Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda"

Transkript

1 Připravili: Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda (aktualizováno v prosinci 2004)

2 Vyšlo jako Příloha ZPRAVODAJE AFCHJ č. 36 v lednu 2005 Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky

3 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice OBSAH Úvod... 1 Vymezení farmově chovaných jelenovitých z hlediska zákona o myslivosti. 3 Registr zvěře v hospodářství... 5 Evidence farmových chovů jelenovitých... 7 Standardy pro farmový chov jelenovitých... 9 Povinnosti chovatele jelenovitých z hlediska veterinární péče Porážka na farmě a podmínky ošetření masa Podmínky pro jatka s malou kapacitou Podmínky použití střelné zbraně při porážce jelenovitých Ochrana proti týrání, definice a podmínky přepravy Ekologické zemědělství... 23

4

5 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 1 Úvod Po delší době slibování vám konečně dáváme do ruky knížečku, shrnující dosud známou legislativu, která se dotýká farmových chovů jelenovitých v České republice. Vývoj legislativy je, slušně řečeno, velmi dynamický. Díky tomu často co platí dnes, neplatí už zítra. Proto je třeba tuto brožuru brát jako obecné, avšak nezávazné vodítko, které je vždy třeba ověřit, zda nedošlo ke změně. Z těchto důvodů přinášíme ke každé kapitole odkaz na internetové stránky, na nichž si lze přečíst nejnovější právní předpis. Přes toto varování si však dovolujeme vyjádřit názor, že legislativa podchycená v této publikaci přežije delší dobu, protože je výsledkem dost bouřlivého období a vstupu do Evropské unie. Pokud by došlo k vážnějším změnám, vydáme nové, upravené vydání. Zároveň bude obsah převeden do elektronické formy a umístěn na internetových stránkách asociace ( V textu se objevují odkazy na poznámky v zákoně, které v našem textu nenajdete. Je to proto, že byl text vybrán z originálu a nechtěli jsme ho nijak měnit. Nyní následuje krátký popis, co ta která právní norma obsahuje. (Není zachovávána právní hierarchie, spíše návaznost z hlediska chovatele): (1) Léta jsme se dohadovali o tom, zda se na farmové chovy jelenovitých má, či nemá uplatňovat Zákon o myslivosti. Podle poslední úpravy (viz str. 3 a dále) se tento zákon nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata. Dalším velmi důležitým faktem je, že tento zákon považuje farmy jelenovitých již za nehonební plochy. Jistým omezením je však zákaz vypouštět do honiteb jedince druhů zvěře, které jsou drženy ve farmových chovech, 1 ), 2 ) nebo jejich mláďata, což je okolnost, kterou pravděpodobně sami myslivci budou ve svém vlastním zájmu časem požadovat změnit. Zákon ovšem umožňuje usmrcovat... po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu...volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován. Je však při tom dobré vědět, že tak může učinit jen Myslivecká stráž, která je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka. (2) Pro každé hospodářství jelenovitých ve farmovém chovu musí vést chovatel písemně registr zvěře v hospodářství, kde eviduje počet zvířat a každou změnu v počtu držených zvířat, zejména narození, přemístění, úhyn, ztrátu nebo utracení zvířat. Je to jednodušší než bývalo a není třeba k tomu zatím individuálně zvířata značit, ani podle Zákona o plemenitbě(str. 7). Týká se každého a proto by si detaily také každý měl přečíst (str. 5 a 7). Za textem legislativní normy uvádíme také spojení na organizaci pověřenou centrální evidencí (str. 8). (3) Tak zvané minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat uvádí vyhláška, kterou je dobré znát, ale která se

6 2 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice nijak neliší od našeho Řádu farmových chovů jelenovitých. Vyhláška definuje podle druhů hustotu chovaných zvířat na 1 ha a v manipulačních, nebo přezimovacích či karanténních prostorách; jak se mají (a mohou) rozdělovat pastviny, jak mají vypadat přeháněcí uličky, z čeho se může budovat zařízení a jak má být farma vybavena kupříkadu z hlediska přístupu zvířat k vodě apod. (str. 9). Obecné povinnosti chovatele jelenovitých z hlediska veterinární péče upravuje Veterinární zákon a někdy je chovatel dotazován svým veterinárním lékařem, kde má v zákoně hledat. Přikládáme tudíž návod (str. 11) (4) Delší dobu diskutujeme na stránkách Zpravodaje podmínky porážek na farmě a podmínky ošetření masa. Tyto podmínky upravuje příslušná vyhláška. Pro nás je asi vůbec nejdůležitější, že Krajská veterinární správa může povolit porážku zvěře ve farmovém chovu, která z důvodu nebezpečí pro zaměstnance hospodářství nebo pohody zvířat nemůže být přepravena na jatky, na farmě původu, jestliže majitel zvěře požádal o toto povolení, uvědomil předem krajskou veterinární správu o datu a hodině porážky... plus další, již celkem snadno splnitelné podmínky. Předpokládá se také, že...jsou poražená zvířata po porážce co nejrychleji zavěšena a za odpovídajících hygienických podmínek přepravena na schválené jatky. Nelze-li tak učinit do 1 hodiny, musí být k přepravě použit dopravní prostředek, v němž je udržována teplota v rozmezí od 0 /C do 4 /C. Vykolení musí být provedeno nejpozději do 3 hodin po poražení (více na str. 14). Jak mají vypadat malá jatka je specifikováno v další vyhlášce na str. 16. S tím souvisí možnost použití zbraně na farmě (str. 19). (5) Zákon na ochranu zvířat proti týrání (viz str. 20 a dále) zabraňuje produkci pantů v naší republice, neboť zakazuje z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně. Pro nás je dále důležité vymezení, která zvířata nesmí být transportována. (6) Jako výsměch veškeré logice, ani nadále nejsou jelenovití na farmách vyhláškou připuštěni do ekologického zemědělství, jakkoliv z hlediska obsahu i formy neexistuje ekologičtější chov, nežli právě farmový chov jelenovitých... (str. 23) V Praze v lednu Autoři

