Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra"

Transkript

1 Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení, Kancelář veřejného ochránce práv

2 Obsah Oblast vzdělávání problém (ne)dostupnosti služeb asistentů pedagoga Kazuistika Přístup žáka s PAS do školní družiny Oblast sociálního zabezpečení řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přiznání příspěvku na péči Oblast poskytování zdravotní péče a sociálních služeb systematické návštěvy provedené ochráncem Návštěvy zařízení pro osoby se zdravotním postižením (2009) Návštěvy dětských psychiatrických nemocnic ( ) Postoj Nejvyššího správního soudu k nároku na zajištění sociálních služeb

3 řada stížností rodičů dětí s PAS na nedostatečné finanční a personální zabezpečení funkce AP nejednotný přístup k inkluzi napříč kraji a školskými zařízeními ve většině případů KrÚ vyhoví žádosti o udělení souhlasu ke zřízení funkce AP

4 problémy nastávají v souvislosti s financováním služby nedostatečné finanční prostředky argumentace KrÚ - žádostí je příliš, finanční prostředky jsou nedostatečné ALE školský zákon upravuje povinnost kraje (v samostatné působnosti) zajistit podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením

5 paradoxní situace KrÚ udělí souhlas, neposkytne však dostatek finančních prostředků ředitelé se snaží službu dofinancovat z vlastních zdrojů, z příspěvku zřizovatele i to však často nestačí rodiče přistupují na návrh, že budou službu spolufinancovat, nejčastěji formou daru škole (často z příspěvku na péči)

6 čl. 33 odst. 1 LZPS Každý má právo na vzdělání čl. 3 odst. 1 LZPS Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu čl. 33 odst. 2 LZPS Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách

7 Závěr ochránce v několika případech: Nezajištěním takové podpory, jakou dítě, žák či student pro své vzdělávání potřebuje, stát porušuje rovnost při realizaci Listinou zmíněného práva a dále i čl. 33 odst. 2 Listiny. Bezplatnost vzdělání totiž není dodržena v případě, kdy v důsledku systémových chyb částečně hradí mzdu asistenta pedagoga zákonní zástupci. viz Evidence stanovisek ochránce

8 Z pohledu antidiskriminačního práva má stát každému dítěti se zdravotním postižením zajistit právo na rovné zacházení v přístupu ke vzdělání a při jeho poskytování. Pokud toto právo není zajištěno, jedná se o diskriminaci. Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení je odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření pro tyto osoby, jedná-li se o jejich přístup, mimo jiné, ke službám určeným veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení.

9 Vzdělávání je službou určenou veřejnosti nemá privátní charakter Službu AP můžeme považovat za přiměřené opatření ve smyslu ADZ Mohlo by se jednat o nepřiměřené zatížení? Nutné posuzovat individuálně. Přitom je třeba dle ust. 3 odst. 3 ADZ zvážit: míru užitku, kterou má žák z realizace opatření vyhodnotí ŠPZ finanční únosnost opatření a dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření obecně by neměla být překážkou, záleží však na skutkových okolnostech způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby žáka se speciálními vzdělávacími potřebami umístění do speciální školy (opět posuzuje ŠPZ)

10 Za nedostatkem financí v řadě případů stojí nesystematické financování AP a nejednotnost v postupu krajských úřadů Tyto skutečnosti však nesmějí být faktorem ovlivňujícím naplnění práva na vzdělání konkrétních žáků. V případě pokračující nečinnosti ČR hrozí vznik mezinárodněprávní odpovědnosti v podobě porušení čl. 24 odst. 2 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Dle čl. 7 odst. 2 Úmluvy musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí s postižením jejich nejlepší zájem

11 Dle čl. 24 odst. 2 Úmluvy mají smluvní státy povinnost zajistit, aby: osoby se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy, a aby děti se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny z bezplatného a povinného základního nebo středního vzdělávání (bod a); osoby se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup k inkluzivnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí (bod b); byla jim poskytována přiměřená úprava podle individuálních potřeb (bod c); osobám se zdravotním postižením byla v rámci všeobecné vzdělávací soustavy poskytována nezbytná podpora umožňující jejich účinné vzdělávání (bod d);

