Veřejný ochránce práv EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv EU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Veřejný ochránce práv EU Bakalářská práce Autor: Lucie Rindlerová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Dr. Lenka Kinclová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 28. dubna 2014 Lucie Rindlerová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní Dr. Lence Kinclové za odborné vedení, připomínky a pomoc při tvorbě bakalářské práce.

4 Anotace práce Předmětem bakalářské práce je srovnání činnosti evropského veřejného ochránce práv a českého veřejného ochránce práv. Cílem práce je seznámit čtenáře s institucí Českého a Evropského veřejného ochránce práv, s jejich historií, představit současné a minulé veřejné ochránce práv, porovnat působnost a pravomoci těchto institucí, dále shrnout statistické informace o činnosti těchto institucí a analyzovat proběhlá šetření. V závěru jsou rozebrány statistické údaje za rok 2012 a vypracováno srovnání instituce Veřejného ochránce práv v České republice a v Evropské unii. Klíčová slova ombudsman, evropský veřejný ochránce práv, český veřejný ochránce práv, působnost, pravomoci, podnět Annotation The subject of this thesis is comparison of activities of European Ombudsman and Czech Ombudsman. The aim is to introduce institutes of the European Ombudsman and Czech Ombudsman to reader, together with information about their history, present and past ombudsmen, compare the scope and competencies of these institutions, summarize statistical information about the activities of both institutions and to analyze finished inquiries. Finally, statistical data are analyzed and worked out comparison of the Ombudsman in Czech Republic and European Union. Keywords Ombudsman, Czech Public Defender of Rights, European Public Defender of Rights, scope, powers, suggestion

5 OBSAH Úvod Veřejný ochránce práv teorie Charakteristika instituce veřejného ochránce práv Definice veřejného ochránce práv Klasifikace instituce Historie veřejného ochránce práv Historie evropského veřejného ochránce práv Historie českého veřejného ochránce práv Představitelé evropských veřejných ochránců práv Představitelé českých veřejných ochránců práv Pravomoci a nástroje Evropský veřejný ochránce práv Působnost Pravomoci Vyšetřovací pravomoci Nástroje Český veřejný ochránce práv Působnost Pravomoci Vyšetřovací pravomoci Nástroje Rozpočet Rozpočet evropského veřejného ochránce práv Rozpočet českého veřejného ochránce práv Výstupy činnosti Evropský veřejný ochránce práv Český veřejný ochránce práv Mediální viditelnost Evropský veřejný ochránce práv Český veřejný ochránce práv Srovnání Historie a právní zakotvení Pravomoci a nástroje

6 7.3 Rozpočet Výstupy činnosti Mediální viditelnost Závěr Seznam použitých zdrojů Tištěné zdroje: Internetové zdroje: Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod Významnou součástí právního státu a ochrany lidských práv je i kontrola státní moci uskutečňovaná prostřednictvím instituce veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv stojí mezi státní správou a nespokojeným občanem, který se chce doţadovat nápravy, ne však soudní cestou, která můţe být někdy komplikovaná a finančně nákladná. V některých případech můţe být veřejný ochránce práv pro běţného občana, který se cítí být poškozen, poslední instancí, protoţe se můţe zabývat i věcmi, které není moţné řešit soudně. Domnívám se, ţe v České republice je stále mnoho lidí, kteří nevědí, čím se veřejný ochránce práv zabývá. Vzhledem k tomu, ţe jsme jiţ několik let členy Evropské unie, můţe činnost orgánů Evropské unie zasahovat v mnohých oblastech i do ţivota občanů České republiky. Se vznikem Evropské unie došlo ke vzniku instituce evropského veřejného ochránce práv. Kaţdý občan Evropské unie a tedy i občan České republiky se můţe obrátit na evropského veřejného ochránce práv. Problém ale vidím v tom, ţe občané nejsou dostatečně informováni o moţnosti podat stíţnost evropskému veřejnému ochránci práv. Cílem mé bakalářské práce je představení a porovnání institucí českého a evropského veřejného ochránce práv. Činnost těchto institucí je v podstatě velmi podobná, ale odehrává se v různých rovinách působnosti. Občané České republiky se tak mohou v záleţitostech týkajících se orgánů a institucí Evropské unie obrátit na evropského veřejného ochránce práv, a případně, ţe jsou nespokojeni s činností státní správy, na českého veřejného ochránce práv. V celkem 7 kapitolách mé bakalářské práce je nejprve nastíněn teoretický základ instituce, tj. charakteristika, definice a klasifikace instituce, následuje historický exkurz do vývoje českého a evropského veřejného ochránce práv a představení pravomocí a nástrojů, kterými disponují oba veřejní ochránci práv. Dále práce pojednává o rozpočtech obou institucí a o jejich mediální viditelnosti. Předposlední kapitola je věnována analýze výstupů činnosti obou institucí za rok 2012 a samotný závěr práce tvoří srovnání obou institucí. Ve své práci vycházím z teoretických informací získaných z právních předpisů, odborných publikací, internetových zdrojů a výročních zpráv. Pro porovnání výstupů činností a rozpočtu byly pouţity výroční zprávy za rok 2012, protoţe v době vypracování bakalářské 7

