Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction"

Transkript

1 Interakce mezi uživatelem a počítačem Human-Computer Interaction Václav Ždímal * Abstrakt HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem a počítačovým systémem při vykonávání různých úloh. Dlouhodobým cílem v této oblasti je přitom minimalizovat bariéry mezi potřebami uživatele a schopnostmi počítače a tyto potřeby správně zhodnotit. Pro hodnocení navržených uživatelských rozhraní se používají analytické a empirické metody. Cílem výzkumu je zhodnocení uživatelského rozhraní informačního systému z pohledu uživatele. Práce hodnotí konzistenci informačního systému a uživatelské rozhraní informačního systému z pohledu uživatele. Konzistentnost vzhledu informačního systému byla posouzena u dvou následujících stránek dvou informačních systémů a bylo sledováno, jak jsou stejné příkazy umístěny. Uživatelské rozhraní bylo hodnoceno dotazníkem (šedesát devět respondentů) sledujícím celkové hodnocení systému, obrazovku, terminologii a informace systému, učení se práce se systémem, schopnosti systému a snadnost používání. Informační systémy měly nedostatky v konzistentnosti, ale uživatelé je celkově hodnotili mírně kladně. Klíčová slova člověk, počítač, interakce Abstract HCI (Human-Computer Interaction) is a multidisciplinary branch dealing with the relationship existing between the human user and the computer system to perform various tasks. Long-term goal in this area is minimizing barriers between user needs and capabilities of the computer and properly assess these needs. For evaluation of the proposed user interfaces are used analytical and empirical methods. The aim of the study is to evaluate the user interface information system from the perspective of the user. Consistency of design information system are assessed in the following two pages two information systems and were monitored the location of the same * Ing. Václav Ždímal, Ph.D., Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel

2 commands. The questionnaire (sixty nine respondents) monitored total assessment of the system, screen, terminology and system information, learning to work with the system, the system capabilities and ease of use. Information systems had errors in consistency but overall assessment of the information system was slightly positive. Key words Human, Computer, Interaction ÚVOD HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem a počítačovým systémem při vykonávání různých úloh. Thomas Hewitt jej charakterizuje jako obor zabývající se designem, hodnocením a implementací interaktivních počítačových systémů, určených k používání člověkem, a studiem hlavních souvisejících fenoménů. Dlouhodobým cílem v této oblasti je přitom minimalizovat bariéry mezi potřebami uživatele a schopnostmi počítače tyto potřeby správně zhodnotit. (Hewitt et al., 1992 sec. Červenková, Hořava, 2009) Stručně bychom mohli říci, že HCI je obor zabývající se tvorbou uživatelských rozhraní a systémů. Všichni autoři se shodují, že se jedná o obor multidisciplinární a průnikový a podílejí se na něm psychologie, sociologie, počítačová věda, ergonomie, umění, design, lingvistika, filozofie, antropologie, fyziologie, umělá inteligence, inženýrské obory a mnoho dalších. Vznik HCI lze předpokládat kolem roku 1980, kdy se kromě odborníků na výpočetní techniku a fandů, začali počítači zabývat i další uživatelé (Carroll, 2009). Se změnou uživatelů nastaly i změny požadavků kladených na informační a komunikační technologie. Hlavní je uživatel, výpočetní systém má být zaměřen na očekávání, které od něj uživatel vyžaduje. Návrh starých systému často přinesl zmatení a zklamání, byla použita nevhodná terminologie, nefungovala online asistence, systémy nebyly konzistentní, objevovaly se chyby a omyly v aplikacích. Následkem byli nespokojení uživatelé. (Loukotová, 2009) Každý z autorů zabývajících se jakýmkoliv oborem si s sebou nese stopu své minulosti, hlavně vzdělání a praxe v konkrétním oboru. I když HCI je multidisciplinární, každý člověk podílející se na tvorbě uživatelských rozhraní si tuto stopu nese také. Odlišují se naše mentální modely, jako naše vnitřní reprezentace okolního světa, vztahů mezi jeho částmi a představy o následcích našich činů. Přesto navrhovatel systému by měl navrhnout uživatelské rozhraní podle mentálního modelu potenciálního uživatele, který mu, vzhledem k tomu že se 2

