Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, Brno Za opravnou 4, Praha 5 - Motol Tel.: Tel.: , Fax: Fax: Internet: SMĚ RNICE k postupu v řízení o registraci odrůdy podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů platná od 1. srpna 2001, aktualizace k Směrnice obsahuje pravidla pro postup žadatele při podání žádosti o registraci odrůdy, v průběhu řízení o registraci i po registraci odrůdy podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2 1. Všeobecné informace 1.1. Registrovány mohou být odrůdy všech druhů pěstovaných rostlin Rozmnožovací materiál rostlinných druhů, poddruhů a variet (dále jen druhů ) uvedených v příloze č. 1 zákona (dále jen druhový seznam ) se smí uvádět do oběhu, jen náleží-li odrůdě zapsané ve Státní odrůdové knize (dále jen registrovaná odrůda ), nebo běží-li lhůta podle 16 odst O registraci odrůdy rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen ústav ) na základě splnění předpokladů pro registraci ( 7 odst. 1 zákona) podle výsledků zkoušek, které provádí Zkoušení odrůd pro registraci zahrnuje povinně pro odrůdy všech druhů zjišťování odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy. Zjišťování užitné hodnoty odrůdy je podmínkou registrace odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu, nejde-li o ( 7 odst. 4 zákona): a) genetické komponenty hybridů nebo syntetických populací b) odrůdy ovocných druhů c) odrůdy okrasných rostlin d) odrůdy udržované pro zachování biologické rozmanitosti druhu e) odrůdy zeleniny f) odrůdy trav, které nejsou využívány jako pícnina g) odrůdy léčivých rostlin h) odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz 2. Žádost o registraci odrůdy 2.1. Řízení o registraci odrůdy se zahajuje podáním žádosti o registraci odrůdy u ústavu. Podacím místem je:, odbor odrůdového zkušebnictví, oddělení Státní odrůdové knihy Za opravnou Praha 5 - Motol 2.2. Žádost se podává ve trojím vyhotovení (potvrzená třetí kopie formuláře žádosti bude vrácena jako doklad zahájení řízení o registraci), všechny její přílohy ve dvojím vyhotovení na předepsaných formulářích. U druhů, kde je podmínkou registrace užitná hodnota se technický dotazník dodává ve trojím vyhotovení. Veškeré potřebné formuláře obdrží žadatel na výše uvedené adrese, k dispozici jsou i v elektronické podobě na webové stránce ústavu O registraci odrůdy může požádat osoba (dále jen žadatel ), která a) má práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám, nebo b) podala žádost o udělení ochrany práv k odrůdě podle zákona. č. 408/2000 Sb. a o udělení práv nebylo ještě rozhodnuto, anebo c) je udržovatelem odrůdy nechráněné podle zákona. č. 408/2000 Sb. Žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, musí k podání žádosti o registraci a k jednání v řízení o registraci zmocnit osobu, která má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice. Zmocnění zástupce zmocnitelem je nutno doložit při podání žádosti o registraci odrůdy na předepsaném formuláři Žádost musí obsahovat všechny údaje požadované zákonem. Podrobné pokyny pro vyplnění jsou uvedeny na zadní straně formuláře žádosti., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 2 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

