23_ :24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 23_ :24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 23_ :55 Stránka 2 Jifií Îáãek âeská PANÍ ?? Poslyšte chválu vzácné české paní, která své bližní řídí pevnou dlaní, má přehled o všem, chválí, trestá, velí, aby byl život jaksepatří skvělý. Ví zkrátka svoje, odebírá Vlastu, ví, že je třeba mužům bránit v chlastu - jen ať si dají kolu nebo tonik, pak samy zmizí hrůzy z černých kronik. Muži jsou děti, věčně by si hráli - nutno jim vštípit pevné ideály! Jen proto tedy chválí, trestá, velí - aby byl život jaksepatří skvělý. A velí rázně, jako maršálkyně - doma i v práci, v posteli i kině. Proč by si hrála na bezbrannou vílu? kresba: Jarmila Jifiincová Velení ovšem škodí sex-appealu. A manžel - ejhle! - využije chvíle a honem skočí pod peřinu k víle, aby ji chránil před nepřízní světa - takže je rázem blázen, hňup a sketa. Hej, vzácná paní, neměj zmatek v hlavě - náš doktor Plzák poradí ti hravě: Muži jsou trubci, mají čerta v těle. Chtějí mít vílu a ne velitele. Nic není snazší, naše vzácná paní: stačí být vílou, jíž se muži klaní, která si neví rady vůbec v ničem - tím zkrotíš muže mnohem líp než bičem. Jen křehká víla domůže se práva. Ó česká paní buďte věčně zdráva! Gratulujeme V mûsíci fiíjnu oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: Sedmdesátiny paní Dagmar Dynterová paní Jana Králová pan Vratislav Málek paní Hana Ogurková pan Jaroslav Svoboda pan Jiří Šimandl pan Václav Tichý Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Osmdesátiny paní Marie Králová estaosmdesátiny paní Ludmila Macková Devadesátiny pan Eduard Žáček Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších letpřejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.)

3 23_ :55 Stránka 3 Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta V sledky komunálních voleb SloÏení Zastupitelstva mûsta Odolena Voda Stanovisko stavební komise k návrhu prûm. zóny Zmûna poskytovatele peãovatelské sluïby od Vyjádfiení dopravce âsad Stfiední âechy Policie âr informuje Sportovní odpoledne ve kolní druïinû Zpráviãky z na í koliãky Obsazení velké tûlocviãny ve kolním roce Zájmová ãinnost na Stfiední odborné kole Odolena Voda.. 15 Leteck klub Daidalos Hasiãi Aero Vodochody se na Letné neztratili Fotbal Kina Titulní obrázek: Adam Vokáã, 3.B Srdečně zveme všechny zájemce o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Odolena Voda DNY OTEV EN CH DVE Í, které se konají dne 14. listopadu, 12. prosince 2006 a 9. ledna 2007 v dobû od 8.00 do hodin. Můžete si prohlédnout celý areál školy, její technické zázemí, dílny odborného praktického vyučování, učebny i Domov mládeže. ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin.textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Toto číslo bylo vydáno: 1/11/2006 Cena 7,- Kč

4 23_ :55 Stránka 4 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 11. a 18. září 2006 SCHVÁLILA: zavedení systému bezplatného sběru použitých pneumatik ve sběrných dvorech města, tj. u Technických služeb v ul. Úžická a v areálu kotelny v ulici V Malém háji) pro občany s trvalým pobytem v Odoleně Vodě (ne pro podnikatele) a uzavření smlouvy na likvidaci pneumatik s firmou.a.s.a. spol. s.r.o. Praha 8, s účinností od 1. října Bezplatný sběr je prozatím na zkušební dobu od 1. října 2006 do 31. prosince 2006 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v části kotelny v ul.v Malém háji č.p. 349, včetně dvou kotlů, komínového tělesa a dvou venkovních olejových nádrží s firmou MICRON, Praha 10 do s tím, že dojde ke změně účelu, tj. skladování lehkých topných olejů výsledek zadávacího řízení na cejchování vodoměrů studené a teplé užitkové vody výměnným způsobem v objektech ve vlastnictví města dle návrhu výběrové komise, vítězem se stala firma ENBRA Pražská s.r.o., Praha - cena ,50 Kč včetně 5 % DPH přidělení jedné vývěsky města na náměstí V. Hálka v Dolínku místnímu sdružení ODH a umístění jedné vývěsky stejného typu jako stávající, hrazené zfinančních zdrojů MS ODH v podloubí na Horním náměstí v Odoleně Vodě, pro prezentaci tohoto sdružení. přidělení jedné uvolněné vývěsky na Horním náměstí Vlastivědnému kroužku Vítězslav Hálek v Dolínku pro prezentaci tohoto kroužku vydání souhlasu k umístění sídla budoucího Bytového družstva 350 v nebytových prostorech obytného domu č.p. 350 v ul.v Malém háji opravu textu usnesení č. 7 RM 11/2006: Maximální přírůstky měsíčního nájemného v bytech v majetku města pro období od do určené v souladu se zák. č. 107/2006 Sb.o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006, a to ve výši: a) 26,20 % u bytů s centrálním vytápěním b) 32,10 % u bytů bez centrálního vytápění vyřazení majetku města z účetní evidence - anténa k vysílačce, fotoaparát Olympus, mobilní telefon Twist zrušení nájemního vztahu k bytu v ul. Nad Štolami v majetku města a Bytového družstva Dubina II, Pardubice a uzavření smlouvy o nájmu snovým nájemcem uzavření dohody o zániku nájmu bytu v ul. Pod Tvrzí v domě s malometrážními byty k a uzavření smlouvy o nájmu s novým nájemcem s účinností od uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města vrámci stavby Odolena Voda - Středotlaký plynovod ulice Postřižínská, Kudrnova, U Fary ve výši 15,- Kč za 1 bm se společností Vodárny Kladno- Mělník směrnici městského úřadu č. 3/2006 Oběh účetních dokladů, účtování o majetku, dispozice s majetkem s účinností od rozdělení ročních odměn komisím města, tj. komisi kulturní, sociální, bytové, stavební, sportovní, dopravní, životního prostředí, pro občanské záležitosti, pro projednávání přestupků, pro seniory, škodní a likvidační, za činnost členů komisí za rok RM VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: k vybudování provizorních vjezdů na pozemek v ul. Pražská v Dolínku pro Pharma Nord Praha s.r.o. (výstavba školicího střediska) pro výstavbu rodinného domu, studny a k odnětí části pozemku dotčeného stavbou ze zemědělského půdního fondu a ke vstupu do pozemku města pro zřízení vodovodní přípojky v ul. Úžická

