ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007."

Transkript

1 Červen ,-Kč 74 Zpravodaj městského úřadu též na ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne Paní Krupičková ze Zaječic presentovala záměr založit Občanské sdružení pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí, které bude též od září tohoto roku dvakrát týdně provozovat mateřské centrum. - Byl projednáván a schválen záměr koupit od pana Jiřího Havlíčka část pozemku parc.č. 249/1 v Zaječicích za účelem vytvoření koridoru pro položení kanalizace a vodovodu a pro vytvoření budoucí komunikace. - Bylo rozhodnuto, že s účinností od budou zrušeny paušální platby za odvádění odpadních vod. Je stanovena povinnost opatřit vlastní zdroje vody studny, pokud je z nich používána voda pro domácnost a po té znečištěná odváděna do čističky odpadních vod splaškovou kanalizací, vodoměrem, který by byl městským orgánem zkontrolován a zaplombován. - Byl schválen záměr převzít od České republiky bezúplatně pozemek parc.č. 17/4 v k.ú. Pyšely, který je součástí komunikace. - Byl schválen záměr koupit od České republiky spoluvlastnický podíl ¼ pozemku parc.č. 1338/2 v k.ú. Pyšely, který je ve správě Pozemkového fondu České republiky a nachází se pod trafostanicí v ul. Pod Zahrady. - Byla projednána a vzata na vědomí zpráva o činnosti mateřské školy v Pyšelích. - Bylo jednáno o dotacích, rozhodnuto, že přijetí dotace na rozšíření rozhlasu prozatím odložíme, obdržíme dotaci na opravu sochy sv. Vojtěcha a dotaci na rozšíření internetu v knihovně. Dotace na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého nám nebyla udělena a budeme se o ni ucházet v příštím roce. - Byl projednán návrh integrovaného plánu rozvoje města Pyšely. - Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o přezkoumání hospodaření obce nebyl zjištěny chyby a nedostatky ani porušení rozpočtové kázně. - Byl projednán a schválen závěrečný účet města Pyšely za rok Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č Byla projednávána změna č. 3 územního plánu a její schválení bylo odloženo na příští zasedání - Byla projednána a předběžně schválena žádost pana Jana Kapinose o pronájem pozemku kolem domu čp. 20 v Zaječicích s tím, že k domu není žádný pozemek. - Bylo změněno složení komise k posuzování stavu splácení spoluvlastnických podílů na kanalizaci a vodovodu, ustavené dne zastupitelstvem a to tak, že dr. Havlíček a Vosický jsou zástupci zastupitelů, ing. Lenker a ing. Dauth zástupci občanů a dr.pavlík za městský úřad. - Byla projednána a předběžně schválena žádost Honebního společenstva Pyšely o pronájem části Hurá, jsou tu prázdniny!!!! Redakce PL přeje svým čtenářům krásné léto, plné slunce, odpočinku a pohody.dětem nádherné prázdniny plné dobrodružství a nových zážitků. O prázdninách plánujeme vydání dvojčísla a to na přelomu července a srpna. Těšíme se na vaše příspěvky do tohoto prázdninového vydání. Pište, faxujte, posílejte foto, každý Váš příspěvek je velmi vítán. Redakce. P rosba Prosím poctivého nálezce o odevzdání lékařských slunečních brýlí. Tyto speciální brýle se používají po operaci očí a poté se musí vrátit lékaři. Děkuji. Hana Žabová ( brýle můžete odevzdat i na MěÚ Pyšely) pozemku parc.č. PK 983 v k.ú. Pyšely, na Borové Lhotě, za účelem vybudování zvěřního políčka. - Byla projednána a zamítnuta žádost Petra Papírníka o koupi části pozemku parc.č. 1310/8 přilehlého k jeho domu čp. 74. Z diskuze vyplynulo, že na tomto pozemku je městská studna a došlo by ke zúžení komunikace a manipulační plochy tzv. Vinopalny. - Bylo rozhodnuto, že se město Pyšely pokusí prodat obecní pozemek parc.č. st. 59/4 v k.ú. Pyšely i s domkem na něm umístěným (v bývalém obecním dvoře na náměstí). Občan obce starší 18 let má právo podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, výborů a komisí a pořizovat si z nich výpisy. Dále má občan obce právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok. Za občana obce je považována fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu získává i možnost přehledu o finančním a majetkovém hospodaření obce. Veškerá výše uvedená práva občana obce však mají i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizím státním občanem, jsou hlášeni v obci k trvalému pobytu a stanoví-li tak mezinárosní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Do zápisu lze nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do hod a od do hod. a po telefonické dohodě i jindy. 1

