STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO"

Transkript

1 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO MAS Říčansko o.p.s. Pracovní verze srpen

2 Obsah 1. Úvod Říčansko a jeho strategie 1.1. Metodika 1.2. Základní informace o strategii 1.3. Základní principy 2. Představení místního partnerství 2.1. Identifikace MAS 2.2. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 2.3. Schéma fungování 2.4. Zakladatelé MAS 2.5. Partneři MAS 2.6. Historie a zkušenosti místního partnerství 3. Historie MAS v základních datech 4. Propagace činnosti MAS 5. Způsob zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 5.1. Vize 5.2. Přehled prioritních oblastí a původní harmonogram zpracování SCLLD 6. Analytická část 6.1. Vymezení území Města a obce v území MAS Říčansko Základní charakteristika území 6.2. Vyhodnocení stávajícího potenciálu Obyvatelstvo počet, pohyb, věková struktura, vzdělanost, zaměstnanost Ekonomika, zaměstnanost, podnikání, výroba Technická infrastruktura Doprava Občanská vybavenost a služby Půdní fond, bydlení, spolky, kulturní a sportovní vybavenost a aktivity Životní prostředí Odpadové hospodářství 6.3. Vzdělání, školství 6.4. Řízení obcí, informovanost, spolupráce 6.5. Bezpečnost 6.6. Cestovní ruch 7. Strategická část 7.1. Mise 7.2. Celková SWOT analýza území 7.3. Vize 7.4. Klíčové oblasti rozvoje Školství a vzdělávání Volnočasové aktivity, kultura, sport, společenský život Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a turistika Sociální služby a zdravotnictví, prevence Obce vzhled, výstavba, infrastruktura, památky, řízení obcí a komunitní plánování Doprava silnice, zastávky, dopravní síť vlaky, autobusy, cyklodoprava, bezpečnostní prvky Životní prostředí a zemědělství, zeleň a krajina Horizontální průřezová oblast: Prorodinná politika 8. Seznam podkladů pro přípravu integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje 9. Seznam členů Řídící skupiny 10. Typologie území MAS Říčansko Seznam 115 kartogramů a indikátorů Doplňující přílohy, které nejsou součástí dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko : 1. Původní harmonogram tvorby SCLLD 2. Statistická data dodaná ČSÚ 3. Kartogramy a mapy indikátorů 4. Analýza stakeholderů MAS Říčansko 5. Proces tvorby SCLLD - prezenční listiny, fotografie, zápisy, pozvánky, ostatní 2

3 1. ŘÍČANSKO A JEHO STRATEGIE Říčansko, venkov v okolí a zázemí hlavního města Prahy, součást kulturně-historické paměti středních Čech, vstoupila do své novodobé historie dynamickým rozvojem a změnami. Během krátké doby se zcela změnil ráz prostředí i skladba obyvatelstva a jeho životní styl. Pod vlivem těchto změn se rychle přetváří i obraz regionu. Na mnoha místech vyrostly nové domy, ve městech komerční budovy, nákupní střediska a služby. Po technické době lidé znovu objevují potřebu žít v souladu s přírodou a tradičními kořeny. Region je zaplaven novými obyvateli i vlnou turistů, obdivujících jeho památky i neopakovatelnou atmosféru. Region má pověst důvěryhodného partnera, má nízkou míru nezaměstnanosti a přitahuje podnikatele a investory i mladé rodiny. Je dobrou adresou pro život schopného a vzdělaného obyvatelstva i nových příležitostí. Na druhé straně je region neustále sužován rostoucí automobilovou dopravou a hlukem, zastaralou nebo nedostatečnou infrastrukturou, narůstající kriminalitou i nepružnou veřejnou správou. Obce ne vždy efektivně hospodaří se svými pozemky a majetkem a nedostává se jim finančních prostředků na rozhodující investiční akce. Tyto problémy je nutno řešit v souladu s evropskými cíli regionu a jeho možnostmi. Obdobně jako jiné evropské venkovské oblasti potřebuje Říčansko vedle územního plánování i dlouhodobý programový dokument, formulující ucelenou a reálnou představu o budoucím ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji v nových podmínkách Integrovanou rozvojovou strategii území. 1.1 Metodologie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen strategie) MAS Říčansko vznikla komunitním způsobem, spoluprací všech aktérů z území na principu partnerství s ohledem na možnosti aplikování metody LEADER. Je složena ze tří částí Analytické části, Návrhové části a Akčních plánů. V Analytické části bylo použito tvrdých statistických dat, díky nimž byl vytvořen podrobný popis a specifikace území. Hlavním zdrojem informací pro analýzu byla data Českého statického úřadu, dále pak evidence obecních úřadů a veřejně dostupné databáze. Analytická část byla doplněna o velice detailní informace získané z dotazníkového šetření MAS Říčanska, které mapovalo potřeby a problémy obyvatelstva daného území. Významná část informací byla získána aktivní spoluprací zástupců obcí, škol, neziskových organizací a podnikatelů přímo v území regionu. Získaná data byla dále aktualizována a upřesňována místním šetřením, čímž je zajištěna jejich maximální přesnost. 3

4 1.2. Základní informace o strategii Název strategie Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje Říčanska (SCLLD Říčanska) Obsluhované území MAS Říčansko o.p.s. Řešené území Názvy obcí území MAS Certifikační autorita Realizační tým Schvalovatel strategie Počet obyvatel území: Počet obcí MAS Říčansko: 39 Rozloha území MAS: ha Města: Mnichovice, Říčany, Pyšely Obce: Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Modletice, Mukařov, Ondřejov, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Průhonice, Radějovice, Sluštice, Strančice, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MAS Říčansko o.p.s. Roklanská 805, Říčany Pavlína Filková, Ludmila Třeštíková, Petra Přílučíková, Aleš Rudl Plénum MAS Říčansko o.p.s. Forma a datum projednání / schválení Období realizace strategie Orientační rozpočet implementace Kontext vzniku strategie Strategie byla zpracována v rámci územní působnosti MAS Říčansko, navazuje na realizaci strategie v letech Cílem je posílit finanční, informační i personální kapacity území MAS Říčansko, pro stálý, rovnoměrný a udržitelný rozvoj území. Strategii realizuje MAS Říčansko na základě nařízení a strategických dokumentů Evropské unie, České republiky, Středočeského kraje a měst a obcí v působnosti MAS. Strategie byla zpracována realizačním týmem projektu komunitním způsobem. Dotazníkové šetření, pracovní skupiny starostů obcí a oborových skupin a komunitní projednávání probíhalo od roku

5 1.3. Základní principy Při zpracování strategie MAS Říčansko vychází z následujících základních principů: 1. Strategie je připravována transparentně a se znalostí místní situace. 2. Zcela základní je uplatnění principu zdola nahoru, do přípravy i realizace strategie je aktivně zapojen široký okruh místních aktérů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a sektorů, což posiluje opodstatněnost předkládaných návrhů. Pro nové programové období se předpokládá prohloubení místního partnerství, které jednak napomáhá vytvořit závazek pro naplňování strategie ze strany místních aktérů a jednak může napomoci i při dalších rozvojových snahám v území. Cílem je zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit laboratoř pro nové náměty a motor pro rozvoj území. Měly by se hledat místní zdroje pro naplňování strategie rozvoje. 3. Důraz je kladen na rozšíření partnerství, včetně hledání možností partnerství mezi venkovským prostorem a městy, které jsou přirozenými centry venkovského prostoru, kam řada lidí z menších obcí dojíždí za prací nebo za různými službami. 4. Při tvorbě strategie se prolíná zpracování komunitní i expertní, neboť je potřeba lidem přímo vysvětlovat možnosti obcí, kapacitu území, lidí, financí atd. Bez diskuse s vysvětlením ze strany odborníků a bez osvěty veřejnosti může docházet k nereálným návrhům. 5. Požadovány jsou integrované a vícesektorové akce, inovační přístup nalézání nových řešení problémů venkovských regionů, mezinárodní a národní spolupráce a vytváření sítí a výměna zkušeností. 6. Strategické materiály musí být připraveny v podobě a kvalitě, která umožní nejvyššímu rozhodovacímu orgánu MAS, který schvaluje finální verzi znění strategie, informované a odpovědné rozhodnutí. 7. Strategie jsou zaměřené (zacílené) na řešení konkrétních významných problémů, rozvojového potenciálu, inovací se zohledněním integrovaného dlouhodobého rozvoje území působnosti MAS v širokém spektru potřeb společnosti i prostředí. 8. Strategii MAS nelze připravovat izolovaně: je třeba zohlednit relevantní strategie existující v území působnosti MAS územně-plánovací dokumentace obcí, strategické a další koncepční dokumenty obcí (např. Programy obnovy venkova, koncepce odpadového hospodářství, komunitní plány sociálních služeb atd.), strategické dokumenty dobrovolných svazků obcí, plány péče o zvláště chráněná území (zejména velkoplošná), strategické dokumenty rozvoje firem, neziskových organizací apod. Ohled je třeba také brát na strategické dokumenty vyšších územně-správních celků, včetně ohledu na strategický rámec EU v části Programových rámců. 5

6 2. PŘEDSTAVENÍ MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ 2.1. Identifikace MAS Název: MAS Říčansko o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Založení: Zakladatelskou smlouvou obecně prospěšné společnosti MAS Říčansko dne Zapsána: v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka č. 447, usnesením ze dne , č.j. F /206 a F /206 Sídlo: Roklanská 805, Říčany IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Příbram Číslo účtu: /0800 ID datové schránky: jmdxtqg Statutární zástupce: Pavlína Filková, ředitelka o.p.s tel.: , Kontaktní web: Facebook: facebook.com/masricansko MAS užívá digitální podpis. Společnost MAS Říčansko o.p.s. vytváří servisní a organizační zázemí Místní akční skupině (MAS) Říčansko, která pracuje podle zásad evropské metody LEADER, která umožňuje rovnoprávné partnerství při podpoře rozvoje regionu Říčanska všem fyzickým osobám, neziskovým organizacím, podnikatelům a kapitálovým společnostem, obcím, městům a veřejným institucím. Nejvyšší orgán Místní akční skupiny je tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které tvoří Místní akční skupinu uzavírají se Společností rámcovou partnerskou smlouvu, v níž se zavazují ke spolupráci se Společností na rozvoji MAS Říčansko. Společnost garantuje rozdělování prostředků podle předem stanovených pravidel na podporu projektů, které naplňují strategický plán MAS Říčansko o.p.s Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Společnost poskytuje tyto služby: a) Ustavení MAS Říčansko o.p.s. b) Administrativní činnosti MAS Říčansko spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů pro iniciativu Společenství LEADER+ a další vyhlášené výzvy jiných dotačních programů c) Realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu. d) Koordinace projektů a produktů za účelem rozvoje regionu a podpora místní spolupráce - obcí a měst, neziskových organizací, podnikatelů a soukromých osob. e) Rozvoj a propagace regionu Říčanska, jeho kulturního a přírodního dědictví, turistického a podnikatelského potenciálu, místních služeb a produktů, sportu, rozvoj infrastruktury. f) Spolupráce s nadacemi, občanskými sdruženími, podnikateli a jinými organizacemi za účelem podpory všestranného rozvoje regionu Říčanska.

