Hotelová škola Teplice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotelová škola Teplice"

Transkript

1 Zpravodaj Asociace hotel a restaurací R l ro ník 6 Hotelová škola Teplice Držitelka ocenění Škola roku 2011 Generální partner AHR R Exkluzivní partner AHR R Exkluzivní partner AHR R AHR R je lenem

2 NEFILTROVANÉ PIVO S NEKONEČNÝM PŘÍBĚHEM V CHUTI naplní smysly vzrůstající chutí a pocity, ve kterých převládá čichová a chuťová jemnost, jež polknutím nemizí, ale naopak dlouho doznívá na jazyku přichází radost z výtečného piva, provázená osvěžujícím řízem a pivní chutí na patře, dovršená pocitem lahodné vláčnosti piva, která přetrvává a těší chuť a vůně piva se plně otevírá v pravé pivní tóny, doprovázené neupravenou pivní pikantností, s příjemným dozníváním, jež vábí k dalšímu intenzivnímu radostnému doušku Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

3 ÚVODNÍK Obsah Úvodník...3 Ze sekretariátu Aktuality Profil Akce...12 Trendy...13 Trendy gastro...14 Profesní rozvoj Z regionů...17 Stalo se...18 Legislativa Rejstřík, tiráž, ceník Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady zá í, pro vina e asi to nejkrásn jší období v roce. N kdy také smutné období, kdy jim m že dát matka p íroda nemilosrdn najevo, že p es veškerou snahu a pé i je ona tím, kdo rozhoduje o jejich úsp chu, i nezdaru. V našem p ípad to není p íroda, ale zákazník a naše schopnost p izp sobit se jeho pot ebám. Poslední pr zkum, kterým jsme vás na konci léta oslovili, potvrzuje dlouhodobý problém udržet cenu a úrove tržeb, i když host k nám již jezdí o n co více. Více než dv t etiny ubytovacích za ízení zatím nedosáhly vyšší pr m rné ceny než loni, p estože t etina z nich zaznamenala vyšší obsazenost. Ubývá firemní klientela, p ijelo mén host z N mecka a Holandska, hosté více šet í, ale o ekávají za to vyšší kvalitu služeb. V restauracích jsme zaznamenali u více než t etiny len pokles tržeb v rozmezí % ve srovnání s minulým rokem. I tady platí, že hosté cht jí jíst co nejlevn ji, ale navíc mnohdy sáhnou po nižší kvalit za mén pen z. Spot ební chování našich host je realita, která se jen t žko v dohledné dob zm ní. P esto není zatím tak zle. Více než 80 % našich len si uv domuje nebezpe í bezhlavého prodeje p es slevové portály a nevyužívá je v bec nebo pouze jako nástroj pro marketing nov zavád ného produktu. Ješt donedávna to bylo sedmdesát procent. Pozitivní na dob slevových portál m že být také to, že stále více vnímáme význam a sílu on-line distribu ních sítí a touto problematikou se zabýváme. Nabízet naše služby p es rezerva ní portály (OTA) je dnes již samoz ejmostí pro v tšinu poskytovatel ubytovacích služeb a je to jist velmi efektivní cesta. Problémem, který také narušuje naši snahu o dosažení profitability, jsou stále se zvyšující distribu ní náklady na tento zp sob prodeje. Je dobré se podívat na zkušenosti koleg v zahrani í. Zatímco u nás se až ve dvou t etinách hotel pohybují provize OTA mezi %, nap íklad v sousedním Rakousku je to pouze %. P itom v n kterých zemích již probíhají soudní spory, které by m ly vy ešit jednostranný diktát obchodních podmínek. Kone n se otevírá diskuse, zda má mít poskytovatel služby svou kapacitu pod vlastní kontrolou, a to v etn cenové politiky. K podobným diskusím je nezbytný jednotný p ístup všech poskytovatel služby, nap íklad v rámci jejich profesní organizace. S tím míváme problém. Nap íklad p i vyjednávání s kolektivními správci autorských odm n v roce 2010 se spole ného postupu drželo jen deset procent len. Možná je téma výše distribu ních náklad novým podn tem, kterým bychom se mohli zabývat. Jist by m lo smysl pro všechny leny, protože význam on-line distribuce poroste a s ním i tlak na ceny. Bez vás to ale jen t žko dokážeme. Váš Václav Stárek HARMONOGRAM AKCÍ AHR ČR V ROCE 2012 TERMÍN NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ 19. září Seminář Dobrá pověst na internetu jako prodejní nástroj 9:00 16:00, sekretariát AHR ČR 20. září Jednání KS Moravskoslezského kraje 13:00 15:00, Ostrava 26. září Jednání KS Karlovarského kraje 8:00 17:00, Karlovy Vary 26. září Roadshow pro Jihomoravský kraj a Vysočinu 2. října Jednání KS Libereckého kraje 8:00 17:00, hotel Holiday Inn Brno, sál Beta a Alfa, Křížkovského 20, Brno od 15 h, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec 3. října 4. října Seminář Základy revenue managementu aneb jak optimálně využít hotelovou kapacitu Gastronomický seminář s Jiřím Králem Pokrmy Czech Specials a možnosti využití projektu 9:00 16:00, sekretariát AHR ČR 9:30 15:00, gastrostudio SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice října Veletrh FOR GASTRO & HOTEL :00 17:00, Praha výstaviště Letňany 9. října Jednání KS Praha česká místo bude upřesněno 11. října Seminář Recepce 9:00 16:00, sekretariát AHR ČR Více informací na 3

4 ZE SEKRETARIÁTU Propagace restaurací Czech Specials 2013 V srpnu prob hla pracovní sch zka partner projektu Czech Specials, jejímž hlavním tématem byla podpora zna ky a certifikovaných restaurací. Agentura CzechTourism p ipravuje projektu prostor v rámci nových webových stránek Foto: CzechTourism Zde budou exkluzivn prezentovány služby restaurací majících zna ku Czech Specials. Spušt ní prezentací je plánováno na konec tohoto roku. Zvažuje se dlouhodob jší spotová kampa v rádiích s celoplošným pokrytím, sout že ve ejnosti na téma eské gastronomie. Snahou partner bude zapojit ve ejnost k získání recenzí a zvýšit pov domí o zna ce Czech Specials. Volby předsedy Prague Chapter Dne 4. zá í se uskute nilo setkání pražské zahrani ní sekce, na kterém byl zvolen jako nový p edseda sekce Ing. Filip Kühnel, generální editel spole nosti OREA HOTELS. Zárove byly vytvo eny t i pracovní skupiny, které se budou zabývat komunikací s Magistrátem hl. m sta Prahy, on-line distribu ními kanály a rovnými podmínkami na tomto trhu a poslední pracovní skupina se zam í na podporu MICE segmentu pro pražské hotely. Připomínky k autorskému zákonu Nové materiály pro nábor členů Sekretariát p ipravil pro pot eby náboru nových len jednoduchý a graficky atraktivní propaga ní materiál, který stru n informuje o tom, ím se asociace zabývá a jaké výhody m že poskytnout svým len m. Materiál je vydán ve dvou jazycích, eštin a angli tin. Slouží sekretariátu a krajským sekcím pro nábor nových len. Pokud znáte ve svém okolí za ízení, které byste mohli Foto: CzechTourism AHR R zpracovala a p edložila Ministerstvu kultury finální p ipomínky k p ipravované novele autorského zákona v etn paragrafového zn ní. Návrhy se týkají transparentnosti tvorby poplatk a jejich p im enosti, v etn platby pouze za obsazené pokoje, dále nezvyšování práv kolektivních správc na úkor uživatel oproti p vodnímu zákonu a liberace, ešení neshody ve stanovení cen na další období, kdy by m l být vytvo en systém, který umožní uživatel m zaplatit ve stejných sazbách jako v p edchozím roce a následn nechat rozhodnout soud o oprávn nosti p ípadného navýšení poplatk, aniž by se jednalo o neoprávn né užívání díla v dob, než dojde ke kone nému rozhodnutí. O tomto materiálu budeme dále komunikovat s poslanci Parlamentu R. Krom paragrafového zn ní návrh obsahuje také od vodn ní s argumenty AHR R jako reprezentanta podstatné ásti uživatel autorských d l. doporu it jako nového potenciálního lena asociace, budeme velmi rádi, když nám tuto informaci sd líte, a sekretariát bude s nabídkou majitele t chto za ízení p ímo kontaktovat. Stejn tak vám m žeme zaslat poštou tyto materiály v požadovaném množství, pokud byste m li zájem je sami využít a p ímo oslovit kolegy ve svém m st nebo kraji. Různé První zá ijový týden prob hlo jednání Hotelstars Union ve Vídni. Na programu jednání byla p íprava evropského pr zkumu ve ejného mín ní o systému hotelových hv zdi ek a debata o aktualizaci certifika ních kritérií pro hotely. O výsledcích jednání vás budeme informovat v nadcházejícím ísle AHR fóra. AHR R p ipravuje spolupráci s eskou tiskovou kancelá í. P edm tem spolupráce bude podpora produkt a služeb TK a v tší mediální zviditeln ní stanovisek asociace. Sekretariát AHR R v t chto dnech dokon- uje výb r autorských poplatk pro INTER- GRAM za rok Pokud máte zájem se k této aktivit p idat, kontaktujte neprodlen sekretariát. V letních m sících prob hla nomina ní fáze ankety Penzion roku, do které se p ihlásilo 329 penzion, a hosté svými tém hlasy poslali do finále 10 nejlepších. Jaké penziony to byly, vám ukážeme p íští m síc. Stalo se 7. srpna setkání Václava Stárka se zástupcem Klubu eských turist Jaroslavem Krejzlíkem. B hem jednání byly dohodnuty možnosti další vzájemné spolupráce a podpory obou organizací. Mezi n bude pat it podpora klasifikovaných ubytovacích za- ízení v tiskovinách vydávaných klubem turist a spolupráce na mezinárodní konferenci turist, která se uskute ní ervna 2013 v Praze. Ob organizace mají zájem prohloubit i do budoucna vzájemnou spolupráci a za tímto ú elem p ipraví spole né memorandum, které bude jasn definovat oblasti vzájemné podpory. 8. srpna se Klára Zachariášová a Václav Stárek zú astnili jednání všech partner projektu Czech Specials Ochutnejte eskou republiku na p d agentury Czech- Tourism. Cílem jednání bylo vyhodnotit dosavadní výsledky projektu, p ipravit marketingové aktivity na podporu certifikovaných restaurací v p íštím roce a dohodnout p ípadné další úpravy podmínek certifikace tak, aby více odpovídaly možnostem a pot ebám jejich provozovatel. Na základ zkušeností se ukazuje nutnost více zviditelnit projekt pro hosty certifikovaných restaurací a zajistit v tší informovanost obsluhujícího personálu. 15. srpna tisková konference na téma jednotné ozna ování hotel v Evrop srpna setkání s d tmi z d tských domov na akci s názvem Letní camp Nadace AHR R v Klánovicích. Setkání se zú astnili Ivana N mcová, p edsedkyn správní rady nadace, Klára Zachariášová, Alžb ta Cedidlová a Václav Stárek. Více v dalším p ísp vku. P ipravila Klára Zachariášová 4