5 23_ :55 Stránka 5 k výstavbě inženýrských sítí včetně komunikace na pozemcích v Dolínku, v ulici Čenkovská, pro 17 rodinných domů pro firmu ARYKA IN-WEST a.s. Praha 9 v zastoupení firmou Investing, Praha 1 za podmínek: požární hydranty instalovat zásadně jako nadzemní v zeleném pruhu komunikace obrubníky chodníků v místě křižovatek a přerušení snížit do úrovně vozovky jako bezbariérové doložit, že odvod dešťových vod z komunikací včetně ulpěných ropných produktů neohrozí kvalitu vody v rybníce - vyžádat stanovisko místního sdružení rybářů dodržet původní záměr výsadby zelených stromů v zeleném pruhu komunikace dle předchozích návrhů VZALA NA VĚDOMÍ: žádost občanské iniciativy k průmyslové zóně Úžice - Kozomín - Odolena Voda zprávy o činnosti komisí Rady města Odolena Voda a výborů Zastupitelstva města Odolena Voda za rok 2006 a vyslovuje předsedům a členům těchto komisí a výborů poděkování za jejich činnost informaci starostky o výsledku projednání dopravního přestupku tajemníka Městského úřadu Odolena Voda Oddělením dopravně správních agend Městského úřadu Brandýs nad Labem, kterého se dopustil dne 6. června 2006 při řízení služebního vozidla, a podporuje rozhodnutí řešit nastalou situaci odebráním osobního příplatku po dobu tří měsíců roku 2006 počínaje měsícem září. Zastupitelstvo města 25. září 2006 SCHVÁLILO: 3. úpravu rozpočtu města na rok 2006 zajištění pečovatelské služby pro občany města Odolena Voda od neziskovou organizací a vypsání výběrového řízení na neziskovou organizaci poskytující pečovatelskou službu Krajským úřadem Středočeského kraje postup prodeje pozemků v majetku města na bývalém školním pozemku a stanovilo 5 členů vyhodnocovací komise k realizaci vyřazení majetku města z účetní evidence z důvodu odcizení - videosystém vnější ostrahy prohlášení pro společnost Pharma Nord Praha s.r.o., Praha 8, že pozemek v ul. Pražská, parc.č. 228/11 v k.ú. Dolínek, který je předmětem kupní smlouvy, byl dle zastupitelstvu známých informací užíván výhradně k zemědělským účelům výši odměny pro členy finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva odstranění zbylé části plastového retardéru v ulici Školní, retardér asfaltový bude ponechán. DÁLE: vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o splnění úkolu uloženého zastupitelstvem na zasedání dne vzalo na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem a uzavření smlouvy o úschově kupní ceny s firmou Pharma Nord s.r.o. uložilo MěÚ připravit změnu rozpočtu na zajištění nákupu vozidla a termonosičů pro pečovatelskou službu a uložilo sociální komisi do připravit šetření priorit a směrů sociálních služeb občanům města Odolena Voda. Jana Blahnová místostarostka 3

6 23_ :55 Stránka 6 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Odolena Voda pro volební období Okrsek č. 1 Dolínek Okrsek č. 2 Dolní část obce Okrsek č. 3 Staré sídliště Okrsek č. 4 Okrsek Aero CELKEM Účast voličů seznam volilo % 50,86 47,06 45,18 49,87 47,72 Strana Počet hlasů % Poč et hlasů % Poč et hlasů % Poč et hlasů % Počet hlasů % ODH a SNK ED 125 3, , , , ,74 Nezávislí , , , , ,43 ČSSD , , , , ,97 Za lepší Odolena Vodu , , , , ,50 KSČM 301 8, , , , ,31 ODS , , , , ,10 Strana zelených 319 9, , , , ,95 4

7 23_ :55 Stránka 7 Složení Zastupitelsva města Odolena Voda podle výsledků voleb Č. Strana Kandidát Celkový počet hlasů 1 ODH a SNK ED Marek Bajer Nezávislí Jana Blahnová ČSSD 4 Za lepší Odolena Vodu Petra Kučerová 554 Miroslava Měchurová, PhDr. 510 Milan Ledvinka, Ing., CSc. 440 Věra Šulcová, MUDr. 502 Martin Dvořák, Ing. 460 David Hanžl KSČM Antonín Hanžl ODS Eva Odehnalová 846 Očenášková Sylva, MUDr. 765 Roman Straka 716 Jitka Predigerová, Mgr. 704 Miloš Hladík, Ing Strana zelených Marie Trávníčková, Ing