3 jedná o vnitřní reprezentaci není nikdy plně znám. (Soegaard, 2003) Přesto existují určité známé podmínky a na jejich základě stanovené zásady, z kterých je možno vycházet. TEORETICKÁ ČÁST HCI se zabývá dvěma komplexní systémy počítačem a člověkem a snaží se porozumět, jak tyto systémy vzájemně fungují. Cílem je vytvořit počítačové aplikace které umožní uživateli efektivnější práci ve srovnání s jinými systémy a samozřejmě ve srovnání s manuálními postupy. Otázkou je, jak maximalizovat různý potenciál. Jaké jsou obecné podmínky při užívání počítačů? Jedná se o uživatele z různých oborů, nejedná se o žádné experty. Aplikace by měly být snadné a přátelské pro všechny kategorie uživatelů. Požadavky musí vycházet z toho, jak se cítí uživatel, ne navrhovatel, aby se uživatel mohl soustředit pouze na úkol, který má plnit. Uživatelé vybírají systém podle toho, jak vypadá, ne podle jeho funkčnosti. Uživatel je člověk s očekáváními a dispozicemi, úspěch systému závisí na spolupráci koncového uživatele. Zároveň uživatel nesmí mít nereálná očekávání, hlavně v přechodové fázi, a autor systému jej nesmí vystrašit. Při práci s počítačem je důležité vnímání. Nakonečný (1998) vymezuje vnímání jako činností smyslů zprostředkovaný proces vytváření obrazů objektů či situace, v níž se objekt nachází. Nejvíce používaným smyslem při vnímání počítače je zrak. Pro návrh rozhraní platí obecná pravidla zrakového vnímání, je dobré pamatovat, že mnoho barev vytváří v uživateli zmatek, je lepší jich použít málo a vyvarovat se barevným kombinacím jako červená a zelená, které mohou zmást osoby barvoslepé. Základní mentální schopností člověka v HCI je lidská paměť. Nakonečný (1998) rozumí pamětí v užším smyslu úmyslné vštěpování a vybavování určitých zkušeností a návyků, pamětí v širším smyslu pak uchovávání a intervenci určitých zkušeností vůbec a jejich neúmyslný vliv v lidské psychice. Pro efektivní využívání lidské paměti je důležitý vhodný vjem. Lze využít například číselné pole, odřezky, efekt prvního a posledního. Komunikace mezi člověkem a počítačem probíhá přes uživatelské rozhraní. Ideální rozhraní by bylo takové, které by člověk vůbec nevnímal. Rozhraní má být snadné pro naučení, pochopitelné a transparentní. Konzistentní mají být různé části rozhraní i různá rozhraní různých aplikací. Systém a rozhraní je třeba navrhnout. Obecné principy návrhu uživatelského systému shrnuje Faulknerová (1998): Systém má být intuitivní a logický: nejdůležitější je logičnost návrhu, úlohy mají následovat logicky a přirozeně za sebou, uživatel by měl očekávat, co bude následovat nebo co bude 3

4 požadováno, neměl by být překvapován (s výjimkou her), dialogy a struktura mají být intuitivní a předvídatelné. Systém má být přiměřený úloze: rozhraní a dialogy mají být přiměřené vykonávané úloze, sytém musí podporovat uživatele. Systém má být konzistentní: stejné příkazy mají být zobrazovány na stejném místě a vykonávat stejné akce, stejné stisky kláves mají být použity pro stejné akce, uživatel nemá být překvapován, věci nemají být měněny, pokud pro to není dobrý důvod. Systém má být shovívavý: systém má být přátelský a odolný, lidské chování je nepředvídatelné a systém je musí přežít, uživatel musí cítit, že je součástí dobře navrženého systému člověk-počítač, kde každá část systému přispívá co nejlépe. Systém má obsahovat minimum nutných věcí: uživatel má mentální a fyzické limity, na což je nutné pamatovat při návrhu systému, je třeba se vyhnout přecpané obrazovce, mnoho šumu a mnoho příkazů se těžko učí, jinak je uživatel přetížený a přetížený uživatel je náchylný k chybám a náladovosti, protože je stresován. Systém má být flexibilní a adaptabilní: lidé nejsou stejní, jejich reakční čas a jejich schopnost pracovat bez chyb jsou rozdílné, dobrý systém je takový, který se dokáže adaptovat na uživatele. Systém má být zábavný. PRAKTICKÁ ČÁST Cílem výzkumu bylo zhodnotit dva rozsáhlé informační systémy z hlediska uživatele. Tyto informační systémy jsou využívány řádově stovkami až tisíci uživatelů, kteří je často a intenzivně používají. Informační systém byl hodnocen dvěma postupy. Nejprve byla hodnocena konzistentnost informačního systému. První z těchto dvou informačních systémů byl dále hodnocen uživateli kvantitativní metodologií a technikou dotazníků. Hodnocení konzistentnosti Konzistentnost vzhledu informačního systému byla posouzena u dvou následujících stránek dvou informačních systémů, nazvaných A a B, a bylo sledováno, jak jsou stejné příkazy umístěny. Byl porovnán počet odkazů na jednotlivých stránkách, stanoveno, které z nich jsou totožné, v jaké vzdálenosti od sebe jsou umístěny a zda odkazují na stejné adresy. Vzdálenost mezi stejnými odkazy byla měřena v % úhlopříčky první stránky. 4

