Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou Tomáš Jandl Rok: 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Obsah: 1. Úvod Pohled do historie 4 3. Definice pojmu Druhy a rozdělení Veřejný ochránce práv v ČR Obecná charakteristika veřejného ochránce práv v českém prostředí Veřejný ochránce práv podle zákona 349/1999 Sb Činnost ochránce Zahájení a průběh řízení Zvláštní oprávnění a povinnosti Ombudsman v jiných zemích Evropský ombudsman První český veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Závěr.. 36 Résumé Seznam použité literatury 38 2

3 1. Úvod Vzhledem k tomu, že v nedávné době došlo ke znovuzvolení JUDr. Otakara Motejla ve funkci veřejného ochránce práv, oslavila tato instituce 6 let svého působení. Otázkou zůstává, jak moc se jí podařilo dostat se do podvědomí občanů České republiky, neboť veřejný ochránce práv je institut, který má pomoci především občanovi. Často jsme však svědky politických a právních diskuzí o jeho potřebnosti, do kterých čas od času přispívá i prezident Václav Klaus svým spíše negativním postojem. S podobnými reakcemi přicházejí také sami občané. Můžeme se tak setkat s názory, které vyjadřují nespokojenost s dalším plýtváním prostředků veřejného rozpočtu, a naznačujícími naprostou zbytečnost orgánu tohoto typu. Na druhé straně se ozývají nadšené hlasy, doufající v pomoc s jejich problémy s úřady. I přes tuto nelehkou situaci se podle mého názoru daří této instituci hledat si své místo v systému záruk zákonnosti a díky počtu již vyřešených podnětů a stížností tak pomohla občanům v boji proti byrokracii. Cílem této bakalářské práce je zaměřit se blíže na institut veřejného ochránce práv, nastínit jeho postavení v systému záruk zákonnosti a jeho působnost, popis práv a povinností, které ombudsmanovi vyplývají ze zákona a v neposlední řadě jsem se pokusil o porovnání s obdobnými orgány v jiných zemích. Tato práce vychází ze zákona 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud je v práci zmíněn zákon bez bližší specifikace, je tím myšlen výše zmíněný předpis. Dále je pak čerpáno z dostupné literatury, zákonné úpravy a internetové adresy českého ochránce práv. Také si v textu dovoluji užít zkrácené verze termínu veřejný ochránce práv, dále se tak povětšinou setkáte s termínem ochránce, popř. ombudsman. 3

4 2. Pohled do historie Ombudsman výraz sahající svým původem až do středověku. Jeho základ nalézáme ve slově umbup (moc, autorita), také ve švédském ombud (osoba, která zastupuje jiné). Z historického hlediska jde tedy o osobu, jež dohlížela na dodržování zákonů, ostatních právních předpisů a plnění povinností státních úředníků. Funkce prvního ombudsmana, v moderním slova smyslu byla zřízena v 18. století švédským králem Karlem XII. Od roku 1713 měl tento královský ombudsman dbát především na správné chování královských úředníků. K právnímu zakotvení této instituce došlo v roce 1809, kdy byla instituce ombudsmana poprvé pevně zakotvena ve švédské ústavě. K ustavení této instituce však došlo proti vůli tehdejší švédské vlády. Švédský ombudsman byl jmenován parlamentem a ze svého titulu zkoumal, zda soudci, státní úředníci nebo armádní činitelé nějakým způsobem neporušili práva nebo předpisy. V případě zjištění nesrovnalostí byl ze zákona povinen zahájit trestní nebo disciplinární řízení. Později se ombudsman nezabýval iniciativou k trestnímu řízení, ale spíše vyjadřoval svůj názor a ovlivňoval parlament v trestních záležitostech. Dále vyslovoval své názory, které činil na základě závěrů své vyšetřovací činnosti, vyvíjené ve funkci ombudsmana. Ústavní zakotvení bylo následně doplněno zákonem o instrukcích pro ombudsmana, ve kterém byly oprávnění a výkon působnosti ombudsmana dále specifikovány. Z dnešního pohledu se zdá až nelogické tzv. dozorčí oprávnění tehdejšího ombudsmana vůči soudcům, a to zejména v souvislosti s teorií dělby moci. Musíme si však uvědomit dobu vzniku instituce ombudsmana, kdy jeho dozorčí činnost směřovala zejména k působení soudů, státního zastupitelství a policie. Začátkem 20. století se kontrolovaným subjektem stala z převážné většiny veřejná správa. V této době již ombudsman nemá ombudsman pravomoc měnit rozhodnutí soudců a státních úředníků, smí již pouze poukázat na rozhodnutí, které není v souladu s právem, se všeobecnými zásadami morálky, přiměřeností apod. V roce 1919 vzniká obdobná instituce i ve Finsku. Po 2. světové válce již nastává velký rozmach instituce ombudsmana, v závislosti na historických a politických změnách se objevuje téměř ve stovce zemí. 1 Porovnání institucí veřejného ochránce práv v několika státech naleznete v jedné z kapitol na konci této práce. 1 4

