PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : CIZÍ JAZYKY Pozor, volba jazyka se provádí pouze ve 4. a 5. ročníku (CM1 a CM2). Cizí jazyk: angličtina němčina ČEŠTINA: Výuka češtiny jako mateřského jazyka pro rodilé mluvčí začíná od mateřské školy. Všichni ostatní žáci mají hodiny češtiny od prvního ročníku základní školy (CP). OSTATNÍ Byl žák v minulosti v péči psychologa ano ne ve kterém roce :. logopeda: ano ne ve kterém roce :. KOMUNIKACE y : Nepřeji si, aby byla má ová adresa poskytnuta Rodičovskému sdružení. Podpisem přihlášky potvrzujeme náš souhlas se školním řádem a finančním řádem Francouzského lycea v Praze. Potvrzuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné. V., dne.. PODPIS RODIČŮ : Etablissement homologué par le ministère de l éducation nationale Drtinova, Prague tél : +(420) fax : +(420)

2 POŽADOVANÉ DOKUMENTY I. OSOBNÍ DOKLADY Francouzské děti: Livret de famille Děti s jinou státní příslušností Rodný list dítěte (fotokopie) Povolení k pobytu nebo pas rodičů (fotokopie) České děti: Občanské průkazy rodičů (fotokopie) Rodný list dítěte (fotokopie) II. ŠKOLNÍ DOKLADY Vysvědčení za poslední školní rok pololetní a závěrečné (fotokopie) III. PRO POTŘEBY ŠKOLY 1 fotografie dítěte IV. PRO POTŘEBY ŠKOLNÍ ÚČTÁRNY Vyplněný a podepsaný Finanční řád Lycée français de Prague. Bankovní spojení - číslo účtu vedeného v korunách nebo v eurech (pokud se jedná o účet vedený ve Francii). Etablissement homologué par le ministère de l éducation nationale Drtinova, Prague tél : +(420) fax : +(420)

3 Lycée français de Prague Drtinova PRAGUE Tél. : Finanční řád Francouzského lycea v Praze Bez souhlasu s následujícími podmínkami nelze Vaši přihlášku (resp. opakovanou přihlášku přijmout). Tarify byly schváleny Agenturou pro francouzské školství v zahraničí. K tarifům náleží tyto poplatky: - školné - zápisné - poplatky za zkoušky (Brevet, Maturita 1. a 2. část) Nejsou zde zahrnuty některé další poplatky jako úhrady školních výletů, zájezdů atd. Výběr těchto částek se řídí samostatnými pravidly. 1) Školné Na 2.stupni nejsou do školného zahrnuty školní pomůcky, které rodiče opatřují žákům sami. Pokud žák odchází z lycea před koncem měsíce, je třeba uhradit školné za celý započatý měsíc. Ukončení docházky dítěte v průběhu roku musí být škole oznámeno předem a písemně zasláno na následující ové adresy : a V opačném případě nebude na absenci žáka brán zřetel a školné bude dále účtováno. Pokud nový žák přichází do lycea v průběhu školního roku, první měsíc docházky je mu účtován již celý, bez ohledu na skutečné datum nástupu (totéž platí i v případě roční faktury, kdy se roční částka školného rozdělí na deset měsíců a vynásobí počtem skutečně absolvovaných měsíců.) V případě vyloučení žáka z kázeňských důvodů bude uplatněna sleva na školném, pokud vyloučení trvá nejméně dva po sobě jdoucí týdny. Sleva bude vypočtena dle skutečného počtu zameškaných dnů v rámci školních dnů. V případě výjimečného uzavření lycea bude uplatněna sleva na školném, pokud uzavření trvá nejméně dva po sobě jdoucí týdny. Sleva bude vypočtena dle skutečného počtu zameškaných dnů v rámci školních dnů. Pokud nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů přesáhne dva po sobě jdoucí týdny, ředitel školy může výjimečně na žádost rodiny udělit slevu na školném (součástí žádosti musí být lékařské potvrzení). Sleva bude vypočtena dle skutečného počtu zameškaných dnů v rámci školních dnů. Ceny školného pro školní rok Tarif Mateřská škola Základní škola ročník Základní škola ročník Gymnázium ročník Žáci ze zemí Evropské unie CZK CZK CZK CZK Ostatní žáci CZK CZK CZK CZK Tarif C.I.a 6. bilingvní ročník 7., 8. a 9. ročník 10., 11. a 12. ročník Žáci bilingvních č.-fr. tříd CZK CZK CZK Pozn. Pro žáky česko-francouzské bilingvní sekce platí zvýhodněný tarif až do konce jejich školní docházky (viz tabulka č.2). Pokud však docházku na Francouzské lyceum přeruší na období delší než tři školní trimestry, po svém návratu již zvýhodněného tarifu využívat nemohou. V případě odchodu žáka v průběhu trimestru se lhůta vypočítává od začátku trimestru následujícího. Lycée français de Prague Drtinova PRAGUE Tél. : Numéro de compte : /0100 Banque : Komercni Banka IBAN : CZ BIC/SWIFT : KOMBCZPPXXX

