Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veejný ochránce práv. Hana Jamborová"

Transkript

1 Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008

2

3

4 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje veejného ochránce práv do systému záruk. V další ásti se práce zabývá tím, jak byla instituce veejného ochránce práv zízena, jak je veejný ochránce práv volen a jak funguje a co má na starosti Kancelá veejného ochránce práv. Dále jsou v práci rozebírány pravomoci a psobnost veejného ochránce práv. V závru práce je provedena kasuistika na vybraném pípadu, kterým se veejný ochránce práv v minulosti zabýval a hodnocení dosavadní právní úpravy veejného ochránce práv, také jsou zde uvedeny návrhy na zmnu a zlepšení dosavadní právní úpravy veejného ochránce práv. Klíová slova: veejný ochránce práv, ombudsman, Kancelá veejného ochránce práv, pravomoc, psobnost, ústavní zakotvení. ABSTRACT This bachelor work deals with Public Defender of Rights. Preliminary this work talks about history and generally integration of ombudsman and includes Public Defender of Rights in a guarantee system. In the next part this work deals with establishment of Public Defender of Rights, how is Public Defender of Rights elected and how works and what is the responsibility of The Office of The Public Defender of Rights. Then this bachelor work deals with competence and force of Public Defender of Rights. In conclusion of this work there is made casuistry on a chosen case, which Public Defender of Rights solved in the past. There is also rating of existing legal form of Public Defender of Rights and there are suggestions for a change and an improvement of current legal form. Keywords: Public Defender of Rights, ombudsman, The Office of the Public Defender of Rights, competence, force, constitutional integration.

5 Dkuji vedoucí bakaláské práce JUDr. Jan Jurníkové, Ph.D., za odborné vedení, pipomínky a cenné rady pi zpracovávání této bakaláské práce.

6 OBSAH ÚVOD...7 I TEORETICKÁ ÁST ZAAZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DO SYSTÉMU ZÁRUK HISTORIE A OBECNÉ ZAKOTVENÍ OMBUDSMANA KLASIFIKACE INSTITUCE OMBUDSMANA MÍSTO VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V ÚSTAVNÍM SYSTÉMU USTANOVENÍ A ZÍZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV PRINCIP VOLEBNÍ, MONOKRATICKÝ Zpsob volby veejného ochránce práv Veejný ochránce práv jako monokratický orgán Zízení instituce veejného ochránce práv KANCELÁ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Organizaní struktura Kanceláe Rozpoet Kanceláe Struktura podnt PRAVOMOCI A PSOBNOST VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV...28 II 3.1 PRAVOMOCI VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zvláštní oprávnní a povinnosti veejného ochránce práv Vyizování podnt fyzických a právnických osob PSOBNOST VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Psobnost vcná Psobnost osobní...38 PRAKTICKÁ ÁST KASUISTIKA POPIS PÍPADU ROLE VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V TOMTO PÍPAD ZDVODNNÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ VLASTNÍ NÁZOR NA PÍPAD ZHODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV...49 ZÁVR...54 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...56 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...58 SEZNAM TABULEK...59 SEZNAM PÍLOH...60

7 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 7 ÚVOD Pro svoji bakaláskou práci jsem si vybrala téma veejný ochránce práv (dále jen VOP ). Když jsem o VOP slyšela pedtím, než jsem se jím zaala více zabývat ve své práci, mla jsem o jeho existenci a fungování pouze ty nejzákladnjší pedstavy. Pesto na m instituce VOP psobila vždycky sympatickým a možná trochu tajemným dojmem, a protože jsem se chtla dozvdt víc, zvolila jsem si VOP za téma mé bakaláské práce. Tato práce by se dala žánrov zaadit mezi kompilace, protože se jedná o sbr a shromaž ování informací. Z metod práce jsem používala rešerši informaních zdroj. tená této práce by ml získat pedstavu o historii instituce ombudsmana a blíže se seznámit s fungováním Kanceláe veejného ochránce práv (dále jen KVOP ). Protože stále ješt existuje hodn lidí, kteí sice o VOP vdí, ale i po osmi letech innosti VOP netuší, co pesn spadá do jeho psobnosti a jaké má pravomoci, rozhodla jsem se vnovat práv pravomocím a psobnosti VOP celou tetí kapitolu mé práce. Spíše v odborných kruzích zase vyvolává debaty otázka ústavního zakotvení VOP. Protože i názory odborník se v této otázce liší, zahrnula jsem do práce i struný výet nejastjších argument jak pro, tak proti ústavnímu zakotvení VOP. K tomu, abych nastínila jak VOP pracuje a jak využívá své pravomoci v praxi jsem si ve tvrté kapitole vybrala pípad, který VOP v minulosti ešil. Konkrétn se jedná o pípad cyklisty, který pi dopravní nehod zranil pouze sám sebe a musel zaplatit neúmrn vysokou pokutu. Tento pípad jsem si vybrala z toho dvodu, že je na nm názorn vidt, k emu VOP slouží. Zmínný pípad také dokazuje, že existence VOP rozhodn není zbytená, jak se nkteí domnívali. Smyslem práce je podat kompletní a ucelený pohled na VOP. Cílem je zhodnotit dosavadní právní úpravu VOP, která je daná zákonem. 349/1999 Sb. Této problematice se podrobnji vnuje poslední kapitola, kde je nejenom hodnocení dosavadní právní úpravy, ale také jsou v ní uvedeny návrhy na zlepšení právní úpravy VOP, ke kterým jsem dospla pi studiu problematiky VOP.