5 Výsledky: Informační systém A: Na první stránce informačního systému A bylo identifikováno 25 odkazů, na druhé stránce 87. Z tohoto počtu bylo 13 odkazů stejných nebo podobných. Z těchto 13 odkazů bylo pět stejných a adresa cílového dokumentu byla stejná. Čtyři stejné dvojice textů odkazovali na různé stránky a čtyři odlišné textové dvojice odkazovali na stejnou stránku. Vzdálenost mezi stejnými nebo podobnými odkazy na následujících stránkách byla mezi 2 % a 19 %, průměrná vzdálenost byla 12 %. Informační systém B: Na první stránce informačního systému B bylo identifikováno 57 odkazů, na druhé stránce 75. Z tohoto počtu bylo 12 odkazů stejných nebo podobných. Z těchto 12 odkazů bylo 10 úplně stejných a jeden velmi podobný a adresa cílového dokumentu u nich byla stejná. Jedna stejná dvojice textů odkazovala na různé stránky. Vzdálenost mezi stejnými odkazy na následujících stránkách byla mezi 4 % a 50 %, průměrná vzdálenost byla 26 %. Diskuze Při diskuzi s autory informačního systému byla jako pravděpodobná příčina nekonzistentnosti určena tvorba různých stránek systému různými autory. K podobné situaci dochází, když různé verze stejného programu překládá z cizího jazyku do češtiny jiný překladatel a stejné příkazy mají jiné označení. Hodnocení informačního systému uživatelem Použité metody a výzkumný soubor Informační systém A byl dále hodnocen uživateli. Pro hodnocení informačního systému uživatelem byla zvolena kvantitativní metodologie a technika dotazníků. Použitý dotazník sestával ze dvou částí. První část byla sociodemografická a obsahovala věk, pohlaví a délku doby používání zvoleného informačního systému. Druhá část obsahovala vzorové otázky dotazníku QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction - dotazník spokojenosti s uživatelským rozhraním) (Barnes, 2003), kterých je 32. Pro sledování spokojenosti s uživatelským rozhraním bylo osloveno 69 respondentů ve věku 19 až 25 let, z toho 15 mužů a 54 žen. Tito respondenti tvořily dvě skupiny: první skupina používala zvolený informační systém krátkou dobu přibližně 3 měsíce. Druhá skupina používala informační systém přibližně 43 měsíců. 5

