American British Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American British Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině)"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nové výukové metody a vyuţití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/ American British Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině) Maegan Hoover Michal Mareš

2 Vzor citace: Hoover, M., Mareš, M. American-British-Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. American-British-Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině) Maegan Hoover, Michal Mareš, 2011 Garant: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Ţiţkova 6, České Budějovice, Publikace neprošla jazykovou úpravou ISBN

3 OBSAH Předmluva Lexis (slovní zásoba)... 5 Around the house (domácnost)... 5 Transportation (doprava)... 6 Clothing (oblečení)... 7 Food (jídlo)... 8 School (škola)... 9 Sports and Entertainment (sport a zábava)... 9 Babies (děti) Post Office (pošta) Miscellaneous lexis (různé) Spelling (pravopis) or versus our ize versus ise yze versus yse og versus ogue er versus -re Dropping of the silent e (vynechání neznělého e) Miscellaneous spelling differences (různé způsoby pravopisu) Pronunciation (výslovnost) Stress (přízvuk): ile o Miscellaneous pronunciation differences (různé rozdíly ve výslovnosti): Grammar (gramatika) Grammar points (gramatické jevy) Forming the past simple (tvoření minulého času prostého) Doubling the final consonant (zdvojování koncové souhlásky) Použité zdroje

4 Předmluva V současné době se při výuce angličtiny čím dál častěji setkáváme s jazykovými odlišnostmi. Ve studijním textu prezentujeme nejvýznamnější rozdíly v britské a americké angličtině, především v oblasti lexiky, gramatiky, pravopisu a výslovnosti (více neţ 200 lexikálních rozdílů, základní rozdíly v hláskování, příklady rozdílů ve výslovnosti, 4 stránky odlišností v gramatice). Slovníček vyuţívá praktické znalosti amerických a britských lektorů. Nesnaţíme se vyčerpávajícím způsobem zachytit veškeré změny, ale podat nejčastější a nejfrekventovanější příklady nejdůleţitějších odlišností. Je určen jako studijní materiál pro ţáky základních a středních škol a pro učitele těchto škol, zvláště těch, kteří se zúčastnili některých z kurzů pořádaných v rámci projektu Nové výukové metody a vyuţití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje. 4

5 1 Lexis (slovní zásoba) Around the house (domácnost) American British Czech apartment flat byt apartment building block of flats bytový dům roommates flatmates spolubydlící yard garden zahrádka first floor ground floor přízemí second floor first floor 1. patro attic loft podkroví stove cooker sporák, varná deska burner hob plotna faucet tap kohoutek washcloth flannel ţínka dish towel tea towel hadr na nádobí doing the dishes washing up umývat/umývání nádobí silverware cutlery příbor trash rubbish odpad trash can dustbin koš na odpadky closet cupboard skříňky, kuchyň. linka bureau chest of drawers komoda drapes curtains závěsy (na okně) garage sale car boot sale garáţový prodej vacuum hoover vysavač 5

6 Transportation (doprava) American British Czech mass transit public transport hromadná doprava gas petrol benzín gas station petrol station benzínka taxi cab taxi motorcycle motorbike motorka streetcar tram tramvaj truck lorry nákladní auto 18 wheeler juggernaut druh nákladního auta (18-ti kolák) trailer caravan karavan, přívěs trailer truck articulated lorry nákladní auto main street high street hlavní ulice sidewalk pavement chodník freeway or motorway or M dálnice highway way divided highway dual carriageway obousměrná dálnice entry/exit lane slip lane nájezd overpass flyover přejezd transmission gearbox řazení traffic circle roundabout kruhový objezd intersection crossroads křiţovatka parking lot car park parkoviště stoplights traffic lights semafór yield (street sign) give way značení (dej přednost v jízdě) detour diversion objíţďka motor engine motor muffler silencer tlumič trunk boot kufr od auta glove compartment glove box přihrádka na rukavice windshield windscreen zpětné zrcátko license plate number plate SPZ hood bonnet kapota fender wing blatník tail light rear light zadní světlo antenna aerial anténa gearshift gear lever řadící páka turn signals indicators blinkr 6

