Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002

2 Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je jejich důvěra ve Vás.

3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PATRONKY 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 STATUT A CÍLE 4 GRANTOVÁ PRAVIDLA 5 AKCE V ROCE PROJEKTY 9 ÚČAST V MÉDIÍCH 22 FINANČNÍ ČÁST ROZVAHA 24 FINANČNÍ DATA 25 DÁRCI 30 AUDIT 39 NĚKOLIK SLOV PARTNERŮ 40

4 2 Drazí přátelé, rok se z rokem sešel a já mám opět před sebou milou příležitost ohlédnout se, zhodnotit uplynulý rok 2002 a především slovy díků odměnit všechny z vás, kteří jste se jakkoli přičinili o všestranný rozvoj Nadace Terezy Maxové. Ta úspěšně oslavila v minulém roce své páté narozeniny.

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé, rok 2002, v pořadí již šestý rok působnosti Nadace Terezy Maxové, byl díky trvající pomoci a podpoře našich partnerů, dárců a sponzorů plný konkrétních aktivit a činností ve prospěch těch, jímž věnujeme svou pozornost dětí bez rodičů. Šest let je v životě instituce doba stejně krátká jako v životě člověka. Oněch prvních šest let života je však zřejmě pro každého z nich tím nejdůležitějším obdobím nutného předškol-ního zrání. Je to čas formování základních životních návyků a postojů. Šest let je pro dítě i pro nadaci stejně krátká a přesto tak rozdílná doba. Ten rozdíl spočívá zcela jistě v oprávněných nárocích a očekáváních. Od toho dítěte totiž v tomto věku nikdo nečeká (a ani čekat nemůže) žádnou ze základních dovedností gramotnosti psaní, čtení či počítání, na to má přeci ještě času dost. Naopak taková instituce musí plnit své statutární cíle a úkoly od prvního dne svého vzniku (natožpak již šestým rokem). Tak proč toto srovnání věku a schopností? Z prostého důvodu pociťovaného růstu a skutečného zrání neboť i když ona instituce nemá nárok na jakékoliv období dětských chyb či nedostatků, tak má jednoznačně právo na trvalou potřebu zdokonalování sebe sama, své práce i svých záměrů. a lépe tak situovali své kancelářské a skladové prostory, připravili jsme zásadní změny a inovace grantové politiky a s ní souvi-sející účetní evidence nadačního majetku, znovu jsme rozšířili své projektové záměry, na práci nadace se začali úzce podílet bývalí chovanci dětských domovů. To vše v hrubém výčtu (stejně jako řada dalších, na tomto místě nezmíněných věcí) vytváří inspiraci, příležitosti i předpoklady dokázat na poli řešení problematiky opuštěných dětí více, než doposud. Stále nové výzvy totiž přicházejí každý den. A jejich zvládnutí a naplnění stojí a padá právě s onou úrovní efektivnosti a objek-tivity nadační práce. Proto ten důraz na profe-sionalizaci a vyjadřovaná radost z pozitivních změn. Vámi právě otevíraná výroční zpráva o činnosti již šestého roku napoví mnohé z výše uvedeného. Ať Vás tak přesvědčí o tom, že podpora a důvěra všech partnerů, dárců a sponzorů, je oprávněná a v lůně Nadace Terezy Maxové i v roce 2002 našla tu nejúrodnější půdu jejich charitativních pohnutek. Ano, právě takový byl šestý rok v životě nadace plný nových aspektů a jednoznačných výzev fungovat efektivněji a objektivněji. Neboť o efektivnost a objektivitu jde v práci nadace především. Alespoň tedy stručně do nadačního jmění jsme přijali významný příspěvek z Nadačního investičního fondu, realizovali jsme poprvé nový druh charitativní fundraisingové akce módní přehlídku, díky stoleté povodni jsme přemístili V dokonalé osobní úctě Ing. František Francírek předseda správní rady Nadace Terezy Maxové 3

6 STATUT A CÍLE Status Posláním Nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí biologické rodiny. Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto úsilí o celistvé uchopení dané problematiky spolu s úsilím o její věrohodné zveřejnění, úsilí o harmonické partnerství a zodpovědné rodičovství spolu s úsilím o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako úsilí o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti. Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu úcty ke každému narozenému lidskému životu, pomoc při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého i patronát na těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy. Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej naplňují. Grantové cíle 1. Nechť problematika opuštěných dětí nachází a definuje své aktuální cíle a účinné prostředky jejich řešení v podobě dostatečných finančních a materiálních zdrojů a kompetentních řešitelských kapacit. (První cíl nadace definuje potřebu šetření problému opuštěných dětí, potřebu zjistit rozsah a nástroje této problematiky. Pracovně se nazývá VÝZKUM"). 2. Nechť se problematika opuštěných dětí stane veřejně prezentovaným a diskutovaným tématem, který si občanská společnost plně uvědomí a upřímně osvojí a vytvoří tak příznivé podmínky k jejímu úspěšnému řešení. (Druhý cíl nadace definuje potřebu zveřejnění problému opuštěných dětí, potřebu odtabuizování této problematiky. Pracovně se nazývá PUBLICITA"). 3. Nechť se žádné dítě nestane dítětem opuštěným, ať již z důvodu rodičovského selhání, či již díky nechtěnému početí. (Třetí cíl nadace definuje potřebu předcházení problému opuš-těných dětí, potřebu zachování dítěte v rodině. Pracovně se nazývá PREVENCE"). 4. Nechť opuštěné dítě nalezne své náhradní rodiče v podobě adopce, pěstounské či alespoň hostitelské péče a poznává a prožívá tak to nejdůležitější lidskou lásku. (Čtvrtý cíl nadace definuje potřebu odstranění problému opuštěných dětí, potřebu umístit opuštěné dítě znovu do rodiny. Pracovně se nazývá RODINA"). 5. Nechť opuštěné dítě odkázané na ústavní výchovu má co nejvíce možností nedostatek rodičovské péče, zájmu a pozornosti poznat a prožít jiným, náhradním způsobem. (Pátý cíl nadace definuje potřebu zmírnění problému opuštěných dětí, potřebu náhrady citového a sociálního znevýhodnění opuštěných dětí. Pracovně se nazývá KOMPENZACE"). 4

