b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce"

Transkript

1 Tab. č.: 176 Poř. č. Konopí pro stonek Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos sušiny stonku [t/ha] 9,0 12,0 6,0 2 Cena stonku od výrobce [Kč/t] Tržba z prodeje stonku [Kč/ha] azba pojištění proti živelným pohromám [%] ormativ fixních nákladů [Kč/ha] Výnos semene [t/ha] 0,5 0,6 0,4 7 Vnitropodniková sazba semene [Kč/t] Ocenění semene [Kč/ha] emeno započítáváno do tržeb [A/] A A A 10 Výtěžnost vlákna [%] 22,5 25,0 20,0 15 Dotace započtená do tržeb [Kč/ha] Var. b) Pěstební technologie OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje Vápnění 14,0 2250, Podzim, před podmítkou nebo orbou Vápnění provádíme pouze na půdách s ph < 5.5, a to jednou za 3 roky. Dle údajů ÚKZÚZ činí celkový podíl rozlohy kyselých půd v ČR cca 15 %. Před zakládáním porostu na lehčích půdách použijeme dolomitický vápenec cca 2-2,5 t/ha, na těžších půdách lze použit i pálené vápno 1,5-2 t/ha. Koeficient opakování kalkulován jako vápnění 1x za 3 roky na 15 % půdy (0,33*0,15=). lužba Podmítka 0,31 8,0 0, Podzim, bezprostředně po sklizni předplodiny Hloubka zpracování půdy 8-12 cm. Co nejdříve po sklizni předplodiny. Talířový podmítač nebo radličkový kypřič Hnojení P 2,4 417, nebo na jaře před setím spolu s Aplikujeme libovolně fosfor obsahující hnojivo (většinou superfosfát) a to pouze při nízké a velmi nízké zásobě přístupného P (méně 50 mg/kg půdy dle rozborů Mehlich-). Hnojíme v dávce kg P2O5/ha, tj kg/ha 18 % superfosfátu. Při vyšším obsahu P v půdě hnojení neprovádíme. Dle údajů ÚKZÚZ činí celkový podíl rozlohy půd s velmi nízkou a nízkou zásobou fosforu v ČR cca 25 %. Rozmetadlo minerálních hnojiv, 1

2 ,12 0,12 0,12 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje Hnojení K Podíl hnojení statkovými hnojivy 0,29 1,5 125, nebo na jaře před setím spolu s Aplikujeme libovolné hnojivo obsahující draslík (většinou draselná sůl - D), a to pouze při nízké a velmi nízké zásobě přístupného K (méně 170 mg/kg půdy dle rozborů Mehlich-). Hnojíme v dávce kg K2O/ha, tj kg/ha 60% D. Při vyšším obsahu K v půdě hnojení neprovádíme. Dle údajů ÚKZÚZ činí celkový podíl rozlohy půd s velmi nízkou a nízkou zásobou draslíku v ČR cca 12 %. Jarní hnojení K lze kombinovat s hnojením Hnojení statkovými hnojivy (statkový hnůj apod.) v dávce 40 t/ha za účelem zvýšení zásoby živin a organických látek v půdě. Kalkulujeme procentický podíl plodiny podle zařazení v osevním postupu. Rozmetadlo minerálních hnojiv, 2,80 32, , Rozmetadlo statkových hnojiv, Hnojení kaly ČOV Orba s urovnáním 1,75 17, , Alternativa hnojení statkovým hnojivem. Hnojení kaly ČOV se sušinou >18 % se provede jednorázově před založením porostu v dávce 5 tun sušiny na 1 ha (25 tun kalu s 20 % obsahem sušiny) za účelem zvýšení zásoby živin a organických látek. Je nutno dodržovat stanovené předpisy dle vyhlášky MŽP ČR č. 382/2001 b. ezbytné jsou výsledky chemických rozborů kalů a půdy. Podzim, (X-X) třední orba (20-25 cm) s urovnáním současně nebo bezprostředně s orbou za účelem rozdrobit a urovnat povrch půdy a zabránit tvorbě velkých ztvrdlých hrud. Rozmetadlo statkových hnojiv, 0,67 20,0 0, (-V) a silně zaplevelených pozemcích - likvidace plevelů vhodným chemickým postřikem min. 2 týdny před založením porostu (např., Roundup, Touchdown, Clinic apod., dávka dle doporučení výrobce- obvykle 3 l/ha). Podmínkou aplikace herbicidů je nárůst plevelů do výšky alespoň cm (kalkulace pro Roundup Klasik 3 l/ha). Pluh, smyk, ozubený válec. 1,8 3, Likvidace plevelů Vláčení a válení 0,36 8,2 0, (-V) Předseťové vláčení a válení nebo úprava půdy kombinátorem. Při chemickém ošetření proti plevelům minimálně 2 týdny po aplikaci. Válec a brány nebo kombinátor Hnojení 2, (-V), těsně před kultivací Dávka kg /ha (LAV, LV), tj kg LAV 27,5% volně loženého nebo kg/ha LV 15% volně loženého. Průměrná cena hnojiva pro kalkulaci je následující: 27,5 % LAV volně ložený Kč/t a LV 15% v.l Kč/t, čemuž při průměrné spotřebě hnojiva 291 kg/ha LAV a 533 kg/ha LV odpovídá celková cena dusíkatého hnojiva 2102 a 3840 Kč/ha. Rozmetadlo minerálních hnojiv, 2