2 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Pozvánka na schůzi městského zastupitelstva, která se bude konat ve středu dne v hod. v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu v Pyšelích. Program: 1) Projednání změny č. 3 územního plánu města Pyšel a stanovení dalšího rozvoje území města Pyšel. 2) Různé. Stanislav Vosický v.r. starosta města Pyšely Informace pro všechny červen 2007 Na prvním setkání Osadního výboru Zaječice-Kovářovice s občany jsem vyslechla při diskusi stesky na nedostupnost různorodých informací. Přemýšlela jsem tedy, jak zajistit nápravu a dát občanům možnost rychlé dostupnosti místních aktuálních informací. Nakonec jsem přišla na vcelku jednoduché řešení a v rámci právě vznikajícího Občanského sdružení pro zvelebení Zaječic, Kovářovic a okolí jsem založila webové stránky Chceme je používat pro aktuální předávání informací všem občanům našich obcí.kromě aktuálních a důležitých informací, které budou samozřejmě zveřejňovány na vývěskách v Zaječicích a Kovářovicích, budou webové stránky obsahovat zprávy např.z Občanského sdružení, z Mateřského centra ( nyní je v přípravné fázi), nebo z TJ Sokolu Zaječice. Dále zveřejníme podle zájmu firem řemeslné profese s kontakty.chtěli bychom zdarma poskytnout prostor pro místní občany k drobné inzerci (nabídka či poptávka například sazeniček,zemědělských přebytků, zvířat apod.). Samozřejmě nebude chybět kalendář aktuálních akcí a nabídneme i informace o realitách. Všem občanům dáme možnost zaslat připomínky a dotazy, které rádi zveřejníme.kontakt bude zprostředkován v rámci mé mailové adresy a nebo prostřednictvím poštovní schránky na adrese Zaječice 6. Nové webové stránky jsou nyní před závěrečnými úpravami a pevně věříme, že budou funkční již ve druhé polovině června. Helena Gmuzdková,Zaječice Vážení čtenáøi a zastupitelé, Stalo se již téměř folklórem, že na tomto místě nacházíte článek na téma práce zastupitelstva, resp. reakce na předchozí články (naposledy reakce pana zastupitele Havlíčka a paní Barešové na můj dopis Zastupitelstvu Pyšel). Tentokrát Vás musím zklamat. Nehodlám pokračovat v této výměně názorů nejen proto, že ji považuji za nedůstojnou (alespoň pro mne vzhledem ke stylu zvolenému oběma výše jmenovanými), ale především za neefektivní. Na úplný závěr mi dovolte malou poznámku: cílem mého dopisu (jako reakce na únorové zasedání zastupitelstva) bylo poskytnout zastupitelstvu tzv. zpětnou vazbu pohled na jejich snažení zvenku. Pohled na jejich způsob jednání a rozhodování. Jednoduše je vyzvat k větší výkonnosti a zabránit dalším obstrukcím a osobnímu exhibicionismu. Můj dopis byl (přes Pyšelské Listy) adresován celému zastupitelstvu. To, že na něj reagoval pouze pan zastupitel Havlíček považuji za kouzlo nechtěného a potvrzení přísloví o potrefené huse... Tomáš Hlinka Hezké léto Vám všem přeje Den otevřených dveří v Domově důchodců Dne se v našem zařízení uskutečnil Den otevřených dveří Vedení domova oslovilo své žadatele o umístění budoucí klienty a dalo jim možnost seznámit se s prostředím, kde se rozhodli prožívat svůj vyšší věk. Program celého dne byl velmi bohatý. Po úvodním slovu ředitelky domova PhDr.Plíškové Jitky v zámecké jídelně, kdy dostali informaci s novinkami v návaznosti na nový zákon o sociálních službách a další informace týkající se umístění si všichni přítomní mohli prohlédnout zařízení navštívit pokoje našich klientů, měli možnosti zúčastnit se rozličných aktivit, které pořádáme např. trénování paměti,hraní PEXESA, kondiční cvičení apod. Byla rovněž zpřístupněna nově zřízená rehabilitace, která je vybavena vířivkami na dolní a horní končetiny.s novými žadateli o umístění zaměstnanci domova vedli individuální rozhovory o průběhu pobytu v domově. V odpoledních hodinách bylo připraveno kulturně-zábavné vystoupení s Hašlerovými písničkami. Závěrem všichni jak naši senioři tak i nový zájemci o službu v našem domově si společně zazpívali a srdečná atmosféra zůstávala po celý den. Noví zájemci i jejich rodinní příslušníci odcházeli s pocitem spokojenosti, se slovy díků s přáním brzkého umístění, neboť jak říkali doma je jim smutno a v domově jde život naplno. Za velmi zdařilou akci patří poděkování všem zaměstnancům domova důchodců, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli. Ředitelka DD: PhDr.Plíšková 2 Pøipravovaná zmìna MHD Zaječice Pyšely Vážení občané Zaječic a Kovářovic, děkujeme za všechny odevzdané dotazníky, které se týkaly návrhu změn jízdního řádu městské autobusové dopravy. Než jsme stačili vaše podněty zpracovat, zveřejnily české dráhy nový-výlukový jízdní řád, platný pouze do listopadu a došlo ke změně jízdního řádu autobusů. Přes tyto komplikace se v současné době ujal celé záležitosti tajemník města, JUDr. J. Pavlík a jedná s ředitelem firmy Connex, panem B. Krausem, o zřízení jednoho spoje navíc v dopoledních hodinách. Prosíme vás proto o trpělivost, protože jednání zatím nejsou dokončena. Děkujeme. Za Osadní výbor Helena Gmuzdková STALO SE

3 červen 2007 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Dne 13. dubna 2007 se narodila manželům Martině a Liboru Klimentovým z Pyšel dcera Eliška. Přejeme celé rodině hodně radosti z děťátka a všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Paní učitelka Anna Cílová V červnu oslaví významná životní jubilea tito naši občané Pan Josef Smutný, paní Marie Sejková, pan Václav Pačes, pan Libor Podroužek a paní Marie Veselá, všichni z Pyšel. Uvedeným jubilantům blahopřejeme a přejeme jim, aby se ve zdraví a životní pohodě dožili dalších významných výročí ŽIJÍ MEZI NÁMI V červnu oslaví své 93 narozeniny paní učitelka Anna Cílová. Oslaví je v plné svěžesti, v plné práci. Paní učitelku jsme poprosili o rozhovor do našich PL. Má nám toho hodně co říci, jako učitelku si jí pamatuje několik generací, stejně tak na ní vzpomínají členové pyšelského hasičského sboru. V loňském roce tomu bylo 50 let, co přišla do Pyšel a nastoupila jako učitelka do zdejší základní školy a zároveň se stala aktivní členkou sboru hasičů. Nechme vyprávět paní učitelku: Po světové válce, kdy k ČSR byla připojena i Podkarpatská Rus, jsem se se sourozenci a rodiči stěhovala na Podkarpatskou Rus. Konečně po dlouhých útrapách i Rusíni byli svobodni. To, že neuměli číst a psát zavinila nadřazená vláda, která potřebovala sluhy a pasáky dobytka, ne rovnocenné občany. Poloniny a rozsáhlé dubové a bukové lesy Podkarpatské Rusi protékaly potoky a říčky, které v jarní době se měnily v mohutné, dravé toky. A kdybyste jeli vlakem do zazšího kouta do Jasiny, překvapila by vás stráň, kde z jehličnatých stromů zdravil kolem jedoucí nápis TGM. V roce 1956, kdy jsem byla na okrese ve školství, jsem byla požádána p. inspektorem, abych šla na 14 dní suplovat do Pyšel, kde jsem byla přijata paní ředitelkou M. Koubovou. Když jsem se dětem představila, byly udivené, že nejsem členkou KSČ, ale brzy si zvykly a říkaly mi paní učitelko. Byly hodné a jejich slušné chování mě připoutalo k Pyšelům. Je to již přes 50 let. Ode mne slyšely jen pravdu o Podkarpatské Rusi a brzy na průpovídky, že tam chodí vlci a medvědi po ulici, zapomněly. A lidé profesoři apod., kteří tam byli překládáni, byli uvědomělí Češi a vlastenci. Dnes už nenajdete na Podkarpatské Rusi analfabety, ale školy střední i fakulty. My, kteří jsme na Podkarpatské Rusi pracovali, máme ji rádi i dnes a přejeme jí: Buď sbohem moje Podkarpatská Rus, zapadlá jsi v dáli za obzor. Nechť žal, ni hoře tvůj lid nezakusí, v dumavém klínu těch tvých milých hor. Jen několik řádků navíc. Učila jsem na prvním a po zkouškách na druhém stupni. Byla jsem v Kolovratech, Říčanech, Pyšelích a v.v. suplovala v Mirošovicích a Kamenici. Všude jsem byla ráda, protože učitel patří tam, kde jsou děti školou povinné. O šikaně slyším poprvé v Čechách, dřív byla na vojně. Ale abych nezapomněla na hasiččinu, jejíž vývoj byl a je v Čechách dál než na Podkarpatské Rusi. Její zrod byl těžký, nebyly finance i přesto, že jí bylo třeba. První řády vznikají v 15. století 1510 v Chrudimi a 1546 je to řád Berky z Dubé ty mají však význam místní. Řády zemského významu vznikají za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. první řád pro města zemská, městečka a markrabství moravské. Pro Čechy 2 patenty v r a pro královská města pražská a pro venkov vychází řád Josefinský, kde už je zakotvena povinnost občanů i obcí. Zároveň jsou ustavovány komisaři nad ohněm, kteří 2x do roka prohlížejí ohniště i komíny, závady odstraňují na místě, nebo určují lhůtu k odstranění. Mezi první sbory náleží šachta Larnových z r. 1852, sbor v Praze 1853 a třetí ve Velvarech 1864, pak už následují sbory v Brázdimi, v Brandýse n/l. a Pyšelích Sbor v Pyšelích měl štěstí, že nejen do počátků mu vložil p. Hoffmeier 100 zlatých, pořídil družstvu obleky a zapůjčil berlovku (stříkačku), ale i na svůj účet pozval karlínského velitele Hugona Demarliniho, aby družstvo vycvičil v práci u ohně. Byli to: Fr. Urbánek st., Fr. Trousil, Jos. Jenšovský, Jan Bezouška, Jan Hájek., Ant. Zíval, Jos. Brych a Bedřich Vondráček. A jejich heslo: Sobě ku cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě. Sbor po ustavení požádal obec o cvičiště, ke kterému přibyla i berlovka, dar obce. Jeho činnost byla rozsáhlá. Hned na počátku si zřídili divadlo, které hrálo většinou 2 x do roka, pořádali zábavy, založili si knihovnu pro knihy poučné i zábavné, věstníky i časopisy, chodili na vycházky, hráli kuželky a tak ze získaných peněz pořizovali potřeby k požáru i pro divadlo. Při vší té práci nezapomínali na vznikající sbory, chudé děti i školu. Od počátku ale snili o stříkačce, ovšem kam by ji uložili? Požádali Ing. Cahu o kousek zahrady a tam v pěti měsících stála zbrojnička, postavená proti vůli občanů, kteří si chtěli podél zahrady postavit obchůdky. Zde museli hasiči přislíbit, že v případě nutné potřeby zbrojničku zbourají. Ale nebylo to nutné a v r opravili zbrojničku a dostavěli budovu, která měla 2 garáže a třetí garáž dostavěli v roce V r otvírali zbrojničku s berlovkou a novou Ebrtkou, která díky strojmistru B. Zemanovi je akceschopná dodnes. Do roku 1956 vlastnili hasiči tuto Ebrtku, berlovku, nářadí, osobní vůz Nasch a sanitku. V době osvobození získali nákladní 3

