MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2015 Evelína Gahurová

2 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Genetické aspekty konopí Bakalářská práce Evelína Gahurová VEDOUCÍ PRÁCE: MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D Brno 2015

3 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Evelína Gahurová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav experimentální biologie Genetické aspekty konopí bakalářský Molekulární biologie a genetika MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. Akademický rok: 2014/2015 Počet stran: 45 Klíčová slova: Cannabis, kanabinoidy, chemotypy, markery

4 Bibliographic Entry Author: Title of Thesis: Evelína Gahurová Faculty of Science, Masaryk University Department of Experimental Biology Genetic aspects of Cannabis Degree Programme: bachelor Field of Study: Supervisor: Molecular Biology and Genetics MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. Academic Year: 2014/2015 Number of Pages: 45 Keywords: Cannabis, cannabinoids, chemotype, markers

5 Abstrakt Práce je zaměřena na popis genetické variability rodu Cannabis a metody molekulární biologie sloužící k identifikaci. Nedílnou součástí práce je popis hlavních kanabinoidů, jakožto sekundárních metabolitů konopí a jejich biosyntéza. Součástí práce je také popis karyotypu a genetická charakteristika zahrnující počet a popis chromozomů u konopí. V práci jsou taktéž zmíněny chemické fenotypy konopí. Poslední část práce se zabývá metodami molekulární biologie, konkrétně molekulárními markery. Markery jsou využívány nejen k určování fylogenetických vztahů, ale také pro šlechtění u markery asistované selekce a především k identifikaci genů. Abstract The thesis is focused on the description of genetic variability of genus Cannabis and molecular methods used for identification. An integral part of thesis is a description of main cannabinoids as secondary metabolites of Cannabis and their biosynthesis. The part of thesis is also the description of karyotype and genetic characterization including number and description chromosomes in Cannabis. Chemical phenotypes of Cannabis are also mentioned in the thesis. The very last part of thesis deals with methods of molecular biology, in particular molecular markers. Markers are not used only for determination of phylogenetic relations but they are also used for breeding in marker assisted selection, and specifically for identification of genes.

6

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala svému školiteli MVDr. Ing. Václavovi Trojanovi, Ph.D. a Bc. Kateřině Tejkalové za strávený čas a rady, které mně věnovali.

8 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno Evelína Gahurová

9 Obsah: 1. Úvod Historie výskytu a využití Cannabis Historie Využití Popis a charakteristika Cannabis Klasifikace Obecná charakteristika Karyotyp a genetická charakteristika Sekundární metabolity Endokanabinoidy a endokanabinoidní systém Fytokanabinoidy Chemické fenotypy Metody molekulární biologie využívané při studiu genetické variability Starší molekulární metody bez využití PCR Izoenzymy RFLP markery Markery založené na PCR RAPD markery AFLP markery Mikrosatelity EST-SSR markery ITS markery ISSR markery SNP markery Závěr Literatura... 35

10 Seznam zkratek AFLP amplified fragment length polymorphism polymorfismus délek amplifikovaných fragmentů BSA bulked segregant analysis bulková segregační analýza CBC cannabichromene kanabichromen CBCA cannabichromene acid kyselina kanabichromenová CBD cannabidiol kanabidiol CBDA cannabidiolic acid kyselina kanabidiolová CBDAS cannabidiolic acid synthase syntáza kyseliny kanabidiolové CBG cannabigerol kanabigerol CBGA cannabigerolic acid kyselina kanabigerolová CBN cannabinol kannabinol cdna complementary DNA komplementární DNA EST expressed sequence tag místa s expresní adresou HPLC high-performance liquid chromatography vysokoúčinná kapalinová chromatografie ISSR inter simple sequence repeat polymorfismus sekvencí mezi dvěma mikrosatelity ITIS Integrated Taxonomic Information Systém Integrovaný taxonomický informační systém ITS internal transcribed spacer vnitřní přepisovaný mezerník LINE long interspersed nuclear elements dlouhé rozptýlené jaderné elementy MAS marker assisted selection/marker aided selection markery asistovaná selekce MADC1, MADC2, MADC3, MADC4, MADC5, MADC6 Male-associated DNA sequence in C. sativa DNA sekvence spojované se samčím pohlavím u C. sativa NCBI National Center for Biotechnology Information Národní centrum pro biotechnologické informace nor nucleolus organizer region organizátor jadérka PCR polymerase chain reaction polymerázová řetězová reakce RAPD randomly amplified polymorphic DNA polymorfismus náhodně amplifikované DNA RFLP restriction fragment length polymorphism polymorfismus délek restrikčních fragmentů

11 sat satellite satelity SCAR sequence characterized amplified region sekvenčně specifická amplifikovaná oblast SNP single nucleotide polymorphism jednonukleotidový polymorfismus STR short tandem repetitions krátké tandemové repetice (mikrosatelity) SSR simple sequence repeat opakování jednoduchých sekvencí THC Δ 9 -tetrahydrocannabinol delta-9-trans-tetrahydrokanabinol THCA tetrahydrocannabinolic acid kyselina tetrahydrokanabinolová THCAS tetrahydrocannabinolic acid synthese syntáza kyseliny tetrahydrokanabinolové THCV tetrahydrocannabivarin tetrahydrokanabivarin

12 1. Úvod Cannabis sativa je jednoletá rostlina, u níž se vyskytuje dvoudomost, ale také jednodomost. C. sativa má bohatou a rozmanitou historii nejen v pěstování, ale také použití. V minulosti dle jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z r bylo pěstování konopí zakázáno po celém světě. Od r dle Evropské komise (European Commission, nařízení č. 2860/2000) je v Evropské Unii povoleno pěstovat konopí typu fiber s obsahem THC nižší než 0,2 %. Konopí s obsahem do 0,2 % THC je bráno jako zemědělské (další užívané názvy technické, průmyslové konopí), jehož pěstování a uchovávání je legální. Obsahuje-li více než 0,2 % THC, je tento typ konopí nazýván drug a je považován za omamnou látku. Typ drug je používán pro lékařské účely. V České republice dle zákona č. 167/1998 Sb. je povoleno pěstovat konopí s obsahem do 0,3 % THC a zároveň s ohlašovací povinností při osetí pěstitelské plochy nad 100 m 2. V roce 2013 přichází změna v podobě novely zákona z r. 1998, kdy je konopí povoleno pro lékařské účely. První část mé bakalářské práce je věnována historii a využití konopí, kde jsou shrnuty poznatky o použití konopí v minulosti a současnosti. Dále také poznatky o potenciálním využití konopí u léčby různých onemocněních například spasticky u roztroušené sklerózy (Novotna et al., 2011), určitých typů nádorů (Munson et al., 1975). Následující kapitoly se zabývají popisem, charakteristikou konopí a jeho sekundárními metabolity. Tyto metabolity jsou důležité nejen pro lékařské účely, ale také pro rozlišování chemických fenotypů konopí k posouzení ilegality konopí. Poslední kapitola je zaměřena na molekulární metody zabývající se studiem genetické variability. Cílem bakalářské práce je shrnout současné a dostupné poznatky zabývající se popisem metod využívaných v molekulární biologii k určování genetické variability u Cannabis. 11