8 23_ :55 Stránka 8 Stanovisko stavební komise k návrhu strategické průmyslové zóny (SPZ) Úžice - Kozomín. Stavební komise města Odolena Voda přijala po pečlivém zvážení všech dosud známých skutečností toto stanovisko ke zřízení strategické průmyslové zóny Úžice - Kozomín a to při vědomí současných dostupných podkladů a informací známých ke dni 10. záfií 2006 SK vyjadřuje obavy: se zánikem úrodné půdy v daném území se zvýšením hluku v dané oblasti a tím zvýšení zátěže pro místní obyvatele se zvýšením automobilové dopravy v souvislosti se vznikem SPZ s vlivem stavby SPZ na život zvěře v dané lokalitě. SK je přesvědčena, že více než předpokládaná SPZ na k.ú. O.Voda bude negativně ovlivňovat tuto lokalitu projektovaná vysokorychlostní trať (VRT) zařazená do investic státního významu, která nejen část tohoto území odřízne od obce, ale pro občany Odoleny Vody se především zhorší dostupnost klidové zóny Velké vršky, jež má charakter regionálního biocentra že pokud nevznikne v tomto území SPZ dle předloženého návrhu, vznikne zde v dohledné budoucnosti jiná zástavba (např. bytová), kterou město bude daleko komplikovaně ovlivňovat a neumožní mu získat takové benefity jako z navrhované SPZ (již nyní jsou některé pozemky v území nabízeny k prodeji) s negativními dopady výstavby SPZ pokud se město Odolena Voda vzdá svého vlivu na možnost korigovat a usměrňovat výstavbu a zejména následnou činnost v daném území a vzdá-li se město Odolena Voda své možnosti ovlivňovat další návaznosti související s výstavbou SPZ, jako je infrastruktura, výsadba zeleně, omezení hlukové zátěže a automobilové dopravy že pokud město OV se nebude aktivně podílet na přípravě SPZ, bude pak muset osamoceně řešit veškeré problémy se vznikající SPZ na sousedních katastrálních územích související s infrastrukturou a zajištěním řádného fungování města a přijde o finanční zdroje, které lze následně použít v sociální oblasti, jako je péče o své starší a nemohoucí občany, nebo na rozvoj sportu a volného času, na opravu chodníků a komunikací, na opravu ostatního majetku města aj. Dotčené území obce Odolena Voda v projektované SPZ bezprostředně sousedí s pozemky k.ú. Kozomín a Úžice, o nichž tyto obce již rozhodly, že budou jejich průmyslovou zónou (logistický areál TESCO již v provozu, areál Afrika- Izrael před zahájením stavby). Vzhledem ke skutečnosti, že vznik SPZ byl již schválen všemi dotčenými okolními obcemi - Úžice, Kozomín, Postřižín (které budou nebo již jsou vznikem SPZ daleko více negativně ohroženy než Odolena Voda) doporučuje SK aktivní přístup ze strany města Odolena Voda.Ten lze přijmout jen tehdy, pokud se město aktivně zapojí do přípravy SPZ a stanoví tvrdé omezující podmínky pro vznik této SPZ na k.ú. našeho města. SK se domnívá, že jedině aktivní přístup města umožní Odoleně Vodě uplatnit své požadavky na ochranu životního prostředí a oprávněných zájmů občanů našeho města. SK se domnívá, že jednoduché odmítnutí záměru výstavby SPZ již v této fázi její přípravy uvrhne město OV do pasivní pozice, kdy již nebude možno cokoliv ovlivňovat a korigovat a SPZ vznikne tak, jak již koneckonců vzniká na území jiných obcí,bez našeho vlivu a bez toho,že město OV dokáže ovlivnit i další využití tohoto území. Vznik SPZ bude mít nepochybně přínos ekonomický jak pro místní obyvatele, podnikatele, tak pro město samotné a umožní vznik nových pracovních příležitostí. Je možností města ovlivnit, jaký druh pracovní činnosti se bude v daném území rozvíjet a kolik kvalifikovaných pracovních míst může území nabídnout i občanům našeho města. 6 SK se obává, aby se pfii vzniku a rozvoji SPZ nerozhodovalo O nás bez nás!!!

9 23_ :55 Stránka 9 Na základě shora uvedených skutečností a při vědomí trvale udržitelného rozvoje města a poměru potřeb a ochrany životního prostředí SK navrhuje ke zvážení: umístit průmyslovou zónu v severní části k.ú. Odolena Voda zmenšit plochu E1 a F3 o 1/3 (bylo již připomínkováno). Původní projekt SPZ zahrnoval 121 ha z k.ú. Odolena Voda a zasahoval jižní hranicí do vzdálenosti 250 m severně od Jordánu. Jako možnou a případnou kompenzaci nabídnout nevyužitou stávající průmyslovou zónu z k.ú. Odolena Voda a zahrnout ji do SPZ se všemi možnými potřebami pro město OV - vyřešení sjezdu z dálnice D 8, pokračování přeložky VVN aj. zapracovat zelený izolační pás široký minimálně 100 m v celé délce jižní hranice SPZ na k.ú. O.V. s napojením ke stávajícímu lesu Velké vršky, který by zasahoval až k dálnici D 8 a tím by opticky a esteticky zcela oddělil i již stojící objekty (Tesco) od města OV (bylo již požadováno), požadovat realizaci zeleného izolačního pásu s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací v zónách E1, F3 - ve vztahu k již existující stavbě Tesco ihned! podél (kolem) zeleného pásu vybudovat komunikaci pro pěší a pohyb po kolečkových bruslích /tzv. dráhu pro in line/ zahrnout do nové dopravní sítě k obslužnosti SPZ severozápadní spojku obchvatu obce Odolena Voda. Po dobu výstavby SPZ bude využita kamenolomem Čenkov a při provozu průmyslové zóny bude sloužit jako dopravní tepna zaměstnancům z průmyslové zóny, požadovat na náklady investora vybudování spojky (obchvatu) od křižovatky silnice s odbočkou na obec Kopeč k silnici (O.V.-Úžice). (Tato komunikace je v souladu se stávajícím ÚP obce Odolena Voda.) požadovat na silnici spojující OV a Úžice (24211) vybudování pruhu pro cyklisty rozšířením stávající nebo souběžně s touto komunikací (bezpečná dostupnost lokality pro zaměstnance i pomocí kola) na uvedené komunikaci (24211) do obce Odolena Voda omezit pohyb vozidel zákazem vjezdu vozidel nad 7,5 t upřednostňovat využití plochy E1 a F3 pro lesnickou a zahradnickou činnost, max. pak pro vědu a výzkum a zakázat na uvedeném území chemickou výrobu, farmacii a výzkum a výrobu v oblasti jaderné energie, stanovit požadavky max. hlukové a tepelné zátěže okolního prostředí omezit zastavěnost a to včetně obslužných, technických a pomocných staveb (komunikace, rezervoáry vody, jímky apod.) v daném území na max. 60 % plochy, omezit max. výšku zástavby na 12,5 m a stanovit podmínku vysázet v blízkosti vzniklých budov pás zeleně po celém průčelí (ze všech světových stran) s ohledem na dopravu a přístup k objektům a podél celého průčelí hrany pozemku v území pro faktické oddělení průmyslové zástavby a klidové části města OV požadovat vybudování aquaparku mezi vzrostlým pásem izolační zeleně a městem Odolena Voda a tím vytvořit jakýsi přechod od průmyslové výstavby přes volnočasové aktivity u rybníku Jordán, zahrádkářskou kolonii až krodinnému bydlení dolní části města požadovat po budoucích investorech závazek spoluúčasti na chodu města využitím sponzorských příspěvků na sport, kulturu, opravy historických památek a podobně. SK doporuãuje mûstu OV vyvinout v rámci svazku mûst a obcí vdaném regionu ve keré snahy pro roz ífiení místního honebního spoleãenstva spojením s ostatními obcemi v regionu. Stavební komise navrhuje MûZ zadat zhotovení nového Územního plánu a Strategického plánu rozvoje mûsta, pfii jejichï zpracování by se provûfiily ve keré moïné negativní dopady v stavby v navrhovaném území (SEA, EIA) na Ïivot ve mûstû Odolena Voda, na Ïivotní prostfiedí a jejichï v sledkem by byly takové dokumenty, které budou odpovídat souãasn m a budoucím poïadavkûm a potfiebám mûsta a budou odrá- Ïet souãasnou realitu a plán rozvoje mûsta s ohledem na ochranu Ïivotního prostfiedí a na potfieby obyvatel mûsta Odolena Voda. Milo Hladík 7

