15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl, o jaké výroèí se jedná. Letos si tedy budeme povídat o tom, jakých zmìn enov dostál za uplynulých patnáct let. A e jich tedy nebylo málo. Nejspí e se mezi námi najdou mnozí, kteøí pøemý lí, zda pový ení enova na mìsto mìlo èi má nìjaký smysl. A právì na tuto otázku bychom si rádi v leto ním povídání odpovìdìli. Pojïme v ak úvodem nejprve nahlédnout na sám zaèátek, kdy mìsto enov je tì nebylo mìstem, ale nejspí e men í osadou. První písemná dochovaná zmínka o enovì pochází z poèátku 14. století, je ov em víc ne jisté, e enov existoval ji ve 12. století. V té dobì v Èechách a na Moravì mìl jediné právo udìlit mìstský status pouze panovník a tehdy i lechta musela mít jeho souhlas pøi zakládání vlastních poddanských mìst. Dnes u mo ná pro nikoho neznamená, e je mì an, nic zvlá tního. V dobì støedovìku bylo v ak mì anství chápáno jako zvlá tní sociální status. Kdo se chtìl stát mì anem, musel zakoupit dùm, prokázat, e urèitou dobu ve mìstì il, ale také musel pøedlo it dùkaz øádného man elského pùvodu. Mì anství se v ak také dalo koupit, nebo se bylo mo no pøi enit (èi pøivdat) do mì anského domu. U tehdy v ak mìsta nabízela zadarmo mì anství vzdìlaným lidem. V polovinì 18. století ilo v enovì 120 poddaných, z toho 17 sedlákù, 4 polovièní sedláci, 45 zahradníkù, 43 chalupníkù a 11 malých nebo také podru ných chalupníkù. Na poèátku 19. století u mìl enov 1059 obyvatel, kteøí ili ve 189 domech. O ètyøicet let pozdìji u mìl enov 1710 obyvatel, z toho 844 mu ù, 866 en, kteøí ili ve 196 domech. V enovském panství stálo v té dobì est dvorù, zámek, pivovar, palírna a dva panské mlýny. To v ak neustále hovoøíme o enovu jako o vesnici, kterou byl a do 5. øíjna 1998, kdy Parlament Èeské republiky prohlásil enov mìstem. V té dobì mìl enov rozlohu 1663 ha (z toho 900 ha zemìdìlské pùdy, 430 ha lesù). V roce 1998 v enovì ilo 5370 obyvatel a to pøevá nì v rodinných domcích s 1540 popisnými èísly. enov získal nejen status mìsta, ale také vlastní znak (to u 15. èervence 1993), vlajku a mnoho dal ích vìcí, o kterých si budeme u pøí tì povídat. enov jako mnohá jiná místa má své malíøe, spisovatele, ale také hudební skladatele. Jedním z nich byl nedávno zesnulý ( 4. ledna 2013) pan Václav tývar, enovský rodák, který na emu milému domovu vìnoval hned tøi krásné písnì. Jednu z nich vám pøedstavujeme na obrázku, tøeba vás uprostøed té leto ní Ladovské zimy zahøeje. A je tì soutì ní otázka na závìr jestlipak víte, kdo je autorem návrhu enovského znaku? Své odpovìdi posílejte na adresu knihovny a muzea (ul. Kostelní è. 128, enov) nebo na Vylosovaný výherce jako ji tradiènì obdr í poukázku na nákup knihy. Hezké zimní dny vám v em pøeje Simona Slavíková. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 2/2013 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Vìèné spory. Dlouhodobì napjaté vztahy, neochota, špatná komunikace. Sousedské a rodinné neshody pøerùstající v nenávist øeší strážníci v Šenovì pomìrnì èasto. Co bylo skuteèným spouštìèem takového jednání v pøípadì z Vráclavi vìdí jen pøímí aktéøi. Jejich spory trvají už více než deset let a Úklid zdarma. Péèe o vzhled a životní prostøedí našeho mìsta je pro nìkteré obèany Havíøova-Šumbarku opravdu prioritní. Za pravidelný úklid od povalujících se kanálových krytù, okapových svodù a dalšího železa hyzdící cesty, domy a zahrady se však vdìku nedoèkají. O své pøíkladné péèi se snažili dva takoví pracanti pøesvìdèit i strážníky mìstské policie. Díky vèasné informaci o probíhající krádeži ve firmì na ul. Tìšínská, mohli oba výteèníci dovyprávìt svou ekopohádku Policii ÈR Dobrý hlídaè. Pes, který svým štìkotem v noèních hodinách zburcoval majitele, si zaslouží nìco dobrého na zub. U- pozornil na nezvanou návštìvu potulující se po zahradì. Ta pøišla s