Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, Brno Za opravnou 4, Praha 5 - Motol Tel.: Tel.: , Fax: Fax: Internet: SMĚ RNICE k postupu v řízení o registraci odrůdy podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů platná od 1. srpna 2001, aktualizace k Směrnice obsahuje pravidla pro postup žadatele při podání žádosti o registraci odrůdy, v průběhu řízení o registraci i po registraci odrůdy podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2 1. Všeobecné informace 1.1. Registrovány mohou být odrůdy všech druhů pěstovaných rostlin Rozmnožovací materiál rostlinných druhů, poddruhů a variet (dále jen druhů ) uvedených v příloze č. 1 zákona (dále jen druhový seznam ) se smí uvádět do oběhu, jen náleží-li odrůdě zapsané ve Státní odrůdové knize (dále jen registrovaná odrůda ), nebo běží-li lhůta podle 16 odst O registraci odrůdy rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen ústav ) na základě splnění předpokladů pro registraci ( 7 odst. 1 zákona) podle výsledků zkoušek, které provádí Zkoušení odrůd pro registraci zahrnuje povinně pro odrůdy všech druhů zjišťování odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy. Zjišťování užitné hodnoty odrůdy je podmínkou registrace odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu, nejde-li o ( 7 odst. 4 zákona): a) genetické komponenty hybridů nebo syntetických populací b) odrůdy ovocných druhů c) odrůdy okrasných rostlin d) odrůdy udržované pro zachování biologické rozmanitosti druhu e) odrůdy zeleniny f) odrůdy trav, které nejsou využívány jako pícnina g) odrůdy léčivých rostlin h) odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz 2. Žádost o registraci odrůdy 2.1. Řízení o registraci odrůdy se zahajuje podáním žádosti o registraci odrůdy u ústavu. Podacím místem je:, odbor odrůdového zkušebnictví, oddělení Státní odrůdové knihy Za opravnou Praha 5 - Motol 2.2. Žádost se podává ve trojím vyhotovení (potvrzená třetí kopie formuláře žádosti bude vrácena jako doklad zahájení řízení o registraci), všechny její přílohy ve dvojím vyhotovení na předepsaných formulářích. U druhů, kde je podmínkou registrace užitná hodnota se technický dotazník dodává ve trojím vyhotovení. Veškeré potřebné formuláře obdrží žadatel na výše uvedené adrese, k dispozici jsou i v elektronické podobě na webové stránce ústavu O registraci odrůdy může požádat osoba (dále jen žadatel ), která a) má práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám, nebo b) podala žádost o udělení ochrany práv k odrůdě podle zákona. č. 408/2000 Sb. a o udělení práv nebylo ještě rozhodnuto, anebo c) je udržovatelem odrůdy nechráněné podle zákona. č. 408/2000 Sb. Žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, musí k podání žádosti o registraci a k jednání v řízení o registraci zmocnit osobu, která má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice. Zmocnění zástupce zmocnitelem je nutno doložit při podání žádosti o registraci odrůdy na předepsaném formuláři Žádost musí obsahovat všechny údaje požadované zákonem. Podrobné pokyny pro vyplnění jsou uvedeny na zadní straně formuláře žádosti., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 2 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

