ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007."

Transkript

1 Červen ,-Kč 74 Zpravodaj městského úřadu též na ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne Paní Krupičková ze Zaječic presentovala záměr založit Občanské sdružení pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí, které bude též od září tohoto roku dvakrát týdně provozovat mateřské centrum. - Byl projednáván a schválen záměr koupit od pana Jiřího Havlíčka část pozemku parc.č. 249/1 v Zaječicích za účelem vytvoření koridoru pro položení kanalizace a vodovodu a pro vytvoření budoucí komunikace. - Bylo rozhodnuto, že s účinností od budou zrušeny paušální platby za odvádění odpadních vod. Je stanovena povinnost opatřit vlastní zdroje vody studny, pokud je z nich používána voda pro domácnost a po té znečištěná odváděna do čističky odpadních vod splaškovou kanalizací, vodoměrem, který by byl městským orgánem zkontrolován a zaplombován. - Byl schválen záměr převzít od České republiky bezúplatně pozemek parc.č. 17/4 v k.ú. Pyšely, který je součástí komunikace. - Byl schválen záměr koupit od České republiky spoluvlastnický podíl ¼ pozemku parc.č. 1338/2 v k.ú. Pyšely, který je ve správě Pozemkového fondu České republiky a nachází se pod trafostanicí v ul. Pod Zahrady. - Byla projednána a vzata na vědomí zpráva o činnosti mateřské školy v Pyšelích. - Bylo jednáno o dotacích, rozhodnuto, že přijetí dotace na rozšíření rozhlasu prozatím odložíme, obdržíme dotaci na opravu sochy sv. Vojtěcha a dotaci na rozšíření internetu v knihovně. Dotace na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého nám nebyla udělena a budeme se o ni ucházet v příštím roce. - Byl projednán návrh integrovaného plánu rozvoje města Pyšely. - Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o přezkoumání hospodaření obce nebyl zjištěny chyby a nedostatky ani porušení rozpočtové kázně. - Byl projednán a schválen závěrečný účet města Pyšely za rok Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č Byla projednávána změna č. 3 územního plánu a její schválení bylo odloženo na příští zasedání - Byla projednána a předběžně schválena žádost pana Jana Kapinose o pronájem pozemku kolem domu čp. 20 v Zaječicích s tím, že k domu není žádný pozemek. - Bylo změněno složení komise k posuzování stavu splácení spoluvlastnických podílů na kanalizaci a vodovodu, ustavené dne zastupitelstvem a to tak, že dr. Havlíček a Vosický jsou zástupci zastupitelů, ing. Lenker a ing. Dauth zástupci občanů a dr.pavlík za městský úřad. - Byla projednána a předběžně schválena žádost Honebního společenstva Pyšely o pronájem části Hurá, jsou tu prázdniny!!!! Redakce PL přeje svým čtenářům krásné léto, plné slunce, odpočinku a pohody.dětem nádherné prázdniny plné dobrodružství a nových zážitků. O prázdninách plánujeme vydání dvojčísla a to na přelomu července a srpna. Těšíme se na vaše příspěvky do tohoto prázdninového vydání. Pište, faxujte, posílejte foto, každý Váš příspěvek je velmi vítán. Redakce. P rosba Prosím poctivého nálezce o odevzdání lékařských slunečních brýlí. Tyto speciální brýle se používají po operaci očí a poté se musí vrátit lékaři. Děkuji. Hana Žabová ( brýle můžete odevzdat i na MěÚ Pyšely) pozemku parc.č. PK 983 v k.ú. Pyšely, na Borové Lhotě, za účelem vybudování zvěřního políčka. - Byla projednána a zamítnuta žádost Petra Papírníka o koupi části pozemku parc.č. 1310/8 přilehlého k jeho domu čp. 74. Z diskuze vyplynulo, že na tomto pozemku je městská studna a došlo by ke zúžení komunikace a manipulační plochy tzv. Vinopalny. - Bylo rozhodnuto, že se město Pyšely pokusí prodat obecní pozemek parc.č. st. 59/4 v k.ú. Pyšely i s domkem na něm umístěným (v bývalém obecním dvoře na náměstí). Občan obce starší 18 let má právo podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, výborů a komisí a pořizovat si z nich výpisy. Dále má občan obce právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok. Za občana obce je považována fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu získává i možnost přehledu o finančním a majetkovém hospodaření obce. Veškerá výše uvedená práva občana obce však mají i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizím státním občanem, jsou hlášeni v obci k trvalému pobytu a stanoví-li tak mezinárosní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Do zápisu lze nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do hod a od do hod. a po telefonické dohodě i jindy. 1