5 ZE SEKRETARIÁTU Letní camp Nadace AHR ČR Nadace AHR ČR uspořádala v rámci svého projektu Start do života dvoudenní tematické setkání pro děti z dětských domovů. Cílem této akce bylo p íjemnou a zábavnou formou p edstavit obor hotelnictví a gastronomie jako zajímavou možnost budoucí profese d tí a nabídnout jim podporu p i studiu t chto obor. Akce se uskute nila za laskavé podpory St ední školy hotelnictví a gastronomie S MSD v Klánovicích a zú astnilo se jí celkem 18 d tí z 5 d tských domov z celé republiky. Jednalo se o žáky z 8. a 9. t íd, ale také o studenty, kte í se již na dráhu kucha a íšník vydali, ale zatím nevyužili možnost zapojit se do projektu Start do života. P edsedkyn nadace AHR R Ivana N mcová, která má mnohaletou praxi z hotelnictví, se s našimi milými hosty setkala u zajímavé debaty o tom, co vše b hem své praxe v hotelnictví zažila, a p idala také pár zajímavých historek ze setkání s významnými osobnostmi. Odpoledne bylo v nováno va ení v modern za ízeném gastronomickém studiu klánovické školy. Za plotnu se postavil Ji í Král (šéfkucha restaurace Aureole) spolu s Janem Tomešem (sushi chef restaurace Aureole). Va ila se thajská polévka tom yam a jako druhou ukázku si pánové p ipravili sushi. D ti m ly možnost nejen samy va it pod vedením dvou profesionálních kucha, ale také se seznámit s tajemstvím n kterých surovin a zp sobem jejich zpracování. Poté, co všichni ochutnali to, co sami nava ili, ekala d ti aktivita pon kud odlišná. Jednalo se o divadelní maskování, kdy se naši hosté mohli p esv d it nap íklad o tom, jak budou asi vypadat jako sta í lidé. P estože jsme tuto aktivitu do programu za adili pro odleh ení, sklidila velký úsp ch. Divadelní maské i Pavel Pavlovský a Tereza Stárková p edvedli, jaké prom ny lze docílit vhodným nalí ením a ú esem. Po chodbách školy se rázem pohybovali upí i, sta í ci a n které pohádkové postavy. Druhý den byl v nován návšt v gastronomického muzea v Praze a exkurzi do restaurace Aureole a hotelu InterContinental Praha. V íme, že se touto akcí poda ilo p esv d it naše budoucí mladé kolegy, že náš obor je velmi zajímavý, a t šíme se, že je budeme moci podporovat v rámci našeho projektu Start do života nejen b hem jejich vlastního studia, ale také p i hledání vhodného pracovního místa. Pod kování pat í všem, kte í se tohoto p íjemného setkání zú astnili, a také vedení školy v etn PhDr. Ludvíka Vomá ky, CSc. Ti se o naše hosty výborn postarali jak po stránce ubytování, tak zajišt ním stravovacích služeb. Text: -red- Foto: archiv AHR R 5

6 AKTUALITY Kandidáti výročních cen AHR ČR 2012 Výb rové komise p edloží Rad AHR R ke schválení své návrhy na nositele výro ních cen 2012, které budou p edány 9. listopadu 2012 na galave eru v rámci 7. výro ní konference AHR R v Hradci Králové. Hoteliér roku 2012 (nezávislé hotely): Ko án Pavel (hotel Nástup, Lou ná pod Klínovcem), Doubek Karel (hotel Adria, Praha), Gryczová Petra (hotel Luník, Praha), Andrlová Vladimíra (hotel Royal Regent, Karlovy Vary), Kosnar Tadeáš (hotel U krále Karla, Praha), Neveselý Jan (Boutique Spa Hotel Aqua Marina, Karlovy Vary), Lží a Petr (hotel Grand Majestic Plaza, Praha), Tlapa Jan (Best Western Hotel Vladimir, Ústí n. Labem), Pfeffer-Ferklová Andrea (Grandhotel Pupp, Karlovy Vary). Hoteliér roku 2012 ( et zcové hotely): Rybní ková Hana (Harmony Club hotel, Špindler v Mlýn), Hlinský Zden k (OREA Hotel Pyramida, Praha), Seifert Michael (Mamaison Hotel Imperial Ostrava). Restauratér roku 2012 (samostatné restaurace): Zach Petr (restaurace U Bulánka, Bat ovice), Novák Martin (Café Colore, Praha), Bauerová V ra (restaurace Pamplona, Libochovice), Pavlí ek Libor (restaurace V Zátiší, Praha), Št pánek Pavel (restaurace Mlýnec, Praha), Melich Tomáš (restaurace Bellevue, Praha). Restauratér roku 2012 (hotelové restaurace): Lachman Ivo (restaurace hotelu Panorama, Blansko), Geryk Robert (restaurace Prominent hotelu Holiday Inn Brno). Penzion roku 2012: PUP Penzion U Palounk, eská Lípa. (Další uvedeme v p íštím ísle) Škola roku 2012: Hotelová škola Bohemia Chrudim, St ední škola hotelnictví a gastronomie S MSD Praha Klánovice, Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pod brady. Mladý/á manažer/ka roku 2012: Bení ek Jan (penzion Blanko, Nová Byst ice), Hrabová Aljona (Superior Spa Hotel Olympia, Karlovy Vary), Ko ová Eva (Olympia Hotel Karlovy Vary), Becková Lucie (Royal Regent Hotel, Karlovy Vary), Martinický ubomír (Euroagentur Hotel Rokoko Praha), Erberová Tereza (Grand Hotel Bohemia, Praha), Hájková Markéta (hotel Jalta Praha). Green manager roku 2012: Dvo á ek Hynek (OREA Wellness Hotel Santon, Brno), Gaillyová Yvonna (ekopenzion Centra Veronica, Host tín). Včasná a pravidelná informovanost je jeden z hlavních benefitů Nezapomínejte nám oznamovat zm ny údaj a kontakt, jen tak vám mohou být naše informace užite né. Mnohdy nastavené filtry proti spamu i nep edané informace dalším odpov dným pracovník m zp sobují komplikace související se v asnými reakcemi a kroky len asociace. Kontakt: Miluše Hlavá ková, tel..: , Ověřte platnost certifikátu svého ubytovacího zařízení Platnost osvědčení (certifikátu) dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky je vyznačena přímo na jeho znaku, který je vyvěšen obvykle na dveřích či u vchodu. asto se setkáváme s tím, že ubytovací za- ízení mají stále vyv šený znak certifikace s prošlou dobou platnosti, i adu let. V takovém p ípad jde z pohledu eské obchodní inspekce o klamání spot ebitele. Proto všem ubytovacím za ízením doporu ujeme odstranit neplatné certifika ní znaky. AHR R po ítá se zahájením nové etapy klasifikace dle mezinárodní certifikace Hotelstars Union pro období na podzim tohoto roku. Ubytovací za ízení, kterým kon í certifikace koncem letošního roku, mají možnost se recertifikovat. V takovém p ípad kontrolu provede pouze jeden kontrolor. Cena nové certifikace z stává nezm n na. Recertifikace prob hne jednoduchým zp sobem, každé ubytovací za ízení bude v p edstihu informováno em o dalším postupu. Pokud se recertifikace týká práv vás a prob hla u vás zm na ového kontaktu, oznamte to prosím na níže uvedené ové adrese. Více informací o klasifikaci naleznete na Klára Hájková, tel.: , Co má společného Oscar a hotelnictví? Jedna z nejprestižnějších cen Cena Akademie, resp. filmový Oscar se poprvé udílela v roce 1929 v HOTELU Roosevelt v Los Angeles. Spojení hotelnictví s udílením Oscar vydrželo až do roku 1942 poté se udílení p esunulo do divadel a jiných kulturních prostor a do hotel se dosud nevrátilo. Bohužel. Sláva ceny však nadále rostla a po jejím vzoru za aly vznikat další ceny nazvané též Oscar. Jednou z nich je od roku 1999 i mezinárodní a národní ekologický Oscar oficiální název ceny je Energy Globe Award. V eské republice udílení této nejprestižn jší ekologické ceny zast ešuje spole nost E.ON. Nám tedy hotelu Adria se pošt stilo, že jsme se z cca dvou set nominovaných dostali mezi sedm finalist. P áli bychom si, aby se letos Oscar vrátil op t do hotelu myslím, že by to byla prestiž a propagace nejen jednoho HOTELU, ale celého našeho oboru, tedy HOTELNICTVÍ. Držte nám palce na po átku íjna! Více informací najdete na Karel Doubek Foto: archiv hotelu Adria Ilustrace: Thinkstockphoto.com 6

