VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002"

Transkript

1 VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

2 VARIA IX Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok december 1999) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

3 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava

4 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava Vedecký redaktor Doc. PhDr. Slavomír Ondrejoviè, CSc. Recenzent Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.

5 Obsah Mira Nábìlková: Úvodné slovo... 7 Jozef Štefánik: Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne?... 9 Miloslav Vojtech: V zajatí básnických konvencií. Interpretácia básne Bohuslava Tablica Užívání života Peter Karpinský: Pokus o historickú a jazykovú analýzu diela Pavla K. Kadáka Mister Papuèa a Missis Papuèana Ladislav Janovec: Sémantická charakteristika barev a jejich použití v díle Jaroslava Seiferta pokus o lingvistickou interpretaci ¼udmila Buzássyová: Gramatické myslenie Jána Herke¾a v diele Elementa universalis linguae Slavicae Jana Grusková: Miesto papyrusových a pergamenových fragmentov v textovej kritike Démosthenovej 1. a 2. reèi proti Filippovi a ich prínos pre constitutio textus Katarzyna Zawilska: Elementy stylistyki w gazetach rêkopiœmiennych z XVII i XVIII wieku Juraj Rusnák: O ženách a mužoch: Poznámky o komunikaèných stereotypoch Markéta Slezáková: Role jednotlivých úèastníkù televizního diskusního poøadu jako typu institucionální komunikace Lucie Hašová: Kuføík a balíèek v televizních diskusních poøadech Albena Rangelova:Výkladové slovníky a uživatelská praxe Zdeòka Opavská: Postoje a preference uživatelù slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového prùzkumu Zdeòka Tichá: Øekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevøeným otázkám dotazníkového prùzkumu Michal Køístek: Zpùsoby vymezování stylové pøíznakovosti v lexiku (na materiálu souèasné èeštiny) ¼udmila Liptáková: Motivaèné východiská desubstantívnych slovies Juraj Mihálik: Arabské slová v európskych jazykoch Martina Husáková: Co to byl šteft? Sonda do lexika próz Zikmunda Wintra Jaromír Krško: Nieko¾ko poh¾adov na prezývkové vlastné meno Miloslava Vajdlová: Promìny koncepce Staroèeského slovníku Zlatuše Braunšteinová: Koncepce Staroèeského slovníku pro novou lexikografickou generaci Monika Javorská: K dotazníku pro terénní výzkum projektu Èesko-nìmecký a nìmecko-èeský slovník pro oblast cestovního ruchu (klíèové výrazy zemí EU) Eva Podráská: Nebarevná barevnost Svetlana Feèková: Analýza spontánneho reèového prejavu u detí

6 Miloš Mlèoch: K problematice rozvíjení ètenáøských dovedností dìtí s poruchou sluchu Martina Šmejkalová: Místo historické mluvnice v hodinách èeštiny na støedních školách v letech Darja Jakše: Pes v slovenskih in slovaških frazemih Maria Magdalena Nowakowska: Imiona psów rasowych w Polsce i na S³owacji Marcela Reslová: Aspekty pøítomného èasu v èeštinì a v angliètinì Karolína Skwarska: Záporový genitiv v souèasné èeštinì, ruštinì, polštinì a slovinštinì Lidia Wiatrowska: Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w jêzyku polskim i serbskim/chorwackim Pavla Šmídová: Uplatnìní øeckých a latinských komponentù prefixálního typu v nových slovech souèasné èeštiny Christina Dejkova: Kompozita v ornitologickém názvosloví bulharštiny a èeštiny Jana Kupcová: Syntakticko-sémantická podstata reflexivizácie subjektových slovies Iwona Kosek: O sk³adni czasowników dzwoniæ, telefonowaæ Giorgio Cadorini: K syntaxi založené na spontánních mluvených textech Andrea Rafayová: Ústna komunikácia v medicínskom prostredí Juliana Beòová: Funkènos ako jedno z hodnotiacich kritérii teórie jazykovej kultúry Petra Ryšavá: Slovesa v Životì Konstantinovì Carlos Alonso Hidalgo: Rozdiel medzi podmienkou a èasovým urèením. Fyzika a lingvistika Karol Furdík: Pojmové modelovanie Peter Kostelník: Získavanie informácií zhlukovou analýzou Juraj Furdík Karol Furdík: Slovotvorný slovník slovenèiny softvérové riešenie Marcela Grygerková: Pøekrucování jako podceòovaný slovotvorný zpùsob? Mária Šimková: Príslovky a èastice celkom, úplne vôbec

7 Milí kolokvialisti, dovo¾te, aby som Vás už po 9. raz v mene výboru Slovenskej jazykovednej spoloènosti pri SAV a Jazykovedného ústavu ¼. Štúra ako organizátorov podujatia privítala na našom kolokviu mladých jazykovedcov. Sme ve¾mi radi, že pokraèujeme ïalej v kontinuálnom kontakte, predstavovaní prác a diskusiách o nich, prièom, ako sami vidíte, resp. ako bolo zrejmé už z programu podujatia, tento rok sa vzh¾adom na prejavený záujem ukázal už aj organizaène nároèný z priestorových dôvodov sme sa museli presunú z tradiènej Chaty Univerzity Komenského sem, do priestorov chaty Meopty, ktoré majú svoje plusy aj neplusy niektoré špecifiká si možno všimnú na prvý poh¾ad, iné zistíte povedzme na izbách (ponúkajú napr. možnos skúma jazykovú stránku rozlièných miestnych grafitov ). Verím však, že tu bude dobre a že nám tieto zatia¾ neosvojené priestory poskytnú možnos vytvori si už tradiène pracovne a inak príjemnú, neformálnu atmosféru. Chcela by som tu jedným-dvoma slovami pripomenú to, èo možno nemusí by zrejmé z prípadného odstupu èasu (napr. pri èítaní jednotlivých roèníkov našich zborníkov, v ktorých bolo už dosia¾ uverejnených ve¾a zaujímavých prác), ale èo je ve¾mi skutoèné a èo si ako nie celkom samozrejmé (a pritom vskutku perspektívne) naozaj vážim: že sa nám kolokviom darí utvára a udržiava vz ahy v dos širokom spoloèenstve slovenských, èeských, ba v istej miere aj iných zahranièných mladých lingvistov a tematicky spriaznených mladých výskumníkov, vz ahy budované na spoloènom odbornom záujme, ale presahujúce aj zaò. Možno sa nieèo celkom osobné v takomto úvodnom slove ve¾mi nehodí, ale chcela by som Vám poveda aj to, aké bolo pre mòa dôležité cíti prejavenú blízkos mojich kolokvialistov pred rokom, keï mi bolo ažko vôbec nejako ís ïalej boli ste mi v nevratnej situácii straty oporou, za ktorú Vám aj takto, keï sme teraz spolu, ïakujem. Èosi o programe: množstvo príspevkov a z toho vyplývajúca èasová napätos nás stavajú pred celkom legitímnu otázku, èi by nebolo vhodné pracova v sekciách. Z už viackrát opakovanej koncepcie podujatia však vyplýva, že aj keï sa skracuje èas jednotlivých vystúpení, aj keï rozmanitos tém vyžaduje dos nároèné prelaïovanie sa 7

