HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr. Marta Zakopalová ředitelka školy září 2015

2 Úvod Prostřednictvím různých projektů a aktivit jsme se snažili oddalovat či snižovat výskyt rizikového chování: - užívání návykových látek tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky - záškoláctví - šikanu a násilí - nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým - kriminalitu, delikvenci a vandalismus - rasismus a xenofobii - kyberšikanu - poruchy příjmu potravy - virtuální drogy, patologické hráčství, závislost na počítači - onemocnění HIV/ AIDS - sebepoškozování Prevence byla zaměřena: - na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu - na jejich osobnostní a sociální rozvoj - na rozvoj jejich sociálně komunikačních dovedností Prevence byla založena: - na podpoře vlastní aktivity žáků - na pestrosti forem preventivní práce se žáky - na zapojení celého pedagogického sboru - na spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy Minimální preventivní program vycházel z metodických pokynů MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn ČJ.: / k výchově proti rasismu, xenofobie a intolerance. Metodický pokyn Čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn Čj.: 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. Metodický pokyn Čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy a projekty v rámci prevence rizikového chování: Dlouhodobý program Normální je nekouřit V rámci třídnických a školních projektů jsme pokračovali v realizaci programu Normální je nekouřit. Prostřednictvím tohoto programu jsme žáky formovali k pozitivnímu postoji ke svému zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem naší práce byla snaha o to, aby se děti vědomě rozhodly stát nekuřákem, aby se naučily pracovat a reagovat v zátěžových situacích a taky práce na zvyšování jejich sebevědomí

3 Jsme tým, projekt Zlínského kraje Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, jak moc může klima školní třídy ovlivňovat veškeré školní výsledky včetně klimatu celé školy, tuto oblast nepodceňujeme, ale naopak se ji snažíme stále více rozvíjet. Z tohoto důvodu jsme v letošním roce vypracovali projekt Jsme tým, který díky podpoře Zlínského kraje jsme schopni realizovat. Jeho prostřednictvím chceme posilovat třídní soudržnost, prevenci šikany, meziročníkovou spolupráci a zkvalitnit práci s třídními kolektivy. V rámci projektu spolupracovali žáci 1. a 4. ročníku: čtvrťáci pomáhali prvňáčkům hned v prvním týdnu školy a následně po celý školní rok absolvovali různé aktivity, např. společné stavění sněhuláků, výroba vánočních dekorací, společně strávili Den Země Obdobná spolupráce proběhla mezi žáky 5. a 2. ročníku páťáci zrealizovali pro druháky sportovní dopoledne. Stejně tak žáci 9. ročníku připravili žákům 1. ročníku stanoviště v rámci Dne Země a dále deváťáci připravili sportovní den dětem celého prvního stupně. Dále proběhl program Kamarádstvím proti šikaně pro žáky 1. a 8. ročníků. Všechny tyto společné meziročníkové aktivity měly sloužit především jako prevence šikany a nastavení lepší komunikace a spolupráce mezi mladšími a staršími dětmi. Díky projektu bychom také rádi nastartovali tradici stmelovacích pobytů pro žáky 6. tříd. Důraz stmelovacího pobytu bude kladen jak na sebepoznávání žáků samotných, tak i na poznávání spolužáků, na zjišťování společných vlastností a zájmů, ale i na objevování jedinečností a odlišností žáků. Nezbytnou součástí bude i vzájemná spolupráce při společných aktivitách. Tím vším se sníží riziko případných budoucích potíží spojených s vyčleněním jednotlivců z kolektivu a snahou bude rovněž zmírnit obtíže spojené s přechodem mezi prvním a druhým stupněm. Virtuální svět kolem nás nebezpečí, která v něm hrozí, a jak se proti nim chránit Technika a virtuální svět nás obklopuje každodenně, proto se uskutečnila na naší škole síť workshopů pro žáky 5. tříd (žáci druhého stupně absolvovali tento program již v loňském školním roce). Nejdříve jsme hovořili o tom, na co si dávat ve virtuálním světě pozor a jaká v něm hrozí rizika. Největší část pak byla věnována sociálním sítím a otázce, jak se na nich chovat bezpečně, přičemž vše bylo doplněno praktickými ukázkami na počítači, jak se proti případným nebezpečím zabezpečit. Obdobná nabídka workshopu na téma virtuální reality a jejich úskalí byla nabídnuta i rodičům žáků. Multikulturní výchova v 7. ročnících V 7. třídách proběhla další realizace protipředsudkových workshopů se zaměřením na multikulturní výchovu. Projekt - OP VK Protipředsudkové workshopy byl realizován členy Katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem byla prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle byly interaktivní workshopy, ve kterých žáci pod vedením dvojice lektorů byli směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu. Témata, která proběhla v minulém roce - Všichni jsme různí - všichni jsme stejní, Předsudek má mnoho podob, byla doplněna dalším Dlouhá cesta k novému domovu. Kamarádstvím proti šikaně Už je tradicí na naší škole v závěru školního roku uskutečnit školní projekt Kamarádstvím proti šikaně. V tento den se potkávají naši nejmenší žáci prvňáci s už odrostlejšími, a to osmáky. Touto aktivitou se snažíme budovat, mezi i tak velkým věkovým rozdílem, kamarádství, pomoc mladším žákům a přebírat zodpovědnost a starost nad mladšími. Během dopoledne se tedy sešli žáci a učitelé prvních a osmých ročníků, vyměňovali si informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech. Všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, že i při tak velkém věkovém rozdílu si žáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit

4 Zážitkový program žáků prvních ročníků Aby nástup do školy byl pro prvňáčky co nejjednodušší, byl pro ně hned v září připraven třítýdenní program, jehož hlavním cílem bylo seznámení dětí se školou, se sebou navzájem a se školními pravidly. Hned v prvních hodinách žáci 1. ročníku s pomocí žáků ze 4. ročníku vytvářeli svůj třídní strom, což podpořilo začlenění mladších dětí do své třídy, ale rovněž to pomohlo odstranit případný strach ze starších dětí ve škole. V dalších hodinách se děti dále seznamovaly a více poznávaly navzájem. Meziročníková spolupráce Na zážitkový program žáků prvních tříd navázala celoroční spolupráce s žáky 4. ročníků společně během roku stavěli sněhuláka, připravili si zdravou svačinku, vyráběli společně jarní výrobky a absolvovali další aktivity. Obdobná spolupráce proběhla mezi žáky 5. a 2. ročníku páťáci připravili pro druháky sportovní dopoledne. Stejně tak žáci 9. ročníku připravili stanoviště v rámci Dne země žákům 1. ročníku. Dále zorganizovali sportovní den žákům celého prvního stupně. Všechny tyto společné meziročníkové aktivity měly sloužit především jako prevence šikany a nastavení lepší komunikace a spolupráce mezi mladšími a staršími dětmi. Noc s Andersenem Jelikož v loňském školním roce se tato akce setkala u dětí s velkým ohlasem, nic nebránilo tomu, uspořádat nocování ve škole i letos. Z hlediska prevence byla tato akce významná především s ohledem na její preventivní působení v rámci mezitřídní spolupráce na škole. V průběhu akce žáci navázali nové vztahy, rozvíjeli a prohlubovali vztahy již vzniklé. Starší žáci se učili pomáhat mladším spolužákům, ti se zase nebáli být v kontaktu s žáky staršími. Aktivita, do které se pravidelně zapojujeme, tedy není jen způsobem k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale je také možností, jak pracovat na utváření pozitivních vztahů ve školním prostředí. Těšíme se do školy kurz pro předškoláky a jejich rodiče Vzhledem k tomu, že chceme již nyní pomoci co možná nejvíce našim budoucím prvňáčkům, připravili jsme pro ně a pro jejich rodiče osmitýdenní kurz, jehož hlavním cílem bylo vytváření a posilování pracovně-volních návyků a všeobecný rozvoj dětí. Této nabídky využilo celkem dvanáct rodičů, kteří se svými předškoláky vždy jedenkrát týdně docházeli do školy na setkání, na kterých jsme společně rozvíjeli slovní zásobu, paměť i pozornost, rozvíjeli jsme základní početní dovednosti a spoustu dalších věcí, přičemž významná část byla věnována i sociálnímu začleňování dětí do stejné vrstevnické skupiny a zmírnění případného strachu ze školy. Vzhledem k tomu, že byli po celou dobu přítomni i rodiče, mohli oni sami pozorovat vývoj dovedností svého dítěte, jeho začlenění do kolektivu a rovněž mohli naučené postupy s dítětem procvičovat i doma. Mezi jednotlivými setkáními dostávaly děti hravé domácí úkoly, díky kterým je jejich rozvoj neustálý, a díky kterým si děti postupně zvykaly na školní režim. Adaptační pobyt Žáci 3. A a 3. C, tedy žáci, kterým se v letošním školním roce změnila třídní učitelka, absolvovali na začátku školního roku dvoudenní stmelovací pobyt na Sluníčku v Otrokovicích. Během těchto dnů žáci plnili spoustu úkolů, zapojovali se do zážitkových her, ale taky sportovali, bavili se a bylo jim fajn. Pobyt absolvovali se školní psycholožkou a s třídní učitelkou, hlavním cílem bylo tedy stmelení se - 4 -