jediným úmyslem krást. Zlodìj však na psí otisk ani pøivolanou policii radìji neèekal a dal se na útìk (NE)Spolehlivý trezor. Mnohokrát opakované varování nenechávejte nic viditelnì ve vozidle, opìt nezabralo. O své vìci, bezpeènì uzamèené v autì, tak bìhem nìkolika okamžikù pøišel majitel, který si jen na chvíli odskoèil. Mìstský úøad informuje Utajená identita. Spasit útìkem se pokusil zlodìj mìdìných okapù, který byl majitelem pøistižen u svého domu v èásti Podlesí. Na místì však zanechal batoh s lupem a dokonce tašku se svými osobními doklady a mobilním telefonem. Pro policii, která pøípad šetøí, by tak nemìlo být objasnìní skutku pøíliš složité. PREVENCE Pokud zjistíte ve svém okolí podezøelý pohyb osob èi vozidel, volejte pøímo mìstskou policii ( ) nebo Policii ÈR ( ) popø. tísòové linky 112, 158, 156. Posíláním SMS zpráv pomocí mobilního telefonu nebo internetu prodlužujete dobu dopadení možných pachatelù. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na e- mail: Bc. R. Kulhánek vel. MìP Informace obèanùm na úseku stavebního práva a správních poplatkù Odbor výstavby a ŽP, MìÚ Šenov jako stavební úøad pøíslušný podle 13, odst. 1 písmeno e) zákona è. 183/2006 Sb., v platném znìní, obèanùm sdìluje, že od je platná novela stavebního zákona (zák. è. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu v platném znìní). Pro informaci obèanùm uvádíme alespoò èást z jednotlivých ustanovení stavebního zákona: V 79 odst. 2 stavebního zákona je uveden výèet staveb pod písmeny a) až s), které nevyžadují rozhodnutí ani územní souhlas. Do výètu patøí stavby jako napø.: sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k pøipojení sousední nemovitosti; skleník do 40 m 2 zastavìné plochy a do 5 m výšky, umístìný v odstupové vzdálenosti nejménì 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení; stavba do 25 m 2 zastavìné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiòuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobì nebo skladování hoølavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zaøízení nebo stavbu pro podnikatelskou èinnost, je v souladu s územnì plánovací dokumentací, je umís ována v odstupové vzdálenosti od spoleèných hranic pozemkù nejménì 2 m, plocha èásti pozemku schopného vsakovat deš ové vody po jejím umístìní bude nejménì 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci; opìrné zdi do výšky 1 m, které nehranièí s veøejnì pøístupnými pozemními komunikacemi nebo s veøejným prostranstvím; bazén do 40 m 2 zastavìné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavìném území umístìný v odstupové vzdálenosti nejménì 2 m od hranice pozemku; pøístøešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veøejné dopravì, a jiné veøejnì pøístupné pøístøešky do 40 m 2 zastavìné plochy a do 4 m výšky; oplocení lesních školek, oplocení zøízené k ochranì lesních porostù pøed zvìøí na lesních pozemcích a oplocení døevin vysázených za úèelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, pøièemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo pøerušení turisticky znaèené trasy; [Poznámka: jiná oplocení podléhají vydání minimálnì územnímu souhlasu nebo (pokraèování na str. 3) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013

3 Mìstský úøad informuje Informace obèanùm na úseku stavebního práva a správních poplatkù (pokraèování ze str. 2) územního rozhodnutí, ale nevyžadují ohlášení.] Pokud stavby uvedené v 79 odst. 