CLIL Management III. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIL Management III. ročník"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Management III. ročník

2 III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT ZÁKLADY MANAGEMENTU Pracovní list č. 1 ON BEING A MANAGER / BÝT MANAŽEREM Pracovní list č. 2 PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING / STANOVENÍ PROBLÉMU A ROZHODNUTÍ Pracovní list č. 3 PLANNING / PLÁNOVÁNÍ Pracovní list č. 4 MOTIVATION / MOTIVACE Pracovní list č. 5 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT / ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_management_iii_rocnik.rar - 1 -

3 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma On Being a Manager/Být manažerem Cíl vyučovací hodiny Význam důvěry a respektu v postavení manažera. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 2 -

4 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje - žák vysvětlí postavení manažera ve vztahu k organizaci Universe vesmír In between uprostřed Trust důvěra Respect - respekt Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 - On Being a Manager - Exercise 1 The Best Place To Be Příloha 1 - Být manažerem Cvičení 1 Nejlepší místo Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The whole exercise takes some 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: Charles Handy says that is rather difficult to define what a manager is, or what he does. And he is basically right. However, today we will try to answer the question. We will see if we succeed. Učitel otevře přílohu 1: Charles Handy říká, že definovat manažera anebo to, co dělá, je hodně obtížné. A ve své podstatě má pravdu. Nicméně my se dnes pokusíme na tuto otázku odpovědět. Uvidíme, jestli se nám to povede. The teacher opens the slide 2: Imagine that there is an office. And in the office there are three doors and in each door there sits a manager. On the first door of the first manager there is a sign. The teacher clicks into the slide 2: I am the best manager of the universe. On the second door of the - 3 -

5 second manager there is a sign. The teacher clicks into the slide 2: I am the best manager of the world. And on the third door of the third manager there is a sign. The teacher clicks into the slide 2: I am the best manager in this office. Now let me ask you a question. Imagine that you need help. Which manager would you go to? The teacher makes a short pause and then says: Who would go to the first manager please raise your hands. He counts the hands and write the number on the flip chart. Who would go to the second manager please raise your hands. He counts the hands and write the number on the flip chart. Who would go to the third manager please raise your hands. He counts the hands and write the number on the flip chart. Then the teacher initiates the discussion. The assumption here is that all the students or majority of them would go to see the third manager. Učitel otevře snímek 2: Představte si, že existuje jedna firma. A v té firmě jsou troje dveří a v každých dveřích sedí jeden manažer. Na prvních dveřích prvního manažera je napsáno. Učitel klikne do snímku 2: Jsem nejlepší manažer ve vesmíru. Na druhých dveřích druhého manažera je napsáno. Učitel klikne do snímku 2: Jsem nejlepší manažer na světě. A na třetích dveřích třetího manažera je napsáno. Učitel klikne do snímku 2: Jsem nejlepší manažer v této firmě. Teď se vás zeptám. Představte si, že potřebujete pomoc. Ke kterému manažerovi půjdete? Učitel udělá krátkou pauzu a řekne: Kdo půjde k prvnímu manažerovi, ať zvedne ruku. Spočítá ruce a napíše počet na flipový papír. Kdo půjde ke druhému manažerovi, ať zvedne ruku. Spočítá ruce a napíše počet na flipový papír. Kdo půjde ke třetímu manažerovi, ať zvedne ruku. Spočítá ruce a napíše počet na flipový papír Poté vyvolá diskusi. Předpoklad je ten, že všichni, resp. velká většina navštíví třetího manažera. The teacher says: Why you selected the third manager? Because you trust in what he says. The teacher writes on the flip chart the word TRUST. And if you trust somebody you respect him. The teacher writes on the flip chart RESPECT. And you believe that he can help you. The teacher writes on the flip chart the word HELPFUL. In addition you are clear that he has a common sense. The teacher writes COMMON SENSE. Učitel řekne: Proč jste si vybrali třetího manažera? Protože věříte v to, co říká. Učitel napíše na flipový papír DŮVĚRA. A když někomu věříte, má váš respekt. Učitel napíše na flipový papír RESPEKT. A věříte, že vám může pomoct. Učitel napíše na flipový papír OCHOTA POMOCT. Kromě toho je vám jasné, že má zdravý rozum. Učitel napíše na flipový papír ZDRAVÝ ROZUM. The teacher opens the slide 3: Now imagine that this circle is our office. Tell me where is the best place for all the three managers to be inside the office, outside the office or in the middle? And let s have a play. The teacher draws a shape on the flip according the slide 3: Please think a while and then one by one put a dot on this flip blue is manager universe, yellow is manager world and red is manager office. When it is done the teacher counts the dots and says: So you can see that all three possibilities exist and each of it has its own pluses a minuses. Učitel otevře snímek 3: Představte si, že tento kruh je firma. Řekněte mi, kde si myslíte, že je nejlepší místo pro naše tři manažer vevnitř firmy, mimo firmu anebo uprostřed? A zkusme takovou malou hru. Učitel nakreslí tvar na flipový papír podle snímku 3: Pouvažujte chvíli a poté každý z vás udělá barevnou tečku na tento papír modrou pro manažera vesmíru, žlutou pro manažera světa a červenou pro manažera firmy. Poté učitel sečte tečky a řekne: Tak, jak vidíte všechny tři možnosti existují, ale každá z nich má svoje plusy a mínusy. The teacher opens the slide 4: Imagine that this circle is a team. As I said there are three places for a manager. But which one is the best. Let s see. The teacher hands in the exercise 1 and opens the slide 5: As you can see there is trust and respect that we believe are the most important for a good manager as well as a place to be. Trust and respect can be high or low. So please fill in the chart in the next 3 minutes. Učitel otevře snímek 4: Představte si, že tento kruh je tým. Jak jsem řekl, pro každý manažer má tři možnosti pro své místo. Ale které je to nejlepší, uvidíme. Učitel rozdá cvičení 1 a otevře snímek 5: Jak vidíte máme tady důvěru a respekt, které považujeme za nejdůležitější vlastnosti manažera, a máme tady také tři uvažované místa. Důvěra a respekt můžou být vysoké anebo nízké. Prosím vyplňte tuto tabulku, máte na to tak tři minuty. When it is over the teacher opens the slide 6: So, if a manager is inside a team the trust is high but the respect is low. Why? There is a short discussion and the teacher says: Right, a manager cannot be too close to a team. The next is outside the team where the trust is low and respect is high. And the third place means high trust and high respect. So a good manager is a part of a team but not fully, there is a distance from the team but not too much. Po ukončení otevře učitel snímek 6: Když je manažer vevnitř týmu má vysokou důvěru, ale ztrácí - 4 -

