Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veejný ochránce práv. Hana Jamborová"

Transkript

1 Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008

2

3

4 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje veejného ochránce práv do systému záruk. V další ásti se práce zabývá tím, jak byla instituce veejného ochránce práv zízena, jak je veejný ochránce práv volen a jak funguje a co má na starosti Kancelá veejného ochránce práv. Dále jsou v práci rozebírány pravomoci a psobnost veejného ochránce práv. V závru práce je provedena kasuistika na vybraném pípadu, kterým se veejný ochránce práv v minulosti zabýval a hodnocení dosavadní právní úpravy veejného ochránce práv, také jsou zde uvedeny návrhy na zmnu a zlepšení dosavadní právní úpravy veejného ochránce práv. Klíová slova: veejný ochránce práv, ombudsman, Kancelá veejného ochránce práv, pravomoc, psobnost, ústavní zakotvení. ABSTRACT This bachelor work deals with Public Defender of Rights. Preliminary this work talks about history and generally integration of ombudsman and includes Public Defender of Rights in a guarantee system. In the next part this work deals with establishment of Public Defender of Rights, how is Public Defender of Rights elected and how works and what is the responsibility of The Office of The Public Defender of Rights. Then this bachelor work deals with competence and force of Public Defender of Rights. In conclusion of this work there is made casuistry on a chosen case, which Public Defender of Rights solved in the past. There is also rating of existing legal form of Public Defender of Rights and there are suggestions for a change and an improvement of current legal form. Keywords: Public Defender of Rights, ombudsman, The Office of the Public Defender of Rights, competence, force, constitutional integration.

5 Dkuji vedoucí bakaláské práce JUDr. Jan Jurníkové, Ph.D., za odborné vedení, pipomínky a cenné rady pi zpracovávání této bakaláské práce.

6 OBSAH ÚVOD...7 I TEORETICKÁ ÁST ZAAZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DO SYSTÉMU ZÁRUK HISTORIE A OBECNÉ ZAKOTVENÍ OMBUDSMANA KLASIFIKACE INSTITUCE OMBUDSMANA MÍSTO VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V ÚSTAVNÍM SYSTÉMU USTANOVENÍ A ZÍZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV PRINCIP VOLEBNÍ, MONOKRATICKÝ Zpsob volby veejného ochránce práv Veejný ochránce práv jako monokratický orgán Zízení instituce veejného ochránce práv KANCELÁ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Organizaní struktura Kanceláe Rozpoet Kanceláe Struktura podnt PRAVOMOCI A PSOBNOST VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV...28 II 3.1 PRAVOMOCI VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zvláštní oprávnní a povinnosti veejného ochránce práv Vyizování podnt fyzických a právnických osob PSOBNOST VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Psobnost vcná Psobnost osobní...38 PRAKTICKÁ ÁST KASUISTIKA POPIS PÍPADU ROLE VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V TOMTO PÍPAD ZDVODNNÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ VLASTNÍ NÁZOR NA PÍPAD ZHODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV...49 ZÁVR...54 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...56 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...58 SEZNAM TABULEK...59 SEZNAM PÍLOH...60