3 Přílohy žádosti: Technický dotazník pro příslušný druh, v němž se uvádí popis hlavních znaků a vlastností odrůdy, údaje o původu, šlechtění, udržovacím šlechtění a množení, případně o všech komponentech odrůdy. U hybridních odrůd kukuřice, prosa, žita, případně dalších obilnin, slunečnice a řepky je nutno tyto údaje uvést i pro každý komponent odrůdy (všechny linie či jednoduché hybridy) v samostatném technickém dotazníku. K žádosti o registraci odrůd ovocných druhů a okrasných rostlin musí být přiloženy barevné fotografie zřetelně zobrazující hlavní charakteristické znaky odrůdy U druhů, kde je užitná hodnota podmínkou registrace odrůdy, je nutné předložit výsledky nejméně tří polních pokusů provedených v různých místech České republiky na formuláři pro příslušný druh V případě, že odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny, musí žadatel doložit, že tyto geneticky modifikované rostliny jsou zapsány do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů Návrh názvu odrůdy může žadatel podat společně se žádostí o registraci odrůdy nebo až v průběhu řízení o registraci na příslušném formuláři, nejpozději však šest měsíců před předpokládaným ukončením zkoušek pro registraci, aby mohl být ověřen a publikován. Nepodání návrhu v tomto termínu může znamenat oddálení vydání rozhodnutí o registraci. Žadatel, či zmocněný zástupce je povinen během řízení o registraci odrůdy průběžně seznamovat ústav se všemi novými skutečnostmi ohledně registrace odrůdy v jiné zemi, tzn. kde, kdy, pod jakým názvem Při podání žádosti o registraci odrůdy je žadatel povinen uhradit předepsaný správní poplatek ve formě kolkové známky podle zákona č. 305/1997 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 87, tj ,- Kč k žádosti o registraci jedné odrůdy. Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci každoročně ( 7 odst. 7 zákona) podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Žadatel je povinen bezplatně dodat ústavu rozmnožovací materiál odrůdy v požadovaném množství, jakosti a termínu Žadatel je povinen prokázat, že je zajištěno udržovací šlechtění odrůdy Žadatel je povinen na žádost ústavu poskytnout další informace související s řízením o registraci odrůdy. 3. Průběh řízení o registraci odrůdy 3.1. Žádosti o registraci odrůd přijímá ústav průběžně po celý rok a eviduje je v pořadí, v jakém byly doručeny. Termín podání žádosti uvedený v příloze č. 2 této směrnice je konečným termínem pro zařazení odrůdy do zkoušek v nejbližším vegetačním období Řízení o registraci odrůdy je zahájeno podáním žádosti u ústavu. Ústav o zahájení řízení žadatele neinformuje. Pouze vrátí jednu potvrzenou kopii žádosti Ústav posoudí žádost o registraci odrůdy formálně i odborně. Pokud budou zjištěny nedostatky v žádosti, ústav vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ústav vydá rozhodnutí o přerušení řízení o registraci odrůdy. Řízení pokračuje po odstranění nedostatků, pro pokračování řízení se nevydává rozhodnutí ( 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) Po zahájení řízení o registraci odrůdy a splnění všech povinností žadatele (zejména dodání rozmnožovacího materiálu v požadovaném množství a termínu) zařadí ústav odrůdu do zkoušek pro registraci v nejbližším vegetačním období., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 3 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