7 AKTUALITY Slevové portály souhrnné výsledky průzkumu HOTREC Evropská konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC zařadila na podnět svého výboru pro kvalitu do své pracovní agendy také otázku vlivu slevových portálů na kvalitu služeb v cestovním ruchu a na ekonomické dopady do podnikání. On-line komunikace se zákazníky získává stále v tší význam také pro služby cestovního ruchu, respektive hotelnictví jako takové. Zárove se zvyšují distribu ní náklady jednotlivých podnik a v neposlední ad dochází asto k praktikám narušujícím rovné podmínky v podnikání v našem oboru. Proto se také HOTREC zabývá velmi detailn problematikou on-line komunikace a distribuce. V rámci této aktivity byl vytvo- en dokument popisující principy férového p ístupu k trhu v oblasti on-line distribuce služeb (HOTREC s Benchmark of Practices in Online Distribution). Problematika slevových portál je novým distribu ním fenoménem prodeje p es internet, která si zaslouží minimáln stejnou pozornost. N které praktiky, s nimiž se poskytovatelé služeb p i spolupráci se slevovými portály potýkají, nesou znaky nerovných podmínek na trhu, které mohou mít pro náš obor fatální d sledky. P edevším je v této oblasti d ležitá dostate ná osv ta zam ená na vý- et konkrétních rizik pro obchodní politiku podnikatel využívajících tento nástroj. Její sou ástí by m lo být definování princip pro p ípadné využití slevových portál. Prvním krokem v této oblasti byla analýza sou asného vlivu portál na trh mezi leny HOTREC, jejíž shrnutí níže p inášíme. Podle výsledk pr zkumu využívá slevové portály p ibližn % provozovatel hotel a restaurací, a to p evážn v období mimo sezóny (50 % z t ch, kte í slevové portály využívají) a p ibližn 1/3 celoro n. Provize za zprost edkování služby se v tšinou pohybuje v rozmezí % z prodejní ceny balí k. To samo o sob je velmi varujícím ukazatelem, který má zásadní vliv na r st distribu ních náklad hotel a gastronomických za ízení. Je nutné si v této souvislosti uv domit, že cena balí ku služeb již sama o sob p edstavuje pro zákazníka slevu minimáln 50 % z ceny p vodní. Pr zkum potvrzuje, že nabídka služeb na slevových portálech navyšuje celkový objem prodeje, jednozna n však nep ináší loajálního, opakovaného hosta. Hlavními benefity pro poskytovatele služeb je podle pr zkumu nár st po tu host a marketing produktu. Podle názoru n kterých asociací sdružených v HOTREC jsou webové portály použitelným marketingovým nástrojem v p ípad, že uvádíme na trh nový produkt. Je však nutno brát v úvahu reálné náklady na tento marketing, a to v etn ušlých potenciálních tržeb. Mezi odpov mi na otázku, jaké výhody m že p inést využití slevových portál, byly jako hlavní identifikovány: marketing, jednorázové zvýšení po tu host a zvýšení tržeb. Z pr zkumu naopak vyplývá fakt, že akce na slevových portálech nep inášejí pro poskytovatele služeb zvýšení profitu ani více opakovaných host a mají negativní dopad na recenze host a rating daného za ízení. K objektivnosti je t eba dodat, že pr zkumu se bohužel zú astnilo pouze 7 ze 40 asociací sdružených v HOTREC. Z t chto d vod by m l být pr zkum ješt jednou zopakován, abychom mohli získat ucelen jší obrázek o vlivu slevových portál na ekonomiku a marketing provozovatel hotel a restaurací. Následn by bylo vhodné zpracovat osv tový materiál obsahující základní informace o vlivu slevových portál na trh v našem sektoru v etn rizik plynoucích z jejich dlouhodobého využívání. Eventuáln by mohly být vypracovány principy, které se doporu ují dodržovat v p ípad, že se podnikatel rozhodne propagovat své za ízení prost ednictvím t chto portál. P ipravil Václav Stárek Souhrnné výsledky letního průzkumu členů Léto je opět za námi, a proto bychom vám chtěli poskytnout stručné výsledky našeho malého letního průzkumu, kterého se zúčastnilo 150 respondentů. Jak vyplynulo z dotazníku, více než 60 % za ízení nedosáhlo vyšší pr m rné ceny za ubytování v porovnání se stejným obdobím roku Pokud jde o obsazenost v letních m sících (v ervenci a srpnu), v tém 1/3 byla nižší než v roce 2011, u další 1/3 byla vyšší než loni, a to o 5 10 %, u zbývajících za ízení se obsazenost nezm nila. Podle pr zkumu bylo v celkových tržbách úsp šn jších pouze 34 % hoteliér. Bohužel, ješt v tší procento tém 41% vykázalo v lét tržby nižší než loni. U restaurací byl pokles v tržbách ješt v tší. Nižší tržby než loni vykázalo 59 % restaurací, z nichž 2/3 zaznamenaly pokles o %, zbytek o %. Na otázku, zda byla letošní letní sezóna v n - em odlišná od t ch p edchozích, odpov d lo 48 % respondent kladn. Nejvíce odlišností spo ívalo nap íklad ve snížení návšt vnosti, zkracování pobyt nebo poklesu zájmu o firemní akce. P ibylo též rezervací na poslední chvíli, hotelié i rovn ž zaznamenali požadavky na v tší komfort a kvalitu i za vyšší cenu. V restauracích pozorovali úbytek host, vyšší náklady a tím pádem i nižší tržby. Také struktura klient se podle 32 % hoteliér zm nila. V nejvíce p ípadech se zm na týká národnostního složení host (ubývá klient ze západní Evropy). Hosté také ím dál ast ji p ijíždí osobním automobilem, p ibývá mladých host a rodin s d tmi, naopak ubývá jednotlivc a zájezd organizovaných CK. Spot ební chování klient se též zm nilo nejvíce hotelié i zmi ovali menší útraty host, požadavky na kvalitn jší služby za mén pen z aneb za málo pen z hodn muziky nebo požadavky na snížení ceny i poskytnutí slevy. Na druhé stran zde byl i nár st host, kte í jsou za kvalitu ochotni zaplatit tém cokoliv. V restauracích se ast ji host zastaví pouze na ob d, utrácí málo, šet í na jídle i na nápojích. Zvyšuje se zájem o lokální potraviny. Dále byli hotelié i a provozovatelé penzion dotázáni na trendy ve svém podnikání, jaké trendy pozorují a jak na n reagují. Je to nap íklad více on-line rezervací, prodej p es webové portály, d raz na internetový marketing a placenou reklamu, zavád ní a zkvalit ování wellness služeb, zm ny jídelní k nebo užití sezonních potravin. I zde byly zmín ny stále oblíbené slevové portály. Našt stí více než 80 % našich len si uv domuje nebezpe- í bezhlavého prodeje p es slevové portály a bu je nevyužívá, nebo jen jako nástroj pro marketing nov zavád ného produktu i mimo sezónu. U otázek s tématem zákazu kou ení v restauracích se rozvinula zajímavá diskuze tém 69 % hoteliér a 48 % restaurací souhlasí se snahou vlády zákaz zavést. D kujeme všem, kte í se k dotazníkovému šet ení p ipojili. Detailní výsledky a rozbory pr zkumu budou respondent m zaslány. K. Zachariášová, K. Hájková, V. Stárek 7

8 PROFIL Setkání s prezidentským párem při příležitosti návštěvy jordánského krále Abdullaha II. Teplická hotelová škola Škola roku 2011 Do Teplic jezdí lidé z celé republiky léčit se do tamějších lázní nebo sledovat fotbalová utkání zdejšího klubu. Do Teplic ale mladí lidé dojíždějí také studovat. Ti, kteří si vybrali Hotelovou školu Teplice, si vybrali dobře. Tato škola je páteřní školou Ústeckého kraje a převzala v roce 2011 výroční cenu Asociace hotelů a restaurací České republiky. Je to Škola roku Trocha historie nikoho nezabije Klí ovým datem v historii školy je 1. zá í 1972, kdy v nedaleké Bílin vznikla škola zam ená na gastronomické u ovské obory, která se pozd ji stala základem pro hotelovou školu se sídlem v Teplicích. D ležitým mezníkem v historii školy byl rok 2004, kdy byl editelem školy jmenován Ji í Nekuda. Nový editel se obklopil lidmi, kte í výrazným zp sobem zm nili tvá a sm ování školy. Pro školu se poda ilo získat peníze na významné investi ní akce, zejména v oblasti odborného zázemí školy. V roce 2006 za ala nap íklad spolupráce s Pražským hradem a od té doby studenti školy obsloužili bezmála 20 státník v etn nejmocn jších muž sv ta, nap íklad prezidenty Bushe, Obamu, Medved va nebo Svatého otce Benedikta XVI. V roce 2011 se Hotelová škola Teplice stala páte ní školou Ústeckého kraje a do své správy p evzala teplickou Obchodní akademii a St ední pr myslovou školu. Tím se škola stala jednou z nejv tších škol v kraji. Ve stejném roce škola získala výro ní cenu AHR Škola roku Ptáme se editele školy Ji ího Nekudy: ím se lišíte od ostatních škol podobného zam ení? Ur itou výhodou je specializace na hotelnictví, cestovní ruch a gastronomické obory. To umož uje cílen investovat do úzké oblasti. Výhodou je pochopiteln i možnost plného uplatn ní specialist z praxe. Naše odborné zázemí také umož uje provozovat rozsáhlou dopl kovou innost a tím vést žáky k odpov dnosti za výsledek innosti. Hotelnictví, cestovní ruch a gastronomické obory se u í v esku na mnoha školách, speciálek však tak moc zase není. Hotelová škola je regionální škola a vzd lává žáky z celého kraje. Chu žák cestovat za vzd láním do jiného okresu je rok od roku menší, takže skute nosti, že tato ochota v i naší škole je, si velmi vážíme. Pro m osobn je to signál, že to mé kolegyn a kolegové d lají dob e a žák m máme co nabídnout. Jací odborníci jsou pedagogy školy? M žete uvést jejich jména a zp sob, jak je získáváte pro pedagogickou innost? Mám-li n co za adit vysoko v pomyslném žeb í ku silných stránek školy, tak je to jednozna n pedagogický sbor. Speciáln se zastavím u odborných u itel. ada z nich sice nespl uje všechny požadavky zákona o pedagogických pracovnících, ale o to víc mohou žák m dát z hlediska odborné praxe. Velká ada odborných u itel se m že op ít o dlouhodobou a p edevším úsp šnou praxi, a tak nemusí tlumo it pouze to, co je psáno v knihách. Mají zkušenosti z provozu velkých hotel, soukromé praxe, a to jak v R, tak i v zahrani í. Dobrou vizitkou školy je ur it fakt, že si m žeme vybírat, protože zájem o práci na hotelové škole je veliký. Velmi d ležité je, že se velká ást odborných u itel dožaduje dalšího odborného r stu a neváhají tomu ob tovat i víkendy a ást prázdnin. Proto na naší škole u í absolventi kurz sommeliéra pod vedením Iva Dvo áka, kurz barmanství pod vedením Zde ka Javorského, kurz baristiky, které vede pan Trevisan. A pochopiteln si tyto v domosti nenechávají jen pro sebe. Za všechny bych ur it jmenoval Václava Kulhánka, který p ipravil adu žák k odborným sout žím a vede i externí odborné kurzy, t eba pro 8

