Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková"

Transkript

1 Příručka odborné zdravotnické Aj Hana Řiháčková

2 Milí studenti, ve snaze usnadnit Vám komunikaci s anglicky mluvícími pacienty či zahraničními kolegy ve zdravotnických zařízeních jsme pro Vás připravili praktickou Příručku odborné zdravotnické Aj. Cílem autorky a realizačního týmu projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe bylo seznámit Vás s nejčastěji používanými anglickými termíny týkajícími se ošetřovatelství, první pomoci, stavby lidského těla, běžných onemocnění apod. V neposlední řadě Vám příručka poskytuje díky uvedeným frázím návod pro každodenní komunikaci s anglicky mluvícími pacienty. Příručka obsahuje: přehled anglické výslovnosti, česko-anglický slovník přehledně rozdělený dle jednotlivých témat, nejčastěji používané fráze ve zdravotnictví související s ošetřováním pacienta. Přejeme si, aby Vám Příručka odborné zdravotnické Aj pomohla v přípravě na výkon Vašeho budoucího povolání a přispěla tak k dokonalejší komunikaci v anglickém jazyce. Autorka a realizační tým projektu.

3 OBSAH 3 VÝSLOVNOST TĚLO / BODY hlava / head trup / trunk končetiny / limbs orgány / organs kosti / bones fráze / phrases NEHODY / ACCIDENTS akutní stav / acute state poranění / injuries první pomoc / fi rst aid fráze / phrases CESTA DO NEMOCNICE ON THE WAY TO THE HOSPITAL fráze / phrases KLINIKY A ODDĚLENÍ CLINICS AND DEPARTMENTS personál / staff popis oddělení / description of department vybavení oddělení / department equipment vybavení pokoje / room equipment fráze / phrases V AMBULANCI AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT fráze / phrases

4 4 OBSAH PŘÍJEM DO NEMOCNICE ADMISSION INTO THE HOSPITAL fráze / phrases POBYT V NEMOCNICI STAYING AT THE HOSPITAL fráze / phrases DENNÍ REŽIM / DAILY ROUTINE ZDRAVÍ A NEMOCI HEALTH AND DISEASES cizí tělesa v ranách / foreign bodies in the wound typy zlomenin / types of fracture postižení kloubů / disability of joints druhy poranění / types of injury typy bolesti / types of pain bolest na hrudi / chest pain bušení srdce / palpitations dušnost / dyspnoea chuť k jídlu / appetite kašel / cough kožní problémy / skin disorders pohybový systém / locomotor system ucho, nos a krk / ear, nose and throat vylučování / urination záchvaty / seizures zrak / vision zvracení / vomiting užitečné fráze / useful phrases

5 VÝSLOVNOST 5 SAMOHLÁSKY [æ] velmi otevřené široké e ; vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného a [ə] oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení; vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo -er, -ar, -or ; rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme [ə:] dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze; při vyslovování nezaokrouhlujeme rty ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY [ee] vyslovujeme jakou dlouhé í [oo] vyslovujeme jako u [e] na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se, je to tzv. němé e DVOJHLÁSKY i [ai] a [ei] oy [oi] ow [au] o [əu] ee [iə] oo [uə]

6 6 VÝSLOVNOST SOUHLÁSKY [C] před souhláskou čteme jako K ; před a, o, u čteme jako K ; před e, i čteme jako S [CK] čteme jako K [R] na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje; v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině; při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou FOR IT [P,T,K] na začátku slov před samohláskou mají tzv. přídech (aspirace); ozve se po nich slabé H nebo CH, jako bychom dýchli na zrcadlo; ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí [KN] vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, K nevyslovujeme [SH] čteme jako Š [W] vyslovujeme V se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů [WH] vyslovujeme stejně jako samostatné W, nebo W vůbec nevyslovíme [WR] v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme W [J] vyslovujeme jako DŽ [ŋ] touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek NK, NG, a to hlavně na konci slova; G ani K se nevyslovuje; je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře

7 VÝSLOVNOST 7 [Ө] [ð] tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny TH, nazývá se neznělé TH ; koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme S ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk vyslovujeme v ostatních případech místo TH, nazývá se znělé TH ; vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo S vyslovujeme Z ; zní jako něco mezi D a Z Jak různě vyslovíme A (zvuková realizace hlásky A): [ei] name [neim] [æ] bad [bæd] [a:] father [fa:ðə] [o:] water [wo:tə] [o] swallow [swoləu] [c] around [ə raund] [i] courage [karidž] [e] many [meni] Jak různě vyslovíme CH (zvuková realizace hlásky CH): [č] much [mač] [k] anchor [æŋkə] [kw] choir [kwaiə] [š] machine [mə ši:n]

