T T. Think Together Pavel Kotyza THINK TOGETHER. Ekonomika pěstování technického konopí v ČR: Případová studie Rakovnicka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Pavel Kotyza THINK TOGETHER. Ekonomika pěstování technického konopí v ČR: Případová studie Rakovnicka"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Ekonomika pěstování technického konopí v ČR: Případová studie Rakovnicka Economics of Hemp production in the Czech Republic: Case study of Rakovnik region Pavel Kotyza 45

2 Abstrakt Mezi lety se produkce konopí v ČR průběžně zvyšovala. Ovšem po ukončení pravidelné činnosti tírenských provozů se celkové produkční plochy postupně snižují. Jedním z mála míst, kde se konopí stále pěstuje, zůstává Rakovnicko. Z tohoto důvodu je právě pro tento region zpracována ekonomika pěstování, která vychází z nejčastěji pěstované polské odrůdy Bialobzreskie. Současná situace, která přímo vychází z charakteristiky této odrůdy, není vhodná pro další rozšíření konopí v ČR. Řešením by mohlo být spalování konopné slámy společně s prodejem semene, které je neustále poptáváno. Ovšem změna koncového užití slámy by musela vést ke změně stylu produkce. Tomuto by více vyhovoval kanadský model, který maximalizuje výnos semene a snižuje produkci stonku. Jako optimální odrůda byla navržena finská Finola. Klíčová slova Ekonomika pěstování konopí, Bialobrzeskie, Finola, Rakovnicko Abstract Between , total production area has increased in the Czech Republic. Unfortunately all local hemp processing plants stopped its regular activities and total production areas started to decrease subsequently. Rakovnik region is one of few places where hemp production sustained. Because of sustained production, economics of hemp production is related to the mentioned region. Polish Bialobrzeskie variety is mostly cultivated. Current situation, which is directly connected to the variety, is not particularly suitable for further increase of hemp production. Production of demanded seed and use of straw for energy purposed might be a solution. The change of straw use needs further change of production approach. Canadian approach was identified as appropriate; it maximizes yield of seed and limits yield of stalks. Finola, the Finish variety, is considered to be optimal solution. Key Words Economics of Hemp production, Bialobrzeskie, Finola, Rakovnik region. Úvod Technické konopí je rostlina, která byla vyšlechtěna tak, aby obsahovala minimální zákonem stanovené množství omamné látky (Tetrahydrocannabinol, THC), které jinak konopí obsahuje. Z tohoto důvodu může být po splnění zákonem daných podmínek pěstována i na území ČR. Mezi lety docházelo v ČR k růstu pěstebních ploch a zdálo se, že celý konopný průmysl má stále potenciál k dalšímu růstu. Ovšem po uzavření místních tíren schází zemědělcům odbyt pro vypěstovanou slámu a pěstební plochy se od roku 2008 začínají snižovat. Hlavním výzkumným cílem práce je navržení řešení, které by umožnilo rozšíření produkce konopí bez vysokých investic do tírenských provozů. Za tímto účelem bude vytvořen hrubý současný přehled hektarových nákladů a výnosů pěstované odrůdy konopí a to pro území Rakovnicka, kde se produkce konopí udržela. Navržené alternativní řešení, které vychází z kanadského modelu, bude porovnáno se současnými reálnými výnosy. Zhodnocení obou přístupů následuje. Před zahájením práce bylo předpokládáno, že současný stav je Think Together 2012 Dostupné z:

3 možné vylepšil zavedením jiného přístupu v pěstování a tím přispět k lepší rentabilitě plodiny. Metodika Na základě studované literatury je v první části práce provedeno představení rostliny nezbytné pro pochopení základních historických, legislativních a produkčních souvislostí. Dále je za podpory existujících zdrojů (viz. Sladký et. al. 2004, Abranám et. al. 2009) vytvořen seznam úkonů, které jsou dle agrotechnických přístupů vhodné. Náklady na tyto úkony, stejně jako na potřebný materiál jsou určeny dle aktuálních tržních cen, reálných cen služeb ve sledovaném regionu, nebo na základě expertní databáze Výzkumného ústavu zemědělské techniky (VÚZT), zpracované autorským kolektivem v čele s Z. Abrahámem. Databáze VÚZT mapují náklady na jednotlivé operace v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Jelikož je sledována oblast Rakovníka a jeho těsného okolí (ne celé území Rakovnického okresu) které převážně spadá do řepařské výrobní oblasti, jsou data z VÚZT brána jako relevantní. Ceny služeb byly diskutovány přímo s poskytovateli těchto služeb, platné pro rok Vytvořená hrubá kalkulace je dále konfrontována s možnými hektarovými výnosy, tržními cenami komodit i jednotlivými odbytišti. Výsledky jednotlivých přístupů jsou analyzovány nákladovou rentabilitou, která je dána vztahem: (zisk / náklady) x 100. Úvod do problematiky Konopí patří do čeledi Konopovité, společně s chmelem točivým. Pěstuje se hlavně na stonek a semeno. Stonek obsahuje vlákna patřící mezi nejpevnější přírodní vlákna. Semínko má vysoký podíl olejných látek bohatých na nenasycené mastné kyseliny. Rostlina je jako zemědělská plodina využívána již po mnoho století, jeho užití je datováno až do doby kamenné (Stafford 1993). Vzhledem k vysoké manuální náročnosti sklizně a následného zpracování byl význam konopí nejenom v textilním průmyslu snižován. Po 2. světové válce byly v Evropě postupně snižovány pěstební plochy. Jednou z hlavních příčin byla protidrogová legislativní opatření, které prakticky zakazovalo pěstování konopí i pro technické účely. V roce 1989 bylo v celé Evropské Unii (EU) oseto pouze ha konopného porostu. (Ranali 1999) Sledování pěstebních ploch v EU je dnes nejpřesněji monitorováno Komisí EU pro len a konopí (údaje jsou dostupné v Situační a výhledové zprávě MZe len a konopí). Data publikována Eurostatem i Faostatem jsou u jednotlivých zemí EU značně nepřesná. Mezi lety se plocha s technickým konopím v EU pohybovala rozmezí tis. ha. Francie je stabilně největším producentem. Její celková osevní plocha v sezóně 2009/2010 tvořila 78% pěstebních ploch celé EU. Mezi další významné pěstitele patří Německo, Velká Británie, Holandsko a Polsko. U dalších historicky významných pěstitelů (Maďarsko, Rumunsko) byla produkce postupně zcela ukončena. (Komise pro len a konopí, MZe 2010) Konopí historicky patřilo k významným plodinám pěstovaných i na území České republiky (ČR). V době středověku byla konopná lana využívána mimo jiné pro těžební účely v Kutné Hoře, Jihlavě. V polovině 18. století bylo v některých regionech až 3 více profesionálních tkalců konopí než lnu. (Obršlík 2002) I přes přetrvávající náročnost bylo konopí v ČR pěstováno až do druhé poloviny 20. Století, od kdy pokračovala produkce pouze na Slovensku. (Široká 2007) V ČR začala být zase věnována pozornost problematice konopný mezi lety 1996 až 1999, kdy byl zahájen, pod hlavičkou MZe, výzkum a opětovné ISBN:

4 pěstování na zkušebních polích. Od roku 1999 je pěstování konopí znovu zákonně povoleno v několika odrůdách. (Široká 2007) Za podpory státních podpůrných fondů byly zprovozněny 4 certifikované zpracovatelské provozy, které si sami nesmlouvávaly produkční plochy a následný odbyt. Díky těmto tírnám se v letech 2006 a 2007 výrazně zvýšila česká produkce, osevní plochy vystoupaly až k hektarům. Dle Konopářského svazu České republiky ( KSČR) byl přes přetrvávající problémy technického rázu a finanční nerentabilitu provozů provoz v těchto tírnách ukončen a od poloviny roku 2011 již v ČR není jediný aktivní provoz. (KSČR 2011) Tato situace se reálně podílela na poklesu celkové produkce v ČR, která klesla pod hranici 200 ha v roce 2010 (MZe 2010). České reálie jsou zčásti podobné Kanadě. Nedostatečně vyvinuté technologie na zpracování stonku vedlo v Kanadě k situaci, kdy se semínko stalo hlavní sklízenou komoditou (Hermann, 2010) a to na ploše srovnatelné s produkcí konopí v celé EU. (Government of Alberta 2011) Kvůli nedostatku technologií se kanadští zemědělci zaměřili na konkurenceschopnou produkci semene (před levným dovozem z Číny), při snížené produkci stonku. V Kanadě jsou hlavními pěstovanými odrůdami Finola a Crag (Pallesen 2010). Finola je plně certifikována pro pěstování v EU. Z důvodu úspěšného využití v Kanadě byla tato odrůda navrhnuta jako alternativa k široce rozšířené polské odrůdě. Podle oficiálních materiálů udržovatele odrůdy dosahuje její výnos, při optimálních podmínkách (mezi s. š.) až 2 t/ha semene (Callaway 2011). V porovnání s polskou odrůdou je Finola náročnější na množství výživných látek ovšem při vyšší ceně osiva. Výnosnost stonkové slámy je udáván v rozmezí 5 7 t/ ha. (Callaway 2011) Konopí vyžaduje velké množství živin, půda by měla být dobře připravena a vyhnojena jak průmyslovým, tak statkovým hnojivem. Čím je větší náročnost na výnos, tím je i větší potřeba výživných látek. Pro pěstování konopí na vlákno je důležitý přísun jak dusíkatých, tak i draselných hnojiv, která mají vliv na kvalitu vláken. Je-li konopí pěstováno i na semeno, je důležitým prvkem fosfor, kterého se přihnojuje kg/ha. Není-li půda dostatečně neutrální (zásaditá) je vhodné dodat vápenné hnojivo. (Sladký 2004) Technika sklizně konopí je závislá od druhu produkce. Sklizeň kombinované produkce je náročná, hlavně s ohledem na techniku a načasování. Semínka dozrávají postupně, dozrálá začínají opadávat a lákat ptactvo. Z důvodu značné náročnosti sklizně je všeobecně doporučováno využívat služeb zemědělců, kteří již mají dostatečné zkušenosti, případně vlastní upravené stroje. I když sklizeň službou nemusí být zrovna levnou záležitostí (může přesáhnout i Kč/ha + doprava stroje), mnohdy pomůže zabránit značným škodám na vlastní technice. (Říha 2010) Právo a dotační politika Základním dokumentem pro celý vnitřní trh EU je nařízení komise č. 1673/2000 platným od marketingového roku 2001/2002. Toto nařízení upravuje celkovou produkční kvótu EU pro len i konopí a to do výše ha. (Tošovská 2002) Konopí obsahuje určité množství psychoaktivních látek. Tento fakt je specifikován nařízením komise č. 1592/2000, které snižuje limit obsahu THC v rostlině na 0.2% z původních 0.3%. Toto nařízení, stejně jako 1673/2000, je platné od marketingového roku 2001/2002. Pouze odrůdy, které splňují toto nařízení, ISBN:

5 mohou být registrovány a povoleny k pěstování pro území EU. Od všech členských států je vyžadována kontrola porostů a jejich testování na průměrné hodnoty THC. (nařízení komise č. 1529/2000) Původní české odrůdy byly zakázány zákonem 92/1996 Sb., která též zpřísňovala zacházení se semeny, jako s produkčním materiálem. Zákon 92/1996 Sb. vedl k situaci, kdy bylo konopí pěstováno pouze na pár hektarech a to v rámci MZe. (Široká 2007) V roce 1998 byl přijat nový zákon, který vymezoval nová pravidla pro pěstování konopí a máku. Zákon č. 167/1998 Sb. upřesňoval, jaké odrůdy mohou být pěstovány. Jejich schválení bylo podrobeno testování, kdy obsah THC nesměl přesáhnout hranici 0.3%. Prvními schválenými odrůdami byly polské Beniko a ukrajinské Juso-11. Tyto již byly ze seznamu odebrány (na žádost udržovatele odrůdy). (MZe 2010) Zmíněný zákon též ustavuje ohlašovací povinnost pro pěstitele, kteří zasejí více než 100 m 2, a to příslušnému celnímu úřadu. Zákon 167/1998 Sb. je dodnes platný, včetně limitu 0.3% THC. I přes nižší normu danou EU nebyl tento zákon novelizován a to z důvodu, že všechny odrůdy schválené pro pěstování v ČR jsou i tak schvalovány EU a musí proto splňovat normu 1673/2000 upravující obsah THC na 0.2%. Pěstování konopí je v ČR klasicky podpořeno přímou platbou na plochu (SAPS), státní doplňkovou platbou (TOP-UP) a Programem na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (PPOPSP). SAPS a TOP-UP jsou zemědělcům vypláceny ve standardní výši. Pro rok 2010 bylo alokováno Kč v rámci SAPS a 514 Kč pro TOP-UP. PPOPSP finančně podporuje nákup uznaného a mořeného osiva konopí registrovaných odrůd a to do výše Kč/t osiva, při maximálním užití 90 kg/ha. Tento dotační titul může pěstitelům vrátit až 70% z celkových nákladů na osivo. Ekonomika pěstování konopí případová studie Rakovnicka Odrůda Bialobrzeskie Odrůda Bialobrzeskie, jedna z nejvyužívanějších odrůd v ČR, je pěstována v systému kombinované produkce. Tento přístup zabezpečuje zemědělcům příjmy z prodeje stonku i semínka. Stejný přístup je aplikován i na sledovaném území Rakovnicka. Obecně se hektarové náklady na konopí pohybují mezi tis. Kč. (Říha 2010) Ovšem jelikož se mohou jednotlivé přístupy produkce lišit, musejí být brány dané údaje jako orientační. Při daných operacích a cenách (viz. tabulka č. 1) se celkové náklady na hektar odrůdy Bialobrzeskie dostaly pod Kč. Mezi nejnákladnější pokožky patří lisování stonku (5 400 Kč), osivo (4 500 Kč) a hnojiva (4 750 Kč). Tyto tři pokožky tvoří dohromady přes 60% celkových nákladů. Významnou položku zaujímají též operace v nájmu + pronájem půdy. Jejich celkový podíl na nákladech dosahuje 46,5%. Zabezpečení těchto operací vlastními silami by mohlo přispět ke snížení nákladů a to až k vyššímu průměru ČR. Na druhou stranu by vlastní zabezpečení některých operací znamenalo nezbytné investice. Konopí totiž obecně vyžaduje speciálně upravené stroje. ISBN:

6 Operace Jednotková cena Cena (Kč/ha) Pronájem půdy + daň Osivo (45 kg) Kč/kg Orba Smykování a vláčení Setí Příprava půdy Dusík (80 kg) Kč/t Draslík (45 kg) Kč/t 900 Fosfor (45 kg) Kč/t Aplikace hnojiv Sklízení semene Sečení stonku Obracení/hrabání Lisování 6 (8 t) 200 Kč/balík (á 300 kg) Čištění + sušení semene 6 (0,6 t) 2000 Kč/t Celkem KSČR Draselná sůl 60%, 75kg 2 Abrahám et. al Superfosfát 19%, 230 kg 3 LAV 27, 300 kg 6 reálná cena operace ve službě /nájmu půdy platná pro daný region Tabulka č. 1: Náklady produkce konopí na Rakovnicku (Kč/ha), odrůda Bialobrzeskie Dotační politika pro konopí je z velké míry srovnatelná s jakoukoliv jinou plodinou. Pěstování je podporováno jednotnou platbou na hektar (SAPS) a dodatkovou národní platbou (TOP-UP). V roce 2010 bylo z fondů SAPS a TOP-UP vyplaceno zemědělci celkem Kč. Další finance mohl čerpat z PPOSP. Při daném výsevu 45 kg/ha se jednalo o celkem Kč. V roce 2010 tedy celkový příjem z dotací činil Kč. Stonek V ČR se sklizené množství stonku drží na celkem stabilní hranici 8 9 t/ha. (MZe 2010) Ovšem z nedostatku domácích zpracovávacích kapacit je nutné stonek buď skladovat, nebo prodávat do zahraničí. Dle Evropské asociace technického konopí (EIHA - European Industrial Hemp Association; Carus, Piotrowski 2010), funguje v Evropě několik tírenských provozů. Přehled v tabulce č. 2 mapuje všechny aktivní zpracovatele slámy a zároveň předkládá návrh situace, kdy by byl zprovozněn provoz spalovny v ČR. Pro kalkulaci byla použita jednotná výkupní cena pro rok 2010, která se průměrně pohybovala okolo 3500 Kč/ha. (Říha 2010) Pro vypočítání výnosů z konopné slámy, je nutné počítat s dopravou do tíren. Ovšem při současné situaci a vzdálenosti provozů se doprava stává dalším významným nákladem. Je-li stonek lisován do velkých hranatých balíků o rozměrech 80 x 120 x 250 cm, je možné naložit min. 10 t materiálu na klasický valník (rozměry 2,48 x 2,65 x 13,6 m). Nejbližším provozem je německý podnik v Malschi, kde výnos stonku po započtení dopravy přesáhne Kč/t. Při prodeji do obou holandských tíren by výnos z tuny stonku přesáhl Kč/t. Další zahraniční provozy již nejsou pro českého rolníka tolik zajímavé. Výnos po započtení dopravy nepřesáhne 500 Kč/t. Současné evropské tírny zpracovávají hlavně krátké vlákno. To je vhodné pro široké spektrum technického využití. Jelikož se cena krátkého konopného vlákna skoro nemění, mezi lety ISBN:

7 vzrostla o méně než 10% (Carus, Piotrowski 2010), musí být do budoucna počítáno se zvyšujícími se vstupními náklady tíren, zvyšujícími se náklady na transport surovin i dalšími měnovými riziky. Nedojde-li tedy ke změně vývoje ceny krátkého konopného vlákna, je možné očekávat snižování výkupní ceny a s tím spojené nižší zisky pro jednotlivé zemědělské výrobce. Zpracovatel Město / Země Vzdálenost 1 Cena za dopravu 2 Výkup stonku (Kč\ha) Zisk ze stonku (Kč\t) 6 Zisk ze stonku (Kč\ha) 7 Hemp Technology Halesworth / UK Badische Naturfaseraufbereitung Malsch / DE AGROFIBRE CAZĚRES / FR HempFlax Oude Pekela / NL Hennepverwerkingsbedrijf Dunagro Oude Pekela / NL Spalovna - Teplárna CZ max min min vzdálenost dle Google Maps z Rakovníka do cílové destinace 2 při ceně 25 Kč\Km 3 Říha, za podmínky jednotné ceny výkupu ve všech destinacích 4 požadovaná výkupné cena, která by stále byla pro zemědělce zajímavá 5 KSČR valník 248 x 265 x 1360 cm, přeprava min 10 t materiálu, při balících 80 x 120 x 250 (á 300 kg) 7 při výnosu 8 t\ha 8 závislost na přesné poloze Tabulka č. 2: Výnosy z produkce stonku, porovnání různých možností Na druhou stranu jsou zpracovatelské provozy v DE/NL limitovány svojí kapacitou. Proto jsou včasné (existující) dohody mezi pěstitelem a zpracovatelem významnou konkurenční výhodou oproti začínajícím zemědělcům. U konopí totiž platí, že nezajištění budoucího odbytu slámy může vést k nutnému prodeji do vzdálenějších provozů a s tím spojenou i nižší rentabilitu, nebo dokonce ztrátu. V takovýchto ISBN:

8 případech by mohl být pro české zemědělce zajímavou alternativou prodej slámy za účelem výroby energie. I když existují mnohé studie, které počítají s konopím jako energetickou plodinou, využitelnou i pro dekontaminaci zamořených oblastí (Baraniecki, Maňkowski 1995), není toto použití v ČR nijak významně rozšířeno. S výhřevností přes 17,5 MJ/kg (Grabowska, Strybe, Rezselska 2007) je konopná biomasa srovnatelná s méně kvalitním uhlím a i proto je možné očekávat zvyšování současné realizační ceny. Při aktuální energetické situaci je očekáván zvyšující se zájem o zbytkovou biomasu, které je již pomalu na českém trhu nedostatek. Z tohoto důvodu by mohlo být celkem jednoduše dosaženo základní realizační ceny 1000 Kč/t. V minulosti byl připravován projekt využití konopí pro energetické účely, který byl plánován do vzdálenosti 150 km od Rakovníka a měl se stát významným odběratelem konopného stonku. (KSČR 2011) V případě realizace tohoto projektu by mohl producent získat minimálně 625 Kč za tunu slámy. I když by tato možnost znamenala výhodnější pozici než při prodeji do Francie nebo Velké Británie, stále by se celkový příjem z hektaru pohyboval okolo Kč. Semeno Po zvážení reálných příjmů ze stonku (viz tabulka č 3) je dnes na Rakovnicku nereálné pěstovat konopí bez vedlejší produkce semínka. Současná hektarová výnosnost semene se pohybuje okolo 0,6 0,8 t/ha (MZe 2010) a jeho cena, na rozdíl od ceny krátkého konopného vlákna, se neustále zvyšuje Výnos semene v ČR (t/ha) 1 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 2 0,6 2 Výkupní cena Ex Farm (Kč/t) Tržby (Kč/ha) MZe Odhad autora 3 KSČR střední hodnota 4 Říha střední hodnota Tabulka č. 3: Tržby z produkce semene V roce 2010 dosáhla průměrná realizační cena (ex farm) 23 Kč/ kg. (Říha 2010) Při dodržení potřebné kvality může tato cena pro zemědělce velice zajímavá. Při počítání s nižší průměrnou hodnotou výnosu (tj. 0,6 t/ha) se celkové příjmy za semeno vyrovnají příjmům za stonek. V případě prodeje stonku do Holandska, Francie nebo Velké Británie jsou tržby za semeno dokonce znatelně vyšší. Jak je ukázáno v tabulce č. 4, konopí přináší zajímavý hektarový zisk při vhodném prodeji stonku i semínka. V případě že by se zemědělci podařila sláma prodat do Německa i Holandska, bylo by pěstování rentabilní i bez podpor a dotací. Po jejich započtení se celková rentabilita ještě zvýší a za ideálních podmínek může zisk z hektaru přesáhnout Kč. S tímto číslem by korespondovala nákladová rentabilita přesahující 60%. ISBN:

9 Prodej do tírna DE tírna NL spalovna ČR Náklad na produkci Tržby za semeno (0,6 t/ha) Tržby za stonek (8 t/ha) Podpory a dotace Zisk celkem Nákladová rentabilita 63% 43% 10% Tabulka 4 : Celkové náklady a tržby (Kč/ha), Bialbrzeskie, 2010 Místní zemědělci jsou ovšem limitováni kapacitou provozů v NL a DE, které již mají své dodavatele ve větší míře nesmlouvané. Proto nebude-li v ČR zprovozněn alespoň jeden provoz, který by umožnil výkup materiálu ve srovnatelných podmínkách jako v zahraničí (cca ok Kč), nebude pro české pěstitele zajímavé pěstovat konopí v takové formě, jaká je upřednostňována dnes, tj. pěstovat Bialobzeskie s relativně nízkým výnosem semene a vyšším výnosu stonku. Zprovoznění spalovny by v tomto případě nepomohlo. Při prodej stonku do spalovny by se nedalo počítat s vyšší nákladovou rentabilitou než 10%, produkce by byla zcela závislá na získaných dotacích. Alternativní odrůda Finola Kanadský přístup by mohl být za současných podmínek zajímavý i pro české zemědělství. Výkupní cena semene se nesnižuje, neustále jsou na český trh zaváděny nové produkty, které konopné semeno obsahují, případně jeho výtažky nebo olej. Dle KSČR a vlastních odhadů by mohla být každoročně domácí poptávka po konopném semenu až několik stovek tun. (KSČR 2011; ČSÚ 2011) Avšak současná česká produkce zdaleka nenaplňuje množstevní požadavky trhu. V případě pěstování finoly je nutné počítat s vyššími hektarovými náklady (tj. více jak Kč). Vyšší náklady jsou způsobeny hlavně dražším osivem (cena za 1 kg je minimálně 2x dražší), množstvím aplikovaného hnojiva (užití skoro 2x více draslíku) a dražším čištěním a sušením semene. Na druhou stranu je nižší výnos slámy spojen s nižšími náklady na lisování. Podobně jako u Bialobzeskieho jsou nejnákladnějšími pokožkami osivo (6 750 Kč), hnojiva (5 470Kč) a lisování stonku (4 000 Kč). Tyto tři pokožky tvoří dohromady přes 60% celkových nákladů. ISBN:

10 Operace Jednotková cena Cena (Kč/ha) Pronájem půdy + daň Osivo (30 kg) 1 (9 EUR Kč/kg) Orba Smykování a vláčení Setí Příprava půdy Dusík (80 kg) Kč/t Draslík (80 kg) Kč/t 1620 Fosfor (45 kg) Kč/t 1150 Aplikace hnojiv Sklízení semene Sečení stonku Obracení/hrabání Kč/balík (á Lisování 6 (6 t) kg) Čištění + sušení semene Kč/t (1,2 t) Celkem dle oficiálního poskytovatele semene 4 Draselná sůl 60%, 135 kg 2 Abrahám et. al Superfosfát 19%, 230 kg 3 LAV 27, 300 kg 6 reálná cena operace ve službě / nájmu půdy platná pro daný region Tabulka č. 5: Náklady produkce konopí na Rakovnicku (Kč/ ha), Finola 2010 Možné dosažené zemědělské dotace by pro Finolu byly nižší kvůli nižšímu příjmu z PPOPSP. Důvodem je nižší hektarový výsev. Celkově obdržené dotace pro Finolu dosahují Kč/ ha (4 574 Kč z SAPS a TOP-UP Kč z PPOPSP). Vyšší náklady, nižší dotace a celkově nižší příjmy ze stonku by mohly být jednoduše kompenzovány z vysoké sklizně semene. Maximální výnos (tj. 2 t/ha) není příliš reálný. Proto byla pro propočty brána v potaz sklizeň 1,2 kg semínka z hektaru, která byla lehce dosáhnuta ve Švýcarsku a dokonce překročena ve Francii. (Gage 2002) Tabulka č. 6 znázorňuje jednotlivé náklady a tržby u odrůdy Finola. Po posouzení různých možností prodeje slámy a semínka je zřejmé, že při dodržení kvality semena by bylo konopí vždy rentabilní i bez zemědělských dotací. Reálně by 1,2 t semene dokázalo plně pokrýt veškeré náklady na produkci a to i v případě prodeje slámy do spalovny v ČR. Při prodeji obou surovin by samozřejmě nejlépe vyšla možnost prodeje do Německa. Ovšem i tak je zisk z konopí při prodeji slámy pro energetické účely daleko zajímavější než v případě doposud pěstované odrůdy. Nejvýraznějšího zlepšení dosáhla nákladová rentabilita u varianty prodeje do místní spalovny. Oproti Bialobrzeskiemu se u Fionly zvýšila o více jak 30%. U dalších alternativ již nebylo zvýšení tak vysoké. ISBN:

11 Prodej do tírna DE tírna NL spalovna ČR Náklad na produkci Tržby za semeno (1,2 t/ha) Tržby za stonek (8 t/ha) Podpory a dotace Zisk celkem Nákladová rentabilita 76% 64% 42% ZÁVĚR Tabulka 6 : Celkové náklady a tržby (Kč/ha), Finola, 2010 V práci bylo zpracováváno téma nákladovosti výroby technického konopí a případně jeho rentability. Z údajů, které byly zpracovány, vyšlo, že náklady na hektar odrůdy Bialobrzeskie převyšují částku Kč na území Rakovnicka. V případě odrůdy Finola je pak tato částka ještě vyšší. Jelikož v ČR v současné době nemají zemědělci možnost prodat konopnou slámu do české fungující tírny, stávají se náklady na dopravu významným nákladem ovlivňujícím rentabilitu komodity. Na druhou stranu kdyby bylo v ČR dokončeno zprovoznění spalovny, která by dlouhodobě spalovala konopnou slámu, mohlo by být vytvořena stabilní poptávka po této surovině. Za současných podmínek a předpokládané výkupní ceně spalované suroviny by se současném řešení, tj. pěstování odrůdy Bialobrzeskie, výrazněji nevyplácelo. Nákladová rentabilita by byla o více jak 50% nebo 40% nižší než v případě prodeje do Německa, respektive Holandska. Ovšem po zhodnocení druhé varianty, tzv. kanadského modelu s odrůdou Finola, se jasně prokázalo, že tento model by mohl být pro zemědělce zajímavý i při prodeji slámy do plánované spalovny. Samostatný prodej semene by zaručil návratnost nákladů vložených do produkce i bez udělovaných dotací. Následný prodej stonku by spolu s přijatými dotacemi pouze zlepšil ekonomiku pěstování, při míře rentability přesahující 40%. Případný prodej stonku do tírny v Německu a Holandsku by znamenat pouze další zlepšení ekonomického výsledku a další zvýšení míry rentability a to až na 73% v případě německé varianty. ZDROJE Abrahám Z.,et. al. (2009): Technologie a ekonomika plodin [online]. VÚZT, Praha. [cit ] Dostupné z pi.gin.cz/vuzt/code.htm?menuid=589 Baraniecki P., Maňkowski J. (1995): Hemp fibre as a raw material for paper production in the aspect of natural environment protection. Zemědělská technika, vol. 3, p ISSN: Carus M., Piotrowski S. (2010): Increasing demand for European hemp fibres: A sustainable raw material for bio-based composites. [on-line] Report on Industrial Hemp. Nova-Institut, Hürth, p ISSN: [cit ] Dostupné z Clarke R. (1999): Botany of Genus Cannabis. Advances in Hemp research. Ranalli P. (ed.). Food Products Press, New York, p ISBN: ISBN:

12 Callaway J. C. (2011): Some things you should know about FINOLA [on-line]. [cit ]. Dostupné z com/finola_basic_info_ pdf. Český statistický úřad (ČSÚ) (2011): Databáze zahraničního obchodu. [on-line]. [cit ] Dostupné z cz/pll/stazo/stazo.stazo. Gabrielová, H. Analýza sektoru konopí. [online]. Konopa, 2010 [cit ]. Dostupné z: o pdf Gage H. (2002): Finola Progress Journal of Industrial Hemp, vol. 7, p ISSN: Government of Alberta (2011): Industrial Hemp Production in Canada [on-line]. [cit ]. Dostupné z agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/econ9631 Grabowska L., Strybe M., Rezselska M. (2007): Hemp Application in Poland. [on-line] International Conference in Hürth/Köln, th November. [cit ] Dostupné z pdf Hermann A. (2010): Agronomie konopí, konopné semínko jako zdroj lidské výživy. Přednáška ČZU v Praze, 28. Května. Konopářský svaz České republiky (2011): Rozhovor s předsedkyní M. Širokou. Praha, Ministerstvo Zemědělství ČR (2010): Len, konopí - situační a výhledová zpráva. Praha. ISBN Obršlík J.(2002): Z historie pěstování konopí v Čechách a na Moravě. Tématická příloha Konopí. Úroda, vol. 7. Profi Press, Praha; ISSN Pallesen B. (2010): Hemp as organic protein source for pigs and poultry. [on-line] Eco Amino Conference, Aarhus, 4 th November. [cit ]. Dostupné z dk/oekologi/proteinforsyning-til-husdyr/filer/101115_ EcoAminoConf_BodilPallesen.pdf. Ranalli P. (1999): Advances in Hemp Research. Food Products Press, New York. ISBN: Roulac J. (1997): Hemp Horizons. Chelsea Green Publishing Company, Vermont. ISBN: Ruman М., Klvaňová L. (2008): Konopí : Staronový přítel člověka. Konopa, Chraštice. ISBN: Říha V. (2010): Technické konopí a jeho využití v praxi. AgroBASE, vol. 4. Agrární komora ČR, Olomouc. Sladký V., et. al. (2004): Konopí, šance pro zemědělství a průmysl. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha. ISBN Sumach A. (1995): Canada grows North American s first modern hemp crop. Journal of the International Hemp Association. International Hemp Association, Postbus, vol. 2, p ISSN X. Stafford P. (1993) Psychedelics Encyclopedia. Berkeley, California. ISBN: Široká M. (2007) Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky. AGRO. Vol Awecomm, České Budějovice. ISSN: X Tošovská M. (2002). Legislativa a podpory pěstování konopí v EU a ČR. Tématická příloha Konopí. Úroda. vol. 7. Profi Press, Praha; ISSN ISBN:

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Tisk a distribuce TYPO J. Jehlička, Třebichovice 9, 237 06 p. Libušín, e-mail: typo.jj@volny.cz

Tisk a distribuce TYPO J. Jehlička, Třebichovice 9, 237 06 p. Libušín, e-mail: typo.jj@volny.cz ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agra Europe, London Agrární komora České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Český statistický úřad Ministerstvo financí České

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

PRODUKCE A RENTABILITA OLEJNIN OIL PLANT PRODUCTION AND PROFITABILITY. Petra Beránková, Kateřina Kovářová

PRODUKCE A RENTABILITA OLEJNIN OIL PLANT PRODUCTION AND PROFITABILITY. Petra Beránková, Kateřina Kovářová PRODUKCE A RENTABILITA OLEJNIN OIL PLANT PRODUCTION AND PROFITABILITY Petra Beránková, Kateřina Kovářová Anotace: Situaci na českém trhu olejnin lze charakterizovat prudkým růstem osevních ploch. Z celkových

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Olejný len Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Charakterizace Linum usitatissimum L. a jeho technologických typů (A) Přadný len (B) Olejnopřadný len (dvojitě

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING Zdeněk Abrham, David Andert, Oldřich Mužík, Milan Herout Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy

Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy Autor: Michael Karus, koordinátor Evropského konopářského sdružení (EIHA) a ředitel Nova-Institutu (Německo), únor

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agritec s. r. o. Šumperk ATOK Asociace Textilního Oděvního Kožedělného průmyslu CELC Evropská konfederace lnu a konopí Český statistický

Více

Situační a výhledová zpráva. * Pokles pěstitelských ploch luskovin v ČR pokračoval i v roce 2002