3 Přílohy žádosti: Technický dotazník pro příslušný druh, v němž se uvádí popis hlavních znaků a vlastností odrůdy, údaje o původu, šlechtění, udržovacím šlechtění a množení, případně o všech komponentech odrůdy. U hybridních odrůd kukuřice, prosa, žita, případně dalších obilnin, slunečnice a řepky je nutno tyto údaje uvést i pro každý komponent odrůdy (všechny linie či jednoduché hybridy) v samostatném technickém dotazníku. K žádosti o registraci odrůd ovocných druhů a okrasných rostlin musí být přiloženy barevné fotografie zřetelně zobrazující hlavní charakteristické znaky odrůdy U druhů, kde je užitná hodnota podmínkou registrace odrůdy, je nutné předložit výsledky nejméně tří polních pokusů provedených v různých místech České republiky na formuláři pro příslušný druh V případě, že odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny, musí žadatel doložit, že tyto geneticky modifikované rostliny jsou zapsány do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů Návrh názvu odrůdy může žadatel podat společně se žádostí o registraci odrůdy nebo až v průběhu řízení o registraci na příslušném formuláři, nejpozději však šest měsíců před předpokládaným ukončením zkoušek pro registraci, aby mohl být ověřen a publikován. Nepodání návrhu v tomto termínu může znamenat oddálení vydání rozhodnutí o registraci. Žadatel, či zmocněný zástupce je povinen během řízení o registraci odrůdy průběžně seznamovat ústav se všemi novými skutečnostmi ohledně registrace odrůdy v jiné zemi, tzn. kde, kdy, pod jakým názvem Při podání žádosti o registraci odrůdy je žadatel povinen uhradit předepsaný správní poplatek ve formě kolkové známky podle zákona č. 305/1997 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 87, tj ,- Kč k žádosti o registraci jedné odrůdy. Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci každoročně ( 7 odst. 7 zákona) podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Žadatel je povinen bezplatně dodat ústavu rozmnožovací materiál odrůdy v požadovaném množství, jakosti a termínu Žadatel je povinen prokázat, že je zajištěno udržovací šlechtění odrůdy Žadatel je povinen na žádost ústavu poskytnout další informace související s řízením o registraci odrůdy. 3. Průběh řízení o registraci odrůdy 3.1. Žádosti o registraci odrůd přijímá ústav průběžně po celý rok a eviduje je v pořadí, v jakém byly doručeny. Termín podání žádosti uvedený v příloze č. 2 této směrnice je konečným termínem pro zařazení odrůdy do zkoušek v nejbližším vegetačním období Řízení o registraci odrůdy je zahájeno podáním žádosti u ústavu. Ústav o zahájení řízení žadatele neinformuje. Pouze vrátí jednu potvrzenou kopii žádosti Ústav posoudí žádost o registraci odrůdy formálně i odborně. Pokud budou zjištěny nedostatky v žádosti, ústav vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ústav vydá rozhodnutí o přerušení řízení o registraci odrůdy. Řízení pokračuje po odstranění nedostatků, pro pokračování řízení se nevydává rozhodnutí ( 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) Po zahájení řízení o registraci odrůdy a splnění všech povinností žadatele (zejména dodání rozmnožovacího materiálu v požadovaném množství a termínu) zařadí ústav odrůdu do zkoušek pro registraci v nejbližším vegetačním období., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 3 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