3 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 1,33 13, , Hnojení statkovými hnojivy (-V), těsně před nebo po setí Močůvkování m3/ha (tj kg/ha ) či aplikace kejdy 15-22,5 m3/ha (rovněž kg/ha ). Alternativa ke hnojení. Průměrná cena pro kalkulaci: 75 Kč/m3 močůvky a 150 Kč/m3 kejdy, tj. celkem při průměru 37,5 m3/ha močůvky nebo 18,75 m3/ha kejdy je to 2813 Kč/ha. Tlakové radličkové aplikátory, cisterna na kaly ,30 1,75 17, , Hnojení kaly ČOV Hnojení tekutými kaly ČOV v dávce m3/ha se sušinou v rozmezí 5-18 %, tj. cca kg/ha dusíku při Tlakové radličkové aplikátory, (-V), těsně před nebo po setí jeho průměrném obsahu v kalu 2-4 %, a to pouze tlakovým radličkovým aplikátorem. Alternativa ke hnojení. Je nutno dodržovat stanovené předpisy dle vyhlášky MŽP ČR č. 382/2001 b. ezbytné jsou výsledky chemických rozborů kalů a půdy. cisterna na kaly Preemergentní aplikace herbicidů 1,8 3, těsně před setím nebo do 3 dnů po zasetí Preemergentní aplikace herbicidů na klíčící semena jednoletých plevelů, především jednoděložných a některých dvouděložných. Použijeme Dual Gold 960 EC v dávce 2-4 l/ha l/ha vody etí 4,2 65, druhá etí univerzálním secím strojem v dávce kg/ha do hloubky 3-4 cm a do řádků cm. polovina dubna Univerzální secí stroj ,4 0, Válení hned po zaseti Válení po zasetí hladkými válci. Hladké válce Likvidace jednoděložných plevelů 1,8 1, cca 3-5 týdnů po vzejití a pozemcích silně zaplevelených trávovitými plevely (zejména pýrem) - likvidace plevelů vhodným chemickým postřikem (např., Fusilade uper nebo Targa uper v dávce 1-1,5 l/ha nebo Gallant uper 1,5-2 l/ha) l/ha vody.. Podmínkou aplikace herbicidů je nárůst plevelů do výšky alespoň 5-10 cm. (kalkulace pro Targa uper 1,25 l/ha) Likvidace dvouděložných plevelů 1,8 0, cca 3-5 týdnů po vzejití a pozemcích silně zaplevelených dvouděložnými plevely (zejména heřmánkovcem a pcháčem) - likvidace plevelů vhodným chemickým postřikem (např., Lontrel 300-0,4-0,5 l/ha l/ha vody, aplikace v růstové fáze plevelů rané (2-4 listy) až plné (6-12 listů) růžice). 3