2 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Pozvánka na schůzi městského zastupitelstva, která se bude konat ve středu dne v hod. v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu v Pyšelích. Program: 1) Projednání změny č. 3 územního plánu města Pyšel a stanovení dalšího rozvoje území města Pyšel. 2) Různé. Stanislav Vosický v.r. starosta města Pyšely Informace pro všechny červen 2007 Na prvním setkání Osadního výboru Zaječice-Kovářovice s občany jsem vyslechla při diskusi stesky na nedostupnost různorodých informací. Přemýšlela jsem tedy, jak zajistit nápravu a dát občanům možnost rychlé dostupnosti místních aktuálních informací. Nakonec jsem přišla na vcelku jednoduché řešení a v rámci právě vznikajícího Občanského sdružení pro zvelebení Zaječic, Kovářovic a okolí jsem založila webové stránky Chceme je používat pro aktuální předávání informací všem občanům našich obcí.kromě aktuálních a důležitých informací, které budou samozřejmě zveřejňovány na vývěskách v Zaječicích a Kovářovicích, budou webové stránky obsahovat zprávy např.z Občanského sdružení, z Mateřského centra ( nyní je v přípravné fázi), nebo z TJ Sokolu Zaječice. Dále zveřejníme podle zájmu firem řemeslné profese s kontakty.chtěli bychom zdarma poskytnout prostor pro místní občany k drobné inzerci (nabídka či poptávka například sazeniček,zemědělských přebytků, zvířat apod.). Samozřejmě nebude chybět kalendář aktuálních akcí a nabídneme i informace o realitách. Všem občanům dáme možnost zaslat připomínky a dotazy, které rádi zveřejníme.kontakt bude zprostředkován v rámci mé mailové adresy a nebo prostřednictvím poštovní schránky na adrese Zaječice 6. Nové webové stránky jsou nyní před závěrečnými úpravami a pevně věříme, že budou funkční již ve druhé polovině června. Helena Gmuzdková,Zaječice Vážení čtenáøi a zastupitelé, Stalo se již téměř folklórem, že na tomto místě nacházíte článek na téma práce zastupitelstva, resp. reakce na předchozí články (naposledy reakce pana zastupitele Havlíčka a paní Barešové na můj dopis Zastupitelstvu Pyšel). Tentokrát Vás musím zklamat. Nehodlám pokračovat v této výměně názorů nejen proto, že ji považuji za nedůstojnou (alespoň pro mne vzhledem ke stylu zvolenému oběma výše jmenovanými), ale především za neefektivní. Na úplný závěr mi dovolte malou poznámku: cílem mého dopisu (jako reakce na únorové zasedání zastupitelstva) bylo poskytnout zastupitelstvu tzv. zpětnou vazbu pohled na jejich snažení zvenku. Pohled na jejich způsob jednání a rozhodování. Jednoduše je vyzvat k větší výkonnosti a zabránit dalším obstrukcím a osobnímu exhibicionismu. Můj dopis byl (přes Pyšelské Listy) adresován celému zastupitelstvu. To, že na něj reagoval pouze pan zastupitel Havlíček považuji za kouzlo nechtěného a potvrzení přísloví o potrefené huse... Tomáš Hlinka Hezké léto Vám všem přeje Den otevřených dveří v Domově důchodců Dne se v našem zařízení uskutečnil Den otevřených dveří Vedení domova oslovilo své žadatele o umístění budoucí klienty a dalo jim možnost seznámit se s prostředím, kde se rozhodli prožívat svůj vyšší věk. Program celého dne byl velmi bohatý. Po úvodním slovu ředitelky domova PhDr.Plíškové Jitky v zámecké jídelně, kdy dostali informaci s novinkami v návaznosti na nový zákon o sociálních službách a další informace týkající se umístění si všichni přítomní mohli prohlédnout zařízení navštívit pokoje našich klientů, měli možnosti zúčastnit se rozličných aktivit, které pořádáme např. trénování paměti,hraní PEXESA, kondiční cvičení apod. Byla rovněž zpřístupněna nově zřízená rehabilitace, která je vybavena vířivkami na dolní a horní končetiny.s novými žadateli o umístění zaměstnanci domova vedli individuální rozhovory o průběhu pobytu v domově. V odpoledních hodinách bylo připraveno kulturně-zábavné vystoupení s Hašlerovými písničkami. Závěrem všichni jak naši senioři tak i nový zájemci o službu v našem domově si společně zazpívali a srdečná atmosféra zůstávala po celý den. Noví zájemci i jejich rodinní příslušníci odcházeli s pocitem spokojenosti, se slovy díků s přáním brzkého umístění, neboť jak říkali doma je jim smutno a v domově jde život naplno. Za velmi zdařilou akci patří poděkování všem zaměstnancům domova důchodců, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli. Ředitelka DD: PhDr.Plíšková 2 Pøipravovaná zmìna MHD Zaječice Pyšely Vážení občané Zaječic a Kovářovic, děkujeme za všechny odevzdané dotazníky, které se týkaly návrhu změn jízdního řádu městské autobusové dopravy. Než jsme stačili vaše podněty zpracovat, zveřejnily české dráhy nový-výlukový jízdní řád, platný pouze do listopadu a došlo ke změně jízdního řádu autobusů. Přes tyto komplikace se v současné době ujal celé záležitosti tajemník města, JUDr. J. Pavlík a jedná s ředitelem firmy Connex, panem B. Krausem, o zřízení jednoho spoje navíc v dopoledních hodinách. Prosíme vás proto o trpělivost, protože jednání zatím nejsou dokončena. Děkujeme. Za Osadní výbor Helena Gmuzdková STALO SE

3 červen 2007 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Dne 13. dubna 2007 se narodila manželům Martině a Liboru Klimentovým z Pyšel dcera Eliška. Přejeme celé rodině hodně radosti z děťátka a všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Paní učitelka Anna Cílová V červnu oslaví významná životní jubilea tito naši občané Pan Josef Smutný, paní Marie Sejková, pan Václav Pačes, pan Libor Podroužek a paní Marie Veselá, všichni z Pyšel. Uvedeným jubilantům blahopřejeme a přejeme jim, aby se ve zdraví a životní pohodě dožili dalších významných výročí ŽIJÍ MEZI NÁMI V červnu oslaví své 93 narozeniny paní učitelka Anna Cílová. Oslaví je v plné svěžesti, v plné práci. Paní učitelku jsme poprosili o rozhovor do našich PL. Má nám toho hodně co říci, jako učitelku si jí pamatuje několik generací, stejně tak na ní vzpomínají členové pyšelského hasičského sboru. V loňském roce tomu bylo 50 let, co přišla do Pyšel a nastoupila jako učitelka do zdejší základní školy a zároveň se stala aktivní členkou sboru hasičů. Nechme vyprávět paní učitelku: Po světové válce, kdy k ČSR byla připojena i Podkarpatská Rus, jsem se se sourozenci a rodiči stěhovala na Podkarpatskou Rus. Konečně po dlouhých útrapách i Rusíni byli svobodni. To, že neuměli číst a psát zavinila nadřazená vláda, která potřebovala sluhy a pasáky dobytka, ne rovnocenné občany. Poloniny a rozsáhlé dubové a bukové lesy Podkarpatské Rusi protékaly potoky a říčky, které v jarní době se měnily v mohutné, dravé toky. A kdybyste jeli vlakem do zazšího kouta do Jasiny, překvapila by vás stráň, kde z jehličnatých stromů zdravil kolem jedoucí nápis TGM. V roce 1956, kdy jsem byla na okrese ve školství, jsem byla požádána p. inspektorem, abych šla na 14 dní suplovat do Pyšel, kde jsem byla přijata paní ředitelkou M. Koubovou. Když jsem se dětem představila, byly udivené, že nejsem členkou KSČ, ale brzy si zvykly a říkaly mi paní učitelko. Byly hodné a jejich slušné chování mě připoutalo k Pyšelům. Je to již přes 50 let. Ode mne slyšely jen pravdu o Podkarpatské Rusi a brzy na průpovídky, že tam chodí vlci a medvědi po ulici, zapomněly. A lidé profesoři apod., kteří tam byli překládáni, byli uvědomělí Češi a vlastenci. Dnes už nenajdete na Podkarpatské Rusi analfabety, ale školy střední i fakulty. My, kteří jsme na Podkarpatské Rusi pracovali, máme ji rádi i dnes a přejeme jí: Buď sbohem moje Podkarpatská Rus, zapadlá jsi v dáli za obzor. Nechť žal, ni hoře tvůj lid nezakusí, v dumavém klínu těch tvých milých hor. Jen několik řádků navíc. Učila jsem na prvním a po zkouškách na druhém stupni. Byla jsem v Kolovratech, Říčanech, Pyšelích a v.v. suplovala v Mirošovicích a Kamenici. Všude jsem byla ráda, protože učitel patří tam, kde jsou děti školou povinné. O šikaně slyším poprvé v Čechách, dřív byla na vojně. Ale abych nezapomněla na hasiččinu, jejíž vývoj byl a je v Čechách dál než na Podkarpatské Rusi. Její zrod byl těžký, nebyly finance i přesto, že jí bylo třeba. První řády vznikají v 15. století 1510 v Chrudimi a 1546 je to řád Berky z Dubé ty mají však význam místní. Řády zemského významu vznikají za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. první řád pro města zemská, městečka a markrabství moravské. Pro Čechy 2 patenty v r a pro královská města pražská a pro venkov vychází řád Josefinský, kde už je zakotvena povinnost občanů i obcí. Zároveň jsou ustavovány komisaři nad ohněm, kteří 2x do roka prohlížejí ohniště i komíny, závady odstraňují na místě, nebo určují lhůtu k odstranění. Mezi první sbory náleží šachta Larnových z r. 1852, sbor v Praze 1853 a třetí ve Velvarech 1864, pak už následují sbory v Brázdimi, v Brandýse n/l. a Pyšelích Sbor v Pyšelích měl štěstí, že nejen do počátků mu vložil p. Hoffmeier 100 zlatých, pořídil družstvu obleky a zapůjčil berlovku (stříkačku), ale i na svůj účet pozval karlínského velitele Hugona Demarliniho, aby družstvo vycvičil v práci u ohně. Byli to: Fr. Urbánek st., Fr. Trousil, Jos. Jenšovský, Jan Bezouška, Jan Hájek., Ant. Zíval, Jos. Brych a Bedřich Vondráček. A jejich heslo: Sobě ku cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě. Sbor po ustavení požádal obec o cvičiště, ke kterému přibyla i berlovka, dar obce. Jeho činnost byla rozsáhlá. Hned na počátku si zřídili divadlo, které hrálo většinou 2 x do roka, pořádali zábavy, založili si knihovnu pro knihy poučné i zábavné, věstníky i časopisy, chodili na vycházky, hráli kuželky a tak ze získaných peněz pořizovali potřeby k požáru i pro divadlo. Při vší té práci nezapomínali na vznikající sbory, chudé děti i školu. Od počátku ale snili o stříkačce, ovšem kam by ji uložili? Požádali Ing. Cahu o kousek zahrady a tam v pěti měsících stála zbrojnička, postavená proti vůli občanů, kteří si chtěli podél zahrady postavit obchůdky. Zde museli hasiči přislíbit, že v případě nutné potřeby zbrojničku zbourají. Ale nebylo to nutné a v r opravili zbrojničku a dostavěli budovu, která měla 2 garáže a třetí garáž dostavěli v roce V r otvírali zbrojničku s berlovkou a novou Ebrtkou, která díky strojmistru B. Zemanovi je akceschopná dodnes. Do roku 1956 vlastnili hasiči tuto Ebrtku, berlovku, nářadí, osobní vůz Nasch a sanitku. V době osvobození získali nákladní 3

