Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012"

Transkript

1 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing. Macháček Libor, Kravčík Libor, Urbiš Radek, ing. Haladej František, ing. Čermáková Jiřina. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T. Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem. Zahájení zasedání v hodin v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 32. zasedání ZO. Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání: 1.Kontrola usnesení 30. a 31. zasedání ZO 2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3.Smlouva o budoucí kupní smlouvě- Povodí Odry- Revitalizace Olešná 4.Žádost o finanční dar Žirafa Integrované centrum Frýdek-Místek 5.Smlouva o dílo Správa silnic MSK zimní údržba 6. Žádost o odkup pozemků parc. č. 6/2 v k.ú. Staříč 7. Smlouva o právu provést stavbu č. FM/16/r/2012/Ku. Autobusová zastávka Transformátor 8. Výroční zpráva občanského sdružení svatá Barbora 9. Darovací smlouva OKD, a.s. Důl Paskov 10.Provozní řád sportovně rekreační areál obce 11.Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 12.Poskytnutí příspěvků novorozencům 13.Žádost Junák svaz skautů a skautek Staříč 14.Žádost - Římskokatolická farnost ČR, 1. oddíl Staříč 15.Kontrola čerpání finančních prostředků FK Staříč 16.Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 360, uzavřené dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene Telefonica Czech Republic, a.s. Obec Staříč 18.Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Obec Staříč-OKD, a.s. Důl Paskov-Rybka-stavby a služby, s.r.o. 19.Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 ZŠ, MŠ Staříč 20. Oprava číslování usnesení v zápisu z 31. zasedání ZO 21. Doplnění návrhu na darování pozemků 22.Zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch parc. č. 2227/4 23.Smlouva o právu provést stavbu a užívat část pozemku Obec Staříč - Povodí Odry, státní podnik Usnesení č. 656/32 ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne Kontrolu usnesení 30. a 31. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová. 30. zasedání Byly uloženy úkoly uložené usneseními: 617/30, 618/30, 623/30, 624/30, 625/30, 629/30, 632/30, 634/30, 635/30, 636/30, 637/30,639/30,641/30, 644/30. Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 622/30, 627/30, 631/30, 642/30.

2 2 K usnesení č. 623/30 K provedení oprav místních komunikací byly vyzvány 3 subjekty. Předložily následující cenové nabídky: PSVS-Frýdek-Místek opravu 1 m2 780,- Kč, JANKOSTAV, s.r.o. Ostrava-Kunčice 700,- Kč/m2 a TS Frýdek-Místek 750,- Kč/ 1 m2. ZO schvaluje, aby opravu místních komunikací v obci Staříč provedla společnost JANKOSTAV, s.r.o. Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice. ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat společnost JANKOSTAV, s.r.o. Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. K usnesení č. 626/30 Byli osloveni žadatelé o byt dle pořadníku vedeného obecním úřadem. O byt neprojevili zájem tito žadatelé: Lucie Kravčíková, Lucie Kubáňová. O byty v č.p. 203 mají zájem: Jaromír Gebel a Jana Jarkovská a Dagmar Marková. ZO schvaluje přidělení nájemních bytů panu Jaromíru Geblovi a Janě Jarkovké a paní Dagmar Markové. ZO ukládá OÚ vypracovat nájemní smlouvy k těmto bytům od K usnesení č. 627/30 Oprava břehu Ptáčnického potoka je podmíněna vstupem na pozemky majitelů, kterým potok činí škody na jejich majetku. Je proto zapotřebí tyto majitele pozemku pozvat, osobně s nimi projednat podmínky smluv, jakým způsobem budou opravy probíhat. Bod trvá. ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi pozvat pana Běleše, ing. Wagnerovou a pana Přibylu k osobní schůzce na obecní úřad. ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost HHP Projekt, s.r.o. Hlubinská 917/20, Ostrava-Moravská Ostrava k předložení projektu proveditelnosti úpravy koryta Ptáčnického potoka dle požadavků stavebního úřadu. K usnesení 629/30 Firma Ivánek-Zeman, Základní údržba zeleně, Žabeň 55, předložila obci novou cenovou nabídku na výsadbu dřevin hřiště u Mlýna. Cenová nabídka je předložena ve výši ,- Kč bez DPH. ZO schvaluje smlouvu o dílo předloženou Firmou Ivánek-Zeman, Základní údržba zeleně, Žabeň 55 na výsadbu dřevin hřiště u mlýna cena díla je ,- Kč bez DPH a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.

