VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002"

Transkript

1 VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

2 VARIA IX Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok december 1999) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

3 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava

4 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava Vedecký redaktor Doc. PhDr. Slavomír Ondrejoviè, CSc. Recenzent Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.

5 Obsah Mira Nábìlková: Úvodné slovo... 7 Jozef Štefánik: Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne?... 9 Miloslav Vojtech: V zajatí básnických konvencií. Interpretácia básne Bohuslava Tablica Užívání života Peter Karpinský: Pokus o historickú a jazykovú analýzu diela Pavla K. Kadáka Mister Papuèa a Missis Papuèana Ladislav Janovec: Sémantická charakteristika barev a jejich použití v díle Jaroslava Seiferta pokus o lingvistickou interpretaci ¼udmila Buzássyová: Gramatické myslenie Jána Herke¾a v diele Elementa universalis linguae Slavicae Jana Grusková: Miesto papyrusových a pergamenových fragmentov v textovej kritike Démosthenovej 1. a 2. reèi proti Filippovi a ich prínos pre constitutio textus Katarzyna Zawilska: Elementy stylistyki w gazetach rêkopiœmiennych z XVII i XVIII wieku Juraj Rusnák: O ženách a mužoch: Poznámky o komunikaèných stereotypoch Markéta Slezáková: Role jednotlivých úèastníkù televizního diskusního poøadu jako typu institucionální komunikace Lucie Hašová: Kuføík a balíèek v televizních diskusních poøadech Albena Rangelova:Výkladové slovníky a uživatelská praxe Zdeòka Opavská: Postoje a preference uživatelù slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového prùzkumu Zdeòka Tichá: Øekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevøeným otázkám dotazníkového prùzkumu Michal Køístek: Zpùsoby vymezování stylové pøíznakovosti v lexiku (na materiálu souèasné èeštiny) ¼udmila Liptáková: Motivaèné východiská desubstantívnych slovies Juraj Mihálik: Arabské slová v európskych jazykoch Martina Husáková: Co to byl šteft? Sonda do lexika próz Zikmunda Wintra Jaromír Krško: Nieko¾ko poh¾adov na prezývkové vlastné meno Miloslava Vajdlová: Promìny koncepce Staroèeského slovníku Zlatuše Braunšteinová: Koncepce Staroèeského slovníku pro novou lexikografickou generaci Monika Javorská: K dotazníku pro terénní výzkum projektu Èesko-nìmecký a nìmecko-èeský slovník pro oblast cestovního ruchu (klíèové výrazy zemí EU) Eva Podráská: Nebarevná barevnost Svetlana Feèková: Analýza spontánneho reèového prejavu u detí

6 Miloš Mlèoch: K problematice rozvíjení ètenáøských dovedností dìtí s poruchou sluchu Martina Šmejkalová: Místo historické mluvnice v hodinách èeštiny na støedních školách v letech Darja Jakše: Pes v slovenskih in slovaških frazemih Maria Magdalena Nowakowska: Imiona psów rasowych w Polsce i na S³owacji Marcela Reslová: Aspekty pøítomného èasu v èeštinì a v angliètinì Karolína Skwarska: Záporový genitiv v souèasné èeštinì, ruštinì, polštinì a slovinštinì Lidia Wiatrowska: Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w jêzyku polskim i serbskim/chorwackim Pavla Šmídová: Uplatnìní øeckých a latinských komponentù prefixálního typu v nových slovech souèasné èeštiny Christina Dejkova: Kompozita v ornitologickém názvosloví bulharštiny a èeštiny Jana Kupcová: Syntakticko-sémantická podstata reflexivizácie subjektových slovies Iwona Kosek: O sk³adni czasowników dzwoniæ, telefonowaæ Giorgio Cadorini: K syntaxi založené na spontánních mluvených textech Andrea Rafayová: Ústna komunikácia v medicínskom prostredí Juliana Beòová: Funkènos ako jedno z hodnotiacich kritérii teórie jazykovej kultúry Petra Ryšavá: Slovesa v Životì Konstantinovì Carlos Alonso Hidalgo: Rozdiel medzi podmienkou a èasovým urèením. Fyzika a lingvistika Karol Furdík: Pojmové modelovanie Peter Kostelník: Získavanie informácií zhlukovou analýzou Juraj Furdík Karol Furdík: Slovotvorný slovník slovenèiny softvérové riešenie Marcela Grygerková: Pøekrucování jako podceòovaný slovotvorný zpùsob? Mária Šimková: Príslovky a èastice celkom, úplne vôbec

