Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 212 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším lidem zachovat si stávající způsob života co nejdéle, jelikož institucionalizovaný život v domově se možná zdá pohodlnější, ale platí se za něj mnohdy ztrátou soukromí. Zachování možnosti rozhodovat se o běžných věcech v denním režimu prodlužuje život až o několik let.

2 Výroční zpráva za rok 212, strana 2 OBSAH 1. Úvodní slovo Základní údaje Pečovatelské služby města Chropyně (dále PS) Organizační a personální schéma Personální obsazení Vzdělávání pracovníků Hodnocení kvality poskytované péče za rok Hlavní činnost pečovatelské služby Základní sociální poradenství Půjčování kompenzačních pomůcek Informační systém pečovatelské služby Informovanost o službě Volnočasové aktivity Podmínky a vybavení Základní údaje o klientech za rok Finanční náklady na provoz (srovnání roku 211 a 212) Počty pečovatelských úkonů a jejich finanční vyhodnocení Domy s pečovatelskou službou FOTO.....2

3 Výroční zpráva za rok 212, 1. strana 3 ÚVODNÍ SLOVO Opět Vás po roce informuji formou výroční zprávy o dění a hospodaření v naší sociální službě Pečovatelské službě města Chropyně. Každý rok s napětím očekáváme, jaké částky budou stanoveny pro účely státních dotací, kolik peněz k zabezpečení poskytovaných služeb konkrétně obdržíme a jak se uvedené skutečnosti promítnou do běžného provozu poskytování naší sociální služby. Od roku 25, kdy Město Chropyně převzalo pečovatelskou službu jsme již došli k určité stabilitě, přes všechna úskalí změn v personálu, změn v dříve zavedených postupech i nikdy nekončících úprav metodických materiálů. V dalším období chceme a jsme připraveni rychle a účinně reagovat na aktuální požadavky a potřeby našich klientů a co nejkvalitněji realizovat registrovanou terénní a ambulantní službu Pečovatelskou službu města Chropyně. Ráda bych na tomto místě poděkovala a vyjádřila upřímné uznání všem jejím pracovníkům, za jejich příkladný přístup ke každodennímu plnění svých povinností, za obětavou práci a naplňování svého poslání i v mimořádných situacích a náročných podmínkách a za to, že se díky dobré práci všech daří úspěšně naplňovat poslání sociální služby a držet její kvalitní úroveň. Hlavním obsahem je pomoc druhým, kde hraje důležitou roli naslouchání, všímavost, citlivost, respekt a empatie. Mým přáním do budoucna je, abychom i nadále pokračovali v poskytování sociálních služeb, mohli nabídnout vždy pomocnou ruku a byli tady pro ty, kteří to opravdu potřebují. Bc. Horáková Lenka vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně Chropyně,

4 Výroční zpráva za rok 212, strana 4 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA CHROPYNĚ (DÁLE PS) Zřizovatel a poskytovatel: Město Chropyně Statutární zástupce : starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová Sídlo: náměstí Svobody 29, Chropyně Druh sociální služby: pečovatelské služba Identifikátor služby: (registr poskytovatelů sociálních služeb ČR) Vedoucí PS: Bc. Horáková Lenka (vedoucí OSV MěÚ Chropyně) Tel.: , náměstí Svobody 29, Chropyně Webové stránky: Místo poskytování: terénní služba: v domácnostech klientů ambulantní služba: nám. Svobody 26, Chropyně prádelna nám. Svobody 27, Chropyně středisko osobní hygieny Kapacita PS: 8 klientů denně terénní péče 5 klientů denně ambulantní péče Kontaktní adresa PS: náměstí Svobody 26, Chropyně Telefon: pevná linka: , mobil: Veřejné prohlášení PS Chropyně Pečovatelská služba města Chropyně chce být moderní a profesionální službou pro občany města Chropyně, místní část Plešovec a přilehlé obce Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Jsme tu proto, abychom pomáhali těm, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému a zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby ve svém každodenním životě a jejich přáním je prožít život podle svých představ v kruhu svých blízkých. Našim cílem je službu zefektivnit a zmodernizovat. Poskytujeme služby, které jsou bezpečné a profesionální, přizpůsobené potřebám a požadavkům našich klientů. Jsme otevřeni názorům našich klientů i široké veřejnosti, které nás mohou posunout na naší cestě kupředu. Našim vodítkem jsou Standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně, které přijali všichni pracovníci za své, zavazují se jimi v plné míře řídit a služby v jejich duchu poskytovat.

