Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou Tomáš Jandl Rok: 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Obsah: 1. Úvod Pohled do historie 4 3. Definice pojmu Druhy a rozdělení Veřejný ochránce práv v ČR Obecná charakteristika veřejného ochránce práv v českém prostředí Veřejný ochránce práv podle zákona 349/1999 Sb Činnost ochránce Zahájení a průběh řízení Zvláštní oprávnění a povinnosti Ombudsman v jiných zemích Evropský ombudsman První český veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Závěr.. 36 Résumé Seznam použité literatury 38 2

3 1. Úvod Vzhledem k tomu, že v nedávné době došlo ke znovuzvolení JUDr. Otakara Motejla ve funkci veřejného ochránce práv, oslavila tato instituce 6 let svého působení. Otázkou zůstává, jak moc se jí podařilo dostat se do podvědomí občanů České republiky, neboť veřejný ochránce práv je institut, který má pomoci především občanovi. Často jsme však svědky politických a právních diskuzí o jeho potřebnosti, do kterých čas od času přispívá i prezident Václav Klaus svým spíše negativním postojem. S podobnými reakcemi přicházejí také sami občané. Můžeme se tak setkat s názory, které vyjadřují nespokojenost s dalším plýtváním prostředků veřejného rozpočtu, a naznačujícími naprostou zbytečnost orgánu tohoto typu. Na druhé straně se ozývají nadšené hlasy, doufající v pomoc s jejich problémy s úřady. I přes tuto nelehkou situaci se podle mého názoru daří této instituci hledat si své místo v systému záruk zákonnosti a díky počtu již vyřešených podnětů a stížností tak pomohla občanům v boji proti byrokracii. Cílem této bakalářské práce je zaměřit se blíže na institut veřejného ochránce práv, nastínit jeho postavení v systému záruk zákonnosti a jeho působnost, popis práv a povinností, které ombudsmanovi vyplývají ze zákona a v neposlední řadě jsem se pokusil o porovnání s obdobnými orgány v jiných zemích. Tato práce vychází ze zákona 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud je v práci zmíněn zákon bez bližší specifikace, je tím myšlen výše zmíněný předpis. Dále je pak čerpáno z dostupné literatury, zákonné úpravy a internetové adresy českého ochránce práv. Také si v textu dovoluji užít zkrácené verze termínu veřejný ochránce práv, dále se tak povětšinou setkáte s termínem ochránce, popř. ombudsman. 3

4 2. Pohled do historie Ombudsman výraz sahající svým původem až do středověku. Jeho základ nalézáme ve slově umbup (moc, autorita), také ve švédském ombud (osoba, která zastupuje jiné). Z historického hlediska jde tedy o osobu, jež dohlížela na dodržování zákonů, ostatních právních předpisů a plnění povinností státních úředníků. Funkce prvního ombudsmana, v moderním slova smyslu byla zřízena v 18. století švédským králem Karlem XII. Od roku 1713 měl tento královský ombudsman dbát především na správné chování královských úředníků. K právnímu zakotvení této instituce došlo v roce 1809, kdy byla instituce ombudsmana poprvé pevně zakotvena ve švédské ústavě. K ustavení této instituce však došlo proti vůli tehdejší švédské vlády. Švédský ombudsman byl jmenován parlamentem a ze svého titulu zkoumal, zda soudci, státní úředníci nebo armádní činitelé nějakým způsobem neporušili práva nebo předpisy. V případě zjištění nesrovnalostí byl ze zákona povinen zahájit trestní nebo disciplinární řízení. Později se ombudsman nezabýval iniciativou k trestnímu řízení, ale spíše vyjadřoval svůj názor a ovlivňoval parlament v trestních záležitostech. Dále vyslovoval své názory, které činil na základě závěrů své vyšetřovací činnosti, vyvíjené ve funkci ombudsmana. Ústavní zakotvení bylo následně doplněno zákonem o instrukcích pro ombudsmana, ve kterém byly oprávnění a výkon působnosti ombudsmana dále specifikovány. Z dnešního pohledu se zdá až nelogické tzv. dozorčí oprávnění tehdejšího ombudsmana vůči soudcům, a to zejména v souvislosti s teorií dělby moci. Musíme si však uvědomit dobu vzniku instituce ombudsmana, kdy jeho dozorčí činnost směřovala zejména k působení soudů, státního zastupitelství a policie. Začátkem 20. století se kontrolovaným subjektem stala z převážné většiny veřejná správa. V této době již ombudsman nemá ombudsman pravomoc měnit rozhodnutí soudců a státních úředníků, smí již pouze poukázat na rozhodnutí, které není v souladu s právem, se všeobecnými zásadami morálky, přiměřeností apod. V roce 1919 vzniká obdobná instituce i ve Finsku. Po 2. světové válce již nastává velký rozmach instituce ombudsmana, v závislosti na historických a politických změnách se objevuje téměř ve stovce zemí. 1 Porovnání institucí veřejného ochránce práv v několika státech naleznete v jedné z kapitol na konci této práce. 1 4