12 Možnosti obrany zákonných zástupců dítěte, kterému navzdory doporučení ŠPZ nebylo umožněno vzdělávat se za podpory AP: Podání podnětu příslušnému inspektorátu České školní inspekce, která při odhalení porušení rovného přístupu ke vzdělání uloží opatření k nápravě V případě, že se ČŠI podnětem nezabývala dostatečně, popř. nepostupovala správně, může se zákonný zástupce obrátit na ochránkyni, která je oprávněna šetřit postup ČŠI Podání antidiskriminační žaloby k soudu Mediace za účasti mediátora

13 Přístup žáka s PAS do školní družiny případ řešený VOP Zavedení obecného pravidla o nepřijímání žáků vyžadujících péči AP nebo žáků s diagnostikovanou poruchou chování do školní družiny představuje přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. Zákaz diskriminace v přístupu a poskytování vzdělání se vztahuje i na školní družinu, která je integrální součástí základní školy, v níž se uskutečňuje zájmové vzdělávání ( 111 odst. 1 školského zákona). Nepříznivé zacházení nelze ospravedlnit obavami ze zvládnutí výchovného a vzdělávacího procesu pramenícími jen z nepřítomnosti AP ve školní družině.

14 Řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přiznání příspěvku na péči ochránkyně může rodičům dětí s PAS pomoci zejména tehdy, pokud nejsou spokojeni s konkrétním rozhodnutím Úřadu práce ČR nebo MPSV je však třeba vůči rozhodnutí Úřadu práce ČR nejprve využít odvolání teprve, pokud odvolací orgán (MPSV) nevyhoví námitkám rodičů, mohou se obrátit na VOP současně rodič může zvážit podání správní žaloby ke krajskému soudu vůči rozhodnutí MPSV výhoda soudního přezkumu - přezkum zdravotního stavu po odborné medicínské stránce

15 Řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přiznání příspěvku na péči pouze soud může rozhodnutí úřadu autoritativně zrušit - stanovisko ochránkyně má doporučující povahu rodiče také vyjadřují nesouhlas se způsobem posuzování zdravotního stavu dětí s PAS pro účely příspěvku na péči, popř. nejsou spokojeni s metodickým vedením posudkových lékařů a zpochybňují jejich odbornost ochránkyni však nepřísluší hodnotit odbornou medicínskou stránku daného problému v tomto případě ochránkyně rodičům doporučuje, aby argumentační podporu pro svá tvrzení hledali mezi odbornými lékaři

16 Systematické návštěvy zařízení Zjištění ochránce po provedení systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením (2009): domovy nejsou připraveny poskytovat kvalitní speciální péči osobám s PAS je nezbytné provést rediagnostiku klientů a navýšit počet pracovníků je nutné zajistit personálu průběžnou poradenskou podporu, provést povinné proškolení pracovníků

17 Systematické návštěvy zařízení Zjištění VOP po provedení systematických návštěv dětských psychiatrických nemocnic ( ): není dostatek vhodných sociálních služeb pro děti s PAS a děti s mentálním postižením s přidruženým duševním onemocněním specifické potřeby těchto pacientů kladou zvýšené nároky na odborné vyškolení personálu nutné zajistit odbornou podporu personálu, pokud jde o komunikaci s dětmi, a zajistit personální posílení, pokud je přijato dítě se speciálními potřebami

18 Postoj Nejvyššího správního soudu k nároku na zajištění sociálních služeb (č. j. 4 Ads 134/ ) Zákonní zástupci dětí s PAS žádali, aby soudy určily povinnost kraje zajistit celoroční pobytovou službu sociální péče pro jejich děti 38 zákona o soc. službách Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí 95 písm. g) tohoto zákona Kraj má povinnost zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území NSS: Osoby s těžkým zdravotním postižením (zde děti trpící PAS) mají právo na zajištění sociálních služeb, které jim umožní základní standard důstojného života. Toto právo lze rovněž uplatňovat soudně.

19 Děkuji za pozornost!

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V NÁVAZNOSTI NA NÁVRH 16 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V NÁVAZNOSTI NA NÁVRH 16 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V NÁVAZNOSTI NA NÁVRH 16 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA Připomínky Ligy lidských práv a MDAC k návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání V Brně dne 9. října 2012 Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání Úvod Doporučení veřejného ochránce práv

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

ochrana práv pacientů

ochrana práv pacientů ochrana práv pacientů návrhy k diskusi o mimosoudním řešení sporů ve zdravotnictví Zuzana Candigliota, Kateřina Červená, David Zahumenský a kol. práva v souvislostech ochrana práv pacientů Zuzana Candigliota,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 564/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 564/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 564/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více