American British Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American British Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině)"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nové výukové metody a vyuţití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/ American British Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině) Maegan Hoover Michal Mareš

2 Vzor citace: Hoover, M., Mareš, M. American-British-Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. American-British-Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině) Maegan Hoover, Michal Mareš, 2011 Garant: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Ţiţkova 6, České Budějovice, Publikace neprošla jazykovou úpravou ISBN

3 OBSAH Předmluva Lexis (slovní zásoba)... 5 Around the house (domácnost)... 5 Transportation (doprava)... 6 Clothing (oblečení)... 7 Food (jídlo)... 8 School (škola)... 9 Sports and Entertainment (sport a zábava)... 9 Babies (děti) Post Office (pošta) Miscellaneous lexis (různé) Spelling (pravopis) or versus our ize versus ise yze versus yse og versus ogue er versus -re Dropping of the silent e (vynechání neznělého e) Miscellaneous spelling differences (různé způsoby pravopisu) Pronunciation (výslovnost) Stress (přízvuk): ile o Miscellaneous pronunciation differences (různé rozdíly ve výslovnosti): Grammar (gramatika) Grammar points (gramatické jevy) Forming the past simple (tvoření minulého času prostého) Doubling the final consonant (zdvojování koncové souhlásky) Použité zdroje

4 Předmluva V současné době se při výuce angličtiny čím dál častěji setkáváme s jazykovými odlišnostmi. Ve studijním textu prezentujeme nejvýznamnější rozdíly v britské a americké angličtině, především v oblasti lexiky, gramatiky, pravopisu a výslovnosti (více neţ 200 lexikálních rozdílů, základní rozdíly v hláskování, příklady rozdílů ve výslovnosti, 4 stránky odlišností v gramatice). Slovníček vyuţívá praktické znalosti amerických a britských lektorů. Nesnaţíme se vyčerpávajícím způsobem zachytit veškeré změny, ale podat nejčastější a nejfrekventovanější příklady nejdůleţitějších odlišností. Je určen jako studijní materiál pro ţáky základních a středních škol a pro učitele těchto škol, zvláště těch, kteří se zúčastnili některých z kurzů pořádaných v rámci projektu Nové výukové metody a vyuţití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje. 4

5 1 Lexis (slovní zásoba) Around the house (domácnost) American British Czech apartment flat byt apartment building block of flats bytový dům roommates flatmates spolubydlící yard garden zahrádka first floor ground floor přízemí second floor first floor 1. patro attic loft podkroví stove cooker sporák, varná deska burner hob plotna faucet tap kohoutek washcloth flannel ţínka dish towel tea towel hadr na nádobí doing the dishes washing up umývat/umývání nádobí silverware cutlery příbor trash rubbish odpad trash can dustbin koš na odpadky closet cupboard skříňky, kuchyň. linka bureau chest of drawers komoda drapes curtains závěsy (na okně) garage sale car boot sale garáţový prodej vacuum hoover vysavač 5

6 Transportation (doprava) American British Czech mass transit public transport hromadná doprava gas petrol benzín gas station petrol station benzínka taxi cab taxi motorcycle motorbike motorka streetcar tram tramvaj truck lorry nákladní auto 18 wheeler juggernaut druh nákladního auta (18-ti kolák) trailer caravan karavan, přívěs trailer truck articulated lorry nákladní auto main street high street hlavní ulice sidewalk pavement chodník freeway or motorway or M dálnice highway way divided highway dual carriageway obousměrná dálnice entry/exit lane slip lane nájezd overpass flyover přejezd transmission gearbox řazení traffic circle roundabout kruhový objezd intersection crossroads křiţovatka parking lot car park parkoviště stoplights traffic lights semafór yield (street sign) give way značení (dej přednost v jízdě) detour diversion objíţďka motor engine motor muffler silencer tlumič trunk boot kufr od auta glove compartment glove box přihrádka na rukavice windshield windscreen zpětné zrcátko license plate number plate SPZ hood bonnet kapota fender wing blatník tail light rear light zadní světlo antenna aerial anténa gearshift gear lever řadící páka turn signals indicators blinkr 6

