yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2012

2 Obsah 1 Úvodní slovo O yourchance o.p.s Náš příběh pokračuje Hodnoty společnosti yourchance o.p.s Základní údaje o společnosti Organizační struktura společnosti Vize a poslání yourchance o.p.s Poskytované sluţby yourchance o.p.s Projekty v roce Podnikam.eu Partneři projektu Podnikam.eu Finanční gramotnost do škol Partneři projektu Finanční gramotnost do škol Začni správně Partneři projektu Začni správně Spolupodíleli jsme se na realizaci projektů Ţivot nápadům Hospodaření společnosti

3 1 Úvodní slovo Rok 2012 byl pro yourchance rokem změn a růstu. V tomto roce jsme se více zaměřili na prosazování změn ve vzdělávacím systému ČR a podporu dětí z dětských domovů. V říjnu 2012 jsme nově spustili portál pro učitele, rodiče a ţáky Finanční gramotnost do škol (www.finacnigramonotstdoskol.cz). Tento krok povaţujeme za jeden z nejvýznamnějších v naplňování smyslu naší organizace. Portál je interaktivní cestou komunikace s učiteli základních a středních škol, ale rychle si získal i pozornost rodičů a odborných médií. Jako aktivní krok ke studentům a učitelům je realizace řady přednášek, workshopů a diskusí, které jsme měli na středních školách a v podnikatelských klubech, kde jsme zejména přednášeli o základních principech podnikání, managementu, ale i na téma leadershipu a osobní rozvoj. Protoţe si uvědomujeme důleţitost kontinuity sdílení těchto informací a zkušeností, publikovali jsme články v tištěných i elektronických médií a jako hostující speakeři se účastnili Akademie a webinářů projektu Ţivot nápadům, který podporuje ţeny podnikatelky. Také jsme spustili vlastní portál podpory podnikání Uspějte.eu. Tyto aktivity spadají do druhého pilíře naší činnosti, a to do podpory vzdělávání o podnikání. V oblasti rozvoje finančního vzdělávání na školách se nám podařilo získat status akreditované organizace pro výuku pedagogů a souběţně s tím akreditaci pro výcvik DVPP: Finanční vzdělávání pro učitele SŠ, SOU a gymnázií. Dále máme za sebou i náročnou zkušenost z přípravy dvou ţádostí o grantovou podporu EU. Přes vysoké hodnocení projektů a postoupení do závěrečného rozhodovacího kola, se nám však tuto podporu získat nepodařilo. V oblasti práce s dětmi z dětských domovů jsme vedli půlroční práci se skupinou teenagerů v DD Unhošť, která vyvrcholila prezentačním večerem studentské společnosti. Jak uţ název napovídá, jednalo se o cateringovou společnost a akce se jmenovala Večer skvělých chutí. Na podzim jsme zrealizovali seriál webinářů pro vychovatele a ředitele dětských domovů, kde jsme jim představili metodiku práce a sdíleli své zkušenosti z realizace projektu Podnikam.eu. Navíc jsme vyslyšeli prosbu několika ředitelů a začali rozmýšlet koncept projektu pro mladé dospělé, které opouští dětské domovy. V současné době máme za sebou první fázi tohoto projektu, coţ je zpracování ucelené koncepce, jak zvládnout start samostatného ţivota a otázku adaptace mladých dospělých v prostředí, kde jsou 100% odpovědní sami za sebe. Projekt Podnikam.eu se proto v roce 2013 stane součástí této koncepce realizované jako samostatný projekt s názvem Začni správně (www.zacnispravne.cz) Za zmínku stojí i některé další úspěchy, kterých se nám podařilo dosáhnout: získala Jana Merunková výroční cenu Nadace T-Soft Eternity za projekt Podnikam.eu Získali jsme akreditaci MŠMT na DVPP Finanční vzdělávání pro učitele SŠ, SOU a gymnázií Spustili jsme nový portál Rozšířili jsme realizační tým o manaţerku projektu a tým dobrovolníků a spolupracovníků ze 2 na 10 Celkově můţeme tedy hodnotit rok 2012 jak rok prorůstový. Věříme, ţe rok 2013 bude rokem dalšího zvyšování výkonnosti a posouvání aktivit yourchance k vytyčenému vrcholu. 3

