Drogová trestná činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drogová trestná činnost"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Drogová trestná činnost Bakalářská práce Autor: Simona Marešová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Ústí nad Labem, Simona Marešová

3 Poděkování: Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Pavlu Norkovi za vstřícný přístup, rady a připomínky při psaní bakalářské práce.

4 ANOTACE Cílem mé bakalářské práce je zorientovat se v drogové problematice, se zaměřením na drogovou trestnou činnost. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části uvádím základní drogovou terminologii a rozdělení návykových látek do jednotlivých skupin podle jejich účinků a rizik spojených s jejich uţíváním. Dále jsem se snaţila nastínit historii a současnost právní úpravy drogové problematiky. V následující kapitole jsem se zabývala drogovou trestnou činností, kde jsem se snaţila popsat skutkové podstaty drogových trestných činů podle nového trestního zákoníku (40/2009 Sb.) a srovnat je s předchozí právní úpravou (140/1961 Sb.). Dále jsem popsala i ostatní trestnou činnost, která s drogami souvisí. V závěru teoretické části jsem se zaměřila na protidrogovou politiku a prevenci. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového výzkumu, při kterém jsem se v I. části zaměřila na osobní zkušenosti s drogou středoškolské a učňovské mládeţe a ve II. části na dostupnost informací o drogové problematice, názoru na prevenci, protidrogovou politiku, dostupnost návykových látek a postoj k drogově závislým. ANNOTATION The aim of my graduation work is to become oriented in the problems concentrated on drug`s criminal activity. My work is divided in two parts/theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part I mention the basic terminology and the division of habit forming drugs into single groups according to their effects and risks in using them. Further I tried to outline the history and present of the legal regulation of the drug`s problem. In the other chapter I was concerned with the drug`s criminal activity. I tried to describe the facts of criminal activities in accordance with the new criminal code (40/2009 Sb.) and compare them with the previous code (140/1961 Sb.). Further I describe other criminal activity which is connected to drugs. At the conclusion of the theoretical part I focused on the anti drug`s policy and prevention. The practical part includes the result of the questionnaire survey which was focused on teenagers` personal experience with drugs and availability of information about the prevention, antidrug policy, availability of habit forming drugs and the attitude towards the drug dependents.

5 OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Droga Drogové spektrum Stimulační drogy Opiáty Konopí a jeho produkty Halucinogenní drogy Těkavé látky Alkohol Tabák Zneuţívání léků Prekursor Návyková látka Omamné a psychotropní látky Drogová závislost Abstinenční syndrom Úzus, abúzus, misúzus PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ PROBLEMATIKY Mezinárodní dohody a drogy v legislativě před 2. světovou válkou Mezinárodní dohody a drogy v legislativě po 2. světové válce Drogové delikty v trestních zákonech Trestní zákon č. 86/1950 Sb Trestní zákon č. 140/1961 Sb Trestní zákoník č. 40/2009 Sb Platná právní úprava drogové problematiky Trestní zákoník č. 40/2009 Sb Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb Nařízení vlády č. 455/2009 Sb Nařízení vlády č. 467/2009 Sb Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/ Nařízení Rady (ES) č. 111/ Nařízené Komise (ES) č. 1277/ DROGOVÁ TRESTNÁ ČINNOST Trestné činy porušující protidrogové právní předpisy

6 Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy ( 283 TZ 40/2009 Sb.) Přechovávání OPL ( 284 TZ 40/2009 Sb.) Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL ( 285 TZ 40/2009 Sb.) Výroba a drţení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu ( 286 TZ 40/2009 Sb.) Šíření toxikomanie ( 287 TZ Sb.) Trestná činnost pod vlivem návykových látek Ohroţení pod vlivem návykové látky ( 274 TZ 40/2009 Sb.) Opilství ( 360 TZ 40/2009 Sb.) Ekonomicky motivovaná trestná činnost PREVENCE Protidrogová politika Primární prevence Prevence v rodině Prevence mimo rodinu Sekundární prevence Linky telefonické pomoci Ambulantní léčba Detoxifikace Ústavní léčba Terapeutická komunita Doléčování Stacionární péče Terciální prevence Harm reduction Kontaktní práce Terénní práce Substituční léčba. 47 PRAKTICKÁ ČÁST PRŮZKUM Cíl průzkumu Stanovení hypotéz Charakteristika respondentů Metoda průzkumu Vyhodnocení dotazníku I. část Vyhodnocení dotazníku II. část Vyhodnocení hypotéz ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 65