7 Milí kolokvialisti, dovo¾te, aby som Vás už po 9. raz v mene výboru Slovenskej jazykovednej spoloènosti pri SAV a Jazykovedného ústavu ¼. Štúra ako organizátorov podujatia privítala na našom kolokviu mladých jazykovedcov. Sme ve¾mi radi, že pokraèujeme ïalej v kontinuálnom kontakte, predstavovaní prác a diskusiách o nich, prièom, ako sami vidíte, resp. ako bolo zrejmé už z programu podujatia, tento rok sa vzh¾adom na prejavený záujem ukázal už aj organizaène nároèný z priestorových dôvodov sme sa museli presunú z tradiènej Chaty Univerzity Komenského sem, do priestorov chaty Meopty, ktoré majú svoje plusy aj neplusy niektoré špecifiká si možno všimnú na prvý poh¾ad, iné zistíte povedzme na izbách (ponúkajú napr. možnos skúma jazykovú stránku rozlièných miestnych grafitov ). Verím však, že tu bude dobre a že nám tieto zatia¾ neosvojené priestory poskytnú možnos vytvori si už tradiène pracovne a inak príjemnú, neformálnu atmosféru. Chcela by som tu jedným-dvoma slovami pripomenú to, èo možno nemusí by zrejmé z prípadného odstupu èasu (napr. pri èítaní jednotlivých roèníkov našich zborníkov, v ktorých bolo už dosia¾ uverejnených ve¾a zaujímavých prác), ale èo je ve¾mi skutoèné a èo si ako nie celkom samozrejmé (a pritom vskutku perspektívne) naozaj vážim: že sa nám kolokviom darí utvára a udržiava vz ahy v dos širokom spoloèenstve slovenských, èeských, ba v istej miere aj iných zahranièných mladých lingvistov a tematicky spriaznených mladých výskumníkov, vz ahy budované na spoloènom odbornom záujme, ale presahujúce aj zaò. Možno sa nieèo celkom osobné v takomto úvodnom slove ve¾mi nehodí, ale chcela by som Vám poveda aj to, aké bolo pre mòa dôležité cíti prejavenú blízkos mojich kolokvialistov pred rokom, keï mi bolo ažko vôbec nejako ís ïalej boli ste mi v nevratnej situácii straty oporou, za ktorú Vám aj takto, keï sme teraz spolu, ïakujem. Èosi o programe: množstvo príspevkov a z toho vyplývajúca èasová napätos nás stavajú pred celkom legitímnu otázku, èi by nebolo vhodné pracova v sekciách. Z už viackrát opakovanej koncepcie podujatia však vyplýva, že aj keï sa skracuje èas jednotlivých vystúpení, aj keï rozmanitos tém vyžaduje dos nároèné prelaïovanie sa 7

8 z problematiky na problematiku, ostávame pri našej tradiènej forme vychádzame z predstavy, že na tomto kolokviu skutoène ide o to da priestor na zoznámenie všetkým v celej aktuálnej šírke netematizovaného podujatia. Preto Vás prosím, aby ste dodržiavali vymedzený limit vystúpenia a v predpokladanom prípade komunikaèného záujmu využili potom (okrem tiež dos struènej oficiálnej diskusie ) veèerné èi iné nadväzné diskusné priestory, ktoré sa nám ponúkajú. A ešte dôležité: mám Vám odovzda pozdrav a želanie úspešnej práce od profesora Horeckého, ktorý sa po prvý raz na našom podujatí osobne nezúèastní, ale zdia¾ky nás sleduje. Rád by prišiel na budúci, jubilejný 10. roèník, ktorý sa uskutoèní aj v roku jeho osobného jubilea. Oèakávame ale, že naše rokovanie aj tento rok prídu podpori niektorí nekolokviálni kolegovia z JÚ¼Š SAV a FF UK, ochotní vstúpi do rozhovorov na rozmanité témy. Takže poïme pracova želám nám pekné a plodné dni. 1. december 1999 Mira Nábìlková Edièná poznámka. Zborník VARIA IX vychádza s èasovým sklzom (za ktorý sa všetkým ospravedlòujeme), prièom v òom z rozlièných dôvodov nie sú publikované všetky príspevky prednesené na kolokviu. Správa z kolokvia zachytávajúca celý priebeh podujatia bola uverejnená v Slovenskej reèi (S. Kotulièová: IX. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská reè, 65, 2000, s ). 8