4 17 17 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 1, Květen-červen Při větším výskytu škůdců - insekticidy (např., Decis nebo Karate), běžná dávka insekticidů - 0,2-0,3 l/ha l/ha vody (kalkulace ceny pro Decis Mega l/ha). Ochrana proti škůdcům Defoliace a desikace 2,1 2, tydny před sklizni Pro snížení nároků na dosušení a zvýšení kvality konopní slámy a východu vlákna. ičení plevelů. Aplikuje se např. Harvade 25 F (2 l/ha) l/ha vody ,50 0,71 6,0 0, ečení srpen - D Letní sklizeň ve fázi zelených semen na jednotné vlákno. Je to nová progresivní technologie vyvinuta v ěmecku, která nevyžaduje rosení konopí, pouze sušení na poli a lisování.. Vyžaduje speciální techniku. peciální dvoulištový žací stroj 0,36 3,8 0, Obracení D Podle průběhu počasí, vlhkosti a množství biomasy. Čím vyšší vlhkost sklízeného porostu, tím vyšší nároky na dosoušení a obracení. Při opakovaném navlhčení sklízené biomasy (déšť) se termíny dosušení prodlužují. Obraceč 0,36 3,7 0, Řádkování D Řádkování konopní slámy za účelem zjednodušení balíkování sběracím lisem. Řádkovač Lisování suché hmoty 0,63 6,0 0, D Lisování z řádků do standardních balíků přímo na poli při relativní sušině min. 70 %. běrací lis na obří hranaté balíky Odvoz a uložení balíků do skladu 0,92 10,6 0, D kladování v halách s pasivní ventilaci vzduchu. Je třeba dodržovat stanovené předpisy obdobně jako při uskladnění píce a sena. Dodržovat výšku uskladnění, ponechat mezery mezi balíky pro event. ventilaci. Dodržovat požární a bezpečnostní předpisy. Koeficient opakování respektuje výnos ve vztahu k variantě (). Traktorová dopravní souprava,. 4

5 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje Odvoz a uložení balíků na poli 4,6 0, D kladování v balíkových stozích na poli. Dodržovat předpisy. Koeficient opakování respektuje výnos ve vztahu k variantě (). Traktorová dopravní souprava, Kontrola uložení biomasy 0,03 0,0 0, průběžně Podle vrstvení balíkované biomasy, sklizeného za méně vhodných klimatických podmínek. topkový teploměr ečení plevelů 0,56 7,5 0, Podzim, před podmítkou a silně zaplevelených pozemcích a zejména na ladem ležících půdách. Mulčování nebo posečení vysokovzrůstných plevelů pro usnadnění podmítky a zaorání. Mulčovač nebo sekačka. Mezisoučet Práce [h/ha] afta [l/ha] Práce c) Ekonomické vyhodnocení ZM celkem bez PH Osivo Minerál. hnoj. Pesticidy troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 6,20 71, ,79 76, ,61 67, Ukazatel a 1 ha a 1 t hlavního produktu Pojištění proti živelným pohromám v Kč/ha Variabilní náklady celkem v Kč Tržní produkce celkem v Kč Příspěvek na úhradu (tržní produkce celkem - variabilní náklady) v Kč ormativní fixní náklady v Kč Bod ukončení výroby v Kč/t Práh zisku v Kč/t Technologické náklady (=variabilní náklady celkem + fixní náklady na stroje) v Kč Technol. příspěvek na úhradu (=tržní prod. celkem-technol. nákl.) v Kč