7 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 7 ÚVOD Pro svoji bakaláskou práci jsem si vybrala téma veejný ochránce práv (dále jen VOP ). Když jsem o VOP slyšela pedtím, než jsem se jím zaala více zabývat ve své práci, mla jsem o jeho existenci a fungování pouze ty nejzákladnjší pedstavy. Pesto na m instituce VOP psobila vždycky sympatickým a možná trochu tajemným dojmem, a protože jsem se chtla dozvdt víc, zvolila jsem si VOP za téma mé bakaláské práce. Tato práce by se dala žánrov zaadit mezi kompilace, protože se jedná o sbr a shromaž ování informací. Z metod práce jsem používala rešerši informaních zdroj. tená této práce by ml získat pedstavu o historii instituce ombudsmana a blíže se seznámit s fungováním Kanceláe veejného ochránce práv (dále jen KVOP ). Protože stále ješt existuje hodn lidí, kteí sice o VOP vdí, ale i po osmi letech innosti VOP netuší, co pesn spadá do jeho psobnosti a jaké má pravomoci, rozhodla jsem se vnovat práv pravomocím a psobnosti VOP celou tetí kapitolu mé práce. Spíše v odborných kruzích zase vyvolává debaty otázka ústavního zakotvení VOP. Protože i názory odborník se v této otázce liší, zahrnula jsem do práce i struný výet nejastjších argument jak pro, tak proti ústavnímu zakotvení VOP. K tomu, abych nastínila jak VOP pracuje a jak využívá své pravomoci v praxi jsem si ve tvrté kapitole vybrala pípad, který VOP v minulosti ešil. Konkrétn se jedná o pípad cyklisty, který pi dopravní nehod zranil pouze sám sebe a musel zaplatit neúmrn vysokou pokutu. Tento pípad jsem si vybrala z toho dvodu, že je na nm názorn vidt, k emu VOP slouží. Zmínný pípad také dokazuje, že existence VOP rozhodn není zbytená, jak se nkteí domnívali. Smyslem práce je podat kompletní a ucelený pohled na VOP. Cílem je zhodnotit dosavadní právní úpravu VOP, která je daná zákonem. 349/1999 Sb. Této problematice se podrobnji vnuje poslední kapitola, kde je nejenom hodnocení dosavadní právní úpravy, ale také jsou v ní uvedeny návrhy na zlepšení právní úpravy VOP, ke kterým jsem dospla pi studiu problematiky VOP.

8 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 8 TEORETICKÁ ÁST

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 1 ZAAZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DO SYSTÉMU ZÁRUK V první kapitole se budu nejprve vnovat historii ombudsmana a jeho obecnému zakotvení. Následn se zmíním o situaci, která panovala v eskoslovensku a pozdji v eské republice ped pijetím zákona o VOP. Dalším bodem této kapitoly je klasifikace instituce ombudsmana, kde popíšu jednotlivé typy ombudsmana (parlamentní, ombudsman moci výkonné, místní a další). Znaná ást kapitoly bude vnována ústavnímu zakotvení VOP a dvodm pro a proti ústavnímu zakotvení. 1.1 Historie a obecné zakotvení ombudsmana Pvod slova ombudsman mžeme nalézt ve stedovkém výrazu umbup, což v pekladu znamená moc nebo autorita. Další možnou variantou pvodu slova ombudsman mže být švédské slovo ombud, které oznauje osobu, která vystupuje jako zástupce, zmocnnec i mluví jiných. 1 Funkci prvního skuteného ombudsmana zídil v 18. století švédský král Karel XII. Tento královský ombudsman ml za úkol dbát pedevším na správné chování královských úedník. Poprvé byla instituce ombudsmana pevn zakotvena ve švédské Ústav z roku Byla zde definována jako orgán parlamentu dohlížející na to, jak soudci, vládní a ostatní úedníci dodržují zákony a jiné právní pedpisy. Ústavní zakotvení doplnil následn zákon o instrukcích pro ombudsmana, který pesnji specifikoval jeho oprávnní a výkon psobnosti. 2 Velký rozvoj instituce ombudsmana nastal po druhé svtové válce, kdy vznikala v rzných modifikacích tém ve stovce stát svta. Název instituce je pochopiteln v rzných zemích rzný, nap. ve Španlku se ombudsman oznauje jako defensor del pueblo, ve Francii médiateur, v Rakousku Volksanwaltschaft, v Polsku Rzecznik praw obywatelskich nebo v Rumunsku Avocatul Popolurui. 3 1 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 2 Tamtéž. 3 Tamtéž.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 Na tomto míst bych se chtla ve zkratce zmínit o tom, co pedcházelo vzniku eského VOP. V socialistickém eskoslovensku byla u moci totalitní forma vlády, která nemla píliš velký zájem na existenci instituce ombudsmanského typu, protože se jedná o nezávislý orgán, který psobí mimo jiné i v oblasti základních lidských práv a svobod. Situace se zaala mnit v osmdesátých a devadesátých letech, kdy dochází k postupnému zaleování ombudsmana do právních ád bývalých socialistických stát. 4 V eskoslovensku se objevují první snahy zídit instituci ombudsmana v osmdesátých letech minulého století. Zaátkem devadesátých let probíhají revoluní zmny jak ve spolenosti, tak v oblasti ekonomické a právní. Práv v tomto období se objevují první návrhy, zásady a pedlohy usilující o zízení ombudsmana v eskoslovensku. 5 V období po zmn politického systému v eské republice nebyl ze strany vedoucích politických stran velký zájem o zízení ombudsmana. Do jisté míry to lze pochopit, tento institut u nás neml tradici, je finann nákladný, asto je také chápán jako nco nadbyteného, nahraditelného v rámci existujících struktur státních orgán. 6 Jistou zmnu situace, která nebyla v tehdejším eskoslovensku píliš naklonná ke zízení instituce ombudsmanského typu lze pozorovat v prosinci 1990, kdy byl pijat zákon o generálním inspektorovi ozbrojených sil. Jednalo se o instituci se znaky podobnými ombudsmanské instituci, jenom jeho psobnost byla omezena na oblast ozbrojených sil. K realizaci tohoto zámru ale bohužel nikdy nedošlo, generální inspektor ozbrojených sil nebyl nikdy reáln ustanoven, protože poslanci tehdejšího Federálního shromáždní se nebyli schopni dohodnout na osob, která by tuto funkci vykonávala. 7 4 MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce. 5 Tamtéž. 6 HOUBOVÁ, Drahomíra. Veejný ochránce práv v systému právních záruk zákonnosti v eské republice. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava s MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce.

