Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, Brno Za opravnou 4, Praha 5 - Motol Tel.: Tel.: , Fax: Fax: Internet: SMĚ RNICE k postupu v řízení o registraci odrůdy podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů platná od 1. srpna 2001, aktualizace k Směrnice obsahuje pravidla pro postup žadatele při podání žádosti o registraci odrůdy, v průběhu řízení o registraci i po registraci odrůdy podle zákona č. 92/1996 Sb. ze dne 15. března 1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2 1. Všeobecné informace 1.1. Registrovány mohou být odrůdy všech druhů pěstovaných rostlin Rozmnožovací materiál rostlinných druhů, poddruhů a variet (dále jen druhů ) uvedených v příloze č. 1 zákona (dále jen druhový seznam ) se smí uvádět do oběhu, jen náleží-li odrůdě zapsané ve Státní odrůdové knize (dále jen registrovaná odrůda ), nebo běží-li lhůta podle 16 odst O registraci odrůdy rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen ústav ) na základě splnění předpokladů pro registraci ( 7 odst. 1 zákona) podle výsledků zkoušek, které provádí Zkoušení odrůd pro registraci zahrnuje povinně pro odrůdy všech druhů zjišťování odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy. Zjišťování užitné hodnoty odrůdy je podmínkou registrace odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu, nejde-li o ( 7 odst. 4 zákona): a) genetické komponenty hybridů nebo syntetických populací b) odrůdy ovocných druhů c) odrůdy okrasných rostlin d) odrůdy udržované pro zachování biologické rozmanitosti druhu e) odrůdy zeleniny f) odrůdy trav, které nejsou využívány jako pícnina g) odrůdy léčivých rostlin h) odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz 2. Žádost o registraci odrůdy 2.1. Řízení o registraci odrůdy se zahajuje podáním žádosti o registraci odrůdy u ústavu. Podacím místem je:, odbor odrůdového zkušebnictví, oddělení Státní odrůdové knihy Za opravnou Praha 5 - Motol 2.2. Žádost se podává ve trojím vyhotovení (potvrzená třetí kopie formuláře žádosti bude vrácena jako doklad zahájení řízení o registraci), všechny její přílohy ve dvojím vyhotovení na předepsaných formulářích. U druhů, kde je podmínkou registrace užitná hodnota se technický dotazník dodává ve trojím vyhotovení. Veškeré potřebné formuláře obdrží žadatel na výše uvedené adrese, k dispozici jsou i v elektronické podobě na webové stránce ústavu O registraci odrůdy může požádat osoba (dále jen žadatel ), která a) má práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám, nebo b) podala žádost o udělení ochrany práv k odrůdě podle zákona. č. 408/2000 Sb. a o udělení práv nebylo ještě rozhodnuto, anebo c) je udržovatelem odrůdy nechráněné podle zákona. č. 408/2000 Sb. Žadatelé, kteří nemají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, musí k podání žádosti o registraci a k jednání v řízení o registraci zmocnit osobu, která má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice. Zmocnění zástupce zmocnitelem je nutno doložit při podání žádosti o registraci odrůdy na předepsaném formuláři Žádost musí obsahovat všechny údaje požadované zákonem. Podrobné pokyny pro vyplnění jsou uvedeny na zadní straně formuláře žádosti., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 2 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

3 Přílohy žádosti: Technický dotazník pro příslušný druh, v němž se uvádí popis hlavních znaků a vlastností odrůdy, údaje o původu, šlechtění, udržovacím šlechtění a množení, případně o všech komponentech odrůdy. U hybridních odrůd kukuřice, prosa, žita, případně dalších obilnin, slunečnice a řepky je nutno tyto údaje uvést i pro každý komponent odrůdy (všechny linie či jednoduché hybridy) v samostatném technickém dotazníku. K žádosti o registraci odrůd ovocných druhů a okrasných rostlin musí být přiloženy barevné fotografie zřetelně zobrazující hlavní charakteristické znaky odrůdy U druhů, kde je užitná hodnota podmínkou registrace odrůdy, je nutné předložit výsledky nejméně tří polních pokusů provedených v různých místech České republiky na formuláři pro příslušný druh V případě, že odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny, musí žadatel doložit, že tyto geneticky modifikované rostliny jsou zapsány do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů Návrh názvu odrůdy může žadatel podat společně se žádostí o registraci odrůdy nebo až v průběhu řízení o registraci na příslušném formuláři, nejpozději však šest měsíců před předpokládaným ukončením zkoušek pro registraci, aby mohl být ověřen a publikován. Nepodání návrhu v tomto termínu může znamenat oddálení vydání rozhodnutí o registraci. Žadatel, či zmocněný zástupce je povinen během řízení o registraci odrůdy průběžně seznamovat ústav se všemi novými skutečnostmi ohledně registrace odrůdy v jiné zemi, tzn. kde, kdy, pod jakým názvem Při podání žádosti o registraci odrůdy je žadatel povinen uhradit předepsaný správní poplatek ve formě kolkové známky podle zákona č. 305/1997 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 87, tj ,- Kč k žádosti o registraci jedné odrůdy. Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci každoročně ( 7 odst. 7 zákona) podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Žadatel je povinen bezplatně dodat ústavu rozmnožovací materiál odrůdy v požadovaném množství, jakosti a termínu Žadatel je povinen prokázat, že je zajištěno udržovací šlechtění odrůdy Žadatel je povinen na žádost ústavu poskytnout další informace související s řízením o registraci odrůdy. 3. Průběh řízení o registraci odrůdy 3.1. Žádosti o registraci odrůd přijímá ústav průběžně po celý rok a eviduje je v pořadí, v jakém byly doručeny. Termín podání žádosti uvedený v příloze č. 2 této směrnice je konečným termínem pro zařazení odrůdy do zkoušek v nejbližším vegetačním období Řízení o registraci odrůdy je zahájeno podáním žádosti u ústavu. Ústav o zahájení řízení žadatele neinformuje. Pouze vrátí jednu potvrzenou kopii žádosti Ústav posoudí žádost o registraci odrůdy formálně i odborně. Pokud budou zjištěny nedostatky v žádosti, ústav vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ústav vydá rozhodnutí o přerušení řízení o registraci odrůdy. Řízení pokračuje po odstranění nedostatků, pro pokračování řízení se nevydává rozhodnutí ( 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) Po zahájení řízení o registraci odrůdy a splnění všech povinností žadatele (zejména dodání rozmnožovacího materiálu v požadovaném množství a termínu) zařadí ústav odrůdu do zkoušek pro registraci v nejbližším vegetačním období., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 3 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

