Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:"

Transkript

1 1 Společnost Alfa dne pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta a Gama k jsou uvedeny níže: Aktiva: Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobý nehmotný majetek Finanční investice v pořizovacích cenách Dlouhodobá aktiva Zásoby Pohledávky Peníze v bance Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 20 Kč kus Ostatní fondy Nerozdělené zisky Vlastní kapitál celkem Závazky: Bankovní úvěry Závazky Daně ze zisku Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Za podíl ve společnosti Beta společnost Alfa dřívějším vlastníkům společnosti Beta uhradila tis. Kč v hotovosti, emitovala 100 tis. kmenových akcií a zavázala se uhradit dalších tis. Kč k Ve výše uvedeném výkazu o finanční situaci společnosti Alfa je promítnuta pouze úhrada provedená v hotovosti. Akcie společnosti Alfa se k obchodovaly za 38 Kč/kus a tržní cena akcií společnosti Beta byla k tomuto datu 21 Kč/kus. K datu akvizice činil nerozdělený zisk společnosti Beta tis. Kč a zůstatek ostatních fondů byl tis. Kč. Reálné hodnoty čistých aktiv společnosti Beta k byly přibližně stejné jako jejich účetní hodnoty s následujícími výjimkami: Položka Účetní hodnota Reálná hodnota Poznámka Pozemek tis. Kč tis. Kč stále v držení společnosti Beta Budova tis. Kč tis. Kč zbývající doba použitelnosti k datu akvizice 10 let Zásoby 800 tis. Kč tis. Kč prodané v průběhu roku 2012 Společnost Alfa oceňuje nekontrolní podíly k datu akvizice jejich reálnými hodnotami. Pro tento případ je možné brát tržní cenu akcií jako vhodný základ pro stanovení reálné hodnoty nekontrolních podílů. 1

2 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Za podíl ve společnosti Gama uhradila společnost Alfa v hotovosti tis. Kč. Čistá aktiva společnosti Gama k byla tis. Kč v zůstatkových účetních hodnotách, což odpovídalo jejich reálným hodnotám. Pokles hodnoty čistých aktiv k byl způsoben ztrátou, kterou společnost Gama do tohoto data vytvořila. V období od června 2012 do května 2013 společnost Alfa poskytla společnosti Beta služby v úhrnné výši tis. Kč. K společnost Beta dosud neuhradila služby v hodnotě 280 tis. Kč. Počátkem roku 2013 prodala společnost Beta svému mateřskému podniku zboží za tis. Kč. Třetina tohoto zboží byla k stále na skladě společnosti Alfa. Zisková přirážka společnosti Beta z prodeje zboží je 20 %. K nebyla související faktura společností Alfa stále uhrazena. Před koncem běžného účetního období společnost Alfa prodala zboží společnosti Gama za 900 tis. Kč. Veškeré toto zboží bylo k stále na skladě společnosti Gama. Zisková marže společnosti Alfa z prodeje zboží je 20 %. K nebyla související faktura společností Gama stále uhrazena. Na začátku roku 2013 bylo schváleno a zaúčtováno rozdělení zisku společnosti Beta na dividendy ve výši tis. Kč a na příděl do ostatních fondů v celkové výši 200 tis. Kč. Dividendy budou akcionářům vyplaceny v průběhu června Valná hromada společnosti Alfa rozhodla počátkem roku 2013 o rozdělení zisku minulých let formou dividend ve výši tis. Kč; i tyto dividendy byly zaúčtovány a budou vyplaceny v červnu Společnost Alfa provedla posouzení zpětně získatelné částky goodwillu z pořízení podílu ve společnosti Beta k a snížila jeho hodnotu o 450 tis. Kč. (viii) Diskontní sazba společnosti je 6 % p.a.. Úkol: (a) Sestavte konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k v souladu s IFRS. Pozn.: Neuvažujte odloženou daň v případech, kdy není výslovně zmíněna. Zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. Předpokládejte, že výše vlastnického podílu je shodná s výší vlivu. (20 bodů) (b) Asistent finančního ředitele společnosti Alfa se na vás obrátil s dotazem, zda se nějak liší postup při posuzování goodwillu na možné snížení hodnoty v případě, kdy je nekontrolní podíl v dceřiném podniku k datu akvizice oceněn reálnou hodnotou, a kdy je oceněn podílem na čistých aktivech dceřiného podniku v reálných hodnotách. (5 bodů) 2