4 ŽIJÍ MEZI NÁMI červen 2007 Unru, která byla nahrazena Tatrou 805 hasičský speciál, 1974 přibyla cisterna Tatra 111, která byla nahrazena za Tatru 138 a ta následovně byla nahrazena speciálem na podvozku Tatra 148. Stříkačky: 2 PS12, jednu dvoukolovou DS16, přenosnou stříkačku PS8 a dětskou PS-3 (výhra kroužků) Připomínám: od roku 1931 bylo ustanoveno družstvo žen, které cvičilo s malými změnami 30 let. Od roku 1934 to bylo družstvo žáků. Roku 1956 nastupuje Růžena Hurtíková, členka OV ČSPO, první zástupce předsedy KV ČSPO a členka ÚV ČSPO, nositelka Vyznamenání za zásluhy a výstavbu udělené presidentem ČSSR v r a Zasloužilou členkou svazu PO (1983). A práce? Od roku 1956 plnění prevence, represe, vedení členů, členek, dorostu a žactva cvičení, školení, účast na soutěžích i přípravy k výjezdům, přístavba a získání pozemků za velké pomoci J. Jenše a R. Hurtíkové, která na stavbě odpracovala nejvíce hodin. Její práce byla oceněna čestnými uznáními. ( pozn. Redakce, k osobnosti paní R. Hurtíkové bychom se chtěli Župní prapor v budoucnu vrátit) Paní učitelka Cílová by vyprávěla a vyprávěla A my bychom poslouchaly a poslouchaly, protože její vzpomínky jsou velmi zajímavé, poutavé a leckdy i dojímavé. Paní učitelka již několik let zpracovává historii pyšelských hasičů, shání materiály plakety, výpisky, zápisy, fotografie, prostě vše, co se hasiččiny týká. Vše chronologicky řadí, doplňuje svými poznatky a vzpomínkami. Často při vyprávění používá výraz moje děti. To jsou všechny děti, které kdy učila ve škole, či učila lásce a práci pro dobrovolné hasiče. Měla těch dětí za svoji dlouholetou práci hodně stovky, spíše tisíce. Na některé si již možná nevzpomíná, některé jí více utkvěly v paměti. Je však jisté, že každé dítě, které učila, si paní učitelku pamatuje. Děkujeme paní učitelko za rozhovor, za Vaši lásku, péči, starost a obětavost. Přejeme Vám do dalších let života hodně a hodně zdraví, pohody a klidu k práci. L.Zaradičková a M. Pášová DĚTSKÝ DOMOV Skvělé ceny Dětský domov Pyšely vítězný! Ve dnech proběhl v areálu Dětského domova Pyšely již 28. ročník turnaje v malé kopané dětských domovů. Sportovní akce se zúčastnily dětské domovy z Tachova, Dolních Počernic a Klánovic a gymnázium přírodní škola z Prahy Letňan doplněné o dva týmy pořádajícího dětského domova. Ve finálovém zápase zvítězil domácí A tým brankou Tondy Kolba dvě minuty před koncem prodloužení nad Tachovem 1:0. Na třetím místě pak skončil tým z Klánovic. Nejlepšími střelci se stali s 13 brankami J. Šimeček (Pyšely A ) a T. Kamenický (Klánovice). Nikdo od nás neodjel s prázdnou. Kromě drobných věcných dárků si každý účastník odvezl (někdo neodvezl, protože ji hned snědl) perníkovou medaili a vítězná družstva výborný dort. Teta Květa si při pečení dala opravdu záležet. Vítězové obdrželi pohár, který jsme letos, jako i v minulých dvou letech získali od našeho pana starosty. Za to mu patří naše poděkování. Závěrem ještě dodám, že se celá akce nesla ve sportovním duchu, počasí nám také přálo, takže nezbývá než poděkovat všem sportovcům, jejich vedoucím a organizátorům s přáním opětovného setkání v příštím roce. Hana Juřenová Před zápasem Po zápase 4