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. V 103 odst. 1 stavebního zákona je uveden výèet staveb pod písmeny a) až e) a 1. až 17. bod, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Do tohoto výètu patøí stavby jako napø.: stavební zámìry uvedené v 79 odst. 2; udržovací práce, jejich provedení nemùže negativnì ovlivnit zdraví osob, požární bezpeènost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostøedí nebo bezpeènost pøi užívání a Výsledky volby prezidenta ÈR v Šenovì KONANÉ VE DNECH: 1. KOLO KOLO kolo 2. kolo Poèet volièù v seznamu Poèet vydaných obálek Poèet odevzdaných obálek Poèet platných hlasù Volební úèast v % 64,39 62,66 Èís. Kandidát 1. kolo: hlasy / % 2. kolo: hlasy / % 6. Ing. Miloš Zeman 860 / 26, / 63,81 9. Karel Schwarzenberg 557 / 17, / 36,18 Výsledky voleb v jednotlivých volebních okrscích mìsta Šenov naleznete na webových stránkách Èeského statistického úøadu Preinová/SO Pozvání Zveme obèany Šenova na 18. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne 5. února 2013 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. PROGRAM: Vyhodnocení ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta Šenova za r Zpráva komise životního prostøedí Zpráva stavebnì dopravní komise Vyhodnocení strategie rozvoje mìsta Organizaèní Bližší informace budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. nejde o udržovací práce na stavbì, která je kulturní památkou; stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemìní se vzhled stavby ani zpùsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivù na životní prostøedí a jejich provedení nemùže negativnì ovlivnit požární bezpeènost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou; stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m 2 zastavìné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zaøízení ani vytápìní, neslouží k ustájení nebo chovu zvíøat, neslouží k výrobì nebo skladování hoølavých kapalin nebo hoølavých plynù a nejedná se o jaderná zaøízení; vedení sítí veøejného osvìtlení, vè. stožárù a systému øídicí a zabezpeèovací, informaèní a telekomunikaèní techniky; vodovodní, kanalizaèní a energetické pøípojky vèetnì pøipojení stavby a odbìrných zaøízení vedených mimo budovu nebo pøipojení staveb plnících doplòkovou funkci ke stavbì hlavní na rozvodné sítì a kanalizaci stavby hlavní; nádrže na vodu do 100 m 3 obsahu ve vzdálenosti nejménì 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla; oplocení. Stavební úøad upozoròuje obèany stavebníky, že zámìry musí splòovat zákonem stanovené podmínky, musí být v souladu se schválenou územnì plánovací dokumentací mìsta Šenova. V pøípadì nejasností je tøeba, aby se obèané stavebníci s dotazem obrátili osobnì nebo em na zdejší stavební úøad, aby zbyteènì nedocházelo k porušování stavebního zákona a stavební káznì. Také došlo ke zmìnì zákona è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, které se týkají umís ování staveb, povolování staveb, aj. Podle položky 17 se správní poplatky pro rùzné druhy územních rozhodnutí, pro rùzné druhy staveb a staveb, které vyžadují ohlášení, jsou v sazbách uvedených od 300 do Kè. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veøejnoprávní smlouvou umís ováno více staveb, které jsou uvedeny pod rùznými písmeny v položce 17, vybírá se poplatek ve výši souètu sazeb poplatkù stanovených v jednotlivých písmenech položky 17. Podle položky 18 se správní poplatky za vydání stavebního povolení pro rùzné druhy staveb a jiných rozhodnutí o povolení, zmìn staveb, povolení výjimek z OTP jsou v sazbách uvedených od 300 do Kè. Je-li jedním stavebním povolením nebo veøejnoprávní smlouvou povolováno provádìní více staveb, které jsou uvedeny pod rùznými písmeny v položce 18, vybírá se poplatek ve výši souètu sazeb poplatkù stanovených v jednotlivých písmenech položky 18. Za odbor výstavby a ŽP: J. Míèková ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 3