4 Zařazení odrůdy do zkoušek pro registraci může být limitováno možnostmi ústavu, tzn., že v daném roce je možné do zkoušek pro registraci zařadit pouze limitované množství odrůd, a to podle pořadí zahájení řízení o registraci - pořadí příjmu žádostí ( 32 a 28 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů). Případné nezařazení odrůdy do zkoušek pro registraci v daném roce oznámí ústav žadateli Ústav každoročně sděluje žadateli výsledky zkoušek pro registraci odrůdy Pokud se vyskytují překážky na straně žadatele, které neumožňují zdárný průběh zkoušek pro registraci, či průběh řízení o registraci, ústav vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ústav vydá rozhodnutí o přerušení řízení o registraci odrůdy. Řízení pokračuje po odstranění nedostatků, pro pokračování řízení se nevydává rozhodnutí ( 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) Vzal-li žadatel žádost o registraci odrůdy zpět, ústav vydá rozhodnutí o zastavení řízení o registraci Ústav řízení o registraci odrůdy ukončí po získání dostatečného množství potřebných údajů vydáním rozhodnutí o registraci odrůdy nebo vydáním rozhodnutí, kterým se zamítne žádost o registraci odrůdy. Po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy ústav odrůdu zapíše do Státní odrůdové knihy Veškeré změny údajů uvedených v žádosti i jiných údajů souvisejících s řízením o registraci odrůdy, je žadatel, resp. jeho zmocněný zástupce povinen neprodleně písemně oznámit na adresu podacího místa Udržovatel registrované odrůdy, respektive jeho zmocněný zástupce je povinen sdělit ústavu do 60 dnů veškeré změny údajů podléhajících zápisu do Státní odrůdové knihy. 4. Rozmnožovací materiál 4.1. Rozmnožovací materiál dodaný žadatelem do zkoušek pro registraci odrůdy musí u zemědělských plodin a ovocných druhů odpovídat nejméně požadavkům na certifikovaný rozmnožovací materiál ( 2 písm. k) zákona), u zelenin a léčivých rostlin nejméně požadavkům na standardní rozmnožovací materiál, u klíčivosti však musí odpovídat minimálně požadavkům uvedeným v příloze č. 2 této směrnice Rozmnožovací materiál všech druhů musí být dodán zásadně bez úprav - chemicky neošetřený (nemořený), neobalovaný, neinkrustovaný Osivové hodnoty musí být deklarovány (hmotnost 1000 semen, čistota, klíčivost) Rozmnožovací materiál se dodává vždy bezplatně U hybridů kukuřice, prosa, žita, případně dalších obilnin, slunečnice a řepky se vyžaduje i dodání osiva komponentů Konečné termíny dodání, požadovaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání pro zařazení odrůdy do zkoušek v příslušném vegetačním období jsou uvedeny v příloze č. 2 této směrnice. V případě, že jsou zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti polních plodin prováděny souběžně se zkouškami užitné hodnoty je rozmnožovací materiál dodán v jedné dodávce (viz B ). Rozmnožovací materiál nutný pro další roky zkoušek ústav vyžádá zpravidla písemnou objednávkou. Rozmnožovací materiál zelenin a léčivých rostlin pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti dodá žadatel v jednom vzorku na celou dobu provádění těchto zkoušek (obvykle dva roky). V případě prodloužení zkoušek si ústav potřebný rozmnožovací materiál vyžádá písemnou objednávkou Žadatel, resp. jeho zmocněný zástupce podá příslušnému specializovanému pracovišti ústavu (adresy viz příloha č. 3 směrnice) zprávu o zaslání nebo předání rozmnožovacího materiálu (druh, odrůda, kdy a kam dodáno, v jakém množství, osivové hodnoty). Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd musí být předán protokolárně. Na obalech, návěskách a všech průvodních dokumentech musí být zřetelně označeno, že jde o geneticky modifikovaný materiál., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 4 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