8 8 VÝSLOVNOST Co všechno vyslovíme jako [Š] (pravopisná realizace hlásky Š) -sh wish [wiš] -sci conscious [konšəs] -ssi passion [pæšən] -ss assure [ə šuə] -si Asia [eišə] -s sugar [šugə] -ti patience [peišəns] -ci social [sə;ušl] -sch schedule [šedju:l] -ch Chicago [ši ka:gəu] Co všechno vyslovíme jako [ə] -a breakfast [brekfəst] -ar, e particularly [pə tikjuləli] -er better [betə] -i possible [posəbl] -o London [Landən] -or effort [efət] -oar cupboard [kabəd] -u column [koləm] -ou famous [feiməs] -ough thorough [ðarə] -our colour [kalə] -ure nature [neičə] -re theatre [Өietə]

9 ACCIDENTS TĚLO BODY 9

10 10 TĚLO Hlava head /hed/ Končetina limb /lɪm/ Kost bone /bəʊn/ Orgán organ /ˈɔːgən/ Tělo body /ˈbɒdi/ Trup trunk /trʌŋk/ HLAVA HEAD Čelo forehead /ˈfɔːhed/ Hlava head /hed/ Jazyk tongue /tʌŋ/ Krk neck /nek/ Nos nose /nəʊz/ Obočí eyebrow /ˈaɪbraʊ/ Oko eye /aɪ/ Ret lip /lɪp/ Tvář cheek /tʃiːk/ Ucho ear /ɪə/ Ústa mouth /maʊθ/ Vlasy hair /hɛə/ Zub tooth /tuːθ/ Zuby teeth /tiːθ/ TRUP TRUNK Břicho abdomen /ˈabdəmən/ Hruď chest /tʃest/

11 TĚLO 11 Hýždě buttocks /ˈbʌtəks/ nebo bottom /ˈbɒtəm/ Prs breast /brest/ Záda back /bæk/ KONČETINY LIMBS HORNÍ KONČETINY UPPER LIMBS Dlaň palm /pɑːm/ Loket elbow /ˈelbəʊ/ Nehet nail /neɪl/ Pata heel /hiːl/ Paže arm /ɑːm/ (od ramene po zápěstí) Paže upper arm /ˈʌpə ɑːm/ Prst fi nger /ˈfɪŋgə/ Předloktí forearm /ˈfɔːrɑːm/ Rameno shoulder /ˈʃəʊldə/ Ruka hand /hænd/ (od zápěstí po konečky prstů) Zápěstí wrist /rɪst/ DOLNÍ KONČETINY LOWER LIMBS Koleno knee /niː/ Kotník ankle /ˈæŋkl/ Lýtko calf /kɑːf/ Noha leg /leg/ (od kyčle po kotník)

12 12 TĚLO Noha foot /fʊt/ (od kotníku po konečky prstů) Prst na noze toe /təʊ/ Stehno thigh /θaɪ/ ORGÁNY ORGANS Játra liver /ˈlɪvə/ Ledvina kidney /ˈkɪdni/ Močový měchýř bladder /ˈblædə/ Mozek brain /breɪn/ Plíce lungs /lʌŋs/ Pohlavní orgány genital organs /ˈdʒɛnɪtl ˈɔːgəns/, genitals /ˈdʒɛnɪtls/ Slezina spleen /spliːn/ Slinivka pancreas /ˈpaŋkrɪəs/ Srdce heart /hɑːt/ Sval muscle /ˈmʌsl/ Tenké střevo small intestine /smɔːl ɪnˈtɛstɪn/ Tepna artery /ˈɑːtəri/ Žaludek stomach /ˈstʌmək/ Tlusté střevo large intestine /lɑːdʒ ɪnˈtɛstɪn/ Žíla vein /veɪn/ Žlučník gall bladder /gɔːl ˈblædə/

13 TĚLO 13 KOSTI BONES Klíční kost collarbone /ˈkɒləbəʊn/, clavicle /klævɪkl/ Kloub joint /dʒɔɪnt/ Kostrč coccyx /ˈkɒksɪks/, tailbone /teɪlbəʊn/ Kyčel, bok hip /hɪp/ Lebka skull /skʌl/ Lopatka shoulder blade /ˈʃəʊldə bleɪd/, scapula /ˈskæpjʊlə/ Obratel vertebra /ˈvɜːtɪbrə/ Pánev pelvis /ˈpelvɪs/ Páteř spine /spaɪn/ Sternum sternum /ˈstɜːnəm/ Stydká kost pubis /ˈpjuːbɪs/, pubic bone /ˈpjuːbɪk bəʊn/ Žebro rib /rɪb/ FRÁZE PHRASES Dejte ruce nad hlavu. Put your hands up. Dejte ruce před sebe. Put your hands in front of you. Ohněte se. Bend down, please.