8 práce nebyly ještě údaje za rok 2013 známy. Při zpracování této komparativní analýzy byly pouţity především metody analýzy a komparace. 8

9 1. Veřejný ochránce práv teorie 1.1 Charakteristika instituce veřejného ochránce práv V demokratických zemích je významnou součástí právníka státu a ochrany lidských práv institut veřejného ochránce práv občanů nebo-li ombudsmana. Tato instituce je hlavně určena pro běţné občany, kteří se nevyznají a nedokáţou správně pochopit úřední postupy. Instituce veřejného ochránce práv slouţí jako pomoc občanovi, který se domáhá svých práv vůči úřadům veřejné správy. Tato pomoc by měla být pro občana snadno dostupná a jednoduchá a především účinná ochrana proti chování úředníků veřejné správy. 1 Chceme-li zjistit důvody, proč instituce veřejného ochránce vznikla, musíme hledat v nedostatcích státní správy a jejího výkonu. Pozadí vzniku většiny úřadů veřejného ochránce práv je rozrůstající se státní správa a administrativní aparát, který se tak stává velmi těţkopádný. 2 Charakteristickým znakem současného moderního státu je úzce specializovaná byrokracie, která je vůči občanovi někdy nepruţná, necitlivá aţ necitelná. Instituce veřejného ochránce práv je pro občana důleţitým a vítaným prostředníkem, který napomáhá eliminovat třecí plochy mezi obyčejným občanem a byrokratickým aparátem. Z těchto důvodů lze funkci veřejného ochránce práv charakterizovat jako funkci ochrannou. Veřejný ochránce práv chrání občana při jeho komunikaci se státem a jeho veřejnou správou před nespravedlivým a chybným nebo ledabylým výkonem státní moci. 3 Obecně lze charakterizovat institut veřejného ochránce práv jako institut nezávislý, bezplatný, relativně pruţný a hlavně minimálně formální, který přispívá k zajištění práv a oprávněných zájmů, kdy se občan dostává do konfliktu s úřady státní správy. Veřejný ochránce práv by měl zmírňovat nerovné postavení subjektu (občana) oproti úřadu státní správy. Pokud veřejný ochránce práv dojde ke zjištění, ţe práva občana byla porušena, doporučuje správnímu orgánu, jak by měl provést nápravu. Z tohoto důvodu je důleţitá určitá neformální autorita veřejného ochránce práv, která je dána osobními a odbornými kvalitami veřejného ochránce práv. Tato neformální autorita totiţ můţe přispět k tomu, ţe orgány 1 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. VIII. 2 SKÁLA, J. Proč ombudsman aneb obi ius ibi remedium. Právník, 1994, č. 2, s ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s