6 respekt. Proč? Po krátké diskusi učitel řekne: Manažer nemůže být příliš blízko týmu. Další možností je být mimo tým, v tomto případě je nízká důvěra, ale vysoký respekt. A poslední možností je někde uprostřed, kde je vysoká důvěra i vysoký respekt. Takže dobrý manažer je sice součástí týmu, ale musí si udržovat určitý odstup. The teacher opens the slide 7: Let s finish today with this famous quotation. People are not leaving organizations, they are leaving managers. Učitel otevře snímek 7: Dnešní hodinu ukončíme tímto známým citátem. Lidé neopouštějí firmy, opouštějí manažery. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

7 NEJLEPŠÍ MÍSTO MÍSTO DŮVĚRA RESPEKT Vysoká Nízká Vysoký Nízký Vevnitř týmu Mimo tým Uprostřed - 6 -

8 THE BEST PLACE TO BE PLACE TRUST RESPECT High Low High Low Inside the team Outside the team In between - 7 -

9 FIND THE NUMBER/ NAJDI ČÍSLO - 8 -

10 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Problem solving and decision making/stanovení problému a rozhodnutí Cíl vyučovací hodiny Analýza problémové situace podle doporučené metodiky. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 9 -

11 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Internet: <www.powerful-problem-solving.com>, [ ] - žák vyřeší a popíše jednoduchý problém podle doporučené metodiky Problem solving řešení problému Decision making rozhodnutí Identification určení Evaluation zhodnocení Selection výběr Implementation - akce Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Nine Planets Attachment 1 - Problem solving and decision making Exercise 1 Alternatives/možnosti (součást přílohy 1 snímek 7) Warm Up - Devět planet Příloha 1 - Řešení problému a rozhodnutí Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Robert Heller Manuál manažera, Euromedia Group, k.s. - Ikar, Praha 2004 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the class and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will play a little game. He opens warm up Nine Planets and reads the text and ensures that everybody understands. Then he says: Let s start now. The whole exercise lasts app. 2 3 minutes. After the time is over the teacher clicks and says: This is the right order of all the nine planets in our solar system. Please check your answers. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vejde do třídy a řekne: Dobrý den, prosím posaďte se. Než začneme naši dnešní hodinu trochu si zahrajeme. Otevře warm up Devět planet a přečte text a ujistí se, že všichni rozumí. Pak řekne: Můžeme začít. Celé cvičení trvá asi 2-3 minuty. Po tomto čase učitel otevře hyperlink a řekne: Tady vidíte správné pořadí planet našeho solárního systému. Prosím zkontrolujte si své odpovědi. Poté požádá učitel o jednoduchou zpětnou vazbu: Tak, jak se vám to líbilo? Kdokoliv. Studenti zvednou ruce anebo učitel některé požádá o vyjádření. The teacher opens the attachment 1: The problems of today are yesterday s wrong decisions. All of us can take wrong decisions, and then we must solve all the future problems. We must learn how to avoid or at least minimize wrong decisions because in a sense we all are daily problem solvers and decision makers. We will learn one of the technique today. This method can be easily used in managerial as well as personal life. Učitel otevře přílohu 1: Dnešní problémy jsou výsledkem včerejších špatných rozhodnutí. Všichni děláme špatná rozhodnutí a všichni musíme pak řešit následné problémy. Musíme se proto naučit, jak se dá vyhnout těmto špatným rozhodnutím anebo je alespoň omezit. Protože v určitém smyslu řešíme problémy anebo děláme rozhodnutí v podstatě pořád. Dnes se naučíme jednu z technik. Tato metoda

