Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková"

Transkript

1 Příručka odborné zdravotnické Aj Hana Řiháčková

2 Milí studenti, ve snaze usnadnit Vám komunikaci s anglicky mluvícími pacienty či zahraničními kolegy ve zdravotnických zařízeních jsme pro Vás připravili praktickou Příručku odborné zdravotnické Aj. Cílem autorky a realizačního týmu projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe bylo seznámit Vás s nejčastěji používanými anglickými termíny týkajícími se ošetřovatelství, první pomoci, stavby lidského těla, běžných onemocnění apod. V neposlední řadě Vám příručka poskytuje díky uvedeným frázím návod pro každodenní komunikaci s anglicky mluvícími pacienty. Příručka obsahuje: přehled anglické výslovnosti, česko-anglický slovník přehledně rozdělený dle jednotlivých témat, nejčastěji používané fráze ve zdravotnictví související s ošetřováním pacienta. Přejeme si, aby Vám Příručka odborné zdravotnické Aj pomohla v přípravě na výkon Vašeho budoucího povolání a přispěla tak k dokonalejší komunikaci v anglickém jazyce. Autorka a realizační tým projektu.

3 OBSAH 3 VÝSLOVNOST TĚLO / BODY hlava / head trup / trunk končetiny / limbs orgány / organs kosti / bones fráze / phrases NEHODY / ACCIDENTS akutní stav / acute state poranění / injuries první pomoc / fi rst aid fráze / phrases CESTA DO NEMOCNICE ON THE WAY TO THE HOSPITAL fráze / phrases KLINIKY A ODDĚLENÍ CLINICS AND DEPARTMENTS personál / staff popis oddělení / description of department vybavení oddělení / department equipment vybavení pokoje / room equipment fráze / phrases V AMBULANCI AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT fráze / phrases

4 4 OBSAH PŘÍJEM DO NEMOCNICE ADMISSION INTO THE HOSPITAL fráze / phrases POBYT V NEMOCNICI STAYING AT THE HOSPITAL fráze / phrases DENNÍ REŽIM / DAILY ROUTINE ZDRAVÍ A NEMOCI HEALTH AND DISEASES cizí tělesa v ranách / foreign bodies in the wound typy zlomenin / types of fracture postižení kloubů / disability of joints druhy poranění / types of injury typy bolesti / types of pain bolest na hrudi / chest pain bušení srdce / palpitations dušnost / dyspnoea chuť k jídlu / appetite kašel / cough kožní problémy / skin disorders pohybový systém / locomotor system ucho, nos a krk / ear, nose and throat vylučování / urination záchvaty / seizures zrak / vision zvracení / vomiting užitečné fráze / useful phrases

5 VÝSLOVNOST 5 SAMOHLÁSKY [æ] velmi otevřené široké e ; vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného a [ə] oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení; vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo -er, -ar, -or ; rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme [ə:] dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze; při vyslovování nezaokrouhlujeme rty ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY [ee] vyslovujeme jakou dlouhé í [oo] vyslovujeme jako u [e] na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se, je to tzv. němé e DVOJHLÁSKY i [ai] a [ei] oy [oi] ow [au] o [əu] ee [iə] oo [uə]

6 6 VÝSLOVNOST SOUHLÁSKY [C] před souhláskou čteme jako K ; před a, o, u čteme jako K ; před e, i čteme jako S [CK] čteme jako K [R] na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje; v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině; při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou FOR IT [P,T,K] na začátku slov před samohláskou mají tzv. přídech (aspirace); ozve se po nich slabé H nebo CH, jako bychom dýchli na zrcadlo; ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí [KN] vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, K nevyslovujeme [SH] čteme jako Š [W] vyslovujeme V se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů [WH] vyslovujeme stejně jako samostatné W, nebo W vůbec nevyslovíme [WR] v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme W [J] vyslovujeme jako DŽ [ŋ] touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek NK, NG, a to hlavně na konci slova; G ani K se nevyslovuje; je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře

7 VÝSLOVNOST 7 [Ө] [ð] tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny TH, nazývá se neznělé TH ; koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme S ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk vyslovujeme v ostatních případech místo TH, nazývá se znělé TH ; vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo S vyslovujeme Z ; zní jako něco mezi D a Z Jak různě vyslovíme A (zvuková realizace hlásky A): [ei] name [neim] [æ] bad [bæd] [a:] father [fa:ðə] [o:] water [wo:tə] [o] swallow [swoləu] [c] around [ə raund] [i] courage [karidž] [e] many [meni] Jak různě vyslovíme CH (zvuková realizace hlásky CH): [č] much [mač] [k] anchor [æŋkə] [kw] choir [kwaiə] [š] machine [mə ši:n]