4 Lycée français de Prague Drtinova PRAGUE Tél. : ) Zápisné Přijetí žáka do Francouzského lycea je podmíněno platbou zápisného, které je nutno uhradit jakmile je podána přihláška. Příslušná částka bude vyfakturována až s první výzvou k úhradě školného. Zápisné je nevratné s výjimkou případu, kdy by lyceum samo přihlášku odmítlo (např. z důvodu nedostatku míst). Pokud žák opustí lyceum na více než tři školní trimestry, zápisné bude při jeho opakovaném zápisu požadováno znovu. V případě odchodu žáka v průběhu trimestru se lhůta vypočítává od začátku trimestru následujícího. Zápisné pro školní rok činí CZK. 3) Poplatky za zkoušky Maturitní zkouška (2.část 12.ročník): CZK Maturitní zkouška (1.část 11.ročník): CZK Brevet ( 9.ročník) : CZK Tyto poplatky jsou splatné od druhého trimestru školního roku. 4) Úhrada faktur Faktury za školné se hradí čtvrtletně (s výjimkou ročních faktur) se 14 denní dobou splatnosti od přijetí faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti obdrží plátce dvě upomínky a poté se vystavuje riziku právních postihů. Veškeré poplatky a náklady spojené s vymáháním dluhu půjdou k tíži dlužníka. Dále má lyceum plné právo odmítnout a vyloučit ze školní docházky žáka, jehož zákonný zástupce nehradil školné včas. PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA: Plátce školného a zápisného (uveďte pouze jednoho plátce): Plátce poplatků za zkoušky: Plátce si přeje dostávat faktury : jednou ročně jednou za trimestr Svůj souhlas stvrzuji podpisem Praha, dne Podpis.. Lycée français de Prague Drtinova PRAGUE Tél. : Numéro de compte : /0100 Banque : Komercni Banka IBAN : CZ BIC/SWIFT : KOMBCZPPXXX

5 Lycée français de Prague Infirmerie: Année scolaire: 2015 / 2016 Školní rok : SCHOOL year DOSSIER MÉDICAL DOTAZNÍK ŠKOLNÍHO LÉKAŘE MEDICAL FILE Entrée en classe de :. Třída/Class ELEVE / ZAK / STUDENT Nom :.. Prénom :.. Příjmení /Surname Jméno/First name Date de naissance :. Datum narození /Date of birth RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX / INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU/MEDICAL INFORMATION Problème d allergie : OUI / NON (si oui préciser type d allergie et traitement) Alergie : ANO / NE (pokud ano, uveďte druh alergie a způsob léčby Allergies : YES / NO (If yes, please indicate the type of allergy and the treatment).. Problème auditif ou visuel : OUI / NON (si oui préciser pathologie et correction) Zrakové a sluchové obtíže : ANO / NE (pokud ano, uveďte druh obtíží a způsob léčby) Problem with sight or hearing : YES / NO (If yes, please give details) Problème d orthophonie : OUI / NON (si oui préciser pathologie et traitement) Logopedická péče : ANO / NE (pokud ano, upřesněte) Learning disorders : YES / NO (if yes, please give details and specify treatment)) Fracture ou entorse : OUI / NON (si oui préciser localisation et traitement et date) Zlomeniny a jiné úrazy : ANO / NE (pokud ano, uveďte druh úrazu, datum a způsob léčby) Fractures or sprains : YES /NO (if yes, indicate the affected area, treatment and date) Interventions chirurgicales et hospitalisations : OUI / NON (si oui préciser pathologie et date) Chirurgické zákroky a hospitalizace : ANO / NE (pokud ano, uveďte typ zákroku + rok) Surgical interventions and hospitalizations: YES /NO (if yes, please give details and date)