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 Dalším pokusem o zízení instituce ombudsmana v eskoslovensku je vládní návrh zásad ústavního zákona o ochránci lidských a obanských práv z roku Avšak tento návrh nikdy neprošel legislativním procesem. 8 VOP tak jak funguje v R dnes byl zízen v roce 2000 zákonem. 349/1999 Sb., o VOP. Podrobnji viz kapitola Klasifikace instituce ombudsmana Existuje mnoho definic ombudsmana, já osobn za nejvýstižnjší považuji definici z The Encyclopedia Amerika, která zní : Ombudsman je nezávislý úedník, ustanovený proto, aby pijímal stížnosti oban na zneužívání moci, nesprávné i pomalé jednání vládních úad. Provádí šetení, podává zprávy o svých zjištních a doporuuje ešení. 9 Co se týká samotné klasifikace instituce ombudsmana, rozlišujeme tzv. parlamentního ombudsmana, ombudsmana moci výkonné a ombudsmana smíšeného typu. Parlamentního ombudsmana volí zákonodárný sbor a svým zpsobem je mu odpovdný. Absolutní vtšina zemí, ve kterých je instituce ombudsmana zízena má zaveden práv tento model. Dalšími nepíliš rozšíenými modely je tzv. ombudsman moci výkonné, to znamená vládou volený a vlád zodpovdný, popípad ombudsman smíšeného typu. 10 Existuje i další možné dlení, a to na ombudsmany všeobecné a speciální. Všeobecný ombudsman se zamuje obecn na všechny innosti veejné správy. Naproti tomu ombudsman speciální se vnuje pouze urité oblasti výkonu veejné správy (nap. vzeství, vojenství, ochrana dtí, ochrana dat a další) MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce. 9 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 11 Tamtéž.

