Návod k použití pro Ovinovací stroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití pro Ovinovací stroj"

Transkript

1 Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení - spotřeba balicího materiálu díky průtažné fólii, která má schopnost se několikanásobně protáhnout, je velmi nízká stroje mají již v základním vybavení mechanické nebo elektromagnetické předepínání fólie všechny typy strojů mají certifikaci "CE" 89 / 392

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Před používáním stroje nebo prováděním údržby si velmi pečlivě pročtěte následující pokyny: Před použitím - přečtěte si instrukce týkající se seřízení stroje (viz část 1); - zkontrolujte všechny bezpečnostní zábrany na stroji a okamžitě vyměňte opotřebované nebo rozbité díly za originální náhradní díly; - ujistěte se, že na stroji nebyly ponechány žádné předměty nebo nástroje, a že vlastní stroj je dokonale čistý; - pročtěte si velmi pozorně příručku k obsluze, údržbě a seznam náhradních dílů; - přečtěte si všechny nálepky a štítky upevněné na stroji. Při používání - nenoste takový oblek, který by se mohl zaplést do pohyblivých součástí stroje; - nevkládejte ruce nebo jakékoli předměty do pracovního prostoru stroje; - nezatěžujte stroj těžšími bednami, než doporučuje výrobce. Po použití - vždy zastavte elektrický motor stlačením červeného tlačítka vypínače; - vypněte napájení elektrickým proudem a dodávku stlačeného vzduchu. BEZPEČNOSTNÍ NORMY PŘI ÚDRŽBĚ - Respektujte pravidla údržby uvedená v této příručce (viz oddíl 4); - neopravujte, nepromazávejte a neseřizujte stroj, jestliže je právě v provozu; - předtím, než odstraníte ochranné kryty, odpojte vždy elektrický proud a dodávku stlačeného vzduchu; - nepoužívejte na stroji neoriginální díly; - vždy používejte originální náhradní díly. UŽITEČNÉ RADY - Vždy používejte odpovídající systémy elektrického připojení; - neodstraňujte nebo nezakrývejte štítky aplikované na stroji; - vyměňte poškozené štítky nebo již nečitelné štítky; - v případě potřeby kdykoli konzultujte Příručku k obsluze a údržbě; - uložte si ve vašem archívu číslo kódu tohoto katalogu, abyste v případě jeho ztráty mohli požádat o další kopii.

3 POZOR: Pro správné fungování stroje doporučujeme periodicky ověřovat dokonalé utažení matic a šroubů, přesné nastavení rychlosti pohybů aktivovaných pneumatickým systémem, a udržovat stroj v čistotě. Analýza zbytkových rizik - Dávejte pozor na otáčení plošiny. - Dávejte pozor na pohyby vozíku s držákem cívky a na pohyby jednotky lisu. Popis RONDA BETA PLUS je praktický a spolehlivý stroj na balení palet. Jedním z nejmodernějších a nejrozšířenějších systémů pro balení palet je systém s průtažnou fólií, který je navíc extrémně laciný a nabízí vysoký stupeň ochrany. Provoz Pracovní cyklus BETA PLUS se skládá z následujících kroků: 1. umístění palety na otočný stůl; 2. ruční připevnění fólie k paletě; 3. spuštění ručního balícího cyklu; 4. uříznutí fólie a uvolnění palety. Rozměry cívky Stroj může používat různé typy cívek s následujícími rozměry (Obr.1) : A vnitřní průměr cívky: 76.2mm; B vnější průměr cívky: cca 300mm; C výška cívky: cca 500mm; S tloušťka fólie: standardní; Hmotnost fólie: cca 17 kg; Hlavní druhy fólií, které je možno použít: a) průtažná jednostranně lepící fólie (Obr.2 poz.1); b) průtažná oboustranně lepící fólie (Obr.2 poz.2); POZOR: S cílem získat dobré výsledky z pohledu správného ochranného utěsnění a dynamické pevnosti, doporučujeme používat pouze jakostní fólie.