10 23_ :55 Stránka 10 Změna poskytovatele pečovatelské služby od S přijetím nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který bude účinný od 1. ledna 2007, došlo ke změně poskytování sociálních služeb a zodpovědnost za zajištění těchto služeb včetně financování přechází na obce. Pečovatelská služba Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, která v našem městě zajišťovala pečovatelské služby, byla zrušena Krajským úřadem Středočeského kraje k 31. prosinci Na základě dohody bude pro město Odolena Voda tyto služby poskytovat od 1. ledna 2007 Farní charita Neratovice. Všichni současní klienti budou se změnou včas seznámeni při osobní návštěvě zástupců Farní charity a sociálního odboru městského úřadu. Eva Odehnalová Farní charita se představuje Farní charita Neratovice (pod dřívějším názvem Česká katolická charita) začala působit v Neratovicích již v r pod vedením pana faráře Kubého, který tuto organizaci založil s myšlenkou pomoci potřebným lidem jak z hlediska zajištění zdravotní péče, tak i péče sociální, aby tito lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Obě tyto služby fungují společně, 8 což je velkým přínosem pro naše klienty. Při zdravotní domácí péči nabízíme ošetřovatelskou rehabilitaci po cévních příhodách či operacích, aplikaci injekcí a inzulínu, odběry krve, kontroly zdravotního stavu, převazy, hygienu, dohled nad užíváním léků nebo např. i půjčování kompenzačních pomůcek.

11 23_ :55 Stránka 11 Tuto činnost vykonávají registrované zdravotní sestry v domácnostech klientů. Na tuto službu navazuje i služba pečovatelská, která se snaží pomoci lidem, kteří si v důsledku stáří,postižení nebo nemoci nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, ale chtějí i nadále setrvat ve svém domácím prostředí.těmto klientům nabízíme donášku obědů, úklid domácností, pomoc při osobní hygieně, obstarání nákupů nebo též doprovod k lékaři či na úřady a osobní asistenci. Pečovatelskou službu vykonávají odborně vyškolené pečovatelky. V současné době máme v Neratovicích 65 klientů ošetřovatelské služby a 53 klientů pečovatelské služby. Máme zde vybudované zázemí a město naši činnost finančně podporuje. Farní charita Neratovice je nezisková organizace, a proto musí každoročně žádat o granty na svoji činnost. Díky našim dlouholetým zkušenostem získáváme granty z MPSV, ze Středočeského kraje, z programu PHARE či z různých nadací. Postupně se naše činnost rozšiřuje i do dalších měst a obcí a rozšiřuje se i nabídka námi poskytovaných služeb. Zdravotní péči dnes zajišťujeme v okresech Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Praha - Kbely a Klánovice. Zajišťujeme nejen pečovatelskou službu, ale provozujeme i Dům s pečovatelskou službou v Libiši a dva Denní stacionáře pro seniory - v Obříství a v Černošicích. Stacionář je denní centrum pro lidi, o které pečuje rodina, ale vzhledem k zaměstnání jim nemůže poskytnout celodenní péči,nebo pro ty,kteří žijí osamoceně a potřebují dohled a kontakt se svými vrstevníky. Klientům je zde zajištěna strava, zdravotní péče, hygiena, dohled nad užíváním léků, ale zároveň se mohou účastnit i programu (ruční práce, společenské hry, kondiční cvičení...), který je pro ně připraven. Naším klientem se může stát každý, bez omezení věku nebo trvalého pobytu, či sociálního postavení, kterému tuto službu buď doporučí ošetřující lékař, sociální odbor, nebo ten, kdo o tuto službu požádá z vlastního rozhodnutí, a na základě sociálního šetření je mu tato služba přiznána. Nyní, v souvislosti s delimitací Krajské pečovatelské služby, se na nás obracejí i další obce se žádostí o zajištění sociálních služeb v jejich regionu, a proto se tento měsíc zúčastníme dalšího výběrového řízení na KÚ Středočeského kraje. Díky tomu, že jsme se stali největší charitní organizací pod pražskou diecézí, byli zástupci naší organizace pozváni na slavnostní otevření první česko-ugandské nemocnice ve městě Buikwe, kterou slavnostně vysvětil kardinál Miloslav Vlk.Tímto krokem došlo v Ugandě k propojení projektu Adopce na dálku a zajištění zdravotní péče o tyto děti v zemi, kde dětská úmrtnost představuje hrozivých 60 %. Jsme velice rádi, že naše služby můžeme poskytovat na vysoké profesionální úrovni, že klienti i jejich rodiny naši práci oceňují a že díky naší pomoci mohou senioři prožít plnohodnotný život. Mgr. Dana Jare ová sociální pracovnice 9