5 4.8. Bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy je žadatel povinen dodat ústavu standardní vzorek registrované odrůdy v množství uvedeném v příloze č. 2 směrnice (viz C ). Standardní vzorek je určen pro potřebu kontroly odrůdy po registraci podle 13 zákona. Při dodávce standardního vzorku se postupuje dle bodu 4.7. této směrnice Při nedodání rozmnožovacího materiálu do zkoušek pro registraci odrůdy nebo dodání rozmnožovacího materiálu, který neodpovídá výše uvedeným požadavkům ( ), bude postupováno dle bodu 3.6. této směrnice Pokud nebude rozmnožovací materiál použit v daném vegetačním roce do zkoušek pro registraci a nebudeli žadatelem, resp. jeho zmocněným zástupcem vyžádán zpět, bude po třech měsících od vysetí pokusů ústavem zlikvidován Rozmnožovací materiál se dodává na adresu: Zkušební stanice Tel.: , Hradec nad Svitavou Fax: Výjimku tvoří následující druhy, jejichž rozmnožovací materiál musí být doručen na níže uvedené adresy: Brambor Zkušební stanice Tel.: Lípa Fax: Cukrovka Čekanka průmyslová Řepa krmná Zkušební stanice Tel.: Sedlec Fax: Líbeznice Cibule Meloun cukrový Pór Česnek Meloun vodní Rajče Fazol zahradní Okurka Tykev Hrách zahradní Paprika Kukuřice cukrová Pažitka Léčivé rostliny Odbor odrůdového zkušebnictví Tel.: Hroznová 2 Fax: Brno Ovocné druhy - jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, bobuloviny a jejich podnože, další drobné ovoce. Zkušební stanice Tel.: Fax: Želešice odbor odrůdového zkušebnictví Strana 5 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

6 Brokolice Květák Salát Okrasné rostliny Celer Mrkev Špenát (včetně dřevin) Čekanka salátová Petržel Zelí hlávkové Kadeřávek Ředkev Zelí pekingské Kapusta (kromě krmné) Ředkvička Kedluben Řepa salátová Zkušební stanice Tel.: Dobřichovice Fax: Chmel Odbor trvalých kultur oddělení zkoušení chmele Chmelařské nám Tel.: Žatec Fax: Réva Zkušební stanice Tel.: , Oblekovice Fax: Znojmo Informace o požadavcích na termíny podání žádostí, množství, termínů a místa dodání rozmnožovacího materiálu podá vedení odboru v Brně nebo oddělení Státní odrůdové knihy v Praze Rozmnožovací materiál odrůd zahraničních firem musí být dodán celně odbavený prostřednictvím zmocněného zástupce zahraniční firmy v České republice. Ústav nevyřizuje celní a dovozní formality a nepřebírá rozmnožovací materiál mimo uvedená dodací místa. Dodáním rozmnožovacího materiálu nesmí vzniknout ústavu žádné výlohy Rozmnožovací materiál se dodává v pracovní dny od 8 00 do hodin. Další odborné a metodické informace lze získat přímo u referentů - specialistů pro jednotlivé plodiny (adresy pracovišť viz příloha č. 3 směrnice). Průběžná aktualizace Směrnice je uváděna na webové stránce ústavu. Veškeré změny jsou vyhrazeny. Ing. Daniel Jurečka, v. r. ředitel odboru odrůdového zkušebnictví Seznam příloh: 1. Druhový seznam podle 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění do skupin plodin. 1. Termíny pro podání žádosti o registraci odrůdy - uzávěrka pro zařazení do zkoušek v nejbližším vegetačním období, termíny dodání, předepsaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání. 1. Adresy pracovišť, která zajišťují zkoušky pro registraci odrůd., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 6 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