7 ÚVOD Ţivot člověka od pradávna provázejí mnohé osobní tragédie, přírodní i společenské katastrofy. Někdy se jim postaví přímo, jindy je neřeší vůbec, rezignuje a upadá do fatalismu. Často raději utíká do světa snů a fantazie, kde se mu vše zdá jednoduché, kde se všeho dosahuje hned a bez konfliktů. Byli to lidé, kdo objevili rostliny, jejichţ poţití umoţňovalo dostat se lehce a rychle do stavu blaţenosti, jejichţ poţití alespoň přechodně osvobozovalo od pout nelákavé skutečnosti. Po těchto zkušenostech člověk k rostlinám začal utíkat stále častěji. Vynaloţil mnoho námahy, aby získal co nejvíce účinných látek. Později se naučil vyrábět omamné látky synteticky, nezávisle na přírodě. Za dočasné a prchavé chvilky blaţenosti však musel draze zaplatit, vypěstoval si návyk na drogy, který je velmi pevný a obtíţně se ruší, neboť vyvolává mimořádně příjemné stavy a přechodně zbavuje starostí. Pravidelné a dlouhodobé uţívání však vede ke škodám ekonomickým, sociálním a zdravotním, které hluboce poznamenávají ţivot jedince i společnosti. Drogy byly součástí našeho ţivota a zůstanou jí i v budoucnu. Bylo by naivní utopií tvrdit, ţe je vymýtíme. Z mého okolí znám a setkávám se s lidmi, kteří drogy rekreačně uţívají, s lidmi, kteří si závislostí prošli a dnes abstinují, ale bohuţel také s lidmi, kteří drogám podlehli se všemi společenskými škodami a důsledky na zdraví. Záleţí jen a jen na nás, jak se k tomuto problému postavíme. Jak jiţ vyplývá z názvu mé práce, zaměřím se na drogové delikty, s nimiţ se zvlášť v posledních letech stále častěji setkáváme. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části uvádím základní drogovou terminologii a rozdělení návykových látek do jednotlivých skupin podle jejich účinků a rizik spojených s jejich uţíváním. Dále jsem se snaţila nastínit historii a současnost právní úpravy drogové problematiky. V následující kapitole jsem se zabývala drogovou trestnou činností, kde jsem se snaţila popsat skutkové podstaty drogových trestných činů podle nového trestního zákoníku (40/2009 Sb.) a srovnat je s předchozí právní úpravou (140/1961 Sb.). Dále jsem popsala i ostatní trestnou činnost, která s drogami souvisí. V závěru teoretické části jsem se zaměřila na drogovou politiku a prevenci. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového výzkumu, při kterém jsem se v I. části zaměřila na osobní zkušenosti s drogou středoškolské a učňovské mládeţe a ve II. části na - 7 -

8 dostupnost informací o drogové problematice, názoru na prevenci, protidrogovou politiku, dostupnost návykových látek a postoj k drogově závislým. Mým cílem je zorientovat se v drogové problematice. Ráda bych přiblíţila trestnou činnost páchanou uţivateli drog a protidrogovou prevenci v České republice. Věřím, ţe se v mé práci odrazí nejen spousta času, který jsem při jejím psaní strávila, ale i můj zájem o tuto problematiku. Při zpracování této práce jsem vycházela z odborné literatury, úplných i komentovaných právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů. Velké mnoţství informací jsem získala z výročních zpráv a dále pak z informací poskytnutých protidrogovým koordinátorem působícím na Krajském úřadě Ústeckého kraje a pracovníky Policie v Ústí nad Labem

9 TEORETICKÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ POJMY DROGOVÉ PROBLEMATIKY 1.1. Droga Je mnoho definic, které lze pouţít pro přiblíţení pojmu droga: Pochází z arabského slova durana s původním významem léčivo. 1 Komise expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) označila v roce 1969 za drogu jakoukoliv látku (substanci), která, je-li vpravena do ţivého organismu, můţe pozměnit jednu nebo více funkcí. 2 Drogu můţeme definovat jako látku s omamným a psychotropním účinkem, která v lidském organismu způsobuje dočasnou změnu pocitu proţívání ţivota a je schopna vyvolat závislost. Tento pocit je proţitkem přítomnosti, okamţité nálady, ale je současně ovlivněn i pozůstatky z minulosti a předzvěstí budoucnosti Drogové spektrum Stimulační drogy Stimulační drogy (psychostimulancia) jsou látky, které působí na centrální nervový systém, navozují pocit svěţesti, zahánějí pocit hladu, únavy nebo potřebu spánku. Kokain (slang: koks, cukr, sníh, kokeš, bělouš, ) je přírodní droga, která je obsaţená v listech keře Erythroxylon coca. Listy koky jsou primitivně zpracovány na pastu (kokainovou bázi), která je v ilegálních laboratořích přeměňována na bílý prášek sloţený z malých vloček. Po prvé byl kokain pouţit jako anestetikum v roce 1884 při oční 1 Štablová, Renata. Drogy, kriminalita a prevence. 1.vydání. Praha : Policejní akademie České republiky, str. 11. ISBN: Noţina, Miroslav. Svět drog v Čechách. 1.vydání. Praha : KLP Koniasch Latin Press, str. 9. ISBN X - 9 -