8 8 VÝSLOVNOST Co všechno vyslovíme jako [Š] (pravopisná realizace hlásky Š) -sh wish [wiš] -sci conscious [konšəs] -ssi passion [pæšən] -ss assure [ə šuə] -si Asia [eišə] -s sugar [šugə] -ti patience [peišəns] -ci social [sə;ušl] -sch schedule [šedju:l] -ch Chicago [ši ka:gəu] Co všechno vyslovíme jako [ə] -a breakfast [brekfəst] -ar, e particularly [pə tikjuləli] -er better [betə] -i possible [posəbl] -o London [Landən] -or effort [efət] -oar cupboard [kabəd] -u column [koləm] -ou famous [feiməs] -ough thorough [ðarə] -our colour [kalə] -ure nature [neičə] -re theatre [Өietə]

9 ACCIDENTS TĚLO BODY 9

10 10 TĚLO Hlava head /hed/ Končetina limb /lɪm/ Kost bone /bəʊn/ Orgán organ /ˈɔːgən/ Tělo body /ˈbɒdi/ Trup trunk /trʌŋk/ HLAVA HEAD Čelo forehead /ˈfɔːhed/ Hlava head /hed/ Jazyk tongue /tʌŋ/ Krk neck /nek/ Nos nose /nəʊz/ Obočí eyebrow /ˈaɪbraʊ/ Oko eye /aɪ/ Ret lip /lɪp/ Tvář cheek /tʃiːk/ Ucho ear /ɪə/ Ústa mouth /maʊθ/ Vlasy hair /hɛə/ Zub tooth /tuːθ/ Zuby teeth /tiːθ/ TRUP TRUNK Břicho abdomen /ˈabdəmən/ Hruď chest /tʃest/

11 TĚLO 11 Hýždě buttocks /ˈbʌtəks/ nebo bottom /ˈbɒtəm/ Prs breast /brest/ Záda back /bæk/ KONČETINY LIMBS HORNÍ KONČETINY UPPER LIMBS Dlaň palm /pɑːm/ Loket elbow /ˈelbəʊ/ Nehet nail /neɪl/ Pata heel /hiːl/ Paže arm /ɑːm/ (od ramene po zápěstí) Paže upper arm /ˈʌpə ɑːm/ Prst fi nger /ˈfɪŋgə/ Předloktí forearm /ˈfɔːrɑːm/ Rameno shoulder /ˈʃəʊldə/ Ruka hand /hænd/ (od zápěstí po konečky prstů) Zápěstí wrist /rɪst/ DOLNÍ KONČETINY LOWER LIMBS Koleno knee /niː/ Kotník ankle /ˈæŋkl/ Lýtko calf /kɑːf/ Noha leg /leg/ (od kyčle po kotník)

12 12 TĚLO Noha foot /fʊt/ (od kotníku po konečky prstů) Prst na noze toe /təʊ/ Stehno thigh /θaɪ/ ORGÁNY ORGANS Játra liver /ˈlɪvə/ Ledvina kidney /ˈkɪdni/ Močový měchýř bladder /ˈblædə/ Mozek brain /breɪn/ Plíce lungs /lʌŋs/ Pohlavní orgány genital organs /ˈdʒɛnɪtl ˈɔːgəns/, genitals /ˈdʒɛnɪtls/ Slezina spleen /spliːn/ Slinivka pancreas /ˈpaŋkrɪəs/ Srdce heart /hɑːt/ Sval muscle /ˈmʌsl/ Tenké střevo small intestine /smɔːl ɪnˈtɛstɪn/ Tepna artery /ˈɑːtəri/ Žaludek stomach /ˈstʌmək/ Tlusté střevo large intestine /lɑːdʒ ɪnˈtɛstɪn/ Žíla vein /veɪn/ Žlučník gall bladder /gɔːl ˈblædə/

13 TĚLO 13 KOSTI BONES Klíční kost collarbone /ˈkɒləbəʊn/, clavicle /klævɪkl/ Kloub joint /dʒɔɪnt/ Kostrč coccyx /ˈkɒksɪks/, tailbone /teɪlbəʊn/ Kyčel, bok hip /hɪp/ Lebka skull /skʌl/ Lopatka shoulder blade /ˈʃəʊldə bleɪd/, scapula /ˈskæpjʊlə/ Obratel vertebra /ˈvɜːtɪbrə/ Pánev pelvis /ˈpelvɪs/ Páteř spine /spaɪn/ Sternum sternum /ˈstɜːnəm/ Stydká kost pubis /ˈpjuːbɪs/, pubic bone /ˈpjuːbɪk bəʊn/ Žebro rib /rɪb/ FRÁZE PHRASES Dejte ruce nad hlavu. Put your hands up. Dejte ruce před sebe. Put your hands in front of you. Ohněte se. Bend down, please.