5 Výroční zpráva za rok 212, strana 5 Poslání Posláním PS Chropyně je poskytovat sociální služby v přirozeném prostředí tzn. v domácnosti klienta a dále v zařízení sociálních služeb Středisko osobní hygieny a prádelny PS Chropyně. PS Chropyně je terénní i ambulantní sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb. Poskytované úkony jsou v souladu se zákonem č. 18/26 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 55/26 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně. Principy Slušnost, neúplatnost při jednání a poskytování služby, flexibilita; Individuální přístup ke klientovi; Respektování svobodné volby klienta; Rovnost všech klientů; Služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví; Všichni pracovníci ctí etický kodex a standardy kvality PS Chropyně; Základní cíle služby jsou Umožnit klientům žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb; Pomáhat při udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů včetně pomoci při aktivní účasti na společenském životě města; S ohledem na individuální potřeby klientů podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace; Sociální služby poskytovat v zájmu klientů a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod; Cílová skupina Senioři; Osoby s tělesným postižením; Osoby se zdravotním postižením; s bydlištěm na území města Chropyně, místní části Plešovec nebo přilehlých obcích Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Věková struktura cílové skupiny Mladí dospělí (19 až 26 let); Dospělí (27 64 let); Mladší senioři (65 8 let); Starší senioři nad 8 let; Provozní doba pečovatelské služby V pracovní dny: hodin a hodin

6 Výroční zpráva za rok 212, 3. Organizační a personální schéma (platnost k ): starosta města Chropyně místostarosta města Chropyně tajemník MěÚ Chropyně vedoucí OSV MěÚ Chropyně úvazek,5 sociální pracovník OSV MěÚ Chropyně úvazek,25 4 pracovnice v sociálních službách úvazek 3,25. strana 6

7 Výroční zpráva za rok 212, strana 7 4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Pečovatelská služba města Chropyně (dále jen PS) je organizačně zařazena do struktury Městského úřadu Chropyně pod odbor sociálních věcí, nám. Svobody 29, Chropyně. PS je podřízena vedoucí odboru sociálních věcí (OSV) MěÚ Chropyně. Od nově vykonává pracovnice odboru sociálních věcí také funkci sociálního pracovníka PS. Tato změna se odrazila pozitivně v kvalitě poskytované péče, každému klientovi jsme schopni věnovat dostatečnou odbornou pomoc v oblasti individuálního plánování poskytované služby, základního sociálního poradenství při vyřizování nutných osobních záležitostí, jako jsou např. žádosti o příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, průkaz mimořádných výhod apod. V případě nepřítomnosti zastupuje vedoucí OSV v záležitostech PS její určený zástupce (sociální pracovník). Provoz PS byl v roce 212 zajištěn třemi pracovníky v sociálních službách s 8 hodinovým pracovním úvazkem. Vzhledem k tomu, že se vyskytla potřeba zajistit potřebnou péči některým klientům i v odpoledních hodinách, byl přijat na zajištění této péče od 1. září 212 jeden pracovník v sociálních službách na dohodu o provedení práce. V roce 212 nedošlo opět k žádným problémům v zajištění dostupnosti a kvality pečovatelské služby z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti některého pracovníka pečovatelské služby. Řešily se pouze běžné zástupy za krátkodobou nemoc a čerpání řádné dovolené v průběhu kalendářního roku a to dvěma pracovníky na dohodu po provedení práce. Pečovatelská služba disponuje plně kvalifikovaným pracovním týmem, který naplňuje požadavky kvalifikačních předpokladů předepsaných zákonem č. 18/26 Sb. o sociálních službách a tím v podstatě naplňuje podmínky vyplývající ze Standardů kvality sociálních služeb příloha č. 2 Vyhlášky č. 55/26 Sb. Vedoucí PS (vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně) řídí PS se všemi povinnostmi vyplývajícími z této funkce (např. vede veškerou spisovou agendu týkající se sepisování žádostí o poskytování sociální služby, uzavírání smluv, měsíční vyúčtování péče, evidenci a spisovou agendu všech klientů, metodické a organizační vedení PS, dotační řízení, registraci, rozpočet PS, statistiky, benchmarking atd.)