10 operaci. Jako anestetikum se pouţívá i v dnešní době při chirurgických operacích nosu a hrdla. Kokain lze aplikovat inhalací (šňupáním nosními dírkami, kdy je látka absorbována sliznicemi v dýchacím traktu) nebo intravenózně (vpichováním kokainu zředěném ve vodním roztoku přímo do ţíly). Účinky závisí na mnoţství a frekvenci uţívání. První dávky vyvolávají pocity radosti, povzbuzení a zvýšenou představivost, mizí pocity únavy, zvyšují se fyzické schopnosti, ustupuje potřeba spánku. Vysoké dávky mohou vést k intoxikaci. Po psychické stránce se otrava projevuje podráţděností, pocity stresu, vzrušením, nervozitou, ztrátami vědomí, paměti, pronásledováním, přeludy, halucinacemi. Po fyzické stránce se intoxikace projevuje chvěním rtů a hlasu, neurózou, silným pocením doprovázeným třesem, rozšířením zorniček, pocity nevolnosti. Postiţený hubne, trpí nechutenstvím, nespavostí, sexuální impotencí. Lidé uţívající kokain se dostávají do stavu úplného fyzického vyčerpání při obětování všeho pro získání peněz na dávky drogy a zanedbávání vlastní výţivy. Crack - (slang: báze, bonbon, tvrdý šutr, scrabble, kostka, ) je kokainová báze, koncentrovaná směs vzniklá z kokainu, jedlé sody a vody). Na nelegálním trhu je prodáván ve formě bílých krystalků. Crack je kouřen ve zvláštních dýmkách nebo cigaretách ve směsi s tabákem nebo marihuanou, nebo inhalován při spalování kousku cracku na pocínované fólii. Účinky cracku jsou podobné jako u kokainu. Nebezpečným rysem je jeho mimořádně vysoká návykovost, často jiţ po dvou měsících uţívání. Amfetamin je jednoduchá sloučenina, známá téţ jako budivý amin. Poprvé byl amfetamin uměle vytvořen v roce V minulosti byl uţíván k léčbě narkolepsie (chorobné spavosti) a dětské hyperkinezi (chorobně zvýšené mimovolní pohyblivosti). Amfetaminy mají schopnost zlepšovat náladu, rozptýlit únavu a pocit hladu. Psychická závislost se rychle vyvíjí a přetrvává díky silné touze dosáhnout maximální euforie a vzrušení. Toxický syndrom je charakterizován hlubokými změnami v chování a vizuálními, sluchovými a hmatovými halucinacemi. Efedrin je alkaloid získávaný z rostliny chvojníku (Ephedra vulgaris) a získáván téţ synteticky z různých kompozitních léků. V medicíně se pouţívá při léčbě bronchiálního astmatu, alergií, senné rýmy a pro zvýšení krevního tlaku ve formě nosních kapek, tablet a kapslí. Předávkování se projevuje bušením srdce, nechutenstvím, nervozitou a výbuchy hněvu

11 Metamfetamin (Pervitin) - (slang: péčko, piko, perník, met, peří, ) je derivátem amfetaminu, pouţívaný jiţ za druhé světové války sebevraţednými piloty kamikadze. Pervitin lze získat extrakcí efedrinu pomocí louhu, červeného fosforu a dalších chemikálií. Pervitin můţe být vdechován, kouřen nebo aplikován injekčně vpichem do ţíly. Prvotní účinek na psychiku člověka je výrazný a příjemný. Dochází k celkovému povzbuzení, odstranění únavy, uvolnění zábran, euforizaci, pocitu zlepšené psychické a fyzické výkonnosti. Po delším uţívání se mohou dostavit poruchy spánkového rytmu, nevolnost, zvýšená agresivita, podráţděnost, zrakové a sluchové halucinace, které vedou k neustálému pocitu ohroţení, někdy končící sebevraţdou. Extáze (MDMA) - (slang: extoška, boule, pilule, éčko, pilulka lásky, madam ) je syntetickým derivátem amfetaminu, původně vyráběná v USA a pouţívaná jako lék v psychiatrii k odstranění zábran. V roce 1985 byla výroba z bezpečnostních důvodů zastavena. Jde o drogu hojně uţívanou mezi mládeţí v prostředí tanečních akcí. Půl hodiny po podání dávky (tablety nebo kapsle) se dostavuje pocit příjemného tělesného tepla, nastává fáze klidu a pohody, mizí stres, dochází k porozumění a schopnosti vcítit se do problémů druhého. Při uţití v páru nastupuje pocit empatie, lásky, zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého. Při intoxikaci dochází k pocitům nervozity, nespavosti, falešnému pocitu náklonnosti a stavům úzkosti. Jako kaţdá stimulační droga má i extáze schopnost časem vyvolat vysoce nebezpečný stav psychózy Opiáty Opiáty jsou alkaloidy obsaţené ve ztuhlé šťávě z nezralých makovic, látky s tlumivým účinkem. Opiáty napodobují účinky některých peptidů, které se přirozeně vyskytují v těle (endorfiny, enkefaliny a dynorfiny) a vzbuzují velmi příjemné pocity. Psychotropní efekt opiátů lze popsat jako celkově zklidňující, nastává příjemné uvolnění a uklidnění, příjemné pasivní proţívání okamţiku, spojeného s odstraněním naléhavosti problémů běţného ţivota. Organismus si na tyto látky rychle zvyká, a proto je nutné k dosaţení ţádaného účinku dávky stále zvyšovat. Opium- se získává z máku odrůdy Papaver somniferum album v podobě bílé šťávy, která na vzduchu houstne a tmavne. Tato droga bývá kouřena zvláštními dýmkami s dlouhou troubelí a speciální pánvičkou nebo polykána. Účinky při polykání se projevují daleko rychleji neţ při kouření