8 z problematiky na problematiku, ostávame pri našej tradiènej forme vychádzame z predstavy, že na tomto kolokviu skutoène ide o to da priestor na zoznámenie všetkým v celej aktuálnej šírke netematizovaného podujatia. Preto Vás prosím, aby ste dodržiavali vymedzený limit vystúpenia a v predpokladanom prípade komunikaèného záujmu využili potom (okrem tiež dos struènej oficiálnej diskusie ) veèerné èi iné nadväzné diskusné priestory, ktoré sa nám ponúkajú. A ešte dôležité: mám Vám odovzda pozdrav a želanie úspešnej práce od profesora Horeckého, ktorý sa po prvý raz na našom podujatí osobne nezúèastní, ale zdia¾ky nás sleduje. Rád by prišiel na budúci, jubilejný 10. roèník, ktorý sa uskutoèní aj v roku jeho osobného jubilea. Oèakávame ale, že naše rokovanie aj tento rok prídu podpori niektorí nekolokviálni kolegovia z JÚ¼Š SAV a FF UK, ochotní vstúpi do rozhovorov na rozmanité témy. Takže poïme pracova želám nám pekné a plodné dni. 1. december 1999 Mira Nábìlková Edièná poznámka. Zborník VARIA IX vychádza s èasovým sklzom (za ktorý sa všetkým ospravedlòujeme), prièom v òom z rozlièných dôvodov nie sú publikované všetky príspevky prednesené na kolokviu. Správa z kolokvia zachytávajúca celý priebeh podujatia bola uverejnená v Slovenskej reèi (S. Kotulièová: IX. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská reè, 65, 2000, s ). 8

9 Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne? Jozef Štefánik Filozofická fakulta UK, Bratislava Existuje v živote èloveka nejaké obdobie veku, poèas ktorého je jeho organizmus zvláš uspôsobený na osvojovanie si jazyka? Ak áno, èo sa stane, keï sa toto obdobie nevyužije, resp. premrhá? V prípade, že by existovalo, vz ahovalo by sa takéto obdobie iba na osvojovanie si prvého, t. j. materinského jazyka, alebo by to platilo aj vo vz ahu k uèeniu sa cudzích jazykov? Uèia sa malé deti cudzí jazyk ¾ahšie, rýchlejšie a hlavne lepšie ako staršie deti a dospelí? Je možné osvoji si aj v dospelosti cudzí jazyk na vysokej úrovni, dokonca na takej, že vás rodení hovoriaci nerozoznajú od iných svojich krajanov? A ak by to bolo možné, vz ahovalo by sa to na zvukovú aj písomnú formu cudzieho jazyka alebo by osvojenie si tohto druhého jazyka bez cudzieho prízvuku bolo vyhradené iba malým de om? 1 A na záver, v prípade, že by takéto obdobie, citlivé, optimálne alebo kritické existovalo, platilo by to aj pre slovenèinu, alebo by vedecký výskum takéto výsledky pre slovenský jazyk nepotvrdil, pretože na Slovensku je to tak? Myslíme si, že otázok už bolo dos, a teraz sa pokúsime aspoò na niektoré z nich odpoveda. Iba ve¾mi málo oblastí aplikovanej lingvistiky pri ahovalo a pri ahuje taký ve¾ký záujem nielen vedcov, ale aj uèite¾ov cudzích jazykov a širokej verejnosti ako práve hypotéza kritického obdobia. Zdanlivá ¾ahkos, s akou si malé deti osvojujú cudzie jazyky, motivovala mnohé výskumy v tejto oblasti v posledných približne tridsiatich rokoch. Aj keï vz ah mozgu a jazyka, resp. reèi bol už v minulosti predmetom záujmu viacerých vedných disciplín a zranenia mozgu a s nimi súvisiaca strata reèových schopností sa spomínajú už na papyrusovom zvitku z r pred n. l. (Dingwall, 1998), prvým, kto spojil názor o osvojovaní si cudzích jazykov na základe hesla èím skôr, tým lepšie s neuroplasticitou vyvíjajúceho sa detského mozgu, bol kanadský neurochirurg W. Penfield (1963). Výskum v oblasti vzájomného vz ahu mozgu a osvojovania si jazyka posunul ïalej v tom zmysle, že ako prvý vyslovil domnienku o možnej existencii neurologických obmedzení u ¾udí pokia¾ ide o osvojovanie si, resp. uèenie sa jazyka. Aj keï èasové obdobie rozhodujúce pre osvojenie si jazyka 1 V predkladanej štúdii sa nerieši rozdiel medzi osvojovaním si jazyka (ako prirodzeným a spontánnym procesom osvojovania si vedomostí a zruèností odohrávajúcim sa v prirodzenom prostredí napr. rodiny) a uèením sa (ako zámerným a vedomým procesom odohrávajúcim sa v umelo vytvorenom prostredí napr. školy porov. Krashen, 1981). Tieto èinnosti sú èasto previazané a kombinované. Okrem toho, viac nás zaujíma koneèná úroveò ovládania jazyka, ako spôsob jej dosiahnutia. Podobne tu dôsledne nerozlišujeme medzi termínmi druhý a cudzí jazyk, èo je inak bežné napr. v literatúre venovanej bilingvizmu (Baker, 1993). 9