6 Výsledky Mezi uživateli dlouhodobými, kteří používají informační systém déle než 43 měsíců a uživateli krátkodobými, kteří používají informační systém 3 měsíce, se projevily rozdíly v hodnocení spokojenosti s uživatelským rozhraním. Dlouhodobí uživatelé hodnotí celkově systém příznivěji než krátkodobí. Za dlouhou dobu používání jsou s daným informačním systémem více sžití a mají méně potíží při vykonávání jednotlivých operací, především operací vykonávaných jen jednou za delší období. Ostatní prvky tj. vlastnosti obrazovky, terminologie a systém zpětné vazby, učení se práce se systémem, schopnosti systému a přívětivost používání systému byly lépe hodnoceno uživateli krátkodobými. U těchto prvků lze předpokládat, že noví uživatelé se setkali s méně problémy při práci s informačním systémem, a proto je ještě neznají a jsou tolerantnější. Naopak dlouhodobí uživatelé jsou více kritičtí, mají větší nároky na jednotlivé parametry uživatelského rozhraní a celkového chování systému. Největší zjištěné rozdíly byly u otázky Vaše hodnocení systému těžký - snadný, kde krátkodobí uživatelé vzhledem k malým zkušenostem s používáním systému jej hodnotili jako těžší než uživatelé dlouhodobí. Na druhou stranu krátkodobí uživatelé považují systém za rychlejší a spolehlivější. Zde lze předpokládat, že méně pracovali s náročnějšími úlohami a v obdobích extrémních zátěží systému a problémy s rychlostí systému ještě nezažili, ztratili méně dat, mají méně špatných zkušeností, a proto systém hodnotí lépe. Chien, Diehl & Norman (1988) rozdělili uživatele do dvou skupin, podle oblíbenosti a neoblíbenosti informačního systému. Uživatelé v našem výzkumu odpovídají na základě srovnání odpovědí stejných otázek mezi uživatele, kteří mají oblíbený daný informační systém. Nevýhodou tohoto srovnání je velký časový rozdíl mezi dobou výzkumů. Protože vyhodnocení osobnostní dotazníku DOPEN neprokázalo žádnou souvislost mezi sledovanými charakteristikami a jednotlivými prvky uživatelského rozhraní, není nutno na základě tohoto výzkumu zohledňovat tyto osobnostní charakteristiky při návrhu uživatelského rozhraní. Závěr Téměř všichni lidé používají v dnešní době ve svém životě počítače v různé podobě a musí s nimi komunikovat. Většina z nich jsou uživatelé a ne odborníci a vyžadují komfortní používání. Doba tohoto používání je značná a dobře navržené rozhraní ušetří čas a náklady. Přestože zásady tvorby uživatelského rozhraní člověk - počítač jsou známy, prokázalo se, že 6

7 ne vždy jsou dodržovány. V tomto výzkumu byly nalezeny nedostatky v konzistentnosti informačních systémů, které bylo možno při jejich tvorbě eliminovat použitím vhodných hodnotících postupů. Pokud informační systém hodnotí sami uživatelé, byly mezi nimi zjištěny rozdíly podle doby používání. Uživatelé krátkodobí vidí problémy spíše se zvládnutím celého systému, uživatelé dlouhodobí hůře hodnotili rychlost a spolehlivost systému. I když žádný informační systém nezvládne vše, při jeho návrhu by bylo vhodné zohlednit nároky různých typu uživatelů. Literatura CARROLL, J.M. Human Computer Interaction (HCI) [online] [cit ]. < action_hci.html>. ČERVENKOVÁ, A. HOŘAVA, M. Předmluva. In Uživatelsky přívětivá rozhraní. 1. vyd. Praha: Horava & Associates, (ISBN ) FAULKNER, CH. Human-Computer Interaction. Hemel: Prentice Hall Europe, 1998.( ISBN ) HEWITT, T. et al., ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. ACM Press, LOUKOTOVÁ, K. Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. In Uživatelsky přívětivá rozhraní. 1. vyd. Praha: Horava & Associates, (ISBN ) NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, (ISBN ) SOEGAARD, M. Mental models. [online] [cit ]. < >. 7

Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko Software engineering course at OAMK Oulu, Finland

Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko Software engineering course at OAMK Oulu, Finland Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko Software engineering course at OAMK Oulu, Finland Magdalena Raszková Abstrakt Příspěvek se zabývá koncepcí předmětu Softwarové inženýrství na Oulu University

Více

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ II. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ A VLIVY OBORU HUMAN-COMPUTER INTERACTION

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ II. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ A VLIVY OBORU HUMAN-COMPUTER INTERACTION VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ II. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ A VLIVY OBORU HUMAN-COMPUTER INTERACTION Richard Papík Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK Ze složitého udìlat jednoduché, z jednoduchého bìžné

Více

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA PROBLEMATIKA ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Hálek V., Hanuš L. Ústav krajinné

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Abstrakt Tato práce se zabývá novým grafickým uživatelským rozhraním, který se objevil s nástupem Microsoft

Více

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav CHRÁSKA Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Úvod cíl výzkumu Hlavním cílem srovnávacího výzkumubylo