4 Rozměry a hmotnost palety Rozměry palety Balící stroj RONDA BETA PLUS může obecně balit palety s dále uvedenými celkovými rozměry (Obr.3): - šířka: max. 1000mm (1200 mm volitelně); - délka: max. 1200mm; - výška: max. 2250mm. Hmotnost palety - Minimální: je možno balit zvláště lehké palety za předpokladu, že bude použita jednotka Lisu. - Maximální: 2000 kg. (2500 kg volitelně) Technické údaje Hmotnost stroje cca 380 kg Přibližná hmotnost včetně balení cca 550 kg Rozměry včetně obalu D x Š x V mm 3100 x 1700 x 800 Instalovaný výkon Max. povolený tlak Doporučený tlak Spotřeba vzduchu na cyklus (při 4 bar pro balící cyklus s lisem) Kvalita vzduchu 0,8 kw Stupeň krytí motoru IP 54 Provozní teplota Rychlost otáčení otočného stolu Napájecí napětí 7 bar nebo 7 x 10⁵ Pa 6 bar nebo 6 x 10⁵ Pa 11,5 NI při 4 bar Suchý a filtrovaný při prahové hodnotě filtrování přibližně 50 mikronů min. +5 C / max. +35 C 10 otáček/min. Třífázové + N

5 Rozměry stroje A (mm) min. 930 max min max. 2450

6 Nastavení stroje pro použití Předběžné činnosti Po vybalení stroje z jeho obalu (Obr. 1) se ujistěte, že: - v obalu nezůstaly žádné díly: - všechny motouzy, přidržující části stroje na jejich místě, byly odstraněny; - Příručka pro použití a údržbu spolu s EC Prohlášením o shodě (Obr. 1, pol. 1). Nahlaste jakékoli škody způsobené při přepravě. Identifikační číslo stroje Při konzultacích s výrobce uveďte vždy VÝROBNÍ ČÍSLO a MODEL stroje (obr. 2).

7 Přemístění a ustavení Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku pod stroj (Obr.3 poz.1) a nadzvedněte jej s dolních palet. Umístěte stroj tak, aby byl kolem stroje na každé straně dostatečně široký volný prostor pro operátora (nejméně 80 cm) (Obr.3). POZOR: Když je stroj usazen ve své poloze, ubezpečte se, že otočná platforma stolu zůstává plošně na podlaze (Obr.3). NIKDY NEUSAZUJTE STROJ PODKLÁDÁNÍM KLÍNŮ POD JEHO KONSTRUKCI. POZOR: Aby mohl stroj pracovat správně, umístěte jej na rovné podlaží. Montáž sloupku Při montáži sloupku postupujte následovně: 1 otočte horní část sloupku s ohledem na upevnění do základny, jak je vyobrazeno na Obr. 4; 2 připevněte sloupek k základně pomocí osmi M8 šroubů a osmi pružinových podložek, dodaných spolu se strojem.

8 Montáž jednotky lisu (dodávané příslušenství) Při montáži jednotky lisu postupujte následovně: 1- Otočte sloupek a zvedněte jej do horizontální polohy (viz strana 18); 2- Pomocí šroubů M6x12 (Obr. 5 poz. 2) připojte nosnou desku válce (Obr.5 poz.1); 3- Nastavte sloupek do vertikální polohy (viz strana 18); 4- Uvolněním upevňovacích šroubů sejměte kryt sloupku (Obr.6 pos.1); 5- Pomocí dvou šroubů M8x20 (Obr.6 poz.2) a matic umístěte a připevněte vodítko pojezdu vozíku; 6- Dokončete montáž kluzného vedení jeho připevněním pomocí šroubů M8x20 (Obr.6 poz.3) do maticových vložek; 7- Vraťte zpět kryt sloupku (Obr.6 poz.1); 8- Připevněte válec k desce (Obr.5 poz.1) pomocí šroubů M10x20 (Obr.7 poz.1); 9- Nadzvedněte vozík lisu a zasuňte jej seshora do vodítka (Obr. 8); 10- Pomocí speciálního dodaného šroubu (Obr. 9) zahákněte kloubovou hlavu pneumatického válce k vozíku ; 11- Sjeďte s vozíkem lisu dolů na válec; 12- Připojte rameno lisu k vozíku pomocí čtyř šroubů M8x60 podle vyobrazení na Obr. 10.

9

10 Připojení tlakového vzduchu k jednotce lisu Připojte pneumatickou jednotku (Obr.11 poz.1) ke kluzným saním vozíku (Obr.11 poz.2); - Obě zbývající volné trubky pneumatické jednotky připojte k regulátorům (Obr.11 poz.3) na válci.