12 se dá úspěšně použít jak v manažerské praxi tak i v osobním životě. The teacher opens the slide 2: Problem solving is about going from where you are to where you want to be. In our case from point A to point B. Učitel otevře snímek 2: Řešení problémů je o tom, jak se dostat z jednoho místa na druhé,tj. z místa, kde právě jsme na místo, kde chceme být. V našem případě z bodu A do bodu B. The teacher opens the slide 3: Decision making is about choosing how you want to do it. Učitel otevře snímek 3: Rozhodnutí je v způsobu volby, jak to chceme udělat. The teacher opens the slide 4: In the first step we must define the problem and as well as the goal. Učitel otevře snímek 4: V prvním kroku musíme definovat problém včetně cílu. The teacher opens the slide 5: In the next steps then we identify alternatives, evaluate them, select the best one and we implement the resolution. Don t worry if it sounds too complicated we will do an example just now. Učitel otevře snímek 5: V dalších krocích definuje alternativy neboli možnosti řešení, zhodnotíme každou z nich, vybereme jednu nejlepší, kterou poté realizujeme. Nebojte se, jestli se vám to zdá příliš složité uděláme si teď jeden příklad. The teacher opens the slide 6: Imagine that you are driving to school and suddenly your car stops. It won t start again. So what to do? In order to take the best decision let s use our method. In the first step we need to define the problem as well as the goal. We have a simple problem our car is broken but what is our goal? For instance, to repair the car on the spot, to tow the car to service or to get to school? So now let s do practice this method ourselves. Učitel otevře snímek 6: Představte si, že jedete autem do školy a najednou auto zastaví. A už ho nenastartujete. Co uděláte? Využijeme naši metodologii při hledání toho nejlepšího rozhodnutí. V prvním kroku definujeme problém a cíl. Náš problém je relativně jednoduchý máme rozbité auto, ale co je vlastně našim cílem v této situaci? Například, zprovoznit auto na místě, odtáhnout auto do servisu anebo se dostat do školy? Zkusme si naši metodu vyzkoušet. The teacher opens the slide 7: You will be divided into three groups group A will have a goal to repair the car, group B to tow the car and group C to get to school. I will ask you to write your decision on the flipcharts and after that to present your decision. Let s take 10 minutes for it and 5 minutes to present. Učitel otevře snímek 7: Budete rozděleni do tří skupin skupina A bude mít za cíl opravit auto na místě, skupina B odtáhnout auto do servisu a skupina C dostat se do školy. Pište svá rozhodnutí na flipový papír podle předlohy a poté nám řeknete svůj postup. Máme na to 10 minut a poté tak 5 minut na presentaci. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

13 DEVĚT PLANET V naší sluneční soustavě se nachází devět planet. Víte jejich správné pořadí směrem od slunce? Která planeta je prvá a která je poslední? Která planeta je na druhém místě? Pokuste se uhodnout anebo využijte své vědomosti, aby byly planety opět ve správném pořadí. Třída se rozdělí do 4 skupin A, B, C, D a každá dostane jednu tabulku

14 NINE PLANETS There are nine planets in our solar system. Do you know their order from the Sun? Which planet is the first one and which one is the last one? Which planet is the second one? Try your guess or your knowledge to put planets into the right order. The class is divided into four groups A, B, C, D and each group gets one planet chart

15 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Planning/Plánování Cíl vyučovací hodiny Vyzvednout důležitost plánování v osobním i profesním životě. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

16 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Internet: <www.mapy.cz>, [ ] Popis vyučovací hodiny - žák vytvoří svůj plán osobního rozvoje - žák aplikuje plánování na příkladu cestovní mapy Half done napůl hotový Strategic, tactical, operational planning strategické, taktické, operativní plánování What I achieve co dosáhnu Goal cíl Planning road map plánovací mapa Improve zlepšit To check my way kontrolovat směr cesty Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Birthday Game Attachment 1 - Planning Exercise 1 Planning Road Map Warm Up - Narozeniny Příloha 1 - Plánování Cvičení 1 Plánovací mapa Warm Up: <http://www.traininggames.com/pdf/40freeicebreakers.pdf>, [ ] Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He open warm up Birthday Game : This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads the English text and ensures that everybody understands: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu užijeme se chvilku legrace. Otevře warm up Narozeniny a řekne: Je to malé cvičení na zahřátí. Nejdřív si ho přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Začínáme. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: Well plan is half done. And it is rightly so if you have a good plan half of your job is already done. Učitel otevře přílohu 1: Dobrý plán je polovina úspěchu. A je tomu skutečně tak když máte dobrý plán, tak máte za sebou polovinu práce. The teacher opens the slide 2: If this is time then we can say that there are three types of planning strategic planning with time over 3 years, tactical planning or long term planning from one to two years