7 Příloha č. 1 Druhový seznam podle 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v členění do skupin plodin 1. ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 1.1. OBILNINY ječmen Hordeum vulgare L. kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové) Zea mays L. oves Avena sativa L. pšenice obecná Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. pšenice tvrdá Triticum durum Desf. pšenice špalda Triticum spelta L. tritikale x Triticosecale Wittm. žito Secale cereale L KRMNÉ PLODINY Trávy bojínek luční Phleum pratense L. festulolium (hybrid rodů kostřava x jílek) X Festulolium (hybrid rodů Festuca x Lolium) jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth. jílek mnohokvětý Lolium multiflorum Lam. jílek vytrvalý Lolium perenne L. kostřava červená Festuca rubra L. kostřava luční Festuca pratensis Huds. kostřava ovčí Festuca ovina L. kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb. lipnice hajní Poa nemoralis L. lipnice luční Poa pratensis L. lipnice smáčknutá Poa compressa L. metlice trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. psárka luční Alopecurus pratensis L. psineček tenký Agrostis tenuis Sibth. psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. srha laločnatá Dactylis glomerata L. trojštět žlutavý Trisetum flavescens (L.) P. Beauv Luskoviny a jeteloviny bob Vicia faba L. čočka Lens culinaris Medik. fazol polní Phaseolus vulgaris L. hrách a peluška Pisum sativum L. jetel švédský Trifolium hybridum L. jetel nachový Trifolium incarnatum L. jetel luční Trifolium pratense L. jetel plazivý Trifolium repens L. lupina bílá Lupinus albus L. lupina žlutá Lupinus luteus L. vikev huňatá Vicia villosa Roth vikev setá Vicia sativa L. vojtěška setá Medicago sativa L. vojtěška proměnlivá Medicago x varia T. Martyn, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 7 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

8 Jiné krmné plodiny ředkev olejná svazenka kapusta krmná Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Phacelia tanacetifolia Benth. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY hořčice bílá Sinapis alba L. kmín Carum carvi L. konopí Cannabis sativa L. len Linum usitatissimum L. mák Papaver somniferum L. řepka Brassica napus L. (partim) slunečnice Helianthus annuus L. sója Glycine max (L.) Merr OKOPANINY Brambor brambor Solanum tuberosum L Semenné okopaniny čekanka Cichorium intybus L. řepa cukrová (cukrovka) Beta vulgaris L. var. altissima Döll řepa krmná Beta vulgaris L. var. crassa Mansf CHMEL chmel Humulus lupulus L RÉVA réva Vitis L. 2. ZELENINY bob zahradní Vicia faba L. brokolice cibule Allium cepa L. celer Apium graveolens L. čekanka Cichorium intybus L. česnek Allium sativum L. fazol zahradní Phaseolus vulgaris L. hrách zahradní Pisum sativum L. kadeřávek kapusta hlávková kapusta růžičková kedluben Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemnifera DC. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 8 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

9 květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. mrkev Daucus carota L. okurka Cucumis sativus L. paprika Capsicum annuum L. petržel Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill pór Allium porrum L. rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell ředkev a ředkvička Raphanus sativus L. řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. salát Lactuca sativa L. špenát Spinacia oleracea L. zelí hlávkové Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 3. LÉČIVÉ ROSTLINY heřmánek pravý Matricaria recutita L. máta peprná Mentha x piperita L. náprstník Digitalis sp. 4. OVOCNÉ DRUHY broskvoň Prunus persica (L.) Batsch hrušeň Pyrus communis L. jabloň Malus Mill. jahodník velkoplodý Fragaria x ananassa Duch. kdouloň (jen odrůdy využívané jako podnože) Cydonia oblonga Mill. mahalebka (jen odrůdy využívané jako podnože) Prunus mahaleb L. maliník Rubus idaeus L. mandloň Prunus amygdalus Batsch meruňka Prunus armeniaca L. ořešák vlašský Juglans regia L. ostružiník Rubus fruticosus L. rybíz, angrešt Ribes L. slivoň Prunus domestica L. třešeň Prunus avium L. višeň Prunus cerasus L., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 9 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

10 Příloha č. 2 Termíny pro podání žádosti o registraci odrůdy - uzávěrka pro zařazení do zkoušek v nejbližším vegetačním období, termíny dodání, předepsaná množství rozmnožovacího materiálu a místa dodání rozmnožovacího materiálu Vysvětl.: A... zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (množství pro dva roky zkoušek) B... zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty C... standardní vzorek osiva odrůdy (dodat po registraci) *)... dodávka pro každý rok zkoušek Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání 1. ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 1.1. OBILNINY ječmen jarní Hradec n. Sv. - 2 rok zkoušek klasů Brno ječmen ozimý Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Brno kukuřice (na zrno i siláž) Hradec n. Sv. - komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): linie zrn Brno jednoduché hybridy zrn Brno oves Hradec n. Sv. - pluchatý Hradec n. Sv. - bezpluchý Hradec n. Sv rok zkoušek lat Hradec n. Sv. pohanka Hradec n. Sv. pšenice obecná jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice obecná ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice tvrdá ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice tvrdá jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec pšenice špalda ozimá Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Sedlec tritikale jarní Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Hradec n. Sv tritikale ozimé Hradec n. Sv rok zkoušek klasů Hradec n. Sv. žito ozimé Hradec n. Sv. - komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): linie Hradec n. Sv. jednoduché hybridy ,5 Hradec n. Sv., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 10 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