10 presne nevymedzil, kládol ho do prvých desiatich rokov veku. Svoje domnienky založil okrem iného aj na zisteniach etológov, ktorí objavili èasové obmedzenia vz ahujúce sa na uèenie u zvierat. Všeobecne známe výskumy nosite¾ov Nobelovej ceny z r Karla von Frischa, N. Tinbergena so vèelami, resp. rybami, no najmä K. Lorenza (1979) a jeho pokusy s divými husami zistili a dokázali teóriu vpeèatenia (imprinting), zakladajúcu sa na existencii kritických raných fáz ontogenézy u týchto zvierat. 2 Vïaka èastým verejným prezentáciám jeho názoru o potrebe skorého zaèiatku osvojovania si cudzích jazykov de mi (prièom sám išiel príkladom so svojimi de mi), mohli by sme ho považova aj za otca imerzných programov v Kanade. O nieko¾ko rokov neskôr psycholingvista E. Lenneberg (1967) skúmal prípadové štúdie detí, ktoré prekonali afáziu spôsobenú poškodením mozgu v ranom veku alebo ktorým z dôvodu epilepsie èi nádoru odstránili èas mozgu. Pri porovnávaní podobných operácií mozgu u detí a dospelých zistil, že ak sa uskutoènia u detí vo veku 4 10 rokov, reèové funkcie u die a a sa obnovia a die a pokraèuje v reèovom vývine. Na základe týchto výskumov hovoril o existencii kritického obdobia pre osvojenie si jazyka, ktoré pod¾a neho súvisí s neskoršou stratou adaptability mozgu a schopnosti jeho reorganizácie. Vyjadril názor, že puberta predstavuje približnú vekovú hranicu ohranièujúcu úspešné osvojenie si (primárneho) jazyka a tiež obdobie, keï sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka zaène objavova cudzí prízvuk. 3 Možnú existenciu takéhoto kritického obdobia pre osvojenie si jazyka nepriamo potvrdzujú aj známe prípady detí, ktoré buï vyrastali samy (Victor), alebo ich vychovávali zvieratá (Kamala), èi duševne chorí rodièia (Genie). Absencia primeraných reèových vzorov a možností komunikácie v ich ranom veku odrazila sa v neschopnosti osvoji si jazyk, resp. nauèi sa ho v neskoršom období, a to napriek vysokej starostlivosti ich opatrovníkov a uèite¾ov (porov. Grosjean, 1982). Scovel (1969) pokraèoval v oblasti výskumu potvrdenia hypotézy kritického obdobia. Tvrdil, že dospelí rodení hovoriaci dokážu identifikova nie rodených hovoriacich na základe ich prízvuku okamžite a presne, strata plasticity mozgu približne v období puberty spôsobuje objavenie sa cudzieho prízvuku a že hypotéza kritického obdobia sa vz ahuje iba na reè a nemusí ovplyvni ostatné oblasti jazykovej kompetencie. 2 Divé húsatá vyliahnuté z inkubátora a držané oddelene od iných húsat a od pohybujúcich sa objektov sa rýchlo a natrvalo upäli na najbližšiu náhradnú hus, t. j. nasledovali prvý pohybujúci sa predmet, ktorý bol väèší ako ony a vstúpil do ich zorného po¾a v urèitej fáze po narodení. Týmto predmetom nemusela nakoniec by ani iná hus, mohol to by aj samotný Lorenz (známe fotografie Lorenza s pochodujúcimi húsatami) èi dokonca aj neživá atrapa. V prípade, že toto kritické obdobie (pribl hodín po narodení) uplynulo (napr. v dôsledku toho, že im bol podaný uspávací prášok), vpeèatenie neprebehlo. 3 V tejto práci pod cudzím prízvukom rozumieme súbor zvukových (subsegmentálnych, segmentálnych a suprasegmentálnych) charakteristík ústnych prejavov typických pre urèitý konkrétny jazyk, ktoré sa prejavujú (ako interferencia) v inom jazyku. 10

11 V nasledujúcich rokoch výskumy v tejto oblasti pokraèovali v snahe potvrdi alebo vyvráti možnú existenciu kritického obdobia u èloveka na osvojenie si jazyka. Pod¾a ich kladného, resp. negatívneho postoja k takémuto obdobiu sa v súèasnosti rozde¾ujú psycholingvisti do dvoch základných skupín (porov. Asher García, 1969 namiesto kritického obdobia používajú termín optimálne obdobie; Major, 1987; Tahta et al., 1981; Oyamová, 1976 namiesto kritického obdobia hovorí o citlivom ; Scovel, 1988; resp. Krashen 1973, 1975, 1981; Neufeld, 1987; Flege, 1981; Hakuta, 1986 a iní). Otázna však nie je iba existencia, resp. neexistencia takéhoto obdobia. V prípade jeho potvrdenia zostáva problematickou veková hranica, na ktorú sa vz ahuje. Kým niektorí autori vymedzujú presnú hranicu napr. vo veku dvanástich rokov, väèšina štúdií ju definuje vo¾nejšie ako obdobie medzi narodením a pubertou. Existujú dokonca aj názory, že existuje viacero kritických období na rozlièných úrovniach veku pre rôzne jazykové modality (porov. Seliger, 1978). Tých zo psycholingvistov a výskumných pracovníkov, ktorí majú negatívny názor na existenciu kritického obdobia, možno ešte ïalej rozdeli na takých, ktorí sa k nemu stavajú skepticky (napr. McLaughlin, 1978), a na takých, ktorí jeho existenciu priamo popierajú (napr. Neufeld, 1980). Problémom sa tiež zdá by vymedzenie platnosti takejto hypotézy, t. j. èi sa vz ahuje na oblas celého jazyka, alebo iba na jeho zvukovú podobu. V posledných približne dvoch desa roèiach sa väèšina výskumných projektov sústredila na dokázanie platnosti tejto hypotézy pre zvukovú oblas jazyka, t. j. pre reè najmä v súvislosti s objavovaním sa cudzieho prízvuku. Scovel (2000) vyjadril názor, že na základe dôkladného štúdia významných prác publikovaných v tejto oblasti aplikovanej lingvistiky a psycholingvistiky v posledných rokoch sa zdá, že prevažuje pozitívne hodnotenie možnosti existencie nejakej formy kritického obdobia a že skeptici v tejto otázke predstavujú menšinu. Prevažná väèšina štúdií potvrdzuje teóriu hypotézy kritického obdobia, pod¾a ktorej v prípade, že si die a nezaène osvojova cudzí jazyk do zaèiatku puberty, jeho výslovnos v tomto jazyku bude neskôr poznaèená prízvukom prenášaným z jeho materinského jazyka. Samozrejme, že ani zaèiatok samotného osvojovania si druhého jazyka pred zaèiatkom puberty ešte automaticky nezaruèuje úspešný výsledok, ktorým je v tomto prípade výborná úroveò ovládania cudzieho jazyka na všetkých úrovniach jazykového systému s výslovnos- ou nepoznaèenou vplyvom prvého jazyka. Stane sa tak iba vtedy, ak okrem vekového kritéria budú splnené aj viaceré ïalšie podmienky, najmä však dostatoèný kontakt die a a s druhým jazykom prostredníctvom jazykových vzorov stelesnených rodenými hovoriacimi tohto jazyka. Niektoré zo zistení psycholingvistov zo skupiny s negatívnym postojom k existencii tohto obdobia však zároveò nútia pripusti, že tak ako v ostatných oblastiach života spoloènosti, aj tu môžu existova výnimky potvrdzujúce platnos nejakého pravidla. Preto tak, ako platí, že pre absolútnu väèšinu dospelých, ktorí sa zaèínajú uèi cudzie jazyky, zostane dosiahnutie výslovnosti v tomto jazyku na úrovni rodených ho- 11