9 PROFIL Mgr. Jiří Nekuda (1964) Je absolventem Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kde vystudoval obor matematika. Do školství nastoupil ihned po studiu. V roce 1991, v sedmadvaceti letech, se stal ředitelem základní školy. V roce 1995 na devět let školství opustil a působil ve vedení dvou firem, a to jako personální ředitel. V roce 2004 uspěl v konkurzu na ředitele Hotelové školy Teplice a v roce 2012 post ředitele obhájil na dalších 6 let. V roce 2011 předložil a obhájil návrh na sloučení Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Teplicích. Rada Ústeckého kraje souhlasila, aby tento subjekt vedl. Je členem vzdělávací sekce AHR ČR, člen NR CZESHA a současně předseda KR CZESHA pro Ústecký kraj, pátým rokem vede jako předseda Asociaci ředitelů hotelových škol. Od roku 2011 zastupuje školu také v asociacích obchodních akademií a průmyslových škol. Dříve čtyři roky působil jako zastupitel statutárního města Teplice. zam stnankyn odboru hejtmanky Ústeckého kraje. Dále bych jmenoval Ivanu Prokešovou, která p ipravila juniorského mistra R mezi sommeliéry a trojnásobného vít ze Znojemského hroznu. Z nejmladších koleg zmíním našeho odborného u itele a šéfkucha e jídelny U Kantora Ladislava Pertla, který prošel i p ísným okem Zde ka Pohlreicha. Jaké má postavení profese, kterou u íte, a jaké mají uplatn ní absolventi? Dobrý kucha nebo íšník se uplatní vždy, jen musí chtít a n co pro to ud lat. T eba neváhat opustit pohodlí domova a vycestovat do zahrani í. Možnost pracovat v zahrani í mají žáci školy již b hem studia, a kdo chce, kontakty využije. Velkou p ekážkou je u ady z nich neznalost jazyka, a to hotelová škola v nuje výuce jazyk nadstandardní pozornost, nebojím se íct srovnatelnou s gymnáziem. Velkou radost mám v poslední dob z po tu absolvent, kte í odcházejí na Vysokou školu hotelovou v Praze a na další vysoké školy zam ené na cestovní ruch. Dále roste i po et absolvent, kte í odcházejí za praxí do zahrani í. Pochopiteln i n kte í naši absolventi kon í na ú adech práce, bohužel ada z nich by tam skon ila po absolvování kterékoliv školy. Velkým problémem naší profese je p ístup n kterých zam stnavatel k absolvent m škol, a nejenom k nim. Slovo pracovní smlouva n kte í z nich ani neznají a n kdy se za n stydím, že dokážou zam stnat nevyškolené lidi, a ješt si dovolí tomu íkat íšník. Kdo z nich a kam se jako odborníci absolventi dostali? Kde se t eba prosadili v zahrani í? Máme adu absolvent, kte í se po absolvování vysoké školy uplat ují ve velkých pražských hotelech. ada z nich vede kuchyn z pozice šéfkucha e a již zmi ovaný Ladislav Pertl je také naším absolventem. Velkých úsp ch v mezinárodním m ítku dosáhli naši barmani, m žeme se pochlubit ziskem titulu prvního i druhého vicemistra sv ta v barmanských sout žích po ádaných na Kub. N kte í absolventi úsp šn studují zahrani ní školy. Náš úsp šný sommeliér Ladislav Gottfried má na starosti vinný sklep ve velkém hotelu v Sasku. Víte, se sou asnou podobou státních maturit souhlasím, ohledn ur itých zm n je nutné vést odbornou debatu. Nahodilá prohlášení politik celému projektu jen ublíží. Dovolím si tvrdit, že jednotná zkouška ukázala stav našeho školství v plné nahot. Školy jsou plné žák, kte í nemají na maturitních oborech v bec co d lat, bohužel státní maturity ukázaly, že systém platí i n které školy, které v n m nemají právo na existenci. Doporu uji rodi m, aby se o výsledky maturit d sledn zajímali. Dovolím si tvrdit, a to nejenom ze znalosti Ústeckého kraje, že se regiony o své školy starají dob e. Bohužel dluh z minula je dost a pen z stále mén, takže ne vždy jde vše podle p edstav. Ústecký kraj se pustil do velice nepopulární optimalizace škol a dnes sklízí první úsp chy, ada kraj si k nám chodí pro zkušenosti. D tí je málo, škol hodn a obor ješt víc. Jiná cesta do budoucna nevede. Malé školy mají jen malou šanci ekonomicky p ežít, natož se n jak rozvíjet, vyjád il se editel teplické odborné školy ke státním maturitám a k pé i region o školství. Postavení pedagog, to je samostatná kapitola. Ur it není takové, jaké by tato profese zasloužila. Ocen ní u itel není takové, jaké by si zasloužili. Tato spole nost si musí uv domit, že u itel ur uje, jak bude vypadat budoucnost národa. A pokud si to uv domuje u léka, soudc a dalších profesí, ur it nem že opomíjet u itele. Platy u itel na n kterých školách jsou opravdu smutným p íkladem, jak se spole nost stará o svou budoucnost. Na druhou stranu musím kriticky p iznat, že n kte í u itelé nepochopili, že dnes již s papírem, tužkou, k ídou a kalkula kou nemohou vydržet celý profesní život. Ur itá forma atestace by jim jen prosp la, ale op t narazíme na peníze. Léka ud lá atestaci a postupuje finan n úpln n kam jinam. To ve školství zatím nefunguje. V posledních dvou letech se ve školství objevil zatím neznámý fenomén. A to strach o práci. Je to smutné, ale m že to školství jen prosp t. Konkurence je zdravá v každém odv tví, vyjád il se Ji í Nekuda ješt k postavení pedagog. Účastnice baristické soutěže spolupořádané AHR ČR Velkým problémem st edního školství je zp sob jeho financování. N jaké návrhy jsou na stole, ale kupí se na n jiné problémy. ada obor na odborných školách je velmi ohrožena a hrozí, že z nabídky škol úpln zmizí. Ur it sem adím p edevším technické obory a velkým nezájmem trpí v tšina pr myslových škol. Preference všeobecného vzd lávání je cesta špatná, bohužel tato forma studia pat í mezi ty nejlevn jší. Ur it by byla dobrá debata nad budoucností L obor, ptejme se praxe, zda má o absolventy t chto obor v bec zájem. Chce n kdo kucha e s maturitou, který neumí va it, protože absolvoval minimum praxe? má jasno editel Nekuda o problematice st edního školství. Sám si dovolím tvrdit, že v mé praxi mi významn pomáhá má devítiletá zkušenost ze soukromého sektoru. Musím p iznat, že školství je z tohoto pohledu trochu jiný sv t, který eší mnohdy žabomyší problémy. Mou filosofií vždy bylo vytvá et u itel m co nejlepší podmínky a hlavn jim neotravovat život. Hodnocení toho, jak se mi to da í, nechám na jiných. Na záv r mi dovolte jednu pikantnost. Svou první tzv. manažerskou funkci jsem m l na vojn, kdy jsem se stal na rok velitelem samostatné ety, a uko írovat 35 voják základní služby, to byla opravdu tvrdá škola, dodal na záv r Ji í Nekuda. P ipravil Petr Skála Foto: archiv Hotelové školy Teplice 9

10 HOTELOVÝ RECEP NÍ A REZERVA NÍ SOFTWARE vhodný pro ubytovací za ízení všech typ a velikostí pro leny AHR VERZE let KVALITA & TRADICE 10

11 Ardo uchovává vzácné dary p írody už více než 40 let. Rok co rok, sklize po sklizni, Ardo dostává své pov sti spolehlivého výrobce vysoce kvalitní mražené zeleniny, ovoce, t stovin, brambor a rýže. Ve svých 14-ti výrobních závodech v 8-mi evropských zemích vyrábí a následn prodává p es tun ovoce, zeleniny, t stovin a rýže pro 54 zemí. Po celém sv t je název ARDO synonymem výjime né kvality a servisu. Ardo má jasný cíl a tím je maximální spokojenost zákazníka. Proto sv j mimo ádn široký sortiment VŽDY dodává v as a v požadované stabiln vysoké kvalit. Tradi n široká škála zmrazené mono zeleniny, zeleninových sm sí a ovoce splní požadavky i t ch nejnáro n jších zákazník. Spolehliv jšího partnera jste si ani vybrat nemohli. Vítejte ve sv t, kde je zelenina i ovoce erstv jší NEŽ ERSTVÉ.