7 railroad railway ţeleznice (railway) car (railway) carriage vagón one-way (ticket) single (ticket) jednoduchá jízdenka (na cestu tam) round-trip ticket return ticket zpáteční jízdenka schedule timetable rozvrh subway underground metro coach (airplane) economy letět druhou třídou v letadle cross walk zebra crossing přechod pro chodce crossing guard lollipop lady hlídka u přechodu rent a car hire a car pronajmout auto idling (car running) ticking over nastartované auto flat puncture píchlá pneu Clothing (oblečení) American British Czech bathing suit swimming costume plavky sweater jumper/pullover/jersey svetr pants trousers kalhoty overalls dungarees montérky vest waistcoat vesta undershirt vest nátělník zipper zip zip sneakers trainers tenisky flip flops thongs ţabky suspenders braces kšandy turtle neck polo neck rolák robe dressing gown večerní róba garters suspenders podvazky panties knickers kalhotky pantyhose tights punčochy scarf muffler šála purse handbag kabelka umbrella brolly deštník slicker mackintosh pláštěnka rubber boots wellies/wellingtons gumáky 7

8 Food (jídlo) American British Czech appetizers starters předkrm sausage banger párek dessert pudding pudink cotton candy candy floss cukrová vata sweets candy sladkosti, bonbony chocolate bar candy bar čokoládová tyčinka wheat bread brown bread pšeničný chléb jell-o jelly ţelé jelly jam dţem cup cake fairy cake dortíček popsicle ice lolly nanuk cookies biscuits sušenky chips crisps chipsy french fries chips hranolky hamburger bun bap bochníček ground meat minced meat mleté maso zucchini courgette cuketa corn maize kukuřice scallion spring onion pórek spirits liquor tvrdý alkohol cafeteria canteen kantýna skillet frying-pan pánev can tin plechovka to go take-away jídlo s sebou reserve (a table) book zamluvit stůl check (at a restaurant) bill účtenka spoiled (food) gone off zkaţené potraviny bar pub hospoda 8

9 School (škola) American British Czech public school state school státní škola private school public school soukromá škola college university univerzita high school secondary school gymnázium elementary school primary school základní škola backpack rucksack ruksak math maths matematika principal headmaster ředitel eraser rubber guma glue gum lepidlo thumbtack drawing pin připínáček scotch tape sellotape lepící páska friend mate kamarád national holiday bank holiday státní svátek vacation holiday prázdniny Sports and Entertainment (sport a zábava) American British Czech soccer Football fotbal footballer soccer player fotbalista field (for sports) Pitch hřiště movie theater Cinema kino movie Film film intermission Interval přestávka commercial Advert reklama jump rope skipping rope švihadlo amusement park Funfair pouť costume party fancy dress party maškarní párty 9

10 Babies (děti) American British Czech crib Cot dětská postýlka stroller Pushchair kočárek diaper Nappy plenka pacifier dummy dudlík baby carriage pram kočárek pro miminko crib cot dětská postýlka Post Office (pošta) American British Czech mail post pošta mailman postman pošťák mailbox postbox poštovní schránka package parcel balíček zip code postcode poštovní směrovací číslo letter opener paper knife nůţ na dopisy waiting in line queuing stát/čekání ve frontě Miscellaneous lexis (různé) American British Czech bathroom toilet záchod restroom public toilet toalety (veřejné) Merry Christmas Happy Christmas Veselé Vánoce wrench spanner klíč na matice counter-clockwise anti-clockwise proti směru hodinových ručiček zero nought nula excuse me? Pardon? Prosím? Run for office stand for election kandidovat fire (from a job) sack vyhodit někoho z práce to lay off to make redundant propustit rebate cashback vrácení peněz to sleep in to lie in pospat si to call to phone telefonovat 10

