Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města"

Transkript

1 Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města Majetek města a zdroje jeho krytí Pro účetnictví Město využívá programovou aplikaci FENIX. Ve sledovaném období průběžně každoročně docházelo ke změnám metod a postupů v účtování především na základě změn prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, metodických pokynů a doporučení Aktiva Tab Přehled aktiv [v tis. Kč a v %] Položka R R R R R Průměr Podíl % r Dlouhodobý nehm. majetek ,0 0,04 Dlouhodobý hmot. majetek ,0 86,19 - pozemky ,4 5,78 - kulturní předměty ,8 0,03 - stavby ,6 74,47 - movité věci ,2 4,81 - ostatní dlouhodobý hmot ,8 0,00 ný majetek - nedokončený DHM ,6 0,55 - posk. zálohy na DHM ,6 0,01 - DHM k prodeji ,4 0,54 Dlouhodobý fin. majetek ,0 0,06 - majetkové účasti v osob. s ,0 0,04 rozhod.vlivem - ostatní dlouhodobý finan ,0 0,02 ční majetek Dlouhodobé pohledávky ,0 0,35 - poskytnuté návratné finan ,8 0,04 ční výpomoci - dlouhodobé poskyt. zálohy ,6 0,19 - ostatní dlouh. pohledávky ,0 0,13 Zásoby ,0 0,04 - materiál na skladě ,6 0,01 - výrobky ,6 0,01 - zboží na skladě ,8 0,03 Krátkodobé pohledávky ,0 9,25 Krátkodobý fin. majetek ,0 4,08 - jiné běžné účty ,6 0,17 - zákl. běžný účet ,8 3,39 - běžné účty fondů ,4 0,52 - ceniny ,6 0,00 - pokladna ,6 0,01 Celkem ,2 100,00 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Hodnota majetku města ve sledovaném období vzrostla o cca 19 mil. Kč a dosáhla výše 510,3 mil. Kč, jeho průměrná hodnota činí cca 501 mil. Kč. Nejvyšší položku aktiv činí dlouhodobý hmotný majetek v průměrné výši cca 431,2 mil. Kč (podíl 86 %), z čehož nejvyšší položku tvoří 65

2 stavby v průměrné hodnotě cca 359,3 mil. Kč (podíl cca 75 %). Další vysokou položkou jsou krátkodobé pohledávky, kolísající mezi hodnotami mil. Kč, v průměrné výši 51,4 mil. Kč (podíl v r přes 9 %). K má Město zřízeno 7 základních běžných účtů. Dále má vytvořeno fond rezervní, sociální, fond rozvoje bydlení a účelový s celkovým počátečním stavem k ve výši cca 3,5 mil. Kč a zůstatkem k ve výši cca 2,9 mil. Kč Pasiva Tab Přehled pasiv [v tis. Kč a v %] Položka R R R R R Průměr Podíl % r Jmění a upr. položky ,2 74,57 Fondy ,6 0,57 Výsledek hospodaření ,68 Rezervy Dlouhodobé závazky ,2 18,56 Krátkodobé závazky ,2 3,61 Celkem ,2 100,00 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Z pasiv činí nejvyšší hodnotu jmění a upravené položky, mírně klesající od 412,1 do 380,6 tis. Kč, s průměrnou výší 383,7 mil. Kč a podílem v r cca 75 %. Druhou nejvyšší položkou jsou dlouhodobé závazky s trvale rostoucím trendem od 32,5 až na aktuálních 94,7 mil. Kč, průměrnou hodnotou cca 68,6 mil. Kč a podílem v r cca 18,6 % Odepisovaný majetek Výše pořizovacích hodnot jednotlivých skupin majetku je významná pro stanovení předpokládaných nákladů na budoucí údržby a opravy a odpisy mají přímý vliv na náklady Města. Tab Přehled pořizovacích hodnot a odpisů odepisovaného majetku Města [v tis. Kč] Název skupiny Podskupina Název podskupiny Pořizovací Výše hodnota odpisu Sam. movité věci 0 Neuveden Dlouhodobý HM 30 Budovy pro služby obyvatelstvu Dlouhodobý HM 10 až 12 Bytové domy Dlouhodobý HM 20 až 22 Bytové jednotky Ost.dl.neh.majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý HM 70 Jiné inženýrské sítě Dlouhodobý HM 40 Jiné nebytové domy a jednotky Dlouhodobý HM 50 Komunikace Ostatní DHM 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8 0 Dlouhodobý HM 80 Ostatní stavby Dlouhodobý HM 60 Veřejné osvětlení Celkem Zdroj: Odpisový plán od 2015 Celková výše odepisovaného majetku Města je cca 552 mil. Kč, největší položky jsou budovy pro služby obyvatelstva ve výši přes 157 mil. Kč (28,5 %), bytové domy s 139 mil. Kč (25 %) a jiné inženýrské sítě s 102 mil. Kč (cca 18 %). Výše ročních odpisů pro r činí cca 9,2 mil. Kč, největší položky jsou samostatné movité věci ve výši 2,2 mil. Kč (24 %), bytové domy s 1,6 mil. Kč 66

3 (18 %) a další 3 položky: jiné inženýrské sítě, komunikace a budovy pro služby obyvatelstvu s téměř shodnou výší přes 1,5 mil. Kč ( téměř 17 %) Podrozvahové účty Další důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace Města a jeho využitelných ekonomických zdrojů, tvoří majetek účetně evidovaný na podrozvahových účtech. Jedná se především o dlouhodobý majetek, poskytnutý k užívání příspěvkovým organizacím Města. Z podrozvahových účtů se jeví významnější účet majetku účetní jednotky, pozemků a staveb. Jejich vývoj ve sledovaném období je uveden v následujících tabulkách. Tab Podrozvahové účty - Majetek účetní jednotky [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Jiný drobný dlouhodobý ,4 nehmot. majetek Jiný drobný dlouhodobý ,0 hmotný majetek Ostatní majetek ,0 Celkem ,4 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz (r ), Příloha účetní závěrky k A.4. Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. Tab Podrozvahové účty - Stavby [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Bytové domy a bytové ,6 jednotky Budovy pro služby ,0 obyvatelstvu Jiné nebytové domy a ,0 nebytové jednotky Komunikace a veřejné ,8 osvětlení Jiné inženýrské sítě ,6 Ostatní stavby ,4 Celkem ,6 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz (r ), Příloha účetní závěrky k G. Stavby (r a 2014). Tab Podrozvahové účty - Pozemky [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Stavební pozemky Lesní pozemky ,4 Zahrady, pastviny, ,8 louky, rybníky Zastavěná plocha ,2 Ostatní pozemky ,0 Celkem ,4 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz (r ), Příloha účetní závěrky k H. Pozemky (r a 2014). U převážné většiny položek lze ve sledovaném období konstatovat jejich nárůst, celkově o cca 18 mil. Kč. Celkový objem majetku jen na výše uvedených účtech činí aktuálně přes 428 mil. Kč a lze ho nejen účelně využívat, ale je nutné zajistit i řádnou péči o něj, zejména údržbu a opravy, a současně i kalkulovat s potřebnými zdroji (lidskými, finančními ap.). 67