5 3. Definice pojmu Existuje celá řada vymezení pojmu ombudsman. V jedné z učebnic správního práva můžeme např. nalézt následující definici:,,celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru (ani jemu však není podřízen). Na základě stížností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i neformálním způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak může učinit i z jiného podnětu nebo vlastní iniciativy) a zjistí-li, že práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. 2 V jiné učebnici můžeme narazit na popis funkce a činnosti veřejného ochránce práv: Posláním ochránce je působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož chránit i před její nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. 3 Na druhou stranu si však musíme přiznat, že zřejmě nelze vytvořit jednoduchou a jednoznačnou definici, jež by plně vysvětlovala obsah tohoto pojmu. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že institut veřejného ochránce práv lze typově rozřadit do několika druhů a vymezení v rámci jedné definice tak není zcela jednoduše možné. Stejně jako vše ostatní i instituce ombudsmana v jednotlivých zemích se vyvíjí podle potřeb a požadavků společnosti, z toho také vyplývá nesnadnost definice tohoto pojmu. Obecně však lze odvodit, že se jedná o osobu, jež je pověřena státem k řešení stížností jednotlivců na postupy a jednání ve veřejné správě. Zároveň však tato osoba disponuje pravomocí upozorňovat na nesrovnalosti či protiprávnosti z vlastní iniciativy. Mezinárodní asociace právníků vysvětluje tento pojem následujícím způsobem: Úřad (instituce) zřízený ústavou, legislativním aktem nebo parlamentem, v jehož čele stojí nezávislý, vysoce postavený veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo parlamentu, který přijímá stížnosti občanů na vládní úřady, úředníky a 2 Sládeček, V.: Správní právo: Obecná část. Praha, C.H.Beck, 1996, s Průcha, P: Správní právo: Obecná část, 6.doplněné a aktualizované vydání, Masarykova univerzita Brno, 2004, str

6 zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy. 4 Dále bych zde rád uvedl vysvětlení pojmu ombudsman profesora D. C. Rowata, jež formuloval v souvislosti se svou analýzou švédského ombudsmana, a kde definoval obecné znaky této instituce, které se dají použít při snaze o obecné definování daného pojmu. Veřejný ochránce práv podle této teorie: 1) je funkcionářem parlamentu, 2) je nestranný vyšetřovatelem, který je politicky nezávislý, 3) nemá oprávnění rušit nebo změnit rozhodnutí orgánů, 4) může provádět šetření i z vlastní iniciativy, 5) pracuje neformálními, rychlými a levnými způsoby své práce. 5 Z výše uvedených definic lze vysoudit, že ombudsman je vybaven pravomocí nezávisle šetřit jednotlivé případy, ze zákona však nemá stejné pravomoci jako orgány státní správy, nemůže tudíž měnit ani rušit rozhodnutí, vydaná těmito orgány. Pokud ale zjistí určité nesrovnalosti, může ze své pravomoci vyžadovat od úřadů zjednání nápravy. Není vybaven mocenskou pravomocí a nelze jej tedy přiřadit k existující dělbě moci ve státě. Je to nezávislý orgán, stojící mezi mocí výkonnou a zákonodárnou, působící jako jakýsi zprostředkovatel, poukazující na chyby moci výkonné. Dále se také ombudsman zabývá podněty adresovanými poslanci či senátorovi, který je ochránci postoupil, popř. podněty, jež byly postoupeny na základě prvotního doručení některé z komor Parlamentu. V neposlední řadě se ochránce zabývá stížnostmi nevládních organizací, upozorňujících na nedodržování právních předpisů v souvislosti plánovanými zásahy do životního prostředí (např. povolování staveb dálnic) 6. 4 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl Obecná státověda. Praha: Linde Praha a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana tuláčka, 1998, dotisk 2003, s Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl Obecná státověda. Praha: Linde Praha a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana tuláčka, 1998, dotisk 2003, s. 350 ( orig. cit. Rowat, D. S. The Ombudsman Plan. The Worldwide Spread of an Idea. New York, London : University Press of America, 1985, s. 4-5) 6 6