17 and operational or short term planning from one week to one year. As you can see all of them start today and finish tomorrow, in other words they are looking ahead. Učitel otevře snímek 2: Když je toto čas, pak máme tři typy plánování strategické plánování s časovým horizontem více než 3 roky, taktické anebo dlouhodobé plánování s časovým horizontem od jednoho do tří let, a operativní anebo krátkodobé plánování od jednoho měsíce do jednoho roku. A jak vidíte všechny plány začínají dnes a končí zítra, jinými slovy všechny se dívají do budoucna. The teacher opens the slide 3: Any planning process must answer three questions: when, what and how, as you can see on the screen. So let s make a simple example and I will hand you in the planning road map. The teacher hands in the exercise 1 and says: So this is your planning road map. You can see there all the steps needed to have success. Učitel otevře snímek 3: Každý plánovací proces musí odpovědět na tyto tři otázky : kdy, co a jak vidíte to na obrázku. Uděláme si teď malý příklad a já vám k němu rozdám plánovací mapu. Učitel rozdá cvičení 1 a řekne: Toto je vaše plánovací mapa. Jsou na ní všechny potřebné kroky k tomu, aby jste byli v plánovaní úspěšní. The teacher opens the slide 4: This is our road map and as I said let s make a simple excercise. The teacher clicks on the hyperlink: Here we are. We will plan a road to Prague following our steps on the road map. So the first question is WHEN today and what is my situation and what I want to improve. In this example our situation is our position, this school. So we write our address U Křižovatky, Kolín. The teacher writes the address on the web page: And then WHAT what I will achieve and when I want to be there. So in this example I want to be in Prague, Dejvická street tomorrow at ten o clock. The teacher writes it on the web page: And immediately we have the road how to get there with all the details. So now we know what is our goal to get to Dejvická and we want to be there at ten o clock. And we get there by car and on the road we can check our direction against the map. And how we know we are there well it is the address where we want to be. Excellent, so simple! Učitel otevře snímek 4: Toto je naše cestovní mapa a jak jsem říkal, uděláme si teď malé cvičení. Učitel klikne na hyperlink: Tak. Naplánujeme si cestu do Prahy podle našich plánovacích kroků. První otázka KDY dnes a jaké je moje situace a co chci zlepšit. V našem případě je naše situace naše pozice v této škole. Tak napíšeme adresu U Křižovatky, Kolín. Učitel napíše adresu na webovou stránku: A teď CO co chceme dosáhnout a kdy tam chceme být. V tomto příkladě chceme být v Praze v Dejvické ulici zítra v 10 hodin. Učitel to napíše na internet: A hned tady máme naší cestu se všemi detaily. Takže teď známe náš cíl dostat se do Dejvické v 10 hodin. A pojedeme tam autem a cestou si budeme kontrolovat náš směr proti mapě. A jak víme, že jsme tam je to adresa, na kterou se chceme dostat. Skvělé, jak jednoduché! The teacher says: Now please go yourself on internet and try to make your own plan. And do not forget to write all your steps on the card. After app. 5 minutes the teacher invites some students to tell the class their plans. Učitel řekne: Teď prosím můžete jít na internet a pokuste se udělat svůj vlastní plán. A nezapomeňte všechny kroky napsat do předlohy. Po asi 5 minutách vyzve učitel několik žáků, aby ostatním přečetli svoje plány. The teacher says: This is your home work. He hands in small cards see homework and homework example and says: This is a template of your own personal plan. For instance The teacher opens the homework example: Here you can see an example on English language improvement plan. The teacher asks a student to read it aloud. Then he asks: I am sure that it is not that difficult. Do you have any questions? Učitel řekne: Toto je váš domácí úkol. Rozdá kartičky viz domácí úkol a domácí úkol příklad řekne: Toto je předloha pro váš osobní plán. Například Učitel otevře domácí úkol příklad: Tady vidíte příklad osobního plánu vedoucí ke zlepšení angličtiny. Učitel požádá některého studenta, aby plán přečetl. Poté řekne: Myslím, že to není až tak složité. Jsou nějaké otázky? And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

18 PLÁNOVACÍ MAPA Popis KD Y Dnes - jaká je situace - co chci zlepšit C O Cíl - co dosáhn u - kdy tam budu JA K Způs ob - jak se tam dostan u - jak budu kontrol ovat směr cesty jak budu vědět, že jsem tam