12 voriacich nedosiahnute¾né, môžu sa vyskytnú výnimky aj v tejto oblasti. 4 Podobne, ako v priemernej populácii existujú výnimky na spodnej (negatívnej) hranici danej stupnice (zastúpené napríklad autistami), tak sa môžu samozrejme aj na jej opaènom (kladnom) konci nachádza jednotlivci, ktorí si aj v dospelosti dokážu osvoji cudzí jazyk na vynikajúcej úrovni vrátane výslovnosti bez cudzieho prízvuku. Možnos existencie kritického obdobia nielen pre reè, ale aj pre jazyk v súèasnosti presadzuje iba nieko¾ko psycholingvistov (Patkowski, 1980; Johnson Newport, 1989 a i.). Výskum v oblasti potvrdenia èi vyvrátenia kritického obdobia pre reè sa takmer výluène spolieha na hodnotenia (áno nie) rodených hovoriacich urèitého jazyka, èi nahraté subjekty majú cudzí prízvuk alebo nie. Znamená to, že sa hodnotí iba reèový výkon (performancia) skúmaných subjektov. Na rozdiel od toho výskum kritického obdobia pre jazyk skúma nielen realizáciu jazykového systému (performanciu), ale aj samotný jazykový systém a vedomosti skúmaného subjektu o òom. Inými slovami, skúmané subjekty, u ktorých sa zis uje stupeò ovládania druhého jazyka, musia preukáza nielen vysokú úroveò znalostí napr. na úrovni morfológie a syntaxe druhého jazyka, správne a fluentné používanie frazeologizmov a pod., ale aj schopnos okamžitého posudzovania a vyhodnocovania správnosti týchto oblastí jazykového systému v nahratých reèových prejavoch. Vzh¾adom na viaceré výhrady iných autorov týkajúce sa použitej metodológie, samotných výsledkov a aj ich interpretácie pri takýchto výskumoch, zostáva existencia kritického obdobia pre morfosyntaktickú kompetenciu viac-menej diskutabilná. V slovenskej jazykovede sme sa s riešením otázky možnej existencie kritického obdobia pre reè a jazyk nestretli. Príbuznou problematikou zaoberala iba J. Dvonèová (1971). Vo svojej štúdii definuje artikulaènú bázu ako systém artikulaèných pohybov èiže systém artikulaèných stereotypov, typických pre istý jazyk (c. d., s. 293). Tento systém si èlovek osvojí napodobòovaním svojho okolia (nie je teda vrodený). Takýto návyk potom uplatòuje za všetkých okolností, prièom pod¾a Dvonèovej artikulaèné pohyby, ktoré sa raz zafixovali, majú tendenciu zostáva po celý život totožné (podobne ako iné pohybové stereotypy, napr. chôdza pozn. J. Dvonèová). Používate¾ jazyka si preto aj v inom jazykovom prostredí zachováva v základe svoju artikulaènú bázu a jeho výslovnos má zrete¾nejší alebo menej zrete¾ný cudzí akcent (c. d., s. 295). J. Dvonèová tiež navrhuje rozlišova artikulaènú a fónickú bázu, prièom termín fónická báza navrhuje použi pre pojem akustického ekvivalentu artikulaènej bázy. Aj keï to J. Dvonèová ïalej nedefinuje, dá sa predpoklada, že v takom 4 Chceme zdôrazni, že zvládnutie výslovnosti v cudzom jazyku na úrovni rodených hovoriacich nepokladáme za podmienku rozhodujúcu o úspešnosti alebo neúspešnosti uèenia sa cudzích jazykov. Napriek tomu, že cudzí prízvuk objavujúci sa v puberte zvyèajne poznaèí výslovnos, neznamená to, že dospelí ¾udia by sa vôbec nemali snaži osvoji si svoju správnu výslovnos v tomto jazyku. 12

13 prípade by sa pod termínom fónická báza rozumel systém ustálených akustických realizácií, typických pre istý jazyk, ktorý spolu so systémom artikulaèných stereotypov v koneènom dôsledku spôsobuje J. Dvonèovou spomínaný zrete¾nejší alebo menej zrete¾ný, v každom prípade však vždy prítomný a rozpoznate¾ný cudzí akcent. Vzh¾adom na absenciu základného výskumu v tejto oblasti rozhodli sme sa overi platnos hypotézy kritického obdobia pre slovenský jazyk. 5 Cie¾om výskumu bolo zisti, èi je možné osvoji si slovenský jazyk (výslovnos i jeho písomnú formu) na úrovni rodených hovoriacich u bilingvistov/cudzincov, ktorí si zaèali osvojova slovenèinu po šestnástom roku veku. Aby sme to mohli zisti, vybrali sme skupinu dvadsiatich ¾udí. Desiati z nich boli rodení Slováci (od 20 do 55 rokov) so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Ich výslovnos nebola poznaèená žiadnym náreèím. Druhú skupinu tvorilo desa cudzincov, ktorí sa narodili mimo územia Slovenska a ich materinským jazykom nebola slovenèina. Tú si zaèali osvojova až po šestnástom roku veku. Táto skupina desiatich cudzincov bola ïalej rozdelená na dve podskupiny pozostávajúce z piatich Èechov a piatich iných cudzincov (z Rumunska, Španielska, Kolumbie, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska). Nie všetci z nich používajú slovenèinu vo svojom každodennom živote, ale všetci spåòajú našu definíciu bilingvistov tak, ako sme ju uviedli v jednej z našich predchádzajúcich prác (Štefánik, 2000a). 6 Oèakávali sme, že naše výsledky sa budú podoba Scovelovým (1988), a preto sme predpokladali, že 1) pri zvukových nahrávkach dosiahne percento úspešnosti správnej identifikácie Slovákov a cudzincov vysokú hodnotu, ktorá bude potvrdzova ¾ahké odlíšenie cudzincov od rodených hovoriacich, a tým aj nemožnos nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk v dospelosti bez cudzieho prízvuku, 2) pri ukážkach textov, ktoré napísali cudzinci, dosiahne úspešnos ich správnej identifikácie podstatne nižšie hodnoty (v porovnaní s nahrávkami), ktoré budú potvrdzova možnos nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk aj v dospelosti na vysokej úrovni, dokonca až na úrovni rodených hovoriacich (s výnimkou prízvuku), 3) úspešnos správnej identifikácie cudzincov slovenskými posudzovate¾mi bude závisie od veku, resp. vzdelania slovenských posudzovate¾ov, t. j. 5 Výskum sme realizovali v spolupráci s nieko¾kými študentmi štvrtého roèníka slovenského jazyka FF UK, ktorí navštevovali naše výberové prednášky a semináre venované problematike bilingvizmu. 6 Na rozdiel od niektorých iných autorov, ktorí vo svojich definíciách bilingvistov zdôrazòujú jazykovú kompetenciu hovoriaceho v každom z jazykov alebo potrebu používania oboch jazykov vo svojich každodenných èinnostiach, my charakterizujeme bilingvistov ako osoby, ktoré majú schopnos alternatívne používa dva (alebo viac) jazykov v komunikácii s ostatnými v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia uskutoèòuje. 13