5 3. Definice pojmu Existuje celá řada vymezení pojmu ombudsman. V jedné z učebnic správního práva můžeme např. nalézt následující definici:,,celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru (ani jemu však není podřízen). Na základě stížností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i neformálním způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak může učinit i z jiného podnětu nebo vlastní iniciativy) a zjistí-li, že práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. 2 V jiné učebnici můžeme narazit na popis funkce a činnosti veřejného ochránce práv: Posláním ochránce je působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož chránit i před její nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. 3 Na druhou stranu si však musíme přiznat, že zřejmě nelze vytvořit jednoduchou a jednoznačnou definici, jež by plně vysvětlovala obsah tohoto pojmu. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že institut veřejného ochránce práv lze typově rozřadit do několika druhů a vymezení v rámci jedné definice tak není zcela jednoduše možné. Stejně jako vše ostatní i instituce ombudsmana v jednotlivých zemích se vyvíjí podle potřeb a požadavků společnosti, z toho také vyplývá nesnadnost definice tohoto pojmu. Obecně však lze odvodit, že se jedná o osobu, jež je pověřena státem k řešení stížností jednotlivců na postupy a jednání ve veřejné správě. Zároveň však tato osoba disponuje pravomocí upozorňovat na nesrovnalosti či protiprávnosti z vlastní iniciativy. Mezinárodní asociace právníků vysvětluje tento pojem následujícím způsobem: Úřad (instituce) zřízený ústavou, legislativním aktem nebo parlamentem, v jehož čele stojí nezávislý, vysoce postavený veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo parlamentu, který přijímá stížnosti občanů na vládní úřady, úředníky a 2 Sládeček, V.: Správní právo: Obecná část. Praha, C.H.Beck, 1996, s Průcha, P: Správní právo: Obecná část, 6.doplněné a aktualizované vydání, Masarykova univerzita Brno, 2004, str

6 zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy. 4 Dále bych zde rád uvedl vysvětlení pojmu ombudsman profesora D. C. Rowata, jež formuloval v souvislosti se svou analýzou švédského ombudsmana, a kde definoval obecné znaky této instituce, které se dají použít při snaze o obecné definování daného pojmu. Veřejný ochránce práv podle této teorie: 1) je funkcionářem parlamentu, 2) je nestranný vyšetřovatelem, který je politicky nezávislý, 3) nemá oprávnění rušit nebo změnit rozhodnutí orgánů, 4) může provádět šetření i z vlastní iniciativy, 5) pracuje neformálními, rychlými a levnými způsoby své práce. 5 Z výše uvedených definic lze vysoudit, že ombudsman je vybaven pravomocí nezávisle šetřit jednotlivé případy, ze zákona však nemá stejné pravomoci jako orgány státní správy, nemůže tudíž měnit ani rušit rozhodnutí, vydaná těmito orgány. Pokud ale zjistí určité nesrovnalosti, může ze své pravomoci vyžadovat od úřadů zjednání nápravy. Není vybaven mocenskou pravomocí a nelze jej tedy přiřadit k existující dělbě moci ve státě. Je to nezávislý orgán, stojící mezi mocí výkonnou a zákonodárnou, působící jako jakýsi zprostředkovatel, poukazující na chyby moci výkonné. Dále se také ombudsman zabývá podněty adresovanými poslanci či senátorovi, který je ochránci postoupil, popř. podněty, jež byly postoupeny na základě prvotního doručení některé z komor Parlamentu. V neposlední řadě se ochránce zabývá stížnostmi nevládních organizací, upozorňujících na nedodržování právních předpisů v souvislosti plánovanými zásahy do životního prostředí (např. povolování staveb dálnic) 6. 4 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl Obecná státověda. Praha: Linde Praha a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana tuláčka, 1998, dotisk 2003, s Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl Obecná státověda. Praha: Linde Praha a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana tuláčka, 1998, dotisk 2003, s. 350 ( orig. cit. Rowat, D. S. The Ombudsman Plan. The Worldwide Spread of an Idea. New York, London : University Press of America, 1985, s. 4-5) 6 6