4 ŽIJÍ MEZI NÁMI červen 2007 Unru, která byla nahrazena Tatrou 805 hasičský speciál, 1974 přibyla cisterna Tatra 111, která byla nahrazena za Tatru 138 a ta následovně byla nahrazena speciálem na podvozku Tatra 148. Stříkačky: 2 PS12, jednu dvoukolovou DS16, přenosnou stříkačku PS8 a dětskou PS-3 (výhra kroužků) Připomínám: od roku 1931 bylo ustanoveno družstvo žen, které cvičilo s malými změnami 30 let. Od roku 1934 to bylo družstvo žáků. Roku 1956 nastupuje Růžena Hurtíková, členka OV ČSPO, první zástupce předsedy KV ČSPO a členka ÚV ČSPO, nositelka Vyznamenání za zásluhy a výstavbu udělené presidentem ČSSR v r a Zasloužilou členkou svazu PO (1983). A práce? Od roku 1956 plnění prevence, represe, vedení členů, členek, dorostu a žactva cvičení, školení, účast na soutěžích i přípravy k výjezdům, přístavba a získání pozemků za velké pomoci J. Jenše a R. Hurtíkové, která na stavbě odpracovala nejvíce hodin. Její práce byla oceněna čestnými uznáními. ( pozn. Redakce, k osobnosti paní R. Hurtíkové bychom se chtěli Župní prapor v budoucnu vrátit) Paní učitelka Cílová by vyprávěla a vyprávěla A my bychom poslouchaly a poslouchaly, protože její vzpomínky jsou velmi zajímavé, poutavé a leckdy i dojímavé. Paní učitelka již několik let zpracovává historii pyšelských hasičů, shání materiály plakety, výpisky, zápisy, fotografie, prostě vše, co se hasiččiny týká. Vše chronologicky řadí, doplňuje svými poznatky a vzpomínkami. Často při vyprávění používá výraz moje děti. To jsou všechny děti, které kdy učila ve škole, či učila lásce a práci pro dobrovolné hasiče. Měla těch dětí za svoji dlouholetou práci hodně stovky, spíše tisíce. Na některé si již možná nevzpomíná, některé jí více utkvěly v paměti. Je však jisté, že každé dítě, které učila, si paní učitelku pamatuje. Děkujeme paní učitelko za rozhovor, za Vaši lásku, péči, starost a obětavost. Přejeme Vám do dalších let života hodně a hodně zdraví, pohody a klidu k práci. L.Zaradičková a M. Pášová DĚTSKÝ DOMOV Skvělé ceny Dětský domov Pyšely vítězný! Ve dnech proběhl v areálu Dětského domova Pyšely již 28. ročník turnaje v malé kopané dětských domovů. Sportovní akce se zúčastnily dětské domovy z Tachova, Dolních Počernic a Klánovic a gymnázium přírodní škola z Prahy Letňan doplněné o dva týmy pořádajícího dětského domova. Ve finálovém zápase zvítězil domácí A tým brankou Tondy Kolba dvě minuty před koncem prodloužení nad Tachovem 1:0. Na třetím místě pak skončil tým z Klánovic. Nejlepšími střelci se stali s 13 brankami J. Šimeček (Pyšely A ) a T. Kamenický (Klánovice). Nikdo od nás neodjel s prázdnou. Kromě drobných věcných dárků si každý účastník odvezl (někdo neodvezl, protože ji hned snědl) perníkovou medaili a vítězná družstva výborný dort. Teta Květa si při pečení dala opravdu záležet. Vítězové obdrželi pohár, který jsme letos, jako i v minulých dvou letech získali od našeho pana starosty. Za to mu patří naše poděkování. Závěrem ještě dodám, že se celá akce nesla ve sportovním duchu, počasí nám také přálo, takže nezbývá než poděkovat všem sportovcům, jejich vedoucím a organizátorům s přáním opětovného setkání v příštím roce. Hana Juřenová Před zápasem Po zápase 4

