Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002

2 Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je jejich důvěra ve Vás.

3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PATRONKY 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 STATUT A CÍLE 4 GRANTOVÁ PRAVIDLA 5 AKCE V ROCE PROJEKTY 9 ÚČAST V MÉDIÍCH 22 FINANČNÍ ČÁST ROZVAHA 24 FINANČNÍ DATA 25 DÁRCI 30 AUDIT 39 NĚKOLIK SLOV PARTNERŮ 40

4 2 Drazí přátelé, rok se z rokem sešel a já mám opět před sebou milou příležitost ohlédnout se, zhodnotit uplynulý rok 2002 a především slovy díků odměnit všechny z vás, kteří jste se jakkoli přičinili o všestranný rozvoj Nadace Terezy Maxové. Ta úspěšně oslavila v minulém roce své páté narozeniny.

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé, rok 2002, v pořadí již šestý rok působnosti Nadace Terezy Maxové, byl díky trvající pomoci a podpoře našich partnerů, dárců a sponzorů plný konkrétních aktivit a činností ve prospěch těch, jímž věnujeme svou pozornost dětí bez rodičů. Šest let je v životě instituce doba stejně krátká jako v životě člověka. Oněch prvních šest let života je však zřejmě pro každého z nich tím nejdůležitějším obdobím nutného předškol-ního zrání. Je to čas formování základních životních návyků a postojů. Šest let je pro dítě i pro nadaci stejně krátká a přesto tak rozdílná doba. Ten rozdíl spočívá zcela jistě v oprávněných nárocích a očekáváních. Od toho dítěte totiž v tomto věku nikdo nečeká (a ani čekat nemůže) žádnou ze základních dovedností gramotnosti psaní, čtení či počítání, na to má přeci ještě času dost. Naopak taková instituce musí plnit své statutární cíle a úkoly od prvního dne svého vzniku (natožpak již šestým rokem). Tak proč toto srovnání věku a schopností? Z prostého důvodu pociťovaného růstu a skutečného zrání neboť i když ona instituce nemá nárok na jakékoliv období dětských chyb či nedostatků, tak má jednoznačně právo na trvalou potřebu zdokonalování sebe sama, své práce i svých záměrů. a lépe tak situovali své kancelářské a skladové prostory, připravili jsme zásadní změny a inovace grantové politiky a s ní souvi-sející účetní evidence nadačního majetku, znovu jsme rozšířili své projektové záměry, na práci nadace se začali úzce podílet bývalí chovanci dětských domovů. To vše v hrubém výčtu (stejně jako řada dalších, na tomto místě nezmíněných věcí) vytváří inspiraci, příležitosti i předpoklady dokázat na poli řešení problematiky opuštěných dětí více, než doposud. Stále nové výzvy totiž přicházejí každý den. A jejich zvládnutí a naplnění stojí a padá právě s onou úrovní efektivnosti a objek-tivity nadační práce. Proto ten důraz na profe-sionalizaci a vyjadřovaná radost z pozitivních změn. Vámi právě otevíraná výroční zpráva o činnosti již šestého roku napoví mnohé z výše uvedeného. Ať Vás tak přesvědčí o tom, že podpora a důvěra všech partnerů, dárců a sponzorů, je oprávněná a v lůně Nadace Terezy Maxové i v roce 2002 našla tu nejúrodnější půdu jejich charitativních pohnutek. Ano, právě takový byl šestý rok v životě nadace plný nových aspektů a jednoznačných výzev fungovat efektivněji a objektivněji. Neboť o efektivnost a objektivitu jde v práci nadace především. Alespoň tedy stručně do nadačního jmění jsme přijali významný příspěvek z Nadačního investičního fondu, realizovali jsme poprvé nový druh charitativní fundraisingové akce módní přehlídku, díky stoleté povodni jsme přemístili V dokonalé osobní úctě Ing. František Francírek předseda správní rady Nadace Terezy Maxové 3

6 STATUT A CÍLE Status Posláním Nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí biologické rodiny. Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto úsilí o celistvé uchopení dané problematiky spolu s úsilím o její věrohodné zveřejnění, úsilí o harmonické partnerství a zodpovědné rodičovství spolu s úsilím o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako úsilí o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti. Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu úcty ke každému narozenému lidskému životu, pomoc při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého i patronát na těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy. Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej naplňují. Grantové cíle 1. Nechť problematika opuštěných dětí nachází a definuje své aktuální cíle a účinné prostředky jejich řešení v podobě dostatečných finančních a materiálních zdrojů a kompetentních řešitelských kapacit. (První cíl nadace definuje potřebu šetření problému opuštěných dětí, potřebu zjistit rozsah a nástroje této problematiky. Pracovně se nazývá VÝZKUM"). 2. Nechť se problematika opuštěných dětí stane veřejně prezentovaným a diskutovaným tématem, který si občanská společnost plně uvědomí a upřímně osvojí a vytvoří tak příznivé podmínky k jejímu úspěšnému řešení. (Druhý cíl nadace definuje potřebu zveřejnění problému opuštěných dětí, potřebu odtabuizování této problematiky. Pracovně se nazývá PUBLICITA"). 3. Nechť se žádné dítě nestane dítětem opuštěným, ať již z důvodu rodičovského selhání, či již díky nechtěnému početí. (Třetí cíl nadace definuje potřebu předcházení problému opuš-těných dětí, potřebu zachování dítěte v rodině. Pracovně se nazývá PREVENCE"). 4. Nechť opuštěné dítě nalezne své náhradní rodiče v podobě adopce, pěstounské či alespoň hostitelské péče a poznává a prožívá tak to nejdůležitější lidskou lásku. (Čtvrtý cíl nadace definuje potřebu odstranění problému opuštěných dětí, potřebu umístit opuštěné dítě znovu do rodiny. Pracovně se nazývá RODINA"). 5. Nechť opuštěné dítě odkázané na ústavní výchovu má co nejvíce možností nedostatek rodičovské péče, zájmu a pozornosti poznat a prožít jiným, náhradním způsobem. (Pátý cíl nadace definuje potřebu zmírnění problému opuštěných dětí, potřebu náhrady citového a sociálního znevýhodnění opuštěných dětí. Pracovně se nazývá KOMPENZACE"). 4