9 Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne? Jozef Štefánik Filozofická fakulta UK, Bratislava Existuje v živote èloveka nejaké obdobie veku, poèas ktorého je jeho organizmus zvláš uspôsobený na osvojovanie si jazyka? Ak áno, èo sa stane, keï sa toto obdobie nevyužije, resp. premrhá? V prípade, že by existovalo, vz ahovalo by sa takéto obdobie iba na osvojovanie si prvého, t. j. materinského jazyka, alebo by to platilo aj vo vz ahu k uèeniu sa cudzích jazykov? Uèia sa malé deti cudzí jazyk ¾ahšie, rýchlejšie a hlavne lepšie ako staršie deti a dospelí? Je možné osvoji si aj v dospelosti cudzí jazyk na vysokej úrovni, dokonca na takej, že vás rodení hovoriaci nerozoznajú od iných svojich krajanov? A ak by to bolo možné, vz ahovalo by sa to na zvukovú aj písomnú formu cudzieho jazyka alebo by osvojenie si tohto druhého jazyka bez cudzieho prízvuku bolo vyhradené iba malým de om? 1 A na záver, v prípade, že by takéto obdobie, citlivé, optimálne alebo kritické existovalo, platilo by to aj pre slovenèinu, alebo by vedecký výskum takéto výsledky pre slovenský jazyk nepotvrdil, pretože na Slovensku je to tak? Myslíme si, že otázok už bolo dos, a teraz sa pokúsime aspoò na niektoré z nich odpoveda. Iba ve¾mi málo oblastí aplikovanej lingvistiky pri ahovalo a pri ahuje taký ve¾ký záujem nielen vedcov, ale aj uèite¾ov cudzích jazykov a širokej verejnosti ako práve hypotéza kritického obdobia. Zdanlivá ¾ahkos, s akou si malé deti osvojujú cudzie jazyky, motivovala mnohé výskumy v tejto oblasti v posledných približne tridsiatich rokoch. Aj keï vz ah mozgu a jazyka, resp. reèi bol už v minulosti predmetom záujmu viacerých vedných disciplín a zranenia mozgu a s nimi súvisiaca strata reèových schopností sa spomínajú už na papyrusovom zvitku z r pred n. l. (Dingwall, 1998), prvým, kto spojil názor o osvojovaní si cudzích jazykov na základe hesla èím skôr, tým lepšie s neuroplasticitou vyvíjajúceho sa detského mozgu, bol kanadský neurochirurg W. Penfield (1963). Výskum v oblasti vzájomného vz ahu mozgu a osvojovania si jazyka posunul ïalej v tom zmysle, že ako prvý vyslovil domnienku o možnej existencii neurologických obmedzení u ¾udí pokia¾ ide o osvojovanie si, resp. uèenie sa jazyka. Aj keï èasové obdobie rozhodujúce pre osvojenie si jazyka 1 V predkladanej štúdii sa nerieši rozdiel medzi osvojovaním si jazyka (ako prirodzeným a spontánnym procesom osvojovania si vedomostí a zruèností odohrávajúcim sa v prirodzenom prostredí napr. rodiny) a uèením sa (ako zámerným a vedomým procesom odohrávajúcim sa v umelo vytvorenom prostredí napr. školy porov. Krashen, 1981). Tieto èinnosti sú èasto previazané a kombinované. Okrem toho, viac nás zaujíma koneèná úroveò ovládania jazyka, ako spôsob jej dosiahnutia. Podobne tu dôsledne nerozlišujeme medzi termínmi druhý a cudzí jazyk, èo je inak bežné napr. v literatúre venovanej bilingvizmu (Baker, 1993). 9