4 K+M+B 2013 Víte, jaká je nejvìtší dobrovolnická akce v ÈR? My tøi králové jdeme k vám... ano, je to Tøíkrálová sbírka, která letos probìhla již potøinácté pod záštitou Charity ÈR. I skauti a skautky z 1. a 2. oddílu tradiènì zaèátkem ledna vyrazili do šenovských ulic v kostýmech tøí králù. Pìt chlapeckých a ètyøi dívèí skupinky neodradila zima ani déš, vydali se zpívat koledu a skrze sbírku pomoct tìm, kteøí to potøebují. Dohromady jim šenovští obèané pøispìli Kè. Výtìžek sbírky je urèen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí pøevážnì v našem regionu. Konkrétní rozvržení finanèních prostøedkù naleznete na stránkách ostravsko opavské charity (zkrácený odkaz riz.cz/eenr9). Jménem všech, kterým pomùže naše spoleèné úsilí, vám moc dìkujeme! Jak se vede Elmanu Lednová oddílová schùzka byla výjimeèná svým zamìøením. Hlavním tématem bylo výroèí 20 let od vzniku samostatného èeského státu. Protože nejstarším z nás bylo v dobì rozdìlení 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 Život ve mìstì Z èinnosti skautù a skautek Šenov Èeskoslovenska pár mìsícù, zapátraly jsme na internetu a ptaly jsme se rodièù na to, jak a proè toto rozdìlení probìhlo. Prostøednictvím her se pak svìtlušky a skautky dozvìdìly, co to byla Pomlèková válka, pøipomnìly si osobnost Václava Havla a osvìžily si znalosti o našem nejbližším sousedu Slovensku. Na závìreèném nástupu jsme naši novodobou historickou schùzku završily státní hymnou. Májinka 4. oddíl V sobotu se náš oddíl zúèastnil krajské akce s názvem Uzlaøská regata. Oddíl byl zastoupen dvìma svìtluškami, dvìma vlèaty, jedním skautem a ètyømi skautkami. Úkolem soutìžících bylo uvázat šest základních uzlù na ètyøech uzlovaèkách. Znáte šest základních uzlù? Víte, jak je co nejrychleji uvázat? Vìøte, že konkurence byla velká, ale naši èlenové oddílu nezùstali pozadu! V kategorii Plavèíci chlapci jsme získali 11. místo díky Michalu Sulkovi a 16. místo díky Štefíku Tichému. V kategorii Plavèíci dívky jsme obhájili 6. místo díky Elišce Chmelaøové. Lenka Tichá a Klárka Žarnovická obsadily v kategorii Lodníci dívky 20. a 21. místo. V kategorii Lodníci chlapci díky Vojtovi Schwarzovi jsme získali 20. místo. Kategorii Kadeti dívky jsme mìli obsazenou ètyømi skautkami. A jak dopadly ony? 4. místo obsadila Kety Markéta Sulková, 6. místo Terry Terka Jošková, 16. místo Kaèka Kateøina Špánková a 19. místo Pipi Míša Záškolná. Mùžete nyní posoudit, zda v hromadì uzlovaèek a velkého poètu soutìžících se náš oddíl urèitì neztratil. Všem soutìžícím patøí velký dík za reprezentaci našeho oddílu. Nejen zde zažili spoustu zážitkù, ale také okoukali další triky a fígle v uzlování a již nyní se tìší na další roèník této akce. Žába Støediskový snìm Na nedìli 20. ledna byl svolán støediskový snìm, jehož úkolem bylo zvolit nové vedení našeho støediska. Po úvodním shrnutí dosavadní èinnosti a pøedstavení plánu na další tøi roky snìm potvrdil ve funkci vedoucího støediska Martina Václava Sukaèe Rádia i jeho zástupkyni Mgr. Irenu Dobešovou Amazonku. Jako èlena støediskové rady zvolil Ing. Tomáše Krejèího, který doplnil staronovou støediskovou radu do lichého poètu 7 èinovníkù. Revizní komisí byli zvoleni Mgr. Radmila Sulková Žába a Bc. Vojtìch Sukaè Sifon. Rádio Èinnost samosprávy ve zkratce 48. schùze rady mìsta dne mimo jiné: schválila plány práce komisí rady pro rok 2013 schválila ocenìní nominovaných kandidátù za reprezentaci mìsta Šenov za rok 2012 dle návrhu komise sociálnì školské vzala na vìdomí zprávu o èinnosti komise stavebnì dopravní a zprávu o èinnosti komise životního prostøedí schválila nový Organizaèní øád Mìstského úøadu Šenov schválila dodatky ke smlouvám o závazku veøejné služby ve veøejné linkové dopravì s dopravci ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD rýdek-místek a.s. a Veolia Transport Morava a.s. schválila zvýšení nájemného o prùmìrnou meziroèní míru inflace v roce 2012 ve výši 3,3 % rozhodla povìøit poøádáním Šenovského jarmarku 2013 agenturu Jiøí Kalcovský, Havíøov, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnìjší (tajem.)