7 GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Terezy Maxové (dále jen nadace) poskytuje nadační příspěvky těm subjektům jež se aktivně zabývají řešením problematiky opuštěných dětí. Takové subjekty mohou celoročně žádat o příspěvky na projekty či akce. Žádost o příspěvek je třeba formulovat a předložit v předepsané podobě a požadované skladbě a písemně či elektronicky doručit na adresu nadace. Na základě podané žádosti proběhne první a případně druhé kolo grantového řízení. Základními prvky grantového řízení je posouzení žádosti a v případě kladného rozhodnutí, realizace, monitoring a evaluace poskytnutého příspěvku. Grantové posouzení probíhá pravidelně každý kalendářní měsíc a zahrnuje zpracování a posouzení grantové žádosti grantovým oddělením nadace, (ne)doporučení grantovou komisí a rozhodnutí Správní rady. Posouzení probíhá ve dvou kolech a řídí se grantovými kritérii, stejně tak jako názory odborníků z oblasti financí a oblasti problematiky opuštěných dětí. Grantová kriteria jsou jednoznačně předem stanovená měřítka a hlediska, dle kterých dochází v rozhodovacím procesu k posouzení každé konkrétní žádosti. Grantová kriteria jsou věcného, finančního a časového charakteru. Věcná grantová kriteria spočívají v korespondenci posuzované žádosti s grantovým programem a s důvěryhodností a záruky úspěchu skýtajícího záměru. Finanční grantová kriteria pak spočívají v korespondenci požadované výše nadačního příspěvku s principem finanční spoluúčasti žadatele, s principem vícezdrojového financování, stejně jako s grantovým rozpočtem nadace. Časová grantová kriteria spočívají v posouzení bezproblémového průběhu grantového cyklu v období jednoho kalendářního roku. Grantové rozhodnutí je vázáno na rozhodnutí správní rady nadace, vycházejícího ze stanoviska grantového oddělení nadace s přihlédnutím k názoru grantové komise nadace. Grantové rozhodnutí NTM o každé přijaté žádosti je nadace povinna učinit tak, jako je povinna toto rozhodnutí o žádosti každému žadateli sdělit do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla žádost doručena do nadace. Toto rozhodnutí není nadace povinna zdůvodňovat. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku je žadateli sděleno příslibem a úspěšný žadatel je zároveň vyzván k doplnění dalších materiálů s podrobnou specifikací. Obdržením příslibu je totiž žadateli sdělena výhradně samotná skutečnost rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. O výši a podmínkách podpory rozhoduje nadace ve druhém kole posouzení, a to na základě detailních informací. Po rozhodnutí o výši příspěvku je s žadatelem sepsána smlouva, jež přesně stanovuje podmínky poskytnutí příspěvku. Během realizace záměru nadace provádí monitoring poskytnutého příspěvku. V této etapě kontroluje grantové oddělení nadace správné plnění smlouvy a připravuje podklady pro evaluaci. Zjištění a závěry evaluací jednotlivých příspěvků se pak stávají přirozeným zdrojem kvalitativního zrání jak grantové politiky a cílů nadace, tak i vlastního přesného znění statu-tárního účelu ve smyslu uchování zakládající myšlenky Nadace Terezy Maxové pro aktuální potřeby dneška. 5

8 AKCE V ROCE 2002 Leden Galavečer v Rudolfinu 11. ledna 2002 proběhl v pražském Rudolfínu slavnostní galavečer italské farmaceutické firmy SIMESA. Večera, který pořádala agentura AIMS, se účastnila i paní Tereza Maxová, jež převzala šek v hodnotě Kč určený k podpoře charitativních aktivit Nadace Terezy Maxové. Finanční dar byl použit na internetový projekt Dejme šanci dětem Společně dětem Společnosti Vicini a Alberto Guardiani ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové zahájily dne 31. ledna 2002 projekt Společně dětem, jehož výtěžek, 30% z celkových tržeb obou společností, bude věnován Nadaci Terezy Maxové na podporu a pomoc opuštěným dětem umístěným v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Slavnostního zahájení nového projektu, který se konal v prostorách obchodů Vicini a Alberto Guardiani se zúčastnila patronka nadace Tereza Maxová Březen Charitativní galaples v Ostravě Dne 1. března byl již popáté uspořádán ve spolupráci s agenturou Sense Production charitativní galaples v prostorách ostravského hotelu Imperiál. U příležitosti galavečera, na němž vystoupily hvězdy populární hudby- Anna K., Josef Laufer a Michal David, proběhla aukce a do rukou patronky Terezy Maxové byl předán výtěžek Kč. Vybrané prostředky jsou určeny na podporu a rozvoj dětských domovů v Moravskoslezském kraji, zejména pak k rozvoji Kojeneckého domova v Ostravě Zábřehu. Galakoncert k pátým narozeninám Nadace Terezy Maxové Nadace Terezy Maxové oslavila v letošním roce své páté narozeniny. Tento výroční koncert se konal 25. března 2002 ve Velkém sále Lucerny a bez nároku na honorář zde vystoupili hvězdy české a slovenské populární hudby Monika Absolonová, Bára Basiková, Camilla Brecka, Lenka Filipová, Petra Janů, Jiří Korn, Petr Kotvald, Janek Ledecký, Leona Machálková, Bohuš Matuš, Petr Muk, Petr Rajchert, Darina Rolincová, Marie Rottrová, Miro Žbirka a skupina A-TAK!. Výtěžek z této benefiční akce byl použit na podporu Sportovní olympiádu a časopis dětí z dětských domovů Zámeček. Charitativní večeře v Brně V brněnské restauraci U kastelána se konala dne 28. března 2002 charitativní večeře, které se zúčastnila patronka nadace Terezy Maxová. Mimo jiné se zde dražil obraz od svwštoznámého fotografa Roberta Vana a svatební šaty módní návrhářky Jany Bergové. V rámci večera vystoupili například Jana Kirschner či Miro Žbirka. Finanční dar Kč, který Nadace na akci obdržela, byl určen na podporu dětských domovů a kojeneckých ústavů jižní Moravy, zejména pak Dětského domova Vranov u Brna. Květen Charitativní módní přehlídka, která se usku-tečnila 31. května 2002 na Žofíně, měla za cíl nejen prostřednictvím světoznámých topmodelek, Evy Herzigové a Terezy Maxové, představit přední české módní tvůrce, ale především podpořit opuštěné děti. Výtěžek z akce, který se vyšplhal na jeden milion korun, byl věnován na podporu aktivit Nadace Terezy Maxové. Výše zmíněná částka se skládala z daru organizátorů akce, agentury Czechoslovak Models, která věnovala výtěžek ze vstupného, dále honoráře Evy Herzigové a daru Nadačního fondu Václava Klause. Mimo dar jednoho milionu korun, Nadace, tak jako obvykle, dostane honorář i své patronky Terezy Maxové. Děkujeme!!! 6