4 Zařazení odrůdy do zkoušek pro registraci může být limitováno možnostmi ústavu, tzn., že v daném roce je možné do zkoušek pro registraci zařadit pouze limitované množství odrůd, a to podle pořadí zahájení řízení o registraci - pořadí příjmu žádostí ( 32 a 28 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů). Případné nezařazení odrůdy do zkoušek pro registraci v daném roce oznámí ústav žadateli Ústav každoročně sděluje žadateli výsledky zkoušek pro registraci odrůdy Pokud se vyskytují překážky na straně žadatele, které neumožňují zdárný průběh zkoušek pro registraci, či průběh řízení o registraci, ústav vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ústav vydá rozhodnutí o přerušení řízení o registraci odrůdy. Řízení pokračuje po odstranění nedostatků, pro pokračování řízení se nevydává rozhodnutí ( 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) Vzal-li žadatel žádost o registraci odrůdy zpět, ústav vydá rozhodnutí o zastavení řízení o registraci Ústav řízení o registraci odrůdy ukončí po získání dostatečného množství potřebných údajů vydáním rozhodnutí o registraci odrůdy nebo vydáním rozhodnutí, kterým se zamítne žádost o registraci odrůdy. Po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy ústav odrůdu zapíše do Státní odrůdové knihy Veškeré změny údajů uvedených v žádosti i jiných údajů souvisejících s řízením o registraci odrůdy, je žadatel, resp. jeho zmocněný zástupce povinen neprodleně písemně oznámit na adresu podacího místa Udržovatel registrované odrůdy, respektive jeho zmocněný zástupce je povinen sdělit ústavu do 60 dnů veškeré změny údajů podléhajících zápisu do Státní odrůdové knihy. 4. Rozmnožovací materiál 4.1. Rozmnožovací materiál dodaný žadatelem do zkoušek pro registraci odrůdy musí u zemědělských plodin a ovocných druhů odpovídat nejméně požadavkům na certifikovaný rozmnožovací materiál ( 2 písm. k) zákona), u zelenin a léčivých rostlin nejméně požadavkům na standardní rozmnožovací materiál, u klíčivosti však musí odpovídat minimálně požadavkům uvedeným v příloze č. 2 této směrnice Rozmnožovací materiál všech druhů musí být dodán zásadně bez úprav - chemicky neošetřený (nemořený), neobalovaný, neinkrustovaný Osivové hodnoty musí být deklarovány (hmotnost 1000 semen, čistota, klíčivost) Rozmnožovací materiál se dodává vždy bezplatně U hybridů kukuřice, prosa, žita, případně dalších obilnin, slunečnice a řepky se vyžaduje i dodání osiva komponentů Konečné termíny dodání, požadovaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání pro zařazení odrůdy do zkoušek v příslušném vegetačním období jsou uvedeny v příloze č. 2 této směrnice. V případě, že jsou zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti polních plodin prováděny souběžně se zkouškami užitné hodnoty je rozmnožovací materiál dodán v jedné dodávce (viz B ). Rozmnožovací materiál nutný pro další roky zkoušek ústav vyžádá zpravidla písemnou objednávkou. Rozmnožovací materiál zelenin a léčivých rostlin pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti dodá žadatel v jednom vzorku na celou dobu provádění těchto zkoušek (obvykle dva roky). V případě prodloužení zkoušek si ústav potřebný rozmnožovací materiál vyžádá písemnou objednávkou Žadatel, resp. jeho zmocněný zástupce podá příslušnému specializovanému pracovišti ústavu (adresy viz příloha č. 3 směrnice) zprávu o zaslání nebo předání rozmnožovacího materiálu (druh, odrůda, kdy a kam dodáno, v jakém množství, osivové hodnoty). Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd musí být předán protokolárně. Na obalech, návěskách a všech průvodních dokumentech musí být zřetelně označeno, že jde o geneticky modifikovaný materiál., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 4 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

5 4.8. Bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy je žadatel povinen dodat ústavu standardní vzorek registrované odrůdy v množství uvedeném v příloze č. 2 směrnice (viz C ). Standardní vzorek je určen pro potřebu kontroly odrůdy po registraci podle 13 zákona. Při dodávce standardního vzorku se postupuje dle bodu 4.7. této směrnice Při nedodání rozmnožovacího materiálu do zkoušek pro registraci odrůdy nebo dodání rozmnožovacího materiálu, který neodpovídá výše uvedeným požadavkům ( ), bude postupováno dle bodu 3.6. této směrnice Pokud nebude rozmnožovací materiál použit v daném vegetačním roce do zkoušek pro registraci a nebudeli žadatelem, resp. jeho zmocněným zástupcem vyžádán zpět, bude po třech měsících od vysetí pokusů ústavem zlikvidován Rozmnožovací materiál se dodává na adresu: Zkušební stanice Tel.: , Hradec nad Svitavou Fax: Výjimku tvoří následující druhy, jejichž rozmnožovací materiál musí být doručen na níže uvedené adresy: Brambor Zkušební stanice Tel.: Lípa Fax: Cukrovka Čekanka průmyslová Řepa krmná Zkušební stanice Tel.: Sedlec Fax: Líbeznice Cibule Meloun cukrový Pór Česnek Meloun vodní Rajče Fazol zahradní Okurka Tykev Hrách zahradní Paprika Kukuřice cukrová Pažitka Léčivé rostliny Odbor odrůdového zkušebnictví Tel.: Hroznová 2 Fax: Brno Ovocné druhy - jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, bobuloviny a jejich podnože, další drobné ovoce. Zkušební stanice Tel.: Fax: Želešice odbor odrůdového zkušebnictví Strana 5 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