7 4. Druhy a rozdělení Můžeme se setkat s rozdílnými klasifikacemi tohoto orgánu, vycházejícími z různých prvků zkoumání. Obecně můžeme rozlišovat jednotlivé modely ombudsmanů, jejichž základním prvkem bude způsob jejich vzniku. V základní rovině můžeme vysledovat rozdělení do tří typů: 1) Ombudsman moci zákonodárné, jež je historicky nejstarší. Jak vyplývá z názvu, je volen parlamentem (příp. jinak pojmenovaným nejvyšším zákonodárným sborem) zpravidla na pevně stanovenou dobu. Za svou činnost odpovídá právě pouze parlamentu, není ale jeho orgánem. S tímto typem veřejného ochránce se můžeme setkat ve většině zemí EU. 2) Ombudsman moci výkonné je historicky mladší, jeho výskyt již není tak častý. Z logiky věci vyplývá, že ochránce tohoto typu bude volen vládou a jí bude zároveň odpovědný. Vazba na parlament je v tomto případě velmi malá, většinou spíše žádná. Tento typ bývá v literatuře označován jako nepravý ombudsman, jelikož jeho dozor nad mocí výkonnou nebývá dostatečně účinný. Důvod můžeme pochopitelně hledat ve faktu, že veřejný ochránce v tomto typu je vlastně sám součástí moci výkonné (veřejné správy). Dále můžeme ombudsmany roztřídit např. na generální (všeobecné) a speciální. Generální ombudsmani se soustřeďují na veškeré oblasti činnosti veřejné správy, zatímco speciální ombudsmani se věnují pouze vybranému úseku její činnosti. V případě speciálního ombudsmana se tak můžeme setkat např. s ombudsmanem pro oblast vojenství, vězeňství, ombudsmanem pro ochranu dětí atd. Předběžně lze usuzovat, že se do budoucna dočkáme vzniku několika speciálních ombudsmanů, vzhledem k širokému záběru problematiky, již ombudsman generální musí řešit. Podle územního rozsahu působnosti můžeme dále ombudsmany (všeobecné) členit na ombudsmany: a) ústřední (celostátní) b) zemské (státní) 7

8 c) místní ( regionální) Postavení a činnost ústředního ombudsmana lze vypátrat již z názvu, zemské ombudsmany můžeme nalézt převážně v zemích s federativním uspořádáním (Německo, Itálie, Švýcarsko ) a tito ombudsmani se zabývají činností veřejné správy na zemské úrovni. Místní ombudsmani se zabývají pouze činností místní správy, tedy stížnostmi na místní orgány. Dále se můžeme ještě v některých zemích setkat s osobou tzv. soukromého ombudsmana, jenž působí mimo státní struktury, její vznik a činnost jsou přesto vždy upraveny zákonem. Ještě bych zde rád zmínil možnost klasifikace podle možnosti přístupu občana k ombudsmanovi, tzn. možnosti občanů podat stížnost přímo ombudsmanovi, či přes jiný orgán. V tzv. skandinávském modelu má občan možnost obracet se na ombudsmana přímo, zatímco v britském modelu občané nemají bezprostřední kontakt s veřejným ochráncem. V tomto případě se setkáváme s pojmem tzv. poslaneckého filtru, kdy se ombudsman může stížností zabývat poté, co mu bude předložena poslancem. Pokud se zde pokusíme shrnout a doplnit výše uvedené informace, můžeme veřejného ochránce práv definovat jakožto nezávislý orgán, jehož existence je většinou zmíněna v ústavě, vymezení jeho pravomocí a postavení upravuje speciální zákon. Ombudsman sám o sobě nedisponuje mocenskou pravomocí a není součástí dělby státní moci. Většinou je odvozen od parlamentu. 8

9 5. Veřejný ochránce práv v ČR Zřízení nezávislého orgánu, jehož hlavním cílem by bylo zajištění ochrany práv občanů v oblastech, kde se dostávali do styku s veřejnou správou, se zdálo být po několika letech od převratu nevyhnutelné. Důvěra tehdejšího obyvatelstva k rozhodnutím a jednání orgánů veřejné správy nebyla zrovna největší. Začíná se tedy uvažovat o možných formách zlepšení důvěry mezi obyvatelstvem a veřejnou správou. Zřízení orgánu tohoto typu umožňuje občanům možnost dovolání nápravy v případě nesprávného postupu veřejné správy, což by ve svém důsledku mělo zvýšit důvěryhodnost veřejné správy v očích občanů. Každý úředník i úřad si totiž musí uvědomovat, že se může stát terčem kontroly svých úředních postupů, jež bude muset zdůvodnit a obhájit. Snahy o zřízení Veřejného ochránce práv tak můžeme vystopovat již několik let před konečným uzákoněním této instituce v roce Před tímto okamžikem však došlo k několika neúspěšným pokusům, jak tuto instituci v České republice zřídit. Prosazování nebylo snadné a proti zavedení instituce ombudsmana byl původně také sám Otakar Motejl, který se, jak uvádí v knize LEXikon Otakara Motejla, později s výčitkami svědomí o tuto funkci ucházel. 7 Za první iniciativu v tomto směru můžeme považovat seminář Ombudsman v České republice, jenž byl zorganizován na požádání Českého helsinského výboru a Československé nadace Charty 77 spolu s Komisí pro lidská práva Poslanecké sněmovny. Tato akce se konala ve dnech 24. a 25 června V květnu roku 1995 spatřuje světlo světa první návrh zásad zákona o veřejném ochránci práv, předložený skupinou poslanců. Předložen byl v prosinci téhož roku, kdy úspěšně prošel v prvním čtení (v únoru 1996). Vzhledem k tehdejší politické situaci, zvláště pak blížícímu se konci volebního období, však již z taktických důvodů tehdejších zákonodárců nedošlo k prosazení. O návrhu zákona (již mírně modifikovaném) se tak začíná znovu jednat až po volbách do poslanecké sněmovny, a to konkrétně v srpnu Tento návrh vzešel z iniciativy Petry Buzkové a dalších poslanců. Tehdy však ve třetím čtení dochází k zamítnutí tohoto návrhu a otázka instituce ombudsmana se tak opět odkládá. A to do 7 Renata Kalenská, LEXikon Otakara Motejla, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, str