9 Červen Děti z dětských domovů dostaly dárek na prázdniny Šedesát dětí z jednoho východočeského a tří severočeských dětských domovů prožily odpoledne ve víru velkoměstských radovánek. Nejprve navštívily filmové představení v promítacím sále Ster Century v areálu Zlatý anděl. Po shlédnutí filmu Harry Potter a posilnění v restauraci McDonald s děti obdržely spoustu typicky prázdninových dárků. Celou akci zorganizovala Citibank a.s. ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové. Benefiční večeře v Praze Za opětovné laskavé pomoci ředitelky agentury Sense production, slečny Žanety Ličkové se tentokrát poprvé v Praze, v Kongresovém sále hotelu Ambassador uskutečnil galavečer na podporu Nadace Terezy Maxové. Akce se zúčastnili významní zástupci předních firem a hvězdy českého showbusinessu. Do rukou patronky Terezy Maxové byly předány šeky v hodnotě Kč. Z toho částku Kč věnovala společnost Oriflame na ozdravné pobyty pro děti z kojeneckých ústavů a částku Kč agentura Sense production na podporu dětských domovů ve středočeském kraji. Na benefiční večeři vystoupil již tradičně Miro Žbirka a stálice české pop music Helena Vondráčková.Moderování se ujali Jana Štefánková a Jiří Wrobel. Za příjemně prožitý večer děkujeme generálnímu partnerovi společnosti SYNER. Srpen - prosinec Povodně díky ničivým povodním, které v srpnu postihly Českou republiku, změnila Nadace Terezy Maxové dočasně své priotity. Stěžejní činností bylo zjištění případných škod. Z okam-žitého průzkumu vyplynulo, že DD Žíchovec, DD Solenice a DVÚ Dobřichovice, byly vážně poškozeny povodněmi. Nadace Terezy Maxové proto zřídila povodňové konto u ČSOB /0300 na pomoc výše zmíněným oblastem. Mimo to, zástupci Nadace se jeli osobně podívat na následky škod, aby je mohli věrohodně prezentovat veřejnosti a partnerům. Září Dejme šanci dětem vůbec první internetový charitativní projekt v České Republice, Dejme šanci dětem, oslavil 9. září 2002 své třetí narozeniny. Za dobu svého fungování se díky štědré podpoře veřejnosti podařilo nashromáždit částku Kč, která již pomohla 380 dětem. Cílem projektu je podpora konkrétních zájmů, zálib, talentů a budoucích profesí dětí bez rodičů. Více informací naleznete na Září - říjen Změna sídla nadace - srpnové ničivé povodně postihly i stávající sídlo Nadace Terezy Maxové v Jankovcově ulici, v Praze Holešovicích. Ta byla nucena pracovat v provizorních prostorách. V průběhu října se však přestěhovala do nového sídla, Budovy České Typografie, Na Florenci 19, Praha 1. Říjen listopad Nenechte nás řvát o pomoc je charitativní akcí tří partnerů - Nadace Terezy Maxové, Metropole Zličín a Rádia City, která proběhla 29. října 12. listopadu2002 na podporu pražské Zoologické zahrady. Děti z dětských domovů nakreslily obrázky zvířátek, které byly umístěny v nákupním a zábavním centru Metropole Zličín. Návštěvníci Metropole tak mohli koupí obrázku podpořit záplavami postiženou Zoo. Celková vybraná částka, Kč, byla předána zástupci všech tří partnerů do rukou ředitele Zoologické zahrady, Dr. Fejka. 7

10 Listopad Nadace Terezy Maxové má nové logo. Nová podoba loga, která spolu imageovou kampaní znamenala důležitý posun v komunikačních prvcích Nadace. Změnu loga a potřebnost imageové kampaně si vyžádala analýza, kterou stejně jako kampaň a logo nadace zdarma připravila reklamní agentura McCann-Erickson Prague. Děkujeme!!! Listopad - prosinec Hvězda plná přání 25. listopadu 2002 byla zahájena vánoční charitativní akce Nadace Terezy Maxové, pořádaná ve spolupráci s Metropolí Zličín, Hvězda plná přání. Cílem projektu je splnit tajné vánoční přání dětem z dětských domovů. Proto Nadace oslovila 23 dětských domovů a každé dítě si smělo přát jedno vánoční přání. Tato přáníčka byla vlepena do speciálních kartiček a umístěna do dětmi vyrobeného Betléma. Zákazníci Metropole mohli projekt podpořit ať už koupí jednotlivých dárků, tak i jakoukoli finanční částkou, která byla na dokoupení zbylých dárků použita. Díky tomuto projektu mohlo přes 500 dětí prožít velkou radost u vánočního stromečku. Mámu ani tátu jim tím nenahradíme, ale společně jsme pomohli splnit jejich malá velká přání. Děkujeme!!! Prosinec Čokoládová hvězdička radosti díky tomuto projektu společnosti Nestlé se podělily děti z dětské domovy v celé republice sladkostmi. Mimo to děti nakreslily obrázky, z nichž pak společnost Nestlé nechala vyrobit pohlednice. Ty věnovala Nadaci, které zisk z jejich prodeje použije k podpoře své činnosti. Děkujeme!!! Vánoce.org obdobný projekt jako Hvězda plná přání, ale využívající nosného média internetu, odstartovala Nadace Terezy Maxové 1. prosince Cíl byl dvojí, jeden přinést radost pod vánoční stromeček do dětských domovů, druhý pak informovat širokou veřejnost prostřednictvím internetu o obdobných charitativních akcích v regionu. V rámci projektu proběhla i soutěž o nejnovější telefon Nokia 7650 s fotoaparátem. Vánoční koncert na Žofíně, 11. prosince 2002 zorganizovala pro Nadaci Terezy Maxové na klíč agentura Sense Production. Na koncertě, jehož průběh moderovali Lucie Borytová a Vladimír Čech, vystoupili české a slovenské hvězdy populární hudby Petr Hapka, Jana Kirschner, Vašo Patejdl, Marie Rottrová, Hana Zagorová a Štefan Margita. Mimo dospělých umělců zpestřily večer i děti z dětských domovů Vojta z DD Pyšely a Natálka z DD Nové Strašecí. Mimo nich vystoupily i děti ze Soukromé baletní školy pana Nemece a Bambini di Praga. Na koncertě byl do rukou patronky nadace, paní Terezy Maxové předán šek na částku Kč. V průběhu večera proběhlo ocenění nejdůležitějších dárců, partnerů a spolupracovníků, kteří za uplynulých pět let významně přispěli k rozvoji činnosti nadaci. Adopce.com 12. prosince 2002, Nadace Terezy Maxové a společnost Nestlé představili zcela nový projekt sloužící k podpoře informační kampaně o náhradní rodinné péči. Potenciální žadatelé o adopci a pěstounskou péči najdou jednoduše zpracované informace na internetové adrese Mimo internet se mohou obrátit na speciálně zřízenou telefonní linku , která je veřejnosti dostupná dva dny v týdnu, vždy v pondělí od hodin a ve středu od 9 do 13 hodin. Telefonní linku a inter-net ještě doplňuje informační brožurka, o kte-rou si lze pořádat v Nadaci Terezy Maxové na adrese: Na Florenci 19, Praha 1. 8