7 4. Druhy a rozdělení Můžeme se setkat s rozdílnými klasifikacemi tohoto orgánu, vycházejícími z různých prvků zkoumání. Obecně můžeme rozlišovat jednotlivé modely ombudsmanů, jejichž základním prvkem bude způsob jejich vzniku. V základní rovině můžeme vysledovat rozdělení do tří typů: 1) Ombudsman moci zákonodárné, jež je historicky nejstarší. Jak vyplývá z názvu, je volen parlamentem (příp. jinak pojmenovaným nejvyšším zákonodárným sborem) zpravidla na pevně stanovenou dobu. Za svou činnost odpovídá právě pouze parlamentu, není ale jeho orgánem. S tímto typem veřejného ochránce se můžeme setkat ve většině zemí EU. 2) Ombudsman moci výkonné je historicky mladší, jeho výskyt již není tak častý. Z logiky věci vyplývá, že ochránce tohoto typu bude volen vládou a jí bude zároveň odpovědný. Vazba na parlament je v tomto případě velmi malá, většinou spíše žádná. Tento typ bývá v literatuře označován jako nepravý ombudsman, jelikož jeho dozor nad mocí výkonnou nebývá dostatečně účinný. Důvod můžeme pochopitelně hledat ve faktu, že veřejný ochránce v tomto typu je vlastně sám součástí moci výkonné (veřejné správy). Dále můžeme ombudsmany roztřídit např. na generální (všeobecné) a speciální. Generální ombudsmani se soustřeďují na veškeré oblasti činnosti veřejné správy, zatímco speciální ombudsmani se věnují pouze vybranému úseku její činnosti. V případě speciálního ombudsmana se tak můžeme setkat např. s ombudsmanem pro oblast vojenství, vězeňství, ombudsmanem pro ochranu dětí atd. Předběžně lze usuzovat, že se do budoucna dočkáme vzniku několika speciálních ombudsmanů, vzhledem k širokému záběru problematiky, již ombudsman generální musí řešit. Podle územního rozsahu působnosti můžeme dále ombudsmany (všeobecné) členit na ombudsmany: a) ústřední (celostátní) b) zemské (státní) 7

8 c) místní ( regionální) Postavení a činnost ústředního ombudsmana lze vypátrat již z názvu, zemské ombudsmany můžeme nalézt převážně v zemích s federativním uspořádáním (Německo, Itálie, Švýcarsko ) a tito ombudsmani se zabývají činností veřejné správy na zemské úrovni. Místní ombudsmani se zabývají pouze činností místní správy, tedy stížnostmi na místní orgány. Dále se můžeme ještě v některých zemích setkat s osobou tzv. soukromého ombudsmana, jenž působí mimo státní struktury, její vznik a činnost jsou přesto vždy upraveny zákonem. Ještě bych zde rád zmínil možnost klasifikace podle možnosti přístupu občana k ombudsmanovi, tzn. možnosti občanů podat stížnost přímo ombudsmanovi, či přes jiný orgán. V tzv. skandinávském modelu má občan možnost obracet se na ombudsmana přímo, zatímco v britském modelu občané nemají bezprostřední kontakt s veřejným ochráncem. V tomto případě se setkáváme s pojmem tzv. poslaneckého filtru, kdy se ombudsman může stížností zabývat poté, co mu bude předložena poslancem. Pokud se zde pokusíme shrnout a doplnit výše uvedené informace, můžeme veřejného ochránce práv definovat jakožto nezávislý orgán, jehož existence je většinou zmíněna v ústavě, vymezení jeho pravomocí a postavení upravuje speciální zákon. Ombudsman sám o sobě nedisponuje mocenskou pravomocí a není součástí dělby státní moci. Většinou je odvozen od parlamentu. 8

