránce práv. 24 PREININGER, M. Evropský ombudsman a ČR, Dostupné z: [cit. 20. listopadu 2013]. 25 ŠKRÁBALOVÁ, L. Institut a smluvní zakotvení evropského ombudsmana: historie, současnost a výhled do budoucna, Dostupné z: [cit. 21. listopadu 2013]. 26 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 15

16 občanů obracet se svými stíţnostmi na evropského veřejného ochránce práv. Návrh této smlouvy byl schválen v roce Úřad Evropského veřejného ochránce práv tak vznikl na základě Maastrichtské smlouvy s účinností od Historie českého veřejného ochránce práv Nepatrné náznaky předchůdce veřejného ochránce práv, lze najít u nás jiţ v 17. století. Byl to sbor takzvaných Defenzorů. Jejich posláním bylo ochraňovat víru a náboţenskou svobodu. Částečně by se tento sbor dal povaţovat za jistého kolektivního veřejného ochránce práv, jehoţ posláním bylo chránit zachovávání náboţenské svobody. 28 Cesta ke zrodu instituce veřejného ochránce práv byla i po roce 1989 v České republice dlouhá a trnitá. Důvodem toho byl i fakt, ţe instituce tohoto druhu nemá v České republice tradici. 29 Instituce s jistými ombudsmanskými znaky se objevila v českém právním řádu v roce 1990, přijetím federálního zákona č. 540/1990 Sb., o Generálním inspektorovi ozbrojených sil, pouze však s působností v oblasti ozbrojených sil. 30 Úkolem Generálního inspektora bylo nahradit branný a bezpečnostní výbor tím, ţe by přebral jeho kontrolní činnost a zároveň měl chránit práva vojáků. K výkonu této činnosti měl disponovat rozšířenou působností v oblasti respektování lidské důstojnosti a občanských práv. Ke zřízení této instituce však nikdy nedošlo. Osobu generálního inspektora měli zvolit poslanci Federálního shromáţdění. Tito poslanci však nedokázali najít osobnost, která by byla přípustná pro všechny strany. Za dva roky po této volbě došlo k rozpadu federace a tak zákon č. 540/1990 Sb., nenašel nikdy naplnění i přestoţe je stále platným právním předpisem. 31 Na podzim roku 1992 při přípravě Ústavy České republiky se objevily alternativní návrhy na ustanovení takzvaného Ochránce základních práv a svobod, který měl mít znaky ombudsmanské instituce. 32 V roce 1993 byl pořádán seminář Ombudsman v České republice. Spoluzakladatel tohoto semináře Český helsinský výbor poţádal doc. V. Mikuleho a doc. V. Sládečka, aby vypracovali návrh zásad zákona o českém ombudsmanovi. Později se tyto zásady zákona v modifikované podobě staly návrhem zákona, který předloţila skupina 27 Čl. B, Hlava I, Smlouvy o Evropské unii 92/C 191/01. Dostupné z: [cit. 25. listopadu 2013]. 28 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 29 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 31 SLÁDEČEK, V. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě. Praha: Karolinum, 1998, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. VI. 16

