Drogová trestná činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drogová trestná činnost"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Drogová trestná činnost Bakalářská práce Autor: Simona Marešová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Ústí nad Labem, Simona Marešová

3 Poděkování: Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Pavlu Norkovi za vstřícný přístup, rady a připomínky při psaní bakalářské práce.

4 ANOTACE Cílem mé bakalářské práce je zorientovat se v drogové problematice, se zaměřením na drogovou trestnou činnost. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části uvádím základní drogovou terminologii a rozdělení návykových látek do jednotlivých skupin podle jejich účinků a rizik spojených s jejich uţíváním. Dále jsem se snaţila nastínit historii a současnost právní úpravy drogové problematiky. V následující kapitole jsem se zabývala drogovou trestnou činností, kde jsem se snaţila popsat skutkové podstaty drogových trestných činů podle nového trestního zákoníku (40/2009 Sb.) a srovnat je s předchozí právní úpravou (140/1961 Sb.). Dále jsem popsala i ostatní trestnou činnost, která s drogami souvisí. V závěru teoretické části jsem se zaměřila na protidrogovou politiku a prevenci. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového výzkumu, při kterém jsem se v I. části zaměřila na osobní zkušenosti s drogou středoškolské a učňovské mládeţe a ve II. části na dostupnost informací o drogové problematice, názoru na prevenci, protidrogovou politiku, dostupnost návykových látek a postoj k drogově závislým. ANNOTATION The aim of my graduation work is to become oriented in the problems concentrated on drug`s criminal activity. My work is divided in two parts/theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part I mention the basic terminology and the division of habit forming drugs into single groups according to their effects and risks in using them. Further I tried to outline the history and present of the legal regulation of the drug`s problem. In the other chapter I was concerned with the drug`s criminal activity. I tried to describe the facts of criminal activities in accordance with the new criminal code (40/2009 Sb.) and compare them with the previous code (140/1961 Sb.). Further I describe other criminal activity which is connected to drugs. At the conclusion of the theoretical part I focused on the anti drug`s policy and prevention. The practical part includes the result of the questionnaire survey which was focused on teenagers` personal experience with drugs and availability of information about the prevention, antidrug policy, availability of habit forming drugs and the attitude towards the drug dependents.

5 OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Droga Drogové spektrum Stimulační drogy Opiáty Konopí a jeho produkty Halucinogenní drogy Těkavé látky Alkohol Tabák Zneuţívání léků Prekursor Návyková látka Omamné a psychotropní látky Drogová závislost Abstinenční syndrom Úzus, abúzus, misúzus PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ PROBLEMATIKY Mezinárodní dohody a drogy v legislativě před 2. světovou válkou Mezinárodní dohody a drogy v legislativě po 2. světové válce Drogové delikty v trestních zákonech Trestní zákon č. 86/1950 Sb Trestní zákon č. 140/1961 Sb Trestní zákoník č. 40/2009 Sb Platná právní úprava drogové problematiky Trestní zákoník č. 40/2009 Sb Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb Nařízení vlády č. 455/2009 Sb Nařízení vlády č. 467/2009 Sb Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/ Nařízení Rady (ES) č. 111/ Nařízené Komise (ES) č. 1277/ DROGOVÁ TRESTNÁ ČINNOST Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy

6 Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy ( 283 TZ 40/2009 Sb.) Přechovávání OPL ( 284 TZ 40/2009 Sb.) Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL ( 285 TZ 40/2009 Sb.) Výroba a drţení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu ( 286 TZ 40/2009 Sb.) Šíření toxikomanie ( 287 TZ Sb.) Trestná činnost pod vlivem návykových látek Ohroţení pod vlivem návykové látky ( 274 TZ 40/2009 Sb.) Opilství ( 360 TZ 40/2009 Sb.) Ekonomicky motivovaná trestná činnost PREVENCE Protidrogová politika Primární prevence Prevence v rodině Prevence mimo rodinu Sekundární prevence Linky telefonické pomoci Ambulantní léčba Detoxifikace Ústavní léčba Terapeutická komunita Doléčování Stacionární péče Terciální prevence Harm reduction Kontaktní práce Terénní práce Substituční léčba. 47 PRAKTICKÁ ČÁST PRŮZKUM Cíl průzkumu Stanovení hypotéz Charakteristika respondentů Metoda průzkumu Vyhodnocení dotazníku I. část Vyhodnocení dotazníku II. část Vyhodnocení hypotéz ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 65

