Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veejný ochránce práv. Hana Jamborová"

Transkript

1 Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008

2

3

4 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje veejného ochránce práv do systému záruk. V další ásti se práce zabývá tím, jak byla instituce veejného ochránce práv zízena, jak je veejný ochránce práv volen a jak funguje a co má na starosti Kancelá veejného ochránce práv. Dále jsou v práci rozebírány pravomoci a psobnost veejného ochránce práv. V závru práce je provedena kasuistika na vybraném pípadu, kterým se veejný ochránce práv v minulosti zabýval a hodnocení dosavadní právní úpravy veejného ochránce práv, také jsou zde uvedeny návrhy na zmnu a zlepšení dosavadní právní úpravy veejného ochránce práv. Klíová slova: veejný ochránce práv, ombudsman, Kancelá veejného ochránce práv, pravomoc, psobnost, ústavní zakotvení. ABSTRACT This bachelor work deals with Public Defender of Rights. Preliminary this work talks about history and generally integration of ombudsman and includes Public Defender of Rights in a guarantee system. In the next part this work deals with establishment of Public Defender of Rights, how is Public Defender of Rights elected and how works and what is the responsibility of The Office of The Public Defender of Rights. Then this bachelor work deals with competence and force of Public Defender of Rights. In conclusion of this work there is made casuistry on a chosen case, which Public Defender of Rights solved in the past. There is also rating of existing legal form of Public Defender of Rights and there are suggestions for a change and an improvement of current legal form. Keywords: Public Defender of Rights, ombudsman, The Office of the Public Defender of Rights, competence, force, constitutional integration.

5 Dkuji vedoucí bakaláské práce JUDr. Jan Jurníkové, Ph.D., za odborné vedení, pipomínky a cenné rady pi zpracovávání této bakaláské práce.

6 OBSAH ÚVOD...7 I TEORETICKÁ ÁST ZAAZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DO SYSTÉMU ZÁRUK HISTORIE A OBECNÉ ZAKOTVENÍ OMBUDSMANA KLASIFIKACE INSTITUCE OMBUDSMANA MÍSTO VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V ÚSTAVNÍM SYSTÉMU USTANOVENÍ A ZÍZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV PRINCIP VOLEBNÍ, MONOKRATICKÝ Zpsob volby veejného ochránce práv Veejný ochránce práv jako monokratický orgán Zízení instituce veejného ochránce práv KANCELÁ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Organizaní struktura Kanceláe Rozpoet Kanceláe Struktura podnt PRAVOMOCI A PSOBNOST VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV...28 II 3.1 PRAVOMOCI VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zvláštní oprávnní a povinnosti veejného ochránce práv Vyizování podnt fyzických a právnických osob PSOBNOST VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Psobnost vcná Psobnost osobní...38 PRAKTICKÁ ÁST KASUISTIKA POPIS PÍPADU ROLE VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V TOMTO PÍPAD ZDVODNNÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ VLASTNÍ NÁZOR NA PÍPAD ZHODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV...49 ZÁVR...54 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...56 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...58 SEZNAM TABULEK...59 SEZNAM PÍLOH...60

