Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období:

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní údaje o škole 2 str. a) Charakteristika školy 3-8 b) Přehled oborů vzdělávání 9 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10 d) Údaje o přijímacím řízení 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 11 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 11 g) Údaje o DVPP 11 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 12 i) Údaje o výsledcích ČŠI 12 j) Základní údaje o hospodaření školy 12 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 13 vzdělávání m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 13 z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými mi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy dle ZL: Sídlo školy dle ZL : Ředitel: Mateřská škola U kamarádů, Havířov Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková Mateřská škola U kamarádů, Havířov Podlesí Čelakovského 1240/4, příspěvková Bc. Zuzana Nováková Statutární zástupce: Statutární město Havířov Havířov Město, Svornosti 86/2 IČ: Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Školní jídelna Odloučená pracoviště: - Kapacita školy: (dle druhu zařízení MŠ, ŠJ) Adresa 72 dětí ová adresa: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 2

4 a) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je statutární město Havířov. Do provozu byla uvedena ve školním roce 1967/1968. Je umístěna v jedné části jednopatrové budovy, v druhé části nyní sídlí klienti SANTÉ sociální odbor města Havířova. Budova je v klidné části města s dobrou dostupností městské i veškeré příměstské dopravy. Mateřská škola má 3 třídy běžné, kapacita 56 dětí a jednu třídu speciální logopedickou, kapacita byla 16 dětí. Děti jsou ve třídách věkově smíšených. Každá třída má samostatnou hernu, umývárnu, WC a šatnu. Všechny třídy pracují v programu Začít spolu (Step by step). Velkou výhodou mateřské školy je, že má vlastní zrekonstruovanou kuchyň. Školní zahrada je prostorná s krásně vzrostlými stromy s obnoveným vybavením. V mateřské škole pracuje 7 pedagogických pracovnic, dva asistenti pedagoga a 6 provozních pracovnic. Ve funkci ředitelky pracuji již dvacet dva let. Jsme jednou ze dvou mateřských škol ve městě, které mají speciální třídu logopedickou. Jsou do ní vřazovány děti nejen s vadami řeči, ale také s kombinovanými vadami (ADHD, mentální postižení různých stupňů, autismus, hluchota, atd ) Pracujeme dle vlastního ŠVP, na jehož zrodu se podílel celý kolektiv pedagogů. Neustále však něco dotváříme a vylepšujeme, takže práce na něm je nekončící. Podmínky mateřské školy jsou pravidelně co tři roky evaluovány všemi zaměstnanci pedagogickými, některé i provozními pracovníky. Proto také v analýze SWOT je možné najít evaluaci podmínek MŠ. Všechny podmínky mají stanovené dlouhodobé cíle, kterých chceme v průběhu platnosti ŠVP dosáhnout. Jsou součástí dlouhodobé koncepce mateřské školy. Součástí MŠ je školní jídelna. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2014/2015 Druh školy a školského zařízení Počet Mateřská škola 1 MŠ jako součást odloučené pracoviště MŠ Školní jídelna 1 Výdejna stravy ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Mateřská škola je zaměřena na vytváření hodnot, postojů a poznatků, které jsou dětem přibližovány prostřednictvím programu Začít spolu (Step by step), ve kterém naše škola pracuje již čtvrtý školní rok. Vše je zpracováno v koncepci a vizi MŠ, podrobnější zpracování je ve Školním vzdělávacím programu s názvem Společně pod jednou střechou, hodnocené období mělo podtitul KDO?. K podtitulu a zpracování integrovaných bloků nás vedlo to, že jsme nechtěli integrované bloky příliš zobecňovat, aby nebyly pro pedagogy příliš svazující. Během celého školního roku vyučování probíhalo v českém jazyce. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 3

5 VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení: Prostory tříd a heren: V uplynulém školním roce bylo zrekonstruováno centrum aktivity manipulační a stolní hry, položen nový koberec pro děti ze třídy Berušek. Ředitelna dostala nový kabát také bylo vymalováno a zakoupen nový koberec. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 4

