len a konopí 2014 Lnářský svaz ČR seznam doporuèených odrùd pøehled odrùd len setý konopí seté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "len a konopí 2014 Lnářský svaz ČR seznam doporuèených odrùd pøehled odrùd len setý konopí seté"

Transkript

1 len a konopí 2014 Lnářský svaz ČR seznam doporuèených odrùd len setý pøehled odrùd konopí seté

2 odrùdy 2014 ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD seznam doporuèených odrùd len setý pøehled odrùd konopí seté

3 Národní odrùdový úøad a Lnáøský svaz v ÈR dìkuje za odbornou a technickou spolupráci pøi tvorbì této publikace následujícím: AGRITEC, výzkum, šlechtìní a slu by, s.r.o. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. SEMPRA PRAHA a.s., ŠS Slapy u Tábora ZEMSERVIS zkušební stanice Domanínek, s.r.o. Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský se sídlem v Brnì, Národní odrùdový úøad, Brno Tato publikace nesmí být pøetiskována vcelku nebo po èástech, uchovávána v médiích, pøenášena nebo uvádìna do obìhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických èi jiných prostøedkù bez povolení ÚKZÚZ. ISBN

4 OBSAH Úvod... 5 Jak pracovat s publikací... 6 Doporuèování odrùd... 7 Ochrana práv k odrùdám... 8 Pracovištì pro polní odrùdové zkoušky ÚKZÚZ a jiných subjektù v ÈR... 9 Charakteristiky zkušebních stanic, genetické pùdní typy, pùdní druhy Seznam doporuèených odrùd Len setý Vývoj ploch a vyu ití Výsledky pokusù s registrovanými odrùdami lnu setého Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd Výsledky pokusù s registrovanými odrùdami lnu setého na semeno Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd Popisy odrùd Mno itelské plochy Nejdùle itìjší choroby lnu setého Pøehled odrùd Konopí seté Vývoj ploch a vyu ití Výsledky pokusù s registrovanými odrùdami konopí setého Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd Popisy odrùd Nejdùle itìjší choroby konopí setého Odrùdy lnu a konopí uvedené v Seznamu odrùd (aktuálnì k ) Odrùdy lnu a konopí uvedené ve Spoleèném katalogu (32. úplné vydání ) Adresáø firem a institucí

5

6 odrùdy 2014 ÚVOD Pøedkládáme vám nové vydání publikace o vlastnostech odrùd lnu a konopí setého. V první èásti, týkající se lnu setého, vychází Seznam doporuèených odrùd, kterým se naplòuje ustanovení 38 zákona è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obìhu osiva a sadby). Seznam doporuèených odrùd obsahuje navíc kvalitativnì novou informaci doporuèení a mìl by být pravidelnì vydáván pro vìtšinu významných plodin. Pro nìkteré druhy, kde dosud nejsou vytvoøeny podmínky k vydávání Seznamu doporuèených odrùd, budeme dále prezentovat informace v øadì Pøehled odrùd, v ní zveøejòujeme vše podstatné o odrùdových vlastnostech, nemáme však z objektivních dùvodù dostatek informací k vyhodnocení tìchto vlastností formou doporuèení. Pøehled odrùd konopí setého tvoøí druhou èást publikace. Údaje pou ité pro vydání této publikace vycházejí z výsledkù vedených ve víceleté øadì, poslední zahrnutý sklizòový roèník byl Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 5