12 Morfin je krystalický bezbarvý prášek, bez zápachu, hořké chuti, objevený roku 1803, vyskytující se v opiu v koncentraci od 4% do 21%. Původně byl uţíván k tišení bolesti a léčbě nespavosti, brzy se však zjistilo, ţe vedle léčebných účinků vykazuje i vysokou návykovost. Tato látka můţe být aplikována subkutánně (podkoţně), intramuskulárně (injekcí do svalu) nebo intravenózně (injekcí do ţíly). Ke zneuţívání docházelo nejčastěji u profesionálních zdravotníků. Kodein (slang káčko ) je přírodním derivátem opia. Kodein má slabší analgetické a sedativní účinky neţ morfin. Tato látka je uţívána zejména k omezování kašle u pacientů s těţkými plicními chorobami. Braun (slang béčko ) je droga pojmenovaná po své sytě hnědé barvě, podomácku vyráběná z dostupných léčiv (analgetik, antitusik, aj), která obsahují kodein. Braun je uţíván nitroţilním vpichováním jehlou a stříkačkou. Po aplikaci prostoupí uţivatele vlna příjemného pocitu tepla, těţkosti a suchosti v ústech. Konzument přechází do strnulého stavu, nevnímá hlad, bolest, nepociťuje sexuální touhu. Při větších dávkách dochází k omámení, poruchám pohybové koordinace, zpomalené reakci, zúţení zorniček do velikosti špendlíkové hlavičky, zácpě, pocení, pomalému dýchání a svědění kůţe. Heroin (slang háčko, herák, kámen, král, ) je derivátem opia, který se v lidském těle mění v morfin. Objeven byl 1874 anglickým chemikem C. R. Wrightem a o 20 let později pouţit pro průmyslovou výrobu jako zázračný lék německým farmaceutickým koncernem Fridrich Bayer & Co. Původně byl doporučován na dýchací potíţe u pacientů trpících astmatem a tuberkulózou. Uţívání však bylo záhy zakázáno, pro svou váţnou návykovost. Na černém trhu se heroin objevuje ve dvou hlavních formách, jako bílý prášek, který se vzhledem podobá hladké mouce a jako hnědý cukr v podobě malých rudohnědých granulí. Heroin můţe být uţíván inhalací, kdy je šňupán podobně jako kokain, nebo kouřen, obvykle ve směsi s tabákem v cigaretách bez filtru. Nejčastěji je roztaven nad ohněm, obvykle v malé nádobce podobné čajové lţičce, a poté zředěn destilovanou vodou a takto vpraven toxikomanem do ţíly. Po uţití heroinu se oslabí vnímání bolesti, dostaví se stav pohody a euforie. Dlouhodobé uţívání můţe způsobovat sniţování potřeby jídla a sexu, křeče, malátnost a apatie, které jsou doprovázeny poruchami spánku. Uţivateli hrozí nejrůznější infekce, jak virové (virová hepatitida), tak i bakteriálního původu (bakteriální endokarditida zánět výstelek srdečních dutin). Nejváţnější hrozbou současnosti je AIDS. Předávkování je často způsobeno neznalostí

13 skutečného mnoţství heroinu obsaţeného v dávce, kdy se člověk dostává do stavu netečnosti, která můţe přerůst v kóma. Dochází ke zpomalení dýchání, nepravidelným tepovým frekvencím, zúţení zorniček na minimum a poklesu tělesné teploty. Heroin je vysoce návykovou drogou, při které velmi rychle vznikají psychická a tělesná závislost s těţkými abstinenčními příznaky Konopí a jeho produkty Konopí a jeho produkty jsou přírodní látky získávané z konopí setého (Cannabis sativa). Jedná se o nejstarší rostlinu pěstovanou pro její psychotropní účinky. Uţívání produktů konopí (marihuana, hašiš) bylo v historii spojeno s náboţenskými obřady. Konopí je jednoletá dvoudomá rostlina dosahující různé výšky. Jedná se o nejrozšířenější psychotropní drogu, jejíţ uţívání se rozmohlo po celém světě, ČR nevyjímaje. Existují různé formy cannabisu, které se liší obsahem kanabinoidů, z nichţ nejvýznamnější je THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). Marihuana (slang: maruška, zelí, špek, tráva, joint, ) je směsí sušených listů, stonků a květů rostliny konopí. Marihuana se kouří samostatně nebo smíšená s tabákem v ručně stočených cigaretách či dýmkách. Bývá rovněţ přidávána do nápojů (čaj, mléko), cukrovinek a pečiva. Účinky po poţití závisí na mnoţství, způsobu a frekvenci uţívání, na fyzickém a psychickém stavu konzumenta. Po vykouření přiměřeného mnoţství se nejprve dostaví pocit suchosti v ústech, někdy aţ dráţdivý kašel. Vyvolává stav příjemného rozpoloţení mysli, uvolnění, spojený s výraznou euforizací a tendencí k smíchu, v slangu označován jako vysmátost. Při dlouhodobém kouření této drogy mohou nastat poruchy nálady (flashbacky), paměti, zhoršení postřehu a pozornosti, chronické záněty sliznic a spojivek, neplodnost, riziko poškození plodu, poruchy imunity organismu a tvorby krve. Hašiš (slang: čaras, haš, šit, ) je zaschlá pryskyřice samčích rostlin konopí zformovaná do kvádrů, tablet, koulí nebo kostek, zabalená do listů nebo celofánu. Hašiš se kouří společně s tabákem ve speciálních dýmkách nebo polyká s jídlem či v nápojích. Koncentrace THC je asi pětkrát vyšší neţ v marihuaně. Hašišový olej je hustá lepkavá tmavohnědá aţ skoro černá hmota se zhruba 20 % obsahem THC, která je ještě účinnější neţ hašiš. Nejčastěji se uţívá kouřením buď ve skleněných dýmkách nebo se nakape 1-2 kapky na papírek, do kterého se balí joint