4 Výkaz zisků a ztrát V informacích výkazu zisků a ztrát je zachycena skutečná hodnota nákladů a výnosů, tj. výsledek hospodaření Města. Tab Vybrané ukazatele hospodaření [v tis. Kč a v %] Položka R R R R R Průměr Podíl % r Náklady celkem ,0 100,00 - náklady z činnosti ,0 66,86 -- ostatní služby ,6 21,67 -- odpisy dlouhodobého ,7 13,96 majetku finanční náklady ,8 1,50 - náklady na transfery ,0 13,64 - daň z příjmů ,0 14,93 Výnosy celkem ,4 100,00 - výnosy z činnosti ,6 24,94 -- výnosy z pronájmu ,0 15,50 - finanční výnosy ,4 0,08 - výnosy z transferů ,0 12,15 - výnosy ze sdílených daní a ,6 62,83 poplatků Výsledek hospodaření před ,6 --- zdaněním Výsledek hospodaření běžného ,0 --- účetního období Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Ve sledovaném období výsledky hospodaření značně kolísaly zejména poklesem či nárůstem nákladů z činnosti, které v r činily 2/3 celkových nákladů. Nejlepší výsledek hospodaření byl dosažen v r (cca 12 mil. Kč), nejhorší v r (schodek přes 11 mil. Kč), na což měl velký vliv skok v ve finančních nákladech v r z běžných 1,3 mil. Kč až na 12 mil. Kč. Kladně lze hodnotit výnosy ze sdílených daní a poplatků, které v období stouply o cca 14 mil. Kč až na cca 40,1 mil. Kč (63 % všech výnosů v r. 2014) Výsledky přezkoumání hospodaření Města Výsledky přezkoumání hospodaření Města ve sledovaném období r byly konstatovány v závěrečných účtech Města a příslušných zápisech z jednání ZM: - za r nebyly zjištěny chyby a nedostatky - za r nebyly zjištěny chyby a nedostatky - za r nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Města v budoucnosti, za předpokladu, že podíl závazků na rozpočtu se nebude navyšovat - za r nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Města v budoucnosti, za předpokladu, že podíl závazků na rozpočtu se nebude navyšovat - za r byly zjištěny méně závažné i závažné chyby a nedostatky a uvádí se rizika v oblasti písemností veřejných zakázek. ZM vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města, a to s výhradou a k nedostatkům přijalo nápravná opatření. Trendem se jeví zhoršování výsledků přezkoumání hospodaření Města. 68

5 Dílčí závěry za kapitolu Klady - hodnota majetku města k činí 510,3 mil. Kč a dalších cca 428,1 mil. Kč na podrozvahových účtech, tj. celkem cca 938,4 mil Kč, což činí téměř 300 tis. Kč/obyvatele Opočna - růst výnosů ze sdílených daní a poplatků v období o cca 14 mil. Kč až na cca 40,1 mil. Kč v r. 2014, tj. na 63 % všech výnosů - za r a 2011 nebyly při přezkoumání hospodaření Města zjištěny chyby a nedostatky Zápory - vysoký podíl krátkodobých pohledávek, k cca 47,2 mil. Kč, tj. přes 9 % aktiv - trvale rostoucí dlouhodobé závazky, k cca 94,7 mil. Kč, tj. cca 18,6 % pasiv - nevyrovnané výsledky hospodaření: v r zisk cca 12 mil. Kč, v r schodek přes 11 mil. Kč - vysoké požadavky na opravy a údržbu k zajištění potřebné péče o majetek Města - za r a 2013 nebyla zjištěna rizika pro budoucí hospodaření za předpokladu, že podíl závazků na rozpočtu se nebude navyšovat - za r byly zjištěny méně závažné i závažné chyby a nedostatky a dále i rizika v oblasti písemností veřejných zakázek - trend zhoršování výsledků přezkoumání hospodaření Města. Možnosti, doporučení ap. - snížení výše krátkodobých pohledávek a dlouhodobých závazků Města - analýza využitelnosti a přínosnosti jednotlivých položek majetku pro potřeby Města - realizace přijatých opatření z přezkoumání hospodaření za r Rozpočty Města Rozpočty Města ve sledovaném období r jsou v agregované formě zachyceny v příloze 1.6.P1 v tabulce 1.6.P1.1. Každá agregovaná položka je doplněna položkou nižší úrovně s nejvyššími hodnotami v období Rozpočtové příjmy Ve sledovaném období (viz tab. 1.6.P1.1) rozpočtované příjmy stouply z cca 57 mil. Kč v r až na cca 65 mil. Kč v r Skutečné příjmy byly v každém roce vyšší v průměru o 10 mil. Kč než rozpočtované - rozdíl za období činil cca 100 mil. Kč, z toho přes 50 mil. Kč způsobil mimořádný nárůst přijatých dotací v r (ČOV). Nejvyšší položku příjmů tvoří každoročně (mimo skutečnosti zmíněného r. 2011) daňové příjmy. Přidělené dotace od státu Podrobný přehled přidělených dotací od státu je uveden v příloze 1.6.P2 v tabulce 1.6.P2.1. Ve sledovaném období činil jejich celkový přínos pro Město více než 110 mil. Kč, tj. průměrně ročně 700 Kč/obyvatele. Nejvíce dotací plynulo v r téměř 60 mil. Kč, z čehož nejvyšší položky činí dotace na ČOV z EU přes MŽP ve výši cca 34,2 mil. Kč a na Trčkovo nám. z EU ve výši cca 8,4 mil. Kč. Dále pak v r cca 22,8 mil. Kč s nejvyšší položkou cca 13,2 mil. Kč z EU na Trčkovo nám. a v r 2012 cca 17 mil. Kč s nejvyšší položkou souhrnný dotační vztah se SR. Z hlediska poskytovatelů je za celé sledované období nejpřínosnější podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní - program č investiční z EU, jehož přínos byl téměř 40 mil. Kč, a ROP RS Severovýchod investiční z EU s přínosem cca 21,7 mil. Kč. Každoročně využívaný je Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestiční, ale jeho celkový přínos byl cca 1,19 mil. Kč. V prvních letech sledovaného období, tj. v r. 69

6 byly přiděleny významně větší objemy dotací, v r a 2014 činí pouze cca přes 5 mil. Kč ročně. Přidělené dotace z rozpočtu kraje Podrobný přehled přidělených dotací z rozpočtu kraje je uveden v příloze 1.6.P2 v tabulce 1.6.P2.2. Ve sledovaném období činil jejich celkový přínos pro Město téměř 5,6 mil. Kč, tj. průměrně ročně 355 Kč/obyvatele. Nejvíce těchto dotací plynulo v r téměř 3 mil. Kč, z čehož nejvyšší položky činí investiční transfery od krajů ve výši téměř 2 mil. Kč. Dále pak v r cca 1,6 mil. Kč s nejvyšší položkou téměř 1,5 mil. Kč neinvestiční transfery od krajů. Přidělení dotací z kraje se postupně zvyšovalo až do r. 2013, v roce 2014 došlo k poklesu na cca 1/2 předchozího roku. Podíl skutečných příjmů na jednoho obyvatele Podíl skutečných příjmů po konsolidaci na jednoho obyvatele je uveden po jednotlivých letech za období r za město Opočno a okolní města v regionu. Tab Podíl skutečných příjmů na 1 obyvatele [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Opočno Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,0 Dobruška Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,4 Solnice Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,2 Týniště nad Orlicí Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,4 Borohrádek Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,4 Nové Město nad Metují Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,4 Jaroměř Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,0 Třebechovice pod Orebem Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,2 Smiřice Počet obyvatel Podíl příjmů/obyvatele ,0 Průměr ,6 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Podíl skutečných příjmů po konsolidaci na jednoho obyvatele v Opočně ve sledovaném období r činí průměrně 25 tis. Kč, v posledních letech se stabilizoval na 22 tis. 70