7 GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Terezy Maxové (dále jen nadace) poskytuje nadační příspěvky těm subjektům jež se aktivně zabývají řešením problematiky opuštěných dětí. Takové subjekty mohou celoročně žádat o příspěvky na projekty či akce. Žádost o příspěvek je třeba formulovat a předložit v předepsané podobě a požadované skladbě a písemně či elektronicky doručit na adresu nadace. Na základě podané žádosti proběhne první a případně druhé kolo grantového řízení. Základními prvky grantového řízení je posouzení žádosti a v případě kladného rozhodnutí, realizace, monitoring a evaluace poskytnutého příspěvku. Grantové posouzení probíhá pravidelně každý kalendářní měsíc a zahrnuje zpracování a posouzení grantové žádosti grantovým oddělením nadace, (ne)doporučení grantovou komisí a rozhodnutí Správní rady. Posouzení probíhá ve dvou kolech a řídí se grantovými kritérii, stejně tak jako názory odborníků z oblasti financí a oblasti problematiky opuštěných dětí. Grantová kriteria jsou jednoznačně předem stanovená měřítka a hlediska, dle kterých dochází v rozhodovacím procesu k posouzení každé konkrétní žádosti. Grantová kriteria jsou věcného, finančního a časového charakteru. Věcná grantová kriteria spočívají v korespondenci posuzované žádosti s grantovým programem a s důvěryhodností a záruky úspěchu skýtajícího záměru. Finanční grantová kriteria pak spočívají v korespondenci požadované výše nadačního příspěvku s principem finanční spoluúčasti žadatele, s principem vícezdrojového financování, stejně jako s grantovým rozpočtem nadace. Časová grantová kriteria spočívají v posouzení bezproblémového průběhu grantového cyklu v období jednoho kalendářního roku. Grantové rozhodnutí je vázáno na rozhodnutí správní rady nadace, vycházejícího ze stanoviska grantového oddělení nadace s přihlédnutím k názoru grantové komise nadace. Grantové rozhodnutí NTM o každé přijaté žádosti je nadace povinna učinit tak, jako je povinna toto rozhodnutí o žádosti každému žadateli sdělit do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla žádost doručena do nadace. Toto rozhodnutí není nadace povinna zdůvodňovat. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku je žadateli sděleno příslibem a úspěšný žadatel je zároveň vyzván k doplnění dalších materiálů s podrobnou specifikací. Obdržením příslibu je totiž žadateli sdělena výhradně samotná skutečnost rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. O výši a podmínkách podpory rozhoduje nadace ve druhém kole posouzení, a to na základě detailních informací. Po rozhodnutí o výši příspěvku je s žadatelem sepsána smlouva, jež přesně stanovuje podmínky poskytnutí příspěvku. Během realizace záměru nadace provádí monitoring poskytnutého příspěvku. V této etapě kontroluje grantové oddělení nadace správné plnění smlouvy a připravuje podklady pro evaluaci. Zjištění a závěry evaluací jednotlivých příspěvků se pak stávají přirozeným zdrojem kvalitativního zrání jak grantové politiky a cílů nadace, tak i vlastního přesného znění statu-tárního účelu ve smyslu uchování zakládající myšlenky Nadace Terezy Maxové pro aktuální potřeby dneška. 5

8 AKCE V ROCE 2002 Leden Galavečer v Rudolfinu 11. ledna 2002 proběhl v pražském Rudolfínu slavnostní galavečer italské farmaceutické firmy SIMESA. Večera, který pořádala agentura AIMS, se účastnila i paní Tereza Maxová, jež převzala šek v hodnotě Kč určený k podpoře charitativních aktivit Nadace Terezy Maxové. Finanční dar byl použit na internetový projekt Dejme šanci dětem Společně dětem Společnosti Vicini a Alberto Guardiani ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové zahájily dne 31. ledna 2002 projekt Společně dětem, jehož výtěžek, 30% z celkových tržeb obou společností, bude věnován Nadaci Terezy Maxové na podporu a pomoc opuštěným dětem umístěným v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Slavnostního zahájení nového projektu, který se konal v prostorách obchodů Vicini a Alberto Guardiani se zúčastnila patronka nadace Tereza Maxová Březen Charitativní galaples v Ostravě Dne 1. března byl již popáté uspořádán ve spolupráci s agenturou Sense Production charitativní galaples v prostorách ostravského hotelu Imperiál. U příležitosti galavečera, na němž vystoupily hvězdy populární hudby- Anna K., Josef Laufer a Michal David, proběhla aukce a do rukou patronky Terezy Maxové byl předán výtěžek Kč. Vybrané prostředky jsou určeny na podporu a rozvoj dětských domovů v Moravskoslezském kraji, zejména pak k rozvoji Kojeneckého domova v Ostravě Zábřehu. Galakoncert k pátým narozeninám Nadace Terezy Maxové Nadace Terezy Maxové oslavila v letošním roce své páté narozeniny. Tento výroční koncert se konal 25. března 2002 ve Velkém sále Lucerny a bez nároku na honorář zde vystoupili hvězdy české a slovenské populární hudby Monika Absolonová, Bára Basiková, Camilla Brecka, Lenka Filipová, Petra Janů, Jiří Korn, Petr Kotvald, Janek Ledecký, Leona Machálková, Bohuš Matuš, Petr Muk, Petr Rajchert, Darina Rolincová, Marie Rottrová, Miro Žbirka a skupina A-TAK!. Výtěžek z této benefiční akce byl použit na podporu Sportovní olympiádu a časopis dětí z dětských domovů Zámeček. Charitativní večeře v Brně V brněnské restauraci U kastelána se konala dne 28. března 2002 charitativní večeře, které se zúčastnila patronka nadace Terezy Maxová. Mimo jiné se zde dražil obraz od svwštoznámého fotografa Roberta Vana a svatební šaty módní návrhářky Jany Bergové. V rámci večera vystoupili například Jana Kirschner či Miro Žbirka. Finanční dar Kč, který Nadace na akci obdržela, byl určen na podporu dětských domovů a kojeneckých ústavů jižní Moravy, zejména pak Dětského domova Vranov u Brna. Květen Charitativní módní přehlídka, která se usku-tečnila 31. května 2002 na Žofíně, měla za cíl nejen prostřednictvím světoznámých topmodelek, Evy Herzigové a Terezy Maxové, představit přední české módní tvůrce, ale především podpořit opuštěné děti. Výtěžek z akce, který se vyšplhal na jeden milion korun, byl věnován na podporu aktivit Nadace Terezy Maxové. Výše zmíněná částka se skládala z daru organizátorů akce, agentury Czechoslovak Models, která věnovala výtěžek ze vstupného, dále honoráře Evy Herzigové a daru Nadačního fondu Václava Klause. Mimo dar jednoho milionu korun, Nadace, tak jako obvykle, dostane honorář i své patronky Terezy Maxové. Děkujeme!!! 6

