len a konopí 2014 Lnářský svaz ČR seznam doporuèených odrùd pøehled odrùd len setý konopí seté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "len a konopí 2014 Lnářský svaz ČR seznam doporuèených odrùd pøehled odrùd len setý konopí seté"

Transkript

1 len a konopí 2014 Lnářský svaz ČR seznam doporuèených odrùd len setý pøehled odrùd konopí seté

2 odrùdy 2014 ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD seznam doporuèených odrùd len setý pøehled odrùd konopí seté

3 Národní odrùdový úøad a Lnáøský svaz v ÈR dìkuje za odbornou a technickou spolupráci pøi tvorbì této publikace následujícím: AGRITEC, výzkum, šlechtìní a slu by, s.r.o. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. SEMPRA PRAHA a.s., ŠS Slapy u Tábora ZEMSERVIS zkušební stanice Domanínek, s.r.o. Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský se sídlem v Brnì, Národní odrùdový úøad, Brno Tato publikace nesmí být pøetiskována vcelku nebo po èástech, uchovávána v médiích, pøenášena nebo uvádìna do obìhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických èi jiných prostøedkù bez povolení ÚKZÚZ. ISBN

4 OBSAH Úvod... 5 Jak pracovat s publikací... 6 Doporuèování odrùd... 7 Ochrana práv k odrùdám... 8 Pracovištì pro polní odrùdové zkoušky ÚKZÚZ a jiných subjektù v ÈR... 9 Charakteristiky zkušebních stanic, genetické pùdní typy, pùdní druhy Seznam doporuèených odrùd Len setý Vývoj ploch a vyu ití Výsledky pokusù s registrovanými odrùdami lnu setého Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd Výsledky pokusù s registrovanými odrùdami lnu setého na semeno Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd Popisy odrùd Mno itelské plochy Nejdùle itìjší choroby lnu setého Pøehled odrùd Konopí seté Vývoj ploch a vyu ití Výsledky pokusù s registrovanými odrùdami konopí setého Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd Popisy odrùd Nejdùle itìjší choroby konopí setého Odrùdy lnu a konopí uvedené v Seznamu odrùd (aktuálnì k ) Odrùdy lnu a konopí uvedené ve Spoleèném katalogu (32. úplné vydání ) Adresáø firem a institucí

5

6 odrùdy 2014 ÚVOD Pøedkládáme vám nové vydání publikace o vlastnostech odrùd lnu a konopí setého. V první èásti, týkající se lnu setého, vychází Seznam doporuèených odrùd, kterým se naplòuje ustanovení 38 zákona è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obìhu osiva a sadby). Seznam doporuèených odrùd obsahuje navíc kvalitativnì novou informaci doporuèení a mìl by být pravidelnì vydáván pro vìtšinu významných plodin. Pro nìkteré druhy, kde dosud nejsou vytvoøeny podmínky k vydávání Seznamu doporuèených odrùd, budeme dále prezentovat informace v øadì Pøehled odrùd, v ní zveøejòujeme vše podstatné o odrùdových vlastnostech, nemáme však z objektivních dùvodù dostatek informací k vyhodnocení tìchto vlastností formou doporuèení. Pøehled odrùd konopí setého tvoøí druhou èást publikace. Údaje pou ité pro vydání této publikace vycházejí z výsledkù vedených ve víceleté øadì, poslední zahrnutý sklizòový roèník byl Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 5

7 2014 odrùdy JAK PRACOVAT S PUBLIKACÍ Tato publikace má slou it pøedevším pìstitelùm, zpracovatelùm, mno itelùm a celé odborné veøejnosti jako vodítko v široké nabídce odrùd. Pìstitelé by mìli upøednostòovat odrùdy uvedené v seznamu pokud nemají dùkazy èi zkušenosti, e jiná odrùda je pro jejich konkrétní stanovištní a pìstební podmínky vhodnìjší. Informace zde uvádìné vychází z víceletého ovìøování osvìdèených i perspektivních odrùd v široké síti pokusných míst v Èeské republice a pøedstavují takto pomìrnì pøesné a objektivní odhady jejich vlastností. Termínem odhady chceme zdùraznit, e na konkrétní lokalitì mù e dojít k mírné odchylce od námi uvádìných vlastností. Aktuální stav odrùdy bude v dy výslednicí vztahu genetického základu odrùdy a prostøedí, které ovlivòuje projev jednotlivých znakù. Zde je nutné upozornit na riziko ménì pøesného odhadu u odrùd zkoušených menší poèet let (nové odrùdy). Na tento fakt je u jednotlivých odrùd upozornìno a je na zvá ení ka dého u ivatele tìchto odrùd, jak posoudí míru rizika spojenou s ka dou novinkou, zejména s ohledem na frekvenci chorob a jakostní ukazatele. Obecnì lze doporuèit, aby s rozšiøováním pìstování nových odrùd bylo postupováno obezøetnì. Nakonec je v dy nejcennìjší vlastní zkušenost s odrùdou, která by však mohla být draze zaplacena chybným rozhodnutím o náhlém pøechodu na jinou odrùdovou skladbu. Chce-li být pìstitel ekonomický úspìšný, musí mimo jiné respektovat pøedevším tyto podmínky: stanovení u itkového smìru (pìstování pro vlákno, pro energetické úèely, výroba osiva apod.) volbu nejvhodnìjší odrùdy pro zvolený úèel a dané klimatické a pùdní podmínky kvalitní osivo respektování agrotechniky ve vztahu k odrùdì a u itkovému smìru Následující obecný pøehled publikovaných vlastností odrùd uvádí svým souhrnem nejdùle itìjší informace o odrùdì, potøebné ke správnému rozhodnutí o odrùdové skladbì. Je zøejmé, e pìstitel musí pøi výbìru odrùd zohlednit zejména místní podmínky ve vztahu k plodinì (výrobní typ, klimatické charakteristiky, výskyt chorob apod.) a rovnì po adavky odbìratele, jeho zájmem je podpoøit pìstování odrùd s jasnì definovanou jakostí. Ka dá plodina je doplnìna struèným popisem odrùd, kde jsou zvýraznìny pøednosti odrùdy, pøípadnì pìstitelská rizika. U zahranièních odrùd je za firmou udr ovatele uveden stát pomocí mezinárodního oznaèení vozidel. 6 Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod

8 odrùdy 2014 DOPORUÈOVÁNÍ ODRÙD ÚKZÚZ byl na základì 38 odst. 3 zákona è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o obìhu osiva a sadby), ve znìní pozdìjších pøedpisù, povìøen Ministerstvem zemìdìlství u vybraných plodin provádìním pokusù pro Seznam doporuèených odrùd. Následnì ÚKZÚZ uzavøel smlouvy s tzv. garanty (Agrární komora ÈR, VÚPS), kteøí zejména finanènì prostøednictvím dotaèního titulu 9.A.b.4) zajiš ují financování zkoušení na pracovištích mimo ÚKZÚZ. Byly jmenovány odborné komise pro jednotlivé plodiny nebo skupiny plodin, které projednávají veškerou problematiku týkající se zkoušení odrùd pro Seznam doporuèených odrùd vèetnì doporuèení odrùd. Zkoušení odrùd probíhá podle metodik ÚKZÚZ pro provádìní zkoušek u itné hodnoty. Odrùdy jsou nejprve hodnoceny v rámci zkoušek pro registraci ÚKZÚZ. Po registraci odrùdy mù e udr ovatel nebo zmocnìný zástupce podat ádost o zaøazení do zkoušek pro Seznam doporuèených odrùd. Podle délky zkoušení a dosa ených výsledkù ve zkouškách je pak odrùdì na základì výchozích kritérií pro doporuèování pøidìlena kategorie doporuèení. Výchozí kritéria pro doporuèení odrùd lnu setého výnos neroseného stonku výnos celkového vlákna obsah celkového vlákna výnos semene Z hlediska doporuèování jsou odrùdy rozdìleny do nìkolika kategorií: odrùdy pøedbì nì doporuèené odrùdy novì zaøazené do zkoušek pro doporuèování s nejménì tøíletými výsledky zkoušení (PD) odrùdy doporuèené odrùdy zkoušené nejménì ètyøi roky a splòující výchozí kritéria pro doporuèení (D) odrùdy ostatní odrùdy zkoušené nejménì ètyøi roky a nesplòující nìkteré z výchozích kritérií pro doporuèení (O) Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 7

9 2014 odrùdy OCHRANA PRÁV K ODRÙDÁM Ochrana práv k odrùdám zajiš uje dr iteli šlechtitelských práv výluèné právo k vyu ívání chránìné odrùdy (tj. výroba nebo mno ení, úprava za úèelem mno ení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádìní do obìhu, vývoz, dovoz, skladování pro nìkterý z tìchto úèelù). Dr itel šlechtitelských práv mù e jiné osobì poskytnout souhlas s vyu íváním chránìné odrùdy a stanovit výši licenèních poplatkù za vyu ívání odrùdy. Jako doplòkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrùdì udìlena národní ochranná práva podle zákona è. 408/2000 Sb., o ochranì práv k odrùdám, ve znìní pozdìjších pøedpisù nebo odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94), pøípadnì je podána ádost o udìlení tìchto práv. Údaje týkající se ochranných práv podle zákona 408/2000 Sb. nejsou uvedeny, pokud je odrùdì udìleno odrùdové právo Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94). Seznam pou itých zkratek: PO udìlena ochranná práva k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb. P podána ádost o udìlení ochranných práv k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb. CPG udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94) CPA podána ádost o udìlení odrùdových práv Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94) Jedná se o informativní údaj, u kterého mù e dojít od vydání publikace ke zmìnám. 8 Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod

10 odrùdy 2014 OSTRAVA ZLÍN PRACOVIŠTÌ PRO POLNÍ ODRÙDOVÉ ZKOUŠKY ÚKZÚZ A JINÝCH SUBJEKTÙ V ÈR skupina plodin: LEN A KONOPÍ Chrastava LIBEREC ÚSTÍ NAD LABEM atec HRADEC KRÁLOVÉ PRAHA PARDUBICE Šumperk Èáslav OLOMOUC Slapy JIHLAVA Domanínek Vìrovany Jaromìøice nad Rok. BRNO ÈESKÉ BUDÌJOVICE Lednice zkušební stanice ÚKZÚZ zkušební místo jiných subjektů Krásné Údolí KARLOVY VARY PLZEÒ Staòkov Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 9