9 5. Veřejný ochránce práv v ČR Zřízení nezávislého orgánu, jehož hlavním cílem by bylo zajištění ochrany práv občanů v oblastech, kde se dostávali do styku s veřejnou správou, se zdálo být po několika letech od převratu nevyhnutelné. Důvěra tehdejšího obyvatelstva k rozhodnutím a jednání orgánů veřejné správy nebyla zrovna největší. Začíná se tedy uvažovat o možných formách zlepšení důvěry mezi obyvatelstvem a veřejnou správou. Zřízení orgánu tohoto typu umožňuje občanům možnost dovolání nápravy v případě nesprávného postupu veřejné správy, což by ve svém důsledku mělo zvýšit důvěryhodnost veřejné správy v očích občanů. Každý úředník i úřad si totiž musí uvědomovat, že se může stát terčem kontroly svých úředních postupů, jež bude muset zdůvodnit a obhájit. Snahy o zřízení Veřejného ochránce práv tak můžeme vystopovat již několik let před konečným uzákoněním této instituce v roce Před tímto okamžikem však došlo k několika neúspěšným pokusům, jak tuto instituci v České republice zřídit. Prosazování nebylo snadné a proti zavedení instituce ombudsmana byl původně také sám Otakar Motejl, který se, jak uvádí v knize LEXikon Otakara Motejla, později s výčitkami svědomí o tuto funkci ucházel. 7 Za první iniciativu v tomto směru můžeme považovat seminář Ombudsman v České republice, jenž byl zorganizován na požádání Českého helsinského výboru a Československé nadace Charty 77 spolu s Komisí pro lidská práva Poslanecké sněmovny. Tato akce se konala ve dnech 24. a 25 června V květnu roku 1995 spatřuje světlo světa první návrh zásad zákona o veřejném ochránci práv, předložený skupinou poslanců. Předložen byl v prosinci téhož roku, kdy úspěšně prošel v prvním čtení (v únoru 1996). Vzhledem k tehdejší politické situaci, zvláště pak blížícímu se konci volebního období, však již z taktických důvodů tehdejších zákonodárců nedošlo k prosazení. O návrhu zákona (již mírně modifikovaném) se tak začíná znovu jednat až po volbách do poslanecké sněmovny, a to konkrétně v srpnu Tento návrh vzešel z iniciativy Petry Buzkové a dalších poslanců. Tehdy však ve třetím čtení dochází k zamítnutí tohoto návrhu a otázka instituce ombudsmana se tak opět odkládá. A to do 7 Renata Kalenská, LEXikon Otakara Motejla, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, str

10 r. 1998, kdy po výměně vlády tehdejší ČSSD vyjadřuje ve svém vládním programovém prohlášení úmysl předložit návrh na doplnění ústavy o institut veřejného ochránce práv. Tehdejší místopředseda vlády Pavel Rychetský na podzim r iniciuje návrh zákona o veřejném ochránci práv. Ten také posléze úspěšně (byť jen těsnou většinou) prochází legislativním procesem, a to dne , kdy byl schválen Poslaneckou sněmovnou a zřízení této instituce posvětil také Senát. Prezident republiky zákon podepsal dne Zákon byl posléze vyhlášen , účinnosti pak nabyl dne Do českého právního řádu je tak zaveden zcela nový pojem veřejného ochránce práv, jehož kompetence a postavení mnohdy nebyly pochopeny a dochází tak ke zkreslování postavení a působnosti ombudsmana. I dnes tak dochází k nepochopení tohoto orgánu a čas od času se k nesouhlasu s existencí tohoto úřadu veřejně přihlásí také prezident Václav Klaus. K prvnímu, byť neúspěšnému, pokusu o obsazení nově vzniklé pozice ombudsmana (a jeho zástupce) dochází v období od května do června roku K ustanovení veřejného ochránce práv pak dochází až na podzimním jednání Poslanecké sněmovny a Senátu, a to konkrétně Tento den byl na návrh Senátu zvolen Poslaneckou sněmovnou historicky první veřejný ochránce práv v České republice, Judr. Otakar Motejl. Ten se ujímá svého úřadu dne , a to složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Zástupkyní ochránce se pak stala Anna Šabatová, jež byla zvolena na návrh prezidenta dne , o šest dní později pak skládá slib. 10

11 6. Obecná charakteristika veřejného ochránce práv v českém prostředí Když se podíváme na tento úřad z pohledu typologie této instituce, uvedené výše, můžeme konstatovat, že český veřejný ochránce práv stojí mimo moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, čímž splňuje požadavek samostatnosti a nezávislosti. Ombudsman je tedy orgánem odvozeným od parlamentu stejně jako ve většině evropských zemí. Je opatřen pravomocí iniciovat a poukazovat na skutečnosti, jež vedou k nežádoucímu stavu a nespokojenosti obyvatel. Tyto nedostatky následně interpretuje Poslanecké sněmovně. Na základě jeho podnětů pak Poslanecká sněmovna uplatňuje pravomoci vůči moci výkonné. Z toho vyplývá, že ombudsman není obdařen rozhodovací pravomocí, pouze poukazuje na stavy nezákonnosti a zefektivňuje kontrolu moci výkonné mocí zákonodárnou. Český veřejný ochránce práv je podle zákona 8 orgánem monokratickým, jenž je postaven do role veřejného činitele. Je volen Poslaneckou sněmovnou z kandidátů, z nichž dva jsou navrhováni Senátem a dva prezidentem republiky 9. Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté, přičemž tentýž kandidát může být zvolen maximálně na dvě za sebou jdoucí volební období. Z povahy věci nelze vyloučit, že tatáž osoba může funkci ombudsmana vykonávat po vícero funkčních období. Musí však uplynout jedno šestileté období, kdy bude funkci vykonávat jiná osoba, poté může opět kandidovat a nelze vyvrátit, že bude tato osoba opět zvolena a vykoná další dvě funkční období za sebou. Předpokladem pro výkon funkce veřejného ochránce práv je jeho volitelnost do Senátu. Tato podmínka je zároveň stanovena pro jeho zástupce. Volitelným do senátu je každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, a to podle čl. 19, odst. 2 Ústavy 10. Pro výkon této funkce nejsou stanoveny žádné další požadavky. V jednom z návrhů zákona byl například požadavek právnického vzdělání, ale v nynější podobě zákona jej nenajdeme. Vzhledem k odbornosti této funkce však není zcela od věci, pokud ji bude vykonávat člověk právnického vzdělání, popř. člověk s praxí ve veřejné správě. 8 Zákon o veřejném ochránci práv 349/1999 Sb. 9 V praxi není vyloučena shoda navrhovaných kandidátů, tzn. stejný kandidát jak od Prezidenta republiky, tak Senátu 10 Ústavní zák. č. 1/1993 SB., Ústava České republiky 11