3 2 Níže jsou uvedeny výkazy společnosti Delta tak, jak je připravila hlavní účetní společnosti: Výkaz o finanční situaci k tis. Kč Aktiva: Pozemky, budovy a zařízení (pozn. (i)) Nehmotná aktiva 650 Dlouhodobá aktiva celkem Zásoby (pozn. (iii)) Pohledávky z obchodního styku (pozn. (ii)) Splatná daň (pozn. (vi)) Peníze v bance 760 Krátkodobá aktiva celkem Celkem aktiva Vlastní kapitál: Kmenové akcie 10 Kč kus Ostatní položky vlastního kapitálu Nerozdělené zisky Vlastní kapitál celkem Závazky: Dluhopis Odložený daňový závazek (pozn. (vi)) 452 Dlouhodobé závazky celkem Závazky z obchodního styku Krátkodobé závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výsledovka za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje výrobků a služeb (pozn. (vii)) Náklady na prodané výkony Hrubý zisk Distribuční a logistické náklady Správní náklady Finanční výnosy 230 Finanční náklady -370 Zisk před zdaněním Daň ze zisku 0 Čistý zisk za účetní období

4 Při kontrole výše uvedených výkazů finanční ředitel společnosti Delta identifikoval následující záležitosti, které je nutné do výkazů společnosti vhodným způsobem promítnout: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Ke dni rozhodlo vedení společnosti Delta o prodeji jednoho z výrobních zařízení, toto zařízení začalo nabízet na prodej a jeden z potenciálních kupců o něj již projevil vážný zájem. O tomto výrobním zařízení jsou k dispozici následující údaje: Pořizovací cena Oprávky k (odpisová sazba 12,5% ročně) (v běžném účetním období odpisy tohoto zařízení zatím nebyly vykázány) Odhadovaná prodejní cena Odhadované náklady na přípravu aktiva k prodeji tis. Kč 700 tis. Kč 620 tis. Kč 45 tis. Kč Společnost odepisuje dlouhodobá hmotná aktiva rovnoměrně s nulovou zbytkovou hodnotou; odpisy i ztráty ze znehodnocení aktiv jsou zahrnuty do nákladů na prodané výkony. U budov společnost používá model přecenění a nevyužívá možnost převádět poměrnou část z fondu z přecenění do nerozděleného zisku. K odhadl znalec reálnou hodnotu budovy na tis. Kč. Tuto změnu ocenění účetní společnosti Delta zatím do výkazů nepromítl; budova je tak vykázána v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Budova byla poprvé přeceněna k fond z přecenění ve výši 360 tis. Kč, vykázaný jako součást Ostatních položek vlastního kapitálu ve výkazu o finanční situaci, představuje dopad tohoto přecenění. Jeden z odběratelů společnosti Delta se v dubnu 2013 dostal do platebních potíží; v důsledku toho odhaduje vedení společnosti, že pohledávka za tímto dlužníkem bude uhrazena pouze v 90 % její nominální hodnoty 800 tis. Kč, a až na konci dubna 2014, tedy s ročním zpožděním oproti původní době splatnosti. Společnost vykazuje znehodnocení aktiv jako součást položky Náklady na prodané výkony. Při inventuře zásob provedené pracovníky společnosti Delta začátkem května 2013 bylo zjištěno manko na zásobách materiálu ve výši 870 tis. Kč a přebytek zásob nedokončené výroby ve výši 420 tis. Kč. Na konci roku 2012 akcionáři společnosti rozhodli o rozdělení zisku formou výplaty dividend ve výši tis. Kč a přídělu do ostatních fondů ve výši 850 tis. Kč. Rozdělení zisku bylo k zaúčtováno a dividendy již byly vyplaceny. Počátkem května 2011 uzavřelo vedení společnosti Delta motivační dohodu s výrobním ředitelem společnosti. Pokud výrobní ředitel dosáhne v průběhu následujících čtyř let zefektivnění výroby s cílem dosáhnout plánovaných úspor na přímých výrobních nákladech ve výši 5 milionů Kč ročně, dostane peněžní odměnu ve výši tis. Kč. Odměna by byla vyplacena v květnu 2015 po posouzení skutečných úspor. Výsledky dosažené do konce dubna 2012 i 2013 naznačují, že plánované úspory budou dosaženy. Ve výše uvedených výkazech není tato dohoda nijak promítnuta. Daňová sazba společnosti je 20 %. Zůstatek splatné daně ze zisku představuje zálohy zaplacené v průběhu běžného účetního období. Za rok končící vedení společnosti Delta odhaduje splatnou daňovou povinnost na tis. Kč. Odložená daň vykázaná ve výkazu o finanční situaci se vztahuje k přecenění budovy na reálnou hodnotu provedeného v minulosti, a k ostatním přechodným rozdílům vyplývajícím z rozdílných účetních a daňových odpisů. Tyto ostatní zdanitelné přechodné rozdíly k činí tis. Kč ( : tis. Kč). Ve výnosech je zahrnuta částka tis. Kč, kterou společnosti Delta uhradil jeden z jejích zákazníků při podpisu rámcové smlouvy o dodávce výrobků na rok končící (viii) Diskontní sazba společnosti je 6 % p.a.. Úkol: Připravte konečnou verzi výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku a sestavte výkaz o změnách vlastního kapitálu za rok končící společnosti Delta v souladu s IFRS na základě dostupných informací. Pozn.: Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. 4