7 railroad railway ţeleznice (railway) car (railway) carriage vagón one-way (ticket) single (ticket) jednoduchá jízdenka (na cestu tam) round-trip ticket return ticket zpáteční jízdenka schedule timetable rozvrh subway underground metro coach (airplane) economy letět druhou třídou v letadle cross walk zebra crossing přechod pro chodce crossing guard lollipop lady hlídka u přechodu rent a car hire a car pronajmout auto idling (car running) ticking over nastartované auto flat puncture píchlá pneu Clothing (oblečení) American British Czech bathing suit swimming costume plavky sweater jumper/pullover/jersey svetr pants trousers kalhoty overalls dungarees montérky vest waistcoat vesta undershirt vest nátělník zipper zip zip sneakers trainers tenisky flip flops thongs ţabky suspenders braces kšandy turtle neck polo neck rolák robe dressing gown večerní róba garters suspenders podvazky panties knickers kalhotky pantyhose tights punčochy scarf muffler šála purse handbag kabelka umbrella brolly deštník slicker mackintosh pláštěnka rubber boots wellies/wellingtons gumáky 7

8 Food (jídlo) American British Czech appetizers starters předkrm sausage banger párek dessert pudding pudink cotton candy candy floss cukrová vata sweets candy sladkosti, bonbony chocolate bar candy bar čokoládová tyčinka wheat bread brown bread pšeničný chléb jell-o jelly ţelé jelly jam dţem cup cake fairy cake dortíček popsicle ice lolly nanuk cookies biscuits sušenky chips crisps chipsy french fries chips hranolky hamburger bun bap bochníček ground meat minced meat mleté maso zucchini courgette cuketa corn maize kukuřice scallion spring onion pórek spirits liquor tvrdý alkohol cafeteria canteen kantýna skillet frying-pan pánev can tin plechovka to go take-away jídlo s sebou reserve (a table) book zamluvit stůl check (at a restaurant) bill účtenka spoiled (food) gone off zkaţené potraviny bar pub hospoda 8

9 School (škola) American British Czech public school state school státní škola private school public school soukromá škola college university univerzita high school secondary school gymnázium elementary school primary school základní škola backpack rucksack ruksak math maths matematika principal headmaster ředitel eraser rubber guma glue gum lepidlo thumbtack drawing pin připínáček scotch tape sellotape lepící páska friend mate kamarád national holiday bank holiday státní svátek vacation holiday prázdniny Sports and Entertainment (sport a zábava) American British Czech soccer Football fotbal footballer soccer player fotbalista field (for sports) Pitch hřiště movie theater Cinema kino movie Film film intermission Interval přestávka commercial Advert reklama jump rope skipping rope švihadlo amusement park Funfair pouť costume party fancy dress party maškarní párty 9

10 Babies (děti) American British Czech crib Cot dětská postýlka stroller Pushchair kočárek diaper Nappy plenka pacifier dummy dudlík baby carriage pram kočárek pro miminko crib cot dětská postýlka Post Office (pošta) American British Czech mail post pošta mailman postman pošťák mailbox postbox poštovní schránka package parcel balíček zip code postcode poštovní směrovací číslo letter opener paper knife nůţ na dopisy waiting in line queuing stát/čekání ve frontě Miscellaneous lexis (různé) American British Czech bathroom toilet záchod restroom public toilet toalety (veřejné) Merry Christmas Happy Christmas Veselé Vánoce wrench spanner klíč na matice counter-clockwise anti-clockwise proti směru hodinových ručiček zero nought nula excuse me? Pardon? Prosím? Run for office stand for election kandidovat fire (from a job) sack vyhodit někoho z práce to lay off to make redundant propustit rebate cashback vrácení peněz to sleep in to lie in pospat si to call to phone telefonovat 10

11 answering machine answerphone hlasová schránka electric socket power point zásuvka girl scout girl guide skautka to rent to let pronajímat will shall budu bill note bankovka ATM cashpoint bankomat garbage collector dustman popelář elevator lift výtah attorney barrister/ solicitor právník fall autumn podzim leash (for a dog) lead vodítko two weeks fortnight dva týdny dumpster skip kontejner teleprompter autocue televize pro čtení zpráv pro hlasatele parentheses brackets oblé závorky brackets square brackets hranaté závorky period (.) full stop tečka stingy mean lakomý crazy mad šílený smart clever chytrý sick ill nemocný argument row hádka pet peeve pet hate nenávidět něco baggage luggage zavazadlo cell phone mobile (phone) mobil tic-tack-toe naughts and crosses piškvorky band-aid plaster náplast store shop obchod candy store sweetshop cukrárna bookstore bookshop knihkupectví drugstore chemist s lékárna druggist chemist lékárník doctor's office surgery chirurgie bellboy page hotelový sluha free time spare time volný čas ladybug ladybird beruška stocks shares akcie flashlight torch svítilna 11