5 Mìstský úøad informuje / Život ve mìstì Peèovatelská služba PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA MÌSTA ŠENOV JE URÈENA SENIORÙM SE SNÍŽENOU SOBÌSTAÈNOSTÍ OD 65 LET, OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM NEBO CHRONICKÝM ONEMOCNÌNÍM, PØÍP. RODINÁM S DÌTMI. Co oèi nevidí, to srdce nebolí, praví èeské pøísloví. V pøípadì zneèištìného ovzduší to však tak úplnì neplatí. I když zneèištìní není na první pohled tak úplnì patrné (kromì nìkterých obzvláštì vydaøených zimních dní), rozhodnì je nesmíme podceòovat. Jaké jsou tedy hlavní látky, které zneèiš ují ovzduší? Na mnohých místech je to polétavý prach, oznaèující se zkratkou PM (z anglického sousloví particulate matter). Èíslo znaèí velikost èástic v mikrometrech, takže PM10 znamená skupinu èástic menších než 10 mikrometrù. Od prachu, který doma stíráme z nábytku, se tento liší napøíklad vznikem jeho nejvýznamnìjším lidským zdrojem jsou pøedevším spalovací procesy: v elektrárnách, pøi tavení rud, kovù, automobilové motory a další. Na drobné èástice se váží rùzné toxické látky, èasto s karcinogenními a mutagenními úèinky. Èím jsou èásteèky prachu menší, tím déle zùstávají zvíøené v Posláním peèovatelské služby mìsta Šenov je poskytovat svým obèanùm takové služby v oblasti osobní péèe a péèe o domácnost, které vedou k podpoøe samostatného a dùstojného života v jejich domácím prostøedí a jsou v souladu s jejich individuálními potøebami. Cíl peèovatelské služby mìsta Šenov: podpora a pomoc, která vede k zachování sobìstaènosti uživatelù v domácím prostøedí poskytování kvalitní služby, která bude individuálnì pøizpùsobena potøebám uživatelù podpora samostatného rozhodování uživatelù. Zásady peèovatelské služby mìsta Šenov: pøi poskytování všech úkonù peèovatelské služby jsou dodržovány principy, obsažené v Etickém kodexu zamìstnancù peèovatelské služby služba je poskytována na základì písemné smlouvy v rozsahu vyplývajícím z individuálních potøeb uživatele poskytování úkonù peèovatelské služby je bezpeèné a odborné. KDY: v pracovní dny od 6.30 do hod. KDE: v domácnostech klientù na území mìsta Šenov. KÝM: odbornì vyškolenými peèovatelkami. KAPACITA: pro rozvoz obìdu 70 uživatelù, celková kapacita cca 80 uživatelù. Nejèastìji poskytované úkony: orientaèní a cena: dovážka obìdù 15 Kè/úkon; bìžný / velký úklid domácnosti 80 / 100 Kè/ hod.; nákup bìžný a pochùzky 60 Kè/hod.; (další úkony informace na MìÚ) Máte-li zájem o peèovatelskou službu nebo bližší informace, obra te se osobnì, telefonicky nebo písemnì na správní odbor MìÚ v Šenovì, Radnièní námìstí 300. Úøední hodiny: pondìlí a støeda hod., hod.; ètvrtek hod. Webové stránky mìsta Šenov: www. Látky zneèiš ující ovzduší ovzduší a tím hloubìji pronikají do plic (èástice menší než 1 mm mohou vstupovat pøímo do plicních sklípkù). Pro srovnání se podívejte na lidský vlas ten má cca 50 mm v prùmìru. Prachových èástic PM10 se na nìj tedy vejde pìt, na každou tuto èástici pak ještì ètyøi èástice PM2,5. Vdechování polétavého prachu poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, pøispívá k chronickým dýchacím obtížím. Dlouhodobá expozice snižuje délku života. Další nebezpeènou skupinou látek jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), opìt vznikající zejména v rámci spalovacích procesù. Patøí mezi karcinogeny, látky, které zpùsobují èi napomáhají rakovinnému bujení bunìk. Jejich úèinky jsou dobøe známé tøeba z cigaretového kouøe. Jeden z nejznámìjších PAU je benzo(a)pyren. Spalováním nevhodných paliv èi odpadu se do ovzduší dostávají také jedovaté tìžké kovy jako arsen èi kadmium. Oxidy mesto-senov.cz v sekci poradna obèana/sociální péèe. KONTAKT: správní odbor MìÚ Šenov, 1. patro, dv. è. 208 