7 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 7 ÚVOD Pro svoji bakaláskou práci jsem si vybrala téma veejný ochránce práv (dále jen VOP ). Když jsem o VOP slyšela pedtím, než jsem se jím zaala více zabývat ve své práci, mla jsem o jeho existenci a fungování pouze ty nejzákladnjší pedstavy. Pesto na m instituce VOP psobila vždycky sympatickým a možná trochu tajemným dojmem, a protože jsem se chtla dozvdt víc, zvolila jsem si VOP za téma mé bakaláské práce. Tato práce by se dala žánrov zaadit mezi kompilace, protože se jedná o sbr a shromaž ování informací. Z metod práce jsem používala rešerši informaních zdroj. tená této práce by ml získat pedstavu o historii instituce ombudsmana a blíže se seznámit s fungováním Kanceláe veejného ochránce práv (dále jen KVOP ). Protože stále ješt existuje hodn lidí, kteí sice o VOP vdí, ale i po osmi letech innosti VOP netuší, co pesn spadá do jeho psobnosti a jaké má pravomoci, rozhodla jsem se vnovat práv pravomocím a psobnosti VOP celou tetí kapitolu mé práce. Spíše v odborných kruzích zase vyvolává debaty otázka ústavního zakotvení VOP. Protože i názory odborník se v této otázce liší, zahrnula jsem do práce i struný výet nejastjších argument jak pro, tak proti ústavnímu zakotvení VOP. K tomu, abych nastínila jak VOP pracuje a jak využívá své pravomoci v praxi jsem si ve tvrté kapitole vybrala pípad, který VOP v minulosti ešil. Konkrétn se jedná o pípad cyklisty, který pi dopravní nehod zranil pouze sám sebe a musel zaplatit neúmrn vysokou pokutu. Tento pípad jsem si vybrala z toho dvodu, že je na nm názorn vidt, k emu VOP slouží. Zmínný pípad také dokazuje, že existence VOP rozhodn není zbytená, jak se nkteí domnívali. Smyslem práce je podat kompletní a ucelený pohled na VOP. Cílem je zhodnotit dosavadní právní úpravu VOP, která je daná zákonem. 349/1999 Sb. Této problematice se podrobnji vnuje poslední kapitola, kde je nejenom hodnocení dosavadní právní úpravy, ale také jsou v ní uvedeny návrhy na zlepšení právní úpravy VOP, ke kterým jsem dospla pi studiu problematiky VOP.

8 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 8 TEORETICKÁ ÁST

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 1 ZAAZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DO SYSTÉMU ZÁRUK V první kapitole se budu nejprve vnovat historii ombudsmana a jeho obecnému zakotvení. Následn se zmíním o situaci, která panovala v eskoslovensku a pozdji v eské republice ped pijetím zákona o VOP. Dalším bodem této kapitoly je klasifikace instituce ombudsmana, kde popíšu jednotlivé typy ombudsmana (parlamentní, ombudsman moci výkonné, místní a další). Znaná ást kapitoly bude vnována ústavnímu zakotvení VOP a dvodm pro a proti ústavnímu zakotvení. 1.1 Historie a obecné zakotvení ombudsmana Pvod slova ombudsman mžeme nalézt ve stedovkém výrazu umbup, což v pekladu znamená moc nebo autorita. Další možnou variantou pvodu slova ombudsman mže být švédské slovo ombud, které oznauje osobu, která vystupuje jako zástupce, zmocnnec i mluví jiných. 1 Funkci prvního skuteného ombudsmana zídil v 18. století švédský král Karel XII. Tento královský ombudsman ml za úkol dbát pedevším na správné chování královských úedník. Poprvé byla instituce ombudsmana pevn zakotvena ve švédské Ústav z roku Byla zde definována jako orgán parlamentu dohlížející na to, jak soudci, vládní a ostatní úedníci dodržují zákony a jiné právní pedpisy. Ústavní zakotvení doplnil následn zákon o instrukcích pro ombudsmana, který pesnji specifikoval jeho oprávnní a výkon psobnosti. 2 Velký rozvoj instituce ombudsmana nastal po druhé svtové válce, kdy vznikala v rzných modifikacích tém ve stovce stát svta. Název instituce je pochopiteln v rzných zemích rzný, nap. ve Španlku se ombudsman oznauje jako defensor del pueblo, ve Francii médiateur, v Rakousku Volksanwaltschaft, v Polsku Rzecznik praw obywatelskich nebo v Rumunsku Avocatul Popolurui. 3 1 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 2 Tamtéž. 3 Tamtéž.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 Na tomto míst bych se chtla ve zkratce zmínit o tom, co pedcházelo vzniku eského VOP. V socialistickém eskoslovensku byla u moci totalitní forma vlády, která nemla píliš velký zájem na existenci instituce ombudsmanského typu, protože se jedná o nezávislý orgán, který psobí mimo jiné i v oblasti základních lidských práv a svobod. Situace se zaala mnit v osmdesátých a devadesátých letech, kdy dochází k postupnému zaleování ombudsmana do právních ád bývalých socialistických stát. 4 V eskoslovensku se objevují první snahy zídit instituci ombudsmana v osmdesátých letech minulého století. Zaátkem devadesátých let probíhají revoluní zmny jak ve spolenosti, tak v oblasti ekonomické a právní. Práv v tomto období se objevují první návrhy, zásady a pedlohy usilující o zízení ombudsmana v eskoslovensku. 5 V období po zmn politického systému v eské republice nebyl ze strany vedoucích politických stran velký zájem o zízení ombudsmana. Do jisté míry to lze pochopit, tento institut u nás neml tradici, je finann nákladný, asto je také chápán jako nco nadbyteného, nahraditelného v rámci existujících struktur státních orgán. 6 Jistou zmnu situace, která nebyla v tehdejším eskoslovensku píliš naklonná ke zízení instituce ombudsmanského typu lze pozorovat v prosinci 1990, kdy byl pijat zákon o generálním inspektorovi ozbrojených sil. Jednalo se o instituci se znaky podobnými ombudsmanské instituci, jenom jeho psobnost byla omezena na oblast ozbrojených sil. K realizaci tohoto zámru ale bohužel nikdy nedošlo, generální inspektor ozbrojených sil nebyl nikdy reáln ustanoven, protože poslanci tehdejšího Federálního shromáždní se nebyli schopni dohodnout na osob, která by tuto funkci vykonávala. 7 4 MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce. 5 Tamtéž. 6 HOUBOVÁ, Drahomíra. Veejný ochránce práv v systému právních záruk zákonnosti v eské republice. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava s MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce.