19 PLANNING ROAD MAP Description WHEN Today - what is my situation - what I want to improve WHAT Goal - what I will achieve - when I will be there HOW Means - how I get there - how I check my way there how I know I am there

20 NAROZENINY Celá třída vstane a vytvoří jednu řadu. Poté učitel řekne, aby se seřadili podle data narození - od 1. ledna do 31. prosince. Trik je v tom, že to všechno musí udělat beze slova, nesmí si ani nic psát

21 BIRTHDAY GAME The whole class will stand up and line up in a straight line. After they are in line, the teacher tells them to re-arrange the line so that they are in line by their birthday. January 1 on one end and December 31 at the other end. The trick is that they must do all this without talking or writing anything down

22 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 4 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník III. Časová dotace 90 minut Téma Motivation/Motivace Cíl vyučovací hodiny Seznámení se s motivačními teoriemi. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

23 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Zdroje - žák popíše motivační teorii A. Maslowa - žák vymezí teorii X a teorii Y - žák vyjmenuje tři motivační síly podle McClellanda - žák uvede příklad, co motivuje lidi Hierarchy of needs hierarchie potřeb Physiological needs fyziologické potřeby Safety needs potřeby bezpečí Social needs potřeby přináležitosti Esteem needs potřeby uznání Selfactualization needs- potřeby sebe aktualizace Ambition ambice Resistant to change odolný změně Affiliation afiliace, potřeba někam patřit Achievement potřeba něčeho dosáhnout Power and influence moc a vliv Competitive spirit soutěživý duch To influence ovlivnit Initiative - iniciativa Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - The Hanged Attachment 1 Motivation Exercise 1 Maslow s Pyramid (slide 6 in Attachment 1) Warm Up - Oběšenec Příloha 1 Motivace Cvičení 1 Maslowova pyramida (snímek 6 v příloze 1) Warm Up: <http://www.traininggames.com/pdf/40freeicebreakers.pdf>, [ ] Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Milan Nakonečný Psychologie osobnosti, Academia Praha 1998 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://office.microsoft.com/en-us/images/> Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens warm up The Hanged : This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads the English text and ensures that everybody understands: Let s start now. The teacher writes a word on board. It is recommended to write a word in connection with motivation thinkers such as Maslow, Herzberg, etc. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them

24 Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu užijeme se chvilku legrace. Otevře warm up Oběšenec a řekne: Je to malé cvičení na zahřátí. Nejdřív si ho přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Začínáme. Poté napíše na tabuli jedno slovo, které se hledá. Doporučuje se napsat slovo v souvislosti s autory motivačních teorií, např.:maslow, HERZBERG, atd. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1 and says: We know nothing about motivation. All we can do is write books about it. This is what Peter Drucker, who is at the front of any management thinkers, says about motivation. Do you believe that he is right? The teacher invites short discussion app. 5 minutes. At the end he says: We will see who is right and who is wrong. What is true is that there are lots and lots of books and theories on motivation. In today s class we will cover three of the motivational theories that are the most important ones. Učitel otevře přílohu 1 a řekne: O motivaci nevíme nic. Můžeme o ní jenom psát knihy. Toto je citát od Petera Druckera, významného myslitele z oblasti managementu. Myslíte si, že má pravdu? Učitel vyvolá krátkou diskusi cca 5 minut. Na konci diskuse řekne: Uvidíme, kdo má pravdu a kdo ne. Je pravdou, že motivaci a motivačních teoriích byla napsána celá hromada knih. Dnes si řekneme o třech nejdůležitějších teoriích motivace. The teacher opens the slide 2: Abraham Maslow was the pioneer of motivation theory. He described the five different types of personal needs that are always shown in a pyramid. Učitel otevře slide 2: Abraham Maslow byl pionýrem motivace.popsal pět různých lidských potřeby, které jsou vždy zobrazeny ve tvaru pyramidy. The teacher opens the slide 3: The shape of a pyramid has its own meaning. It indicates that the lower level needs must be satisfied before a higher level need becomes a motivational force. Can you give me examples of each need? The teacher invites short discussion and says some examples. Examples: Physiological pay, working conditions, hunger Safety job security, safe working conditions, shelter Social team work, family, friendship Esteem high status, recognition, respect from others Self-actualization personal potential, personal growth What a man can be, he must be. Učitel otevře slide 3: Tvar pyramidy má svůj vlastní význam. Znamená, že nižíší úrpveň potřeb musí být naplněna předtím, než se posuneme na další vyšší úroveň. Můžete mi dát příklady každá úrovně potřeb? Učitel otevře krátkou diskusi, přičemž říká příklady. Příklady: Fyziologické mzda, pracovní podmínky, hlad Bezpečí jistota v práci, bezpečné pracovní podmínky, přístřeší Přináležitost týmová práce, rodina, přátelství Uznání postavení, uznání, respekt ostatních Sebe aktualizace osobní růst, osobní potenciál Čím se má člověk stát, tím se stane. The teacher opens the slide 5 and says: Now let s have a look on our second motivational theory and that one of Douglas McGregor known as theory X and theory Y. Učitel otevře snímek 5 a řekne: Teď se podívejme na naši druhou motivační teorii a to je teorie Douglase McGregora známá jako teorie X a teorie Y. The teacher opens the slide 6: Here you can simple principles of this theory. As you can see theory X says that the man is lazy, he lacks ambition and does not like change. While theory Y says that people are active, they are motivated to work and are ready to take responsibility. So what do you think which one these two theories is right? The teacher opens a discussion and then says: There is no right or wrong answer as all depends upon a situation in which people are. Učitel otevře snímek 6: Tady vidíte pár jednoduchých principů této teorie. Teorie X říká, že člověk je líný, nemá ambice a nemá rád změnu. Naproti tomu teorie Y tvrdí, že lidí jsou aktivní, jsou motivování pracovat a jsou připraveni vzít na sebe odpovědnost. Co myslíte, která z těchto dvou teorií je správná? Učitel vyvolá krátkou diskusi a poté řekne: Není správná nebo špatná odpověď. Všechno