14 bude štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami, ktoré dosiahnu napr. študenti stredných škôl a jazykovedci, desa roèné deti a dôchodcovia v prospech jazykovedcov, resp. dôchodcov. 4) vzh¾adom na blízkos èeštiny a slovenèiny dosiahne úspešnos správnej identifikácie na vzorke nahrávok a textov získaných od Èechov (tvoriacich 50 % zo vzorky všetkých cudzincov) nižšie hodnoty ako u ostatných cudzincov, t. j. pre slovenských posudzovate¾ov odlíši Èechov hovoriacich a píšucich po slovensky od Slovákov bude ažšie než ostatných cudzincov. Požiadali sme všetkých dvadsa osôb, aby preèítali krátku predpoveï poèasia. Skúmali sme možnos zisti prítomnos cudzieho prízvuku, preto sme uprednostnili preèítanie textu pred nahrávkou spontánneho prehovoru. Chceli sme sa tak vyhnú možným gramatickým èi lexikálnym chybám, ktorých by sa prípadne mohli cudzinci dopusti, a tým by u¾ahèili svoju identifikáciu slovenským posudzovate¾om. Všetci dvadsiati Slováci a cudzinci preèítali nasledujúci text: Poèas víkendových dní bude takmer ideálne poèasie na horské túry a vychádzky. Pri slneènom poèasí a relatívne slabom vetre bude príjemne teplo. Pod¾a hlásenia Horskej služby len v niektorých lokalitách Ve¾kej a Malej Fatry hrozí mierne lavínové nebezpeèenstvo. Všetkých sme požiadali aj o napísanie krátkej úvahy (približne papier formátu A5) na tému veselej alebo smutnej príhody zo života, resp. akejko¾vek zaujímavosti, o ktorej chcú napísa. Upozornili sme ich, aby neuvádzali také reálie, z ktorých by bolo možné usúdi, èi ide o Slovákov alebo o cudzincov. Texty sme samozrejme neupravovali, iba sme ich prepísali na poèítaèi. Na ilustráciu uvádzame dve ukážky z textov: 8 TEXT è. 11 Najveselší alebo najsmutnejší zážitok? Tažko poveda, tažko spomína, tažko porovnáva. Bolo ich ve¾a aj takých, aj takých. Prehrabujem sa v análoch svojej pamäti a chcem vám napísa nieèo veselé. Ako mi napríklad raz jedna moja študentka priniesla ten vtip o mníške a taxikárovi. Bol celý po anglicky. A marí sa mi, že jej ho poslala kamarátka po internete až zo Španielska. A potom ma zasa napadne ten príbeh so starým otcom. Smutný príbeh so starým otcom. Je o tom, ako som sa raz vrátil do našej dediny a on, ktorý skoro nikam nechodil, nebol doma. Hral som sa s de mi pred domom. Bol horúci letný deò. Mali sme loptu, krièali sme a smiali sme sa. Myslím, že starej mamy sa to vtedy dotklo. Ale niekedy krièíte aby ste prekrièali svoj mozog. A potom nám ho priviezli. Mal studené èelo a na tvári výraz, ktorý som u neho nikdy predtým nevidel. Hovorili, že je to on. Ale nebol. Iba nieèo z neho. A to sme potom uložili do hliny. Aby nám to neprekážalo. 8 Oba texty è. 11 a 20 napísali cudzinci. 14

15 TEXT è. 20 Už sa to zase zaèína. Blíži sa koniec letného semestra, hromadia sa nám povinnosti. O chví¾u už budeme písa zápoètové testy, seminárne práce, pripravova sa na skúšky. A prišla aj jar. Sedenie nad knihami a toto pekné poèasie nijako nepatria spolu. Ešte to¾ko iných vecí treba urobi poèas jedného dòa, a deò je krátky. Najlepšie chvíle sú tie keï sa nám to hektické obdobie skonèí a keï každý poci uje ú¾avu a z nevysvetlite¾ných dôvodov sa zaène oslavova, opíja... Urèite poznáte májové študentské akcie na Mlynskej doline. Ako keby sa každý potreboval vybúri pred ažkým skúšobným obdobím. Len aby sme rýchlo porobili tie skúšky a aby sa nám zaèalo dlhé teplé leto. Získané nahrávky a texty sme v náhodnom poradí dali posúdi šiestim skupinám slovenských posudzovate¾ov. V každej skupine bol približne rovnaký poèet osôb. Najmladšiu skupinu (A) tvorili 9 10 roèní žiaci 4. roèníka ZŠ (celkový poèet 20), potom (B) roèní žiaci 8. roèníka ZŠ (16), (C) roèní študenti 4. roèníka gymnázia (20), (D) roèní študenti FF UK (21), (E) jazykovedci pracovníci JÚ¼Š a uèitelia Katedry slovenského jazyka FF UK v Bratislave (18) a (F) dôchodcovia (19). Všetkým posudzovate¾om sme povedali, že budú poèu 20 nahrávok. Požiadali sme ich, aby si vypoèuli nahrávky a aby pri jednotlivých nahrávkach napísali, èi ide o Slováka alebo o cudzinca. Nahrávky si mohli v prípade potreby vypoèu aj viackrát. Podobný priebeh malo aj posudzovanie textov. Posudzovate¾ov sme upozornili, že èíslo nahrávky nemá žiadny vz ah k èíslu textu, a opä sme ich požiadali, aby napísali, èi autorom konkrétneho textu bol Slovák alebo cudzinec. Pri všetkých nahrávkach a textoch sme najprv zis ovali jednotlivú percentuálnu úspešnos ich identifikácie. Okrem percentuálnej úspešnosti sme zis ovali aj hodnoty Chí-kvadrátu, aby sme zistili, èi rozdiel medzi správnymi a nesprávnymi odpoveïami, resp. identifikáciami je aj štatisticky významný. Pre nedostatok miesta a èasu nebudeme detailne rozobera všetky výsledky našich výskumov a ich vyhodnotenia (porov. Štefánik, 2000b). Namiesto toho tu iba zhrnieme najdôležitejšie zistenia. 1. Celkové percento úspešnosti správnej identifikácie nahrávok Slovákov a cudzincov dosiahlo iba úroveò 62,7 %, èo je výrazne nižšie ako v podobných výskumoch uskutoènených v zahranièí. Táto hodnota vyvracia tvrdenie, že rodený hovoriaci konkrétneho jazyka už po vypoèutí krátkeho prejavu bezpeène rozpozná cudzinca na základe prítomnosti cudzieho prízvuku v jeho výpovedi. Zároveò to znamená, že aj v prípade, ak sa èlovek zaène v dospelosti uèi, resp. osvojova si cudzí (druhý) jazyk (v našom prípade slovenèinu), dokáže ho zvládnu na ve¾mi vysokej úrovni. Pod¾a nášho názoru existujú štyri možné vysvetlenia, preèo sa prvá hypotéza nepotvrdila a preèo sú naše výsledky nato¾ko odlišné od napr. výsledkov dosiahnutých Scovelom (1988) s angliètinou. Prvým je podstatne bohatší a komplikovanejší vokalický systém angliètiny v porovnaní s relatívne jednoduchým slovenským vokalickým systémom. Z tejto 15

