15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl, o jaké výroèí se jedná. Letos si tedy budeme povídat o tom, jakých zmìn enov dostál za uplynulých patnáct let. A e jich tedy nebylo málo. Nejspí e se mezi námi najdou mnozí, kteøí pøemý lí, zda pový ení enova na mìsto mìlo èi má nìjaký smysl. A právì na tuto otázku bychom si rádi v leto ním povídání odpovìdìli. Pojïme v ak úvodem nejprve nahlédnout na sám zaèátek, kdy mìsto enov je tì nebylo mìstem, ale nejspí e men í osadou. První písemná dochovaná zmínka o enovì pochází z poèátku 14. století, je ov em víc ne jisté, e enov existoval ji ve 12. století. V té dobì v Èechách a na Moravì mìl jediné právo udìlit mìstský status pouze panovník a tehdy i lechta musela mít jeho souhlas pøi zakládání vlastních poddanských mìst. Dnes u mo ná pro nikoho neznamená, e je mì an, nic zvlá tního. V dobì støedovìku bylo v ak mì anství chápáno jako zvlá tní sociální status. Kdo se chtìl stát mì anem, musel zakoupit dùm, prokázat, e urèitou dobu ve mìstì il, ale také musel pøedlo it dùkaz øádného man elského pùvodu. Mì anství se v ak také dalo koupit, nebo se bylo mo no pøi enit (èi pøivdat) do mì anského domu. U tehdy v ak mìsta nabízela zadarmo mì anství vzdìlaným lidem. V polovinì 18. století ilo v enovì 120 poddaných, z toho 17 sedlákù, 4 polovièní sedláci, 45 zahradníkù, 43 chalupníkù a 11 malých nebo také podru ných chalupníkù. Na poèátku 19. století u mìl enov 1059 obyvatel, kteøí ili ve 189 domech. O ètyøicet let pozdìji u mìl enov 1710 obyvatel, z toho 844 mu ù, 866 en, kteøí ili ve 196 domech. V enovském panství stálo v té dobì est dvorù, zámek, pivovar, palírna a dva panské mlýny. To v ak neustále hovoøíme o enovu jako o vesnici, kterou byl a do 5. øíjna 1998, kdy Parlament Èeské republiky prohlásil enov mìstem. V té dobì mìl enov rozlohu 1663 ha (z toho 900 ha zemìdìlské pùdy, 430 ha lesù). V roce 1998 v enovì ilo 5370 obyvatel a to pøevá nì v rodinných domcích s 1540 popisnými èísly. enov získal nejen status mìsta, ale také vlastní znak (to u 15. èervence 1993), vlajku a mnoho dal ích vìcí, o kterých si budeme u pøí tì povídat. enov jako mnohá jiná místa má své malíøe, spisovatele, ale také hudební skladatele. Jedním z nich byl nedávno zesnulý ( 4. ledna 2013) pan Václav tývar, enovský rodák, který na emu milému domovu vìnoval hned tøi krásné písnì. Jednu z nich vám pøedstavujeme na obrázku, tøeba vás uprostøed té leto ní Ladovské zimy zahøeje. A je tì soutì ní otázka na závìr jestlipak víte, kdo je autorem návrhu enovského znaku? Své odpovìdi posílejte na adresu knihovny a muzea (ul. Kostelní è. 128, enov) nebo na Vylosovaný výherce jako ji tradiènì obdr í poukázku na nákup knihy. Hezké zimní dny vám v em pøeje Simona Slavíková. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 2/2013 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Vìèné spory. Dlouhodobì napjaté vztahy, neochota, špatná komunikace. Sousedské a rodinné neshody pøerùstající v nenávist øeší strážníci v Šenovì pomìrnì èasto. Co bylo skuteèným spouštìèem takového jednání v pøípadì z Vráclavi vìdí jen pøímí aktéøi. Jejich spory trvají už více než deset let a Úklid zdarma. Péèe o vzhled a životní prostøedí našeho mìsta je pro nìkteré obèany Havíøova-Šumbarku opravdu prioritní. Za pravidelný úklid od povalujících se kanálových krytù, okapových svodù a dalšího železa hyzdící cesty, domy a zahrady se však vdìku nedoèkají. O své pøíkladné péèi se snažili dva takoví pracanti pøesvìdèit i strážníky mìstské policie. Díky vèasné informaci o probíhající krádeži ve firmì na ul. Tìšínská, mohli oba výteèníci dovyprávìt svou ekopohádku Policii ÈR Dobrý hlídaè. Pes, který svým štìkotem v noèních hodinách zburcoval majitele, si zaslouží nìco dobrého na zub. U- pozornil na nezvanou návštìvu potulující se po zahradì. Ta pøišla s