5 s novou třídní učitelkou, ale i se sebou navzájem, rozvoj komunikace i spolupráce a v neposlední řadě i poznávání se více navzájem. Třídnické hodiny Třídní učitelé všech tříd se se svými žáky pravidelně scházeli mimo vyučování v rámci třídnických hodin. Tato setkávání měla sloužit nejen k vyřešení nutné administrativy, ale rovněž k posilování vazeb mezi třídními učiteli a jejich třídou. Obsahem bylo společné sdílení zážitků, rozvoj komunikace, spolupráce i utváření pravidel a řešení aktuálních obtíží. Projektový den Stalo se už tradicí, že kromě besed, preventivních programů a přednášek chystáme každoročně pro naše žáky jednodenní projekt věnovaný prevenci. V letošním roce byl organizován na 2. stupni v podobě workshopů s preventivními tématy Alkohol, Legální drogy a závislosti, Hra Cesta labyrintem města, Kyberšikana, Zdravý životní styl, Domácí násilí a speciální kurz Sebeobrany, který měl za cíl připravit a naučit žáky se vyrovnat s nástrahami současné doby. Jednotlivá témata si pro žáky připravili vyučující naší školy. Program pro žáky 1. stupně byl rovněž velmi pestrý. Žáci pátých ročníků si nachystali pro naše druháčky dvouhodinovku plnou zábavy, her a vědomostních soutěží. Obdobně to probíhalo i mezi žáky čtvrtých a prvních tříd. Ve třetích třídách probíhaly preventivní programy s tématikou kamarádství a vztahů ve třídě pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Marka Mikláše, lektora preventivních programů. Učitelé v tento den rovněž pokračovali v uskutečňování projektu Normální je nekouřit, který se ve škole realizuje už několik let. Prodej červených stužek Zapojili jsme se do projektu Červená stužka. Tato aktivita byla zahájena v roce 1991 v USA, jako pomoc nemocným HIV/AIDS a rozšířila se po celém světě. Červená stužka má být symbolem naděje naděje, že se objeví účinná vakcína a způsob léčby, který zastaví utrpení, a že se zlepší životní podmínky lidí HIV pozitivních. Členové školního parlamentu v určitý den prodávali na chodbách červené stužky, finanční výtěžek byl zaslán na konto České společnosti AIDS pomoc, která jej smysluplně využije. O dětech bez dětí neformální besedy pro rodiče Novinkou letošního školního roku na naší škole byla pravidelná setkávání O dětech bez dětí dobrovolná setkávání rodičů, kteří mají zájem si o svých dětech popovídat s ostatními rodiči a podělit se s nimi o své zkušenosti. Tato setkání probíhala v průběhu prvního pololetí, a to neformální formou u čaje, či kávy a byla vždy na určité téma: v září to bylo Naše škola, v říjnu Šikana, v listopadu Nechce se mi učit, v prosinci Vánoce- svátky klidu? A v lednu Jak přežít pololetí. Školní klubovna Další aktivitou, která má sloužit ke zmírňování rizikového chování a jako prevence šikany, je nabídka trávení velkých a obědových přestávek ve školní klubovně. Tato místnost, jejíž součástí je pohovka, koberec, relaxační sedací vaky i spousta společenských her, slouží především pro odreagování žáků, ale i jako prostor pro setkávání žáků navzájem ve volných chvílích společně zde tedy mohou komunikovat a hrát různé společenské hry. Zdravá svačinka - 5 -