3 3 K usnesení č. 634/30 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 203 byl vyvěšen na úřední desce obce. ZO schvaluje pronajmout nebytové prostory v č.p. 203 panu Vítězslavu Tvrdoňovi, Staříč č.p ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu platnou ke dni podpisu smlouvy. K usnesení č. 635/30 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 203 byl vyvěšen na úřední desce obce. (V smlouvě uložit panu Machačovi péči o reklamní cedule a vlajky). ZO schvaluje pronajmout nebytové prostory v č.p. 203 panu Davidu Macháčovi, Staříč č.p ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu platnou ke dni podpisu smlouvy. K usnesení č. 127/7 Okresní správa pošt, ul. Sadová, Frýdek-Místek a Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč uzavřela smlouvu o nájmu budovy pošty v roce V té době byl stanoven roční nájem za pronajímané prostory ,- Kč. ZO došlo k názoru, že je třeba smlouvu přepracovat, obec má i zájem o jednu z pronajatých místností k vytvoření kadeřnické provozovny. V nové smlouvě bude dohodnuta i nová částka za nájem budovy. Přes veškeré jednání Mgr. Kubaly v této věci ze strany pošty nelze tuto záležitost zatím uzavřít. ZO ukládá Mgr. Kubalovi naposledy oslovit Okresní správa pošt, ul. Sadová, Frýdek- Místek k dořešení nájemného a uvolnění místnosti. Když nebude ze strany Okresní správy pošt zájem tuto záležitost uzavřít co nejrychleji, doporučujeme výše uvedené usnesení vyjmout z překládaných bodů. K usnesení č. 571/27 ZO uložilo místostarostovi obce panu Prokopovi zjistit, zda se plátno i dataprojektor nedá zakoupit za výhodnější cenu, než je nabízena firmou AV MEDIA, a.s. Ostrava. Protože členové zastupitelstva obce nesouhlasí se zakoupením tak drahého zařízení, je další projednávání tohoto bodu bezpředmětné. ZO schvaluje vyjmout usnesení č. 571/27 z bodů, které se překládají.

4 4 K usnesení 557/27 Pan Ing. Vladimír Vítek žádá obec o odprodej části pozemku p.č. 2359, v k.ú.staříč z důvodu zpřístupnění pozemku p.č. 2352/1. Žadatel je ochoten uhradit zaměření i znalecký posudek a další náklady spojené s odprodejem pozemku. ZO vyslovilo záměr odprodeje části tohoto pozemku, ponechá si však přístupovou cestu. Místostarosta obce pan Prokop nechal provést zaměření části pozemku č.p. 2359, v k.ú. Staříč v ceně 6.240,- Kč a nechal zhotovit znalecký posudek v ceně 2.450,- Kč. Záměr odprodeje obecního pozemku byl vyvěšen na úřední desce. Bod trvá. ZO schvaluje odprodat panu Ing. Vladimíru Vítkovi 1955 m2 lesního pozemku parc. č. 2359/2 za ,- Kč (včetně nákladů za geometrického zaměření a znaleckého posudku). ZO ukládá OÚ napsat panu Ing. Vítkovi dopis, ve kterém mu bude sdělena cena, za kterou obec hodlá pozemek odprodat. V případě zájmu o odkup ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat kupní smlouvu. Hlasováno poměrem hlasů zasedání ze dne Kontrolu usnesení provedla starostka obce Zdeňka Šebestová. Nadále trvají úkoly uložené usneseními 647/31, 648/31, 649/31, 650/31, 651/31, 652/31, 653/31. K usnesení 651/31 ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi nabídnout paní Vlastě Vijačkové, Staříč č.p. 507 za odkup pozemků potřebných ke kanalizaci částku ,- Kč. K usnesení č. 653/31 f) kupní smlouva pozemky parc. č. 2069/75 vodní plocha, parc. č. 2069/86 ostatní plocha a PK 141/4 v k.ú. Staříč Obec Staříč Václav a Marta Sládečkovi, Staříč č.p Došlo k osobnímu jednání mezi Obcí Staříč zastoupenou Z. Šebestovou starostkou obce a manželi Sládečkovými dne Za odprodej výše uvedených pozemků požadují částku ,- Kč. ZO schvaluje odkoupit pozemky parc. č vodní plocha, parc. č. 2069/86 ostatní plocha a PK 141/4 v k.ú. Staříč od manželů Václava a Marty Sládečkových, Staříč č.p. 16 za cenu ,- Kč. ZO ukládá Mgr. Kubalovi připravit kupní smlouvu. K usnesení č. 655/31 ZO ukládá starostce obce zaslat dopisy paní Vlastě Vijačkové, č.p. 507 a paní Kateřině Větřilové, č.p. 2 o schválení kanalizačních přípojek, kde se rozumí přivedení přípojky splaškové kanalizace od napojení na kanalizační řád po zeď domu. Vedení v domě se majitel zavazuje provést na své náklady.