jediným úmyslem krást. Zlodìj však na psí otisk ani pøivolanou policii radìji neèekal a dal se na útìk (NE)Spolehlivý trezor. Mnohokrát opakované varování nenechávejte nic viditelnì ve vozidle, opìt nezabralo. O své vìci, bezpeènì uzamèené v autì, tak bìhem nìkolika okamžikù pøišel majitel, který si jen na chvíli odskoèil. Mìstský úøad informuje Utajená identita. Spasit útìkem se pokusil zlodìj mìdìných okapù, který byl majitelem pøistižen u svého domu v èásti Podlesí. Na místì však zanechal batoh s lupem a dokonce tašku se svými osobními doklady a mobilním telefonem. Pro policii, která pøípad šetøí, by tak nemìlo být objasnìní skutku pøíliš složité. PREVENCE Pokud zjistíte ve svém okolí podezøelý pohyb osob èi vozidel, volejte pøímo mìstskou policii ( ) nebo Policii ÈR ( ) popø. tísòové linky 112, 158, 156. Posíláním SMS zpráv pomocí mobilního telefonu nebo internetu prodlužujete dobu dopadení možných pachatelù. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na e- mail: Bc. R. Kulhánek vel. MìP Informace obèanùm na úseku stavebního práva a správních poplatkù Odbor výstavby a ŽP, MìÚ Šenov jako stavební úøad pøíslušný podle 13, odst. 1 písmeno e) zákona è. 183/2006 Sb., v platném znìní, obèanùm sdìluje, že od je platná novela stavebního zákona (zák. è. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu v platném znìní). Pro informaci obèanùm uvádíme alespoò èást z jednotlivých ustanovení stavebního zákona: V 79 odst. 2 stavebního zákona je uveden výèet staveb pod písmeny a) až s), které nevyžadují rozhodnutí ani územní souhlas. Do výètu patøí stavby jako napø.: sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k pøipojení sousední nemovitosti; skleník do 40 m 2 zastavìné plochy a do 5 m výšky, umístìný v odstupové vzdálenosti nejménì 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení; stavba do 25 m 2 zastavìné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiòuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobì nebo skladování hoølavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zaøízení nebo stavbu pro podnikatelskou èinnost, je v souladu s územnì plánovací dokumentací, je umís ována v odstupové vzdálenosti od spoleèných hranic pozemkù nejménì 2 m, plocha èásti pozemku schopného vsakovat deš ové vody po jejím umístìní bude nejménì 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci; opìrné zdi do výšky 1 m, které nehranièí s veøejnì pøístupnými pozemními komunikacemi nebo s veøejným prostranstvím; bazén do 40 m 2 zastavìné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavìném území umístìný v odstupové vzdálenosti nejménì 2 m od hranice pozemku; pøístøešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veøejné dopravì, a jiné veøejnì pøístupné pøístøešky do 40 m 2 zastavìné plochy a do 4 m výšky; oplocení lesních školek, oplocení zøízené k ochranì lesních porostù pøed zvìøí na lesních pozemcích a oplocení døevin vysázených za úèelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, pøièemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo pøerušení turisticky znaèené trasy; [Poznámka: jiná oplocení podléhají vydání minimálnì územnímu souhlasu nebo (pokraèování na str. 3) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013

3 Mìstský úøad informuje Informace obèanùm na úseku stavebního práva a správních poplatkù (pokraèování ze str. 2) územního rozhodnutí, ale nevyžadují ohlášení.] Pokud stavby uvedené v 79 odst. 