12 foreward (to a book) preface předmluva bachelorette party hen night Rozlučková party pro ţeny bachelor party stag night Rozlučková party pro muţe Spelling (pravopis) -or versus our When the our is unstressed, American English prefers the or spelling. Kdyţ je our nepřízvučné, preferuje americká angličtina v pravopise or. American armor color favor favorite flavor humor honor labor neighbor rumor savior British armour colour favour favourite flavour homour honour labour neighbour rumour saviour NOTE: This spelling change does not occur when the-our is stressed. For example, contour and paramour are spelled identically in both American and British Engllish. POZNÁMKA: Toto pravidlo neplatí, kdyţ je our přízvučné. Například u slova contour a paramour je pravopis stejný u obou typů angličtiny. 12

13 -ize versus ise American English frequently uses the ize suffix while British English, although preferring ise, will accept both spellings. Americká angličtina často pouţívá příponu ize, zatímco britská, i kdyţ preferuje ise, akceptuje oba typy pravopisu. American agonize criticize memorize organize patronize terrorize realize recognize British agonise criticise memorise organise patronise terrorise realise recognise -yze versus yse American English commonly uses the yze suffix as opposed to yse, which is more common in British English. Americká angličtina obvykle pouţívá příponu yze oproti yse. Ta je mnohem běţnější v britské angličtině. American analyze catalyze hydrolyze paralyze British analyse catalyse hydrolyse paralyse 13

14 -og versus ogue Although not as prevalent, there are some differences in spelling of words ending in og vs. ogue V pravopisu u slov končicích na og x -ogue existují určité rozdíly, nejsou však tak běţné. American analog catalog dialog British analogue catalogue dialogue er versus -re American English words that end in er frequently end in -re in British English: Slova, která končí v americké angličtině na er, jsou v britské angličtině často zakončena re: American center fiber kilometer liter somber theater British centre fibre kilometre litre sombre theatre NOTE: When er is used as an agentive or comparative suffix (e.g. worker or bigger, respectively) it is never changed to re. The re ending is therefore reserved for root words. POZNÁMKA: Kdyţ er je pouţito jako přípona u původce děje nebo pro stupňování (např: worker nebo bigger), nikdy se nemění na re. Koncovka re se pouţívá pouze u kořenů slov. 14

15 Exceptions: There are many exceptions to this rule. For instance: - In British English, the following words are spelled with er: anger, tender, number, monster, enter, disaster, letter, member, September, October, November, December. - In American English, theatre is frequently acknowledged as an acceptable spelling. Výjimky: Toto pravidlo má mnoho vyjímek. Například: V britské angličtině jsou následující slova psána s er: anger, tender, number, monster, enter, disaster, letter, member, September, Americká angličtina často přijímá slovo theatre s tímto hláskováním Dropping of the silent e (vynechání neznělého e) When adding suffixes, the silent e is dropped at the end of a word in American English. British English, in contrast, often keeps the silent e. V americké angličtině je na konci slova při přidávání přípon neznělé e vynecháno, v britské často zůstává. American aging likable livable sizable unshakable British ageing likeable liveable sizeable unshakeable NOTE: There are exceptions to this rule. While British English prefers to keep the silent e before the suffix able (likeable, liveable, ect.) there are some instances in which this isn t the case. For example, the e is dropped in both American and British English in the following words: breathable, curable, lovable, movable, notable, quotable, and usable. POZNÁMKA: Toto pravidlo má své výjimky. Zatímco britská angličtina preferuje ponechání neznělého e před příponou able (likeable, liveable, atd.), je několik případů, ve kterých toto neplatí. Např. e se vynechává u obou typů angličtiny u následujících slov: breathable, curable, lovable, movable, notable, quotable, a usable. 15

16 Miscellaneous spelling differences (různé způsoby pravopisu) American annex (noun) artifact gray mustache airplane sled program plow jewelry pajamas draft (beer) tire cozy mom pretense check (noun) aluminum British annexe artefact grey moustache aeroplane Sledge Programme Plough Jewellery Pyjamas Draught Tyre cosy mum pretence cheque aluminium 16

17 Pronunciation (výslovnost) Stress (přízvuk): American English stresses the last syllable in the following words whereas British English stresses the first syllable: Americká angličtina klade v následujících slovech důraz na poslední slabiku, zatímco britská na první. American adult ballet debris debut salon vaccine British adult ballet debris debut salon vaccine The following words follow an opposite pattern - The first syllable is stressed in American English whereas the last syllable is stressed in British English: Pro následující slova platí opačné pravidlo V americké angličtině klademe důraz na první slabiku, zatímco v britské na poslední: American address (noun) moustache cigarette British Address Moustache Cigarette 17