5 červen 2007 ŠKOLA Dětský den v kouřimském skanzenu Od března jsme byli přihlášeni na Dětský den pro menší školáky, který se koná již po několik roků v Muzeu lidových staveb ve skanzenu v Kouřimi. Na cestu jsme tentokrát tak pěkné počasí neměli, byli jsme všichni vybaveni pláštěnkou a poměrně teplým oblečením. Když jsme dojeli do Kouřimi, začalo pršet! Z autobusu jsme proběhli bránou, ve které ani nikdo neseděl a došli jsme až do hospůdky,,na hrázce. Schovali jsme se a rozerváni počasím jsme se pustili do připravených svačin. Než jsme spořádali připravené svačiny, začalo se vyjasňovat.,,devátá rozhodne. Opravdu dobře vše dopadlo. Prvňáci zůstali v šenku, který se ve chviličce proměnil v dílnu, ve které si mohli zkompletovat krokodýla na kolečkách a ještě si ho mohli krásně, barevně, pohádkovsky vyzdobit. Třeťáci se zatím vydali se svým průvodcem vodníkem na procházku po skanzenu, kdežto černokněžník čekal na prvňáky před dílnou. Cestou po skanzenu jsme pozorovali kozu s kůzlaty, prohlíželi jsme si stavení rozdělené na dvě části - první pro dobytek a druhá část světnička, pro řemeslníky např. ševce, kováře apod. Na rychtě jsme viděli řezbáře a jeho dílnu, v jiné roubené chalupě nám zase hospodyně průvodkyně ukazovala, jak se přede na vřetánku i na kolovrátku, prohlédli jsme si tkalcovský stav a připomněli jsme si práci na něm např.ve filmu Krakonoš a lyžníci. I barvení látek bylo zajímavé. Jen přírodní! Tak jako u krtečka a jeho kalhotek, modrá z borůvek, žlutá z cibulových slupek, zelená z kopřiv apod. V malém divadélku nám paní Eva zahrála a zazpívala jarmareční píseň o sv.jiřím (naštěstí jsme s sebou měli Jiřího a anglickou princeznou Gudrun byla Lucka). Všichni jsme se prostřídali na všech stanovištích a nakonec si děti na památku razily měděné mince. Odcházeli jsme za hezkého počasí. Honem do starobylé Kouřimi, do opravdového loutkového divadla. Všechny nás pohádka moc zaujala a ještě jsme si dojednali prohlídku loutkového divadla zezadu. Krásný obr už nebyl tak krásný a hrozivý. V parku jsme poobědvali a vydali jsme se do Regionálního muzea, kde nás zaujala expozice hraček, ale hlavně maketa Kouřimská, na které jsme rozsvěcovali jednotlivé objekty a četli a povídali si o nich. Pro některé děti to byl opravdu zážitek největší. Vždyť i my z Pyšel jsme patřili pod správu Kouřimi. Když jsme odcházeli, získali jsme v informačním centru legitimaci s razítkem o Podlipanském vandrování. Domů jsme se vraceli s dobrou náladou, stačili jsme si i zanotovat. Před školou na nás čekali tatínkové a maminky. Vypravování zážitků a předávání dárků bylo veliké. Daniela Freyová, tř.uč. 3. a 5.tř. 3. Pyšely ve filmu a televizi ZLATÁ SLEPICE FILM Československá televize natočila v roce 1980 satirickou komedii o slepičce co snáší neobyčejná zlatá vajíčka.režisérem byl Ladislav Rychman,kameramanem J.Hanuš a scénář zhotovil J.Bouček. Ve filmu hráli T.Medvecká ; J.Kanyza ; B.Holišová ; V.Jandák a mnoho dalších.na České televizi se film vysílal v roce 1982;1985 a Natáčení scény s myslivci na honu se zúčastnili členové zdejšího mysliveckého sdružení na polích v okolí Barochova. Pokud si vzpomenete na jakékoliv zajímavosti k tomuto natáčení,dejte nám vědět. Honza K. 5

6 ŠKOLA červen Na výletě do Koněpruských jeskyní a na Křivoklát Tak jako každým rokem, tak i letos se ve škole už zdaleka připravujeme na školní výlety. Dopředu plánujeme, připravujeme, debatujeme - vybráno!! Ve 2.,3. a společně i v 5.třídě volba padla na Křivoklátsko a největší jeskynní systém v Čechách s bohatou krápníkovou výzdobou - Koněpruské jeskyně. Ráno jsme se sešli v 7h. Vybaveni přímo turisticky a letně, protože nás meteorologové ujistili, že bude krásné počasí -až moc letní - 29 C. Děti měly sportovní boty, čepici na hlavě a velkou svačinu s pitím v batohu. Moje boty se jim nezdály dost sportovní. Ale nakonec byly schváleny. V autobusu bylo obsazeno do posledního místečka. Páťáci - nejstarší účastníci zájezdu - nesmlouvavě obsadili zadní sedačky. Vyjeli jsme. Cestou jsme si povídali o místech, která jsme míjeli -Praha a Barandovský most přes Vltavu, v Berouně s mladšími dětmi o Medvědáriu, ve kterém jsou medvědi Vojta, Kuba a Matěj. Když byli ještě medvíďaty točili se svým majitelem a režisérem Václavem Chaloupkem seriál televizních večerníčků. Křivoklát Z Berouna jsme se vydali směrem ke Křivoklátu. V Hýskově jsme si s druháky a se třeťáky připomněli knihu Já,Baryk, kterou kouzelně vyprávěl rodák z Hýskova pan František Nepil a kterou jsme si společně ve škole přečetli. Možná si někdo ze,,starších vzpomene i na návštěvu pana Františka Nepila v Pyšelích. V Nižboru jsme si zase povídali o keltském oppidu, které stávalo u Strakonic - bylo to opevněné sídliště městského typu s rozvinutou řemeslnou výrobou v 1.stol.př.n.l. Děti už měly představu o Keltech a jejich oppidech, protože jsme v dubnu byli v Jílovém u Prahy v regionálním muzeu a tam jsme právě navštívili výstavu o Keltech v našem okolí. A už jsme se blížili ke Křivoklátu. Vzhledem k tomu, že jsme vyjeli trochu později, než jsme měli naplánováno, a v Praze jsme se zdrželi právě na Barandovském mostě, dorazili jsme na poslední chvíli, ale včas. Ujal se nás pan průvodce, který přizpůsobil svůj výklad věku posluchačů. Svým vyprávěním zaujal a děti měly tedy i hodně dotazů a postřehů. Určitě se jim líbily saně, knihovna, ale i mučírna a mučící nástroje v hladomorně. Na ochozech jsme si povyprávěli o pohádkách, které se na hradě točily. Po prohlídce jsme se usadili na nádvoří a pochutnávali jsme si na maminčině svačince. Co by to bylo za výlet,kdyby se nedaly nakoupitupomínkové předměty? Rozdělili jsme se na 4 skupinky a obcházeli jsme řemeslnické dílny. Nakonec jsme se osvěžili i zmrzlinou. Do autobusu se nám moc nechtělo, bylo totiž moc veliké horko. Ale už jsme se zase těšili na nové zážitky. Vraceli jsme se stejnou cestou do Berouna, a tak jsme s páťáky povídali o CHKO Křivoklátsko a o řece Berounce. V Berouně byla dost velká objížďka, a tak jsme si pojezdili křížem krážem Berounem. Naštěstí do Koněpruských jeskyní nebylo už daleko. Bylo nám už pěkné horko. Po zaparkování jsme se vydali koupit lístky a při čekání na určený čas jsme se pustili do druhé svačiny. Čekání nám rychle uteklo. Vyšli jsme k bráně. Dětem se líbil lom i obrazce, které sestavují lidé z kamenů na turistické naučné stezce. I tady jsme si povídali např. o pravěkých lidech, o kostrách tygra šavlozubého, sobů, opic, jeskynních medvědů, ale i o dobře dochované kostře vlka stepního. Nezapomněli jsme ani na penězokazeckou dílnu s drobnými husitskými mincemi. Všichni jsme si oblékli - někteří s hudráním - mikiny a vyšli jsme s panem průvodcem, který byl vybaven baterkou, do podzemí. Prošli jsme celých 600m se zaujetím a zájmem. Někdo prý viděl i netopýra. Jeskynní tma je také pěkně černočerná. Dětem se líbily krápníky i dómy, koněpruské růže i kosti pravěkých savců. Domů jsme se vraceli plni dojmů. Druhý den jsme si vyprávěli o svých dojmech. Byly obrovské. Druháci kreslili obrázek, třeťáci připravovali poznámky a upoutávky pro nové návštěvníky a páťáci píší vypravování a připravují propagační material. Jen škoda, že ho bylo všude tak málo! Daniela Freyová, tř.uč. 3. a 5.tř SENIOŘI Výlet s klubem seniorů do Sázavy V úterý 15. května se uskutečnil výlet několika členů klubu seniorů v Pyšelích do městečka Sázavy. Po krásné projížďce motorovým vlakem malebným krajem kolem řeky Sázavy jsme dorazili do městečka Sázava, které nás přívětivě přivítalo krásným počasím. Po krátké přestávce jsme došli do kláštera, který pomohl kníže Oldřich postavit poustevníkovi Prokopovi z vděčnosti za občerstvení, když kníže Oldřich zabloudil v místních hlubokých lesích. Po prohlídce kláštera jsme navštívili zahrady s odkrytými základy kostela sv. Kříže z 11. století. Pro splnění svých přání jsme hledali hvězdičky v kamenných zdech věže kostela. Na závěr výletu jsme poobědvali v místní restauraci a potom odjeli motoráčkem zase domů. Výlet se nám moc líbil, jen škoda, že nás bylo jen třetina členů. Za klub seniorů napsala L. Neufusová