9 Červen Děti z dětských domovů dostaly dárek na prázdniny Šedesát dětí z jednoho východočeského a tří severočeských dětských domovů prožily odpoledne ve víru velkoměstských radovánek. Nejprve navštívily filmové představení v promítacím sále Ster Century v areálu Zlatý anděl. Po shlédnutí filmu Harry Potter a posilnění v restauraci McDonald s děti obdržely spoustu typicky prázdninových dárků. Celou akci zorganizovala Citibank a.s. ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové. Benefiční večeře v Praze Za opětovné laskavé pomoci ředitelky agentury Sense production, slečny Žanety Ličkové se tentokrát poprvé v Praze, v Kongresovém sále hotelu Ambassador uskutečnil galavečer na podporu Nadace Terezy Maxové. Akce se zúčastnili významní zástupci předních firem a hvězdy českého showbusinessu. Do rukou patronky Terezy Maxové byly předány šeky v hodnotě Kč. Z toho částku Kč věnovala společnost Oriflame na ozdravné pobyty pro děti z kojeneckých ústavů a částku Kč agentura Sense production na podporu dětských domovů ve středočeském kraji. Na benefiční večeři vystoupil již tradičně Miro Žbirka a stálice české pop music Helena Vondráčková.Moderování se ujali Jana Štefánková a Jiří Wrobel. Za příjemně prožitý večer děkujeme generálnímu partnerovi společnosti SYNER. Srpen - prosinec Povodně díky ničivým povodním, které v srpnu postihly Českou republiku, změnila Nadace Terezy Maxové dočasně své priotity. Stěžejní činností bylo zjištění případných škod. Z okam-žitého průzkumu vyplynulo, že DD Žíchovec, DD Solenice a DVÚ Dobřichovice, byly vážně poškozeny povodněmi. Nadace Terezy Maxové proto zřídila povodňové konto u ČSOB /0300 na pomoc výše zmíněným oblastem. Mimo to, zástupci Nadace se jeli osobně podívat na následky škod, aby je mohli věrohodně prezentovat veřejnosti a partnerům. Září Dejme šanci dětem vůbec první internetový charitativní projekt v České Republice, Dejme šanci dětem, oslavil 9. září 2002 své třetí narozeniny. Za dobu svého fungování se díky štědré podpoře veřejnosti podařilo nashromáždit částku Kč, která již pomohla 380 dětem. Cílem projektu je podpora konkrétních zájmů, zálib, talentů a budoucích profesí dětí bez rodičů. Více informací naleznete na Září - říjen Změna sídla nadace - srpnové ničivé povodně postihly i stávající sídlo Nadace Terezy Maxové v Jankovcově ulici, v Praze Holešovicích. Ta byla nucena pracovat v provizorních prostorách. V průběhu října se však přestěhovala do nového sídla, Budovy České Typografie, Na Florenci 19, Praha 1. Říjen listopad Nenechte nás řvát o pomoc je charitativní akcí tří partnerů - Nadace Terezy Maxové, Metropole Zličín a Rádia City, která proběhla 29. října 12. listopadu2002 na podporu pražské Zoologické zahrady. Děti z dětských domovů nakreslily obrázky zvířátek, které byly umístěny v nákupním a zábavním centru Metropole Zličín. Návštěvníci Metropole tak mohli koupí obrázku podpořit záplavami postiženou Zoo. Celková vybraná částka, Kč, byla předána zástupci všech tří partnerů do rukou ředitele Zoologické zahrady, Dr. Fejka. 7

10 Listopad Nadace Terezy Maxové má nové logo. Nová podoba loga, která spolu imageovou kampaní znamenala důležitý posun v komunikačních prvcích Nadace. Změnu loga a potřebnost imageové kampaně si vyžádala analýza, kterou stejně jako kampaň a logo nadace zdarma připravila reklamní agentura McCann-Erickson Prague. Děkujeme!!! Listopad - prosinec Hvězda plná přání 25. listopadu 2002 byla zahájena vánoční charitativní akce Nadace Terezy Maxové, pořádaná ve spolupráci s Metropolí Zličín, Hvězda plná přání. Cílem projektu je splnit tajné vánoční přání dětem z dětských domovů. Proto Nadace oslovila 23 dětských domovů a každé dítě si smělo přát jedno vánoční přání. Tato přáníčka byla vlepena do speciálních kartiček a umístěna do dětmi vyrobeného Betléma. Zákazníci Metropole mohli projekt podpořit ať už koupí jednotlivých dárků, tak i jakoukoli finanční částkou, která byla na dokoupení zbylých dárků použita. Díky tomuto projektu mohlo přes 500 dětí prožít velkou radost u vánočního stromečku. Mámu ani tátu jim tím nenahradíme, ale společně jsme pomohli splnit jejich malá velká přání. Děkujeme!!! Prosinec Čokoládová hvězdička radosti díky tomuto projektu společnosti Nestlé se podělily děti z dětské domovy v celé republice sladkostmi. Mimo to děti nakreslily obrázky, z nichž pak společnost Nestlé nechala vyrobit pohlednice. Ty věnovala Nadaci, které zisk z jejich prodeje použije k podpoře své činnosti. Děkujeme!!! Vánoce.org obdobný projekt jako Hvězda plná přání, ale využívající nosného média internetu, odstartovala Nadace Terezy Maxové 1. prosince Cíl byl dvojí, jeden přinést radost pod vánoční stromeček do dětských domovů, druhý pak informovat širokou veřejnost prostřednictvím internetu o obdobných charitativních akcích v regionu. V rámci projektu proběhla i soutěž o nejnovější telefon Nokia 7650 s fotoaparátem. Vánoční koncert na Žofíně, 11. prosince 2002 zorganizovala pro Nadaci Terezy Maxové na klíč agentura Sense Production. Na koncertě, jehož průběh moderovali Lucie Borytová a Vladimír Čech, vystoupili české a slovenské hvězdy populární hudby Petr Hapka, Jana Kirschner, Vašo Patejdl, Marie Rottrová, Hana Zagorová a Štefan Margita. Mimo dospělých umělců zpestřily večer i děti z dětských domovů Vojta z DD Pyšely a Natálka z DD Nové Strašecí. Mimo nich vystoupily i děti ze Soukromé baletní školy pana Nemece a Bambini di Praga. Na koncertě byl do rukou patronky nadace, paní Terezy Maxové předán šek na částku Kč. V průběhu večera proběhlo ocenění nejdůležitějších dárců, partnerů a spolupracovníků, kteří za uplynulých pět let významně přispěli k rozvoji činnosti nadaci. Adopce.com 12. prosince 2002, Nadace Terezy Maxové a společnost Nestlé představili zcela nový projekt sloužící k podpoře informační kampaně o náhradní rodinné péči. Potenciální žadatelé o adopci a pěstounskou péči najdou jednoduše zpracované informace na internetové adrese Mimo internet se mohou obrátit na speciálně zřízenou telefonní linku , která je veřejnosti dostupná dva dny v týdnu, vždy v pondělí od hodin a ve středu od 9 do 13 hodin. Telefonní linku a inter-net ještě doplňuje informační brožurka, o kte-rou si lze pořádat v Nadaci Terezy Maxové na adrese: Na Florenci 19, Praha 1. 8