18 -ile In American English -ile is often pronounced /Il/ whereas in British English ile is pronounced /aɪl/. V americké angličtině se ile často vyslovuje /Il/ zatímco v britské ile to je /aɪl/. word American British agile ag/il/ ag/aɪl/ fertile fert/il/ fert/aɪl/ infertile infert/il/ infert/aɪl/ fragile frag/il/ frag/aɪl/ missile miss/il/ miss/aɪl/ sterile ster/il/ ster/aɪl/ volatile volat/il/ volat/aɪl/ NOTE: Some ile words are pronounced the same in both American and British English. Examples include crocodile, exile, percentile and reconcile. POZNÁMKA: Některá slova s ile jsou vyslovována stejně v americké i britské angličtině. Příklady: crocodile, exile, percentile and reconcile /aɪl/ 18

19 -o- The o in the following words are pronounced as /ɒ/ in American English and /ə/ in British English. V americké angličtině je o v následujících slovech vyslovováno jako /ɒ/, v britské /ə/. word American British Amazon Amaz/ɒ/n Amaz/ə/n hexagon hexag/ɒ/n hexag/ə/n octagon octag/ɒ/n octag/ə/n paragon parag/ɒ/n parag/ə/n pentagon pentag/ɒ/n pentag/ə/n phenomenon phenomen/ɒ/n phenomen/ə/n python pyth/ɒ/n pyth/ə/n Miscellaneous pronunciation differences (různé rozdíly ve výslovnosti): word American British borough bor/oʊ/ bor/ə/ thorough thor/oʊ/ thor/ə/ been b/i/n b/iː/n lever l/e/ver l/i:/ver schedule /sk/edule /ʃ/edule garage ɡəːrɑ(d)ʒ ːɡærɪdʒ glacier ːɡleɪʃər ːɡlæsiə premiere prɪmːɪr ːprɛmɪɛə leisure l/i:/sure l/e/sure privacy pr/aɪ/vacy pr/i/vacy 19

20 Grammar (gramatika) Grammar points (gramatické jevy) The word while can act as a noun or a subordinating conjunction. When acting as the latter, British English employs the word whilst whereas American English uses while for both the noun and the conjunction form. Slovo "while(zatímco)" můţe být pouţito jako podstatné jméno či podřadící spojka. Pokud je pouţito jako spojka, britská angličtina pouţívá slovo "whilst", zatímco americká angličtina uţívá "while" pro obě formy. In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. For example: I've lost my key. Can you help me look for it? In American English you may also use the past simple to express the same sentiment: I lost my key. Can you help me look for it? V britské angličtině se předpřítomný čas pouţívá pro vyjádření děje, který se stal v nedávné minulosti a který má vliv na současnost. Například: I've lost my key. Can you help me look for it? V americké angličtině můţeme také pouţít k vyjádření stejného významu minulý čas prostý: I lost my key. Can you help me look for it? American English prefers the constructions on and over when discussing the weekend. For example, what did you do over the weekend? or what do you do on weekends? British English, in contrast, prefers the preposition at when discussing the weekend: what do you do at the weekend? Americká angličtina dává při konverzaci o víkendu přednost vazbám s on a over. Například, "what did you do over the weekend?" či "what do you do on weekends?" Avšak britská angličtina dává přednost předloţce at : "what do you do at the weekend?" 20

21 When referring to sports, American athletes play on a team whereas British athletes are said to play in a team. Při sportovních tématech pouţívají američtí atleti výraz on a team (v týmu), zatímco britští in a team (v týmu). In American English when an event is postponed due to rain, the event is said to be rained out. In British English it is said to be rained off. Kdyţ je soutěţ odloţena kvůli dešti, americká angličtina pouţívá výraz rained out. V britské angličtině se říká rained off. In British English the agentive suffix er may be added to football to describe a football player (footballer). In American English this suffix is rarely added. Instead, one who plays football would be called a football player. There are certain exceptions, of course. For example, in American English it is acceptable to call one who golfs a golfer. V britské angličtině můţe být přípona er přidána ke slovu "football" pro výraz fotbalového hráče (footballer). V americké angličtině je přípona přidávána zřídka. Namísto toho ten, kdo hraje fotbal, je "football player". Jsou samozřejmě i určité výjimky. Například v americké angličtině je přijatelné nazývat toho, kdo hraje golf, "golfer". The past participle of get is gotten in American English and got in British English. Příčestí minulé se v americké angličtině mění u slovesa to get na gotten a v britské angličtině na got. The past participle of prove is proven in American English and proved in British English. Příčestí minulé u slovesa to prove je proven v americké angličtině a v britské proved. In American English the suffix -s is added to day, night, evening, weekend, Monday, etc. when these words act as adverbs describing repeated actions or 21