10 veřejné správy doporučení veřejného ochránce práv respektují. 4 Existence úřadu veřejného ochránce práv má pro občana i určitou psychologickou hodnotu. Občan má tak pocit, ţe se můţe obrátit na někoho, kdo se mu pokusí pomoci, na někoho, kdo se bude snaţit sjednat nápravu Definice veřejného ochránce práv Definovat význam slova ombudsman nebo-li veřejný ochránce práv, je velmi sloţité. Veřejný ochránce práv je vlastně českou obdobou ve světě rozšířeného institutu ombudsmana. Definic existuje více, ale ţádná přesně nevystihuje význam institutu ombudsmana. Původní švédský model se postupně rozšířil do mnoha zemí světa, kde působí v modifikované formě, která respektuje místní zvláštnosti. V české literatuře lze nalézt například tuto definici: Ombudsman je nezávislá nestranná osoba volená Parlamentem, která na základě stíţností nebo z vlastní iniciativy a poměrně neformálně šetří namítanou (tvrzenou) nezákonnost nebo jiná pochybení (nespravedlivost, nesprávnost, nepřiměřenost, atd.) v jednání (nečinnosti) veřejné správy. 6 Asi nejvýstiţnější definicí, kterou lze nalézt v české odborné literatuře, je definice z učebnice správního práva: Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru (ani jemu však není podřízen). Na základě stíţností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i neformálním způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak můţe učinit i z jiného podnětu nebo z vlastní iniciativy) a zjistí-li, ţe práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. 7 Vzhledem k tomu, ţe veřejný ochránce práv je vlastně českou modifikací zahraničního kolegy, cituji i definice ze zahraniční literatury. Nejčastěji uváděnou definicí je definice vytvořená Mezinárodní asociací právníků: Úřad (instituce) zřízený ústavou, legislativním aktem nebo Parlamentem, v jehoţ čele stojí nezávislý, vysoce postavený veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo Parlamentu, který přijímá stíţnosti občanů na vládní 4 HRABCOVÁ, D. Několik úvah o činnosti veřejného ochránce práv v ČR. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti, 2002, s Důvěra ve státní instituce klesá, Dostupné z: [cit. 12. listopadu 2013]. 6 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 7 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s

11 úřady, úředníky a zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy. 8 Známý německý teoretik Hansen charakterizuje pojem ombudsmana jako: spolehlivou osobu, která z důvodu právní ochrany jednotlivce a také z důvodu parlamentní kontroly, dohlíţí na téměř všechny správní orgány a státní zaměstnance. Nemůţe opravovat jejich rozhodnutí, ale na základě stíţnosti nebo vlastní iniciativy je můţe kritizovat. 9 Na závěr bych ještě ráda uvedla, jak tuto instituci definuje náš zákon. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv říká, ţe: Veřejný ochránce práv (dále jen ochránce ) působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod Klasifikace instituce Klasifikovat instituci veřejného ochránce práv můţeme různým způsobem. Základní členění spočívá v rozlišení tří typů ombudsmanů: ombudsman moci zákonodárné (parlamentní či legislativní veřejný ochránce práv) ombudsman moci výkonné zvláštní ombudsman (speciální) Z historického hlediska je ombudsman moci zákonodárné nejstarší a především nejrozšířenější. Jedná se o klasický model ombudsmana, který je volen Parlamentem (nejvyšším zákonodárným sborem) na přesně stanovené funkční období. K zákonodárnému orgánu, který ho zřizuje je vázán vztahy vzájemné zodpovědnosti a provázanosti. Druhý model ombudsmana moci výkonné je jmenován vládou popřípadě jejím předsedou nebo hlavou státu. Z výkonu své činnosti je odpovědný vládě a nemá ţádné přímé vazby na Parlament. Je součástí veřejné správy a tak nemůţe být dosti účinnou formou kontroly veřejné správy, protoţe je vlastně její součástí. Chybí mu tak důleţitý znak institutu a to nezávislost. Zvláštní (speciální) ombudsman je přímo podřízen tomu orgánu, který ho zvolil. Můţe mít charakter moci výkonné nebo i zákonodárné. 8 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. Díl. Obecná státověda. Praha: Linde Praha, 1998, s HANSEN, J. Die institucion des Ombudsman, Frankfurt (am Main): Athenäum-Verlag, 1972, s zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Z hlediska nezávislosti můţeme dělit ombudsmany na dva typy: ombudsman pravý ombudsman nepravý Nepravý ombudsman je podřízen výkonné moci. Chybí mu tak nezbytný znak institutu nezávislost a hrozí tak, ţe se z ombudsmana stane pouhý orgán vnitřní kontroly. Mezi nepravé ombudsmany lze zařadit ombudsmana moci výkonné a zvláštního veřejného ochránce práv. Pravé ombudsmany můţeme podle rozsahu působnosti rozdělit na všeobecné a zvláštní (například dětský, vojenský nebo vězeňský veřejný ochránce práv). Všeobecný ombudsman se zaměřuje na činnost téměř celé veřejné správy. Druhý jmenovaný se zabývá úzce vymezenou oblastí veřejné správy. Z hlediska územní působnosti dělíme ombudsmany na: ústřední zemské místní Působnost ústředního ombudsmana je celostátní. Zemští ombudsmani působí ve sloţených státech (např. USA). Místní ombudsmani působí jen na určitém území a řeší stíţnosti na místní orgány. Podle moţnosti přístupu k ombudsmanovi rozlišujeme tyto tři modely: skandinávský britský africký V případě skandinávského modelu se můţe občan obracet na úřad ombudsmana přímo. Pro britský model je charakteristický tzv. poslanecký filtr, kdy se občan můţe na institut ombudsmana obracet nepřímo prostřednictvím podání k poslanci, který obvykle musí se šetřením vyslovit souhlas. Specifický charakter má africký model, který se vyznačuje kolektivním sloţením instituce SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIII.- XVII. 12