6 Brokolice Květák Salát Okrasné rostliny Celer Mrkev Špenát (včetně dřevin) Čekanka salátová Petržel Zelí hlávkové Kadeřávek Ředkev Zelí pekingské Kapusta (kromě krmné) Ředkvička Kedluben Řepa salátová Zkušební stanice Tel.: Dobřichovice Fax: Chmel Odbor trvalých kultur oddělení zkoušení chmele Chmelařské nám Tel.: Žatec Fax: Réva Zkušební stanice Tel.: , Oblekovice Fax: Znojmo Informace o požadavcích na termíny podání žádostí, množství, termínů a místa dodání rozmnožovacího materiálu podá vedení odboru v Brně nebo oddělení Státní odrůdové knihy v Praze Rozmnožovací materiál odrůd zahraničních firem musí být dodán celně odbavený prostřednictvím zmocněného zástupce zahraniční firmy v České republice. Ústav nevyřizuje celní a dovozní formality a nepřebírá rozmnožovací materiál mimo uvedená dodací místa. Dodáním rozmnožovacího materiálu nesmí vzniknout ústavu žádné výlohy Rozmnožovací materiál se dodává v pracovní dny od 8 00 do hodin. Další odborné a metodické informace lze získat přímo u referentů - specialistů pro jednotlivé plodiny (adresy pracovišť viz příloha č. 3 směrnice). Průběžná aktualizace Směrnice je uváděna na webové stránce ústavu. Veškeré změny jsou vyhrazeny. Ing. Daniel Jurečka, v. r. ředitel odboru odrůdového zkušebnictví Seznam příloh: 1. Druhový seznam podle 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění do skupin plodin. 1. Termíny pro podání žádosti o registraci odrůdy - uzávěrka pro zařazení do zkoušek v nejbližším vegetačním období, termíny dodání, předepsaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání. 1. Adresy pracovišť, která zajišťují zkoušky pro registraci odrůd., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 6 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

7 Příloha č. 1 Druhový seznam podle 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění do skupin plodin 1. ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 1.1. OBILNINY ječmen Hordeum vulgare L. kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové) Zea mays L. oves Avena sativa L. pšenice obecná Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. pšenice tvrdá Triticum durum Desf. pšenice špalda Triticum spelta L. tritikale x Triticosecale Wittm. žito Secale cereale L KRMNÉ PLODINY Trávy bojínek luční Phleum pratense L. festulolium (hybrid rodů kostřava x jílek) X Festulolium (hybrid rodů Festuca x Lolium) jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth. jílek mnohokvětý Lolium multiflorum Lam. jílek vytrvalý Lolium perenne L. kostřava červená Festuca rubra L. kostřava luční Festuca pratensis Huds. kostřava ovčí Festuca ovina L. kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb. lipnice hajní Poa nemoralis L. lipnice luční Poa pratensis L. lipnice smáčknutá Poa compressa L. metlice trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. psárka luční Alopecurus pratensis L. psineček tenký Agrostis tenuis Sibth. psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. srha laločnatá Dactylis glomerata L. trojštět žlutavý Trisetum flavescens (L.) P. Beauv Luskoviny a jeteloviny bob Vicia faba L. čočka Lens culinaris Medik. fazol polní Phaseolus vulgaris L. hrách a peluška Pisum sativum L. jetel švédský Trifolium hybridum L. jetel nachový Trifolium incarnatum L. jetel luční Trifolium pratense L. jetel plazivý Trifolium repens L. lupina bílá Lupinus albus L. lupina žlutá Lupinus luteus L. vikev huňatá Vicia villosa Roth vikev setá Vicia sativa L. vojtěška setá Medicago sativa L. vojtěška proměnlivá Medicago x varia T. Martyn, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 7 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

8 Jiné krmné plodiny ředkev olejná svazenka kapusta krmná Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Phacelia tanacetifolia Benth. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY hořčice bílá Sinapis alba L. kmín Carum carvi L. konopí Cannabis sativa L. len Linum usitatissimum L. mák Papaver somniferum L. řepka Brassica napus L. (partim) slunečnice Helianthus annuus L. sója Glycine max (L.) Merr OKOPANINY Brambor brambor Solanum tuberosum L Semenné okopaniny čekanka Cichorium intybus L. řepa cukrová (cukrovka) Beta vulgaris L. var. altissima Döll řepa krmná Beta vulgaris L. var. crassa Mansf CHMEL chmel Humulus lupulus L RÉVA réva Vitis L. 2. ZELENINY bob zahradní Vicia faba L. brokolice cibule Allium cepa L. celer Apium graveolens L. čekanka Cichorium intybus L. česnek Allium sativum L. fazol zahradní Phaseolus vulgaris L. hrách zahradní Pisum sativum L. kadeřávek kapusta hlávková kapusta růžičková kedluben Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemnifera DC. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 8 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