5 červen 2007 ŠKOLA Dětský den v kouřimském skanzenu Od března jsme byli přihlášeni na Dětský den pro menší školáky, který se koná již po několik roků v Muzeu lidových staveb ve skanzenu v Kouřimi. Na cestu jsme tentokrát tak pěkné počasí neměli, byli jsme všichni vybaveni pláštěnkou a poměrně teplým oblečením. Když jsme dojeli do Kouřimi, začalo pršet! Z autobusu jsme proběhli bránou, ve které ani nikdo neseděl a došli jsme až do hospůdky,,na hrázce. Schovali jsme se a rozerváni počasím jsme se pustili do připravených svačin. Než jsme spořádali připravené svačiny, začalo se vyjasňovat.,,devátá rozhodne. Opravdu dobře vše dopadlo. Prvňáci zůstali v šenku, který se ve chviličce proměnil v dílnu, ve které si mohli zkompletovat krokodýla na kolečkách a ještě si ho mohli krásně, barevně, pohádkovsky vyzdobit. Třeťáci se zatím vydali se svým průvodcem vodníkem na procházku po skanzenu, kdežto černokněžník čekal na prvňáky před dílnou. Cestou po skanzenu jsme pozorovali kozu s kůzlaty, prohlíželi jsme si stavení rozdělené na dvě části - první pro dobytek a druhá část světnička, pro řemeslníky např. ševce, kováře apod. Na rychtě jsme viděli řezbáře a jeho dílnu, v jiné roubené chalupě nám zase hospodyně průvodkyně ukazovala, jak se přede na vřetánku i na kolovrátku, prohlédli jsme si tkalcovský stav a připomněli jsme si práci na něm např.ve filmu Krakonoš a lyžníci. I barvení látek bylo zajímavé. Jen přírodní! Tak jako u krtečka a jeho kalhotek, modrá z borůvek, žlutá z cibulových slupek, zelená z kopřiv apod. V malém divadélku nám paní Eva zahrála a zazpívala jarmareční píseň o sv.jiřím (naštěstí jsme s sebou měli Jiřího a anglickou princeznou Gudrun byla Lucka). Všichni jsme se prostřídali na všech stanovištích a nakonec si děti na památku razily měděné mince. Odcházeli jsme za hezkého počasí. Honem do starobylé Kouřimi, do opravdového loutkového divadla. Všechny nás pohádka moc zaujala a ještě jsme si dojednali prohlídku loutkového divadla zezadu. Krásný obr už nebyl tak krásný a hrozivý. V parku jsme poobědvali a vydali jsme se do Regionálního muzea, kde nás zaujala expozice hraček, ale hlavně maketa Kouřimská, na které jsme rozsvěcovali jednotlivé objekty a četli a povídali si o nich. Pro některé děti to byl opravdu zážitek největší. Vždyť i my z Pyšel jsme patřili pod správu Kouřimi. Když jsme odcházeli, získali jsme v informačním centru legitimaci s razítkem o Podlipanském vandrování. Domů jsme se vraceli s dobrou náladou, stačili jsme si i zanotovat. Před školou na nás čekali tatínkové a maminky. Vypravování zážitků a předávání dárků bylo veliké. Daniela Freyová, tř.uč. 3. a 5.tř. 3. Pyšely ve filmu a televizi ZLATÁ SLEPICE FILM Československá televize natočila v roce 1980 satirickou komedii o slepičce co snáší neobyčejná zlatá vajíčka.režisérem byl Ladislav Rychman,kameramanem J.Hanuš a scénář zhotovil J.Bouček. Ve filmu hráli T.Medvecká ; J.Kanyza ; B.Holišová ; V.Jandák a mnoho dalších.na České televizi se film vysílal v roce 1982;1985 a Natáčení scény s myslivci na honu se zúčastnili členové zdejšího mysliveckého sdružení na polích v okolí Barochova. Pokud si vzpomenete na jakékoliv zajímavosti k tomuto natáčení,dejte nám vědět. Honza K. 5

6 ŠKOLA červen Na výletě do Koněpruských jeskyní a na Křivoklát Tak jako každým rokem, tak i letos se ve škole už zdaleka připravujeme na školní výlety. Dopředu plánujeme, připravujeme, debatujeme - vybráno!! Ve 2.,3. a společně i v 5.třídě volba padla na Křivoklátsko a největší jeskynní systém v Čechách s bohatou krápníkovou výzdobou - Koněpruské jeskyně. Ráno jsme se sešli v 7h. Vybaveni přímo turisticky a letně, protože nás meteorologové ujistili, že bude krásné počasí -až moc letní - 29 C. Děti měly sportovní boty, čepici na hlavě a velkou svačinu s pitím v batohu. Moje boty se jim nezdály dost sportovní. Ale nakonec byly schváleny. V autobusu bylo obsazeno do posledního místečka. Páťáci - nejstarší účastníci zájezdu - nesmlouvavě obsadili zadní sedačky. Vyjeli jsme. Cestou jsme si povídali o místech, která jsme míjeli -Praha a Barandovský most přes Vltavu, v Berouně s mladšími dětmi o Medvědáriu, ve kterém jsou medvědi Vojta, Kuba a Matěj. Když byli ještě medvíďaty točili se svým majitelem a režisérem Václavem Chaloupkem seriál televizních večerníčků. Křivoklát Z Berouna jsme se vydali směrem ke Křivoklátu. V Hýskově jsme si s druháky a se třeťáky připomněli knihu Já,Baryk, kterou kouzelně vyprávěl rodák z Hýskova pan František Nepil a kterou jsme si společně ve škole přečetli. Možná si někdo ze,,starších vzpomene i na návštěvu pana Františka Nepila v Pyšelích. V Nižboru jsme si zase povídali o keltském oppidu, které stávalo u Strakonic - bylo to opevněné sídliště městského typu s rozvinutou řemeslnou výrobou v 1.stol.př.n.l. Děti už měly představu o Keltech a jejich oppidech, protože jsme v dubnu byli v Jílovém u Prahy v regionálním muzeu a tam jsme právě navštívili výstavu o Keltech v našem okolí. A už jsme se blížili ke Křivoklátu. Vzhledem k tomu, že jsme vyjeli trochu později, než jsme měli naplánováno, a v Praze jsme se zdrželi právě na Barandovském mostě, dorazili jsme na poslední chvíli, ale včas. Ujal se nás pan průvodce, který přizpůsobil svůj výklad věku posluchačů. Svým vyprávěním zaujal a děti měly tedy i hodně dotazů a postřehů. Určitě se jim líbily saně, knihovna, ale i mučírna a mučící nástroje v hladomorně. Na ochozech jsme si povyprávěli o pohádkách, které se na hradě točily. Po prohlídce jsme se usadili na nádvoří a pochutnávali jsme si na maminčině svačince. Co by to bylo za výlet,kdyby se nedaly nakoupitupomínkové předměty? Rozdělili jsme se na 4 skupinky a obcházeli jsme řemeslnické dílny. Nakonec jsme se osvěžili i zmrzlinou. Do autobusu se nám moc nechtělo, bylo totiž moc veliké horko. Ale už jsme se zase těšili na nové zážitky. Vraceli jsme se stejnou cestou do Berouna, a tak jsme s páťáky povídali o CHKO Křivoklátsko a o řece Berounce. V Berouně byla dost velká objížďka, a tak jsme si pojezdili křížem krážem Berounem. Naštěstí do Koněpruských jeskyní nebylo už daleko. Bylo nám už pěkné horko. Po zaparkování jsme se vydali koupit lístky a při čekání na určený čas jsme se pustili do druhé svačiny. Čekání nám rychle uteklo. Vyšli jsme k bráně. Dětem se líbil lom i obrazce, které sestavují lidé z kamenů na turistické naučné stezce. I tady jsme si povídali např. o pravěkých lidech, o kostrách tygra šavlozubého, sobů, opic, jeskynních medvědů, ale i o dobře dochované kostře vlka stepního. Nezapomněli jsme ani na penězokazeckou dílnu s drobnými husitskými mincemi. Všichni jsme si oblékli - někteří s hudráním - mikiny a vyšli jsme s panem průvodcem, který byl vybaven baterkou, do podzemí. Prošli jsme celých 600m se zaujetím a zájmem. Někdo prý viděl i netopýra. Jeskynní tma je také pěkně černočerná. Dětem se líbily krápníky i dómy, koněpruské růže i kosti pravěkých savců. Domů jsme se vraceli plni dojmů. Druhý den jsme si vyprávěli o svých dojmech. Byly obrovské. Druháci kreslili obrázek, třeťáci připravovali poznámky a upoutávky pro nové návštěvníky a páťáci píší vypravování a připravují propagační material. Jen škoda, že ho bylo všude tak málo! Daniela Freyová, tř.uč. 3. a 5.tř SENIOŘI Výlet s klubem seniorů do Sázavy V úterý 15. května se uskutečnil výlet několika členů klubu seniorů v Pyšelích do městečka Sázavy. Po krásné projížďce motorovým vlakem malebným krajem kolem řeky Sázavy jsme dorazili do městečka Sázava, které nás přívětivě přivítalo krásným počasím. Po krátké přestávce jsme došli do kláštera, který pomohl kníže Oldřich postavit poustevníkovi Prokopovi z vděčnosti za občerstvení, když kníže Oldřich zabloudil v místních hlubokých lesích. Po prohlídce kláštera jsme navštívili zahrady s odkrytými základy kostela sv. Kříže z 11. století. Pro splnění svých přání jsme hledali hvězdičky v kamenných zdech věže kostela. Na závěr výletu jsme poobědvali v místní restauraci a potom odjeli motoráčkem zase domů. Výlet se nám moc líbil, jen škoda, že nás bylo jen třetina členů. Za klub seniorů napsala L. Neufusová