11 PROJEKTY Dejme šanci dětem Kompenzace problému opuštěných dětí Obecná charakteristika: je první charitativní internetový výchovněvzdělávací program Nadace Terezy Maxové určený k adresné pomoci opuštěným dětem v dětských domovech v České republice. Projekt byl odstartován 9. září Virtuální dětský domov můžete navštívit na adrese cílem je podpora individuálního duševního a fyzického rozvoje dítěte ve věku od 6 do 18 let, jeho nadání a talentu formou zajištění studia, mimoškolních činností a vzdělávání dětí, přání dětí jsou rozdělena do čtyř kategorií sportovci, podnikavci, umělci a profíci dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, partneři projektu jsou společnosti Nokia Czech Republic s. r. o., Seznam.cz, InterBis Technologies, s.r.o., Netstudio, projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy a spojů. Projekt v roce 2002: Na základě vývoje projektu v uplynulých letech přistoupila nadace v roce 2002 k cílené změně kategorií. Smyslem této změny byla snaha o zvýšení aktivity dětí, které se do projektu hlásí. Nové kategorie jsou následující: kterým není cizí odvaha a podnikavost. Tato kategorie jim pomůže například odjet na jazykový kurz do zahraničí či zřídit si v domově modelářkou dílnu. Kategorie Umělci je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký talent a nadání. Pomoc v rámci této kategorie jim může usnadnit první krůčky např. v natočení svého prvního filmu, vydání knihy básní či namalování obrazu. Kategorie Sportovci nabízí všem malým zapáleným sportovcům lepší vybavení, tréninky, soustředění atp. V průběhu roku se díky štědré podpoře veřejnosti i korporátních dárců podařilo splnit přání 87 dětem v hodnotě ,46 Kč, což dokládá níže uvedená tabulka. Celkem se tedy od počátku fungování projektu přerozdělilo. Mezi nejčastější přání patřilo opět jízdní kolo (kategorie zájmy a záliby), nejdražším přáním byl osobní počítač (kategorie vzdělání), nejlevnější byly slovníky (kategorie vzdělání) a výjimečné přání bylo digitální sluchadlo pro třináctiletého sluchově postiženého chlapce (kategorie vzdělání). Kategorie Profíci nabízí šanci všem, kdo se chtějí stát skutečným profesionálem ve svém oboru ať už se jedná o budoucí profesi či koníček. Zde jsou zařazeny přání typu chci být kadeřnicí a mít vlastní salon či baví mě práce s počítačem, chci být programátor. Kategorie Podnikavci je určená všem dětem, 9

12 v Kč Datum uhrazení Jméno DD Potřeba Kategorie Cílová částka Ruda Strážnice Autoškola Vzdělání 8 000, Jirka Vrbno p. P. Příspěvek na bydlení Příspěvek do života , Pavel Opava závodní kolo Vzdělání , Irena Ostrov Kuchyňské vybavení Příspěvek do života 7 000, Barbora Ostrov elektrické piáno Budoucí profese ,00 viz Pepa Dušan Ostrov počítač Zájmy a záliby hmota Pavel Čeladná hokejová výstroj Zájmy a záliby 9 000, Marián Čeladná kuchyňské vybavení Budoucí profese 9 675, Robert Čeladná školní pomůcky Vzdělání 9 409, Petra Čeladná sportovní výbava Zájmy a záliby 6 000, Eva Čeladná kadeřnické vybavení Budoucí profese 2 986, Ondra Čeladná zednické vybavení Příspěvek do života , Jirka Čeladná Jízdní kolo Zájmy a záliby 4 500, David Čeladná Jízdní kolo Zájmy a záliby 6 000, Tomáš Čeladná Jízdní kolo+výbava Zájmy a záliby , Lukáš Čeladná jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Aneta pračka+kuchyňské potřeby Příspěvek do života , Helena Příbor šicí stroj Budoucí profese , Táňa Příbor pračka, vysavač Příspěvek do života , Zuzana Příbor malířské potřeby Zájmy a záliby 1 274, Michaela Strážnice kurz autoškoly Vzdělání 3 500, Petr Strážnice kurz autoškoly Vzdělání 7 000, Vašek pí. Kriklová počítačový kurz Vzdělání 3 011, Pavlína pí. Kriklová knihy Vzdělání 2 300, Dana Potštejn vzdělávací pobyt (GB) Vzdělání 9 000, Václav Dubá-Deštná výbav do kuchyně Příspěvek do života 6 991, Sandra Ostrov sportovní výbava Zájmy a záliby 6 000, Lukáš Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 6 000, Jesika Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 6 000, Veronika Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 6 000, Anička Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 7 600, Darina Ostrov lyžařská výstroj Zájmy a záliby 6 000,00 viz Pepa Petr Ostrov počítač Zájmy a záliby hmota Josef Ostrov kolo+vybavení Zájmy a záliby , Růžena Ostrov encyklopedie vzdělání 4 796,00 viz Pepa Jan Ostrov počítač Zájmy a záliby hmota Filip Ostrov počítač Příspěvek do života , Patrik Aš jzdní kolo Zájmy a záliby , Václav Litoměřice sportovní výbava Zájmy a záliby , Jana Litoměřice šicí stroj + pomůcky Budoucí profese 7 000, Patrik Litoměřice sportovní vybavení Zájmy a záliby 5 000, Roman Litoměřice sportovní vybavení Zájmy a záliby 8 000, Michal Litoměřice sportovní vybavení Zájmy a záliby 7 000, Honza Litoměřice kolo + vybavení Zájmy a záliby , Jarka Klánovice fotopotřeby Budoucí profese 4 510,00 10