12 V zákoně je také ustanoven institut zástupce veřejného ochránce práv. 11 Pro jeho volbu, pozbytí a odvolání z funkce a právní postavení platí ustanovení zákona o veřejném ochránci práv. Pro zástupce platí pouze jiné platové podmínky, než pro ochránce. Tomu totiž náleží plat, náhrada výdajů a naturální plnění jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, zatímco zástupci ochránce plat, náhrada výdajů a naturální plnění jako viceprezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu. V době nepřítomnosti veřejného ochránce práv je pak jeho zástupce vybaven kompetencemi ochránce v plném rozsahu. V zákoně je také zakotvena Kancelář veřejného ochránce práv, jakožto instituce, plnící úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Sídlem Kanceláře je Brno, v původním návrhu zákona se však objevila Praha. Ještě před jmenováním veřejného ochránce práv a jeho zástupce do funkce přijala vláda usnesení, jež vedly k reálnému vybudování zázemí pro činnost ombudsmana. Kancelář původně sídlila v budově v Jezuitské ulici č.1, kterou propůjčil magistrát města Brno. K přestěhování do stálého sídla v Údolní ulici č.39 došlo ve dnech až Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře upravuje její status, který podle zákona vydává ochránce. 12 Judr. Otakar Motejl podepsal tento status , s účinností od Samotný status obsahuje 4 články. V prvním článku se vymezuje činnost Kanceláře, tzn. plnění úkolů, které jsou spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv, hospodaření a stanovuje sídlo Kanceláře. Ve druhém článku je pak stanoven vedoucí Kanceláře, způsob jeho jmenování, odvolání, činnost, zastoupení a odpovědnost. Vedoucí Kanceláře tak jedná jejím jménem a zastupuje ji navenek, zároveň plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Všechny jeho úkony, jako jsou např. založení, změna a skončení pracovního poměru zaměstnanců, platové podmínky vedoucích organizačních útvarů Kanceláře a pracovní řád Kanceláře, však podléhají předchozímu schválení ochránce. Ve článku 3 je stanoven Organizační řád Kanceláře 13, podle nějž se kancelář dělí na sekretariát ochránce a jeho zástupce, odbor věcné působnosti, odbor 11 2, odst. 4 zákona 12 25, odst. 2 zákona 13 Přijat

13 administrativních a spisových služeb a odbor vnitřní správy. Článek 4 pak stanovuje datum nabytí účinnosti statusu. 13

14 7. Veřejný ochránce práv v ČR dle zákona č. 349/1999 Sb. Zákon samozřejmě v mnohém vychází ze vzorů této instituce v jiných státech, ale v jistých směrech musí jít vlastní cestou, zejména z důvodu odlišné společenské i politické situace u nás. Přijetí zákona z velké části ovlivnilo stanovisko Výboru ministrů členských států Rady Evropy, který vyzývá členské státy (obzvlášť ty, v nichž došlo k výrazným změnám v politice), aby zřídili ombudsmana. Dle tohoto právního předpisu veřejný ochránce působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. 14 Rozeberme si dané ustanovení. Je zřejmé, že posláním ombudsmana je tedy poskytovat ochranu před jednáním nebo nečinností subjektů uvedených v zákoně. Jednání v rozporu s právem lze chápat jako jednání, jež odporuje obecně závazným právním předpisům (a to včetně předpisů vydaných územní samosprávou). Z tohoto výčtu je pak vyloučeno porušování vnitřních interních předpisů, na něž se činnost ochránce nevztahuje. Co se týče právního státu, jedná se o stát vázaný právem, jehož funkcí je zajistit všem jednotlivcům ochranu jejich základních práv a svobod. Českou republiku lze jednoznačně považovat za právní stát, neboť podle Ústavy je ČR demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 15 Přestože principy moderního právního státu lze definovat různě, nejčastěji se setkáváme s definicemi hovořícími o legalitě a legitimitě, ochraně základních práv a svobod, dělbě státní moci, svrchovanosti ústavy a zákona, rovnosti aj. Dále je v tomto ustanovení zmíněna i dobrá správa. Definici tohoto pojmu se pokusíme vyvodit ze skutečností, týkajících se veřejné správy, jakožto realizaci moci výkonné ve státě. Jedná se o správu veřejných záležitostí ve společnosti, a to včetně postavení tzv. samosprávné moci. Co si lze představit pod pojmem dobrá správy lze demonstrovat na příkladu opaku, tedy správy špatné. Tímto pojmem můžeme označit jakoukoliv nedostatečnou činnost správních orgánů, popřípadě činnost zcela chybějící, a to v případech, kdy by měla být těmito orgány činnost vykonávána. V praxi se jedná 14 1, odst. 1 zákona 15 Čl. 1 Ústavy 14