6 Kuchyň a přípravna jídla v přízemí byly také vymalovány. Do původního skladu nářadí byla přestěhována keramická pec a její příslušenství. Dále je využíváno samostatné místnosti u logo třídy, která slouží jako interaktivní učebna s interaktivní tabulí. Tato místnost současně slouží jako cvičebna pro děti s vadami řeči a v odpoledních hodinách pro výuku angličtiny. Místnost využívají také předškoláci, kteří zde mají kroužek anglického jazyka a nácvik hry na zobcovou flétnu. Nácvik řeči provádí speciální pedagog s dítětem před zrcadlem. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 5

7 Prostorné herny slouží ke cvičení a odpočinku dětí, jsou velice dobře vybavené nábytkem, který je smysluplně rozestaven tak, aby tvořil jednotlivá centra aktivit. Všechny třídy mají dostatečné množství hraček a pomůcek, které podporují děti v jejich tvořivosti, myšlení a pohybovým aktivitám. Centrum aktivity ve třídě Berušek - knihy a písmena Na zahradě MŠ přibyly nové hrací prvky: hnízdo, dětské hrazdy, prolézací housenka, prolézací stěna a písková laboratoř. Poslední tři zmíněné prvky byly hrazeny z prostředku zřizovatele. První dva pak byly pořízeny z mini grantu Arcelor Mittal. Provedené rekonstrukce opravy ve školním roce 2014/2015, hrazené z prostředků města: Název akce -malování kuchyně a zázemí kuchyně -malování ředitelny Celkový fin.objem v Kč viz. zřizovatel viz. zřizovatel V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 6

8 Celkové podmínky mateřské školy jsou zpracovány ve SWOT analýze : Diagnostické techniky a zdroje informací, který byly použity pro zpracování SWOT analýzy : Zdroj informací Zaměstnanci školy (provozní a učitelé) Rodiče a děti Zřizovatel, obchodní partneři, okolní mateřské školy, spolupracující Diagnostické techniky dotazníky, vlastní dokumentace školy, rozhovory, provozní porady, analýza kritérií ČŠI závěry hospitací, pedagogické rady, provozní porady, týmová práce všech zaměstnanců. Dotazníky pro rodiče, besedy, akce s rodiči, pozorování, rozhovory, diagnostické dotazníky, portfolia dětí, společné ranní úkoly. Zásady a kritéria rozpočtů, inspekční a revizní zprávy, plány práce se ZŠ, MŠ a dalšími subjekty. Silné stránky S Personální podmínky Ochota pedagogického sboru vzdělávat se v rámci DVPP dle vlastního výběru Kvalifikovaný tým Navýšen LpZ z důvodu speciální třídy a navýšení počtu dětí v běžných třídách Materiálně technické podmínky Zdokonalení center aktivit Estetické prostředí v MŠ, pro které se využívá dětských prací Škola je vybavena kvalitní výpočetní a didaktickou technikou pro děti i dospělé (PC v každé třídě, interaktivní tabule ) Vlastní kuchyň - kvalitní stravování pro děti a zaměstnance Malé dětské dopravní hřiště před MŠ, sprchový koutek na zahradě Doplnění herních prvků na zahradě MŠ Slabé stránky W Personální podmínky Materiálně technické podmínky Špatné a nerovné povrchy chodníků ohrožující bezpečnost dětí Vjíždění aut s postiženými klienty SANTÉ do zahrady MŠ, způsobující ničení zatravněné plochy a hrozí nebezpečí poranění dětí z MŠ (křížení provozu). Špatná a zastaralá elektroinstalace budovy. Ekonomické podmínky MŠ má dostatečný rozpočet Ekonomické podmínky Rozpočet školy na provoz poskytovaný V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 7