16 jeho väèšej bohatosti potom vyplýva, že sa cudzincom ažšie osvojuje, a tým sa zvyšuje pravdepodobnos, že pri jeho používaní urobia chybu, na základe ktorej sú ¾ahšie identifikovate¾ní. Z výskumu interferencie a vplyvu materinského jazyka na druhý (cudzí) jazyk je známy fakt, že interferencia sa najviac prejavuje práve na vokáloch. Produkcia spoluhlások zohráva pri vytváraní cudzieho prízvuku v druhom jazyku podstatne menšiu úlohu (Marks, 1980, in Scovel, 1988). Druhé vysvetlenie môže vyplýva z nedostatoènej predchádzajúcej skúsenosti Slovákov s cudzincami hovoriacimi ve¾mi dobre po slovensky. Absolútna väèšina cudzincov, s ktorými Slováci prichádzajú do kontaktu, buï rozpráva iným jazykom (nemecky, anglicky) alebo hovorí po slovensky, avšak s mnohými chybami. Z nedostatku predchádzajúceho kontaktu s takými cudzincami, ktorí ovládajú slovenèinu na úrovni porovnate¾nej so Slovákmi, potom vyplýva neistota (spojená aj s možným psychologickým faktorom potreby nájdenia cudzincov v skúmanej vzorke) pri ich zaraïovaní. Výsledkom môže by aj nami zistený èastý výskyt oznaèenia rodených Slovákov za cudzincov slovenskými posudzovate¾mi. Tretím vysvetlením môže by možnos, že sa nám podarilo nájs tie známe výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Koneèných desa cudzincov (vrátane piatich Èechov) sme po dlhej úvahe vybrali z nieko¾kých desiatok už skôr vytypovaných jednotlivcov. Aj samo zloženie skupiny piatich cudzincov v užšom zmysle naznaèuje, že sa v òom vyskytujú iba príslušníci národov, ktorých zvukový systém je ve¾mi podobný slovenskému. Štvrtým faktorom, ktorý mohol ovplyvni celkové výsledky, bol vplyv inštrukcie pri zadávaní úlohy posudzovate¾om. Tu však treba upozorni, že v snahe získa výsledky porovnate¾né s výsledkami dosiahnutými už skôr v zahranièí, aj pri zadávaní úloh sme používali rovnaké formulácie, aké boli použité napríklad Scovelom (1988). Z výsledkov získaných pri vyhodnocovaní nahrávok by sa dalo usudzova, že stupeò úspešnosti identifikácie cudzincov slovenskými posudzovate¾mi nezávisel na dåžke ich pobytu na Slovensku a dåžke používania slovenèiny. Potvrdili by sa tak výsledky niektorých výskumov zvukových prejavov cudzincov uskutoènených s inými jazykmi (Oyamová, 1976; odlišný názor porov. Cummins, 1981), ktoré konštatovali relatívnu nezávislos výskytu cudzieho prízvuku v prehovoroch od dåžky pobytu jednotlivca v cudzej krajine (závislos však zistili od veku, v ktorom si jedinec zaèal osvojova cudzí jazyk). Vzh¾adom na to, že zistenie tohto vz ahu pôvodne nebolo naším cie¾om, prípadnú závislos stupòa ovládania jazyka od dåžky pobytu v krajine by bolo potrebné ïalej skúma na väèšej vzorke jedincov. 2. Celkovo nízke percento úspešnosti identifikácie textov (55,5 %) potvrdilo našu pôvodnú hypotézu, a tým aj skutoènos, že aj v dospelosti je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk (slovenèinu) na úrovni rodených hovoriacich toho jazyka (t. j. rodených Slovákov). Tento výsledok zároveò potvr- 16

17 dzuje skutoènos, že pri výbere cudzincov sa nám podarilo nájs bilingvistov, ktorých ovládanie slovenèiny (napriek tomu, že si ju osvojili až v dospelosti) je na úrovni rodených Slovákov. Znamená to, že hypotéza o existencii kritického obdobia veku pre jazyk (t. j. pre morfosyntaktickú kompetenciu), v ktorom je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk tak, ako ju zastávajú niektorí psycholingvisti, sa pre slovenský jazyk nepotvrdila. 3. Nepotvrdila sa naša hypotéza o všeobecnej závislosti úspešnosti identifikácie nahrávok a textov cudzincov a Slovákov od veku a vzdelania slovenských posudzovate¾ov. Najlepšie výsledky dosiahli pri nahrávkach aj pri textoch stredoškolskí študenti. Zistenie štatisticky významného rozdielu medzi výsledkami študentov 4. roè. gymnázia a študentmi VŠ (vzh¾adom na minimálny vekový rozdiel) a paralelná neprítomnos takéhoto rozdielu vo vz ahu so skupinou žiakov 8. roè. ZŠ a skupinou jazykovedcov (vzh¾adom na rozdiel vo vzdelaní) pod¾a nášho názoru nedovo¾uje vyslovi názor, že by úspešnos stredoškolákov pri identifikácii nahrávok vyplývala z existencie nejakého špecifického vekového obdobia (okolo 18. roku veku) predurèujúceho dosiahnutie lepšej rozlišovacej schopnosti. Pri textoch sa závislos úspešnosti identifikácie od veku a vzdelania posudzovate¾ov rovnako nepotvrdila. 4. Posledná hypotéza týkajúca sa rozdielu medzi Èechmi a ostatnými cudzincami sa potvrdila iba èiastoène, keï úspešnos identifikácie nahrávok získaných od Èechov bola štatisticky významne nižšia ako u ostatných cudzincov. Napriek možnosti vysvet¾ova to ako dôkaz existencie dvoch dialektov jedného jazyka (porov. Scovel, 1988) si myslíme, že lepšie výsledky Èechov treba pripisova spoloènému pôvodu slovenèiny a èeštiny, ve¾kej podobnosti ich zvukových rovín a pravdepodobne aj pasívnemu bilingvizmu vyplývajúcemu z predchádzajúcej spoloèensko-politickej situácie v bývalom Èeskoslovensku. Pri textoch bola úspešnos identifikácie textov napísaných Èechmi vyššia ako u ostatných cudzincov. 9 Záver Štúdium zahraniènej jazykovednej literatúry v oblasti aplikovanej lingvistiky potvrdzuje teóriu hypotézy kritického obdobia, pod¾a ktorej v prípade, ak si die a nezaène osvojova cudzí jazyk do zaèiatku puberty, jeho výslovnos v tomto jazyku bude neskôr poznaèená prízvukom prenášaným z jeho materinského jazyka. Tak, ako platí, že pre absolútnu väèšinu dospelých, ktorí sa zaèínajú uèi cudzie jazyky, zostane zvládnutie výslovnosti v tomto jazyku na úrovni rodených hovoriacich nedosiahnute¾né, môžu sa vyskytnú výnimky aj v tejto oblasti. Podobne, ako v priemernej populácii existujú výnimky na spodnej (negatívnej) hranici danej stupnice (zastúpené napríklad autistami), tak sa môžu samozrejme aj na jej opaènom (kladnom) konci nachádza jednotlivci, ktorí si aj v dospelosti dokážu osvoji cudzí jazyk na vynikajúcej úrovni vrátane vý- 9 Výskum sa realizoval s podporou projektu VEGA è. 2/6120/20. 17