4 Zařazení odrůdy do zkoušek pro registraci může být limitováno možnostmi ústavu, tzn., že v daném roce je možné do zkoušek pro registraci zařadit pouze limitované množství odrůd, a to podle pořadí zahájení řízení o registraci - pořadí příjmu žádostí ( 32 a 28 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů). Případné nezařazení odrůdy do zkoušek pro registraci v daném roce oznámí ústav žadateli Ústav každoročně sděluje žadateli výsledky zkoušek pro registraci odrůdy Pokud se vyskytují překážky na straně žadatele, které neumožňují zdárný průběh zkoušek pro registraci, či průběh řízení o registraci, ústav vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ústav vydá rozhodnutí o přerušení řízení o registraci odrůdy. Řízení pokračuje po odstranění nedostatků, pro pokračování řízení se nevydává rozhodnutí ( 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) Vzal-li žadatel žádost o registraci odrůdy zpět, ústav vydá rozhodnutí o zastavení řízení o registraci Ústav řízení o registraci odrůdy ukončí po získání dostatečného množství potřebných údajů vydáním rozhodnutí o registraci odrůdy nebo vydáním rozhodnutí, kterým se zamítne žádost o registraci odrůdy. Po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy ústav odrůdu zapíše do Státní odrůdové knihy Veškeré změny údajů uvedených v žádosti i jiných údajů souvisejících s řízením o registraci odrůdy, je žadatel, resp. jeho zmocněný zástupce povinen neprodleně písemně oznámit na adresu podacího místa Udržovatel registrované odrůdy, respektive jeho zmocněný zástupce je povinen sdělit ústavu do 60 dnů veškeré změny údajů podléhajících zápisu do Státní odrůdové knihy. 4. Rozmnožovací materiál 4.1. Rozmnožovací materiál dodaný žadatelem do zkoušek pro registraci odrůdy musí u zemědělských plodin a ovocných druhů odpovídat nejméně požadavkům na certifikovaný rozmnožovací materiál ( 2 písm. k) zákona), u zelenin a léčivých rostlin nejméně požadavkům na standardní rozmnožovací materiál, u klíčivosti však musí odpovídat minimálně požadavkům uvedeným v příloze č. 2 této směrnice Rozmnožovací materiál všech druhů musí být dodán zásadně bez úprav - chemicky neošetřený (nemořený), neobalovaný, neinkrustovaný Osivové hodnoty musí být deklarovány (hmotnost 1000 semen, čistota, klíčivost) Rozmnožovací materiál se dodává vždy bezplatně U hybridů kukuřice, prosa, žita, případně dalších obilnin, slunečnice a řepky se vyžaduje i dodání osiva komponentů Konečné termíny dodání, požadovaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání pro zařazení odrůdy do zkoušek v příslušném vegetačním období jsou uvedeny v příloze č. 2 této směrnice. V případě, že jsou zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti polních plodin prováděny souběžně se zkouškami užitné hodnoty je rozmnožovací materiál dodán v jedné dodávce (viz B ). Rozmnožovací materiál nutný pro další roky zkoušek ústav vyžádá zpravidla písemnou objednávkou. Rozmnožovací materiál zelenin a léčivých rostlin pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti dodá žadatel v jednom vzorku na celou dobu provádění těchto zkoušek (obvykle dva roky). V případě prodloužení zkoušek si ústav potřebný rozmnožovací materiál vyžádá písemnou objednávkou Žadatel, resp. jeho zmocněný zástupce podá příslušnému specializovanému pracovišti ústavu (adresy viz příloha č. 3 směrnice) zprávu o zaslání nebo předání rozmnožovacího materiálu (druh, odrůda, kdy a kam dodáno, v jakém množství, osivové hodnoty). Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd musí být předán protokolárně. Na obalech, návěskách a všech průvodních dokumentech musí být zřetelně označeno, že jde o geneticky modifikovaný materiál., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 4 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

5 4.8. Bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy je žadatel povinen dodat ústavu standardní vzorek registrované odrůdy v množství uvedeném v příloze č. 2 směrnice (viz C ). Standardní vzorek je určen pro potřebu kontroly odrůdy po registraci podle 13 zákona. Při dodávce standardního vzorku se postupuje dle bodu 4.7. této směrnice Při nedodání rozmnožovacího materiálu do zkoušek pro registraci odrůdy nebo dodání rozmnožovacího materiálu, který neodpovídá výše uvedeným požadavkům ( ), bude postupováno dle bodu 3.6. této směrnice Pokud nebude rozmnožovací materiál použit v daném vegetačním roce do zkoušek pro registraci a nebudeli žadatelem, resp. jeho zmocněným zástupcem vyžádán zpět, bude po třech měsících od vysetí pokusů ústavem zlikvidován Rozmnožovací materiál se dodává na adresu: Zkušební stanice Tel.: , Hradec nad Svitavou Fax: Výjimku tvoří následující druhy, jejichž rozmnožovací materiál musí být doručen na níže uvedené adresy: Brambor Zkušební stanice Tel.: Lípa Fax: Cukrovka Čekanka průmyslová Řepa krmná Zkušební stanice Tel.: Sedlec Fax: Líbeznice Cibule Meloun cukrový Pór Česnek Meloun vodní Rajče Fazol zahradní Okurka Tykev Hrách zahradní Paprika Kukuřice cukrová Pažitka Léčivé rostliny Odbor odrůdového zkušebnictví Tel.: Hroznová 2 Fax: Brno Ovocné druhy - jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, bobuloviny a jejich podnože, další drobné ovoce. Zkušební stanice Tel.: Fax: Želešice odbor odrůdového zkušebnictví Strana 5 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