7 Kč. Průměr z vybraných měst v regionu činí 18,6 tis. Kč, takže v Opočně je podíl nadprůměrný, vyšší hodnotu generuje pouze Dobruška (25,4 tis. Kč). Finanční nezávislost Ukazatel finanční nezávislosti je vypočten jako podíl vlastních příjmů (tj. příjmů bez dotací) k celkovým příjmům a vyjádřený v %, jeho vývoj je uveden po jednotlivých letech za sledované období r Do skupiny vlastních příjmů patří příjmy daňové, nedaňové a kapitálové. Tab Ukazatel finanční nezávislosti [v tis. Kč a v %] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Celkové příjmy Přijaté transfery Příjmy bez transferů Podíl 69,05 47,45 73,94 84,41 85,70 72,11 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Ukazatel finanční nezávislosti za sledované období r činí v Opočně průměrně cca 72 %, celkově má zvyšující tendenci a v r a 2014 dosahuje cca 85 % Rozpočtové výdaje Rozpočtované výdaje sledovaného období (viz tab. 1.6.P1.1) jsou v podstatě stabilní a mírně kolísají mezi 60 a cca 70 mil. Kč, průměr činí 64,3 mil. Kč. Skutečné výdaje v období byly (mimo r. 2014) vždy vyšší než plánované, rozdíl za celé období dosáhl výše cca 61,7 mil. Kč, ale celkově klesaly o cca 9 mil. Kč. Průměr za sledované období činí cca 75,7 mil. Kč. Běžné výdaje jsou standardně vyšší než kapitálové, v letech se udržovaly na téměř stejné výši (kromě již uvedené výjimky v r. 2011), avšak v r došlo k nárůstu nad 50 mil. Kč a pro r je rozpočtováno dokonce o dalších více než 9 mil. Kč více. Kapitálové výdaje naopak v r klesly o více než 10 mil. Kč a pro r jsou v rozpočtu ještě nižší. Podíl skutečných výdajů na jednoho obyvatele Podíl skutečných výdajů po konsolidaci na jednoho obyvatele je uveden po jednotlivých letech za období r za město Opočno a okolní města v regionu. Tab Podíl skutečných výdajů na 1 obyvatele [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Opočno Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,2 Dobruška Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,4 Solnice Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,8 Týniště nad Orlicí Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,6 Borohrádek Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,8 Nové Město nad Metují 71

8 Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,6 Jaroměř Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,2 Třebechovice pod Orebem Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,4 Smiřice Počet obyvatel Podíl výdajů/obyvatele ,8 Průměr ,1 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Podíl skutečných výdajů po konsolidaci na jednoho obyvatele v Opočně ve sledovaném období r činí průměrně 24,2 tis. Kč a má celkově klesající tendenci, v r činí 19 tis. Kč. Průměr z vybraných měst v regionu činí 18,1 tis. Kč, takže v Opočně je podíl nadprůměrný, vyšší hodnotu generuje v podstatě pouze Dobruška (25,4 tis. Kč). Kapitálové výdaje Vývoj podrobných kapitálových výdajů v letech a rozpočet na r v členění dle rozpočtů Města (bez dotací) je uveden v příloze 1.6.P3 v tab. 1.6.P3.1. Kapitálové výdaje ve sledovaném období kolísaly, nejvyšší byly v r (téměř 25 mil. Kč), nejnižší v r (téměř 7 mil. Kč), celkem za období dosáhly výše 70,5 mil. Kč a průměrná výše činila 14,1 mil. Kč. Na r je plánováno přes 8,8 mil. Kč. Nejvíce těchto výdajů bylo využito na vodní hospodářství (30,9 mil. Kč), následovala doprava (16,7 mil. Kč), vzdělávání (6,6 mil. Kč) a kultura (6,5 mil. Kč). Nejméně bylo vynaloženo na průmysl, stavebnictví, obchod a služby (121,6 tis. Kč), přičemž na lesní hospodářství a také na sociální služby a politiku zaměstnanosti nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje. Pro r je nejvyšší položka plánována na vzdělávání (přes 3,3 mil. Kč), následuje tělovýchova a zájmová činnost (1,4 mil. Kč) a vodní hospodářství (cca 1 mil. Kč). Podíl kapitálových výdajů na jednoho obyvatele Tab Podíl kapitálových výdajů na 1 obyvatele [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Opočno Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 8,7 24,2 6,3 6,4 3,0 9,7 Dobruška Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 10,1 2,8 5,6 4,7 9,1 6,5 Solnice Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 10,1 10,9 2,1 1,05 0,3 4,9 Týniště nad Orlicí Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 4,2 4,2 1,4 1,2 7,2 3,6 72

9 Borohrádek Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 10,6 3,1 5,3 7,4 1,7 5,6 Nové Město nad Metují Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 14,6 3,6 1,7 1,0 1,9 4,6 Jaroměř Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 4,2 1,9 2,6 1,5 1,8 2,4 Třebechovice pod Orebem Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 1,2 2,0 5,1 5,8 2,1 3,2 Smiřice Počet obyvatel Kapitálové výdaje Podíl výdajů/obyvatele 1,9 3,6 1,3 2,1 3,0 2,4 Průměr ,8 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Poměr kapitálových výdajů na 1 obyvatele v Opočně ve sledovaném období činí průměrně 9,7 tis. Kč, hodnotu však zvyšuje jednorázový skok v r na 24,2 tis. Kč. Celkově má klesající tendenci, v r činí pouze 3 tis. Kč. Průměr z vybraných měst v regionu činí 4,8 tis. Kč, takže v Opočně je dlouhodobý podíl nadprůměrný a současně i nejvyšší. Finanční soběstačnost Ukazatel finanční soběstačnosti je vypočten jako podíl vlastních příjmů (tj. příjmů bez dotací) k běžným výdajům a vyjádřený v %, jeho vývoj je uveden po jednotlivých letech za období r Do skupiny vlastních příjmů patří příjmy daňové, nedaňové a kapitálové. Tab Ukazatel finanční soběstačnosti [v tis. Kč a v %] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Běžné výdaje Příjmy bez transferů* Podíl 117,66 136,15 115,84 119,80 115,48 120,99 Pozn.: * převzato z tabulky Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Ukazatel finanční soběstačnosti činí průměrně cca 121 %, celkově má mírně klesající hodnotu, v r činí cca 115 %. Ukazatel krytí běžných výdajů Ukazatel krytí běžných výdajů běžnými příjmy je vypočten jako podíl běžných příjmů k běžným výdajům a vyjádřený v %, jeho vývoj je uveden po jednotlivých letech za období r Do běžných příjmů se zahrnují příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční přijaté transfery. Do běžných výdajů se zahrnují výdaje třídy 5 dle druhového třídění rozpočtové skladby. 73

10 Tab Ukazatel krytí běžných výdajů [v tis. Kč a v %] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Běžné výdaje Příjmy daňové Příjmy nedaňové Neinvest. přijaté transf Běžné příjmy celkem Podíl 121,06 137,82 122,95 125,73 128,58 127,23 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Běžné výdaje byly ve sledovaném období kryty běžnými příjmy celkově velmi stabilně s přesahem nad 20 %, průměrný podíl činí nad 127 % Financování Tab Přehled financování v letech a plán na r [v tis. Kč] Položka R R R R R Součet Průměr R.2015* přijetí krátk. půjčky splacení krátk. půjčky změna krátk. bank. účtu přijetí dlouhodob.úvěru splátky dlouhod.úvěru změna dlouh.bank. účtu odvod DPH Celkem Pozn.: * Pro r jsou uvedeny rozpočtované částky Zdroje: systém monitor.statnipokladna.cz, položkový rozpis schváleného rozpočtu na r Financování v Opočně ve sledovaném období je v jednotlivých letech značně rozkolísané, avšak splátky dlouhodobých úvěru celkově klesají. Ukazatel samofinancování Ukazatel samofinancování (tj. schopnost financování kapitálových výdajů vlastními zdroji) je vypočten jako podíl tak, že v čitateli je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji sečtený s kapitálovými příjmy, a ve jmenovateli jsou kapitálové výdaje. Tab Ukazatel samofinancování [v tis. Kč] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Běžné příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Podíl 0,62 0,29 0,68 0,75 1,53 0,77 Zdroj: systém monitor.statnipokladna.cz Ukazatel samofinancování v Opočně ve sledovaném období činí průměrně 0,77. V r je hodnota menší než 1 (nedostatek finančních prostředků), ale v r hodnota dosáhla 1,53. 74