13 Datum uhrazení Jméno DD Potřeba Kategorie Cílová částka Mirek Klánovice knihy a učebnice Vzdělání 3 413,00 viz Pepa Ivana Budišov-Holeje fotoaparát Zájmy a záliby hmota Petra Budišov-Holeje šicí stroj Budoucí profese 6 889, Honza Budišov-Holeje klávesy Zájmy a záliby , Pavlína Budišov-Holeje výtvarné potřeby Zájmy a záliby 3 000, Vašek Budišov-Holeje fotbalová výbava Zájmy a záliby 3 994, Maruška Budišov-Holeje jízdní kolo + helma Zájmy a záliby , Judita Budišov-Holeje kytara Zájmy a záliby , Sandra Budišov-Holeje jízdní kolo + helma Zájmy a záliby , Václav Kralupy pobyt ve Francii vzdělání 7 500, Karel Aš basketbalové vybyvení Zájmy a záliby 4 500, Lucie Aš elektrické piáno Zájmy a záliby 9 500, Lenka Aš dvanáctistrunná kytara Zájmy a záliby , René Aš horské kolo Zájmy a záliby 5 000, Patrik Aš jízdní kolo Zájmy a záliby , Miroslav Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Klára Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 6 000, František Aš basketbalové vybyvení Zájmy a záliby 3 400, Vladěna Aš kolečkové brusle a výbava Zájmy a záliby 3 000, Lukáš Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 6 000, Antonín Aš fotbalová výstroj Zájmy a záliby 3 800, Emil Aš jízdní kolo Zájmy a záliby , Nina Aš klávesy s příslušenstvím Zájmy a záliby 9 990, Arna Aš posilovací trenažér Zájmy a záliby 7 900, Vladislav Aš fotbalová výbava zájmy a záliby 3 800, Šárka Aš posilovací trenažér Zájmy a záliby 9 000, Martin Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Radek Uherské Hradiště kapesní počítač Vzdělání 9 995, Vladimír Uherské Hradiště turistická výbava Zájmy a záliby , Martin Uherské Hradiště jízdní kolo Zájmy a záliby 3 488, Vlastimil Uherské Hradiště jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Jiřina Uherské Hradiště turistická výbava Zájmy a záliby 8 194, Jirka Uherské Hradiště jízdní kolo Zájmy a záliby 3 962, Monika Budkov kuchyňské vybavení Příspěvek do života , Štefan Budkov malířské potřeby Zájmy a záliby 6 000, Vojtěch Budkov jízdní kolo Zájmy a záliby 7 000, Martin Budkov počítač Zájmy a záliby , Pavel Brno taneční kurz Vzdělání 8 150, Matěj Brno taneční kurz Vzdělání 8 150, Marek Brno flétna Zájmy a záliby 1 140, Monika Brno taneční kurz Vzdělání 9 502, Gabriela Brno šicí stroj + pomůcky Budoucí profese ,00 CELKEM ,46 11

14 Nejmilejší koncert Obecná charakteristika: celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů. Jedná se o významný počin k podpoře zájmových aktivit a talentů, podporuje snahu dětí a jejich píli, sebevědomí a pocit z vítězství. U nesporných talentů, které mohou být objeveny v rámci koncertu, přistupuje nadace k individuální podpoře, během roku probíhají v jednotlivých krajích oblastní kola a před prázdninami proběhne celostátní kolo v Praze, kterého se zúčastní výherci oblastních kol. Ti pak společně s řadou umělců vystoupí na finále, dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, projekt realizuje Federace dětských domovů České republiky FICE, partnerem nadace byly společnosti Cedr Group, Nivea, Pražská správa nemovistostí, Gillette Czech, Oriflame, Nokia, Citibank, Italtrios, které koncert podpořily krásnými dárky. Projekt v roce 2002: Na základě grantu Nadace Terezy Maxové ve výši ,60,-Kč (ubytování, strava), realizovala Federace dětských domovů za podpory dalších partnerů Nejmilejší koncert v prostorách Muzea ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi. Dopolední i večerní akce se zúčastnily stovky zájemců z řad veřejnosti. Děti tak měly možnost předvést své velkolepé vystoupení v důstojném prostředí a odnesly si mimo vřelého potlesku diváků i spoustu zážitků a vzpomínek na nové kamarády. Hvězda plná přání Obecné informace: jedná se o předvánoční akci pořádanou ve spolupráci s nákupním a zábavním centrem Metropole Zličín, cílem akce je zajistit vánoční dárky dle individuálních přání dětí z dětských domovů a kojeneckých ústavů a splnit jim tak jejich tajné sny. Na závěr akce jsou děti pozvány do Prahy, kde kromě dárečků na ně čeká v Metropoli zajímavý vánoční program, dětské domovy jsou oslovovány postupně tak, aby se na všechny dostala řada, dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, partnerem akce je Metropole Zličín. Projekt v roce 2002: V roce 2002 se podařilo díky štědré podpoře dárců splnit 417, což dokládá níže uvedená tabulka. Průměrná cena jednoho dárku byla 500 Kč. Nejčastějšími přáními byla kosmetika, knížky, drobná elektronika a hračky. Poř. č. Název Počet splněných přáníček 1 DD Kamenice nad Lipou 45 2 ZVŠI Radkov-Dubová 9 3 VÚM Vidnava 1 4 VÚM Žulová 1 5 DD Příbor 13 6 DD Hranice na Moravě 15 7 ZVŠI Litovel 11 8 PŠI Sedlec-Prčice 24 9 DD Hrotovice DD Česká Lípa KÚ Krč DD Hodonín u Kunštátu DD Tisá DD Cheb SMŠI Louny DD Lipová u Šluknova DD Stránov (Krnsko) DD Pepa (Příbram) 7 19 Občanské sdružení Můj domov 3 Celkový počet přání