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

Regresní analýza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách

Regresní analýza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách Regresní analýza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách RNDr. Martin Hála, CSc. Abstract: Various statistical methods and tools were used and tested when analyzing traffic accidents. The main stress

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.20 2002 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů ČSN ISO/IEC 11581-3 36 9814 Únor Information

Více

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Jahoda Robert; Škrobáčková Hana ABSTRACT The main aim of this article is to describe the attitudes toward ways of financing

Více

Petra Pokorná, Petr Ptáček

Petra Pokorná, Petr Ptáček Learning Materials less Exposed Subjects for Students of Chemistry Teaching Učební materiály k výuce méně exponovaných témat pro studenty učitelství chemie Petra Pokorná, Petr Ptáček Abstract: Based on

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK

KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní. HTC Desire HD. (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz

A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní. HTC Desire HD. (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní HTC Desire HD (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz 20. 10. 2011 ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická 2 Obsah: Obsah... 2 Popis zařízení...

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

Testova nı e-shop Alza.cz

Testova nı e-shop Alza.cz Testova nı e-shop Alza.cz Projekt A TUR, letní semestr 2013/2014 Adam Uhlíř (uhlirad1@fel.cvut.cz) 1 1. Úvod... 3 1.1 Popis aplikace... 3 1.2 Popis uživatelů... 3 2. Metodika testování... 4 2.1 Kognitivní

Více

Návrh uživatelského rozhraní

Návrh uživatelského rozhraní Návrh uživatelského rozhraní 5. Teorie HCI, kognitivní aspekty, způsoby interakce, speciální uživatelská rozhraní. Human-Computer Interaction (HCI) návrh, implementace a vyhodnocení interaktivních systémů

Více

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV 14. LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ doprovodný text kurzu Praktické použití počítačů ve výuce 22. až 24. srpna

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D visualization of the museum of military equipment Bc.Tomáš Kavecký STOČ 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 2 ABSTRAKT Cílem této práce je

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Alena Musilová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Alena Musilová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Identifikace přínosů hodnocení použitelnosti webového geografického informačního systému Bc. Alena Musilová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku Martin Moravec Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o.

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Pokyny pro autory. (Times, 14, tučně, kapitálky) (Times, 10, tučně, kurzívou) (Times, 10, normálně)

Pokyny pro autory. (Times, 14, tučně, kapitálky) (Times, 10, tučně, kurzívou) (Times, 10, normálně) Pokyny pro autory Doporučujeme všem autorům, aby pro psaní článku použili předem definovaný vzor šablony pro autory, která je již upravena dle požadavků. Šablona pro psaní článků je pevně definovaná, zvolené

Více

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Operational risks in bank services providing Ing. Veronika Bučková, PhD. Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov e-mail: veronika.buckova@vslg.cz

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality

Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality Interface gauge (lenght and weight) to information system for quality support Martin Švec Bakalářská práce 2010 UTB

Více

Prototypování, testování prototypů

Prototypování, testování prototypů Prototypování, testování prototypů Lenka Němečková lenka.nemeckova@gmail.com Komunikace člověk-počítač 2 Prototypování Konkretizace designových návrhů Platforma pro evaluaci návrhů Platforma pro získání

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

DAŇOVÉ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY NA INTERNETU

DAŇOVÉ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY NA INTERNETU DAŇOVÉ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY NA INTERNETU JAN KOPŘIVA Fakulta podnikatelská, VUT v Brně; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek je zaměřen na

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA Ing. Tomáš Kamaryt Ing. Tereza Vyskočilová Katedra průmyslového inženýrství, Fakulta strojní, ŽCU Plzeň Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hodnocení použitelnosti webových geografických informačních systémů. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hodnocení použitelnosti webových geografických informačních systémů. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hodnocení použitelnosti webových geografických informačních systémů Bc. Martin Jedlička Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová

VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM Dagmar Škodová Parmová Anotace: Řízení vztahů se zákazníky je synonymum pro řídící systém, který na základě uložených a analyzovaných

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. Předpis sazby Autor: Markéta Březinová

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING

VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING Bc. Aneta Panchártková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní, Studentská 84 532

Více

Co skrývá uživatelské rozhraní?