7 2014 odrùdy JAK PRACOVAT S PUBLIKACÍ Tato publikace má slou it pøedevším pìstitelùm, zpracovatelùm, mno itelùm a celé odborné veøejnosti jako vodítko v široké nabídce odrùd. Pìstitelé by mìli upøednostòovat odrùdy uvedené v seznamu pokud nemají dùkazy èi zkušenosti, e jiná odrùda je pro jejich konkrétní stanovištní a pìstební podmínky vhodnìjší. Informace zde uvádìné vychází z víceletého ovìøování osvìdèených i perspektivních odrùd v široké síti pokusných míst v Èeské republice a pøedstavují takto pomìrnì pøesné a objektivní odhady jejich vlastností. Termínem odhady chceme zdùraznit, e na konkrétní lokalitì mù e dojít k mírné odchylce od námi uvádìných vlastností. Aktuální stav odrùdy bude v dy výslednicí vztahu genetického základu odrùdy a prostøedí, které ovlivòuje projev jednotlivých znakù. Zde je nutné upozornit na riziko ménì pøesného odhadu u odrùd zkoušených menší poèet let (nové odrùdy). Na tento fakt je u jednotlivých odrùd upozornìno a je na zvá ení ka dého u ivatele tìchto odrùd, jak posoudí míru rizika spojenou s ka dou novinkou, zejména s ohledem na frekvenci chorob a jakostní ukazatele. Obecnì lze doporuèit, aby s rozšiøováním pìstování nových odrùd bylo postupováno obezøetnì. Nakonec je v dy nejcennìjší vlastní zkušenost s odrùdou, která by však mohla být draze zaplacena chybným rozhodnutím o náhlém pøechodu na jinou odrùdovou skladbu. Chce-li být pìstitel ekonomický úspìšný, musí mimo jiné respektovat pøedevším tyto podmínky: stanovení u itkového smìru (pìstování pro vlákno, pro energetické úèely, výroba osiva apod.) volbu nejvhodnìjší odrùdy pro zvolený úèel a dané klimatické a pùdní podmínky kvalitní osivo respektování agrotechniky ve vztahu k odrùdì a u itkovému smìru Následující obecný pøehled publikovaných vlastností odrùd uvádí svým souhrnem nejdùle itìjší informace o odrùdì, potøebné ke správnému rozhodnutí o odrùdové skladbì. Je zøejmé, e pìstitel musí pøi výbìru odrùd zohlednit zejména místní podmínky ve vztahu k plodinì (výrobní typ, klimatické charakteristiky, výskyt chorob apod.) a rovnì po adavky odbìratele, jeho zájmem je podpoøit pìstování odrùd s jasnì definovanou jakostí. Ka dá plodina je doplnìna struèným popisem odrùd, kde jsou zvýraznìny pøednosti odrùdy, pøípadnì pìstitelská rizika. U zahranièních odrùd je za firmou udr ovatele uveden stát pomocí mezinárodního oznaèení vozidel. 6 Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod

8 odrùdy 2014 DOPORUÈOVÁNÍ ODRÙD ÚKZÚZ byl na základì 38 odst. 3 zákona è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obìhu osiva a sadby), ve znìní pozdìjších pøedpisù, povìøen Ministerstvem zemìdìlství u vybraných plodin provádìním pokusù pro Seznam doporuèených odrùd. Následnì ÚKZÚZ uzavøel smlouvy s tzv. garanty (Agrární komora ÈR, VÚPS), kteøí zejména finanènì prostøednictvím dotaèního titulu 9.A.b.4) zajiš ují financování zkoušení na pracovištích mimo ÚKZÚZ. Byly jmenovány odborné komise pro jednotlivé plodiny nebo skupiny plodin, které projednávají veškerou problematiku týkající se zkoušení odrùd pro Seznam doporuèených odrùd vèetnì doporuèení odrùd. Zkoušení odrùd probíhá podle metodik ÚKZÚZ pro provádìní zkoušek u itné hodnoty. Odrùdy jsou nejprve hodnoceny v rámci zkoušek pro registraci ÚKZÚZ. Po registraci odrùdy mù e udr ovatel nebo zmocnìný zástupce podat ádost o zaøazení do zkoušek pro Seznam doporuèených odrùd. Podle délky zkoušení a dosa ených výsledkù ve zkouškách je pak odrùdì na základì výchozích kritérií pro doporuèování pøidìlena kategorie doporuèení. Výchozí kritéria pro doporuèení odrùd lnu setého výnos neroseného stonku výnos celkového vlákna obsah celkového vlákna výnos semene Z hlediska doporuèování jsou odrùdy rozdìleny do nìkolika kategorií: odrùdy pøedbì nì doporuèené odrùdy novì zaøazené do zkoušek pro doporuèování s nejménì tøíletými výsledky zkoušení (PD) odrùdy doporuèené odrùdy zkoušené nejménì ètyøi roky a splòující výchozí kritéria pro doporuèení (D) odrùdy ostatní odrùdy zkoušené nejménì ètyøi roky a nesplòující nìkteré z výchozích kritérií pro doporuèení (O) Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 7