12 23_ :55 Stránka 12 Peãovatelská sluïba - informace pro klienty Od bude v Odolenû Vodû zaji Èována peãovatelská sluïba Farní charitou Neratovice. Aby vám na e sluïby co nejlépe vyhovovaly, dovolujeme si vás poïádat v pfiípadû zájmu, o vyplnûní následujícího dotazníku: Mám zájem o: kolikrát t dnû dováïku obûda... nákupy... úklid domácnosti... osobní hygienu... osobní asistenci... doprovod na úfiady, k lékafii... pobyt v denním stacionáfii... jiné sluïby - prosím vyjmenujte Jméno klienta:... Adresa:... Telefon:... Vyplnûn dotazník odevzdejte prosím na sociální odbor va eho mûstského úfiadu a na e sociální pracovnice vás bude následnû kontaktovat. Dûkujeme! Farní Charita Neratovice Vyjádření dopravce ČSAD Střední Čechy s.r.o. k nejčastějším dotazům 10 Na základě četných stížností našich občanů na pravidelnou autobusovou dopravu poskytovanou dopravcem ČSAD Střední Čechy s.r.o., proběhlo 19. září jednání starostky města s jednatelem této společnosti panem Ing. Janem Čermákem. Aby se informace dostaly až k našim čtenářům, požádala jej starostka o písemné odpovědi na nejčastější dotazy. Níže tedy publikujeme jeho dopis, doplněný o znění otázek. Redakãní rada

13 23_ :55 Stránka 13 VPraze dne 26. září 2006 Úvodem,než odpovím na konkrétní dotazy,bych Vás seznámil se stavem nejetých spojů za poslední tři měsíce.celkem bylo do Vašeho města odjeto spojů na linkách 370,372 a 373 za 3 mûsíce.došlo k vynechání 22 spojû,z toho 13 spojů nejelo pro technickou závadu a u 8 došlo k selhání řidiče a u 1 k selhání dispečera.každá závada je důsledně vyšetřena a pokud je to zaviněno naším pracovníkem, je finančně postižen ve značné výši. Jak řešíte vynechání spoje a jaké jste zavedli opatření, aby k vynechání spojů nedocházelo? Abychom minimalizovali vynechání spojů je zajištěna každý den tak zvaná záloha, kdy řidič a autobus je připraven ve Vaší oblasti k okamžitému vyjetí jako náhrada. Bohužel někdy tato záloha při poruše ve vzdálenějším místě Vašeho regionu nestačí a pak dochází k časovým ztrátám při zajištění další zálohy ze Staré Boleslavi nebo Mělníka. Také jsme pro omezení selhání lidského faktoru zavedli hlášení řidičů při najíždění na první ranní spoj a tím mohli zamezit pozdnímu výjezdu. V měsíci září jsme ještě zesílili zálohu o jeden bus ve Vaší oblasti, abychom mohli rychleji reagovat při technické závadě. Budou na vašich linkách jezdit nové autobusy? V současné době je rozšíření vozového parku v oblasti Odolena Voda takovéto složení: Vrámci turnusových oběhů zajišťuje přepravu 39 autobusů, z toho 20 autobusů není starších 3 let. Částečná dotace od státu na obnovení vozového parku je v letošním roce na 8 busů. Koupíme jich 10, ale protože dopravu zajišťujeme 150 autobusy, tato obnova je nedostatečná. I proto jsme v loňském roce zakoupili 20 nových autobusů, z toho 14 jezdí ve Vaší oblasti. Z letošní dodávky budou 4 nasazeny u Vás. Budou v Odoleně Vodě jezdit kloubové a bezbariérové autobusy? Kloubové autobusy vyžadují jinou techniku jízdy a mají náročnější jízdní vlastnosti ať již v zatáčkách nebo v kopcích a také v zimě se hůře ovládají. Z těchto důvodů nemůžou jezdit na úzkých silnicích a v kopcovitém terénu se zatáčkami, které se vyskytují převážně v Panenských Břežanech a dále Dolínek a Odolena Voda. Co se týče bezbariérových autobusů, tak zatím nepočítáme s jejich nasazením na příměstských linkách v nejbližších letech, neboť jejich pořizovací cena je skoro trojnásobná proti příměstskému typu. Kolik minut před odjezdem musí řidič najet do výchozí zastávky? Mimo ranní a odpolední špičku, kdy časově nevychází možnost přistavit 5 minut před odjezdem pro minimum času mezi příjezdem a odjezdem dalšího spoje zejména při častém zpoždění pro silnou dopravní frekvenci, je povinnost přistavovat 3-5 minut před odjezdem spoje dle frekvence cestujících. Řidič by měl odbavit všechny cestující před stanoveným odjezdem. Lze v cílové stanici vystupovat i zadními dveřmi? Ano, v cílové stanici lze vystupovat předními dveřmi.všichni řidiči jsou takto proškoleni a za neochotu otevírat přední dveře v cílové stanici jsou finančně postihováni. Počítáte s úplným vyloučením parkování autobusů na Dolním náměstí v Odoleně Vodě? V autobusové dopravě je zákonem stanovena usměrňovaná cena a na náklady, které nejsou pokryty tržbami, přispívá stát prostřednictvím krajského úřadu a také obce. Proto je naše společná snaha minimalizovat náklady. Každým km navíc znamená zvyšování nákladů, a proto nemůžeme zajíždět parkovat daleko od konečné výchozí zastávky. Někdy to není ani možné z časových důvodů, pro krátký čas mezi odjezdem a příjezdem. Naší snahou bylo, aby autobusy stály v dopoledních hodinách v Praze, ale bohužel v oblasti Kobylis je nedostatek místa, a tak turnusová odstavení vozů jsou různá. Přesto se nám podařilo minimalizovat počet odstavených vozů na Dolním náměstí a využíváme i jiné části města a okolní obce (Veliká Ves, Postřižín). Ing. Jan âermák jednatel firmy 11