14 14 TĚLO Ohněte kolena. Bend your knees. Otevřete oči. Open your eyes. Otevřete ústa. Open your mouth. Otočte hlavu doprava/doleva. Turn your head to the right/left. Otočte se (vleže). Roll over. Položte se na záda, na břicho, na pravý/levý bok. Lay down on your back / on your front / on your right/ left side. Postavte se. Stand up. Předloňte se. Bend forward. Sedněte si. Sit down. Sevřete ruku. Clench your hand. Skloňte hlavu. Put your head down. Vyplázněte jazyk. Put your tongue out. Zakloňte hlavu. Tilt your head back.

15 Zavřete oči. NEHODY ACCIDENTS Close your eyes. Zavřete ústa. Close your mouth.

16 16 NEHODY Autonehoda car accident /kɑː æksɪdənt/ Letecká nehoda airplane crash /ˈɛːpleɪn kræʃ/ Pád fall /fɔːl/ Pracovní úraz occupational injury /ɒkjʊˈpeɪʃnəl ɪndʒəri/ Sražení autem hit by car /hɪt bʌɪ kɑː/ Sražení tramvají hit by tram /hɪt bʌɪ træm/ Sražení vlakem hit by train /hɪt bʌɪ /treɪn/ Utonutí drowning /ˈdraʊnɪŋ/ Zásah elektrickým hit by electricity proudem /hɪt bʌɪ ɪˌlekˈtrɪsɪti/ AKUTNÍ STAV ACUTE STATE Bezvědomí unconsciousness /ʌnˈkɒnʃəsnəs/ Bodnutí nožem stabbing /ˈstæbɪŋ/ Bodnutí hmyzem insect bite /ˈɪnsekt baɪt/ Dušení choking /tʃoʊkɪŋ/ Infarkt heart attack /hɑːt əˈtæk/ Krvácení bleeding /ˈbliːdɪŋ/ Mozková příhoda stroke /stroʊk/ Opaření scald /skɔːld/ Otrava poisoning /ˈpɔɪzənɪŋ/

17 ACCIDENTS 17 Otřes mozku concussion /kənˈkʌʃn/, mild brain injury /maɪld breɪn ɪndʒəri/ Podchlazení hypothermia /ˌhaɪpəˈθɜːmi:ə/ Popálení burn /bɜːn/ Postřelení shooting injury /ˈʃuːtɪŋ ɪndʒəri/ Šok shock /ʃɒk/ Úpal heat stroke /hi:t stroʊk/ Úžeh sunstroke /sʌn stroʊk/ Záchvat attack /əˈtæk/ PORANĚNÍ INJURIES Bolest pain /peɪn/ Krev blood /blʌd/ Křeč cramp /kræmp/ Modřina bruise /bruːz/ Natažení svalu, vazu torn (or pulled) muscle/ligament /tɔːn (or pʊld) ˈmʌsl/ˈlɪgəmənt/ Odřenina graze /greɪz/ Otok swelling /ˈswelɪŋ/ Podvrknutí sprain /spreɪn/ Pokousání (psem) dog bite /dɒg baɪt/ Poranění injury /ɪndʒəri/

18 18 NEHODY Rána wound /wuːnd/ Řezná rána cut /kʌt/ Vymknutí kloubu joint dislocation /dʒɔɪnt ˈdɪsləˈkeɪʃn/ Zlomenina fracture /ˈfræktʃər/ PRVNÍ POMOC FIRST AID Dýchací cesty airways /ˈeəweɪs/ Dýchání breathing /ˈbriːðɪŋ/ Masáž srdce chest compression /tʃest kəmˈpreʃn/ Nepravidelný irregular /ɪˈregjʊlər/ Překážka obstruction /əbˈstrʌkʃn/ Resuscitace resuscitation /rɪˌsʌsɪˈteɪʃn/ Srdeční akce heart rate /hɑːt reɪt/ Stabilizovaná poloha..... recovery position /rɪˈkʌvəri pəˈzɪʃn/ Uvolnit release /rɪˈliːs/ Vitální funkce vital signs /ˈvaɪtəl saɪns/ Zafixovat fi x /fɪks/ Zavolat call 155 /kɔːl 155/ Zavolat hasiče call the fi refi ghters /kɔːl ˈfaɪəˌfaɪtərs/ Zavolat pomoc call for help /kɔːl help/ Zavolat policii call the police /kɔːl pəˈliːs/ Zavolat sanitku call an ambulance /kɔːl ˈæmbjʊlənts/

19 ACCIDENTS 19 Zavolat záchranku call emergency /kɔːl ɪˈmɜːdʒənsi/ Zkontrolovat check /tʃek/ Zvednout lift /lɪft/ FRÁZE PHRASES Je v bezvědomí. He is unconscious. Je v šoku. He is shocked. Jestli nechýchá, zahajte masáž srdce. If he is not breathing start chest compressions. Má mnoho poranění. He has many injuries. Omdlel. He fainted. Ošetřete rány. Treat the wounds. Položte ho do stabilizované polohy. Put him into the recovery position. Udržujte kontakt se zraněným. Stay in touch with the injured person. Vezměte telefon. Pick up the phone. Zajistěte raněnému teplo. Keep the injured person warm.