7 ÚVOD Ţivot člověka od pradávna provázejí mnohé osobní tragédie, přírodní i společenské katastrofy. Někdy se jim postaví přímo, jindy je neřeší vůbec, rezignuje a upadá do fatalismu. Často raději utíká do světa snů a fantazie, kde se mu vše zdá jednoduché, kde se všeho dosahuje hned a bez konfliktů. Byli to lidé, kdo objevili rostliny, jejichţ poţití umoţňovalo dostat se lehce a rychle do stavu blaţenosti, jejichţ poţití alespoň přechodně osvobozovalo od pout nelákavé skutečnosti. Po těchto zkušenostech člověk k rostlinám začal utíkat stále častěji. Vynaloţil mnoho námahy, aby získal co nejvíce účinných látek. Později se naučil vyrábět omamné látky synteticky, nezávisle na přírodě. Za dočasné a prchavé chvilky blaţenosti však musel draze zaplatit, vypěstoval si návyk na drogy, který je velmi pevný a obtíţně se ruší, neboť vyvolává mimořádně příjemné stavy a přechodně zbavuje starostí. Pravidelné a dlouhodobé uţívání však vede ke škodám ekonomickým, sociálním a zdravotním, které hluboce poznamenávají ţivot jedince i společnosti. Drogy byly součástí našeho ţivota a zůstanou jí i v budoucnu. Bylo by naivní utopií tvrdit, ţe je vymýtíme. Z mého okolí znám a setkávám se s lidmi, kteří drogy rekreačně uţívají, s lidmi, kteří si závislostí prošli a dnes abstinují, ale bohuţel také s lidmi, kteří drogám podlehli se všemi společenskými škodami a důsledky na zdraví. Záleţí jen a jen na nás, jak se k tomuto problému postavíme. Jak jiţ vyplývá z názvu mé práce, zaměřím se na drogové delikty, s nimiţ se zvlášť v posledních letech stále častěji setkáváme. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části uvádím základní drogovou terminologii a rozdělení návykových látek do jednotlivých skupin podle jejich účinků a rizik spojených s jejich uţíváním. Dále jsem se snaţila nastínit historii a současnost právní úpravy drogové problematiky. V následující kapitole jsem se zabývala drogovou trestnou činností, kde jsem se snaţila popsat skutkové podstaty drogových trestných činů podle nového trestního zákoníku (40/2009 Sb.) a srovnat je s předchozí právní úpravou (140/1961 Sb.). Dále jsem popsala i ostatní trestnou činnost, která s drogami souvisí. V závěru teoretické části jsem se zaměřila na drogovou politiku a prevenci. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového výzkumu, při kterém jsem se v I. části zaměřila na osobní zkušenosti s drogou středoškolské a učňovské mládeţe a ve II. části na - 7 -

8 dostupnost informací o drogové problematice, názoru na prevenci, protidrogovou politiku, dostupnost návykových látek a postoj k drogově závislým. Mým cílem je zorientovat se v drogové problematice. Ráda bych přiblíţila trestnou činnost páchanou uţivateli drog a protidrogovou prevenci v České republice. Věřím, ţe se v mé práci odrazí nejen spousta času, který jsem při jejím psaní strávila, ale i můj zájem o tuto problematiku. Při zpracování této práce jsem vycházela z odborné literatury, úplných i komentovaných právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů. Velké mnoţství informací jsem získala z výročních zpráv a dále pak z informací poskytnutých protidrogovým koordinátorem působícím na Krajském úřadě Ústeckého kraje a pracovníky Policie v Ústí nad Labem

9 TEORETICKÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ POJMY DROGOVÉ PROBLEMATIKY 1.1. Droga Je mnoho definic, které lze pouţít pro přiblíţení pojmu droga: Pochází z arabského slova durana s původním významem léčivo. 1 Komise expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) označila v roce 1969 za drogu jakoukoliv látku (substanci), která, je-li vpravena do ţivého organismu, můţe pozměnit jednu nebo více funkcí. 2 Drogu můţeme definovat jako látku s omamným a psychotropním účinkem, která v lidském organismu způsobuje dočasnou změnu pocitu proţívání ţivota a je schopna vyvolat závislost. Tento pocit je proţitkem přítomnosti, okamţité nálady, ale je současně ovlivněn i pozůstatky z minulosti a předzvěstí budoucnosti Drogové spektrum Stimulační drogy Stimulační drogy (psychostimulancia) jsou látky, které působí na centrální nervový systém, navozují pocit svěţesti, zahánějí pocit hladu, únavy nebo potřebu spánku. Kokain (slang: koks, cukr, sníh, kokeš, bělouš, ) je přírodní droga, která je obsaţená v listech keře Erythroxylon coca. Listy koky jsou primitivně zpracovány na pastu (kokainovou bázi), která je v ilegálních laboratořích přeměňována na bílý prášek sloţený z malých vloček. Po prvé byl kokain pouţit jako anestetikum v roce 1884 při oční 1 Štablová, Renata. Drogy, kriminalita a prevence. 1.vydání. Praha : Policejní akademie České republiky, str. 11. ISBN: Noţina, Miroslav. Svět drog v Čechách. 1.vydání. Praha : KLP Koniasch Latin Press, str. 9. ISBN X - 9 -