8 Výroční zpráva za rok 212, strana 8 Sociální pracovník PS poskytuje základní sociální poradenství (podle 37 zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, provádí sociální šetření, podílí se na sestavení a přehodnocování individuálního plánu péče každého klienta Pracovníci v sociálních službách 3 pracovníci v sociálních službách na dobu neurčitou 2 pracovníci v sociálních službách na dohodu o provedení práce byli využíváni nepravidelně pouze jako zástup na výpomoc v době dovolených a krátkodobé pracovní neschopnosti některé z pečovatelek, 1 pracovník v sociálních službách od na dohodu o provedení práce byl využíván v případě potřeby zajištění večerní péče v době od 16.3 do 18.3 hodin a také pro zástupy na výpomoc v době dovolených a krátkodobé pracovní neschopnosti některé z pečovatelek s platností, Odborný konzultant a supervizor (nezávislý kvalifikovaný odborník) odborný konzultant pracoval na dohodu o provedení práce po celý rok 212 na procesu tvorby, revizích standardů kvality do praxe a na analýze vnitřních procesů, také zajišťoval supervizi pracovníkům v sociálních službách pečovatelská služba tak naplňuje povinnost poskytovatele zajišťovat pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s osobami, jimž je poskytována sociální služba podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka, vyplývající ze Standardů kvality sociálních služeb příloha č. 2 Vyhlášky č. 55/26 Sb. po celý rok 212 organizoval aktivizační programy pro klienty na DPS 5. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vzdělávání pracovníků v sociálních službách probíhá dle zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách. Je stanovena povinnost pro každého pracovníka zúčastnit se ročně

9 Výroční zpráva za rok 212, strana 9 nejméně 24 hodin vzdělávání. V roce 212 absolvovali akreditované kurzy v celkovém počtu 76 hodin na tato témata: Poskytování první pomoci (zdravotnické minimum) pro pracovníky v sociálních službách Základy péče o nemocné, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o klienty s inkontinencí Prevence syndromu vyhoření psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik Gerontopsychiatrie problematika psychických poruch související s procesem stárnutí a stáří. péče o lidi s demencí Zvládání stresu a stresové zátěže Individuální plánování průběhu sociální služby Prevence týrání a zneužívání osob, včetně problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb Pravidla fungování týmové spolupráce, nutnost předávání informací Přiměřené sebeprosazení hranice v pomáhajících profesích V roce 212 jsme pokračovali v revizi, doplňování a úpravách vnitřních dokumentů, vypracovaných dle zákonných předpisů. Všichni pracovníci se také mimo akreditované kurzy pravidelně účastní pracovních porad v kanceláři PS. Tyto jsou zaměřeny na řešení běžných provozních záležitostí, ale také na řádné seznamování s vnitřními předpisy PS, na jejich případné úpravy, tak aby byly v souladu se skutečně prováděnou péčí o klienty. 6. HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE ZA ROK 212 Od roku 29 probíhá každoročně ve Zlínském kraji hodnocení kvality všech registrovaných sociálních služeb poskytujících péči na tomto území formou tzv. benchmarkingu. Zjednodušeně pro vysvětlení tohoto pojmu, jedná se o techniku, kterou lze zjistit, zda je poskytovaná služba efektivní a kvalitní. V letošním roce opět pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje vyhodnotili na základě stanovených kritérií, do jaké míry konkrétní sociální služba splnila stanovená kritéria na základě podaných výkazů za období roku 212. Dle tohoto zpracovaného hodnocení jsou nově jednotlivé služby následně zařazovány do sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 214. Zařazení v síti je podmínkou pro finanční podporu sociální služby z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje a také některých fondů Evropské unie.