12 AKCE Pracovní program 7. konference AHR ČR listopadu 2012 Téma: Konkurenceschopnost a udržitelnost podnikání 1. DEN 8. listopad Registrace, coffee break Valná hromada Oběd, registrace ZAHÁJENÍ KONFERENCE Václav Stárek, prezident AHR ČR I. BLOK Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourism Podpora koncepčního rozvoje cestovního ruchu a konkurenceschopnosti na trhu Porovnání konkurenceschopnosti cestovního ruchu v ČR, SR a Rakousku a východiska pro další rozvoj Vývoj světové ekonomiky a prognózy pro cestovní ruch Prezentace dodavatelů Coffee break II. BLOK Koučování a rozvoj manažerské práce Diskuze k přednáškám 2. DEN 9. listopad I. BLOK Aktuální ukazatele vývoje hotelnictví ve světě v porovnání s ČR Zkušenosti se zavedením nového produktu a jeho úskalí Jak komunikovat s médii a získat jejich pozornost bezplatné PR Prezentace dodavatelů Coffee break Specifické inovace vzdělávání v sektoru cestovního ruchu Odpovědný hotel/restaurace aneb jak se odlišit od konkurence Statistiky CzechAdvisor co zákazník nejlépe hodnotí a co nejvíce kritizuje Přednáška AHR ČR Diskuze Oběd II. BLOK SEKCE I. Hotelnictví SEKCE II. Gastronomie SEKCE III. Vzdělávání Welcome drink zážitkový aperitiv s překvapením GALA VEČER (Dress code: black tie/business attire) Slavnostní menu připraví Národní tým AKC ČR. Změna programu vyhrazena! BROSIO ČISTÝ POŽITEK Káva inspirovaná Francií káva BROSIO symbolizuje savoir vivre umění žít a klade důraz na kvalitní prožitek z každého šálku. Lahodnou chuť a plné aroma kávy Brosio zaručuje její tradičně pomalé pražení. Brosio nabízí široký sortiment směsí z vybraných plantáží pro znalce a milovníky dobré kávy. Podlehněte této elegantní kávě s typicky francouzským šarmem. EILLES TEA KOUZLO ČAJE Eilles tea jsou čaje vyjímečné kvality. V naší nabídce naleznete tradiční černé a zelené čaje z předních pěstitelských oblastí celého světa, bylinné a ovocné směsi lahodné, plné chuti i moderní fitness a detox čaje. Různé druhy balení našich čajů vyhoví požadavkům všech gastronomických provozů. Pokud chcete svým hostům nabídnout špičkový čaj, obraťte se na nás. 12

13 TRENDY Webové stránky a Facebook jako efektivní nástroje k získání hosta Porozhlédnete-li se po internetu a navštívíte-li několik desítek stránek ubytovacích zařízení, zjistíte, že jejich úroveň je opravdu velmi rozdílná. Narazíte na stránky, které jsou výkladní skříní hotelu, ale výjimkou nejsou ani stránky, na kterých se čas doslova zastavil. asto slyším jako lektor od ú astník vzd lávacích kurz dotaz: A co Facebook? Pom že nám? Budeme více vid t? Jak ho máme použít pro propagaci svého hotelu nebo penzionu? Odpov na tyto otázky je závislá na tom, v jakém stavu jsou vaše sou asné www stránky. Facebook jako sou ást internetu má p i propagaci aktivit ubytovacího za ízení ur it význam. Aktuáln je jeho prost ednictvím možné oslovit na jednom míst 3,5 milionu lidí v esku. Je t eba si však uv domit, že facebooková stránka není váš druhý web! Zatímco hlavním ú elem vaší vlastní www prezentace je informovat a p edevším prodávat, tak v p ípad Facebooku funguje kombinace: Zaujmout, pobavit a sou asn informovat. Cílem je ty, které jste zaujali, nasm rovat na váš web a teprve tam jim prodat Las Vegas Spa & Wellness Show pobyt. Lidé si na Facebook nechodí ani pro reklamu ani vyhledávat ubytování. Budete- -li se snažit p ímo na facebookové stránce prodávat, pravd podobn budete výsledky velmi zklamáni. Facebook je pro ubytovací za ízení skv lý komunika ní kanál pro informování o novinkách ve vašem za ízení, které by mohly zajímat vaše stávající klienty a jejich p átele. Ale pozor! Nem lo by se jednat o suché informace, tyto informace by m ly být p edkládány š avnaté, a p edevším by m ly mít zajímavou formu, text nesta í! Lepší jsou fotografie, a ideální videa. V ím, že jste si na základ p edchozích ádk uv domili d ležitý fakt, a to že abyste byli úsp šní na Facebooku, je t eba mít nejprve www stránky, které dokážou z návšt vníka webu vytvo it vašeho hosta! Za neme proto nejprve zhodnocením sou- asného stavu svého webu. Pry jsou doby, kdy se sledovalo jen to, kolik dnes p išlo na váš web návšt vník a jestli toto íslo stoupá, nebo klesá. S p íchodem analytických nástroj, jako jsou Google Analytics, dostali provozovatelé www stránek do rukou nástroj, jak sledovat chování návšt vník stránek bez toho, že by p itom museli stát p ímo za jejich zády. Pokud v tuto chvíli na vašich stránkách Google Analytics nemáte, kontaktujte svého správce stránek (webmastera) a požádejte jej, aby tento bezplatný nástroj, poskytovaný firmou Google, na vaše stránky urychlen implementoval. Text: Jan epelka Celý lánek najdete v Gastro & Hotel profi revue. V Las Vegas se letos v červnu, stejně jako v letech minulých, konala již po pětadvacáté třídenní konference a veletrh IECSC (International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferece). Obrovské a praktické konferen ní centrum dokáže pojmout více lidí, ale v p ípad této konference se sešlo okolo 8 tisíc ú astník, kte í si mohli vybrat z nejr zn jších spa a wellness nabídek od celkem jednoho tisíce vystavovatel. Podstatnou ástí tohoto setkání profesionál z oblasti spa, wellness a kosmetiky byla i neobvykle bohatá výuková ást, na které se podílely nejen vystavující firmy, ale p edevším desítky respektovaných odborník z této oblasti byznysu podporující zdraví a krásu t la i ducha. Konference je organizována spole ností Questex Media Group ve spolupráci s významnými profesionálními organizacemi, mezi které pat í nap íklad: ISPA, CIDESCO, ASTEEC, DAY SPA Assoc. a další. Tyto organizace sdružují majitele, provozovatele, terapeuty, konzultanty, specializované investory, vzd lávací organizace, školy a p íslušné firmy, které vyrábí p ípravky a vybavení wellness center, spa i kosmetických salon. Podívejme se, co nového a zajímavého konference p inesla, jaké jsou sou asné trendy stále ješt rostoucího trhu spa a wellness. Trendy ve sv t spa a wellness Neinvazivní procedury napomáhající odstran ní vrásek, celulitidy a zlepšení vzhledu opoušt jí ordinace léka. Nové verze celé ady snadno použitelných a bezpe n jších p ístroj, nap íklad lasery v nejr zn jších kombinacích spole n s dalšími p ípravky, mohou dnes používat i vyškolení a certifikovaní terapeuti, zdravotní sestry i další specialisté. Nar stá i výb r miniverzí n kterých p ístroj pro domácí ošet ení t la a obli eje. Velký význam mají nové prost edky chránicí proti ú ink m slune ního zá ení v nejr zn jších chemických i mechanických variantách, které jsou d sledkem neutuchající mezinárodní kampan varující p ed nežádoucími ú inky opalování. Jubilejní 25. ročník konference a veletrhu se konal ve známém luxusním hotelu Wynn Resort Anti-aging p estává být bojem proti d sledk m stárnutí, ale stává se tzv. age maintenance, což prakticky znamená, že proti vráskám a dalším nežádoucím projev m za íná bojovat již v mládí. Tomuto trendu se p izp sobují metody i p ípravky, postupuje fúze mezi wellness a zdravotní prevencí, což znamená, že velká ást nabízených program a procedur zahrnuje nejen relaxaci, ale p edevším zlepšení a upevn ní zdraví. Vznikají centra, která se zabývají výzkumem ú ink wellness procedur na lidské zdraví. Tomuto trendu se dále p izp sobuje i školení pracovník ve wellness centrech, za íná se uvažovat o nových vzd lávacích systémech i licen ních požadavcích. P ipravila Ludmila Vachová, Global Spa Concepts Foto: archiv 13

14 TRENDY GASTRO Sladké snídaňové pokušení Dát si k snídani něco sladkého bývá první volba mnoha hotelových hostů. Nejen na to, které moučníky se ke snídani hodí a kdy je připravovat, aby chutnaly co nejlépe, jsme se zeptali Pavlíny Berzsiové, cukrářky a lektorky Kulinářské akademie. Foto: archiv Gastro & Hotel profil revue Jaké druhy mou ník jsou pro hotelovou snídani vhodné? Snída ový mou ník by m l být lehký, jednoduchý, bez složité nápln. Tyto charakteristiky ho odlišují od dezertu, který se servíruje jako sladká te ka po ob d a ve e i. K snídani bych doporu- ila klasické sladké pe ivo bez nápln, jako jsou r zné bábovky, záviny, croissanty nebo velké kulaté kolá e a kolá ky s ovocem, tvarohem, mákem, o echy Vhodné jsou i kolá e typu páj s ovocem, které bývají mezi mou níky nejžádan jší. Jaké mou níky pat í u host k nejoblíben jším? Hosté mají nejrad ji lehký, malý mou ník, který si vezmou do ruky t eba p i odchodu ze snídan a sní ho b hem cesty z restaurace. Oblíbené jsou buchti ky pe ené p ímo v papírových koší cích, malé kolá ky, které hosta neumažou, když je vezme do ruky, nebo kousek závinu. Kdy je vhodné snída ové mou níky p ipravovat? Záleží na typu mou níku. Ty leh í bez nápln, jako jsou croissanty, sladké rohlí ky nebo malé bábovi ky, je dobré upéct až ráno. Jedin tak budou u snídan erstvé, m kké a zárove k upavé. Klasické kolá e s náplní, ovocem a drobenkou je naopak lepší upéct již ve er. P es noc se rozleží a ráno jsou krásn vychlazené, a tak se i podávají, na rozdíl od pe iva, které je chutn jší vlažné. Kolá e s náplní by se ur it m ly krájet až ráno, aby neoschly. Máme-li ve snída ové místnosti dost prostoru, je možné podávat kolá e v celku, p iložit k nim lopatku a krájecí n ž a host si m že ukrojit podle chuti. Stejn lze nabízet chléb nebo t eba bábovku. P ipravujete mou níky z erstvých surovin, nebo sáhnete i po konvenienci? V sou asné dob se hodn používají p edmražené polotovary, které práci se snídaní usnadní, zrychlí a zárove neublíží kvalit a chuti. T sto se vyndá z lednice, nechá se vykynout, upe e se a m že se podávat. Používám i sypké sm si, které se jednoduše zamíchají, rozlijí na plechy, upe ou, nakrájí a jsou p ipravené k podávání. Tyto mou níky se nepe ou vysoké, takže rychle vychladnou a mohou se hned servírovat. Nevadí, když jsou trochu vlažné. D ležité je, že už je nijak složit nedozdobujeme krémem ani polevou, které by se na ješt vlažném podkladu roztekly. Text: Michaela Šulcová Celý lánek najdete v Gastro & Hotel profi revue. 14