9 2014 odrùdy OCHRANA PRÁV K ODRÙDÁM Ochrana práv k odrùdám zajiš uje dr iteli šlechtitelských práv výluèné právo k vyu ívání chránìné odrùdy (tj. výroba nebo mno ení, úprava za úèelem mno ení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádìní do obìhu, vývoz, dovoz, skladování pro nìkterý z tìchto úèelù). Dr itel šlechtitelských práv mù e jiné osobì poskytnout souhlas s vyu íváním chránìné odrùdy a stanovit výši licenèních poplatkù za vyu ívání odrùdy. Jako doplòkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrùdì udìlena národní ochranná práva podle zákona è. 408/2000 Sb., o ochranì práv k odrùdám, ve znìní pozdìjších pøedpisù nebo odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94), pøípadnì je podána ádost o udìlení tìchto práv. Údaje týkající se ochranných práv podle zákona 408/2000 Sb. nejsou uvedeny, pokud je odrùdì udìleno odrùdové právo Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94). Seznam pou itých zkratek: PO udìlena ochranná práva k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb. P podána ádost o udìlení ochranných práv k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb. CPG udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94) CPA podána ádost o udìlení odrùdových práv Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94) Jedná se o informativní údaj, u kterého mù e dojít od vydání publikace ke zmìnám. 8 Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod

10 odrùdy 2014 OSTRAVA ZLÍN PRACOVIŠTÌ PRO POLNÍ ODRÙDOVÉ ZKOUŠKY ÚKZÚZ A JINÝCH SUBJEKTÙ V ÈR skupina plodin: LEN A KONOPÍ Chrastava LIBEREC ÚSTÍ NAD LABEM atec HRADEC KRÁLOVÉ PRAHA PARDUBICE Šumperk Èáslav OLOMOUC Slapy JIHLAVA Domanínek Vìrovany Jaromìøice nad Rok. BRNO ÈESKÉ BUDÌJOVICE Lednice zkušební stanice ÚKZÚZ zkušební místo jiných subjektů Krásné Údolí KARLOVY VARY PLZEÒ Staòkov Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 9

11 2014 odrùdy Charakteristiky zkušebních stanic Zkušební stanice Kód stanice Výrobní oblast Nadmoøská výška (m) Dlouhodobá prùmìrná teplota t30( C) Dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s30 (mm) Pùdní typ a druh nový Èáslav- Filipov CAS Ø 260 8,9 555 ÈMh- h Domanínek* DOM B 570 6,5 651 PZk - h Chrastava CHT O 350 8,0 738 HMl- ph Jaromìøice nad Rok. JAR O 425 8,0 481 HMm- jh Krásné Údolí KUD P 647 6,1 605 KMm- hp Lednice na Moravì LED K 171 9,6 461 ÈMm-h Slapy u Tábora** SP B 505 7,5 594 HMl- ph Staòkov STV O 370 8,1 537 HMm- h Šumperk*** SU O 315 7,5 693 HMI - h Vìrovany VER Ø 207 8,7 502 ÈMh- h atec ZAT Ø 285 9,0 439 ÈMh -jh Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) * Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) ** Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) *** Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod

12 odrùdy 2014 Genetický pùdní typ a subtyp Zkratka ÈMm ÈMh HMm HMl KMm PZm PZk KMg LMm LMg PGm LIm FMm Nezkrácený výklad (morfogenetický klasifikaèní systém pùd 1991) Èernozem typická Èernozem hnìdozemní Hnìdozem typická Hnìdozem luvizemní Kambizem typická Podzol typický Podzol kambizemní Kambizem pseudoglejová Luvizem typická Luvizem pseudoglejová Pseudoglej typický Litozem typická Fluvizem typická Pùdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky) Zkratka p hp ph h jh jv j Nezkrácený výklad (Novák) písèitá pùda (lehká) hlinitopísèitá pùda (lehká) písèitohlinitá pùda (støední) hlinitá pùda (støední) jílovitohlinitá pùda (tì ká) jílovitá pùda (tì ká) jíl (tì ká) Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 11