7 g) Spolupráce s národními či mezinárodními orgány, institucemi a spolky za účelem rozvoje regionu Říčanska. h) Poradenské služby v oblasti dotační, v oblasti projektového řízení a dále tvorby i realizace strategických plánů pro rozvoj všech hospodářských sektorů. i) Podpora rozvoje lidských zdrojů regionu příprava a tisk informačních a metodických materiálů, vzdělávání a informační servis, podpora zaměstnanosti. j) Součinnost s národními i zahraničními subjekty majícími vztah k regionu či k metodě LEADER Schéma fungování 2.4. Zakladatelé MAS Říčansko o.p.s. má dva zakladatele (fyzické osoby): Daniel Kvasnička, r.č /0379, trvalý pobyt: Roklanská 805, Říčany Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D., r.č /0382, sídlem: Bezručova 464, Říčany 2.5. Partneři MAS MAS Říčansko o.p.s. má uzavřenou rámcovou partnerskou smlouvu s 51 partnerskými subjekty. Statutární zástupci partnerských organizací tvoří nejvyšší orgán místního partnerství Plénum MAS. Partneři dle sektorů Počet Celkový počet Procento zastoupení obce % příspěvkové organizace 4 neziskové organizace 20 podnikatelské subjekty % zemědělci 0 ostatní fyzické osoby 5 7

8 Partneři MAS Říčansko jsou rozděleny do zájmových skupin. Tyto skupiny odpovídají dělení členské základny MAS Říčansko o.p.s. a vznikly během dvouleté práce na přípravě nové integrované strategie. MAS má od roku 2011 oborové pracovní skupiny starostové a vedení obcí, zástupci základních a mateřských škol, církve, podnikatelé a volnočasové organizace. Těchto 5 skupin bylo základem pro dělení zájmových skupin. Dle realizace Strategického plánu Leader v letech se také vyprofilovaly skupiny žadatelů, které byly dále potvrzeny analýzou regionu a dotazníkovým šetřením. Jsou to zemědělci, další příspěvkové organizace (jinde nezařazené především kulturní centra a DDM obcí), sociální a zdravotní služby, hasiči a NNO sportovně zaměřené. V neposlední řadě se do MAS hlásí samostatní aktivní občané fyzické osoby. Zájmové skupiny jsou založeny na poznání, že sice každý subjekt má svou specifickou strukturu zájmů, ale některé jeho zájmy jsou společné s větší či menší skupinou jiných stejně orientovaných. Tyto skupiny jsou zaměřeny na prosazení konkrétních opatření a ochranu svých zájmů. Proto také členové zájmových skupin často žádají do stejných záměrových oblastí (tzv. Fichí) a týká se jich dělení prioritních oblastí. MAS Říčansko si tyto danosti uvědomuje a u svých priorit a cílů, v implementační části pak Fichí, odpovídá toto dělení. To však neznamená, že zájmová skupina nemůže svým zaměřením patřit do více priorit (Fichí). Zájmové skupiny MAS tak byly rozděleny na následujících 12 hlavních předmětů činností: Zájmové skupiny byly MAS: Poměr partnerů dle zájmových skupin Partneři MAS k Veřejný sektor obce 33 % 2. Veřejný sektor příspěvkové organizace obcí školy a školky 6 % 3. Veřejný sektor příspěvkové organizace obcí ostatní 2 % 4. Podnikatelé zemědělci 0 % 5. Podnikatelé ostatní 10 % 6. Fyzické osoby 10 % 7. NNO sportovní činnost 10 % 8. NNO volný čas a vzdělávání 10 % 9. NNO hasiči 0 % 10. NNO církevní organizace 2 % 11. NNO sociální služby a zdravotní péče 8 % 12. NNO regionální rozvoj obcí a kultura 10 % U všech partnerských neziskových organizací vyplnil statutární zástupce hlavní předmět činnosti do dotazníku zaslaného MAS a partnerský subjekt tak byl zařazen do zájmové skupiny. Seznam všech partnerů MAS Říčansko v roce 2014 a rozdělení podle zájmových skupin č. Název partnera IČ Sektor Zájmová skupina 1 1.SčV, a.s Soukromý 5. Podnikatelé ostatní 2 Bajer Ladislav - zámečnictví Soukromý 5. Podnikatelé ostatní 3 Cesta integrace o.p.s Soukromý 11. NNO sociální služby a zdravotní péče 4 Černovský Zdeněk, Ing., PhD. Soukromý 6. Fyzické osoby 5 Hromadová Ivana Soukromý 6. Fyzické osoby 6 Japonská zahrada Petra Typlta, o.p.s Soukromý 12. NNO regionální rozvoj obcí a kultura 8

9 9 7 Joannes, s.r.o Soukromý 5. Podnikatelé ostatní 8 Klub Kvítek, o.s Soukromý 11. NNO sociální služby a zdravotní péče 9 MAS Servis Říčansko o.s Soukromý 12. NNO regionální rozvoj obcí a kultura 10 MATUM.CZ s.r.o Soukromý 5. Podnikatelé ostatní 11 Město Mnichovice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 12 Město Říčany Veřejný 1. Veřejný sektor obce 13 Mraveniště, centrum volného času při Základní škole Říčany 14 Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku Soukromý 8. NNO volný čas a vzdělávání Soukromý 12. NNO regionální rozvoj obcí a kultura 15 O.S. Sportklub Louňovice Soukromý 7. NNO sportovní činnost 16 Občanské sdružení Báječný svět Soukromý 8. NNO volný čas a vzdělávání 17 Občanské sdružení ČTE! Soukromý 8. NNO volný čas a vzdělávání 18 Občanské sdružení pro zdravý rozvoj Říčan a okolí Soukromý 12. NNO regionální rozvoj obcí a kultura 19 Obec Babice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 20 Obec Černé Voděrady Veřejný 1. Veřejný sektor obce 21 Obec Čestlice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 22 Obec Herink Veřejný 1. Veřejný sektor obce 23 Obec Klokočná Veřejný 1. Veřejný sektor obce 24 Obec Křenice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 25 Obec Louňovice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 26 Obec Mirošovice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 27 Obec Ondřejov Veřejný 1. Veřejný sektor obce 28 Obec Průhonice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 29 Obec Strančice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 30 Obec Struhařov Veřejný 1. Veřejný sektor obce 31 Obec Svojetice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 32 Obec Tehov Veřejný 1. Veřejný sektor obce 33 Obec Velké Popovice Veřejný 1. Veřejný sektor obce 34 Olivova dětská léčebna, o.p.s Soukromý 11. NNO sociální služby a zdravotní péče 35 Olivova nadace Soukromý 11. NNO sociální služby a zdravotní péče 36 Openplace s.r.o Soukromý 5. Podnikatelé ostatní 37 Rozvoj Kunic a okolí, o.s Soukromý 12. NNO regionální rozvoj obcí a kultura 38 Sbor Církve bratrské v Říčanech Soukromý 10. NNO církevní organizace 39 SK Slunéčko Soukromý 7. NNO sportovní činnost 40 Sofie-Montessori mateřská škola a základní škola o.p.s. 41 Sportovně kulturní centrum v Ondřejově, příspěvková Soukromý 8. NNO volný čas a vzdělávání Veřejný 3. Veřejný sektor příspěvkové organizace obcí

10 organizace obce ostatní 42 Šourková Lenka Soukromý 6. Fyzické osoby 43 Štegl Petr, Ing. Soukromý 6. Fyzické osoby 44 TJ Mnichovice Soukromý 7. NNO sportovní činnost 45 TJ Sokol Říčany a Radošovice Soukromý 7. NNO sportovní činnost 46 TJ Sokol Struhařov Soukromý 7. NNO sportovní činnost 47 Základní škola Říčany 2, Bezručova 48 Základní škola T.G.Masaryka Mnichovice Veřejný 2. Veřejný sektor příspěvkové organizace obcí školy a školky Veřejný 2. Veřejný sektor příspěvkové organizace obcí školy a školky 49 Základní umělecká škola Říčany Veřejný 2. Veřejný sektor příspěvkové organizace obcí školy a školky 50 Zima Vlastimil Soukromý 6. Fyzické osoby 51 ZO ČSOP Ekocentrum Říčany Soukromý 8. NNO volný čas a vzdělávání 2.6. Historie a zkušenosti místního partnerství Místní akční skupina (MAS) je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Z principu je MAS neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. MAS se aktivně zapojuje do dění v regionu různými akcemi, buď jako pořadatel a organizátor nebo jako partner. Cílovou skupinu představuje široká veřejnost z řad obcí, neziskového sektoru, podnikatelské a soukromé sféry bez věkového omezení. Místní akční skupina Říčansko se začala formovat v roce 2006, rozhodnutí o založení MAS padlo na veřejném zasedání v Olivově nadaci. Pod rozhodnutím jsou podepsaní: Ing. Adriena Mrázová, tehdejší starostka města Říčany a předsedkyně dobrovolného svazku obcí Ladův kraj; Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské; Ing. Zdeněk Černovský, PhD, projektový manažer a protidrogový koordinátor města Říčany; Eva Suchá, studentka regionalistiky; Věra Boháčová, studentka zahraničního obchodu; Kristýna Milaberská, studentka kulturologie; Martin Vála, student bohosloví; Mgr. Petr Suda, podnikatel a vydavatel regionálního měsíčníku Patriot; Jitka Bahenská, pracovnice Informačního centra Ladova kraje; Ing. Dana Grossová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj; Eva Kršňáková, manažerka Plzeňského Prazdroje, a.s., pivovaru Velké Popovice; Michael Novák, pracovník policejní inspekce MV ČR; Mgr. Jakub Halaš, biolog, pracovník Muzea Říčany; Ing. Helena Lacinová, ředitelka Thermo Electron a.s.; Ing. Ilja Procházka, manažer evropských projektů; Mgr. Lukáš Stanislav Buchta, OPraem, správce římskokatolické farnosti v Říčanech; Ing. Václav Řezáč, soukromě hospodařící zemědělec a starosta v Nupakách; Vladimír Gärtner, soukromě hospodařící zemědělec ve Voděrádkách. 10