7 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 3 Vymezení farmově chovaných jelenovitých z hlediska zákona o myslivosti 449 ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti 1 Předmět a účel úpravy (2) Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata. 1 ) 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí e) nehonebními pozemky pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, 1 ), 2 ) obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, 5 Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře (1) V zájmu zachování druhů zvěře se zakazuje a) vypouštět do honiteb jedince druhů zvěře, které jsou drženy ve farmových chovech, 1 ), 2 ) nebo jejich mláďata, b) vypouštět do honiteb zvěř a zvířata získaná křížením mezi druhy zvěře a mezi druhy hospodářských zvířat, c) vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována v zajetí; výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán státní ochrany přírody, d) zavádět v honitbě další druhy zvěře bez předchozího souhlasu orgánu státní správy myslivosti po vyjádření orgánu státní ochrany přírody. (2) Vypouštět zvěř do honitby může jen držitel honitby; jiná osoba jen s jeho souhlasem. Vypouštět zvěř lze jenom se souhlasem orgánů státní správy myslivosti, lesů a ochrany přírody pro danou honitbu, nejedná-li se o vypouštění zvěře po udělení výjimky podle odstavce 1 písm. c) nebo po vydání povolení podle odstavce 1 písm. d) anebo po povolení vydaném při dovozu zvěře. 10 Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků (1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

8 4 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 14 Oprávnění myslivecké stráže (1) Myslivecká stráž je oprávněna a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu, b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích 17 ) v honitbě dopravní prostř edky vč etně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře, c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie"), d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout, g) usmrcovat po př edchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován, (2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit

9 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 5 Registr zvěře v hospodářství 136 VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Oddíl 6 Evidence jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu 60 Registr zvěře v hospodářství (1) Pro každé hospodářství jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu vede chovatel registr zvěře v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba, 4 ) nebo formou počítačové databáze ( 32). (2) Pro každý druh zvěře ve farmovém chovu se vede registr zvěře v hospodářství samostatně. (3) Na každém registru zvěře v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno a) jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firma chovatele, b) registrační číslo hospodářství, c) adresa hospodářství, d) druh zvěře ve farmovém chovu, pro kterou se registr zvěře v hospodářství vede. (4) V registru zvěře v hospodářství se eviduje a) p o č et zvíř at držených v hospodářství, b) každá změna v počtu zvířat držených v hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, ztráta nebo utracení zvířat, přičemž se eviduje 1. počet zvířat, kterých se změna týká, 2. datum, kdy ke změně došlo, 3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí. (5) Orgány dozoru 15 ) do registru zvěře v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru. (6) Vzor registru zvěře v hospodářství je uveden v příloze č Hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění (1) Každý chovatel, provozovatel jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení předává pověřené osobě4) údaje uvedené v 60 odst. 4, s výjimkou účasti na svodu zvířat, v hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění; součástí hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění chovatelů nejsou data jednotlivých událostí.

10 6 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice (2) Chovatelé, provozovatelé jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení zasílají hlášení pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc, po jednotlivých hospodářstvích a provozovatelích. (3) Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o narození zvěře, jejímu úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se neposílá. (4) Hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílá na formuláři, který chovateli, provozovateli jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení poskytuje pověřená osoba.4) (5) Vzor hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden v příloze č Systém ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu a podklady pro její vedení (1) Pověřená osoba 4 ) vede registr hospodářství zvěře ve farmovém chovu. (2) Podkladem pro vedení ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu jsou registry zvěře v hospodářství a hlášení narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění. 63 Registr hospodářství jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu v databázi ústřední evidence V registru hospodářství se pro každé hospodářství kromě údajů uvedených v 29 eviduje a) počet a druh zvěře ve farmovém chovu držené na hospodářství k poslednímu dni v kalendářním měsíci, b) změna v počtu zvířat držených na hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, utracení nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje 1. počet a druh zvěře ve farmovém chovu, kterých se změna týká, 2. kalendářní měsíc, kdy ke změně došlo, 3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí nebo přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu

11 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 7 Evidence farmových chovů jelenovitých 282 ZÁKON ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů Změna plemenářského zákona Čl. I Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 162/2003 Sb., se mění takto: 1. V 1 odst. 1 písmeno b) zní: "b) označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců (dále jen "označovaná zvířata"),". 2. V 1 odst. 1 písmeno c) zní: "c) evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu,1) drůbeže, včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.". 6. V 2 písmeno d) zní: "d) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,". 7. V 2 písmeno e) zní: "e) chovem skupina evidovaných zvířat nebo i jednotlivá evidovaná zvířata, držená jedním chovatelem nebo společně více chovateli za účelem jejich rozmnožování, získávání jejich produktů, produkce jatečných zvířat, anebo za účelem jejich sportovního nebo zájmového využití,". 8. V 2 písmeno t) včetně poznámek pod čarou č. 5a), 6) a 6a) zní: "t) ústřední evidencí komplexní databáze zahrnující údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat; ústřední evidence zahrnuje také údaje o hospodářstvích, chovatelích, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen "provozovatelé líhní"), provozovatelích shromažďovacích středisek,5a) osobách, které jako podnikatelé4) přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají evidovaná zvířata (dále jen "obchodníci"), dopravcích, kteří jako podnikatelé4) přepravují evidovaná zvířata (dále jen "dopravci"), uživatelských zařízeních6) a o asanačních podnicích,6a) 9. V 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až y), která včetně poznámky pod čarou č. 6b) znějí: "u) pověřenou osobou právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo podle 23c shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence, v) hospodářstvím jakákoliv stavba, zařízení nebo místo na území jednoho katastrálního území obce, kde jsou

12 8 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice evidovaná zvířata držena, včetně chovu pod širým nebem, w) stájí, u ryb vodní nádrží nebo dalším rybochovným zařízením a u včel stanovištěm jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena za účelem jejich chovu, x) stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u koní a oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu 1 ) plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství, u plemenných ryb odlovní a komorová kniha a u neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru, 6b ) y) původem otec a matka, případně další generace předků evidovaného zvířete. Evidence 23 Povinnosti chovatelů (1) Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé hejna většího než 100 kusů s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic většího než 350 kusů, s výjimkou chovatelů plemenných ryb, chovatelů neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu a chovatelů uvedených v 22 odst. 12, jsou povinni a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele včel, c) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují, d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti. (5) Vyhláška stanoví a) konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby, b) rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku chovatele, c) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele. Adresa centrální evidence: Českomoravská společnost chovatelů a. s. pracoviště ústřední evidence Hradišťko pod Medníkem tel: fax:

13 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 9 Standardy pro farmový chov jelenovitých 208 VYHLÁŠKA ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Minimální standardy pro ochranu jelenovitých ve farmovém chovu (1) Minimální standardy upravují požadavky péče v chovech jelenovitých, zejména jelena lesního (Cervus elaphus), siky (Cervus nippon) a daňka evropského (Dama dama) na farmách zaměřených na jejich hospodářské využití. (2) Pro chov jelena lesního a daňka evropského se počítá s hustotou chovaných zvířat od 0,5 do 15 kusů na 1 ha podle přírodních podmínek a intenzity přikrmování. Plocha farmy se rozdělí podle místních podmínek do více výběhů, aby se zabezpečila péče o pastviny rotačním systémem pastvy. K rozdělení pastvin se používají pevné pletivové nebo elektrické ohradníky z několika vodičů umístěných nad sebou. Elektrické ohradníky musí být zviditelněny použitím pruhu textilie o šíři 5 až 10 cm. Nelze použít nepřerušovaný elektrický proud, použité impulsy mají mít délku maximálně 2 sekundy. Na zimní období může být vyčleněn pro zvířata zmenšený výběh. (3) Jsou-li vybudovány manipulační výběhy s čtvercovým půdorysem o rozloze 10 x 10 m, lze do nich přesunout na nezbytně nutnou manipulační dobu bez obtíží až 100 průměrně velkých laní. (4) Pokud se na farmě zřizují přeháněcí uličky, mají být alespoň 5 až 6 m široké. (5) Při zřizování kotců pro zvířata pro zimní ubytování, karanténu apod. se počítá s plochou a) 2 m 2 pro odstavené kolouchy do 25 kg, b) 2,5 m 2 pro kolouchy ve věku 5 až 11 měsíců - od 40 kg do 90 kg, c) 3 m 2 a více v případě ustájení ročků a dospělých zvířat nad 75 kg. (6) Pokud jsou mláďata umístěna do uzavřených ustájovacích prostor v zimním období, dostačuje pro kolouchy kotec o půdorysu 3 x 4 m pro 5 kusů, pro odchov daňčat kotec o půdorysu 4 x 2,5 m pro 6 kusů. (7) Při stavbě kotců lze použít dřevěnou konstrukci, stěny kotců musí být pro jeleny alespoň 1,8 m vysoké a do výše 1 m pevné, zbývající část stěn může být z pletiva, pro daňky se doporučuje používat pevné celé stěny. Betonová podlaha v kotcích je pokrytá podestýlkou. (8) K zařízení pro manipulaci se zvířaty, jako je značkování nebo veterinární ošetření, se zřizuje průchozí prostor, opatřený zákrytem ke zklidnění jelenovitých v šeru, s padacími dvířky a s posuvnou stěnou ke znehybnění zvířete. (9) Na každé farmě musí být dostatečný zdroj vody k napájení zvířat. Biologická potřeba vody u jelenovitých je kryta buď trvalým přístupem zvířat k napajedlům,