13 2. Historie veřejného ochránce práv Institut veřejného ochránce práv není novou záleţitostí. Kořeny lze nalézt uţ ve středověku. Podobné znaky jako má instituce veřejného ochránce práv měla i činnost tribunu lidu ve starověkém Římě a v činnosti kontrolních orgánů ve středověké Číně. V České republice lze nalézt kořeny instituce ombudsmanského typu uţ v 17. století, kdy působil Sbor defenzorů, jejichţ úkolem byla ochrana náboţenské svobody a víry. 12 Termín Ombudsman pochází ze švédského slova ombud coţ znamená zástupce, zmocněnce, osobu jednající v zájmu jiné osoby. 13 Zárodek slova je třeba hledat ve středověkém slově umbup, které znamená moc, autorita. Tento výraz pochází pravděpodobně z islandštiny. 14 První veřejný ochránce práv dnešního typu byl do úřadu povolán ve Švédsku. Švédský král Karel XII. ustanovil v roce 1713 úřad Královského Nejvyššího Ombudsmana, jehoţ úkolem bylo dohlíţet na dodrţování zákonů a dalších právních předpisů a mít dozor nad plněním povinností státních úředníků. Jiţ od roku 1719 není ombudsman (později označován jako kancléř justice) do funkce povolán králem, ale je jmenován vládou a ještě později, kdyţ došlo k posílení vlivu Parlamentu, začal ombudsman působit jako orgán Parlamentu. 15 Od roku 1809 byl institut švédského veřejného ochránce práv zakotven ve švédské ústavě. Ústavou byla veřejnému ochránci práv stanovena odpovědnost za dohled nad veřejnými činiteli a povinnost ochraňovat občany před byrokratickými postupy. 16 Švédský vzor v pozdějších letech napodobovaly i další skandinávské země. Obdobná instituce jako ve Švédsku byla v roce 1919 zřízena ve Finsku, v roce 1952 v Norsku a následně v roce SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII. 13 PETERS, A. The European Ombudsman and the European Constitution. Netherlands: Kluwer Law International, 2005, s Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 14 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII. 15 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII XIX 16 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013] 13

14 v Dánsku. Zřízením institucí ombudsmanského typu skandinávské země historicky přispěly k ochraně práv občanů. 17 Významný přínos pro popularizaci ombudsmanské instituce v demokratických zemích znamenal první dánský ombudsman Stephen Hurwitz. Tento dánský ombudsman navštívil mnoho zemí a významně tak napomohl k prosazení instituce veřejného ochránce práv jako nezbytné součásti demokratického právního státu. V roce 1962 došlo k ustanovení veřejného ochránce práv na Novém Zélandu podle dánského vzoru. 18 V letech byl veřejný ochránce práv i v demokratických zemích západního světa institucí nezvyklou a málo rozšířenou. Na základě zkušeností z fungování několika málo ombudsmanských institucí (instituce existovala jen ve skandinávských zemích a na Novém Zélandu), skupina právníků definovala obecné znaky ombudsmanské instituce, která je nezbytná pro fungování právního státu. 19 Zřízení institutu veřejného ochránce práv na Novém Zélandě odstartovalo proces, který se později nazýval ombudsmánie a probíhal v 60. a 70. letech a při němţ vznikaly instituce ombudsmanského typu v mnoha zemích a na různých kontinentech. Instituce veřejného ochránce práv vznikly i v zemích jako například Guyana, Tanzanie (1966), Havaj (1969), Nebraska (1969), Mauricius (1970), Izrael (1973), Portugalsko (1976), Austrálie, Rakousko (1977) a další. 20 Na základě zkušeností ze Skandinávie následovalo i kontroverzní zřízení vojenského ombudsmana ve Spolkové republice Německo v roce 1957 a zaloţení obecných (general) ombudsmanů ve Velké Británii v roce 1967, ve Francii v roce 1973 a později i v dalších členských státech Evropské unie. 21 I přesto, ţe instituce ombudsmana byla původně velmi neobvyklá, došlo k jejímu rozšíření natolik, ţe v 70. a 80. letech se stala standardem pro fungování moderního právního státu. Tuto instituci dnes můţeme najít téměř ve všech demokratických zemích. Její obliba vzrostla natolik, ţe veřejní ochránci práv působí i v zemích, které nemají všechny znaky demokratického právního státu EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013] 18 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX 19 ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX. 21 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 22 SKÁLA, J. Proč ombudsman aneb Ubi ius ibi remedium. Právník, 1994, č. 2, s