5 3 (a) Veřejně obchodovaná společnost Delta zavedla jako formu motivace pro své vybrané zaměstnance odměny vázané na akcie. Zaměstnanci mají možnost zapojit se do dvou různých schémat. V rámci jednoho mají zaměstnanci možnost při splnění předepsaných podmínek získat opce na koupi akcií společnosti Delta. Tyto opce jako takové nejsou veřejně obchodované. Druhé schéma nabízí zaměstnancům možnost získat peněžní odměnu v závislosti na vývoji cen akcií společnosti Delta na burze. Při přípravě účetní závěrky za rok končící se na vás obrátil asistent finanční ředitelky společnosti Delta s následujícími dotazy: - Co to vlastně jsou úhrady vázané na akcie, a mohou být výše uvedená dvě schémata považovaná za úhrady vázané na akcie? - Jakým způsobem je určována reálná hodnota úhrad vázaných na akcie, které budou vypořádány formou opcí na koupi akcií společnosti Delta? - Jaký je požadovaný způsob vykazování obou výše uvedených schémat podle IFRS? - Jaký je rozdíl mezi služebními a výkonovými podmínkami udělení, a jakým způsobem se tyto podmínky promítnou do výpočtu souvisejících částek a vykazování úhrad vázaných na akcie podle IFRS? Úkol: Připravte zprávu pro asistenta finanční ředitelky společnosti Delta reagující na výše uvedené dotazy. (15 bodů) (b) K výše uvedeným schématům jsou k dispozici následující informace: Opční schéma V rámci tohoto schéma má každý ze 100 vybraných zaměstnanců možnost získat opcí na akcie společnosti Delta. Podmínkou získání opcí je setrvání v pracovním poměru u společnosti od do Za každou opci musí zaměstnanec při jejím uplatnění uhradit 100 Kč. K se akcie společnosti Delta obchodovaly na burze za Kč/kus. Do ze 100 vybraných zaměstnanců jich 5 od společnosti Delta odešlo a vedení společnosti předpokládalo, že dalších 15 odejde do konce dubna V průběhu běžného účetního období pracovní poměr u společnosti ukončili další 3 zaměstnanci a vedení společnosti nově odhaduje, že do konce dubna 2015 od společnosti odejde ještě 10 z vybraných zaměstnanců. O reálných hodnotách opcí a akcií jsou k dispozici následující údaje: Datum Reálná hodnota opce Tržní cena akcie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Schéma s peněžní odměnou Dalších 80 vybraných zaměstnanců si vybralo motivační schéma, v rámci kterého mají možnost získat peněžní odměnu odpovídající podílu na zhodnocení akcií společnosti Delta za období od do za předpokladu, že k budou pro společnost pracovat. O výplatu peněžní odměny mohou zaměstnanci požádat kdykoliv od do Každý z vybraných zaměstnanců má nárok na 500 práv na peněžní odměnu ze zhodnocení ceny akcií. Do z těchto 80 vybraných zaměstnanců od společnosti Delta 4 osoby odešly a vedení společnosti předpokládalo, že dalších 8 odejde do konce dubna V průběhu běžného účetního období pracovní poměr u společnosti ukončili další 2 zaměstnanci a k vedení společnosti odhaduje, že v následujícím účetním období od společnosti odejde ještě 5 z vybraných zaměstnanců. O reálných hodnotách práv na odměnu a akcií jsou k dispozici následující údaje: Datum Reálná hodnota práva Tržní cena akcie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úkol: Pro obě schémata připravte výňatky z výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku společnosti Delta k v souladu s IFRS. (10 bodů) 5