14 14 TĚLO Ohněte kolena. Bend your knees. Otevřete oči. Open your eyes. Otevřete ústa. Open your mouth. Otočte hlavu doprava/doleva. Turn your head to the right/left. Otočte se (vleže). Roll over. Položte se na záda, na břicho, na pravý/levý bok. Lay down on your back / on your front / on your right/ left side. Postavte se. Stand up. Předloňte se. Bend forward. Sedněte si. Sit down. Sevřete ruku. Clench your hand. Skloňte hlavu. Put your head down. Vyplázněte jazyk. Put your tongue out. Zakloňte hlavu. Tilt your head back.

15 Zavřete oči. NEHODY ACCIDENTS Close your eyes. Zavřete ústa. Close your mouth.

16 16 NEHODY Autonehoda car accident /kɑː æksɪdənt/ Letecká nehoda airplane crash /ˈɛːpleɪn kræʃ/ Pád fall /fɔːl/ Pracovní úraz occupational injury /ɒkjʊˈpeɪʃnəl ɪndʒəri/ Sražení autem hit by car /hɪt bʌɪ kɑː/ Sražení tramvají hit by tram /hɪt bʌɪ træm/ Sražení vlakem hit by train /hɪt bʌɪ /treɪn/ Utonutí drowning /ˈdraʊnɪŋ/ Zásah elektrickým hit by electricity proudem /hɪt bʌɪ ɪˌlekˈtrɪsɪti/ AKUTNÍ STAV ACUTE STATE Bezvědomí unconsciousness /ʌnˈkɒnʃəsnəs/ Bodnutí nožem stabbing /ˈstæbɪŋ/ Bodnutí hmyzem insect bite /ˈɪnsekt baɪt/ Dušení choking /tʃoʊkɪŋ/ Infarkt heart attack /hɑːt əˈtæk/ Krvácení bleeding /ˈbliːdɪŋ/ Mozková příhoda stroke /stroʊk/ Opaření scald /skɔːld/ Otrava poisoning /ˈpɔɪzənɪŋ/

17 ACCIDENTS 17 Otřes mozku concussion /kənˈkʌʃn/, mild brain injury /maɪld breɪn ɪndʒəri/ Podchlazení hypothermia /ˌhaɪpəˈθɜːmi:ə/ Popálení burn /bɜːn/ Postřelení shooting injury /ˈʃuːtɪŋ ɪndʒəri/ Šok shock /ʃɒk/ Úpal heat stroke /hi:t stroʊk/ Úžeh sunstroke /sʌn stroʊk/ Záchvat attack /əˈtæk/ PORANĚNÍ INJURIES Bolest pain /peɪn/ Krev blood /blʌd/ Křeč cramp /kræmp/ Modřina bruise /bruːz/ Natažení svalu, vazu torn (or pulled) muscle/ligament /tɔːn (or pʊld) ˈmʌsl/ˈlɪgəmənt/ Odřenina graze /greɪz/ Otok swelling /ˈswelɪŋ/ Podvrknutí sprain /spreɪn/ Pokousání (psem) dog bite /dɒg baɪt/ Poranění injury /ɪndʒəri/

18 18 NEHODY Rána wound /wuːnd/ Řezná rána cut /kʌt/ Vymknutí kloubu joint dislocation /dʒɔɪnt ˈdɪsləˈkeɪʃn/ Zlomenina fracture /ˈfræktʃər/ PRVNÍ POMOC FIRST AID Dýchací cesty airways /ˈeəweɪs/ Dýchání breathing /ˈbriːðɪŋ/ Masáž srdce chest compression /tʃest kəmˈpreʃn/ Nepravidelný irregular /ɪˈregjʊlər/ Překážka obstruction /əbˈstrʌkʃn/ Resuscitace resuscitation /rɪˌsʌsɪˈteɪʃn/ Srdeční akce heart rate /hɑːt reɪt/ Stabilizovaná poloha..... recovery position /rɪˈkʌvəri pəˈzɪʃn/ Uvolnit release /rɪˈliːs/ Vitální funkce vital signs /ˈvaɪtəl saɪns/ Zafixovat fi x /fɪks/ Zavolat call 155 /kɔːl 155/ Zavolat hasiče call the fi refi ghters /kɔːl ˈfaɪəˌfaɪtərs/ Zavolat pomoc call for help /kɔːl help/ Zavolat policii call the police /kɔːl pəˈliːs/ Zavolat sanitku call an ambulance /kɔːl ˈæmbjʊlənts/

19 ACCIDENTS 19 Zavolat záchranku call emergency /kɔːl ɪˈmɜːdʒənsi/ Zkontrolovat check /tʃek/ Zvednout lift /lɪft/ FRÁZE PHRASES Je v bezvědomí. He is unconscious. Je v šoku. He is shocked. Jestli nechýchá, zahajte masáž srdce. If he is not breathing start chest compressions. Má mnoho poranění. He has many injuries. Omdlel. He fainted. Ošetřete rány. Treat the wounds. Položte ho do stabilizované polohy. Put him into the recovery position. Udržujte kontakt se zraněným. Stay in touch with the injured person. Vezměte telefon. Pick up the phone. Zajistěte raněnému teplo. Keep the injured person warm.