11 Ovládací prvky a nastavení (obr. 12) 1) Ovládací panel 2) Přepínací volič ZAP/VYP lisu 3) Reduktor regulace síly aktivace lisu 4) Měřidlo tlaku síly aktivace lisu 5) Měřidlo tlaku vzduchu 6) Filtr reduktoru regulace tlaku vzduchu 7) Kohout přívodu vzduchu k lisu 8) Síťová zásuvka stroje 9) Jednotka lisu (volitelný doplněk) 10) Horní mezní spínač cívky (FCS) 11) Ruční kolečko regulace tření cívky 12) Fotočlánek snímání výšky palety 13) Dolní mezní spínač cívky (FCD) 14) Dolní mezní spínač otočení základny (FCP)

12 Popis ovládacího panelu 1) Hlavní vypínač 2) Kontrolka přiváděného napětí 3) Displej pro zobrazení počtu otáček 4) Tlačítko pro nastavení počtu otáček kruhu když je vozík ve své horní poloze při automatickém režimu 5) Tlačítko pro nastavení počtu otáček kruhu když je vozík ve své dolní poloze při automatickém režimu 6) Přepínací volič pro volbu ručního režimu 7) Přepínací volič pro volbu automatického režimu 8) Tlačítka pro spuštění a zastavení stroje 9) Tlačítka pro stoupání a klesání cívky v ručním režimu 10) Potenciometr pro regulaci rychlosti pro stoupání a klesání cívky 11) Potenciometr pro regulaci rychlosti kruhu 12) Tlačítko pro napájecí okruh 13) Hřibovité tlačítko nouze 14) Volba balicího cyklu.

13 Připojení k elektrické síti UPOZORNĚNÍ: Před vlastním připojováním stroje k elektrické síti se nejprve ujistěte, že hlavní vypínač je přepnut do polohy 0 (Obr. 14). - Stroj je poháněn z jednoho třífázového motoru, který může mít různá napětí a frekvence (viz přiložený výkres elektrického zapojení). - Ujistěte se, že napájecí napětí stroje je stejné, jako je napětí vaší sítě. Toto napětí je uvedeno na typovém štítku (viz Obr.15). - Připojte napájecí kabel k zástrčce dodané spolu se strojem v souladu s přiloženým elektrickým schématem. - Zastrčte zástrčku do zásuvky stroje (Obr.16). - Při provozu v ručním režimu zkontrolujte, zda se otáčí otočný stůl (Obr.17) ve správném směru. Pokud se třífázový motor otáčí v nesprávném směru, zaměňte vzájemné zapojení dvou fázových vodičů v zástrčce. Napájecí napětí tři fáze plus nulový vodič.

14 Připojení pneumatického okruhu (pouze pro stroje vybavené jednotkou lisu) POZOR: Abyste zabránili náhlé aktivaci pneumatického systému, ujistěte se, že v okamžiku připojování stroje k rozvodu stlačeného vzduchu je ventil uzavřen (vložka ventilu směrem dolů) (Obr.18). - Propojte konektor přívodu vzduchu stroje s rozvodem stlačeného vzduchu pomocí trubky o průměru 10/8 (Obr.19). DŮLEŽITÉ: Nedoporučuje se používat trubky s vnitřním průřezem menším než 0,5 cm2 (průměr 8 mm). - Posunutím vložky ventilu směrem nahoru přivedete do pneumatického systému stroje stlačený vzduch (Obr.20); pozor aby nedošlo k posunutí jednotky lisu. - Pomocí regulátoru tlaku (Obr.21, poz.a) nastavte hodnotu tlaku na 7 bar (7x105Pa); - Pomocí regulátoru tlaku (Obr.21, poz.b) nastavte tlak válce jednotky lisu na hodnotu 4 bar (4x105Pa). (Pokud jde o zapojení pneumatického okruhu, viz přiložené schéma).

15 Montáž cívky průtažné fólie Při montáži cívky průtažné fólie postupujte následovně: - Umístěte cívku průtažné fólie na jednotku držáku cívky (Obr.22 poz. 2), přičemž opatrně nasaďte střed vnitřního jádra do dolního pouzdra (Obr.22 poz. 1); - namontujte horní středící pouzdro na cívku podle vyobrazení na Obr.22 poz. 3; DŮLEŽITÉ: Obzvláště pozorně je třeba postupovat v případě, kdy se používají cívky s průtažnou fólií lepicí jen po jedné straně a zajistit, aby byla cívka orientována při nasazení na držák cívky způsobem, který zajistí, že lepivá strana (STICKING) fólie bude ve styku s paletou (Obr.23).