7 červen 2007 MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola Pyšely připravujeme na červen 2007 Čt výlet do ZOO Praha Zatím otevřený termín (bude upřesněno) předškoláci půjdou jezdit na koních k p. Hanušovi na Pyšelku Čt v 10,30 hodin Divadlo Zvoneček Letní pohádka Čt v 9,00 hodin Rozloučení s předškoláky Pro malé děti, které ještě nechodí do školky: Út 12. a út vždy od 15,00 hodin Dětský klub Lentilka Čt v 10,30 hodin pohádka ve školce Letní pohádka Na návštěvě ve včelím úle byly děti z naší školky Dozvěděli jsme se, jak to vypadá ve včelím úle a vyzkoušeli jsme si řadu úkolů, které musí zvládat každá včelka. Při tom jsme se dozvěděli nejen, jak velký význam mají včely v přírodě a proč si je člověk ochočil. Nakonec jsme vyrobili voňavou svíčku ze včelího vosku. Ilona Kryzánková To nebyly jenom pohádky. Je neděle odpoledne, v kuchyni, která je současně i obývákem, voní zrovna upečené buchty. V míse na stole jsou čerstvě natrhané travní jahody rozmačkané s cukrem a ještě jedna stejná miska ve které je navíc i smetana. Domácí. Která ta vůně je silnější se nedá z jistotou určit, ale je to velmi příjemné. Je uklizeno, čisté ubrusy a dečky, z rádia zní dechovka. Okna jsou dokořán, aby se vyvětralo horko z rozpálených, kachlových kamen, v oknech sítě proti mouchám. Otec usedá na botník, který už ale svému účelu neslouží. Jsou v něm ručníky a utěrky na nádobí proložené toiletním mýdlem. Pohodlně se usadí a do nedělní kuchyně přidá ještě jednu vůni. V krásně zdobeném mlejnku mele kávu. Pravou! To kdyby někdo přišel. Vždycky někdo přijde. Přátelé se v neděli vždycky scházejí, aby si popovídali. O kuřatech, o včelách, o tom, kdy se budou sekat pešunky. Jo, a je nové nařízení. Ti co vozí Věrtušku, tak těm se musí zbrojit Ostrava. Žádnej Most. Pro nezasvěcené je třeba vysvětlit, že všechny tyhle řeči se vedly o práci na dráze. Tedy na železnici. Zbrojit Most znamenalo, že uhlí na lokomotivách bylo z mostecké pánve a Ostravu není třeba vysvětlovat. Věrtuška však může být pro většinu z čtenářů nerozluštitelný termín. Jenom ten kdo se v době po Únoru až někdy do 53.roku pohyboval v západním pohraničí a navíc měl blízko k železnici a také k armádě a bezpečnostním složkám vůbec ví, že to byla šifra. Název vlakového transportu, který vozil jáchymovský uran do SSSR. A aby se nestalo, že parní lokomotivy vezoucí tento vlak někde zůstaly viset bez páry a tím bylo vyzrazeno státní tajemství a ohrožena celá republika ze strany západních mocností a hlavně Američanů, bylo nařízeno, aby tyto parní stroje měly ve svých tendrech nazbrojeno ostravské černé uhlí. A také měly tyto transporty v grafikonu absolutní přednost. I před rychlíky. No a o tom všem se nejvíce mluvilo. O tom, že nám za to dají Sověti to, či ono, že je to velmi výhodný obchod a že se už brzy budeme mít jako hrabata. Je neděle, otec mele kafe, rádio jásá a kamna pořád ještě pálí. Elektrická trouba se do domácnosti ještě nedostala, a taky proč? Topiva do kamen je všude kolem spousta. Uhlí se nasbírá kolem kolejí, z vagonů ho spadne na zem dost a kvalitního, dřevo je všude kolem, les je za humny. A protože soukromé vlastnictví už bylo úspěšně překonáno,všechno kam oko dohlédne je všech. A tak kdo není líný, zásoby na zimu si opatří. Je neděle, dobrá pohoda sálá, jako ty kamna, někde v polích nebo na pěšince kolem trati jde někdo, kdo za chvíli zaklepe na dveře. Ale ještě než se tak stane, otec DOPISOVATELÉ odloží mlejnek a překvapí rodinu novou gramofonovou deskou. Natočí péro, přiloží jehlu a z trouby se ozve hlas Hurvínka a Spejbla. Pan Skupa namluvil další z příběhů svých dřevěných hvězd. Moudrost tohoto velkého herce a člověka je nebetyčná. Svými příběhy otce a syna nejen baví, ale i vychovává. Je to překvapivě příjemné ponaučování. Žádné školení, žádná přednáška nedá víc než slovo moudrého člověka. To co jsem tehdy slyšel poprvé z trouby gramofonu si pamatuju dodnes. Asi by bylo nejlepší, kdybych vám mohl celý příběh přehrát zvukově. Ale to v našich novinách zatím ještě nejde. A tak vám řeknu, jaké poznání mě díky tomuto příběhu potkalo. Hurvínek cvičí na housle, připravuje se na pionýrskou besídku, a Spejbl vyplňuje sazkový tiket na fotbalový zápas a říká: Kdyby tak člověk věděl, kolik gólů nastřílel v Soběsudech tenhleten Transformátor Olympia, když tam hrál Sokol Agregát Nelahozeleněvěs. To je holt těžký, tenhleten trýs vyplnit. To by asi bylo nejlepší si takhle stoupnout na Mírový náměstí a čekat jestli pojede jednotka, tak by to byla jednička, když pojede dvojka, tak by to byla dvojka a když pojede tahleta veletržní ixka, tak by to byl křížek. Vono je s tím kříž, že,jo. Asi by to, holt, chtělo nějakou tutovku. Tehdy jsem vůbec nevěděl 7