15 o jednání úřadů, které je sice formálně právně v pořádku a neodporuje právu, ale přesto ho můžeme považovat za závadné, jelikož může ohrozit práva a právem chráněné zájmy zúčastněných osob, způsobit jejich diskriminaci, zapříčinit nerovný přístup k účastníkům řízení, zdržování, nepřiměřené průtahy v řízení apod. Z těchto skutečností lze vyvodit, že dobrá správa je tedy taková, která respektuje základní zásady veřejné správy a správního práva. Sem patří například princip rovnosti před správními úřady, princip spolupráce s adresáty veřejné správy a princip transparentnosti veřejné správy. Dále se však také můžeme domnívat, že pod tímto pojmem měl zákonodárce na mysli také hlediska jiná, např. etická, jako jsou např. požadavky na slušnost, ochotu, hospodárnost aj. V rozebíraném ustanovení je též zmíněna nečinnost správního orgánu. S definicí tohoto pojmu není problém. V praxi ji lze chápat jako jednání, které správní orgán nevyvíjí, přestože by měl. Působnost veřejného ochránce práv je v zákoně vymezena jak pozitivně, tak i negativně. V pozitivním taxativním výčtu působnost ombudsmana zahrnuje: 1) Ministerstva a jiné správních úřady s působností pro celé území státu a správní úřady jim podléhající 16 2) Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad ( tzn., jestliže se činnost ČNB týká státní správy měny, bankovního dohledu, atp.) 3) Orgány územní samosprávy při výkonu státní správy (tj. obce a kraje při výkonu přenesené působnosti, nikoliv při výkonu samosprávy) 4) Obce při výkonu státní správy, nikoli však tam, kde obce rozhodují ve vlastní působnosti 5) Orgány soudu při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů v řízení, nečinnost soudů a nevhodné chování soudců) 6) Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 7) Policii ČR s výjimkou vyšetřování, kdy působí v trestním řízení 8) Armádu ČR a Hradní stráž 9) Vězeňskou službu ČR 16 Výčet ministerstev nalezneme v tzv. kompetenčním zákoně č.2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15

16 10) Zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení, veřejné zdravotní pojišťovny 17 V zákoně také nalézáme negativní výčet subjektů, jejichž pravomoci veřejný ochránce nemůže ovlivňovat, a to konkrétně rozhodovací pravomoci soudů všech stupňů a typů, parlament, vládu a prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a zpravodajské služby České republiky. Nemá také právo vstupovat do soukromoprávních sporů. Zákon dále omezuje výkon funkce díky neslučitelnosti ombudsmana s jinými veřejnými funkcemi. Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora a soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě. 18 Z logiky věci vyplývá, proč tomu tak je. Prezident navrhuje dva kandidáty na tuto pozici Poslanecké sněmovně, která pak veřejného ochránce práv volí, Senát navrhuje dva kandidáty podobně jako Prezident. V zákoně sice nejsou taxativně vymezeny funkce jako například zastupitel obce či kraje, z ovšem z logiky zákona vyplývá, že by ochránce neměl zastávat funkce ani v obecním nebo krajském zastupitelstvu. Zákon dále stanovuje, že funkce ombudsmana je neslučitelná s jinou výdělečnou činností (s výjimkou správy vlastního majetku). Naopak povolena je činnost vědecká, pedagogická, publicistická nebo umělecká, za předpokladu, že nejsou tyto činnosti na újmu výkonu funkce a neohrožují důvěryhodnost funkce. Ochránce také nesmí být členem žádné politické strany ani hnutí. Veřejný ochránce práv se ujímá své funkce složením slibu, a to do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Znění slibu najdeme v 4 odst. 2 zákona. Zákon také upravuje případy, kdy ombudsman svou funkci pozbývá. Těmito případy jsou skončení volebního období, osoba přestala být volitelná do Senátu, nabytí právní moci rozsudku soudu o spáchání trestného činu, popř. možnost, že se ombudsman ujal funkce neslučitelné s výkonem veřejného ochránce práv, jak již bylo zmiňováno výše. Kromě těchto možností ještě zákon počítá s tím, že se veřejný ochránce práv může vzdát své funkce, a to opět do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Volba nového 17 1, odst. 2 zákona 18 3, odst. 1 zákona 16