14 23_ :55 Stránka 14 Policie ČR informuje Policistům stačil na objasnění loupežného přepadení 1 den Dne 2. října 2006 přibližně ve hodin obdržela policie hlášení, že došlo k loupežnému přepadení benzinové čerpací stanice v obci Čelákovice. Podle výpovědi svědkyně vstoupil ve hodin do provozovny čerpací stanice maskovaný muž, který pod pohrůžkou násilí tuto ženu přinutil k vydání finanční hotovosti ve výši 9 466,- Kč a poté uprchl. Prověřování případu se ujali kriminalisté z Prahy-východ ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení PČR Čelákovice. Rozhodující stopou, která udala další směr vyšetřování, byla videonahrávka z průmyslové kamery zachycující pachatele na místě činu. Policisté místního obvodního oddělení v muži na záběrech poznali hříšníka,kterého před časem přistihli při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Následovalo prověření zjištěných poznatků a na základě toho policisté požádali státního zástupce o souhlas se zadržením podezřelého muže. Dne 3. října 2006 ve policie zadržela podezřelého čtyřiadvacetiletého muže z Plzeňska, který se následně ke spáchání loupežného přepadení také doznal. 4. října rozhodl policejní komisař o zahájení trestního stíhání a muže obvinil ze spáchání trestného činu loupežného přepadení. Zatímco za trestný čin řízení bez řidičského oprávnění může hrozit nanejvýš trest odnětí svobody na jeden rok, v případě loupežného přepadení obviněnému hrozí až deset let vězení. KrádeÏ propanbutanov ch lahví V úterý 17. října 2006 v době od 1.00 do 2.00 hodin se kdosi vloupal do prostor benzinové čerpací stanice v k.o. Odolena Voda. Neznámý pachatel poškodil visací zámky u skladové klece, odkud následně odcizil pět propanbutanových lahví na 2 a 10 kg. Způsobená škoda byla vyčíslena na 3 200,- Kč. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod Sportovní odpoledne ve školní družině SoutûÏící sleãny Fota: Jitka Predigerová 12 V úterý proběhla ve ŠD soutěž,,miss - AEROBIC. Akci připravily žákyně 5. B pro své mladší spolužačky ze 2. tříd. Všechny soutěžící i porota se na sportovní klání připravovaly velice pečlivě. Nechybělo sportovní oblečení, líčidla, ani krásné účesy. Za doprovodu moderní hudby a předcvičování děvčat začal souboj o titul. Svým cvičením strhly i publikum, které jim bouřlivě tleskalo a fandilo. Ale jak to v takových soutěží bývá, vyhrávají pouze tři vítězky. Ceny, které vítězky obdržely: krásné šerpy, korunky

15 23_ :55 Stránka 15 do vlasů a mnoho drobných dárků, které vyrobily starší spolužačky. Dovolte mi, abych poděkovala dívkám, které ve svém volném čase připravily pro své mladší spolužačky velice pěkné a zábavné odpoledne. Jmenovitě: Míše Kaprálkové, Míše Spurné, Terezce Práškové, Petře Rosecké a Verče Hámoňové. Dûkuje Jana ezáãová vedoucí D Zprávičky z naší školičky Porota a vítûzky Podzim u nás v matefiské kole Školní rok je již v plném proudu a všichni jedou ve svých kolejích. Paní učitelky jsou plné energie, nápadů a dobré nálady. A dětičky? Na některé čekala úplně nová třída - II. budova třída koťátek, která je nově vymalovaná s novým nábytkem, V celé budově jsou instalována plastová okna a školička U Kostela dostala nový žlutý kabát. Předškoláci se účastní plaveckého výcviku vkralupech nad Vltavou, dále mají možnost navštěvovat kurz angličtiny pod vedením pí D.Vachalcové a v červnu je čeká týdenní pobyt na školce v přírodě. A samozřejmě pro všechny jsme i na tento školní rok naplánovaly spoustu akcí - divadla, výlety, besídky. A tady jsou fotky z jedné z nich.vyhlásily jsme soutěž pro maminky: O nejlepší ovocný dort. Na vítěze samozřejmě čekala odměna! Katefiina Drbalová Foto: Pavla HámoÀová Foto: Jitka Predigerová Îáci ze 6.A vyrobili v hodinû pracovních ãinností skfiítky Podzimníãky a chtûjí se vám pochlubit. Nechte se inspirovat! 13

16 23_ :55 Stránka 16 Obsazení velké tělocvičny ve školním roce Den Čas v hod. Sportovní odvětví Cvičitel úklid Aerobik žabičky P. Kučerová pondělí Aerobik žákyně P. Kučerová ASPV rytmika dívky A. Kováříková ASPV zdravotní cvičení ženy V. Lohniská Cvičení žen P. Kučerová ASPV florbal muži M. Vokáč úklid Aerobik M. Černá úterý Trampolína žáci, žákyně L. Kelnar Judo dospělí J. Dvořák úklid Sportovní kroužek žáci Z. Volhejnová středa ASPV zdrav. cvičení žen V. Lohniská Skiklub do S. Férová úklid ASPV dívky rytmická gymn E. a L. Mužíčková čtvrtek Orientační běh žáci Z. Hartl, L. Kelnar Taekwon-do, GBHS L. Linhart ASPV muži A. Jirků Míčové hry D. Maternová úklid pátek Sportovní kroužek žáci Z. Volhejnová Trampolína, žáci L. Kelnar Judo dospělí J. Dvořák sobota Trampolína žáci L. Kelnar Orientační běh dospělí I. Koutný Zahájení cvičení: 11. září 2006 Ukončení cvičení: 22. června O zimních a jarních prázdninách se necvičí: t.j , Všechny závady hlásí cvičitelé ihned na tel nebo , na pozdější oznámení nebude brán zřetel. Cvičební oddíly, které nedodržují řád tělocvičny a ničí vybavení i např. tím, že hrají fotbal, nepřezouvají se nebo nezavírají dveře do budovy budou ze cvičení vyloučeny bez vrácení pronájmu. Odevzdání klíčů v týdnu po ukončení cvičení a před započetím hlavních prázdnin. Mgr. Alena SochÛrková fieditelka koly