9 poskytovaný krajským úřadem na prostřednictvím zřizovatele stačí jen na mzdy zaměstnanců nejnutnější chod školy, díky finanční Škola získává finanční prostředky rezervě z minulých let jsme mohli zpracováním mini grantů z různých realizovat záměr spojen s programem nadací Začít spolu. Další zdroj příjmů je Klub přátel Nedostávají se prostředky na běžnou školy (dary, sponzorské příspěvky). opravu a údržbu, zdlouhavý proces přes Některé aktivity a DDHM jsou MRA Havířov hrazeny z výběru od zákonných Odečet školného z rozpočtu MMH zástupců dětí školného. nám značně snižuje přidělené prostředky na provoz. Řízení školy Koncepce rozvoje školy je nastavena srozumitelně dle RVP PV Vedení deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky Ve škole je vytvářena atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry Dokumentace školy je vedena v souladu s platnou legislativou Dobrá spolupráce mezi MŠ a ZŠ Pravidelná spolupráce s PPP a SPC Karviná ( besedy s rodiči, šetření dětí) Dobrá spolupráce s Magistrátem města, s Kulturním domem, s MKS Havířov, aj. Přijat administrativní pracovník školy na DOPP Efektivita práce školy Pozitivní vztahy mezi dětmi, učiteli a rodiči. Přijetí administrativní pracovnice zefektivnilo a zkvalitnilo práci pedagogů, kteří vykonávali spoustu nepedagogických činností Množství pořádaných akcí, které jsou efektivním zdrojem příjmů pro děti (karneval, zahradní slavnost, prodej keramiky na akcích školy, dražba obrázků dětí ) Zvýšení počtu dětí přineslo také větší úvazky pedagogů, práce je efektivnější. Řízení školy Velké množství administrativy je na úkor pedagogické práce. Vysoký úvazek ředitele u dětí. Navyšování administrativní práce řediteli školy. Efektivita práce školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 8

10 Příležitosti O Hrozby T Získat nové sponzory Zvyšující se nezaměstnanost, příliš Získat finance na vypracovaný mnoho sociálně slabých rodin, není projekt na opravu povrchů školní možnost absolvovat např.školy v přírodě zahrady Snižování motivační složky platu Využívat rodiče při plnění ŠVP z důvodu nedostatku financí u z hlediska jejich povolání provozních zaměstnanců Navázání spolupráce s mateřskou Velice častý smog, nemožnost pobytu školou Sady Nový Jičín Motessori dětí venku. MŠ. Využít nabízené semináře a školení Ohrožena bezpečnost dětí (příchod dětí zacílené na Montessori pedagogiku. do MŠ a vjíždění klientů SANTÉ do Organizování výletů do blízkých zahrady MŠ stejným vstupem). Beskyd, lyžařský kurz. Zřídit v odpoledních hodinách pro rodiče kroužek Montessori. Další fotografie vztahující se k podmínkám mateřské školy materiální vybavení. CA domácnost, kde je plně a funkčně vybavena kuchyňka s troubou, vařičem a dalšími spotřebiči. Děti tyto činnosti mají velice rády. CA manipulační a stolní hry rozvoj jemné motoriky, fantazie a manuální zručnosti. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 9

11 RADA ŠKOLY A DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SRPŠ Rada školy Dětský parlament Občanské sdružení Klub přátel školy KPŠ - spolek Spolupráce se sponzory Jiné (rozveďte v textu) Ne Ne Ne Ano Ano Ne ANO/NE V naší mateřské pracuje již pět let Klub přátel školy, nově spolek při mateřské škole, který je řádně zaregistrován MVČR. Velice významnou měrou se jeho členové podílí na financování různých akcí školy, poskytují škole finanční a věcné dary a společně se aktivně účastní akcí pro děti a rodiče, kterých mateřská škola organizuje celou řádku. Sami rodiče se nabízejí k financování různých aktivit, spoluvytvářejí projekty pro mateřskou školu. Aktivní rodiče na zahradní slavnosti při opékání párků na školní zahradě. PŘEHLED O POČTU TŘÍD A POČTU DĚTÍ V MŠ Tabulka - Mateřská škola - počet tříd, dětí a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2014/2015 Počet tříd Počet dětí Průměrná naplněnost Počet dětí v posledním Celkem ve třídě roce před nástupem do ZŠ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