11 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání 1.2. KRMNÉ PLODINY Trávy jílek mnohokvětý Hradec n. Sv. trávy - pícní využití Hradec n. Sv. - technické využití Hradec n. Sv Luskoviny a jeteloviny bob Hradec n. Sv. čočka , Hradec n. Sv. fazol polní Hradec n. Sv. hrách Hradec n. Sv. jetel alexandrijský Hradec n. Sv. jetel luční Hradec n. Sv. jetel nachový Hradec n. Sv. jetel perský Hradec n. Sv. jetel plazivý Hradec n. Sv. jetel zvrhlý (švédský) Hradec n. Sv. lupina bílá Hradec n. Sv. lupina žlutá Hradec n. Sv. peluška jarní , Hradec n. Sv. peluška ozimá , Hradec n. Sv. vikev jarní , Hradec n. Sv. vikev ozimá , Hradec n. Sv. vojtěška Hradec n. Sv Jiné krmné plodiny kapusta krmná Hradec n. Sv. ředkev olejná Hradec n. Sv. řepice jarní Hradec n. Sv. řepice ozimá Hradec n. Sv. svazenka Hradec n. Sv OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY hořčice bílá Hradec n. Sv. - na semeno Hradec n. Sv. - na zeleno Hradec n. Sv. hořčice sareptská Hradec n. Sv. kmín Hradec n. Sv. konopí Hradec n. Sv. len Hradec n. Sv. - olejný Hradec n. Sv. - přadný Hradec n. Sv., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 11 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

12 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg, ks) místo žádosti do A B C dodání lnička setá Hradec n. Sv. mák jarní Hradec n. Sv. mák ozimý Hradec n. Sv. řepka jarní Hradec n. Sv. řepka ozimá Hradec n. Sv. - na semeno Hradec n. Sv. - odrůdy E Hradec n. Sv. - na zeleno Hradec n. Sv. komponenty (dodat v prvním roce zkoušení): - linie ,2 Hradec n. Sv. - jednoduché hybridy ,5 Hradec n. Sv. slunečnice Hradec n. Sv. - linie (dodat v prvním roce zkoušení) Brno sója Hradec n. Sv OKOPANINY Brambor brambor - velmi rané odrůdy hlíz*) 230 Lípa - ostatní odrůdy hlíz*) 200 Lípa Semenné okopaniny cukrovka Sedlec čekanka ,1 0,1 Sedlec řepa krmná Sedlec 1.5. CHMEL chmel x) Žatec Vysvětl.: x) kořenáče a balíčkovaná sadba, materiál musí odpovídat požadavkům dle vyhlášky MZe č. 191/96 Sb. příloha část 5 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) předepsaná místo žádosti do B podnož dodání 1.6. RÉVA réva - moštová Ber. x Rip. Kober 5BB Oblekovice - stolní Ber. x Rip. Kober 5BB Oblekovice - podnož Oblekovice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 12 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

13 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg) místo žádosti do A C klíčivost (%) dodání 2. ZELENINY bob ,000 5, Brno brokolice ,020 0, Dobřichovice cibule - jarní ,150 0, Brno - ozimá ,150 0, Brno celer ,003 0, Dobřichovice čekanka ,010 0, Dobřichovice česnek jarní ks cibulí*) Brno česnek ozimý ks cibulí*) Brno fazol keříčkový ,000 5, Brno fazol pnoucí ,500 3, Brno hrách ,000 5, Brno kadeřávek ,020 0, Dobřichovice kapusta hlávková - jarní ,020 0, Dobřichovice - letní a pozdní ,020 0, Dobřichovice kapusta růžičková ,020 0, Dobřichovice kedluben ,020 0, Dobřichovice květák - jarní ,020 0, Dobřichovice - jarní a podzimní ,020 0, Dobřichovice kukuřice cukrová ,000 2, Brno meloun cukrový ,020 0, Brno meloun vodní ,020 0, Brno mrkev ,100 0, Dobřichovice okurka - rychlená ,020 0, Brno - polní ,030 0, Brno paprika ,010 0, Brno pažitka ,050 0, Brno petržel ,060 0, Dobřichovice pór ,080 0, Brno rajče ,004 0, Brno ředkev ,100 0, Dobřichovice ředkvička ,150 0, Dobřichovice řepa salátová ,300 1, Dobřichovice salát - rychlený a jarní ,050 0, Dobřichovice - letní a podzimní ,050 0, Dobřichovice špenát ,250 1, Dobřichovice tykev ,100 0, Brno zelí hlávkové - jarní ,020 0, Dobřichovice - letní a podzimní ,020 0, Dobřichovice zelí pekingské ,020 0, Dobřichovice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 13 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