pracovnice, povìøená výkonem peèovatelské služby: Bc. Radmila Svobodová, tel , síry a dusíku, které naši republiku trápily zejména na poèátku 90. let, jsou dnes na mnohem nižší úrovni. Pøesto se na nìkterých místech stále významnì podílí na zneèištìní ovzduší. Oxid siøièitý, vznikající zejména spalováním uhlí s vysokým obsahem síry, intenzivnì dráždí sliznice a dýchací cesty. Spalováním odpadù s obsahem plastových výrobkù vyrobených z PVC vznikají dioxiny. Pod souhrnným názvem dioxiny se skrývají dvì skupiny látek plným názvem polychlorované dimenzo p dioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCD ), které zahrnují 210 látek, z nichž se sleduje 17 nejvíce nebezpeèných pro lidské zdraví. Tyto látky jsou nebezpeèné již ve stopových koncentracích. Dlouhodobé pùsobení dioxinù vede k poškození imunitního a nervového systému, ke zmìnám endokrinního systému a reprodukèních funkcí. Nìkteré studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, (pokraèování na str. 7) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 5

6 V mìsíci únoru 2013 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané JAN ABÍK ALENA ILIPOVÁ VALERIE HOLINKOVÁ JOSE HRBÁÈEK RANTIŠEK KYŠKA ZDEÒKA MINÁØOVÁ ANTONÍN OŽANA JIØINA POLOCHOVÁ MARCELA ROZMANITOVÁ PAVEL SLÍVA MARIE ŠTE ANIKOVÁ VILMA ŠUMSKÁ SYLVIE TÌŽKÁ JAROSLAV VACLAVÍK VÌRA VALÈUHOVÁ ANEŽKA VAVØÍKOVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nebo na ohlašovnì (tel ) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Spoleèenská rubrika NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA (dle oznámení rodièù) Alžbìta Špetíková, Matyáš Kuboš, Sofie Kuchaøíková, Aneta Babirátová K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Drahoslava Mikulová Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme SO/T. Klimasová Spoleèenská rubrika pro vás Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 Mìstský úøad informuje / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách staré školy Otevírací doba: Po 8 17 hod., Út hod., St zavøeno, Èt hod., Pá hod., So 8 11 hod hod. derniéra výstavy V. Wünsche v prostorách šenovského muzea. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV tel. kina: ; 6. a hod. ODPAD MÌSTO SMRT (ÈR) hod. V TEMNOTÌ (P, N,, Kanada) 20. a hod. LOVCI DRAKÙ (, N) hod. KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ (ÈR) hod. ROK KONOPÍ (ÈR) Kulturní støedisko hod. Mìstský ples s programem hod. Diashow pana Miroslava Deneše Island hod. O napravené berušce v podání Divadelní agentury Kaòka hod. Divadelní spoleènost Háta Tøi bratøi v nesnázích. Vstupenky jsou již v pøedprodeji, vstupné 350 Kè, možnost rezervace vstupenek na tel.: SO/A. Stachovská Vùle osudu byla silnìjší než naše nejvroucnìjší pøání Dne vzpomínáme nedožité 57. narozeniny našeho drahého manžela, tatínka, dìdeèka, pana JOSE A ROCHLA ze Šenova, který nás pøed 3 lety náhle a neèekanì opustil. S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, dcera Radka s rodinou, syn David s manželkou a celá rodina. Dìkujeme všem, kteøí spolu s námi vzpomenou. Dne jsme vzpomnìli 25 let od úmrtí paní ADÉLY ONDRAÈKOVÉ Dne jsme vzpomnìli 51 let od úmrtí jejího manžela JAROSLAVA ONDRAÈKY S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou

7 (pokraèování ze str. 5) Život ve mìstì Látky zneèiš ující ovzduší snížení schopnosti soustøedìní a vliv na chování (hyperaktivita u dìtí). Jsou to látky, které se dlouhodobì kumulují v tìle. Podrobnìjší informace o aktuálním stavu ovzduší, vèetnì názorných mapek, naleznete na webu Èeského hydrometeorologického ústavu www. chmi.cz. Jak správnì topit v domácím kotli? Spalujte v kotli pouze pøedepsané palivo spalováním nekvalitního paliva neušetøíte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a úèinnost spalování se ještì zhoršuje; Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon. Používejte kotel s vysokou úèinností spalování èím lépe zaøízení spaluje, tím ménì škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelnì seøídit je to dùležité pro jeho úsporný provoz. Pravidelnì zajiš ujte údržbu komínu kominíkem. Nespalujte odpad! Zdroj: ARNIKA Zmìny v místním poplatku za komunální odpad v r V souvislosti se zmìnou zákona o místních poplatcích è. 565/1990Sb., dochází v r ke zmìnì r o z š í ø e n í okruhu poplatníkù místního poplatku. Novì se poplatníky stávají a poplatek budou hradit i vlastníci bytù a rodinných domù, ve kterých nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba. Pøiznání k poplatku je poplatník povinen podat u správce poplatku, finanèního odboru MìÚ Šenov. Mimo výše uvedených nových poplatníkù se poplatková povinnost vztahuje i na cizince s trvalým pobytem nebo pøechodným pobytem na dobu delší než 90 dnù (3 mìs.), nebo kterým byla udìlena ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle pøíslušného zákona. Podrobné informace poplatníci získají u správce místního poplatku. Výše poplatku zùstává v pùvodní výši 500 Kè/os/rok. Hospodaøení s komunálním odpadem Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) ÚNOR 2013: Místa pøistavení: Škrbeòská (u obch.), Václavovická (b.j.), Škrbeòská (b.j.), Stará Petøvaldská, Nová, Lapaèka 2x (u obch.). BØEZEN 2013: Datyòská, Topolová, U Rybníkù, V Družstvu, Vráclavská, K Hájence, køiž. Okružní x Na Šimšce. HØBITOV: Pouze pro potøeby høbitova/pøist. do areálu. Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích ÚNOR 2013 Soboty: 2. 2., od 9:00 do 12:00 hod. Od zaèátek pravidelného provozu sbìrného místa: Po, Stø, Pá 12:00 16:00 hod.; So 9:00 12:00 hod. Sbìrné místo slouží k odkládání odpadù: objemných z domácností elektro, baterií, monoèlánkù (nekompletních elektrospotøebièù) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty). N o v ì : ve sbìrném místì jsou 2 ks speciálních kontejnerù k odkládání odìvù, obuvi a textilu. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U o- lejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou pro poplatníky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Rozumnì s odpady Jsou v tom také peníze Odpady byly, jsou a budou. Jde jen o to, co a jak s nimi, abychom šetøili životní prostøedí a také své peníze. K odkládání vzniklých odpadù slouží odpadové nádoby rùzných velikostí, barevnì nebo jinak oznaèených pro jaký odpad jsou urèeny. Co se vytøídí (napø. i kompostuje) nezabírá místo v popelnicích do tìch opravdu patøí jen zbytkový odpad, který už nemá dalšího využití. Kromì dosud zavedeného tøídìní kom. odpadu jsou od nynìjška k dispozici i speciální kontejnery (bílé barvy s oznaèením) pro odkládání dále nepotøebných odìvù, obuvi a textilu. Zatím byly umístìny 2 ks do sbìrného místa Na Sedlácích. Do mìsta bude smluvní firmou dodán ještì další kontejner a následnì budou vybrána i místa k rozmístìní mimo sbìrné místo. Vše, co vytøídíme a pøedáme k dalšímu využití/zpracování, neskonèí na skládce, což je pro souèasnost i budoucnost velmi špatná varianta likvidace odpadù (horší snad už mùže být spalování odpadù a už doma, v kamnech, nebo ve venkovním prostoru). A také nejdražší. Podstatnou roli v odpadovém hospodáøství hrají bezesporu peníze. Každý by se mìl alespoò snažit, aby odpadù vznikalo co možná nejménì. A když už vzniknou, pak projevit snahu a využívat možnosti zavedeného systému, jež má za cíl udržet náklady v odpadech v rozumné výši. Pro (pokraèování na str.8) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 7