11 PROJEKTY Dejme šanci dětem Kompenzace problému opuštěných dětí Obecná charakteristika: je první charitativní internetový výchovněvzdělávací program Nadace Terezy Maxové určený k adresné pomoci opuštěným dětem v dětských domovech v České republice. Projekt byl odstartován 9. září Virtuální dětský domov můžete navštívit na adrese cílem je podpora individuálního duševního a fyzického rozvoje dítěte ve věku od 6 do 18 let, jeho nadání a talentu formou zajištění studia, mimoškolních činností a vzdělávání dětí, přání dětí jsou rozdělena do čtyř kategorií sportovci, podnikavci, umělci a profíci dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, partneři projektu jsou společnosti Nokia Czech Republic s. r. o., Seznam.cz, InterBis Technologies, s.r.o., Netstudio, projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy a spojů. Projekt v roce 2002: Na základě vývoje projektu v uplynulých letech přistoupila nadace v roce 2002 k cílené změně kategorií. Smyslem této změny byla snaha o zvýšení aktivity dětí, které se do projektu hlásí. Nové kategorie jsou následující: kterým není cizí odvaha a podnikavost. Tato kategorie jim pomůže například odjet na jazykový kurz do zahraničí či zřídit si v domově modelářkou dílnu. Kategorie Umělci je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký talent a nadání. Pomoc v rámci této kategorie jim může usnadnit první krůčky např. v natočení svého prvního filmu, vydání knihy básní či namalování obrazu. Kategorie Sportovci nabízí všem malým zapáleným sportovcům lepší vybavení, tréninky, soustředění atp. V průběhu roku se díky štědré podpoře veřejnosti i korporátních dárců podařilo splnit přání 87 dětem v hodnotě ,46 Kč, což dokládá níže uvedená tabulka. Celkem se tedy od počátku fungování projektu přerozdělilo. Mezi nejčastější přání patřilo opět jízdní kolo (kategorie zájmy a záliby), nejdražším přáním byl osobní počítač (kategorie vzdělání), nejlevnější byly slovníky (kategorie vzdělání) a výjimečné přání bylo digitální sluchadlo pro třináctiletého sluchově postiženého chlapce (kategorie vzdělání). Kategorie Profíci nabízí šanci všem, kdo se chtějí stát skutečným profesionálem ve svém oboru ať už se jedná o budoucí profesi či koníček. Zde jsou zařazeny přání typu chci být kadeřnicí a mít vlastní salon či baví mě práce s počítačem, chci být programátor. Kategorie Podnikavci je určená všem dětem, 9

12 v Kč Datum uhrazení Jméno DD Potřeba Kategorie Cílová částka Ruda Strážnice Autoškola Vzdělání 8 000, Jirka Vrbno p. P. Příspěvek na bydlení Příspěvek do života , Pavel Opava závodní kolo Vzdělání , Irena Ostrov Kuchyňské vybavení Příspěvek do života 7 000, Barbora Ostrov elektrické piáno Budoucí profese ,00 viz Pepa Dušan Ostrov počítač Zájmy a záliby hmota Pavel Čeladná hokejová výstroj Zájmy a záliby 9 000, Marián Čeladná kuchyňské vybavení Budoucí profese 9 675, Robert Čeladná školní pomůcky Vzdělání 9 409, Petra Čeladná sportovní výbava Zájmy a záliby 6 000, Eva Čeladná kadeřnické vybavení Budoucí profese 2 986, Ondra Čeladná zednické vybavení Příspěvek do života , Jirka Čeladná Jízdní kolo Zájmy a záliby 4 500, David Čeladná Jízdní kolo Zájmy a záliby 6 000, Tomáš Čeladná Jízdní kolo+výbava Zájmy a záliby , Lukáš Čeladná jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Aneta pračka+kuchyňské potřeby Příspěvek do života , Helena Příbor šicí stroj Budoucí profese , Táňa Příbor pračka, vysavač Příspěvek do života , Zuzana Příbor malířské potřeby Zájmy a záliby 1 274, Michaela Strážnice kurz autoškoly Vzdělání 3 500, Petr Strážnice kurz autoškoly Vzdělání 7 000, Vašek pí. Kriklová počítačový kurz Vzdělání 3 011, Pavlína pí. Kriklová knihy Vzdělání 2 300, Dana Potštejn vzdělávací pobyt (GB) Vzdělání 9 000, Václav Dubá-Deštná výbav do kuchyně Příspěvek do života 6 991, Sandra Ostrov sportovní výbava Zájmy a záliby 6 000, Lukáš Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 6 000, Jesika Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 6 000, Veronika Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 6 000, Anička Ostrov horské kolo Zájmy a záliby 7 600, Darina Ostrov lyžařská výstroj Zájmy a záliby 6 000,00 viz Pepa Petr Ostrov počítač Zájmy a záliby hmota Josef Ostrov kolo+vybavení Zájmy a záliby , Růžena Ostrov encyklopedie vzdělání 4 796,00 viz Pepa Jan Ostrov počítač Zájmy a záliby hmota Filip Ostrov počítač Příspěvek do života , Patrik Aš jzdní kolo Zájmy a záliby , Václav Litoměřice sportovní výbava Zájmy a záliby , Jana Litoměřice šicí stroj + pomůcky Budoucí profese 7 000, Patrik Litoměřice sportovní vybavení Zájmy a záliby 5 000, Roman Litoměřice sportovní vybavení Zájmy a záliby 8 000, Michal Litoměřice sportovní vybavení Zájmy a záliby 7 000, Honza Litoměřice kolo + vybavení Zájmy a záliby , Jarka Klánovice fotopotřeby Budoucí profese 4 510,00 10