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Podle jiného dlicího kritéria mohou být ombudsmani centralizováni bu v jednom míst, nebo mohou psobit lokáln. Lokální ombudsmani psobí napíklad v Itálii i ve Švýcarsku. 12 eský VOP náleží do vtšinové skupiny všeobecných parlamentních ombudsman psobících centráln, kteí v souasné dob s uritými modifikacemi psobí tém ve všech zemích EU. Tento klasický parlamentní ombudsman stojí mimo moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Pi výkonu své innosti je na tchto složkách moci nezávislý. Existuje zde pouze jistá vazba na Parlament, kterým je VOP volen a kterému pedkládá zprávy o své innosti Místo veejného ochránce práv v ústavním systému Pokud jde o postavení VOP v ústavním systému, jedná se o relativn nezávislou instituci svým vznikem a vztahy vázanou na parlament. Nkdy se vznik instituce dává do souvislosti s tím, že existují komunikaní nedostatky v systému dlby moci, zejména mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Tyto komunikaní nedostatky se vyskytují také ve vztahu mezi obany a úedníky. VOP pak psobí jako uritý zprostedkovatel, který je schopen zabránit nkterým takovým konfliktm a ochránit obana. Na druhé stran, což je velmi dležité, mže bránit i úedníka, pokud stížnost nemá reálný podklad a úedník jednal správn. 14 Parlament eské republiky pi zizování instituce ombudsmana zvolil nezvyklý a netradiní postup, když VOP nezakotvil pímo v ústavním poádku, ale zídil jej pouze bžným zákonem. 15 eská republika ovšem není jediným státem, kde VOP psobí bez ústavního zakotvení, mezi další takové zem se adí napíklad Francie nebo Itálie. 16 Je ale pravdou, že ve vtšin zemí, ve kterých jsou instituce ombudsmanského typu zízeny ústavní úprava nechybí. Mezi takové zem patí napíklad Švédsko, Finsko, Dánsko, Španl- 12 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 13 Tamtéž. 14 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 sko, Portugalsko, Ma arsko, Slovinsko nebo Slovensko. Tyto zem se liší rozsahem ústavní úpravy. Zpravidla se v ústav nachází pouze lakonické ustanovení, ale podrobnosti upravuje až provádcí zákon. 17 Nezvyklé není ani dodatené ústavní zakotvení instituce po uplynutí ady let jejího psobení na základ bžného zákona. Stalo se tak napíklad v Polsku nebo Nizozemí. 18 Je ústavní zakotvení VOP potebné, nebo staí zídit VOP bžným zákonem? Názory odborník na tuto problematiku se rozcházejí. Proto se zde pokusím shrnout nejastjší argumenty pro a proti ústavnímu zakotvení VOP. Nejprve uvedu argumenty tch, kteí jsou pro ústavní zakotvení VOP. Mezi nejastji se opakující argument patí to, že ústavní zakotvení posílí postavení a autoritu instituce. 19 Nezakotvení VOP v Ústav snižuje význam a vážnost této instituce. 20 Dále se jako dvod pro zakotvení VOP v Ústav uvádí, že VOP sice nedisponuje žádnými mocenskými pravomocemi, ale instituce jako Nejvyšší kontrolní úad nebo eská národní banka také nedisponují mocenskými pravomocemi, ale v Ústav zakotveny jsou. 21 Podle mnohých si VOP ústavní zakotvení zaslouží už jenom z hlediska svého zamení a významu. 22 Nezanedbatelným dvodem je, že Ústava by mla zakotvovat alespo základní vymezení klíových institucí, mezi nž VOP jist patí. 23 Pádným argumentem je, že by mlo být dodržováno hierarchické uspoádání právního ádu a jeho logiky. To znamená, že právní systém R by ml respektovat, že základy organizace stát- 17 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Tamtéž. 19 Tamtéž. 20 ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s HOUBOVÁ, Drahomíra. Veejný ochránce práv v systému právních záruk zákonnosti v eské republice. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava, s ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s Tamtéž.

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 ní moci by mly být sveny Ústav, kterou by teprve následn mly provázet a konkretizovat právní pedpisy nižší právní síly. Tím, že VOP není ústavn zakotven došlo k narušení hierarchického uspoádání. Vznik VOP formou bžného zákona mže vyvolávat pochyby o jeho zalenní v systému dlby státní a veejné moci. Moderní Ústavy demokratických zemí, které znají instituci ombudsmana, jej vesms zídily pímo Ústavou, což je další z ady možných argument pro ústavní zakotvení. V neposlední ad hrozí, pokud není VOP ústavn zakotven, potenciální riziko v možném budoucím zrušení pouze formou bžného zákona. Pro schválení bžného zákona postauje aktuální politická vtšina v Parlamentu (resp. Poslanecké snmovn). Nelze dále opomenout ani tu skutenost, že ústavním nezakotvením urité instituce se zmenšuje možnost kontroly ústavnosti jejího zákonného zakotvení. To znamená, že pokud je ústavn vymezen základní smysl a poslání veejné instituce, je tím vytvoen prostor pro ústavní kontrolu tohoto vymezení a jeho konfrontaci s bžným zákonem. V opaném pípad jsou možnosti této kontroly velmi malé. 24 Uvedla jsem výet nejastjších argument tch, kteí prosazují ústavní zakotvení VOP. Na druhé stran je hodn tch, co íkají, že VOP staí zídit bžným zákonem a zde uvádím jejich nejastjší argumenty proti ústavnímu zakotvení. Prvním argument zní, že VOP není orgán, který by disponoval samostatnou mocenskou pravomocí a mohl tak zasahovat do dlby státní moci, proto není nutné jeho ústavní zakotvení. 25 Dalším možným dvodem pro nezakotvení VOP v Ústav je, že jde o orgán od parlamentu, tedy orgánu moci zákonodárné, odvozený, opatený inicianími oprávnními. 26 Jedin parlament je, na základ zprávy VOP oprávnn sankcionovat, mocensky uplatnit svou pravomoc vi moci výkonné ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Tamtéž. 27 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 Je patrné, že více argument svdí ve prospch ústavního zakotvení VOP. Já sama jsem pro ústavní zakotvení VOP. Dvody pro toto rozhodnutí blíže rozvedu v praktické ásti mé práce, kde budu hodnotit dosavadní právní úpravu VOP.