10 operaci. Jako anestetikum se pouţívá i v dnešní době při chirurgických operacích nosu a hrdla. Kokain lze aplikovat inhalací (šňupáním nosními dírkami, kdy je látka absorbována sliznicemi v dýchacím traktu) nebo intravenózně (vpichováním kokainu zředěném ve vodním roztoku přímo do ţíly). Účinky závisí na mnoţství a frekvenci uţívání. První dávky vyvolávají pocity radosti, povzbuzení a zvýšenou představivost, mizí pocity únavy, zvyšují se fyzické schopnosti, ustupuje potřeba spánku. Vysoké dávky mohou vést k intoxikaci. Po psychické stránce se otrava projevuje podráţděností, pocity stresu, vzrušením, nervozitou, ztrátami vědomí, paměti, pronásledováním, přeludy, halucinacemi. Po fyzické stránce se intoxikace projevuje chvěním rtů a hlasu, neurózou, silným pocením doprovázeným třesem, rozšířením zorniček, pocity nevolnosti. Postiţený hubne, trpí nechutenstvím, nespavostí, sexuální impotencí. Lidé uţívající kokain se dostávají do stavu úplného fyzického vyčerpání při obětování všeho pro získání peněz na dávky drogy a zanedbávání vlastní výţivy. Crack - (slang: báze, bonbon, tvrdý šutr, scrabble, kostka, ) je kokainová báze, koncentrovaná směs vzniklá z kokainu, jedlé sody a vody). Na nelegálním trhu je prodáván ve formě bílých krystalků. Crack je kouřen ve zvláštních dýmkách nebo cigaretách ve směsi s tabákem nebo marihuanou, nebo inhalován při spalování kousku cracku na pocínované fólii. Účinky cracku jsou podobné jako u kokainu. Nebezpečným rysem je jeho mimořádně vysoká návykovost, často jiţ po dvou měsících uţívání. Amfetamin je jednoduchá sloučenina, známá téţ jako budivý amin. Poprvé byl amfetamin uměle vytvořen v roce V minulosti byl uţíván k léčbě narkolepsie (chorobné spavosti) a dětské hyperkinezi (chorobně zvýšené mimovolní pohyblivosti). Amfetaminy mají schopnost zlepšovat náladu, rozptýlit únavu a pocit hladu. Psychická závislost se rychle vyvíjí a přetrvává díky silné touze dosáhnout maximální euforie a vzrušení. Toxický syndrom je charakterizován hlubokými změnami v chování a vizuálními, sluchovými a hmatovými halucinacemi. Efedrin je alkaloid získávaný z rostliny chvojníku (Ephedra vulgaris) a získáván téţ synteticky z různých kompozitních léků. V medicíně se pouţívá při léčbě bronchiálního astmatu, alergií, senné rýmy a pro zvýšení krevního tlaku ve formě nosních kapek, tablet a kapslí. Předávkování se projevuje bušením srdce, nechutenstvím, nervozitou a výbuchy hněvu

11 Metamfetamin (Pervitin) - (slang: péčko, piko, perník, met, peří, ) je derivátem amfetaminu, pouţívaný jiţ za druhé světové války sebevraţednými piloty kamikadze. Pervitin lze získat extrakcí efedrinu pomocí louhu, červeného fosforu a dalších chemikálií. Pervitin můţe být vdechován, kouřen nebo aplikován injekčně vpichem do ţíly. Prvotní účinek na psychiku člověka je výrazný a příjemný. Dochází k celkovému povzbuzení, odstranění únavy, uvolnění zábran, euforizaci, pocitu zlepšené psychické a fyzické výkonnosti. Po delším uţívání se mohou dostavit poruchy spánkového rytmu, nevolnost, zvýšená agresivita, podráţděnost, zrakové a sluchové halucinace, které vedou k neustálému pocitu ohroţení, někdy končící sebevraţdou. Extáze (MDMA) - (slang: extoška, boule, pilule, éčko, pilulka lásky, madam ) je syntetickým derivátem amfetaminu, původně vyráběná v USA a pouţívaná jako lék v psychiatrii k odstranění zábran. V roce 1985 byla výroba z bezpečnostních důvodů zastavena. Jde o drogu hojně uţívanou mezi mládeţí v prostředí tanečních akcí. Půl hodiny po podání dávky (tablety nebo kapsle) se dostavuje pocit příjemného tělesného tepla, nastává fáze klidu a pohody, mizí stres, dochází k porozumění a schopnosti vcítit se do problémů druhého. Při uţití v páru nastupuje pocit empatie, lásky, zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého. Při intoxikaci dochází k pocitům nervozity, nespavosti, falešnému pocitu náklonnosti a stavům úzkosti. Jako kaţdá stimulační droga má i extáze schopnost časem vyvolat vysoce nebezpečný stav psychózy Opiáty Opiáty jsou alkaloidy obsaţené ve ztuhlé šťávě z nezralých makovic, látky s tlumivým účinkem. Opiáty napodobují účinky některých peptidů, které se přirozeně vyskytují v těle (endorfiny, enkefaliny a dynorfiny) a vzbuzují velmi příjemné pocity. Psychotropní efekt opiátů lze popsat jako celkově zklidňující, nastává příjemné uvolnění a uklidnění, příjemné pasivní proţívání okamţiku, spojeného s odstraněním naléhavosti problémů běţného ţivota. Organismus si na tyto látky rychle zvyká, a proto je nutné k dosaţení ţádaného účinku dávky stále zvyšovat. Opium- se získává z máku odrůdy Papaver somniferum album v podobě bílé šťávy, která na vzduchu houstne a tmavne. Tato droga bývá kouřena zvláštními dýmkami s dlouhou troubelí a speciální pánvičkou nebo polykána. Účinky při polykání se projevují daleko rychleji neţ při kouření