6 Čtvrtým rokem jsme zapojeni do sítě Zdravých škol. Zdravá svačina pro děti prvního stupně byla právě jedna z aktivit, kterými upevňujeme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Během dvou vyučovacích hodin si žáci společně se svými třídními učiteli připravili zdravou svačinu: obložené pečivo se zeleninou a pro všechny mlsouny ovocný salát z projektu Ovoce do škol ananas s hruškou. Dozvěděli se spoustu informací o prospěšnosti zeleniny a ovoce v našem jídelníčku. Významné výchovně vzdělávací aktivity školní družiny v rámci prevence rizikového chování: Zdravý pohyb do škol Ve spolupráci s městem Otrokovice vznikl ve školním roce 2012/2013 projekt určený školním družinám Zdravý pohyb do škol. Účelem této pravidelné aktivity je vedle zajištění všestranného funkčního a pohybového rozvoje, také vytvoření a upevnění návyku pravidelného cvičení a kladného vztahu k němu. Prostřednictvím pohybu jsou v účastnících podporovány prvky zdravého životního stylu a smysluplného trávení volného času. Halloweenská párty ŠD a Karneval ŠD V rámci primární prevence bylo uspořádáno několik celodružinových akcí zaměřených zejména na prosociální chování, inkluzivní smýšlení a toleranci, jež jsou předpokladem pozitivního klimatu školy. Podpora těchto prvků je stěžejní zejména v boji proti šikaně a jiným negativním jevům. Právě akce halloweenská párty či karneval, kterých se žáci účastnili v maskách, umožnila účastníkům komunikovat bez předsudků a pozitivně přijímat různé odlišnosti. Návštěva obecně prospěšné společnosti Naděje, o. p. s. Otrokovice Během školního roku jsme s účastníky ŠD několikrát navštívili obecně prospěšnou společnost Naděje v Otrokovicích, která poskytuje pobytové i ambulantní sociální služby dospělým lidem s lehkým i těžkým mentálním a kombinovaným handicapem. Smyslem návštěv tohoto zařízení je nejen poskytnutí rozmanitých alternativ, jak trávit smysluplně volný čas, ale především jde o podporu prosociálního chování a tolerance vůči odlišnostem (v tomto případě vyplývajícím z mentálního či kombinovaného postižení). Tato obecně prospěšná společnost nám poskytuje řadu příležitostí, ať už jsou to jarmarky či tematicky zaměřené akce, pro společné trávení času handicapovaných a zdravých lidí. Návštěva lanového centra Na sklonku minulého školního roku vzniklo v Otrokovicích dětské lanové centrum Lanáček. Protože se jedná o další možnou alternativu, jak smysluplně trávit volný čas ve spojitosti s pohybem na čerstvém vzduchu, nenechali jsme si ani my v letošním školním roce ujít tuto možnost. Vzhledem k tomu, že pravidelný pohyb je součástí zdravého životního stylu, který podporujeme, navštívili jsme toto centrum již několikrát. Noc ve ŠD Pro žáky organizujeme noc ve školní družině, která je každý rok tematicky zaměřena. Ve vztahu k prevenci je tato akce vždy zaměřena na podporu pozitivního klimatu, atmosféry a pozitivních vztahů na naší škole, na prohlubování vztahů, na rozvoj schopností spolupracovat, pracovat ve skupině či být samostatný. Dotazníkové šetření - 6 -

7 1. Dotazník kouření pro 3. až 6. ročník v rámci projektu Normální je nekouřit 2. Dotazník mapující motivaci žáka 3. Dotazník k výuce problematiky HIV/AIDS Dlouhodobé projekty školy Mimo vlastní aktivity v rámci primární prevence jsme trvale zapojeni do dlouhodobých projektů. Jsou to E-bezpečí řeší problematiku virtuálních drog, Férová škola integrace dětí s handicapem a dětí sociálně nebo zdravotně znevýhodněných, Multikulturní škola problematika integrace cizinců, Škola plná zdraví správné zásady stravování ve školní jídelně, Zdravá škola podpora zdravého životního stylu, Adopce na dálku podpora vzdělávání na dálku a Inkluzivní vzdělávání. Dlouhodobé projekty: Projekt E-bezpečí Férová škola Multikulturní škola Inkluzivní vzdělávání Škola plná zdraví Zdravá škola Ovoce do škol Adopce na dálku Přehled uskutečněných besed a programů v rámci primární prevence: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Normální je nekouřit Prevence sociálně patologických jevů Kamarádstvím proti šikaně 1. Zážitkový program žáků prvních ročníků Školní Meziročníková spolupráce s žáky 4. ročníků Meziročníková spolupráce s žáky 9. ročníků Zdravá svačinka Zdravý životní styl Normální je nekouřit Prevence sociálně patologických jevů 2. Meziročníková spolupráce s žáky 5. ročníků Zdravá svačinka Zdravý životní styl - 7 -