11 3. HISTORIE MAS ŘÍČANSKO V ZÁKLADNÍCH DATECH Rok 2006 Registrována žádost o poskytnutí finanční pomoci v rámci OP Zemědělství Vznik obecně prospěšné společnosti MAS Říčansko Podepsána dohoda se SZIF o poskytnutí dotace v rámci OP Zemědělství Soutěž v dětské kresbě o logo MAS Říčansko Cyklus seminářů pro SROP Výstava evropského humoru a semináře k Evropské unii Rok 2007 Začala samostatná tvorba SPL Regionální průzkum s agenturou STEM Vznik zásadního média v oblasti Říčanska Zápraží Kulaté stoly a semináře k přípravě Strategického plánu Leader V rodině MAS je celkem 37 obcí Rok 2008 MAS byla vybrána do programu LEADER mezi prvními 48 MAS Vyhlášena první výzva Leader Pořádány 3 informační semináře pro veřejnost Aktivní propagace regionu na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích a veletrhu NNO v Říčanech MAS vstoupila do Národní sítě MAS ČR Rok 2009 Vyhlášeny 3 výzvy Leader Proběhlo 5 pracovních tematických diskuzí k aktualizaci Strategického plánu Leader Zmapování brownfields s regionu Propagace Leader na veletrhu NNO v Říčanech MAS Říčansko se stala národním koordinátorem akce Modlitba za domov Registrace projektu spolupráce Cesty, které nás spojují realizovaný s MAS Pošembeří Přistoupila obec Průhonice celkem 39 obcí Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné středočeské expozici Rok 2010 Vyhlášeny 3 výzvy Leader Aktualizace Strategického plánu Leader Další ročník akce Modlitba za domov pod koordinací MAS Říčansko Propagace Leader na veletrhu NNO v Říčanech Registrace projektu spolupráce Vycházky po staronových cestách s MAS Posázaví První ročník akce pro veřejnost Poznej svoji MASku Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné středočeské expozici Rok 2011 Vyhlášeny 2 výzvy Leader Další ročník akce Modlitba za domov pod koordinací MAS Říčansko v Arcibiskupství Pražského hradu Propagace Leader na veletrhu NNO v Říčanech Pořádání 4 setkání pro starosty v území tzv. Snídaně starostů Proběhla 2 komunitní setkání podnikatelů a 3 setkání ředitelů škol na Říčansku Registrace mezinárodního projektu spolupráce Za poklady venkova Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné středočeské expozici Rok 2012 Vyhlášeny 2 výzvy Leader přijato rekordních 48 projektů Další ročník akce Modlitba za domov pod koordinací MAS Říčansko v Arcibiskupství Pražského hradu 11

12 Zavedení regionální značky Zápraží originální produkt 8 certifikovaných výrobců Pořádání festivalu řemesel s Finskou a Litevskou účastí Propagace Leader na veletrhu NNO v Říčanech Pomoc na tvorbě dokumentu do vlády ČR nedostatečná kapacita škol Vyhlášeno dotazníkové šetření pro sběr materiálu na nové období Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné středočeské expozici a s vlastním stánkem Rok 2013 Vyhlášena 1 výzva Leader přijato 37 projektů Koučování nových MAS Dolnobřežansko a Podbrdsko v rámci PRV III Další výzva pro výrobce a služby značkou Zápraží originální produkt certifikováno dalších 11 výrobců a 6 provozovatelů služeb Propagace Leader na veletrhu NNO v Říčanech Setkání starostů MAS nad přípravou SCLLD Komunitní setkávání a pracovní skupiny pro přípravu SCLLD Prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve společné středočeské expozici Realizace festivalu řemesel ve Strančicích a festivalu bylinek v Říčanech Spolupráce na Dni země Rok 2014 Vyhlášena 1 výzva Leader Vymezení území MAS pro nové období 39 obcí Zpracována analytická a strategická část na období Propagace Leader na veletrhu NNO v Říčanech Realizace festivalu řemesel ve Strančicích a festivalu bylinek v Říčanech za podpory MZe a CSV Představitelé o.p.s. se zapojili do projektu Svazu měst a obcí ČR Meziobecní spolupráce MAS získala dotaci na provoz z OP TP Za programové období vyhlásila MAS Říčansko celkem 13 výzev, přijala celkem 201 žádostí o dotaci. Výběrovou komisí a schválením Programového výboru bylo zaregistrováno k podpoře 109 projektových záměrů. 96 projektů v celkové výši požadované dotace cca za 56 mil. Kč nebylo vybráno. MAS podpořila region alokací na realizované projektové záměry za zhruba 50 mil. Kč. Projekty spolupráce realizované s ostatními místními akčními skupinami přinesly do regionu dalších cca 7,3 mil. Kč. Dva projekty se týkaly obnovy polních cest a propojení zapojených obcí: Vycházky po staronových cestách a Cesty, které nás spojují. Třetí projekt přinesl do území vlastní regionální značení a mobiliář ve formě jednoho velkoprostorového stanu a šesti prodejních venkovních stánků. Tento mobiliář MAS zapůjčuje obcím a neziskovým organizacím nejen ve své územní působnosti PROPAGACE ČINNOSTI MAS MAS propaguje výsledky své činnosti a činnosti svých členů: Výstavy celostátního významu - Země živitelka v letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Má vlast na Vyšehradě v letech 2013 a 2014 Regionální výstavy, festivaly a veletrhy - Veletrh neziskových organizací v Říčanech v letech 2010, 2011, 2012, 2013, Festival řemesel a jablečné slavnosti ve Strančicích v letech 2012, 2013, Festival bylinek v Říčanech v letech 2013, 2014 Organizace celostátní konference Modlitba za domov v arcibiskupství Pražského hradu v letech 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 Elektronický zpravodaj Leader magazín v letech 2011, 2012, 2013 Elektronická i tištěná generální zpráva MAS v letech 2012, 2013, 2014 Vydané publikace Říčansko strategicky společně: Příprava a realizace územních plánů (2010), S dětmi po Říčansku (2011), Poznáváme Říčansko - obce a městečka (2011),

13 Vodnické vycházky (2011), Brekekes pracovní listy pro MŠ (2012), Vodnické vycházky pracovní listy pro ZŠ (2012), pohlednice Říčansko Aktivní partnerství v Národní síti místních akčních skupin České republiky a v Celostátní síti pro venkov 5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TVORBY STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO (SCLLD) Podklady pro zpracování ISRU: Strategický plán Leader, který byl realizován MAS Říčansko v letech Sběrné body/schránky pro veřejnost anketa proběhla v Říčanech v Městské knihovně, v muzeu a v centru volného času Mraveniště, dále pak ve Velkých Popovicích, Strančicích, Infocentru Mnichovice, Sportovně kulturním centru v Ondřejově, v Křenici v Autocentrum Roškota-Janoušek a v obcích Svojetice, Struhařov a Psáry. V 11 schránkách se sešlo 477 podnětů a priorit. Ankety se zúčastnily děti, dospělí i senioři. Nejvíce hlasů bylo k občanské vybavenosti občané by přivítali především více služeb, obchodů, bankomatů a lékáren. Dále opravy silnic, podpora bezpečnosti a parkovacích míst. Třetí prioritou občanů byla sportoviště a dětská hřiště. Dále pak péče o zeleň a životní prostředí, rozšíření a vybavení ZŠ a MŠ, cyklostezky a propojení obcí cestami a rekonstrukce návsí a náměstí. Dotazníkové šetření na propagačních akcích MAS a partnerů prováděla MAS systematicky od května 2012 do března Komunikační platforma starostů obcí MAS pro určení priorit tzv. Snídaně se starosty proběhla Tematická setkání s veřejností nad stanovenými prioritami leden 2013 únor VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPORT (nabídka i zázemí) SLUŽBY, OBCHOD ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ, ZŠ, SŠ, dospělí) CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA (nabídka i propagace) SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ (senioři, prevence) KULTURA A SPOLEČNOST (památky, církve, aktivity) OBCE VZHLED A INFRASTRUKTURA PODNIKÁNÍ na Říčansku, podpora zaměstnanosti DOPRAVA (komunikace, bezpečnost, obslužnost) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ZELEŇ 13 SWOT analýza z tematických setkání zaslaná zúčastněným, dále partnerům MAS a dalším subjektům v regionu k připomínkování Anketní šetření v regionu v období květen srpen 2012 v obcích pomocí sběrných míst: Městská knihovna v Říčanech, ve Velkých Popovicích a ve Strančicích, Muzeum Říčany, Mraveniště Říčany, Infocentrum Mnichovice, areál Šibeniční vrch v Mnichovicích, Sportovně kulturní centrum Ondřejov, Autocentrum Roškota-Janoušek v Křenici, obecní úřad Svojetice, Struhařov a Psáry. Integrovaná strategie území MAS Říčansko, aktualizace %98%C3%AD%C4%8Dansko%20ops/3_2012_IS%C3%9A%20MAS%20%C5%98%C3%AD %C4%8Dansko.pdf MOS jednotlivé obce Karty obcí vyplněné odpovědnou osobou za obec Elektronická anketa probíhající v termínu zasílaná prostřednictvím ového podpisu kanceláře MAS a její zveřejňování prostřednictvím měsíčníku Zápraží a říčanského Kurýru. Kam se má na Říčansku investovat? Zúčastnili se jí obyvatelé z celkem 22 obcí našeho regionu. Více jak 63 % hlasujících se shodlo nad prioritou výstavba a opravy komunikací silnic, chodníků a zastávek. Dalšími prioritami jsou pro obyvatele mateřské a základní školy, jejich kapacita i vybavení, o třetí příčku se pak dělí vybavení obcí hřišti

14 a sportovišti a zázemím pro volnočasové aktivity dětí i dospělých. V těsném závěsu s 24 % pak místní trápí zásobování pitnou vodou (vodovody) a kanalizace. Region by se v budoucnu měl věnovat také budování pěších stezek a cyklostezek a podpoře drobného podnikání. On-line průzkum červen 2013 Rozvržení cílů MAS Říčansko do ISRÚ na pracovní skupině Programového výboru Zásobník projektů MAS za celé území Říčanska Strategické plány obcí a měst území MAS Říčansko Plán prevence kriminality města Říčany Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta Sociálně demografická analýza Středočeského kraje Statistická data ČSÚ, MPSV, Středočeského kraje a z dalších veřejných databází Účast na zastupitelstvech obcí a měst území MAS Říčansko v období Vize proběhlo setkání starostů v územní působnosti MAS Říčansko, kde byla vydefinována vize a prioritní oblasti potřeb regionu Říčanska. Vize Říčanska: Říčansko region vyhledávaný občany s moderním přístupem k životu, nabízející jim jak možnost profesní realizace, tak i pohodové prostředí pro klidný rodinný život v malebné přírodě a zároveň si zachovávající venkovský půvab příjemný pro bydlení i rekreaci. Říčansko, coby region s osobitou tváří a sedmi P : 1. PROSPERUJÍCÍ VE ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ kapacitně vyhovující nabídka MŠ i ZŠ s moderně vybaveným zázemím a konkurenceschopnými žáky i učiteli. 2. PŘÁTELSKÝ K RODINĚ dostatečná nabídka a prostory pro volnočasové, sportovní, kulturní a společenské aktivity 3. PODNIKÁNÍ VSTŘÍCNÝ podporující místní podnikatele a znalostní ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí, s dostatkem pracovních míst. 4. PEČUJÍCÍ O ZDRAVÍ VŠECH SVÝCH OBYVATEL zázemí a nabídka zdravotních i sociálních služeb včetně preventivních programů 5. POHLEDNÝ A FUNGUJÍCÍ upravené a dostatečně vybavené obce v souladu s územním plánováním, udržované kulturní dědictví, kvalifikovaná a dostupná samospráva 6. POHODOVĚ DOSTUPNÝ funkční a kvalitní dopravní infrastruktura a obslužnost, bezpečné podmínky pro pěší i cyklisty 7. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ KLENOT efektivní a ekologický přístup k ochraně zdravého životního prostředí, krajiny a vodního bohatství 14

