Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR #"

Transkript

1 Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR # Stanislav Klazar * Barbora Slintáková ** Slavomíra Svátková *** Úvod Martin Zelený **** V roce 2004 se Česká republika (ČR) stala členem Evropské unie (EU). Jednou z podmínek vstupu do EU byla harmonizace české legislativy pro daně ze spotřeby, tj. pro daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně, s unijními právními dokumenty, která mj. znamenala i změny sazeb DPH a spotřebních daní. Ačkoliv výše základní a snížené sazby byla v ČR již od zavedení DPH v souladu s tzv. Šestou směrnicí (tzn. že základní sazba byla a je vyšší než 15 % a snížená sazba vždy byla a stále je aspoň 5 %), na některé druhy zboží nebo služeb byly aplikovány sazby odlišně od ustanovení Šesté směrnice: např. místo základní sazby podle směrnice byla přiřazena sazba snížená. 1 Proto mezi 1. lednem 1993, kdy byla DPH zavedena, a 1. květnem 2004, kdy nabyl účinnosti nový zákon o DPH, docházelo k různým změnám sazeb, tj. především ke změně snížené sazby na základní nebo opačně, které byly zdůvodňovány nutností harmonizovat českou DPH se Šestou směrnicí. Kromě základní a snížené sazby je uplatňováno u vybraných statků, zejména služeb, osvobození od DPH. Avšak osvobozená plnění se na zdaněná plnění často neměnila, protože v této oblasti český zákon o DPH více méně Šesté směrnici od začátku vyhovoval. Sazby spotřebních daní rostly v období u všech skupin vybraných výrobků, byť s různou intenzitou; v posledních letech před vstupem do EU sazby rostly zejména vlivem přijímání pravidel směrnic EU. 2 Sazby daně se zvyšovaly především u spotřební daně z tabákových výrobků a spotřební daně z minerálních olejů (zejména u hlavních komodit, jako jsou benzin, nafta a lehké topné oleje). Ke snížení sazeb spotřebních daní došlo sporadicky. Na základě pozorování změn v sazbách daní ze spotřeby provedených v období před vstupem ČR do EU byla formulována hypotéza, že přijetí harmonizačních pravidel povede v České republice k růstu daňového zatížení spotřebního koše domácností. Cílem výzkumu proto bylo kvantifikovat a porovnat daňové břemeno českých domácností před a po vstupu do # V příspěvku jsou prezentovány vybrané výsledky výzkumného projektu Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice registrovaného u Grantové agentury České republiky pod evidenčním číslem 402/04/1069. Všechny výsledky a popis výzkumu jsou obsaženy v publikaci: Svátková, S., Klazar, S., Slintáková, B., Zelený, M. Zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice. Praha. Eurolex Bohemia (v tisku). * Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. katedra veřejných financí, FFÚ, VŠE v Praze ** Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. katedra veřejných financí, FFÚ, VŠE v Praze *** doc. Ing. Slavomíra Svátková, Ph.D. katedra veřejných financí, FFÚ, VŠE v Praze **** Mgr. Ing. Martin Zelený katedra ekonomické statistiky, FIS, VŠE v Praze 1 Tzv. Šestá směrnice je směrnice č. 77/388/EEC. 2 Porovnávány jsou sazby daně vztahující se ke stejné jednotce základu.

2 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR EU. Dílčím cílem analýzy dopadu bylo změřit progresivitu daní ze spotřeby a porovnat progresivitu před a po vstupu do EU. V následující části příspěvku je popsán postup kalkulace daňového břemene domácností. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy dopadu DPH a ve třetí dopadu spotřebních daní. V Závěru jsou výsledky incidenční analýzy shrnuty. 1. Kalkulace daňového břemene českých domácností Pro analýzu dopadu jsme využili mikrosimulačního modelování. Tato technika pracuje se souborem domácností z výběrového šetření, v našem případě ze Statistiky rodinných účtů (SRÚ), který věrněji postihuje reálně existující heterogenitu domácností. Dopad daně se modeluje na každé domácnosti ve výběru a individuální výsledky je možné potom agregovat. I když tento přístup klade mnohem vyšší nároky na výpočty a na zpracování výsledků, nabízí nesrovnatelně větší možnosti pro podrobnější analýzu než přístup založený na hypotetických typových domácnostech. Nevýhodou druhého uvedeného přístupu je, že se modeluje dopad daní na hypotetických průměrných domácnostech. Skupiny domácností, za které jsou konstruovány průměrné domácnosti, však mohou být poměrně široké (například domácnosti zaměstnanců), a potom analýza dopadu na průměrou domácnost nemusí dobře vypovídat o dopadu na jednotlivé domácnosti v rámci vymezené skupiny. Mohou tak být skryty i závažné rozdíly uvnitř skupiny způsobené jinými faktory. Navíc, průměrná domácnost ani nemusí být dobrým reprezentantem celé skupiny domácností. Kdežto při mikrosimulačním modelování je výpočet aplikován na jednotlivé domácnosti a eventuální agregace se posouvá až do fáze výsledků: místo dopadu na průměrnou domácnost se určuje průměrný dopad na danou skupinu domácností. Kalkulace daňového břemene vychází z následujících předpokladů. Předpokládáme, že daně ze spotřeby statutárně uvalené na plátce jsou 100% přesunuty dopředu na spotřebitele, tzn. že daně jsou plně zahrnuty v konečných cenách pro spotřebitele, resp. že statutární dopad je roven dopadu efektivnímu. Námi odvozený model je model statický, tzn. že abstrahujeme od změn v cenách, které u DPH vyjadřují základ pro výpočet daně zahrnuté plátcem do konečné ceny pro spotřebitele, ke kterým mohlo v průběhu analyzovaného období dojít, a to i v důsledku změn ve zdanění. Navíc, ignorujeme změny v chování spotřebitelů, to znamená, že předpokládáme, že nedošlo k žádnému substitučnímu nebo důchodovému efektu a domácnosti v analyzovaném období vydávaly na určité statky stále stejné částky nebo nakupovaly stále stejné množství vybraných výrobků. Dále předpokládáme, že se ve sledovaných obdobích neměnily příjmy jednotlivých domácností. Za těchto předpokladů lze námi analyzované změny ve výši nebo v rozdělení daňového břemene považovat za důsledek změn v sazbách daní. Daňové břemeno domácnosti i bylo definováno jako podíl daně zaplacené v cenách nakoupených statků (T i ) a hodnoty blahobytu domácnosti W i, který byl vyjádřen buď jako celkové, resp. průměrné, hrubé příjmy nebo jako celkové či průměrné spotřební výdaje. Daňové břemeno tak lze považovat za efektivní míru zdanění (et i ) aplikovanou na blahobyt domácnosti i: 3 et i = T i / W i. 3 Naše efektivní míra zdanění domácnosti nevyjadřuje, kolik z celkových spotřebních výdajů domácnost zaplatila např. na DPH, ale odpovídá spíš průměrné nominální sazbě, která je aplikována na statky nakupované domácností. 2