9 květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. mrkev Daucus carota L. okurka Cucumis sativus L. paprika Capsicum annuum L. petržel Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill pór Allium porrum L. rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell ředkev a ředkvička Raphanus sativus L. řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. salát Lactuca sativa L. špenát Spinacia oleracea L. zelí hlávkové Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 3. LÉČIVÉ ROSTLINY heřmánek pravý Matricaria recutita L. máta peprná Mentha x piperita L. náprstník Digitalis sp. 4. OVOCNÉ DRUHY broskvoň Prunus persica (L.) Batsch hrušeň Pyrus communis L. jabloň Malus Mill. jahodník velkoplodý Fragaria x ananassa Duch. kdouloň (jen odrůdy využívané jako podnože) Cydonia oblonga Mill. mahalebka (jen odrůdy využívané jako podnože) Prunus mahaleb L. maliník Rubus idaeus L. mandloň Prunus amygdalus Batsch meruňka Prunus armeniaca L. ořešák vlašský Juglans regia L. ostružiník Rubus fruticosus L. rybíz, angrešt Ribes L. slivoň Prunus domestica L. třešeň Prunus avium L. višeň Prunus cerasus L., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 9 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

10 Příloha č. 2 Termíny pro podání žádosti o registraci odrůdy - uzávěrka pro zařazení do zkoušek v nejbližším vegetačním období, termíny dodání, předepsaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání rozmnožovacího materiálu Vysvětl.: A... zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (množství pro dva roky zkoušek) B... zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty C... standardní vzorek osiva odrůdy (dodat po registraci) *)... dodávka pro každý rok zkoušek Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání 1. ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 1.1. OBILNINY ječmen jarní Hradec n. Sv. - 2 rok zkoušek klasů Brno ječmen ozimý Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Brno kukuřice (na zrno i siláž) Hradec n. Sv. - komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): linie zrn Brno jednoduché hybridy zrn Brno oves Hradec n. Sv. - pluchatý Hradec n. Sv. - bezpluchý Hradec n. Sv rok zkoušek lat Hradec n. Sv. pohanka Hradec n. Sv. pšenice obecná jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice obecná ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice tvrdá ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice tvrdá jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice špalda ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec tritikale jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Hradec n. Sv tritikale ozimé Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Hradec n. Sv. žito ozimé Hradec n. Sv. - komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): linie Hradec n. Sv. jednoduché hybridy ,5 Hradec n. Sv., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 10 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

11 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání 1.2. KRMNÉ PLODINY Trávy jílek mnohokvětý Hradec n. Sv. trávy - pícní využití Hradec n. Sv. - technické využití Hradec n. Sv Luskoviny a jeteloviny bob Hradec n. Sv. čočka , Hradec n. Sv. fazol polní Hradec n. Sv. hrách Hradec n. Sv. jetel alexandrijský Hradec n. Sv. jetel luční Hradec n. Sv. jetel nachový Hradec n. Sv. jetel perský Hradec n. Sv. jetel plazivý Hradec n. Sv. jetel zvrhlý (švédský) Hradec n. Sv. lupina bílá Hradec n. Sv. lupina žlutá Hradec n. Sv. peluška jarní , Hradec n. Sv. peluška ozimá , Hradec n. Sv. vikev jarní , Hradec n. Sv. vikev ozimá , Hradec n. Sv. vojtěška Hradec n. Sv Jiné krmné plodiny kapusta krmná Hradec n. Sv. ředkev olejná Hradec n. Sv. řepice jarní Hradec n. Sv. řepice ozimá Hradec n. Sv. svazenka Hradec n. Sv OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY hořčice bílá Hradec n. Sv. - na semeno Hradec n. Sv. - na zeleno Hradec n. Sv. hořčice sareptská Hradec n. Sv. kmín Hradec n. Sv. konopí Hradec n. Sv. len Hradec n. Sv. - olejný Hradec n. Sv. - přadný Hradec n. Sv., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 11 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