15 5.2. Přehled prioritních oblastí SCLLD 1. Školství a vzdělávání 2. Volnočasové aktivity, kultura, sport, společenský život 3. Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a turistika 4. Sociální služby a zdravotnictví, prevence 5. Obce - vzhled, výstavba, infrastruktura, památky, řízení obcí a komunitní plánování 6. Doprava - silnice, zastávky, dopravní síť - vlaky, autobusy, cyklodoprava, bezpečnostní prvky 7. Životní prostředí a zemědělství, zeleň a krajina 6. ANALYTICKÁ ČÁST 6.1. Vymezení území Území MAS Říčansko o celkové rozloze 280,08 km² leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ. Jedna obec spadá do okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov. Počet obyvatel k je , průměrná hustota zalidnění na km² činí 196,3. 15

16 Území obcí patří do Středočeského kraje/nuts II Střední Čechy příslušejících do správních obvodů celkem tří obcí s rozšířenou působností, a to: Říčany Benešov Černošice Do územní působnosti MAS Říčansko patří obce: Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Ondřejov, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Průhonice, Pyšely, Radějovice, Řehenice, Říčany, Strančice, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice Mezi členské obce regionu dále patří části obcí, které nebyly jmenovány výše: Obec/město: Kamenice Křížkový Újezdec Kunice Mnichovice Mukařov Ondřejov Petříkov Popovičky Pyšely Radějovice Řehenice Říčany Strančice Sulice Velké Popovice Všestary Oblasti: Ládví, Ládvec, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice, Čenětice Dolní Lomnice, Horní Lomnice, Vidovice, Všešímy Božkov a Myšlín Srbín a Žernovka Třemblaty a Turkovice Radimovice Chomutovice, Nebřenice Borová Lhota, Nová Ves, Zaječice, Kovářovice Olešky Babice, Barochov, Gabrhele, Křiváček, Malešín, Vavřetice Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky Všechromy, Otice, Předboř, Kašovice, Sklenka, Svojšovice Hlubočinka, Křížka, Nechanice, Želivec Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámsky, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice Menčice Města a obce v území MAS Říčansko Ve správním obvodu je celkem 39 obcí, z toho 3 mají statut města. Obce MAS Říčansko dle abecedního pořadí Počet obyvatel Obec k Rozloha k (v ha) Znak 1 Babice Březí Černé Voděrady

17 4 Čestlice Dobřejovice Doubek Herink Hrusice Kamenice Klokočná Kostelec u Křížků Křenice Křížkový Újezdec Kunice Louňovice Mirošovice Mnichovice Modletice Mukařov Ondřejov

18 21 Pětihosty Petříkov Popovičky Průhonice Pyšely Radějovice Řehenice Říčany Strančice Struhařov Sulice Světice Svojetice Tehov Tehovec Velké Popovice Všestary Vyžlovka

19 39 Zvánovice CELKEM Zdroj: MAS Říčansko sousedí na jihu s místní akční skupinou Posázaví, na východě s MAS Podlipansko a na severu s Regionem Pošembeří. Do územní působnosti MAS Říčansko spadá 39 obcí. Statut města mají Říčany, Mnichovice a Pyšely. Žádné z měst nemá počet obyvatel vyšší než Území působnosti MAS Říčansko je jednotné a spojité. Oproti předchozímu programovému období ( ) došlo ke změně u obce Psáry, jenž přešla do území nově vzniklé nepodpořené MAS Dolnobřežansko. Obec Nupaky nedala souhlas k územní působnosti v MAS na další období. Naopak přibyly obce Černé Voděrady a Vyžlovka, jež přešly z MAS Podlipansko. Vymezené území MAS Říčansko zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčany, Benešov a Černošice jako obcí s rozšířenou působností. Přirozeným centrem regionu je město Říčany, které má téměř obyvatel. Říčansko je nejzápadnější oblastí turistického regionu Ladův kraj, který se rozkládá mezi Prahou a řekou Sázavou. Ladův kraj je pojmenován po známém malíři Josefu Ladovi, jenž pochází z místní vísky jménem Hrusice. Celý region zaznamenává v posledních letech výrazný vzestup, především díky rostoucímu počtu obyvatel. Ti oceňují zejména klidné a zdravé životní prostředí, a přitom snadnou dostupnost dopravy do Prahy Základní charakteristika území Region MAS Říčansko zasahuje do Středočeské pahorkatiny, která je součástí Českého masivu. V regionu je terén značně členitý a v blízkosti Ondřejova se nachází nejvyšší vrch Pecný s nadmořskou výškou 546 m. Celkové klimatické podmínky zařazují region Říčansko mezi mírně teplé oblasti. Jižní přírodní hranici regionu ve dvou úsecích tvoří řeka Sázava, západní hranici tvoří hlavní město Praha. V regionu se nachází přírodní park Velkopopovicko a Hornopožárský les, NPR Voděradské bučiny a dále mnoho dalších přírodních zajímavostí především místního významu Říčanský les s údolím Rokytky, Babický a Janovický les (severní část regionu), atd. Blízkost Prahy a příliv nového obyvatelstva pozitivně ovlivňuje strukturální charakteristiky obyvatelstva a ekonomické základny. Říčansko, ve srovnání s ostatními regiony ČR, se vyznačuje nižším průměrným věkem obyvatelstva, vyšší vzdělanostní úrovní, vysokou zaměstnaností ve službách (především v progresivním terciéru a obchodě), nízkou nezaměstnaností, vysokou mírou ekonomické aktivity, hojným zastoupením samostatně výdělečně činných osob a vysokou mírou podnikatelské aktivity. Rovněž intenzita bytové výstavby je v zázemí Prahy nesrovnatelně vyšší než v ostatních územích naší republiky. Naopak blízkost Prahy má i negativní vliv na území regionu. Vzhledem k vysokému přírůstku obyvatel a masivní výstavbě nových domů a bytů, stávající kapacita veřejné a sociální infrastruktury není schopna uspokojit požadavky obyvatelstva. Z důvodu nekoncepčně řešeného rozvoje území vznikají satelitní čtvrtě obcí, které nejsou vybaveny potřebnou infrastrukturou (kvalita silnic, připojení na kanalizaci, vodovod, atd.) a často vznikají izolované části obce, které přirozeně nesplynou s obcí a stávajícím životem (sociální diverzifikace obyvatelstva starousedlíci x novousedlíci). 19

20 Dochází k zhoršení kvalitě bydlení pro stávající i nové obyvatele (intenzivní dojížďka za službami, volnočasovými aktivitami, atd.) a často se setkáváme i s problémem špatné sociální identifikace obyvatel s místem bydliště (bydliště = noclehárna). Územím prochází celostátně významná dálnice D1, která na sebe navazuje specifickou ekonomickou základnu projevující se ve větším výskytu obchodních zón a logistických areálů. Důkazem je skutečnost, že zde sídlí velké maloobchodní společnosti (např. BILLA, Kaufland, Phoenix-Zeppelin, Mountfield). Z hlediska socioekonomického jsou významné také silnice I. třídy z Prahy do Kutné Hory v severní části obvodu a silnice II. třídy tzv. stará benešovská na jihu. Oblasti podél těchto komunikací jsou hlavními rozvojovými centry obvodu především pro svoji dobrou dostupnost do Prahy a zároveň kvalitního životního prostředí. Region MAS Říčansko má velké množství památek, pamětihodností a přírodních zajímavostí, krásnou přírodu vhodnou pro pěší turisty i na kolo. Další výhodou území je dobrá dostupnost Prahy. Z výsledků dotazníkového šetření MAS Říčanska vyplynulo, že obyvatelé regionu si nejvíce cenní kvality a dostupnosti přírody, výhodné polohy regionu vzhledem k hlavnímu městu. Za hlavní nedostatek regionu MAS Říčansko je považován systém služeb v území a především nedostačující možnosti volnočasových aktivit. Velikostní struktura obcí odpovídá roztříštěné struktuře osídlení Středočeského kraje. Deset obcí, což je 26 %, má do 500 obyvatel, dalších 14 obcí (36 %) má do 1000 obyvatel. Stejný počet, tedy 14 (36 %) pak spadá do kategorie obcí do 5000 obyvatel. Region má jen jedno větší město Říčany s bezmála 14,5 tisíci obyvatel. V těsném sousedství území MAS je hlavní město Praha, kde je zajištěna potřebná občanská vybavenost a mnoho lidí tam směřuje i za prací. Obce MAS Říčansko podle velikostní skupiny Velikostní skupina obcí Počet % obyvatel 0 0 % obyvatel 10 25,6 % obyvatel 14 35,9 % obyvatel 8 20,5 % obyvatel 6 15,4 % obyvatel 1 2,6 % celkem % Zdroj: ČSÚ, data k Vyhodnocení stávajícího potenciálu Obyvatelstvo počet, pohyb, věková struktura, vzdělanost, zaměstnanost K je evidováno na území MAS Říčansko obyvatel. Během sledovaných let ( ) byl v regionu zaznamenán největší růst migrace v desetiletí , poslední roky provází růst, zatímco předchozí desetiletí bylo provázeno mírným růstem i částečným poklesem do roku Při sledování meziročního vývoje však dochází za poslední roky k poklesu růstu obyvatel, v nominálních číslech je změna patrná od roku 2011 (z na 1 447), další vývoj bude pravděpodobně provázen mírnějším stoupáním pohybujícím se okolo 3 % ročně. Ve srovnání s celým Středočeským krajem, kde se meziroční růst obyvatel pohybuje okolo 1 % s klesající tendencí je patrný vyšší koeficient ve vývoji počtu obyvatel v MAS. 20

21 Území MAS Říčansko patří velikostně spíše k menším MAS, nicméně hustota zalidnění je vzhledem k poloze ve Středočeském kraji a blízkosti Prahy poměrně vysoká. Hustota zalidnění jednotlivých obcí v území MAS Říčansko: Zdroj: Ekotoxa s.r.o. Vývoj počtu obyvatel v území MAS Říčansko k Počet obyvatel obcí MAS Přírůstek Zdroj: ČSÚ, SLBD 1991, 2001, 2011 Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví v území MAS Říčansko a ve Středočeském kraji k za období Rok Počet Živě Přirozený obyvatel Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo Přírůstek/ narození přírůstek k celkem celkem celkem migrace úbytek celkem celkem celkem celkem Zdroj: ČSÚ , Obyvatelé v produktivním věku 15 až 64 let jsou hlavní věkovou skupinou regionu MAS Říčansko, následují děti ve věku 0 až 14 let a skupina osob ve věku 65 a více let s nejnižším procentuálním zastoupením. Podíl dětské složky populace od roku 1991 klesal, zatímco v posledním desetiletí opět 21