14 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (kg) místo žádosti do A C dodání 3. LÉČIVÉ ROSTLINY heřmánek pravý ,020 0,020 Brno máta peprná ks sadby*) Brno náprstník ,020 0,020 Brno Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) předepsaná místo žádosti do A podnož dodání 4. OVOCNÉ DRUHY 4.1. JÁDROVINY, PECKOVINY, SKOŘÁPKOVINY hrušeň - odrůdy vzniklé mutací SE-MA nebo BA-29 s Želešice - odrůdy ostatní mezištěp. Konference Želešice nebo Hardyho - podnož Želešice jabloň - odrůdy vzniklé mutací M 9 nebo MM 106 Želešice - odrůdy ostatní Želešice - podnož Želešice kdouloň - podnož Želešice broskvoň B-VA-1 nebo 2, 3, 4 Želešice mandloň MN-VA-1, MN-VS-1 Želešice meruňka M-VA-1 nebo 2, 3, Želešice M-LE-1, MHL1 slivoň - domácí St. Julien A nebo Želešice MY-VS-1, MY-KL-A - japonská St. Julien A nebo Želešice MY-VS-1, MY-KL-A třešeň P-TU-1 nebo 2, 3, Colt Želešice višeň P-TU-1 nebo 2, 3, Colt Želešice podnože rodu Prunus - vegetativně množené Želešice - generativně množené Želešice líska Želešice ořešák vlašský ořešák královský Želešice, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 14 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

15 Termín Rozmnožovací materiál Druh podání dodat množství (ks) místo žádosti do A C dodání 4.2. BOBULOVINY A DALŠÍ DROBNÉ OVOCE angrešt pravokořenné sazenice Želešice jahodník - sazenice zelené Želešice - množený semeny Želešice maliník Želešice ostružiník Želešice rybíz Želešice podnože pro bobuloviny Želešice Požadavky na dodávaný rozmnožovací materiál: Angrešt: jednoletá pravokořenná sazenice keře s nejméně 2 silnými vyzrálými výhony o délce min. 25 cm. Rybíz: jednoletá pravokořenná sazenice keře s nejméně 2 silnými vyzrálými výhony o délce min. 25 cm. Maliník a ostružiník: jednoleté výhony s vyvinutými podzemními pupeny, síla kořenového krčku 7 až 20 mm. Jahodník: dobře vyvinuté zelené sazenice, frigosadba nebude akceptována., odbor odrůdového zkušebnictví Strana 15 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

16 Příloha č. 3 Adresy pracovišť, která zajišťují zkoušky pro registraci odrůd odbor odrůdového zkušebnictví Tel.: Hroznová 2 Fax: Brno Ječmen Slunečnice Fazol zahradní Paprika Pšenice Sója Hrách zahradní Pažitka Kukuřice Konopí Kukuřice cukrová Pór Luskoviny Len Meloun cukrový Rajče Jetel nachový Cibule Meloun vodní Tykev Vojtěška Česnek Okurka Léčivé rostliny Zkušební stanice Tel: Fax: Želešice Ovocné druhy: jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, bobuloviny a jejich podnože, další drobné ovoce Zkušební stanice Tel.: Sedlec Fax: Líbeznice Cukrovka Čekanka průmyslová Řepa krmná Zkušební stanice Tel.: , Hradec nad Svitavou Fax: Oves Trávy Kmín Pohanka Jetele (kromě jetele nachového) Brukvovité olejniny Tritikale Kapusta krmná Mák Žito Svazenka Zkušební stanice Tel.: Lípa Fax: Brambor, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 16 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

17 Zkušební stanice Tel.: , Oblekovice Fax: Znojmo Réva a její podnože Zkušební stanice Tel.: Dobřichovice Fax: Brokolice Mrkev Zelí hlávkové Celer Petržel Zelí pekingské Čekanka salátová Ředkev Kadeřávek Ředkvička Okrasné rostliny Kapusta (kromě krmné) Řepa salátová (včetně okrasných dřevin) Kedluben Salát Květák Špenát Odbor trvalých kultur oddělení zkoušení chmele Chmelařské nám Tel.: Žatec Fax: Chmel, odbor odrůdového zkušebnictví Strana 17 (celkem 17) Směrnice/REG/2003

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno. I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA,

II. N á v r h VYHLÁŠKA, II. N á v r h VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno. Informace

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno. Informace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno Informace o požadavcích na termín podání žádosti o registraci odrůdy a na termín, místo dodání, množství

Více

Pracovní verze. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam

Pracovní verze. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam Pracovní verze Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: nou@ukzuz.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: nou@ukzuz. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, : nou@ukzuz.cz INFORMACE K OCHRANĚ PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN Úvod Ochrana

Více

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona.

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona. Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví výčet metodik zkoušek ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty, prováděných Ústavem v řízení o registraci odrůdy Ministerstvo

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2003L0091 CS 11.12.2013 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

kapitola 12 - tabulková část

kapitola 12 - tabulková část 1200 00 00 00/80 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY 1201 00 00 00/80 Sójové boby, též drcené 1201 10 00 00/80 - Semena - 0 N4,F7

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

c. 320/2007 Sb. a vyhlasky c. 11/2009 Sb., se meni takto:

c. 320/2007 Sb. a vyhlasky c. 11/2009 Sb., se meni takto: Strana 7206 Sbirka zakonu c. 446 1 2009 Castka 142 446 VYHLASKA ze dne 10. prosince 2009, kterou se meni vyhlaska c. 449/2006 Sb., o stanoveni metodik zkousek odlisnosti, uniformity, stalosti a uzitne

Více

Organizační struktura ústavu

Organizační struktura ústavu Příloha č. 1 Organizační struktura ústavu Ředitel ústavu Odbor auditu a řízení kvality Kancelář ústavu Sekce ekonomická a správní Sekce rostlinné výroby Sekce úřední kontroly Národní referenční laboratoř

Více

METODIKA. k prov. Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí.