3 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 2007 Celková částka daně zaplacená domácností za rok (v případě spotřebních daní součet všech daní) byla kalkulována jako součet daní zahrnutých ve výdajích na jednotlivé statky spotřebované domácností, které se ve SRÚ třídí do statistických znaků: N T i = SCI t /( t + 100) n= 1 ni kde SCI ni jsou výdaje na zboží nebo služby domácnosti i zahrnuté do tzv. statistického znaku n a t n (v %) je sazba přiřazená statistickému znaku n. Břemena DPH a spotřebních daní byla kalkulována samostatně. Spotřební výdaje domácností jsou ve SRÚ tříděny podle klasifikace CZ-COICOP (česká verze Classification of Individual Consumption by Purpose). Nejnižší úrovní třídění spotřebních výdajů na zboží a služby, které domácnosti nakoupily, jsou tzv. statistické znaky. Statistický znak je identifikován jednak číselně, jednak verbálně vyjmenováním jednotlivých druhů zboží nebo služeb, které mají určité společné charakteristiky týkající se jejich použití. Druhým činitelem potřebným pro výpočet celkové částky zaplacené daně byly míry zdanění, resp. daňové sazby pro jednotlivé statistické znaky. V případě DPH nebylo přiřazování sazeb statistickým znakům vždy triviálním úkolem, neboť ne vždy jsou druhy zboží nebo služeb, které tvoří náplň statistického znaku, zdaněny jednotně. Pro statistické znaky, které zahrnují zboží a služby zdaněné diferencovaně (tj. jak sníženou, tak základní sazbou, event. osvobozené od daně nebo vyňaté z předmětu daně) jsme museli kalkulovat průměrnou míru zdanění. Na rozdíl od DPH byly míry zdanění u spotřebních daní odhadovány ne na základě sazeb ad valorem, ale sazeb jednotkových. Základním omezením pro přesné odhadování skutečných měr daňového zatížení příslušných statistických znaků byl způsob vykazování spotřeby vybraných výrobků, tj. v naturálních jednotkách. Navíc, i spotřební daně mají diferencované sazby a je obvyklé, že jeden statistický znak zahrnuje různé druhy vybraného výrobku podléhající různým sazbám. Blahobyt domácnosti jsme měřili jednak pomocí hrubých příjmů, jednak pomocí celkových spotřebních výdajů. Na základě blahobytu byly domácnosti rozděleny do decilů, a to tak, že v prvním decilu je 303 domácností s nejmenšími příjmy či výdaji (tj. nejchudší domácnosti) a v decilu posledním je 304 domácnosti s nejvyššími příjmy nebo výdaji (tj. nejbohatší domácnosti). Pro jednotlivé decily byla spočtena průměrná daňová břemena a na jejich základě byly sledovány změny ve výši daňového zatížení a v progresivitě daní ze spotřeby před a po vstupu ČR do EU. Roční příjmy jsou, např. pro rozdělení jednotek analýzy, v incidenčních analýzách používány běžně. Literatura však poskytuje teoretické a empirické argumenty také ve prospěch použití celoživotních příjmů. Např. podle Friedmanovy hypotézy permanentního důchodu se jedinci o spotřebě nerozhodují na základě ročních, ale celoživotních příjmů. Spotřeba je tak v rámci celoživotního cyklu rozložena rovnoměrněji: např. ji ve větší míře neovlivňují dočasné výkyvy v (ročních) příjmech. Dále, fluktuace v ročních příjmech nebo skutečnost, že jedinci mají nižší příjmy v mládí (kdy např. studují) nebo naopak ve stáří (kdy už nepracují), způsobuje, že do nízkopříjmových skupin měřeno podle ročních příjmů se mohou dostat nejen jedinci, které lze za sociálně slabší považovat po celý jejich život. I s vědomím toho, že není příliš vhodné přiřazovat domácnosti jako jednotce analýzy celoživotní příjem, rozhodli jsme se využít jak přístup ročního dopadu, tak přístup celoživotního dopadu, a proto jsme analyzovali progresivitu DPH v situaci, že domácnosti n n 3