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 Dalším pokusem o zízení instituce ombudsmana v eskoslovensku je vládní návrh zásad ústavního zákona o ochránci lidských a obanských práv z roku Avšak tento návrh nikdy neprošel legislativním procesem. 8 VOP tak jak funguje v R dnes byl zízen v roce 2000 zákonem. 349/1999 Sb., o VOP. Podrobnji viz kapitola Klasifikace instituce ombudsmana Existuje mnoho definic ombudsmana, já osobn za nejvýstižnjší považuji definici z The Encyclopedia Amerika, která zní : Ombudsman je nezávislý úedník, ustanovený proto, aby pijímal stížnosti oban na zneužívání moci, nesprávné i pomalé jednání vládních úad. Provádí šetení, podává zprávy o svých zjištních a doporuuje ešení. 9 Co se týká samotné klasifikace instituce ombudsmana, rozlišujeme tzv. parlamentního ombudsmana, ombudsmana moci výkonné a ombudsmana smíšeného typu. Parlamentního ombudsmana volí zákonodárný sbor a svým zpsobem je mu odpovdný. Absolutní vtšina zemí, ve kterých je instituce ombudsmana zízena má zaveden práv tento model. Dalšími nepíliš rozšíenými modely je tzv. ombudsman moci výkonné, to znamená vládou volený a vlád zodpovdný, popípad ombudsman smíšeného typu. 10 Existuje i další možné dlení, a to na ombudsmany všeobecné a speciální. Všeobecný ombudsman se zamuje obecn na všechny innosti veejné správy. Naproti tomu ombudsman speciální se vnuje pouze urité oblasti výkonu veejné správy (nap. vzeství, vojenství, ochrana dtí, ochrana dat a další) MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce. 9 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 11 Tamtéž.