11 Zadluženost města - monitoring hospodaření Tab Ukazatele monitoringu hospodaření [v tis. Kč a v %] Položka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměr Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celk Ukazatel dluhové 20,18 13,13 9,97 6,83 7,55 11,53 služby [v %] Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních * účtech celkem Úvěry * Přijaté návratné finanční * 1758 výpomoci Zadluženost celkem Zadluženost na jednoho obyvatele Podíl zadluženosti na 44,53 38,90 33,95 28,26 25,79 34,29 cizích zdrojích [v %] 8leté saldo Cizí zdroje na 1 obyv Oběžná aktiva * Krátkodobé závazky Podíl cizích zdrojů k 14,61 20,59 16,57 18,49 22,17 18,49 celk. aktivům [v %] Podíl cizích zdrojů a 14,61 21,07 16,98 18,84 22,47 18,79 přijatých návratných fin. výpomocí k celk. aktivům [v %] Celková (běžná) 1,34 1,29 3,49 3,73 3,70 2,71 likvidita Rozpočtový schodek/ přebytek Poměr ročního rozpočtového 4,65-3,13-1,24 0,63 11,88 2,56 schodku či přebytku ke konsolid. příjmům [v %] Pozn: * Údaje převzaty z účetní závěrky a rozklikávacích rozpočtů r (v monitoringu hospodaření nejsou dosud uvedeny) Zdroje: systém monitor.statnipokladna.cz, wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon Význam jednotlivých ukazatelů je následující: - dluhová služby celkem je součet úroků a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků - ukazatel dluhové služby je podíl dluhové služby a příjmů celkem, vyjádřený v % 75

12 - zadluženost celkem je součet úvěrů a přijatých návratných finančních výpomocí - zadluženost na jednoho obyvatele je podíl celkové zadluženosti a počtu obyvatel - podíl zadluženosti na cizích zdrojích je podíl zadluženosti a cizích zdrojů, vyjádřený v % - podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je podíl cizích zdrojů a aktiv celkem, vyjádřený v % - cizí zdroje na 1 obyvatele je podíl cizích zdrojů a počtu obyvatel - celková likvidita je podíl hodnot oběžných aktiv a krátkodobých závazků, kde vyšší hodnota značí nižší riziko platební neschopnosti - poměr ročního rozpočtového schodku či přebytku ke konsolidovaným příjmům je podíl uvedených údajů, vyjádřený v % Zásadní ukazatele ve smyslu usnesení Vlády ČR z č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí, v aktuálním znění, kterými jsou ukazatel celkové likvidity (nemá být nižší než 1) a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (nemá být vyšší než 25 % včetně) jsou po celé sledované období dosahovány. Při přezkoumání hospodaření Města za r Krajským úřadem byly mj. zjištěny následující ukazatele: - podíl pohledávek na rozpočtu Města činí 4,87 % - podíl závazků na rozpočtu Města činí 10,09 % - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města činí 29,21 % Hodnocení rozpočtů za období r Přehled rozpočtovaných a skutečných výdajů v členění dle oddílů a paragrafů odvětvové třídění rozpočtové skladby ve sledovaném období r je uveden v příloze 1.6.P1 v tabulce 1.6.P1.2. Obsahuje celkem 97 položek, z toho 1 celkových součtů, 19 součtů za paragrafové oddíly a 77 součtů za paragrafy. Podíly rozpočtovaných výdajů Přehled rozpočtovaných výdajů paragrafových oddílů za sledované období s podílem vyšším než 5 % celkových rozpočtovaných výdajů s podrobnostmi je uveden v příloze 1.6.P1 v tabulce 1.6.P1.3. Největší podíl byl rozpočtován pro státní moc a správu, územní samosprávu a politické strany, a to na činnost státní správy 11,2 mil. Kč (17,39 %), na kulturu, církve a sdělovací prostředky 8,1 mil. Kč (12,6 %), na bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7,7 mil. Kč (12 %) a na vzdělávání a školské služby (10 %). V dalším pořadí to jsou pak odvody DPH a DPPO za obec, ochrana životního prostředí, vodní hospodářství, doprava a tělovýchova a zájmová činnost. Podíly skutečných výdajů Přehled skutečných výdajů oddílů za sledované období s podílem vyšším než 5 % celkových skutečných výdajů je uveden v tabulce 1.6.P1.4. Nejvyšší podíl byl čerpán na vodní hospodářství, a to na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 14,2 mil. Kč (19 %), na státní moc a správu, územní samosprávu a politické strany 12 mil. Kč (15,83 %), na kulturu, církve a sdělovací prostředky 11,8 mil. Kč (15,61 %) a na vzdělávání a školské služby (10,57 %). V dalším pořadí to jsou bydlení, komunální služby a územní rozvoj, doprava a ochrana životního prostředí. Rozdíly mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji Pro vyhodnocení plnění rozpočtů sledovaného období (např. přesnost a odpovědnost plánování výdajů a dodržování) byly jako významné zvoleny následující položky: - položky s rozdílem výdajů mezi rozpočtem a skutečností přesahujícími 5 mil. Kč (tj. cca 1 mil. Kč/rok) - položky s rozdílem uvedených výdajů 10 % rozpočtovaných částek a vyšším, a jejich přehled je uveden v příloze 1.6.P1 v tabulce 1.6.P