4 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR jsou rozděleny podle jejich ročních příjmů, a v situaci, že jsou rozděleny podle celoživotních příjmů. Problémem celoživotního přístupu k incidenci daní je měření celoživotního příjmu, o kterém zatím nejsou dostupná data. Celoživotní příjem lze kalkulovat dvěma způsoby. Za prvé, jako současnou hodnotu výdělků a dědictví nebo za druhé, jako současnou hodnotu spotřeby a dědictví. Jako zástupnou veličinu pro současnou hodnotu spotřeby navrhl Poterba (1989) použít běžné spotřební výdaje. S běžnými výdaji při kalkulaci celoživotního příjmu ve svých analýzách pracovali také Caspersen a Metcalf (1993) nebo Metcalf (1994). Podobný přístup jsme ve své analýze použili i my. Je třeba přiznat, že z důvodu nedostupnosti vhodných dat nebyla naše veličina běžných spotřebních výdajů upravena, podobně jak to provedli Caspersen-Metcalf (1993) nebo Metcalf (1994), o výdaje na dopravní prostředky nebo výdaje na bydlení vlastníků nemovitostí (výdaje na nákup nemovitostí nejsou ve spotřebních výdajích zahrnuty). Navíc, nezohlednili jsme potenciální zděděné příjmy. Nedokonalosti rozdělení domácností tak mohou být zdrojem zkreslení analýzy (např. mezi bohaté domácnosti se mohly dostat i domácnosti, které v daném roce koupily osobní automobil). Pro kalkulaci daňového břemene a pro rozdělení domácností do decilů byly použity veličiny celkové příjmy nebo celkové výdaje domácnosti i veličiny průměrné příjmy nebo průměrné výdaje za domácnost. Průměrné příjmy nebo výdaje byly za předpokladu možných úspor z rozsahu spočteny pomocí standardního přepočtu členů domácnosti používaného ČSÚ, kdy se počet osob přepočte na počet tzv. spotřebních jednotek (SJ) následovně: SJ = 1 + 0,5*(počet dětí) + 0,7*(počet osob počet dětí). V našem výzkumu jsme kalkulovali daňové břemeno pro domácností sledovaných ve SRÚ v r Využili jsme data o spotřebních výdajích a příjmech domácností za rok Břemeno DPH a břemeno spotřebních daní každé ze sledovaných domácností bylo kalkulováno jednak pro období před vstupem, jednak pro období po vstupu ČR do EU. Protože se sazby daní ze spotřeby nezměnily ze dne na den, rozhodli jsme se období před vstupem definovat třemi termíny: 1. ledna 1993 (zavedení DPH a spotřebních daní v ČR), 31. prosince 2003 a 1. ledna 2004 (účinný nový zákon o spotřebních daních, provedení důležitých změn v sazbách DPH). Období po vstupu bylo určeno na 1. května 2004 (začíná být účinný nový zákon o DPH, resp. účinnosti nabývají některá ustanovení nového zákona o spotřebních daních). Kromě toho jsme kalkulovali daňové břemeno a zkoumali progresivitu daní ze spotřeby i pro rok 2006, konkrétně k datu 1. října Ač se sazbami platnými k daným termínům, daňová břemena před a po vstupu do EU byla odhadnuta pomocí konstantních hodnot spotřebních výdajů, resp. příjmů domácností. Naše výpočty by tak platily za předpokladu, že v průběhu zkoumaného období nedošlo k žádné změně v chování spotřebitelů, ke změně v cenách statků nebo ke změně v příjmech domácností. 4 4 Změny cen vybraných výrobků byly zohledněny při převodu sazeb pevných na sazby valorické. 4