13

14 SEZNAM DOPORUÈENÝCH ODRÙD

15 2014 odrùdy LEN SETÝ Linum usitatissimum L. Vývoj ploch a vyu ití Osevní plochy lnu v Èesku jsou nízké a trvale kolísají. Za poslední ètyøi roky byla sklizòová plocha v roce 2010 ètyøi tisíce hektarù, v roce 2011 kolem dvou a pùl tisíce hektarù a v posledních dvou letech kolem jednoho a pùl tisíce hektarù. Pìstuje se výhradnì len olejný, pìstování pøadného lnu skonèilo v Èesku v roce Spolu s výkonnìjší sklízecí technikou se zaèíná vyu ívat i lnìný stonek na netextilní vyu ití. Napøíklad v papírenském prùmyslu se pou ívá pøi výrobì nejkvalitnìjšího papíru, ve stavebnictví pro zvukové a tepelné izolaèní materiály, dále jako geotextilie k protierozní ochranì svahù, v zemìdìlství na mulèovací textilie a v dalších oborech. Tento malý výèet ukazuje velkou perspektivnost lnu. VÝSLEDKY POKUSÙ S REGISTROVANÝMI ODRÙDAMI LNU SETÉHO V roce 2010 byl zahájen ètyøletý cyklus zkoušení odrùd lnu setého. V prvním roce byly zkoušeny 3 odrùdy olejného lnu Lola, Jantar, Amon a také na porovnání 2 odrùdy pøadného lnu Tábor a Venica. Ve druhém roce pøibyla do zkoušení nová odrùda olejného lnu Raciol. Ve ètvrtém roce byla zaøazena do zkoušení nejnovìjší odrùda Libra. Po ètyøech letech byl cyklus vyhodnocen a ukonèen. Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem odrùd Odrùdy nebyly ošetøeny fungicidy a osivo nebylo moøeno. Hnojení N se provádìlo pøed setím v dávce 20 kg è../ha po obilovinì nebo max. 10 kg è../ha po okopaninì. K odrùdám olejného lnu byly pøiøazeny na srovnání 2 tradièní odrùdy pøadného lnu Tábor a Venica. Odrùdy pøadného lnu nebyly oddìleny v podbloku, ale byly vysévány podle jednotného plánku mezi lnem olejným. Výsevek u lnu olejného byl 15 milionù klíèivých semen a u lnu pøadného 25 milionù klíèivých semen na hektar. Len se sklízel z parcel postupnì podle dozrávání v plné zralosti. 14 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

16 odrùdy 2014 Výnos neroseného stonku Výnosy neroseného stonku jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru ( ) ovìøovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje ke stonku o vlhkosti 15 %. Výnos celkového vlákna Znak spojující výnos neroseného stonku a technologickou kvalitu, tj. obsah vlákna. Výnosy vlákna jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru ( ) ovìøovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k nerosenému stonku o vlhkosti 15 %. Výnos semene Výnosy semene jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru ( ) ovìøovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 12 %. Obsah celkového vlákna Obsah vlákna je geneticky podmínìn, mù e být ovlivnìn klimatickými podmínkami roèníku, lokalitou, pøípadnì hnojením. Další hospodáøské vlastnosti HTS (g) v suchém období mù e být ovlivnìna roèníkem. Délka rostlin (cm) je podstatnì ovlivnìna odrùdou a roèníkem. Doba od setí do zaèátku kvetení (dny) mù e být ovlivnìna roèníkem. Odolnost proti chorobám V polním hodnocení se v pokusech sleduje napadení komplexem chorob koøenù a báze stonkù lnu (Fusarium oxysporum f.sp. lini, Pythium spp., Thielaviopsis bassicola, Phoma exiqua var. linicola syn. Ascochyta linicola, Rhizoctonia solani). Vzhledem k malému poètu odrùd a lokalit není dostatek hodnocení se silným výskytem patogena. Proto není tento údaj uvádìn. Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 15

17 2014 odrùdy Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd lnu setého Výsledky z let Kategorie doporuèení O D D O PD O O Prùmìr v t.ha -1 Lola Jantar Amon Raciol Libra Tábor Venica Rok registrace Výnos: Výnos neroseného stonku (%) 5, Výnos celkového vlákna (%) 1, Výnos semene (%) 1, Technologické údaje: Obsah celkového vlákna (%) 84,2 95,8 93,1 87,7 91,4 130,6 117,2 Agronomická charakteristika HTS (g) 6,0 6,5 6,0 5,8 6,7 5,2 5,4 Délka rostlin (cm) Doba od setí do zaèátku kvetení (dny) Vysvìtlivky: odrùdy PD pøedbì nì doporuèené D doporuèené O ostatní 16 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