6 Maladies infectieuses ou infantiles (ex : varicelle, scarlatine, rougeole, hépatite, rubéole, oreillons, coqueluche ) préciser type de maladie et date Dětské a infekční choroby : (např.: plané neštovice, zarděnky, spalničky,příušnice,černý kašel, spála, infekční žloutenka, ), uveďte název + rok Infectous or childhood diseases : (ex. Chicken pox, scarlet fever, measles, German measles, mumps, whooping cough, ) Please give detail and date Maladie chronique (ex : diabète, asthme, hypertension, maladie cardio vasculaire ) OUI / NON (si oui préciser type de maladie et traitement) Chronická onemocnění (např.: cukrovka, astma, vysoký krevní tlak, choroby srdce, ) ANO / NE (pokud ano, uveďte druh onemocnění a způsob léčby) Chonic illness : (ex. diabetes,asthma,high blood pressure, cardio-vasculaire disease ) YES / NO (If yes, indicate the illness and type of treatment) Prend-il un traitement médicamenteux permanent? Si oui; lequel? (précisez la posologie): Užívá pravidelně léky?jestli ano, uveďte název a upřesněte dávkování : Does the student have a permanent medical treatment? If yes, what? (specify the nature of the treatment)... Inaptitude en éducation physique et sportive : OUI / NON (Si oui il vous sera demandé obligatoirement un certificat médical établi par votre médecin traitant.) Částečné / úplné osvobození z hodin tělesné výchovy a sportu : ANO / NE (pokud ano, doložte potvrzením od ošetřujícího lékaře dítěte.) Inability to participate in Physical Eeducation and sports: YES / NO (If yes, you will be asked to produce a mandatory medical certificate verified be your physician.) PIECES A FOURNIR : Photocopie des vaccinations à jour DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ : Fotokopie očkovacího průkazu (seznamu očkování) REQUIRED DOCUMENTS : A photocopy of vaccinations to date DATE ET SIGNATURE DES PARENTS:. DATUM A PODPIS RODIČU / DATE and SIGNATURE OF THE PARENTS

7 LYCEE FRANÇAIS DE PRAGUE Drtinova 7, Prague 5, Rép. Tchèque Tél. : , Fax : Jazykový profil DOTAZNÍK Příjmení a jméno vašeho dítěte :... Třída :... Adresa aktuálního bydliště (město/stát) :... Datum narození dítěte:... Národnost(národnosti) : Jazyky, kterými hovoří vaše dítě : Porozumění aktuální stav : rozumí vaše dítě následujícím jazykům? čeština francouzština angličtina jiný jazyk : 2a. Jazyky v rodině dítěte : Jakým jazykem hovoří níže uvedené osoby s vaším dítětem? matka otec prarodiče z matčiny strany prarodiče z otcovy strany Starší sourozenci chůva jiné osoby čeština francouzština angličtina jiný (upřesněte) Jakými jazyky hovoří obvykle mezi sebou dospělí členové rodiny? čeština % francouzština % angličtina % jiný: % Uveďte, prosíme, jak často se vaše dítě setkává s osobami uvedenými v následující tabulce : matka otec prarodiče z matčiny str. prarodiče z otcovy strany starší sourozenci chůva Další osoby, které mají častý kontakt s dítětem : velmi často >4h/denně často >8h/týdně občas <8h/týdně zřídka >4h/měsíčně výjimečně <4h/měsíčně nikdy 2b. Jazyky, kterými hovoří rodiče : otec Mateřský jazyk další jazyk pokročilá úroveň (C1-C2) další jazyk středně pokroč. úroveň (B1-B2) matka