8 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 8 TEORETICKÁ ÁST

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 1 ZAAZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DO SYSTÉMU ZÁRUK V první kapitole se budu nejprve vnovat historii ombudsmana a jeho obecnému zakotvení. Následn se zmíním o situaci, která panovala v eskoslovensku a pozdji v eské republice ped pijetím zákona o VOP. Dalším bodem této kapitoly je klasifikace instituce ombudsmana, kde popíšu jednotlivé typy ombudsmana (parlamentní, ombudsman moci výkonné, místní a další). Znaná ást kapitoly bude vnována ústavnímu zakotvení VOP a dvodm pro a proti ústavnímu zakotvení. 1.1 Historie a obecné zakotvení ombudsmana Pvod slova ombudsman mžeme nalézt ve stedovkém výrazu umbup, což v pekladu znamená moc nebo autorita. Další možnou variantou pvodu slova ombudsman mže být švédské slovo ombud, které oznauje osobu, která vystupuje jako zástupce, zmocnnec i mluví jiných. 1 Funkci prvního skuteného ombudsmana zídil v 18. století švédský král Karel XII. Tento královský ombudsman ml za úkol dbát pedevším na správné chování královských úedník. Poprvé byla instituce ombudsmana pevn zakotvena ve švédské Ústav z roku Byla zde definována jako orgán parlamentu dohlížející na to, jak soudci, vládní a ostatní úedníci dodržují zákony a jiné právní pedpisy. Ústavní zakotvení doplnil následn zákon o instrukcích pro ombudsmana, který pesnji specifikoval jeho oprávnní a výkon psobnosti. 2 Velký rozvoj instituce ombudsmana nastal po druhé svtové válce, kdy vznikala v rzných modifikacích tém ve stovce stát svta. Název instituce je pochopiteln v rzných zemích rzný, nap. ve Španlku se ombudsman oznauje jako defensor del pueblo, ve Francii médiateur, v Rakousku Volksanwaltschaft, v Polsku Rzecznik praw obywatelskich nebo v Rumunsku Avocatul Popolurui. 3 1 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 2 Tamtéž. 3 Tamtéž.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 Na tomto míst bych se chtla ve zkratce zmínit o tom, co pedcházelo vzniku eského VOP. V socialistickém eskoslovensku byla u moci totalitní forma vlády, která nemla píliš velký zájem na existenci instituce ombudsmanského typu, protože se jedná o nezávislý orgán, který psobí mimo jiné i v oblasti základních lidských práv a svobod. Situace se zaala mnit v osmdesátých a devadesátých letech, kdy dochází k postupnému zaleování ombudsmana do právních ád bývalých socialistických stát. 4 V eskoslovensku se objevují první snahy zídit instituci ombudsmana v osmdesátých letech minulého století. Zaátkem devadesátých let probíhají revoluní zmny jak ve spolenosti, tak v oblasti ekonomické a právní. Práv v tomto období se objevují první návrhy, zásady a pedlohy usilující o zízení ombudsmana v eskoslovensku. 5 V období po zmn politického systému v eské republice nebyl ze strany vedoucích politických stran velký zájem o zízení ombudsmana. Do jisté míry to lze pochopit, tento institut u nás neml tradici, je finann nákladný, asto je také chápán jako nco nadbyteného, nahraditelného v rámci existujících struktur státních orgán. 6 Jistou zmnu situace, která nebyla v tehdejším eskoslovensku píliš naklonná ke zízení instituce ombudsmanského typu lze pozorovat v prosinci 1990, kdy byl pijat zákon o generálním inspektorovi ozbrojených sil. Jednalo se o instituci se znaky podobnými ombudsmanské instituci, jenom jeho psobnost byla omezena na oblast ozbrojených sil. K realizaci tohoto zámru ale bohužel nikdy nedošlo, generální inspektor ozbrojených sil nebyl nikdy reáln ustanoven, protože poslanci tehdejšího Federálního shromáždní se nebyli schopni dohodnout na osob, která by tuto funkci vykonávala. 7 4 MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce. 5 Tamtéž. 6 HOUBOVÁ, Drahomíra. Veejný ochránce práv v systému právních záruk zákonnosti v eské republice. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava s MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce.