METODIKA. k prov. Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí. 2014 METODIKA k prov Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí. OBSAH 1 Úvod... 3 2 Informace pro všechna plošná opatření osy II... 4 3 LFA a Natura 2000 na zemědělské

Více

Pracovní verze. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2011, o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Předmět úpravy

Pracovní verze. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2011, o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Předmět úpravy Pracovní verze (pozn.: s ohledem na velké množství příloh- celkem 21- je přiložena pouze příloha, která souvisí s navrhovanou změnou zákona č. 219/2003 Sb.) Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2011, o podrobnostech

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H : 129. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Strana 1962 Sbírka

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 282/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 282/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 282/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Ze dne 14.09.2011

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Užitkové rostliny V. Vít Grulich

Užitkové rostliny V. Vít Grulich Užitkové rostliny V Vít Grulich Zelenina Zdroj vitamínů a minerálních látek Sacharidy, bílkoviny, tuky Záleží na možnostech přepravy Aizoaceae Tetragonia expansa novozélandský špenát Jednoletá bylina Původ:

Více

Dotace navrhované změny od roku 2016

Dotace navrhované změny od roku 2016 Kokory, 08.12.2015 Dotace navrhované změny od roku 2016 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Dotace na

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice S ohledem na činnost firmy podávám(e) 1) : Jednotné podací místo: Ústřední

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

Charakteristika jednotlivých užitkových

Charakteristika jednotlivých užitkových Živá neživá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 6 Ovocnictví Ing. Jedličková Helena Mgr. Hiklová Ivana Úvod: Obsah Základní charakteristika ovocných rostlin

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2006 Sb. Část I Přehled druhů Český název Latinský název Artyčok Cynara cardunculus L. Bob zahradní Vicia faba L. (partim)

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

GMO Applicant Maintainer code. Jednotky Místo uvádění. GMO Žadatel Udržovatel Druh Název odrůdy Označení odrůdy autorizace Množství (VJ/kg) na trh

GMO Applicant Maintainer code. Jednotky Místo uvádění. GMO Žadatel Udržovatel Druh Název odrůdy Označení odrůdy autorizace Množství (VJ/kg) na trh Notification of request for authorization according to 2004/842/EC art. 17 a) on the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE Agritox 50 SL Alfametrin ME účinnou látku MCPA, v podzimním období. 4 m vzhledem SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10

Více

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Vícesložkovost přímých plateb 2 Sektorové obálky Citlivé sektory Brambory na výrobu škrobu Chmel Ovoce Zelenina Konzumní brambory Cukrová

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru Jednotné podací místo: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiv a sadby registrace firem Za opravnou 4 150 06 Praha 5 - Motol JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

6/12. TEPLOTA a rostliny

6/12. TEPLOTA a rostliny 6/12 TEPLOTA a rostliny Teplota půdy Povrch půdy Hlubších vrstev půdy Teplotu povrchu půdy ovlivňuje: 1) roční období 2) zeměpisná šířka 3) oblačnost 4) vlhkost půdy 5) barva půdy 6) expozice svahu 7)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 119 Rozeslána dne 30. října 2009 Cena Kč 205, O B S A H : 368. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Administrace podpor v sektoru zeleniny 2015

Administrace podpor v sektoru zeleniny 2015 Administrace podpor v sektoru zeleniny 2015 Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností Administrace žádostí zelenina s velmi vysokou pracností 2015 274 žádostí 6 586,63

Více

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Bojínek luční Phleum pratense L obilka vejčitého tvaru bez střední rýhy, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadává

Více

Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. Pěstitelství Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 4 Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny Zdravotní

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Objednávkový list 2007

Objednávkový list 2007 Objednávkový list 07 osiva, krmiva a krmné směsi drobné balení krmná řepa 40 40 390 940,00 40 27,00 240 560,00 40 27,00 240 jetele 560,00 Jetel luční dvousečný,00 Jetel luční dvousečný 43,00 Jetel nachový

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Dovolte mi, abych Vám nabídl pro nastávající pěstitelskou sezónu osiva z našeho sortimentu. Novinky, které se k Vám dostanou, budou určitě přínosem pro širokou zemědělskou veřejnost

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Za podmínky minimálních požadavků

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Ze dne 04.04.2012 Částka 48/2012 Účinnost od 18.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-129

Více

PRACOVNÍ NÁVRH. ze dne , kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

PRACOVNÍ NÁVRH. ze dne , kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu PRACOVNÍ NÁVRH V Y H L Á Š K A ze dne... 2008, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 10, 3a odst. 11, 4 odst.