12 Morfin je krystalický bezbarvý prášek, bez zápachu, hořké chuti, objevený roku 1803, vyskytující se v opiu v koncentraci od 4% do 21%. Původně byl uţíván k tišení bolesti a léčbě nespavosti, brzy se však zjistilo, ţe vedle léčebných účinků vykazuje i vysokou návykovost. Tato látka můţe být aplikována subkutánně (podkoţně), intramuskulárně (injekcí do svalu) nebo intravenózně (injekcí do ţíly). Ke zneuţívání docházelo nejčastěji u profesionálních zdravotníků. Kodein (slang káčko ) je přírodním derivátem opia. Kodein má slabší analgetické a sedativní účinky neţ morfin. Tato látka je uţívána zejména k omezování kašle u pacientů s těţkými plicními chorobami. Braun (slang béčko ) je droga pojmenovaná po své sytě hnědé barvě, podomácku vyráběná z dostupných léčiv (analgetik, antitusik, aj), která obsahují kodein. Braun je uţíván nitroţilním vpichováním jehlou a stříkačkou. Po aplikaci prostoupí uţivatele vlna příjemného pocitu tepla, těţkosti a suchosti v ústech. Konzument přechází do strnulého stavu, nevnímá hlad, bolest, nepociťuje sexuální touhu. Při větších dávkách dochází k omámení, poruchám pohybové koordinace, zpomalené reakci, zúţení zorniček do velikosti špendlíkové hlavičky, zácpě, pocení, pomalému dýchání a svědění kůţe. Heroin (slang háčko, herák, kámen, král, ) je derivátem opia, který se v lidském těle mění v morfin. Objeven byl 1874 anglickým chemikem C. R. Wrightem a o 20 let později pouţit pro průmyslovou výrobu jako zázračný lék německým farmaceutickým koncernem Fridrich Bayer & Co. Původně byl doporučován na dýchací potíţe u pacientů trpících astmatem a tuberkulózou. Uţívání však bylo záhy zakázáno, pro svou váţnou návykovost. Na černém trhu se heroin objevuje ve dvou hlavních formách, jako bílý prášek, který se vzhledem podobá hladké mouce a jako hnědý cukr v podobě malých rudohnědých granulí. Heroin můţe být uţíván inhalací, kdy je šňupán podobně jako kokain, nebo kouřen, obvykle ve směsi s tabákem v cigaretách bez filtru. Nejčastěji je roztaven nad ohněm, obvykle v malé nádobce podobné čajové lţičce, a poté zředěn destilovanou vodou a takto vpraven toxikomanem do ţíly. Po uţití heroinu se oslabí vnímání bolesti, dostaví se stav pohody a euforie. Dlouhodobé uţívání můţe způsobovat sniţování potřeby jídla a sexu, křeče, malátnost a apatie, které jsou doprovázeny poruchami spánku. Uţivateli hrozí nejrůznější infekce, jak virové (virová hepatitida), tak i bakteriálního původu (bakteriální endokarditida zánět výstelek srdečních dutin). Nejváţnější hrozbou současnosti je AIDS. Předávkování je často způsobeno neznalostí

13 skutečného mnoţství heroinu obsaţeného v dávce, kdy se člověk dostává do stavu netečnosti, která můţe přerůst v kóma. Dochází ke zpomalení dýchání, nepravidelným tepovým frekvencím, zúţení zorniček na minimum a poklesu tělesné teploty. Heroin je vysoce návykovou drogou, při které velmi rychle vznikají psychická a tělesná závislost s těţkými abstinenčními příznaky Konopí a jeho produkty Konopí a jeho produkty jsou přírodní látky získávané z konopí setého (Cannabis sativa). Jedná se o nejstarší rostlinu pěstovanou pro její psychotropní účinky. Uţívání produktů konopí (marihuana, hašiš) bylo v historii spojeno s náboţenskými obřady. Konopí je jednoletá dvoudomá rostlina dosahující různé výšky. Jedná se o nejrozšířenější psychotropní drogu, jejíţ uţívání se rozmohlo po celém světě, ČR nevyjímaje. Existují různé formy cannabisu, které se liší obsahem kanabinoidů, z nichţ nejvýznamnější je THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). Marihuana (slang: maruška, zelí, špek, tráva, joint, ) je směsí sušených listů, stonků a květů rostliny konopí. Marihuana se kouří samostatně nebo smíšená s tabákem v ručně stočených cigaretách či dýmkách. Bývá rovněţ přidávána do nápojů (čaj, mléko), cukrovinek a pečiva. Účinky po poţití závisí na mnoţství, způsobu a frekvenci uţívání, na fyzickém a psychickém stavu konzumenta. Po vykouření přiměřeného mnoţství se nejprve dostaví pocit suchosti v ústech, někdy aţ dráţdivý kašel. Vyvolává stav příjemného rozpoloţení mysli, uvolnění, spojený s výraznou euforizací a tendencí k smíchu, v slangu označován jako vysmátost. Při dlouhodobém kouření této drogy mohou nastat poruchy nálady (flashbacky), paměti, zhoršení postřehu a pozornosti, chronické záněty sliznic a spojivek, neplodnost, riziko poškození plodu, poruchy imunity organismu a tvorby krve. Hašiš (slang: čaras, haš, šit, ) je zaschlá pryskyřice samčích rostlin konopí zformovaná do kvádrů, tablet, koulí nebo kostek, zabalená do listů nebo celofánu. Hašiš se kouří společně s tabákem ve speciálních dýmkách nebo polyká s jídlem či v nápojích. Koncentrace THC je asi pětkrát vyšší neţ v marihuaně. Hašišový olej je hustá lepkavá tmavohnědá aţ skoro černá hmota se zhruba 20 % obsahem THC, která je ještě účinnější neţ hašiš. Nejčastěji se uţívá kouřením buď ve skleněných dýmkách nebo se nakape 1-2 kapky na papírek, do kterého se balí joint