17 23_ :55 Stránka 17 Zájmová činnost na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Odolena Voda Zájmová činnost na SOŠ a SOU v Odoleně Vodě je podporována sdružením ZENIT, které ku podpoře této školy vzniklo. Na škole pracuje 14 kroužků, jejímiž vedoucími jsou učitelé, mistři odborné výchovy a v několika případech i samotní žáci. Pracují zde tyto kroužky: odbíjená, střelecký kroužek, tenisový, motokárový, letecká technika Daidalos, letecko-modelářský - létající modely, letecko-modelářský - kity, kroužek kondiční kulturistiky, výpočetní techniky a programování. Dále fotografický kroužek - fotoklub a v rámci Jazykového klubu kroužky anglického, španělského a francouzského jazyka. V rámci kroužků pracuje více jak 200 studentů, což jsou asi 2/3 z celkového počtu studentů na této škole. Zájmová činnost rozvíjí vrozené předpoklady studentů a jejich vědomosti, získané v rámci řádné výuky odborných předmětů.vnímáme ji také velkou měrou jako formu prevence před nežádoucími sociálními patologickými vlivy, kterými je především tato věková kategorie značně ohrožena. Studenti jsou úspěšní v okresním i regionálním měřítku, především v oblasti sportovních aktivit. Bohatá zájmová činnost školy je možná díky společnosti ZENIT, jehož finančními donátory jsou rodiče samotných studentů, ale i další sponzoři, kteří výraznou měrou tuto společnost podporují. Jsou to: Bl. barvy s.r.o. Kralupy nad Vltavou, Autoopravna Jifií Roubal Kralupy nad Vltavou, BAFR design service spol. s r.o. Ústí nad Labem, Josef Rou al Třebenice a další. Díky sponzorům je také možné zajímavým způsobem ocenit ty nejlepší žáky v rámci každého školního roku. V uplynulém školním roce byli dva nejlepší studenti s průměrným prospěchem 1.0 odměněni následovně: Student 3. ročníku Střední odborné školy Zdenûk Ilich (autor následujícího příspěvku o klubu Daidalos) byl odměněn letem do Řecka a zpět v kabině letounu díky letecké společnosti Travel Servis a Canaria Travel. Student 3. ročníku Středního odborného učiliště Robert Tománek získal za stejné výsledky, tj. průměrný prospěch 1.0, možnost absolvovat zdarma autoškolu díky majitelce firmy paní Inge Zajíãkové zkralup nad Vltavou. Zdenûk Ilich (foto pilot Canaria Servis) Obûma studentûm je tû jednou, tentokrát touto formou, blahopfiejeme a v em sponzorûm, ktefií podporují rozvoj na í koly a studentû mnohokrát dûkujeme. PhDr. Libu e Martináková Robert Tománek (foto Michal Motyãka, student SO ) 15

18 23_ :55 Stránka 18 LETECKÝ KLUB DAIDALOS Už ze starověké řecké pověsti Daidalos a Ikaros je patrné, že lidé se myšlenkou vznést se do oblak zabývali již od nepaměti. Celé generace fascinoval ladný let ptáků. Ale jejich snaha napodobit je končila většinou tragicky. A jak člověk postupně z pevniny dobýval oceán, bylo jasné, že se podaří pokořit i ten nejzáhadnější - nebe. Uplynulo mnoho let od dob bratří Wrightů a jejich prvního letounu. Dnes už nám let strojů těžších než vzduch připadá naprosto samozřejmý a zdaleka se nepodobá jen pošetilému snu. To však neznamená, že ztratil své kouzlo. Ba naopak zdokonalováním letecké techniky se otevírají dveře do míst dosud neprobádaných tam, kam můžeme směřovat svůj zájem. Vždy najdeme něco nového, ohromujícího.to je jedno z největších kouzel letecké techniky - stále je se kam vyklánět, zdokonalovat a bádat. Tak i my, členové klubu Daidalos, se stále vrháme za novým poznáním a doslova hltáme každé informace, týkající se čehokoliv kolem letectví. Navzájem připravujeme přednášky, ať už o jednotlivých systémech letadel, či o konkrétních typech báječných létajících strojů. Naší pýchou je klubový časopis Letecká technika, kde členové uveřejňují své články. Organizujeme také různé exkurze do leteckých podniků a účastníme se zajímavých přednášek a besed. Tato činnost by nebyla možná bez podpory SOU a SOŠ Odolena Voda a společnosti ZENIT,při níž je náš klub zřízen.členství je zcela dobrovolné a studenti výše uvedené školy jej navštěvují ve svém volném čase. Prohloubí si tak znalosti získané v hodinách leteckých předmětů. Doufáme, že vás budeme moci někdy v budoucnu podrobněji seznámit s našimi aktivitami. Zdenûk Ilich Student 4. roãníku Stfiední odborné koly Odolena Voda Hasiči AERO Vodochody se na Letné neztratili Dne 19. září 2006 se v Praze na Letenské pláni konalo III. mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Jedná se o velmi divácky atraktivní soutěž, při které je věrně simulována dopravní nehoda jednoho nebo i dvou vozidel, z nichž může být jedno např. i obrácené na střeše, vozidla jsou různě na sobě poskládána tak, jak se to běžně stává po skutečné dopravní nehodě. Scénářů nehod je asi 20 a soutěžní družstvo plnící disciplínu je navíc uzavřeno v týlovém kontejneru, a nemůže tak sledovat přípravu nehody. Velitel zasahující jednotky musí 16 tedy po odstartování správně a účinně vyhodnotit situaci a rozhodnout o taktice vedení zásahu. Cílem je z takto havarovaných vozidel co nejšetrněji provést záchranu vážně zraněné osoby - poraněná páteř, zaklíněné nohy, krvácení, úraz hlavy, posttraumatický šok aj. K tomu hasiči využívají veškeré dostupné prostředky - hydraulické vyprošťovací nůžky a rozpínáky, sekyrky, pily, zvedací vaky, klíny a další.některé z potřebných nářadí si naši hasiči vyráběli i sami,protože na trhu jsou příliš drahé.