10 r. 1998, kdy po výměně vlády tehdejší ČSSD vyjadřuje ve svém vládním programovém prohlášení úmysl předložit návrh na doplnění ústavy o institut veřejného ochránce práv. Tehdejší místopředseda vlády Pavel Rychetský na podzim r iniciuje návrh zákona o veřejném ochránci práv. Ten také posléze úspěšně (byť jen těsnou většinou) prochází legislativním procesem, a to dne , kdy byl schválen Poslaneckou sněmovnou a zřízení této instituce posvětil také Senát. Prezident republiky zákon podepsal dne Zákon byl posléze vyhlášen , účinnosti pak nabyl dne Do českého právního řádu je tak zaveden zcela nový pojem veřejného ochránce práv, jehož kompetence a postavení mnohdy nebyly pochopeny a dochází tak ke zkreslování postavení a působnosti ombudsmana. I dnes tak dochází k nepochopení tohoto orgánu a čas od času se k nesouhlasu s existencí tohoto úřadu veřejně přihlásí také prezident Václav Klaus. K prvnímu, byť neúspěšnému, pokusu o obsazení nově vzniklé pozice ombudsmana (a jeho zástupce) dochází v období od května do června roku K ustanovení veřejného ochránce práv pak dochází až na podzimním jednání Poslanecké sněmovny a Senátu, a to konkrétně Tento den byl na návrh Senátu zvolen Poslaneckou sněmovnou historicky první veřejný ochránce práv v České republice, Judr. Otakar Motejl. Ten se ujímá svého úřadu dne , a to složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Zástupkyní ochránce se pak stala Anna Šabatová, jež byla zvolena na návrh prezidenta dne , o šest dní později pak skládá slib. 10

11 6. Obecná charakteristika veřejného ochránce práv v českém prostředí Když se podíváme na tento úřad z pohledu typologie této instituce, uvedené výše, můžeme konstatovat, že český veřejný ochránce práv stojí mimo moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, čímž splňuje požadavek samostatnosti a nezávislosti. Ombudsman je tedy orgánem odvozeným od parlamentu stejně jako ve většině evropských zemí. Je opatřen pravomocí iniciovat a poukazovat na skutečnosti, jež vedou k nežádoucímu stavu a nespokojenosti obyvatel. Tyto nedostatky následně interpretuje Poslanecké sněmovně. Na základě jeho podnětů pak Poslanecká sněmovna uplatňuje pravomoci vůči moci výkonné. Z toho vyplývá, že ombudsman není obdařen rozhodovací pravomocí, pouze poukazuje na stavy nezákonnosti a zefektivňuje kontrolu moci výkonné mocí zákonodárnou. Český veřejný ochránce práv je podle zákona 8 orgánem monokratickým, jenž je postaven do role veřejného činitele. Je volen Poslaneckou sněmovnou z kandidátů, z nichž dva jsou navrhováni Senátem a dva prezidentem republiky 9. Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté, přičemž tentýž kandidát může být zvolen maximálně na dvě za sebou jdoucí volební období. Z povahy věci nelze vyloučit, že tatáž osoba může funkci ombudsmana vykonávat po vícero funkčních období. Musí však uplynout jedno šestileté období, kdy bude funkci vykonávat jiná osoba, poté může opět kandidovat a nelze vyvrátit, že bude tato osoba opět zvolena a vykoná další dvě funkční období za sebou. Předpokladem pro výkon funkce veřejného ochránce práv je jeho volitelnost do Senátu. Tato podmínka je zároveň stanovena pro jeho zástupce. Volitelným do senátu je každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, a to podle čl. 19, odst. 2 Ústavy 10. Pro výkon této funkce nejsou stanoveny žádné další požadavky. V jednom z návrhů zákona byl například požadavek právnického vzdělání, ale v nynější podobě zákona jej nenajdeme. Vzhledem k odbornosti této funkce však není zcela od věci, pokud ji bude vykonávat člověk právnického vzdělání, popř. člověk s praxí ve veřejné správě. 8 Zákon o veřejném ochránci práv 349/1999 Sb. 9 V praxi není vyloučena shoda navrhovaných kandidátů, tzn. stejný kandidát jak od Prezidenta republiky, tak Senátu 10 Ústavní zák. č. 1/1993 SB., Ústava České republiky 11