22 stoupá vlivem tzv. pražské migrace mladých rodin do regionu. To potvrzují i vysoká čísla živě narozených dětí na území MAS (viz Tab. č. 8). V porovnání s celým Středočeským krajem je růst v MAS a na Praze-východ obzvlášť markantní z důvodu kvalitní dopravní infrastruktury v dosahu Prahy. Rovněž početní zastoupení věkové skupiny let zaznamenalo změny. V důsledku nástupu relativně silných předrevolučních ročníků do produktivního věku se počet osob v této věkové kategorii zvyšoval, vyjádřeno procenty o 3,9 % v období , v dalším desetiletí následuje pokles přechodem slabších ročníků 90. let do produktivního věku, které nevyrovnala ani zvýšená migrace obyvatel z Prahy. Oproti jiným krajům se v regionu MAS stejně jako na celé Praze-východ neprojevuje v procentuálním zastoupení populace zatím růst obyvatelstva důchodového (poproduktivního) věku. Za sledované období 1991, 2001 a 2011 jejich podíl mírně klesá, přičemž se v posledních letech pohybuje okolo 13 %. V absolutních počtech se jedná o osob v roce Tento údaj kontrastuje ve srovnání s jinými kraji - např. pro Plzeňský kraj je charakteristický růst, který lze označit dlouhodobě za pozvolný pro věkovou skupinu 65 a více let (mezi roky 1991 a 2012 o 4,3 %). Věková struktura obyvatelstva 1991, 2001, 2011 na území MAS Počet v tom podle pohlaví v tom ve věku Rok obyvatel k muži ženy 0 až 14 let 15 až 64 let 65 a více let Zdroj: ČSÚ, SLBD 1991, 2001, 2011 Podíl obyvatel MAS a kraje v produktivním věku na celkovém počtu obyvatelstva ve Středočeském kraji porovnání 1991, 2001, 2011 v % MAS Praha východ Středočeský kraj v tom ve věku v tom ve věku v tom ve věku 0 až až a více 0 až až 65 a více 0 až až a více Rok let let let let 64 let let let let let ,4 66,0 14,6 19,5 66,5 14,0 20,0 66,5 13, ,2 69,9 13,9 15,6 70,2 14,2 15,7 70,0 14, ,2 67,8 13,0 18,5 68,5 13,0 15,9 68,9 15,3 Zdroj: ČSÚ, SLBD 1991, 2001, 2011 Porovnání počtu mužů a žen na území MAS a Středočeského kraje ( ) Rok MAS muži MAS ženy Středočeský kraj muži Středočeský kraj ženy Zdroj: ČSÚ , Přirozený pohyb obyvatelstva Silný demografický vývoj regionu MAS je převážně zapříčiněn trendem suburbanizace, oblast zasahuje vliv pražské aglomerace. 22

23 Pohyb obyvatel na území MAS se vyznačuje vysokým přírůstkem stěhování, které je typické pro Středočeský kraj z důvodu dostupnosti Prahy. Trend pracovní migrace v regionu výrazněji vystupuje ve srovnání s téměř nulovou migrací v ČR. Přirozený přírůstek obyvatel v MAS v letech v rámci regionu převyšuje přirozený úbytek obyvatel. Migrující obyvatelé vyhledávají zejména větší města v regionu s občanskou vybaveností a dobrou infrastrukturou. Ve městech a obcích nejvíce ovlivněných počtem přistěhovalých (Říčany, Mnichovice, Kamenice, Mukařov, Průhonice, Strančice a Velké Popovice) jsou evidované roční výkyvy, což může být způsobeno územním plánováním. Zastoupení počtu žen a mužů v regionu MAS za sledované roky odpovídá vývoji v celém Středočeském kraji, kde je výraznější zastoupení žen, jak ukazuje graf. Pohyb obyvatelstva v MAS za období Migrační saldo (někdy "čistá migrace") - rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném územním celku. Společně s přirozeným přírůstkem je základním údajem pro bilance obyvatelstva. Převažuje-li počet přistěhovalých do územní jednotky nad počtem vystěhovalých, jde o pozitivní migrační saldo, tedy migrační růst (zisk). Je-li naopak počet vystěhovalých vyšší než počet přistěhovalých, jde o negativní migrační saldo (čistá emigrace), tedy migrační úbytek (ztrátu). V území MAS Říčansko jde o poměrně velký stálý přírůstek. Pohyb obyvatelstva v MAS, Středočeském kraji a ČR za rok 2012 (v %) Údaj MAS Středočeský kraj ČR přirozený přírůstek 1,3 0,1 0,0 přírůstek stěhováním 5,3 9,8 0,1 celkový přírůstek 6,6 9,9 0,1 Zdroj: ČSÚ , Obce MAS s největším přírůstkem obyvatelstva mezi roky 2001 a 2011, počet obyvatel v letech 2012, 2013, 2014 Počet Počet Růst % Počet Počet Počet Obec obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel k k k k k Herink , Babice , Louňovice ,

24 Tehovec , Křenice , Pětihosty , Popovičky , Tehov , Kunice , Sulice , Svojetice , Mukařov , Radějovice , Březí , Dobřejovice , Modletice , Všestary , Hrusice , Doubek , Zvánovice , Světice , Klokočná , Mnichovice , Křížkový Újezdec , Velké Popovice , Vyžlovka , Kamenice , Pyšely , Strančice , Petříkov , Čestlice , Struhařov , Mirošovice , Kostelec u Křížků , Průhonice , Ondřejov , Říčany , Černé Voděrady , Řehenice , Počet obyvatel celkem Zdroj: ČSÚ, SLBD 2001, 2011 Vzdělanostní struktura V území MAS Říčansko je vysoká míra vzdělaných obyvatel, což je významný potenciál se dále rozvíjet všemi směry. Dle strategického dokumentu města Říčany jako ORP došlo ve sledovaném období ke snížení počtu osob se základním vzděláním (- 5,8 %), zároveň zde došlo také ke snížení osob s vyučením či středním odborným vzděláním bez maturity (- 8,3 %). Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou se zvýšil o 6,6 % a počet osob s vysokoškolským vzděláním je druhý nejvyšší v kraji (17,4 %). Jak ukazuje srovnávací mapa indexu vzdělanosti, pouze v obci Černé Voděrady a Modletice je podíl o něco menší. 24

25 Zdroj: Ekotoxa s.r.o. Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel za MAS, Středočeský kraj a ČR (v %) základní vyučen, střední bez maturity Středoškolské Vysokoškolské vzdělání bez vzdělání MAS 18,6 32,0 62,8 18,4 0,2 Středoč. kraj 16,9 33,6 31,0 12,9 0,4 ČR 17,6 33,0 29,9 13,8 0,5 Zdroj SLDB Ekonomika, zaměstnanost, podnikání, výroba Ekonomická situace území MAS Říčansko je ilustrována zastoupením jednotlivých hospodářských sektorů a odvětví, ukazateli HDP a zaměstnanosti. Jednoznačně se ukazuje, že ekonomika regionu je výrazně orientována na terciérní sektor. Řada lidí zaměstnaných v terciéru vyjíždí za zaměstnáním mimo region (nejčastěji do Prahy). Platí to zvláště pro veřejný sektor a ostatní terciér, tedy služby bez dopravy a obchodu. U průmyslu, stavebnictví a zvláště obchodu je situace opačná, řada lidí zaměstnaných v těchto odvětvích dojíždí na Říčansko z jiných obcí. Polovina obyvatel SO ORP je ekonomicky aktivní. Muži a ženy mají přibližně stejný podíl v počtu zaměstnanců, zatímco z celkového počtu zaměstnavatelů a pracujících na vlastní účet tvoří ženy zhruba čtvrtinu. 44 % obyvatel jsou důchodci a 14 % z celkového počtu obyvatel tvoří studenti. Ekonomická aktivita nebyla zjištěna u 6 % obyvatel. Téměř třetina obyvatel vyjíždí do škol (8 %) a zaměstnání (21 %). Významnou roli zde hraje blízkost Prahy, kam dojíždí za prací i do škol velká část obyvatel (Zdroj: 25

26 Pracovní verze k Podnikatelský stav v jednotlivých obcích MAS Říčansko: Zdroj: Ekotoxa s.r.o. Území MAS Říčansko se nachází ve Středočeském kraji. Vývoj průměrné hrubé mzdy v tomto kraji: Zdroj: Ekonomická aktivita obyvatel území MAS Říčansko Obyvatelstvo celkem Celkem z toho muži z toho ženy Ekonomicky aktivní

27 Ekonomicky aktivní - zaměstnaní Hospodařící domácnosti Obyvatelstvo ve věku 65 a víc let Obyvatelstvo ve věku 0 14 let Zdroj: Z výše uvedené tabulky jednoznačně plyne, že polovina obyvatel z území MAS Říčansko je ekonomicky aktivní. Muži a ženy mají přibližně stejný podíl v počtu zaměstnanců, zatímco z celkového počtu zaměstnavatelů a pracujících na vlastní účet, tvoří ženy zhruba čtvrtinu. Z celkového počtu obyvatel tvoří 44 % obyvatel důchodci a 14 % z celkového počtu obyvatel jsou studenti. ROK Nezaměstnanost v území MAS Říčansko Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Dosažitelní uchazeči muži Míra nezaměstnanosti Dosažitelní uchazeči ženy Počet uchazečů celkem Počet uchazečů OZP celkem Počet mladistvých uchazečů (do 18 let věku) celkem Počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem Průměrný věk uchazečů celkem Počet uchazečů absolventů celkem Počet uchazečů evidence nad 24 měsíců celkem ,6 5,0 6,4 906,0 92,0 4,0 255,0 38,1 66,0 49, ,9 6,1 8,0 1062,0 88,0 3,0 322,0 39,3 97,0 24,0 4,8 4,1 5,7 809,0 82,0 4,0 253,0 38,4 49,0 16, ,6 2,0 3,4 432,0 73,0 2,0 140,0 35,8 23,0 20,0 Zdroj: Místní ekonomika a podnikatelské subjekty Struktura a objem podnikatelských aktivit zaznamenaly v posledních letech na území Říčanska dynamické proměny. Mezi současnými podnikatelskými subjekty převažují mikropodniky do 10 zaměstnanců a rovněž živnostníci. Registrovaných firem nad 250 zaměstnanců je v území MAS jen 15. Roční obrat těchto největších firem dosahuje stovek milionů Kč. Hospodářství v území MAS - podíl zemědělství, lesnictví a rybářství, průmyslu a stavebnictví Zdroj: ČSÚ, Vývoj vybraných ukazatelů v ÚZEMÍ MAS Říčansko