12 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání lnička setá Hradec n. Sv. mák jarní Hradec n. Sv. mák ozimý Hradec n. Sv. řepka jarní Hradec n. Sv. řepka ozimá Hradec n. Sv. - na semeno Hradec n. Sv. - odrůdy E Hradec n. Sv. - na zeleno Hradec n. Sv. komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): - linie ,2 Hradec n. Sv. - jednoduché hybridy ,5 Hradec n. Sv. slunečnice Hradec n. Sv. - linie (dodat v prvním roce zkoušení) Brno sója Hradec n. Sv OKOPANINY Brambor brambor - velmi rané odrůdy hlíz*) 230 Lípa - ostatní odrůdy hlíz*) 200 Lípa Semenné okopaniny cukrovka Sedlec čekanka ,1 0,1 Sedlec řepa krmná Sedlec 1.5. CHMEL chmel x) Žatec Vysvětl.: x) kořenáče a balíčkovaná sadba, materiál musí odpovídat požadavkům dle vyhlášky MZe č. 191/96 Sb. příloha část 5 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) předepsaná místo žádosti do B podnož dodání 1.6. RÉVA réva - moštová Ber. x Rip. Kober 5BB Oblekovice - stolní Ber. x Rip. Kober 5BB Oblekovice - podnož Oblekovice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 12 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

13 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg) místo žádosti do A C klíčivost (%) dodání 2. ZELENINY bob ,000 5, Brno brokolice ,020 0, Dobřichovice cibule - jarní ,150 0, Brno - ozimá ,150 0, Brno celer ,003 0, Dobřichovice čekanka ,010 0, Dobřichovice česnek jarní ks cibulí*) Brno česnek ozimý ks cibulí*) Brno fazol keříčkový ,000 5, Brno fazol pnoucí ,500 3, Brno hrách ,000 5, Brno kadeřávek ,020 0, Dobřichovice kapusta hlávková - jarní ,020 0, Dobřichovice - letní a pozdní ,020 0, Dobřichovice kapusta růžičková ,020 0, Dobřichovice kedluben ,020 0, Dobřichovice květák - jarní ,020 0, Dobřichovice - jarní a podzimní ,020 0, Dobřichovice kukuřice cukrová ,000 2, Brno meloun cukrový ,020 0, Brno meloun vodní ,020 0, Brno mrkev ,100 0, Dobřichovice okurka - rychlená ,020 0, Brno - polní ,030 0, Brno paprika ,010 0, Brno pažitka ,050 0, Brno petržel ,060 0, Dobřichovice pór ,080 0, Brno rajče ,004 0, Brno ředkev ,100 0, Dobřichovice ředkvička ,150 0, Dobřichovice řepa salátová ,300 1, Dobřichovice salát - rychlený a jarní ,050 0, Dobřichovice - letní a podzimní ,050 0, Dobřichovice špenát ,250 1, Dobřichovice tykev ,100 0, Brno zelí hlávkové - jarní ,020 0, Dobřichovice - letní a podzimní ,020 0, Dobřichovice zelí pekingské ,020 0, Dobřichovice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 13 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

14 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg) místo žádosti do A C dodání 3. LÉČIVÉ ROSTLINY heřmánek pravý ,020 0,020 Brno máta peprná ks sadby*) Brno náprstník ,020 0,020 Brno Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) předepsaná místo žádosti do A podnož dodání 4. OVOCNÉ DRUHY 4.1. JÁDROVINY, PECKOVINY, SKOŘÁPKOVINY hrušeň - odrůdy vzniklé mutací SE-MA nebo BA-29 s Želešice - odrůdy ostatní mezištěp. Konference Želešice nebo Hardyho - podnož Želešice jabloň - odrůdy vzniklé mutací M 9 nebo MM 106 Želešice - odrůdy ostatní Želešice - podnož Želešice kdouloň - podnož Želešice broskvoň B-VA-1 nebo 2, 3, 4 Želešice mandloň MN-VA-1, MN-VS-1 Želešice meruňka M-VA-1 nebo 2, 3, Želešice M-LE-1, MHL1 slivoň - domácí St. Julien A nebo Želešice MY-VS-1, MY-KL-A - japonská St. Julien A nebo Želešice MY-VS-1, MY-KL-A třešeň P-TU-1 nebo 2, 3, Colt Želešice višeň P-TU-1 nebo 2, 3, Colt Želešice podnože rodu Prunus - vegetativně množené Želešice - generativně množené Želešice líska Želešice ořešák vlašský ořešák královský Želešice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 14 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