13 Datum uhrazení Jméno DD Potřeba Kategorie Cílová částka Mirek Klánovice knihy a učebnice Vzdělání 3 413,00 viz Pepa Ivana Budišov-Holeje fotoaparát Zájmy a záliby hmota Petra Budišov-Holeje šicí stroj Budoucí profese 6 889, Honza Budišov-Holeje klávesy Zájmy a záliby , Pavlína Budišov-Holeje výtvarné potřeby Zájmy a záliby 3 000, Vašek Budišov-Holeje fotbalová výbava Zájmy a záliby 3 994, Maruška Budišov-Holeje jízdní kolo + helma Zájmy a záliby , Judita Budišov-Holeje kytara Zájmy a záliby , Sandra Budišov-Holeje jízdní kolo + helma Zájmy a záliby , Václav Kralupy pobyt ve Francii vzdělání 7 500, Karel Aš basketbalové vybyvení Zájmy a záliby 4 500, Lucie Aš elektrické piáno Zájmy a záliby 9 500, Lenka Aš dvanáctistrunná kytara Zájmy a záliby , René Aš horské kolo Zájmy a záliby 5 000, Patrik Aš jízdní kolo Zájmy a záliby , Miroslav Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Klára Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 6 000, František Aš basketbalové vybyvení Zájmy a záliby 3 400, Vladěna Aš kolečkové brusle a výbava Zájmy a záliby 3 000, Lukáš Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 6 000, Antonín Aš fotbalová výstroj Zájmy a záliby 3 800, Emil Aš jízdní kolo Zájmy a záliby , Nina Aš klávesy s příslušenstvím Zájmy a záliby 9 990, Arna Aš posilovací trenažér Zájmy a záliby 7 900, Vladislav Aš fotbalová výbava zájmy a záliby 3 800, Šárka Aš posilovací trenažér Zájmy a záliby 9 000, Martin Aš jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Radek Uherské Hradiště kapesní počítač Vzdělání 9 995, Vladimír Uherské Hradiště turistická výbava Zájmy a záliby , Martin Uherské Hradiště jízdní kolo Zájmy a záliby 3 488, Vlastimil Uherské Hradiště jízdní kolo Zájmy a záliby 3 500, Jiřina Uherské Hradiště turistická výbava Zájmy a záliby 8 194, Jirka Uherské Hradiště jízdní kolo Zájmy a záliby 3 962, Monika Budkov kuchyňské vybavení Příspěvek do života , Štefan Budkov malířské potřeby Zájmy a záliby 6 000, Vojtěch Budkov jízdní kolo Zájmy a záliby 7 000, Martin Budkov počítač Zájmy a záliby , Pavel Brno taneční kurz Vzdělání 8 150, Matěj Brno taneční kurz Vzdělání 8 150, Marek Brno flétna Zájmy a záliby 1 140, Monika Brno taneční kurz Vzdělání 9 502, Gabriela Brno šicí stroj + pomůcky Budoucí profese ,00 CELKEM ,46 11

14 Nejmilejší koncert Obecná charakteristika: celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů. Jedná se o významný počin k podpoře zájmových aktivit a talentů, podporuje snahu dětí a jejich píli, sebevědomí a pocit z vítězství. U nesporných talentů, které mohou být objeveny v rámci koncertu, přistupuje nadace k individuální podpoře, během roku probíhají v jednotlivých krajích oblastní kola a před prázdninami proběhne celostátní kolo v Praze, kterého se zúčastní výherci oblastních kol. Ti pak společně s řadou umělců vystoupí na finále, dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, projekt realizuje Federace dětských domovů České republiky FICE, partnerem nadace byly společnosti Cedr Group, Nivea, Pražská správa nemovistostí, Gillette Czech, Oriflame, Nokia, Citibank, Italtrios, které koncert podpořily krásnými dárky. Projekt v roce 2002: Na základě grantu Nadace Terezy Maxové ve výši ,60,-Kč (ubytování, strava), realizovala Federace dětských domovů za podpory dalších partnerů Nejmilejší koncert v prostorách Muzea ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi. Dopolední i večerní akce se zúčastnily stovky zájemců z řad veřejnosti. Děti tak měly možnost předvést své velkolepé vystoupení v důstojném prostředí a odnesly si mimo vřelého potlesku diváků i spoustu zážitků a vzpomínek na nové kamarády. Hvězda plná přání Obecné informace: jedná se o předvánoční akci pořádanou ve spolupráci s nákupním a zábavním centrem Metropole Zličín, cílem akce je zajistit vánoční dárky dle individuálních přání dětí z dětských domovů a kojeneckých ústavů a splnit jim tak jejich tajné sny. Na závěr akce jsou děti pozvány do Prahy, kde kromě dárečků na ně čeká v Metropoli zajímavý vánoční program, dětské domovy jsou oslovovány postupně tak, aby se na všechny dostala řada, dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, partnerem akce je Metropole Zličín. Projekt v roce 2002: V roce 2002 se podařilo díky štědré podpoře dárců splnit 417, což dokládá níže uvedená tabulka. Průměrná cena jednoho dárku byla 500 Kč. Nejčastějšími přáními byla kosmetika, knížky, drobná elektronika a hračky. Poř. č. Název Počet splněných přáníček 1 DD Kamenice nad Lipou 45 2 ZVŠI Radkov-Dubová 9 3 VÚM Vidnava 1 4 VÚM Žulová 1 5 DD Příbor 13 6 DD Hranice na Moravě 15 7 ZVŠI Litovel 11 8 PŠI Sedlec-Prčice 24 9 DD Hrotovice DD Česká Lípa KÚ Krč DD Hodonín u Kunštátu DD Tisá DD Cheb SMŠI Louny DD Lipová u Šluknova DD Stránov (Krnsko) DD Pepa (Příbram) 7 19 Občanské sdružení Můj domov 3 Celkový počet přání