11 answering machine answerphone hlasová schránka electric socket power point zásuvka girl scout girl guide skautka to rent to let pronajímat will shall budu bill note bankovka ATM cashpoint bankomat garbage collector dustman popelář elevator lift výtah attorney barrister/ solicitor právník fall autumn podzim leash (for a dog) lead vodítko two weeks fortnight dva týdny dumpster skip kontejner teleprompter autocue televize pro čtení zpráv pro hlasatele parentheses brackets oblé závorky brackets square brackets hranaté závorky period (.) full stop tečka stingy mean lakomý crazy mad šílený smart clever chytrý sick ill nemocný argument row hádka pet peeve pet hate nenávidět něco baggage luggage zavazadlo cell phone mobile (phone) mobil tic-tack-toe naughts and crosses piškvorky band-aid plaster náplast store shop obchod candy store sweetshop cukrárna bookstore bookshop knihkupectví drugstore chemist s lékárna druggist chemist lékárník doctor's office surgery chirurgie bellboy page hotelový sluha free time spare time volný čas ladybug ladybird beruška stocks shares akcie flashlight torch svítilna 11

12 foreward (to a book) preface předmluva bachelorette party hen night Rozlučková party pro ţeny bachelor party stag night Rozlučková party pro muţe Spelling (pravopis) -or versus our When the our is unstressed, American English prefers the or spelling. Kdyţ je our nepřízvučné, preferuje americká angličtina v pravopise or. American armor color favor favorite flavor humor honor labor neighbor rumor savior British armour colour favour favourite flavour homour honour labour neighbour rumour saviour NOTE: This spelling change does not occur when the-our is stressed. For example, contour and paramour are spelled identically in both American and British Engllish. POZNÁMKA: Toto pravidlo neplatí, kdyţ je our přízvučné. Například u slova contour a paramour je pravopis stejný u obou typů angličtiny. 12

13 -ize versus ise American English frequently uses the ize suffix while British English, although preferring ise, will accept both spellings. Americká angličtina často pouţívá příponu ize, zatímco britská, i kdyţ preferuje ise, akceptuje oba typy pravopisu. American agonize criticize memorize organize patronize terrorize realize recognize British agonise criticise memorise organise patronise terrorise realise recognise -yze versus yse American English commonly uses the yze suffix as opposed to yse, which is more common in British English. Americká angličtina obvykle pouţívá příponu yze oproti yse. Ta je mnohem běţnější v britské angličtině. American analyze catalyze hydrolyze paralyze British analyse catalyse hydrolyse paralyse 13

14 -og versus ogue Although not as prevalent, there are some differences in spelling of words ending in og vs. ogue V pravopisu u slov končicích na og x -ogue existují určité rozdíly, nejsou však tak běţné. American analog catalog dialog British analogue catalogue dialogue er versus -re American English words that end in er frequently end in -re in British English: Slova, která končí v americké angličtině na er, jsou v britské angličtině často zakončena re: American center fiber kilometer liter somber theater British centre fibre kilometre litre sombre theatre NOTE: When er is used as an agentive or comparative suffix (e.g. worker or bigger, respectively) it is never changed to re. The re ending is therefore reserved for root words. POZNÁMKA: Kdyţ er je pouţito jako přípona u původce děje nebo pro stupňování (např: worker nebo bigger), nikdy se nemění na re. Koncovka re se pouţívá pouze u kořenů slov. 14