6 Legenda k tabulce: Z botanického hlediska je konopí seté (Cannabis sativa L.) jednoletá, původně dvoudomá rostlina. amčí rostliny po odkvětu odumírají - tím vznikají určité problémy při sklizni. Proto jsou vyšlechtěny moderní odrůdy, které jsou jednodomé, i když tato varianta zatím nepřevládá. Moderní odrůdy produkují silná vlákna, ale velice málo pryskyřice, která obsahuje psychoaktivní látky (THC). V současné době jsou v Evropě a v ČR povoleny odrůdy s obsahem THC nižším než 0,3 % (tzv. bezkanabinoidní odrůdy). Pěstování konopí setého bylo v ČR zakázáno od roku 1960 do roku Konopí patří do skupiny významných hospodářských plodin, tzn. v ČR pod hrozbou statisícových pokut je zakázáno pěstovat odrůdy neověřené a neschválené ÚKZÚZ. Od roku 1999 byly v ČR povoleny pro pěstování dvě odrůdy konopí setého: polská odrůda Beniko a ukrajinská odrůda Juso-11. Po vstupu ČR do Evropské unie (tj. od ) ztratila v ČR platnost odrůda Juso-11 a naopak vstoupily v platnost mnohé další odrůdy registrované v členských státech EU. Aktuální seznam v EU a tím i v ČR úředně povolených odrůd najdeme v společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, který je sestavován v souladu se zásadami směrnice Rady 2002/53/E (viz V roce 2012 tento seznam obsahoval 51 odrůd konopí, z toho pouze dvě odrůdy (Bialobrzeskie a Monoica) byly registrovány v ČR. Pěstování konopí setého je v ČR legislativně ošetřeno zákonem č. 167/1998 b., v platném znění. Důležitým je zejména 29 tohoto zákona, který ustanovuje ohlašovací povinnosti a podmínky jejich dodržení. Předpokládá se, že konopí bude pěstováno pro produkci přírodního vlákna, pro produkci organické suché hmoty k technickému nebo energetickému využití a produkci semene určeného jak k přímé spotřebě, tak k získání technického nebo potravinářského oleje. Agrochemické a klimatické požadavky: tato plodina je vhodná pro pěstování všude v mírném pásmu s výjimkou půd trvale zamokřených nebo trvale přesušených. Konopí vyžaduje hlinité až hlinitopísčité, dostatečně hluboké půdy, dobře zásobené živinami, hlavně dusíkem a draslíkem. Konopí lze sít i na zúrodněných slatinách, rozoraných loukách nebo vysušených rybnících. esnáší kyselé půdy a nejlépe se mu daří na půdách neutrálních až slabě zásaditých. evhodné jsou půdy mělké, kamenité, písčité, ulehlé, jílovité, vysychavé. Konopí se dá pěstovat při nižších výnosech i na horších půdách v chladnějších oblastech až do nadmořských výšek kolem 450 m.n.m. Konopí je poměrně náročné na vodu - na vytvoření jednotky sušiny potřebuje 1,5 až 2,0 krát více vody než pšenice nebo oves. Požadavky na předplodinu: konopí si neklade zvláštní požadavky na předplodinu, doporučované předplodiny jsou: jetelotráva, okopaniny, obiloviny. Díky své schopnosti potlačit plevele je samo dobrou předplodinou. Přestože je možné pěstovat konopí několik let po sobě na téže ploše, není to z hlediska rotace plodin vhodné. Agrotechnika: pro úspěšné pěstování konopí setého je nutné dodržet následující agrotechnická opatření. Po podzimní orbě je obvyklá jarní příprava s přihnojením od 60 do 100 kg /ha a doplnění kg K/ha. Jedná-li se o produkci konopí na semeno, je vhodné provést přihnojení 30 až 60 kg P/ha. Dle našich výzkumů je optimální dusíkatá výživa v dávce 75 kg /ha. a podzim je rovněž možné provést přihnojení chlévskou mrvou nebo kompostem v dávce t/ha. Jako i u ostatních technických plodin doporučujeme při hnojení dusíkem a ostatními živinami uplatňovat nízkonákladový systém vypracovaný VÚRV, který spočívá v tom, že se hnojení minerálními a organickými hnojivy kombinuje s hnojením kaly, které získá zemědělec bezplatně nebo v některých regionech ještě může získat i příspěvek na jejich likvidaci. Ve výpočtech jsme vycházeli pouze z možnosti získání kalů bezplatně, tj. z nulové hodnoty kalů. Možné dotace jsou příjmy navíc, mimo tyto rozpočty. Hnojení kaly se řídí vyhláškou MŽP ČR č. 382/2001 b. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Výsledky chemických rozborů kalů je povinna vždy poskytnout ČOV. Podmínkou aplikace kalu jsou rovněž chemické rozbory půd. Zemědělec může získat potřebné údaje z výsledků AZP, které celostátně provádí ÚKZÚZ, jinak si je zajistí na zakázku u odborné laboratoře. etí: konopí se vysévá do řádků vzdálených 10 až 15 cm do hloubky cca 3-4 cm. Po zasetí následuje zavláčení, případně zaválení lehkými válci. Termín setí je obvykle od do 10.5., ale lze jej vysévat i později podle oblasti a průběhu počasí. Výsevek se stanovuje podle hodnoty osiva a podle účelu pěstování. Pro získání jednotného vlákna se doporučuje výsevek 3-5 milionů klíčících semen (MK), což při typických hodnotách MK povolených odrůd cca 15,5-16 kg činí cca kg/ha. Průměrná cena osiva je v současné době 100 Kč/kg. Obvyklá HT osiva je g. Při 8-10 C teploty půdy vzchází konopí za 8 až 12 dní po vysetí, řádkování probíhá 4 až 6 týdnů po setí. Vegetační doba při pěstování na vlákno činí cca dnů. Ochrana rostlin: Porost konopí většinou nevyžaduje ošetření pesticidy, pouze v případě silného zaplevelení pýrem je vhodná aplikace graminicidů v obvyklých dávkách (např., herbicid Targa super 5 EC v dávce 1,5-2 l ha-1), případně použití přípravku Lontrel 300 při výrazném zaplevelení heřmánkovcem a pcháčem. Preemergentně lze použit přípravek Afalon 45 C v dávce 1,5 l ha-1. Konopí nepoléhá a je poměrně odolné proti chorobám a škůdcům. Vzhledem k jeho malým výměrám nedochází k významnému rozšíření chorob ani škůdců proto se s ochranou 6