20 20 NEHODY Zastavte krvácení. Stop the bleeding. Zavolejte pomoc. Call the emergency services. Zkontrolujte dech. Check breathing. Zkontrolujte vitální funkce. Check vital signs.

21 CESTA DO NEMOCNICE ON THE WAY TO THE HOSPITAL

22 22 CESTA DO NEMOCNICE Autobus bus /bʌs/ Autobusová zastávka..... bus stop /bʌs stɒp/ Blízko close /kləʊz/ Budova building /ˈbɪldɪŋ/ Cesta way /weɪ/, road /rəʊd/ Daleko far /fɑːr/ Dolů down /daʊn/ Dům house /haʊs/ Chodba hallway /ˈhɔːlweɪ/ Informační tabule information board /ˌɪnfəˈmeɪʃn bɔːd/ Jet autobusem take a bus /teɪk ə bʌs/ Jít go /gəʊ/, walk /wɔːk/ Mapa map /mæp/ Město town /taʊn/, city /ˈsɪti/ Minout miss /mɪs/ Nad over /ˈoʊvər/, above /əˈbʌv/ Nahoru up /ʌp/ Nalevo on the left /ɒn ðə left/ Napravo on the right /ɒn ðə raɪt/ Naproti opposite /ˈɒpəzɪt/ Nastoupit get on /get ɒn/ Okolo around /əˈraʊnd/ Parkoviště car park /kɑː pɑːk/

23 ON THE WAY TO THE HOSPITAL 23 Po ulici along the street /əˈlɒŋ ðə striːt/ Pod under /ˈʌndər/ Podél along /əˈlɒŋ/ Projít pass /pɑːs/ Před in front of /ɪn frʌnt of/ Přejít (přes ulici) cross (the street) /krɒs ðə striːt/ Přímo, rovně straight /streɪt/ Schody stairway /ˈsteəweɪ/ Strana side /saɪd/ Tramvaj tram /træm/ Ukázat show /ʃəʊ/ Ulice street /striːt/ Umístěný located /ləʊ ˈkeɪtid/ Uvidět see /siː/ Vedle (něčeho) next to /nekst tʊ/ Vlak train /treɪn/ Vystoupit get off /get of/ Za rohem round the corner /raʊnd ðə ˈkɔːnər/ Zabočit, zahnout turn /tɜːn/ Zavolat taxi call a cab /kɔːl ə kæb/ Zkratka short-cut /ˈʃɔːtkʌt/ Značka sign /saɪn/ Ztratit lose /luːz/

24 24 CESTA DO NEMOCNICE FRÁZE PHRASES Jak dlouho to trvá? How long does it take? Jdete špatně. You are wrong. Jděte zkratkou. Take a short-cut. Jdu dobře k nemocnici? Am I going the right way for the hospital? Je to odtud 5 minut chůze. It is a 5 minute walk from here. Jak je to daleko? How far is it? Jak se dostanu k? How can I get to? Jeďte autobusem. Take a bus. Jeďte tramvají. Take a tram. Kde je nejbližší nemocnice? Where is the nearest hospital? Musíte se vrátit. You must go back. Můžete mi říct, kudy se jde k? Can you tell me the way to? Můžete mi ukázat cestu? Can you show me the way?

25 ON THE WAY TO THE HOSPITAL 25 Nemůžete to minout. You can t miss it. Není to daleko? Is it far away? Po schodech nahoru. Upstairs. Po schodech dolů. Downstairs. Projděte chodbou. Pass through the hall. Přímo nahoru. Straight up. Rovně touto ulicí. Straight down this street. Tudy. This way. Ukážu Vám cestu. I will show you the way. Vystupte na třetí zastávce. Get off at the third stop. Zahněte doleva/doprava. Turn left/right. Zahněte za roh. Turn around the corner. Ztratil/a jsem se. I got lost.