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Podle jiného dlicího kritéria mohou být ombudsmani centralizováni bu v jednom míst, nebo mohou psobit lokáln. Lokální ombudsmani psobí napíklad v Itálii i ve Švýcarsku. 12 eský VOP náleží do vtšinové skupiny všeobecných parlamentních ombudsman psobících centráln, kteí v souasné dob s uritými modifikacemi psobí tém ve všech zemích EU. Tento klasický parlamentní ombudsman stojí mimo moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Pi výkonu své innosti je na tchto složkách moci nezávislý. Existuje zde pouze jistá vazba na Parlament, kterým je VOP volen a kterému pedkládá zprávy o své innosti Místo veejného ochránce práv v ústavním systému Pokud jde o postavení VOP v ústavním systému, jedná se o relativn nezávislou instituci svým vznikem a vztahy vázanou na parlament. Nkdy se vznik instituce dává do souvislosti s tím, že existují komunikaní nedostatky v systému dlby moci, zejména mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Tyto komunikaní nedostatky se vyskytují také ve vztahu mezi obany a úedníky. VOP pak psobí jako uritý zprostedkovatel, který je schopen zabránit nkterým takovým konfliktm a ochránit obana. Na druhé stran, což je velmi dležité, mže bránit i úedníka, pokud stížnost nemá reálný podklad a úedník jednal správn. 14 Parlament eské republiky pi zizování instituce ombudsmana zvolil nezvyklý a netradiní postup, když VOP nezakotvil pímo v ústavním poádku, ale zídil jej pouze bžným zákonem. 15 eská republika ovšem není jediným státem, kde VOP psobí bez ústavního zakotvení, mezi další takové zem se adí napíklad Francie nebo Itálie. 16 Je ale pravdou, že ve vtšin zemí, ve kterých jsou instituce ombudsmanského typu zízeny ústavní úprava nechybí. Mezi takové zem patí napíklad Švédsko, Finsko, Dánsko, Španl- 12 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 13 Tamtéž. 14 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 sko, Portugalsko, Ma arsko, Slovinsko nebo Slovensko. Tyto zem se liší rozsahem ústavní úpravy. Zpravidla se v ústav nachází pouze lakonické ustanovení, ale podrobnosti upravuje až provádcí zákon. 17 Nezvyklé není ani dodatené ústavní zakotvení instituce po uplynutí ady let jejího psobení na základ bžného zákona. Stalo se tak napíklad v Polsku nebo Nizozemí. 18 Je ústavní zakotvení VOP potebné, nebo staí zídit VOP bžným zákonem? Názory odborník na tuto problematiku se rozcházejí. Proto se zde pokusím shrnout nejastjší argumenty pro a proti ústavnímu zakotvení VOP. Nejprve uvedu argumenty tch, kteí jsou pro ústavní zakotvení VOP. Mezi nejastji se opakující argument patí to, že ústavní zakotvení posílí postavení a autoritu instituce. 19 Nezakotvení VOP v Ústav snižuje význam a vážnost této instituce. 20 Dále se jako dvod pro zakotvení VOP v Ústav uvádí, že VOP sice nedisponuje žádnými mocenskými pravomocemi, ale instituce jako Nejvyšší kontrolní úad nebo eská národní banka také nedisponují mocenskými pravomocemi, ale v Ústav zakotveny jsou. 21 Podle mnohých si VOP ústavní zakotvení zaslouží už jenom z hlediska svého zamení a významu. 22 Nezanedbatelným dvodem je, že Ústava by mla zakotvovat alespo základní vymezení klíových institucí, mezi nž VOP jist patí. 23 Pádným argumentem je, že by mlo být dodržováno hierarchické uspoádání právního ádu a jeho logiky. To znamená, že právní systém R by ml respektovat, že základy organizace stát- 17 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Tamtéž. 19 Tamtéž. 20 ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s HOUBOVÁ, Drahomíra. Veejný ochránce práv v systému právních záruk zákonnosti v eské republice. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava, s ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s Tamtéž.

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 ní moci by mly být sveny Ústav, kterou by teprve následn mly provázet a konkretizovat právní pedpisy nižší právní síly. Tím, že VOP není ústavn zakotven došlo k narušení hierarchického uspoádání. Vznik VOP formou bžného zákona mže vyvolávat pochyby o jeho zalenní v systému dlby státní a veejné moci. Moderní Ústavy demokratických zemí, které znají instituci ombudsmana, jej vesms zídily pímo Ústavou, což je další z ady možných argument pro ústavní zakotvení. V neposlední ad hrozí, pokud není VOP ústavn zakotven, potenciální riziko v možném budoucím zrušení pouze formou bžného zákona. Pro schválení bžného zákona postauje aktuální politická vtšina v Parlamentu (resp. Poslanecké snmovn). Nelze dále opomenout ani tu skutenost, že ústavním nezakotvením urité instituce se zmenšuje možnost kontroly ústavnosti jejího zákonného zakotvení. To znamená, že pokud je ústavn vymezen základní smysl a poslání veejné instituce, je tím vytvoen prostor pro ústavní kontrolu tohoto vymezení a jeho konfrontaci s bžným zákonem. V opaném pípad jsou možnosti této kontroly velmi malé. 24 Uvedla jsem výet nejastjších argument tch, kteí prosazují ústavní zakotvení VOP. Na druhé stran je hodn tch, co íkají, že VOP staí zídit bžným zákonem a zde uvádím jejich nejastjší argumenty proti ústavnímu zakotvení. Prvním argument zní, že VOP není orgán, který by disponoval samostatnou mocenskou pravomocí a mohl tak zasahovat do dlby státní moci, proto není nutné jeho ústavní zakotvení. 25 Dalším možným dvodem pro nezakotvení VOP v Ústav je, že jde o orgán od parlamentu, tedy orgánu moci zákonodárné, odvozený, opatený inicianími oprávnními. 26 Jedin parlament je, na základ zprávy VOP oprávnn sankcionovat, mocensky uplatnit svou pravomoc vi moci výkonné ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Tamtéž. 27 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 Je patrné, že více argument svdí ve prospch ústavního zakotvení VOP. Já sama jsem pro ústavní zakotvení VOP. Dvody pro toto rozhodnutí blíže rozvedu v praktické ásti mé práce, kde budu hodnotit dosavadní právní úpravu VOP.