14 10 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice nebo jim musí být denně podávána napájecí voda. (10) Laktující samice musí mít zajištěn trvalý přístup k napájecí vodě. (11) Napájecí zařízení musí být umístěna tak, aby se na minimum snížila možnost kontaminace vody výkaly nebo močí, nebo rozlévání vody, rozbahnění terénu, případně poranění zvířat. (12) Při manipulaci se zvířaty se musí jednat klidně, při přehánění se zvířata natlačují pomalu. Psi se používají pouze tehdy, jsou-li speciálně cvičeni.

15 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 11 Povinnosti chovatele jelenovitých z hlediska veterinární péče 286 ZÁKON o veterinární péči (veterinární zákon) 4 (1) Chovatel je povinen a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav, a předcházet poškození jejich zdraví, b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat, d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon, například fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém chovu, e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů, f) zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, ve stáří do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, g) zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou. (2) K inseminaci, přenosu embryí a přirozené plemenitbě lze používat jen zvířata, která podle výsledků vyšetření splňují podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.8) (3) Chovatel, který hodlá použít zvířata k pokusům,9) je povinen požádat krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze (dále jen "krajská veterinární správa") o stanovení podmínek veterinární péče (dále jen "veterinární podmínky") k jejich provádění. 5 (1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen a) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby, předkládat výsledky těchto vyšetření, zkoušek a úkonů krajské veterinární správě ve lhůtách jí stanovených, uchovávat tyto

16 12 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice výsledky po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Je-li třeba provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno v laboratoři uvedené v 52 odst. 4, b) zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat, způsobu jejich chovu a ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zvířata, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, dopravních prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných předmětů, které přicházejí do přímého styku se zvířaty, používat k tomu přípravky schválené podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,9a) dodržovat návod k jejich použití a zacházet s konfiskáty živočišného původu způsobem stanoveným tímto zákonem, c) v případě nebezpečí zavlečení nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka zřídit, popřípadě umístit prostředky sloužící k ochraně proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka a dbát o jejich řádnou funkci, d) k napájení zvířat používat vodu, která neohrožuje zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost jejich produktů, a ke krmení zvířat používat jen zdravotně nezávadná krmiva, e) podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování veterinární péče,5) veterinární přípravky schválené podle tohoto zákona, doplňkové látky v souladu se zvláštními právními předpisy4) a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí ( 19), poskytovat nezbytnou součinnost orgánům, které provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti s plněním plánu sledování přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen "plán sledování některých látek a jejich reziduí"), a dodržovat opatření přijatá na základě tohoto šetření, f) plnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy8) k označování a evidenci hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu, předávat záznamy stanovené těmito právními předpisy osobě pověřené vedením ústřední evidence, na požádání je poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor a umožnit přístup k nim také soukromému veterinárnímu lékaři, který vystavuje potvrzení o zdravotním stavu zvířete a o nákazové situaci v místě původu (dále jen "zdravotní potvrzení"), g) v případě, že chová zvěř ve farmovém chovu, oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení své chovatelské činnosti ve vztahu k farmovému chovu zvěře. (2) Chovatel, který jako podnikatel10) chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále povinen a) oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, b) uvádět do oběhu pouze zvířata, kterým nebyly podávány nepovolené nebo zakázané4) látky nebo přípravky ( 19), vést záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány zvířatům, neprodleně předkládat tyto záznamy veterinárnímu lékaři, aby v nich zaznamenal podání léčivých přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty, c) zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získávání jejich produktů vykonávaly pouze osoby způsobilé k takové činnosti podle zvláštních právních

17 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 13 předpisů,11) které mají základní znalosti o péči o zvířata a o hygienických požadavcích na získávání živočišných produktů. (3) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.