20 20 NEHODY Zastavte krvácení. Stop the bleeding. Zavolejte pomoc. Call the emergency services. Zkontrolujte dech. Check breathing. Zkontrolujte vitální funkce. Check vital signs.

21 CESTA DO NEMOCNICE ON THE WAY TO THE HOSPITAL

22 22 CESTA DO NEMOCNICE Autobus bus /bʌs/ Autobusová zastávka..... bus stop /bʌs stɒp/ Blízko close /kləʊz/ Budova building /ˈbɪldɪŋ/ Cesta way /weɪ/, road /rəʊd/ Daleko far /fɑːr/ Dolů down /daʊn/ Dům house /haʊs/ Chodba hallway /ˈhɔːlweɪ/ Informační tabule information board /ˌɪnfəˈmeɪʃn bɔːd/ Jet autobusem take a bus /teɪk ə bʌs/ Jít go /gəʊ/, walk /wɔːk/ Mapa map /mæp/ Město town /taʊn/, city /ˈsɪti/ Minout miss /mɪs/ Nad over /ˈoʊvər/, above /əˈbʌv/ Nahoru up /ʌp/ Nalevo on the left /ɒn ðə left/ Napravo on the right /ɒn ðə raɪt/ Naproti opposite /ˈɒpəzɪt/ Nastoupit get on /get ɒn/ Okolo around /əˈraʊnd/ Parkoviště car park /kɑː pɑːk/

23 ON THE WAY TO THE HOSPITAL 23 Po ulici along the street /əˈlɒŋ ðə striːt/ Pod under /ˈʌndər/ Podél along /əˈlɒŋ/ Projít pass /pɑːs/ Před in front of /ɪn frʌnt of/ Přejít (přes ulici) cross (the street) /krɒs ðə striːt/ Přímo, rovně straight /streɪt/ Schody stairway /ˈsteəweɪ/ Strana side /saɪd/ Tramvaj tram /træm/ Ukázat show /ʃəʊ/ Ulice street /striːt/ Umístěný located /ləʊ ˈkeɪtid/ Uvidět see /siː/ Vedle (něčeho) next to /nekst tʊ/ Vlak train /treɪn/ Vystoupit get off /get of/ Za rohem round the corner /raʊnd ðə ˈkɔːnər/ Zabočit, zahnout turn /tɜːn/ Zavolat taxi call a cab /kɔːl ə kæb/ Zkratka short-cut /ˈʃɔːtkʌt/ Značka sign /saɪn/ Ztratit lose /luːz/

24 24 CESTA DO NEMOCNICE FRÁZE PHRASES Jak dlouho to trvá? How long does it take? Jdete špatně. You are wrong. Jděte zkratkou. Take a short-cut. Jdu dobře k nemocnici? Am I going the right way for the hospital? Je to odtud 5 minut chůze. It is a 5 minute walk from here. Jak je to daleko? How far is it? Jak se dostanu k? How can I get to? Jeďte autobusem. Take a bus. Jeďte tramvají. Take a tram. Kde je nejbližší nemocnice? Where is the nearest hospital? Musíte se vrátit. You must go back. Můžete mi říct, kudy se jde k? Can you tell me the way to? Můžete mi ukázat cestu? Can you show me the way?

25 ON THE WAY TO THE HOSPITAL 25 Nemůžete to minout. You can t miss it. Není to daleko? Is it far away? Po schodech nahoru. Upstairs. Po schodech dolů. Downstairs. Projděte chodbou. Pass through the hall. Přímo nahoru. Straight up. Rovně touto ulicí. Straight down this street. Tudy. This way. Ukážu Vám cestu. I will show you the way. Vystupte na třetí zastávce. Get off at the third stop. Zahněte doleva/doprava. Turn left/right. Zahněte za roh. Turn around the corner. Ztratil/a jsem se. I got lost.