6 Brokolice Květák Salát Okrasné rostliny Celer Mrkev Špenát (včetně dřevin) Čekanka salátová Petržel Zelí hlávkové Kadeřávek Ředkev Zelí pekingské Kapusta (kromě krmné) Ředkvička Kedluben Řepa salátová Zkušební stanice Tel.: Dobřichovice Fax: Chmel Odbor trvalých kultur oddělení zkoušení chmele Chmelařské nám Tel.: Žatec Fax: Réva Zkušební stanice Tel.: , Oblekovice Fax: Znojmo Informace o požadavcích na termíny podání žádostí, množství, termínů a místa dodání rozmnožovacího materiálu podá vedení odboru v Brně nebo oddělení Státní odrůdové knihy v Praze Rozmnožovací materiál odrůd zahraničních firem musí být dodán celně odbavený prostřednictvím zmocněného zástupce zahraniční firmy v České republice. Ústav nevyřizuje celní a dovozní formality a nepřebírá rozmnožovací materiál mimo uvedená dodací místa. Dodáním rozmnožovacího materiálu nesmí vzniknout ústavu žádné výlohy Rozmnožovací materiál se dodává v pracovní dny od 8 00 do hodin. Další odborné a metodické informace lze získat přímo u referentů - specialistů pro jednotlivé plodiny (adresy pracovišť viz příloha č. 3 směrnice). Průběžná aktualizace Směrnice je uváděna na webové stránce ústavu. Veškeré změny jsou vyhrazeny. Ing. Daniel Jurečka, v. r. ředitel odboru odrůdového zkušebnictví Seznam příloh: 1. Druhový seznam podle 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění do skupin plodin. 1. Termíny pro podání žádosti o registraci odrůdy - uzávěrka pro zařazení do zkoušek v nejbližším vegetačním období, termíny dodání, předepsaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání. 1. Adresy pracovišť, která zajišťují zkoušky pro registraci odrůd., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 6 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

7 Příloha č. 1 Druhový seznam podle 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění do skupin plodin 1. ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 1.1. OBILNINY ječmen Hordeum vulgare L. kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové) Zea mays L. oves Avena sativa L. pšenice obecná Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. pšenice tvrdá Triticum durum Desf. pšenice špalda Triticum spelta L. tritikale x Triticosecale Wittm. žito Secale cereale L KRMNÉ PLODINY Trávy bojínek luční Phleum pratense L. festulolium (hybrid rodů kostřava x jílek) X Festulolium (hybrid rodů Festuca x Lolium) jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth. jílek mnohokvětý Lolium multiflorum Lam. jílek vytrvalý Lolium perenne L. kostřava červená Festuca rubra L. kostřava luční Festuca pratensis Huds. kostřava ovčí Festuca ovina L. kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb. lipnice hajní Poa nemoralis L. lipnice luční Poa pratensis L. lipnice smáčknutá Poa compressa L. metlice trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. psárka luční Alopecurus pratensis L. psineček tenký Agrostis tenuis Sibth. psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. srha laločnatá Dactylis glomerata L. trojštět žlutavý Trisetum flavescens (L.) P. Beauv Luskoviny a jeteloviny bob Vicia faba L. čočka Lens culinaris Medik. fazol polní Phaseolus vulgaris L. hrách a peluška Pisum sativum L. jetel švédský Trifolium hybridum L. jetel nachový Trifolium incarnatum L. jetel luční Trifolium pratense L. jetel plazivý Trifolium repens L. lupina bílá Lupinus albus L. lupina žlutá Lupinus luteus L. vikev huňatá Vicia villosa Roth vikev setá Vicia sativa L. vojtěška setá Medicago sativa L. vojtěška proměnlivá Medicago x varia T. Martyn, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 7 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