15 2.1 Historie evropského veřejného ochránce práv Vznik Evropské unie přispěl k vytvoření Statutu evropského veřejného ochránce práv. 23 Se zavedením občanství Unie, které lze získat prostřednictvím občanství jiného státu, vznikla i myšlenka na zlepšení práv občanů proti křivdám spáchaným úředníky orgánů a institucí Evropské unie. 24 Myšlenkou zřízení instituce evropského veřejného ochránce práv se začaly zaobírat orgány Unie uţ v 70. letech minulého století. Evropský parlament přijal návrh na zřízení funkce evropského veřejného ochránce práv. Tento návrh se však nesetkal s pochopením Evropské komise. 25 Idea na zřízení evropského veřejného ochránce práv je úzce spojena s evropským občanstvím. Jako první s myšlenkou zavedení ustanovení týkající se evropského občanství do Smlouvy o Evropské unii přišel španělský premiér Philips Gonzales, který zaslal v květnu 1990 dopis adresovaný ostatním členům Evropské rady. Na základě tohoto dopisu předloţila v září 1990 španělská delegace v rámci mezivládní konference o politické unii poznámky o občanství nazvané Cesta k Evropské unii. Podle tohoto návrhu by se vznikem zvláštních práv občanů Evropské unie mělo dojít i k zavedení zvláštních orgánů, které budou odpovědné za ochranu těchto práv. Evropští občané by měli získat moţnost ochránit svá práva v rámci Unie prostřednictvím podání stíţností k evropskému veřejnému ochránci práv. O několik měsíců později v únoru 1991 španělská delegace předloţila ještě podrobnější návrh. 26 Evropská rada a následně i Evropská komise se k tomuto návrhu vyslovily kladně s tím, ţe hlavním cílem instituce evropského veřejného ochránce práv bude ochrana práv občanů Evropské unie. Proti zřízení instituce evropského veřejného ochránce práv se postavil Evropský parlament. Argumentoval tím, ţe by došlo k oslabení pravomocí Parlamentu, Výboru pro kontrolu Evropské komise a také Petičního výboru. Bylo proto třeba hledat kompromisní řešení. Toto kompromisní řešení bylo součástí návrhu Smlouvy o Evropské unii. V návrhu bylo garantováno jak petiční právo vůči Evropskému parlamentu tak i právo 23 Rozhodnutí Evropského Parlamentu o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce evropského veřejného ochránce práv. 24 PREININGER, M. Evropský ombudsman a ČR, Dostupné z: [cit. 20. listopadu 2013]. 25 ŠKRÁBALOVÁ, L. Institut a smluvní zakotvení evropského ombudsmana: historie, současnost a výhled do budoucna, Dostupné z:http://www.uni-koeln.de/wisofak/powi/wessels/de/archiv/igc_net/skrabalova_european_ombudsman.pdf [cit. 21. listopadu 2013]. 26 EPAMINONDAS, M. The European Ombudsman. Eipascope, Dostupné z: [cit. 15. listopadu 2013]. 15