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 2 USTANOVENÍ A ZÍZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V první ásti této kapitoly se budu zabývat zpsobem, jakým je VOP ustanovován do funkce, popíšu jak probíhala volba VOP a jeho zástupkyn, rozeberu VOP jako monokratický orgán, uvedu jak byl institut VOP zízen a podmínky nutné pro výkon funkce VOP. Ve druhé ásti této kapitoly pak popíšu jak funguje KVOP a uvedu strukturu podnt, které KVOP eší. 2.1 Princip volební, monokratický Zpsob volby veejného ochránce práv VOP je volen Poslaneckou snmovnou. Jeho funkní období je šest let. 28 Je tomu tak proto, aby funkní období VOP pesahovalo volební období Poslanecké snmovny. Podle zákonodárc je pesah dvou let (za normálních okolností) ideální. 29 VOP je vybírán z kandidát, které navrhnou prezident republiky a Senát. Prezident republiky i Senát navrhují vždy po dvou kandidátech, jsou možné i shodné návrhy. VOP mže být zvolen pouze na dv bezprostedn po sob jdoucí funkní období. 30 Rznost subjekt, které volí VOP má zaruit vtší nezávislost a rozmanitost návrh. Do funkce je zpravidla ustanovován zkušený právník, který je znám svou objektivitou, nestranností a samozejm i odbornou erudicí. 31 První pokus o ustanovení VOP a jeho zástupce se uskutenil v období kvtna až ervence 2000 a nebyl úspšný. Nakonec byl, na základ návrh prezidenta republiky a Senátu Parlamentu R, dne 12. prosince 2000 zvolen Poslaneckou snmovnou veejným ochráncem práv JUDr. Otakar Motejl. Výkonu funkce se ujal složením slibu dne 18. prosince odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 29 Tamtéž odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 31 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>.