12 V zákoně je také ustanoven institut zástupce veřejného ochránce práv. 11 Pro jeho volbu, pozbytí a odvolání z funkce a právní postavení platí ustanovení zákona o veřejném ochránci práv. Pro zástupce platí pouze jiné platové podmínky, než pro ochránce. Tomu totiž náleží plat, náhrada výdajů a naturální plnění jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, zatímco zástupci ochránce plat, náhrada výdajů a naturální plnění jako viceprezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu. V době nepřítomnosti veřejného ochránce práv je pak jeho zástupce vybaven kompetencemi ochránce v plném rozsahu. V zákoně je také zakotvena Kancelář veřejného ochránce práv, jakožto instituce, plnící úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Sídlem Kanceláře je Brno, v původním návrhu zákona se však objevila Praha. Ještě před jmenováním veřejného ochránce práv a jeho zástupce do funkce přijala vláda usnesení, jež vedly k reálnému vybudování zázemí pro činnost ombudsmana. Kancelář původně sídlila v budově v Jezuitské ulici č.1, kterou propůjčil magistrát města Brno. K přestěhování do stálého sídla v Údolní ulici č.39 došlo ve dnech až Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře upravuje její status, který podle zákona vydává ochránce. 12 Judr. Otakar Motejl podepsal tento status , s účinností od Samotný status obsahuje 4 články. V prvním článku se vymezuje činnost Kanceláře, tzn. plnění úkolů, které jsou spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv, hospodaření a stanovuje sídlo Kanceláře. Ve druhém článku je pak stanoven vedoucí Kanceláře, způsob jeho jmenování, odvolání, činnost, zastoupení a odpovědnost. Vedoucí Kanceláře tak jedná jejím jménem a zastupuje ji navenek, zároveň plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Všechny jeho úkony, jako jsou např. založení, změna a skončení pracovního poměru zaměstnanců, platové podmínky vedoucích organizačních útvarů Kanceláře a pracovní řád Kanceláře, však podléhají předchozímu schválení ochránce. Ve článku 3 je stanoven Organizační řád Kanceláře 13, podle nějž se kancelář dělí na sekretariát ochránce a jeho zástupce, odbor věcné působnosti, odbor 11 2, odst. 4 zákona 12 25, odst. 2 zákona 13 Přijat

13 administrativních a spisových služeb a odbor vnitřní správy. Článek 4 pak stanovuje datum nabytí účinnosti statusu. 13

14 7. Veřejný ochránce práv v ČR dle zákona č. 349/1999 Sb. Zákon samozřejmě v mnohém vychází ze vzorů této instituce v jiných státech, ale v jistých směrech musí jít vlastní cestou, zejména z důvodu odlišné společenské i politické situace u nás. Přijetí zákona z velké části ovlivnilo stanovisko Výboru ministrů členských států Rady Evropy, který vyzývá členské státy (obzvlášť ty, v nichž došlo k výrazným změnám v politice), aby zřídili ombudsmana. Dle tohoto právního předpisu veřejný ochránce působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. 14 Rozeberme si dané ustanovení. Je zřejmé, že posláním ombudsmana je tedy poskytovat ochranu před jednáním nebo nečinností subjektů uvedených v zákoně. Jednání v rozporu s právem lze chápat jako jednání, jež odporuje obecně závazným právním předpisům (a to včetně předpisů vydaných územní samosprávou). Z tohoto výčtu je pak vyloučeno porušování vnitřních interních předpisů, na něž se činnost ochránce nevztahuje. Co se týče právního státu, jedná se o stát vázaný právem, jehož funkcí je zajistit všem jednotlivcům ochranu jejich základních práv a svobod. Českou republiku lze jednoznačně považovat za právní stát, neboť podle Ústavy je ČR demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 15 Přestože principy moderního právního státu lze definovat různě, nejčastěji se setkáváme s definicemi hovořícími o legalitě a legitimitě, ochraně základních práv a svobod, dělbě státní moci, svrchovanosti ústavy a zákona, rovnosti aj. Dále je v tomto ustanovení zmíněna i dobrá správa. Definici tohoto pojmu se pokusíme vyvodit ze skutečností, týkajících se veřejné správy, jakožto realizaci moci výkonné ve státě. Jedná se o správu veřejných záležitostí ve společnosti, a to včetně postavení tzv. samosprávné moci. Co si lze představit pod pojmem dobrá správy lze demonstrovat na příkladu opaku, tedy správy špatné. Tímto pojmem můžeme označit jakoukoliv nedostatečnou činnost správních orgánů, popřípadě činnost zcela chybějící, a to v případech, kdy by měla být těmito orgány činnost vykonávána. V praxi se jedná 14 1, odst. 1 zákona 15 Čl. 1 Ústavy 14