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. V 103 odst. 1 stavebního zákona je uveden výèet staveb pod písmeny a) až e) a 1. až 17. bod, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Do tohoto výètu patøí stavby jako napø.: stavební zámìry uvedené v 79 odst. 2; udržovací práce, jejich provedení nemùže negativnì ovlivnit zdraví osob, požární bezpeènost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostøedí nebo bezpeènost pøi užívání a Výsledky volby prezidenta ÈR v Šenovì KONANÉ VE DNECH: 1. KOLO KOLO kolo 2. kolo Poèet volièù v seznamu Poèet vydaných obálek Poèet odevzdaných obálek Poèet platných hlasù Volební úèast v % 64,39 62,66 Èís. Kandidát 1. kolo: hlasy / % 2. kolo: hlasy / % 6. Ing. Miloš Zeman 860 / 26, / 63,81 9. Karel Schwarzenberg 557 / 17, / 36,18 Výsledky voleb v jednotlivých volebních okrscích mìsta Šenov naleznete na webových stránkách Èeského statistického úøadu Preinová/SO Pozvání Zveme obèany Šenova na 18. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne 5. února 2013 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. PROGRAM: Vyhodnocení ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta Šenova za r Zpráva komise životního prostøedí Zpráva stavebnì dopravní komise Vyhodnocení strategie rozvoje mìsta Organizaèní Bližší informace budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. nejde o udržovací práce na stavbì, která je kulturní památkou; stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemìní se vzhled stavby ani zpùsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivù na životní prostøedí a jejich provedení nemùže negativnì ovlivnit požární bezpeènost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou; stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m 2 zastavìné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zaøízení ani vytápìní, neslouží k ustájení nebo chovu zvíøat, neslouží k výrobì nebo skladování hoølavých kapalin nebo hoølavých plynù a nejedná se o jaderná zaøízení; vedení sítí veøejného osvìtlení, vè. stožárù a systému øídicí a zabezpeèovací, informaèní a telekomunikaèní techniky; vodovodní, kanalizaèní a energetické pøípojky vèetnì pøipojení stavby a odbìrných zaøízení vedených mimo budovu nebo pøipojení staveb plnících doplòkovou funkci ke stavbì hlavní na rozvodné sítì a kanalizaci stavby hlavní; nádrže na vodu do 100 m 3 obsahu ve vzdálenosti nejménì 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla; oplocení. Stavební úøad upozoròuje obèany stavebníky, že zámìry musí splòovat zákonem stanovené podmínky, musí být v souladu se schválenou územnì plánovací dokumentací mìsta Šenova. V pøípadì nejasností je tøeba, aby se obèané stavebníci s dotazem obrátili osobnì nebo em na zdejší stavební úøad, aby zbyteènì nedocházelo k porušování stavebního zákona a stavební káznì. Také došlo ke zmìnì zákona è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, které se týkají umís ování staveb, povolování staveb, aj. Podle položky 17 se správní poplatky pro rùzné druhy územních rozhodnutí, pro rùzné druhy staveb a staveb, které vyžadují ohlášení, jsou v sazbách uvedených od 300 do Kè. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veøejnoprávní smlouvou umís ováno více staveb, které jsou uvedeny pod rùznými písmeny v položce 17, vybírá se poplatek ve výši souètu sazeb poplatkù stanovených v jednotlivých písmenech položky 17. Podle položky 18 se správní poplatky za vydání stavebního povolení pro rùzné druhy staveb a jiných rozhodnutí o povolení, zmìn staveb, povolení výjimek z OTP jsou v sazbách uvedených od 300 do Kè. Je-li jedním stavebním povolením nebo veøejnoprávní smlouvou povolováno provádìní více staveb, které jsou uvedeny pod rùznými písmeny v položce 18, vybírá se poplatek ve výši souètu sazeb poplatkù stanovených v jednotlivých písmenech položky 18. Za odbor výstavby a ŽP: J. Míèková ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 3