18 VÝSLEDKY POKUSÙ S REGISTROVANÝMI ODRÙDAMI LNU SETÉHO NA SEMENO odrùdy 2014 Sklizené semeno se v souèasnosti vyu ívá pøevá nì v potravináøství. V roce 2013 byl dosa en prùmìrný výnos 1,37 t/ha. Vyu ití semene lnu se rozdìluje v praxi podle obsahu základních mastných kyselin (MK) do dvou skupin: 1: do první skupiny patøí odrùdy s nezmìnìnou skladbou MK. Mají vysoký obsah esenciální kyseliny alfa-linolenové a nízký obsah kyseliny linolové. Pou ívaly se pro technické úèely jako vysychavý lnìný olej pøi výrobì pomalu schnoucích barev a lakù. Vzhledem k malé pìstební ploše se pro tento úèel ji nevyu ívají. Mnohem významnìjší je nové vyu ití v potravináøské výrobì pro zpracování semene lisováním oleje za studena. Lnìné semeno tìchto odrùd je zdrojem dùle ité esenciální nenasycené mastné kyseliny alfa-linolenové. Ta je pro ivot nepostradatelná, proto e si ji lidské tìlo nedoká e samo vyrobit. Mimo jiné má pøíznivý vliv na sni ování obsahu cholesterolu v krvi. Olej z této speciální výroby se lisuje za studena, bez pøístupu vzduchu a svìtla. 2: do druhé skupiny patøí odrùdy u kterých byl zmìnìn pomìr MK. Vìtšinou mají velmi vysoký obsah kyseliny linolové a velmi nízký obsah kyseliny alfa-linolenové, pøípadnì mohou mít i zcela jiné pomìry. Pou ívají se v tukovém prùmyslu k získání lnìného oleje bì né potravináøské kvality. Lnìné semeno je také velmi ádané v pekárenském prùmyslu. Pøi výrobì pekaøských výrobkù se do tìsta i na posyp vyu ívají všechny odrùdy lnu obou skupin. Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 17

19 2014 odrùdy Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem odrùd Odrùdy nebyly ošetøeny fungicidy a osivo nebylo moøeno. Hnojení dusíkem se provádìlo pøed setím v dávce 20 kg è../ha po obilovinì nebo 10 kg è../ha po okopaninì. Výsevek byl 12,5 milionù klíèivých semen na hektar. Výnos semene Výnosy semene jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) všech odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 12 %. Výnos tuku Znak spojující výnos semene a technologickou kvalitu, tj. obsah tuku. Výnosy tuku jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) všech odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 12 %. Obsah tuku a jeho slo ení V první skupinì je odrùda Libra s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové a nízkým obsahem kyseliny linolové. Ve druhé skupinì jsou odrùdy Lola, Jantar a Amon s velmi vysokým obsahem kyseliny linolové a velmi nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové. Je zde i odrùda Raciol se støednì vysokým obsahem kyseliny linolové i alfa-linolenové. Jódové èíslo Jódové èíslo se podle ÈSN ISO 3961 vyjadøuje v gramech jódu, vzta ených na 100 g tuku. S vyšším jódovým èíslem souvisí vyšší obsah nenasycených MK a ni ší oxidaèní stabilita a trvanlivost oleje. Další hospodáøské vlastnosti Zralost (dny) je vypoètena odeètením doby vegetace (suma dnù od setí do zralosti) od odrùdy Libra. Kladná diference znaèí, e je odrùda pozdnìjší a naopak. Délka rostlin (cm) je podstatnì ovlivnìna odrùdou a roèníkem. HTS (g) v suchém období mù e být ovlivnìna roèníkem. Odolnost proti chorobám V polním hodnocení se v pokusech sleduje napadení komplexem chorob koøenù a báze stonkù lnu. Vzhledem k malému poètu odrùd a lokalit není dostatek hodnocení se silným výskytem patogena. Proto není tento údaj uvádìn. 18 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

20 odrùdy 2014 Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd lnu setého na semeno Výsledky z let Kategorie odrùd Odrůdy s původní skladbou MK Odrůdy se změněnou skladbou MK Prùmìr v t.ha -1 Libra Lola Amon Raciol Rok registrace Výnos: Výnos semene (%) 2, Výnos tuku (%) 0, Agronomická charakteristika: Zralost (dny) Délka rostlin (cm) HTS (g) 6,56 5,86 5,74 6,04 Kvalita semene v sušinì: Obsah tuku (%) 48,4 42,8 45,8 44,0 Jódové èíslo Skladba mastných kyselin: Obsah kyseliny olejové (%) 15,0 13,7 15,3 16,3 Obsah kyseliny linolové (%) 16,3 72,4 70,8 39,8 Obsah kyseliny alfa-linolenové (%) 57,5 3,0 2,2 32,5 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 19

21 2014 odrùdy POPISY ODRÙD Odrùdy tradièního typu Jedná se o odrùdy vìtšinou hnìdosemenné, s nezmìnìnou skladbou mastných kyselin v oleji. LIBRA CPG Støednì raná odrùda, barva semene hnìdá, rostliny nízké. Barva plnì vyvinutého kvìtu bledìmodrá. Výnos semene vysoký. Jódové èíslo vysoké. Obsah kyseliny alfa-linolenové vysoký a linolové nízký. Odrùda k produkci semene na lisování oleje za studena pro speciální potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pøednosti: Velmi vysoký výnos tuku, vysoký a velmi vysoký obsah tuku. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: Limagrain Nederland B.V., NL Zástupce v ÈR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Registrace: Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