10 Výroční zpráva za rok 212, strana 1 Velmi nás potěšilo zveřejnění výsledků za období minulého roku 212. Ve skupině 39 převážně terénních a ambulantních pečovatelských služeb poskytujících péči na území celého Zlínského kraje se Pečovatelská služba města Chropyně s nejvyšším možným počtem bodů (1) umístila mezi 9 nejlépe vyhodnocenými službami. Toto výsledné ohodnocení je pro nás nejen potěšující, ale také zavazující. Máme samozřejmě určité plány k dalšímu rozšiřování péče. Snažíme se neustále pomalými krůčky posouvat naši pečovatelskou službu k vyšší kvalitě její modernizací a dostupností navzdory nelehké ekonomické situaci, tak aby odpovídala stanoveným požadavkům a hlavně potřebám a spokojenosti našich klientů seniorů a zdravotně postižených osob, kteří jsou odkázáni na pomoc druhými osobami. 7. HLAVNÍ ČINNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelskou službu zajišťujeme v rozsahu a v cenách dle 6 prováděcí vyhlášky č. 55/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 18/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozhodující pro výši vyúčtované úhrady za službu je čas strávený poskytováním jednotlivých úkonů resp. čas, který stráví pracovník zajištěním péče klientovi, jejíž rozsah si určuje klient sám. Hlavní činnost spočívala tak jako každoročně převážně v poskytování základních úkonů pečovatelské služby vymezených jako povinné zákonem o sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služby byly poskytovány v souladu se Standardy kvality poskytovaných služeb a v souladu s individuálními potřebami klientů pečovatelské služby. Základní činnosti pečovatelské služby jsou rozvrženy celkem do 22 úkonů poskytované péče. Pečovatelská služba současně poskytuje 8 úkonů fakultativní povahy.

11 Výroční zpráva za rok 212, strana ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Od ledna 212 došlo ke zkvalitnění a rozšíření povinného základního poradenství vyplývajícího pro každého poskytovatele sociální služby ze zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů díky tomu, že byla pracovnici sociálního odboru MěÚ Chropyně vyčleněna část úvazku (,25) jako sociální pracovník pečovatelské služby. Klientům a jejich rodinám jsou poskytovány potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, mají možnost využívat bezplatného poradenství v oblasti dávek sociální péče (pomoc při podávání žádosti o příspěvek na péči a jeho zvýšení, příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, průkazu mimořádných výhod atd.) v oblasti sociálních služeb (žádost o domov pro seniory, zajištění pomoci další sociální službou jako je např. Osobní asistence Charity Kroměříž, zajištění kompenzačních pomůcek apod.) V roce 212 byla poskytnuta pomoc a podpora při vyřizování dávek klientům PS: 26 klientům příspěvek na mobilitu 14 klientům příspěvek na péči (nové žádosti/zvýšení) 4 klientům příspěvek na bydlení 1 klientovi vyřízeny dávky hmotné nouze, zajišťování jejich opakované výplaty za 3 klienty nahlašovány změny (nástup a ukončení jejich hospitalizace ve zdravotnických zařízeních) na Úřad práce v Kroměříži z důvodu pobírání dávky příspěvku na péči Dále: 5 klientům informace k novým parkovacím průkazům ( terče do automobilů) (tato potřeba vyvstala z důvodu přijetí zákona Dávky pro osoby se zdravotním postižením ) u 2 klientů podána žádost k Okresnímu soudu v Kroměříži o ustanovení opatrovníka 2 klientům podána žádost o přijetí do domova se zvláštním režimem (1 klient umístěn) 1 klientovi podána žádost do domova pro seniory