16 občanů obracet se svými stíţnostmi na evropského veřejného ochránce práv. Návrh této smlouvy byl schválen v roce Úřad Evropského veřejného ochránce práv tak vznikl na základě Maastrichtské smlouvy s účinností od Historie českého veřejného ochránce práv Nepatrné náznaky předchůdce veřejného ochránce práv, lze najít u nás jiţ v 17. století. Byl to sbor takzvaných Defenzorů. Jejich posláním bylo ochraňovat víru a náboţenskou svobodu. Částečně by se tento sbor dal povaţovat za jistého kolektivního veřejného ochránce práv, jehoţ posláním bylo chránit zachovávání náboţenské svobody. 28 Cesta ke zrodu instituce veřejného ochránce práv byla i po roce 1989 v České republice dlouhá a trnitá. Důvodem toho byl i fakt, ţe instituce tohoto druhu nemá v České republice tradici. 29 Instituce s jistými ombudsmanskými znaky se objevila v českém právním řádu v roce 1990, přijetím federálního zákona č. 540/1990 Sb., o Generálním inspektorovi ozbrojených sil, pouze však s působností v oblasti ozbrojených sil. 30 Úkolem Generálního inspektora bylo nahradit branný a bezpečnostní výbor tím, ţe by přebral jeho kontrolní činnost a zároveň měl chránit práva vojáků. K výkonu této činnosti měl disponovat rozšířenou působností v oblasti respektování lidské důstojnosti a občanských práv. Ke zřízení této instituce však nikdy nedošlo. Osobu generálního inspektora měli zvolit poslanci Federálního shromáţdění. Tito poslanci však nedokázali najít osobnost, která by byla přípustná pro všechny strany. Za dva roky po této volbě došlo k rozpadu federace a tak zákon č. 540/1990 Sb., nenašel nikdy naplnění i přestoţe je stále platným právním předpisem. 31 Na podzim roku 1992 při přípravě Ústavy České republiky se objevily alternativní návrhy na ustanovení takzvaného Ochránce základních práv a svobod, který měl mít znaky ombudsmanské instituce. 32 V roce 1993 byl pořádán seminář Ombudsman v České republice. Spoluzakladatel tohoto semináře Český helsinský výbor poţádal doc. V. Mikuleho a doc. V. Sládečka, aby vypracovali návrh zásad zákona o českém ombudsmanovi. Později se tyto zásady zákona v modifikované podobě staly návrhem zákona, který předloţila skupina 27 Čl. B, Hlava I, Smlouvy o Evropské unii 92/C 191/01. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/196/sekce/zakladni-smlouvy-spolecenstvi-a-jejich-novelizace/ [cit. 25. listopadu 2013]. 28 SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 29 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. V. 31 SLÁDEČEK, V. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě. Praha: Karolinum, 1998, s SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. VI. 16

17 poslanců v květnu roku 1995 Poslanecké sněmovně. Tento prvotní návrh nebyl však ve sněmovně ani projednáván. Později byly ve sněmovně posuzovány další upravené návrhy, které ale také nebyly schváleny. 33 Výbor ministrů členských států Rady Evropy vyzval v Doporučení R 85/13, o instituci ombudsmana a v Doporučení R 97/14 o ustanovení celostátních institucí pro lidská práva členské státy, aby zváţily zřízení instituce ombudsmana, nebo podobných institucí především tam, kde došlo k prudkým změnám v politice, ekonomice a také ke společenským změnám a dále tam, kde došlo k ohroţení lidských, hospodářských, sociálních a kulturních práv. 34 V České republice se polemiky ohledně přijetí zákona o zřízení institutu ombudsmana vyhrotily do politického konfliktu mezi pravicí a levicí. Český veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 4. ledna 1999 a Senátem dne 28. února Po přijetí zákona přirozeně vyvstal poţadavek na co nejrychlejší obsazení funkce veřejného ochránce práv. V období květen aţ červenec 2000 byly uskutečněny první pokusy o ustanovení veřejného ochránce práv a jeho zástupce. Představila se řada kandidátů, ale Poslanecká sněmovna ţádné kandidáty neodsouhlasila. Ke zvolení prvního veřejného ochránce práv došlo aţ v prosinci 2000, kdy byl do funkce zvolen JUDr. Otakar Motejl. 36 Přijetím zákona o Veřejném ochránci práv zavedlo do českého právního řádu zcela nový institut. Pouze rámcově bylo moţné vyuţít bohatých zahraničních zkušeností z institucí tohoto typu, protoţe česká varianta vznikala v úplně jiném právním a společenském prostředí. V zákonu jsou zachovány základní ombudsmanské principy, v některých otázkách šel ale zákon vlastní cestou. 37 V počátcích svého působení měl veřejný ochránce práv k dispozici jako vodítko pro výkon své funkce především zákon, komentář k zákonu, odborné informace z časopisů, 33 SLÁDEČEK, V. Byl jsem při tom. In Deset let veřejného ochránce práv v České republice, 2010, s Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 34 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 35 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 36 SLÁDEČEK, V. Byl jsem při tom. In Deset let veřejného ochránce práv v České republice, 2010, s. 84. Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013]. 37 Veřejný ochránce práv ČR, Dostupné z: [cit. 28. listopadu 2013] 17