4 2 O yourchance o.p.s. 2.1 Náš příběh pokračuje Přestoţe oficiální zápis do obchodního rejstříku říká, ţe do třetích narozeni yourchance je ještě pěkných pár měsíců, my - tedy Gábina a Jana - jsme svoji soukromou oslavu třetího výročí uţ měly. I kdyţ jsme slavily jen v kruhu "rodinném", a to doslova, protoţe s námi u stolu byla i Gábiny téměř roční dcera Natálka, můţeme říct, ţe jako firma jsme se pěkně rozrostli. Sice stále převaţují v našem osazenstvu ţeny, ale vzhledem k tématům, kterým se věnujeme, je to asi pochopitelné. Genderová vyváţenost pro nás prostě není měřítkem :o) Kdyţ se ohlédneme zpátky, máme za sebou výsledky, na které můţeme být hrdé. Co je ale důleţité, jsme skvělý tým. Nejen my dvě, ale všichni, kdo se rozhodli s námi spolupracovat. A to, co nás spojuje, není to, ţe se všichni v devět ráno sejdeme někde v kanceláři, ale to, ţe víme, ţe práce kaţdého z nás má smysl a je důleţitou kostičkou v mozaice, která by jinak prostě nebyla dokonalá. Není pro nás důleţité, jak dlouho a kdy svou práci člověk dělá, ale jestli ji dělá tak dobře, jak je třeba. Co je ale důleţité, je to, jací jsme lidé, jestli se nám dobře spolupracuje, jestli umíme zabrat, kdyţ je třeba, jestli spolu umíme trávit třeba i volný čas nebo se prostě kamarádíme. Víme, ţe se jeden od druhého můţeme hodně naučit, proto pravidelná interní školení nevede jen jeden lektor, ale příleţitost dostane postupně kaţdý. Protoţe mezi námi jsou i mladé maminky a čerstvé babičky, není výjimkou, ţe se některá pracovní setkání konají tam, kde je k dispozici dětský koutek. Je pro nás důleţité, aby naše projekty byly součástí našeho ţivota, nejen prací, kvůli které člověk odchází z domova a zanedbává soukromý ţivot. Je pravda, ţe "tento způsob práce zdá se některým lidem kolem nás poněkud podivným"... Vyţaduje totiţ obrovskou dávku osobní disciplíny, schopnost spolehnout se na ostatní a věřit (a kontrolovat), ţe svou práci udělají dobře. Kaţdý musí rozumět cíli projektu, na kterém pracuje, a vědět, co se od něho přesně očekává. Věříme, ţe u nás kaţdý ví, ţe zeptat se nebo poţádat o pomoc je přirozené a ve prospěch věci. Na druhou stranu existuje řada věcí, kdy věříme, ţe lidé jsou schopni se rozhodovat sami, protoţe jsou dospělí, vzdělaní a zkušení. Obě dvě se snaţíme dát maximální podporu všem, kdo ji potřebují, a sobě navzájem kryjeme záda. Řídíme se radou, ţe: Nemusíte být hvězdy - na to, abyste zářili, stačí mít hvězdy ve svém týmu. A jak jsme si říkaly u toho třetího narozeninového dortu: Možná nezměníme svět, ale osudy některých lidí ano. 2.2 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s. Kvalita Odbornost Inovativnost Zodpovědnost Osobní a podnikatelský růst Flexibilita 4

5 3 Základní údaje o společnosti Název: yourchance Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo: Lisabonská 4, Praha 9 Tel.: URL: IČ: DIČ: CZ Centrální bankovní účet: Raiffeisen bank, /5500 Sbírkový účet: Raiffeisen bank, /5500 Registrace: rejstřík OPS, Městský soud Praha, oddíl O, vloţka 741 Datum vzniku: Organizační struktura společnosti Správní rada Radek Štika, r.č /0457 Praha 9, Sokolovská 967/187, PSČ Lenka Červená, r.č /1979 Praha 9, Lhotská 2204/18, PSČ Milada Dědičová, r.č /1736 Šlapanice, Komenského 17/38, PSČ Dozorčí rada Petra Vlčková Wörndl, r.č /2587 Praha 4, Na Lysině 583/3, PSČ Ing. Dana Šourková, r.č /0431 Praha - Klánovice, V soudním 422, PSČ Lenka Franková, r.č /3971 Brno, Vlárská 1082/12, PSČ Ředitelka společnosti: Ing. Gabriela Křivánková Odborný garant, fundraiser: Jana Merunková 5