5 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha Dopad DPH na české domácnosti před a po vstupu do EU V grafech 1 až 4 v Příloze jsou prezentovány průměrné hodnoty efektivní míry zatížení DPH neboli daňového břemene domácností v jednotlivých decilech, a to za jednotlivá zkoumaná období. Z grafů 1 až 4 je evidentní, že daňové břemeno, které české domácnosti nesly, se mezi 1. lednem 1993 a 31. prosincem 2003 zvýšilo. K dalšímu, skokovému zvýšení daňového břemene došlo 1. ledna 2004 a k 1. květnu 2004 se daňové břemeno snížilo, avšak zůstalo vyšší než břemeno k 31. prosinci V roce 2006 jsme svědky poklesu daňového břemene přibližně na úroveň konce roku Uvedené platí pro roční i pro celoživotní přístup k incidenci. Protože jsme v naší analýze předpokládali, že spotřebitelské chování a ceny statků byly konstantní, lze změny ve výši daňového břemene vysvětlit na základě změn v sazbách DPH, tj. změny ze snížené na základní sazbu nebo opačně, změny osvobozeného plnění na plnění zdaněné nebo opačně a snížení základní sazby. Zvýšení daňového břemene mezi 1. lednem 1993 a 31. prosincem 2003 bylo výsledkem změn v sazbách, ke kterým během jedenáctiletého období došlo. Na základě rozboru těchto změn lze shrnout, že změna snížené na základní sazbu (nebo změna osvobozeného plnění na plnění zdaněné) nastala u statků (např. u elektřiny a plynu), na které domácnosti vydaly větší část spotřebních výdajů než na statky, u nichž došlo ke změně ze základní na sníženou sazbu (např. u veřejného stravování), nebo na statky, u nichž došlo ke snížení základní sazby z 23 na 22 %. Důležitá novela zákona o DPH účinná k 1. lednu 2004 vedla k dalšímu růstu daňového břemene domácností. Důvodem byla hlavně změna snížené na základní sazbu u řady služeb (např. telefonní služby). Opačná změna v sazbách byla zanedbatelná. Změny v sazbách DPH přinesl i nový zákon o DPH účinný od 1. května Tyto změny se odrazily ve snížení daňového břemene. Můžeme tvrdit, že snížení základní sazby z 22 na 19 % mělo za následek větší redukci břemene, než byl jeho růst způsobený změnou snížené na základní sazbu (např. u sběru pevných odpadů, u veřejného stravování a u řady služeb) nebo zdaněním dříve osvobozených plnění (např. léků). K další redukci daňového zatížení přispěl přesun několika položek potravin (čokoládové cukrovinky, zbývající rybí výrobky a kořenící směsi, káva, čaj a kakao) a služeb ze základní do snížené sazby ve druhé polovině roku Od té doby již beze zbytku platí, že potraviny a nealkoholické nápoje jsou daněny sníženou sazbou. Na základě vztahu mezi výší daňového břemene a blahobytem lze daň hodnotit jako lineární, progresivní nebo regresivní. Z výsledků ročního přístupu (viz grafy 1 a 2) plyne, že DPH je regresivní daní. Zajímavý trend je vidět u daňového zatížení k : míra zdanění až do čtvrtého decilu roste (zejména při rozdělení podle celkových příjmů) a pak pozvolna klesá - výraznější pokles je patrný mezi osmým a devátým decilem. Naopak, podle celoživotního přístupu (viz grafy 3 a 4) je DPH progresivní daní, tzn. že s růstem blahobytu, který byl vyjádřen jako celoživotní příjem (měřen na základě běžných spotřebních výdajů), rostlo také daňové zatížení domácností. V období od zavedení DPH v ČR do konce roku 2003 však došlo k výraznému poklesu progresivity. Je zřejmé, že přesuny do vyšší sazby daně proběhly především u zboží nebo služeb spotřebovávaných ve větší míře domácnostmi s 5

6 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR nižším blahobytem. Rozdělíme-li domácnosti podle průměrných výdajů, je progresivita mírnější. To, že je podle analýzy založené na ročním přístupu DPH regresivní, lze vysvětlit pomocí průměrné míry sklonu ke spotřebě. Pokud bude ceteris paribus sklon ke spotřebě konstantní, pak při shodné struktuře spotřeby bude míra zdanění, měřená jako podíl daně na příjmu, také konstantní. 5 Oba přístupy budou vykazovat obdobné výsledky. Jinak tomu bude, pokud se sklon ke spotřebě bude v závislosti na výši důchodu měnit. Pokud bude ceteris paribus sklon ke spotřebě klesat s růstem důchodu, tzn. že zdaňované jednotky budou s vyšším důchodem relativně více spořit, pak bude daň dopadat spíše regresivně, tj. na jednotky méně bohaté. Kombinací uvedeného lze například dovodit, že pokud bude podíl daně na spotřebních výdajích spíše růst s výší spotřeby a podíl daně na příjmu spíše klesat s výší důchodu, pak daňový systém je zřejmě nastaven tak, že méně zdaňuje statky spotřebovávané chudými (daň působí progresivně), ale pokud zároveň klesá sklon ke spotřebě (bohatí relativně více uspoří než chudí), progresivita daně měřená na bázi ročního blahobytu se snižuje. Lze učinit závěr, že v naší analýze se zřejmě projevil nižší sklon ke spotřebě u domácností ve vyšších decilech. Bohatší domácnosti větší část svého příjmu uspořily (ve srovnání s domácnostmi chudšími), a proto je pro ně efektivní míra zdanění, měřená jako podíl daně na hrubém příjmu, nižší než pro domácnosti chudší. V celoživotním přístupu předpokládáme, že se spotřební výdaje rovnají důchodu. Existují-li diferencované sazby DPH a pokud domácnosti s různým blahobytem spotřebovávají v různých poměrech statky zdaněné různými sazbami, pak lze dojít k obecnému závěru, že DPH bude celkově progresivní, když bude podíl výdajů na statky se sníženou sazbou u chudších domácností větší než u bohatších nebo když budou chudší vydávat relativně méně na statky se základní sazbou. Zdá se, že v ČR chudší domácnosti vydávají více na potraviny, vodu a veřejnou dopravu, tj. na statky zatížené sníženou sazbou DPH. Naopak, na alkoholické nápoje, odívání, na bytové vybavení a zařízení domácností nebo na nákup osobních dopravních prostředků, tj. na statky zatížené základní sazbou, zřejmě vydávají chudší domácnosti v ČR relativně méně než bohatší. 6 Lze shrnout, že progresivita DPH pravděpodobně závisí na konstrukci daně, tj. na diferenciaci sazeb nebo existenci osvobození od DPH, na struktuře spotřebních výdajů domácností v jednotlivých příjmových skupinách a na způsobu rozdělení jednotek analýzy do decilů. Podle naší analýzy je DPH v ČR buď progresivní, nebo regresivní daní. K podobnému závěru dospěli i Caspersen-Metcalf (1993) nebo Metcalf (1994). Když analyzovali možný dopad DPH v USA na bázi celoživotního přístupu, byla DPH spíše progresivní. Když analyzovali incidenci DPH na bázi ročního přístupu, jevila se DPH jako regresivní daň. Rozdíl ve výsledcích analýz dopadu je vysvětlován volatilitou ročních příjmů a vlivem věku na spotřebu v rámci jednoho roku, v důsledku čehož může být podíl spotřebních výdajů na ročním příjmu u řady jedinců významně odlišný od podílu výdajů na celoživotním příjmu. A pokud mají chudší jedinci v daném roce vysoký podíl spotřebních výdajů na příjmech, může se daň ze spotřeby jevit jako regresivní. Je-li však spotřeba rozložena v rámci celoživotního cyklu podle permanentního důchodu, může se DPH jevit jako proporcionální, a to v případě jednotné sazby, nebo dokonce jako progresivní daň, a to pokud 5 Pak lze dovodit, že podíl daně (D) na ročním příjmu (Y) bude přímo úměrný podílu daně na celoživotním příjmu (C), neboli D/Y = c*d/c, kde c je sklon ke spotřebě. Autonomní spotřebu předpokládáme nulovou. 6 Údaje o struktuře spotřeby domácností jsme čerpali z Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2005, I. díl sociální skupiny, příjmová pásma, ČSÚ, dostupné na [on-line, cit ]. 6