18 z učebnic správního a ústavního práva a právní teorie. Většina textů byly pouze informacemi o podobných institucích ve světě. 38 Zákon č. 349/1999 Sb. byl 30. září 2005 novelizován. Novela zákona byla uveřejněna ve sbírce zákonů pod č. 381/2005 Sb. Legislativní proces započatý v roce 2003 a trvající více neţ 2 roky, byl uzavřen přijetím věcného záměru na úrovni vlády. Po projednání a částečném pozměnění textu novely prošel oběma komorami Parlamentu a prezident novelu podepsal 9. září Nové znění zákona vstoupilo v platnost 1. ledna 2006 a od tohoto data má veřejný ochránce práv a dotčené instituce povinnost se novým zněním zákona řídit Představitelé evropských veřejných ochránců práv Jako vůbec první evropský veřejný ochránce práv byl v roce 1995 zvolen bývalý veřejný ochránce práv a ministr spravedlnosti Finska pan Jacob Söderman. Obdrţel celou řadu ocenění, například Čestný doktorát z politických věd, Ábo Akademi University 1998; Čestný doktorát v oboru práva, Univerzita Laponska 1999; Rytíř francouzského řádu čestné legie 2002, atd. Evropský parlament ho v roce 1999 opětovně zvolil pro nové pětileté funkční období. 40 Jeho nástupcem se stal emeritní profesor komparativní politologie na Fakultě politických věd a veřejné správy Athénské univerzity pan Nikiforos Diamandouros, který byl zvolen Evropským parlamentem a od 1. dubna 2003 vykonával funkci evropského veřejného ochránce práv. Před zvolením evropským veřejným ochráncem práv byl v letech prvním národním veřejným ochráncem práv Řecka. Získal řadu ocenění, například Zlatý kříţ za zásluhy, Polská republika 2010; Fénixům Řád V letech 2005 a 2010 Evropský parlament obnovil jeho mandát. V roce 2013 odešel po více jak deseti letech do důchodu. 42 Nástupkyní pana Nikiforose Diamandourose byla Evropským parlamentem v červenci roku 2013 zvolena Emilly O Reilly a stala se třetí a zatím i poslední evropskou veřejnou 38 ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2008, s MOTEJL, O. Nové povinnosti ombudsmana na základě změny zákona o veřejném ochránci práv, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 40 SÖDERMAN, J. The European Ombudsman from Context. European Education Magazine, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 41 Evropský veřejný ochránce práv - Ţivotopisy, Dostupné z: [cit. 26. listopadu 2013]. 42 Tisková zpráva evropského veřejného ochránce práv č. 6/2013, Dostupné z: [cit. 2. prosince 2013]. 18

19 ochránkyní práv. V letech vykonávala funkci irské veřejné ochránkyně práv. Do úřadu ji jmenovala irská prezidentka v roce 2003 a v roce 2009 byl její mandát prodlouţen na další šestileté funkční období, avšak po zvolení evropskou veřejnou ochránkyní práv 1. října 2013 odstoupila z funkce irské veřejné ochránkyně práv. Emilly O Reilly je aktivní a významná členka celosvětové a evropské sítě veřejných ochránců práv Představitelé českých veřejných ochránců práv Historicky prvním českým veřejným ochráncem práv byl 12. prosince 2000 Poslaneckou sněmovnou zvolen JUDr. Otakar Motejl. Dne 18. prosince 2000 se JUDr. Otakar Motejl ujal své funkce a toto datum lze povaţovat za datum, od kterého v našem právním řádu začal fungovat orgán, který se svou činností dotýká takových orgánů, jako jsou ministerstva, úřady práce, finanční či katastrální úřady, apod. JUDr. Otakar Motejl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl soudcem Nejvyššího soudu. Od roku 1990 do roku 1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR a po rozdělení federace byl v letech předsedou Nejvyššího soudu ČR. V roce 1998 byl jmenován ministrem spravedlnosti a 18. prosince 2000 byl zvolen veřejným ochránce práv. 44 Ve své funkci setrval celé šestileté funkční období a v r byl opětovně zvolen a pokračoval dále ve své funkci veřejného ochránce práv. Za celoţivotní dílo a výjimečný přínos českému právu byl v roce 2009 Českou advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ uveden do Právnické síně slávy. 45 Dne 9. května náhle skonal po krátké nemoci a opustil svou funkci veřejného ochránce práv. 46 Historicky druhým veřejným ochránce práv byl dne 7. září 2010 zvolen Pavel Varvařovský. Pavel Varvařovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a získal titul JUDr. v oboru správního práva. Zabýval se problematikou správního soudnictví, medicínskému a pracovnímu právu. V září roku 2010 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu ČSFR a od 1. ledna 1993 byl soudce Nejvyššího soudu ČR. V období od března Tisková zpráva evropského veřejného ochránce práv č. 14/2013, Dostupné z: [cit. 2. prosince 2013]. 44 HANÁK, M. Působnost veřejného ochránce práv ve vztahu k orgánům územního plánování. In Urbanismus a územní rozvoj, 2002, č. 5, s Veřejný ochránce práv ČR JUDr. Otakar Motejl, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 46 Veřejný ochránce práv ČR Zemřel JUDr. Otakar Motejl, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 19