15 o jednání úřadů, které je sice formálně právně v pořádku a neodporuje právu, ale přesto ho můžeme považovat za závadné, jelikož může ohrozit práva a právem chráněné zájmy zúčastněných osob, způsobit jejich diskriminaci, zapříčinit nerovný přístup k účastníkům řízení, zdržování, nepřiměřené průtahy v řízení apod. Z těchto skutečností lze vyvodit, že dobrá správa je tedy taková, která respektuje základní zásady veřejné správy a správního práva. Sem patří například princip rovnosti před správními úřady, princip spolupráce s adresáty veřejné správy a princip transparentnosti veřejné správy. Dále se však také můžeme domnívat, že pod tímto pojmem měl zákonodárce na mysli také hlediska jiná, např. etická, jako jsou např. požadavky na slušnost, ochotu, hospodárnost aj. V rozebíraném ustanovení je též zmíněna nečinnost správního orgánu. S definicí tohoto pojmu není problém. V praxi ji lze chápat jako jednání, které správní orgán nevyvíjí, přestože by měl. Působnost veřejného ochránce práv je v zákoně vymezena jak pozitivně, tak i negativně. V pozitivním taxativním výčtu působnost ombudsmana zahrnuje: 1) Ministerstva a jiné správních úřady s působností pro celé území státu a správní úřady jim podléhající 16 2) Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad ( tzn., jestliže se činnost ČNB týká státní správy měny, bankovního dohledu, atp.) 3) Orgány územní samosprávy při výkonu státní správy (tj. obce a kraje při výkonu přenesené působnosti, nikoliv při výkonu samosprávy) 4) Obce při výkonu státní správy, nikoli však tam, kde obce rozhodují ve vlastní působnosti 5) Orgány soudu při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů v řízení, nečinnost soudů a nevhodné chování soudců) 6) Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 7) Policii ČR s výjimkou vyšetřování, kdy působí v trestním řízení 8) Armádu ČR a Hradní stráž 9) Vězeňskou službu ČR 16 Výčet ministerstev nalezneme v tzv. kompetenčním zákoně č.2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15

16 10) Zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení, veřejné zdravotní pojišťovny 17 V zákoně také nalézáme negativní výčet subjektů, jejichž pravomoci veřejný ochránce nemůže ovlivňovat, a to konkrétně rozhodovací pravomoci soudů všech stupňů a typů, parlament, vládu a prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a zpravodajské služby České republiky. Nemá také právo vstupovat do soukromoprávních sporů. Zákon dále omezuje výkon funkce díky neslučitelnosti ombudsmana s jinými veřejnými funkcemi. Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora a soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě. 18 Z logiky věci vyplývá, proč tomu tak je. Prezident navrhuje dva kandidáty na tuto pozici Poslanecké sněmovně, která pak veřejného ochránce práv volí, Senát navrhuje dva kandidáty podobně jako Prezident. V zákoně sice nejsou taxativně vymezeny funkce jako například zastupitel obce či kraje, z ovšem z logiky zákona vyplývá, že by ochránce neměl zastávat funkce ani v obecním nebo krajském zastupitelstvu. Zákon dále stanovuje, že funkce ombudsmana je neslučitelná s jinou výdělečnou činností (s výjimkou správy vlastního majetku). Naopak povolena je činnost vědecká, pedagogická, publicistická nebo umělecká, za předpokladu, že nejsou tyto činnosti na újmu výkonu funkce a neohrožují důvěryhodnost funkce. Ochránce také nesmí být členem žádné politické strany ani hnutí. Veřejný ochránce práv se ujímá své funkce složením slibu, a to do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Znění slibu najdeme v 4 odst. 2 zákona. Zákon také upravuje případy, kdy ombudsman svou funkci pozbývá. Těmito případy jsou skončení volebního období, osoba přestala být volitelná do Senátu, nabytí právní moci rozsudku soudu o spáchání trestného činu, popř. možnost, že se ombudsman ujal funkce neslučitelné s výkonem veřejného ochránce práv, jak již bylo zmiňováno výše. Kromě těchto možností ještě zákon počítá s tím, že se veřejný ochránce práv může vzdát své funkce, a to opět do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Volba nového 17 1, odst. 2 zákona 18 3, odst. 1 zákona 16