8 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Projekt Policie ČR Prevence kriminality Policie ČR Normální je nekouřit Prevence sociálně patologických jevů 3. Noc s Andersenem Adaptační pobyt Školní, pedagogové Zdravá svačinka Zdravý životní styl Meziročníková spolupráce s žáky 1. ročníků 4. Normální je nekouřit Noc s Andersenem Prevence sociálně patologických jevů, školní Zdravá svačinka Zdravý životní styl Virtuální svět kolem nás Prevence sociálně patologických jevů Školní, učitel informatiky Noc s Andersenem, školní 5. Normální je nekouřit Meziročníková spolupráce s žáky 2. ročníků Jsme tým Prevence sociálně patologických jevů, školní Zdravá svačinka Projekt Policie ČR Zdravý životní styl Prevence kriminality Policie ČR - 8 -

9 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Sexuální výchova dívky Sexuální výchova Poradna pro ženy a dívky 6. Projektový den Prevence sociálně patologických jevů, školní Noc s Andersenem, školní 7. Multikulturní výchova Dlouhá cesta k novému domovu Multikulturní výchova FF UPOL Projektový den Prevence sociálně patologických jevů, školní Kamarádstvím proti šikaně Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální 8. Projektový den Prevence sociálně patologických jevů, školní Integrace Mongolsko Multikulturní výchova Centrum na podporu integrace cizinců Projekt Policie ČR Prevence kriminality Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých Prevence kriminality Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační služba 9. Meziročníková spolupráce s žáky 1. ročníků prevence šikany Projektový den Prevence sociálně patologických jevů, školní Sportovní den pro 1. stupeň, žáci 9. ročníků Propagace prevence: školní nástěnka - 9 -

10 webové stránky školy Otrokovické noviny Spolupráce s rodiči Během celého školního roku jsme se snažili o maximální spolupráci a navázání kontaktů s rodiči a to nejen problémových žáků. Nabídli jsme konzultační hodiny s učiteli, se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence. Zorganizovali jsme workshop pro rodiče na téma Virtuální svět kolem nás, který z důvodu nezájmu neproběhl. Rovněž proběhlo konzultační odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně. Dále jsme zvali rodiče na připravené akce školou Den otevřených dveří, vánoční bazárek a také na neformální besedy u kávy a čaje O dětech bez dětí. Spolupráce s organizacemi Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín Krajská pedagogicko- psychologická poradna Zlín Katedra sociologie a andragogiky FF UPOL Policie ČR Syreo Jeseník Probační a mediační služba ČR Centrum na podporu integrace cizinců OSPOD Otrokovice SPC Zlín SPC Kroměříž Vzdělávání v oblasti prevence Klima třídy a její vedení, metodička prevence Konference k primární prevenci rizikového chování, metodička prevence Stres, zátěž a syndrom vyhoření, pedagogové Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit, výchovná poradkyně Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí., výchovná poradkyně Třídnické hodiny a pravidla ve třídě, pedagogičtí pracovníci Pohoda ve třídě-jak pracovat s agresí, pedagogové Seminář pro spolupracující subjekty orgánu ochrany dětí, školní Zdravé cvičení pomáhá v učení, metodička prevence Hry na školy v přírodě a pobytové akce, školní Práce školního parlamentu: Školní parlament pracuje na ZŠ šestým rokem. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena zejména na spolupráci mezi mladšími a staršími žáky a na vytváření příjemné atmosféry ve škole. Také se podíleli na dodržování pořádku a čistoty v prostorách školy a ve školní klubovně. Schůzky probíhají jednou týdně v nově vybudované školní klubovně. Během školního roku zorganizovali např. tyto akce: pravidelné rozhlasové úterní vysílání s aktualitami pravidelné zápisy o činnosti na stránkách školy soutěž zaměřenou na pořádek v šatnách