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 2 USTANOVENÍ A ZÍZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V první ásti této kapitoly se budu zabývat zpsobem, jakým je VOP ustanovován do funkce, popíšu jak probíhala volba VOP a jeho zástupkyn, rozeberu VOP jako monokratický orgán, uvedu jak byl institut VOP zízen a podmínky nutné pro výkon funkce VOP. Ve druhé ásti této kapitoly pak popíšu jak funguje KVOP a uvedu strukturu podnt, které KVOP eší. 2.1 Princip volební, monokratický Zpsob volby veejného ochránce práv VOP je volen Poslaneckou snmovnou. Jeho funkní období je šest let. 28 Je tomu tak proto, aby funkní období VOP pesahovalo volební období Poslanecké snmovny. Podle zákonodárc je pesah dvou let (za normálních okolností) ideální. 29 VOP je vybírán z kandidát, které navrhnou prezident republiky a Senát. Prezident republiky i Senát navrhují vždy po dvou kandidátech, jsou možné i shodné návrhy. VOP mže být zvolen pouze na dv bezprostedn po sob jdoucí funkní období. 30 Rznost subjekt, které volí VOP má zaruit vtší nezávislost a rozmanitost návrh. Do funkce je zpravidla ustanovován zkušený právník, který je znám svou objektivitou, nestranností a samozejm i odbornou erudicí. 31 První pokus o ustanovení VOP a jeho zástupce se uskutenil v období kvtna až ervence 2000 a nebyl úspšný. Nakonec byl, na základ návrh prezidenta republiky a Senátu Parlamentu R, dne 12. prosince 2000 zvolen Poslaneckou snmovnou veejným ochráncem práv JUDr. Otakar Motejl. Výkonu funkce se ujal složením slibu dne 18. prosince odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 29 Tamtéž odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 31 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>.