17 ochránce práv se koná ve lhůtě šedesáti dní před uplynutím funkčního období ombudsmana. Jestliže ochránce nesloží slib do 10 dnů ode dne zvolení nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen. 19 V takovém případě se v termínu do 60 dnů koná nová volba ochránce. Z 7 zákona vyplývá, že na funkci ombudsmana se vztahuje trestně právní imunita, neboť ochránce nelze stíhat bez souhlasu Poslanecké sněmovny, a to po dobu výkonu své funkce. Ochránce však není vybaven imunitou správní ani občanskoprávní, i když touto jsou vybaveny ochránci některých zahraničních právních úprav. V takovém případě pak ochránce nemůže být soudně napadán za své výroky v tisku či jiných hromadných sdělovacích prostředcích. Ochránce, stejně jako zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv, je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jež se dozvěděl při výkonu své funkce, a to i po skončení výkonu funkce ombudsmana, pokud zákon nestanoví jinak. Zde je nutné si uvědomit, že ze zákona ovšem také vyplývá možnost ochránce za určitých podmínek informovat nadřízený úřad, případně veřejnost o svých zjištěních (s výjimkou utajovaných skutečností a osobních údajů). Tato skutečnost může nastat zejména v případě, že úřad do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska ochránci nesdělí, jaká opatření byla provedena, případně nebyla-li tato opatření dostatečná. Vedle toho je ještě ochránce povinen seznamovat veřejnost se svou činností a s poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly. Z výše uvedeného vyplývá jistá protichůdnost daných ustanovení, a proto je potřeba nalézt míru dodržování obou. Povinnosti mlčenlivosti však může být ochránce zproštěn a to předsedou Poslanecké sněmovny. Dále je pak v zákoně stanoveno, že státní orgány jsou oprávněny nahlížet do spisů ochránce nebo mu tyto spisy odejmout s jeho souhlasem, příp. se souhlasem předsedy Poslanecké sněmovny. Od počátku roku má navíc ochránce povinnost preventivně navštěvovat všechna místa a zařízení, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Ochránce systematicky navštěvuje zařízení, kde jsou nebo mohou být osoby drženy na základě rozhodnutí či příkazu orgánu veřejné moci (např. soudu) nebo z 19 4, ods. 3 zákona 20 konkrétně změnou zákona 385/2005 Sb. 17

18 důvodu závislosti na poskytované péči (především z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace atp.) 21 Tato povinnost vyplývá z mezinárodně-právních závazků České republiky, především z Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 22. Pokud se zde uchýlíme k pouhému výčtu těchto zařízení, můžeme zde naleznout např. vězeňská zařízení, policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců, vojenská zařízení, zařízení, v nichž se vykonává ochranná nebo ústavní výchova, azylová zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení, aj Vyhlášeno pod č. 143/1988 Sb. 18

19 8. Činnost ochránce Šetření úředních postupů zahajuje ombudsman na základě podnětu a) fyzické či právnické osoby, která je přesvědčena o tom, že došlo k zásahu do jejich práv, b) adresovaného poslanci či senátorovi, jež tento návrh ochránci postoupí c) na základě podnětu adresovaného některé z komor d) z vlastní iniciativy. Na ombudsmana se podle zákona může obracet každý, tzn. jakákoliv fyzická i právnická osoba, která se cítí být dotčena na svých právech jednáním úřadů a institucí. Je tedy možné, aby se na ochránce obracely i obce a kraje a jakékoliv další právnické osoby. Zákon blíže nespecifikuje žádné bližší požadavky na osoby oprávněné obracet se na ochránce. Podání tak může učinit občan České republiky, stejně jako cizinec či bezdomovec nebo jakákoliv osoba bez ohledu na věk či pohlaví. Z povahy věci není ani vyloučena hromadná stížnost více osob. V případě šetření z vlastní iniciativy ombudsmana, vychází tento z nějakého podnětu, jímž mohou být výsledky šetření v jiné věci, zpráva ve hromadných sdělovacích prostředcích, anonymní podání atd. Ze stížnosti musí jasně vyplývat, kdo ji podává, kterého úřadu se týká a v čem je shledán chybný postup. Dále musí být doloženo, že tento úřad byl neúspěšně vyzván k nápravě a pokud se stížnost týká rozhodnutí, musí stěžovatel přiložit jeho kopii. Na ombudsmana se tedy občan nemůže obracet hned, kdy je přesvědčen o chybnosti rozhodnutí úřadu, ale až poté, co se pokusí domoci svých práv přímo u konkrétního úřadu. Teprve po neúspěchu může žádat ombudsmana. Stížnost by měla být podána tím, kdo chce chránit svá práva, ne práva jiných svéprávných osob. Pokud je podnět podáván v zastoupení jiné osoby, je potřeba toto doložit písemnou plnou mocí zastoupeného. Podněty je možno podávat písemně na adresu sídla ombudsmana, elektronicky pomocí elektronické podatelny, na elektronických nosičích (lze doručit přímo do podatelny nebo poštou), em nebo osobně ve vymezených hodinách, a to i ústně do protokolu. Každý se může osobně dostavit do sídla veřejného ochránce práv, kde 19