15 Vánoce.org Obecné informace: je zcela nový internetový projekt Nadace Terezy Maxové doplňující a rozšiřující projekt Hvězda plná přání, cílem projektu je nabídnout veřejnosti informace o konání vánočních charitativních akcí po celé republice, dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, partnerem projektu je společnost Nokia Czech Republic. Zámeček Obecné informace: časopis, který nese jméno Zámeček, je časopisem dětí z dětských domovů. Nadace jej v polovině roku 2001 převzala, rozšířila a aktivně podpořila, sledovaným cílem je informovat 1/ děti o všem, co je zajímá a nemají s kým si o tom popovídat, 2/ o aktivitách Nadace Terezy Maxové určených dětem 3/ preventivně a osvětově působit na zdraví, rozvoj, motivaci a vzdělání opuštěných dětí, časopis je zasílán do 200 ústavů a je k shlédnutí na našich webových stránkách dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu Kompenzace problému opuštěných dětí. projekt realizuje Duha - sdružení pro volný čas dětí, přírodu a recesi, Setkání s osobnostmi Obecné informace: Cílem tohoto pilotního projektu je zprostředkovat a motivovat děti z ústavní péče pomocí vzorů známých osobností, které jim jednak věnují svůj čas, sdílí s nimi své bohaté zkušenosti a inspiruje je k větší aktivitě a práci na sobě samých. Spolu s osobností stráví děti celý den. Budou moci nahlédnout pod pokličku jeho profese i obyčejného života. Osobnosti se rekrutují z různých oblastí - sport, hudba, film a věnují čas tomuto projektu bez nároku na honorář. Projekt počítá s návazností na časopis dětí z DD Zámeček, do kterého děti účastnící se setkání napíšou své zážitky a podělí se tak o své zkušenosti s dětmi, které se na setkání nedostaly. Dle statutu je projekt zařazen do programu Kompenzace Projekt v roce 2002: Děti měly možnost navštívit doma zpěváka Danielem Landu, poobědvat v pizzerii s modelkou Ivou Kubelkovou či prohlédnout si továrnu na výrobu tracků a strávit den se závodníkem Martinem Kolocem. Herečka Ivana Chýlková pozvala děti na své představení Zpívaní v dešti a po té si s nimi popovídala a zpěvák Martin Franc jim připravil soukromou autogramiádu. Projektu se zúčastnilo celkem 63 dětí. Projekt v roce 2002: Grant, který nadace poskytla na realizaci projektu, dosáhla částky Kč. Nadace v rámci květnového a červnového čísla časopisu prosadila velkou přílohu o zaměstnaní se spoustou důležitých rad (např. jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor, kde a jak najít práci). Mimo speciálních tématických příloh pokračovalo i oblíbené Setkání s osobnostmi. V rámci časopisu zřídila nadace i pravidelné vkládání příloh se soutěžemi a kvízy o atraktivní ceny. 13

16 Skleník Človíček pomocníček Obecné informace: jedná se o víkendové či vícedenní akce na hradech či v chráněných krajinných oblastech, cílem projektu je podpora motivace a angažování dětí z dětských domovů do pomoci určité komunitě zejména v oblasti ochrany životního prostředí a záchrany kulturních památek za svoji pomoc dostávají motivační kapesné, dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, projekt realizuje občanské sdružení Malý princ. Projekt v roce 2002: Akce projektu Človíčka pomocníčka hodnotíme velice pozitivně hned z několika důvodů: 1/ děti měly možnost dostat se za brány ústavu a strávit víkend v překrásné přírodě 2/ užily si mnoha her a vyzkoušely si svoji dovednost 3/ děti poznaly, co obnáší práce pro komunitu a záchranu českého kulturního dědictví 4/ naučily se, že výše odměny je přímo úměrná vynaloženému úsilí 5/ velice oceňujeme organizační přínos partnera, občanského sdružení Malý princ, za bezproblémovou spolupráci, přípravu nesčetných zajímavých her a láskyplnou péči o děti. Celkem byly zrealizovány tři akce dvě se odehrály 12. dubna 14. dubna a 29. června 8. července 2002 na hradě Lukov, který se nachází ve Zlínském kraji. 39 dětí z dětských domovů čistilo hradní příkop a třídilo kameny pro další opravy hradu. Odpoledne si prohlídly opravenou hradní věž. Akce byly doplněny o zážitkové hry a soutěže. Poslední ze tří zmíněných byla realizována v rámci povodňové pomoci postiženému diagnostickému ústavu v Dobřichovicích, kde děti pomáhaly dle svých možností v odstraňování povodňových škod. Celková výše grantu dosáhla Kč. Resocializace drogově závislých matek Obecné informace: jedná se o projekt zaměřený na resocializaci matek užívajících návykové látky a monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Finanční prostředky jsou využity v oblasti sekundární a terciální protidrogové prevence, cílem je záchrana rodiny, pomoc problematickým rodinám s cílem zamezit odloučení a umístění dětí do ústavní péče, dle statutu nadace tento projekt spadá do programu rodina a prevence, projekt realizuje Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o. p. s., Praha. Projekt v roce 2002: Projekt se v roce 2002 rozšířil o široké spektrum služeb, které lze shrnout do těchto oblastí: Výměnný program Vitamínový program Potravinový program Základní zdravotní péče Sociální poradenství HIV testy Asistence při zajišťování dokladů Odesílání do LK, nebo jiných zařízení Rodinné a individuální psychoterapie Socioterapie Gravitesty Metadonový program Gynekologicko-porodnická péče Pediatrická péče 14