26

27 KLINIKY A ODDĚLENÍ CLINICS AND DEPARTMENTS

28 28 KLINIKY A ODDĚLENÍ Alergologicko Allergy and imunology imunologická klinika clinic /ˈælədʒi ənd ˌɪmjəˈnɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Anesteziologicko Anaesthesiology clicic resuscitační klinika and intensive care /ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪ ˈklɪnɪk ənd ɪnˈtensɪv keə/ Biochemie biochemistry /ˌbaɪəʊ ˈkemɪstri/ CT CT, catscan /kæt skæn/, computer tomography /kəmˈpjuːtər təˈmɒgrəfi / Dětské oddělení paediatric department /piːdiˈætrɪk dɪˈpɑːt.mənt/ Gynekologické oddělení.. gynaecology department /ˌgaɪnəˈkɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/ Hematologie haematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/ Chirurgická klinika surgical clinic /ˈsɜːdʒɪkəl ˈklɪnɪk/ Interní klinika internal medicine clinic /ɪnˈtɜːnəl ˈmedsən ˈklɪnɪk/ Kancelář offi ce /ˈɒfɪs/ Kantýna canteen /kænˈtiːn/ Klinika pohlavních venereology clinic chorob /vəˌnɪəriˈɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Kožní klinika dermatology clinic /ˌdɜːməˈtɒlədʒi ˈklɪnɪk/

29 CLINICS AND DEPARTMENTS 29 Klinika zobrazovacích.... radiology clinic metod /ˌreɪdiˈɒlədʒi ˈklɪnɪk/ LDN léčebna long-stay ward dlouhodobě nemocných /lɒŋ steɪ wɔːd/ MR, magnetická MRI /ˌemɑːrˈaɪ/ rezonance Mikrobiologie microbiology /ˌmaɪkrəʊ baɪˈɒlədʒi/ Neurochirurgická klinika.. neurosurgery clinic /ˈnjʊərəʊˌsɜːdʒəri ˈklɪnɪk/ Neurologická klinika neurology clinic /njʊəˈrɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Oční klinika ophthalmology clinic /ˌɒfθælˈmɒlədʒi/ Onkologické oddělení.... oncology department /ɒŋˈkɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/ ORL klinika otorhinolaryngology clinic /ˌəʊtəˌrʌɪnəʊˌ larɪŋˈgɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Ortopedická klinika orthopaedic clinic /ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈklɪnɪk/ Patologie pathology /pəˈθɒlədʒi/ Plastická a estetická plastic and aesthetic chirurgie surgery /ˈplæstɪk end esˈθetɪk ˈsɜːdʒəri/ Porodnictví obstetrics /ɒbˈstetrɪks/ Přijímací kancelář admissions department /ədˈmɪʃns dɪˈpɑːtmənt/

30 30 KLINIKY A ODDĚLENÍ Psychiatrie psychiatry /saɪˈkaɪətri/ Psychologické oddělení... psychology department /saɪˈkɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/ Recepce reception /rɪˈsepʃn/ Rehabilitační oddělení.... rehabilitation department /ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn dɪˈpɑːtmənt/ Rentgen X-ray /ˈeksreɪ/ Ředitelství hospital headquarters /ˈhɒspɪtəl ˌhedˈkwɔːtəz/ Soudní lékařství forensic medicine /fəˈrenzɪk ˈmedɪsən/ Stomatologická klinika.... stomatology clinic /ˌstəʊməˈtɒlədʒɪ ˈklɪnɪk/ Ultrazvuk ultrasound /ˈʌltrəsaʊnd/ Urgentní příjem emergency /ɪˈmɜːdʒəntsi/ Urologická klinika urology clinic /jʊˈrɒlədʒɪ ˈklɪnɪk/ PERSONÁL STAFF Dietní sestra dietary nurse /ˈdaɪətri nɜːs/ Docent associate professor /əˈsəʊsieɪt prəˈfesər/ Fyzioterapeut physiotherapist /ˌfɪziəʊ ˈθerəpɪst/ Lékař doctor /ˈdɒktər/, physician /fɪˈzɪʃn/ Ošetřovatel attendant /əˈtendənt/

31 CLINICS AND DEPARTMENTS 31 Personál staff /stɑːf/ Primář head physician /hed fɪˈzɪʃn/, chief physician /tʃiːf fɪˈzɪʃn/ Profesor professor /prəˈfesər/ Sanitář hospital attendant /ˈhɒspɪtəl əˈtendənt/ Sestra nurse /nɜːs/ Sociální pracovník social worker /ˈsəʊʃəl ˈwɜːkər/ Staniční sestra staff nurse /stɑːf nɜːs/ Vrchní sestra charge nurse /tʃɑːdʒ nɜːs/ POPIS ODDĚLENÍ DESCRIPTION OF DEPARTMENT Denní místnost day room /deɪ ruːm/ Dospávací pokoj recovery room /rɪˈkʌvəri ruːm/ Chodba hallway /ˈhɔːlweɪ/ Jídelna dining room /daɪnɪŋ ruːm/ JIP jednotka intenzivní.. intensive care unit péče /ɪnˈtensɪv keər ˈjuːnɪt/ Klinika clinic /ˈklɪnɪk/ Kuchyňka kitchenette /ˌkɪtʃɪˈnet/ Koupelna bathroom /ˈbɑːθrʊm/ Lékařský pokoj doctor s room /ˈdɒktərs ruːm/