17 ochránce práv se koná ve lhůtě šedesáti dní před uplynutím funkčního období ombudsmana. Jestliže ochránce nesloží slib do 10 dnů ode dne zvolení nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen. 19 V takovém případě se v termínu do 60 dnů koná nová volba ochránce. Z 7 zákona vyplývá, že na funkci ombudsmana se vztahuje trestně právní imunita, neboť ochránce nelze stíhat bez souhlasu Poslanecké sněmovny, a to po dobu výkonu své funkce. Ochránce však není vybaven imunitou správní ani občanskoprávní, i když touto jsou vybaveny ochránci některých zahraničních právních úprav. V takovém případě pak ochránce nemůže být soudně napadán za své výroky v tisku či jiných hromadných sdělovacích prostředcích. Ochránce, stejně jako zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv, je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jež se dozvěděl při výkonu své funkce, a to i po skončení výkonu funkce ombudsmana, pokud zákon nestanoví jinak. Zde je nutné si uvědomit, že ze zákona ovšem také vyplývá možnost ochránce za určitých podmínek informovat nadřízený úřad, případně veřejnost o svých zjištěních (s výjimkou utajovaných skutečností a osobních údajů). Tato skutečnost může nastat zejména v případě, že úřad do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska ochránci nesdělí, jaká opatření byla provedena, případně nebyla-li tato opatření dostatečná. Vedle toho je ještě ochránce povinen seznamovat veřejnost se svou činností a s poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly. Z výše uvedeného vyplývá jistá protichůdnost daných ustanovení, a proto je potřeba nalézt míru dodržování obou. Povinnosti mlčenlivosti však může být ochránce zproštěn a to předsedou Poslanecké sněmovny. Dále je pak v zákoně stanoveno, že státní orgány jsou oprávněny nahlížet do spisů ochránce nebo mu tyto spisy odejmout s jeho souhlasem, příp. se souhlasem předsedy Poslanecké sněmovny. Od počátku roku má navíc ochránce povinnost preventivně navštěvovat všechna místa a zařízení, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Ochránce systematicky navštěvuje zařízení, kde jsou nebo mohou být osoby drženy na základě rozhodnutí či příkazu orgánu veřejné moci (např. soudu) nebo z 19 4, ods. 3 zákona 20 konkrétně změnou zákona 385/2005 Sb. 17

18 důvodu závislosti na poskytované péči (především z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace atp.) 21 Tato povinnost vyplývá z mezinárodně-právních závazků České republiky, především z Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 22. Pokud se zde uchýlíme k pouhému výčtu těchto zařízení, můžeme zde naleznout např. vězeňská zařízení, policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců, vojenská zařízení, zařízení, v nichž se vykonává ochranná nebo ústavní výchova, azylová zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení, aj Vyhlášeno pod č. 143/1988 Sb. 18

19 8. Činnost ochránce Šetření úředních postupů zahajuje ombudsman na základě podnětu a) fyzické či právnické osoby, která je přesvědčena o tom, že došlo k zásahu do jejich práv, b) adresovaného poslanci či senátorovi, jež tento návrh ochránci postoupí c) na základě podnětu adresovaného některé z komor d) z vlastní iniciativy. Na ombudsmana se podle zákona může obracet každý, tzn. jakákoliv fyzická i právnická osoba, která se cítí být dotčena na svých právech jednáním úřadů a institucí. Je tedy možné, aby se na ochránce obracely i obce a kraje a jakékoliv další právnické osoby. Zákon blíže nespecifikuje žádné bližší požadavky na osoby oprávněné obracet se na ochránce. Podání tak může učinit občan České republiky, stejně jako cizinec či bezdomovec nebo jakákoliv osoba bez ohledu na věk či pohlaví. Z povahy věci není ani vyloučena hromadná stížnost více osob. V případě šetření z vlastní iniciativy ombudsmana, vychází tento z nějakého podnětu, jímž mohou být výsledky šetření v jiné věci, zpráva ve hromadných sdělovacích prostředcích, anonymní podání atd. Ze stížnosti musí jasně vyplývat, kdo ji podává, kterého úřadu se týká a v čem je shledán chybný postup. Dále musí být doloženo, že tento úřad byl neúspěšně vyzván k nápravě a pokud se stížnost týká rozhodnutí, musí stěžovatel přiložit jeho kopii. Na ombudsmana se tedy občan nemůže obracet hned, kdy je přesvědčen o chybnosti rozhodnutí úřadu, ale až poté, co se pokusí domoci svých práv přímo u konkrétního úřadu. Teprve po neúspěchu může žádat ombudsmana. Stížnost by měla být podána tím, kdo chce chránit svá práva, ne práva jiných svéprávných osob. Pokud je podnět podáván v zastoupení jiné osoby, je potřeba toto doložit písemnou plnou mocí zastoupeného. Podněty je možno podávat písemně na adresu sídla ombudsmana, elektronicky pomocí elektronické podatelny, na elektronických nosičích (lze doručit přímo do podatelny nebo poštou), em nebo osobně ve vymezených hodinách, a to i ústně do protokolu. Každý se může osobně dostavit do sídla veřejného ochránce práv, kde 19