13 Celkový rozdíl výdajů mezi rozpočtem a skutečností za sledované období přesáhl 61,7 mil. Kč ve smyslu přesahu skutečných výdajů nad rozpočtovanými, tj. 19,5 %, z hlediska jednotlivých roků byl rozhodující r s přesahem cca 52 mil. Kč, a to i přes úsporu cca 7,6 mil. Kč u odvodů DPH a DPPO za obec. Vyskytly se celkem 2 paragrafy, kde nebylo rozpočtováno ani čerpáno (bylo rozpočtováno až v r. 2015), dále 1 paragraf, kde bylo rozpočtováno, ale nečerpáno, a 9 paragrafů, kde nebyly rozpočtovány žádné výdaje, avšak vyskytlo se skutečné čerpání - jednalo se zejména o sociální dávky - ve výši 3,2 mil. Kč (r a 2011). V první skupině (rozdíly nad 5 mil. Kč) se vyskytly celkem 4 případy značně vyšších skutečných výdajů oproti rozpočtu: doprava -5,1 mil. Kč (r. 2012), odvádění a čištění odpadních vod - 45 mil. Kč (r. 2011), základní školy -8 mil. Kč (r. 2011), zachování a obnova kulturních památek - 14,4 mil. Kč (r. 2010) a 1 případ značně nižších skutečných výdajů oproti rozpočtu: daně DPH a DPPO za obec +8,7 mil. Kč (r. 2011). Ve druhé skupině (rozdíly 10 % a více) je 7 paragrafů s rozdílem skutečného čerpání nad rozpočtovým o více než 100 %, nejvýznamnější je již zmíněné odvádění a čištění odpadních vod - 45 mil. Kč (r. 2011) a dále volby, ostatní rozdíly jsou do 100 tis. Kč. Kromě toho se vyskytly 3 případy s daným rozdílem %: provoz veřejné a silniční dopravy -3,5 mil. Kč (r. 2012), činnost muzeí a galerií -0,9 mil.. Kč (r a 2013) a výše uvedené zachování a obnova kulturních památek -14,4 mil. Kč (r. 2010), a dalších 8 paragrafů s nižším čerpáním oproti rozpočtu v rozsahu %, a to zejména podpora ostatních produkčních činností +0,9 mil. Kč (r a 2014), využívání a zneškodňování odpadů +0,8 mil. Kč (r. 2010), ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy na kapitálové výdaje) +3,2 mil. Kč (r ) a územní plánování +456 tis. Kč (r a 2013). V rozsahu rozdílů % se vyskytlo zejména 12 paragrafů či oddílů, kdy skutečné výdaje byly vyšší než rozpočtované, a to zejména základní školy cca -8 mil. Kč (r. 2011), zájmová činnost v kultuře -0,9 mil. Kč (r. 2012), ostatní zájmová činnost a rekreace -0,77 mil. Kč (r. 2010), ostatní ambulantní péče -0,7 mil. Kč (r. 2014) a domovy pro seniory -1 mil. Kč (r. 2014), a 13 paragrafů, kdy skutečné výdaje byly nižší než rozpočtované, a to zejména již uvedené daně DPH a DPPO za obec +8,6 mil. Kč (r. 2011), doprava-ostatní služby +0,46 mil. Kč (r. 2010) a protierozní, protilavinová a protipožární ochrana + 0,44 mil. Kč (r a 2014). Plnění rozpočtu r Rozpočtové příjmy byly plánovány ve výši 58, Kč, upravený rozpočet je stanovil na 65, Kč a skutečnost činila 77, Kč, procento plnění schváleného rozpočtu 132 %, upraveného rozpočtu 118,5 %. Nejvyšší procentní navýšení skutečnosti oproti schválenému rozpočtu dosáhly příjmy z poskytovaných služeb a výrobků rozhlasu a televize (424 %) a prodeje zboží činností knihovnických (303,7 %), oproti upravenému rozpočtu pak příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní ambulantní péče (676,2 %) a vydavatelské činnosti (530 %), přičemž několik desítek položek nebylo rozpočtováno či skutečně čerpáno. Rozpočtové výdaje byly plánovány ve výši 60, Kč, upravený rozpočet je stanovil na 67, Kč a skutečnost činila 69, Kč, procento plnění schváleného rozpočtu 115,2 %, upraveného rozpočtu 103,3 %. Nejvyšší procentní navýšení skutečnosti oproti schválenému rozpočtu dosáhly výdaje na položky pro dobrovolnou část PO (Prádlo, oděv a obuv 526 %, DHDM 566 %), obecné příjmy a výdaje z finančních operací (395 %) a opravy a udržování budov, hal a staveb (384 %), přičemž rovněž několik desítek položek nebylo vůbec rozpočtováno či skutečně čerpáno. Financování (třída 8) bylo plánováno ve výši 1, Kč, upraveno na 1, Kč, ale skutečnost činila -8, Kč. Podstatnou část změny tvořila změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (schválený rozpočet 5, Kč, skutečnost -4, Kč). Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k

14 Specifikace mzdových nákladů Tab Specifikace mzdových nákladů r a 2014 [v Kč] Podíl mzdových nákladů na 1 pracovníka (přepočtený) Mzdový náklad V pracovním a Mimo pracovní Položka služebním poměru a služební poměr Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014 Platy zaměstnanců v prac. poměru 7, Ostatní platy (refundace jiným org.) Ostatní osobní výdaje , Platy představitelů st.moci a někt.org Odměny členů zastupitelstev 1, Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci Celkem 9, , Zdroj: Příloha účetní závěrky - Specifikace mzdových nákladů k Specifikace mzdových nákladů se v předchozích letech pro závěrečné účty nehodnotila. Stav na účtech Tab Stav na účtech k [v tis. Kč] Účet Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok ZBÚ bez předčíslí ,3 62,9 48,0 24,9 10-ZBÚ předčíslí ,8 5067,1 9199,9 6459,1 8023,0 20-ZBÚ Trčkovo nám. 1120,5 2183,1 1083,1 1083,1 383,1 30-ZBÚ v ČMRZB 40,0 934,3 981,4 766,6 769,8 40-ZBÚ ČOV 4564,6 5123,4 2961,2 4235,5 7420,8 50-ZBÚ v ČNB ,4 2,3 305,4 60-ZBÚ v ČNB na dotace ,0 374,7 Celkem účty 9252, , , , ,7 21-BÚ Rezervní fond 1441,6 1448,9 1456,2 1460,2 1461,6 22-BÚ Sociální fond 7,7 61,6 52,8 63,6 51,8 25-BÚ FRB 1444,4 1811,7 1176,6 1159,9 1115,8 26-BÚ byty Podzámčí 58,6 238,4 375,8 374,8 --- Celkem fondy 2952,3 3560,6 3061,4 3058,5 2629,2 Souhrn 12205, , , , ,9 Zdroj: Závěrečné účty města Opočna na r Ve sledovaném období se prostředky na účtech zvýšily na téměř 20 mil. Kč k , tj. nárůst o 63 % zásluhou růstu prostředků na účtech, u fondů došlo k mírnému poklesu (zrušením účelového fondu Podzámčí a snížením prostředků na účtu FRB o cca 329 tis. Kč). K největším nárůstům došlo na účtech s předčíslím 19 o cca 4,5 mil. Kč a účtu ČOV o téměř 2,9 mil. Kč. Schválený rozpočet na r Objem rozpočtu na r činí cca 69 mil. Kč a byl sestaven jako schodkový, schodek je kryt finančními prostředky z minulých let. Na 1 obyvatele Opočna z toho připadá Kč. Pro 78