11 2014 odrùdy Charakteristiky zkušebních stanic Zkušební stanice Kód stanice Výrobní oblast Nadmoøská výška (m) Dlouhodobá prùmìrná teplota t30( C) Dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s30 (mm) Pùdní typ a druh nový Èáslav- Filipov CAS Ø 260 8,9 555 ÈMh- h Domanínek* DOM B 570 6,5 651 PZk - h Chrastava CHT O 350 8,0 738 HMl- ph Jaromìøice nad Rok. JAR O 425 8,0 481 HMm- jh Krásné Údolí KUD P 647 6,1 605 KMm- hp Lednice na Moravì LED K 171 9,6 461 ÈMm-h Slapy u Tábora** SP B 505 7,5 594 HMl- ph Staòkov STV O 370 8,1 537 HMm- h Šumperk*** SU O 315 7,5 693 HMI - h Vìrovany VER Ø 207 8,7 502 ÈMh- h atec ZAT Ø 285 9,0 439 ÈMh -jh Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) * Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) ** Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) *** Dlouhodobá prùmìrná teplota t a dlouhodobý prùmìrný úhrn srá ek s ( ) Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod

12 odrùdy 2014 Genetický pùdní typ a subtyp Zkratka ÈMm ÈMh HMm HMl KMm PZm PZk KMg LMm LMg PGm LIm FMm Nezkrácený výklad (morfogenetický klasifikaèní systém pùd 1991) Èernozem typická Èernozem hnìdozemní Hnìdozem typická Hnìdozem luvizemní Kambizem typická Podzol typický Podzol kambizemní Kambizem pseudoglejová Luvizem typická Luvizem pseudoglejová Pseudoglej typický Litozem typická Fluvizem typická Pùdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky) Zkratka p hp ph h jh jv j Nezkrácený výklad (Novák) písèitá pùda (lehká) hlinitopísèitá pùda (lehká) písèitohlinitá pùda (støední) hlinitá pùda (støední) jílovitohlinitá pùda (tì ká) jílovitá pùda (tì ká) jíl (tì ká) Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2014 Úvod 11

13

14 SEZNAM DOPORUÈENÝCH ODRÙD

15 2014 odrùdy LEN SETÝ Linum usitatissimum L. Vývoj ploch a vyu ití Osevní plochy lnu v Èesku jsou nízké a trvale kolísají. Za poslední ètyøi roky byla sklizòová plocha v roce 2010 ètyøi tisíce hektarù, v roce 2011 kolem dvou a pùl tisíce hektarù a v posledních dvou letech kolem jednoho a pùl tisíce hektarù. Pìstuje se výhradnì len olejný, pìstování pøadného lnu skonèilo v Èesku v roce Spolu s výkonnìjší sklízecí technikou se zaèíná vyu ívat i lnìný stonek na netextilní vyu ití. Napøíklad v papírenském prùmyslu se pou ívá pøi výrobì nejkvalitnìjšího papíru, ve stavebnictví pro zvukové a tepelné izolaèní materiály, dále jako geotextilie k protierozní ochranì svahù, v zemìdìlství na mulèovací textilie a v dalších oborech. Tento malý výèet ukazuje velkou perspektivnost lnu. VÝSLEDKY POKUSÙ S REGISTROVANÝMI ODRÙDAMI LNU SETÉHO V roce 2010 byl zahájen ètyøletý cyklus zkoušení odrùd lnu setého. V prvním roce byly zkoušeny 3 odrùdy olejného lnu Lola, Jantar, Amon a také na porovnání 2 odrùdy pøadného lnu Tábor a Venica. Ve druhém roce pøibyla do zkoušení nová odrùda olejného lnu Raciol. Ve ètvrtém roce byla zaøazena do zkoušení nejnovìjší odrùda Libra. Po ètyøech letech byl cyklus vyhodnocen a ukonèen. Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem odrùd Odrùdy nebyly ošetøeny fungicidy a osivo nebylo moøeno. Hnojení N se provádìlo pøed setím v dávce 20 kg è../ha po obilovinì nebo max. 10 kg è../ha po okopaninì. K odrùdám olejného lnu byly pøiøazeny na srovnání 2 tradièní odrùdy pøadného lnu Tábor a Venica. Odrùdy pøadného lnu nebyly oddìleny v podbloku, ale byly vysévány podle jednotného plánku mezi lnem olejným. Výsevek u lnu olejného byl 15 milionù klíèivých semen a u lnu pøadného 25 milionù klíèivých semen na hektar. Len se sklízel z parcel postupnì podle dozrávání v plné zralosti. 14 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

16 odrùdy 2014 Výnos neroseného stonku Výnosy neroseného stonku jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru ( ) ovìøovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje ke stonku o vlhkosti 15 %. Výnos celkového vlákna Znak spojující výnos neroseného stonku a technologickou kvalitu, tj. obsah vlákna. Výnosy vlákna jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru ( ) ovìøovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k nerosenému stonku o vlhkosti 15 %. Výnos semene Výnosy semene jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru ( ) ovìøovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 12 %. Obsah celkového vlákna Obsah vlákna je geneticky podmínìn, mù e být ovlivnìn klimatickými podmínkami roèníku, lokalitou, pøípadnì hnojením. Další hospodáøské vlastnosti HTS (g) v suchém období mù e být ovlivnìna roèníkem. Délka rostlin (cm) je podstatnì ovlivnìna odrùdou a roèníkem. Doba od setí do zaèátku kvetení (dny) mù e být ovlivnìna roèníkem. Odolnost proti chorobám V polním hodnocení se v pokusech sleduje napadení komplexem chorob koøenù a báze stonkù lnu (Fusarium oxysporum f.sp. lini, Pythium spp., Thielaviopsis bassicola, Phoma exiqua var. linicola syn. Ascochyta linicola, Rhizoctonia solani). Vzhledem k malému poètu odrùd a lokalit není dostatek hodnocení se silným výskytem patogena. Proto není tento údaj uvádìn. Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 15