5 5 2. Informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni podala starostka obce obce. Usnesení č. 657/32 ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni Povodí Odry, státní podnik Ostrava,Varenská 49, Moravská Ostrava předložil obci návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě č / , která bude uzavřené mezi budoucím prodávajícím Obcí Staříč a budoucím kupujícím Povodí Odry, státní podnik Ostrava. Předmětem smlouvy bude prodej části pozemku parc. č. PK 189, díl 1 a díl 2 o předpokládané výměře 800 m2 dle zpracované projektové dokumentace pro stavbu Revitalizace Olešné, km 6,8 9,500. Bod trvá. Usnesení č. 658/32 ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr odprodeje části pozemku parc. č. PK 189, díl 1 a díl 2 o předpokládané výměře 800 m2. Hlasováno poměrem hlasů ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova 469, Frýdek-Místek žádá obec o finanční dar na rok 2013, který bude použit pro občana obce pana Aleše Holuba, který využívá sociální službu denního stacionáře. Usnesení č. 659/32 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ŽIRAFĚ Integrovanému centru Frýdek-Místek, Fibichova 469, Frýdek-Místek ve výši ,- Kč pro jejich klienta pana Aleše Holuba, který je občanem naší obce. ZO ukládá OÚ zařadit finanční dar ve výši ,- Kč do rozpočtu na rok ZO ukládá OÚ napsat žadateli dopis, ve kterém bude vyzván, aby se v měsíci dubnu 2013 informoval o termínu podpisu darovací smlouvy. 5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 (dále jen objednatel) předložila obci Staříč (jako zhotoviteli) smlouvu o dílo č. FM/319/12/TSÚ-Pi, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních komunikací a to chodníků na mostech ev. č přes potok Staříč v obci Staříč ev. č přes Ptáčnický potok v obci Staříč ev. č přes ptáčnický potok v obci Staříč Usnesení č. 660/32 ZO schvaluje smlouvu o dílo č. FM/31912/TSÚ-Pi, předloženou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních komunikací a to chodníků na mostech

6 6 ev. č přes potok Staříč v obci Staříč ev. č přes Ptáčnický potok v obci Staříč ev. č přes ptáčnický potok v obci Staříč a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 6. Společnost Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 předložila obci žádost o odkup pozemku č. 6/2 v k.ú. Staříč o výměře 37 m2, který se nachází pod budovou RSU, malé telefonní ústředny, č.p. 329, která je ve vlastnictví jejich společnosti. Usnesení č. 661/32 ZO zamítá odprodej pozemku č. 6/2 v k.ú. Staříč o výměře 37 m2 Společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha Obec obdržela k podpisu Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/16/r/2012/Ku, předloženou vlastníkem nemovitosti Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, , Frýdek-Místek. (Dále jen vlastník). Vlastník vlastní nemovitosti zapsané u KÚ pro MSK pro MSK, Katastrální pracoviště Frýdek- Místek na listu vlastnictví č. 340 a to pozemku parcela č. 1167/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem stavby silnice č. III/4845 umístěné na pozemku č. 1167/1 zapsaného na listu vlastictví 340, v k.ú.staříč. Investorem stavby Autobusová zastávka Staříč Transformátor Podpisem této smlouvy souhlasí vlastník nemovitosti se stavební činností investora stavby na pozemku v jeho vlastnictví. Usnesení č. 662/32 ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/16/r/2012/Ku, předloženou vlastníkem nemovitosti Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, , Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 8. Občanské sdružení svatá Barbora, Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava zaslalo Obci výroční zprávu. Usnesení č. 663/32 ZO bere na vědomí výroční zprávu Občanského sdružení svatá Barbora.