28 Dalším ukazatelem ekonomické struktury je struktura podle ekonomického postavení - zastoupení zaměstnavatelů, zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob. V současné době je na území MAS Říčansko registrováno podnikatelských subjektů, z toho fyzických osob a právnických osob (Zdroj: ČSÚ). Drtivá většina fyzických osob jsou živnostníci, asi polovina právnických osob jsou obchodní společnosti. Ukazuje se, že REGION se vyznačuje nadprůměrně vysokou mírou podnikatelské aktivity, což lze hodnotit kladně zvláště v případě počtu právnických osob, kde údaj nemůže být ovlivněn dlouhodobým najímáním zaměstnanců s živnostenským listem firmami (tzv. švarc-systém). Největší rozvoj aktivit zaznamenala jednoznačně průmyslově-komerční zóna v pásu podél dálnice D1 při hranici s hl. m. Prahou v katastrech obcí Jažlovice, Modletice, Nupaky a Čestlice, kde sídlí také centrály českých poboček velkých nadnárodních firem (např. HOPI, DHL, REBO aj.). Zde je také největší komerční zóna s pobočkami řetězců MAKRO, KIKA, AHOLD, BAUHAUS a nově i HORNBACH a dalších. Největším zaměstnavatelem v ORP REGIONU jsou pak firmy BILLA a KAUFLAND. Tito zaměstnavatelé však výrazně neovlivňují situaci na Říčansku na většině pozic jsou nekvalifikované pracovní síly, které si firmy sváží z širokého i z dalekého okolí. Zdroj: Vlastní šetření MAS Nově vznikající firmy Nové firmy v území MAS REGIONU se nejčastěji zabývají následujícími aktivitami: stavebnictví velkoobchod, maloobchod a leasing logistika a skladování poradenství v oblasti techniky a výrobních technologií Srovnání podnikatelských subjektů v území MAS v letech Zdroj: Registr ekonomických subjektů 28

29 Technická infrastruktura Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně zasahují do života celé společnosti. Vodovodní, kanalizační a plynovodní síť a síť rozvodů elektrické energie na území Říčanska (SO ORP Říčany): Zdroj dat: Datový model MěÚ Říčany 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro SR ORP Říčany (Podklady pro RURÚ a RURÚ) Vodovody Území MAS není v zásobování vodou soběstačné. Město Říčany je zásobováno z pražského vodárenského systému z čerpací stanice v Uhříněvsi a v menší míře z lokálního zdroje. Část obyvatel území MAS Říčansko zásobuje pitnou vodou vodovod Region Jih (obce Kunice, Louňovice, Mnichovice, Mukařov, Ondřejov, Strančice, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Všestary a Zvánovice). Zdrojem pitné vody tohoto vodovodu je štolový přivaděč ze Želivky do Prahy, odběrným místem je čerpací stanice Brtnice. Ostatní obce jsou zásobovány pitnou vodou z místních zdrojů. Veřejný vodovod je vybudován ve většině obcí v území MAS. Úplně bez vodovodu jsou obce Březí a Doubek. 29

30 Pracovní verze k Obyvatelé v % napojených v jednotlivých obcích MAS Říčansko na vodovod Zdroj: Ekotoxa s.r.o. Kanalizace Většina obcí v území MAS je napojena na vlastní ČOV v obci (72 %). Zbývající obce jsou buď napojeny na ČOV v jiné obci nebo jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, septicích, případně jsou využívány domovní čistírny odpadních vod. Plyn Územím prochází vedení vysokotlakého a velmi vysokotlakého plynovodu, z kterých je vedením středotlakého plynovodu rozváděn plyn do jednotlivých obcí. Z dostupných dat přesto vyplývá, že téměř polovina obcí z území není napojena na plynovod. Telekomunikace Pevná telekomunikační síť je dostupná ve všech obcích a městech v území MAS a umožňuje rychlý rozvoj datových přenosů, privátních sítí a internetu. Veřejných telefonních stanic každoročně ubývá, z tohoto důvodu je komunikace nahrazena mobilními sítěmi. Pokrytí území mobilními operátory je dostatečně zajištěno vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dodavatelských společností zabývajících se touto nabídkou Doprava Území MAS Říčansko je protkáno hustou dopravní sítí. Nejdůležitějšími komunikacemi jsou dálnice D1 a koridor IV. železniční tranzitní dopravy (na železniční trati č. 221). Silniční tahy jsou v některých částech přetížené, jak individuální automobilovou dopravou, tak tranzitní dopravou. Některé komunikace již svoji kapacitou nepostačují. Nejvytíženější je směr z/do hlavního města Prahy. 30

31 Silniční doprava K dopravní obsluze území slouží síť pozemních komunikací. Silnice I. třídy a dálnice jsou v majetku ČR, silnice II. a III. třídy jsou v majetku kraje, místní komunikace I., II., III. a IV. třídy jsou v majetku jednotlivých obcí a účelové komunikace jsou v majetku právnických nebo fyzických osob. Dálnice a rychlostní silnice Nejvýznamnější komunikací je dálnice D1 spojující Prahu s Brnem a Ostravou. Nachází se zde také úsek D1 Vestec rychlostní silnice R1 (Pražský okruh). Silnice I. třídy Silnice I/2 (Praha Říčany Tehovec Mukařov Louňovice - Vyžlovka), poskytuje alternativní napojení na Prahu a dále na území východně od MAS Říčansko. Silnice I/3 (D1 Mirošovice) poskytuje napojení dálnice D1 směrem na jih do Benešova. Silnice II. třídy Silnice II/101 aglomerační okruh (Říčany, Modletice, Křenice, Sluštice) slouží pro dopravní obslužnost Pražské aglomerace a okolních obcí. Silnice II/107 (Říčany, Světice, Všechromy, Velké Popovice, Štiřín, Kamenice) spojuje Říčany s Týncem nad Sázavou. Silnice II/113 (Mukařov, Svojetice, Struhařov, Třemblaty, Ondřejov) začíná v napojení na silnici I/12 u Českého Brodu, protíná řešené území od severu k jihu. Silnice II/335 (Mnichovice, Ondřejov) propojuje území s městem Sázava. Silnice II/508 (Mnichovice, Struhařov). Silnice II/603 (Sulice, Kamenice, Řehenice). Hromadná doprava Veřejnou dopravu zajišťuje autobusová linková doprava a železnice. V každé obci se nachází alespoň jedna zastávka pro některou z linek. Obce spadají do 1 4 tarifního pásma Pražské integrované dopravy (PID). Linky číselné řady 300 začínají a končí na území hl. m. Prahy, linky číselné řady 400 začínají a končí na území Středočeského kraje. Linky číselné řady 600 zajišťují noční dopravu. Linky začínající písmenem E náleží do Středočeské integrované dopravy (písmeno E značí okres Benešov). Obecně lepší dopravní spojení mají obce a města na hlavních silničních tazích a na železnici. 31

32 Páteřní železniční trať, dálnici D1, rychlostní komunikace a komunikace I. a II. třídy v území MAS Říčansko Zdroj: Přehled linek PID projíždějící územím MAS Říčansko (tučně jsou vyznačeny hlavní obce na území MAS Říčansko, jimiž autobusy a vlaky projíždí): řada Černý Most Křenice Říčany - Říčany, Wolkerova 325 Nádraží Uhříněves Čestlice - Čestlice, Kika-Aquapalace 328 Opatov Čestlice Dobřejovice Modletice - Modletice, Doubravice 335 Budějovická Radějovice Křížkový Újezdec Sulice Kostelec u Křížků Kamenice 337 Budějovická Sulice Kamenice Řehenice Pyšely 339 Budějovická Sulice Kamenice Řehenice - Týnec nad Sázavou 363 Opatov Průhonice Čestlice Dobřejovice Herink Modletice Popovičky Petříkov Velké Popovice - Velké Popovice, Todice 364 Depo Hostivař Říčany Březí Babice Doubek 366 Depo Hostivař Křenice - Březí, Podskalí 381 Háje Říčany Tehovec, Vojkov Mukařov Louňovice Vyžlovka - Kutná Hora Háje Říčany - Tehovec, Vojkov Mukařov - Louňovice Vyžlovka Sázava 383 Háje Říčany Tehovec, Vojkov Mukařov Tehovec - Svojetice Struhařov Zvánovice - Ondřejov Chocerady 32

33 385 Opatov Průhonice Čestlice Nupaky Říčany Tehovec, Vojkov Mukařov Louňovice 387 Háje Říčany - Tehovec, Vojkov Mukařov - Louňovice Vyžlovka - Uhlířské Janovice 397 Opatov Modletice, Kaufland řada Nespeky Pyšely Pětihosty Senohraby 403 Ondřejov Kaliště, Poddubí 428 Doubek Babice Říčany Modletice Dobřejovice - Herink Jesenice 444 Kamenice Davle 461 Strančice Kunice Velké Popovice Petříkov Kamenice 462 Strančice Kunice - Kunice, Všešímy 463 Strančice Kunice Velké Popovice Mirošovice 469 Strančice Světice Říčany Březí - Březí, Podskalí 489 Strančice Mnichovice Struhařov Svojetice Klokočná Svojetice Mukařov 490 Strančice - Mnichovice Hrusice Ondřejov Stříbrná Skalice 491 Český Brod Mukařov 492 Kostelec n. Č. l. Černé Voděrady 494 Strančice Všestary Tehov Světice Říčany - Říčany, Olivovna 495 Strančice Mnichovice Ondřejov Zvánovice Černé Voděrady řada Modrá škola Průhonice Čestlice 609 Strašnická Říčany Tehovec, Vojkov Mukařov Louňovice Vyžlovka - Kostelec n. Č.l. vlak S9 (Praha Horní Počernice) Praha hl. n. Říčany u Prahy Světice Strančice Mnichovice Mirošovice u Prahy Benešov u Prahy řada E - autobusová doprava mimo PID E17 Pacov Řehenice Kamenice Sulice Roztyly E86 Benešov Pyšely E87 Benešov Pyšely E91 Český Šternberk Řehenice Kamenice Sulice Roztyly E92 Miličín Řehenice Kamenice Sulice Roztyly Praha, Florenc Sulice Kamenice Řehenice Jihlava Síť autobusové a železniční hromadné dopravy na území MAS Říčansko (zdroj: 33