25 závisí od situace. The teacher opens the slide 7 and says: Now, let s have an exercise. As you can see there is a blank Maslow s pyramid. You will be divided into 5 groups. Your task is to put the right name of a need as well as some examples. Once done you put it on the flipchart where I have drawn the pyramid shape for you as well as your shapes. You have some 5 minutes for it. Is that all clear? Beforehand, the teacher prepares a flipchart with a shape of pyramid on it including cut outs of pyramid shapes of each level. When the time is over each group puts its own pyramid level on the flip and the teacher invites them to present one by one. Učitel otevře snímek 7 a řekne: Tak a teď si uděláme malé cvičení. Jak vidíte, máme tady prázdnou Maslowovu pyramidu. Budete rozděleni do pěti skupin. Vašim úkolem je napsat správné jméno každé úrovně včetně příkladů potřeb. Poté dáte tuto úroveň na flipový papír, kde jsem již pyramidu nakreslil. Máte na tento úkol pět minut. Rozumíte zadání? Učitel předem připraví flipový papír s pyramidou včetně tvarů, které vystřižených tvarů jednotlivých úrovní pyramidy. Po uplynutí času skupiny nalepí na flipový papír svojí část pyramidy a učitel vyzve skupiny jednu po druhé k presentaci. The teacher opens the slide 7 and says: Now let s have a look on our third motivational theory and that one of David McClelland the theory of how motivation works for different people. Učitel otevře snímek 7 a řekne: Teď se podívejme na naši třetí teorii motivace. Je to David McClelland a jeho teorie motivace pro různé typy lidí. The teacher opens the slide 8: McClelland identified three broad patterns: affiliation, achievement, power and influence. Učitel otevře snímek 8: McClelland identifikoval tři druhy potřeb: potřebu někam patřit, potřebu něčeho dosáhnout a potřebu moci. The teacher opens the slide 9: And here you can see the examples of what motivates people. If it is affiliation that a person is motivated by good relationships, if it is achievement then you have competitive spirit and if it is power and influence then you love authority. Učitel otevře snímek 9: A tady vidíte příklady toho, co lidi motivuje. V případě potřeby někam patřit je člověk motivován dobrými vztahy, v případě potřeby něčeho dosáhnout je ve vás soutěživý duch a v případě moci člověk chce mít autoritu. The teacher opens the slide 10: And what motivates you? You can think about it and take it as your home work. Here you can see internet page hyperlink where you can find more on the subject. Učitel otevře snímek 10: A co motivuje vás? Uvažujte nad tím a berte to jako domácí úkol. Tady jsem vám dal hyperlink, na kterém najdete další informace. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

26 OBĚŠENEC Učitel má na mysli jedno slovo a první písmeno tohoto slova napíše na tabuli. Ostatní písmena daného slova nahradí pomlčkami. Poté požádá třídu, aby řekli, kterékoliv písmeno, co je napadne. Jestliže písmeno je součástí slova, učitel ho napíše. V případě, že není součástí slova, učitel začne kreslit šibenici s oběšencem. Úkolem skupiny je uhodnout všechna slova před dokončením šibenice

27 THE HANGED With a single word in mind the teacher writes the first letter of it on the board. Then he replaces all other letter with dashes. Then the teacher asks the class to cry out any letter that comes into their mind. If the letter is a letter of the word he puts it in, if not he starts drawing a gallows pole with the hanged. The task is to identify all the words before the pole is finished

28 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 5 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 90 minut Téma Human Resources Management/Řízení lidských zdrojů Cíl vyučovací hodiny Objasnění tří hlavních principů řízení lidských zdrojů. Klíčová kompetence Průřezová témata Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Nejsou přiřazena žádná průřezová témata Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