15 PROFESNÍ ROZVOJ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Foto: archiv AHR ČR p icházím p ed vás s tvrzením, že stát v oblasti vzd lávání neví, co chce. Pokud byste pochybovali o pravdivosti tohoto tvrzení, rád p ijdu s argumenty na jeho obhajobu. Na jedné stran chce mít co nejvíce maturant a ud lá maximum pro to, aby je zajistil, ale pak se probudí a zjistí, že celá ada z nich není schopna složit maturitní zkoušku. Potom zjistíme, že pro tolik maturant nemáme umíst ní, ale zárove nám p itom chybí žáci do u ovských obor, které nechce žádný mladý lov k studovat, protože mít pouze výu ní list by byla pohana. Aby to stát vylepšil, p emýšlí o tom, jak náklady na výuku u p enést na podnikatele, ale v žádném p ípad nechce dopustit, aby když už by to m l platit m l tento podnikatel také právo do u ebního procesu zasahovat a ur ovat, co je pro jeho u n a jejich praxi d ležité, a co nikoli. Prost stát umí nejlépe utrácet peníze t ch druhých a ješt se diví, že se práv z tohoto d vodu nikdo nehrne do financování odborného školství, když výsledný produkt absolventi jsou k nepot eb. Medaili za stupiditu si zaslouží návrh, aby absolventi st edních odborných škol, kte í z d vodu neschopnosti, lenosti i nezájmu nesloží maturitní zkoušku, obdrželi, aby byli alespo n jak odm n ni za svou neschopnost, výu ní list ve studovaném oboru. Stát nejd íve rozhodl, že chce co nejvíce maturant, a když zjistil, o jak stupidní p edstavu se jedná, tak aby na to nedoplatili ti, již nikdy nem li být na st ední školy p ijati, protože na studium nem li, rozhodl, že práv tito studenti obdrží náplast na bolístku ve form výu ního listu. Prost mohu být líný, neschopný a nemusím se v bec zajímat o obor, stejn budu odm n n. Co by m vlastn m lo motivovat k tomu, abych byl dobrý Rozvoj cestovního ruchu v České republice a úsp šný? Nic! S tím souvisí i otázka, kolik takto vyu ených z stane pracovat v oboru. Objektivn e eno, on tam žádný nez stane, protože sám ví, že nic neumí a že se v oboru nem že uplatnit. Kdyby takto kvalitní výrobky produkoval kterýkoli podnikatel, tak by velmi rychle zbankrotoval. Stát si však tyto problémy nep ipustí, protože on to jist n kdo nakonec zaplatí. Každý rozumný zam stnavatel proto bude muset v daleko v tší mí e prov ovat skute né schopnosti všech, kdo p ijdou s vysv d ením, protože jinak zam stná n koho s výu ním listem, kdo vid l praxi z rychlíku, a protože nesložil maturitní zkoušku, asi ani vysokým intelektem neoplývá. Ano, jsem staromilský, ale kde jsou ty doby, kdy do st ední hotelové školy mohl být p ijat po p ísných p ijímacích zkouškách pouze student vyu ený v oboru. Hotelové školy byly v celé republice 3, nyní jich je p es 130. V tom byla ta kvalita, protože není síly, která by zajistila kvalitu u itelského sboru i žák pro tolik odborných škol. Stát stále hledá, kde by ušet il, tak tady má jednu z možností. A možná by pak ani pan Kalousek nemusel každého p l roku zvyšovat DPH. Váš Pavel Hlinka Středoevropská oblast zaznamenala v letech rekordní roční nárůsty počtu turistů. V dalším období byl však zaznamenán dosti citelný pokles, a to zejména v počtech návštěvníků přijíždějících do Maďarska a do Polska. V eské republice jsme byli naopak sv dky tém zdvojnásobení po tu p ijížd jících turist z 3,38 milionu v roce 1995 na 5,48 milionu v roce Pokud jde o minulé desetiletí, v letech 2003 až 2006 s výjimkou roku 2004 podíl cestovního ruchu na HDP klesal. Nicmén výdaje ú astník cestovního ruchu byly v roce 2006 o 14,7 % vyšší než na po átku sledovaného období 1). V roce 2007 inil podíl cestovního ruchu na HDP 2,9 %. V roce 2006 bylo v R v odv tví cestovního ruchu zam stnáno 240 tisíc osob, z toho 181 tisíc zam stnanc a 59 tisíc samostatn podnikajících osob. Podíl cestovního ruchu na celkové zam stnanosti v národním hospodá ství tak inil 4,7 % (v p ípad zam stnanc 4,4 % a u samostatn podnikajících osob 6,3 %). Statistický údaj o po tu pracovních míst v cestovním ruchu, který zahrnuje i druhá a další zam stnání a zárove je p epo ítán na ekvivalent plné pracovní doby, dosáhl v roce 2006 hodnoty 236 tisíc. V porovnání s rokem 2003 se po et osob zam stnaných v cestovním ruchu zvýšil o 11 tisíc, což p edstavovalo nár st o 4,7 %. Nejvíce osob pracovalo ve stravovacích a pohostinských za- ízeních (72 tisíc), v ubytovacích službách (39 tisíc), v cestovních kancelá ích a agenturách (15 tisíc) 2). R se dlouhodob orientuje na podporu cestovního ruchu. V rámci implementace zásad obsažených v Koncepci státní politiky cestovního ruchu v eské republice na léta se realizují opera ní programy (Cestování dostupné všem, Cestování pro všechny, Rozvoj láze ství) a podprogramy (Doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovn -rekrea ní aktivity, Podprogram na podporu prezentace eské republiky jako destinace cestovního ruchu). V rámci státní politiky jsou aktivity v oblasti cestovního ruchu koordinovány agenturou Czech Tourism. Z její iniciativy bylo území R rozd leno do 17 turistických region a tyto do 40 oblastí. Turistickými regiony jsou: Praha, St ední echy, Západo eské lázn, Plze sko a eský les, Šumava, Jižní echy, Severozápadní echy, eskolipsko a Jizerské hory, eský ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, Královéhradecko, Východní echy, Vyso ina, St ední Morava a Jeseníky, Severní Morava a Slezsko, Východní Morava, Jižní Morava. Z uvedeného vyplývá, že cestovní ruch se zejména v posledním období stává významným zdrojem tvorby HDP jednotlivých zemí, ovliv uje významn adu hospodá ských odv tví na národní i sv tové úrovni, a tím ovliv- uje také celkov sv tovou ekonomiku. P ipravili Jan Lojda a Ivanka Kopecká, VŠ CRHL 1) Zdroj: ) Zdroj:

16 PROFESNÍ ROZVOJ Představujeme novinky podzimní Podnikatelské akademie! Již během tohoto měsíce můžete navštívit první z podzimního běhu kurzů naší Podnikatelské akademie. Z celkových 25 seminářů představujeme 9 novinek. Ilustrace: archiv AHR ČR Jako každým rokem jsou všechny nabízené seminá e rozd leny do šesti základních oblastí, a to: rooms division, sales & marketing, finance, HR + training, gastronomie a další kurzy pro vaši kariéru. V oblasti rooms division se m žete t šit krom již tradi ních seminá na seminá e ur ené v tším hotel m, a to seminá zam ený na služby portýr Perfektní halové služby = symbol luxusu a seminá zam ený na klientský servis Nezklamat hosta? Nesta í. Nau te se hosta zaujmout!. Nezapomínáme ani na menší za ízení, pro která jsme p ipravili kurz s názvem Jak získat hosta svým p ístupem?. Již tradi n jsme za adili oblíbené gastronomické kurzy pod vedením Ji ího Krále. Tentokráte se m žete t šit na seminá e: Pokrmy Czech Specials a možnosti využití projektu a Asijská kuchyn v echách. V oblasti marketingu jsme pro vás nov p ipravili seminá v nující se on-line reputaci ubytovacích za ízení s názvem Dobrá pov st na internetu jako prodejní nástroj. Vždy se snažíme p inášet vám nejnov jší trendy z oboru, proto m žete navštívit i seminá v nující se budoucnosti hotelového marketingu fenoménu SoLoMo. Pokud vás zajímá oblast marketingu, m žete se p ihlásit rovn ž na seminá, který vznikl ve spolupráci s TK a má název Jak komunikovat s noviná i. lenové AHR R mají tento seminá za exkluzivní zvýhodn nou cenu. Novinky jsou p ipraveny i mezi seminá i ur enými top managementu, kterému nabízíme krom stávajícího seminá e Manažerské schopnosti a dovednosti v praxi nov i seminá Leadership. Kompletní nabídku Podnikatelské akademie naleznete na nebo jako p ílohu tohoto ísla AHR fóra. Alžb ta Cedidlová VELETRH GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ RESTAURACÍ A HOTELŮ JEDINÝ PODZIMNÍ ODBORNÝ VELETRH GASTRONOMIE SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ A PRESTIŽNÍCH FIREM Z OBORU ZÁŠTITA ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČESKÉ REPUBLIKY IDEÁLNÍ PROSTOR PRO VAŠI PREZENTACI NA VÝSTAVIŠTI SE SKVĚLOU DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTÍ SOUBĚŽNÉ VELETRHY FOR INTERIOR, FOR DECOR A FOR PRESENT HLAVNÍ PARTNER VELETRHU: POŘADATEL VELETRHU: ZVEME VÁS DO LETŇAN! 16