7 červen 2007 MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola Pyšely připravujeme na červen 2007 Čt výlet do ZOO Praha Zatím otevřený termín (bude upřesněno) předškoláci půjdou jezdit na koních k p. Hanušovi na Pyšelku Čt v 10,30 hodin Divadlo Zvoneček Letní pohádka Čt v 9,00 hodin Rozloučení s předškoláky Pro malé děti, které ještě nechodí do školky: Út 12. a út vždy od 15,00 hodin Dětský klub Lentilka Čt v 10,30 hodin pohádka ve školce Letní pohádka Na návštěvě ve včelím úle byly děti z naší školky Dozvěděli jsme se, jak to vypadá ve včelím úle a vyzkoušeli jsme si řadu úkolů, které musí zvládat každá včelka. Při tom jsme se dozvěděli nejen, jak velký význam mají včely v přírodě a proč si je člověk ochočil. Nakonec jsme vyrobili voňavou svíčku ze včelího vosku. Ilona Kryzánková To nebyly jenom pohádky. Je neděle odpoledne, v kuchyni, která je současně i obývákem, voní zrovna upečené buchty. V míse na stole jsou čerstvě natrhané travní jahody rozmačkané s cukrem a ještě jedna stejná miska ve které je navíc i smetana. Domácí. Která ta vůně je silnější se nedá z jistotou určit, ale je to velmi příjemné. Je uklizeno, čisté ubrusy a dečky, z rádia zní dechovka. Okna jsou dokořán, aby se vyvětralo horko z rozpálených, kachlových kamen, v oknech sítě proti mouchám. Otec usedá na botník, který už ale svému účelu neslouží. Jsou v něm ručníky a utěrky na nádobí proložené toiletním mýdlem. Pohodlně se usadí a do nedělní kuchyně přidá ještě jednu vůni. V krásně zdobeném mlejnku mele kávu. Pravou! To kdyby někdo přišel. Vždycky někdo přijde. Přátelé se v neděli vždycky scházejí, aby si popovídali. O kuřatech, o včelách, o tom, kdy se budou sekat pešunky. Jo, a je nové nařízení. Ti co vozí Věrtušku, tak těm se musí zbrojit Ostrava. Žádnej Most. Pro nezasvěcené je třeba vysvětlit, že všechny tyhle řeči se vedly o práci na dráze. Tedy na železnici. Zbrojit Most znamenalo, že uhlí na lokomotivách bylo z mostecké pánve a Ostravu není třeba vysvětlovat. Věrtuška však může být pro většinu z čtenářů nerozluštitelný termín. Jenom ten kdo se v době po Únoru až někdy do 53.roku pohyboval v západním pohraničí a navíc měl blízko k železnici a také k armádě a bezpečnostním složkám vůbec ví, že to byla šifra. Název vlakového transportu, který vozil jáchymovský uran do SSSR. A aby se nestalo, že parní lokomotivy vezoucí tento vlak někde zůstaly viset bez páry a tím bylo vyzrazeno státní tajemství a ohrožena celá republika ze strany západních mocností a hlavně Američanů, bylo nařízeno, aby tyto parní stroje měly ve svých tendrech nazbrojeno ostravské černé uhlí. A také měly tyto transporty v grafikonu absolutní přednost. I před rychlíky. No a o tom všem se nejvíce mluvilo. O tom, že nám za to dají Sověti to, či ono, že je to velmi výhodný obchod a že se už brzy budeme mít jako hrabata. Je neděle, otec mele kafe, rádio jásá a kamna pořád ještě pálí. Elektrická trouba se do domácnosti ještě nedostala, a taky proč? Topiva do kamen je všude kolem spousta. Uhlí se nasbírá kolem kolejí, z vagonů ho spadne na zem dost a kvalitního, dřevo je všude kolem, les je za humny. A protože soukromé vlastnictví už bylo úspěšně překonáno,všechno kam oko dohlédne je všech. A tak kdo není líný, zásoby na zimu si opatří. Je neděle, dobrá pohoda sálá, jako ty kamna, někde v polích nebo na pěšince kolem trati jde někdo, kdo za chvíli zaklepe na dveře. Ale ještě než se tak stane, otec DOPISOVATELÉ odloží mlejnek a překvapí rodinu novou gramofonovou deskou. Natočí péro, přiloží jehlu a z trouby se ozve hlas Hurvínka a Spejbla. Pan Skupa namluvil další z příběhů svých dřevěných hvězd. Moudrost tohoto velkého herce a člověka je nebetyčná. Svými příběhy otce a syna nejen baví, ale i vychovává. Je to překvapivě příjemné ponaučování. Žádné školení, žádná přednáška nedá víc než slovo moudrého člověka. To co jsem tehdy slyšel poprvé z trouby gramofonu si pamatuju dodnes. Asi by bylo nejlepší, kdybych vám mohl celý příběh přehrát zvukově. Ale to v našich novinách zatím ještě nejde. A tak vám řeknu, jaké poznání mě díky tomuto příběhu potkalo. Hurvínek cvičí na housle, připravuje se na pionýrskou besídku, a Spejbl vyplňuje sazkový tiket na fotbalový zápas a říká: Kdyby tak člověk věděl, kolik gólů nastřílel v Soběsudech tenhleten Transformátor Olympia, když tam hrál Sokol Agregát Nelahozeleněvěs. To je holt těžký, tenhleten trýs vyplnit. To by asi bylo nejlepší si takhle stoupnout na Mírový náměstí a čekat jestli pojede jednotka, tak by to byla jednička, když pojede dvojka, tak by to byla dvojka a když pojede tahleta veletržní ixka, tak by to byl křížek. Vono je s tím kříž, že,jo. Asi by to, holt, chtělo nějakou tutovku. Tehdy jsem vůbec nevěděl 7