4 K+M+B 2013 Víte, jaká je nejvìtší dobrovolnická akce v ÈR? My tøi králové jdeme k vám... ano, je to Tøíkrálová sbírka, která letos probìhla již potøinácté pod záštitou Charity ÈR. I skauti a skautky z 1. a 2. oddílu tradiènì zaèátkem ledna vyrazili do šenovských ulic v kostýmech tøí králù. Pìt chlapeckých a ètyøi dívèí skupinky neodradila zima ani déš, vydali se zpívat koledu a skrze sbírku pomoct tìm, kteøí to potøebují. Dohromady jim šenovští obèané pøispìli Kè. Výtìžek sbírky je urèen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí pøevážnì v našem regionu. Konkrétní rozvržení finanèních prostøedkù naleznete na stránkách ostravsko opavské charity (zkrácený odkaz riz.cz/eenr9). Jménem všech, kterým pomùže naše spoleèné úsilí, vám moc dìkujeme! Jak se vede Elmanu Lednová oddílová schùzka byla výjimeèná svým zamìøením. Hlavním tématem bylo výroèí 20 let od vzniku samostatného èeského státu. Protože nejstarším z nás bylo v dobì rozdìlení 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 Život ve mìstì Z èinnosti skautù a skautek Šenov Èeskoslovenska pár mìsícù, zapátraly jsme na internetu a ptaly jsme se rodièù na to, jak a proè toto rozdìlení probìhlo. Prostøednictvím her se pak svìtlušky a skautky dozvìdìly, co to byla Pomlèková válka, pøipomnìly si osobnost Václava Havla a osvìžily si znalosti o našem nejbližším sousedu Slovensku. Na závìreèném nástupu jsme naši novodobou historickou schùzku završily státní hymnou. Májinka 4. oddíl V sobotu se náš oddíl zúèastnil krajské akce s názvem Uzlaøská regata. Oddíl byl zastoupen dvìma svìtluškami, dvìma vlèaty, jedním skautem a ètyømi skautkami. Úkolem soutìžících bylo uvázat šest základních uzlù na ètyøech uzlovaèkách. Znáte šest základních uzlù? Víte, jak je co nejrychleji uvázat? Vìøte, že konkurence byla velká, ale naši èlenové oddílu nezùstali pozadu! V kategorii Plavèíci chlapci jsme získali 11. místo díky Michalu Sulkovi a 16. místo díky Štefíku Tichému. V kategorii Plavèíci dívky jsme obhájili 6. místo díky Elišce Chmelaøové. Lenka Tichá a Klárka Žarnovická obsadily v kategorii Lodníci dívky 20. a 21. místo. V kategorii Lodníci chlapci díky Vojtovi Schwarzovi jsme získali 20. místo. Kategorii Kadeti dívky jsme mìli obsazenou ètyømi skautkami. A jak dopadly ony? 4. místo obsadila Kety Markéta Sulková, 6. místo Terry Terka Jošková, 16. místo Kaèka Kateøina Špánková a 19. místo Pipi Míša Záškolná. Mùžete nyní posoudit, zda v hromadì uzlovaèek a velkého poètu soutìžících se náš oddíl urèitì neztratil. Všem soutìžícím patøí velký dík za reprezentaci našeho oddílu. Nejen zde zažili spoustu zážitkù, ale také okoukali další triky a fígle v uzlování a již nyní se tìší na další roèník této akce. Žába Støediskový snìm Na nedìli 20. ledna byl svolán støediskový snìm, jehož úkolem bylo zvolit nové vedení našeho støediska. Po úvodním shrnutí dosavadní èinnosti a pøedstavení plánu na další tøi roky snìm potvrdil ve funkci vedoucího støediska Martina Václava Sukaèe Rádia i jeho zástupkyni Mgr. Irenu Dobešovou Amazonku. Jako èlena støediskové rady zvolil Ing. Tomáše Krejèího, který doplnil staronovou støediskovou radu do lichého poètu 7 èinovníkù. Revizní komisí byli zvoleni Mgr. Radmila Sulková Žába a Bc. Vojtìch Sukaè Sifon. Rádio Èinnost samosprávy ve zkratce 48. schùze rady mìsta dne mimo jiné: schválila plány práce komisí rady pro rok 2013 schválila ocenìní nominovaných kandidátù za reprezentaci mìsta Šenov za rok 2012 dle návrhu komise sociálnì školské vzala na vìdomí zprávu o èinnosti komise stavebnì dopravní a zprávu o èinnosti komise životního prostøedí schválila nový Organizaèní øád Mìstského úøadu Šenov schválila dodatky ke smlouvám o závazku veøejné služby ve veøejné linkové dopravì s dopravci ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD rýdek-místek a.s. a Veolia Transport Morava a.s. schválila zvýšení nájemného o prùmìrnou meziroèní míru inflace v roce 2012 ve výši 3,3 % rozhodla povìøit poøádáním Šenovského jarmarku 2013 agenturu Jiøí Kalcovský, Havíøov, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnìjší (tajem.)