7 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 2007 jsou sazby diferencované nebo pokud nejsou některé statky zdaněny nebo pokud je např. daň vracena. 3. Dopad spotřebních daní na české domácnosti před a po vstupu do EU Analýze jsme podrobili dopad dvou spotřebních daní, a to daně z minerálních olejů, která představuje v průměru asi dvě třetiny výnosu všech spotřebních daní, a daně z tabákových výrobků, jejíž výnos činí přibližně jednu pětinu celkového výnosu spotřebních daní. Pro tyto spotřební daně se nám podařilo odvodit valorické sazby, které bylo možné bez dalších úprav použít v modelu dopadu daní ze spotřeby. Tyto sazby v sobě kondenzují vliv změn pevných sazeb a změn v cenách vybraných výrobků. Je zřejmý výrazný nárůst valorické sazby k a u spotřební daně z tabákových výrobků a víceméně neměnná daňová sazba na minerální oleje. Vzhledem k menšímu podílu na celkovém výnosu spotřebních daní nepředpokládáme, že by zanedbáním spotřební daně z lihu, spotřební daně z piva a spotřební daně z vína a meziproduktů byly výrazně ovlivněny závěry o dopadu spotřebních daní jako celku. Průměrné hodnoty daňového břemene za jednotlivé decily domácností rozdělených jednak podle ročních příjmů, jednak podle celoživotních příjmů (spotřebních výdajů) jsou prezentovány v grafech 5 až 8 v Příloze. Ze srovnání průměrného daňového zatížení jednotlivých decilů domácností pro jednotlivá období (viz grafy 5 až 8) vyplývá, že daňové zatížení spotřebními daněmi se mezi a zvýšilo, mezi a se snižovalo a poté se zase zvýšilo. Růst daňového zatížení byl zřejmě způsoben růstem sazeb obou spotřebních daní, pokles daňového zatížení v dalším období byl důsledkem růstu cen vybraných výrobků v podmínkách víceméně neměnných pevných sazeb daní a růst daňového břemene v r byl zapříčiněn růstem sazby daně z tabákových výrobků. Progresivitu spotřebních daní lze hodnotit následovně. Rozdělíme-li domácnosti do decilů podle celkových ročních hrubých příjmů, pak lze usuzovat, že spotřební daně působí mírně progresivně. Až do šestého decilu daňové zatížení roste a pak pozvolna klesá (viz graf 5). Rozdělíme-li však domácnosti do decilů podle průměrných hrubých příjmů, jsou spotřební daně spíše regresivní. Daňové zatížení v prvních čtyřech decilech roste a pak, s výjimkou přechodu mezi pátým a sedmým decilem, klesá viz graf 6. Když rozdělíme domácnosti do decilů podle celkových spotřebních výdajů (neboli podle celoživotních příjmů), můžeme spotřební daně považovat za mírně progresivní (viz graf 7). Avšak na rozdíl od výsledků analýzy celoživotního dopadu DPH, neroste daňové zatížení spotřebními daněmi v rámci celého rozdělení, tj. vždy mezi nižším a vyšším decilem. Daňové zatížení spotřebními daněmi sice roste až do sedmého decilu, ale pak se trend obrací a domácnosti v posledních třech decilech platí na spotřebních daních relativně stále méně. Dále je zřejmé, že na rozdíl od daně z přidané hodnoty neroste daňové zatížení daněmi spotřebními mezi jednotlivými decily pravidelně. Po relativně výrazném nárůstu zatížení mezi prvním a druhým decilem se míra růstu více méně snižuje a až mezi šestým a sedmým decilem opět výrazněji roste. Na rozdíl od dopadu s rozdělením podle celkových výdajů je dopad s rozdělením podle průměrných výdajů méně progresivní (viz graf 8). Zajímavý je pokles daňového zatížení mezi prvním a druhým decilem (na rozdíl od růstu v předcházející analýze). Podrobnější analýzou dat bylo zjištěno, že je to důsledek rozdílných variabilit daňového zatížení domácností 7