13 2. Historie výskytu a využití Cannabis 2.1. Historie První dochované zmínky o Cannabis pocházejí z Asie, konkrétně z Číny. Jak uvedl Li (1974), jsou tyto záznamy z doby 6000 před n. l. Touw (1981) naproti tomu tvrdil, že první zmínky o Cannabis a jeho pěstování jsou nejasné. Přiklání se k názoru, že jako první byla Cannabis použita ve Střední Asii a šířila se dále na jih a východ, nikoliv v Číně, jak uvedl Li (1974). Z toho tedy usuzoval, že by i původ mohl být ve Střední Asii. Cannabis měla v Číně hojné využití. Používala se zejména vlákna rostlin, která byla dále užita na výrobu lan, textilu, rybářských sítí a provazů. Dále se vlákna využívala jako surovina k výrobě papíru. Významné byla také semena konopí, z kterých byl získáván olej využíván nejen na smažení, ale také v průmyslovém odvětví. Nedílnou součástí bylo medicínské využití, kdy se využívaly listy, plody a kořeny. V neposlední řadě byla rostlina používána jako droga s halucinogenními účinky (Li, 1974). Cannabis byla také hojně používána v Indii, kde sloužila nejen pro medicínské účely, ale také při náboženských rituálech. Dále se konopí využívalo v Tibetu, Persii a psychoaktivní účinky konopí znali také Asyřané (Touw, 1981). Do Evropy se Cannabis dostala ještě před naším letopočtem, kdy ji přinášejí Skytové migrující ze Střední Asie. V roce 405 před n. l. se Herodotos zmiňoval o pohřbu pořádaném Skyty, kteří používali semena konopí k rituálům a navození euforie (Aldrich, 1997). Začátkem našeho letopočtu bylo stále velmi často využíváno konopí v Indii a začalo se dále šířit na Blízký východ a do Afriky. Konopí bylo v tomto období známé také v arabské kultuře, kde Avicenna zmiňuje jeho použití v medicíně jako diuretikum (lék pro zvýšení vylučování moči), dále také lék pro lepší zažívání (Fankhauser, 2002). V r muslimové představili výrobu papíru z konopí ve Španělsku, později také v Itálii. V tomto období se konopí v Evropě pěstovalo zejména pro vlákninu, lékařské využití bylo poměrně vzácné (Aldrich, 1997). V 19. století se běžně v Evropě používala semena konopí, dále se také konopí využívalo jako homeopatikum. Na začátku 20. století se naopak použití konopí pro lékařské účely snižuje (Fankhauser, 2002). 12

14 2.2 Využití Konopí má mnohé využití. Jedním z nich je ekonomické použití. Po tisíce let se konopí využívalo jako zdroj vlákniny, paliva a výživy. Z vlákniny se vyrábí oblečení, lana, plátna a papír. Ze semen se získává olej, který se následně uplatňuje v kosmetickém průmyslu, dále se z něj vyrábějí barvy a laky. Z vlákniny konopí se mimo jiné vyrábí cigaretový papír, technické filtry, čajové svíčky, hygienické produkty a bankovky. Mezi méně tradiční využití konopných vláken patří například výroba nových nanostrukturních polymerů (Piluzza et al., 2013; Pommet et al., 2008). Kromě ekonomického a technického využití se konopí využívá pro lékařské, ale také rekreační účely. Z hlediska lékařských účelů má konopí pestré využití. Používá se k léčbě zeleného zákalu, bolesti, depresí, astma, žaludečních potížích, nespavosti (Coyle et al., 2003). Konopí může být užíváno v různých formách, buď jako herba (sušená samičí květenství), ve formě extraktů (přírodní fytokanabinoidy) nebo syntetických fytokanabinoidů. Herbální medicína (fytoterapie) využívá k léčbě rostlinné přípravky. U konopí se používá výraz léčivá droga (usušená část rostliny nebo produkty metabolismu, které slouží k léčebným účelům) marihuana (usušené samičí květenství, případně smícháno s většími listy). Čím vyšší je podíl květů, tím je potence (obsah psychoaktivních látek) marihuany vyšší. Hlavní výhodou užívání fytoterapeutik je méně vedlejších účinků ve srovnání s běžnými léčivy. Jednou z nevýhod použití fytoterapeutik konopí je, že nelze přesně stanovit obsah kanabinoidů. Je tedy nutné u jednotlivých variet konopí stanovit jejich chemické složení. Tímto problémem se zabývali Hazekamp a Fischedick (2012), kteří se poprvé snažili z různých kultivarů (vyšlechtěná rostlina, odrůda) Cannabis získat chemické složení nejen hlavních kanabinoidů. V Evropě se zabývá pěstováním léčebného konopí firma Bedrocan BV sídlící v Holandsku. Bedrocan poskytuje sušenou drogu (Cannabis flos), kterou lze získat na lékařský předpis. Jejich rostliny mají odlišný obsah dvou hlavních kanabinoidů tzv. chemovary Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica a Bedrolite (www.bedrocan.nl). Rostlinný materiál může být podáván ve více formách. Jednou z nich je vaporizace (kapalné, pevné skupenství přeměno na plynné) pomocí vaporizéru. Dalším typem podávání je perorální aplikace (součást jídla), jiným typem je forma odvaru. Dávky u jednotlivých typů podávání se mohou lišit. Ve farmakologii se využívají fytokanabinoidy (viz. kap. 4.2), které mají velký potencionál ve vývoji léků. Syntetických fytokanabinoidů existuje celá řada. Z těchto syntetických fytokanabinoidů se vyrábějí kanabinoidní přípravky dostupné pro pacienty 13

15 na lékařský předpis. Přípravky z konopí mají velké terapeutické využití, mezi něž patří neuroprotektivní, protizánětlivé a antispastické (uvolňující křeče hladkého svalstva) účinky. Tyto přípravky jsou také dále využívány i u některých psychiatrických onemocněních. Příkladem je Munson et al. (1975), kteří se zabývali antineoplastickými (protinádorovými) účinky kanabinoidů. Zjistili, že kanabinoidy mohou pozastavovat růst určitých typů nádorů (například Lewisův plicní karcinom). Kanabinoidní preparáty jsou dostupné v některých zemích a jsou dostupné ve formě kapslí, tablet, případně ve formě orálního spreje. THC (viz. kap. 4.2) má potenciální využití například v léčbě maligního gliomu (Sanchez et al., 2001). THC je v lékařské terminologii označován pod názvem dronabinol. Syntetický dronabinol je dostupný v některých zemích (USA, Kanada) na předpis pod názvem Marinol ve formě kapslí. Tento přípravek je používán u pacientů podstupující cytostatickou léčbu, která u nich vyvolává zvracení a nevolnosti (Meiri et al., 2007; Hanus, 2009). Beal et al. (1995) uvedli, že dronabinol podporuje také chuť k jídlu u pacientů s AIDS podstupující imunosupresivní léčbu. Další léky dostupné na předpis ve formě kapslí jsou Cesamet (dostupný v Kanadě, Velké Británii, USA a Mexiku) a Canemes (Rakousko), u nichž je účinná látka nabilon syntetický kanabinoid s antiemetickými (tlumící nevolnosti) a analgetickými (úlevě od bolesti) účinky. Tyto léky se používají u pacientů s rakovinou trpící vedlejšími účinky (zvracení a nevolností) při chemoterapii. Berlach et al. (2006) popsali, že nabinol může pozitivně ovlivňovat také nespavost, bolest a zvracení u pacientů s chronickou bolestí nerakovinného typu (chronic noncancer pain). Novotna et al. (2011) publikovali studii zabývající se léčbou spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou. Díky této studii byl v Německu schválen extrakt z konopí pod názvem Nabiximols (komerční název Sativex) obsahující THC a CBD v poměru 1:1 k léčbě pacientů s příznaky spasticity a dalšími příznaky s roztroušenou sklerózou. Přípravek Sativex ve formě orálního spreje je také schválen v České republice, Dánsku, Švédsku, Velké Británii a v dalších zemích. Nejnovější přípravek Namisol, kde účinnou látkou je dronabinol (obsahující více než 98 % čistého THC). Přípravek Namisol má být teprve uveden na trh. Namisol je podáván ve formě tablet. Tento přípravek je určen k léčbě spasticky u roztroušené sklerózy, kde byla předešlá léčba neúspěšná. Dále k poruchám chování u Alzheimerovy choroby, k léčbě neuropatické (postihující klouby) a chronické bolesti (Klumpers et al., 2012; Ahmed et al., 2015). 14