32 32 KLINIKY A ODDĚLENÍ Místnost pro úklid cleaner s room /ˈkliːnərs ruːm/ Nadstandardní pokoj..... payroll room /ˈpeɪrəʊl ruːm/ Oddělení department /dɪˈpɑːtmənt/ Operační sál operating room /ˈɒpəreɪtɪŋ ruːm/, surgery room /ˈsɜːdʒəri ruːm/ operating suite /ˈɒpəreɪtɪŋ swiːt/, operating theatre (zast.) /ˈɒpəreɪtɪŋ ˈθɪətər/ Ošetřovna aid station /eɪd ˈsteɪʃn/ Pokoj room /ruːm/ Pracovna lékaře doctor s offi ce /ˈdɒktərs ˈɒfɪs/ Pracovna sester nurse s offi ce /nɜːsɪs ˈɒfɪs/ Přípravna preparation room /ˌprepərˈeɪʃən ruːm/ Sklad store /stɔːr/ Sprcha shower /ʃaʊər/ Šatna changing room /ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/ Výtah elevator /ˈeləveɪtər/ Toalety toilets /ˈtɔɪləts/

33 CLINICS AND DEPARTMENTS 33 VYBAVENÍ ODDĚLENÍ DEPARTMENT EQUIPMENT Chodítko walking frame /ˈwɔːkɪŋ freɪm/, walker /ˈwɔːkər/ Kolečkové křeslo wheelchair /ˈwiːltʃeər/ Lednice refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/, fridge /frɪdʒ/ Lékárna medicine cupboard /ˈmedɪsən ˈkʌbəd/ Paraván screen /skriːn/ Pojízdný RTG mobile X-ray /ˈməʊbaɪl ˈeksreɪ/ Resuscitační vozík emergency treatment trolley /ɪˈmɜːdʒəntsi ˈtriːtmənt ˈtrɒli/ Skříňka cabinet /ˈkæbɪnət/, cupboard /ˈkʌbəd/ Stojan na infuzi intravenous stand /ˌɪntrəˈviːnəs stænd/ Vozík hand cart /hænd kɑːt/, hand truck /hænd trʌk/, trolley /ˈtrɒli/ Vozík na léky medicine trolley /ˈmedɪ sən ˈtrɒli/ Vozík s nástroji a převazy.. instrument trolley, /ˈɪnstrəmənt ˈtrɒli/, rebandaging trolley /rɪˈbændɪdʒɪŋ ˈtrɒli/

34 34 KLINIKY A ODDĚLENÍ Vybavení equipment /ɪˈkwɪpmənt/ Vyšetřovací lehátko examination bed /ɪgˌzæmɪˈneɪʃn bed/ VYBAVENÍ POKOJE ROOM EQUIPMENT Hrazdička hand rail /hænd reɪl/ Kyslík (vývod) oxygen (outlet) /ˈɒksɪdʒən ˈaʊtlet/ Lampička lamp /læmp/ Lůžkoviny bed linen /bed ˈlɪnɪn/ Noční stolek bedside table /ˈbedsaɪd teɪbl/ Okno window /ˈwɪndəʊ/ Podložka pad /pæd/ Pojízdná postel stretcher /ˈstretʃər/ Polohovací postel adjustable bed /əˈdʒʌstəbl bed/ Postel bed /bed/ Postranice bed side rails /bed saɪd reɪls/ Pyžamo pyjamas /pɪˈdʒɑːməz/ Ručník towel /taʊəl/ Servírovací stolek overbed table /ˈəʊvəˌbɛd teɪbl/ Schůdky steps /steps/ Sklenička (drinking) glass /ˈdrɪŋkɪŋ glɑːs/

35 CLINICS AND DEPARTMENTS 35 Skříň wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ Stůl table /teɪbl/ Tác tray /treɪ/ Talíř plate /pleɪt/ Televize TV set /ˌtiːˈviː set/ Tlačítko pro přivolání..... nurse call button sestry /nɜːs kɔːl bʌtən/ Umyvadlo wash basin /wɒʃ ˈbeɪsən/, sink /siŋk/, hand basin /hænd ˈbeɪsən/ Věšák hanger /ˈhæŋər/ Zástěna privacy curtain /ˈprɪvəsi ˈkɜːtən/ Zrcadlo mirror /ˈmɪrər/ Židle chair /tʃeər/ Župan night gown /naɪt gaʊn/ FRÁZE PHRASES Bězte na ošetřovnu. Go to the aid station. Jestli něco potřebujete, požádejte sestru. If you need something, ask the nurse. Když půjdete ven, řekněte to sestře. When you go out, tell the nurse. Musíte být na pokoji. You must stay in your room.