17 Z REGION Liberecká krajská sekce se sejde 2. října Liberecký Clarion Grandhotel Zlatý lev p ivítá v 15 hodin leny naší asociace z Libereckého kraje. Zasedání to bude d ležité, nebo bude volen nový p edseda krajské sekce. Pražští kolegové ve Staropramenu lenové Pražské sekce AHR R využili 9. srpna 2012 pozvání Libora Vávry, vrchního stárka pivovaru Staropramen na exkurzi po smíchovském pivovaru. Do Velkých Karlovic na Karlovský gastrofestival Spektrum gastronomických akcí v České republice významnou měrou rozšiřuje letos ve dnech října již 4. ročník Karlovského gastrofestivalu. Díky jeho zasv cenému výkladu se seznámili blíže s výrobou piva a jeho cestou ke spot ebitel m ve specifických podmínkách jednoho z nejznám jších a nejvýznamn jších pivovar v eské republice. Po exkurzi zakon ené v návšt vnickém centru Staropramenu m li možnost p i neformální zábav ochutnat pestrou nabídku pivního portfolia, jímž se m že pochlubit málokterý pivovar, ale i gurmánských specialit v jeho restauraci Potrefená husa. P. Gryczová a M. Rambousek Foto: archiv AHR R Nejčtenější odborný měsíčník pro profesionály v cestovním ruchu PŘEDPLAŤTE SI COT BUSINESS NA ROK za speciální cenu pro členy AHR ČR 808 Kč a dostanete: Jsme rádi, že na jeho po ádání se nemalou m rou podílí i editel hotel Resortu Valachy Tomáš Blabla, který je lenem AHR R. Spolu s dalšími kolegy, majiteli restaurací i hospod v této oblasti, se da í propagovat nejen dodavatele potravinových surovin, ale zvlášt valašskou kuchyni, známou takovými specialitami, jakými jsou kyselice, halušky, frgál i slivovice. Tento ro ník bude zam en na gastronomii n kdejšího Rakouska-Uherska. Hostující kucha skou hv zdou letos bude šéfkucha budapeš ské restaurace Costes a držitel michelinské hv zdy Miguel Rocha Vieira. K pestrosti programu jist p isp je sout ž o nejlepší valašský frgál a ada dalších lákadel. A jak si lze zde nabízené speciality zakoupit a uspokojit jimi své chu ové bu ky? Jednoduše: zaplatíte jednotným platidlem, valašským gastrošem. Více na Milan Rambousek Foto: Resort Valachy ZDARMA dárek k předplatnému ZDARMA 1 číslo časopisu (11 čísel za cenu 10) ZDARMA přístup na odborný web a do archivu časopisu COT business ZDARMA aktuální zpravodajství z oblasti cestovního ruchu na váš (každých 14 dní) ZDARMA doručování COT business do schránky OV ENO V ABC Více informací na V jeho pr b hu mj. vystoupí Eva Hornová z Krajského ú adu Libereckého kraje, která ú astníky seznámí s možnostmi spolupráce s hoteliéry a restauratéry, formami propagace apod. Martin Horák ze spole nosti My Companion bude informovat o Elastic Deal a Liberec Events Calendar nástrojích podpory prodeje. O Regionální certifikaci Libereckého kraje a její fúzí s Hotelstars Union pohovo í Klára Zachariášová, generální sekretá AHR R. Zasedání Liberecké sekce AHR R se zú astní i Václav Stárek, prezident asociace. Oba p edstavitelé asociace zárove p iblíží p ítomným nejen možnost spole ného nákupu elektrické energie a plynu pro leny AHR R a další možnosti úspory náklad, ale i adu aktuálních informací o d ní v asociaci. -MRwww.cot.cz 17

18 STALO SE Kuchařské zlato z Thajska V závěru července se regionální tým AKC ČR Praha a Střední Čechy zúčastnil prestižní mezinárodní kuchařské soutěže v exotickém Thajsku s názvem Pattaya City Culinary Cup 2012, která je součástí významného kontinentálního veletrhu Pattaya Food & Hoteliers Expo 12. Tým ve složení manažer Jan Davídek (Unilever Food Solutions), kapitán Radek Roubí ek (restaurace a cafe Port 62), kucha i Antonín Bradá (šéfkucha Electrolux-Professional), Martin Liška (restaurant Agnes), Petr Šalplachta (Perfect Catering) a cukrá Milan Machá ek získal v kategorii 3rd Pattaya City Gourmet Seafood Challenge 2012 with Main Course of the Day zlatou medaili a celkov obsadil 3. místo v sout ži 15 nejlepších tým sv ta, z nichž n které byly složeny ze len národních tým. Sout ž m la výrazn thajský nát r. Sout žilo se v p íprav bufetového menu b hem asového limitu. Úkolem bylo p ipravit 20 porcí od každého pokrmu, 1 moderní salát, 1 studený p edkrm, 1 teplou polévku, 2 odlišné druhy studených tapas, 1 druh teplého hlavního jídla, 1 druh hlavního jídla, který musel obsahovat 50 % thajské jasmínové rýže a 50 % ryb nebo mo ských plod, 1 druh teplého hlavního jídla pro vegetariány, 2 odlišné dezerty a 1 dort, ve kterém muselo být alespo 30 % thajského ovoce. Celý bufet musel být složen z potravinových koš a všechny týmy m ly k dispozici stejné suroviny, stejnou kuchy a stejný inventá k servírování. V této kategorii se používaly pouze ryby a mo ské plody. Nov byla za azena kategorie Main Course of the Day, tedy hlavní jídlo v 10 porcích z utajeného koše bez použití ryb, mo ských plod, thajských bylinek a zeleniny, což musel splnit každý sout žní tým. as na p ípravu menu byl omezen na dv hodiny, u bufetu na ty i. Za každé nedodržení asu se ud lovaly trestné body. Díky naší p íprav a trénování našeho týmu doma jsme vše m li p ipraveno 90 vte in p ed asovým limitem, což m lo samoz ejm dobrý vliv na hodnocení komisa, dopl uje Jan Davídek, manažer týmu, a dodává: Naše parta podala v sout ži opravdu vynikající kolektivní výkon, udrželi jsme krok s t mi nejlepšími kucha i sv ta a n které nejlepší i porazili. Tento pro nás historicky nejv tší úsp ch je pochopiteln velkou motivací pro p íští ro ník, na který jsme již obdrželi pozvání, a doufáme, že jej celkov vyhrajeme. Ud láme pro to maximum. Výběr autorských poplatků pro INTERGRAM na rok 2012 P ipravil Ji í Kole ko Foto: archiv autora Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, v polovině května byl dokončen výběr autorských poplatků na rok 2012 pro kolektivního správce OSA. V pr b hu m síce srpna byl proveden výb r autorských poplatk za rok 2012 také pro kolektivního správce Intergram. Protože kolektivní správce OAZA p istoupil na naše požadavky ve v ci úpravy jeho výchozích sazeb pro leny asociace, administrace byla zajišt na pro oba tyto kolektivní správce najednou. Na zlevn nou sazbu byla následn uplatn na sleva 10 % + 5 %. K hromadnému výb ru za letošní rok se p ihlásilo tém o 100 len více, než tomu bylo v roce Z p edb žných jednání s p edstaviteli kolektivních správc vyplývá, že nic nebrání tomu, aby se v této praxi pokra ovalo, a výb r autorských odm n bude i v roce 2013 probíhat prost ednictvím AHR R, která svým len m tuto službu poskytuje pouze za úhradu administrativních náklad. -kh- Italská hustá horká Velký dík dárcům Každým rokem se obracíme na své leny s prosbou o pomoc formou poskytnutí v cného daru, který bychom mohli použít jako pod kování externím spolupracovník m, kte í bez nároku na honorá pomáhají naší asociaci a propagaci její innosti. Moc d kujeme za pomoc t mto len m: MY HOTEL Lednice na Morav, PARK INN HOTEL Praha, HOLIDAY INN Brno, HOTEL PORT Doksy, HOTEL KRAKONOŠ Rokytnice nad Jizerou, PIVOVARSKÝ KLUB Praha, ŠVEJK RESTAURANT Tel, CITY APART HOTEL Brno, SPA HOTEL SCHLOSSPARK Karlovy Vary, HOTEL SOVEREIGN Praha. Váš dodavatel: JPLUS, s.r.o., (stav k pozn. redakce) 18