15 Vánoce.org Obecné informace: je zcela nový internetový projekt Nadace Terezy Maxové doplňující a rozšiřující projekt Hvězda plná přání, cílem projektu je nabídnout veřejnosti informace o konání vánočních charitativních akcí po celé republice, dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, partnerem projektu je společnost Nokia Czech Republic. Zámeček Obecné informace: časopis, který nese jméno Zámeček, je časopisem dětí z dětských domovů. Nadace jej v polovině roku 2001 převzala, rozšířila a aktivně podpořila, sledovaným cílem je informovat 1/ děti o všem, co je zajímá a nemají s kým si o tom popovídat, 2/ o aktivitách Nadace Terezy Maxové určených dětem 3/ preventivně a osvětově působit na zdraví, rozvoj, motivaci a vzdělání opuštěných dětí, časopis je zasílán do 200 ústavů a je k shlédnutí na našich webových stránkách dle statutu Nadace tento projekt spadá do programu Kompenzace problému opuštěných dětí. projekt realizuje Duha - sdružení pro volný čas dětí, přírodu a recesi, Setkání s osobnostmi Obecné informace: Cílem tohoto pilotního projektu je zprostředkovat a motivovat děti z ústavní péče pomocí vzorů známých osobností, které jim jednak věnují svůj čas, sdílí s nimi své bohaté zkušenosti a inspiruje je k větší aktivitě a práci na sobě samých. Spolu s osobností stráví děti celý den. Budou moci nahlédnout pod pokličku jeho profese i obyčejného života. Osobnosti se rekrutují z různých oblastí - sport, hudba, film a věnují čas tomuto projektu bez nároku na honorář. Projekt počítá s návazností na časopis dětí z DD Zámeček, do kterého děti účastnící se setkání napíšou své zážitky a podělí se tak o své zkušenosti s dětmi, které se na setkání nedostaly. Dle statutu je projekt zařazen do programu Kompenzace Projekt v roce 2002: Děti měly možnost navštívit doma zpěváka Danielem Landu, poobědvat v pizzerii s modelkou Ivou Kubelkovou či prohlédnout si továrnu na výrobu tracků a strávit den se závodníkem Martinem Kolocem. Herečka Ivana Chýlková pozvala děti na své představení Zpívaní v dešti a po té si s nimi popovídala a zpěvák Martin Franc jim připravil soukromou autogramiádu. Projektu se zúčastnilo celkem 63 dětí. Projekt v roce 2002: Grant, který nadace poskytla na realizaci projektu, dosáhla částky Kč. Nadace v rámci květnového a červnového čísla časopisu prosadila velkou přílohu o zaměstnaní se spoustou důležitých rad (např. jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor, kde a jak najít práci). Mimo speciálních tématických příloh pokračovalo i oblíbené Setkání s osobnostmi. V rámci časopisu zřídila nadace i pravidelné vkládání příloh se soutěžemi a kvízy o atraktivní ceny. 13

16 Skleník Človíček pomocníček Obecné informace: jedná se o víkendové či vícedenní akce na hradech či v chráněných krajinných oblastech, cílem projektu je podpora motivace a angažování dětí z dětských domovů do pomoci určité komunitě zejména v oblasti ochrany životního prostředí a záchrany kulturních památek za svoji pomoc dostávají motivační kapesné, dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí, projekt realizuje občanské sdružení Malý princ. Projekt v roce 2002: Akce projektu Človíčka pomocníčka hodnotíme velice pozitivně hned z několika důvodů: 1/ děti měly možnost dostat se za brány ústavu a strávit víkend v překrásné přírodě 2/ užily si mnoha her a vyzkoušely si svoji dovednost 3/ děti poznaly, co obnáší práce pro komunitu a záchranu českého kulturního dědictví 4/ naučily se, že výše odměny je přímo úměrná vynaloženému úsilí 5/ velice oceňujeme organizační přínos partnera, občanského sdružení Malý princ, za bezproblémovou spolupráci, přípravu nesčetných zajímavých her a láskyplnou péči o děti. Celkem byly zrealizovány tři akce dvě se odehrály 12. dubna 14. dubna a 29. června 8. července 2002 na hradě Lukov, který se nachází ve Zlínském kraji. 39 dětí z dětských domovů čistilo hradní příkop a třídilo kameny pro další opravy hradu. Odpoledne si prohlídly opravenou hradní věž. Akce byly doplněny o zážitkové hry a soutěže. Poslední ze tří zmíněných byla realizována v rámci povodňové pomoci postiženému diagnostickému ústavu v Dobřichovicích, kde děti pomáhaly dle svých možností v odstraňování povodňových škod. Celková výše grantu dosáhla Kč. Resocializace drogově závislých matek Obecné informace: jedná se o projekt zaměřený na resocializaci matek užívajících návykové látky a monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Finanční prostředky jsou využity v oblasti sekundární a terciální protidrogové prevence, cílem je záchrana rodiny, pomoc problematickým rodinám s cílem zamezit odloučení a umístění dětí do ústavní péče, dle statutu nadace tento projekt spadá do programu rodina a prevence, projekt realizuje Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o. p. s., Praha. Projekt v roce 2002: Projekt se v roce 2002 rozšířil o široké spektrum služeb, které lze shrnout do těchto oblastí: Výměnný program Vitamínový program Potravinový program Základní zdravotní péče Sociální poradenství HIV testy Asistence při zajišťování dokladů Odesílání do LK, nebo jiných zařízení Rodinné a individuální psychoterapie Socioterapie Gravitesty Metadonový program Gynekologicko-porodnická péče Pediatrická péče 14