8 DOPISOVATELÉ červen 2007 o čem Spejbl mluví. Otec i starší bratr se smáli a říkali, že pan Skupa je opravdu nedostižný umělec a ujišťovali se, že nesmí propásnout jeho další desky. Čas oponou trhnul, já byl studentem Průmyslové školy dopravní v Praze a najednou se mi vrátila ta nedělní chvíle před osmi lety. Seděl jsem na schodech chrámu sv.ludmily na Mírovém náměstí a sledoval, kdy pojede jednička, kdy dvojka a kdy X. Bylo to tak jak říkal pan LÉKAŘ Veš dětská žije především ve vlasech. Přenáší se těsným kontaktem mezi příslušníky rodiny, ve školách, rekreačních zařízeních a obecně v malých skupinách lidí, kteří žijí v těsném kontaktu. K jejich přenosu napomáhá používání společných hřebenů, ručníků, ložního prádla, pokrývek hlavy, koupacích čepic apod. Jejich nejnápadnějším příznakem jsou vajíčka (hnidy), které lze z vlasů jen velmi těžko odstranit. Při výskytu vši dětské je nutné ošetření všech osob, které byly s napadeným v těsném kontaktu. Současně je třeba ošetřit ložní prádlo a ručníky vypráním Skupa. A nejen to. Se mnou do třídy chodil ňákej Ševčík. Dojížděl do školy z jedné obce za Prahou a ta obec se jmenovala, Zvoleněves. Nějakých deset kilometrů nedaleko je jiná obec, která se jmenuje Nelahozeves. Asi řada z nás ví, čím je tato obec známá. A tak, když jsem si vzpomněl na pana Skupu a jeho slovní hříčky při vyplňování sázkového tiketu, byl pro mne najednou skutečný a všudypřítomný. Až když je člověk uprostřed skutečnosti, a přežehlením. Spolehlivé je vyvaření prádla či pokrývky hlavy. Naprosto spolehlivým způsobem je postříkání prádla a lůžkovin před vypráním některým přípravkem na lezoucí hmyz, který dostaneme v drogeriích. Tímto přípravkem je vhodné ošetřit před následným vypráním pokrývky hlavy a ostatní části oděvu, které nelze vyvařit. Jedná se např. o ACTELLIC 50EC, BIOLIT P NOVÝ, PIF- PAF- zelený. U osob se k likvidaci vší používají u nás běžně dostupné přípravky DIFFUSIL H 92 M (insectic, vlasová voda), DIFFUSIL H 92 P (insectic., sprej), ORTHOSAN H dostane všechno najednou přesné obrysy a tvary. Tam na těch schodech chrámu jsem si tehdy uvědomil, že k tomu, aby člověk uměl dobře vyprávět, aby byl pravdivý a důvěryhodný, musí se naučit dívat kolem sebe a získat tak široké vědomostní zázemí. Častokrát si vzpomenu na příběhy vyprávěné panem Skupou. To nebyly pohádky pro děti, to byla podle Žáka škola, základ života. Gon Veš dětská - parazit kolektivů i jednotlivců (šampon na vlasy), PARA PLUS (insectic., vlasová voda), STOP- ANTIPARASITEN SHAMPOO (insectic.šampon). U všech přípravků je podrobný návod na použití. Mrtvé vši a hnidy vyčesáváme z vlasů hustým hřebenem, tzv. všiváčkem. Hnidy lze z vlasů vyčesat lépe, pokud vlasy opláchneme teplou octovou vodou. V žádném případě nedoporučujeme zkoušet jiné přípravky nebo osvědčené metody k hubení vši dětské. MUDr.Pavel Biskup praktický lékař pro děti a dorost Pyšely 137 HISTORIE 3. Archeologický Camp na hradě Zlenice Zub času je neúprosný a čas plyne rychleji než řeka - známé to fráze. Chceme-li zastavit zub času, je to tedy jako chtít zastavit řeku - zastavit nejde, ale dá se zpomalit! Hledáme proto dobrovolníky, kteří mají zájem a chuť přiložit svojí ruku ke společnému dílu a tím pomoci zachovat hrad Zlenice (Hláska) i pro další generace... V termínu bude v areálu hradu Zlenice probíhat již 3. ArcheoCamp, tentokrát kromě záchranného archeologického průzkumu pod vedením T. Durdíka (ARÚ AV ČR) a V. Kašpara (Archaia Praha) zaměřený i na konzervační práce v jádru hradu. Nabízíme zde všem nadšencům možnost účastnit se nejen archeologických prací na zřícenině středověkého hradu pod dohledem předních odborníků v oboru, ale i dalších 8 záchranných prací na několika havarijních místech v areálu hradu. Získáte tak zkušenost z archeologie v praxi, ale i zajímavé informace ze zákulisí této činnosti. Seznámíte se s problematikou konzervace hradních zřícenin, okusíte radosti i strasti této činnosti, poznáte mnoho zajímavých lidí a hlavně - pomůžete dobré věci! Zub času je neúprosný a proto nás letos čeká hodně velmi potřebné práce: Program: 1) dočištění a zadrnování v minulém roce odkryté brány předhradí 2) statické zajištění několika havarijních míst v areálu hradu 3) záchranný archeologický průzkum Hledáme dobrovolníky na pomoc při archeologickém výzkumu, ale i na pomoc při konzervaci jádra hradu - zdění, výdřevy, zábradlí atd.. Další informace najdete na Kontaktujte nás na tel nebo na Za Sdružení Zlenice Vlad. Havelka