8 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR v prvním a druhém decilu. Zdá se, že první decil je do jisté míry specifický (obdobně i decil poslední), a hodnocení progresivity daně by mělo být založeno spíš na analýze decilů druhého až devátého. Lze shrnout, že při rozdělení domácností na základě ročních průměrných příjmů mají spotřební daně celkově regresivní charakter. Ve všech ostatních případech je možné považovat celkový dopad spotřebních daní za progresivní (daně jsou více progresivní, když použijeme celoživotní přístup k analýze dopadu náš závěr je tak konzistentní se závěrem Poterby (1989). Výsledky našich měření progresivity spotřebních daní však nebyly tak jednoznačné jako u DPH. Až do určitého decilu domácností (v závislosti na zvoleném přístupu) mohou působit spotřební daně progresivně, ale od dalšího decilu regresivně. Na druhou stranu, na rozdíl od analýzy dopadu DPH byl trend v progresivitě spotřebních daní podobný za použití obou přístupů k analýze, tj. jak za použití celoživotního, tak ročního přístupu. V čase ale progresivita daní klesá, a to výrazněji mezi zavedením daní a koncem roku 2003 a mezi 1. květnem 2004 a 1. říjnem Je to logické, protože daň z minerálních olejů, která působí progresivně, nerostla ve zkoumaném období tak rychle jako opačně působící daň z tabákových výrobků. 7 Závěr Z výsledků analýzy změn v zatížení domácností DPH vyplynulo, že na konci roku 2003 bylo daňové zatížení vyšší (v průměru o 7,8 %) než na začátku roku U daně z přidané hodnoty v tomto období sice došlo k poklesu nominální sazby základní, ale jak naznačují výsledky, je zřejmé, že potenciální možnost snížení daňového zatížení byla redukována přesunem řady statků ze snížené do základní sazby (např. elektřiny, zemního plynu, svítiplynu, černého a hnědého uhlí, briket a koksu atd.). Další nárůst daňového zatížení k 1. lednu 2004 (v průměru o 6,8 %) byl důsledkem zejména přesunu mezi sníženou a základní sazbou u řady zboží a služeb (např. právní, účetnické a bezpečnostní služby, pronájem nemovitostí, zboží s ekologickým prvkem atd.). Pokles daňového zatížení k 1. květnu 2004 (v průměru o 2,5 %) můžeme připsat na vrub snížení nominální základní sazby, i když došlo také např. k přesunu vybraných statků z režimu osvobození do režimu zdanění (např. prodej a výdej léčiv nebo zdravotnických prostředků a prodej potravin určených pro zvláštní výživu). Během roku 2006 došlo k přesunu některých potravin a služeb (služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní) ze základní do snížené sazby a rozšířily se tituly pro osvobození od daně (např. v oblasti jazykového vzdělání nebo volnočasových aktivit mládeže), což vedlo k dalšímu poklesu zatížení domácností daní z přidané hodnoty (v průměru o 3,2 %). Potvrzení hypotézy o růstu daňového zatížení po vstupu do EU závisí na volbě konkrétního období před harmonizací. Pokud je za období před harmonizací zvolen 1. leden 1993 nebo 31. prosinec 2003 a obdobím po harmonizaci 1. květen 2004, potom můžeme na základě výsledků analýzy konstatovat, že hypotéza byla potvrzena: daňové zatížení českých domácností se zvýšilo. Určíme-li však za období před harmonizací 1. leden 2004, hypotéza potvrzena není. Výsledky analýzy ukazují, že došlo k výraznému nárůstu zatížení spotřebními daněmi (resp. daní z minerálních olejů a daní z tabákových výrobků), a to v průměru o 24 % mezi začátkem roku 1993 a koncem roku 2003 a o 10 % mezi 1. květnem 2004 a 1. říjnem Více o progresivitě spotřebních daní v Svátková, S., Klazar, S., Slintáková, B., Zelený, M. Zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice. Praha. Eurolex Bohemia (v tisku). 8

9 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 2007 Příčinou bylo především zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků. Během roku 2004 došlo k poklesu daňového zatížení, i když ne tak výraznému ve srovnání s jeho růstem. Hypotéza o zvýšení daňového zatížení po přijetí harmonizačních pravidel platí jen v případě, že za období před harmonizací je zvolen 1. leden Důležitou součástí naší analýzy dopadu daní ze spotřeby byla i analýza progresivity. V závislosti na použité veličině blahobytu (v kalkulaci daňového zatížení a při rozdělení domácností do decilů) můžeme daň z přidané hodnoty považovat za daň progresivní i za daň regresivní. Budeme-li za bohatší domácnosti považovat ty, které mají vyšší spotřební výdaje, pak se DPH jeví jako progresivní daň. Důvodem takového stavu zřejmě je, že domácnosti s nižšími spotřebními výdaji vydávají v ČR relativně více na ty druhy statků, na které je aplikována snížená sazba (např. potraviny). Avšak budeme-li bohatství domácností měřit pomocí jejich ročních příjmů, můžeme dojít k závěru, že DPH je v ČR regresivní daní. Příčinou bude vyšší podíl spotřebních výdajů na příjmech u domácností s nižšími příjmy. Dále, z výsledků analýzy plyne, že došlo v čase k poklesu míry progresivity; největší pokles byl zaznamenán na konci roku Jinými slovy, v průběhu sledovaného období se daňové zatížení chudších a bohatších přibližovalo. Spotřební daně se za použití celoživotního přístupu jeví spíše jako progresivní. Při použití ročního přístupu k dopadu nám vychází také jako progresivní, když domácnosti rozdělíme podle celkových příjmů, avšak jako regresivní, když domácnosti rozdělíme podle průměrných příjmů. Progresivita měřená v celoživotním přístupu je vyšší než progresivita měřená v ročním přístupu. Nakonec, spotřební daně byly progresivnější před harmonizací než po ní. 9