8 DOPISOVATELÉ červen 2007 o čem Spejbl mluví. Otec i starší bratr se smáli a říkali, že pan Skupa je opravdu nedostižný umělec a ujišťovali se, že nesmí propásnout jeho další desky. Čas oponou trhnul, já byl studentem Průmyslové školy dopravní v Praze a najednou se mi vrátila ta nedělní chvíle před osmi lety. Seděl jsem na schodech chrámu sv.ludmily na Mírovém náměstí a sledoval, kdy pojede jednička, kdy dvojka a kdy X. Bylo to tak jak říkal pan LÉKAŘ Veš dětská žije především ve vlasech. Přenáší se těsným kontaktem mezi příslušníky rodiny, ve školách, rekreačních zařízeních a obecně v malých skupinách lidí, kteří žijí v těsném kontaktu. K jejich přenosu napomáhá používání společných hřebenů, ručníků, ložního prádla, pokrývek hlavy, koupacích čepic apod. Jejich nejnápadnějším příznakem jsou vajíčka (hnidy), které lze z vlasů jen velmi těžko odstranit. Při výskytu vši dětské je nutné ošetření všech osob, které byly s napadeným v těsném kontaktu. Současně je třeba ošetřit ložní prádlo a ručníky vypráním Skupa. A nejen to. Se mnou do třídy chodil ňákej Ševčík. Dojížděl do školy z jedné obce za Prahou a ta obec se jmenovala, Zvoleněves. Nějakých deset kilometrů nedaleko je jiná obec, která se jmenuje Nelahozeves. Asi řada z nás ví, čím je tato obec známá. A tak, když jsem si vzpomněl na pana Skupu a jeho slovní hříčky při vyplňování sázkového tiketu, byl pro mne najednou skutečný a všudypřítomný. Až když je člověk uprostřed skutečnosti, a přežehlením. Spolehlivé je vyvaření prádla či pokrývky hlavy. Naprosto spolehlivým způsobem je postříkání prádla a lůžkovin před vypráním některým přípravkem na lezoucí hmyz, který dostaneme v drogeriích. Tímto přípravkem je vhodné ošetřit před následným vypráním pokrývky hlavy a ostatní části oděvu, které nelze vyvařit. Jedná se např. o ACTELLIC 50EC, BIOLIT P NOVÝ, PIF- PAF- zelený. U osob se k likvidaci vší používají u nás běžně dostupné přípravky DIFFUSIL H 92 M (insectic, vlasová voda), DIFFUSIL H 92 P (insectic., sprej), ORTHOSAN H dostane všechno najednou přesné obrysy a tvary. Tam na těch schodech chrámu jsem si tehdy uvědomil, že k tomu, aby člověk uměl dobře vyprávět, aby byl pravdivý a důvěryhodný, musí se naučit dívat kolem sebe a získat tak široké vědomostní zázemí. Častokrát si vzpomenu na příběhy vyprávěné panem Skupou. To nebyly pohádky pro děti, to byla podle Žáka škola, základ života. Gon Veš dětská - parazit kolektivů i jednotlivců (šampon na vlasy), PARA PLUS (insectic., vlasová voda), STOP- ANTIPARASITEN SHAMPOO (insectic.šampon). U všech přípravků je podrobný návod na použití. Mrtvé vši a hnidy vyčesáváme z vlasů hustým hřebenem, tzv. všiváčkem. Hnidy lze z vlasů vyčesat lépe, pokud vlasy opláchneme teplou octovou vodou. V žádném případě nedoporučujeme zkoušet jiné přípravky nebo osvědčené metody k hubení vši dětské. MUDr.Pavel Biskup praktický lékař pro děti a dorost Pyšely 137 HISTORIE 3. Archeologický Camp na hradě Zlenice Zub času je neúprosný a čas plyne rychleji než řeka - známé to fráze. Chceme-li zastavit zub času, je to tedy jako chtít zastavit řeku - zastavit nejde, ale dá se zpomalit! Hledáme proto dobrovolníky, kteří mají zájem a chuť přiložit svojí ruku ke společnému dílu a tím pomoci zachovat hrad Zlenice (Hláska) i pro další generace... V termínu bude v areálu hradu Zlenice probíhat již 3. ArcheoCamp, tentokrát kromě záchranného archeologického průzkumu pod vedením T. Durdíka (ARÚ AV ČR) a V. Kašpara (Archaia Praha) zaměřený i na konzervační práce v jádru hradu. Nabízíme zde všem nadšencům možnost účastnit se nejen archeologických prací na zřícenině středověkého hradu pod dohledem předních odborníků v oboru, ale i dalších 8 záchranných prací na několika havarijních místech v areálu hradu. Získáte tak zkušenost z archeologie v praxi, ale i zajímavé informace ze zákulisí této činnosti. Seznámíte se s problematikou konzervace hradních zřícenin, okusíte radosti i strasti této činnosti, poznáte mnoho zajímavých lidí a hlavně - pomůžete dobré věci! Zub času je neúprosný a proto nás letos čeká hodně velmi potřebné práce: Program: 1) dočištění a zadrnování v minulém roce odkryté brány předhradí 2) statické zajištění několika havarijních míst v areálu hradu 3) záchranný archeologický průzkum Hledáme dobrovolníky na pomoc při archeologickém výzkumu, ale i na pomoc při konzervaci jádra hradu - zdění, výdřevy, zábradlí atd.. Další informace najdete na Kontaktujte nás na tel nebo na Za Sdružení Zlenice Vlad. Havelka