20 funguje stálá služba pro přijímání podnětů. Zde pak může osoba učinit některé z výše uvedených podání. Výhodou osobního kontaktu je možnost získat co největší možné množství informací, jež může pomoci v dalším šetření. V zákoně dokonce ani není stanovena nutnost učinit podání v českém jazyce. Na podání se nevztahuje správní poplatek. Veřejný ochránce práv nemá stanovenou žádnou lhůtu pro vyřízení stížnosti. Co se týče obsahové náležitosti podání, zákon tyto stanovuje v 11. Podnět musí obsahovat: a) vylíčení podstatných okolností věci ( 10 odst. 1), včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím jménem jednat, toho, kdo podnět podává (dále jen "stěžovatel") Podstatné tedy je, aby měl ombudsman alespoň minimální množství relevantních informací, díky nimž bude moci zahájit šetření, tzn. pokud možno co nejpřesnější informace se všemi podrobnostmi, identifikaci stěžovatele, aby se předešlo pozdějším zjištěním okolností, na které nebylo stěžovatelem poukázáno. V praxi je tento požadavek těžko dosažitelný, neboť vždy záleží na informacích podaných osobou stěžovatele, jenž má na výsledku osobní zájem. Je tedy důležité ověření a zjišťování všech okolností týkajících se daného případu a proto se také např. úřad nezabývá anonymními podněty. To také vyplývá ze Souhrnné zprávy veřejného ochránce práv z r. 2001, kde se uvádí, že náležitosti stanovené v 11 splňuje jen malé množství podnětů podaných písemnou formou. Okolnosti jednotlivých případů často bývají vylíčeny nedostatečně a pouze ze subjektivního pohledu stěžovatele, bez doložení patřičnými dokumenty, popř. doloženy pouze listinami, které vyhovují stěžovateli a zamlčují skutečnosti, svědčící ve prospěch správního úřadu. Také proto byl pro podávání písemných stížností zaveden jednotný formulář, jenž vyzývá k detailnímu upřesnění jednotlivých skutečností, příp. doložení dokumentů, jež mohou být pro projednávání případu relevantní. Pokud podnět nespadá do působnosti ochránce, popř. pokud se netýká osoby, jenž podání učinila, ochránce jej odloží. Stejně 20

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází 1 Správní právo a správní řízení Autor e-learningové opory, anotace a testové báze : c Ing. Jitka Pěkná Autor učebního textu a cvičných testů : c doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Učební text je určen pro studenty

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ochrana práv pacientů

ochrana práv pacientů ochrana práv pacientů návrhy k diskusi o mimosoudním řešení sporů ve zdravotnictví Zuzana Candigliota, Kateřina Červená, David Zahumenský a kol. práva v souvislostech ochrana práv pacientů Zuzana Candigliota,

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 9/ 2010 OBSAH I. Úvod... 4 II. Pojem

Více

Quentin Reed Lenka Petráková

Quentin Reed Lenka Petráková Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení Technická zpráva Quentin Reed Lenka Petráková S podporou Norských fondů Grafická úprava: FAÚ MF ČR

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice

Druhé kolo hodnocení. Hodnotící zpráva o České republice Generální ředitelství I. - Právní záležitosti ODBOR PRO PROBLÉMY KRIMINALITY SKUPINA STÁTŮ PROTI KORUPCI RADA EVROPY Štrasburk, 12. května 2006 Důvěrné Greco Eval II Rep (2005) 7E Druhé kolo hodnocení

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Když se řekne veřejná prospěšnost právnické osoby

Když se řekne veřejná prospěšnost právnické osoby âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více