14 Halucinogenní drogy Halucinogenní drogy jsou látky, které při poţití vyvolávají změnu vnímání objektivní reality, dochází k porušení vnímání směru, vzdálenosti a času. Zkreslené vnímání reality můţe vyvolat nebezpečné chování jako například pokusy létat. Charakteristický pro uţívání halucinogenů je návrat k útrţkům předcházejících záţitků v podobě tzv. flashbacks, které se mohou objevit týdny i měsíce po posledním uţití. Některé mohou způsobit náhlé a nepředvídatelné změny nálady. LSD (liseramid) (slang: acid, štítek, čtvereček, Smolík, buddha, ) je syntetický derivát kyseliny lysergové, objevený v roce 1938 švýcarským chemikem Albertem Hoffmanem. Sám objevitel prodělal první intoxikaci. LSD je uţíváno orálně ve formě tablet a tenkých čtverečků ţelatiny nebo ředěno a absorbováno do papírků, které jsou distribuovány na diskotékách, přičemţ jsou označeny obrázky a poutavými názvy jako Sluneční bůh, terč, Bart Simpson atd. Mescalin je přírodní látka získávaná z duţnatých částí kaktusu Peyotl vylisováním ve formě rostlinného oleje, který se přidává do nápojů nebo ho lze zpracovat do práškové podoby a uţívat ve formě tablet. Psilocybin je látka obsaţená v některých houbách rodu Psilocybe (lysohlávek). Konzumují se hlavičky, které se suší nebo nakládají. Menší dávka způsobuje stav euforie, smíchu, pohody a hovornosti, vyšší dávky vedou ke zrakovým, sluchovým a hmatovým iluzím. Durman je jedovatá jednoletá asi 1 m vysoká rostlina s vřetenovitým kořenem a silnou vidlanovitě rozeklanou lodyhou, která obsahuje značné mnoţství alkaloidů (hyoscyamin, atropin, skopolamin). Zneuţívány jsou listy a semena, která se většinou kouří Těkavé látky Těkavé látky (inhalanty) jsou chemické látky vyráběné pro obchodní a lékařské vyuţití. V průmyslu i kaţdodenním ţivotě se běţně setkáváme např. s benzínem, lepidly, barvami, laky, čistícími prostředky a rozpouštědly. Nejčastějším způsobem uţití je vdechování z igelitových sáčků, do kterých je vloţen kus tkaniny nebo vaty namočené v inhalantu nebo pod dekou. Po vdechnutí pronikají do plic, odkud se dostávají do krevního oběhu a poté do různých orgánů. Účinky se projevují psychickým útlumem, spavostí a poruchami