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Zástupkyní VOP byla, na základ návrhu prezidenta republiky, Poslaneckou snmovnou zvolena 25. ledna 2001 Mgr. Anna Šabatová. Výkonu funkce se ujala složením slibu dne 31. ledna Po šesti letech od složení slibu, tedy 18. prosince 2006 skonil mandát JUDr. Otakara Motejla a funkní období Mgr. Anny Šabatové skonilo 31. ledna Na rozdíl od Mgr. Šabatové, která na funkci zástupkyn VOP již nekandidovala, byl JUDr. Otakar Motejl Senátem znovu nominován i pro další funkní období. Poslanecká snmovna ho 2. prosince 2006 optovn zvolila VOP. Funkce se ujal 19. prosince 2006 složením slibu do rukou pedsedy Poslanecké snmovny. Do funkce zástupkyn VOP Poslanecká snmovna 7. února 2007 nov zvolila RNDr. Jitku Seidlovou, která složila slib 14. února 2007 a tím se ujala funkce. 34 V podstat existuje pouze jediná podmínka pro výkon funkce VOP. Touto podmínkou je volitelnost do Senátu. 35 Volitelný do Senátu je podle lánku 19 odst. 2 Ústavy každý, kdo má státní obanství eské republiky, má právo volit a dosáhl vku minimáln 40 let Veejný ochránce práv jako monokratický orgán VOP je koncipován v podstat jako monokratický orgán. Nicmén vzhledem ke znanému rozsahu psobnosti i rznorodosti veejné správy se doporuuje podle zkušeností naprosté vtšiny jiných zemí aby pímo zákonem byla zízena funkce zástupce VOP. Ten má být také volen Poslaneckou snmovnou a mže jednat samostatn i ve vcech, které mu VOP svil, což umožuje dlbu práce a jistou specializaci Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>. 34 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno : Vydavatelství MU, s. ISBN odst. 2 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 36 Zákon.1/1993 Sb. 37 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Zástupce VOP zastupuje VOP v plném rozsahu v dob jeho nepítomnosti. VOP ho mže povit výkonem ásti své psobnosti. Zástupce VOP je volen obdobn jako VOP, mže pozbýt funkci nebo být odvolán z funkce stejným zpsobem jako VOP. 38 Souasný eský VOP JUDr. Otakar Motejl využil možnosti povit výkonem ásti své psobnosti svou zástupkyni a svil ji agendu v oblasti životního prostedí, sociálních dávek, státního obanství, práva na informace, ochrany spotebitele a v nkterých dalších oblastech Zízení instituce veejného ochránce práv Poslanecká snmovna Parlamentu eské republiky schválila dne 4. listopadu 1999 vládní návrh zákona o VOP, dne 8. prosince 1999 pak s tímto návrhem vyslovil souhlas i Senát Parlamentu eské republiky. Zákon byl vyhlášen (pod íslem 349/1999 Sb.) 31. prosince 1999 a nabyl úinnosti šedesátým dnem po vyhlášení, to znamená 28. února Souástí eského právního ádu a soustavy státních orgán se pijetím zákona 349/1999 Sb., o VOP stala tehdy zcela nová instituce. VOP lze považovat za eskou podobu ve svt znan rozšíení instituce - ombudsmana. Ombudsmana mžeme charakterizovat jako nezávislou a nestrannou osobu volenou parlamentem, která na základ stížností nebo z vlastní iniciativy a pomrn neformáln šetí namítanou nezákonnost nebo jiná pochybení v jednání veejné správy. Ombudsman se vcí zane zabývat zpravidla tehdy, když není k dispozici jiný úinný právní prostedek, a svými doporueními, která nejsou pímo vynutitelná, iniciuje nápravu. 40 Je potebné dodat, že od zízení VOP uplynulo osm let a za tu dobu si VOP získal respekt a vážnost ve spolenosti a už není vnímán jako nco nového, nevyzkoušeného, ale jako instituce, která je v podvdomí laické i odborné veejnosti odst. 4 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 39 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno : PRINT MATULA s.r.o, s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 Jako sídlo VOP bylo vybráno Brno. 41 Dvodem pro toto rozhodnutí byla skutenost, že v Brn sídlí justice (Ústavní soud a Nejvyšší soud). Dalším argumentem bylo, že když VOP bude sídlit v Brn, bude tak mén ovlivnitelný Kancelá veejného ochránce práv KVOP plní úkoly spojené s odborným, organizaním a technickým zabezpeením innosti VOP. KVOP je organizaní složkou státu. 43 KVOP byla založena Statutem VOP ze dne 31. ledna 2001, vydaného na základ 25 zákona. 349/1999 Sb., o VOP. 44 V tomto statutu jsou upraveny podrobnosti o organizaci a úkolech KVOP. 45 Jednotliví zamstnanci KVOP mohou být VOP poveni, aby provádli šetení. Takto povení zamstnanci mohou vstupovat do všech prostor úad s vdomím vedoucích úad a provádt tam šetení. Všechny státní orgány a osoby vykonávající veejnou správu jsou povinni v mezích své psobnosti poskytovat poveným zamstnancm KVOP pi šetení pomoc. Povení zamstnanci mohou jednat jménem VOP v uritém ízení ped soudem nebo Ústavním soudem. 46 Vi innosti KVOP nejsou možné žádné opravné prostedky. KVOP nevydává žádné vlastní právní pedpisy. KVOP nepožaduje žádné úhrady za poskytování informací odst. 3 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 42 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 44 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php> odst. 2 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv odst. 3 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 47 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>.