8 Jiné krmné plodiny ředkev olejná svazenka kapusta krmná Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Phacelia tanacetifolia Benth. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY hořčice bílá Sinapis alba L. kmín Carum carvi L. konopí Cannabis sativa L. len Linum usitatissimum L. mák Papaver somniferum L. řepka Brassica napus L. (partim) slunečnice Helianthus annuus L. sója Glycine max (L.) Merr OKOPANINY Brambor brambor Solanum tuberosum L Semenné okopaniny čekanka Cichorium intybus L. řepa cukrová (cukrovka) Beta vulgaris L. var. altissima Döll řepa krmná Beta vulgaris L. var. crassa Mansf CHMEL chmel Humulus lupulus L RÉVA réva Vitis L. 2. ZELENINY bob zahradní Vicia faba L. brokolice cibule Allium cepa L. celer Apium graveolens L. čekanka Cichorium intybus L. česnek Allium sativum L. fazol zahradní Phaseolus vulgaris L. hrách zahradní Pisum sativum L. kadeřávek kapusta hlávková kapusta růžičková kedluben Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemnifera DC. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 8 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

9 květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. mrkev Daucus carota L. okurka Cucumis sativus L. paprika Capsicum annuum L. petržel Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill pór Allium porrum L. rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell ředkev a ředkvička Raphanus sativus L. řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. salát Lactuca sativa L. špenát Spinacia oleracea L. zelí hlávkové Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 3. LÉČIVÉ ROSTLINY heřmánek pravý Matricaria recutita L. máta peprná Mentha x piperita L. náprstník Digitalis sp. 4. OVOCNÉ DRUHY broskvoň Prunus persica (L.) Batsch hrušeň Pyrus communis L. jabloň Malus Mill. jahodník velkoplodý Fragaria x ananassa Duch. kdouloň (jen odrůdy využívané jako podnože) Cydonia oblonga Mill. mahalebka (jen odrůdy využívané jako podnože) Prunus mahaleb L. maliník Rubus idaeus L. mandloň Prunus amygdalus Batsch meruňka Prunus armeniaca L. ořešák vlašský Juglans regia L. ostružiník Rubus fruticosus L. rybíz, angrešt Ribes L. slivoň Prunus domestica L. třešeň Prunus avium L. višeň Prunus cerasus L., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 9 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

10 Příloha č. 2 Termíny pro podání žádosti o registraci odrůdy - uzávěrka pro zařazení do zkoušek v nejbližším vegetačním období, termíny dodání, předepsaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání rozmnožovacího materiálu Vysvětl.: A... zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (množství pro dva roky zkoušek) B... zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty C... standardní vzorek osiva odrůdy (dodat po registraci) *)... dodávka pro každý rok zkoušek Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání 1. ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 1.1. OBILNINY ječmen jarní Hradec n. Sv. - 2 rok zkoušek klasů Brno ječmen ozimý Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Brno kukuřice (na zrno i siláž) Hradec n. Sv. - komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): linie zrn Brno jednoduché hybridy zrn Brno oves Hradec n. Sv. - pluchatý Hradec n. Sv. - bezpluchý Hradec n. Sv rok zkoušek lat Hradec n. Sv. pohanka Hradec n. Sv. pšenice obecná jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice obecná ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice tvrdá ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice tvrdá jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice špalda ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec tritikale jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Hradec n. Sv tritikale ozimé Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Hradec n. Sv. žito ozimé Hradec n. Sv. - komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): linie Hradec n. Sv. jednoduché hybridy ,5 Hradec n. Sv., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 10 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