19 23_ :55 Stránka 19 Časový limit pro splnění úkolu je 15 minut. Soutěž hodnotí tým osmi rozhodčích, kteří se zaměřují na zdravovědu, použití technických prostředků a taktiku vedení zásahu.za každou hodnocenou činnost se udělují body a družstvo s nejvyšším bodovým ohodnocením vyhrává. Mistrovství České republiky se zúčastnilo celkem 14 nejlepších týmů HZS ČR z jednotlivých krajů, jedno družstvo ze Slovenska a jediný zástupce hasičských záchranných sborů podniků z celé České republiky - náš HZS AERO. Na Letné se závodilo navíc ve dvou disciplinách - ŠKODA Vozidlo je nutno stabilizovat pomocí podpěr a klínů, dostat se dovnitř ke zraněné osobě, navázat s ní kontakt a zejména u zachraňované osoby vzbudit pocit důvěry a psychicky ji uklidnit, následně dostat zraněného ven z vozu tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Fota: HZS Aero Auto Mladá Boleslav věnoval do soutěže úplně nové škodovky - Superb, nová Octavia i Fabia.Ve druhém kole se zasahovalo na vozidla stará. Bylo vskutku zničující sledovat, jak se takovéto auto stříhá a ničí. Samozřejmě si společnost Škoda ohlídala, aby se žádný ani sebemenší náhradní díl neztratil! Hodnotil se nejlepší výkon a součet obou výkonů. Za pěkné divácké kulisy - na Letné bylo místy až diváků - obsadili naši hasiči 3. místo v hodnocení za nejlepší výkon a v součtu obou kol pak celkově páté místo. Daleko za námi zůstaly jednotky např. z Ostravy, Ústí nad Labem, Zlína, Pardubic, Liberce aj. Tímto úspěchem jsme si potvrdili, že náš předloňský výsledek a třetí místo na Mistrovství České republiky v Pardubicích nebylo náhodné. Osobně si získaného výsledku velmi vážím, neboť prokazuje, že naši hasiči umí a jsou dobře vycvičeni a připraveni pro poskytnutí pomoci tomu, kdo ji bude potřebovat. O vlastním mistrovství můžete více vidět z fotek na Milo Hladík fieditel HZS AERO Vodochody 17

20 23_ :55 Stránka 20 Fotbal Minikopaná pokračovala v závěru září a začátkem října ve své mistrovské soutěži ve vítězném tažení, když porážela jednoho soupeře za druhým. Ve čtvrtek na hřišti Sokola Babice vysoko porazila domácí tým 15:0, branky: Hrnčíř 5, Janovský 4,Melmuka,Soukup a Fiala 2.Ve velice vyrovnaném a pohledném utkání na domácím hřišti v sobotu porazila SK Zeleneč 1:0, branka: Bergmann. V sobotu na hřišti FK Brandýs n. Lab. zvítězila 5:0, branky: Janovský a Melmuka 2,Hrnčíř.Po sedmi odehraných kolech je umístění mužstva následující: 1. Odolena Voda :0 18 bodû 5. St. Boleslav :35 13 bodů 10.SK Veltěž :72 1 bod Poslední mistrovské utkání sehrají chlapci v sobotu od hod. na domácím hřišti s SK Čelákovice. Pfiípravka ihráči tohoto mužstva v soutěži zatím nepoznali hořkost porážky asvé soupeře doslova válcují.v neděli na domácím hřišti porazili Sokol Zápy 5:0, branky: Hladík a Fiala 2, Honzák.V Hovorčovicích v pátek zvítězili 4:1, branky: Bednařík 2, Fiala a Hrnčíř a v neděli na domácím hřišti vysoko porazili FK Zeleneč 8:0, branky: Hladík a Fiala 2, Hrnčíř, Honzák, Bednařík a Plicka. Na horké půdě FK Brandýs n. Lab. v sobotu výhra 2:0, branky: Lubas a Hladík a v neděli na domácím hřišti vítězství po vyrovnané hře nad FK Říčany 3:2, branky Bednařík 2, Lubas. Po sedmi odehraných kolech si v mistrovské tabulce stojí přípravka takto: 1. Odolena Voda :3 21 bodû 6. Brandýs n. Lab :7 12 bodů 13.Zápy :76 0 bodů Utkání hraná v listopadu : neděle v hod. TJ Aero - SK Radošovice neděle v hod. SK Sibřina - TJ Aero pátek v hod. TJ Aero - St. Boleslav Star í a mlad í Ïáci si ve druhé polovině mistrovské soutěže I.A třídy vedou velice úspěšně. V sobotu na domácím hřišti porazili SK Kostelní Hlavno - starší hráči 6:0, branky: Herák, Lakatoš a Repetný 2 - mladší žáci 3:1, branky: Holčík, Fiala a Řezáč. Úspěšně si vedli i na hřišti Akumy Ml. Boleslav v sobotu starší žáci zvítězili 8:1, branky: Repetný 3, Herák a Lakatoš 2 a Kutička - mladší žáci zvítězili 6:2, branky: Moravec 3, Lubas, Kutička a Holčík.V sobotu na domácím hřišti malé zakolísání u starších žáků se Slovanem Velvary, pouze remíza 5:5,branky:Herák 2,Repetný,Šunda a Štancl - mladší žáci výhra 5:1,branky Moravec a Lubas 2, Kutička. Na hřišti FK Brandýs n. Lab. v sobotu potvrzení dobrého výkonu - starší žáci vítězství 1:0, branka: Štancl - mladší žáci vítězství 2:1, braky: Moravec a Kutička. 18 Po devíti kolech je umístění starších a mladších žáků toto: Starší žáci: 1. Lysá :13 22 bodů 4. Odolena Voda :19 17 bodû 14.A. Ml. Boleslav :62 0 bodů Mladší žáci: 1. Pš. Mělník :10 23 bodů 2. Odolena Voda :10 23 bodû 14.A. Ml. Boleslav :47 0 bodů Utkání hraná v listopadu: neděle v 9.30 hod. FK Semice - TJ Aero odjezd autobusu v 7.45 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Aero - Pšovka Mělník Dorost si vede v mistrovské soutěži okresního přeboru vskutku impozantně a porážejí jednoho soupeře za druhým.v neděli na domácím hřišti zvítězili nad SK Úvaly 6:1, branky: Harmáček, Mach, Kovařík, Mazura, Uraj a Srb. Ve čtvrtek vítězství v Kostelci u Křížku 6:3, branky: Harmáček 3, Mach, Mazura

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Baštěcký zpravodaj 9/2012

Baštěcký zpravodaj 9/2012 Baštěcký zpravodaj 9/2012 Obecní úřad v Bašti informuje Společenská rubrika V měsíci září oslaví významné životní jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František Čapek,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany:

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany: 682/46/2008/RMS schválila rozšířený návrh program jednání 683/46/2008/RMS neschválila poskytnutí finančního

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více