5 Mìstský úøad informuje / Život ve mìstì Peèovatelská služba PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA MÌSTA ŠENOV JE URÈENA SENIORÙM SE SNÍŽENOU SOBÌSTAÈNOSTÍ OD 65 LET, OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM NEBO CHRONICKÝM ONEMOCNÌNÍM, PØÍP. RODINÁM S DÌTMI. Co oèi nevidí, to srdce nebolí, praví èeské pøísloví. V pøípadì zneèištìného ovzduší to však tak úplnì neplatí. I když zneèištìní není na první pohled tak úplnì patrné (kromì nìkterých obzvláštì vydaøených zimních dní), rozhodnì je nesmíme podceòovat. Jaké jsou tedy hlavní látky, které zneèiš ují ovzduší? Na mnohých místech je to polétavý prach, oznaèující se zkratkou PM (z anglického sousloví particulate matter). Èíslo znaèí velikost èástic v mikrometrech, takže PM10 znamená skupinu èástic menších než 10 mikrometrù. Od prachu, který doma stíráme z nábytku, se tento liší napøíklad vznikem jeho nejvýznamnìjším lidským zdrojem jsou pøedevším spalovací procesy: v elektrárnách, pøi tavení rud, kovù, automobilové motory a další. Na drobné èástice se váží rùzné toxické látky, èasto s karcinogenními a mutagenními úèinky. Èím jsou èásteèky prachu menší, tím déle zùstávají zvíøené v Posláním peèovatelské služby mìsta Šenov je poskytovat svým obèanùm takové služby v oblasti osobní péèe a péèe o domácnost, které vedou k podpoøe samostatného a dùstojného života v jejich domácím prostøedí a jsou v souladu s jejich individuálními potøebami. Cíl peèovatelské služby mìsta Šenov: podpora a pomoc, která vede k zachování sobìstaènosti uživatelù v domácím prostøedí poskytování kvalitní služby, která bude individuálnì pøizpùsobena potøebám uživatelù podpora samostatného rozhodování uživatelù. Zásady peèovatelské služby mìsta Šenov: pøi poskytování všech úkonù peèovatelské služby jsou dodržovány principy, obsažené v Etickém kodexu zamìstnancù peèovatelské služby služba je poskytována na základì písemné smlouvy v rozsahu vyplývajícím z individuálních potøeb uživatele poskytování úkonù peèovatelské služby je bezpeèné a odborné. KDY: v pracovní dny od 6.30 do hod. KDE: v domácnostech klientù na území mìsta Šenov. KÝM: odbornì vyškolenými peèovatelkami. KAPACITA: pro rozvoz obìdu 70 uživatelù, celková kapacita cca 80 uživatelù. Nejèastìji poskytované úkony: orientaèní a cena: dovážka obìdù 15 Kè/úkon; bìžný / velký úklid domácnosti 80 / 100 Kè/ hod.; nákup bìžný a pochùzky 60 Kè/hod.; (další úkony informace na MìÚ) Máte-li zájem o peèovatelskou službu nebo bližší informace, obra te se osobnì, telefonicky nebo písemnì na správní odbor MìÚ v Šenovì, Radnièní námìstí 300. Úøední hodiny: pondìlí a støeda hod., hod.; ètvrtek hod. Webové stránky mìsta Šenov: www. Látky zneèiš ující ovzduší ovzduší a tím hloubìji pronikají do plic (èástice menší než 1 mm mohou vstupovat pøímo do plicních sklípkù). Pro srovnání se podívejte na lidský vlas ten má cca 50 mm v prùmìru. Prachových èástic PM10 se na nìj tedy vejde pìt, na každou tuto èástici pak ještì ètyøi èástice PM2,5. Vdechování polétavého prachu poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, pøispívá k chronickým dýchacím obtížím. Dlouhodobá expozice snižuje délku života. Další nebezpeènou skupinou látek jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), opìt vznikající zejména v rámci spalovacích procesù. Patøí mezi karcinogeny, látky, které zpùsobují èi napomáhají rakovinnému bujení bunìk. Jejich úèinky jsou dobøe známé tøeba z cigaretového kouøe. Jeden z nejznámìjších PAU je benzo(a)pyren. Spalováním nevhodných paliv èi odpadu se do ovzduší dostávají také jedovaté tìžké kovy jako arsen èi kadmium. Oxidy mesto-senov.cz v sekci poradna obèana/sociální péèe. KONTAKT: správní odbor MìÚ Šenov, 1. patro, dv. è. 208 pracovnice, povìøená