11 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání 1.2. KRMNÉ PLODINY Trávy jílek mnohokvětý Hradec n. Sv. trávy - pícní využití Hradec n. Sv. - technické využití Hradec n. Sv Luskoviny a jeteloviny bob Hradec n. Sv. čočka , Hradec n. Sv. fazol polní Hradec n. Sv. hrách Hradec n. Sv. jetel alexandrijský Hradec n. Sv. jetel luční Hradec n. Sv. jetel nachový Hradec n. Sv. jetel perský Hradec n. Sv. jetel plazivý Hradec n. Sv. jetel zvrhlý (švédský) Hradec n. Sv. lupina bílá Hradec n. Sv. lupina žlutá Hradec n. Sv. peluška jarní , Hradec n. Sv. peluška ozimá , Hradec n. Sv. vikev jarní , Hradec n. Sv. vikev ozimá , Hradec n. Sv. vojtěška Hradec n. Sv Jiné krmné plodiny kapusta krmná Hradec n. Sv. ředkev olejná Hradec n. Sv. řepice jarní Hradec n. Sv. řepice ozimá Hradec n. Sv. svazenka Hradec n. Sv OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY hořčice bílá Hradec n. Sv. - na semeno Hradec n. Sv. - na zeleno Hradec n. Sv. hořčice sareptská Hradec n. Sv. kmín Hradec n. Sv. konopí Hradec n. Sv. len Hradec n. Sv. - olejný Hradec n. Sv. - přadný Hradec n. Sv., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 11 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

12 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání lnička setá Hradec n. Sv. mák jarní Hradec n. Sv. mák ozimý Hradec n. Sv. řepka jarní Hradec n. Sv. řepka ozimá Hradec n. Sv. - na semeno Hradec n. Sv. - odrůdy E Hradec n. Sv. - na zeleno Hradec n. Sv. komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): - linie ,2 Hradec n. Sv. - jednoduché hybridy ,5 Hradec n. Sv. slunečnice Hradec n. Sv. - linie (dodat v prvním roce zkoušení) Brno sója Hradec n. Sv OKOPANINY Brambor brambor - velmi rané odrůdy hlíz*) 230 Lípa - ostatní odrůdy hlíz*) 200 Lípa Semenné okopaniny cukrovka Sedlec čekanka ,1 0,1 Sedlec řepa krmná Sedlec 1.5. CHMEL chmel x) Žatec Vysvětl.: x) kořenáče a balíčkovaná sadba, materiál musí odpovídat požadavkům dle vyhlášky MZe č. 191/96 Sb. příloha část 5 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) předepsaná místo žádosti do B podnož dodání 1.6. RÉVA réva - moštová Ber. x Rip. Kober 5BB Oblekovice - stolní Ber. x Rip. Kober 5BB Oblekovice - podnož Oblekovice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 12 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

13 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg) místo žádosti do A C klíčivost (%) dodání 2. ZELENINY bob ,000 5, Brno brokolice ,020 0, Dobřichovice cibule - jarní ,150 0, Brno - ozimá ,150 0, Brno celer ,003 0, Dobřichovice čekanka ,010 0, Dobřichovice česnek jarní ks cibulí*) Brno česnek ozimý ks cibulí*) Brno fazol keříčkový ,000 5, Brno fazol pnoucí ,500 3, Brno hrách ,000 5, Brno kadeřávek ,020 0, Dobřichovice kapusta hlávková - jarní ,020 0, Dobřichovice - letní a pozdní ,020 0, Dobřichovice kapusta růžičková ,020 0, Dobřichovice kedluben ,020 0, Dobřichovice květák - jarní ,020 0, Dobřichovice - jarní a podzimní ,020 0, Dobřichovice kukuřice cukrová ,000 2, Brno meloun cukrový ,020 0, Brno meloun vodní ,020 0, Brno mrkev ,100 0, Dobřichovice okurka - rychlená ,020 0, Brno - polní ,030 0, Brno paprika ,010 0, Brno pažitka ,050 0, Brno petržel ,060 0, Dobřichovice pór ,080 0, Brno rajče ,004 0, Brno ředkev ,100 0, Dobřichovice ředkvička ,150 0, Dobřichovice řepa salátová ,300 1, Dobřichovice salát - rychlený a jarní ,050 0, Dobřichovice - letní a podzimní ,050 0, Dobřichovice špenát ,250 1, Dobřichovice tykev ,100 0, Brno zelí hlávkové - jarní ,020 0, Dobřichovice - letní a podzimní ,020 0, Dobřichovice zelí pekingské ,020 0, Dobřichovice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 13 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