6 5 Vize a poslání yourchance o.p.s. Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování změn ve vzdělávacím systému českého školství a v systému integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin do samostatného ţivota. 6 Poskytované služby yourchance o.p.s. Vzhledem k vizi a poslání společnosti povaţujeme za klíčové vzdělávání o principech podnikání na středních a vysokých školách, pomoc začínajícím podnikatelům, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro děti ZŠ a SŠ, učitele i širokou veřejnost, realizaci projektů na finanční a občanské gramotnosti v dětských domovech, realizaci přímé pomoci mladým dospělým, kteří opouští dětské domovy. Programy yourchance o. p. s. lze rozdělit do následujících kategorií: Programy pro podnikatele Programy pro školy Pro dětské domovy a sociální vyloučené skupiny Programy na míru 7 Projekty v roce 2012 V roce 2012 jsme i nadále pokračovali v realizaci či spolu realizaci projektů, které naplňují smysl naší organizace. 7.1 Podnikam.eu Prvním z nich je Podnikam.eu, který slouţí k podpoře zdravého finančního a praktického podnikatelského vzdělání či uplatnění na trhu práce dětí z dětských domovů. Cílem je nejen vzbudit zájem o tento druh vzdělání, ale dát dětem moţnost získat vlastní zkušenosti pod supervizí odborníků. Pro děti, které by do budoucna rády vybudovaly svou profesní kariéru v roli zaměstnance, jsou připraveny rady v oblasti seberozvoje, úspěšného uplatnění na trhu práce a budování stabilního finančního zázemí. Celý projekt má slouţit jako prevence zadluţenosti mladých dospělých poté, co opustí brány dětského domova, a jako motivačně - zkušenostní program pro podporu podnikání a úspěšné uplatnění se na trhu práce v dospělosti. Vedle toho, ţe si děti odnesou uţitečné znalosti a dovednosti, vnímáme jako druhotný efekt celkové zvýšení sebevědomí a sebejistoty absolventů projektu. Více o projektu je moţné se dozvědět na V roce 2012 jsme uskutečnili seriál webinářů o metodikách práce s dětmi pro vychovatele a vedení dětských domovů. Ohlasy na projekt najdete na Projekt očima účastníků na Fotogalerie na 6

7 7.1.1 Partneři projektu Podnikam.eu Hlavní finanční partner Finanční partner Partneři projektu 7.2 Finanční gramotnost do škol Projekt Finanční gramotnost do škol je koncipován jako ucelený nástroj pro učitele základních a středních škol, ale i jako pomůcka pro rodiče a ţáky, kteří se v tomto tématu chtějí zorientovat a účinně jej vyuţívat. Portál je NEZÁVISLÝ a není zde dovoleno propagovat konkrétní finanční produkty či sluţby. Všechny materiály vytvořené v rámci projektu jsou ZDARMA! Cílem tohoto projektu je zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ, postavit výukové materiály na prakticky vyuţitelných informacích a zkušenostech, poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno vyuţitelná při výuce na ZŠ a SŠ, vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce, umoţnit sdílení zkušeností odborníků z praxe, podílet se na prevenci předluţení rodin v ČR Partneři projektu Finanční gramotnost do škol Hlavní finanční partner Finanční partner 7

8 Partneři projektu 7.3 Začni správně Zcela nový projekt yourchance o.p.s., který je vyústěním diskuse s řediteli jednotlivých dětských domovů. Projekt je určen mladým dospělým, kteří opouštějí dětský domov a začínají svůj samostatný ţivot, a to hlavně v období, kdy se za nimi brány domova jednou pro vţdycky zavřou Partneři projektu Začni správně Hlavní finanční partner Finanční partner Partneři projektu 8

9 8 Spolupodíleli jsme se na realizaci projektů 8.1 Život nápadům Ţivot nápadům podporuje ţeny, jejichţ snem je začít vlastní podnikání. V rámci tohoto projektu působíme jako jeho ambasadorky. Naše profily o tom, jak jsme začínaly, jsou k dispozici na (Jana Merunková) a (Gabriela Křivánková), dále jsme napsali pro tento projekt i řadu článků. V roce 2013 se můţete těšit s námi na další aktivity. Více o projektu na 9

10 9 Hospodaření společnosti 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015 VÝJIMEČNÉ ŽENY Léto 2015 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014 VÝJIMEČNÉ ŽENY Jaro 2014 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

Ostatní podporované projekty... 22 Projekty plánované pro rok 2013... 23

Ostatní podporované projekty... 22 Projekty plánované pro rok 2013... 23 Obsah Základní údaje... 3 Úvod... 4 Smysl a cíl nadace... 5 2. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY... 7 Křest knihy Mluv se mnou... 8 Křest knihy Po hlavě a nadoraz... 9 Projekty realizované v roce 2012...

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY V INKLUZIVNÍ ŠKOLE (registrační číslo

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

se budete o managementu učit.

se budete o managementu učit. Jen Vy rozhodujete, co, kdy, kde a hlavně jakým tempem se budete o managementu učit. Diploma in Management (DiM) Jsme rádi, že máte zájem o studium managementu Directors. Před vlastním studiem si prosím

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více