15 vnímání. Dlouhodobější zneuţívání těkavých látek vede k destrukci osobnosti. Inhalanty mohou vyvolat psychickou závislost, snadněji se vyvíjí u dětí ve věku od 9 13 let. Toluen (methylbenzen) - je organické rozpouštědlo, které poškozuje tkáně organismu. Při čichání dochází ke stavu polospánku, polovědomí provázeného ţivými barevnými sny. Můţe dojít k neodhadnutí dávky, tím k předávkování, kdy dojde k bezvědomí, kómatu a zástavě dechu a oběhu. Lze ji bez nadsázky nazvat drogou hloupých. Příliš málo dává a příliš mnoho bere 3 Trichlorethylen je jedovatá kapalina pouţívaná zejména jako všestranné rozpouštědlo, uţívané převáţně v průmyslu, kde bývá zneuţíváno zaměstnanci jako inhalační droga způsobující euforii. Při inhalaci se mohou objevit zrakové a sluchové halucinace Alkohol Alkohol (etylalkohol) - (slang: chlast, kořalka, ) je chemická látka získávaná kvašením cukru, uţívaná většinou jen pro ţízeň a chuť, jako společenská událost. V menších dávkách zmírňuje napětí, odstraňuje zábrany a napomáhá veselosti, tím pomáhá k odstranění úzkosti a frustrace. Při vyšších dávkách se tyto příjemné účinky mění a nastupuje ztráta sebekontroly, zvýšená impulzivita, podráţděnost, agresivita, ještě později otupělost, poruchy rovnováhy, poruchy paměti aţ bezvědomí Tabák Tabák (nikotin) - (slang: cigáro, špinka, ) je nejrozšířenější drogou mezi populací. Návykovou látkou v tabákovém kouři či v tabáku jako takovém je toxický rostlinný alkaloid nikotin, který je bezbarvý a bez zápachu. Tabák známe ve formě, která hoří a tabák bezdýmý. Mezi tabák, který hoří, řadíme doutníky, dýmky a cigarety. Doutník je svinutý tabákový list, který obsahuje nejméně přidaných látek. Tabák v dýmkách a cigaretách je upravován a doplňován. Bezdýmý tabák se dělí na šňupací a orální. Účinky tabáku se neprojevují tak rychle a dramaticky, jako u jiných návykových látek. Za účinky tabáku není zodpovědný jenom nikotin, ale také další škodlivé látky jako je dehet, kysličník uhelnatý a dokonce i látky jako kyanid, arsenid, formaldehyd, sloučeniny síry a dusíku. U kuřáků začátečníků se mohou objevit bledost, bolest hlavy, nevolnost, studený pot, pokleslá nálada, které u pravidelných kuřáků vymizejí a objevují se chronické 3 PRESL, Jiří. Drogová závislost Můţe být ohroţeno i Vaše dítě. 2. rozšířené vydání. Praha: Nakladatelství odborné literatury MAXDORF, str. 43. ISBN X

16 následky dlouhodobého kouření, jako jsou nemoci dýchacího systému, nemoci cév, srdce, poškození ţaludku atd. Mezi abstinenční příznaky při vzniklé závislosti patří nezvladatelná touha po cigaretě, nervozita, podráţděnost, změny nálady, smutek aţ deprese, nesoustředěnost, poruchy spánku a únava Zneuţívání léků Zneuţívání léků je společensky závaţný, někdy podceňovaný jev. Zneuţívání léků přivozuje nejčastěji psychickou závislost. Zneuţívání (naduţívání) léků je časté u lidí dlouhodobě vystavených stresovým situacím. Zneuţívanými léky bývají hypnotika (léky proti spavosti), barbituráty, anxiolytika (léky rozpouštějící úzkost ), neuroleptika (léky působící sedativně), analgetika (léky tišící bolest), antidepresiva, anabolika, diuretika, laxativa (léky působící změny ve stavbě těla zeštíhlení). Obecně existují dva trendy zneuţívání farmaceutických výrobků. V prvním případě je lék původně předepsán lékařem, ale pacient si na něm následně vytvoří závislost. Charakteristickými fázemi přechodu od léčby ke zneuţívání léků jsou: strach z případného nedostatku léků, poptávka po neoprávněném mnoţství látky, návštěvy různých lékařů ve snaze shromáţdit poţadované mnoţství. 4 V druhém případě není zneuţívání léků spojeno s lékařskou praxí. K získání potřebného typu a mnoţství léku se pouţívají nezákonné postupy, jako jsou krádeţe v lékárnách, falšování lékařských předpisů, nákup na černém trhu Prekursor Prekursor je výchozí látka, z níţ vznikne chemickou přeměnou výsledný produkt. 4 NOŢINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. 1. Vydání. Praha : KLP Koniasch Latin Press, s. 45. ISBN X

17 1.4. Návyková látka Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné a psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 5 Návykové látky jsou vymezeny demonstrativně. Vymezení zahrnuje široký okruh látek, z nichţ některé jsou volně prodejné jako ředidla nebo čisticí prostředky Omamné a psychotropní látky Omamnými a psychotropními látkami jsou látky taxativně uvedené v přílohách 1 aţ 7 Zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. Lze o nich mluvit jako o látkách, u nichţ vzniká nebezpečí návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost Drogová závislost Můţeme hovořit o onemocnění, při kterém dochází k nezvladatelné, neodolatelné touze po opakovaném braní drogy, tendenci k jejímu zvyšování, existenci psychické a fyzické závislosti na určité droze vyjádřené přítomností abstinenčního syndromu. Psychická závislost je duševní stav vzniklý konzumací drogy projevující se přáním drogu opět poţívat. Můţe jít o pouhé přání, kterému lze odolat, či o neodolatelné a opakující se nutkání drogu uţít. Psychická závislost na droze je často závislostí na některé z okolností, které poţívání drogy provázely (určitá společnost, doba, prostředí, forma drogy či rituál spojený s jejím uţitím). Nelze pominout, ţe psychická závislost a její doprovodný pocit baţení (carving) je nejsilnějším faktorem, který vede k opakovanému uţívání drogy. Fyzická závislost je stav organismu vzniklý zpravidla dlouhodobějším a častým poţíváním určitého typu drogy (u některých drog můţe jít dokonce o krátkodobou konzumaci trvající několik týdnů, výjimečně i dnů). Po přerušení podávání drogy se projeví fyzická závislost v podobě abstinenčních příznaků trestního zákoníku č. 40/2009 Sb