14 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg) místo žádosti do A C dodání 3. LÉČIVÉ ROSTLINY heřmánek pravý ,020 0,020 Brno máta peprná ks sadby*) Brno náprstník ,020 0,020 Brno Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) předepsaná místo žádosti do A podnož dodání 4. OVOCNÉ DRUHY 4.1. JÁDROVINY, PECKOVINY, SKOŘÁPKOVINY hrušeň - odrůdy vzniklé mutací SE-MA nebo BA-29 s Želešice - odrůdy ostatní mezištěp. Konference Želešice nebo Hardyho - podnož Želešice jabloň - odrůdy vzniklé mutací M 9 nebo MM 106 Želešice - odrůdy ostatní Želešice - podnož Želešice kdouloň - podnož Želešice broskvoň B-VA-1 nebo 2, 3, 4 Želešice mandloň MN-VA-1, MN-VS-1 Želešice meruňka M-VA-1 nebo 2, 3, Želešice M-LE-1, MHL1 slivoň - domácí St. Julien A nebo Želešice MY-VS-1, MY-KL-A - japonská St. Julien A nebo Želešice MY-VS-1, MY-KL-A třešeň P-TU-1 nebo 2, 3, Colt Želešice višeň P-TU-1 nebo 2, 3, Colt Želešice podnože rodu Prunus - vegetativně množené Želešice - generativně množené Želešice líska Želešice ořešák vlašský ořešák královský Želešice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 14 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

15 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) místo žádosti do A C dodání 4.2. BOBULOVINY A DALŠÍ DROBNÉ OVOCE angrešt pravokořenné sazenice Želešice jahodník - sazenice zelené Želešice - množený semeny Želešice maliník Želešice ostružiník Želešice rybíz Želešice podnože pro bobuloviny Želešice Požadavky na dodávaný rozmnožovací materiál: Angrešt: jednoletá pravokořenná sazenice keře s nejméně 2 silnými vyzrálými výhony o délce min. 25 cm. Rybíz: jednoletá pravokořenná sazenice keře s nejméně 2 silnými vyzrálými výhony o délce min. 25 cm. Maliník a ostružiník: jednoleté výhony s vyvinutými podzemními pupeny, síla kořenového krčku 7 až 20 mm. Jahodník: dobře vyvinuté zelené sazenice, frigosadba nebude akceptována., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 15 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

16 Příloha č. 3 Adresy pracovišť, která zajišťují zkoušky pro registraci odrůd odbor odrůdového zkušebnictví Tel.: Hroznová 2 Fax: Brno Ječmen Slunečnice Fazol zahradní Paprika Pšenice Sója Hrách zahradní Pažitka Kukuřice Konopí Kukuřice cukrová Pór Luskoviny Len Meloun cukrový Rajče Jetel nachový Cibule Meloun vodní Tykev Vojtěška Česnek Okurka Léčivé rostliny Zkušební stanice Tel: Fax: Želešice Ovocné druhy: jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, bobuloviny a jejich podnože, další drobné ovoce Zkušební stanice Tel.: Sedlec Fax: Líbeznice Cukrovka Čekanka průmyslová Řepa krmná Zkušební stanice Tel.: , Hradec nad Svitavou Fax: Oves Trávy Kmín Pohanka Jetele (kromě jetele nachového) Brukvovité olejniny Tritikale Kapusta krmná Mák Žito Svazenka Zkušební stanice Tel.: Lípa Fax: Brambor, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 16 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