15 analýzu bylo využito sumarizované členění používané Městem pro sestavování a schvalování rozpočtu, využívající označování příslušných oddílů a paragrafů. Sumarizovaný přehled položek příjmů a výdajů je uveden v příloze 1.6.P4 v tab. 1.6.P4.1 a 1.6.P4.2. Příjmy činí celkem cca 65,1 mil. Kč. Při členění dle oddílů rozpočtové skladby zůstávají nejvýznamnějšími příjmy z daní ve výši 44,6 mil. Kč (68,5 %), další nejvýznamnější jsou v oddílu 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ve výši cca 8,6 mil. Kč (13,27 %) a 23-Příjmy z nájmu ČOV od TSMO ve výši téměř 5,1 mil. Kč (7,79 %). Z účelového členění činí přes 59 mil. Kč příjmy běžné a víceméně pravidelné (přes 90 %), transfery dosahují výše cca 3,3 mil. Kč (5%) a kapitálové příjmy cca 2,9 mil. Kč (4,4 %). Výdaje činí celkem cca 69,3 mil. Kč. Při členění dle oddílů rozpočtové skladby tvoří nejvyšší položku výdaje za oddíl 61-Státní správa, územní samospráva... ve výši 12,5 mil. Kč (18 %) a dále za oddíl 63-Finanční operace, který činí 11,1 mil. Kč (16%). Dalšími nejvýznamnějšími jsou pak oddíly 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8,3 mil. Kč (12 %), 31-vzdělávání 7,3 mil. Kč (10,4 %, avšak vzhledem k investici 3,4 mil. Kč), 33-Kultura, církve a sdělovací prostředky 6,2 mil. Kč (8,9 %), 37-Ochrana životního prostředí 5,9 mil. Kč (8,55 %) a 34-Tělovýchova a zájmová činnost 5,1 mil. Kč (7,4 %). Po účelovém rozdělení finančních nároků jednotlivých výdajových položek je zjištěno: - běžné provozní víceméně nezbytné výdaje činí 50,2 mil. Kč (72,5 %). Mezi nejvýznamnějšími položkami zůstaly téměř shodně všechny oddíly s nejvyššími celkovými výdajovými položkami. - běžné víceméně volitelné ("zbytné") činí přes 3,4 mil. Kč (cca 5 %). Nejvýznamnějšími z nich jsou výdaje na kulturu, církve a sdělovací prostředky ve výši téměř 1,8 mil. Kč, na tělovýchovu a zájmovou činnost cca 0,6 mil. Kč a ochranu životního prostředí cca 0,5 mil. Kč. - kapitálové výdaje činí přes 8,8 mil. Kč (12,75 %) a nejvíce je plánováno na vzdělávání (přes 3,3 mil. Kč), tělovýchovu a zájmovou činnost 1,4 mil. Kč, vodní hospodářství přes 1 mil. Kč, ostatní činnosti (zejména nespecifikované rezervy) 0,96 mil. Kč a bydlení, komunální služby a územní rozvoj 0,92 mil. Kč - na opravy a údržbu je plánováno cca 4,8 mil. Kč (6,9 %), nejvíce pro kulturu (zejména památky státem evidované i místního významu) a pro bydlení, komunální služby a územní rozvoj ve shodné výši téměř po 1,3 mil. Kč, dále pro dopravu 0,6 mil. Kč, vodní hospodářství 0,56 mil. Kč a tělovýchovu 0,46 mil. Kč - výdaje mimořádného neopakujícího se charakteru jsou plánovány ve výši téměř 1,6 mil. Kč (2,26 %), zejména pro bydlení, komunální služby a územní rozvoj 0,7 mil. Kč a kulturu (téměř 0,6 mil. Kč) - úroky z úvěrů jsou vyčísleny na 450 tis. Kč (0,65 %), přičemž nejvyšší položku činí 387,5 tis. Kč na sjednocený úvěr. Rozdíl příjmů a výdajů činí cca -4,2 mil. Kč. Při splátkách úvěrů v celkový výši téměř 4 mil. Kč byl do financování 8,2 mil Kč zapojen zůstatek na běžném účtu (7,8 mil. Kč) a fond obnovy VAK (0,4 mil. Kč). Vysoký podíl běžných nezbytných výdajů na celkovém objemu rozpočtu (50,2 mil. Kč, 72,5 %), potřeba na opravy a údržbu (4,8 mil. Kč při hodnotě dlouhodobého majetku na rozvahových i podrozvahových účtech cca 938,4 mil. Kč), mimořádné výdaje (1,6 mil. Kč) a splátky úroků úvěrů (0,46 mil. Kč) činí celkem přes 57 mil. Kč a při rozpočtovaných příjmech (necelých 65,1 mil. Kč) dávají bez dofinancování prostor pro běžné volitelné výdaje a kapitálové výdaje cca 8 mil. Kč. Při zachování volitelných výdajů na obvyklé výši přes 3,4 mil. Kč a splátkách úvěrů (v r cca 4 mil. Kč, v dalším období cca 2,9 mil. Kč) zbývá při současných příjmech (bez dofinancování) pro další období prostor pouze cca 1,7 mil. Kč pro kapitálové výdaje (tj. investice). 79

16 Úvěry a půjčky Východiskem pro spolehlivé dlouhodobější finanční plánování je přehled úvěrů a půjček, uvedený v příloze 1.6.P5 v tabulce 1.6.P5.1. Současné úvěrové zatížení pro r činí přes 4,4 mil. Kč, tj. téměř o 1,4 mil. Kč vyšší než v r Za situace bez přijetí dalších úvěrů či půjček budou i v následujících letech 2016 a 2017 roční splátky činit přes 3 mil. Kč z důvodu dobíhající úhrady půjčky na ČOV z SFŽP, poté se výše splátek Sloučeného úvěru ustálí na cca 2,7 mil. Kč a bude mírně klesat až na cca 2,4 mil. Kč v r V souvislosti se Sloučeným úvěrem Městu vázne zástavní právo na budovách čp. 10, čp. 560, čp. 218, čp. 683, čp.716, čp. 717, bytových jednotkách č. 622/1, č. 622/12, č. 622/2, č. 622/2, č. 622/7, č. 622/8, č. 623/10, č. 623/12, č. 623/2, č. 623/4, č. 623/5, č. 623/9 a pozemcích p.č. 62, p.č. 297/3, p.č. 297/4, p.č. 611, p.č. 995/75, p.č. 995/77, p.č. 995/78, p.č. 1147/14, p.č. 1147/15, p.č. 319 ve prospěch České spořitelny, a.s. Celková účetní hodnota zastaveného majetku (brutto) činí 174, ,70 Kč. Z důvodu přijetí dotace z MMR, SFŽP a OÚ v Rychnově nad Kněžnou Městu vázne zástavní právo na budovách čp. 307, čp. 621, čp. 620, čp. 673, čp. 680 a na pozemcích p.č. 468, p.č. 865/1, p.č. 865/2 a p.č. 995/ Rozpočtový výhled Aktuálně schválený rozpočtový výhled je zpracován na r je uveden v příloze 1.6.P5 v tabulce 1.6.P5.2. V něm uvedené údaje počítají s příjmy ve výši necelých 60 mil. Kč, tj. nižšími o téměř 5,7 mil. Kč, (o 8,8 %) proti rozpočtu na r Předpokládané výhledové výdaje jsou zkalkulovány na necelých 57 mil. Kč, tj. o 12,9 mil. Kč (o 18,6 %) méně než pro r I po odečtení částky ze zapojení účtů r ve výši 8,2 mil. Kč jsou výhledové výdaje stále nižší o 4,7 mil. Kč (o 6,8 %). Rozpočtový výhled tak počítá s každoročním zvyšováním finančních prostředků o 122 tis. Kč pro r až na cca 500 tis. Kč pro r Pro účely úplného strategického plánování se však jeví účelné připravit finanční výhled podrobnější a na delší období, tj. na celou dobu strategického plánu rozvoje města, a postupně ho zpřesňovat a doplňovat Dílčí závěry za kapitolu Klady - rozpočtový nárůst příjmů pro r až na 65 mil. Kč - výše přidělených transferů a půjček od státu a regionálních rad za r je více než 110 mil. Kč, tj. průměrně ročně 700 Kč/obyvatele - každoročně je využíván dotační Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestiční - přidělené dotace z rozpočtu kraje a obcí za r činí téměř 5,6 mil. Kč - podíl skutečných příjmů na jednoho obyvatele je vyšší než průměr z vybraných měst v regionu a v posledních letech se stabilizoval na cca 22 tis. Kč - ukazatel finanční nezávislosti má zvyšující se tendenci a v r dosahuje cca 85 % - podíl skutečných výdajů celkem i na jednoho obyvatele má celkově klesající tendenci - poměr kapitálových výdajů na 1 obyvatele má celkově klesající tendenci - ukazatel finanční soběstačnosti činí průměrně cca 121 % a v r činí cca 115 % - běžné výdaje byly ve sledovaném období stabilně kryty běžnými příjmy s přesahem nad 20 % - ukazatel samofinancování činí průměrně 0,77 (nedostatek finančních prostředků), ale v r hodnota dosáhla 1,53 - ukazatele ve smyslu usnesení Vlády ČR z č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí, jsou po celé sledované období dosahovány, v r činí podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 22,47 % a celková (běžná) likvidita je 3,7 80