34 Cyklistická doprava Území Říčanska je protkáno celou řadou značených cyklistických tras. Většina využívá stávající asfaltové nebo lesní komunikace. Jen minimum je vedeno po samostatných stezkách. Územím prochází nebo do něj zasahují následující cyklistické trasy: Dálková cyklotrasa č. 1 Praha Brno v trase Praha, Národní divadlo - - Křenice Březí Babice Mukařov Žernovka Vyžlovka - - Brno Dálková cyklotrasa Greenways Praha Vídeň v trase Praha, Stodůlky - - Průhonice a dále souběžně s cyklotrasou č. 11 do Lomu u Tábora - - Vídeň Cyklotrasa č. 11 Újezd Průhonice Dobřejovice Herink Čenětice Křížkový Újezdec Petříkov Štiřín Kamenice Zbořený Kostelec - - Lom u Tábora Cyklotrasa č. 19 Posázavská stezka - Lísek u Žďáru nad Sázavou - Malešín u Řehenic Davle Cyklotrasa č Březí Říčany Strančice Mnichovice - Mirošovice Senohraby - Zlenice, řeka Sázava Cyklotrasa č Říčany - Jureček Cyklotrasa č Žernovka Louňovice Svojetice Klokočná - Mnichovice Cyklotrasa č Hrušov Ondřejov Zvánovice Černé Voděrady - Louňovice Cyklotrasa č Jevany Struhařov Tehov - Říčany, Olivovna Cyklotrasa č Kunice Mirošovice Turkovice Hrusice - Hrusice, Šmejkalka Cyklotrasa č Říčany Kolovraty - Královice Cyklotrasa č Průhonice Čestlice Nupaky Kuří - Říčany Cyklotrasa č Dobřejovice Modletice Popovičky Radimovice Petříkov Brtnice Lojovice Pyšely Cyklotrasa č Strančice Kunice Velké Popovice Brtnice Řepčice Kamenice Těptín Nová Grybla Cyklotrasa č Senohraby Pětihosty Pyšely Nespeky Cyklotrasa č Babice Strašín Svojetice Struhařov Černé Voděrady, Borka Cyklotrasa č Kostelec n. Č. l. Černé Voděrady Kostelní Střimelice Hradové Střimelice Stříbrná Skalice Stříbrná Skalice, Na Hradcích Cyklotrasa č Pražské kolo na Říčansku v úseku Vestec - Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Kuří, Říčany, Kolovraty Cyklotrasa č Říčany Pacov Cyklotrasa č Babice Doubek Zahrady u Českého Brodu Cyklotrasa č Březí Sluštice Újezd nad Lesy Klánovický les Cyklotrasa č Štiřín Kostelec u Křížků Kamenice Okružní cyklotrasa Krajem Josefa Lady Říčany Tehov, Struhařov Černé Voděrady Zvánovice Ondřejov Turkovice Senohraby Pětihosty Pyšely Lojovice Brtnice Řepčice Kamenice Kostelec u Křížků Štiřín Velké Popovice Kunice Strančice Otice Jažlovice Voděrádky Říčany Turistické trasy Říčansko je vhodným cílem pro turistiku. Je zde celá řada turistických tras a naučných stezek a okruhů. Vzhledem k blízkosti hlavního města Prahy zde výrazně převažuje jednodenní rekreace. Nejen příroda, ale také relativně snadná dostupnost vtiskla Říčansku jedno z TOP míst pro trávení volného času Pražanů. Územím MAS Říčansko procházejí následující značené turistické trasy označené Klubem českých turistů (KČT), které jsou vhodné pro pěší turistiku: červeně značené trasy: 1) Mnichovice Všešímy Zaječice Lojovice Ládví Kamenice Těptín (Borek) 2) (Úvaly Hradešín) Žernovka Louňovice Vyžlovský rybník - Jevanský rybník - Černé Voděrady Ondřejov Hrušov 3) (Klánovice Škvorec - Třebohostice) Babice Strašín Říčany 4) (Hostivař Petrovice Újezd) Průhonice (Osnice - - Jílové u Prahy) 34

35 5) (Kostelec n. Č. l. - ) Černé Voděrady 6) (Nespeky) Malešín (Zbořený Kostelec - - Kamenný Přívoz) modře značené trasy: 7) (Senohraby) Mirošovice Dolní Lomnice Velké Popovice Kamenice Kostelec u Křížků Sulice (Psáry Libeř Libřice) 8) (Chocerady - ) Zvánovice Pod Struhařovem 9) Říčany Vojkov Mukařov Louňovice Voděradské bučiny - (Jevany - - Sázava) 10) (Chlum rozc.) Ondřejov Turkovice Hrušov 11) Pyšely, Loretánská kaple Pyšely (Vysoká Lhota) 12) (Nespeky) Řehenice Babice Ládeves Ládví 13) Těptín Markvart, rybník (Pohoří Jílové u Prahy Luka p. Medníkem) zeleně značené trasy: 14) Babice Žernovka Vyžlovka (Jevany - - Zahrady u Českého Brodu) 15) Říčany, Na Rychtě Tehov Svojetice Černé Voděrady, Dolina (Hradec, Oplany) 16) Velké Popovice Kunice Strančice Mnichovice 17) Lojovice Štiřín Kamenice Kostelec u Křížků 18) Říčany Strašín 19) Hubačov (Senohraby) Hrušov Lensedly 20) Brtnice V Tejčku, rozc. žlutě značené turistické trasy: 21) (sv. Donát Škvorec) Doubek Babičky Mukařov 22) Černé Voděrady Pod Kobylou - Vyžlovský rybník 23) (Chocerady Kaliště) Ondřejov Třemblat Mnichovice Klokočná Vojkov 24) (Prosečnice) Kostelec u Křížků Nechánice, hotel René 25) Mirošovice Hrusice Ondřejov 26) Struhařov Pod Struhařovem 27) V Údolí Botiče Radějovice Čenětice Radimovice Velké Popovice Brtnice Mokřany Gabrhele Pyšely Územím též prochází několik naučných stezek různých délek. Naučná stezka Říčansko Začíná: Říčany, Masarykovo náměstí, stará radnice Končí: Říčany-Radošovice, koupaliště Jureček Délka: 9 km Zastávek: 18 (Říčany, Hrad, Stromy, Marvánek, Rybníkářství, Botanika, Savci, Myslivost, Houby, Les, Voda a prameny, Hmyz, Zemský povrch, Geologie, Bezobratlí, Plazi a obojživelníci, Ptáci, Životní prostředí) Značení trasy: zelenobílé značky naučných stezek Vznikla: 2003 Tvůrce stezky: Městský úřad Říčany odbor životního prostředí Naučná stezka Cesta kocoura Mikeše Začíná: Hrusice, střed obce, u fary naproti kostelu Končí: Říčany, Masarykovo náměstí, před infocentrem Délka: cca 20 km Zastávek: 12 (Pohádkové Hrusice, Stará cihelna, Kožený vrch, Mariánská pouť, Hladový Mikeš, Setkání s husopaskou, Struhařovská pastvina, Babička s nůší, Mikeš straší, Mikeš ukraden, Starostovic Mícinka, Konec putování) Značení trasy: neznačena; na většině křižovatek turistické ukazatele s červenobílým psaníčkem a označením Mikešova stezka Vznikla: květen 2005 Tvůrce stezky: Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj 35

36 Naučná stezka Klokočná Začíná: poblíž obce Tehovec-Vojkov, počátek žluté turistické značky na silnici Praha Kutná Hora (nedaleko zastávky autobusu PID Tehovec, Vojkov ) Končí: les u obce Klokočná, poblíž turistického rozcestí Jedlice Délka: cca 3 km Zastávek: tabule Mapa, tabule A (obě vždy společně na více místech) + 10 panelů označených B (B1 až B10) + tabule C (Mapa, A. (Úvodní), B1. Pokročilá fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření, B2. Výzkum a působení lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha v rámci demonstračního objektu Klokočná, B3. Těžba dřeva a její význam pro pěstování lesa, B4. Hospodářská úprava lesů, B5. Přirozená obnova jedle a její obhospodařování, B6. Doplňování přirozené obnovy lesa umělou dosadbou, B7. Převod na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření v porostech středně vzdálených stanovenému cíli, B8. Přirozená obnova lesních porostů, B9. Počáteční fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření, B10. Dříve uplatňovaný způsob holosečného hospodaření dle věkové struktury porostů, C. Objekty pro návštěvníky lesa Lesního závodu Konopiště Značení trasy: bez vlastního značení, vede po žluté turistické značce (až na krátký závěrečný úsek) Vznikla: stávající verze v roce 2011 Tvůrce stezky: Lesy České republiky, s. p. Lesní závod Konopiště Polesí Říčany Lesnický úsek Klokočná Naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera Začíná: Mirošovice u Prahy, železniční zastávka Končí: Kamenice, Ringhofferovo náměstí (autobusová zastávka) Délka: cca 20 km + cca 5 km slepé odbočky Zastávek: 10 (Začátek stezky, Tvář Ringhofferovy krajiny, Lesní studny, Historie a současnost velkopopovického pivovaru, Přírodní park Velkopopovicko, Zámek Štiřín Kamenické hamry, Život a dílo barona Ringhoffera, Rotunda a kostel sv. Martina, Konec stezky) Značení trasy: nemá svoje vlastní značení, vede po stávajících značených turistických trasách; závěrečný úsek z Kostelce u Křížků do Kamenice neznačen Vznikla: květen 2005 Tvůrce stezky: Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj Naučná stezka Kunickou přírodou Začíná a končí: obec Kunice, Haškova ulice, u vstupu do Sportcentra hotelu Zámek Berchtold Délka: cca 1,2 km Zastávek: 10 (Start, Rybník Žlábky, Rostliny a bylinky, Ptáci, Život v lese, Stopa, Plody lesa, Geologie, Ekologická výchova, Stromy) Značení trasy: dřevěné ukazatele na křižovatkách Vznikla: 2011 Tvůrce stezky: občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí (realizace z výzvy MAS Říčansko) Naučná stezka Mukařov Žernovka Začíná: obec Mukařov, Tyršova ulice, u kostela Nanebevzetí Panny Marie Končí: obec Žernovka, u křižovatky ulic Doubecká a V Průhoně, u hasičské zbrojnice Délka: cca 1,5 km Zastávek: 8 (Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mukařovsko v minulosti a současnosti, Osobnosti Mukařova a okolí, Mukařovsko jako součást historického území, Les jako významný krajinotvorný prvek Mukařovska, Nová alej, Pomník padlým, Kamenictví na Žernovce, v Srbíně a okolí, Žernovka) Značení trasy: bez značení Vznikla: červen 2010 Tvůrce stezky: občanské sdružení Mukařov-sko, obec Mukařov (realizace z výzvy MAS Říčansko) Naučná stezka Po stopách kameníků Začíná a končí: Louňovice, Horní náves, u Louňovického kamenického skanzenu Délka: cca 22 km (možno rozdělit na dva okruhy 13,5 km a 10 km) 36