11 výtvarnou soutěž Zima očima dětí Jarní písmenkovou soutěž anketu o spokojenosti s vybavením školy anketu o oblíbených jídlech ve školní jídelně účast na III. setkání školních parlamentů na ZŠ Mánesova charitativní prodej červených stužek setkání s vedením školy a další. Členové školního parlamentu se také aktivně zapojili do činnosti Městského parlamentu dětí a mládeže v Otrokovicích a Krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlíně. Na příští školní rok se připravuje změna zvonění na vyučovací hodiny. Na konci školního roku připravili členové ŠP prezentaci své celoroční práce, kterou předvedli na III. setkání školních parlamentů zástupcům školních parlamentů otrokovických škol a je k dispozici na webových stránkách školy. Školní poradenské pracoviště Jednotliví členové školního poradenského pracoviště se v průběhu školního roku 2014/15 podíleli na těchto aktivitách (míra zapojení členů školního poradenského pracoviště do jednotlivých aktivit se lišila v závislosti na funkcích, tj. výchovná poradkyně, metodička prevence, školní a karierová poradkyně): spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky spolupráce s třídními učiteli a asistenty pedagoga při návrhu a objednávání pomůcek pro integrované žáky poskytování individuálních konzultací pedagogům a asistentům pedagogů - dle potřeby spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin realizace komunitních kruhů realizace workshopu pro žáky nabídka workshopu pro rodiče ve všech třídách ZŠ byla průběžně prováděna depistáž žáků se špatnou sociální pozicí a na tomto základě byla těmto dětem/žákům věnována individuální péče výchovná a sociální podpora žáků s podezřelými absencemi poskytování individuálních konzultací rodičům - dle potřeby poskytování individuálních konzultací žákům - dle potřeby poskytování krizové intervence vedení podpůrných skupin dlouhodobé vedení dětí s různými obtížemi kariérní poradenství žáků devátých tříd diagnostika třídního klimatu v páté třídě vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách realizace projektu pro žáky 1. tříd realizace projektu pro předškoláky tvorba individuálních výchovných programů realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně příprava a realizace preventivních programů Normální je nekouřit, Kamarádstvím proti šikaně realizace dotazníkových šetření realizace besedy se sociální kurátorkou města Otrokovice pro 8. ročník

12 vedení výchovných komisí účast na případových konferencích na sociálním odboru účast na komunitním plánování Městského úřadu Otrokovice poskytování informací žákům průběžné sebevzdělávání všech pracovníků ŠPP Práce školní psycholožky: poskytování individuálních konzultací rodičům, žákům, pedagogům a asistentům pedagogů poskytování krizové intervence diagnostika žáků - především intelektových schopností kariérní poradenství žáků devátých tříd diagnostika třídního klimatu v páté třídě vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách spolupráce s třídními učiteli při tvorbě a realizaci třídnických hodin realizace komunitních kruhů realizace projektu pro žáky 1. tříd realizace projektu pro předškoláky vedení podpůrné skupiny pro žáky s obtížemi s pozorností dlouhodobé vedení dětí s různými obtížemi spolupráce s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky tvorba individuálních výchovných programů realizace workshopu pro žáky Virtuální svět kolem nás nabídka workshopu pro rodiče Virtuální svět kolem nás participace na akcích školy (Noc s Andersenem, Valentýnská pošta) participace na vedení Školního žákovského parlamentu spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi při řešení individuálních problémů žáků realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně účast na případových konferencích na sociálním odboru účast na seminářích a školeních Práce výchovné poradkyně: poskytování individuálních konzultací rodičům, žákům, pedagogům a asistentům pedagogů spolupráce s třídními učiteli a se školní psycholožkou při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky tvorba individuálních výchovných programů spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi při řešení individuálních problémů žáků realizace konzultačního odpoledne se speciální pedagožkou Krajské pedagogickopsychologické poradny ve Zlíně účast na případových konferencích na sociálním odboru účast na seminářích a školeních integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením práce s nadanými žáky individuální pomoc při problémech dětí s prospěchem a chováním