17 - prostředky na účtech se zvýšily až na téměř 20 mil. Kč k , k největším nárůstům došlo na účtech s předčíslím 19 o cca 4,5 mil. Kč a účtu ČOV o téměř 2,9 mil. Kč. - v r činilo procento plnění schváleného rozpočtu příjmů 132 %, upraveného pak 118,5 % - pro r byl po schválení trvale zveřejněn položkový rozpis schváleného rozpočtu. Zápory - vysoký rozdíl skutečných příjmů oproti rozpočtovým - bez mimořádných transferů o cca 5 mil. Kč - od r významně poklesly přidělené transfery od státu a regionálních rad - v r došlo k poklesu přidělených dotací z rozpočtu kraje a obcí na cca 1/2 předchozího roku - ukazatel finanční soběstačnosti má mírně klesající hodnotu - skutečné výdaje v období byly (mimo r. 2014) vždy vyšší než plánované, rozdíl za celé období dosáhl výše přes 60 mil. Kč - nárůst běžných výdajů v r nad 50 mil. Kč a pro r je rozpočtován nárůst o dalších více než 9 mil. Kč a pokles kapitálových výdajů v r o více než 10 mil. Kč a pro r jsou v rozpočtu ještě nižší - podíl skutečných výdajů na jednoho obyvatele byl vyšší než průměr z vybraných měst v regionu - byl druhý nejvyšší - z kapitálových výdajů byly ve sledovaném období vysoké výdaje na vzdělávání (celkem 6,6 mil. Kč) a kulturu (celkem 6,5 mil. Kč), pro r na vzdělávání (přes 3,3 mil. Kč) a tělovýchovu a zájmovou činnost (1,4 mil. Kč) - poměr kapitálových výdajů na 1 obyvatele je nejvyšší z vybraných měst regionu a činil 4,8 tis. Kč - ukazatel samofinancování za sledované období činil průměrně 0,77, v r byla hodnota menší než 1 (nedostatek finančních prostředků) - mezi největšími podíly rozpočtovaných výdajů paragrafových oddílů za sledované období r byly výdaje pro státní moc a správu, územní samosprávu a politické strany, a to na činnost státní správy 11,2 mil. Kč (17,39 %), na kulturu, církve a sdělovací prostředky 8,1 mil. Kč (12,6 %) a na 4. místě i vzdělávání a školské služby (10 %) - mezi nejvyššími podíly skutečných výdajů paragrafových oddílů za sledované období byly výdaje na vodní hospodářství, a to na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 14,2 mil. Kč (19 %), na státní moc a správu, územní samosprávu a politické strany 12 mil. Kč (15,83 %), na kulturu, církve a sdělovací prostředky 11,8 mil. Kč (15,61 %) a na vzdělávání a školské služby (10,57 %) - celkový rozdíl výdajů mezi rozpočtem a skutečností za sledované období přesáhl 61,7 mil. Kč ve smyslu přesahu skutečných výdajů nad rozpočtovanými, tj. 19,5 % - nejvyšší rozdíly skutečných výdajů oproti rozpočtu jsou způsobovány čerpáním vlastních podílů k dotacím nad rámce původně schválených rozpočtů - ve sledovaném období se vyskytly další případy s rozdílem výdajů mezi rozpočtem a skutečností ve výši % původního rozpočtu, zejména provoz veřejné a silniční dopravy -3,5 mil. Kč (r. 2012) a činnost muzeí a galerií -0,9 mil. Kč (r a 2013) - ve sledovaném období se vyskytlo dalších 8 paragrafů s nižším čerpáním oproti rozpočtu v rozsahu %, a to zejména podpora ostatních produkčních činností +0,9 mil. Kč (r a 2014), využívání a zneškodňování odpadů +0,8 mil. Kč (r. 2010), ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy na kapitálové výdaje) +3,2 mil. Kč (r ) a územní plánování +456 tis. Kč (r a ve sledovaném období r se v rozsahu rozdílů výdajů mezi rozpočtem a skutečností % vyskytlo celkem 12 paragrafů či oddílů, kdy skutečné výdaje byly vyšší než rozpočtované, a dalších 13 paragrafů, kdy skutečné výdaje byly nižší než rozpočtované, tj. celkem 25 oddílů či paragrafů, což činí cca 25 % všech paragrafových či oddílových položek výdajů - při hodnocení plnění příjmů rozpočtu r došlo k navýšení skutečnosti oproti schválenému rozpočtu - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků rozhlasu a televize (424 %), z prodeje zboží činností knihovnických (303,7 %), oproti upravenému rozpočtu pak příjmy z poskytování služeb a 81

18 výrobků ostatní ambulantní péče (676,2 %) a vydavatelské činnosti (530 %), přičemž několik desítek položek nebylo vůbec rozpočtováno či skutečně přijato - v r činilo procento plnění schváleného rozpočtu výdajů 115,2 %, upraveného pak 103,3 % - při hodnocení plnění výdajů rozpočtu r došlo k navýšení skutečnosti oproti schválenému rozpočtu - pro dobrovolnou část PO (Prádlo, oděv a obuv 526 %, DHDM 566 %), obecné příjmy a výdaje z finančních operací (395 %) a opravy a udržování budov, hal a staveb (384 %), přičemž rovněž několik desítek položek nebylo vůbec rozpočtováno či skutečně čerpáno - při hodnocení plnění financování rozpočtu r bylo zjištěno plánování ve výši cca 1,5 mil. Kč, upraveno na 1,8 mil. Kč, ale skutečnost činila -8,1 mil. Kč. - pokles prostředků ve fondech v r o více než 600 tis. Kč, tj. o cca 17 % - rozpočet na r byl schválen jako schodkový - v r je k zajištění financování rozpočtu plánováno vysoké zapojení prostředků z účtu (přes 8 mil. Kč) - v r jsou nejvýznamnějšími plánovanými příjmy z daní - 44,6 mil. Kč (68,5 %), bydlení, komunální služby a územní rozvoj - cca 8,6 mil. Kč (13,27 %, avšak jde o příjmy převážně mimořádného rázu) a příjmy z nájmu ČOV - téměř 5,1 mil. Kč (7,79 %). Při účelového členění činí přes 59 mil. Kč příjmy běžné a víceméně pravidelné (přes 90 %). - v r tvoří největší položku rozpočtových výdajů výdaje za oddíl 61-Státní správa, územní samospráva... (činnost MěÚ a samospráva) ve výši 12,4 mil. Kč, tj. 18 %, převážně provozní - v r se vyskytly vysoké výdaje na rozpočtové oddíly 33-Kultura, církve a sdělovací prostředky (6,2 mil. Kč, 8,9 %) a 34-Tělovýchova a zájmová činnost (5,1 mil. Kč, 7,4 %) - v r rozpočtové příjmy a nezbytné výdaje na provoz, opravy a údržbu a mimořádné výdaje spolu s aktuálními splátkami úroků vytvářejí bez dofinancování prostor pro běžné volitelné výdaje a kapitálové výdaje cca 8 mil. Kč. Při zachování volitelných výdajů na výši 3,4 mil. Kč a splátkách úvěrů (v r cca 4 mil. Kč, v dalším období cca 2,9 mil. Kč) zbývá při současných příjmech (bez dofinancování) pro další období prostor pouze cca 1,7 mil. Kč pro kapitálové výdaje (tj. investice). - některé položky zveřejněného položkového rozpisu rozpočtu pro r. 2015, např Příjmy z kultury (100 tis. Kč) a výdajová 3311-Kultura ve městě (400 tis. Kč) nejsou (na rozdíl od jiných s daleko menšími částkami) blíže specifikovány a pro občanskou veřejnost je obtížné samostatně zjistit jejich konkrétní obsah a ekonomické výsledky jimi zabezpečovaných akcí - nesystémové poskytování rozpočtově nespecifikovaného příspěvku na provoz ZS, který je skryt v paragrafu 3419-HC Opočno příspěvek na provoz (1,27 mil. Kč se poskytuje spolku, který provozuje ZS jako majetek Města) oproti rozpočtově konkretizovaným a členěným položkám na dotace pro jiné spolky (SDH Opočno a SDH Čánka) a na provozní výdaje jejich zbrojnic, které jsou navíc podrobně členěné na osobní výdaje, spotřebu jednotlivých druhů energií atd., s podstatně menšími objemy výdajů (Opočno 359 tis. Kč a Čánka 106 tis. Kč, poskytuje se rovněž spolkům, které také provozují majetek Města-zbrojnice) - úvěrové zatížení pro r činí přes 4,4 mil. Kč, tj. téměř o 1,4 mil. Kč vyšší než v r bez přijetí dalších úvěrů či půjček budou i v následujících letech 2016 a 2017 roční splátky činit přes 3 mil. Kč, poté se výše splátek Sloučeného úvěru ustálí na cca 2,7 mil. Kč a bude mírně klesat - v souvislosti s úvěrem a přijatou dotací Městu vázne zástavní právo na budovách, bytových jednotkách a pozemcích ve výši cca 174,5 mil. Kč - vysoký podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města - téměř 30 % - rozpočtový výhled na r počítá s příjmy 60 mil. Kč, tj. nižšími o téměř 5,7 mil. Kč, (o 8,8 %) proti rozpočtu na r Předpokládané výhledové výdaje jsou zkalkulovány na 57 mil. Kč, tj. o 12,9 mil. Kč (o 18,6 %) méně než pro r I po odečtení částky ze zapojení účtů r ve výši 8,2 mil. Kč jsou výhledové výdaje stále nižší o 4,7 mil. Kč (o 6,8 %) než v r