9 červen 2007 Česká jména a příjmení 3. část V minulém čísle jsme si objasnili, že mnoho našich příjmení vzniklo z přezdívek. Přezdívky vznikají stále znovu zvláště tam, kde je třeba rozlišovat více lidí stejného příjmení. Každý jen trochu zcestovalý člověk jistě zaznamenal, že pro určitý kraj jsou typická některá příjmení, zatímco jiná se tam téměř nevyskytují. Když jsem přesídlil ze středních do jižních Čech, brzy jsem zjistil, že se tam nevyskytují jména Breburda, Nešuta, Slabyhoud, Vejmelka, Páša a další jména, která jsou zde častá. V Posázaví se zato obtížně hledají např. jména Klabouch, Míka nebo Pouzar, která jsou zcela běžná na Budějovicku. Na Benešovsku byla hojně rozšířená příjmení Škvor, Voslář, Půhoný nebo Urbanides. Naproti tomu jmenuje-li se někdo Kramář nebo Metelka, je pravděpodobné (ale ne jisté), že pochází z Podkrkonoší. Někdy na to stačil jeden čiperný pradědeček. Ve Velkých Karlovicích na východní Moravě žil počátkem 19. století Tomáš Ország. Tento pohledný poštmistr měl ze dvou manželství celkem 32 dětí. Několik jich zemřelo v dětském věku, děvčata se provdala a změnila příjmení, přesto však stále zbylo dost synů, kteří v rodných Karlovicích zůstali a založili své rodiny. Následkem toho žilo ve Velkých Karlovicích ještě za první republiky několik desítek Országů. Podobnou situaci zažily i pošumavské Stachy. Tam se počátkem minulého století více než 50 % populace jmenovalo Kraml, Kůs, Stach nebo Voldřich. V takovýchto případech se přímo nabízelo používání přezdívek k rozlišení jednotlivých Stachů nebo Voldřichů. Podobný případ nastal v rodišti mého otce, ve východočeských Trojovicích. V tomto kraji patřilo jméno Chvojka k nejčastějším, takže nepřekvapí, že v malých Trojovicích se jich sešlo hned pět. Aby si je lidé nepletli, dostal jeden přezdívku Malý, druhý Velký, třetí Černý, čtvrtý Kaplička (bydlel u kapličky) a poslední Prťák (podle zaměstnání, byl švec). Zajímavé je, podle čeho byly přiděleny první dvě přezdívky. Rodina Velkých Chvojků byla sice drobného vzrůstu, zato vlastnili nejvíce polí ve vesnici. Můj otec a všichni jeho bratři sice byli vysokých postav, přesto byli Malí Chvojkové, protože jejich otec vlastnil pole jen o málo větší než průměrnou zahradu. Z HISTORIE Vypovídá to o tom, že stupnice hodnot se v průběhu času sice mohou měnit, ale majetek byl a zůstává prioritou. Tato krajovost příjmení je vlastně poněkud překvapivá. Od roku 1848, kdy byla u nás zrušena robota, se naši předkové začali stěhovat do měst, kde hledali pracovní příležitosti nebo možnosti ke studiu. Začalo tak mísení našich příjmení, které pokračovalo po celé uplynulé století. Přesto se i dnes stále ještě s tímto jevem, tedy s krajovostí příjmení, setkáváme. Přesto existuje řada příjmení, se kterými se můžeme běžně setkat kdekoli v Čechách nebo na Moravě. Sotva někoho překvapím konstatováním, že nejčastější české příjmení je Novák. Zajímavější je pohled na další příčky: Tak na 2. místě se umístil Svoboda, následují 3. Novotný, 4. Dvořák, 5. Černý, 6. Procházka, 7. Veselý, 8. Pokorný, 9. Kučera, 10. Jelínek, 11. Hájek, 12. Růžička, 13. Zeman, 14. Fiala, 15. Beneš, 16. Král, 17. Čermák, 18. Marek, 19. Kadlec, 20. Švec, 21. Kolář atd. atd. Pokračování příště PhDr Jiří Chvojka POHLEDNICE Dosti netypická a rozhodně ne běžná pohlednice vznikla kolem r Horní záběr ukazuje, jak na konci Zakout začaly vyrůstat rodinné vilky. Pohlednic, které ukazují Pyšely z této strany, je minimum. PhDr. Jiří Chvojka Ještě to jde. Už dlouho s v PL nepsalo o divadle a tak jenom pro pořádek vás chci ujistit, že ochotníci pořád ještě existují, že jezdí hrát své divadlo do blízkého i vzdálenějšího okolí, že svou poslední hru Na správné adrese už hráli sedmkrát a že se vždy líbila. Na Národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou letos nepostoupili, i když odvedli velmi dobrý výkon, který odborná porota vyzdvihla. Postoupili tentokrát ochotníci z Kouřimi a myslím, že plným právem. Byli prostě lepší. Jen tak maně se mi teď při psaní tohoto příspěvku vybavil jeden název spartakiádní skladby, kterou jsem kdysi sám na Strahově cvičil. Jmenovala se Mládí, krása, síla. A to je přesně to co ukázali kouřimští. Hráli s velkým mladistvým zaujetím a to je posunulo na vrchol. Předloha, tedy hra, kterou si vybrali byla kvalitativně lepší než ta naše a to nakonec rozhodlo. V Lázních Toušeni se opět konala Národní přehlídka sokolských souborů a té se pyšelští ochotníci samozřejmě také zúčastnili. V podstatě se zopakovalo hodnocení z Krajské přehlídky v Sadské. DIVADLO Výkon neměl tentokrát v ostatních souborech konkurenta, ale titul hry byl také předmětem odborné debaty. Protože se po zkušenostech z minulého roku od našeho souboru očekává vyšší kvalita divadelního projevu, je také současně od nás očekáváno nastudování kvalitnějšího divadelního textu. Národní přehlídka v Lázních Toušeni byla letos, kromě rekordního počtu 9