výkonem peèovatelské služby: Bc. Radmila Svobodová, tel , síry a dusíku, které naši republiku trápily zejména na poèátku 90. let, jsou dnes na mnohem nižší úrovni. Pøesto se na nìkterých místech stále významnì podílí na zneèištìní ovzduší. Oxid siøièitý, vznikající zejména spalováním uhlí s vysokým obsahem síry, intenzivnì dráždí sliznice a dýchací cesty. Spalováním odpadù s obsahem plastových výrobkù vyrobených z PVC vznikají dioxiny. Pod souhrnným názvem dioxiny se skrývají dvì skupiny látek plným názvem polychlorované dimenzo p dioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCD ), které zahrnují 210 látek, z nichž se sleduje 17 nejvíce nebezpeèných pro lidské zdraví. Tyto látky jsou nebezpeèné již ve stopových koncentracích. Dlouhodobé pùsobení dioxinù vede k poškození imunitního a nervového systému, ke zmìnám endokrinního systému a reprodukèních funkcí. Nìkteré studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, (pokraèování na str. 7) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 5

6 V mìsíci únoru 2013 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané JAN ABÍK ALENA ILIPOVÁ VALERIE HOLINKOVÁ JOSE HRBÁÈEK RANTIŠEK KYŠKA ZDEÒKA MINÁØOVÁ ANTONÍN OŽANA JIØINA POLOCHOVÁ MARCELA ROZMANITOVÁ PAVEL SLÍVA MARIE ŠTE ANIKOVÁ VILMA ŠUMSKÁ SYLVIE TÌŽKÁ JAROSLAV VACLAVÍK VÌRA VALÈUHOVÁ ANEŽKA VAVØÍKOVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nebo na ohlašovnì (tel ) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Spoleèenská rubrika NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA (dle oznámení rodièù) Alžbìta Špetíková, Matyáš Kuboš, Sofie Kuchaøíková, Aneta Babirátová K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Drahoslava Mikulová Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme SO/T. Klimasová Spoleèenská rubrika pro vás Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 Mìstský úøad informuje / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách staré školy Otevírací doba: Po 8 17 hod., Út hod., St zavøeno, Èt hod., Pá hod., So 8 11 hod hod. derniéra výstavy V. Wünsche v prostorách šenovského muzea. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV tel. kina: ; 6. a hod. ODPAD MÌSTO SMRT (ÈR) hod. V TEMNOTÌ (P, N,, Kanada) 20. a hod. LOVCI DRAKÙ (, N) hod. KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ (ÈR) hod. ROK KONOPÍ (ÈR) Kulturní støedisko hod. Mìstský ples s programem hod. Diashow pana Miroslava Deneše Island hod. O napravené berušce v podání Divadelní agentury Kaòka hod. Divadelní spoleènost Háta Tøi bratøi v nesnázích. Vstupenky jsou již v pøedprodeji, vstupné 350 Kè, možnost rezervace vstupenek na tel.: SO/A. Stachovská Vùle osudu byla silnìjší než naše nejvroucnìjší pøání Dne vzpomínáme nedožité 57. narozeniny našeho drahého manžela, tatínka, dìdeèka, pana JOSE A ROCHLA ze Šenova, který nás pøed 3 lety náhle a neèekanì opustil. S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, dcera Radka s rodinou, syn David s manželkou a celá rodina. Dìkujeme všem, kteøí spolu s námi vzpomenou. Dne jsme vzpomnìli 25 let od úmrtí paní ADÉLY ONDRAÈKOVÉ Dne jsme vzpomnìli 51 let od úmrtí jejího manžela JAROSLAVA ONDRAÈKY S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou

7 (pokraèování ze str. 5) Život ve mìstì Látky zneèiš ující ovzduší snížení schopnosti soustøedìní a vliv na chování (hyperaktivita u dìtí). Jsou to látky, které se dlouhodobì kumulují v tìle. Podrobnìjší informace o aktuálním stavu ovzduší, vèetnì názorných mapek, naleznete na webu Èeského hydrometeorologického ústavu www. chmi.cz. Jak správnì topit v domácím kotli? Spalujte v kotli pouze pøedepsané palivo spalováním nekvalitního paliva neušetøíte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a úèinnost spalování se ještì zhoršuje; Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon. Používejte kotel s vysokou úèinností spalování èím lépe zaøízení spaluje, tím ménì škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelnì seøídit je to dùležité pro jeho úsporný provoz. Pravidelnì zajiš ujte údržbu komínu kominíkem. Nespalujte odpad! Zdroj: ARNIKA Zmìny v místním poplatku za komunální odpad v r V souvislosti se zmìnou zákona o místních poplatcích è. 565/1990Sb., dochází v r ke zmìnì r o z š í ø e n í okruhu poplatníkù místního poplatku. Novì se poplatníky stávají a poplatek budou hradit i vlastníci bytù a rodinných domù, ve kterých nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba. Pøiznání k poplatku je poplatník povinen podat u správce poplatku, finanèního odboru MìÚ Šenov. Mimo výše uvedených nových poplatníkù se poplatková povinnost vztahuje i na cizince s trvalým pobytem nebo pøechodným pobytem na dobu delší než 90 dnù (3 mìs.), nebo kterým byla udìlena ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle pøíslušného zákona. Podrobné informace poplatníci získají u správce místního poplatku. Výše poplatku zùstává v pùvodní výši 500 Kè/os/rok. Hospodaøení s komunálním odpadem Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) ÚNOR 2013: Místa pøistavení: Škrbeòská (u obch.), Václavovická (b.j.), Škrbeòská (b.j.), Stará Petøvaldská, Nová, Lapaèka 2x (u obch.). BØEZEN 2013: Datyòská, Topolová, U Rybníkù, V Družstvu, Vráclavská, K Hájence, køiž. Okružní x Na Šimšce. HØBITOV: Pouze pro potøeby høbitova/pøist. do areálu. Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích ÚNOR 2013 Soboty: 2. 2., od 9:00 do 12:00 hod. Od zaèátek pravidelného provozu sbìrného místa: Po, Stø, Pá 12:00 16:00 hod.; So 9:00 12:00 hod. Sbìrné místo slouží k odkládání odpadù: objemných z domácností elektro, baterií, monoèlánkù (nekompletních elektrospotøebièù) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty). N o v ì : ve sbìrném místì jsou 2 ks speciálních kontejnerù k odkládání odìvù, obuvi a textilu. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U o- lejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou pro poplatníky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Rozumnì s odpady Jsou v tom také peníze Odpady byly, jsou a budou. Jde jen o to, co a jak s nimi, abychom šetøili životní prostøedí a také své peníze. K odkládání vzniklých odpadù slouží odpadové nádoby rùzných velikostí, barevnì nebo jinak oznaèených pro jaký odpad jsou urèeny. Co se vytøídí (napø. i kompostuje) nezabírá místo v popelnicích do tìch opravdu patøí jen zbytkový odpad, který už nemá dalšího využití. Kromì dosud zavedeného tøídìní kom. odpadu jsou od nynìjška k dispozici i speciální kontejnery (bílé barvy s oznaèením) pro odkládání dále nepotøebných odìvù, obuvi a textilu. Zatím byly umístìny 2 ks do sbìrného místa Na Sedlácích. Do mìsta bude smluvní firmou dodán ještì další kontejner a následnì budou vybrána i místa k rozmístìní mimo sbìrné místo. Vše, co vytøídíme a pøedáme k dalšímu využití/zpracování, neskonèí na skládce, což je pro souèasnost i budoucnost velmi špatná varianta likvidace odpadù (horší snad už mùže být spalování odpadù a už doma, v kamnech, nebo ve venkovním prostoru). A také nejdražší. Podstatnou roli v odpadovém hospodáøství hrají bezesporu peníze. Každý by se mìl alespoò snažit, aby odpadù vznikalo co možná nejménì. A když už vzniknou, pak projevit snahu a využívat možnosti zavedeného systému, jež má za cíl udržet náklady v odpadech v rozumné výši. Pro (pokraèování na str.8) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013 7