12 Ve školním roce 2014/2015 byla udělena výjimka z počtu dětí z 24 na 28 dětí ve dvou běžných třídách MŠ a ze 14 na 16 ve speciální třídě MŠ Radou města Havířova. Vyjádření SPC Karviná dalo souhlas k nárůstu počtu dětí ve speciální třídě s tím, že nárůst není na újmu kvalitě vzdělávání v této speciální třídě. Mimo tří pedagogických pracovnic zde pracují ještě dva asistenti pedagoga, kteří mají nastaveny směny na ranní a odpolední a pracují s autistickým dítětem a dítětem s mentálním postižením. Vedle těchto dvou dětí s jinými vadami byla v této třídě ještě hluchá holčička. PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ Tabulka - Školní jídelna-výdejna MŠ - školní rok 2014/2015 v porovnání počet dětí celkem na MŠ počet stravovaných a nestravovaných dětí na MŠ Počet dětí MŠ celkem Počet stravovaných dětí na MŠ Počet nestravovaných dětí na MŠ Z celkového počtu dětí MŠ se stravovalo ve školním roce 2014/ % dětí. OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH A DĚTECH Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Do speciální logopedické třídy jsou vřazovány děti na základě vyšetření a doporučení SPC Karviná (vady řeči, mentální postižení) nebo kombinované vady, které šetří SPC Ostrava (autismus). S těmito dětmi p.učitelky (speciální pedagogvé) pracují převážně individuálně: - individuální práce podle specifik daného dítěte logopedická péče, pomoc pedagogického asistenta, pomoc studentek SŠ (praxe) - tvorba individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení SPC - asistence při plnění úkolů v CA a při sebeobslužných činnostech - možnost výběru při svačince, při výběru hraček, při řešení - zaměření konfliktních situací - děti měly zajištěný pitný režim, pobyt venku a klidový režim vytvoření osobního koutku pro autistu (pracovního místa) Tabulka - Přehled individuálně integrovaných dětí se zdravotním postižením podle druhu postižení na MŠ ve školním roce 2014/2015 Mentální postižení počet dětí Tělesné postižení počet dětí Více vad počet dětí Celkem dětí se zdrav.postižením Zabezpečení pedagogické asistence: bylo a to po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole viz. obrázek níže. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

13 Zabezpečení asistenční služby osobní asistence: nebylo SPECIÁLNÍ A SPECIALIZOVANÉ TŘÍDY Tabulka - Přehled speciálních tříd a dětí na MŠ ve školním roce 2014/2015 Počet tříd Počet dětí Druh postižení 1 13 vady řeči 1 autista 1 mentální postižení 1 kombinovaná vada řeči, hluchota Hodnocení činnosti speciální třídy: Speciální logopedická třída pracuje na základě doporučení SPC Karviná nebo SPC Ostrava pro poruchy řeči, PAS a mentální postižení, které vyšetří dítě a vypracuje návrh na vřazení do naší MŠ. V roce 2014/2015 jsme navázali novou spolupráci s klinickým logopedem PaedDr. Irenou Cudlínovou. SPC Karviná vždy vypracuje zprávu o dítěti a pokud je ve zprávě uvedeno, učitelky (speciální pedagožky) zpracují na jejich podkladě pro dané dítě individuální vzdělávací plán, podle kterého denně pracují také asistenti pedagoga. Celková evaluace speciální třídy je součástí této výroční zprávy příloha č. 1, k nahlédnutí v MŠ. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