7 fungicidy ani pesticidy zatím nepočítá. Při zvýšení výměry lze očekávat rovněž silnější infekční tlak níže uvedených škůdců a chorob. Při sestavování konkrétního technologického postupu se příslušné koeficienty opakování opraví dle skutečných pracovních operací, zde se jedná pouze o průměrnou kalkulaci. apř., v případě vápnění a hnojení P a K byly do koeficientů opakování započítány známé podíly celkové rozlohy v ČR půd s nízkým a velmi nízkým obsahem příslušných živin. Cena rostlinné produkce od výrobce platí pouze pro období poslední aktualizace databáze normativů. Při pozdějším použití prezentovaných ukazatelů musí uživatel počítat tržní produkci z aktuální ceny od výrobce. Dotace započtená do tržeb zahrnuje finanční kompenzace přiznané odvětví v režimu platném pro aktuální hospodářský rok (při aktualizaci k se jedná o zdůvodněný předpoklad, při aktualizaci k se jedná o skutečnost). Prameny: Publikace a výzkumné zprávy firem Agritec Šumperk s.r.o. a VÚRV Praha, provozní zkušenosti firmy Envicho, s.r.o. Honzík, R., Bielková, M., Muňoz, J., Váňa, V., 2012: Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu. - Certifikovaná metodika pro praxi, Praha, VÚRV, v.v.i., 24 str. Zpracoval: ng. ergej Usťak, Cc. 7

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 179 Poř. č. Brambory konzumní ostatní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 25 30 22 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t]

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Níže uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých agroenvironmentálně-klimatických

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více