22 Odrùdy se zmìnìným pomìrem MK odrùdy 2014 U tìchto odrùd byla šlechtìním zmìnìna skladba mastných kyselin alfa- linolenové a linolové. V této kategorii se vyskytují odrùdy s hnìdým i lutým semenem. AMON PO Polopozdní odrùda, barva semene lutá, rostliny nízké a støednì vysoké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrá. Výnos semene støednì vysoký. Výnos tuku støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji. Obsah kyseliny alfa-linolenové velmi nízký a linolové velmi vysoký. Jódové èíslo nízké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pøednosti: Vysoký obsah tuku. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtìní a slu by, s.r.o. Registrace: 2007 LOLA CPG Støednì raná odrùda, barva semene hnìdá, rostliny nízké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrá. Výnos semene støednì vysoký. Výnos tuku støednì vysoký a nízký. Obsah tuku nízký a støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji. Obsah kyseliny alfa- linolenové velmi nízký a linolové velmi vysoký. Jódové èíslo nízké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: Limagrain Nederland B.V., NL Zástupce v ÈR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Registrace: 1999 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 21

23 2014 odrùdy JANTAR PO Pozdní odrùda, barva semene lutá, rostliny nízké a støednì vysoké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrá. Obsah tuku støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji. Obsah kyseliny alfa-linolenové velmi nízký a linolové velmi vysoký. Jódové èíslo nízké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: SEMPRA PRAHA a.s. Registrace: 2006 RACIOL PO Polopozdní odrùda, barva semene lutá, rostliny nízké a støednì vysoké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrofialová. Výnos semene nízký. Výnos tuku nízký. Obsah tuku støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba mastných kyselin v oleji v jiném pomìru, ne u ostatních odrùd této skupiny. Obsah kyseliny alfa-linolenové dosahuje úrovnì kolem 30 % a obsah kyseliny linolové úrovnì kolem 40 %. Jódové èíslo støednì vysoké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pøednosti: Netypická skladba mastných kyselin v oleji. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtìní a slu by, s.r.o. Registrace: 2011 Poznámka: CPG udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94 PO udìlena ochranná práva k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb. 22 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

24 odrùdy 2014 Len setý olejný vývoj ploch, produkce a výnosù ,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 Sklizòová plocha Produkce Výnos Údaje: Èeský statistický úøad Uznané mno itelské plochy registrovaných odrùd lnu olejného (elita + certifikované C1 osivo) ha % ha % ha % ha % Amon Lola Flanders Jantar Libra Raciol celkem Údaje: ÚKZÚZ odbor osiva a sadby Praha - Motol Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 23