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 Dalším pokusem o zízení instituce ombudsmana v eskoslovensku je vládní návrh zásad ústavního zákona o ochránci lidských a obanských práv z roku Avšak tento návrh nikdy neprošel legislativním procesem. 8 VOP tak jak funguje v R dnes byl zízen v roce 2000 zákonem. 349/1999 Sb., o VOP. Podrobnji viz kapitola Klasifikace instituce ombudsmana Existuje mnoho definic ombudsmana, já osobn za nejvýstižnjší považuji definici z The Encyclopedia Amerika, která zní : Ombudsman je nezávislý úedník, ustanovený proto, aby pijímal stížnosti oban na zneužívání moci, nesprávné i pomalé jednání vládních úad. Provádí šetení, podává zprávy o svých zjištních a doporuuje ešení. 9 Co se týká samotné klasifikace instituce ombudsmana, rozlišujeme tzv. parlamentního ombudsmana, ombudsmana moci výkonné a ombudsmana smíšeného typu. Parlamentního ombudsmana volí zákonodárný sbor a svým zpsobem je mu odpovdný. Absolutní vtšina zemí, ve kterých je instituce ombudsmana zízena má zaveden práv tento model. Dalšími nepíliš rozšíenými modely je tzv. ombudsman moci výkonné, to znamená vládou volený a vlád zodpovdný, popípad ombudsman smíšeného typu. 10 Existuje i další možné dlení, a to na ombudsmany všeobecné a speciální. Všeobecný ombudsman se zamuje obecn na všechny innosti veejné správy. Naproti tomu ombudsman speciální se vnuje pouze urité oblasti výkonu veejné správy (nap. vzeství, vojenství, ochrana dtí, ochrana dat a další) MACHA, Martin. Veejný ochránce práv v R a SR. 2006/ s. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce. 9 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 11 Tamtéž.