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Zástupkyní VOP byla, na základ návrhu prezidenta republiky, Poslaneckou snmovnou zvolena 25. ledna 2001 Mgr. Anna Šabatová. Výkonu funkce se ujala složením slibu dne 31. ledna Po šesti letech od složení slibu, tedy 18. prosince 2006 skonil mandát JUDr. Otakara Motejla a funkní období Mgr. Anny Šabatové skonilo 31. ledna Na rozdíl od Mgr. Šabatové, která na funkci zástupkyn VOP již nekandidovala, byl JUDr. Otakar Motejl Senátem znovu nominován i pro další funkní období. Poslanecká snmovna ho 2. prosince 2006 optovn zvolila VOP. Funkce se ujal 19. prosince 2006 složením slibu do rukou pedsedy Poslanecké snmovny. Do funkce zástupkyn VOP Poslanecká snmovna 7. února 2007 nov zvolila RNDr. Jitku Seidlovou, která složila slib 14. února 2007 a tím se ujala funkce. 34 V podstat existuje pouze jediná podmínka pro výkon funkce VOP. Touto podmínkou je volitelnost do Senátu. 35 Volitelný do Senátu je podle lánku 19 odst. 2 Ústavy každý, kdo má státní obanství eské republiky, má právo volit a dosáhl vku minimáln 40 let Veejný ochránce práv jako monokratický orgán VOP je koncipován v podstat jako monokratický orgán. Nicmén vzhledem ke znanému rozsahu psobnosti i rznorodosti veejné správy se doporuuje podle zkušeností naprosté vtšiny jiných zemí aby pímo zákonem byla zízena funkce zástupce VOP. Ten má být také volen Poslaneckou snmovnou a mže jednat samostatn i ve vcech, které mu VOP svil, což umožuje dlbu práce a jistou specializaci Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>. 34 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno : Vydavatelství MU, s. ISBN odst. 2 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 36 Zákon.1/1993 Sb. 37 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Zástupce VOP zastupuje VOP v plném rozsahu v dob jeho nepítomnosti. VOP ho mže povit výkonem ásti své psobnosti. Zástupce VOP je volen obdobn jako VOP, mže pozbýt funkci nebo být odvolán z funkce stejným zpsobem jako VOP. 38 Souasný eský VOP JUDr. Otakar Motejl využil možnosti povit výkonem ásti své psobnosti svou zástupkyni a svil ji agendu v oblasti životního prostedí, sociálních dávek, státního obanství, práva na informace, ochrany spotebitele a v nkterých dalších oblastech Zízení instituce veejného ochránce práv Poslanecká snmovna Parlamentu eské republiky schválila dne 4. listopadu 1999 vládní návrh zákona o VOP, dne 8. prosince 1999 pak s tímto návrhem vyslovil souhlas i Senát Parlamentu eské republiky. Zákon byl vyhlášen (pod íslem 349/1999 Sb.) 31. prosince 1999 a nabyl úinnosti šedesátým dnem po vyhlášení, to znamená 28. února Souástí eského právního ádu a soustavy státních orgán se pijetím zákona 349/1999 Sb., o VOP stala tehdy zcela nová instituce. VOP lze považovat za eskou podobu ve svt znan rozšíení instituce - ombudsmana. Ombudsmana mžeme charakterizovat jako nezávislou a nestrannou osobu volenou parlamentem, která na základ stížností nebo z vlastní iniciativy a pomrn neformáln šetí namítanou nezákonnost nebo jiná pochybení v jednání veejné správy. Ombudsman se vcí zane zabývat zpravidla tehdy, když není k dispozici jiný úinný právní prostedek, a svými doporueními, která nejsou pímo vynutitelná, iniciuje nápravu. 40 Je potebné dodat, že od zízení VOP uplynulo osm let a za tu dobu si VOP získal respekt a vážnost ve spolenosti a už není vnímán jako nco nového, nevyzkoušeného, ale jako instituce, která je v podvdomí laické i odborné veejnosti odst. 4 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 39 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno : PRINT MATULA s.r.o, s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 Jako sídlo VOP bylo vybráno Brno. 41 Dvodem pro toto rozhodnutí byla skutenost, že v Brn sídlí justice (Ústavní soud a Nejvyšší soud). Dalším argumentem bylo, že když VOP bude sídlit v Brn, bude tak mén ovlivnitelný Kancelá veejného ochránce práv KVOP plní úkoly spojené s odborným, organizaním a technickým zabezpeením innosti VOP. KVOP je organizaní složkou státu. 43 KVOP byla založena Statutem VOP ze dne 31. ledna 2001, vydaného na základ 25 zákona. 349/1999 Sb., o VOP. 44 V tomto statutu jsou upraveny podrobnosti o organizaci a úkolech KVOP. 45 Jednotliví zamstnanci KVOP mohou být VOP poveni, aby provádli šetení. Takto povení zamstnanci mohou vstupovat do všech prostor úad s vdomím vedoucích úad a provádt tam šetení. Všechny státní orgány a osoby vykonávající veejnou správu jsou povinni v mezích své psobnosti poskytovat poveným zamstnancm KVOP pi šetení pomoc. Povení zamstnanci mohou jednat jménem VOP v uritém ízení ped soudem nebo Ústavním soudem. 46 Vi innosti KVOP nejsou možné žádné opravné prostedky. KVOP nevydává žádné vlastní právní pedpisy. KVOP nepožaduje žádné úhrady za poskytování informací odst. 3 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 42 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 44 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php> odst. 2 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv odst. 3 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 47 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>.