17 poslanců v květnu roku 1995 Poslanecké sněmovně. Tento prvotní návrh nebyl však ve sněmovně ani projednáván. Později byly ve sněmovně posuzovány další upravené návrhy, které ale také nebyly schváleny. 33 Výbor ministrů členských států Rady Evropy vyzval v Doporučení R 85/13, o instituci ombudsmana a v Doporučení R 97/14 o ustanovení celostátních institucí pro lidská práva členské státy, aby zváţily zřízení instituce ombudsmana, nebo podobných institucí především tam, kde došlo k prudkým změnám v politice, ekonomice a také ke společenským změnám a dále tam, kde došlo k ohroţení lidských, hospodářských, sociálních a kulturních práv. 34 V České republice se polemiky ohledně přijetí zákona o zřízení institutu ombudsmana vyhrotily do politického konfliktu mezi pravicí a levicí. Český veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 4. ledna 1999 a Senátem dne 28. února Po přijetí zákona přirozeně vyvstal poţadavek na co nejrychlejší obsazení funkce veřejného ochránce práv. V období květen aţ červenec 2000 byly uskutečněny první pokusy o ustanovení veřejného ochránce práv a jeho zástupce. Představila se řada kandidátů, ale Poslanecká sněmovna ţádné kandidáty neodsouhlasila. Ke zvolení prvního veřejného ochránce práv došlo aţ v prosinci 2000, kdy byl do funkce zvolen JUDr. Otakar Motejl. 36 Přijetím zákona o Veřejném ochránci práv zavedlo do českého právního řádu zcela nový institut. Pouze rámcově bylo moţné vyuţít bohatých zahraničních zkušeností z institucí tohoto typu, protoţe česká varianta vznikala v úplně jiném právním a společenském prostředí. V zákonu jsou zachovány základní ombudsmanské principy, v některých otázkách šel ale zákon vlastní cestou. 37 V počátcích svého působení měl veřejný ochránce práv k dispozici jako vodítko pro výkon své funkce především zákon, komentář k zákonu, odborné informace z časopisů, 33 SLÁDEČEK, V. Byl jsem při tom. In Deset let veřejného ochránce práv v České republice, 2010, s Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 34 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 35 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 36 SLÁDEČEK, V. Byl jsem při tom. In Deset let veřejného ochránce práv v České republice, 2010, s. 84. Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 37 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013] 17

18 z učebnic správního a ústavního práva a právní teorie. Většina textů byly pouze informacemi o podobných institucích ve světě. 38 Zákon č. 349/1999 Sb. byl 30. září 2005 novelizován. Novela zákona byla uveřejněna ve sbírce zákonů pod č. 381/2005 Sb. Legislativní proces započatý v roce 2003 a trvající více neţ 2 roky, byl uzavřen přijetím věcného záměru na úrovni vlády. Po projednání a částečném pozměnění textu novely prošel oběma komorami Parlamentu a prezident novelu podepsal 9. září Nové znění zákona vstoupilo v platnost 1. ledna 2006 a od tohoto data má veřejný ochránce práv a dotčené instituce povinnost se novým zněním zákona řídit Představitelé evropských veřejných ochránců práv Jako vůbec první evropský veřejný ochránce práv byl v roce 1995 zvolen bývalý veřejný ochránce práv a ministr spravedlnosti Finska pan Jacob Söderman. Obdrţel celou řadu ocenění, například Čestný doktorát z politických věd, Ábo Akademi University 1998; Čestný doktorát v oboru práva, Univerzita Laponska 1999; Rytíř francouzského řádu čestné legie 2002, atd. Evropský parlament ho v roce 1999 opětovně zvolil pro nové pětileté funkční období. 40 Jeho nástupcem se stal emeritní profesor komparativní politologie na Fakultě politických věd a veřejné správy Athénské univerzity pan Nikiforos Diamandouros, který byl zvolen Evropským parlamentem a od 1. dubna 2003 vykonával funkci evropského veřejného ochránce práv. Před zvolením evropským veřejným ochráncem práv byl v letech prvním národním veřejným ochráncem práv Řecka. Získal řadu ocenění, například Zlatý kříţ za zásluhy, Polská republika 2010; Fénixům Řád V letech 2005 a 2010 Evropský parlament obnovil jeho mandát. V roce 2013 odešel po více jak deseti letech do důchodu. 42 Nástupkyní pana Nikiforose Diamandourose byla Evropským parlamentem v červenci roku 2013 zvolena Emilly O Reilly a stala se třetí a zatím i poslední evropskou veřejnou 38 ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s MOTEJL, O. Nové povinnosti ombudsmana na základě změny zákona o veřejném ochránci práv, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 40 SÖDERMAN, J. The European Ombudsman from Context. European Education Magazine, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 41 Evropský veřejný ochránce práv - Ţivotopisy, Dostupné z: [cit. 26. listopadu 2013]. 42 Tisková zpráva evropského veřejného ochránce práv č. 6/2013, Dostupné z: [cit. 2. prosince 2013]. 18