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Podle jiného dlicího kritéria mohou být ombudsmani centralizováni bu v jednom míst, nebo mohou psobit lokáln. Lokální ombudsmani psobí napíklad v Itálii i ve Švýcarsku. 12 eský VOP náleží do vtšinové skupiny všeobecných parlamentních ombudsman psobících centráln, kteí v souasné dob s uritými modifikacemi psobí tém ve všech zemích EU. Tento klasický parlamentní ombudsman stojí mimo moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Pi výkonu své innosti je na tchto složkách moci nezávislý. Existuje zde pouze jistá vazba na Parlament, kterým je VOP volen a kterému pedkládá zprávy o své innosti Místo veejného ochránce práv v ústavním systému Pokud jde o postavení VOP v ústavním systému, jedná se o relativn nezávislou instituci svým vznikem a vztahy vázanou na parlament. Nkdy se vznik instituce dává do souvislosti s tím, že existují komunikaní nedostatky v systému dlby moci, zejména mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Tyto komunikaní nedostatky se vyskytují také ve vztahu mezi obany a úedníky. VOP pak psobí jako uritý zprostedkovatel, který je schopen zabránit nkterým takovým konfliktm a ochránit obana. Na druhé stran, což je velmi dležité, mže bránit i úedníka, pokud stížnost nemá reálný podklad a úedník jednal správn. 14 Parlament eské republiky pi zizování instituce ombudsmana zvolil nezvyklý a netradiní postup, když VOP nezakotvil pímo v ústavním poádku, ale zídil jej pouze bžným zákonem. 15 eská republika ovšem není jediným státem, kde VOP psobí bez ústavního zakotvení, mezi další takové zem se adí napíklad Francie nebo Itálie. 16 Je ale pravdou, že ve vtšin zemí, ve kterých jsou instituce ombudsmanského typu zízeny ústavní úprava nechybí. Mezi takové zem patí napíklad Švédsko, Finsko, Dánsko, Španl- 12 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/ombudsman/ochrance.php>. 13 Tamtéž. 14 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 sko, Portugalsko, Ma arsko, Slovinsko nebo Slovensko. Tyto zem se liší rozsahem ústavní úpravy. Zpravidla se v ústav nachází pouze lakonické ustanovení, ale podrobnosti upravuje až provádcí zákon. 17 Nezvyklé není ani dodatené ústavní zakotvení instituce po uplynutí ady let jejího psobení na základ bžného zákona. Stalo se tak napíklad v Polsku nebo Nizozemí. 18 Je ústavní zakotvení VOP potebné, nebo staí zídit VOP bžným zákonem? Názory odborník na tuto problematiku se rozcházejí. Proto se zde pokusím shrnout nejastjší argumenty pro a proti ústavnímu zakotvení VOP. Nejprve uvedu argumenty tch, kteí jsou pro ústavní zakotvení VOP. Mezi nejastji se opakující argument patí to, že ústavní zakotvení posílí postavení a autoritu instituce. 19 Nezakotvení VOP v Ústav snižuje význam a vážnost této instituce. 20 Dále se jako dvod pro zakotvení VOP v Ústav uvádí, že VOP sice nedisponuje žádnými mocenskými pravomocemi, ale instituce jako Nejvyšší kontrolní úad nebo eská národní banka také nedisponují mocenskými pravomocemi, ale v Ústav zakotveny jsou. 21 Podle mnohých si VOP ústavní zakotvení zaslouží už jenom z hlediska svého zamení a významu. 22 Nezanedbatelným dvodem je, že Ústava by mla zakotvovat alespo základní vymezení klíových institucí, mezi nž VOP jist patí. 23 Pádným argumentem je, že by mlo být dodržováno hierarchické uspoádání právního ádu a jeho logiky. To znamená, že právní systém R by ml respektovat, že základy organizace stát- 17 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Tamtéž. 19 Tamtéž. 20 ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s HOUBOVÁ, Drahomíra. Veejný ochránce práv v systému právních záruk zákonnosti v eské republice. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava, s ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s Tamtéž.

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 ní moci by mly být sveny Ústav, kterou by teprve následn mly provázet a konkretizovat právní pedpisy nižší právní síly. Tím, že VOP není ústavn zakotven došlo k narušení hierarchického uspoádání. Vznik VOP formou bžného zákona mže vyvolávat pochyby o jeho zalenní v systému dlby státní a veejné moci. Moderní Ústavy demokratických zemí, které znají instituci ombudsmana, jej vesms zídily pímo Ústavou, což je další z ady možných argument pro ústavní zakotvení. V neposlední ad hrozí, pokud není VOP ústavn zakotven, potenciální riziko v možném budoucím zrušení pouze formou bžného zákona. Pro schválení bžného zákona postauje aktuální politická vtšina v Parlamentu (resp. Poslanecké snmovn). Nelze dále opomenout ani tu skutenost, že ústavním nezakotvením urité instituce se zmenšuje možnost kontroly ústavnosti jejího zákonného zakotvení. To znamená, že pokud je ústavn vymezen základní smysl a poslání veejné instituce, je tím vytvoen prostor pro ústavní kontrolu tohoto vymezení a jeho konfrontaci s bžným zákonem. V opaném pípad jsou možnosti této kontroly velmi malé. 24 Uvedla jsem výet nejastjších argument tch, kteí prosazují ústavní zakotvení VOP. Na druhé stran je hodn tch, co íkají, že VOP staí zídit bžným zákonem a zde uvádím jejich nejastjší argumenty proti ústavnímu zakotvení. Prvním argument zní, že VOP není orgán, který by disponoval samostatnou mocenskou pravomocí a mohl tak zasahovat do dlby státní moci, proto není nutné jeho ústavní zakotvení. 25 Dalším možným dvodem pro nezakotvení VOP v Ústav je, že jde o orgán od parlamentu, tedy orgánu moci zákonodárné, odvozený, opatený inicianími oprávnními. 26 Jedin parlament je, na základ zprávy VOP oprávnn sankcionovat, mocensky uplatnit svou pravomoc vi moci výkonné ŠIMÍEK, Vojtch. Dvody ústavního zakotvení Veejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické spolenosti. Brno, s SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Tamtéž. 27 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 Je patrné, že více argument svdí ve prospch ústavního zakotvení VOP. Já sama jsem pro ústavní zakotvení VOP. Dvody pro toto rozhodnutí blíže rozvedu v praktické ásti mé práce, kde budu hodnotit dosavadní právní úpravu VOP.