17 2014 odrùdy Významné hospodáøské vlastnosti registrovaných odrùd lnu setého Výsledky z let Kategorie doporuèení O D D O PD O O Prùmìr v t.ha -1 Lola Jantar Amon Raciol Libra Tábor Venica Rok registrace Výnos: Výnos neroseného stonku (%) 5, Výnos celkového vlákna (%) 1, Výnos semene (%) 1, Technologické údaje: Obsah celkového vlákna (%) 84,2 95,8 93,1 87,7 91,4 130,6 117,2 Agronomická charakteristika HTS (g) 6,0 6,5 6,0 5,8 6,7 5,2 5,4 Délka rostlin (cm) Doba od setí do zaèátku kvetení (dny) Vysvìtlivky: odrùdy PD pøedbì nì doporuèené D doporuèené O ostatní 16 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

18 VÝSLEDKY POKUSÙ S REGISTROVANÝMI ODRÙDAMI LNU SETÉHO NA SEMENO odrùdy 2014 Sklizené semeno se v souèasnosti vyu ívá pøevá nì v potravináøství. V roce 2013 byl dosa en prùmìrný výnos 1,37 t/ha. Vyu ití semene lnu se rozdìluje v praxi podle obsahu základních mastných kyselin (MK) do dvou skupin: 1: do první skupiny patøí odrùdy s nezmìnìnou skladbou MK. Mají vysoký obsah esenciální kyseliny alfa-linolenové a nízký obsah kyseliny linolové. Pou ívaly se pro technické úèely jako vysychavý lnìný olej pøi výrobì pomalu schnoucích barev a lakù. Vzhledem k malé pìstební ploše se pro tento úèel ji nevyu ívají. Mnohem významnìjší je nové vyu ití v potravináøské výrobì pro zpracování semene lisováním oleje za studena. Lnìné semeno tìchto odrùd je zdrojem dùle ité esenciální nenasycené mastné kyseliny alfa-linolenové. Ta je pro ivot nepostradatelná, proto e si ji lidské tìlo nedoká e samo vyrobit. Mimo jiné má pøíznivý vliv na sni ování obsahu cholesterolu v krvi. Olej z této speciální výroby se lisuje za studena, bez pøístupu vzduchu a svìtla. 2: do druhé skupiny patøí odrùdy u kterých byl zmìnìn pomìr MK. Vìtšinou mají velmi vysoký obsah kyseliny linolové a velmi nízký obsah kyseliny alfa-linolenové, pøípadnì mohou mít i zcela jiné pomìry. Pou ívají se v tukovém prùmyslu k získání lnìného oleje bì né potravináøské kvality. Lnìné semeno je také velmi ádané v pekárenském prùmyslu. Pøi výrobì pekaøských výrobkù se do tìsta i na posyp vyu ívají všechny odrùdy lnu obou skupin. Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 17

19 2014 odrùdy Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem odrùd Odrùdy nebyly ošetøeny fungicidy a osivo nebylo moøeno. Hnojení dusíkem se provádìlo pøed setím v dávce 20 kg è../ha po obilovinì nebo 10 kg è../ha po okopaninì. Výsevek byl 12,5 milionù klíèivých semen na hektar. Výnos semene Výnosy semene jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) všech odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 12 %. Výnos tuku Znak spojující výnos semene a technologickou kvalitu, tj. obsah tuku. Výnosy tuku jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) všech odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 12 %. Obsah tuku a jeho slo ení V první skupinì je odrùda Libra s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové a nízkým obsahem kyseliny linolové. Ve druhé skupinì jsou odrùdy Lola, Jantar a Amon s velmi vysokým obsahem kyseliny linolové a velmi nízkým obsahem kyseliny alfa-linolenové. Je zde i odrùda Raciol se støednì vysokým obsahem kyseliny linolové i alfa-linolenové. Jódové èíslo Jódové èíslo se podle ÈSN ISO 3961 vyjadøuje v gramech jódu, vzta ených na 100 g tuku. S vyšším jódovým èíslem souvisí vyšší obsah nenasycených MK a ni ší oxidaèní stabilita a trvanlivost oleje. Další hospodáøské vlastnosti Zralost (dny) je vypoètena odeètením doby vegetace (suma dnù od setí do zralosti) od odrùdy Libra. Kladná diference znaèí, e je odrùda pozdnìjší a naopak. Délka rostlin (cm) je podstatnì ovlivnìna odrùdou a roèníkem. HTS (g) v suchém období mù e být ovlivnìna roèníkem. Odolnost proti chorobám V polním hodnocení se v pokusech sleduje napadení komplexem chorob koøenù a báze stonkù lnu. Vzhledem k malému poètu odrùd a lokalit není dostatek hodnocení se silným výskytem patogena. Proto není tento údaj uvádìn. 18 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