14 Halucinogenní drogy Halucinogenní drogy jsou látky, které při poţití vyvolávají změnu vnímání objektivní reality, dochází k porušení vnímání směru, vzdálenosti a času. Zkreslené vnímání reality můţe vyvolat nebezpečné chování jako například pokusy létat. Charakteristický pro uţívání halucinogenů je návrat k útrţkům předcházejících záţitků v podobě tzv. flashbacks, které se mohou objevit týdny i měsíce po posledním uţití. Některé mohou způsobit náhlé a nepředvídatelné změny nálady. LSD (liseramid) (slang: acid, štítek, čtvereček, Smolík, buddha, ) je syntetický derivát kyseliny lysergové, objevený v roce 1938 švýcarským chemikem Albertem Hoffmanem. Sám objevitel prodělal první intoxikaci. LSD je uţíváno orálně ve formě tablet a tenkých čtverečků ţelatiny nebo ředěno a absorbováno do papírků, které jsou distribuovány na diskotékách, přičemţ jsou označeny obrázky a poutavými názvy jako Sluneční bůh, terč, Bart Simpson atd. Mescalin je přírodní látka získávaná z duţnatých částí kaktusu Peyotl vylisováním ve formě rostlinného oleje, který se přidává do nápojů nebo ho lze zpracovat do práškové podoby a uţívat ve formě tablet. Psilocybin je látka obsaţená v některých houbách rodu Psilocybe (lysohlávek). Konzumují se hlavičky, které se suší nebo nakládají. Menší dávka způsobuje stav euforie, smíchu, pohody a hovornosti, vyšší dávky vedou ke zrakovým, sluchovým a hmatovým iluzím. Durman je jedovatá jednoletá asi 1 m vysoká rostlina s vřetenovitým kořenem a silnou vidlanovitě rozeklanou lodyhou, která obsahuje značné mnoţství alkaloidů (hyoscyamin, atropin, skopolamin). Zneuţívány jsou listy a semena, která se většinou kouří Těkavé látky Těkavé látky (inhalanty) jsou chemické látky vyráběné pro obchodní a lékařské vyuţití. V průmyslu i kaţdodenním ţivotě se běţně setkáváme např. s benzínem, lepidly, barvami, laky, čistícími prostředky a rozpouštědly. Nejčastějším způsobem uţití je vdechování z igelitových sáčků, do kterých je vloţen kus tkaniny nebo vaty namočené v inhalantu nebo pod dekou. Po vdechnutí pronikají do plic, odkud se dostávají do krevního oběhu a poté do různých orgánů. Účinky se projevují psychickým útlumem, spavostí a poruchami