9 červen 2007 Česká jména a příjmení 3. část V minulém čísle jsme si objasnili, že mnoho našich příjmení vzniklo z přezdívek. Přezdívky vznikají stále znovu zvláště tam, kde je třeba rozlišovat více lidí stejného příjmení. Každý jen trochu zcestovalý člověk jistě zaznamenal, že pro určitý kraj jsou typická některá příjmení, zatímco jiná se tam téměř nevyskytují. Když jsem přesídlil ze středních do jižních Čech, brzy jsem zjistil, že se tam nevyskytují jména Breburda, Nešuta, Slabyhoud, Vejmelka, Páša a další jména, která jsou zde častá. V Posázaví se zato obtížně hledají např. jména Klabouch, Míka nebo Pouzar, která jsou zcela běžná na Budějovicku. Na Benešovsku byla hojně rozšířená příjmení Škvor, Voslář, Půhoný nebo Urbanides. Naproti tomu jmenuje-li se někdo Kramář nebo Metelka, je pravděpodobné (ale ne jisté), že pochází z Podkrkonoší. Někdy na to stačil jeden čiperný pradědeček. Ve Velkých Karlovicích na východní Moravě žil počátkem 19. století Tomáš Ország. Tento pohledný poštmistr měl ze dvou manželství celkem 32 dětí. Několik jich zemřelo v dětském věku, děvčata se provdala a změnila příjmení, přesto však stále zbylo dost synů, kteří v rodných Karlovicích zůstali a založili své rodiny. Následkem toho žilo ve Velkých Karlovicích ještě za první republiky několik desítek Országů. Podobnou situaci zažily i pošumavské Stachy. Tam se počátkem minulého století více než 50 % populace jmenovalo Kraml, Kůs, Stach nebo Voldřich. V takovýchto případech se přímo nabízelo používání přezdívek k rozlišení jednotlivých Stachů nebo Voldřichů. Podobný případ nastal v rodišti mého otce, ve východočeských Trojovicích. V tomto kraji patřilo jméno Chvojka k nejčastějším, takže nepřekvapí, že v malých Trojovicích se jich sešlo hned pět. Aby si je lidé nepletli, dostal jeden přezdívku Malý, druhý Velký, třetí Černý, čtvrtý Kaplička (bydlel u kapličky) a poslední Prťák (podle zaměstnání, byl švec). Zajímavé je, podle čeho byly přiděleny první dvě přezdívky. Rodina Velkých Chvojků byla sice drobného vzrůstu, zato vlastnili nejvíce polí ve vesnici. Můj otec a všichni jeho bratři sice byli vysokých postav, přesto byli Malí Chvojkové, protože jejich otec vlastnil pole jen o málo větší než průměrnou zahradu. Z HISTORIE Vypovídá to o tom, že stupnice hodnot se v průběhu času sice mohou měnit, ale majetek byl a zůstává prioritou. Tato krajovost příjmení je vlastně poněkud překvapivá. Od roku 1848, kdy byla u nás zrušena robota, se naši předkové začali stěhovat do měst, kde hledali pracovní příležitosti nebo možnosti ke studiu. Začalo tak mísení našich příjmení, které pokračovalo po celé uplynulé století. Přesto se i dnes stále ještě s tímto jevem, tedy s krajovostí příjmení, setkáváme. Přesto existuje řada příjmení, se kterými se můžeme běžně setkat kdekoli v Čechách nebo na Moravě. Sotva někoho překvapím konstatováním, že nejčastější české příjmení je Novák. Zajímavější je pohled na další příčky: Tak na 2. místě se umístil Svoboda, následují 3. Novotný, 4. Dvořák, 5. Černý, 6. Procházka, 7. Veselý, 8. Pokorný, 9. Kučera, 10. Jelínek, 11. Hájek, 12. Růžička, 13. Zeman, 14. Fiala, 15. Beneš, 16. Král, 17. Čermák, 18. Marek, 19. Kadlec, 20. Švec, 21. Kolář atd. atd. Pokračování příště PhDr Jiří Chvojka POHLEDNICE Dosti netypická a rozhodně ne běžná pohlednice vznikla kolem r Horní záběr ukazuje, jak na konci Zakout začaly vyrůstat rodinné vilky. Pohlednic, které ukazují Pyšely z této strany, je minimum. PhDr. Jiří Chvojka Ještě to jde. Už dlouho s v PL nepsalo o divadle a tak jenom pro pořádek vás chci ujistit, že ochotníci pořád ještě existují, že jezdí hrát své divadlo do blízkého i vzdálenějšího okolí, že svou poslední hru Na správné adrese už hráli sedmkrát a že se vždy líbila. Na Národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou letos nepostoupili, i když odvedli velmi dobrý výkon, který odborná porota vyzdvihla. Postoupili tentokrát ochotníci z Kouřimi a myslím, že plným právem. Byli prostě lepší. Jen tak maně se mi teď při psaní tohoto příspěvku vybavil jeden název spartakiádní skladby, kterou jsem kdysi sám na Strahově cvičil. Jmenovala se Mládí, krása, síla. A to je přesně to co ukázali kouřimští. Hráli s velkým mladistvým zaujetím a to je posunulo na vrchol. Předloha, tedy hra, kterou si vybrali byla kvalitativně lepší než ta naše a to nakonec rozhodlo. V Lázních Toušeni se opět konala Národní přehlídka sokolských souborů a té se pyšelští ochotníci samozřejmě také zúčastnili. V podstatě se zopakovalo hodnocení z Krajské přehlídky v Sadské. DIVADLO Výkon neměl tentokrát v ostatních souborech konkurenta, ale titul hry byl také předmětem odborné debaty. Protože se po zkušenostech z minulého roku od našeho souboru očekává vyšší kvalita divadelního projevu, je také současně od nás očekáváno nastudování kvalitnějšího divadelního textu. Národní přehlídka v Lázních Toušeni byla letos, kromě rekordního počtu 9