13 metodická podpora učitelů při využití psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve vzdělávací činnosti školy v závislosti na platnou legislativu individuální konzultace s žáky při řešení jejich problémů individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných problémů jejich dětí spolupráce se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů koordinace s metodikem primární prevence sociálně patologických jevů a školním psychologem jednání s pracovníky SPC, KPPP a Krajského úřadu Zlínského kraje (integrace) zabezpečení ve spolupráci s třídními učiteli individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a jejich projednání s rodiči svolávání výchovných komisí vypracování plánu výchovného poradce stanovení konzultačních hodin pro žáky i rodiče vypracování závěrečné zprávy za uplynulý školní rok Práce kariérové poradkyně: dobrovolné snímkování žáků v rámci projektu Z:kariéra kariérové poradenství směrem k rodičům a žákům metodická podpora učitelů při využití psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve vzdělávací činnosti školy v závislosti na platnou legislativu poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům individuální konzultace s žáky při řešení jejich studia na SŠ individuální konzultace s rodiči při řešení studia na SŠ jejich dětí spolupráce se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů žáků postupné rozvíjení vlastního sebepoznávání a sebehodnocení v oblasti zájmových aktivit včasné vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností pro studijní a profesionální vývoj předávání informačních materiálů žákům osmých a devátých tříd komplexní pojetí poradenské péče zahrnující nejen podávání rad a informací, ale i vybavování kompetencemi k tomu, aby se na základě kvalitních a adekvátních informací dokázal žák rozhodovat sám exkurze ve spolupráci s ostatními institucemi spolupráce s Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce ve Zlíně spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje a s podnikatelskými subjekty se sídlem ve Zlínském kraji (v rámci okresů Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín) představit skutečnou realitu na trhu práce ve Zlínském kraji informace o možnostech hledání zaměstnání prostřednictvím inzerátů v hromadných sdělovacích prostředcích včetně internetu vyřazení vycházejících žáků přehledy, katalogové listy předat k archivaci, zápisové lístky stanovení konzultačních hodin pro žáky i rodiče vypracování závěrečné zprávy za uplynulý školní rok Práce školní metodičky prevence: vypracování Hodnocení MPP vypracování Plánu MPP a zajištění jeho plnění koordinace, informace a poradenství v rámci prevence

14 spolupráce s okresní metodičkou prevence, účast na poradách organizovaných pedagogickopsychologickou poradnou spolupráce se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí a mládeže spolupráce s třídními učiteli, školním psychologem, výchovným poradcem a vedením školy dotazníkové šetření sledování a včasné odhalení vzniku a projevu rizikového chování, navržení vhodného řešení, zajištění následného ošetření spolupráce s rodiči individuální práce s žáky s výchovnými problémy vedení si písemných záznamů o své činnosti, o práci se žáky předávání odborných informací, letáků o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů účast na seminářích a školeních prezentace činnosti prevence uskutečněné na škole účast v rámci komunitního plánování města Otrokovice Závěr: Preventivní působení na žáky je dlouhodobý proces. Výsledky mnohdy není vidět okamžitě, ani v rámci několika let, přesto jsme přesvědčení, že prevence má na škole nezastupitelné místo ve výchovně vzdělávacím procesu. Proto každoročně vyhodnocujeme preventivní působení na žáky naší školy a snažíme se tomuto vyhodnocení přizpůsobit i plán akcí prevence na další rok díky tomu se z řady aktivit, které se osvědčily, staly již tradiční akce, na které se děti těší už dlouho dopředu. Zároveň se ale nebojíme zkoušet stále nové aktivity, které, jak pevně věříme, rovněž budou preventivně působit na děti, a rovněž si najdou své stálé místo v životě školy i dětí. Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Mgr. Marta Zakopalová ředitelka školy V Otrokovicích dne 9. září

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín Tým ŠPP Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová Kontakty Školní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Pedagogicko psychologické poradenství

Pedagogicko psychologické poradenství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Pedagogicko psychologické poradenství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Otázky Jaké instituce podle Vás patří do poradenského

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP) a jsou poskytovány žákům, učitelům a rodičům (zákonným zástupcům). Pracovníci

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

ŠVP ZV Škola plná života

ŠVP ZV Škola plná života ŠVP ZV Škola plná života Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v realizaci námi vytvořeného Školního vzdělávacího programu Škola plná života. Dle tohoto dokumentu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více