15 vnímání. Dlouhodobější zneuţívání těkavých látek vede k destrukci osobnosti. Inhalanty mohou vyvolat psychickou závislost, snadněji se vyvíjí u dětí ve věku od 9 13 let. Toluen (methylbenzen) - je organické rozpouštědlo, které poškozuje tkáně organismu. Při čichání dochází ke stavu polospánku, polovědomí provázeného ţivými barevnými sny. Můţe dojít k neodhadnutí dávky, tím k předávkování, kdy dojde k bezvědomí, kómatu a zástavě dechu a oběhu. Lze ji bez nadsázky nazvat drogou hloupých. Příliš málo dává a příliš mnoho bere 3 Trichlorethylen je jedovatá kapalina pouţívaná zejména jako všestranné rozpouštědlo, uţívané převáţně v průmyslu, kde bývá zneuţíváno zaměstnanci jako inhalační droga způsobující euforii. Při inhalaci se mohou objevit zrakové a sluchové halucinace Alkohol Alkohol (etylalkohol) - (slang: chlast, kořalka, ) je chemická látka získávaná kvašením cukru, uţívaná většinou jen pro ţízeň a chuť, jako společenská událost. V menších dávkách zmírňuje napětí, odstraňuje zábrany a napomáhá veselosti, tím pomáhá k odstranění úzkosti a frustrace. Při vyšších dávkách se tyto příjemné účinky mění a nastupuje ztráta sebekontroly, zvýšená impulzivita, podráţděnost, agresivita, ještě později otupělost, poruchy rovnováhy, poruchy paměti aţ bezvědomí Tabák Tabák (nikotin) - (slang: cigáro, špinka, ) je nejrozšířenější drogou mezi populací. Návykovou látkou v tabákovém kouři či v tabáku jako takovém je toxický rostlinný alkaloid nikotin, který je bezbarvý a bez zápachu. Tabák známe ve formě, která hoří a tabák bezdýmý. Mezi tabák, který hoří, řadíme doutníky, dýmky a cigarety. Doutník je svinutý tabákový list, který obsahuje nejméně přidaných látek. Tabák v dýmkách a cigaretách je upravován a doplňován. Bezdýmý tabák se dělí na šňupací a orální. Účinky tabáku se neprojevují tak rychle a dramaticky, jako u jiných návykových látek. Za účinky tabáku není zodpovědný jenom nikotin, ale také další škodlivé látky jako je dehet, kysličník uhelnatý a dokonce i látky jako kyanid, arsenid, formaldehyd, sloučeniny síry a dusíku. U kuřáků začátečníků se mohou objevit bledost, bolest hlavy, nevolnost, studený pot, pokleslá nálada, které u pravidelných kuřáků vymizejí a objevují se chronické 3 PRESL, Jiří. Drogová závislost Můţe být ohroţeno i Vaše dítě. 2. rozšířené vydání. Praha: Nakladatelství odborné literatury MAXDORF, str. 43. ISBN X

16 následky dlouhodobého kouření, jako jsou nemoci dýchacího systému, nemoci cév, srdce, poškození ţaludku atd. Mezi abstinenční příznaky při vzniklé závislosti patří nezvladatelná touha po cigaretě, nervozita, podráţděnost, změny nálady, smutek aţ deprese, nesoustředěnost, poruchy spánku a únava Zneuţívání léků Zneuţívání léků je společensky závaţný, někdy podceňovaný jev. Zneuţívání léků přivozuje nejčastěji psychickou závislost. Zneuţívání (naduţívání) léků je časté u lidí dlouhodobě vystavených stresovým situacím. Zneuţívanými léky bývají hypnotika (léky proti spavosti), barbituráty, anxiolytika (léky rozpouštějící úzkost ), neuroleptika (léky působící sedativně), analgetika (léky tišící bolest), antidepresiva, anabolika, diuretika, laxativa (léky působící změny ve stavbě těla zeštíhlení). Obecně existují dva trendy zneuţívání farmaceutických výrobků. V prvním případě je lék původně předepsán lékařem, ale pacient si na něm následně vytvoří závislost. Charakteristickými fázemi přechodu od léčby ke zneuţívání léků jsou: strach z případného nedostatku léků, poptávka po neoprávněném mnoţství látky, návštěvy různých lékařů ve snaze shromáţdit poţadované mnoţství. 4 V druhém případě není zneuţívání léků spojeno s lékařskou praxí. K získání potřebného typu a mnoţství léku se pouţívají nezákonné postupy, jako jsou krádeţe v lékárnách, falšování lékařských předpisů, nákup na černém trhu Prekursor Prekursor je výchozí látka, z níţ vznikne chemickou přeměnou výsledný produkt. 4 NOŢINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. 1. Vydání. Praha : KLP Koniasch Latin Press, s. 45. ISBN X

17 1.4. Návyková látka Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné a psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 5 Návykové látky jsou vymezeny demonstrativně. Vymezení zahrnuje široký okruh látek, z nichţ některé jsou volně prodejné jako ředidla nebo čisticí prostředky Omamné a psychotropní látky Omamnými a psychotropními látkami jsou látky taxativně uvedené v přílohách 1 aţ 7 Zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. Lze o nich mluvit jako o látkách, u nichţ vzniká nebezpečí návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost Drogová závislost Můţeme hovořit o onemocnění, při kterém dochází k nezvladatelné, neodolatelné touze po opakovaném braní drogy, tendenci k jejímu zvyšování, existenci psychické a fyzické závislosti na určité droze vyjádřené přítomností abstinenčního syndromu. Psychická závislost je duševní stav vzniklý konzumací drogy projevující se přáním drogu opět poţívat. Můţe jít o pouhé přání, kterému lze odolat, či o neodolatelné a opakující se nutkání drogu uţít. Psychická závislost na droze je často závislostí na některé z okolností, které poţívání drogy provázely (určitá společnost, doba, prostředí, forma drogy či rituál spojený s jejím uţitím). Nelze pominout, ţe psychická závislost a její doprovodný pocit baţení (carving) je nejsilnějším faktorem, který vede k opakovanému uţívání drogy. Fyzická závislost je stav organismu vzniklý zpravidla dlouhodobějším a častým poţíváním určitého typu drogy (u některých drog můţe jít dokonce o krátkodobou konzumaci trvající několik týdnů, výjimečně i dnů). Po přerušení podávání drogy se projeví fyzická závislost v podobě abstinenčních příznaků trestního zákoníku č. 40/2009 Sb