20 odrùdy 2014 Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd lnu setého na semeno Výsledky z let Kategorie odrùd Odrůdy s původní skladbou MK Odrůdy se změněnou skladbou MK Prùmìr v t.ha -1 Libra Lola Amon Raciol Rok registrace Výnos: Výnos semene (%) 2, Výnos tuku (%) 0, Agronomická charakteristika: Zralost (dny) Délka rostlin (cm) HTS (g) 6,56 5,86 5,74 6,04 Kvalita semene v sušinì: Obsah tuku (%) 48,4 42,8 45,8 44,0 Jódové èíslo Skladba mastných kyselin: Obsah kyseliny olejové (%) 15,0 13,7 15,3 16,3 Obsah kyseliny linolové (%) 16,3 72,4 70,8 39,8 Obsah kyseliny alfa-linolenové (%) 57,5 3,0 2,2 32,5 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 19

21 2014 odrùdy POPISY ODRÙD Odrùdy tradièního typu Jedná se o odrùdy vìtšinou hnìdosemenné, s nezmìnìnou skladbou mastných kyselin v oleji. LIBRA CPG Støednì raná odrùda, barva semene hnìdá, rostliny nízké. Barva plnì vyvinutého kvìtu bledìmodrá. Výnos semene vysoký. Jódové èíslo vysoké. Obsah kyseliny alfa-linolenové vysoký a linolové nízký. Odrùda k produkci semene na lisování oleje za studena pro speciální potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pøednosti: Velmi vysoký výnos tuku, vysoký a velmi vysoký obsah tuku. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: Limagrain Nederland B.V., NL Zástupce v ÈR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Registrace: Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

22 Odrùdy se zmìnìným pomìrem MK odrùdy 2014 U tìchto odrùd byla šlechtìním zmìnìna skladba mastných kyselin alfa- linolenové a linolové. V této kategorii se vyskytují odrùdy s hnìdým i lutým semenem. AMON PO Polopozdní odrùda, barva semene lutá, rostliny nízké a støednì vysoké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrá. Výnos semene støednì vysoký. Výnos tuku støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji. Obsah kyseliny alfa-linolenové velmi nízký a linolové velmi vysoký. Jódové èíslo nízké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pøednosti: Vysoký obsah tuku. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtìní a slu by, s.r.o. Registrace: 2007 LOLA CPG Støednì raná odrùda, barva semene hnìdá, rostliny nízké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrá. Výnos semene støednì vysoký. Výnos tuku støednì vysoký a nízký. Obsah tuku nízký a støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji. Obsah kyseliny alfa- linolenové velmi nízký a linolové velmi vysoký. Jódové èíslo nízké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: Limagrain Nederland B.V., NL Zástupce v ÈR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Registrace: 1999 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 21

23 2014 odrùdy JANTAR PO Pozdní odrùda, barva semene lutá, rostliny nízké a støednì vysoké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrá. Obsah tuku støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba esenciálních mastných kyselin v oleji. Obsah kyseliny alfa-linolenové velmi nízký a linolové velmi vysoký. Jódové èíslo nízké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: SEMPRA PRAHA a.s. Registrace: 2006 RACIOL PO Polopozdní odrùda, barva semene lutá, rostliny nízké a støednì vysoké. Barva plnì vyvinutého kvìtu modrofialová. Výnos semene nízký. Výnos tuku nízký. Obsah tuku støednì vysoký. Šlechtìním zmìnìná skladba mastných kyselin v oleji v jiném pomìru, ne u ostatních odrùd této skupiny. Obsah kyseliny alfa-linolenové dosahuje úrovnì kolem 30 % a obsah kyseliny linolové úrovnì kolem 40 %. Jódové èíslo støednì vysoké. Odrùda k produkci semene na výrobu oleje pro potravináøské vyu ití, dále v pekárenském prùmyslu na posyp peèiva, k pøimíchávání semene do tìsta apod. Pøednosti: Netypická skladba mastných kyselin v oleji. Pìstitelská rizika: Výrazná nemá. Udr ovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtìní a slu by, s.r.o. Registrace: 2011 Poznámka: CPG udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94 PO udìlena ochranná práva k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb. 22 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

24 odrùdy 2014 Len setý olejný vývoj ploch, produkce a výnosù ,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 Sklizòová plocha Produkce Výnos Údaje: Èeský statistický úøad Uznané mno itelské plochy registrovaných odrùd lnu olejného (elita + certifikované C1 osivo) ha % ha % ha % ha % Amon Lola Flanders Jantar Libra Raciol celkem Údaje: ÚKZÚZ odbor osiva a sadby Praha - Motol Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 23