18 14 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice Porážka na farmě a podmínky ošetření masa 201 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 21 (1) Maso zvěře ve farmovém chovu pocházející z volně žijících suchozemských sudokopytníků musí a) odpovídat požadavkům na výrobu a uvádění čerstvého masa do oběhu, stanoveným zvláštním právním předpisem, 8 ) b) pocházet ze stáda, které je podrobováno pravidelným veterinárním kontrolám a nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým na základě výsledků těchto kontrol nebo šetření podle 20, 23 odst. 1, c) být zpracováváno časově odděleně od masa skotu, prasat, ovcí a koz, d) být provázeno během přepravy do místa určení prvopisem správně a úplně vyplněného osvědčení zdravotní nezávadnosti, vystaveného úředním veterinárním lékařem na formuláři odpovídajícím používanému vzoru. (2) Maso černé zvěře nebo jiných druhů zvěře ve farmovém chovu vnímavých na trichinelózu musí být vyšetřeno na přítomnost svalovce (trichinel) trávicí metodou nebo trichinoskopickým vyšetřením s pozorováním několika vzorků od každého zvířete, odebraných přinejmenším ze žvýkacích svalů, svaloviny bránice, svalů předloktí, mezižeberních svalů a svaloviny jazyka, pod mikroskopem. (3) Krajská veterinární správa může povolit porážku zvěře ve farmovém chovu, která z důvodu nebezpečí pro zaměstnance hospodářství nebo pohody zvířat nemůže být přepravena na jatky, na farmě původu, jestliže majitel zvěře požádal o toto povolení, uvědomil předem krajskou veterinární správu o datu a hodině porážky a jestliže a) zvířata pocházejí ze stáda, které je podrobováno pravidelným veterinárním kontrolám, b) stádo nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým na základě výsledků těchto kontrol nebo šetření podle 20, 23 odst. 1, c) je na farmě možno provádět prohlídku před poražením skupiny zvířat, určených k porážce, d) jsou na farmě prostory vhodné k porážení a vykrvení zvířat, e) jsou při porážení a vykrvení zvířata předem omračována, f) jsou poražená zvířata po porážce co nejrychleji zavěšena a za odpovídajících hygienických podmínek přepravena na schválené jatky. Nelze-li tak učinit do 1 hodiny, musí být k přepravě použit dopravní prostředek, v němž je udržována teplota v rozmezí od 0 /C do 4 /C. Vykolení musí být provedeno nejpozději do 3 hodin po poražení, g) jsou poražená zvířata provázena během přepravy na jatky prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení, vystaveného úředním

19 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 15 veterinárním lékařem na formuláři odpovídajícím používanému vzoru. Toto osvědčení musí potvrzovat příznivý výsledek prohlídky zvířat před poražením, dodržování správného postupu při porážení a datum a hodinu porážky. (4) Strojně oddělené maso musí být v podniku původu nebo v jiném podniku k tomu účelu schváleném podrobeno tepelnému ošetření v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím podmínky výroby tepelně opracovaných masných výrobků. 3 ) 22 (1) Maso pernaté zvěře ve farmovém chovu musí odpovídat požadavkům 4 až 8. Jestliže však použitý způsob kuchání křepelek a holubů nedovoluje provést úplnou prohlídku vnitřností každého zvířete, lze provádět tuto prohlídku na vzorku nejméně 5 % z každé partie 500 zvířat (a v odpovídajícím poměru v případě zvířat nad počet 500), jde-li o homogenní partie z hlediska druhu, hmotnosti a původu. Nejsou-li výsledky prohlídky jednoznačně uspokojivé, vztahuje se stanovisko vyjádřené na základě prohlídky vnitřností uvedeného vzorku ohledně poživatelnosti na celou partii poražených zvířat. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na maso pernaté zvěře ve farmovém chovu, dodávané výrobcem v ojedinělých případech přímo konečnému spotřebiteli pro jeho vlastní spotřebu. To však neplatí, jde-li o pojízdný nebo zásilkový prodej, anebo o prodej na trhu. (3) Krajská veterinární správa může v případě masa pernaté zvěře ve farmovém chovu získaného v České republice a uváděného do tuzemského oběhu povolit v souladu s 49 odst. 1 písm. g) zákona na jejich žádost jatkám nebo porcovnám (bourárnám) provozujícím tuto činnost již přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zmírnění požadavků na porážení a kuchání, uvedených v části X přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro výrobu částečně vykuchané nebo nevykuchané zvěře. Dojde-li k uplatnění tohoto zmírnění, nesmí být používáno označení zdravotní nezávadnosti podle části XII přílohy č. 1 k této vyhlášce. 23 (1) Pro zvěř ve farmovém chovu a její maso platí 19 a 20 obdobně. (2) V závislosti na nákazové situaci provádějí orgány vykonávající státní veterinární dozor zvláštní testování zvěře ve farmovém chovu na nákazy, které musí být povinně hlášeny Komisi a členským státům (příloha č. 1 k zákonu).