20 funguje stálá služba pro přijímání podnětů. Zde pak může osoba učinit některé z výše uvedených podání. Výhodou osobního kontaktu je možnost získat co největší možné množství informací, jež může pomoci v dalším šetření. V zákoně dokonce ani není stanovena nutnost učinit podání v českém jazyce. Na podání se nevztahuje správní poplatek. Veřejný ochránce práv nemá stanovenou žádnou lhůtu pro vyřízení stížnosti. Co se týče obsahové náležitosti podání, zákon tyto stanovuje v 11. Podnět musí obsahovat: a) vylíčení podstatných okolností věci ( 10 odst. 1), včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím jménem jednat, toho, kdo podnět podává (dále jen "stěžovatel") Podstatné tedy je, aby měl ombudsman alespoň minimální množství relevantních informací, díky nimž bude moci zahájit šetření, tzn. pokud možno co nejpřesnější informace se všemi podrobnostmi, identifikaci stěžovatele, aby se předešlo pozdějším zjištěním okolností, na které nebylo stěžovatelem poukázáno. V praxi je tento požadavek těžko dosažitelný, neboť vždy záleží na informacích podaných osobou stěžovatele, jenž má na výsledku osobní zájem. Je tedy důležité ověření a zjišťování všech okolností týkajících se daného případu a proto se také např. úřad nezabývá anonymními podněty. To také vyplývá ze Souhrnné zprávy veřejného ochránce práv z r. 2001, kde se uvádí, že náležitosti stanovené v 11 splňuje jen malé množství podnětů podaných písemnou formou. Okolnosti jednotlivých případů často bývají vylíčeny nedostatečně a pouze ze subjektivního pohledu stěžovatele, bez doložení patřičnými dokumenty, popř. doloženy pouze listinami, které vyhovují stěžovateli a zamlčují skutečnosti, svědčící ve prospěch správního úřadu. Také proto byl pro podávání písemných stížností zaveden jednotný formulář, jenž vyzývá k detailnímu upřesnění jednotlivých skutečností, příp. doložení dokumentů, jež mohou být pro projednávání případu relevantní. Pokud podnět nespadá do působnosti ochránce, popř. pokud se netýká osoby, jenž podání učinila, ochránce jej odloží. Stejně 20

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

ZÁKON 349/1999 Sb. ze dne 8. prosince 1999 O VEŘEJNÉM OCHRÁNCI PRÁV

ZÁKON 349/1999 Sb. ze dne 8. prosince 1999 O VEŘEJNÉM OCHRÁNCI PRÁV ZÁKON 349/1999 Sb. ze dne 8. prosince 1999 O VEŘEJNÉM OCHRÁNCI PRÁV Změna: 265/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 626/2004 Sb. Změna: 381/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 314/2008 Sb. Změna: 129/2008

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem

Více

349/1999 Sb. ZÁKON ze dne 8. prosince o Veřejném ochránci práv

349/1999 Sb. ZÁKON ze dne 8. prosince o Veřejném ochránci práv 349/1999 Sb. ZÁKON ze dne 8. prosince 1999 o Veřejném ochránci práv Změna: 265/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 626/2004 Sb. Změna: 381/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 314/2008 Sb. Změna: 129/2008

Více

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (ze dne 8. prosince 1999) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce")

Více

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol Kontrola veřejné správy Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Petra Blažková Jitka Hemzová

Petra Blažková Jitka Hemzová Typologie úřadů Petra Blažková Jitka Hemzová Systém veřejné, státnísprávy a samosprávy v ČR Veřejnáspráva součást veřejnémoci (ta zahrnuje i státnímoc a moc mezinárodních organizací) Státní správa představována

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně v kanceláři úřadu písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Bohatice Bohatice

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem Úřadu je Praha. (3) Úřad může užívat

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava druhá Ústavy (čl. 15 53) lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová Správní dozor a obdobné činnosti Olga Pouperová Osnova přednášky: Pojem dozor, dohled, kontrola Systematika kontroly v souvislosti s VS Správní dozor Obdobné činnosti Kontrola, dozor, dohled Činnost spočívající

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

229/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. května o finančním arbitrovi. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 285/2009 Sb.

229/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. května o finančním arbitrovi. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 285/2009 Sb. 229/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi Změna: 558/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 285/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úvodní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Název školy: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o.p.s. Obory vzdělání: 65-42-N/01 Hotelnictví 65-43-N/01 Cestovní

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více