17 Zkušební stanice Tel.: , Oblekovice Fax: Znojmo Réva a její podnože Zkušební stanice Tel.: Dobřichovice Fax: Brokolice Mrkev Zelí hlávkové Celer Petržel Zelí pekingské Čekanka salátová Ředkev Kadeřávek Ředkvička Okrasné rostliny Kapusta (kromě krmné) Řepa salátová (včetně okrasných dřevin) Kedluben Salát Květák Špenát Odbor trvalých kultur oddělení zkoušení chmele Chmelařské nám Tel.: Žatec Fax: Chmel, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 17 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Za podmínky minimálních požadavků

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VIII Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 2 Vydáno: 30. června 2009 Cena: 38,- Kč OBSAH Strana Contents Page I. Žádosti o udělení ochranných

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 139/12 Úřední věstník Evropské unie 25.5.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 č.j.: 25439/2010-10000 Část A. Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 211. Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU EKOOMIKA VYBRAÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECOOMICS AFTER ACCESSIO OF THE CR TO THE EU Ivan Foltýn, Ida Zedníčková, Petr Kopeček, Jan Kubát Anotace: Změnu podmínek

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@agritec.cz. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@agritec.cz. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@agritec.cz Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky AGRITEC Agritec -představení společnosti Historie: Lnářský

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Podmínky pro dotace v roce 2015

Podmínky pro dotace v roce 2015 12.02.2015 Podmínky pro dotace v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz Stav přípravy

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 Obsah Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 První kapitola: Úvod do vědy o stravování člověka...12 Druhá kapitola: Nejdůležitější vědecké objevy v oblasti stravování a trávení...17 Akademik

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ. Pouze pro potřeby vnitrostátního subjektu, pokud je nutné

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ. Pouze pro potřeby vnitrostátního subjektu, pokud je nutné Evropská unie Odrůdový úřad Společenství ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODRŮDOVÉHO PRÁVA SPOLEČENSTVÍ URČENÁ PRO ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ Prostřednictvím vnitrostátního subjektu: Spis č.: Pouze pro potřeby vnitrostátního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_06 Název materiálu: Zpracování zeleniny I Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

PGRLF, a.s. (č.j. 01712/2014) Z Á S A D Y. pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

PGRLF, a.s. (č.j. 01712/2014) Z Á S A D Y. pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. PGRLF, a.s. (č.j. 01712/2014) Z Á S A D Y pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen Zásady ) Část A Obecné podmínky A.1. A.1.1. A.1.2.

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY A KVALITA

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY A KVALITA VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY A KVALITA Společnost Agrokomodity Děčín, s.r.o. se sídlem: Benešovská 1442, 405 02, Děčín, Děčín II-Nové Město zastoupená jednatelem společnosti Martinem Kolářem, IČ: 22794671

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm.

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Část A. Obecné podmínky

Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2010 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 1501/2010 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 9. týden 2012 Ročník XVI., čtrnáctideník, 1.3.2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Ceny zemědělských výrobců

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 61/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 61/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 61/2011 Sb. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby Ze dne 09.03.2011 Částka 22/2011 Účinnost od 15.03.2011 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-61

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Přírodní zahrada. Helena Vlašínová

Přírodní zahrada. Helena Vlašínová Přírodní zahrada Helena Vlašínová Přírodní zahrady bez hranic Základní kriteria přírodní zahrady Bez pesticidů Bez rychle rozpustných hnojiv Bez rašeliny Jde to vůbec bez pesticidů? zdravé plodiny Proč

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 4 14. března 2014 Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke kvalifikačním,

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com AGROKOP atalog travních směsí a pícnin www.agrokop.com ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem.

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Obilniny Hroznové víno Jahody Okurka Marakuja

Obilniny Hroznové víno Jahody Okurka Marakuja VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ k přednášce holandské dietoložky Petry Essink v listopadu 2009 Výživa je základem našeho života. Dříve člověk jedl to, co měl. Nepřemýšlel o tom. My žijeme v době závratně velkého výběru

Více