16 Spuštění stroje Přepněte přepínač ZAP/VYP do polohy I (Obr.24, poz.1); - Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájecího napětí (Obr.24, poz.2) - Zatlačte vložku ventilu směrem nahoru pro přivedení stlačeného vzduchu přes ventil do systému (Obr.25) (Pouze u strojů vybavených jednotkou lisu). - Vypněte tlačítko NOUZE tak, že jej otočíte po směru hodin. ručiček (Obr..24, poz.3); - Stiskněte tlačítko pro napájecí obvod (Obr.24 poz.4). V tomto okamžiku je stroj připraven pro start RUČNÍHO nebo AUTOMATICKÉHO pracovního cyklu. Nastavení na ovládacím panelu Pomocí některých tlačítek na ovládacím panelu lze regulovat následující: - Počet otáček stolu během balení horní (Obr.26, poz.l) a dolní (Obr.26, poz.2) zony; - potenciometr (Obr.26 poz.3) je možno použít pro nastavení počtu otáček otočného stolu když je vozík v horní a dolní poloze; - potenciometr (Obr.26 poz.4) lze požít pro nastavení rychlosti stoupání /klesání cívky během pracovního cyklu. POZOR: Tuto regulaci je možno provádět pouze v automatickém režimu.

17 Ruční cyklus - Spusťte stroj způsobem popsaným v odstavci 2.12; - Umístěte paletu na kruh a uchytněte konec fólie k základně palety; - Nastavte napnutí fólie způsobem popsaným v odstavci 3.1; - Stiskněte tlačítko pro ruční režim (Obr.27, poz.1) - Otočte volič pro pokles lisu (volitelný doplněk) (Obr.28, poz.1); - Stiskněte tlačítko pro start otáčení kruhu (Obr.27, poz.2); - Pomocí příslušných tlačítek vyjeďte s vozíkem cívky nahoru a sjeďte dolů (Obr.27, poz.3); - Poté pomocí příslušného tlačítka zastavte otáčení kruhu (Obr.27, poz.4); - Přepněte volič opět do polohy pro stoupání lisu (volitelný doplněk) (Obr.28, poz.1); - Ručně ustřihněte průtažnou fólii; - Odstraňte paletu z kruhu.

18 Nastavení Nastavení spojky cívky Kdykoli je potřeba pevněji utáhnout balící fólii kolem palety, a tím ušetřit materiál, je možno odvíjení cívky potřebně změnit otáčením ručního kolečka (Obr.1, poz.1), které ovládá spojku umístěnou pod kolečkem a ta brzdí fólii a současně ji napíná.

19 Likvidace POZOR: Vyřazení z provozu a likvidace musí být provedeny pracovníky se specializací v elektrických/pneumatických a mechanických zařízeních. Před zahájením likvidace zajistěte kolem stroje dostatečně velký a čistý prostor, aby mohli pracovníci pracovat bez dodatečných rizik, vytvořených obklopujícím prostorem. Při rozebrání stroje postupujte následovně: - ujistěte se, že vozík cívky je v dolní zdvihové poloze; - zastavte stroj; - odpojte jej od elektrické sítě; - odpojte jej od systému dodávky stlačeného vzduchu. - sejměte jednotku lisu (viz Část 2 odstavec 5). - vyšroubujte osm drážkových šroubů M8x20 v základně sloupku (viz Část 2 odstavec 4). - položte sloupek do vodorovné polohy, natočený směrem k závěsu ve své základně (viz Část 2 odstavec 4). - připravte stroj pro možný transport upnutím sloupku k platformě a upevněním pohyblivých částí. Pro možnou likvidaci stroje opakujte stejné operace jako ty popsané pro vyřazení stroje z provozu. - Roztřiďte různé díly podle druhu jejich materiálu (kov, plasty, pryž, apod.) a dopravte je do výběrové sběrny odpadů. POZNÁMKA: V případě likvidace stroje musí být dodrženy platné zákony v zemi uživatele. Údržba Obecná pravidla údržby Není to žádná zvláštní preventivní údržba, ale je dobrým zvykem pravidelně kontrolovat stav hlavních částí stroje (řemen zvedání vozíku, řemen pohonu otočného stolu apod.) DŮLEŽITÉ: Při výměně opotřebených dílů dodržujte přesně sekvenci operací jako u montáže nového dílu, zobrazenou na obrázcích. Opotřebené díly vyměňujte vždy za díly originální, aby se předešlo neefektivnímu provozu a poškození stroje. POZOR: Veškeré práce na údržbě musí být prováděny zkušenými pracovníky v oblasti mechanické údržby a pouze až po vypnutí pneumatických a elektrických systémů. Vypouštění kondenzátu Vypouštějte každý kondenzát, který se může nahromadit ve filtru, umístěném pod hlavním regulátorem tlaku (Obr.1).