18 1.7. Abstinenční syndrom Ve slangu absťák je soubor odvykacích příznaků. Abstinenční příznaky se vyskytují u kaţdé návykové látky. Některé jsou nenápadné, jiné jsou velmi dramatické a v krajním případě mohou ohroţovat i ţivot. Je jich celá řada pocení, slzení, rozšířené zorničky, zvýšená teplota, třes, husí kůţe, pocity horka a chladu, zívání, nespavost, úzkost, neklid, nevolnost, zvracení, zácpa, pokles krevního tlaku, epileptický záchvat nebo touha po droze Úzus, abúzus, misúzus Úzus je uţívání drogy ve shodě s normativními zájmy jednotlivce a společnosti. Uţívání drog v omezeném kontrolovaném mnoţství, které nepoškozuje zdraví, nepůsobí rušivě na chování člověka, neohroţuje mezilidské vztahy a ekonomické poměry jednotlivce ani jeho rodiny, u dětí a mladistvých nenarušuje vývojový proces. Abúzus (zneuţívání) je nadměrné uţívání drog nebo jejich uţívání za nepřijatelné situace (v těhotenství, při práci s dětmi a mladistvými). Abúzus nepříznivě ovlivňuje fyzický a duševní vývoj člověka. Rozeznává se abúzus s návykem a abúzus bez návyku. U abúzu člověk netíhne k droze, můţe se svobodně rozhodnout, jestli drogu pouţije, či nikoliv. U abúzu s návykem jedinec drogu nutně potřebuje, tíhne k ní, nemůţe se jiţ zcela svobodně rozhodnout, zda si drogu dopřeje, či nikoli. Mnohdy si ji nedokáţe odepřít. Misúzus je nevhodná aplikace léků (nikoliv drog)

19 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ PROBLEMATIKY 2.1. Mezinárodní dohody a drogy v legislativě před 2. světovou válkou Počátkem 20. století dochází k nárůstu uţívání drog a expanzi ilegálního obchodu s nimi. Poprvé se začínají objevovat základy celosvětové spolupráce v oblasti kontroly drog. Společnost národů se stala garantem této snahy. V roce 1909 se konala v čínské Šanghaji mezinárodní konference věnovaná problematice omamných látek, tzv. Opiová komise. Zástupci 13 zúčastněných států přijali usnesení, ve kterém ţádali postupné omezení kouření opia, zastavení pašování drog a exportu opia na území, které s tím nesouhlasí. V roce 1912 byla v nizozemském Haagu sjednána první mezinárodní dohoda o drogách nazvaná Mezinárodní opiová konvence (vyhlášena pod č. 159/1922), která stanovila zásadu v oblasti mezinárodní spolupráce při kontrole narkotických drog, ţádala zákonná opatření na kontrolu výroby a distribuce opia a zásadu, ţe narkotické drogy (opium, morfium a kokain) budou uţívány pouze pro medicínské a zákonné účely. ČSR přistoupila na konvenci podepsáním Versaillské smlouvy (prováděcími předpisy k ní byly zákon č. 128/1923 Sb. z. a n., vládní nařízení č. 147/1925 Sb. z. a n.) V období mezi válkami byly v Ţenevě podepsány tři významné konvence. V roce 1925 to byla Mezinárodní opiová úmluva (vyhlášena pod č. 147/1925), která zavazovala vlády, aby podávaly Stálému výboru roční statistické zprávy o výrobě opia, koky a kannabis a čtvrtletní zprávy o dovozu a vývozu drog. V roce 1931 byla sjednána Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek (vyhlášena pod č. 173/1933), která určovala potřebu drog pro jednotlivé státy a zavazovala je, aby nepřekračovaly stanovené maximum. V roce 1936 byla podepsána Úmluva o potlačení nezákonné dopravy nebezpečných látek, která byla první výzvou k přísnému trestání osob zapojených do nezákonné přepravy drog. ČSR tuto smlouvu podepsalo, ale nestalo se její smluvní stranou. Předválečná právní úprava boje proti zneuţívání omamných látek na našem území byla završena opiovým zákonem č. 29/1938. Na základě 1 opiového zákona bylo stanoveno,