14 Děti ze speciální třídy s asistentkou pedagoga. b) PŘEHLED OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní zařízení - předškolní vzdělávání. Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku dle 33 Školského zákona. Dále se řídí RVP PV vydaným MŠMT ČR, jakožto základním dokumentem pro předškolní vzdělávání. Na základě toho má škola povinnost zpracovat vlastní Školní vzdělávací program. Náš školní vzdělávací program je zpracován s č.j.:mšče 238/2011 a je nazvaný Společně pod jednou střechou, ze kterého vychází specifické záměry a kompetence konkretizované výstupy. Tento dokument je veřejný, podíleli se na něm všichni pedagogové a byly zde zakomponovány také podněty zákonných zástupců dětí. ŠVP je platný na tři školní roky a zpravidla každý školní rok se mění rozpracování integrovaných bloků, které vycházejí vždy z určitého tematického zaměření. Závěry pro další práci : (vycházejí ze závěrů stanovených učitelkami v třídních evaluacích stanovených za období školního roku 2014/2015) a jsou součástí této výroční zprávy příloha č. 2, k nahlédnutí v MŠ. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

15 c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ a ŠJ Tabulka - Věková struktura zaměstnanců mateřské školy a ŠJ-výd. fyzický počet MŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ a ŠJ-výd. ve školním roce 2014/2015 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ 10 77% 10 77% 0 0 ŠJ-výd. 3 23% 3 23% 0 0 CELKEM % % 0 0 Přepočtený počet zaměst. MŠ ŠJ-výd. Celkem 9,6 2,08 11,68 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

16 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCU Dosažené vzdělání Pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet % VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) 1,00 12,5% VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 1,00 12,5% VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na předškol.pedagogiku 0 Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškol.pedagogiku 4,00 50% pedagogické 0 Nepedagogické 0 Jiné (rozveďte v textu) VŠ školský management 1,00 12,5% Kurz asistenta pedagoga 1,00 12,5% Celkem 8,00 100% Vyhodnocení výše uvedených čísel v tabulce, které se týkají dosaženého vzdělání ped.zaměstnanců : V MŠ pracovalo ve šk.roce 2014/ % kvalifikovaných pedagogů, speciální vzdělání vysokoškolské bylo využito ve speciální logopedické třídě MŠ, asistenti pedagoga také v logopedické třídě. d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Školní rok 2014/2015 Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet dětí, které ukončily ve k předškolnímu vzdělávání k předškolnímu vzdělávání školním roce 2014/2015 pro školní rok 2014/2015 pro školní rok 2014/2015 předškolní vzdělávání běžné třídy 6 speciální 29 Neuspokojených žádostí ve školním roce 2014/ celkem nebylo přijato do naší mateřské školy 25 dětí, z nich však bylo 14 přijato do jiných mateřský škol. Celkem tedy nebylo přijato 9 dětí, které nedovrší tří let do konce prosince e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Není zpracováno mateřská škola není ukončena žádným typem zkoušek f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVU V loňském školním roce proběhl v naší mateřské cyklus seminářů pro děti, pořádaný Centrem prevence sociálního odboru MMH s názvem Zdravý způsob života a prevence závislostí. Časový harmonogram : říjen 2014 květen 2015, zpravidla 1x měsíčně. Zacílení : děti předškolního věku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

17 Názvy bloků : ZDRAVÍ, HYGIENA, VÝŽIVA, POHYB, VZHTHY K OSTATNÍM, NEBEZPEČÍ OD CIZÍCH LIDÍ, ALKOHOL, KOUŘENÍ, LÉKY, DROGY. g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC Je součástí této výroční zprávy - příloha č. 3 h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce, prezentující MŠ na veřejnosti, pořádané ve školním roce 2014/2015: 1.Instalace a slavnostní otevření vernisáže mateřské školy v KDLJ s názvem: KULI, KULI, KULILÁ Tato akce proběhla ve spolupráci s klubem přátel školy a vedením KDLJ.V loňském školním roce proběhla jen jedna, byla tematicky zaměřená, provázená krátkým vystoupením všech dětí z MŠ a s pozváním hostů ( rodiče, zaměstnanci KDLJ a zaměstnanci MŠ.) 2.Vystoupení s vánočním pásmem písní, básní a pohádek pro organizaci SANTÉ BUDULÍNEK. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