15 Exceptions: There are many exceptions to this rule. For instance: - In British English, the following words are spelled with er: anger, tender, number, monster, enter, disaster, letter, member, September, October, November, December. - In American English, theatre is frequently acknowledged as an acceptable spelling. Výjimky: Toto pravidlo má mnoho vyjímek. Například: V britské angličtině jsou následující slova psána s er: anger, tender, number, monster, enter, disaster, letter, member, September, Americká angličtina často přijímá slovo theatre s tímto hláskováním Dropping of the silent e (vynechání neznělého e) When adding suffixes, the silent e is dropped at the end of a word in American English. British English, in contrast, often keeps the silent e. V americké angličtině je na konci slova při přidávání přípon neznělé e vynecháno, v britské často zůstává. American aging likable livable sizable unshakable British ageing likeable liveable sizeable unshakeable NOTE: There are exceptions to this rule. While British English prefers to keep the silent e before the suffix able (likeable, liveable, ect.) there are some instances in which this isn t the case. For example, the e is dropped in both American and British English in the following words: breathable, curable, lovable, movable, notable, quotable, and usable. POZNÁMKA: Toto pravidlo má své výjimky. Zatímco britská angličtina preferuje ponechání neznělého e před příponou able (likeable, liveable, atd.), je několik případů, ve kterých toto neplatí. Např. e se vynechává u obou typů angličtiny u následujících slov: breathable, curable, lovable, movable, notable, quotable, a usable. 15

16 Miscellaneous spelling differences (různé způsoby pravopisu) American annex (noun) artifact gray mustache airplane sled program plow jewelry pajamas draft (beer) tire cozy mom pretense check (noun) aluminum British annexe artefact grey moustache aeroplane Sledge Programme Plough Jewellery Pyjamas Draught Tyre cosy mum pretence cheque aluminium 16

17 Pronunciation (výslovnost) Stress (přízvuk): American English stresses the last syllable in the following words whereas British English stresses the first syllable: Americká angličtina klade v následujících slovech důraz na poslední slabiku, zatímco britská na první. American adult ballet debris debut salon vaccine British adult ballet debris debut salon vaccine The following words follow an opposite pattern - The first syllable is stressed in American English whereas the last syllable is stressed in British English: Pro následující slova platí opačné pravidlo V americké angličtině klademe důraz na první slabiku, zatímco v britské na poslední: American address (noun) moustache cigarette British Address Moustache Cigarette 17

18 -ile In American English -ile is often pronounced /Il/ whereas in British English ile is pronounced /aɪl/. V americké angličtině se ile často vyslovuje /Il/ zatímco v britské ile to je /aɪl/. word American British agile ag/il/ ag/aɪl/ fertile fert/il/ fert/aɪl/ infertile infert/il/ infert/aɪl/ fragile frag/il/ frag/aɪl/ missile miss/il/ miss/aɪl/ sterile ster/il/ ster/aɪl/ volatile volat/il/ volat/aɪl/ NOTE: Some ile words are pronounced the same in both American and British English. Examples include crocodile, exile, percentile and reconcile. POZNÁMKA: Některá slova s ile jsou vyslovována stejně v americké i britské angličtině. Příklady: crocodile, exile, percentile and reconcile /aɪl/ 18

19 -o- The o in the following words are pronounced as /ɒ/ in American English and /ə/ in British English. V americké angličtině je o v následujících slovech vyslovováno jako /ɒ/, v britské /ə/. word American British Amazon Amaz/ɒ/n Amaz/ə/n hexagon hexag/ɒ/n hexag/ə/n octagon octag/ɒ/n octag/ə/n paragon parag/ɒ/n parag/ə/n pentagon pentag/ɒ/n pentag/ə/n phenomenon phenomen/ɒ/n phenomen/ə/n python pyth/ɒ/n pyth/ə/n Miscellaneous pronunciation differences (různé rozdíly ve výslovnosti): word American British borough bor/oʊ/ bor/ə/ thorough thor/oʊ/ thor/ə/ been b/i/n b/iː/n lever l/e/ver l/i:/ver schedule /sk/edule /ʃ/edule garage ɡəːrɑ(d)ʒ ːɡærɪdʒ glacier ːɡleɪʃər ːɡlæsiə premiere prɪmːɪr ːprɛmɪɛə leisure l/i:/sure l/e/sure privacy pr/aɪ/vacy pr/i/vacy 19