25 2014 odrùdy Nejdùle itìjší choroby lnu setého Komplex chorob koøenù a báze stonkù lnu (Fusarium oxysporum f.sp. lini, Pythium spp., Thielaviopsis bassicola, Phoma exiqua var. linicola syn. Ascochyta linicola, Rhizoctonia solani) Choroby koøenù a báze stonkù lnu zpùsobuje komplex pùdních hub. Obvykle je prvotní napadení koøenomorkou (Rhizoctonia spp.), pozdìji nastupuje fuzárium ( Fusarium spp.) a další. Tato zmìna druhového spektra pùvodcù onemocnìní mù e probíhat na stejné rostlinì v rùzných rùstových fázích. Èerná hniloba koøenù (Thielaviopsis bassicola) Patogen napadá zejména porosty oslabené nepøíznivými podmínkami prostøedí. Napadené rostliny se odshora zbarvují skoøicovì hnìdì a cihlovì èervenì, zbarvení je patrné zejména na okrajích a hrotech listù. Listy neopadávají a zùstávají pevnì pøitisknuté ke stonku. V nìkterých pøípadech mohou rostliny zùstat zelené, ale postupnì se opo ïují v rùstu a zakrsávají. Na koøenech napadených rostlin jsou tmavošedé a èerné skvrny, poko ka koøenù je popraskaná a rostlinu lze snadno vytáhnout z pùdy. S postupem infekce napadené rostliny odumírají. Zdrojem infekce je pùda. Fomové vadnutí (usychání lnu) (Phoma exiqua var. linicola syn. Ascochyta linicola) Patogen napadá len ji na zaèátku vegetace. Zpùsobuje loutnutí a odumírání klíèkù bìhem klíèení a hnìdnutí koøenového krèku. Symptomy usychání stonkù lnu se zpravidla objevují na zaèátku kvetení. Napadená rostlina vadne, listy jsou svìtle luté, stonky málo vìtvené, kvìty zasychají, tobolky, pokud se vyvinou jsou hluché. Na spodní tøetinì stonku se vytváøejí tmavé skvrny, poko ka se odlupuje. Typickým symptomem je zahnìdlá báze stonku a èást kùlového koøene a dále výskyt èerných pyknid na napadených pletivech. Zdrojem infekce je pùda a osivo. Fuzariózy lnu (Fusarium oxysporum f.sp. lini, Fusarium spp. ) Fuzária napadají len ji bìhem vzcházení. V této fázi zpùsobují padání klíèkù lnu. Typickým symptomem je zmìknutí pletiv v místì koøenového krèku, bez výrazných barevných zmìn. Napadení ve fázi stromeèku a na zaèátku rychlého rùstu se projevuje vadnutím a loutnutím vegetaèního vrcholu a následnì celé rostliny. Typické je ohnutí vegetaèního vrcholu, podobné vláhovému deficitu. Listy nejprve svìtlají a loutnou, pozdìji hnìdnou. Hnìdé odumøelé listy neopadávají, ale zùstávají viset na stonku. Na bázi stonku napadených rostlin se odlupuje poko ka, na øezu 24 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

26 odrùdy 2014 je patrné èervené nebo hnìdé zbarvení cévních svazkù. S rozvojem onemocnìní postupnì odumírá celá rostlina. Napadení rostlin v období mezi kvetením a zráním se projevuje jako komplexní onemocnìní koøenù a báze stonku. Dochází k pøerušení cévních svazkù a rostlina odumírá nedostatkem vody. V této fázi jsou ji pletiva pevná a nedochází k charakteristickému ohýbání vegetaèního vrcholu. Zdrojem infekce jsou rostlinné zbytky v pùdì. Hnìdá hniloba koøenù (Rhizoctonia solani) Napadení rostlin lnu koøenomorkou je velmi podobné napadení fuzárii. Na zaèátku vegetace zpùsobuje hynutí klíèících rostlin, zpravidla tìsnì pøed vzejitím. Ve fázi stromeèku napadá stonek a zpùsobuje rozpad pletiv tìsnì nad povrchem pùdy. S rozvojem infekce dochází k postupnému vadnutí a odumírání rostlin. Zdrojem infekce jsou rostlinné zbytky. Škùdci lnu Døepèíci (døepèík lnový Longitarsus parvulus, døepèík pryšcový Aphtona euphorbiae) Dospìlec døepèíka lnového má èerné zabarvení bez lesku, døepèík pryšcový je také èerný, s kovovì zeleným leskem a lutýma prvníma dvìma páry nohou. Brouci nalétají na jaøe pøi dosa ení teplot C. Okusují dìlo ní a první pravé listy lnu bìhem vzcházení, pøi silném výskytu mù e dojít k totální likvidaci listové plochy. Larvy jsou bìlavé se tøemi páry nohou. Po vylíhnutí okusují drobné koøeny nebo se zavrtávají do koøenù a stonkù. Tøásnìnka lnová (Thrips linarius) Dospìlci jsou drobní, štíhlí, o velikosti asi 1 mm, barva je tmavošedá. Larvy jsou podobné dospìlcùm, bezkøídlé, luté a lutohnìdé. Tøásnìnky nalétávají na len zpravidla od poloviny kvìtna. Škodí sáním, zejména na vegetaèních vrcholech. Poškození se projevuje jako støíbøitá skvrnitost, pozdìji dochází ke loutnutí a odumírání poškozených pletiv. Pøi silném poškození dochází k deformacím stonkù. V pozdìjších fázích napadají generativní orgány a pøi silném poškození zpùsobují hluchost tobolek. Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 25