18 1.7. Abstinenční syndrom Ve slangu absťák je soubor odvykacích příznaků. Abstinenční příznaky se vyskytují u kaţdé návykové látky. Některé jsou nenápadné, jiné jsou velmi dramatické a v krajním případě mohou ohroţovat i ţivot. Je jich celá řada pocení, slzení, rozšířené zorničky, zvýšená teplota, třes, husí kůţe, pocity horka a chladu, zívání, nespavost, úzkost, neklid, nevolnost, zvracení, zácpa, pokles krevního tlaku, epileptický záchvat nebo touha po droze Úzus, abúzus, misúzus Úzus je uţívání drogy ve shodě s normativními zájmy jednotlivce a společnosti. Uţívání drog v omezeném kontrolovaném mnoţství, které nepoškozuje zdraví, nepůsobí rušivě na chování člověka, neohroţuje mezilidské vztahy a ekonomické poměry jednotlivce ani jeho rodiny, u dětí a mladistvých nenarušuje vývojový proces. Abúzus (zneuţívání) je nadměrné uţívání drog nebo jejich uţívání za nepřijatelné situace (v těhotenství, při práci s dětmi a mladistvými). Abúzus nepříznivě ovlivňuje fyzický a duševní vývoj člověka. Rozeznává se abúzus s návykem a abúzus bez návyku. U abúzu člověk netíhne k droze, můţe se svobodně rozhodnout, jestli drogu pouţije, či nikoliv. U abúzu s návykem jedinec drogu nutně potřebuje, tíhne k ní, nemůţe se jiţ zcela svobodně rozhodnout, zda si drogu dopřeje, či nikoli. Mnohdy si ji nedokáţe odepřít. Misúzus je nevhodná aplikace léků (nikoliv drog)

19 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ PROBLEMATIKY 2.1. Mezinárodní dohody a drogy v legislativě před 2. světovou válkou Počátkem 20. století dochází k nárůstu uţívání drog a expanzi ilegálního obchodu s nimi. Poprvé se začínají objevovat základy celosvětové spolupráce v oblasti kontroly drog. Společnost národů se stala garantem této snahy. V roce 1909 se konala v čínské Šanghaji mezinárodní konference věnovaná problematice omamných látek, tzv. Opiová komise. Zástupci 13 zúčastněných států přijali usnesení, ve kterém ţádali postupné omezení kouření opia, zastavení pašování drog a exportu opia na území, které s tím nesouhlasí. V roce 1912 byla v nizozemském Haagu sjednána první mezinárodní dohoda o drogách nazvaná Mezinárodní opiová konvence (vyhlášena pod č. 159/1922), která stanovila zásadu v oblasti mezinárodní spolupráce při kontrole narkotických drog, ţádala zákonná opatření na kontrolu výroby a distribuce opia a zásadu, ţe narkotické drogy (opium, morfium a kokain) budou uţívány pouze pro medicínské a zákonné účely. ČSR přistoupila na konvenci podepsáním Versaillské smlouvy (prováděcími předpisy k ní byly zákon č. 128/1923 Sb. z. a n., vládní nařízení č. 147/1925 Sb. z. a n.) V období mezi válkami byly v Ţenevě podepsány tři významné konvence. V roce 1925 to byla Mezinárodní opiová úmluva (vyhlášena pod č. 147/1925), která zavazovala vlády, aby podávaly Stálému výboru roční statistické zprávy o výrobě opia, koky a kannabis a čtvrtletní zprávy o dovozu a vývozu drog. V roce 1931 byla sjednána Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek (vyhlášena pod č. 173/1933), která určovala potřebu drog pro jednotlivé státy a zavazovala je, aby nepřekračovaly stanovené maximum. V roce 1936 byla podepsána Úmluva o potlačení nezákonné dopravy nebezpečných látek, která byla první výzvou k přísnému trestání osob zapojených do nezákonné přepravy drog. ČSR tuto smlouvu podepsalo, ale nestalo se její smluvní stranou. Předválečná právní úprava boje proti zneuţívání omamných látek na našem území byla završena opiovým zákonem č. 29/1938. Na základě 1 opiového zákona bylo stanoveno,