19 LEGISLATIVA Připravované změny v DPH od roku 2013 Ministerstvo financí p ipravilo pro plátce pom rn zásadní zm ny v zákon o DPH. Zákon leží v parlamentu a jeho ú innost lze o ekávat od Novela zákona zavádí pro plátce povinnost podávat da ová p iznání elektronicky (ú innost této jedné zm ny se o ekává až od roku 2014). Z této povinnost jsou prozatím v návrhu vyjmuty pouze fyzické osoby podnikatelé s ro ním obratem do 6 milion K. Sou asn však zákon legislativn upravuje elektronickou podobu vystavování da ových doklad a zrovnopráv uje tak papírové faktury s fakturami elektronickými. Tato možnost však již dnes existuje a je plátci využívána na základ vst ícného stanoviska da ové správy. Významnou zm nou je zavedení tzv. institutu nespolehlivého plátce novým ustanovením 106a zákona o DPH. Jedná se o plátce, který závažným zp sobem poruší své povinnosti vztahující se ke správ dan. Institut nespolehlivého plátce bude zve ej ovat da ová správa a ti plátci, kte í budou s nespolehlivým plátcem obchodovat, ru í za to, že ádn odvedou da z p idané hodnoty. Jedná se o úpravu, kdy da ová správa svoji neschopnost ádn vybírat DPH p esouvá na samotné plátce a zvyšuje tak jejich administrativu. K tomuto byrokratickému opat ení p ipravila da ová správa další opat ení, podle kterého nov zve ejní ísla bankovních ú t plátc z jejich registru. Pokud odb ratel dodaného zboží i poskytnuté služby využije pro platbu za zdanitelné pln ní jiný bankovní ú et, ru í za to, že dodavatel odvede z pln ní DPH. Da ová správa p ichází s legislativní úpravou režimu p enesení da ové povinnosti ve stavebnictví novým odstavcem 92e zákona. Komplikace p i jeho sou asné správné aplikaci zm k- uje tímto vymezením: pokud plátce, který uskute ní v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné pln ní související s t mito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému pln ní režim p enesení da ové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce provedeny, doplní v evidenci pro ú ely dan z p idané hodnoty výši dan, má se za to, že toto zdanitelné pln ní režimu p enesení da ové povinnosti podléhá. Jinými slovy, pokud dodavatel použije režim p enesení da ové povinnosti a odb ratel tento režim akceptuje, je pln ní automaticky v tomto režimu. Plátci DPH, kte í vedou tzv. da ovou evidenci, p ípadn uplat ují paušální výdaje, budou nov platit DPH i za p ijaté zálohy. Zákon v 21 odst. 2 navrhuje vypustit text, který doposud umož oval plátci, který nevede ú etnictví, aby p iznal da ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní, a to i v p ípad, kdy p ijal úplatu p ed uskute n ním zdanitelného pln ní. Tato výjimka jde podle d vodové zprávy k novele nad rámec sm rnice o DPH. Poslední významn jší zm nou pro podnikatele ohledn DPH je snížení obratu pro povinnou registraci plátce ze stávajícího K na K, a to od roku Tuto zm nu však nep ináší výše uvedená novela zákona o DPH, ale již schválená legislativní úprava. (Pozn. red.: Snížení hranice DPH pro plátce je sou ástí dlouhodobého lobbingu AHR R a SOCR R.) Mgr. Ing. Miloslav Hnátek Zrušit pracovní poměr s okamžitou platností? Proč ne, ale Domnívá se váš zam stnanec, že jste mu jako zam stnavatel v ádném termínu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich ást (dále jen mzda)? V takovém p ípad m že s vámi zam stnanec okamžit zrušit pracovní pom r postupem dle ustanovení 56 zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále ZP). V praxi však asto docházelo a dochází k situacím, kdy zam stnanci tohoto institutu zneužívají, využívajíce p i tom ne zcela vhodné formulace právní úpravy, resp. neznalosti ze strany svých zam stnavatel. Tomuto jednání zam stnanc by m lo být u in no za dost novelou zákoníku práce i rozhodovací praxí Nejvyššího soudu R (dále NS). Pro správnou aplikaci 56 ZP považujeme za pot ebné upozornit na v praxi bohužel asté zam ování pojm splatnost mzdy a termín výplaty (rozum j mzdy). Zatímco výplatou mzdy se rozumí datum uvedené zpravidla v pracovní smlouv, pop. stanovené vnit ním p edpisem zam stnavatele, pro okamžité zrušení pracovního pom ru dle 56 zákoníku ZP je rozhodující pojem splatnost mzdy, pevn definovaný v 141 ZP: mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozd ji v kalendá ním m síci následujícím po m síci, ve kterém vzniklo zam stnanci právo na mzdu V praxi tak zam stnanec asto ruší pracovní pom r p ed asn, jelikož 15denní lh tu prodlení zam stnavatele po ítá od termínu výplaty mzdy samotné, místo aby tak inil ode dne splatnosti mzdy. Zam stnanec si tak musí sám ohlídat, aby okamžité zrušení pracovního pom ru inil postupem dle 56 a 141 ZP a termíny splatnost a termín výplaty mzdy nezam oval. I pokud však zam stnanec po formální stránce podmínky ZP pro okamžité zrušení pracovního pom ru dodržel/dodrží, asto docházelo/ /dochází ze strany zam stnanc ke zneužívání tohoto institutu na úkor jejich zam stnavatel. Tomuto u inil konec NS ve svých nálezech sp. zn. 21 Cdo 4042/2010 a 21 Cdo 3676/2010, vydaných na p elomu let 2011 a 2012, kterými stanovil jakési mantinely, kdy je, a kdy není možné ze strany zam stnance okamžité zrušení pracovního pom ru požadovat. Ú elem ustanovení 56 písm. b) ZP není dle názoru NS postihnout jen ty p ípady, kdy se jedná o zam stnavatele s platebními problémy, zam stnavatele ve stavu platební neschopnosti i zam stnavatele, který svévoln neuspokojí právo svého zam stnance na mzdu v plné výši, a koli je nárok takového zam stnance nesporný, a zam stnanci takovýchto zam stnavatel se ocitají v reálném stavu nouze s d vodnou obavou, že jim zam stnavatel za vykonanou práci nezaplatí. Dle NS je cílem ustanovení 56 písm. b) ZP zam stnanci umožnit, aby mohl ihned skon it takový pracovní pom r, v n mž zam stnavatel významným zp sobem porušil svou povinnost uloženou mu 38 odst. 1 písm. a) ZP, tj. vyplatit zam stnanci za vykonanou práci mzdu, a tuto svou povinnost zam stnavatel nesplnil ani v dodate né 15denní lh t po splatnosti mzdy. Nesplnil-li zam stnavatel (bez ohledu na d vod) ani v dodate né 15denní lh t svou povinnost zam stnanci mzdu vyplatit, nelze po zam stnanci spravedliv požadovat, aby pro takového zam stnavatele, který tak významn porušil svou povinnost z pracovního pom ru, nadále pracoval. Je tak nutné splnit dv podmínky: 1) vy kat doby splatnosti mzdy a 2) dát zam stnavateli možnost, aby nárok zam stnance na mzdu uspokojil v dodate né lh t 15 dn poté, co se mzda stala splatnou. NS p itom dále poukázal na to, že institut okamžitého zrušení pracovního pom ru nem že sloužit jako postih i sankce zam stnavatele za omyly, chyby nebo zjevné nesprávnosti p i výpo tu mzdy i platu. Vždy je tak t eba zkoumat (p ípad od p ípadu) d vod, pro který má zam stnanec v úmyslu pracovní pom r s okamžitou ú inností zrušit. Je samoz ejm otázkou, zda výše uvedené judikáty NS budou pro rozhodovací praxi soud obecných dostate n jasným vodítkem; na další posun v této oblasti si však budeme muset ješt n jakou dobu po kat. Mgr. Št pán Horký 19

20 âasopis, se kter m máte náskok... Odborně zaměřený časopis určený především majitelům, manažerům a personálu hotelů, penzionů a restaurací po celé České republice. Přináší aktuální informace, rozhovory s osobnostmi, inspiraci, recepty, nové trendy a zajímavosti z domácí, slovenské i světové gastronomické a hotelové scény. Specialitou je rozsáhlá rubrika Gastro&Víno věnující se českým, moravským i zahraničním vínům v gastronomii. Gastro&Hotel vychází jako dvouměsíčník (6x do roka) a je distribuován přímo do poštovních schránek profesionálů z oboru stejně jako odborné veřejnosti. P RAVIDELNÉ RUBRIKY: Aktuálně z Česka i ze světa Marketing Personalistika Interview Reportáže Technologie Interiér Region tradiční kuchyně Gourmet Gastro&Víno Gastro&Pivo Bar KONTAKT: Tel , fax ,

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

17.3.2011. Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání

17.3.2011. Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání TVORBA A VYUŽITÍ VENKOVSKÝCH UBYTOVACÍCH KAPACIT Bc. Markéta Janotová, Ing. Ivo Šašek, CSc. Ubytování ve venkovském cestovním ruchu Ubytovací služby jsou významnou součástí služeb cestovního ruchu Nezbytný

Více

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Novinky v pracovním právu Od 1. ledna 2015 vstoupily do účinnosti novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Změny, které tyto novely přinesly, se

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1 Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt (dále jen značka ) se uděluje výrobkům

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Daně (charakteristika a formy daní)

Daně (charakteristika a formy daní) NÁZEV/TÉMA: Daně (charakteristika a formy daní) Vyučovací předmět: Ekonomika Učitel: Ing. Jarmila Fojtíková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída: PO2A Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45minut) Metody:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Důchody: systém starobního důchodu v ČR

Důchody: systém starobního důchodu v ČR ČESKO- ANGLICKÉ GYMNÁZIUM Důchody: systém starobního důchodu v ČR Seminární práce Interní konzultant: Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Externí konzultant: Obor: Student: Filip Janda Ročník: 3. ročník/septima Školní

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Příloha č. 1.2 Zásad pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt Certifikační kritéria pro značku ZÁPRAŽÍ originální produkt A. Kritéria pro poskytovatele služeb: UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Kraje Vysočina 7,4 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosáhl 25 778. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu 2013

Více

II. Termín a lokalizace 1. Soutěž probíhá od 6. 6. 2016 do 7. 7. 2016 23:59:59 hodin. 2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.

II. Termín a lokalizace 1. Soutěž probíhá od 6. 6. 2016 do 7. 7. 2016 23:59:59 hodin. 2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska. S Honorem na Colours of Ostrava I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž na Timeline Honor CZ/SK (dále jen soutěž ) bude probíhat prostřednictvím webových stránek Honor CZ/SK na stránkách www.honor7.cz/colours

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3%

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Moravskoslezském kraji 13,7 % 1 a celkový počet dosahoval 88 301 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více