Více

Přímé platby v rámci JŽ

Přímé platby v rámci JŽ Přímé platby v rámci JŽ PP NV 50/2015 Sb., novela 61/2016 Sb. Do roku 2020 je zachován systém SAPS nový vícesložkový systém (SAPS) složek platby určeny pouze aktivním zemědělcům další složky: ozelenění

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Text části článku 12 Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemědělství a výživu (autorizovaný překlad)

Text části článku 12 Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemědělství a výživu (autorizovaný překlad) Dokumenty vztahující se k Dohodě o poskytování vzorků genetických zdrojů rostlin pro výživu a zemědělství Text části článku 12 Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemědělství a výživu

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 1112 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Strana 5087 378 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu

Více

Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana)

Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Ţivá a neţivá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 3 Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Objednávkový list 2006

Objednávkový list 2006 Objednávkový list 06 osiva, krmiva a krmné směsi drobné balení krmná řepa 40 40 390 940,00 40 27,00 240 560,00 40 27,00 240 jetele 560,00 Jetel luční dvousečný,00 Jetel luční dvousečný 43,00 Jetel nachový

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 49. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více

skupin organismů Přednáška č. 8

skupin organismů Přednáška č. 8 Pěstitelství Živá a neživá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 8 Polní plodiny Ing. Helena Jedličková, Ph.D. Mgr. Hiklová Ivana Obsah: Úvod Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/1997

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin ÚKZÚZ Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin (Metodika zkoušení zdravotního stavu osiva) Ing. Jitka hadová 2006 OBSAH Předmluva 4 Legislativa platná při hodnocení zdravotního

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VIII Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 2 Vydáno: 30. června 2009 Cena: 38,- Kč OBSAH Strana Contents Page I. Žádosti o udělení ochranných

Více

Předmluva. Meziplodiny

Předmluva. Meziplodiny Předmluva Rostlinná produkce představuje složitý systém, jehož dokonalé poznání je základem pro specifikaci a následné zajištění nejen produkčních, ale i mimoprodukčních funkcí zemědělství. Efektivní zajištění

Více

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY V současné době platná legislativa již nerozděluje školkařské výpěstky do kategorií podle tvarů tak jak tomu bylo v minulosti (např. Výpěstky bez korunky a Výpěstky s korunkou)

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 19 Zákony - Nařízení - Vyhlášky

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 19 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 19 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015, o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Vláda nařizuje

Více

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - pětičetné, oboupohlavné květy (mnoho tyčinek a pestíků) - plody - nažky, měchýřky - jedovaté (farmaceutický průmysl) -

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Část první

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Část první Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších

Více

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU 2.7.2011 Úřední věstník Evropské unie L 175/17 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu zeleniny

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu zeleniny TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 596 ( 222 871 509 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 41 17.10. 2002 Týden 42/2002 Obsah Zpráva

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 408 ZÁKON ze dne 25. října 2000 o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

Více

KATALOG 2014/2015 hluboce zmrazené výrobky určené pro Food Service

KATALOG 2014/2015 hluboce zmrazené výrobky určené pro Food Service KATALOG 2014/2015 OVOCE JAHODY Složení: jahody celé 1 ks x 10 kg JAHODY PLÁTEK Složení: jahody řezané na plátky OSTRUŽINY Složení: ostružiny celé MERUŇKY PŮLENÉ Složení: meruňky půlené bez pecek 1 ks x

Více

Sylabus pro předmět ZAHRADNICTVÍ

Sylabus pro předmět ZAHRADNICTVÍ Sylabus pro předmět ZAHRADNICTVÍ Kód předmětu: ZAHRD Název v jazyce výuky: Zahradnictví Název česky: Zahradnictví Název anglicky: Horticulture Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: Prezenční,

Více

Pole hospodářské rostliny, zvířata

Pole hospodářské rostliny, zvířata Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pole

Více

Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3

Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3 Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3 Kapitola 2. Základní informace Registraci podle 16 odst. 1 zákona podléhají dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Skalský dvůr, 30.01.2017 Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Lada Kozlovská, Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz (603 520 684), kozlovska@vurv.cz (733 375 632)

Více

kapitola 20 - tabulková část

kapitola 20 - tabulková část 2000 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN 2001 00 00 00/80 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

kapitola 07 - tabulková část

kapitola 07 - tabulková část 0700 00 00 00/80 JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY 0701 00 00 00/80 Brambory, čerstvé nebo chlazené 0701 10 00 00/80 - Sadbové - 4,5 NC017,F4,F7,f406 0701 90 00 00/80 - Ostatní: 0701 90 10 00/80

Více

ZAÂ KON o obeïhu osiva a sadby

ZAÂ KON o obeïhu osiva a sadby Strana 3842 SbõÂrka zaâkonuê cï. 316 /2006 316 PRÏ EDSEDA VLAÂ DY vyhlasïuje uâ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 219/2003 Sb., o uvaâdeïnõâ do obeïhu osiva a sadby peïstovanyâch rostlin aozmeïneï neïkteryâch

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více