6 4 (a) Společnost Sigma získala dne do pronájmu kancelářské prostory v nově postavené administrativní budově. Nájem je sjednán na 15 let za následujících podmínek, roční nájemné činí 2,1 milionu Kč a je splatné ve stejně velkých pololetních splátkách vždy k a Jelikož je v současné době na trhu kancelářských nemovitostí k pronájmu převis nabídky prostor nad poptávkou, pronajímatel odpustil společnosti Sigma nájemné za celý první rok nájmu. Společnost Sigma provedla při zahájení nájmu stavební úpravy kancelářských prostor, za které uhradila dodavateli celkem 2,4 milionu Kč. Pronajímatel si ale vymínil, že po skončení nájmu budou tyto prostory na náklady společnosti Sigma uvedeny do původního stavu. Vedení společnosti Sigma předpokládá, že na odstranění stavebních úprav bude nutné vynaložit dalších 800 tisíc Kč. Odhadovaná doba použitelnosti administrativní budovy je 40 let. Společnost Sigma má v nájemní smlouvě dojednanou možnost prodloužení nájmu daných prostor o dalších pět let za tržní nájemné; vedení společnosti předběžně nemá v úmyslu tuto možnost využít. Úkol: (i) Připravte výňatky z výkazu o finanční situaci k a výkazu o úplném výsledku společnosti Sigma za rok končící související s výše uvedeným nájmem. Výpočty vysvětlete s odkazy na relevantní pravidla IFRS. V případě potřeby uvažujte diskontní sazbu 6 % p.a. současná hodnota Kč při této sazbě je při splatnosti: za deset let 558 Kč za patnáct let 417 Kč (8 bodů) (ii) Vysvětlete, s odkazy na relevantní pravidla IFRS, zda by se lišila vaše odpověď v případě, pokud by společnost Sigma měla možnost prodloužení pronájmu kancelářských prostor o dalších 20 let, a vedení společnosti by mělo v úmyslu tuto možnost využít. (6 bodů) (b) Společnost Sigma má v úmyslu uzavřít jeden ze svých ztrátových provozů. V průběhu roku 2012 byl zpracován plán restrukturalizace, který byl schválen představenstvem společnosti začátkem roku 2013 a následně poté byl zveřejněn. Plán restrukturalizace předpokládá úplné uzavření provozu v horizontu dvou let. Část majetku bude prodána a zbývající část bude převezena do jiných provozů společnosti. Většina zaměstnanců provozu bude propuštěna s odstupným, ostatním bude nabídnuta možnost převedení na jinou práci do jiných provozů společnosti. Odhadovaný finanční dopad restrukturalizace k je uveden níže: - Platby související se zaměstnanci dosáhnou celkem výše 3 miliony Kč. V této částce je zahrnuto odstupné propuštěným zaměstnancům ve výši 2,2 milionu Kč; pracovní poměry budou ukončeny k Zbývající částka je vyčleněna na zaškolení zbývajících zaměstnanců na nové pozice v jiných provozech společnosti, které je plánováno na květen Nepotřebný dlouhodobý majetek bude prodán s odhadovanou ztrátou 6,2 milionu Kč. Aukce majetku je předběžně plánována na květen Vzhledem k ukončování činnosti provozu vedení společnosti odhaduje, že hospodaření provozu skončí se ztrátou 3,6 milionu v roce končícím a 2,1 milionu v roce končícím V průběhu června 2013 budou vypovězeny smlouvy s dodavateli a odběrateli uzavíraného provozu. Na základě analýzy těchto smluv je odhadováno, že bude nutné určitým dodavatelům a zákazníkům uhradit penále za předčasné ukončení smlouvy ve výši 2,3 milionu Kč. Úkol: (i) Vysvětlete, jaké náležitosti musí obsahovat plán restrukturalizace, aby bylo možné na jeho základě vytvořit v souladu s IFRS rezervu na tuto restrukturalizaci. (3 body) (ii) Určete výši rezervy na restrukturalizaci k Výpočty vysvětlete s odkazy na relevantní pravidla IFRS. Vysvětlení uveďte i pro položky, které do hodnoty rezervy nezahrnete; v těchto případech uveďte jejich doporučené účetní ošetření v souladu s IFRS. V případě potřeby uvažujte diskontní sazbu 6 % p.a. (8 bodů) 6