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 2 USTANOVENÍ A ZÍZENÍ VEEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV V první ásti této kapitoly se budu zabývat zpsobem, jakým je VOP ustanovován do funkce, popíšu jak probíhala volba VOP a jeho zástupkyn, rozeberu VOP jako monokratický orgán, uvedu jak byl institut VOP zízen a podmínky nutné pro výkon funkce VOP. Ve druhé ásti této kapitoly pak popíšu jak funguje KVOP a uvedu strukturu podnt, které KVOP eší. 2.1 Princip volební, monokratický Zpsob volby veejného ochránce práv VOP je volen Poslaneckou snmovnou. Jeho funkní období je šest let. 28 Je tomu tak proto, aby funkní období VOP pesahovalo volební období Poslanecké snmovny. Podle zákonodárc je pesah dvou let (za normálních okolností) ideální. 29 VOP je vybírán z kandidát, které navrhnou prezident republiky a Senát. Prezident republiky i Senát navrhují vždy po dvou kandidátech, jsou možné i shodné návrhy. VOP mže být zvolen pouze na dv bezprostedn po sob jdoucí funkní období. 30 Rznost subjekt, které volí VOP má zaruit vtší nezávislost a rozmanitost návrh. Do funkce je zpravidla ustanovován zkušený právník, který je znám svou objektivitou, nestranností a samozejm i odbornou erudicí. 31 První pokus o ustanovení VOP a jeho zástupce se uskutenil v období kvtna až ervence 2000 a nebyl úspšný. Nakonec byl, na základ návrh prezidenta republiky a Senátu Parlamentu R, dne 12. prosince 2000 zvolen Poslaneckou snmovnou veejným ochráncem práv JUDr. Otakar Motejl. Výkonu funkce se ujal složením slibu dne 18. prosince odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 29 Tamtéž odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 31 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>.