10 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR Literatura [1] Bradford, D.F. (1995) (ed.) Distributional Analysis of Tax Policy. Washington D.C. The AEI Press. [2] Caspersen, E. - Metcalf, G.E. (1993) Is a Value Added Tax Progressive? Annual Versus Lifetime Incidence Measures. Working Paper No Cambridge (USA). NBER. dostupné na [on-line, cit ] [3] ČNB (2003) The Impact of the Czech Republic s Accession to the European Union on Consumer Prices in the Czech Republic. Praha. Česká národní banka. Monetary policy strategic documents series. dostupné na _access_price_impacts.pdf [on-line, cit ] [4] EC (2000) Tax Policy in the European Union. European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. [5] Feenberg D.R. - Mitrusi A.W. - J.M. Poterba (1997) Distributional Effects of Adopting a National Retail Sales Tax. Working Paper No Cambridge (USA). NBER. dostupné na [on-line, cit ] [6] Fernandez-Corugedo, E. (2004) Consumption Theory. Handbooks in Central Banking No 23. London. Centre for Central Banking Studies. Bank of England. dostupné na [on-line, cit ] [7] Fullerton, D. - Rogers, D. L. (1991) Lifetime vs. Annual Perspectives on Tax Incidence. Working Paper No Cambridge (USA). NBER. dostupné na [on-line, cit ] [8] Fullerton, D. - Rogers, D. L. (1995) Distributional Effects on a Lifetime Basis. In Bradford, D.F. (ed.): Distributional Analysis of Tax Policy. Washington, D.C. The AEI Press. [9] Joumard, I. (2001) Tax Systems in European Union Countries. OECD. Economics Department Working Papers. No 301. ECO/WKP(2001)27. dostupné na c66e3c1256a7a004cd064/$FILE/JT DOC [on-line, cit ] [10] Mathis, A. (2004) VAT Indicators. Taxation Papers. Working Paper No 2. European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. dostupné na [on-line, cit ] [11] Metcalf, G.E. (1994) Lifecycle vs. Annual Perspectives on the Incidence of a Value Addes Tax. Working Paper No Cambridge (USA). NBER. dostupné na [on-line, cit ] [12] Metcalf, G.E. (1998) A Distributional Analysis of an Environmental Tax Shift. Working Paper No Cambridge (USA). NBER. dostupné na [on-line, cit ] [13] Poterba, J.M. (1989) Lifetime Incidence and the Distributional Burden of Excise Taxes. Working Paper No Cambridge (USA). NBER. dostupné na [on-line, cit ] 10

11 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 2007 Příloha Graf 1: Dopad DPH na české domácnosti rozdělené podle celkových hrubých příjmů 9% 8% 7% % decily Graf 2: Dopad DPH na české domácnosti rozdělené podle průměrných hrubých příjmů 9% 8% 7% % decily 11

12 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR Graf 3: Dopad DPH na české domácnosti rozdělené podle celkových spotřebních výdajů 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% % 6% decily Graf 4: Dopad DPH na české domácnosti rozdělené podle průměrných spotřebních výdajů 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% % 6% decily 12

13 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 2007 Graf 5: Dopad spotřebních daní na české domácnosti rozdělené podle celkových příjmů 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% ,5% 0,0% Graf 6: Dopad spotřebních daní na české domácnosti rozdělené podle průměrných příjmů 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% ,5% 0,0% 13

14 S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR Graf 7: Dopad spotřebních daní na české domácnosti rozdělené podle celkových spotřebních výdajů 4% 3% 2% 1% % decily Graf 8: Dopad spotřebních daní na české domácnosti rozdělené podle průměrných spotřebních výdajů 4% 3% 2% % 0% decily 14

Dopad harmoni zace sazeb DPH v ČR #

Dopad harmoni zace sazeb DPH v ČR # S. Klazar B. Slintáková S. Svátková M. Zelený Dopad harmonizace sazeb DPH v ČR Dopad harmoni zace sazeb DPH v ČR # Stanislav Klazar Barbora Slintáková Slavomíra Svátková Martin Zelený * Úvod Daň z přidané

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Daně z daní uvalených na cigarety v zemích Evropské unie. Petr David 1

Daně z daní uvalených na cigarety v zemích Evropské unie. Petr David 1 Daně z daní uvalených na cigarety v zemích Evropské unie Petr David 1 Abstrakt V zemích Evropské unie je daň uvalovaná na cigarety konstruována jako akcíz složený z části daně ad valorem a z části daně

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Fiskální dopady měnové politiky

Fiskální dopady měnové politiky Fiskální dopady měnové politiky Tomáš Wroblowský 1 Koordinace fiskálních a monetárních opatření je jedním z klíčových problémů hospodářské politiky. Cíle obou typů politik (výstup a zaměstnanost vs. stabilita

Více

Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené na zemědělské produkty a potraviny v České republice a na Slovensku 1

Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené na zemědělské produkty a potraviny v České republice a na Slovensku 1 Ekonomický časopis, 60, 2012, č. 5, s. 509 527 509 Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené na zemědělské produkty a potraviny v České republice a na Slovensku 1 Petr DAVID* Effects of Increased

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992 3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ Statistika rodinných účtů podává přehled o hospodaření soukromých domácností prostřednictvím údajů o vývoji spotřeby různého druhu zboží

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 I.1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře V návaznosti na minulou SZ lze konstatovat, že prognóza inflace pro rok 2000 se nachází pod koridorem