20 Kontrola napnutí a výměna řetězu pohonu otočného stolu a) Zkontrolujte napětí řetězu pohonu otočného stolu následujícím způsobem: - vyšroubujte šrouby a sejměte ochranu řetězu (Obr. 2); - zkontrolujte napětí řetězu mírným tahem za řetěz (Obr.3); - v případě potřeby nastavte napětí řetězu tak, že uvolníte šrouby upevňující ozubené kolečko a kolečko posuňte podle potřeby tak, aby byl řetěz správně napnut a kolečko utáhněte (Obr.4); - vraťte zpět ochranu řetězu; b) Výměna řetězu pohonu otočného stolu. Řetěz pohonu otočného stolu vyměňte následujícím způsobem: - vyšroubujte šrouby a sejměte ochranu řetězu (Obr.2); - vyšroubujte šrouby zajišťující kladku a zatlačte ji směrem ven ze stroje, aby se uvolnilo napětí řetězu (Obr.5); - vyšroubujte šrouby zajišťující otočný stůl (Obr.6); - pomocí vhodného háku nadzvedněte otočný stůl a vyměňte řetěz (Obr.7); - usaďte otočný stůl zpět na jeho místo a nastavte napětí řetězu způsobem popsaným v bodě a.

21

22 Výměna kol platformy Podle počtu odpracovaných hodin se mohou opěrná kruhu opotřebovat. Při jejich výměně postupujte následovně: - vyšroubujte upevňovací šrouby kruhu (Obr. 6); - pomocí vhodného servisního háku nadzvedněte kruh (Obr. 7); - vyšroubujte pojistnou matici čepu kola a vyjměte sestavu kola z jeho krytu (Obr. 8); - vyjměte čep z kola, vyměňte kolo a vraťte sestavu zpět do jejího krytu (Obr. 9); - zpětně smontujte kruh. Výměna kotouče spojky cívky Pokud se zjistí závady ve funkci spojka-jednotka cívky, bude možná nutno vyměnit kotouč. Při výměně postupujte následovně: - vyšroubujte regulační kolečko (Obr.10 poz.1); - vyjměte desku (Obr.10 poz.2); - vyjměte jednotku tlačný kotouč-pružina (Obr.10 poz.3); - s použitím vhodného šroubováku vyjměte kotouč spojky (Obr.11); - namontujte nový kotouč; - zpětně smontujte v daném pořadí tlačný kotouč, pružina, podložka, deska a ruční kolečko.

23 Výměna řemenu zvedací cívky Po určitém počtu provozních hodin dojde k opotřebení řemenu zvedání cívky. Při jeho výměně postupujte následovně: - Vypněte elektrické napájení a uzavřete přívod stlačeného vzduchu; - ručně zvedněte vozík cívky aby se uvolnily oba mezní spínače a s vozíkem sjeďte pomalu dolů, při aktivovaném bezpečnostním mechanizmu; - sejměte horní kryt (Obr.12 poz.1) sloupku; - zpětně zapněte elektrické napájení; - v ručním provozním režimu (Obr.12 poz.2) odviňte řemen tak, aby se uvolnily oba šrouby (Obr.12 poz.3), které připevňují řemen k bubnu; - vypněte elektrický systém; - vyjměte oba šrouby a sejměte řemen s bubnu; - demontujte pohonný válec řemenu (Obr.13 poz.1), a elektricky odpojte a poté vymontujte také mezní spínač (Obr.13 poz.2); - ručně sejměte jednotku cívky se sloupku (Obr.13); - sejměte starý řemen z jeho uchycení a nasaďte nový řemen, přičemž se ujistěte že je šroub M12x140 utažen (viz Obr.14); - zpětně namontujte jednotku cívky na sloupek a zahákněte ji do bezpečnostních štěrbin v poloze, která umožňuje smontování mezního spínače a pohonné jednotky (Obr.15); - zpětně namontujte jednotku pohonu válce, elektricky připojte a smontujte mezní spínač (Obr.15); - pomocí dvou šroubů připevněte konec pásu k bubnu jak je vyobrazeno na Obr. 16; - vraťte zpět kryt sloupku (Obr.16 poz.1); - znovu zapněte elektrický systém a otevřete přívod vzduchu do pneumatického okruhu; - v ručním režimu(obr.16 poz.2) naviňte řemen na buben, čímž se uvolní jednotka cívky z bezpečnostních štěrbin; - projeďte vozíkem celou dráhu nahoru a dolů, aby se mohl řemen usadit POZOR: Tato činnost musí být svěřena zkušeným pracovníkům údržby.