17 Hippoterapie Obecné informace: léčebné jízdy na koních, takto lze laicky přeložit metodu hippoterapie zvláště vhodné k léčebné rehabilitaci dětí s centrální i periferní poruchou motoriky, s mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením. je to jediná rehabilitační metoda, která působí i při pasivitě pacienta, což je možné využívat u zvlášť těžkých hybných poruch. Využívá specifiky vycvičené koňské chůze v trojsměrném pohybu. dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí. Projekt v roce 2002: Hippoterapie je Nadací Terezy Maxové podporovaná již několik let v rámci tradiční akcentované spolupráce s Kojeneckým ústavem při FTN v Praze 4 Krči. Děti jezdí v průběhu celého roku do areálu v Bohnicích. Díky obětavé práci tamních terapeutů, lze pozorovat určité zlepšení diagnóz, takto léčených dětí. Zaostřeno na přírodu Obecné informace: jedná se o víkendové či vícedenní akce převážně v chráněných krajinných oblastech, akce je určena pro děti od 12 let, cílem projektu je ekologická výchova, zamyšlení nad vztahem k přírodě, pochopení životního prostředí, vztah k přírodě, soužití s přírodou, ekologická zodpovědnost, atd... dle statutu nadace je projekt zařazen do programu kompenzace problému opuštěných dětí, projekt realizuje občanské sdružení Malý princ, projekt vznikl ve spolupráci se švédskou oděvní společností KappAhl. Projekt v roce 2002: V rámci výše zmíněného projektu se podařilo v roce 2002 zrealizovat dvě akce. Jedna proběhla v červnu 2002 v Chráněné krajinné oblasti Český kras a účastnilo se jí 15 dětí. Děti pomáhaly lesníkům vyčistit údolí lesního potůčku. Po té si mohly zasoutěžit v připravené hře zaměřené na rozšíření znalostí dětí v oblasti ekologie a místní flóry a fauny. Druhou aktivitou byl hravý tábor v období prázdnin, na přelomu července a srpna, jehož se účastnilo 18 dětí. Téma tábora, který se konal na Faře Sv Máří Vimperka, bylo poznávání krás a přírodního bohatství Šumavy. Děti se mimo jiné naučily třídit odpad, orientovat se v přírodě a další zajímavé informace z oblasti ochrany přírody. Celková výše grantu činila Kč. Make a Connection Připoj se! Obecné informace: společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti zahájily tento projekt, jež je součástí celosvětové iniciativy, v České republice. Nadace Terezy Maxové bude program realizovat v síti dětských domovů, Formou grantů a školení umožní tento program účastníkům přispět svou aktivitou do života okolní komunity a zároveň rozvinout praktické životní znalosti a dovednosti na základě realizace svých projektů Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace financuje Nokia prostřednictvím NROS Projekt v roce 2002: V roce 2002 byly podpořeny následující projekty dětských domovů v celkové částce ,2 Kč. Vzhledem k tomu, že Nadace Terezy Maxové je jen jedním z lokálních partnerů, celková výše přerozdělených prostředků byla Kč, což představuje 53 dětských projektů. TM-O1/ Žijeme ve Smolině, Smolina je náš druhý domov Jedná se o projekt Dětského domova Smolina. Cílem je sblížení dětí z dětského domova s kamarády a občany Smoliny - Valašské Klobouky prostřednictvím udržováním lidových tradic, pomoci při péči o životní prostředí, společných her (akce: papír patří do sběru, podzimní úklid, Mikuláš, Tři králové, dětský karneval na ledě). Z části se jedná o projekt nový a z části pokračující. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. 15

18 TM-O6/ Smailing's Projekt DD Potštejn je určený všem dětem z okolí ve věku let. Jedná se o uspořádání diskoték pro děti a mladé lidi s propojený se soutěžemi, přednáškami, rukodělnými činnostmi. Cílem má být seznámení dětí z domova s ostatní mládeží, boj proti nudě. Realizace bude probíhat přímo v Potštejně. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. TM-O3/ Country Poupata Projekt Dětského domova Liptál je určen domovu, školám a domovu důchodců. Jedná se o výuku tanců se zapojením postižených dětí, zapojení učnic při šití kostýmů, veřejná vystoupení. Pokračující projekt bude realizován v DD a SŠ Liptál, domově důchodců Podlesí. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. TM-O7/ Redakce "DeDo" (časopis o životě v Dětském domově) Projekt Dětského domova Ústí nad Labem určený dětem z domova, místnímu sídlišti a přilehlým školám. Cílem je zařízení redakce pro vydávání časopisu, tvorba časopisu a jeho distribuce. Jedná se o projekt pokračující, realizační skupinou jsou děti z dětského domova. TM-O8/ Vánoční zvyky na Vizovicku Projekt Dětského domova Vizovice určený dětem a mládeži z Vizovic a přilehlého okolí. Cílem je uchování a další rozvíjení místních tradic (pečivo, slaměné ozdoby, lidové vánoční zvyky, valašské pokrmy, tance - beseda, výtvarné dílny), seznámit děti a mládež se starými místními zvyky. Projekt bude trvat do konce tohoto roku a jedná se o projekt nový. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova spolu s kamarády. TM-O9/ Nikdo není ostrov Projekt Dětského domova Žatec určený veřejnosti a dětem z domova. Cílem je navázat dobré vztahy s obyvateli města a zlepšit náhled žatecké veřejnosti na děti z dětského domova. Dalším cílem je získání finančních prostředků na sportovní potřeby prostřednictvím prodeje dětských výrobků. Jde o výrobu keramiky, zpravodaje, přípravu kulturního večera. Součástí projektu bude spolupráce s kabelovou televizí O.K. Plus. Místo realizace je město Žatec, realizační skupinou jsou děti z dětského domova spolu s kamarády. TM-10/ Dům na půl cesty Projekt dětí v pěstounské péči určený dětem z dětských domovů a dětem z pěstounské péče. Jedná se o pomoc při rekonstrukci Domu na půli cesty s cílem pomoci usnadnit dětem z domovů odchod z dětských domovů, prolomení vzájemných bariér mezi mládeží z normálních rodin a mladých lidí z pěstounské péče. Jedná se o projekt pokračující, místem realizace je Valašské Meziříčí. Realizační skupinou jsou děti z pěstounských rodin a Adráci (občanské sdružení Adra). TM-11/ Zřízení a provoz keramické dílny Projekt Dětského domova Dolní Lánov určený dětem z DD a obce. DD dává k dispozici místnost pro keramickou dílnu. Cílem je prostřednictvím přípravy a zařízení místnosti pro keramickou dílnu a jejího slavnostního otevření spojeného s výstavou, efektivně a dlouhodobě využít volný čas dětí. Děti by sami místnost vyklidily, vymalovaly, připravily a natřely police. A22; Místo realizace je DD Dolní Lánov,jde o projekt nový s dlouhodobým efektem. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. 16