17 Hippoterapie Obecné informace: léčebné jízdy na koních, takto lze laicky přeložit metodu hippoterapie zvláště vhodné k léčebné rehabilitaci dětí s centrální i periferní poruchou motoriky, s mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením. je to jediná rehabilitační metoda, která působí i při pasivitě pacienta, což je možné využívat u zvlášť těžkých hybných poruch. Využívá specifiky vycvičené koňské chůze v trojsměrném pohybu. dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí. Projekt v roce 2002: Hippoterapie je Nadací Terezy Maxové podporovaná již několik let v rámci tradiční akcentované spolupráce s Kojeneckým ústavem při FTN v Praze 4 Krči. Děti jezdí v průběhu celého roku do areálu v Bohnicích. Díky obětavé práci tamních terapeutů, lze pozorovat určité zlepšení diagnóz, takto léčených dětí. Zaostřeno na přírodu Obecné informace: jedná se o víkendové či vícedenní akce převážně v chráněných krajinných oblastech, akce je určena pro děti od 12 let, cílem projektu je ekologická výchova, zamyšlení nad vztahem k přírodě, pochopení životního prostředí, vztah k přírodě, soužití s přírodou, ekologická zodpovědnost, atd... dle statutu nadace je projekt zařazen do programu kompenzace problému opuštěných dětí, projekt realizuje občanské sdružení Malý princ, projekt vznikl ve spolupráci se švédskou oděvní společností KappAhl. Projekt v roce 2002: V rámci výše zmíněného projektu se podařilo v roce 2002 zrealizovat dvě akce. Jedna proběhla v červnu 2002 v Chráněné krajinné oblasti Český kras a účastnilo se jí 15 dětí. Děti pomáhaly lesníkům vyčistit údolí lesního potůčku. Po té si mohly zasoutěžit v připravené hře zaměřené na rozšíření znalostí dětí v oblasti ekologie a místní flóry a fauny. Druhou aktivitou byl hravý tábor v období prázdnin, na přelomu července a srpna, jehož se účastnilo 18 dětí. Téma tábora, který se konal na Faře Sv Máří Vimperka, bylo poznávání krás a přírodního bohatství Šumavy. Děti se mimo jiné naučily třídit odpad, orientovat se v přírodě a další zajímavé informace z oblasti ochrany přírody. Celková výše grantu činila Kč. Make a Connection Připoj se! Obecné informace: společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti zahájily tento projekt, jež je součástí celosvětové iniciativy, v České republice. Nadace Terezy Maxové bude program realizovat v síti dětských domovů, Formou grantů a školení umožní tento program účastníkům přispět svou aktivitou do života okolní komunity a zároveň rozvinout praktické životní znalosti a dovednosti na základě realizace svých projektů Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace financuje Nokia prostřednictvím NROS Projekt v roce 2002: V roce 2002 byly podpořeny následující projekty dětských domovů v celkové částce ,2 Kč. Vzhledem k tomu, že Nadace Terezy Maxové je jen jedním z lokálních partnerů, celková výše přerozdělených prostředků byla Kč, což představuje 53 dětských projektů. TM-O1/ Žijeme ve Smolině, Smolina je náš druhý domov Jedná se o projekt Dětského domova Smolina. Cílem je sblížení dětí z dětského domova s kamarády a občany Smoliny - Valašské Klobouky prostřednictvím udržováním lidových tradic, pomoci při péči o životní prostředí, společných her (akce: papír patří do sběru, podzimní úklid, Mikuláš, Tři králové, dětský karneval na ledě). Z části se jedná o projekt nový a z části pokračující. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. 15

18 TM-O6/ Smailing's Projekt DD Potštejn je určený všem dětem z okolí ve věku let. Jedná se o uspořádání diskoték pro děti a mladé lidi s propojený se soutěžemi, přednáškami, rukodělnými činnostmi. Cílem má být seznámení dětí z domova s ostatní mládeží, boj proti nudě. Realizace bude probíhat přímo v Potštejně. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. TM-O3/ Country Poupata Projekt Dětského domova Liptál je určen domovu, školám a domovu důchodců. Jedná se o výuku tanců se zapojením postižených dětí, zapojení učnic při šití kostýmů, veřejná vystoupení. Pokračující projekt bude realizován v DD a SŠ Liptál, domově důchodců Podlesí. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. TM-O7/ Redakce "DeDo" (časopis o životě v Dětském domově) Projekt Dětského domova Ústí nad Labem určený dětem z domova, místnímu sídlišti a přilehlým školám. Cílem je zařízení redakce pro vydávání časopisu, tvorba časopisu a jeho distribuce. Jedná se o projekt pokračující, realizační skupinou jsou děti z dětského domova. TM-O8/ Vánoční zvyky na Vizovicku Projekt Dětského domova Vizovice určený dětem a mládeži z Vizovic a přilehlého okolí. Cílem je uchování a další rozvíjení místních tradic (pečivo, slaměné ozdoby, lidové vánoční zvyky, valašské pokrmy, tance - beseda, výtvarné dílny), seznámit děti a mládež se starými místními zvyky. Projekt bude trvat do konce tohoto roku a jedná se o projekt nový. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova spolu s kamarády. TM-O9/ Nikdo není ostrov Projekt Dětského domova Žatec určený veřejnosti a dětem z domova. Cílem je navázat dobré vztahy s obyvateli města a zlepšit náhled žatecké veřejnosti na děti z dětského domova. Dalším cílem je získání finančních prostředků na sportovní potřeby prostřednictvím prodeje dětských výrobků. Jde o výrobu keramiky, zpravodaje, přípravu kulturního večera. Součástí projektu bude spolupráce s kabelovou televizí O.K. Plus. Místo realizace je město Žatec, realizační skupinou jsou děti z dětského domova spolu s kamarády. TM-10/ Dům na půl cesty Projekt dětí v pěstounské péči určený dětem z dětských domovů a dětem z pěstounské péče. Jedná se o pomoc při rekonstrukci Domu na půli cesty s cílem pomoci usnadnit dětem z domovů odchod z dětských domovů, prolomení vzájemných bariér mezi mládeží z normálních rodin a mladých lidí z pěstounské péče. Jedná se o projekt pokračující, místem realizace je Valašské Meziříčí. Realizační skupinou jsou děti z pěstounských rodin a Adráci (občanské sdružení Adra). TM-11/ Zřízení a provoz keramické dílny Projekt Dětského domova Dolní Lánov určený dětem z DD a obce. DD dává k dispozici místnost pro keramickou dílnu. Cílem je prostřednictvím přípravy a zařízení místnosti pro keramickou dílnu a jejího slavnostního otevření spojeného s výstavou, efektivně a dlouhodobě využít volný čas dětí. Děti by sami místnost vyklidily, vymalovaly, připravily a natřely police. A22; Místo realizace je DD Dolní Lánov,jde o projekt nový s dlouhodobým efektem. Realizační skupinou jsou děti z dětského domova. 16