8 3. Jazykové prostředí dítěte před nástupem do Francouzského lycea, mimo rodinné prostředí: 3.1 Navštěvovalo vaše dítě před nástupem do Francouzského lycea některý typ zařízení, které nabízí druhý/třetí jazyk? ano ne Pokud ano, upřesněte typ zařízení (vyplňte část a nebo b, podle toho, která se týká vašeho dítěte) : a) Pokud dítě nastupuje do školky : jesle Kindergarten chůva jiný typ : b) Pokud dítě nastupuje v průběhu školní docházky : uveďte školu, ze které přestupuje : 3.2 Jaké jazyky toto zařízení nabízelo? angličtina čeština francouzština jiný : 3.3 Kolik času bylo věnováno druhému/třetímu jazyku? přibližně hodin týdně 3.4 Je vaše dítě v kontaktu s druhým/třetím jazykem také mino rodinu či školské zařízení? ano ne Pokud ano, jakou formou? TV/ video/ DVD/ kino Knihovna volnočasová aktivita jinak : 4. Doba trvání : Jak dlouho žijete v České republice? Jak dlouho plánujete, že v České republice nadále zůstanete? 5. Odůvodnění vaší žádosti : Z jakého důvodu si přejete přihlásit vaše dítě do Francouzského lycea v Praze? (maximálně 2 větami) Z jakého důvodu si přejete přihlásit vaše dítě do bilingvní výuky? (maximálně 2 větami) V dne Podpis otce : Podpis matky : Tento dotazník podepisují OBA RODIČE (s výjimkou odůvodněných případů).

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: 20. - 20. Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : VÝUKA JAZYKŮ Pozor, výběr se provádí od 2. ročníku (CE1) (2.,3., 4., 5. ročník =

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 13/2008 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Poslední aktualizace: srpen 2014 1. Obecná ustanovení Školní řád MŠ Na základě ustanovení 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz Adresa MŠ : Mateřská škola, Rastislavova 1800 Staré Město 686 03 tel. 572 54 12 13 e-mail msrstmesto@uhedu.cz www: msrstmesto.cz Adresa zřizovatele: Město Staré Město, Náměstí Hrdinů 100 Staré Město 686

Více

Věstník OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2010... 2

Věstník OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2010... 2 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 28. ÚNORA 2011 Cena: 114 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek studia žáka na Základní škole LIVINGSTON podle obecně závazných předpisů České republiky.

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek studia žáka na Základní škole LIVINGSTON podle obecně závazných předpisů České republiky. Základní škola Livingston s.r.o., se sídlem Dyjská 845/5, Čakovice, Praha 9, IČO: 030 12 557, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226475, zastoupená ředitelkou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

pro dospělé od 17 let průměrný věk 28 let (v létě 25 let) Délka kurzu v týdnech Počet studentů ve třídě

pro dospělé od 17 let průměrný věk 28 let (v létě 25 let) Délka kurzu v týdnech Počet studentů ve třídě pro dospělé od 17 let průměrný věk 28 let (v létě 25 let), škola pro náročné klienty, dlouhá tradice, = 60 minut, zkušební centrum pro zkoušky Cambridge a IELTS, 2 týdny kurzu od 19 470 Kč! Škola: Basil

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

Vademecum. Program středoškolských mobilit. Rok ve Francii

Vademecum. Program středoškolských mobilit. Rok ve Francii Program středoškolských mobilit Rok ve Francii Vademecum Kontakt: Mgr. Jiří Votava Francouzský institut v Praze Jazyková a vzdělávací sekce Štěpánská 35 111 21 Praha 1 e-mail: jiri.votava@ifp.cz tel.:

Více

Angličtina. Jižní Afrika JAR

Angličtina. Jižní Afrika JAR ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ V JIŽNÍ AFRICE NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ ANGLIČTINA POD STOLOVOU HOROU A U INDICKÉHO OCEÁNU! Chcete poznat exotiku Afriky a přitom se zdokonalit v angličtině? Chcete se rozhlédnout ze

Více

Glosář (výběr) větev L: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), přírodovědný předmět sciences

Glosář (výběr) větev L: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), přírodovědný předmět sciences Glosář (výběr) m., mužský rod (masculin) f., ženský rod (féminin) pl., množné číslo (pluriel) Heslo Rod Překlad Doplňující význam @ zavináč vyslovuje se [arobáz], psáno arobase 1 ère f. viz classe 2 nde

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA Základní umělecká škola Gustava Waltera, Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA Školní řád Základní umělecké školy Gustava Waltera vydává na základě 30,

Více

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali.

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali. Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c @tiscali.cz č.j. 20467/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy v Dobrušce vydává na

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno

Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno 15. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Kladno, 5. května 1870, 272 01 Kladno Školní řád Základní umělecké školy Kladno, 5. května 1870, Kladno 272 01. Kladno, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. Zákona

Více