16 3. Popis a charakteristika Cannabis 3.1 Klasifikace Cannabis je jednoletá dvoudomá bylina se vzpřímenou lodyhou. Vyskytují se ovšem i rostliny jednodomé. U Cannabis se nachází šlechtěné i divoké typy, které se výrazně liší po morfologické stránce. Tyto odlišnosti mají za následek nejasnosti v taxonomickém zařazení. Někteří autoři uvádí Cannabis jako monotypický rod, zatímco jiní tvrdí, že sestává ze dvou druhů Cannabis sativa a C. indica. Dle Integrovaného taxonomického informačního systému (ITIS) patří C. sativa L. (konopí seté) do čeledi konopovitých (Cannabaceae), do řádu růžotvarých (Rosales), dále podruhy Cannabis sativa ssp. indica a Cannabis sativa ssp. sativa L. K Cannabis sativa ssp. sativa L. se řadí variety Cannabis sativa var. sativa L. a Cannabis sativa var. spontanea Vavilov (http://www.itis.gov). Toto řazení je ovšem stále diskutabilní. Kromě výše zmíněných variet existuje i mnoho kultivarů Cannabis. Obvykle lze rozeznat tři hlavní skupiny Cannabis sativa, indica a ruderalis. Nejvýznamnější z těchto tří skupin je sativa, která je dále rozdělena do dvou podskupin. První podskupinu tvoří Cannabis sativa, která má psychoaktivní účinky. Druhá podskupina zahrnuje Cannabis sativa L., která postrádá psychoaktivní účinky. C. sativa L. pojmenoval Carl Linnaeus v r Druhá skupina představuje indica, jejímž objevitelem je Jean- Baptiste Lamarck. Poslední skupinu reprezentuje ruderalis, pojmenována v r objevitelem Janischeviskym (Warf, 2014). Tyto skupiny lze od sebe odlišit podle vzhledu a patří mezi nejčastěji popisované. Sativa je obvykle vyšší s více větvemi a zastupuje spíše konopí typu fibre. Indica naproti tomu je nižší, má široké listy a využívá se pro lékařské účely (Fischedick et al., 2010). Poslední skupinu tvořící ruderalis se vyznačuje nízkým obsahem kanabinoidů, vypadající jako keř (Hillig a Mahlberg, 2004). Small a Cronquist (1976) tvrdili, že k rodu Cannabis se řadí dva podruhy sativa a indica. Tyto podruhy bylo možné dále rozdělit na tzv. divoký (zdomácnělý, původní) a domestikovaný (kultivovaný, spontánní) typ (Tab. č. 1). Problematické řazení a nejasnosti vedly ke zkoumání různých variant uvnitř rodu Cannabis na základě molekulárních markerů. 15

17 Tab. č. 1: Klasifikace Cannabis sativa (upraveno podle Small a Cronquist, 1976) 3.2 Obecná charakteristika C. sativa vykazuje pohlavní dimorfizmus, přičemž na jedné rostlině se tvoří samčí a na druhé samičí květenství. Obecně jsou samčí rostliny vyšší, útlejší a mají také kratší životní cyklus v porovnání se samičími rostlinami. Samčí květenství tvoří latu, která může být větvená. Květenství je dále složeno z variabilního počtu květů. Samčí květy jsou složeny z 5 okvětních lístků s významnými tyčinkami, většinou bez listů. Z prašníku dospělé rostliny se uvolňuje pyl, který je přenášen větrem. Naproti tomu samičí květy jsou spíše nenápadnější a mají jednodušší strukturu (Moliterni et al., 2004). 3.3 Karyotyp a genetická charakteristika Ming et al. (2011) uvedli, že pro Cannabis sativa je charakteristický systém XX/XY, kde samičí pohlaví je homogametické (XX) a samčí heterogametické (XY). C. sativa má dvě sady chromozomů (2n = 20), karyotyp se skládá z 18 autozomů a jednoho páru pohlavních chromozomů (X nebo Y). Dle Sakamoto et al. (1998) je přibližná délka haploidního samičího genomu 818 Mb 16

18 a pro samčí genom je 843 Mb, rozdíl je způsoben dlouhým raménkem chromozomu Y. Chromozomy u C. sativa mají malou velikost, liší se od 2.6 do 3.8 µm. Chromozomy lze rozlišit pomocí jejich délky a umístění centromery (Obr. č. 2). Autozomální sada obsahuje 8 párů metacentrických chromozomů (m) a jeden pár submetacentrických chromozomů (sm) obsahující satelity (sat) a organizátor jadérka (nor). Pro samčí rostliny je tedy u C. sativa formulován haploidní karyotyp (Obr. č. 1) jako 8m + 1sm (sat) + Xm/Ym, pro samičí rostliny 8m + 1sm (sat) + Xm (Divashuk et al., 2014). Obr. č. 1: Karyotyp C. sativa samčí a samičí rostliny červeně zbarveny subtelometrické repetice CS-1 (upraveno podle Divashuk et al., 2014) Obr. č. 2: Idiogram haploidní sady chromozomů u C. sativa. Chromozomy obsahují subtelometrické CS-1 repetice, telomerické repetice typu Arabidopsis, dále 45S rdna, 5S rdna (upraveno podle Divashuk et al., 2014) 17