19 Možnosti, doporučení ap. - při sestavování rozpočtu využít metoda nulové základny (nepředpokládat všeobecnou návaznost na výdaje minulých období, ale pro položky s nejistou nebo proměnlivou potřebou či poptávkou se rozpočtování výdajů opakovaně kalkuluje, zdůvodňuje např. pro každé období) - zpřesnění struktury položek příjmů ve smyslu jejich sladění s odpovídajícím členěním výdajových položek (tam, kde je to možné) k jednoduššímu posouzení efektivity prvků rozpočtu - snížení průměrného podílu rozpočtovaných i skutečných výdajů na kulturu, církve a sdělovací prostředky z celkových výdajů - na zvážení může být i začleňování některých rozpočtových výdajů: v rozpočtu MěÚ jsou plánovány částky např MěÚ..., geom.plán,..., které jsou současně obecně specifikovány i jinde, např projekty na různé akce, geometrické plány a mapové podklady, a pro akce zahrnuté do rozpočtu jsou přímo konkretizovány, např projekt na propojení COOPu se Severním sektorem, 3639 projekt na úpravu prostranství vyhlídky u zvonice a další. Obdobně i studie, např. u MěÚ pol MÚ Poradenské služby, studie a jinde 2219 projekt parkoviště Štefanka - studie. - dle názoru autora lze efektivitu využití prostředků Města zlepšit také úpravou jednotlivých postupů provázejících sestavování a plnění rozpočtu, zpřesněním obsahu a výše jednotlivých položek a systémově jednotným poskytováním konkrétně specifikovaných příspěvků - pro snížení zejména provozních a volitelných výdajů Města se jeví vhodné podrobně analyzovat výdaje nejnáročnějších položek (např. subjekty MěÚ, KND, TIC, rozpočtové oddíly 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 37-Ochrana životního prostředí, 33-Kultura, církve a sdělovací prostředky, 34-Tělovýchova a zájmová činnost ap.) - snížení rozdílů mezi rozpočtovanými výdaji a jejich skutečným čerpáním - zvýšení důrazu na informovanost o aktuálním stavu ročního rozpočtu a na jeho dodržování při rozhodování RM a ZM a jeho průběžné upřesňování dle přijatých rozhodnutí - posouzení pro účely úplného strategického plánování použití "pracovního" finančního výhledu na delší období, tj. na celou dobu strategického plánu rozvoje města, a jeho postupné zpřesňování a doplňování. Důsledná příprava plánovaných aktivit, opatření a projektů, objektivní zpřesnění potřebné výše jednotlivých položek zejména volitelného charakteru spolu s odpovědným sestavením celého rozpočtu s využitím propracovanějšího rozpočtového výhledu se jeví jako jedna z rozhodujících priorit pro zajištění odpovídajícího finančního prostoru při rozvojovém úsilí Města. 83

20 1.6.3 Organizace Města Městský úřad Městský úřad Opočno zajišťuje vedle samosprávy také výkon státní správy, a to na stupni pověření II, tj. na úrovni pověřeného obecního úřadu. V rámci přenesené působnosti vykonává v přiznaném rozsahu státní správu na svém území i pro určené okolní obce. Organizační struktura města Opočna: Zdroj: - organizační struktura města Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci města zařazení do MěÚ. V čele MěÚ stojí starostka. MěÚ má zpracovaný a schválený organizační řád (aktuálně od ), v některých případech s drobnými nedostatky. Město jako obec s pověřeným obecním úřadem má zřízenou funkci tajemníka. Povinnosti tajemníka jsou definovány v 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Je přímo odpovědný starostovi za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Do jeho přímé působnosti patří kancelář tajemníka, kde pracuje asistentka, a správa KND s jeho správcem. Odbor hospodářsko-správní a finanční (HSFO) řídí vedoucí odboru. Podřízení zaměstnanci v počtu 4 osob plní funkce hlavní účetní včetně rozpočtových záležitostí, mzdové účtárny, finanční 84

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2013... 2 1.2. Údaje z Rozvahy... 2 1.3. Krátkodobý

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426 #VYKIU6022 Tisk Příloha (ÚSC) 28.01.2015 12:14:12 Licence:DGY4 ****** V Y K G O R Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m20s Strana: 1 za období : 12/2014 přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.1.2015 15:05:26 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012

Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012 Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012 Hodnotící zpráva pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Bušanovice Jihočeského kraje 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje dále v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů o Daňové příjmy o Nedaňové příjmy o Kapitálové příjmy o Dotace 3. Plnění rozpočtových výdajů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název:

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Velenov Účetní

Více

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013 Rozpočet města Slaného

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014 Základní principy hospodaření Univerzity Karlovy v Praze jsou rámcově obsaženy v příloze č. 8 Statutu, Pravidlech hospodaření ve smyslu ustanovení 20 zákona

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, 679 23 Brumov Obec nebo městská část

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012 Název obce: Mikroregion Touškovsko Adresa Město Touškov, 330 33 Dolní náměstí 1 IČ: 75080567 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Old~ch Bubenfček hejtman

Old~ch Bubenfček hejtman 10.6.20159:16:44 Old~ch Bubenfček hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: JD: Clslo jednacr: Vyl'izuje/lfnka: E-mail: 5.6.2015 7544612015/KUUK 3031/EK2015 Jana Stohlovál641 stohlova.j@kr-ustecky.cz ZvefeJnini

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Bilance příjmů a výdajů za rok 2010 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. březen 2015 Zhodnocení hospodaření obcí a DSO Jihomoravského kraje za rok 2014 01 Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název:

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 Město Štramberk VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 PODROZVAHA a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k 45-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2007 v Kč

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Červen 2014 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce 2001. Stavební

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více