8 Dne navštívil Mìstský úøad v Šenovì pøedseda pøedstavenstva ArcelorMittal Ostrava pan Tapas Rajderkar spoleènì s tiskovou mluvèí a vedoucí oddìlení vnìjších vztahù. Pøedseda pøedstavenstva nás informoval o dalším vývoji ArcelorMittal, plánovaných investicích do energetiky (s ohledem na emise) a zájmu o dìní v okolních mìstech a obcích. Ubezpeèil vedení mìsta, že i pøes pokraèující stagnaci Život ve mìstì Návštìva z ArcelorMittal Ostrava trhu s ocelí, se neuvažuje v dohledné dobì o omezení výroby v Ostravì, ani se neplánuje pøesun výroby do Polska. Pan Rajderkar byl informován o rozvoji Šenova a zámìrech mìsta v dalších letech. Vzájemnì jsme se dohodli, že za lepšího poèasí si prohlédneme nìkteré zajímavosti Šenova a postupující výstavbu klidové zóny v centru mìsta financované z dotací ArcelorMittal. Rovnìž jsme podìkovali za dotace poskytnuté mysliveckému sdružení na èistièku odpadních vod a Junákùm na letní tábor. Závìrem jsme vyslovili podìkování za zájem vedení ArcelorMittal o navázání osobních kontaktù z pøedstaviteli obcí a mìst. Ing. A. Ševèík, starosta Výsledky 5. roèníku turnaje v sálové kopané O pohár místostarosty mìsta Šenova Za úèastí 8 týmù se konal dne v ZŠ Šenov turnaj v sálové kopané. Turnaj zahájil a ceny všem zúèastnìným mužstvùm pøedal místostarosta mìsta Šenova Ing. Blažek. Vítìzem turnaje se stalo mužstvo reprezentující restauraci Duchan. Další poøadí: 2. Oèi team, 3. Ještìrka, 4. Lapaèka, 5. Vagon, 6. Statkáøi, 7. Podlesí, 8. Brukaò. P. Štìpán Oznámení pro strávníky ŠJ Vzhledem k soustavnému zvyšování cen potravin se (po 7 letech) s platností od 1.bøezna mìní cena stravného ve školní jídelnì ZŠ Šenov takto: Strávníci 7 10 let... 21, Kè Strávníci let... 24, Kè Strávníci 15 a více let... 30, Kè Cena svaèinek zùstává beze zmìny. Žádáme rodièe, aby si upravili k povolený limit pro inkaso plateb z úètu. Pro informaci uvádím limity stravného platné od pro jednotlivé kategorie strávníkù: VYHLÁŠKA è. 463/2011 Sb., kterou se mìní vyhláška 107/2005 o školním stravování Pøíloha è. 2 k vyhlášce è. 107/2005 Sb. inanèní limity na nákup potravin 2. Strávníci 7 10 let obìd 16,00 až 32,00 Kè 3. Strávníci let obìd 19,00 až 34,00 Kè 4. Strávníci 15 a více letobìd 20,00 až 37,00 Kè Vedoucí školní jídelny pøi ZŠ Marie Kuèerová Hospodaøení s komunálním odpadem (pokraèování ze str. 7) obèany je to výše místního poplatku, pro rozpoèet co možná nejnižší dokrývání nákladù. Vždy peníze z rozpoètu je možné, rozumné a potøebné využít pro rozvoj mìsta formou nových investic nebo údržby a oprav (napø. komunikací, budov, vodního hospodáøství). Pro letošní rok zùstal místní poplatek za TKO ve stejné výši oproti loòskému roku. A to i pøi letošním nárùstu cen za KO o +11 % (1 % DPH a 10 % OZO Ostrava). Za separované složky KO jsou do rozpoètu mìsta získávány finanèní pøíspìvky, kterými jsou alespoò èásteènì pokrývány náklady. U tohoto zdroje platí, že vìtší pøíspìvky generuje pouze vìtší podíl separovaných KO. V souvislosti s odpady apelujeme na obèany, kteøí topí nebo i jen pøitápí uhlím a mají u svých domù plastové nádoby 120 l, 240 l, aby do tìchto nádob objemné popeloviny z uhlí nedávali. Je sice dodržováno, že se tam shromažïuje popel studený. Problém je v množství tìchto popelovin. irma OZO oznámila, že opakovanì pøi svozech se stávají pravidlem doslova napìchované nádoby a jejich hmotnost zpùsobuje potíže obslužné posádce pøi manipulaci s nimi a výsypech. Po svozovém dni ve 4. týdnu t.r. musel jeden z pracovníku posádky vozidla dokonce vyhledat lékaøské ošetøení a je v pracovní neschopnosti. Žádáme obèany, aby pøi plnìní odpadových nádob odpady v nich žádným zpùsobem nestlaèovali za úèelem odložení daleko vìtšího objemu, než pro které jsou nádoby urèeny. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více