7 7 9. Dárce OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, zastoupena na základě plné moci Ing. Vladislavem Szmekem, ředitelem Dolu Paskov, Staříč č.p. 528 předal obdarovanému Obci Staříč, Chlebovická 201 dar ve výši ,- Kč na úhradu nákladů spojených s údržbou a úpravou nemovitostí za účelem zkvalitnění životního prostředí v obci Staříč. Usnesení č. 664/32 ZO bere na vědomí Darovací smlouvu OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, zastoupené na základě plné moci Ing. Vladislavem Szmekem, ředitelem Dolu Paskov, Staříč č.p. 528 Obec Staříč, Chlebovická 201 na dar ve výši ,- Kč na úhradu nákladů spojených s údržbou a úpravou nemovitostí za účelem zkvalitnění životního prostředí v obci Staříč. 10. Členům ZO byl předložen ke konzultaci Provozní řád sportovně rekreačního areálu obce u MLÝNA. Usnesení č. 665/32 ZO ukládá Liboru Macháčkovi a místostarostovi obce Z. Prokopovi doplnit provozní řád o připomínky členů ZO. ZO schvaluje Provozní řád sportovně rekreačního areálu obce u Mlýna a pověřuje starostku obce k podpisu provozního řádu. Hlasováno poměrem hlasů Od vejde v platnost změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Bod trvá. Usnesení č. 666/32 ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi připravit do dalšího jednání ZO vyhodnocení nákladů za komunální odpad v obci. ZO ukládá OÚ připravit novelu OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 12. Matrikářka obce předložila ZO ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč těmto novorozeným občánkům. Denisu Urbánkovi, č.p. 221 a Janu Bittnerovi, Chlebovická 217. Usnesení č. 667/32 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč těmto novorozeným občánkům: Denisu Urbánkovi, č.p. 221 a Janu Bittnerovi, Chlebovická Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč předal obci žádost o povolení zasazení stromu a umístění kamenného památníku na pozemku

8 8 obce u příležitosti 100 let českého skautingu. Slavnostní odhalení památníku chystají na Usnesení č. 668/32 ZO schvaluje umístění kamenného památníku k 100. výročí skautingu na obecním pozemku parc. č. 8/2 u Kulturního domu. ZO ukládá ZO poslat Junáku svazu skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč dopis o povolení umístění pomníku. 14. Římskokatolická farnost Staříč, Chlebovická 199, Staříč žádá obec o pomoc při financování výměny venkovních dveří a zárubní. Cenovou nabídku na výrobu dřevěných dubových dveří předložila farnosti firma HON Opava ,- Kč. Usnesení č. 669/32 ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi doporučit Římskokatolické farnosti Staříč oslovit další firmy, zabývající se výrobou dřevěných dubových dveří, neboť cenová nabídka firmy HON Opava je značně vysoká. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Staříč na zhotovení dřevěných dubových dveří do kostela. Hlasováno poměrem hlasů Předsedkyně kontrolního výboru ing. Jiřina Čermáková projednala s členy ZO čerpání finančních prostředků z veřejné finanční podpory Obce Staříč Fotbalovým klubem Staříč. Členové ZO se pozastavili nad tím, že FK účtuje obci drobné práce členů FK při lajnování hřiště atd. Usnesení č. 670/32 ZO zamítá, aby Fotbalový klub Staříč hradil z finančních prostředků obce drobné práce při údržbě hřiště. 16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 360 uzavřené dne předložila obci společnost GOLEM F-M s.r.o., Staříč č.p Při realizaci stavby došlo k některým úpravám předmětu díla. Po srovnání více prací a méněprací vznikla úspora ve výši Kč. Konečná smluvní cena se tedy snižuje na částku Kč bez DPH. Usnesení č. 671/32 ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 360 uzavřené dne předložila obci společnost GOLEM F-M s.r.o., Staříč č.p. 520 a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.