26

27 KLINIKY A ODDĚLENÍ CLINICS AND DEPARTMENTS

28 28 KLINIKY A ODDĚLENÍ Alergologicko Allergy and imunology imunologická klinika clinic /ˈælədʒi ənd ˌɪmjəˈnɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Anesteziologicko Anaesthesiology clicic resuscitační klinika and intensive care /ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪ ˈklɪnɪk ənd ɪnˈtensɪv keə/ Biochemie biochemistry /ˌbaɪəʊ ˈkemɪstri/ CT CT, catscan /kæt skæn/, computer tomography /kəmˈpjuːtər təˈmɒgrəfi / Dětské oddělení paediatric department /piːdiˈætrɪk dɪˈpɑːt.mənt/ Gynekologické oddělení.. gynaecology department /ˌgaɪnəˈkɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/ Hematologie haematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/ Chirurgická klinika surgical clinic /ˈsɜːdʒɪkəl ˈklɪnɪk/ Interní klinika internal medicine clinic /ɪnˈtɜːnəl ˈmedsən ˈklɪnɪk/ Kancelář offi ce /ˈɒfɪs/ Kantýna canteen /kænˈtiːn/ Klinika pohlavních venereology clinic chorob /vəˌnɪəriˈɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Kožní klinika dermatology clinic /ˌdɜːməˈtɒlədʒi ˈklɪnɪk/

29 CLINICS AND DEPARTMENTS 29 Klinika zobrazovacích.... radiology clinic metod /ˌreɪdiˈɒlədʒi ˈklɪnɪk/ LDN léčebna long-stay ward dlouhodobě nemocných /lɒŋ steɪ wɔːd/ MR, magnetická MRI /ˌemɑːrˈaɪ/ rezonance Mikrobiologie microbiology /ˌmaɪkrəʊ baɪˈɒlədʒi/ Neurochirurgická klinika.. neurosurgery clinic /ˈnjʊərəʊˌsɜːdʒəri ˈklɪnɪk/ Neurologická klinika neurology clinic /njʊəˈrɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Oční klinika ophthalmology clinic /ˌɒfθælˈmɒlədʒi/ Onkologické oddělení.... oncology department /ɒŋˈkɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/ ORL klinika otorhinolaryngology clinic /ˌəʊtəˌrʌɪnəʊˌ larɪŋˈgɒlədʒi ˈklɪnɪk/ Ortopedická klinika orthopaedic clinic /ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈklɪnɪk/ Patologie pathology /pəˈθɒlədʒi/ Plastická a estetická plastic and aesthetic chirurgie surgery /ˈplæstɪk end esˈθetɪk ˈsɜːdʒəri/ Porodnictví obstetrics /ɒbˈstetrɪks/ Přijímací kancelář admissions department /ədˈmɪʃns dɪˈpɑːtmənt/

30 30 KLINIKY A ODDĚLENÍ Psychiatrie psychiatry /saɪˈkaɪətri/ Psychologické oddělení... psychology department /saɪˈkɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/ Recepce reception /rɪˈsepʃn/ Rehabilitační oddělení.... rehabilitation department /ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn dɪˈpɑːtmənt/ Rentgen X-ray /ˈeksreɪ/ Ředitelství hospital headquarters /ˈhɒspɪtəl ˌhedˈkwɔːtəz/ Soudní lékařství forensic medicine /fəˈrenzɪk ˈmedɪsən/ Stomatologická klinika.... stomatology clinic /ˌstəʊməˈtɒlədʒɪ ˈklɪnɪk/ Ultrazvuk ultrasound /ˈʌltrəsaʊnd/ Urgentní příjem emergency /ɪˈmɜːdʒəntsi/ Urologická klinika urology clinic /jʊˈrɒlədʒɪ ˈklɪnɪk/ PERSONÁL STAFF Dietní sestra dietary nurse /ˈdaɪətri nɜːs/ Docent associate professor /əˈsəʊsieɪt prəˈfesər/ Fyzioterapeut physiotherapist /ˌfɪziəʊ ˈθerəpɪst/ Lékař doctor /ˈdɒktər/, physician /fɪˈzɪʃn/ Ošetřovatel attendant /əˈtendənt/

31 CLINICS AND DEPARTMENTS 31 Personál staff /stɑːf/ Primář head physician /hed fɪˈzɪʃn/, chief physician /tʃiːf fɪˈzɪʃn/ Profesor professor /prəˈfesər/ Sanitář hospital attendant /ˈhɒspɪtəl əˈtendənt/ Sestra nurse /nɜːs/ Sociální pracovník social worker /ˈsəʊʃəl ˈwɜːkər/ Staniční sestra staff nurse /stɑːf nɜːs/ Vrchní sestra charge nurse /tʃɑːdʒ nɜːs/ POPIS ODDĚLENÍ DESCRIPTION OF DEPARTMENT Denní místnost day room /deɪ ruːm/ Dospávací pokoj recovery room /rɪˈkʌvəri ruːm/ Chodba hallway /ˈhɔːlweɪ/ Jídelna dining room /daɪnɪŋ ruːm/ JIP jednotka intenzivní.. intensive care unit péče /ɪnˈtensɪv keər ˈjuːnɪt/ Klinika clinic /ˈklɪnɪk/ Kuchyňka kitchenette /ˌkɪtʃɪˈnet/ Koupelna bathroom /ˈbɑːθrʊm/ Lékařský pokoj doctor s room /ˈdɒktərs ruːm/