20 16 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice Podmínky pro jatka s malou kapacitou 202 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky Příloha č. 2 k vyhlášce č. 202/2003 Sb. Podniky s malou kapacitou I Všeobecné podmínky pro schválení podniku s malou kapacitou Podnik s malou kapacitou lze schválit, jen jestliže má 1. v místnostech, kde se čerstvé maso získává a kde se s tímto masem pracuje: a) podlahy z nepropustného materiálu, snadno čistitelné a dezinfikovatelné, odolné proti hnilobě, které jsou položeny tak, aby umožňovaly snadný odtok vody. Voda musí být odváděna do kanalizace opatřené mřížkou a pachovým uzávěrem; b) hladké, odolné a nepropustné stěny, které jsou opatřeny světlým, omyvatelným povrchem do výše nejméně 2 m, v prostorech porážky nejméně do výše 3 m. Použití dřevěných stěn v místnostech uvedených v části IV bodě 16 však není důvodem pro neschválení nebo odejmutí schválení podniku za předpokladu, že byly postaveny před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele); c) dveře ze snadno čistitelného materiálu, který je odolný proti hnilobě a je bez zápachu. Je-li v podniku skladováno maso, musí v něm být skladovací prostory, které splňují shora uvedené požadavky; d) izolace z materiálů, které jsou odolné proti hnilobě a jsou bez zápachu; e) odpovídající větrání, popřípadě dostatečný odvod par; f) odpovídající přirozené nebo umělé osvětlení, které nezkresluje barvy; 2. a) co nejblíže pracovním místům dostatečný počet zařízení k mytí a dezinfekci rukou a čištění nástrojů a pracovních pomůcek teplou vodou. Zařízení k mytí rukou musí mít přívod teplé a studené tekoucí vody nebo předem smíchané vody o vhodné teplotě a musí být vybaveno prostředky k mytí, dezinfekci a hygienickému osušování rukou; b) na místě nebo v sousední místnosti zařízení k dezinfekci nástrojů a pracovních pomůcek s přítokem vody o teplotě nejméně 82 /C; 3. vhodné vybavení na ochranu před škůdci, jako jsou hlodavci a hmyz; 4. a) snadno č istitelné a dezinfikovatelné výrobní zařízení a nástroje, jako jsou bourací stoly, stoly se snímatelnou řeznou plochou, nádoby, dopravníkové pásy a pily, vyrobené z nekorodujícího materiálu, který nemůže znečistit maso. Použití dřeva je zakázáno; b) vybavení a příslušenství odolné proti korozi a splňující hygienické požadavky na zacházení s masem a na skladování nádob na maso takovým způsobem, aby ani maso ani nádoby

21 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 17 nepřišly do přímého styku s podlahou nebo stěnami; c) zvláštní vodotěsné, nekorodující a zřetelně označené nádoby s víky a uzávěry, které brání nepovolaným osobám ve vyjímání jejich obsahu. Tyto nádoby slouží k ukládání masa, které není určeno k lidské spotřebě a musí být odváženo nebo neškodně odstraňováno na konci každého pracovního dne; 5. chladicí zařízení k udržování vnitřní teploty masa na hodnotách požadovaných touto vyhláškou. Toto zařízení musí zahrnovat kanalizační systém na odvádění kondenzační vody, který nepředstavuje nebezpečí kontaminace masa; 6. zásobování výlučně pitnou vodou (vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly), která je pod tlakem. Výjimečně je však povoleno i používání užitkové vody, a to k výrobě páry, k protipožární ochraně a k chlazení pod podmínkou, že potrubí instalované k tomuto účelu vylučuje použití této vody k jiným účelům a že tato voda nepředstavuje nebezpečí kontaminace čerstvého masa. Potrubí pro užitkovou vodu musí být zřetelně odlišeno od potrubí pro pitnou vodu; 7. zásobování teplou pitnou vodou v dostatečném množství; 8. systém na hygienické odstraňování odpadních vod; 9. nejméně jedno umyvadlo a splachovací záchody, které se nesmí otevírat přímo do výrobních místností. Umyvadlo musí být umístěno v blízkosti záchodů, musí mít přívod tekoucí teplé a studené vody nebo předem smíchané vody o vhodné teplotě a musí být vybaveno hygienickými prostředky k mytí, dezinfekci a hygienickému osušování rukou. II Zvláštní podmínky pro schválení jatek s malou kapacitou 10. Kromě všeobecných podmínek musí mít jatky s malou kapacitou a) odpovídající stáje, které umožňují zabezpečení péče o zvířata a jejich pohody podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství) pro zvířata, která zůstávají na jatkách přes noc, a vybavení pro jejich napájení; b) porážkovou místnost a místnosti určené pro úkony prováděné během porážky, dostatečně velké pro hygienické provádění prací; c) zřetelně oddělený prostor uvnitř porážkové místnosti pro omračování a vykrvování; d) v porážkové místnosti stěny omyvatelné nejméně do výše 3 m, popřípadě až ke stropu. Během porážení musí být vhodným způsobem odváděna pára; e) zařízení umožňující provádět co nejrychleji po omráčení opracování zvířete ve visu. Zavěšené zvíře nesmí za žádných okolností přijít do styku s podlahou; f) chladírnu s kapacitou odpovídající velikosti a druhu porážených zvířat, s odděleným prostorem pro skladování konfiskovaných jatečně opracovaných těl s výjimkou těch případů, kdy jsou tato těla ihned odvážena pod státním veterinárním dozorem do odborného zařízení k dalšímu vyšetření. 11. V porážkové místnosti nesmí být vyprazdňovány žaludky a střeva, ani

22 18 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice skladovány kůže, rohy, paznehty nebo prasečí štětiny. V porážkové místnosti je však možno čistit žaludky a střeva v době, kdy se neporáží. 12. Nemůže-li být hnůj odvážen z jatek každý den, musí být skladován na zřetelně odděleném místě. 13. Zvířata přivedená do porážkové místnosti musí být neodkladně omráčena a poražena. 14. Zvířata nemocná nebo podezřelá nesmí být, až na výjimky udělené úředním veterinárním lékařem, na jatkách porážena. V případě udělení této výjimky musí být zvíře poraženo pod dozorem úředního veterinárního lékaře a musí být přijata opatření bránící kontaminaci. Prostory, v nichž dojde k této porážce, musí být před dalším použitím pod státním veterinárním dozorem zvláštním způsobem vyčištěny a dezinfikovány. 15. Pro plnění svých úkolů musí mít úřední veterinární lékař na jatkách k dispozici místnost s uzamykatelnou skříní.