25 2014 odrùdy Nejdùle itìjší choroby lnu setého Komplex chorob koøenù a báze stonkù lnu (Fusarium oxysporum f.sp. lini, Pythium spp., Thielaviopsis bassicola, Phoma exiqua var. linicola syn. Ascochyta linicola, Rhizoctonia solani) Choroby koøenù a báze stonkù lnu zpùsobuje komplex pùdních hub. Obvykle je prvotní napadení koøenomorkou (Rhizoctonia spp.), pozdìji nastupuje fuzárium ( Fusarium spp.) a další. Tato zmìna druhového spektra pùvodcù onemocnìní mù e probíhat na stejné rostlinì v rùzných rùstových fázích. Èerná hniloba koøenù (Thielaviopsis bassicola) Patogen napadá zejména porosty oslabené nepøíznivými podmínkami prostøedí. Napadené rostliny se odshora zbarvují skoøicovì hnìdì a cihlovì èervenì, zbarvení je patrné zejména na okrajích a hrotech listù. Listy neopadávají a zùstávají pevnì pøitisknuté ke stonku. V nìkterých pøípadech mohou rostliny zùstat zelené, ale postupnì se opo ïují v rùstu a zakrsávají. Na koøenech napadených rostlin jsou tmavošedé a èerné skvrny, poko ka koøenù je popraskaná a rostlinu lze snadno vytáhnout z pùdy. S postupem infekce napadené rostliny odumírají. Zdrojem infekce je pùda. Fomové vadnutí (usychání lnu) (Phoma exiqua var. linicola syn. Ascochyta linicola) Patogen napadá len ji na zaèátku vegetace. Zpùsobuje loutnutí a odumírání klíèkù bìhem klíèení a hnìdnutí koøenového krèku. Symptomy usychání stonkù lnu se zpravidla objevují na zaèátku kvetení. Napadená rostlina vadne, listy jsou svìtle luté, stonky málo vìtvené, kvìty zasychají, tobolky, pokud se vyvinou jsou hluché. Na spodní tøetinì stonku se vytváøejí tmavé skvrny, poko ka se odlupuje. Typickým symptomem je zahnìdlá báze stonku a èást kùlového koøene a dále výskyt èerných pyknid na napadených pletivech. Zdrojem infekce je pùda a osivo. Fuzariózy lnu (Fusarium oxysporum f.sp. lini, Fusarium spp. ) Fuzária napadají len ji bìhem vzcházení. V této fázi zpùsobují padání klíèkù lnu. Typickým symptomem je zmìknutí pletiv v místì koøenového krèku, bez výrazných barevných zmìn. Napadení ve fázi stromeèku a na zaèátku rychlého rùstu se projevuje vadnutím a loutnutím vegetaèního vrcholu a následnì celé rostliny. Typické je ohnutí vegetaèního vrcholu, podobné vláhovému deficitu. Listy nejprve svìtlají a loutnou, pozdìji hnìdnou. Hnìdé odumøelé listy neopadávají, ale zùstávají viset na stonku. Na bázi stonku napadených rostlin se odlupuje poko ka, na øezu 24 Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý

26 odrùdy 2014 je patrné èervené nebo hnìdé zbarvení cévních svazkù. S rozvojem onemocnìní postupnì odumírá celá rostlina. Napadení rostlin v období mezi kvetením a zráním se projevuje jako komplexní onemocnìní koøenù a báze stonku. Dochází k pøerušení cévních svazkù a rostlina odumírá nedostatkem vody. V této fázi jsou ji pletiva pevná a nedochází k charakteristickému ohýbání vegetaèního vrcholu. Zdrojem infekce jsou rostlinné zbytky v pùdì. Hnìdá hniloba koøenù (Rhizoctonia solani) Napadení rostlin lnu koøenomorkou je velmi podobné napadení fuzárii. Na zaèátku vegetace zpùsobuje hynutí klíèících rostlin, zpravidla tìsnì pøed vzejitím. Ve fázi stromeèku napadá stonek a zpùsobuje rozpad pletiv tìsnì nad povrchem pùdy. S rozvojem infekce dochází k postupnému vadnutí a odumírání rostlin. Zdrojem infekce jsou rostlinné zbytky. Škùdci lnu Døepèíci (døepèík lnový Longitarsus parvulus, døepèík pryšcový Aphtona euphorbiae) Dospìlec døepèíka lnového má èerné zabarvení bez lesku, døepèík pryšcový je také èerný, s kovovì zeleným leskem a lutýma prvníma dvìma páry nohou. Brouci nalétají na jaøe pøi dosa ení teplot C. Okusují dìlo ní a první pravé listy lnu bìhem vzcházení, pøi silném výskytu mù e dojít k totální likvidaci listové plochy. Larvy jsou bìlavé se tøemi páry nohou. Po vylíhnutí okusují drobné koøeny nebo se zavrtávají do koøenù a stonkù. Tøásnìnka lnová (Thrips linarius) Dospìlci jsou drobní, štíhlí, o velikosti asi 1 mm, barva je tmavošedá. Larvy jsou podobné dospìlcùm, bezkøídlé, luté a lutohnìdé. Tøásnìnky nalétávají na len zpravidla od poloviny kvìtna. Škodí sáním, zejména na vegetaèních vrcholech. Poškození se projevuje jako støíbøitá skvrnitost, pozdìji dochází ke loutnutí a odumírání poškozených pletiv. Pøi silném poškození dochází k deformacím stonkù. V pozdìjších fázích napadají generativní orgány a pøi silném poškození zpùsobují hluchost tobolek. Seznam doporuèených odrùd 2014 Len setý 25