32 32 KLINIKY A ODDĚLENÍ Místnost pro úklid cleaner s room /ˈkliːnərs ruːm/ Nadstandardní pokoj..... payroll room /ˈpeɪrəʊl ruːm/ Oddělení department /dɪˈpɑːtmənt/ Operační sál operating room /ˈɒpəreɪtɪŋ ruːm/, surgery room /ˈsɜːdʒəri ruːm/ operating suite /ˈɒpəreɪtɪŋ swiːt/, operating theatre (zast.) /ˈɒpəreɪtɪŋ ˈθɪətər/ Ošetřovna aid station /eɪd ˈsteɪʃn/ Pokoj room /ruːm/ Pracovna lékaře doctor s offi ce /ˈdɒktərs ˈɒfɪs/ Pracovna sester nurse s offi ce /nɜːsɪs ˈɒfɪs/ Přípravna preparation room /ˌprepərˈeɪʃən ruːm/ Sklad store /stɔːr/ Sprcha shower /ʃaʊər/ Šatna changing room /ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/ Výtah elevator /ˈeləveɪtər/ Toalety toilets /ˈtɔɪləts/

33 CLINICS AND DEPARTMENTS 33 VYBAVENÍ ODDĚLENÍ DEPARTMENT EQUIPMENT Chodítko walking frame /ˈwɔːkɪŋ freɪm/, walker /ˈwɔːkər/ Kolečkové křeslo wheelchair /ˈwiːltʃeər/ Lednice refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/, fridge /frɪdʒ/ Lékárna medicine cupboard /ˈmedɪsən ˈkʌbəd/ Paraván screen /skriːn/ Pojízdný RTG mobile X-ray /ˈməʊbaɪl ˈeksreɪ/ Resuscitační vozík emergency treatment trolley /ɪˈmɜːdʒəntsi ˈtriːtmənt ˈtrɒli/ Skříňka cabinet /ˈkæbɪnət/, cupboard /ˈkʌbəd/ Stojan na infuzi intravenous stand /ˌɪntrəˈviːnəs stænd/ Vozík hand cart /hænd kɑːt/, hand truck /hænd trʌk/, trolley /ˈtrɒli/ Vozík na léky medicine trolley /ˈmedɪ sən ˈtrɒli/ Vozík s nástroji a převazy.. instrument trolley, /ˈɪnstrəmənt ˈtrɒli/, rebandaging trolley /rɪˈbændɪdʒɪŋ ˈtrɒli/

34 34 KLINIKY A ODDĚLENÍ Vybavení equipment /ɪˈkwɪpmənt/ Vyšetřovací lehátko examination bed /ɪgˌzæmɪˈneɪʃn bed/ VYBAVENÍ POKOJE ROOM EQUIPMENT Hrazdička hand rail /hænd reɪl/ Kyslík (vývod) oxygen (outlet) /ˈɒksɪdʒən ˈaʊtlet/ Lampička lamp /læmp/ Lůžkoviny bed linen /bed ˈlɪnɪn/ Noční stolek bedside table /ˈbedsaɪd teɪbl/ Okno window /ˈwɪndəʊ/ Podložka pad /pæd/ Pojízdná postel stretcher /ˈstretʃər/ Polohovací postel adjustable bed /əˈdʒʌstəbl bed/ Postel bed /bed/ Postranice bed side rails /bed saɪd reɪls/ Pyžamo pyjamas /pɪˈdʒɑːməz/ Ručník towel /taʊəl/ Servírovací stolek overbed table /ˈəʊvəˌbɛd teɪbl/ Schůdky steps /steps/ Sklenička (drinking) glass /ˈdrɪŋkɪŋ glɑːs/

35 CLINICS AND DEPARTMENTS 35 Skříň wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ Stůl table /teɪbl/ Tác tray /treɪ/ Talíř plate /pleɪt/ Televize TV set /ˌtiːˈviː set/ Tlačítko pro přivolání..... nurse call button sestry /nɜːs kɔːl bʌtən/ Umyvadlo wash basin /wɒʃ ˈbeɪsən/, sink /siŋk/, hand basin /hænd ˈbeɪsən/ Věšák hanger /ˈhæŋər/ Zástěna privacy curtain /ˈprɪvəsi ˈkɜːtən/ Zrcadlo mirror /ˈmɪrər/ Židle chair /tʃeər/ Župan night gown /naɪt gaʊn/ FRÁZE PHRASES Bězte na ošetřovnu. Go to the aid station. Jestli něco potřebujete, požádejte sestru. If you need something, ask the nurse. Když půjdete ven, řekněte to sestře. When you go out, tell the nurse. Musíte být na pokoji. You must stay in your room.