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ WHO ARE THE POOR AND WHO ARE THE RICH? WHAT CAN WE DERIVE FROM THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Robert Jahoda Anotace Příspěvek se snaží

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE... 7 2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ... 8

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE... 7 2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ... 8 OBSAH 1 ÚVOD A CÍL PRÁCE... 7 2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ... 8 3 TEORETICKÁ ČÁST... 9 3.1 CHARAKTERISTIKA NEPŘÍMÝCH DANÍ... 9 3.2 NEPŘÍMÉ DANĚ... 10 3.3 TEORIE SPOTŘEBNÍCH DANÍ... 12 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ NEPŘÍMÝCH

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI ZAHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH Bc. Jana Doleželová

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Seminář 5. 4. Která z odpovědí na předchozí otázku by odpovídala změně poptávky?

Seminář 5. 4. Která z odpovědí na předchozí otázku by odpovídala změně poptávky? 1. Vláda zavedla novou daň 5 haléřů za jeden prodaný výrobek. Výrobci vyrábí v dokonale konkurenčním prostředí. Poptávka i nabídka mají stejnou cenovou elasticitu. Při zavedení této daně v grafu nabídky

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Seminář 5 (19.3.2015)

Seminář 5 (19.3.2015) 1. Vláda zavedla novou daň 5 haléřů za jeden prodaný výrobek. Výrobci vyrábí v dokonale konkurenčním prostředí. Poptávka i nabídka mají stejnou cenovou elasticitu. Při zavedení této daně v grafu nabídky

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ. Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ. Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Spotřební daně v EU Diplomová práce Jméno a příjmení autora: Bc. Lenka Kalužová Vedoucí diplomové práce:

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

2. Analýza spotřebitelské poptávky

2. Analýza spotřebitelské poptávky 2. Analýza spotřebitelské poptávky Obsah Individuální poptávka a faktory, které ji ovlivňují Vliv změny disponibilního důchodu na poptávku: - důchodová spotřební křivka, Engelovy křivky - důchodová elasticita

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika a finanční management Vývoj ukazatelů výkonnosti ekonomiky a ukazatelů příjmů

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Nepřímé zdanění v zemích střední a východní Evropy

Nepřímé zdanění v zemích střední a východní Evropy Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Nepřímé zdanění v zemích střední a východní Evropy Indirect Taxation in Middle and Eastern Europe Bakalářská práce

Více

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období 481 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění ve znění

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 Podle projekcí by měl počínaje čtvrtým čtvrtletím tohoto roku růst reálného HDP do určité míry posílit a ke konci

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 17.5.2010 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 Mezičtvrtletní hodnocení: Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 zvýšily o 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,0 %),

Více

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Globalizace finančních trhů a integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Michaela Erbenová Praha Červen 2005 O čem budu hovořit Výzvy a trendy globalizace finančních trhů a úsilí o další integraci

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Ing. Olga Faltejsková Bankovnictví a bankovní controlling 1. Možnosti růstu

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Strukturální analýza české ekonomiky. Marek Rojíček. Working Paper CES VŠEM N o 1/2006

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Strukturální analýza české ekonomiky. Marek Rojíček. Working Paper CES VŠEM N o 1/2006 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Strukturální analýza české ekonomiky Working Paper CES VŠEM N o 1/2006 Marek Rojíček V Y S O K Á Š K O L A

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Martina Auffahrtová Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty Indirect Taxes in the European Union, Especially Concerning the Value

Více

Poptávka a nabídka. Doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc.

Poptávka a nabídka. Doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc. optávka a nabídka Doc. Ing. avel Janíčko,CSc. optávka Individuální poptávka je množství určitého statku či služby, které si je spotřebitel ochoten koupit při různých cenách. optávka = f( D ) = a - b D

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Česká Zemědělská Univerzita v Praze Provozně - ekonomická fakulta Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ANALÝZA STAVU A VYUŽITÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VE VYBRANÉM REGIONU (hlavní město Praha) Autor:

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE 2. KNIHY A TISK Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE NACE EKONOMICKÁ ČINNOST 58.11 Vydávání knih 58.13 Vydávání novin 58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

Více

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Metodický list č. 3 Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 3. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 21 56 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči European Health

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Mikroekonomie. Vyučující kontakt. Doporoučená literatura. Podmínky zápočtu. GRAF (funkce) Téma cvičení č. 1: 5.10.2015

Mikroekonomie. Vyučující kontakt. Doporoučená literatura. Podmínky zápočtu. GRAF (funkce) Téma cvičení č. 1: 5.10.2015 Vyučující kontakt Mikroekonomie Konzultační hodiny: pondělí: 13.00-14.30 jinak dle dohody Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU kancelář : 16 telefon : 38 777 2419 e-mail: jsetek@ef.jcu.cz

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu

Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu Návrh na řešení dopadů nálezu Ústavního soudu I. Úvod V žalobě podané u Krajského soudu v Ostravě (dále jen KS ) žalobce napadl výši přiznaného důchodu, i když (jak také sám uvádí) si byl vědom skutečnosti,

Více

PROGRESIVITA DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ TOBACCO TAX PROGRESSION. Petr David

PROGRESIVITA DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ TOBACCO TAX PROGRESSION. Petr David PROGRESIVITA DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ TOBACCO TAX PROGRESSION Petr David Anotace: Tento příspěvek se zabývá progresivitou daně z tabákových výrobků v České republice v letech 2000 až 2003, tedy mírou

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více