23 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 19 Podmínky použití střelné zbraně při porážce jelenovitých 382 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2004 o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování 9 Postupy při usmrcování zvířat (K 5h zákona) (1) Při usmrcování nebo utrácení zvířat se vždy musí postupovat tak, aby se minimalizovalo utrpení zvířat. (3) Střelná zbraň, zejména lovecká zbraň, může být použita k usmrcení různých druhů zvířat, zejména pak farmově chovaných jelenovitých. Použití podléhá povolení příslušným orgánem 5 ), 6 ). Střelba musí být prováděna odborně způsobilými osobami a musí být dodržována ustanovení zákona, vyhlášky a zvláštních právních předpisů 5 ),7).

24 20 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice Ochrana proti týrání, definice a podmínky přepravy 77 ZÁKON ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů " 3 Pro účely tohoto zákona se rozumí a) zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo, b) volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí, c) zvířetem v lidské péči zvíře, které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka, d) hospodářským zvířetem zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací, e) zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník, f) nebezpečným zvířetem zvíře, které v konkrétní situaci bezprostředně ohrožuje člověka, g) nebezpečným druhem zvířete druh zvířete, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování, je běžně způsobilý ohrozit zdraví nebo život člověka, h) toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele, i) opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal, j) pokusným zvířetem zvíře, včetně volně žijícího zvířete, které je nebo má být použito k pokusům, k) chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen "chová") zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady,1) provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá svody zvířat,1a) l) posuzovatelem osoba mající nejméně 5 let odborné praxe v oblasti řízení nebo kontroly pokusů na zvířatech, které bylo uděleno osvědčení podle 17 odst. 1, m) utrpením stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a

25 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice 21 který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt, n) nepřiměřenou bolestí bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku, o) usmrcením jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete, p) porážkou usmrcení jatečného zvířete1a) za účelem využití jeho produktů, r) utracením usmrcení zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou podle 17 odst. 1 nebo provedené pod jejich kontrolou, s) utýráním přivození smrti zvířete v důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti působícího jednání člověka, které zvíře přežije, ale které má za následek nutnost jeho utracení pro následky z utrpení, anebo usmrcení zvířete zakázanými metodami ( 5 odst. 7 a 14 odst. 1), t) kupírováním uší kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce, a tím ke změně vzhledu zvířete, u) pokusem jakékoliv použití zvířete k pokusným nebo jiným vědeckým účelům, které u zvířete vyvolá nebo je způsobilé vyvolat bolest nebo utrpení, anebo které může vést k trvalému poškození nebo ke ztížení přirozeného způsobu života zvířete, anebo které v důsledku provedených zákroků nebo provedených úkonů vede nebo může vést k tomu, aby se zvíře s takovýmto poškozením narodilo; za pokus se považují i případy, kdy bylo u zvířete vyloučeno utrpení nebo trvalé poškození úspěšným použitím prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod. Veterinární léčebné, preventivní a diagnostické úkony, inseminace a přenos embryí, porážení zvířat nebo označování zvířat v chovu a činnosti podle 15 odst. 8 nejsou pokusem podle tohoto zákona, v) projektem pokusů písemně vyjádřený záměr a cíl pokusu na zvířeti, který musí obsahovat identifikaci uživatelského zařízení a údaje o jeho akreditaci ( 15 odst. 2), zejména označení osoby zodpovědné za péči o zvířata v uživatelském zařízení; projekt pokusů musí dále obsahovat označení osoby, která je oprávněna pokus řídit (vedoucí pokusu), zdůvodnění pokusu, označení druhu pokusných zvířat, jejich počet a původ, stanovení podmínek provádění pokusu a veterinárních podmínek, včetně stanovení závazné metodiky pokusů a způsobu provedení a ukončení pokusu, w) testací přesně popsané standardní techniky, které se periodicky opakují, x) vyhledávacím výzkumem pokusy na zvířatech sloužící k ověření vědecké domněnky, y) bezpečnostními zárukami pokusné ověření vlivu1. prostředků určených ke klinickým zkouškám v humánní a veterinární medicíně, 2. prostředků určených pro spotřebu lidí a zvířat, 3. prostředků a přírodních sil, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat životní prostředí, z) zařízením podnik, ústav, budovy, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení, aa) chovným zařízením zařízení, v němž jsou chována laboratorní zvířata, bb) dodavatelským zařízením zařízení, které dodává za úplatu laboratorní zvířata, cc) uživatelským zařízením zařízení, v němž jsou zvířata používána k pokusům, dd) přepravou přesun živých zvířat v dopravních prostředcích,1a) včetně jejich nakládky, vykládky nebo překládky,