19 Bravo Kosmos Obecné informace: Cílem projektu je prostřednictvím workshopů (objektshop, těloshop, hudbashop, fotoshop, hrashop), rozrušovat izolovanost obyvatel dětských domovů. Workshop by měl vyprovokovat tvořivost těchto mladých lidí. Nedílnou součástí je i divadelní představení, v nichž se používají dětmi vyrobené kulisy a rekvizity. Celé představení je umělecky nesmírně zajímavé a každé je díky aktivní účasti dětí jedinečné. Projekt realizují absolventi a studenti kateder Akademie Múzických Umění v Praze Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace. Projekt v roce 2002: V daném roce proběhly 2 workshopy s divadelním představením v experimentálním prostoru pražského klubu Roxy. Do projektu bylo zapojeno 200 děti. Dále byl projekt realizován i v prostředí dětských domovů Středočeského kraje. Od jinud a přece spolu Obecné informace: Cílem projektu je přispět k zajištění vzdělanosti a rozvoje zájmů u populace romských dětí a mládeže vyrůstající v dětských domovech. Do projektu jsou mimo jiné zapojeni i romští studenti, kteří se podílejí na aktivitách volného času. Pro děti znamená toto setkání kontakt se starším kamarádem, stejného etnika, zkvalitnění využití volného času, vzájemné sdílení a výchova k toleranci. Projekt realizuje Středisko náhradní rodinné péče. Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace. Projekt v roce 2002: Projekt probíhal v dětských domovech po celé České republice. Více než polovina zúčastněných domovů leží v malých, těžko dostupných vesnicích, kde mají děti jen omezené možnosti rozvíjet všestranně své zájmy a záliby. V roce 2002 pro-běhlo 96 odpoledních setkání a 16 víkendových. Oriflame dětem 2002 Obecné informace: Cílem projektu Oriflame dětem je: 1/ snížení nemocnosti dětí z kojeneckých ústavů trpících respiračním onemocněním 2/ umožnit těmto dětem rozšířit obzory, které jsou úzce spojeny se stereotypním prostředím ústavní péče, 3/ navázání užších sociálních kontaktů ( jedna sestra v rámci pobytu pečuje o 1 2 děti, zatímco v ústavu se jedná o dětí) 4/ vyzkoušení nových návyků, které jsou běžné pro děti v úplných rodinách, terapie v přírodě Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace.. Projekt je financován švédskou kosmetickou společností Oriflame Czech Republic, s.r.o. Projekt v roce 2002: Následující tabulka názorně dokumentuje podporu jednotlivých kojeneckých ústavů. 17

20 v Kč Název zařízení Pobyt Částka za pobyt Počet Délka Pobyt Doprava Celkem Čechy KU Krc Praha - Naďa týdny , , ,00 - Radost týden , , ,00 - Naďa týdny , , ,00 - "A" týdny , , ,80 DD Rumburk (od 0 do 3 let) týden , ,00 DD Most (od 0 do 3 let) týden , ,00 DD Aš (od 0 do3 let) 8 +? 3 týdny , ,00 Morava DD Broumov (od 0 do 3 let) dní , , ,00 KU a DD Brno (od 0-1,5 let) dní , ,00 - druhý pobyt týden ,00 DD Janovice (od 0- do 3let) 15 +? 1 týden , ,00 Celkem ,80 Podpora pěstounských rodin Obecné informace: Nadace Terezy Maxové se mimo intenzivní podpory dětí bez rodičů v ústavní péči zabývá komplexní pomocí v oblasti náhradní rodinné péče. Do daného směru podpory spadá jak informační kampaň o možnostech osvojení a pěstounské péče, tak přímá podpora pěstounských rodin Projekt spadá do programu Rodina Projekt v roce 2002: Rok 2002 byl ve znamení intenzívní přípravy projektu Adopce.com, který prostřednictvím internetového portálu, telefonní linky, brožurky a plakátů předává informace o náhradní rodinné péči. Mimo výše zmíněné pokračovala Nadace v přidělování grantů podporujících vzdělání, všestranný rozvoj a talent konkrétních dětí v pěstounských rodinách z celé České republiky. Povodňová sbírka Bezprostředně v průběhu srpnových záplav 2002 prověřila Nadace Terezy Maxové stav a potřeby kojeneckých ústavů a dětských domovů v postižených oblastech. Ze třiceti dotázaných, měly tři vážné problémy a byly evakuovány. Po osobní návštěvě v Dětských domovech v Žíchovci, Solenici a Dobřichovicích bylo zjištěno, že právě tyto byly vážně poškozeny. Nadace Terezy Maxové se proto počátkem září 2002 rozhodla založit na pomoc výše jmenovaným zaplaveným dětským domovům povodňové konto u Československé obchodní banky /0300. V průběhu roku byla nadace oslovena i Dětským domovem Svatá Kateřina a dvěmi povodněmi postiženými pěstounskými rodinami, které byly rozhodnutím Správní rady do povodňové pomoci rovněž zahrnuty. Celková výše povodňové sbírky dosáhla výše Kč. Finální zpráva o čerpání příspěvků z povodňového konta je rozdělena do pěti částí, v nichž jsou věrně zmapovány jednotliví dárci a příspěvky. Seznam a poděkování dárcům: Nadace Terezy Maxové si tímto dovoluje srdečně poděkovat za laskavou a nezištnou podporu níže uvedeným dárcům. Vaší podpory si nesmírně ceníme. 18

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy.

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. 3km Nejdelší molo světa Proč tu jsme? Mladí návrháři nemají prostředky na uspořádání své vlastní přehlídky. I když tvoří úžasné věci, nikdo je zatím nezná. My jim

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Trochu jiný začátek. Něco nového. Děkujeme

Trochu jiný začátek. Něco nového. Děkujeme Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové Výroční zpráva 2006 1 Obsah: Poslání 3 Úvodní slovo ředitelky 4 Základní údaje 5 Lidé 6 Vlastní aktivity v roce 2006 7 Poděkování 13 Hospodaření 14

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více