15 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) místo žádosti do A C dodání 4.2. BOBULOVINY A DALŠÍ DROBNÉ OVOCE angrešt pravokořenné sazenice Želešice jahodník - sazenice zelené Želešice - množený semeny Želešice maliník Želešice ostružiník Želešice rybíz Želešice podnože pro bobuloviny Želešice Požadavky na dodávaný rozmnožovací materiál: Angrešt: jednoletá pravokořenná sazenice keře s nejméně 2 silnými vyzrálými výhony o délce min. 25 cm. Rybíz: jednoletá pravokořenná sazenice keře s nejméně 2 silnými vyzrálými výhony o délce min. 25 cm. Maliník a ostružiník: jednoleté výhony s vyvinutými podzemními pupeny, síla kořenového krčku 7 až 20 mm. Jahodník: dobře vyvinuté zelené sazenice, frigosadba nebude akceptována., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 15 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

16 Příloha č. 3 Adresy pracovišť, která zajišťují zkoušky pro registraci odrůd odbor odrůdového zkušebnictví Tel.: Hroznová 2 Fax: Brno Ječmen Slunečnice Fazol zahradní Paprika Pšenice Sója Hrách zahradní Pažitka Kukuřice Konopí Kukuřice cukrová Pór Luskoviny Len Meloun cukrový Rajče Jetel nachový Cibule Meloun vodní Tykev Vojtěška Česnek Okurka Léčivé rostliny Zkušební stanice Tel: Fax: Želešice Ovocné druhy: jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, bobuloviny a jejich podnože, další drobné ovoce Zkušební stanice Tel.: Sedlec Fax: Líbeznice Cukrovka Čekanka průmyslová Řepa krmná Zkušební stanice Tel.: , Hradec nad Svitavou Fax: Oves Trávy Kmín Pohanka Jetele (kromě jetele nachového) Brukvovité olejniny Tritikale Kapusta krmná Mák Žito Svazenka Zkušební stanice Tel.: Lípa Fax: Brambor, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 16 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

17 Zkušební stanice Tel.: , Oblekovice Fax: Znojmo Réva a její podnože Zkušební stanice Tel.: Dobřichovice Fax: Brokolice Mrkev Zelí hlávkové Celer Petržel Zelí pekingské Čekanka salátová Ředkev Kadeřávek Ředkvička Okrasné rostliny Kapusta (kromě krmné) Řepa salátová (včetně okrasných dřevin) Kedluben Salát Květák Špenát Odbor trvalých kultur oddělení zkoušení chmele Chmelařské nám Tel.: Žatec Fax: Chmel, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 17 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření,

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 č.j.: 25439/2010-10000 Část A. Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby 2) Legislativní rámec 3) Finanční rámec 4) Aktivní zemědělec

Více

17 Informace pro Vás INFORMACE

17 Informace pro Vás INFORMACE 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Zemědělci už mají jasno, jak vysokou letos dostanou finanční podporu na pořízení strojů nebo na pojištění plodin a hospodářských zvířat Podpůrný a garanční rolnický

Více

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 38175/2010 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny

Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny i výsledné biopotraviny. Již neplatí dřívější tolerance, kdy produkty pěstované ekologicky mohly být nevzhledné,

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

SEMINÁŘ 2013. Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s.

SEMINÁŘ 2013. Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s. SEMINÁŘ 2013 Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s. PŘÍPRAVA NA KONTROLU Aktuální popis jednotky a bezpečnostní opatření zásadní změny musí průběžně oznamovat kontrolní organizaci: zvýšení výměry zařazení nového

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 4 14. března 2014 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke kvalifikačním,

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

Ekologické zemědělství v roce 2010

Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje, za tu dobu vývoj pokročil obrovským směrem. V současné době platí evropská legislativa pro ekologické

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Změna: 411/2005 Sb. Změna: 444/2005

Více