Situační a výhledová zpráva. * Pokles pěstitelských ploch luskovin v ČR pokračoval i v roce 2002 Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY * Pokles pěstitelských ploch luskovin v ČR pokračoval i v roce 2002 * Nepříznivé faktory snížily výnosy i kvalitu semene luskovin * Rozhodování zemědělců o přínosu

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více

Situační a výhledová zpráva. * Úroda přadného lnu z roku 2001 silně poškozena nepřízní počasí v době sklizně v ČR i v EU

Situační a výhledová zpráva. * Úroda přadného lnu z roku 2001 silně poškozena nepřízní počasí v době sklizně v ČR i v EU Situační a výhledová zpráva LEN A KONOPÍ * Úroda přadného lnu z roku 2001 silně poškozena nepřízní počasí v době sklizně v ČR i v EU * Nedostatek domácí suroviny pro zpracovatelský průmysl trvá * Zásoby

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

VYBRANÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH OVOCE V ČR SELECTED FACTORS INFLUENCE OF FRUIT MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. Helena Chládková

VYBRANÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH OVOCE V ČR SELECTED FACTORS INFLUENCE OF FRUIT MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. Helena Chládková VYBRANÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH OVOCE V ČR SELECTED FACTORS INFLUENCE OF FRUIT MARKET IN THE CZECH REPUBLIC Helena Chládková Anotace: Výrazným negativním rysem českého ovocnářství je stárnutí intenzivních

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

Jakost a zpeněžování u semene řepky olejné

Jakost a zpeněžování u semene řepky olejné Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Jakost a zpeněžování u semene řepky olejné Teze k diplomové práci Vedoucí diplomové práce: Ing. Miroslav Samek,

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Marketingový rok je pro přadný len stanoven od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. OBSAH

Marketingový rok je pro přadný len stanoven od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. OBSAH Odbor rostlinné výroby MZe ČR Odpovědný odborný redaktor: Ing. Marie Tošovská, CSc. MZe ČR Bc. Irena Buchtová MZe ČR Ředitel odboru: Ing. Zdeněk Trnka MZe ČR Zdroje informací, zpracovatelé podkladů: Agritec

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Conseq Investment Management a. s. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu.

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Zpráva o trhu zeleniny. Vydavatel Obsah Strana

Zpráva o trhu zeleniny. Vydavatel Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( : 222 871 428 fax : 222 871 536 email : tis.zelenina@szif.cz AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. číslo 27

Více

Biomasa & Energetika Praha

Biomasa & Energetika Praha P. Voláková 1,M. Míka 2, B. Klápště 2, O.Jankovský 2,V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3 VERNER, a.s. Biomasa & Energetika 2011 29.11.2011 Praha Blokové uhelné

Více

Zpráva o trhu zeleniny. Vydavatel Obsah Strana

Zpráva o trhu zeleniny. Vydavatel Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( : 222 871 428 fax : 222 871 536 email : tis.zelenina@szif.cz AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. číslo 23

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agritec s.r.o. Šumperk-Temenice ATOK Asociace Textilního Oděvního Kožedělného průmyslu CELC Evropská konfederace lnu a konopí Český statistický

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 175 Poř. č. Len olejný Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 1,6 2,0 1,2 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 16000 16000 16000 3 Tržba z prodeje

Více

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ The Influence of Certified and Farmer Seed Potatoes on the Yield and its Formation in Ecological Farming Jiří

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

POUŽITÉ ZKRATKY: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Institucí: Sdružení evropských vinařských regionů Česká republika. Evropská unie

POUŽITÉ ZKRATKY: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Institucí: Sdružení evropských vinařských regionů Česká republika. Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ IP Sb. SOT SVZ SZP vinařský rok POUŽITÉ ZKRATKY: Obecné Integrovaná produkce révy vinné Sbírka zákonů ČR Společná organizace trhu Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KONKURENCESCHOPNOST CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY. Kamila Havlíčková, Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KONKURENCESCHOPNOST CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY. Kamila Havlíčková, Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KONKURENCESCHOPNOST CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY Kamila Havlíčková, Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček 1. ÚVOD S rostoucí poptávkou po biomase pro energetické účely se stává stále důležitější

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

TUHÁ BIOPALIVA Z TRAVNÍCH POROSTŮ

TUHÁ BIOPALIVA Z TRAVNÍCH POROSTŮ TUHÁ BIOPALIVA Z TRAVNÍCH POROSTŮ SOLID BIOFUEL FROM GRASSLAND BIOMASS Z. Abrham, M.Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract The recent years are characterized by reduction of

Více

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Seminář SPJTS 6. 3. 2013 Současná situace v travním

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Odhad možného výpočtu stropu pro podnik

Odhad možného výpočtu stropu pro podnik Odhad možného výpočtu stropu pro podnik V současnosti jsou diskutovány dva modely alokace přímých plateb a stanovení jejich výše pro jednotlivé členské země. Prvním z nich je takzvaný model osmdesát procent

Více

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE Jaroslav Jánský, Iva Živělová Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou trhu s

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více