8 Dne navštívil Mìstský úøad v Šenovì pøedseda pøedstavenstva ArcelorMittal Ostrava pan Tapas Rajderkar spoleènì s tiskovou mluvèí a vedoucí oddìlení vnìjších vztahù. Pøedseda pøedstavenstva nás informoval o dalším vývoji ArcelorMittal, plánovaných investicích do energetiky (s ohledem na emise) a zájmu o dìní v okolních mìstech a obcích. Ubezpeèil vedení mìsta, že i pøes pokraèující stagnaci Život ve mìstì Návštìva z ArcelorMittal Ostrava trhu s ocelí, se neuvažuje v dohledné dobì o omezení výroby v Ostravì, ani se neplánuje pøesun výroby do Polska. Pan Rajderkar byl informován o rozvoji Šenova a zámìrech mìsta v dalších letech. Vzájemnì jsme se dohodli, že za lepšího poèasí si prohlédneme nìkteré zajímavosti Šenova a postupující výstavbu klidové zóny v centru mìsta financované z dotací ArcelorMittal. Rovnìž jsme podìkovali za dotace poskytnuté mysliveckému sdružení na èistièku odpadních vod a Junákùm na letní tábor. Závìrem jsme vyslovili podìkování za zájem vedení ArcelorMittal o navázání osobních kontaktù z pøedstaviteli obcí a mìst. Ing. A. Ševèík, starosta Výsledky 5. roèníku turnaje v sálové kopané O pohár místostarosty mìsta Šenova Za úèastí 8 týmù se konal dne v ZŠ Šenov turnaj v sálové kopané. Turnaj zahájil a ceny všem zúèastnìným mužstvùm pøedal místostarosta mìsta Šenova Ing. Blažek. Vítìzem turnaje se stalo mužstvo reprezentující restauraci Duchan. Další poøadí: 2. Oèi team, 3. Ještìrka, 4. Lapaèka, 5. Vagon, 6. Statkáøi, 7. Podlesí, 8. Brukaò. P. Štìpán Oznámení pro strávníky ŠJ Vzhledem k soustavnému zvyšování cen potravin se (po 7 letech) s platností od 1.bøezna mìní cena stravného ve školní jídelnì ZŠ Šenov takto: Strávníci 7 10 let... 21, Kè Strávníci let... 24, Kè Strávníci 15 a více let... 30, Kè Cena svaèinek zùstává beze zmìny. Žádáme rodièe, aby si upravili k povolený limit pro inkaso plateb z úètu. Pro informaci uvádím limity stravného platné od pro jednotlivé kategorie strávníkù: VYHLÁŠKA è. 463/2011 Sb., kterou se mìní vyhláška 107/2005 o školním stravování Pøíloha è. 2 k vyhlášce è. 107/2005 Sb. inanèní limity na nákup potravin 2. Strávníci 7 10 let obìd 16,00 až 32,00 Kè 3. Strávníci let obìd 19,00 až 34,00 Kè 4. Strávníci 15 a více letobìd 20,00 až 37,00 Kè Vedoucí školní jídelny pøi ZŠ Marie Kuèerová Hospodaøení s komunálním odpadem (pokraèování ze str. 7) obèany je to výše místního poplatku, pro rozpoèet co možná nejnižší dokrývání nákladù. Vždy peníze z rozpoètu je možné, rozumné a potøebné využít pro rozvoj mìsta formou nových investic nebo údržby a oprav (napø. komunikací, budov, vodního hospodáøství). Pro letošní rok zùstal místní poplatek za TKO ve stejné výši oproti loòskému roku. A to i pøi letošním nárùstu cen za KO o +11 % (1 % DPH a 10 % OZO Ostrava). Za separované složky KO jsou do rozpoètu mìsta získávány finanèní pøíspìvky, kterými jsou alespoò èásteènì pokrývány náklady. U tohoto zdroje platí, že vìtší pøíspìvky generuje pouze vìtší podíl separovaných KO. V souvislosti s odpady apelujeme na obèany, kteøí topí nebo i jen pøitápí uhlím a mají u svých domù plastové nádoby 120 l, 240 l, aby do tìchto nádob objemné popeloviny z uhlí nedávali. Je sice dodržováno, že se tam shromažïuje popel studený. Problém je v množství tìchto popelovin. irma OZO oznámila, že opakovanì pøi svozech se stávají pravidlem doslova napìchované nádoby a jejich hmotnost zpùsobuje potíže obslužné posádce pøi manipulaci s nimi a výsypech. Po svozovém dni ve 4. týdnu t.r. musel jeden z pracovníku posádky vozidla dokonce vyhledat lékaøské ošetøení a je v pracovní neschopnosti. Žádáme obèany, aby pøi plnìní odpadových nádob odpady v nich žádným zpùsobem nestlaèovali za úèelem odložení daleko vìtšího objemu, než pro které jsou nádoby urèeny. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2013

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více