24

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

imx 50B imx 50BT imx 50BB

imx 50B imx 50BT imx 50BB NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ imx 50B imx 50BT imx 50BB ED. 05-2013 CS ORIGINÁLNÍ NÁVOD Dok. 10042009 Ver. AA Popisy obsažené v této publikaci nejsou závazné. Firma si proto vyhrazuje právo kdykoli a bez předešlého

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Návod k používání a katalog ND pro kladecí zařízení SU-LEE FA-200

Návod k používání a katalog ND pro kladecí zařízení SU-LEE FA-200 Návod k používání a katalog ND pro kladecí zařízení SU-LEE FA-200 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před používáním nebo opravou páskovače se seznamte s bezpečnostními pokyny. 1. Před zahájením činnosti zajistěte ochranu

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

FIMOP COMMERCIAL AUTOSCRUBBER NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

FIMOP COMMERCIAL AUTOSCRUBBER NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ FIMOP COMMERCIAL AUTOSCRUBBER NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PŮVODNÍ NÁVOD - DOK. 003 - Ver. AA - 06-20 OBSAH SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU... 2 SYMBOLY POUŽITÉ NA ZAŘÍZENÍ... 2 ÚČEL A OBSAH NÁVODU... 3 KOMU JE

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6. Automatický podavač nýtů

Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6. Automatický podavač nýtů Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6 Automatický podavač nýtů Návod na obsluhu RP 4 / 5 / 6 Podavač trhacích nýtů Tento automatický podavač nýtů navíc ještě uvolňuje jednu ruku na práci, takže produktivita práce

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. PARKin. příjezdový sloupek

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. PARKin. příjezdový sloupek UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PARKin OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Příjezdový sloupek PARKin... 4 3 Vnější rozměry příjezdového sloupku... 5 4 Popis příjezdového sloupku... 6 4.1 Displej... 7 4.2 Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání Radlice ASR - 1000 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

KDR 501 formátovací pila ~ spodní frézka

KDR 501 formátovací pila ~ spodní frézka KDR 501 formátovací pila ~ spodní frézka kombinovaný stroj Překlad původního návod k používání aktualizace 6 / 2012 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Nosnost 9354 9355 9356 9357 9358 9359 4 7 7 0 0 4 4 8 8 5 Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 000 5 5,8 000 5,5 6,3 000 5,5 6,3 000 6,5 7,3 000

Více

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

KK 546 Základy plánování

KK 546 Základy plánování KK 546 Základy plánování Základní informace: Instrukce pro kulový kohout 546 s ručním ovládáním V tomto manuálu jsou popsány příklady špatného zacházení. Přečtěte si návod pozorně a vždy ho dodržujte za

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Návod na použití Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000 Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! MTD EB 1000 Elektrický křovinořez

Více

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční servis: METABO s.r.o. Královická 1793 Brandýs n/l

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

OBSAH. Důležité: Pro zapojení motorů SASSI typu AC1 VVVF a AC2 postupujte podle schématu umístěném ve svorkovnici - 1 -

OBSAH. Důležité: Pro zapojení motorů SASSI typu AC1 VVVF a AC2 postupujte podle schématu umístěném ve svorkovnici - 1 - OBSAH UPOZORNĚNÍ....str. 31 Všeobecné technické informace....str. 32 Převodovka TORO - řez rychloběžnou částí... str. 33 Identifikační štítky pro převodovky a motory....str. 34 Otevírání překližkových

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

(CS) Překlad původního návodu k používání

(CS) Překlad původního návodu k používání (CS) Překlad původního návodu k používání XK0054D1.fm Betriebsanleitung DEUTSCH DEUTSCH 1. Das Gerät im Überblick 9 10 1 8 7 6 2 5 4 3 1 Verdichter 2 Druckbehälter 3 Ablass-Schraube für Kondenswasser 4

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013 Uživatelský manuál Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola Momentum Model T a UpStart 1.vydání únor 2013 Doporučujeme důkladné seznámení s tímto manuálem před použitím vašeho elektrokola UKAZATEL ÚROVNĚ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ 1 Upozornění Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. Zdroj napětí Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více