19 U Cannabis je chromozom Y subtelocentrický, je u něho typický satelit vyskytující se na konci krátkého ramene a je zřejmě příčinou odlišné délky samčího a samičího genomu. Chromozom X je submetacentrický a je možné nalézt na jeho krátkém konci satelit. Chromozom Y v porovnání s chromozomem X je větší, což je u savců naopak (Sakamoto et al., 1998). Ukázalo se, že v terminální oblasti chromozomu Y je uloženo 100 až 200 kopií dlouhých rozptýlených jaderných elementů (LINE) retrotranspozonů s repetitivními sekvencemi. Bylo potvrzeno, že se retrotranspozony náhodně inzertují do variabilní oblasti v genomu. Z jakého důvodu jsou uloženy právě v terminální oblasti chromozomu Y je nejasné, ale pravděpodobně jejich uložení v této oblasti stojí za větší délkou chromozomu Y (Sakamoto et al., 2000). Sakamoto et al. (1995) za použití polymorfismu náhodně amplifikované DNA (RAPD) (viz. kap ) objevili specifickou nukleotidovou sekvenci, která je charakteristická pouze pro samčí pohlaví. Tato sekvence byla nazvána DNA sekvence spojovaná se samčím pohlavím u C. sativa (MADC1). Sekvence MADC1 nezahrnuje dlouhé otevřené čtecí rámce. V r došlo k prvnímu osekvenování genomu C. sativa dostupné v Národním centru pro biotechnologické informace (NCBI) s kódem AGQN (Van Bakel et al., 2011). 18

20 4. Sekundární metabolity Sekundární metabolity jsou organické látky, které rostlina nutně nepotřebuje ke svému životu, jsou tedy pro rostlinu neesenciální. Mezi sekundární metabolity Cannabis patří kanabinoidy, alkaloidy, flavonoidy, stilbenoidy a mnohé další (Flores-Sanchez a Verpoorte, 2008). Do r bylo izolováno 525 sloučenin z Cannabis sativa L. (Radwan et al., 2009). Kanabinoidy jsou řazeny do tří skupin. První skupinu tvoří endogenní kanabinoidy (endokanabinoidy), které jsou syntetizovány v lidském těle a také u živočichů. Druhou skupinu představují rostlinné kanabinoidy (fytokanabinoidy). Poslední skupinou jsou syntetické kanabinoidy (Fisar, 2009). 4.1 Endokanabinoidy a endokanabinoidní systém Endokanabinoidní systém lidského těla je složen z kanabinoidních receptorů, dále jejich endogenních ligandů a enzymů, metabolizující tyto ligandy. V r byl identifikován CB1 receptor (Devane et al., 1988) a v r došlo k jeho naklonování (Matsuda et al., 1990). Následně v r došlo k naklonování receptoru CB2 (Munro et al., 1993). Kanabinoidní receptory (CB1 a CB2) patřící do skupiny receptorů jsou spojeny s G-proteinem (Devane et al., 1988). CB1 receptor je kódovaný genem CNR1. CB1 receptor působí v mozku, konkrétně ovlivňuje míchu, hypofýzu, ale také štítnou žlázu a nadledvinky. Dále má vliv na tukové, jaterní a svalové buňky, trávicí trakt, ledviny, plíce, srdce a reprodukční orgány (Pertwee, 1997). Receptor CB2 je spojen s imunitním systémem (Howlett et al., 2002). CB2 receptor se nachází především v buňkách a orgánech imunitního systému. Tento receptor nemá spojitost s psychoaktivními účinky kanabinoidů na rozdíl od receptoru CB1. CB2 receptor je kódován genem CNR2 a jeho aminokyselinová sekvence je tvořena přibližně 360 amynokyselinami. Recepetory CB1 a CB2 vykazují 44% shodu v aminokyselinových sekvencích (Munro et al., 1993). CB2 receptor a některé prvky endokanabinoidního systému mají potenciální terapeutické využití v souvislosti s neurodegenerativními změnani u Alzheimerovy nemoci (Benito et al., 2003). Aktivace CB2 receptoru nebo další přídavných mechanismů může přispět k léčbě Parkinsonovy choroby (García-Arencibia et al., 2007). 19

21 Patrně se vyskytuje ještě další kanabinoidní receptor, který vykazuje vazodilatační účinky (Begg et al., 2005; Offertáler et al., 2003). Agonisté (látka, která po navázání na receptor vyvolávající fyziologické změny s biologickým významem) endogenních kanabinoidních receptorů syntetizovaných živočišnou tkání se nazývají endokanabinoidy. Mezi nejvýznamnějšími endokanabioidy patří anandamid (arachidonoylethanolamid) a 2-arachidonoylglycerol (Devane et al., 1992; Mechoulam et al., 1995). Selektivní agonisté receptoru CB2 mají potenciál v terapeutickém využití kanabinoidů, zejména pro analgetické (proti bolesti), protizánětlivé a protirakovinné účinky. 4.2 Fytokanabinoidy Hillig a Mahlberg (2004) popsali kanabinoidy jako terpenofenolické sloučeniny typické pouze pro rostliny konopí. Kanabinoidy jsou produkovány v trichomech, kde jsou syntetizovány na povrchu listů rostlin. Mezi nejvíce prostudované kanabinoidy patří THC (delta-9-trans-tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). Gaoni a Mechoulam (1964) popsali chemickou strukturu THC (Obr. č. 3). Uvedli také, že THC má psychoaktivní účinky. THC se řadí mezi omamné látky, proto je obsah THC důležitým faktorem pro rozlišení chemického fenotypu rostliny. V r došlo k izolaci CBD (Obr. č. 3), chemická struktura byla objasněna v r (Mechoulam a Shvo, 1963). Obr. č. 3: Chemická struktura THC a CBD (upraveno podle Hillig a Mahlberg, 2004) Obsah THC se liší v samičím květenství je obsah THC nejvyšší, nižší obsah vykazují listy a nejméně THC je obsaženo ve stonku. Naproti tomu semena a kořeny neobsahují kanabinoidy. Záleží také na konkrétním vývojovém stádiu rostliny a dále 20

22 na podmínkách prostředí. Dlouhodobé skladování způsobuje částečné znehodnocení THC světlem, teplotou a přítomností kyslíku (Lindholst, 2010). Tetrahydrokanabivarin (THCV) je homolog THC a vyskytuje se u Cannabis. THCV působící jako antagonista (látka vázající se na receptor, ale nevyvolávající biologickou odpověď) receptoru CB1 a CB2 (Thomas et al., 2005), (viz. kap. 4.1). CBD nemá psychoaktivní účinky a nedokáže aktivovat receptory CB1 a CB2, na rozdíl od THC. Englund et al. (2013) tvrdí, že CBD může potlačovat nežádoucí psychoaktivní účinky THC. CBD má tedy terapeutické účinky, zejména ve spojitosti s CB1 a CB2 receptory. V 70. letech 20. století došlo ke studiu biosyntézy kanabinoidů (Shoyama et al., 1975). Bylo zjištěno, že z geranylu pyrofosfátu a kyseliny olivetové vzniká kyselina kanabigerolová (CBGA). CBGA slouží jako substrát pro syntázu kyseliny kanabidiolové (CBDAS) a syntázu tetrahydrokanabinolové kyseliny (THCAS) (Fellermeier a Zenk, 1998). Z CBGA za přítomnosti THCAS vzniká tetrahydrokanabinolová kyselina (THCA), případně kyselina kanabidiolová (CBDA) za přítomnosti CBDAS (Obr. č. 4) (Morimoto et al., 1998; Taura et al., 1996; Fellermeier et al., 2001). Obr. č. 4: Biosyntéza kanabinoidních kyselin (1) isopentenyl difosfát, (2) dimethylalyl difosfát, (3) geranyl difosfát, (4) olivetová kyselina, (5) CBGA, (6) CBCA, (7) THCA, (8) CBDA (Fellermeier et al., 2001) 21