18 slovnosti bez cudzieho prízvuku. Existencia kritického obdobia pre morfosyntaktickú kompetenciu (t. j. platnos takejto hypotézy nielen pre reè, ale aj pre jazyk) zostáva diskutabilná. Platnos hypotézy kritického obdobia pre osvojovanie si slovenèiny sa v našich výskumoch nepotvrdila nielen pre oblas jazyka, ale ani pre výslovnos. Úspešnos správnej identifikácie zvukových nahrávok desiatich Slovákov a desiatich cudzincov, ktorí si slovenèinu zaèali osvojova po šestnástom roku veku posudzovate¾mi z radov rodených Slovákov bola výrazne nižšia ako v porovnate¾ných zahranièných výskumoch. Zdôvodnením môže by jedno z našich štyroch vysvetlení (alebo kombinácia viacerých z nich). Nízke percento identifikácie písomných prejavov skúmaných subjektov potvrdilo našu pôvodnú hypotézu, a tým aj skutoènos, že aj v dospelosti je možné nauèi sa (osvoji si) slovenèinu na úrovni rodených Slovákov. Znamená to, že hypotéza o existencii kritického obdobia veku pre jazyk (t. j. pre morfosyntaktickú kompetenciu), v ktorom je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk tak, ako ju zastávajú niektorí psycholingvisti, sa nám v tomto výskume pre slovenský jazyk nepotvrdila. Literatúra ASHER, J. GARCÍA, R.: The optimal age to learn a foreign language. Modern Language Journal, 38, 1969, s BAKER, C.: Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, Multilingual Matters DINGWALL, W.O.: The Biological Bases of Human Communicative Behavior. In: Psycholinguistics. Red. J.B.Gleason N.B. Ratner. Orlando, Harcourt Brace College Publishers DVONÈOVÁ, J.: Artikulaèná báza. Jazykovedné štúdie, XI, 1971, s FLEGE, J.: The phonological basis of foreign accent: A hypothesis. TESOL Quarterly, 15, 1981, s GROSJEAN, F.: Life with Two Languages. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press1982. HAKUTA, K.: Mirror of Language. New York, Basic Books JOHNSON, J. NEWPORT, E.: Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 1989, s KRASHEN, S.: Lateralization, language learning, and the critical period: Some new evidence. Language Learning, 23, 1973, s KRASHEN, S.: The critical period for language acquisition and its possible bases. In: Developmental Psycholinguistics and Communication Disorders. Red. D. Aaronson R. Rieber. New York, New York Academy of Sciences KRASHEN, S.: Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, Pergamon Press LENNEBERG, E.: Biological Foundations of Language. New York, Wiley

19 LORENZ, K.: The Year of the Greylag Goose. New York, Harcourt Brace Jovanovich MAJOR, R.: Phonological similarity, markedness, and rate of L2 acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 9, 1987, s NEUFELD, G.: On the acquisition of prosodic and articulatory features in adult language learning. In: Interlanguage Phonology: The Acquisition of a Second Language Sound System. Red. G. Ioup S. Weinberg. Cambridge, M. A., Newbury House 1987, s OYAMOVÁ, S.: A sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system. Journal of Psycholinguistic Research, 5, 1976, s PENFIELD, W.: The Second Career. Boston, Little, Brown PATKOWSKI, M.: The sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system. Language Learning, 30, 1980, s SCOVEL, T.: Foreign Accents, language acquisition, and cerebral dominance. Language Learning, 19, 1969, s SCOVEL, T.: The recognition of foreign accents in English and its implications for psycholinguistic theories of language acquisition. Proceedings of the 5 th International Association of Applied Linguistics. Montreal, Laval University Press SCOVEL, T.: A Time to Speak. New York, Newbury House Publishers SCOVEL, T.: A critical review of the critical period research. Annual Review of Applied Linguistics, 20, 2000, s SELIGER, H.: Implications of a multiple critical periods hypothesis for second language learning. In: W. Ritchie (red.) Second language research: Issues and implications. New York, Academic Press 1978, s ŠTEFÁNIK, J.: Bilingvizmus na pozadí dvoch morfologicky odlišných typov jazykov. Intenèný bilingvizmus u detí. Bratislava, Univerzita Komenského 2000a. ŠTEFÁNIK, J.: Hypotéza kritického obdobia a slovenský jazyk. Jazykovedný èasopis 51, 2, 2000b, v tlaèi. TAHTA, S. M. WOOD K. LOEWENTHAL: Foreign accents: Factors relating to transfer of accent from the first language to a second language. Language and Speech, 24, 1981, s

20 PRÍLOHY Štatistické výsledky uskutoènených výskumov Tabu¾ka è.1 Identifikácia Slovákov a cudzincov jednotlivými skupinami posudzovate¾ov NAHRÁVKY (%) TEXTY (%) NAHRÁVKY/ TEXTY SKUPINA Správne Nespr. Hladina významnosti Správne Nespr. Hladina významnosti Hladina významnosti 4. roè. ZŠ 60,0 % 40 %,000 51,3 % 48,7 %,617, roè. ZŠ 55,0 % 45,0 %,074 48,4 % 51,6 %,576, roè. SŠ 70,3 % 29,7 %,000 61,3 % 38,7 %,000,001 VŠ študenti 67,6 % 32,4 %,000 52,6 % 47,4 %,283,927 Jazykovedci 63,9 % 36,1 %,000 61,1 % 38,9 %,000,745 Dôchodcovia 57,6 % 42,4 %,003 57,6 % 42,4 %,003,799 Tabu¾ka è. 2 Identifikácia Slovákov a cudzincov celkové skóre od všetkých šiestich skupín Nahrávky (%) Texty (%) Nahrávky/Texty Správne Nespr. Hladina významnosti Správne Nespr. Hladina významnosti Chi-re Hladina významnosti Celkové skóre 62,7 % 37,3 %,000 55,5 % 44,5 %,000,272 Tabu¾ka è. 3a Závislos úspešnosti správnej identifikácie cudzincov od veku, resp. vzdelania slovenských posudzovate¾ov hodnoty hladín významnosti pre nahrávky 11 X 4. roè. ZŠ 8. roè. ZŠ 4. roè.gym. VŠ štud. Jazykovedci Dôchodcovia 4. roè. ZŠ x,513,000,409,451, roè. ZŠ,513 x,687,212,858, roè. gym.,000,687 x,001,845,044 VŠ štud.,409,212,001 x,135,793 Jazykovedci,451,858,845,135 x,370 Dôchodcovia,034,376,044,793,370 x 11 Pri zis ovaní štatistickej významnosti vzájomného vz ahu dvoch skupín sa do úvahy berie nielen napr. pomer správnych odpovedí, ale aj pomer nesprávnych odpovedí a zároveò aj pomer správnych a nesprávnych odpovedí v oboch skupinách. Preto sa môže sta, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami skupín C a D, ale pritom rozdiel medzi výsledkami skupín C a B nie je štatisticky významný, hoci percentuálny rozdiel správnych odpovedí je v tomto druhom prípade podstatne väèší (porov. 70,3 % : 67,6 % oproti 70,3 % : 55,0 %). 20

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk CZ Hra pro 2 3 hráče Délka hry: 15 min Herní materiál: 1 herní plán 15 pevných kartiček s úkoly 1 dřevěná figurka Krtečka 1 dřevěná kostka s barvami Krteček by si chtěl hrát, ale

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Z Ì 2006 Ë. 57 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

30. etologická konference ČSEtS Abstrakt přednášky presentované ve studentské sekci. Studentská sekce. (řazena podle pořadí presentací)

30. etologická konference ČSEtS Abstrakt přednášky presentované ve studentské sekci. Studentská sekce. (řazena podle pořadí presentací) Studentská sekce (řazena podle pořadí presentací) 37 Funkcia dopamínu v sexuálnom správaní samcov vtákov Rajman, M. a Košťál, L., Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Moyzesova 61, 900 28 Ivanka

Více

Spevník Brambornavrátenia

Spevník Brambornavrátenia Spevník Brambornavrátenia 2008 I podal im Prorok oválny predmet a riekol: Nebudete viac hladova, lebo ja vám nesiem svätę pokrm. Nebudete viac ízni, lebo z neho dostanete nápoj opojnę. Nebudete viac bojova,