9 9 17. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene předložila obci Telefonica Czech Republic, a.s. Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2. Předmětem smlouvy je vložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k budově mateřské školy ve Staříči. (viz příloha) Usnesení č. 672/32 ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi oprávněným Telefonicou Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle Za Brumlovkou 266/2, zastoupená SITEL, spol. s.r.o. Praha 4 Michle Baarova 957/15 a povinným Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč předmětem smlouvy je podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě k budově MŠ ve Staříči - cena věcného břemene je včetně DPH 1.200,- Kč. ZO zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. Hlasováno poměrem hlasů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. SOD objednatele , č. SOD zhotovitele 14/6/2012) ze dne předložil zhotovitel společnost Rybka stavby a služby, s.r.o., Kostelní 733/2b, Kravaře pro objednatele 1 Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč a objednatele 2 OKD, a.s. Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, na základě plné moci Ing. Vladislavem Szmekem, ředitelem Důl Paskov, Staříč č.p Předmětem dodatku je cena díla mění se odstavec 1: Cena díla se navyšuje o vícepráce a méněpráce. Vícepráce hradí objednatel č. 1 (Obec Staříč) v plné výši. Vícepráce vč. DPH ,- Kč. Usnesení č. 673/32 ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvě o dílo (č. SOD objednatele , č. SOD zhotovitele 14/6/2012) ze dne předložil zhotovitel společnost Rybka stavby a služby, s.r.o., Kostelní 733/2b, Kravaře pro objednatele 1 Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč a objednatele 2 OKD, a.s. Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, na základě plné moci Ing. Vladislavem Szmekem, ředitelem Důl Paskov, Staříč č.p Předmětem dodatku je cena díla mění se odstavec 1: Cena díla se navyšuje o vícepráce a méněpráce. Vícepráce hradí objednatel č. 1 (Obec Staříč) v plné výši. Vícepráce vč. DPH ,- Kč a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu. 19. Základní škola a Mateřská škola Staříč předložila obci Výroční zprávu za školní rok 2011/2012. Usnesení č. 674/32 ZO bere na vědomí Výroční zprávu za školní rok 2011/2012, předloženou ZŠ a MŠ Staříč. 20. Při zápisu 31. zasedání ZO došlo k chybě u číslování usnesení. Chybně byla stejným č. 653/31 očíslována 2 usnesení.

10 10 Usnesení č. 675/32 ZO ukládá obecnímu úřadu zajistit opravu číslování usnesení z 31. zasedání ZO. 21. Majitelé pozemků parc. č. 1593/2 orná půda, 1594/14 orná půda, 1594/15 orná půda, 1594/16 orná půda, 1594/17 orná půda, 1594/18 orná půda, 1594/20 orná půda, 1597/3 trvalý travní porost a 1598/4 orná půda, vše v k.ú. Staříč, si dovolují požádat zastupitelstvo obce, aby obec přijala darem do svého vlastnictví tyto nemovitosti. V souladu s původní dohodou z roku 2008 a územním plánem by měla na předmětných pozemcích vzniknout běžná místní komunikace, díky které by byl zajištěn přístup k obecnímu pozemku 1595/2, ostatní plocha, k rybníku na této parcele a také přístup k nemovitostem výše uvedených dárců. Bod trvá. Usnesení č. 676/32 ZO přijímá dar pozemků parc. č. 1593/2 orná půda, 1594/14 orná půda, 1594/15 orná půda, 1594/16 orná půda, 1594/17 orná půda, 1594/18 orná půda, 1594/20 orná půda, 1597/3 trvalý travní porost a 1598/4 orná půda, vše v k.ú Staříč. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat darovací smlouvu. 22. Zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch parc. č. 2227/4 orná půda, k.ú. Staříč. Ke schválení byl předložen návrh na zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch uvedeného pozemku v případě, že Obec Staříč koupí nově odměřené pozemky parc. č. 1343/5 ostatní plocha, parc. č. 1338/3 trvalý travní porost a 2227/5 orná půda v k.ú. Staříč. Vlastník pozemku parc. č. 2227/4 žádá o věcné břemeno tak, aby měl přístup k tomuto pozemku z komunikace. Usnesení č. 677/32 ZO schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. 2227/4 orná půda, zapsán na LV č pro k.ú Staříč v případě, že se obec stane vlastníkem nově odměřených pozemků parc. č. 1343/5 ostatní plocha, parc. č. 1338/3 trvalý travní porost a 2227/5 orná půda v k.ú. Staříč a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2227/4 orná půda ve věci stavby Staříč splašková kanalizace a ČOV. ZO ukládá Mgr. Kubalovi sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene v případě, že bude splněna daná podmínka. ZO pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy za předpokladu splnění uvedených podmínek. 23.Smlouva o právu provést stavbu a užívat část pozemku Obci Staříč předložilo Povodí Odry, státní podnik Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49. Jedná se o smlouvu provést stavbu a užívat část pozemků p.č. 2069/75, 2069/86 a 1548/8 a dále pozemků parcely zjednodušené evidence PK 141/4 v k.ú. Staříč. Budoucí vlastník