23 Neutrální kanabinoidy jsou v rostlinách méně obsaženy. Ve větší koncentraci se v rostlinách nacházejí karboxylové kyseliny, ze kterých jsou kanabinoidy syntetizovány. V rostlině se kanabinoidy vyskytují ve formě kanabinoidních kyselin (THCA, CBDA). Kanabinoidy v neutrální formě vznikají dekarboxylací přímo v rostlině nebo po vysušení. Z THCA vzniká dekarboxylací neutrální forma THC, obdobně z CBDA vzniká dekarboxylací CBD (Mechoulam a Ben-Shabat, 1999). 4.3 Chemické fenotypy Jedním ze způsobů, jak lze rozdělit poddruhy Cannabis sativa je pomocí chemických fenotypů podle obsahu THC, CBN (kannabinol) a CBD a použitím vzorce: x = [THC] + [CBN] / [CBD]. Fetterman et al. (1971) stanovili dva typy chemotypů u Cannabis sativa. První chemický fenotyp byl typ drug, kde poměr (x) byl vyšší než 1 a převládající typem kanabinoidu byl THC. Druhý chemický fenotyp byl typ fiber, kde převládající látkou byl CBD a poměr (x) je menší než 1. Konopí typu drug, které má vyšší obsah THC je velmi těžce morfologicky rozeznatelné od typu fiber s nižším obsahem THC. Typ drug (marihuana) byl v r nejvíce nelegálně užívaná droga na světě (Howard et al. 2008). Small et al. (1975) definovali tři fenotypy dle obsahu THC a CBD. Fenotyp I obsahoval více než 0,3 % THC a méně než 0,5 % CBD. Fenotyp III obsahoval méně než 0,3 % THC a fenotyp II zahrnoval více než 0,3 % THC a více než 0,5 % CBD. Poté stanovili také čvrtý fenotyp. De Meijer et al. (2003) pozorovali tři chemotypy a pomocí analýzy RAPD (viz. kap ) zjistili, že dědičnost je určena jedním lokusem B se dvěma kodominantními alelami (BT a BD). Chemotyp rostlin typu fiber (CBD) má genotyp BD / BD, zatímco chemotyp rostlin typu drug (THC) vykazuje genotyp BT / BT. Chemotyp rostlin typu intermediate (CBD/THC) je heterozygot s BD / BT alelami. Po křížení rostlin typu fiber a drug bylo potomstvo heterozygotní (CBD/THC). V F2 generaci byl zjištěn Mendelovský štěpný poměr 1:2:1, kdy vznikly chemotypy (CBD:CBD/THC:THC). Dále De Meijer a Hammond (2005) se zabývali dědičností určitého chemotypu, konkrétně se snažili vysvětlit genetický mechanismus, který je zodpovědný za akumulaci kanabigerolu (CBG). Model konverze CBG, který slouží jako prekurzor THC a CBD je shrnut v obr. č. 5. Akumulace CBG je řízena alelou B0, která se vyvinula z alely BD. Z toho tedy vyplývá, že drug chemotyp (THC) může vykazovat genotyp nejen BT / BT, ale také genotyp BT / B0, totéž platí u fiber chemotypu (CBD) mající genotyp BD / BD a BD / B0. 22

24 et al., 2009a) Obr. č. 5: Model pro regulaci odlišné konverze CBG (V) (upraveno podle De Meijer De Meijer et al. (2009a) stanovili genetický faktor, který zabraňuje biosyntéze kanabinoidu. U homozygotů s alelami 0 / 0 probíhá normální syntéza kanabinoidu, kdežto u homozygotů s recesivní nulovou alelou o / o dochází k zástavě syntézy. U heterozygotů 0 / o je syntéza silně potlačena. Recesivní alela o je označována také jako vyřazovací (knockout) alela, která slouží k inaktivaci určitého genu a segreguje se nezávisle na předchozích lokusech. Vyřazovací alela může být využita při zkoumání léčiv u Cannabis. De Meijer et al. (2009b) zkoumali mechamismus, který řídí podíl kanabichromenu (CBC), který má potenciální farmaceutické využití, v celkovém podílu kanabinoidu u C. sativa. CBC převládá u mladých rostlin a jeho obsah se snižuje s dospíváním rostliny. U některých variant rostlin se nachází prolonged juvenile chemotyp, který je příčinou značného obsahu CBC přetrvávajícího až do dospělosti rostlin. Tento chemotyp je spojen s určitými fenotypovými znaky a je determinován lokusem C nebo BC a není závislý na lokusu B. Locus C kóduje CBC syntázu, která přeměňuje CBG (V) na CBC (V). Aktivita CBC syntázy v porovnání s CBD a THC syntázou je proměnlivá, vysokou aktivitu lze pozorovat u mladých rostlin. 23

25 5. Metody molekulární biologie využívané při studiu genetické variability Při studiu genetické variability se v molekulární biologii využívají zejména molekulární markery. Tyto molekulární markery jsou založeny na detekci sekvenčního polymorfizmu DNA, přičemž je můžeme rozdělit na přímé a nepřímé metody. Mezi přímé metody se řadí sekvenování a metody pro detekce SNP. Nepřímé metody založené na fingerprintingu (otisku DNA) zahrnují například RFLP, AFLP markery. Jiné dělení může být dle analýzy markerů na markery využívající PCR a markery založené na hybridizaci. Markery slouží k sestavování map, kde je polymorfizmus v nukleotidové sekvenci dostačující. Dále jsou markery vhodné pro identifikaci genů a fylogenetické studie. Markery jsou také uplatněny při markery asistované selekce (MAS). U rostlin se DNA vyskytuje ve dvou formách jaderná a mimojaderná, u Cannabis je zkoumána chloropastová DNA. 5.1 Starší molekulární metody bez využití PCR Izoenzymy Mezi nejstarší používané molekulární markery, využívané ve šlechtění rostlin a v určování vztahů mezi populacemi, patří izoenzymy (Lewontin a Hubby, 1966). Izoenzymy (izozymy) jsou enzymy, které pocházejí z jednoho organismu, lišící se svým složením a jsou umístěny na odlišných lokusech. Izoenzymy jsou schopné katalyzovat stejnou reakci a lze je detekovat pomocí různých technik, mezi něž patří například elektroforéza. Alloenzymy (allozymy) jsou enzymy, které jsou podmíněny různými alelami na stejném lokuse. Výhodou používání izoenzymů je, že jsou reprodukovatelné, ale získání čitelného pattern vzorku může být technicky náročné. Hillig (2005) analyzoval allozymy ze 157 vzorků Cannabis RFLP markery Další metodou, která byla použita u Cannabis, je metoda využívající polymorfismu délek restrikčních fragmentů (RFLP). Markery RFLP jsou kodominantní a vysoce polymorfní. RFLP je založená na rozštěpení a rozpoznávání vzorků DNA dvou a více jedinců 24