22 events: I eat dinner at home on the weekends; The museum is always closed on Mondays. This is not common in British English. V americké angličtině je přípona s přidávána ke slovům day, night, evening, weekend, Monday atd., jsou-li slova pouţita jako příslovce ve větě popisující opakující se činnost: I eat dinner at home on the weekends; The museum is always closed on Mondays. Tento jev neplatí pro britskou angličtinu. Some nouns do not require a definite article. For instance, in school (as a student), at/in college (as a student), at sea (as a sailor), or in prison (as a convict). British English also allows the definite article to be omitted in the following examples: in hospital (as a patient) and at university (as a student). American English, in contrast, requires the definite article in those examples: in the hospital and at the university. U některých podstatných jmen není v některých případech třeba pouţít člen určitý. Například in school (as a student), at/in college (as a student), at sea (as a sailor), nebo in prison (as a convict). Britská angličtina také vynechává člen určitý v následujících případech: in hospital (as a patient) a at university (as a student). Americká angličtina, naproti tomu, potřebuje člen určitý v těchto případech: in the hospital and at the university. Shall is sometimes used in place of will in British English. Shall se občas pouţívá v britské angličtině namísto will. The going to future (i.e. I m going to eat dinner later) is significantly more common in American English than British English. Budoucnost vyjádřená tvarem going to (i.e. I m going to eat dinner later) se častěji vyskytuje v americké angličtině. American English prefers have when expressing possession (do you have, he doesn't have etc.) whereas British English often prefers have got (have you got, he hasn't got, etc.). Mluvíme-li o vlastnictví, v americké angličtině se častěji pouţívá have, (do you have, he doesn't have etc.), zatímco v britské se preferuje have got (have you got, he hasn't got, etc.). 22

23 o Do you have a computer? (American) Have you got a computer? (British) He doesn't have any friends. (American) He hasn't got any friends. (British) NOTE: Both forms are grammatically correct and accepted in American and British English. This difference is merely a matter of preference. POZNÁMKA: Oba způsoby jsou gramaticky správné a jsou akceptovány v obou typech jazyka. Je to jen otázka preference. Forming the past simple (tvoření minulého času prostého) British English favors the irregular t ending in the past simple for certain verbs: Britská angličtina upřednostňuje v minulém čase prostém u určitých sloves koncovku t. base form American British to burn burned burnt to dream dreamed dreamt to leap leaped leapt to learn leareded learnt to smell smelled smelt 23

24 Doubling the final consonant (zdvojování koncové souhlásky) For inflections such as ed, -ing, -er, -est and noun suffixes er and or, British English frequently doubles the final consonant whereas American English does not: U připojování koncovek ed, -ing, -er, -est a přípon podstatných jmen er a or britská angličtina často zdvojuje poslední souhlásku. To neplatí u americké angličtiny. American canceled counselor cruelest modeling quarreled signaling traveler traveling British cancelled counselor cruelest modeling quarreled signaling traveller travelling 24

25 Použité zdroje Slovníky Oxford Advanced Learner s Dictionary, 2003 Velký anglicko-český slovník, Academia Internetové stránky Jako pramen excerpce byl vyuţíván český a anglo-americký internet. Na níţe uvedených internetových odkazech lze najít výslovnost s moţností audio poslechu jednotlivých anglických verzí: 25

26 Název: American-British-Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině) Autor: Maegan Hoover, Michal Mareš Rozsah: 27 s. Náklad: 100 ks Účel: STUDIJNÍ TEXT Rok vydání: 2011 Garant: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Ţiţkova 6, České Budějovice, Tisk: Tribun EU, s. r. o., Brno ISBN

27 Tato publikace byla vytištěna v rámci projektu: Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/ Projekt je zaměřen na získání kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků ve školách a školských zařízeních v oblasti navázání mezipředmětových vztahů. Vychází z potřeb implementace průřezových témat do Školních vzdělávacích programů. V rámci jednotlivých kurzů, kde prioritu tvoří mezipředmětové vztahy, byla proškolena následující témata: 1. vyuţití IC technologií 2. výuka cizích jazyků 3. environmentální výchova 4. tvorba a naplňování e-learningového vyučování 5. vyuţití PC programů ve výuce 6. komunikace a mediální výchova V rámci projektu byla vytvořena aplikace slouţící k vytváření širokospektrálních testů pro ověření znalostí ţáků na ZŠ a SŠ. Účastníci kurzů byli proškoleni v jejich správě a aplikování. Program byl realizován Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s. v Příbrami pro základní a střední školy Středočeského kraje. 27

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages Factum CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint of a foreigner non-traditional

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více