27

28 PØEHLED O D R Ù D

29 2014 odrùdy KONOPÍ SETÉ Cannabis sativa L. Vývoj ploch a vyu ití Osevní plocha konopí setého v období dosahovala ka dý rok pouze kolem 200 ha. O pìstování konopí setého je zájem pìstitelù minimální, proto e nejsou u nás kapacity na zpracování sklizeného konopí. Pøitom konopné vlákno vyu ívá zejména papírenský prùmysl pro výrobu papíru, stavebnictví pro výrobu izolaèních materiálù a geotextiljí, zemìdìlství pro mulèovací textilie a nesmíme zapomenout ani na vývoj nových materiálù, napø. kompozitù. Pøípadní èeští zpracovatelé tak musí surovinu dová et. Pìstování konopí setého je dotaènì podporováno. Výbìr odrùd je dán Naøízením Komise (ES). Podle nìho je mo no vyplácet podporu na všechny odrùdy konopí uvedené na seznamu ve Spoleèném katalogu odrùd druhù zemìdìlských rostlin. Pøi pìstování konopí s dotaèním titulem nesmí obsah tetrahydrokanabinolù ( 9 -THC) být vyšší ne 0,2 %. Na konopí seté se vztahuje i legislativní opatøení ze zákona è. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znìní. Je to zákaz pìstovat rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více ne 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolù ( 9 -THC). Dále platí ohlašovací povinnost pøi pìstování konopí setého na celkové ploše vìtší ne 100 m2 pøíslušnému celnímu orgánu podle místa pìstování. VÝSLEDKY POKUSÙ S REGISTROVANÝMI ODRÙDAMI KONOPÍ SETÉHO Výklad ke sledovaným znakùm a vlastnostem odrùd Odrùdy nebyly ošetøeny fungicidy a osivo nebylo moøeno. Hnojení N se provádìlo pøed setím v dávce 80 kg è../ha. Výsevek byl 2 miliony klíèivých semen na hektar. Konopí se sklízelo v technologické zralosti. Výnos nemáèeného stonku Výnosy nemáèeného stonku jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) registrovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje ke stonku o vlhkosti 14 %. 28 Pøehled odrùd 2014 Konopí seté

30 odrùdy 2014 Výnos celkového vlákna Znak spojující výnos nemáèeného stonku a technologickou kvalitu, tj. obsah celkového vlákna. Výnosy vlákna jsou uvedeny v % ke tøíletému prùmìru ( ) registrovaných odrùd. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k nemáèenému stonku o vlhkosti 14 %. Obsah celkového vlákna Obsah vlákna je geneticky podmínìn, mù e být ovlivnìn klimatickými podmínkami roèníku, lokalitou, pøípadnì hnojením. Obsah tetrahydrokanabinolu Stanovuje se pouze ze 2 lokalit. Další hospodáøské vlastnosti Doba od setí do zaèátku kvetení (dny) mù e být ovlivnìna roèníkem. Délka rostlin (cm) je podstatnì ovlivnìna odrùdou a roèníkem. Pøímìs samèích rostlin (%) odrùdy s pøímìsí velmi malou a ádnou jsou stabilní, odrùdy s pøímìsí v øádu nìkolika % mohou být ovlivnìny roèníkem a do desítek %. Odolnost proti chorobám V polním hodnocení se v pokusech sleduje napadení komplexem listových chorob (Phyllosticta cannabis, teleomorpha Mycosphaerella cannabis, Fusarium sambucinum, Fusarium oxysporum, Fusarium. solani, Pseudoperonospora cannabina, Septoria cannabis) a komplexem stonkových chorob (Botrytis cinerea, teleomorpha Botryotinia fuckeliana, Sclerotinia sclerotiorum, Dendrophoma marconii, teleomorpha. Botryosphaeria marconii, Macrophomina phaseolina, syn. Tiarosporella phaseolina). Vzhledem k malému poètu odrùd a lokalit není dostatek hodnocení se silným výskytem patogena. Proto není tento údaj uvádìn. Pøehled odrùd 2014 Konopí seté 29

sluneènice 2015 sluneènice

sluneènice 2015 sluneènice sluneènice 2015 sluneènice sluneènice 2015 ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD sluneènice Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský v Brnì, Národní odrùdový úøad,

Více

hoøèice bílá, mák setý, len olejný a kmín koøenný

hoøèice bílá, mák setý, len olejný a kmín koøenný hoøèice bílá, mák setý, len olejný a kmín koøenný 2014 PODÌKOVÁNÍ Publikace Seznamu doporuèených odrùd øepky olejky byla projednána a schválena odbornou komisí pro doporuèování odrùd øepky olejky. Èlenové

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD odrùdy 2009 ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD sluneènice Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský v Brnì, Národní odrùdový úøad, Brno 2009 Tato publikace nesmí

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD odrùdy ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD sluneènice Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský v Brnì, Národní odrùdový úøad, Brno Tato publikace nesmí být pøetiskována

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad a Agrární komora Èeské republiky. Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad a Agrární komora Èeské republiky. Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin odrùdy ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad a Agrární komora Èeské republiky APZL Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a.s.