26 stejného druhu. RFLP metoda využívá restrikčních endonukleáz a je založena na rozdílu restrikčních fragmentů vzniklých po rozštěpení endonukleázami. Po separaci na agarovém gelu následuje hybridizace imobilizovaných fragmentů s radioaktivně značenou sondou. Tato metoda RFLP se využívala nejvíce v polovině 90. let 20. století, ale při studiu genetické variability Cannabis se neosvědčila. Nebyly stanoveny žádné RFLP markery u konopí a ani v r nebyly známy ani žádné molekulární mapy s využitím RFLP markerů u Cannabis (Mandolino a Carboni, 2004). 5.2 Markery založené na PCR RAPD markery S objevem polymerázové řetězové reakce (PCR) v r se metoda RFLP přestala využívat. Od r se začaly využívat RAPD markery (Williams et al., 1990). RAPD je založená na PCR, která využívá krátké primery (obvykle 10 bází dlouhých) s náhodnou sekvencí. Jsou-li k dispozici dvě totožná místa pro nasednutí primeru na protilehlých DNA řetězcích, dojde k vytvoření produktu PCR. Následně tyto produkty PCR jsou odděleny na agarovém gelu a jsou obarveny ethidiem bromidem. Sakamoto et al. (1995) za použití metody RAPD objevili MADC1 (viz. kap. 3.3). Předpokládali, že gen určující samčí nebo potlačující samičí pohlaví se nachází pouze na chromozomu Y. Jagadish et al. (1996) využili metodu RAPD k rozlišení 51 vzorků C. sativa z různých zdrojů. Jako výsledek získali amplifikované fragmenty vzorků, které vykazovaly jasné rozdíly mezi vzorky, byly také informativní a opakovatelné. Dále také doložili, že RAPD je užitečná pro forenzní studie u rostlin. Gillan et al. (1995) provedli srovnání metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a RAPD. Pomocí HPLC byly identifikované rostliny rozděleny do 3 skupin. V rámci těchto tří skupin, dvě skupiny nešly vzájemně rozlišit. Za pomoci metody RAPD bylo možné rozlišit všechny skupiny kromě dvou rostlin. Byla tedy dokázána vyšší rozlišovací schopnost metody RAPD (než pouhé využití samotné metody HPLC). Shirota et al. (1998) využili kombinaci metod RAPD a RFLP. Za pomoci metody RFLP ze 14 vzorků genomické DNA Cannabis bylo získáno 23 odlišných pruhů Těchto 14 vzorků bylo rozštěpeno za pomocí 6 různých restrikčních endonukleáz. Za použití metody RFLP nebylo možné pozorovat genetickou variabilitu mezi jednotlivými kmeny (vzorky) Cannabis, ale za použití metody RAPD byly viditelné mezidruhové rozdíly (intra-kmenové). 25

27 Tato kombinace metod RFLP a RAPD se ukázala být vhodná k rozlišení mezi chemotypy drug, intermediate a fiber typů. Další práce zabývající se genetickou strukturou a variabilitou pomocí RAPD markerů využívala 6 variant vzorků C. sativa, z každé varianty bylo použito 10 rostlin. Tato práce doložila, že se nemusí brát zřetel na pohlaví rostliny a štěpný poměr během výběru vzorků pro identifikaci. Dále také uvedli, že stupeň polymorfismu RAPD markerů pro odlišné varianty mohl být od 31,1 % až po 97,1 % (Forapani et al., 2001). Jednou z nevýhod RAPD metody je její nízká reprodukovatelnost mezi laboratořemi, z toho důvodu byla také objevena nová metoda pro sekvenčně specifickou amplifikovanou oblast (SCAR), která je přesnější. Umožňuje rychlou identifikaci zejména u jednodomého konopí a u samčích rostlin během procesu plánovaného rozmnožování. SCAR markery mohou mít využití u časného screeningu, dále také mohou sloužit k určení obsahu kanabinoidů, kvality vlákniny a rovněž mohou být potenciálně využity u MAS. Díky této metodě byla identifikována další nukleotidová sekvence MADC2, opět neobsahovala žádné dlouhé otevřené čtecí rámce (Mandolino et al., 1999). Törjék et al. (2002) identifikovali SCAR markery MADC5 a MADC6. Dva primery (OPD05 and UBC354) vytvořily specifické pruhy u samčích rostlin. Tyto dva DNA fragmenty byly izolovány, naklonovány a sekvenovány. Oba markery se ukázaly být doposud neznámé, byly pojmenovány MADC3 (OPD05961) and MADC4 (UBC354151). Poté tyto markery byly pomocí metody SCAR přeměněny na SCAR markery, které korelovaly s pohlavím u segregující F2 populace a byla prokázána úzká spojitost se samčím fenotypem. Tyto vytvořené SCAR markery byly nazvány (SCAR323 MADC5 a SCAR119 MADC6) dohledatelné v NCBI s kódy AF (MADC5) a AF (MADC6). Využitím bulkové segregační analýzy (BSA) a metody RAPD byly popsány tři markery spojované s chemotypy. Dva markery byly spojovány s THC (OPB a OPA072100) a jeden s CBD (UBC109620). Pomocí metody SCAR byl odvozen marker B190/B200 z markeru OPB Marker B190/B200 se ukázal být kodominantní (De Meijer et al., 2003) AFLP markery Metoda založená na polymorfismu délek amplifikovaných fragmentů (AFLP) se využívá k stanovení fylogenetických vztahů a genetické variability. Výhodou této metody je, že lze aplikovat na DNA jakéhokoliv původu a složitosti. AFLP spočívá v kombinaci použití restrikčních enzymů a PCR. 26

28 Základem AFLP je detekce genomových restrikčních fragmentů. Na začátku je DNA rozštěpena díky restrikčním enzymům a dvouvláknové adaptéry (krátký oligonukleoid připojen k DNA, poskytující vazebné místo pro primer při amplifikaci neznámé nukleové kyselině) se vážou na konce DNA fragmentů. Následně je vytvořen templát DNA. Sekvence adapterů a přilehlé restrikční místo slouží jako vazebné místo pro primer k amplifikaci restrikčních fragmentů. Metoda zahrnuje tři základní kroky. Prvním z nich je restrikce DNA a navázání oligonukleotidových adaptérů. Dále navazuje selektivní amplifikace sady restrikčních fragmentů. Posledním krokem je gelová analýza amplifikovaných fragmentů. Díky této metodě je možno sady restrikčních fragmentů zobrazit, aniž bychom potřebovali znát jejich nukleotidovou sekvenci. Pomocí AFLP lze analyzovat více fragmentů současně. Obvykle je možno na polyakrylamidovém gelu amplifikovat a detekovat restrikčních fragmentů (Vos et al., 1995). AFLP markery se používají více než RAPD, polymorfismus sekvencí mezi dvěma mikrosatelity (ISSR) a mikrosatelity z důvodu detekovatelnosti vyššího počtu pruhů (McGregor et al., 2002). Dalším důvodem používání AFLP markerů je jejich větší opakovatelnost ve srovnání s RAPD a ISSR markery (Ferdinandez a Coulman, 2002). Flachowsky et al. (2001) použili metodu AFLP, aby identifikovali pohlavní markery u konopí. Dále uvedli, že AFLP markery jsou vhodné pro konstrukci genetické mapy pro konopí. V rámci této studie objevili velký počet markerů specifických pro samčí rostliny. AFLP markery byly využity pro rozlišení nelegální a legálních kultivarů Cannabis. Datwyler a Weiblen (2006) označili metodu AFLP za nejúčinnější metodu pro rozlišování kultivarů Cannabis, protože existuje větší počet markerů ve srovnání se STR (krátkými tandemovými repeticemi), RAPD metodami Mikrosatelity Mikrosatelity STR, opakování jednoduchých sekvencí (SSR) jsou velmi variabilní a jsou proto vhodné pro identifikaci. Pomocí STR je také možné určit genetickou příbuznost odlišných rostlin. STR jsou repetitivní sekvence, které jsou složeny až z 6 bází v definovaném genetickém lokusu. Počet opakování repetic se může pohybovat v rozmezí 2 až 100 bp, například CTCTCTCTCTCTCT (Weber a May, 1989). Obvykle se mikrosatelity nacházejí v nekódujících oblastech autozomální nebo gonozomální DNA (Köhnemann et al., 2012). Vysoká úroveň polymorfizmu mikrosatelitů u jednotlivců je zajištěna díky replikačnímu 27