36 36 KLINIKY A ODDĚLENÍ Musíte ležet. You have to stay in your bed. Můžete si vybrat postel. You can choose your bed. Na oddělení je 6 pokojů. There are six rooms in this department. Oblečení si dejte do skříně na chodbě/na pokoji. Put your dress into the wardrobe in the hallway/room. Potřebujete nějakou pomoc? Is there anything you need help with? Provedu Vás. I can show you around. Tady je Váš pokoj. Here is your room. Tady je tlačítko pro přivolání sestry. Here is the nurse call button. Televize je v jídelně. The TV is in the dining room. Zůstaňte na lůžku, bude vizita. Stay in bed, there will be a ward round.

37 V AMBULANCI AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT

38 38 V AMBULANCI Ambulance outpatient department /ˈaʊtpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt/ Čekárna waiting room /weɪtɪŋ ruːm/ EKG ECG /ˌiːsiːˈdʒiː/ Emitka sick bowl /sɪk bəʊl/ Fonendoskop stethoscope /ˈsteθəskəʊp/ Hospitalizace, přijetí admisssions offi ce /ədˈmɪʃn ˈɒfɪs/ Infuze infusion /ɪnˈfjuːʒən/ Injekce injection /ɪnˈdʒekʃən/ Jehla needle /ˈniːdl/ Kabinka cubicle /ˈkjuːbɪkl/ Kanyla cannula /ˈkænjʊlə/ Krycí obvaz dressing /ˈdresɪŋ/ Kyslíková maska oxygen face mask /ˈɒksɪdʒən feɪs mɑːsk/ Náplast tape /teɪp/ Nůžky scissors /ˈsɪzəz/ Obinadlo elastic bandage /ɪˈlæstɪk ˈbændɪdʒ/ Obvaz dressing /ˈdresɪŋ/ Ortéza orthosis /ɔːˈθəʊsɪs/ Ošetření medical treatment /ˈmedɪkl ˈtriːtmənt/ Podnos s nástroji instrument tray /ˈɪnstrəmənt treɪ/ Pinzeta tweezers /ˈtwiːzəz/

39 AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT 39 Sádra plaster /ˈplɑːstər/ Skalpel scalpel /ˈskælpəl/ Skříňka s léky drug cupboard /drʌg ˈkʌbəd/ Stojan na infuzi drip stand /drɪp stænd/ Špachtle spatula /ˈspætjʊlə/ Teploměr thermometer /θəˈmɒmɪtər/ Tlakoměr sphygmomanometer /ˌsfɪgməʊməˈnɒmɪtə/ Vyšetření examination /ɪgˌzæmɪˈneɪʃn/ Vyšetřovací lehátko examination bed /ɪgˌzæmɪˈneɪʃn bed/ Výtěr swab /swɒb/ Vzít krev take blood /teɪk blʌd/ Zástěna privacy curtain /ˈprɪvəsi ˈkɜːtən/ Zkumavka test tube /test tjuːb/ Změřit tlak take blood pressure /teɪk blʌd ˈpreʃər/ Znehybnit immobilize /ɪˈməʊbəlaɪz/ Zvlhčovač humidifi er /hjuːˈmɪdɪfaɪər/

40 40 V AMBULANCI FRÁZE PHRASES Cítím se dobře. I feel well. Cítíte se dobře? Do you feel well? Dám vám kyslíkovou masku. I will put an oxygen mask on your face. Do této zkumavky dejte moč. Urinate into this test tube. Dýchejte zhluboka. Breathe deeply. Jak se cítíte? How do you feel? Jaké máte potíže? What s wrong with you? Je mi špatně. I feel bad. Kde přesně vás to bolí? Where exactly is the pain? Natočíme vám EKG. We will perform an ECG. Nedýchejte Stop breathing. Píchnu vám injekci. I will give you an injection. Pojďte dál. Come in, please.

41 AT THE OUTPATIENT DEPARTMENT 41 Posaďte se. Have a seat. Poslechnu si srdce. I am going to check your heart beat. Sestra Vám vezme krev. The nurse will take your blood sample. Ukažte, kde Vás to bolí. Show me where it hurts. Vyhrňte si rukáv. Roll up your sleeve. Vyšetřím Vám břicho. I will examine your abdomen. Zakašlete. Can you coul. Změřím Vám tlak. I will check your blood pressure.