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Pohádkový kufřík. Rozprávkový kufrík

Pohádkový kufřík. Rozprávkový kufrík Pohádkový kufřík Manuál pro práci s dětmi Rozprávkový kufrík Manuál pre prácu s deťmi Odborný garant a autor manuálu: Mgr. Eva Svobodová Co je pohádkový kufřík Tento nový český produkt určený především

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

(1413) 7.5 X 10.3 VÍŘIVKA, CHEMIE VODY, ČEŠTINA 05/12/2013

(1413) 7.5 X 10.3 VÍŘIVKA, CHEMIE VODY, ČEŠTINA 05/12/2013 (1413) 7.5 X 10.3 VÍŘIVKA, CHEMIE VODY, ČEŠTINA 05/12/2013 Preferované hodnoty chemického složení vody Minimum Ideální Maximální Volný chlór 2 ppm 2 4 ppm 5 ppm ph 7,2 7,2 7,6 7,8 Celková alkalita (TA)

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VANA SE ZÁSTĖNOU MARE

VANA SE ZÁSTĖNOU MARE VANA SE ZÁSTĖNOU MARE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vá ení u ivatelé! Blahopøejeme Vám k nákupu na í vany se zástėnou. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zbo í v cenách, do nich není zahrnuta částka

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

O zakleté písničce interaktivní inscenace pro děti z MŠ

O zakleté písničce interaktivní inscenace pro děti z MŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Dramatická výchova O zakleté písničce interaktivní inscenace pro děti z MŠ Dokumentace bakalářského absolventského

Více

číslo 2 roku 2010 Můj táta Historie KP Dětská bohoslužba v Břeclavi

číslo 2 roku 2010 Můj táta Historie KP Dětská bohoslužba v Břeclavi číslo 2 roku 2010 Dětská bohoslužba v Břeclavi Můj táta Historie KP Múzička 2009 MÚZIČKA 2009 V sobotu 24. októbra sa v Lučenci konal 0. ročník hudobného festivalu pre deti a mládež zo stredného a západného

Více

SALOON. sprchové dveře do niky. Důležitá upozornění. návod k instalaci a obsluze. Vážení uživatelé!

SALOON. sprchové dveře do niky. Důležitá upozornění. návod k instalaci a obsluze. Vážení uživatelé! sprchové dveře do niky SALOON návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Zkoumání zvuků české španělštiny

Zkoumání zvuků české španělštiny Zkoumání zvuků české španělštiny Žďárek 22.11. 24.11. 2013 Štěpánka Čechová Ústav románských studií FF UK Osvojování španělských hlásek repertoár hlásek různé fonémy, různé fonetické realizace stejných

Více

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia. Klady

Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia. Klady Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia Klady Faktory Hodnocení Četnost spokojenost se studiem spokojen(a) 2 na stupnici 1-10 dávám 8 velmi dobře 2 očekávání splněna 6 studium předčilo mé

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Editor sborníku prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Technická spolupráce Ing. Eva Karpissová. Recenzent doc. Ing. et Ing.

Editor sborníku prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Technická spolupráce Ing. Eva Karpissová. Recenzent doc. Ing. et Ing. Editor sborníku prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Technická spolupráce Ing. Eva Karpissová Recenzent doc. Ing. et Ing. Miroslav Nováček Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4521-7 OBSAH SYSTÉMOVÝ

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

PROFIL FIRMY. Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen!

PROFIL FIRMY. Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! PROFIL FIRMY Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! V obore rozvodov elektrickej energie je firma ELEKTRA-Tailfingen Schaltgeräte GmbH & Co. KG doma. Už viac než 80 rokov znamená meno ELEKTRA synonymum pre

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE Téma habilitační práce Autorka: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry PaedDr. Eva Stranovská, PhD Oponent Pracoviště Doc.

Více

Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte.

Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte. SpeedyGo Aplikacia na zrychlenie S 60 Odeslal janiss - 05.11.2009 10:58 Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte. Takze tuto aplkaciu som dnes

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Před uvedením čerpadla do chodu si pozorně přečtěte tuto příručku s návodem k použití.

Před uvedením čerpadla do chodu si pozorně přečtěte tuto příručku s návodem k použití. CZ 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Před uvedením čerpadla do chodu si pozorně přečtěte tuto příručku s návodem k použití. Osoby, které si nepřečetly instrukce nesmí z bezpečnostních důvodů používat čerpadlo.

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Prečo chodiť na stretnutia učiteľov DSŠ?

Prečo chodiť na stretnutia učiteľov DSŠ? číslo 11 roku 2010 Lesní Banditi lato, nebo sláma Stvoření oslavuje Stvořitele Prečo chodiť na stretnutia učiteľov DSŠ? PREČO CHODIŤ NA STRETNUTIA UČITEĽOV DSŠ? Keď som premýšľala, čo by bolo najlepšie

Více

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ Děkujeme, že jste si tento výrobek zakoupili u našeho e-shopu. Prosíme o pečlivé prostudování následujícího manuálu. Seznam dílů: UPOZORNĚNÍ: - Nepoužívejte

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo 03/089039/13 Číslo ZSSK: 68176/2013

SMLOUVA O DÍLO. Číslo 03/089039/13 Číslo ZSSK: 68176/2013 SMLOUVA O DÍLO Číslo 03/089039/13 Číslo ZSSK: 68176/2013 uzavřená ve smyslu ust. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi Smluvními stranami Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. se

Více

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo WQS WQS Ponorné kalové èerpadlo ÚÈEL ový rad ponorných kalových èerpadiel WQS sa pouíva hlavne na èerpanie odpadových vôd a kalov v mestských zariadeniach, priemyselných závodoch, hoteloch, nemocniciach,

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005. Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY PROTOKOL

10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005. Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY PROTOKOL 10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005 Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY ze zasedání poroty : Program zasedání : PROTOKOL Hodnocení podaných prací a určení vítězů

Více

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION Kvalitní spánek je nezbytný, ať už jste kdekoli Probudit se odpočatí a plní sil je důležité nejen pro ty, kteří si pobyt v hotelech užívají na dovolené,

Více

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu EC 1, EC 2, EC 3 Návod k obsluze Návod na obsluhu 2 3 âesky Popis A Vodní nádrïka B Vyjímateln filtr C Indikátor v ky vodní hladiny D Spínaã/vypínaã opatfien kontrolkou (podle modelu) E Ohfievná plocha

Více

Jezevčík (Dachshund)

Jezevčík (Dachshund) Fédération Cynologique Internationale Secrétariat Général: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.) Standard FCI č. 148 / 09.05.2001 / D Jezevčík (Dachshund) ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Pedagogická fakulta UP v Olomouci Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá II. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Pedagogická

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ VLASTNOSTI - Precizní optickı senzor (AVAGO 5050) s rozli ením 2500 DPI - Pokroèilı software s editorem maker a profilù - 6 programovatelnıch tlaèítek - Nastavitelné re

Více

AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PISTOLE AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PIŠTOLE 130026

AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PISTOLE AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PIŠTOLE 130026 AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PISTOLE AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PIŠTOLE 130026 Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více