29 skluzu (nepřesnému spárování řetězců vedoucí k expanzi repetice nebo vzniku kličky, což má za následek zmenšení repetice) (Levinson a Gutman, 1987). Gilmore a Peakall (2003) idetifikovali 15 mikrosatelitů u Cannabis sativa ze 48 vzorků. Tvrdili, že tyto mikrosatelity byly hypervariabilní a informativní. Dále potvrdili, že jsou užitečné pro rozlišování genetické variability a také pro forenzní analýzy. Alghanim a Almirall (2003) vytvořili 11 mikrosatelitů 3 STR dinukteotidové motivy a 8 mikroatelitů trinukleotiodových motivů. Dále uvedli, že tyto mikrosatelity jsou užitečné pro určování genetické příbuznosti u konopí. Dinukleotidy GA/CT představují 50 % všech mikrosatelitů nalezených u C. sativa. Dále se u konopí vyskytují trinukleotidy GTT/CAA, které tvoří 16 %, 15 % jsou zastoupeny trinukleotidy AAG/TTC a nejméně (10 %) se vyskytující trinukleotidy jsou GAT/CTA (tab. č. 2). Tab. č. 2: Charakteristika mikrosatelitů u Cannabis sativa (upraveno podle Alghanim a Almirall, 2003). Hsieh et al. (2003) izolovali mikrosatelity, které obsahovaly jednoduché repetitivní motivy složené ze 6 bp. Pro sestrojení primeru byla použita flanking DNA. Tato flanking DNA byla 90 bází dlouhá na 5 konci a na konci 3 pouze obsahovala 26 bází. Köhnemann et al. (2012) stanovili 15 STR markerů u Cannabis. Dále uvedli, že tato metoda je rychlá a tyto STR markery mohou pomoci zejména policii při vyšetřování nelegálního obchodu s konopím. Celkově jsou mikrosatelity u Cannabis sativa L. shrnuty v tabulce č

30 Tab. č. 3: Mikrosatelity známé u Cannabis sativa L. (upraveno podle Mandolino a Carboni, 2004) EST-SSR markery Místa s expresní adresou (EST) jsou sekvence, které jsou odvozeny z klonů cdna. V databázi NCBI jsou dostupné EST sekvence, konkrétně u Cannabis sativa je k dispozici EST sekvencí. EST sekvence mohou posloužit pro tvorbu markerů, například SSR. Tento způsob identifikace SSR markerů je rychlý a levný. EST-SSR markery mohou být přímo spojeny s geny. Tato metoda identifikace SSR markerů založených na EST se stala jednou z důležitých metod v analýze genetické rozmanitosti, identifikace genotypů a u MAS (Wei et al., 2011). 29

31 Gao et al. (2014) identifikovali EST-SSR makerů. Nejvíce vyskytující se motivy byly trinukleotidové AAG/CTT (17,96 %), následovány dinukleotidovými motivy AG/CT (12,89 %), dále trinukleotidové motivy AAT/ATT (8,63 %). Nejméně se vyskytující byly trinukleotidové motivy AGC/CGT (1,03 %) (Tab. č. 4). Alghanim a Almirall (2003) uvedli, že dinukleotidy GA/CT jsou nejvíce zastoupeny (50 %) ze všech mikrosatelitů nalezených u C. sativa. Gao et al. (2014) tvrdili, že nejhojnější jsou trinukleotidové AAG/CTT (17,96 %). Rozdíl může být způsoben využitím odlišných technik při vývoji SSR markerů. Alghanim a Almirall (2003) použili sondu, kdežto Gao et al. (2014) využili databázi transkriptomu. Tab. č. 4: Četnost výskytu EST-SSR markerů u Cannabis založená na počtech motivů (upraveno podle Gao et al., 2014) ITS markery Další metodou používanou pro identifikaci Cannabis sativa L. je metoda srovnávání sekvencí jaderné ribozomální DNA vnitřní přepisované mezerníky (ITS1 a ITS2) (Siniscalco Gigliano et al., 1997). Siniscalco Gigliano (1998) provedl konstrukci restrikční mapy fragmentů PCR obsahující kompletní ITS2 sekvenci u Cannabis. Metoda ITS je velmi senzitivní, postačuje malé množství rostlinného materiálu (50 mg) k spolehlivému určení Cannabis. Celkově bylo použito 7 různých restrikčních endonukleáz, délka fragmentů ITS2 byla 218 bp. Autor zároveň navrhuje využití mapy ve forenzní praxi, nikoliv v laboratoři k rutinnímu použití. Kohjyouma et al. (2000) provedli analýzu nukleotidových sekvencí v nekódující oblasti chloroplastové DNA. Zaměřili se také na ITS. Dospěli k závěru, že ITS markery jsou vhodné pro určování genetické variability u Cannabis sativa. 30

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 PVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Toxikologie omamných a psychotropních látek CH/TPL 5 RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. ZS 2012/2013 Toxikologie cannabinoidních látek Botanika konopí BTANIKA KNPÍ Popsané druhy: Cannabis

Více

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae).