18 3.Účast na VV soutěžích pořádaných pro MŠ celorepubliková účast. Akce celoměstského charakteru: Den Země Havířovská lípa Velikonoční výrobky Účast na VV soutěži s dopravní tematikou (Besip) Podrobnější výčet akcí je v příloze č. 4 této výroční zprávy, k nahlédnutí v MŠ. i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2014/2015 neproběhla žádná inspekce ČŠI. j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Je součástí této výroční zprávy příloha č. 5, k nahlédnutí v MŠ. k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMU Není zpracováno mateřská škola nebyla zapojena do těchto programů l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V loňském školním roce nebyl zapojen žádný zaměstnanec mateřské školy. m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJU Klub přátel školy při mateřské škole ve školním roce 2014/2015 získal jiné zdroje od rodičů a sponzorů v celkové výši : ,-Kč. Finanční dary byly přijaty Klubem přátel školy při MŠ na samostatný účet školy vedený u České pošty. Dary byly využity na činnost školy (úhrada autobusů na výlety, nákup pracovního a VV materiálu, odměny pro děti za účast na akcích a soutěžích, financování DOPP za vedení aktivit nad rámec vzdělávání v MŠ, kulturní akce a pořady pro děti, jízdárna Pašůvka a další). Také bylo z těchto darů použito mnoho hraček a pomůcek pro děti. Součástí této výroční zprávy je příloha č. 6 čerpání finančních prostředků, k nahlédnutí v MŠ. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

19 n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELU A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU VE VZDĚLÁVÁNÍ Odborová nepůsobí při našem zařízení, zaměstnanci nejsou členy ČMOS pracovníků školství Naše mateřská škola spolupracovala ve školním roce 2014/2015 s těmito subjekty : - ZŠ Žákovskou - ZŠ K.Světlé - ZŠ F. Hrubína - Městskou Policií - Hasiči, záchranáři - PaedDr. Cudlínovou klinický logoped - SPC Karviná zařazování dětí s vadami řeči a mentálním postižením do speciální třídy - SPC Ostrava zařazování dětí s PAS - Pedagogicko-psychologickou poradnou Havířov, Karviná, Ostrava odklady školní docházky - Dětským psychologem - Zdravotně postiženými SANTÉ - Plaveckou školou Delfínek - ZUŠ učitel hry na zobcovou flétnu - Kulturním domem Leoše Janáčka pořádání vernisáží dětských prací - Sociálním odborem MMH preventivní programy pro děti - MKS výuka angličtiny v MŠ - Tenisovým klubem Havířov Zpracoval(a): Zuzana Nováková Datum: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/

20 PŘÍLOHY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIU-67/16-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 225 931 Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-643/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 vykonávající činnost školy: Sídlo: Chabařovická 2/1349, 182 00

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-367/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-367/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-367/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola U RUMCAJSE Praha 13, Zázvorkova 1994 Sídlo: Zázvorkova 1994,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období : 1.9.2012 31.8.2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1405/14-S. Mateřská škola Malé Kyšice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1405/14-S. Mateřská škola Malé Kyšice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1405/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Malé Kyšice Sídlo E-mail právnické osoby IČO 72041447 Identifikátor 69100972 Právní forma Zastoupená

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Libštát, okres Semily Adresa: 512 03 Libštát 212 Identifikátor školy: 600 098 745 Termín konání inspekce: 2. 3. června 2004 Čj.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 vykonávající činnost školy: Sídlo: Fillova 11/1084, 140 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-632/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 750 308 11 Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 Trávníčkova 1747, 155

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-9/11-B Název kontrolované osoby: Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11 Sídlo: Jamborova 11/3188, 615 00 Brno IČO: 60 55

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Moravičany. Moravičany 260, 789 82 Moravičany. Identifikátor školy: 600 147 444