12 Výroční zpráva za rok 212, strana PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Chropyně zapůjčuje některé kompenzačních pomůcek, které slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu způsobeného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Je možné si zapůjčit vozík mechanický, chodítko kloubové, křeslo klozetové, sedačku na vanu, sedačku pod sprchu, sedačku do vany otočnou. Dále je k dispozici sprchovací set na postel. Používá se v domácnostech při koupání imobilních a nemocných klientů. Umožňuje sprchování trvale ležící osoby na jeho lůžku. Prostřednictvím této pomůcky jsou pracovníci pečovatelské služby schopni pečujícím pomoci při koupání osob, které nejsou schopny vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dojít do koupelny nebo mají v bytě nevyhovující prostory v koupelně pro jejich koupání. Některé kompenzační pomůcky také využívají pečovatelky při své práci. Jedná se hlavně o pomoc při koupání klienta v jeho domácnosti, pokud má ztížené podmínky vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. 1. INFORMAČNÍ SYSTÉM Evidence klientů a provedených úkonů probíhá i nadále na softwaru pečovatelské služby (WINCAROL), který pro tento účel pečovatelská služba již několik let používá. Dalšími výstupy ze SW jsou např. statistické výkazy, evidence poskytnutých úkonů a jejich vyúčtování, počty klientů, příjmy. Objednávky obědů pro klienty, kterým jsou obědy dováženy ze Zařízení školního stravování Chropyně provádějí pracovnice PS elektronicky přes internetové stránky INFORMOVANOST O SLUŽBĚ Také v roce 212 jsme se věnovali prezentaci pečovatelské služby. Založili jsme malý zpravodaj pečovatelské služby, pro který jsme vybrali název Střípky Pečovatelské služby města Chropyně. První číslo vyšlo v únoru 212. Tento zpravodaj je tzv. dvouměsíčník, a je vydáván pravidelně 6x do roka. Zpravodaj je distribuován do domácnosti každého klienta pracovníky pečovatelské služby. Klienti jsou zde postupně seznamováni s vnitřními předpisy a postupy poskytování pečovatelské služby, zveřejňují se zde důležitá oznámení, zajímavosti a také informace o změnách a novinkách v oblasti sociální péče. V září 212 byl vytvořen

13 Výroční zpráva za rok 212, strana 13 nový Informační leták, který je k dispozici v čekárnách praktických lékařů a na dalších veřejně přístupných místech. V roce 212 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu pečovatelské služby. Všem novým žadatelům o službu bylo vyhověno, klienti byli spokojeni s kvalitou i četností poskytovaných pečovatelských úkonů i s přístupem personálu. Anonymní průzkum formou dotazníků na ověření kvality poskytovaných služeb a na dodržování vnitřních pravidel Pečovatelské služby města Chropyně neukázal také na žádné pochybení v poskytované péči pracovníky pečovatelské služby. 12. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Na konci ledna 212 se uskutečnilo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou č.p. 26 zahajovací setkání na aktivizačním programu obyvatel domů s pečovatelskou službou, klientů pečovatelské služby a pracovníků pečovatelské služby. Setkání probíhá pravidelně v úterý, 1x za 14 dnů vždy od 14. hodin do 15.3 hodin. Hlavní náplní bylo v roce 212 trénování paměti, cvičení na židlích, výroba okrasných dýní, vánočních dekorací, proběhl také turnaj v Člověče nezlob se. Aby bylo možné tyto aktivity uskutečňovat, musely být pořízeny do společenské místnosti dva nové jídelní stoly. Zájemců o tyto aktivity postupem času přibývá, místnost je mnohdy naplněna do posledního místa, začínají chybět další stoly i židle. Velikost a umístění místnosti v prvním patře (přístupná pouze po schodech) je pro některé klienty nedostupná a některým docházejícím činí velké problémy tuto bariéru překonat. Za loňský rok se do těchto aktivit zapojilo celkem 14 účastníků. Od dubna 212 bylo zavedeno ve společenské místnosti DPS č.p. 26 ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny Chropyně pravidelné půjčování knih. Vzhledem k menšímu zájmu však bylo půjčování omezeno z doby 1x za 14 dnů na půjčování 1x za měsíc, asi pro 5 zájemců. Město Chropyně prostřednictvím odboru sociálních věcí a za pomoci pracovnic pečovatelské služby uspořádalo pro obyvatele DPS v měsíci květnu Jarní koncert na nádvoří DPS a Vánoční koncert ve víceúčelovém sále chropyňského zámku, kde vystupovali žáci Základní soukromé umělecké školy Dmusic Chropyně.