26 22 Přehled legislativy související s farmovými chovy jelenovitých v České Republice ee) místem překládky místo, v němž je přeprava přerušena za účelem přeložení zvířat z jednoho dopravního prostředku do jiného dopravního prostředku, ff) místem odjezdu místo, v němž jsou zvířata poprvé naložena v souladu s plánem cesty na dopravní prostředek, nebo místo, v němž jsou zvířata opětně nakládána poté, co byla vyložena k odpočinku na 24 hodin, pokud se nejedná o zastávku nebo o místo překládky, gg) místem určení místo konečné vykládky v souladu s plánem cesty z dopravního prostředku, pokud se nejedná o zastávku nebo o místo překládky, hh) stanicí odpočinku v plánu cesty stanovené místo, kdy je přeprava přerušena, aby byla zvířata ošetřena, nakrmena a napojena, ii) dobou odpočinku souvislé období v průběhu cesty, během něhož nejsou zvířata přemísťována dopravním prostředkem, jj) intenzívním chovem chov, ve kterém jsou hospodářská zvířata chována za podmínek, v počtech, hustotě a kusech, které stanoví právní předpisy, za současného a častého dohledu člověka, který dbá o jejich zdraví a životní pohodu. " V 4 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až x), která včetně poznámek pod čarou č. 1d) a 1e) znějí: w) z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně, a to i v případě, že by bylo provedeno za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, 8b Zvířata vyloučená z přepravy (1) Je zakázáno přepravovat a) nemocná nebo zraněná zvířata, b) samice nacházející se ve stadiu porodu nebo samice, které porodily před méně než 48 hodinami, anebo samice, které pravděpodobně během přepravy porodí, c) mladé savce, u kterých dosud není úplně zhojen pupek s výjimkou králíků, d) savce, kteří dosud nebyli odstaveni od matky nebo kteří dosud nepřivykli samostatnému přijímání potravy a tekutin, pokud nejsou přepravováni společně s matkou; to neplatí u volně žijících zvířat v případě, kdy může dojít k ohrožení mláděte matkou, e) jeleny, srnce a daňky, kteří mají pokryto paroží lýčím. (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro přepravu zvířat a) k ošetření veterinárním lékařem, nebo je-li přeprava jinak nutná k zamezení dalších bolestí, utrpení nebo škod, b) na pokyn veterinárního lékaře k diagnostickým účelům, c) přepravovaných pro pokusné účely, d) určených k poražení nutnou porážkou, nejde-li o případy uvedené v 5b odst. 2 písm. a) až c).

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml.

Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Zkušený veterinář a právník, zabývající se dlouhodobě popisovanou problematikou, připravili již druhé, upravené a doplněné vydání úspěšné

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákonů č. 162/1993 Sb., č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., č. 30/1998 Sb., č. 77/2004 Sb., č. 413/2005

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn:

Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn: Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn: Zdroj: PS http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=27349 Česká národní rada se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ZÁKON 449/2001 SB. O MYSLIVOSTI 1 Předmět a účel úpravy (2) Tento zákon se nevztahuje na

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

ZÁKON. ze dne 16. září 2015,

ZÁKON. ze dne 16. září 2015, 267 ZÁKON ze dne 16. září 2015, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 20.12.2011 Jméno souboru: IZR-drůbež-201211.doc

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne...2002,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne...2002, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 212 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb.

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb. Úvod Právní úprava chovu živočichů v zajetí prošla za poslední roky mnohými inovacemi a změnami přístupu. Nejčastějším předmětem chovů jsou právě dravci a sovy, kterým je tento propagační materiál věnován.

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 24. 7. 2013 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická 1 oddělení poradenských služeb pavel.stonawsky@tiscali.cz

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2003. o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2003. o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 202 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád MĚSTO VIMPERK Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád Rada města Vimperk se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 411 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Tvorba a využití honiteb Vlastnický vztah k honitbám - vlastní - společenstevní Způsob využívání honiteb - ve vlastní režii - pronajaté Tvorba a využití honiteb Navrhování

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Trast pro ekonomiku a společnost Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Právní analýza pro Trast pro ekonomiku

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Obec Lipník Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Lipník se na své schůzi dne 5.11.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

M ě s t o Světlá n. S.

M ě s t o Světlá n. S. M ě s t o Světlá n. S. Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání dne 18. 3. 2013 usnesením č. 129/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Svaz integrované produkce hroznů a vína

Svaz integrované produkce hroznů a vína 119 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY V ČESKÉ REPUBLICE

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY V ČESKÉ REPUBLICE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika se po svém vstupu do Evropské unie (dále jen EU ) v roce 2004 začlenila do jednotného vnitřního trhu a pohybu zboží a osob mezi členskými státy

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Příslušníci Celní správy ČR mají oprávnění požadovat od kontrolovaných osob doklady od kontrolovaného zboží - prokázání nabytí kontrolovaného zbožl.

Příslušníci Celní správy ČR mají oprávnění požadovat od kontrolovaných osob doklady od kontrolovaného zboží - prokázání nabytí kontrolovaného zbožl. Celní správa ČR má oprávnění k provádění kontrolní činnosti v oblasti stánkového prodeje v návaznosti na dodržování zákonných předpisů vztahujících se ke slánkovému prodeji : - zákon Č. 634/1992 Sb., o

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Níže vizte 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat VYHLÁŠKA 208 ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

Více