29 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje - žák napíše cíl, který vyhovuje požadavkům SMART - žák vyjmenuje významné zaměstnanecké výhody - žák uvede nejlepší metody výběru zaměstnanců Human resources management řízení lidských zdrojů Employee - zaměstnanec Recruitment nábor Selection výběr Compensation - kompenzace Benefit zaměstnanecká výhoda Training školení Development rozvoj Chance prediction házení kostkou Typical interview/structured interview tradiční rozhovor/strukturovaný rozhovor Graphology grafologie References reference Work samples pracovní vzorky Assessment centres hodnotící centra Personality tests osobnostní testy Financial/nonfinancial reward finanční/nefinanční odměna Additional free day dodatečný den volna Sick days den volna z důvodu nemoci Meal for free jídlo zdarma Kinder garden dětská školka Vouchers nákupní poukázky Public transport fees náklady na veřejnou dopravu Discount sleva Vaccination očkování Flu, tick chřipka, klíště Holiday camp rekreační středisko Objective cíl Management by objectives řízení podle cílů Measurable měřitelný Achievable dosažitelný Realistic - realistický Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Broken Telephone Attachment 1 - Human Resources Management Exercise 1 Selection Methods/metody výběru cz eng Cvičení 2 Benefits/zaměstnanecké výhody cz eng Warm Up Porouchaný telefon Příloha 1- Řízení lidských zdrojů Warm Up: <http://www.teachingenglish.org.uk/activities/brokentelephone>,[ ] Knihy: Dave Ulrich Delivering results, Harvard Business School Press, Boston 1996 George S. Hallenbeck Jr., Robert W. Eichinger Interviewing Right, Lominger International

30 Minneapolis 2006 J.Štikar, M.Rymeš,K.Riegel, J.Hoskovec: Metody psychologie práce a organizace, Karolinum, Praha 2000 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the rooms and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will play a little game. He opens the warm up Broken Telephone and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads aloud the English text and ensures that all students understand the task and then says: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. Either the students raise their hands and tell in English how they liked the exercise or the teacher asks some of them to tell their feedback. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Porouchaný telefon a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Nejdříve si to přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Můžeme začít. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám naše cvičení líbilo? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: Today we will be talking about human resources management, its main areas and implications. And it is really true that each organization needs a functioning human resources department on a professional level. Učitel otevře přílohu 1: Dnes budeme mluvit o řízení lidských zdrojů, o jejich hlavních oblastech a důsledcích. A je skutečně pravdou, že každá organizace potřebuje profesionálně fungující oddělení lidských zdrojů. The teacher opens the slide 2: There are three main areas within human resources recruitment and selection of employees, compensation and benefits, training and development. We will talk in details about each. Učitel otevře snímek 2: Existují tři hlavní oblasti v rámci lidských zdrojů nábor a výběr zaměstnanců, kompenzace a zaměstnanecké výhody, školení a rozvoj. The teacher opens the slide 3: Organizations cannot make poor personnel selection decisions. The question is however how to make a good hiring decisions when there so many techniques? As you can see there are nine of them on the screen. So let s find out now. Učitel otevře snímek 4: Organizace nemůžou dělat špatná rozhodnutí ohledně náboru zaměstnanců. Otázkou samozřejmě zůstává na základě čeho udělat dobré personální obsazení, když existuje tolik různých metod? A jak vidíte, je jich nejméně devět. Zkusme to teď zjistit. The teacher opens the slide 5: Here you can simple scale that tries to measure accuracy of a selection method. If the selection method is high on the scale then it means that it is rather suitable method when selecting employees, if it is zero then the method must be thrown out of the window. The teacher hands in the exercise 1 to each student and says: In the next 5 minutes please try to put those nine selection methods on the scale from zero to high. There is also translation into Czech. After 5 minutes the teacher opens the slide 6: Here you can see the results so best selection method are assessment centers, ability tests and structured interviews and the worst chance prediction or graphology/astrology. Učitel otevře snímek 5: Tady vidíte jednoduchou škálu, která se pokouší měřit přesnost výběrové metody. Vysoká spolehlivost znamená velice dobrou předpověď při výběru zaměstnance, nula znamená, že tuto metodu můžete vyhodit z okna ven. Učitel rozdá cvičení 1 každému studentovi a řekne: V následujících 5 minutách se pokuste prosím zařadit každou metodu na škálu od nulové spolehlivosti až po vysokou spolehlivost. Máte tam také překlad. Po 5 minutách otevře učitel snímek 6: Tady vidíte, že nejlepší metodou jsou hodnotící centra,pracovní vzorky a strukturovaný rozhovor a nejhorší házení kostky nebo grafologie resp. astrologie