19 Bravo Kosmos Obecné informace: Cílem projektu je prostřednictvím workshopů (objektshop, těloshop, hudbashop, fotoshop, hrashop), rozrušovat izolovanost obyvatel dětských domovů. Workshop by měl vyprovokovat tvořivost těchto mladých lidí. Nedílnou součástí je i divadelní představení, v nichž se používají dětmi vyrobené kulisy a rekvizity. Celé představení je umělecky nesmírně zajímavé a každé je díky aktivní účasti dětí jedinečné. Projekt realizují absolventi a studenti kateder Akademie Múzických Umění v Praze Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace. Projekt v roce 2002: V daném roce proběhly 2 workshopy s divadelním představením v experimentálním prostoru pražského klubu Roxy. Do projektu bylo zapojeno 200 děti. Dále byl projekt realizován i v prostředí dětských domovů Středočeského kraje. Od jinud a přece spolu Obecné informace: Cílem projektu je přispět k zajištění vzdělanosti a rozvoje zájmů u populace romských dětí a mládeže vyrůstající v dětských domovech. Do projektu jsou mimo jiné zapojeni i romští studenti, kteří se podílejí na aktivitách volného času. Pro děti znamená toto setkání kontakt se starším kamarádem, stejného etnika, zkvalitnění využití volného času, vzájemné sdílení a výchova k toleranci. Projekt realizuje Středisko náhradní rodinné péče. Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace. Projekt v roce 2002: Projekt probíhal v dětských domovech po celé České republice. Více než polovina zúčastněných domovů leží v malých, těžko dostupných vesnicích, kde mají děti jen omezené možnosti rozvíjet všestranně své zájmy a záliby. V roce 2002 pro-běhlo 96 odpoledních setkání a 16 víkendových. Oriflame dětem 2002 Obecné informace: Cílem projektu Oriflame dětem je: 1/ snížení nemocnosti dětí z kojeneckých ústavů trpících respiračním onemocněním 2/ umožnit těmto dětem rozšířit obzory, které jsou úzce spojeny se stereotypním prostředím ústavní péče, 3/ navázání užších sociálních kontaktů ( jedna sestra v rámci pobytu pečuje o 1 2 děti, zatímco v ústavu se jedná o dětí) 4/ vyzkoušení nových návyků, které jsou běžné pro děti v úplných rodinách, terapie v přírodě Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace.. Projekt je financován švédskou kosmetickou společností Oriflame Czech Republic, s.r.o. Projekt v roce 2002: Následující tabulka názorně dokumentuje podporu jednotlivých kojeneckých ústavů. 17

20 v Kč Název zařízení Pobyt Částka za pobyt Počet Délka Pobyt Doprava Celkem Čechy KU Krc Praha - Naďa týdny , , ,00 - Radost týden , , ,00 - Naďa týdny , , ,00 - "A" týdny , , ,80 DD Rumburk (od 0 do 3 let) týden , ,00 DD Most (od 0 do 3 let) týden , ,00 DD Aš (od 0 do3 let) 8 +? 3 týdny , ,00 Morava DD Broumov (od 0 do 3 let) dní , , ,00 KU a DD Brno (od 0-1,5 let) dní , ,00 - druhý pobyt týden ,00 DD Janovice (od 0- do 3let) 15 +? 1 týden , ,00 Celkem ,80 Podpora pěstounských rodin Obecné informace: Nadace Terezy Maxové se mimo intenzivní podpory dětí bez rodičů v ústavní péči zabývá komplexní pomocí v oblasti náhradní rodinné péče. Do daného směru podpory spadá jak informační kampaň o možnostech osvojení a pěstounské péče, tak přímá podpora pěstounských rodin Projekt spadá do programu Rodina Projekt v roce 2002: Rok 2002 byl ve znamení intenzívní přípravy projektu Adopce.com, který prostřednictvím internetového portálu, telefonní linky, brožurky a plakátů předává informace o náhradní rodinné péči. Mimo výše zmíněné pokračovala Nadace v přidělování grantů podporujících vzdělání, všestranný rozvoj a talent konkrétních dětí v pěstounských rodinách z celé České republiky. Povodňová sbírka Bezprostředně v průběhu srpnových záplav 2002 prověřila Nadace Terezy Maxové stav a potřeby kojeneckých ústavů a dětských domovů v postižených oblastech. Ze třiceti dotázaných, měly tři vážné problémy a byly evakuovány. Po osobní návštěvě v Dětských domovech v Žíchovci, Solenici a Dobřichovicích bylo zjištěno, že právě tyto byly vážně poškozeny. Nadace Terezy Maxové se proto počátkem září 2002 rozhodla založit na pomoc výše jmenovaným zaplaveným dětským domovům povodňové konto u Československé obchodní banky /0300. V průběhu roku byla nadace oslovena i Dětským domovem Svatá Kateřina a dvěmi povodněmi postiženými pěstounskými rodinami, které byly rozhodnutím Správní rady do povodňové pomoci rovněž zahrnuty. Celková výše povodňové sbírky dosáhla výše Kč. Finální zpráva o čerpání příspěvků z povodňového konta je rozdělena do pěti částí, v nichž jsou věrně zmapovány jednotliví dárci a příspěvky. Seznam a poděkování dárcům: Nadace Terezy Maxové si tímto dovoluje srdečně poděkovat za laskavou a nezištnou podporu níže uvedeným dárcům. Vaší podpory si nesmírně ceníme. 18

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝBORU DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2009 Redakce textové části:

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové v roce 2011 VDV je členem Asociace nadací Fóra dárců ČR a SKOK, sdružení nestátních

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

+ ++ ++ NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + + +

+ ++ ++ NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + + + + + ++ + ++ + ++ + ++ ++ + NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + + + + + + + + + KOLIK SE JEŠTĚ STANE OBSAH BEZPRÁVÍ? Editorial Ing. Zuzany Baudyšové, ředitelky Nadace Naše dítě 2 Slovo Ing. Josefa Prouzy,

Více

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více