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období 1 Společnost Alfa dne 30. 4. 2011 pořídila 600 tisíc akcií společnosti Beta, za které dřívějším akcionářům této společnosti uhradila 5 400 tis. Kč bankovním převodem a emitovala akcie v úhrnné nominální

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

76 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

76 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 76 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 31. 5. 2009 pořídila 800 tisíc akcií společnosti Beta, za které dřívějším akcionářům

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnosti Alfa pořídila dne 1. 10. 2008 za 7 250 tis. Kč 60% podíl ve společnosti Beta. K tomuto

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

Zisk před zdaněním Daň ze zisku Čistý zisk běžného účetního období

Zisk před zdaněním Daň ze zisku Čistý zisk běžného účetního období Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Borec dne 31.3.2008 pořídil 350 tisíc akcií podniku Mazec, za které podnik Borec uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 4 600 tis.

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

60 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

60 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 60 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Basta pořídil 600 akcií podniku Fidli od podniku Šmyk celkem za 12. Následně

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Basta pořídil 600 akcií podniku Fidli od podniku Šmyk celkem za 12. Následně dne 1. listopadu 2008 podnik Basta přikoupil

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

9 Pochybné pohledávky, opravné položky

9 Pochybné pohledávky, opravné položky 9 Pochybné pohledávky, opravné položky Cíl kapitoly pochopení vlivu rizika z nesplacení pohledávek na finanční situaci podniku; seznámení se s opravnými položkami a vyřazením pohledávek pro nedobytnost.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 10 IFRS PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 5 otázek - v

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 10 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů Výsledek

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

ICE Industrial Services a.s.

ICE Industrial Services a.s. Účetní závěrka 31. prosince 2018 1. Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2014 1 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 8 - CASH FLOW 9 -

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB.

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. ÚPRAVY PROVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2013 NA ZÁKLADĚ DOPISU

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Počet zaměstnanců k 31.12. (zaměstnanci s odvody sociálního & zdravotního pojištění) 560 540 539 541 520 500 480 460 506 531 505 518 513 500 491 477 počet zaměstnanců k 31.12. 440 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více