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Moravičany. Moravičany 260, 789 82 Moravičany. Identifikátor školy: 600 147 444 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Moravičany Moravičany 260, 789 82 Moravičany Identifikátor školy: 600 147 444 Termín konání inspekce: 17. 19. květen 2005 Čj:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 80/99-1005 Oblastní pracoviště č.1, Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 366/10 - A Mateřská škola Nad Parkem Praha - Zbraslav Adresa: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav Identifikátor:

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1356/08-04 Název školy: Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever Adresa: Obora 82, 331 51 Kaznějov Identifikátor: 600 070 778 IČ: 60 611

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a Mateřská škola nám. Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 č.j. 10063/2007

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-999/07-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-999/07-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-999/07-01 Název školy: Mateřská škola Větrníček v Praze 12 Adresa: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor: 600 036 812

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Ekonomická část H o s p o d á ř s k ý r o k 2015 Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková 1. Obsah 1. Údaje o zařízení str. 3 2. Rozpočet a hospodaření s rozpočtem od OŠMS str. 4 + příloha 3.

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-895/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-895/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-895/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Javorník, Polská 488. Polská 488, 790 70 Javorník. Identifikátor školy: 600 150 232

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Javorník, Polská 488. Polská 488, 790 70 Javorník. Identifikátor školy: 600 150 232 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Javorník, Polská 488 Polská 488, 790 70 Javorník Identifikátor školy: 600 150 232 Termín konání inspekce: 26. leden a 1. únor

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1404/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1404/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1404/09-B Mateřská škola Brno, Tučkova 36, příspěvková organizace Adresa: Tučkova 36, 602 00 Brno Identifikátor: 600107370

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 95/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 95/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 95/09-01 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 Adresa: U Zásobní zahrady 6/2697, 130 00 Praha 3 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-11/09-05 Název školy: Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov Adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015 Č.j.: zsuprk_926/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1006/10-S. Mateřská škola Černuc, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1006/10-S. Mateřská škola Černuc, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1006/10-S Mateřská škola Černuc, okres Kladno Adresa: Černuc 95, 273 23 Černuc Identifikátor: 600 043 835 IČ: 75 033

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Mateřská škola Havířov Město U Stromovky 60

Mateřská škola Havířov Město U Stromovky 60 Mateřská škola Havířov Město U Stromovky 60 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 Výroční zpráva za školní rok 2014/15 je zpracována v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-426/11-J. příspěvková organizace. Mgr. Jan Polívka, ředitel školy

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-426/11-J. příspěvková organizace. Mgr. Jan Polívka, ředitel školy Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-426/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova Mateřská škola Štefcova 25 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 202-203 Č.j.: zsuprk_573/203 Obsah:.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-361/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Svatoslav Svatoslav 31, 675 07 Čechtín IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1255/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1255/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1255/10-T Název školy: Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 Adresa: Na Kopci 2099, 734 01 Karviná-Mizerov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP- 191 /13-P. Gagarinova 202, 334 01 Přeštice. příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP- 191 /13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo inspekční

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-27/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Lísek příspěvková organizace Lísek 90, 592

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-23/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-23/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-23/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 983 399 Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 Smetanova 1526,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-150/11-J. Zachotín 37, 393 01 Pelhřimov. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-150/11-J. Zachotín 37, 393 01 Pelhřimov. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-150/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Zachotín, okres Pelhřimov Zachotín 37, 393

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-277/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Mezimostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří 2015 MILOSRDNÍ BRATŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO SLOVO ÚVODEM Rok 2015 byl druhým rokem provozu Mateřské školy Milosrdných bratří. Nesl se především

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1317/09-S. Mateřská škola Třebíz, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1317/09-S. Mateřská škola Třebíz, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1317/09-S Název školy: Adresa: 273 75 Třebíz 6 Identifikátor: 600 043 746 IČ: 75 002 825 Místo inspekce: 273 75 Třebíz 6 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-77/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-1217/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540 Na Chodovci 2540, 141

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program mateřské školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více