20 Grammar (gramatika) Grammar points (gramatické jevy) The word while can act as a noun or a subordinating conjunction. When acting as the latter, British English employs the word whilst whereas American English uses while for both the noun and the conjunction form. Slovo "while(zatímco)" můţe být pouţito jako podstatné jméno či podřadící spojka. Pokud je pouţito jako spojka, britská angličtina pouţívá slovo "whilst", zatímco americká angličtina uţívá "while" pro obě formy. In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. For example: I've lost my key. Can you help me look for it? In American English you may also use the past simple to express the same sentiment: I lost my key. Can you help me look for it? V britské angličtině se předpřítomný čas pouţívá pro vyjádření děje, který se stal v nedávné minulosti a který má vliv na současnost. Například: I've lost my key. Can you help me look for it? V americké angličtině můţeme také pouţít k vyjádření stejného významu minulý čas prostý: I lost my key. Can you help me look for it? American English prefers the constructions on and over when discussing the weekend. For example, what did you do over the weekend? or what do you do on weekends? British English, in contrast, prefers the preposition at when discussing the weekend: what do you do at the weekend? Americká angličtina dává při konverzaci o víkendu přednost vazbám s on a over. Například, "what did you do over the weekend?" či "what do you do on weekends?" Avšak britská angličtina dává přednost předloţce at : "what do you do at the weekend?" 20

21 When referring to sports, American athletes play on a team whereas British athletes are said to play in a team. Při sportovních tématech pouţívají američtí atleti výraz on a team (v týmu), zatímco britští in a team (v týmu). In American English when an event is postponed due to rain, the event is said to be rained out. In British English it is said to be rained off. Kdyţ je soutěţ odloţena kvůli dešti, americká angličtina pouţívá výraz rained out. V britské angličtině se říká rained off. In British English the agentive suffix er may be added to football to describe a football player (footballer). In American English this suffix is rarely added. Instead, one who plays football would be called a football player. There are certain exceptions, of course. For example, in American English it is acceptable to call one who golfs a golfer. V britské angličtině můţe být přípona er přidána ke slovu "football" pro výraz fotbalového hráče (footballer). V americké angličtině je přípona přidávána zřídka. Namísto toho ten, kdo hraje fotbal, je "football player". Jsou samozřejmě i určité výjimky. Například v americké angličtině je přijatelné nazývat toho, kdo hraje golf, "golfer". The past participle of get is gotten in American English and got in British English. Příčestí minulé se v americké angličtině mění u slovesa to get na gotten a v britské angličtině na got. The past participle of prove is proven in American English and proved in British English. Příčestí minulé u slovesa to prove je proven v americké angličtině a v britské proved. In American English the suffix -s is added to day, night, evening, weekend, Monday, etc. when these words act as adverbs describing repeated actions or 21

22 events: I eat dinner at home on the weekends; The museum is always closed on Mondays. This is not common in British English. V americké angličtině je přípona s přidávána ke slovům day, night, evening, weekend, Monday atd., jsou-li slova pouţita jako příslovce ve větě popisující opakující se činnost: I eat dinner at home on the weekends; The museum is always closed on Mondays. Tento jev neplatí pro britskou angličtinu. Some nouns do not require a definite article. For instance, in school (as a student), at/in college (as a student), at sea (as a sailor), or in prison (as a convict). British English also allows the definite article to be omitted in the following examples: in hospital (as a patient) and at university (as a student). American English, in contrast, requires the definite article in those examples: in the hospital and at the university. U některých podstatných jmen není v některých případech třeba pouţít člen určitý. Například in school (as a student), at/in college (as a student), at sea (as a sailor), nebo in prison (as a convict). Britská angličtina také vynechává člen určitý v následujících případech: in hospital (as a patient) a at university (as a student). Americká angličtina, naproti tomu, potřebuje člen určitý v těchto případech: in the hospital and at the university. Shall is sometimes used in place of will in British English. Shall se občas pouţívá v britské angličtině namísto will. The going to future (i.e. I m going to eat dinner later) is significantly more common in American English than British English. Budoucnost vyjádřená tvarem going to (i.e. I m going to eat dinner later) se častěji vyskytuje v americké angličtině. American English prefers have when expressing possession (do you have, he doesn't have etc.) whereas British English often prefers have got (have you got, he hasn't got, etc.). Mluvíme-li o vlastnictví, v americké angličtině se častěji pouţívá have, (do you have, he doesn't have etc.), zatímco v britské se preferuje have got (have you got, he hasn't got, etc.). 22