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

odrůdy 2006 seznam doporučených odrůd přehled odrůd ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ V BRNĚ

odrůdy 2006 seznam doporučených odrůd přehled odrůd ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ V BRNĚ odrůdy 2006 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ V BRNĚ SVAZ PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ OLEJNIN PRAHA seznam doporučených odrůd řepka olejka přehled odrůd hořčice

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad Agrární komora Èeské republiky Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a.s. Zkušební

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO. Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO Ing. Marie Bjelková, Ph.D. A gritec Plant Research s.r.o LEN SETÝ KONOPÍ SETÉ Výsevní plochy konopí setého [ha] Země Osevní plocha konopí setého v ha 2005/06 2006/07

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 91:28 Národní odrůdový úřad Seznam doporučených odrůd cukrovky vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD ZE SKLIZNĚ 2006 ROK ZÁSEVU 2004 Jetel luční [Red Clover] Trifolium

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní

Více

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0 UNGICID Registrační číslo: 4678-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám Složení iprodion 500 g/l Použití v plodinách

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

odrùdy Seznam doporuèených odrùd bramboru konzum škrob ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD

odrùdy Seznam doporuèených odrùd bramboru konzum škrob ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD odrùdy 2014 ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRÙDOVÝ ÚØAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁØSKÝ HAVLÍÈKÙV BROD, s.r.o. ÚSTØEDNÍ BRAMBORÁØSKÝ SVAZ ÈESKÉ REPUBLIKY Seznam doporuèených odrùd

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny choroby, škůdci kořenové zeleniny

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny choroby, škůdci kořenové zeleniny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář 41-52-H/01 Zahradník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD ZE SKLIZNĚ 2008 ROK ZÁSEVU 2004 Vojtěška setá [Lucerne] Medicago sativa

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2014. Jetel luční 2n.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2014. Jetel luční 2n. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2014 Jetel luční 2n [Red clover 2n] Trifolium pratense L. 1. polní pozorování a výnos 2.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Poznámka: Tato metodika je doplněním metodiky EPPO 1/70 (3) Aphid vectors of BYDV. Je zaměřena

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

CIBULE, ČESNEK, PÓR, PAŽITKA MRKEV, PETRŽEL, CELER - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY. Jaroslav Rod

CIBULE, ČESNEK, PÓR, PAŽITKA MRKEV, PETRŽEL, CELER - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY. Jaroslav Rod CIBULE, ČESNEK, PÓR, PAŽITKA MRKEV, PETRŽEL, CELER - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY Jaroslav Rod ZASYCHÁNÍ ŠPIČEK LISTŮ Příčina: poškození kořenové soustavy, deficience N, sucho, kolísání teplot Příčina:

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/17-2013 Počet stran: 17 Nahrazuje:ZUH/17 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY LESKNICE Lesknice kanárská Phalaris canariensis L. Nabývá účinnosti dne 15.8.2013

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2007. Jetel zvrhlý.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2007. Jetel zvrhlý. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2007 Jetel zvrhlý [Alsike clover] Trifolium hybridum L. 1. polní pozorování a výnos 2. výsledky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Další

Více

odrùdy odrùdy 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD pøehled odrùd ovoce Pøehled odrùd 2013 Ovoce 1 à

odrùdy odrùdy 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD pøehled odrùd ovoce Pøehled odrùd 2013 Ovoce 1 à odrùdy 2013 odrùdy 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD pøehled odrùd ovoce 1 à 2013 odrùdy Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský v Brnì, Národní odrùdový

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna

osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna osivo zelenin, květin a léčivých rostlin šlechtění výroba prodej www.semo.cz SEMO a.s. 798 17 Smržice u Prostějova, Česká republika Tel.: + 420 582

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny choroby brambor

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny choroby brambor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PROPERTIES OF FLAX FROM ENERGY RECOVERY POINT OF VIEW D. Čandová, J.Souček, O.Vacek Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract The

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

FARMÁŘSKÉ OSIVO Z POHLEDU KVALITY, ŠLECHTITELE A PRODUCENTA

FARMÁŘSKÉ OSIVO Z POHLEDU KVALITY, ŠLECHTITELE A PRODUCENTA FARMÁŘSKÉ OSIVO Z POHLEDU KVALITY, ŠLECHTITELE A PRODUCENTA Farmseeds from the point of view of Quality, Breeders and Growers Vojtech Dukát Družstvo vlastníků odrůd Abstract Protection of plant varieties

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2007. Jetel perský.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2007. Jetel perský. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2007 Jetel perský [Persian clover] Trifolium resupinatum L. 1. polní pozorování a výnos 2.

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/9-2013 Počet stran: 23 Nahrazuje:ZUH/9 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY CHMEL Chmel Humulus lupulus L. Nabývá účinnosti dne 15.8.2013 Nedílnou součástí

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ: UKZUZ 039430/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

produkt k užitu Ölleinstroh vom ungenutzten Abprodukt zum Industrierohstoff

produkt k užitu Ölleinstroh vom ungenutzten Abprodukt zum Industrierohstoff Stonek olejného lnu vedlejší produkt k užitu ití v průmyslu Ölleinstroh vom ungenutzten Abprodukt zum Industrierohstoff Ing. Prokop Šmirous, CSc. Ing. Pavel Kout Lnářský svaz ČR (Tschechischer Flachsverband)

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR základní manuál vizuálního stylu Logotyp logo èerpacích stanic je tvoøeno stylizovaným kvìtem s kapkou, umístìným v zaobleném ètvercovém rámeèku a doplnìné plným názvem sdružení, Základní výška loga je

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o.

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU 2011 Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU Ing. Ervín Hausvater,CSc., Ing. Petr Doležal,

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/7-2013 Počet stran: 23 Nahrazuje: ZUH/7 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY ČIROK (na siláţ a na zrno) Čirok Sorghum bicolor (L.) Moench Čirok súdánská tráva

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více