27

28 PØEHLED O D R Ù D

29 2014 odrùdy KONOPÍ SETÉ Cannabis sativa L. Vývoj ploch a vyu ití Osevní plocha konopí setého v období dosahovala ka dý rok pouze kolem 200 ha. O pìstování konopí setého je zájem pìstitelù minimální, proto e nejsou u nás kapacity na zpracování sklizeného konopí. Pøitom konopné vlákno vyu ívá zejména papírenský prùmysl pro výrobu papíru, stavebnictví pro výrobu izolaèních materiálù a geotextiljí, zemìdìlství pro mulèovací textilie a nesmíme zapomenout ani na vývoj nových materiálù, napø. kompozitù. Pøípadní èeští zpracovatelé tak musí surovinu dová et. Pìstování konopí setého je dotaènì podporováno. Výbìr odrùd je dán Naøízením Komise (ES). Podle nìho je mo no vyplácet podporu na všechny odrùdy konopí uvedené na seznamu ve Spoleèném katalogu odrùd druhù zemìdìlských rostlin. Pøi pìstování konopí s dotaèním titulem nesmí obsah tetrahydrokanabinolù ( 9 -THC) být vyšší ne 0,2 %. Na konopí seté se vztahuje i legislativní opatøení ze zákona è. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znìní. Je to zákaz pìstovat rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více ne 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolù ( 9 -THC). Dále platí ohlašovací povinnost pøi pìstování konopí setého na celkové ploše vìtší ne 100 m2 pøíslušnému celnímu orgánu podle místa pìstování. VÝSLEDKY POKUSÙ S REGISTROVANÝMI ODRÙDAMI KONOPÍ SETÉHO Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem odrùd Odrùdy nebyly ošetøeny fungicidy a osivo nebylo moøeno. Hnojení N se provádìlo pøed setím v dávce 80 kg è../ha. Výsevek byl 2 miliony klíèivých semen na hektar. Konopí se sklízelo v technologické zralosti. Výnos nemáèeného stonku Výnosy nemáèeného stonku jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) registrovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje ke stonku o vlhkosti 14 %. 28 Pøehled odrùd 2014 Konopí seté

30 odrùdy 2014 Výnos celkového vlákna Znak spojující výnos nemáèeného stonku a technologickou kvalitu, tj. obsah celkového vlákna. Výnosy vlákna jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) registrovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k nemáèenému stonku o vlhkosti 14 %. Obsah celkového vlákna Obsah vlákna je geneticky podmínìn, mù e být ovlivnìn klimatickými podmínkami roèníku, lokalitou, pøípadnì hnojením. Obsah tetrahydrokanabinolu Stanovuje se pouze ze 2 lokalit. Další hospodáøské vlastnosti Doba od setí do zaèátku kvetení (dny) mù e být ovlivnìna roèníkem. Délka rostlin (cm) je podstatnì ovlivnìna odrùdou a roèníkem. Pøímìs samèích rostlin (%) odrùdy s pøímìsí velmi malou a ádnou jsou stabilní, odrùdy s pøímìsí v øádu nìkolika % mohou být ovlivnìny roèníkem a do desítek %. Odolnost proti chorobám V polním hodnocení se v pokusech sleduje napadení komplexem listových chorob (Phyllosticta cannabis, teleomorpha Mycosphaerella cannabis, Fusarium sambucinum, Fusarium oxysporum, Fusarium. solani, Pseudoperonospora cannabina, Septoria cannabis) a komplexem stonkových chorob (Botrytis cinerea, teleomorpha Botryotinia fuckeliana, Sclerotinia sclerotiorum, Dendrophoma marconii, teleomorpha. Botryosphaeria marconii, Macrophomina phaseolina, syn. Tiarosporella phaseolina). Vzhledem k malému poètu odrùd a lokalit není dostatek hodnocení se silným výskytem patogena. Proto není tento údaj uvádìn. Pøehled odrùd 2014 Konopí seté 29

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Palkovick é hurky Prírodní základy lesnické typologie Piskor pruhovaný Pevninský ledovec v Moravskoslezsk ém kraji 2/2012 Vážení a milí ètenáøi, protože

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 14 Životní prostøedí 24 Lidská výživa 26 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 Krmicí a dávkovací vozy Westmac Zpracování masokostní mouèky

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22]

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ÈR Schindlerová, Olga Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých / Olga Schindlerová a kolektiv autorù. -- Vyd. 1. -- Praha : Tyfloservis, 2007. -- 96 s.

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zakázané èinnosti v lese. Lesnická typologie v ochrane prírody. EVL Ostravice

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zakázané èinnosti v lese. Lesnická typologie v ochrane prírody. EVL Ostravice ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Ostravice Zakázané èinnosti v lese Lesnická typologie v ochrane prírody Paleontologick é poklady z Bystrice 2/2013 Vážení a milí ètenáøi, budou to

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více