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Organizaní struktura Kanceláe Organizaní struktura KVOP je upravena organizaním ádem. 48 Grafické znázornní organizaní struktury KVOP je znázornno v píloze P I. V ele KVOP je vedoucí jako statutární orgán KVOP. Zastupuje KVOP navenek a podepisuje veškeré písemnosti související s personálním, organizaním a technickým zabezpeením innosti KVOP. Vedoucí KVOP vykonává svou innost podle pokyn VOP. 49 KVOP se lení na sekretariát VOP a zástupce VOP, sekretariát vedoucího KVOP, odbor právní, odbor administrativních a spisových služeb a na odbor vnitní správy. 50 Sekretariát VOP a zástupce VOP se dále lení na referát organizaních služeb. 51 Odbor právní v sob zahrnuje tato oddlení : stavebního ádu a životního prostedí, sociální pée, rodiny a školství, justice a financí, veejného poádku, dohledu nad omezováním osobní svobody a posledním oddlením právního odboru je oddlení sociálního pojištní, práce a zdravotnictví. 52 Dalším odborem v organizaní struktue KVOP je odbor administrativních a spisových služeb, který se dále lení na dv oddlení, a to oddlení administrativních služeb a oddlení spisových služeb. 53 Odbor vnitní správy zahrnuje jedno oddlení a tyi samostatné referáty. Konkrétn se jedná o oddlení ekonomické, samostatný referát personální a EP, samostatný referát informatiky a IT, samostatný referát dopravy a samostatný referát správy budovy. 54 Do organizaní struktury KVOP byl dále zaazen také útvar interního auditu Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>. 49 Tamtéž. 50 Tamtéž. 51 Tamtéž. 52 Tamtéž. 53 Tamtéž.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 Sekretariát VOP a jeho zástupce vede osobní korespondenci VOP a zástupce VOP, pipravuje osobní program VOP a zástupce VOP a jejich styk s ostatními ústavními, veejnými a politickými initeli a ostatními institucemi, pipravuje koncepci mediální politiky VOP a zajiš- uje styk s veejnými sdlovacími prostedky a zpracovává mediální analýzy, navrhuje a pipravuje zahraniní pracovní cesty a organizuje program zahraniních návštv v KVOP, ve spolupráci s odborem vcné psobnosti pipravuje podklady pro pipomínkové ízení ve vcech vybraných právních pedpis, ve spolupráci s odborem vcné psobnosti zajišuje agendu vztah VOP k Ústavnímu soudu a spravuje knihovnu KVOP. Je metodicky ízen VOP a zástupcem VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích jsou jeho zamstnanci podízeni vedoucímu KVOP. V ele sekretariátu VOP a zástupce VOP je vedoucí sekretariátu. 56 Poradce VOP shromaž uje v kooperaci s odborem vcné psobnosti podklady a vypracovává konené znní souhrnných a tvrtletních zpráv VOP pro Poslaneckou snmovnu a podklady pro informování veejnosti o innosti VOP. V souladu s koncepcí mediální politiky spolupracuje na píprav odborného obsahu mediálních výstup VOP a odpovídá za podobu, aktuálnost a odbornou úrove obsahu webových stránek, aktivn se zúastuje odborných a vdeckých seminá a pednášek k prezentování innosti VOP, sám je organizuje a zajišuje edici sborník z tchto akcí a zajišuje styk s vdeckými pracovišti v R. Je metodicky ízen VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích je podízen vedoucímu KVOP. 57 Odbor právní zajišuje pípravu a zpracování odborných podklad pro výkon vcné psobnosti VOP. V ele odboru je vedoucí odboru, který odpovídá za veškerou jeho innost. Jeho zamstnanci jsou metodicky ízeni VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích jsou jeho zamstnanci podízení vedoucímu KVOP. Odbor byl od rozlenn na šest oddlení podle oblastí vcné psobnosti. 58 Odbor administrativních a spisových služeb zajišuje veškeré administrativní operace související s korespondencí KVOP a její archivaci. Pi administrativním zpracováním dokument 55 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>. 56 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno - Kraví Hora : Vydavatelství MU, s. ISBN Tamtéž. 58 Tamtéž.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více