10 DIVADLO červen 2007 přihlášených souborů, také ozdobena jednou velmi slavnou osobností. V hledišti se v sobotu 19.května posadila na dřevěnou židli Toušeňské sokolovny paní Soňa Červená operní pěvkyně světového jména. Laskavě souhlasila, abychom si ji vyfotografovali a tak v naší souborové kronice bude na vždy zvěčněna tato ojedinělá umělecká osobnost, jako divák našeho představení. Než odjela ve večerních hodinách se svým šoférem, požádala mně, abych vyřídil vřelý VÍTE ŽE... dík za představení a předvedený výkon všem členům souboru a nezapomněla některé výkony označit za profesionální. Teď do prázdnin už soubor nečeká, žádná významný událost a tak se může na plno věnovat nácviku letošní vánoční premiéry. Po dovolených se bude v nácviku pokračovat s tím, že nás čeká několik repríz Malovaného na skle a snad i Adresy. O tom všem vás budeme na podzim informovat. A abyste se měli na co těšit, tak vám už teď prozradím, že příští naše premiéra bude opět jedno velké plátno. Dvacetipětičlený ansámbl se představí v italské komedii se zpěvy ve 14ti písních, které jsou textem i hudbou z dílny pyšelských ochotníků. Přejeme vám hezkou dovolenou, hezké prázdniny, hezké koupání a móře hezkých chvil se svými blízkými a známými. Na podzim, a nebo nejdéle na Vánoce, se na vás těší pyšelští ochotníci. Bohumil Gondík Pyšelské kulturní léto 6. ročník sobota od 14 hodin Školní akademie v pyšelské sokolovně úterý do 17 hodin Diskotéka pro naše školáky sobota : Výstava desetiletého výročí otevření pyšelského muzea Kino Čerčany program červen sobota ve 20 hodin ROCKY BALBOA boxerský film 8.6. pátek v 10 hodin Kytice pohádek II dětské představení 8.6. pátek ve 20 hodin Kdo je tady ředitel komedie 9.6. sobota od 17 hodin Spider Man 3 komiksový, dobrodružný, akční film 9.6. sobota ve 20 hodin Sunshine sci-fi thriller sobota ve 20 hodin 300: Bitva u Thermopyl akční historický sobota v 17 hodin Artur a minimojové rodinný film v českém znění sobota ve 20 hodin Krvavá sklizeň thriller pátek ve 20 hodin Bestiář hvězdná adaptace bestselleru B. Nesvadbové sobota 17 hodin Robinsonovi animovaná disneyovka v českém znění 30.6 sobota 20 hodin KVASKA muzikál Změna programu vyhrazena 10 Děkujeme Přednáška PhDr. Jiřího Chvojky 22.května se konala přednáška PhDr.Jiřího Chvojky v Městské knihovně v Benešově.Téma přednášky BENEŠOVSKO V DOBĚ ROMÁNSKÉ - bylo skvěle doprovázeno vtipnými postřehy a zajímavými doplňky z historie kraje. Přenesli jsme se do jeho nejstaršího období a seznámili se s doposud dochovanými památkami. Zpestřením přednášky byla zmínka o dvou nalezených pokladech mincí u nás z této doby. Pan Chvojka se také zmínil o vzniku Pyšel a pyšelského kostela. Poslední průzkum naznačuje jeho pravděpodobný románský původ. Zajímavá diskuse a připomínka vedoucí knihovny bylo o materiálech v knihovně k danému tématu, což svědčí o skvělé spolupráci přednášejícího a personálu knihovny. Na závěr nás paní vedoucí pozvala na další přednášku, tentokrát na téma Benešovsko a gotika. Proto díky všem za skvělý podvečer. L.Kostrhoun všem spoluobčanům za Vaší podporu a příspěvek při sběru železného odpadu. Nabízíme možnost odvozu železného šrotu. Dopravu a nakládku zajistíme.v případě zájmu nás kontaktujte na tel : Ještě jednou děkujeme SDH Pyšely REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY otevírá u příležitosti 100. výročí narození spisovatele, skauta a pedagoga Jaroslava Foglara Zálesáckou hernu plnou nápadů, romantiky a báječných dobrodružství na prázdniny dále vás Muzeum v jílovém zve na výstavu z cyklu Ad hoc Důlní lampy a osvětlení Sběratele Pavla Malého ( ve vestibulu muzea) Nabídka občanům: zasílání informací em Za účelem zvýšení informovanosti občanů nabízí Městský úřad možnost zasílání oznámení o aktuálních provozních záležitostech (např. odstávka elektrického proudu, termín konání schůze zastupitelstva, svoz nebezpečného odpadu apod.) prostřednictvím u. Máte-li zájem získávat uvedené informace, zašlete prosím na adresu Vaši ovou adresu prosím vepište do textu u a do nadpisu uveďte Informovanost.

11 červen 2007 VÍTE ŽE... Senohrabské maminky s TJ Sokol Senohraby za přispění OÚ Senohraby pořádají Senohrabské pohádkování aneb cesta pohádkovým lesem Král Senohrab I. hledá odvážné děti a prosí je o pomoc. Senohrabské pohádkové lesní království je opět ohroženo!! Přijďte v neděli na Vávrův palouk v Senohrabech (cesta bude značena) mezi 10 15hod. Když se nám podaří království osvobodit, pan král se s námi podělí o svůj poklad v pohádkovém jarmarku a na památku dostaneme medaile Senohrabského království. Zajištěno pohádkové občerstvení, hudba k tanci, poslechu a zpěvu. Rozšíření o zábavné hry při čekání a k pobavení i překvapení. Dobrá nálada nutná Vstupné dobrovolné DĚTSKÝ KOUTEK Motýl - Nikolka Bednář... a nìco pro naše nejmenší - vezmìte barvièky a vymalujte Detonáèka Sluneční koláž - Kája S. 11

12 SPORT červen 2007 A mužstvo Vlašim C Pyšely 6: Paběnice Pyšely 2:1 branka Kulhavý Kamil Pyšely Poříčí nad Sázavou 1:1 branka Sisel Pavel Tupadly Pyšely 1:2 branky Zahradník Mirek,Kulhavý Kamil DALŠÍ ZÁPASY Sázava Pyšely od 17 hodin Pyšely Čáslav B Dorost Žáci Trhový Štěpánov Pyšely 9:2 (mužstvo hrálo ve složení 7 hráčů + brankář) Týnec Pyšely 9:0 Pyšely Neveklov 3:3 Postupice Pyšely 4:1 Pyšely Teplýšovice 2:5 Chocerady Pyšely 9:1 (za žáky nastoupilo šest hráčů z přípravky) Pyšely Křečovice 3:0 (kontumačně soupeř se nedostavil) Struhařov Pyšely 4:2 Přípravka ročníky Týnec Pyšely 0:2 branky Kamil Kulhavý 2 Votice Pyšely 2:5 branky Jan Sládek, Lukáš Maršoun, Kamil Kulhavý 3 Pyšely Vlašim 0:4 Mezno Pyšely 1:3 branky Lukáš Maršoun 2, Jan Sládek M. Kulhavá INZERCE Koupím pole, louku, zahradu, malý domek nebo chalupu. Tel Zoo shop Pyšely Prodej krmiv a potřeb pro zvířata. Základní i vysoce kvalitní krmiva již od 14 Kč/kg. Krmiva pro okrasné ptactvo, křečky, králíky, kočičky a ostatní zvířata. Přenosky, vodítka, steliva, konzervy, mražená masa, šampony, antiparazitální prostředky a jiné potřeby a krmiva pro zvířata. Nabízíme: Objednání krmiva dle Vašeho výběru Rozvoz krmiv do 15 km od provozovny nutno objednat předem na tel Příjem objednávek od 19,00 do 21,00 denně Prodej PB 2 a 10 kg Otevírací doba: Po: zavřeno Út pá : 10,00 20,00 So: 9,00 14,00 Ne: 14,00 18,00 Tel: , mobil: PYŠELSKÉ LISTY - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 12

Loreta Golf Club Pyšely nebojte se golfu!

Loreta Golf Club Pyšely nebojte se golfu! leden, únor, březen 2014 111 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Mateřská škola Pyšely, Na Prádle 252, 251 67 Pyšely IČ : 75031671 tel. 323/647 380 e-mail: MSPysely@seznam.cz www.mspysely.cz

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. - Bylo schváleno zahájení přípravy změny č. 3 územního plánu města Pyšely s ohledem na probíhající stavební

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

říjen, listopad, prosinec 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz

říjen, listopad, prosinec 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz říjen, listopad, prosinec 2014 114 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Výsledky voleb do zastupitelstva obce Celkový počet osob zapsaných v seznamech voličů 1 333 Celkový počet

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty Takové množství lidí, které se sešlo na posledním představení Prodané nevěsty, pyšelská sokolovna snad ještě nezažila. A to nejen proto, že nikdy nebylo k dispozici takové množství židlí. Bylo prodáno

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Správní budova Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů v Adamově v roce 1928. Skupinka lidí stojí na silnici do Josefova, která v té době vedla po pravé

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více