14 Výroční zpráva za rok 212, strana PODMÍNKY A VYBAVENÍ duben 212 byla zakoupena nová automatická pračka jako náhrada za starou, která vzhledem ke stáří a opotřebování dosloužila květen 212 zakoupeny dva jídelní stoly do kulturní místnosti Domu s pečovatelskou službou, č.p.26 listopad 212 vymalovány prostory pečovatelské služby (výdejna obědů, prádelna, sušárna, denní místnost pečovatelek) listopad 212 v denní místnosti pro pečovatelky byla položena nová podlaha prosinec 212 zakoupena sušička prádla z důvodu nedostačující kapacity prostor sušárny hlavně v zimním období prosinec 212 zakoupen nový mobilní telefon jako náhrada za starý nevyhovující prosinec 212 pořízen formou daru zánovní kancelářský stůl do denní místnosti pečovatelek

15 Výroční zpráva za rok 212, strana ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH ZA ROK 212 Celkem: 87 klientů během celého roku 212 (z toho 64 klientů základní péče, 23 klientů jen dovoz obědů do bytu, do výdejny na DPS a do Plešovce bez péče) nově zavedená péče 23 klientů, z toho: 6 klientů DPS, 15 klientů terén Chropyně, 2 klienti terén Záříčí 17 klientů základní péče ( 5 DPS, 1 terén Chropyně, 2 terén Záříčí) 6 klientů jen dovoz obědů (1 DPS a 5 terén Chropyně) ukončená péče 17 klientů (8 klientů úmrtí, 1 klient pobytové zařízení, 2 klienti stěhování k rodině, 6 klientů služba zrušena 1 zlepšení zdr. stavu, 5 nevyužívána) celkem uzavřeno 23 nových smluv na poskytování péče a 48 dodatků ke smlouvě na změny v poskytované péči (změna počtu úkonů z důvodu zhoršení zdravotního stavu klientů) Počet klientů podle stanic : celkem 87 klientů za rok Z toho: terén Chropyně 26 klientů místní část Plešovec 7 klientů DPS č klientů DPS č klientů Hrázky č.p. 787 a klientů obec Kyselovice 1 klient obec Záříčí 2 klienti Věkové složení všech klientů PS: 4 49 let 5 59 let 6 65 let Počet celkem Muži 3 Ženy let let let let let a výše Celkem klientů v průběhu roku

16 Výroční zpráva za rok 212, strana FINANČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ (SROVNÁNÍ ROKU 211 A 212) ROK 211 Rozpočtové náklady na provoz PS Kč Skutečné náklady Kč Rozpočtové příjmy za poskytovanou péči 25. Kč Celkové skutečné příjmy Kč Z toho : Skutečné příjmy za poskytnutou péči Ostatní příjmy Příjmy za půjčování kompenzačních pomůcek Pojistná událost plnění pojišťovnou Kč Kč Kč Kč Dotace a dary: MPSV poskytlo dotaci na provoz PS 258. Kč Zlínský kraj poskytl dotaci na provoz PS 4. Kč Finanční dar na nákup kompenzačních pomůcek 2. Kč (Nadační fond J & T, Pobřežní 287/14, Praha 8) Město Chropyně vynaložilo na provoz PS částku v roce Kč ROK 212 Rozpočtové náklady na provoz PS Kč Skutečné náklady Kč Rozpočtové příjmy za poskytovanou péči 332. Kč Celkové skutečné příjmy Kč Z toho : Skutečné příjmy za poskytnutou péči Ostatní příjmy Příjmy za půjčování kompenzačních pomůcek Kč Kč Kč Dotace: MPSV poskytlo dotaci na provoz PS Město Chropyně vynaložilo na provoz PS částku v roce Kč Kč

17 Výroční zpráva za rok 212, strana POČTY PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ A JEJICH FINANČNÍ VYHODNOCENÍ Rok 212 celkový počet poskytnutých základních úkonů a celková úhrada v Kč za tyto úkony Pomoc Obědy ObědyObědy při Běžný Pomoc při Pomoc při os. Pomoc Doprovod Terén DPS výdejna podávání Prádlo Úkon nákupy Pochůzky Úklid/velký prostorové hygieně/pomoc při (k lékaři, (dovážka (donáška DPS a jídla/ kg úklid orientaci při použití WC oblékání na úřad) do bytu) do bytu) Plešovec příprava jídla Počet / / / 994,5 162 Kč / / / Rok 212 celkový počet využívaných fakultativních úkonů a celková úhrada v Kč za tyto úkony Převlečení Úkon ložního prádla Dovoz vozidlem (k lékaři) v km Jednoduché ošeř. úkony Vyřizování Přemývání Použití služebním zneč. vysavače telefonem Jídlonosičů Počet Kč Srovnání příjmů od klientů za základní i fakultativní pečovatelské úkony v jednotlivých letech rok příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