20 aţ do března 2004 byl soudcem Ústavního soudu ČR. V září 2010 byl zvolen českým veřejným ochráncem práv. 47 Jeho funkční období skončilo v roce Třetí a zatím i poslední veřejnou ochránkyní práv byla zvolena Anna Šabatová, která jiţ zastávala funkci zástupce veřejného ochránce práv v letech Funkci veřejné ochránkyně práv se ujala sloţením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny dne 18. února Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2008 obhájila doktorskou práci na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně. Obdrţela řadu vyznamenání, jako například Medaile za zásluhy (2002), Ceny OSN za obranu lidských práv (1998) a Ceny Alice Garrigue Masarykové (2010). Celý ţivot je zainteresovaná v oblasti ochrany lidských práv a zabývá se sociální politikou v širším slova smyslu Veřejný ochránce práv ČR Pavel Varvařovský novým veřejným ochráncem práv, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 48 Veřejný ochránce práv ČR Veřejní ochránci práv a jejich zástupci, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 49 Veřejný ochránce práv ČR Veřejní ochránci práv a jejich zástupci, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 50 Veřejný ochránce práv ČR Novou veřejnou ochránkyní práv byla dnes zvolena Anna Šabatová, Dostupné z: [cit. 30. listopadu 2013]. 20

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Ochrana spotřebitele v České republice

Ochrana spotřebitele v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Ochrana spotřebitele v České republice Bakalářská práce Autor: Kateřina Bulinská, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů Markéta Francová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se v teoretické části zabývá právní ochranou dětí, nejprve v širším obecném kontextu,

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bakalářská práce Autor: Irena Kreisslová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce:

Více

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1 Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1 1 Autorka působí jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Hladíková Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Bankovní tajemství a

Více

Obecní zřízení (na příkladu obce Drhovy)

Obecní zřízení (na příkladu obce Drhovy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Obecní zřízení (na příkladu obce Drhovy) Bakalářská práce Autor: Hana Čoudková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

ochrana práv pacientů

ochrana práv pacientů ochrana práv pacientů návrhy k diskusi o mimosoudním řešení sporů ve zdravotnictví Zuzana Candigliota, Kateřina Červená, David Zahumenský a kol. práva v souvislostech ochrana práv pacientů Zuzana Candigliota,

Více

Problematika zneužívání sociálních dávek

Problematika zneužívání sociálních dávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Problematika zneužívání sociálních dávek Bakalářská práce Autor: Aneta Tomková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci Ministerstvo práce a sociálních věcí č.j.: 2011 / 64861 32 94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky 13. října 2011 Materiál k informaci Informace o průběhu a výsledcích

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

Regulace obchodníků s cennými papíry

Regulace obchodníků s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Regulace obchodníků s cennými papíry Diplomová práce Autor: Oleksandr Kryvshych Finance Vedoucí práce: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. Praha

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bakalářská práce Autor: Radka Štofirová Bankovní management,

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Dítě jako subjekt práva

Dítě jako subjekt práva UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Dítě jako subjekt práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Vypracovala: Tereza

Více

Správní dozor vykonávaný orgány veterinární správy

Správní dozor vykonávaný orgány veterinární správy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Správní dozor vykonávaný orgány veterinární správy Bakalářská práce Autor: Kateřina Mašková Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Trestní odpovědnost právnických osob Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Karla Motyčáková Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Práva a veřejné správy Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bakalářská práce Autor: Mgr. Antonín Ocisk Právní administrativa v podnikatelské

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Financování regionálního školství Financing of Regional Education Bc. Alena

Více

Diskriminace v pracovním právu

Diskriminace v pracovním právu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Diskriminace v pracovním právu (rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce) Bakalářská práce Autor: Eva Machová Právní administrativa

Více

Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj

Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj bakalářská práce Jaroslav Čermák vedoucí

Více