36 36 KLINIKY A ODDĚLENÍ Musíte ležet. You have to stay in your bed. Můžete si vybrat postel. You can choose your bed. Na oddělení je 6 pokojů. There are six rooms in this department. Oblečení si dejte do skříně na chodbě/na pokoji. Put your dress into the wardrobe in the hallway/room. Potřebujete nějakou pomoc? Is there anything you need help with? Provedu Vás. I can show you around. Tady je Váš pokoj. Here is your room. Tady je tlačítko pro přivolání sestry. Here is the nurse call button. Televize je v jídelně. The TV is in the dining room. Zůstaňte na lůžku, bude vizita. Stay in bed, there will be a ward round.

37 V AMBULANCI AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT

38 38 V AMBULANCI Ambulance outpatient department /ˈaʊtpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt/ Čekárna waiting room /weɪtɪŋ ruːm/ EKG ECG /ˌiːsiːˈdʒiː/ Emitka sick bowl /sɪk bəʊl/ Fonendoskop stethoscope /ˈsteθəskəʊp/ Hospitalizace, přijetí admisssions offi ce /ədˈmɪʃn ˈɒfɪs/ Infuze infusion /ɪnˈfjuːʒən/ Injekce injection /ɪnˈdʒekʃən/ Jehla needle /ˈniːdl/ Kabinka cubicle /ˈkjuːbɪkl/ Kanyla cannula /ˈkænjʊlə/ Krycí obvaz dressing /ˈdresɪŋ/ Kyslíková maska oxygen face mask /ˈɒksɪdʒən feɪs mɑːsk/ Náplast tape /teɪp/ Nůžky scissors /ˈsɪzəz/ Obinadlo elastic bandage /ɪˈlæstɪk ˈbændɪdʒ/ Obvaz dressing /ˈdresɪŋ/ Ortéza orthosis /ɔːˈθəʊsɪs/ Ošetření medical treatment /ˈmedɪkl ˈtriːtmənt/ Podnos s nástroji instrument tray /ˈɪnstrəmənt treɪ/ Pinzeta tweezers /ˈtwiːzəz/

39 AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT 39 Sádra plaster /ˈplɑːstər/ Skalpel scalpel /ˈskælpəl/ Skříňka s léky drug cupboard /drʌg ˈkʌbəd/ Stojan na infuzi drip stand /drɪp stænd/ Špachtle spatula /ˈspætjʊlə/ Teploměr thermometer /θəˈmɒmɪtər/ Tlakoměr sphygmomanometer /ˌsfɪgməʊməˈnɒmɪtə/ Vyšetření examination /ɪgˌzæmɪˈneɪʃn/ Vyšetřovací lehátko examination bed /ɪgˌzæmɪˈneɪʃn bed/ Výtěr swab /swɒb/ Vzít krev take blood /teɪk blʌd/ Zástěna privacy curtain /ˈprɪvəsi ˈkɜːtən/ Zkumavka test tube /test tjuːb/ Změřit tlak take blood pressure /teɪk blʌd ˈpreʃər/ Znehybnit immobilize /ɪˈməʊbəlaɪz/ Zvlhčovač humidifi er /hjuːˈmɪdɪfaɪər/

40 40 V AMBULANCI FRÁZE PHRASES Cítím se dobře. I feel well. Cítíte se dobře? Do you feel well? Dám vám kyslíkovou masku. I will put an oxygen mask on your face. Do této zkumavky dejte moč. Urinate into this test tube. Dýchejte zhluboka. Breathe deeply. Jak se cítíte? How do you feel? Jaké máte potíže? What s wrong with you? Je mi špatně. I feel bad. Kde přesně vás to bolí? Where exactly is the pain? Natočíme vám EKG. We will perform an ECG. Nedýchejte Stop breathing. Píchnu vám injekci. I will give you an injection. Pojďte dál. Come in, please.

41 AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT 41 Posaďte se. Have a seat. Poslechnu si srdce. I am going to check your heart beat. Sestra Vám vezme krev. The nurse will take your blood sample. Ukažte, kde Vás to bolí. Show me where it hurts. Vyhrňte si rukáv. Roll up your sleeve. Vyšetřím Vám břicho. I will examine your abdomen. Zakašlete. Can you coul. Změřím Vám tlak. I will check your blood pressure.