37 Zastávek: 13 (taggová verze stezky 14) (Louňovický skanzen, Kaménka, U svatého Jana, K Zaječí, U Ranche, Na Viničkách, Na Skalce, Náves Srbín, Dubina, Zelená cesta, Pod kamenickou hospodou, Jezírko, Pamětní kámen) Značení trasy: bez jakéhokoliv značení Vznikla: 2011/2012 Tvůrce stezky: Mukařov-sko, o. s., Svazek obcí Ladův kraj (realizace z výzvy MAS Říčansko) Naučná stezka Pohádkové Hrusice Začíná a končí: obec Hrusice Délka: různá Zastávek: úvodní + 5 (Pohádkové Hrusice, Šmejkalka, Hubačovský rybník, Rodný dům Josefa Lady, Obecní pastouška, Jedličkova louže) Značení trasy: bez značení Vznikla: 2004 Tvůrce stezky: Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj Stezka historií Louňovic začíná: Louňovice, Obecní ulice, střed obce, před minimarketem Končí: Louňovice, místní část Louňovičky, křižovatka ulic Sluneční / Na Mokřině Délka: cca 4,5 km Zastávek: úvodní + 8 (Dolní náves, Horní náves, U hřiště, U hájovny, Šestákova rokle, Na Horáku, Louňovický rybník, Louňovičky) Značení trasy: bez značení Vznikla: září 2007 Tvůrce stezky: obec Louňovice Naučná stezka Voděradské bučiny Začíná a končí: Jevany (na konci hráze Jevanského rybníka) nebo Vyžovka (na rozcestí Vyžlovský rybník ). Je ale možno začít a skončit kdekoliv na trase stezky. Délka: cca 8 km Zastávek: úvodní + 8 (Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (úvodní), Vodní ptáci, Savci Voděradských bučin, Povodí Lesní potok území studia kvality životního prostředí, Lesní ptáci Voděradských bučin, Dřeviny přirozeně rostoucí na území Voděradských bučin, Vodní a suchozemský hmyz území Voděradských bučin, Penčické údolí, Geologie, Voděradských bučin Značení trasy: zelenobílé značky naučných stezek Vznikla: 2003 Tvůrce stezky: ČZU v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy Naučná stezka u golfového hřiště v Pyšelích Začíná a končí: Pyšely, u rybníka Debrný, parkoviště pro návštěvníky golfového hřiště Délka: 2,2 km Zastávek: 10 (Začátek, Rybník a jeho obyvatelé, Obojživelníci a plazi, Les a jeho plody, Historie golfu, Les, Zvířata v lese, Ptáci, Ladův kraj a Mikešova cesta, Historie Pyšel a pověsti) Značení trasy: ukazatele, zelenobílé značky naučných stezek Tvůrce stezky: Loreta Golf Club Pyšely Běžkařské trasy, Lyžování Na území MAS Říčansko jsou též vytipovány doporučené běžecké tratě, které bývají v zimní sezóně pravidelně udržovány. Udržovány jsou následující trasy: Říčany/Klokočná R1 okruh Tehov pole - 3,27 km R2 Tehov pole Mikešovo zastavení 1,59 km Senohraby S1 Senohrabský okruh (okruh Vavrák) 6 km 37

38 Ondřejov O1 okruh Hvězdárna 2,47 km O2 okruh Zvánovice 3,6 km Kunice K1 okruh Berchtold - 4,29 km Mnichovice/Šibeniční vrch M1 okruh Malá Šumava 6,64 km Kamenice Štiřín KA Štiřín sever 8,3 km KA Vlková Ládvec 2,26 km V následujících oblastech jsou doporučeny další trasy, které však nejsou upravovány: Hornopožárský les u Těptína, okolí Kostelce u Křížků, Klokočná Svojetice Voděradské bučiny, Ondřejov Lensedly Ke sjezdovému lyžování je možné provozovat sjezdovku na Šibeničním vrchu v délce 250 m. Během zimní sezóny lze využít jak denní tak i večerní lyžování. Železniční doprava Územím prochází dvoukolejná elektrifikovaná trať č. 221 z Prahy do Benešova, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru (dálkový železniční tah Děčín Horní Dvořiště). Osobní doprava je integrována do systému Pražské integrované dopravy (PID). Projíždějící rychlíky v řešeném území nezastavují. Na území MAS Říčansko jsou následující železniční stanice a zastávky: Říčany u Prahy, Strančice, Mnichovice a Mirošovice u Prahy. V osobní dopravě je zavedena taktová doprava, kdy v úseku (Praha) Říčany Strančice jezdí vlakové spoje ve špičkách pracovních dnů 4x do hodiny, mimo špičky obvykle 2x do hodiny. Nejfrekventovanějšími stanicemi jsou Říčany a Strančice (kam je vedeno několik navazujících linek autobusové dopravy). Zdroj: společností Ekotoxa s.r.o. 38

39 Letecká doprava V jihozápadní části města Říčany v nadmořské výšce 380 m n. m. se nachází neveřejné vnitrostátní letiště pro sportovní létající zařízení Říčany (kód ICAO: LKRICA). Letiště je využíváno k provozu ultralehkých letadel, sportovnímu a vyhlídkovému létání (včetně pilotní školy) a je přístupné pro letecké modeláře. Vodní doprava Na území MAS Říčansko není infrastruktura pro vodní dopravu. Pouze na řece Sázavě jsou půjčovány lodě pro rekreační využití Občanská vybavenost a služby Vybavenost obcí zahrnuje především školství, zdravotnictví, sociální služby a zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Sídelní struktura regionu, více malých obcí, a také blízkost Prahy s sebou přináší mnohé nevýhody a jednou z nich je právě i slabší vybavenost sídel občanskou infrastrukturou. Další podstatný vliv na dostupnost a kvalitu občanské vybavenosti území má i obrovský nárůst počtu obyvatelstva. Neregulovaná výstavba rodinných domů a populační boom způsobil akutní nedostatek míst ve školách a školkách, nedostatek pošt, lékařů, prodloužila se dojížďková a časová vzdálenost za službami základního typu, atd. Vybavenost obcí se liší podle velikosti obcí, v regionu je 10 obcí do 500 obyvatel, 14 obcí do 1000 obyvatel a 8 obcí do 2000 obyvatel. Všechny tyto obce disponují pouze základní občanskou vybaveností. Pouze v 7 obcích nad 2 tis. obyvatel a ve městech je nabídka občanské vybavenosti širší a je využívaná i obyvateli malých obcí, kteří sem dojíždějí za prací či právě za službami, které v místě bydliště postrádají. Obyvatelstvo vzhledem k blízkosti města Benešova na jižním okraji regionu a Prahy na severní straně, kam značná část obyvatel obcí dojíždí za prací, využívá služeb a vybavenosti v těchto městech. Jde především o zdravotnické a sociální služby. Nicméně kvalitní a dostatečná občanská vybavenost je jedním ze základních pilířů stability regionu, aby byl dobrým místem pro život svých občanů. V regionu je nutné podporovat organizace plnící role sociálního koordinátora, jako např. otevřené komunitní školy, knihovny, nemocnice, domovy důchodců, komunitní centra a kulturní domy, aby nedoházelo k prohlubování sociální izolace lidí, a také ke zvyšování rozdílů mezi starousedlíky a novousedlíky, a aby lidé vnímali svůj domov jako DOMOV a ne pouze jako noclehárnu, jak je často zázemí Prahy nazýváno. Zdravotnictví Významnou část regionu MAS Říčansko obsluhuje Nemocnice s poliklinikou v Říčanech (ul. Smiřických). V nemocnici funguje oddělení interny a chirurgie se 104 lůžky, z toho 8 lůžek JIP a 25 lůžek následné péče. Ambulantně se ošetřují pacienti interny, chirurgie, gastroenterologie, revmatologie, cévního oddělení a rehabilitace. Dalšími významnými zdravotnickými zařízeními Říčan jsou tzv. Poliklinika (centrum praktických a odborných lékařů), která sídlí ve Štefánkově ulici, a centrum lékařů U Bílého lva a v tzv. Lihovaru. V menších sídlech regionu MAS Říčansko se nachází 69 praktických a odborných lékařů. Na území regionu dále nalezneme tyto praktické a odborné lékaře: Praktičtí a odborní lékaři v MAS Říčansko Zařízení Počet Obec Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 19 Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Říčany, Velké Popovice, Kamenice, Průhonice, Ondřejov, Strančice, Mnichovice, Mukařov, Pyšely, Vyžlovka Mnichovice, Ondřejov, Strančice, Říčany, Velké Popovice, Mukařov, Kostelec u Křížků, Pyšely, Průhonice

40 Pracovní verze k Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa 19 Samostatná ordinace praktického lékaře gynekologa 5 Samostatná ordinace praktického lékaře specialisty (oční, kožní, alergologie, ORL, interna, ortopedie, psychiatrie, neurologie, plicní, diabetologie, SONO, endokrinologie..) 33 Zařízení lékárenské péče (lékárny) Nemocnice Středisko záchranné služby a zdravotnické pomoci Léčebna dlouhodobě nemocných 13 1 rychlé 1 1 Říčany, Kamenice, Ondřejov, Velké Popovice, Mukařov Říčany, Kamenice, Velké Popovice, Mnichovice, Průhonice Říčany, Velké Mnichovice Popovice, Struhařov, Říčany, Mukařov, Čestlice, Strančice, Mnichovice, Velké Popovice, Kamenice Říčany (chirurgické a interní lůžkové oddělení, interní a chirurgické ambulance, RTG oddělení, oddělení klinické biochemie) Říčany Tehovec část Vojkov Na základě vlastního šetření MAS má pouze 13 obcí buď zdravotní zařízení, nebo soukromého lékaře, zbytek obyvatel dojíždí do spádového města Říčany a dále pak do nemocnice v Praze (Krč, Motol) nebo nemocnice Benešov. V regionu není pohotovostní stomatologická služba a lidé musí dojíždět do Prahy. Lékárenská pohotovost je v lékárně v Říčanech v Lihovaru otevřeno je každý den od 8.00 do a v obchodní zóně Čestlice otevřeno každý den od 9.00 do Vybavenost službami v oblasti zdravotnictví v území MAS Říčansko Zdroj: Ekotoxa s.r.o. 40

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 1 Modelový příklad zpracování RURÚ v rámci ÚAP SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška,

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 3 Vzorový příklad užití metodiky v SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing.

Více

Platforma starostů ORP Říčany. Navýšení kapacity ZŠ Kostelec n. Č. l. Navýšení kapacity MŠ Kostelec n. Č. l. Rozšíření kapacity MŠ Zvánovice

Platforma starostů ORP Říčany. Navýšení kapacity ZŠ Kostelec n. Č. l. Navýšení kapacity MŠ Kostelec n. Č. l. Rozšíření kapacity MŠ Zvánovice č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 1 1.1. Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Platforma starostů ORP Období realizace 1/2016 6/2018 kontinuálně Nositel budoucího projektu

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy PID Praha - Čerčany km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 2511 9107 2513 9109 2515 Poděbrady Kolín 0 Praha hl.n. P 0 17 4 07 4 37 4 50 5 07 5 20 5 37 5

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově

Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově Autor: Ing. Vít Šoupal Datum realizace: červenec-srpen 2008 Verze:

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha

Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha REGION JIH - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Problematika řešení skupinového vodovodu v oblasti bez větší aglomerace z hledisek vodohospodářských i ekonomických Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout Vodohospodářský

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014 Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014 BMO v rámci Jihomoravského kraje Strategické plánování aglomerací v ČR NUTS 5 obecní úroveň:

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více