42

43 PŘÍJEM DO NEMOCNICE ADMISSION INTO THE HOSPITAL

44 44 PŘÍJEM DO NEMOCNICE Alergie allergy /ˈælədʒi/ Alkohol alcohol /ˈælkəhɒl/ Anamnéza medical history /ˈmedɪkəl ˈhɪstəri/ Anamnéza osobní personal history /ˈpɜːsənəl ˈhɪstəri/ Bezpečnost safety /ˈseɪfti/ Deprese depression /dɪˈpreʃn/ Dieta diet /ˈdaɪət/ Dokumentace documentation /ˌdɒkjʊmenˈteɪʃn/ Doporučení recommendation /ˌrekəmenˈdeɪʃn/ Důchodce retiree /rɪˌtaɪə ˈriː/ Důvod reason /ˈriːzən/ Faktura invoice /ˈɪnvɔɪs/ Choroba illness /ˈɪlnəs/ Chorobopis medical case history /ˈmedɪkəl keɪs ˈhɪstəri/ Informace o zákroku information about the treatment /ˌɪnfəˈmeɪʃn əˈbaʊt ðə ˈtriːtmənt/ Informovaný souhlas..... informed consent /ɪnˈfɔːmd kənˈsent/ Kartička zdravotní health insurance card pojišťovny /helθ ɪnˈʃɔːrənts kɑːd/ Kouřit smoke /sməʊk/

45 ADMISSION INTO THE HOSPITAL 45 Lékařská/propouštěcí.... medical examination zpráva report/discharge note /ˈmedɪkəl ɪgˌzæmɪˈneɪʃn rɪˈpɔːt/, /dɪsˈtʃɑːdʒ nəʊt/ Léky drugs /drʌgs/, medicine /ˈmedɪsən/ Město town /taʊn/, city /ˈsɪti/ Narodit se born /bɔːn/ Návštěvní doba visiting hours /ˈvɪzɪtɪŋ ˈaʊəz/ Návyky habits /ˈhæbɪts/ Nemoc disease /dɪˈziːz/ Neschopenka sick note /sɪk nəʊt/ Obávat se, strachovat.... worry /ˈwʌri/ Občanský průkaz identity card, /aɪˈdentɪti kɑːd/, ID card /ˌaɪˈdiː kɑːd/ Odloučení separation /ˌsepərˈeɪʃn/ Omezení restriction /rɪˈstrɪkʃn/, limitation /ˌlɪmɪˈteɪʃn/ Partner partner /ˈpɑːtnər/ Pít drink /drɪŋk/ Pohyb movement /ˈmuːvmənt/, mobility /məʊ ˈbɪlɪti/ Pomoc help /help/ Poplatek fee /fi ː/ Propuštění discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ Překlad transfer /trænsˈfɜːr/

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

English 2+ Unit 1. Unit 2

English 2+ Unit 1. Unit 2 English 2+ 1 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

ndan Summer at Balance Club

ndan Summer at Balance Club Balance Club Brumlovka Newsletter podz m autumn Babí léto v Balance Clubu ndan Summer at Balance Club Věříme, že po načerpání sil během letních dovolených se již nemůžete dočkat novinek, které jsme pro

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time.

on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time. TRAVELLING TRAVELLING BY PLANE Informace o letu V kolik hodin letí letadlo do Prahy? Kdy letí v neděli letadla do Prahy? Ve které dny létá letadlo do Prahy? Ve které dny létají letadla Britských Flight

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Za letní sezonou. After the summer season Letní omezení provozu byla činěna ve snaze udržet Balance Club Brumlovka na špičkové úrovni.

Za letní sezonou. After the summer season Letní omezení provozu byla činěna ve snaze udržet Balance Club Brumlovka na špičkové úrovni. Balance Club Brumlovka Newsletter Za letní sezonou After the summer season Letní omezení provozu byla činěna ve snaze udržet Balance Club Brumlovka na špičkové úrovni. Letní sezonu máme za sebou. Pro nás

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Svatoanenské listy 4/10. Nové elektrofyziologické pracoviště Obezita jako epidemie Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 X. svatoanenské odpoledne

Svatoanenské listy 4/10. Nové elektrofyziologické pracoviště Obezita jako epidemie Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 X. svatoanenské odpoledne Svatoanenské listy 4/10 Nové elektrofyziologické pracoviště Obezita jako epidemie Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 X. svatoanenské odpoledne Elektrofyziologické pracoviště I. IKAK www.fnusa.cz

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Slovníček ke zdokonalovacímu kurzu Čeština pro zdravotnictví cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq V rámci

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

ANGLICKÁ VÝSLOVNOST (ENGLISH PRONUNCIATION) Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více