20 ţe úřednímu dozoru se podrobují výroba, zpracování, příprava, rozdělování, obchod, dovoz, průvoz a vývoz omamných a psychotropních látek. Byl zde podán výklad základních pojmů a zavedena povinnost zapisovat drogy do opiových registrů. Za porušení poţadavků byly v opiovém zákoně přesně stanovené sankce, které byly podle závaţnosti rozděleny na přestupky, přečiny a zločiny. Přestupky postihovaly okresní úřady, které vedle pokuty Kč mohly uloţit i vězení aţ do 5 měsíců. Látku, jeţ byla předmětem přestupku, přečinu a zločinu, mohly prohlásit za propadlou bez ohledu na to, komu náleţela. Přečiny a zločiny řešily soudy. Za přečin podle opiového zákona mohl soud uloţit trest hrubého vězení od 3 měsíců do 3 let a peněţitý trest od do Kč. Za zločin pak vězení od 1 roku do 5 let a peněţitý trest od do Kč. Odsouzeným mohl být na čas uloţen policejní dohled Mezinárodní dohody a drogy v legislativě po 2. světové válce Na konci 2. světové války došlo k omezení přílivu drog do Evropy díky přerušení tranzitních cest drog, nedostatku surovin pro výrobu, cenzuře zásilek z ciziny. Omamné látky byly čím dál tím draţší a toxikomani měli méně prostředků na zakoupení dávky. Komise pro narkotické látky převzala po druhé světové válce otázky mezinárodní kontroly drog. V roce 1961 byla v New Yorku sjednána Jednotná úmluva o omamných látkách, která nahradila většinu dosavadních mezinárodních úmluv, mimo jiné i úmluvy z roku 1912, 1925, ČSR podepsala úmluvu ještě téhoţ roku, v platnost pak vstoupila v roce 1964 (byla vydána jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb.). V roce 1971 byla ve Vídni sjednána Úmluva o psychotropních látkách, která reagovala na nárůst nezákonného obchodu a abúzu psychotropních látek koncem 60. let mimo jiné tím, ţe formulovala trestní ustanovení na tato jednání, i kdyţ se stanovením subsidiarity vůči vnitrostátním úpravám signatářských států. U nás byla publikována jako vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 62/1989 Sb. V roce 1972 byl ve Vídni podepsán Protokol, který pozměnil Jednotnou úmluvu o omamných látkách z roku 1961, vyhlášený ve sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 458/1991 Sb. Protokol posílil úlohu Mezinárodního úřadu pro

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

obsah n Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství n Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou

obsah n Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství n Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Nový trestní zákoník Změny v postihu (nejen) drogové kriminality obsah 1 ÚVOD 2 DROGOVÉ TRESTNÉ ČINY PODLE NOVÉHO TRESTNÍHO

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu KOZA konopný zákon Zadání záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu dvě verze novely, jedna orientovaná

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Přílohy Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č.

Přílohy  Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č. Seznam příloh Příloha č. 1 - Heroin Příloha č. 2 Kokain Příloha č. 3 - Pervitin Příloha č. 4 Extáze Příloha č. 5 Marihuana Příloha č. 6 Hašiš Příloha č. 7 Halucinogenní houby Příloha č. 8 LSD Příloha č.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 289 Společné ustanovení (1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné

Více

DROGY A MÉDIA - právní minimum

DROGY A MÉDIA - právní minimum DROGY A MÉDIA - právní minimum Hana Gajdošíková Seminář pro novináře a experty v oblasti PR Praha, 4. dubna 2007 Osnova primární a sekundární drogová kriminalita rozsudek NS ČR o pěstování konopí pojmy

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Práce s uživateli konopí v kontaktním centru

Práce s uživateli konopí v kontaktním centru Práce s uživateli konopí v kontaktním centru Letní škola HR 2016 Peter Murín, SANANIM z.ú. 10.06.2016 Marihuana a současnost Kdy vyhledají uţivatelé konopí kontaktní centrum a proč? (bio psycho-sociální

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ DROGOVÁ

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Klára Ťoupalíková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec D i p l

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN?

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN? JUDr. Jiří HRUŠKA Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostně právní katedra trestního práva NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS JANA MAHDALÍČKOVÁ Justiční akademie v Kroměříži Abstrakt Příspěvek se zabývá aktuálními právními

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Názory mladistvých na legalizaci marihuany DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Radim Čuřík Vypracovala:

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální aspekty drogové kriminality v ČR Předkládá: Jaroslav Zahut Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jaroslava Kadeřábková,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU JUDr. Pavel Hájek DOBRÝ DEN! JUDr. Pavel Hájek DOPORUČENÁ LITERATURA 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 2. Josef Kuchta a kolektiv:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Nové drogy příčiny, rizika, řešení

Nové drogy příčiny, rizika, řešení Nové drogy příčiny, rizika, řešení Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lf UK v Praze a VFN v Praze Konference Fenomén dnešní doby, Olomouc, 31. března 2011 Proč vznikají

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1073/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1073/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1073/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÁ SCÉNA ČR INDOOR PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ DOSTUPNOST METAMFETAMINU (PERVITINU) NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY VYSOKÁ

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Rostlinné omamné drogy

Rostlinné omamné drogy Rostlinné omamné drogy Historie V období mezi 10. a 3. tisíciletím př.n.l. došlo k přelomu ve vývoji lidstva. Příklon k zemědělství vedl ke vzniku nových civilizací neolitická revoluce. Někdy v jejím průběhu

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Martina Kubisková Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. Katedra

Více

Problematika drog z pohledu trestního práva

Problematika drog z pohledu trestního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika drog z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Zuzana Korvasová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr.Pavel

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Možnosti a limity postihu za drogové delikty

Možnosti a limity postihu za drogové delikty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti a limity postihu za drogové delikty Zpracoval: Robert Macháň UČO: 55054 Ak. rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více