10 DIVADLO červen 2007 přihlášených souborů, také ozdobena jednou velmi slavnou osobností. V hledišti se v sobotu 19.května posadila na dřevěnou židli Toušeňské sokolovny paní Soňa Červená operní pěvkyně světového jména. Laskavě souhlasila, abychom si ji vyfotografovali a tak v naší souborové kronice bude na vždy zvěčněna tato ojedinělá umělecká osobnost, jako divák našeho představení. Než odjela ve večerních hodinách se svým šoférem, požádala mně, abych vyřídil vřelý VÍTE ŽE... dík za představení a předvedený výkon všem členům souboru a nezapomněla některé výkony označit za profesionální. Teď do prázdnin už soubor nečeká, žádná významný událost a tak se může na plno věnovat nácviku letošní vánoční premiéry. Po dovolených se bude v nácviku pokračovat s tím, že nás čeká několik repríz Malovaného na skle a snad i Adresy. O tom všem vás budeme na podzim informovat. A abyste se měli na co těšit, tak vám už teď prozradím, že příští naše premiéra bude opět jedno velké plátno. Dvacetipětičlený ansámbl se představí v italské komedii se zpěvy ve 14ti písních, které jsou textem i hudbou z dílny pyšelských ochotníků. Přejeme vám hezkou dovolenou, hezké prázdniny, hezké koupání a móře hezkých chvil se svými blízkými a známými. Na podzim, a nebo nejdéle na Vánoce, se na vás těší pyšelští ochotníci. Bohumil Gondík Pyšelské kulturní léto 6. ročník sobota od 14 hodin Školní akademie v pyšelské sokolovně úterý do 17 hodin Diskotéka pro naše školáky sobota : Výstava desetiletého výročí otevření pyšelského muzea Kino Čerčany program červen sobota ve 20 hodin ROCKY BALBOA boxerský film 8.6. pátek v 10 hodin Kytice pohádek II dětské představení 8.6. pátek ve 20 hodin Kdo je tady ředitel komedie 9.6. sobota od 17 hodin Spider Man 3 komiksový, dobrodružný, akční film 9.6. sobota ve 20 hodin Sunshine sci-fi thriller sobota ve 20 hodin 300: Bitva u Thermopyl akční historický sobota v 17 hodin Artur a minimojové rodinný film v českém znění sobota ve 20 hodin Krvavá sklizeň thriller pátek ve 20 hodin Bestiář hvězdná adaptace bestselleru B. Nesvadbové sobota 17 hodin Robinsonovi animovaná disneyovka v českém znění 30.6 sobota 20 hodin KVASKA muzikál Změna programu vyhrazena 10 Děkujeme Přednáška PhDr. Jiřího Chvojky 22.května se konala přednáška PhDr.Jiřího Chvojky v Městské knihovně v Benešově.Téma přednášky BENEŠOVSKO V DOBĚ ROMÁNSKÉ - bylo skvěle doprovázeno vtipnými postřehy a zajímavými doplňky z historie kraje. Přenesli jsme se do jeho nejstaršího období a seznámili se s doposud dochovanými památkami. Zpestřením přednášky byla zmínka o dvou nalezených pokladech mincí u nás z této doby. Pan Chvojka se také zmínil o vzniku Pyšel a pyšelského kostela. Poslední průzkum naznačuje jeho pravděpodobný románský původ. Zajímavá diskuse a připomínka vedoucí knihovny bylo o materiálech v knihovně k danému tématu, což svědčí o skvělé spolupráci přednášejícího a personálu knihovny. Na závěr nás paní vedoucí pozvala na další přednášku, tentokrát na téma Benešovsko a gotika. Proto díky všem za skvělý podvečer. L.Kostrhoun všem spoluobčanům za Vaší podporu a příspěvek při sběru železného odpadu. Nabízíme možnost odvozu železného šrotu. Dopravu a nakládku zajistíme.v případě zájmu nás kontaktujte na tel : Ještě jednou děkujeme SDH Pyšely REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY otevírá u příležitosti 100. výročí narození spisovatele, skauta a pedagoga Jaroslava Foglara Zálesáckou hernu plnou nápadů, romantiky a báječných dobrodružství na prázdniny dále vás Muzeum v jílovém zve na výstavu z cyklu Ad hoc Důlní lampy a osvětlení Sběratele Pavla Malého ( ve vestibulu muzea) Nabídka občanům: zasílání informací em Za účelem zvýšení informovanosti občanů nabízí Městský úřad možnost zasílání oznámení o aktuálních provozních záležitostech (např. odstávka elektrického proudu, termín konání schůze zastupitelstva, svoz nebezpečného odpadu apod.) prostřednictvím u. Máte-li zájem získávat uvedené informace, zašlete prosím na adresu Vaši ovou adresu prosím vepište do textu u a do nadpisu uveďte Informovanost.

11 červen 2007 VÍTE ŽE... Senohrabské maminky s TJ Sokol Senohraby za přispění OÚ Senohraby pořádají Senohrabské pohádkování aneb cesta pohádkovým lesem Král Senohrab I. hledá odvážné děti a prosí je o pomoc. Senohrabské pohádkové lesní království je opět ohroženo!! Přijďte v neděli na Vávrův palouk v Senohrabech (cesta bude značena) mezi 10 15hod. Když se nám podaří království osvobodit, pan král se s námi podělí o svůj poklad v pohádkovém jarmarku a na památku dostaneme medaile Senohrabského království. Zajištěno pohádkové občerstvení, hudba k tanci, poslechu a zpěvu. Rozšíření o zábavné hry při čekání a k pobavení i překvapení. Dobrá nálada nutná Vstupné dobrovolné DĚTSKÝ KOUTEK Motýl - Nikolka Bednář... a nìco pro naše nejmenší - vezmìte barvièky a vymalujte Detonáèka Sluneční koláž - Kája S. 11

12 SPORT červen 2007 A mužstvo Vlašim C Pyšely 6: Paběnice Pyšely 2:1 branka Kulhavý Kamil Pyšely Poříčí nad Sázavou 1:1 branka Sisel Pavel Tupadly Pyšely 1:2 branky Zahradník Mirek,Kulhavý Kamil DALŠÍ ZÁPASY Sázava Pyšely od 17 hodin Pyšely Čáslav B Dorost Žáci Trhový Štěpánov Pyšely 9:2 (mužstvo hrálo ve složení 7 hráčů + brankář) Týnec Pyšely 9:0 Pyšely Neveklov 3:3 Postupice Pyšely 4:1 Pyšely Teplýšovice 2:5 Chocerady Pyšely 9:1 (za žáky nastoupilo šest hráčů z přípravky) Pyšely Křečovice 3:0 (kontumačně soupeř se nedostavil) Struhařov Pyšely 4:2 Přípravka ročníky Týnec Pyšely 0:2 branky Kamil Kulhavý 2 Votice Pyšely 2:5 branky Jan Sládek, Lukáš Maršoun, Kamil Kulhavý 3 Pyšely Vlašim 0:4 Mezno Pyšely 1:3 branky Lukáš Maršoun 2, Jan Sládek M. Kulhavá INZERCE Koupím pole, louku, zahradu, malý domek nebo chalupu. Tel Zoo shop Pyšely Prodej krmiv a potřeb pro zvířata. Základní i vysoce kvalitní krmiva již od 14 Kč/kg. Krmiva pro okrasné ptactvo, křečky, králíky, kočičky a ostatní zvířata. Přenosky, vodítka, steliva, konzervy, mražená masa, šampony, antiparazitální prostředky a jiné potřeby a krmiva pro zvířata. Nabízíme: Objednání krmiva dle Vašeho výběru Rozvoz krmiv do 15 km od provozovny nutno objednat předem na tel Příjem objednávek od 19,00 do 21,00 denně Prodej PB 2 a 10 kg Otevírací doba: Po: zavřeno Út pá : 10,00 20,00 So: 9,00 14,00 Ne: 14,00 18,00 Tel: , mobil: PYŠELSKÉ LISTY - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 12

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec zimního období, nekončí však naše pracovní povinnosti, kterých je na obci dost a dost. Za těch pár měsíců jsme se naplno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 22. 6. 2012 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima.

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima. 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima. Podzim býval ještě nedávno časem pasáčků a pasaček. Děvčata i chlapci pásávali husy,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Červen 2010. ročník devatenáctý

Červen 2010. ročník devatenáctý Červen 2010 ročník devatenáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výsledky voleb MP informuje... Z jednání RM... Zápis žáků do ZUŠ Dubí Veřejná služba Volné byty v DPS Školní rok v ZŠ Dubí 2 Nakládání

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více