19 ochránkyní práv. V letech vykonávala funkci irské veřejné ochránkyně práv. Do úřadu ji jmenovala irská prezidentka v roce 2003 a v roce 2009 byl její mandát prodlouţen na další šestileté funkční období, avšak po zvolení evropskou veřejnou ochránkyní práv 1. října 2013 odstoupila z funkce irské veřejné ochránkyně práv. Emilly O Reilly je aktivní a významná členka celosvětové a evropské sítě veřejných ochránců práv Představitelé českých veřejných ochránců práv Historicky prvním českým veřejným ochráncem práv byl 12. prosince 2000 Poslaneckou sněmovnou zvolen JUDr. Otakar Motejl. Dne 18. prosince 2000 se JUDr. Otakar Motejl ujal své funkce a toto datum lze povaţovat za datum, od kterého v našem právním řádu začal fungovat orgán, který se svou činností dotýká takových orgánů, jako jsou ministerstva, úřady práce, finanční či katastrální úřady, apod. JUDr. Otakar Motejl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl soudcem Nejvyššího soudu. Od roku 1990 do roku 1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR a po rozdělení federace byl v letech předsedou Nejvyššího soudu ČR. V roce 1998 byl jmenován ministrem spravedlnosti a 18. prosince 2000 byl zvolen veřejným ochránce práv. 44 Ve své funkci setrval celé šestileté funkční období a v r byl opětovně zvolen a pokračoval dále ve své funkci veřejného ochránce práv. Za celoţivotní dílo a výjimečný přínos českému právu byl v roce 2009 Českou advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ uveden do Právnické síně slávy. 45 Dne 9. května náhle skonal po krátké nemoci a opustil svou funkci veřejného ochránce práv. 46 Historicky druhým veřejným ochránce práv byl dne 7. září 2010 zvolen Pavel Varvařovský. Pavel Varvařovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a získal titul JUDr. v oboru správního práva. Zabýval se problematikou správního soudnictví, medicínskému a pracovnímu právu. V září roku 2010 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu ČSFR a od 1. ledna 1993 byl soudce Nejvyššího soudu ČR. V období od března Tisková zpráva evropského veřejného ochránce práv č. 14/2013, Dostupné z: [cit. 2. prosince 2013]. 44 HANÁK, M. Působnost veřejného ochránce práv ve vztahu k orgánům územního plánování. In Urbanismus a územní rozvoj, 2002, č. 5, s Veřejný ochránce práv ČR JUDr. Otakar Motejl, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 46 Veřejný ochránce práv ČR Zemřel JUDr. Otakar Motejl, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 19

20 aţ do března 2004 byl soudcem Ústavního soudu ČR. V září 2010 byl zvolen českým veřejným ochráncem práv. 47 Jeho funkční období skončilo v roce Třetí a zatím i poslední veřejnou ochránkyní práv byla zvolena Anna Šabatová, která jiţ zastávala funkci zástupce veřejného ochránce práv v letech Funkci veřejné ochránkyně práv se ujala sloţením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny dne 18. února Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2008 obhájila doktorskou práci na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně. Obdrţela řadu vyznamenání, jako například Medaile za zásluhy (2002), Ceny OSN za obranu lidských práv (1998) a Ceny Alice Garrigue Masarykové (2010). Celý ţivot je zainteresovaná v oblasti ochrany lidských práv a zabývá se sociální politikou v širším slova smyslu Veřejný ochránce práv ČR Pavel Varvařovský novým veřejným ochráncem práv, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 48 Veřejný ochránce práv ČR Veřejní ochránci práv a jejich zástupci, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 49 Veřejný ochránce práv ČR Veřejní ochránci práv a jejich zástupci, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 50 Veřejný ochránce práv ČR Novou veřejnou ochránkyní práv byla dnes zvolena Anna Šabatová, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 20

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd ŠÁRKA HEJNÁ III. ročník prezenční studium Obor: Specializace v pedagogice společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a anglická

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi Evropský soud pro lidská práva Otázky a Odpovědi Otázky a Odpovědi Co je Evropský soud pro lidská práva? Otázky a odpovědi byly vypracovány kanceláří Soudu. Předkládaný dokument nezavazuje Soud. Je určen

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 57 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více