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae). Populační studie Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae). American Journal of Botany 87(8): 1128

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Od sekvencí k chromozómům: výzkum repetitivní DNA rostlin v Laboratoři molekulární cytogenetiky BC AVČR

Od sekvencí k chromozómům: výzkum repetitivní DNA rostlin v Laboratoři molekulární cytogenetiky BC AVČR ENBIK 2014 Od sekvencí k chromozómům: výzkum repetitivní DNA rostlin v Laboratoři molekulární cytogenetiky BC AVČR Jiří Macas Biologické centrum AVČR Ústav molekulární biologie rostlin České Budějovice

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři Genetické mapování v přírodních populacích i v laboratoři Funkční genetika Cílem je propojit konkrétní mutace/geny s fenotypem Vzniklý v laboratoři pomocí mutageneze či vyskytující se v přírodě. Forward

Více

Na vědomí všem zainteresovaným stranám

Na vědomí všem zainteresovaným stranám Na vědomí všem zainteresovaným stranám K níže položeným otázkám pana Dušana Dvořáka, MMCA (Open Royal Academy, Cannabis is The Cure, z.s., Tylova 963/2, 779 00 Olomouc) uvádím: 1) Je cannabis škodlivinou

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Určování a ověřování paternity u koní. Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské

Více

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery ve šlechtění skotu pro masnou produkci Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery Polymorfní místa v DNA, které vykazují asociaci na sledované znaky Příčinné

Více

Konopí obnovitelný zdroj energie

Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí, atinským názvem cannabis je zařazeno do čeledě konopovitých rostlin, stejně jako chmel. Původem pochází z Asie. Zahrnuje 3 rody : Cannabis indica (konopí indické)

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - 4

MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - 4 MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - 4 V této přednášce si představíme metody, které získávají molekulární znaky bez použití sekvenace. Všechny tyto metody je teoreticky možné sekvenací nahradit. Oproti sekvenaci celých

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

Genová vazba. Obr. č. 1: Thomas Hunt Morgan

Genová vazba. Obr. č. 1: Thomas Hunt Morgan Genová vazba Jednou ze základních podmínek platnosti Mendelových zákonů je lokalizace genů, které podmiňují různé vlastnosti na různých chromozómech. Toto pravidlo umožňuje volnou kombinovatelnost genů

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

Vrozené vývojové vady, genetika

Vrozené vývojové vady, genetika UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené vývojové vady, genetika studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

e ditorial Vážení čtenáři, 2004 / 4 / 4 Adiktologie Editorial Editorial Lumír Ondřej Hanuš

e ditorial Vážení čtenáři, 2004 / 4 / 4 Adiktologie Editorial Editorial Lumír Ondřej Hanuš e ditorial Lumír Ondřej Hanuš Vážení čtenáři, ohlédneme-li se trochu zpět a začneme listovat historií konopí (Cannabis sativa L.), které bylo pro jedny odjakživa lékem, pro druhé průmyslovou plodinou a

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

Měření obsahu THC k určení neomamného cannabis

Měření obsahu THC k určení neomamného cannabis Měření obsahu THC k určení neomamného cannabis 1) Zdroj práva EU: Velmi podrobná právně závazná metodická norma ES z roku 1999 s limitem k určení neomamného cannabis do 0,2 % THC novelizovaná EU v roce

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC

UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ DNA MIKROSATELITŮ POUŽÍVANÝCH V PANELU NA URČOVÁNÍ

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Studijní program: B4131 Zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Studijní program: B4131 Zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Obsah kanabinoidů v konopí

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví Genetika pohlaví Genetická determinace pohlaví Způsoby rozmnožování U nižších organizmů může docházet i k ovlivnění pohlaví jedince podmínkami prostředí (např. teplotní závislost pohlavní determinace u

Více

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu Genetický olymorfizmus ois struktury oulací Tok GI v buňce Dr. Ing. Urban Tomáš ÚSTAV GEETIKY MZLU Brno urban@mendelu.cz htt://www.mendelu.cz/af/genetika/ Seminář doktorského grantu 53/03/H076 : Molekulárn

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Populační genetika II

Populační genetika II Populační genetika II 4. Mechanismy měnící frekvence alel v populaci Genetický draft (genetické svezení se) Genetický draft = zvýšení frekvence alely díky genetické vazbě s výhodnou mutací. Selekční vymetení

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Charakterizace genetických zdrojů chmele pomocí molekulárně genetických metod

Česká zemědělská univerzita v Praze. Charakterizace genetických zdrojů chmele pomocí molekulárně genetických metod Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Charakterizace genetických zdrojů chmele pomocí molekulárně genetických metod Disertační

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Semenné sady systém reprodukce a efektivita Genetika a šlechtění lesních dřevin Semenné sady systém reprodukce a efektivita Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Genetická kartografie

Genetická kartografie Genetická kartografie Vazba U klasického dihybridismu podle Johanna Gregora Mendela segregují různé alely dvou genů nezávisle. Rekapitulace dihybridismu je na obrázku 8.1. Toto schéma platí jen pro lokusy

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

Využití konopí pro léčebné účely přednáška v rámci projektu

Využití konopí pro léčebné účely přednáška v rámci projektu Pharm.Dr. Jaroslav Peč, Ph.D., Ing. Karel Dušek, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Centrum regionu Haná pro biotechnologický

Více

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY OBSAH Úvod Konopí pro léčebné použití dostupné v ČR Onemocnění, na které je možné konopí pro léčebné použití používat, a lékaři, kteří jej mohou předepisovat

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Zvláštní je marihuanový přípravek vyráběný v jihovýchodní Asii z kvetoucích a plodnatých konečků

Zvláštní je marihuanový přípravek vyráběný v jihovýchodní Asii z kvetoucích a plodnatých konečků zdroj] Marihuana pocházející z mírného podnebného pásma je po sklizni zelená, během sušení dostane barvu zelenou či tmavě zelenou; zažloutnutí marihuany způsobuje sušení na slunečním světle. Květenství

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost a pohlaví KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost pohlavně vázaná Gonozomy se v evoluci vytvořily z autozomů, proto obsahují nejen geny řídící vznik pohlavních rozdílů i další jiné geny. V těchto

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS

VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS VARIABILITA GENŮ H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR U PLEMEN PRASAT BÍLÉ UŠLECHTILÉ, LANDRASE A DUROK Mikolášová

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Biofyzikální ústav AV ČR, Laboratoř molekulární epigenetiky, Královopolská 135, 612 65 Brno, tel.: 541 517 230, e-mail: matyasek@ibp.

Biofyzikální ústav AV ČR, Laboratoř molekulární epigenetiky, Královopolská 135, 612 65 Brno, tel.: 541 517 230, e-mail: matyasek@ibp. BIOLOGICKÉ LISTY 68 (3): 207-211, 2003 Způsoby detekce polymorfismu homologních DNA a jejich využití při studiu změn ve struktuře rodičovských genomů u modelových allotetraploidních druhů rodu Nicotiana

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Úvod do obecné genetiky

Úvod do obecné genetiky Úvod do obecné genetiky GENETIKA studuje zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti živých organismů GENETIKA dědičnost - schopnost uchovávat soubor dědičných informací a předávat je nezměněný potomkům GENETIKA

Více

Sekvenování nové generace. Radka Reifová

Sekvenování nové generace. Radka Reifová Sekvenování nové generace Radka Reifová Prezentace ke stažení www.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity v záložce Přednášky 1. Přehled sekvenačních metod nové generace 2. Využití sekvenačních metod nové

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

Využití průtokové cytometrie v analýze savčích chromozomů

Využití průtokové cytometrie v analýze savčích chromozomů Využití průtokové cytometrie v analýze savčích chromozomů Jan Fröhlich frohlich@vri.cz Brno 17.-18.5.2015 Flowcytometrické karyotypování a sorting chromozomů - Historie Užívána od pol. 70. let 20.stol

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Molekulární markery PCR, RAPD, RFLP, AFLP, mikrosatelity, sekvenace Genetické markery Genetické markery

Více

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Biotechnologický kurz Biotechnologický kurz II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU v Brně Zemědělská

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více