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Zástupkyní VOP byla, na základ návrhu prezidenta republiky, Poslaneckou snmovnou zvolena 25. ledna 2001 Mgr. Anna Šabatová. Výkonu funkce se ujala složením slibu dne 31. ledna Po šesti letech od složení slibu, tedy 18. prosince 2006 skonil mandát JUDr. Otakara Motejla a funkní období Mgr. Anny Šabatové skonilo 31. ledna Na rozdíl od Mgr. Šabatové, která na funkci zástupkyn VOP již nekandidovala, byl JUDr. Otakar Motejl Senátem znovu nominován i pro další funkní období. Poslanecká snmovna ho 2. prosince 2006 optovn zvolila VOP. Funkce se ujal 19. prosince 2006 složením slibu do rukou pedsedy Poslanecké snmovny. Do funkce zástupkyn VOP Poslanecká snmovna 7. února 2007 nov zvolila RNDr. Jitku Seidlovou, která složila slib 14. února 2007 a tím se ujala funkce. 34 V podstat existuje pouze jediná podmínka pro výkon funkce VOP. Touto podmínkou je volitelnost do Senátu. 35 Volitelný do Senátu je podle lánku 19 odst. 2 Ústavy každý, kdo má státní obanství eské republiky, má právo volit a dosáhl vku minimáln 40 let Veejný ochránce práv jako monokratický orgán VOP je koncipován v podstat jako monokratický orgán. Nicmén vzhledem ke znanému rozsahu psobnosti i rznorodosti veejné správy se doporuuje podle zkušeností naprosté vtšiny jiných zemí aby pímo zákonem byla zízena funkce zástupce VOP. Ten má být také volen Poslaneckou snmovnou a mže jednat samostatn i ve vcech, které mu VOP svil, což umožuje dlbu práce a jistou specializaci Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>. 34 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno : Vydavatelství MU, s. ISBN odst. 2 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 36 Zákon.1/1993 Sb. 37 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Zástupce VOP zastupuje VOP v plném rozsahu v dob jeho nepítomnosti. VOP ho mže povit výkonem ásti své psobnosti. Zástupce VOP je volen obdobn jako VOP, mže pozbýt funkci nebo být odvolán z funkce stejným zpsobem jako VOP. 38 Souasný eský VOP JUDr. Otakar Motejl využil možnosti povit výkonem ásti své psobnosti svou zástupkyni a svil ji agendu v oblasti životního prostedí, sociálních dávek, státního obanství, práva na informace, ochrany spotebitele a v nkterých dalších oblastech Zízení instituce veejného ochránce práv Poslanecká snmovna Parlamentu eské republiky schválila dne 4. listopadu 1999 vládní návrh zákona o VOP, dne 8. prosince 1999 pak s tímto návrhem vyslovil souhlas i Senát Parlamentu eské republiky. Zákon byl vyhlášen (pod íslem 349/1999 Sb.) 31. prosince 1999 a nabyl úinnosti šedesátým dnem po vyhlášení, to znamená 28. února Souástí eského právního ádu a soustavy státních orgán se pijetím zákona 349/1999 Sb., o VOP stala tehdy zcela nová instituce. VOP lze považovat za eskou podobu ve svt znan rozšíení instituce - ombudsmana. Ombudsmana mžeme charakterizovat jako nezávislou a nestrannou osobu volenou parlamentem, která na základ stížností nebo z vlastní iniciativy a pomrn neformáln šetí namítanou nezákonnost nebo jiná pochybení v jednání veejné správy. Ombudsman se vcí zane zabývat zpravidla tehdy, když není k dispozici jiný úinný právní prostedek, a svými doporueními, která nejsou pímo vynutitelná, iniciuje nápravu. 40 Je potebné dodat, že od zízení VOP uplynulo osm let a za tu dobu si VOP získal respekt a vážnost ve spolenosti a už není vnímán jako nco nového, nevyzkoušeného, ale jako instituce, která je v podvdomí laické i odborné veejnosti odst. 4 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 39 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno : PRINT MATULA s.r.o, s. ISBN Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=46>.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 Jako sídlo VOP bylo vybráno Brno. 41 Dvodem pro toto rozhodnutí byla skutenost, že v Brn sídlí justice (Ústavní soud a Nejvyšší soud). Dalším argumentem bylo, že když VOP bude sídlit v Brn, bude tak mén ovlivnitelný Kancelá veejného ochránce práv KVOP plní úkoly spojené s odborným, organizaním a technickým zabezpeením innosti VOP. KVOP je organizaní složkou státu. 43 KVOP byla založena Statutem VOP ze dne 31. ledna 2001, vydaného na základ 25 zákona. 349/1999 Sb., o VOP. 44 V tomto statutu jsou upraveny podrobnosti o organizaci a úkolech KVOP. 45 Jednotliví zamstnanci KVOP mohou být VOP poveni, aby provádli šetení. Takto povení zamstnanci mohou vstupovat do všech prostor úad s vdomím vedoucích úad a provádt tam šetení. Všechny státní orgány a osoby vykonávající veejnou správu jsou povinni v mezích své psobnosti poskytovat poveným zamstnancm KVOP pi šetení pomoc. Povení zamstnanci mohou jednat jménem VOP v uritém ízení ped soudem nebo Ústavním soudem. 46 Vi innosti KVOP nejsou možné žádné opravné prostedky. KVOP nevydává žádné vlastní právní pedpisy. KVOP nepožaduje žádné úhrady za poskytování informací odst. 3 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 42 SLÁDEEK, V. Zákon o Veejném ochránci práv. Komentá. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2000, 168.s. ISBN odst. 1 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 44 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php> odst. 2 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv odst. 3 zákona. 349/1999 Sb., o Veejném ochránci práv 47 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>.