20 ţe úřednímu dozoru se podrobují výroba, zpracování, příprava, rozdělování, obchod, dovoz, průvoz a vývoz omamných a psychotropních látek. Byl zde podán výklad základních pojmů a zavedena povinnost zapisovat drogy do opiových registrů. Za porušení poţadavků byly v opiovém zákoně přesně stanovené sankce, které byly podle závaţnosti rozděleny na přestupky, přečiny a zločiny. Přestupky postihovaly okresní úřady, které vedle pokuty Kč mohly uloţit i vězení aţ do 5 měsíců. Látku, jeţ byla předmětem přestupku, přečinu a zločinu, mohly prohlásit za propadlou bez ohledu na to, komu náleţela. Přečiny a zločiny řešily soudy. Za přečin podle opiového zákona mohl soud uloţit trest hrubého vězení od 3 měsíců do 3 let a peněţitý trest od do Kč. Za zločin pak vězení od 1 roku do 5 let a peněţitý trest od do Kč. Odsouzeným mohl být na čas uloţen policejní dohled Mezinárodní dohody a drogy v legislativě po 2. světové válce Na konci 2. světové války došlo k omezení přílivu drog do Evropy díky přerušení tranzitních cest drog, nedostatku surovin pro výrobu, cenzuře zásilek z ciziny. Omamné látky byly čím dál tím draţší a toxikomani měli méně prostředků na zakoupení dávky. Komise pro narkotické látky převzala po druhé světové válce otázky mezinárodní kontroly drog. V roce 1961 byla v New Yorku sjednána Jednotná úmluva o omamných látkách, která nahradila většinu dosavadních mezinárodních úmluv, mimo jiné i úmluvy z roku 1912, 1925, ČSR podepsala úmluvu ještě téhoţ roku, v platnost pak vstoupila v roce 1964 (byla vydána jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb.). V roce 1971 byla ve Vídni sjednána Úmluva o psychotropních látkách, která reagovala na nárůst nezákonného obchodu a abúzu psychotropních látek koncem 60. let mimo jiné tím, ţe formulovala trestní ustanovení na tato jednání, i kdyţ se stanovením subsidiarity vůči vnitrostátním úpravám signatářských států. U nás byla publikována jako vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 62/1989 Sb. V roce 1972 byl ve Vídni podepsán Protokol, který pozměnil Jednotnou úmluvu o omamných látkách z roku 1961, vyhlášený ve sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 458/1991 Sb. Protokol posílil úlohu Mezinárodního úřadu pro

Drogové trestné činy

Drogové trestné činy Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Drogové trestné činy Bakalářská práce Autor: Markéta Ptáčníková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Vladimíra Štejrová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Vladimíra Štejrová Studijní

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Teenagers drug experience

Teenagers drug experience TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský a studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

Drogy a drogové závislosti jako morální problém

Drogy a drogové závislosti jako morální problém MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Drogy a drogové závislosti jako morální problém Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora

Více

ZÁVISLOST NA NEALKOHOLOVÝCH DROGÁCH A PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI NON-ALCOHOLIC-DRUG ADDICTION AND DELINQUENCY

ZÁVISLOST NA NEALKOHOLOVÝCH DROGÁCH A PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI NON-ALCOHOLIC-DRUG ADDICTION AND DELINQUENCY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor Penitenciární péče -

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Tereza Veverková Drogová závislost na pervitinu a její léčení Vedoucí: Mgr. Martin Jelínek 2012 Prohlášení 1. Prohlašuji,

Více

Trestná činnost mladistvých

Trestná činnost mladistvých Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Trestná činnost mladistvých Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce : Miroslav Paraska Právní administrativa v podnikatelské sféře JUDr. Miroslav Čapek

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže

Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže Bakalářská práce Autor: Obor: Barbora Pyšková Ekonomika a

Více

CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 1 Návykové látky drogy Uţívání návykových látek lze povaţovat za rizikové chování, na kterém se podílí

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Návykové látky mezi zlínskými skauty

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Návykové látky mezi zlínskými skauty CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Návykové látky mezi zlínskými skauty Téma práce: Návykové látky mezi zlínskými skauty Jan Chmelař Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská

Více

CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 1 Návykové látky drogy Uţívání návykových látek lze povaţovat za rizikové chování, na kterém se podílí

Více

Marihuana, kam to všechno vede?

Marihuana, kam to všechno vede? STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A SOU PROSTĚJOV, LIDICKÁ 4 (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) Marihuana, kam to všechno vede? (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) (pozn. nemusí se shodovat stránky přesně s originální prací) JAN LAVRINČÍK

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Radka Všahová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Radka Všahová Studijní obor:

Více

NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA

NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora Winklerová

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Téma práce: Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ BEHAVIOR DISORDERS

PORUCHY CHOVÁNÍ BEHAVIOR DISORDERS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogika Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept CO DĚLAT, KDYŢ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 1 Návykové látky drogy Uţívání návykových látek lze povaţovat za rizikové chování, na kterém se podílí

Více

MLÁDEŢ A ALKOHOL YOUTH AND ALCOHOL

MLÁDEŢ A ALKOHOL YOUTH AND ALCOHOL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Penitenciární práce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Požívání alkoholu a tabákových výrobků u žáků druhého stupně ZŠ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: PaedDr. Libuše

Více

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková Psychická závislost u uživatelů konopných drog Lucie Římáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci s názvem Psychická závislost u uživatelů konopných drog uvádím stručný popis konopí

Více

Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál

Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BRUNTÁL HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Vydavatel: Citadela, o.s. Bruntál Vydání:

Více

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Vlasta Kušová Ekonomika

Více