31 The teacher opens the slide 7: Now the next area compensation and benefits. Simply speaking compensation is financial reward such as monthly salary while benefits are non financial rewards. So what kind of benefits are there on the market? Učitel otevře snímek 7: Další oblastí je kompenzace a zaměstnanecké výhody. Jednoduše řečeno je kompenzace finanční odměna (měsíční mzda), zatímco zaměstnanecké výhody jsou nefinančními odměnami. A jaké tyto odměny můžou být? The teacher opens the slide 7: There it is the whole list of benefits. Let me tell you that some organizations are more attractive than others due to benefit program. And this your second task. On your hand outs there is the list of benefits translated into Czech. So please read it and cross a benefit that you like up to three benefits. Then take your answers and make a dot on that flip to a benefit you selected. You can add your own if you want. We have five minutes for that. The teacher prepares beforehand flipchart with the list of benefits as stated on the slide 7. After the time limit he counts the dots and initiate discussion over the most popular benefits. Učitel otevře snímek 7: Tady je máme celý seznam zaměstnaneckých výhod. Můžu vám říct, že některé organizace jsou pro kandidáty atraktivnější než jiné, a to z důvodu zaměstnaneckých výhod. A to je váš další úkol. Máte před sebou seznam těchto výhod včetně jejich českého překladu. Přečtěte si je prosím a označte ty, které se vám nejvíc líbí maximálně tři. Můžete doplnit i některé další. Poté udělejte na flipovém papíru tečku k těm benefitům, které jste si vybrali. Máme na to 5 minut. Učitel připraví flipový papír se seznamem výhod podle snímku 7. Poté zjistí,které benefity jsou nejatraktivnější a iniciuje diskusi. The teacher opens the slide 8: Training and development is our last area of human resources. But it is really the key part as this approach ensure that people are growing professionally and personally together with the organization. And critical word for that growth is MBO. The teacher clicks into she slide 8: Management by Objectives. If you want achieve something in your life you must be able to set up objectives. But the objectives must meet certain criteria otherwise they are useless. The teacher clicks into the slide 8: They must be SMART. In other words the teacher opens the slide 9: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time. The teacher clicks into the slide 9: Sounds terrible? Well, not really. Let me show you two examples and you will uderstand the concept immediately. Učitel otevře snímek 8: Školení a rozvoj je naše poslední oblast v rámci lidských zdrojů. A je to skutečně kritická oblast, protože tento přístup zajišťuje, že zaměstnanci rostou profesionálně a osobnostně stejně tak, jak roste i organizace. Kritickým slovem je MBO. Učitel klikne do snímku 8: Řízení podle cílů. Jestli chcete ve svém životě něco dosáhnout, musíte být schopni si stanovit cíle. Ale tyto cíle musí splňovat určitá kritéria, jinak jsou k ničemu. Učitel klikne do snímku 8: Musí být SMART. Jinými slovy - učitel otevře snímek 9: Specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené. Učitel klikne do snímku 9: Zní to příšerně? No, ne úplně. Ukážu vám dva příklady a okamžitě pochopíte celý koncept. The teacher opens the slide 10: There are two goals. Which one you think meets the SMART criteria? Number 1 or number 2? The teacher invites short discussion and says: Yes the goal A is SMART it is specific (driving tests), measurable (driving license), achievable (it is possible to get the license), realistic and time (2013). The goal B is vague to improve driving skills will not tell you a thing. I believe that you are clearer now. Učitel otevře snímek 10: Máme dva cíle. Který z nich podle vás splňuje kritéria SMART? Číslo 1 nebo číslo 2? Učitel vyvolá krátkou diskusi a řekne: Ano cíl A je SMART je specifický (řidičské zkoušky),měřitelný (řidičský průkaz), dosažitelný (je možné dostat licenci), realistický a má časové omezení (2013). Cíl B je nejasný zlepšit řidičské schopnosti vám v podstatě nic neříká. Myslím, že to je teď dostatečně jasné. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

32 SELECTION METHODS/ METODY VÝBĚRU Method/Metoda Validity/Validita zero/nulová low/nízká medium/střední high/vysoká graphology/ grafologie chance prediction/ házení kostkou astrology/ astrologie typical interview/ tradiční rozhovor assessment hodnotící centra centers/ references/ reference work samples/ pracovní vzorky personality tests/osobnostní testy structured interview/ strukturovaný rozhovor

33 BENEFITS/ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

CZ.1.07/1.3.04/04.0017

CZ.1.07/1.3.04/04.0017 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Chemie Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích

A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích Back to school: study tips UP TO 4th year! A reptile in HK IFMSA Adapťák Rozhovor s profesorkou Červinkovou Meet the students Pozvání na Vánoce v Pardubicích Issue 003 1 2013 November TABLE OF CONTENTS

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International.

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Your meeting is in the executive conference room. Vaše jednání je v konferenční

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více