23 o Do you have a computer? (American) Have you got a computer? (British) He doesn't have any friends. (American) He hasn't got any friends. (British) NOTE: Both forms are grammatically correct and accepted in American and British English. This difference is merely a matter of preference. POZNÁMKA: Oba způsoby jsou gramaticky správné a jsou akceptovány v obou typech jazyka. Je to jen otázka preference. Forming the past simple (tvoření minulého času prostého) British English favors the irregular t ending in the past simple for certain verbs: Britská angličtina upřednostňuje v minulém čase prostém u určitých sloves koncovku t. base form American British to burn burned burnt to dream dreamed dreamt to leap leaped leapt to learn leareded learnt to smell smelled smelt 23

24 Doubling the final consonant (zdvojování koncové souhlásky) For inflections such as ed, -ing, -er, -est and noun suffixes er and or, British English frequently doubles the final consonant whereas American English does not: U připojování koncovek ed, -ing, -er, -est a přípon podstatných jmen er a or britská angličtina často zdvojuje poslední souhlásku. To neplatí u americké angličtiny. American canceled counselor cruelest modeling quarreled signaling traveler traveling British cancelled counselor cruelest modeling quarreled signaling traveller travelling 24

25 Použité zdroje Slovníky Oxford Advanced Learner s Dictionary, 2003 Velký anglicko-český slovník, Academia Internetové stránky Jako pramen excerpce byl vyuţíván český a anglo-americký internet. Na níţe uvedených internetových odkazech lze najít výslovnost s moţností audio poslechu jednotlivých anglických verzí: 25

26 Název: American-British-Czech (anglicko-český školní slovníček s výrazy v americké i britské angličtině) Autor: Maegan Hoover, Michal Mareš Rozsah: 27 s. Náklad: 100 ks Účel: STUDIJNÍ TEXT Rok vydání: 2011 Garant: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c. Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Ţiţkova 6, České Budějovice, Tisk: Tribun EU, s. r. o., Brno ISBN

27 Tato publikace byla vytištěna v rámci projektu: Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/ Projekt je zaměřen na získání kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků ve školách a školských zařízeních v oblasti navázání mezipředmětových vztahů. Vychází z potřeb implementace průřezových témat do Školních vzdělávacích programů. V rámci jednotlivých kurzů, kde prioritu tvoří mezipředmětové vztahy, byla proškolena následující témata: 1. vyuţití IC technologií 2. výuka cizích jazyků 3. environmentální výchova 4. tvorba a naplňování e-learningového vyučování 5. vyuţití PC programů ve výuce 6. komunikace a mediální výchova V rámci projektu byla vytvořena aplikace slouţící k vytváření širokospektrálních testů pro ověření znalostí ţáků na ZŠ a SŠ. Účastníci kurzů byli proškoleni v jejich správě a aplikování. Program byl realizován Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s. v Příbrami pro základní a střední školy Středočeského kraje. 27

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 British vs. American English General English Ročník: Identifikace

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Budějovice Název materiálu: Conditionals. Datum (období) vytvoření: Červenec 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Conditionals. Datum (období) vytvoření: Červenec 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Budějovice Název materiálu: Passive voice. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Passive voice. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_311 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Topic 2. Building Materials and Their Properties Grammar: Passive voice

Topic 2. Building Materials and Their Properties Grammar: Passive voice Topic 2 Building Materials and Their Properties Grammar: Passive voice Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/2014

Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/2014 Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/20 V letošním roce jsme se rozhodli vyuţít nabídky firmy PROŠKOLY zdarma otestovat ţáky 5. ročníku. Testování z českého jazyka a matematiky se zúčastnilo všech

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha Anglický jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Dangers My body Our future Moje mìsto Opakování slovní zásoby Poèítaèe Pøítomný prùbìhový èas

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více