18 Výroční zpráva za rok 212, strana 18 Srovnání celkového počtu poskytnutých základních úkonů PS za roky Pomoc při Obědy ObědyObědy Pomoc Běžný Pomoc při os. Pomoc podávání Doprovod úkon/ terén DPS výdejna při Prádlo nákupy Pochůzky Úklid/velký hygieně/pomoc při jídla/ (k lékaři, rok (dovážka (donáška DPS a prostorové kg úklid při WC oblékání příprava na úřad) do bytu) do bytu) Plešovec orientaci jídla */* */* / */* */* / 497, /13 48/ / 912, /3 63/ 32 / /33 226/ / 629, /5 13/ / 627, / / / /47 29 * počet nebyl v letech sledován pro nízký zájem klientů o tuto službu 221/ / 994,5 162 Rok 211 celkový počet základních a fakultativních úkonů a celková úhrada v Kč Celkový počet Celková úhrada Fakultativní úkony celkem Základní úkony

19 Výroční zpráva za rok 212, strana DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU náměstí Svobody č.p. 26, Chropyně (17 bytů) náměstí Svobody č.p. 27, Chropyně (16 bytů) bytový dům Hrázky č.p. 787 a č.p. 788 (16 bytů) Žádosti o umístění na DPS eviduje pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně. V kompetenci odboru sociálních věcí je evidence žádostí o byty v DPS a zpracování návrhu pro přidělení uvolněných bytů. Přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou se řídí Zásadami pro poskytování nájmů v Domech s pečovatelskou službou v majetku města Chropyně a je schvalováno radou města. Při obsazování uvolněného bytu se přihlíží k údajům uvedeným v žádosti a ke zjištěným skutečnostem na základě šetření sociální pracovnicí. V současné době je podaných celkem 43 žádostí, z toho pouze 15 má zájem o okamžité umístění, z toho jsou 2 žádosti o výměnu bytů v rámci DPS současnými obyvateli. Z těchto 15 je 11 osob, které řeší z jejich pohledu špatné bytové podmínky, ale péči žádnou nepotřebují. Největší část žadatelů si podává žádost pouze výhledově z důvodu jistoty pro budoucnost. V Domech s pečovatelskou službou dochází k celkové rekonstrukci uvolněných bytů. V roce 211 byly zrekonstruovány 3 byty, v roce 212 to byly 2 byty. Jeden byt v DPS byl ponechán volný jako krizový. Přidělování bytů na DPS v roce 212: DPS, nám. Svobody č.p DPS, nám. Svobody č.p Bytový dům na Hrázkách 2 Celkem 5 Počet obyvatel DPS ke dni : DPS, Nám. Svobody č.p obyvatel v 17 bytech DPS, Nám. Svobody č.p obyvatel v 16 bytech Bytový dům na Hrázkách 2 obyvatel v 16 bytech Celkem 52 obyvatel v 49 bytech

20 Výroční zpráva za rok 212, 18. FOTO Květnový koncert na nádvoří DPS strana 2

21 Výroční zpráva za rok 212, Výroba okrasných dýní (kulturní místnost DPS) strana 21

22 Výroční zpráva za rok 212, Vánoční koncert pro obyvatele DPS (víceúčelový sál chropyňského zámku) strana 22

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2016 Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb V

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ.

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ. Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba STANDARD Č. 12 INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Článek 1 ÚVOD Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení (dále jen ASU ) 1. Posláním

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33062 Název projektu Vzdělávací projekt Autocentrum Dojáček Příjemce AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Datum zahájení realizace

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13,, tel: 596 918 104 PROVOZNÍ ŘÁD I. Základní údaje aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 1. Sídlo organizace MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více