11 11 pozemku se touto smlouvou zavazuje strpět výkon stavebníkova práva provést stavbu Revitalizace Olešné, km 6,8000 9,500 /č. stavby 5683/. Usnesení č. 678/32 ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a užívat část pozemku, kterou Obci Staříč předložilo Povodí Odry, státní podnik Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49. ZO schválilo koupi pozemku p.č. 1548/8 na svém 31. zasedání dne usnesením č. 649/31 a usnesením 653/31 schvaluje koupi pozemku p.č. 2069/75, 2069/86 a dále pozemků parcely ZE-PK 141/4. ZO ukládá Mgr. Jiřímu Kubalovi sepsat kupní smlouvy. Po vkladu pozemků nemovitostí na katastrální úřad zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a užívat část pozemku. Usnesení č. 679/32 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usnesení č. 627/30 bod č. 15.ze dne usnesení č. 631/30 bod č. 28 ze dne usnesení č. 647/31 bod č. 22 ze dne usnesení č. 648/31 usnesení č. 127/7 usnesení č. 649/31 usnesení č. 203/10 usnesení č. 650/31 usnesení č. 263/11 usnesení č. 651/30 usnesení č. 452/21 usnesení č. 652/31 usnesení č. 464/21 usnesení č. 653/31 usnesení č. 572/27 usnesení č. 658/32 usnesení č. 557/27 usnesení č. 666/32 usnesení č. 597/28 usnesení č. 676/32 usnesení č. 609/29 usnesení č. 620/30 usnesení č. 622/30 Zdeňka Šebestová předsedající Za správnost: T. Filínová Zbyněk Prokop Libor Kravčík zapisovatel ověřovatel ověřovatel

12 12

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. U s n e s e n í

Z á p i s. U s n e s e n í Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 09. 07. 2015 OÚ/471/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:, Mgr. Mazurová Barbora,,, Ing.Arch.

Více

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 1 Z Á P I S z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 1 Z Á P I S ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 1 Z Á P I S z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 1 Z Á P I S z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 1 č.j. 9/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 21.10.2015

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne 1 Z Á P I S ze 13. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.08.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Z Á P I S. ze 5. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10.1.2011

Z Á P I S. ze 5. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10.1.2011 1 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10.1.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Z Á P I S. z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014

Z Á P I S. z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014 1 Z Á P I S z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení Usnesení z 12. zasedání Rady obce Baška konané dne 15. 03. 2011 na OÚ Baška v 16:00 hod 1/12/2011 Rada obce schválila program 12. zasedání Rady obce Baška tak, jak byl předložen Ad 2) Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015

Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015 Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Petr Velich,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová Omluvena:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 7. 51/2015-7.61/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše

Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční listina.

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Z Á P I S. ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013

Z Á P I S. ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013 1 Z Á P I S ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

U s n e s e n í. z 4. schůze Rady města Kravaře konané dne 15. 12. 2010 v kanceláři starosty

U s n e s e n í. z 4. schůze Rady města Kravaře konané dne 15. 12. 2010 v kanceláři starosty Město Kravaře U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Kravaře konané dne 15. 12. 2010 v kanceláři starosty Rada města na své 4. schůzi dne 15.12.2010 projednala: 1. Kontrolu plnění úkolů z minulé rady 2.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.5.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.5.2013 1 č.j. 5/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.5.2013 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.5.2013 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.5.2013 20:10

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Přítomni: Ing. Koněvalík R., Cetkovský F., Mgr. Vláčil V., Hanzelová

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Obec Malé Svatoňovice. Z á p i s ze 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.10.2015 v Malých Svatoňovicích

Obec Malé Svatoňovice. Z á p i s ze 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.10.2015 v Malých Svatoňovicích Z á p i s ze 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.10.2015 v Malých Svatoňovicích Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů ZO Omluveni: Mgr. P. Nosek, J. Smutný, Mgr. D. Orsák Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 1 Z Á P I S ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 13.6.2012. Jednání zastupitelstva

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 8. 62/2015-8.70/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015 Přítomní: Ing. Jan Chudárek (starosta), Petr Dočkal (místostarosta), Jana Červenková, David Flám, Jaroslav Hruška, Lubomír Marušák

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva). Zapisovatel: Martina Švecová

Více

RO č. 68 2010 07-07 strana č.1

RO č. 68 2010 07-07 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 68. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 7. 7. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 68 1930 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 67. schůze rady ze

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

9.zasedání ZO Kozly konané 04.10.2011

9.zasedání ZO Kozly konané 04.10.2011 Obec KOZLY, okr. Louny, Ústecký kraj 9.zasedání ZO Kozly konané 04.10.2011 Hlavní program jednání: I. Zahájení zasedání, seznámení s programem, určení ověřovatelů 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více