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Organizaní struktura Kanceláe Organizaní struktura KVOP je upravena organizaním ádem. 48 Grafické znázornní organizaní struktury KVOP je znázornno v píloze P I. V ele KVOP je vedoucí jako statutární orgán KVOP. Zastupuje KVOP navenek a podepisuje veškeré písemnosti související s personálním, organizaním a technickým zabezpeením innosti KVOP. Vedoucí KVOP vykonává svou innost podle pokyn VOP. 49 KVOP se lení na sekretariát VOP a zástupce VOP, sekretariát vedoucího KVOP, odbor právní, odbor administrativních a spisových služeb a na odbor vnitní správy. 50 Sekretariát VOP a zástupce VOP se dále lení na referát organizaních služeb. 51 Odbor právní v sob zahrnuje tato oddlení : stavebního ádu a životního prostedí, sociální pée, rodiny a školství, justice a financí, veejného poádku, dohledu nad omezováním osobní svobody a posledním oddlením právního odboru je oddlení sociálního pojištní, práce a zdravotnictví. 52 Dalším odborem v organizaní struktue KVOP je odbor administrativních a spisových služeb, který se dále lení na dv oddlení, a to oddlení administrativních služeb a oddlení spisových služeb. 53 Odbor vnitní správy zahrnuje jedno oddlení a tyi samostatné referáty. Konkrétn se jedná o oddlení ekonomické, samostatný referát personální a EP, samostatný referát informatiky a IT, samostatný referát dopravy a samostatný referát správy budovy. 54 Do organizaní struktury KVOP byl dále zaazen také útvar interního auditu Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>. 49 Tamtéž. 50 Tamtéž. 51 Tamtéž. 52 Tamtéž. 53 Tamtéž.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 Sekretariát VOP a jeho zástupce vede osobní korespondenci VOP a zástupce VOP, pipravuje osobní program VOP a zástupce VOP a jejich styk s ostatními ústavními, veejnými a politickými initeli a ostatními institucemi, pipravuje koncepci mediální politiky VOP a zajiš- uje styk s veejnými sdlovacími prostedky a zpracovává mediální analýzy, navrhuje a pipravuje zahraniní pracovní cesty a organizuje program zahraniních návštv v KVOP, ve spolupráci s odborem vcné psobnosti pipravuje podklady pro pipomínkové ízení ve vcech vybraných právních pedpis, ve spolupráci s odborem vcné psobnosti zajišuje agendu vztah VOP k Ústavnímu soudu a spravuje knihovnu KVOP. Je metodicky ízen VOP a zástupcem VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích jsou jeho zamstnanci podízeni vedoucímu KVOP. V ele sekretariátu VOP a zástupce VOP je vedoucí sekretariátu. 56 Poradce VOP shromaž uje v kooperaci s odborem vcné psobnosti podklady a vypracovává konené znní souhrnných a tvrtletních zpráv VOP pro Poslaneckou snmovnu a podklady pro informování veejnosti o innosti VOP. V souladu s koncepcí mediální politiky spolupracuje na píprav odborného obsahu mediálních výstup VOP a odpovídá za podobu, aktuálnost a odbornou úrove obsahu webových stránek, aktivn se zúastuje odborných a vdeckých seminá a pednášek k prezentování innosti VOP, sám je organizuje a zajišuje edici sborník z tchto akcí a zajišuje styk s vdeckými pracovišti v R. Je metodicky ízen VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích je podízen vedoucímu KVOP. 57 Odbor právní zajišuje pípravu a zpracování odborných podklad pro výkon vcné psobnosti VOP. V ele odboru je vedoucí odboru, který odpovídá za veškerou jeho innost. Jeho zamstnanci jsou metodicky ízeni VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích jsou jeho zamstnanci podízení vedoucímu KVOP. Odbor byl od rozlenn na šest oddlení podle oblastí vcné psobnosti. 58 Odbor administrativních a spisových služeb zajišuje veškeré administrativní operace související s korespondencí KVOP a její archivaci. Pi administrativním zpracováním dokument 55 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>. 56 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno - Kraví Hora : Vydavatelství MU, s. ISBN Tamtéž. 58 Tamtéž.

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Právo. Právo veejné a soukromé. Právní stát

Právo. Právo veejné a soukromé. Právní stát Právo Státní správa a samospráva Právo a ústavní základy Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Normativní systém (systém norem) Právo Normy pravidla chování Stanovené a sankciované státem Právo

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více