Co skrývá uživatelské rozhraní? Co skrývá uživatelské rozhraní? Uživatelské rozhraní interaktivních systémů je styčným bodem člověka s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Jako lidský výtvor je součástí kultury, která působí

Více

LAYOUT OF COMPUTER CLASSROOM - COMPARISON AND ANALYSIS OF POSSIBLE SOLUTIONS. Jiří DOSTÁL Zuzana KOPEČKOVÁ

LAYOUT OF COMPUTER CLASSROOM - COMPARISON AND ANALYSIS OF POSSIBLE SOLUTIONS. Jiří DOSTÁL Zuzana KOPEČKOVÁ RESEARCH ARTICLES LAYOUT OF COMPUTER CLASSROOM - COMPARISON AND ANALYSIS OF POSSIBLE SOLUTIONS Jiří DOSTÁL Zuzana KOPEČKOVÁ Abstract: This paper compares possible solutions of layout of computer classrooms.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hodnocení použitelnosti webových geografických informačních systémů. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hodnocení použitelnosti webových geografických informačních systémů. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hodnocení použitelnosti webových geografických informačních systémů Bc. Martin Jedlička Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

KRITICKÁ MÍSTA V TECHNOLOGICKÉM PROCESU PŘÍLEŽITOSTNÉ OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY

KRITICKÁ MÍSTA V TECHNOLOGICKÉM PROCESU PŘÍLEŽITOSTNÉ OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY KRITICKÁ MÍSTA V TECHNOLOGICKÉM PROCESU PŘÍLEŽITOSTNÉ OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY CRITICAL POINTS IN TECHNOLOGICAL PROCESS OF OCCASIONAL PASSENGER ROUTE TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace:

Více

PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY. Mgr. Jiřina Boušková

PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY. Mgr. Jiřina Boušková PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mgr. Jiřina Boušková ANOTACE 1. Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.03 2. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3. Vytvořeno: září 2012 4. Ročník: 5. ročník osmileté gymnázium (RVP-G)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2015, roč. 18 Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2015, Vol.

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2015, roč. 18 Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2015, Vol. INOVATINÍ PŘÍSTUP K VYSKLADŇOVÁNÍ MATERIÁLU S OHLEDEM NA SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY INNOVATIVE APPROACH TO THE MATERIAL PICKING WITH REGARDS TO THE ASSOCIATED COSTS Ing. Tomáš KAMARYT Ing. Tomáš ČECHURA PhD.

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Mobilní zařízení pro monitorování pacientů. BcA. Martin Matoušek

Mobilní zařízení pro monitorování pacientů. BcA. Martin Matoušek Mobilní zařízení pro monitorování pacientů BcA. Martin Matoušek Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá designem mobilního měřícího zařízení pro urologické vyšetření, jež je rozdělená

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Alţběta Johanna Bartošová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Sport jako prvek psychorelaxace a jeho vyuţití na Pardubicku Alţběta Johanna

Více

Unstructured data pre-processing using Snowball language

Unstructured data pre-processing using Snowball language Unstructured data pre-processing using Snowball language Předzpracování nestrukturovaných dat pomocí jazyka Snowball Bc. Pavel Řezníček, doc. Ing. František Dařena, PhD., Ústav informatiky, Provozně ekonomická

Více

Využití stavebnice Lego při výuce

Využití stavebnice Lego při výuce Využití stavebnice Lego při výuce Usage brick box LEGO in education Michal Pikner Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Tato práce pojednává o využití robotů,

Více

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

VÝZKUMNÝ ONLINE NÁSTROJ LIKEEX V PRAXI

VÝZKUMNÝ ONLINE NÁSTROJ LIKEEX V PRAXI ProInflow : Časopis pro informační vědy 1/2011 Irena Prázová, Michala Sošková VÝZKUMNÝ ONLINE NÁSTROJ LIKEEX V PRAXI Zajímavosti z oboru Abstrakt: Článek se zaměřuje na zhodnocení použití online dotazovacího

Více

Databáze!vědeckých!lékařských!informací!

Databáze!vědeckých!lékařských!informací! ÚSTAVINFORMAČNÍCHSTUDIÍAKNIHOVNICTVÍ FFUKVPRAZE RichardPapík Databázevědeckýchlékařskýchinformací Verze1.0 Praha 2011 Mít odvahu, hledat, najít a nevzdávat se A. Tennyson, anglický básník Ze složitého

Více