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Organizaní struktura Kanceláe Organizaní struktura KVOP je upravena organizaním ádem. 48 Grafické znázornní organizaní struktury KVOP je znázornno v píloze P I. V ele KVOP je vedoucí jako statutární orgán KVOP. Zastupuje KVOP navenek a podepisuje veškeré písemnosti související s personálním, organizaním a technickým zabezpeením innosti KVOP. Vedoucí KVOP vykonává svou innost podle pokyn VOP. 49 KVOP se lení na sekretariát VOP a zástupce VOP, sekretariát vedoucího KVOP, odbor právní, odbor administrativních a spisových služeb a na odbor vnitní správy. 50 Sekretariát VOP a zástupce VOP se dále lení na referát organizaních služeb. 51 Odbor právní v sob zahrnuje tato oddlení : stavebního ádu a životního prostedí, sociální pée, rodiny a školství, justice a financí, veejného poádku, dohledu nad omezováním osobní svobody a posledním oddlením právního odboru je oddlení sociálního pojištní, práce a zdravotnictví. 52 Dalším odborem v organizaní struktue KVOP je odbor administrativních a spisových služeb, který se dále lení na dv oddlení, a to oddlení administrativních služeb a oddlení spisových služeb. 53 Odbor vnitní správy zahrnuje jedno oddlení a tyi samostatné referáty. Konkrétn se jedná o oddlení ekonomické, samostatný referát personální a EP, samostatný referát informatiky a IT, samostatný referát dopravy a samostatný referát správy budovy. 54 Do organizaní struktury KVOP byl dále zaazen také útvar interního auditu Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>. 49 Tamtéž. 50 Tamtéž. 51 Tamtéž. 52 Tamtéž. 53 Tamtéž.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 Sekretariát VOP a jeho zástupce vede osobní korespondenci VOP a zástupce VOP, pipravuje osobní program VOP a zástupce VOP a jejich styk s ostatními ústavními, veejnými a politickými initeli a ostatními institucemi, pipravuje koncepci mediální politiky VOP a zajiš- uje styk s veejnými sdlovacími prostedky a zpracovává mediální analýzy, navrhuje a pipravuje zahraniní pracovní cesty a organizuje program zahraniních návštv v KVOP, ve spolupráci s odborem vcné psobnosti pipravuje podklady pro pipomínkové ízení ve vcech vybraných právních pedpis, ve spolupráci s odborem vcné psobnosti zajišuje agendu vztah VOP k Ústavnímu soudu a spravuje knihovnu KVOP. Je metodicky ízen VOP a zástupcem VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích jsou jeho zamstnanci podízeni vedoucímu KVOP. V ele sekretariátu VOP a zástupce VOP je vedoucí sekretariátu. 56 Poradce VOP shromaž uje v kooperaci s odborem vcné psobnosti podklady a vypracovává konené znní souhrnných a tvrtletních zpráv VOP pro Poslaneckou snmovnu a podklady pro informování veejnosti o innosti VOP. V souladu s koncepcí mediální politiky spolupracuje na píprav odborného obsahu mediálních výstup VOP a odpovídá za podobu, aktuálnost a odbornou úrove obsahu webových stránek, aktivn se zúastuje odborných a vdeckých seminá a pednášek k prezentování innosti VOP, sám je organizuje a zajišuje edici sborník z tchto akcí a zajišuje styk s vdeckými pracovišti v R. Je metodicky ízen VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích je podízen vedoucímu KVOP. 57 Odbor právní zajišuje pípravu a zpracování odborných podklad pro výkon vcné psobnosti VOP. V ele odboru je vedoucí odboru, který odpovídá za veškerou jeho innost. Jeho zamstnanci jsou metodicky ízeni VOP. V ostatních pracovnprávních vztazích jsou jeho zamstnanci podízení vedoucímu KVOP. Odbor byl od rozlenn na šest oddlení podle oblastí vcné psobnosti. 58 Odbor administrativních a spisových služeb zajišuje veškeré administrativní operace související s korespondencí KVOP a její archivaci. Pi administrativním zpracováním dokument 55 Veejný ochránce práv - ombudsman [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar/index.php>. 56 Souhrnná zpráva o innosti veejného ochránce práv za rok Brno - Kraví Hora : Vydavatelství MU, s. ISBN Tamtéž. 58 Tamtéž.

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu ; Závazná stanoviska podle 149 správního ádu Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí

Více

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD 6.11.2008 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

OBSAH: 357. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 92/1996 Sb., o odruêdaâch, osivu a sadbeï peïstovanyâch rostlin, a zaâkon cï. 368/1992 Sb.

OBSAH: 357. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 92/1996 Sb., o odruêdaâch, osivu a sadbeï peïstovanyâch rostlin, a zaâkon cï. 368/1992 Sb. RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 111 Rozesla na dne 30. prosince 1999 Cena KcÏ 58,± OBSAH: 349. ZaÂkon o VerÏejneÂm ochraânci praâv 350. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více