42

43 PŘÍJEM DO NEMOCNICE ADMISSION INTO THE HOSPITAL

44 44 PŘÍJEM DO NEMOCNICE Alergie allergy /ˈælədʒi/ Alkohol alcohol /ˈælkəhɒl/ Anamnéza medical history /ˈmedɪkəl ˈhɪstəri/ Anamnéza osobní personal history /ˈpɜːsənəl ˈhɪstəri/ Bezpečnost safety /ˈseɪfti/ Deprese depression /dɪˈpreʃn/ Dieta diet /ˈdaɪət/ Dokumentace documentation /ˌdɒkjʊmenˈteɪʃn/ Doporučení recommendation /ˌrekəmenˈdeɪʃn/ Důchodce retiree /rɪˌtaɪə ˈriː/ Důvod reason /ˈriːzən/ Faktura invoice /ˈɪnvɔɪs/ Choroba illness /ˈɪlnəs/ Chorobopis medical case history /ˈmedɪkəl keɪs ˈhɪstəri/ Informace o zákroku information about the treatment /ˌɪnfəˈmeɪʃn əˈbaʊt ðə ˈtriːtmənt/ Informovaný souhlas..... informed consent /ɪnˈfɔːmd kənˈsent/ Kartička zdravotní health insurance card pojišťovny /helθ ɪnˈʃɔːrənts kɑːd/ Kouřit smoke /sməʊk/

45 ADMISSION INTO THE HOSPITAL 45 Lékařská/propouštěcí.... medical examination zpráva report/discharge note /ˈmedɪkəl ɪgˌzæmɪˈneɪʃn rɪˈpɔːt/, /dɪsˈtʃɑːdʒ nəʊt/ Léky drugs /drʌgs/, medicine /ˈmedɪsən/ Město town /taʊn/, city /ˈsɪti/ Narodit se born /bɔːn/ Návštěvní doba visiting hours /ˈvɪzɪtɪŋ ˈaʊəz/ Návyky habits /ˈhæbɪts/ Nemoc disease /dɪˈziːz/ Neschopenka sick note /sɪk nəʊt/ Obávat se, strachovat.... worry /ˈwʌri/ Občanský průkaz identity card, /aɪˈdentɪti kɑːd/, ID card /ˌaɪˈdiː kɑːd/ Odloučení separation /ˌsepərˈeɪʃn/ Omezení restriction /rɪˈstrɪkʃn/, limitation /ˌlɪmɪˈteɪʃn/ Partner partner /ˈpɑːtnər/ Pít drink /drɪŋk/ Pohyb movement /ˈmuːvmənt/, mobility /məʊ ˈbɪlɪti/ Pomoc help /help/ Poplatek fee /fi ː/ Propuštění discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ Překlad transfer /trænsˈfɜːr/

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Otázka: Health. Jazyk: Angličtina - slovíčka. Přidal(a): J.radova MATURITNÍ OTÁZKA. nachlazení

Otázka: Health. Jazyk: Angličtina - slovíčka. Přidal(a): J.radova MATURITNÍ OTÁZKA. nachlazení Otázka: Health Jazyk: Angličtina - slovíčka Přidal(a): J.radova MATURITNÍ OTÁZKA puchýř modřina vyrážka svědění bolest v krku průjem špatné trávení plané neštovice neštovice příušnice spalničky spála zarděnky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anamnéza (Case History)

Anamnéza (Case History) 1. Osobní data (Personal Details) Anamnéza (Case History) jméno a příjmení Jak se jmenujete? name and surname What is your name? věk Kdy jste se narodil(a)? age When were you born? bydliště Kde bydlíte?

Více

Bolí to na sladké/kyselé/teplé/studené? Do you feel pain with sweet/sour/warm/cold things?

Bolí to na sladké/kyselé/teplé/studené? Do you feel pain with sweet/sour/warm/cold things? ZL Základní komunikace v ordinaci A basic communication in surgery Dobrý den. Good moorning/afternoon Pojďte dál. Come in. Posaďte se na křeslo. Sit down on the dental chair. Jaké máte potíže / problémy?

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:25.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:25.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:25.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Health At the Doctor s. Zdraví U lékaře. Autor: Zuzana Svatoňová Datum, třída: 19. 4. 2013,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Health and

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS A. Questions for conversation - ask the questions in pairs, take notes, then tell the class about your classmate: 1. What does a healthy lifestyle mean to

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock.

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ656 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 30.9.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 30.9.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 30.9.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d a i l y t i m e t a b l e.

T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d a i l y t i m e t a b l e. Č T E N Í Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I love this book.i have read it... times. several another quite Otázka č. 2: The exam

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: Why did he spend so... money? more a lot of much Otázka č. 2: In my opinion Fiat is...

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více