10 presne nevymedzil, kládol ho do prvých desiatich rokov veku. Svoje domnienky založil okrem iného aj na zisteniach etológov, ktorí objavili èasové obmedzenia vz ahujúce sa na uèenie u zvierat. Všeobecne známe výskumy nosite¾ov Nobelovej ceny z r Karla von Frischa, N. Tinbergena so vèelami, resp. rybami, no najmä K. Lorenza (1979) a jeho pokusy s divými husami zistili a dokázali teóriu vpeèatenia (imprinting), zakladajúcu sa na existencii kritických raných fáz ontogenézy u týchto zvierat. 2 Vïaka èastým verejným prezentáciám jeho názoru o potrebe skorého zaèiatku osvojovania si cudzích jazykov de mi (prièom sám išiel príkladom so svojimi de mi), mohli by sme ho považova aj za otca imerzných programov v Kanade. O nieko¾ko rokov neskôr psycholingvista E. Lenneberg (1967) skúmal prípadové štúdie detí, ktoré prekonali afáziu spôsobenú poškodením mozgu v ranom veku alebo ktorým z dôvodu epilepsie èi nádoru odstránili èas mozgu. Pri porovnávaní podobných operácií mozgu u detí a dospelých zistil, že ak sa uskutoènia u detí vo veku 4 10 rokov, reèové funkcie u die a a sa obnovia a die a pokraèuje v reèovom vývine. Na základe týchto výskumov hovoril o existencii kritického obdobia pre osvojenie si jazyka, ktoré pod¾a neho súvisí s neskoršou stratou adaptability mozgu a schopnosti jeho reorganizácie. Vyjadril názor, že puberta predstavuje približnú vekovú hranicu ohranièujúcu úspešné osvojenie si (primárneho) jazyka a tiež obdobie, keï sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka zaène objavova cudzí prízvuk. 3 Možnú existenciu takéhoto kritického obdobia pre osvojenie si jazyka nepriamo potvrdzujú aj známe prípady detí, ktoré buï vyrastali samy (Victor), alebo ich vychovávali zvieratá (Kamala), èi duševne chorí rodièia (Genie). Absencia primeraných reèových vzorov a možností komunikácie v ich ranom veku odrazila sa v neschopnosti osvoji si jazyk, resp. nauèi sa ho v neskoršom období, a to napriek vysokej starostlivosti ich opatrovníkov a uèite¾ov (porov. Grosjean, 1982). Scovel (1969) pokraèoval v oblasti výskumu potvrdenia hypotézy kritického obdobia. Tvrdil, že dospelí rodení hovoriaci dokážu identifikova nie rodených hovoriacich na základe ich prízvuku okamžite a presne, strata plasticity mozgu približne v období puberty spôsobuje objavenie sa cudzieho prízvuku a že hypotéza kritického obdobia sa vz ahuje iba na reè a nemusí ovplyvni ostatné oblasti jazykovej kompetencie. 2 Divé húsatá vyliahnuté z inkubátora a držané oddelene od iných húsat a od pohybujúcich sa objektov sa rýchlo a natrvalo upäli na najbližšiu náhradnú hus, t. j. nasledovali prvý pohybujúci sa predmet, ktorý bol väèší ako ony a vstúpil do ich zorného po¾a v urèitej fáze po narodení. Týmto predmetom nemusela nakoniec by ani iná hus, mohol to by aj samotný Lorenz (známe fotografie Lorenza s pochodujúcimi húsatami) èi dokonca aj neživá atrapa. V prípade, že toto kritické obdobie (pribl hodín po narodení) uplynulo (napr. v dôsledku toho, že im bol podaný uspávací prášok), vpeèatenie neprebehlo. 3 V tejto práci pod cudzím prízvukom rozumieme súbor zvukových (subsegmentálnych, segmentálnych a suprasegmentálnych) charakteristík ústnych prejavov typických pre urèitý konkrétny jazyk, ktoré sa prejavujú (ako interferencia) v inom jazyku. 10

11 V nasledujúcich rokoch výskumy v tejto oblasti pokraèovali v snahe potvrdi alebo vyvráti možnú existenciu kritického obdobia u èloveka na osvojenie si jazyka. Pod¾a ich kladného, resp. negatívneho postoja k takémuto obdobiu sa v súèasnosti rozde¾ujú psycholingvisti do dvoch základných skupín (porov. Asher García, 1969 namiesto kritického obdobia používajú termín optimálne obdobie; Major, 1987; Tahta et al., 1981; Oyamová, 1976 namiesto kritického obdobia hovorí o citlivom ; Scovel, 1988; resp. Krashen 1973, 1975, 1981; Neufeld, 1987; Flege, 1981; Hakuta, 1986 a iní). Otázna však nie je iba existencia, resp. neexistencia takéhoto obdobia. V prípade jeho potvrdenia zostáva problematickou veková hranica, na ktorú sa vz ahuje. Kým niektorí autori vymedzujú presnú hranicu napr. vo veku dvanástich rokov, väèšina štúdií ju definuje vo¾nejšie ako obdobie medzi narodením a pubertou. Existujú dokonca aj názory, že existuje viacero kritických období na rozlièných úrovniach veku pre rôzne jazykové modality (porov. Seliger, 1978). Tých zo psycholingvistov a výskumných pracovníkov, ktorí majú negatívny názor na existenciu kritického obdobia, možno ešte ïalej rozdeli na takých, ktorí sa k nemu stavajú skepticky (napr. McLaughlin, 1978), a na takých, ktorí jeho existenciu priamo popierajú (napr. Neufeld, 1980). Problémom sa tiež zdá by vymedzenie platnosti takejto hypotézy, t. j. èi sa vz ahuje na oblas celého jazyka, alebo iba na jeho zvukovú podobu. V posledných približne dvoch desa roèiach sa väèšina výskumných projektov sústredila na dokázanie platnosti tejto hypotézy pre zvukovú oblas jazyka, t. j. pre reè najmä v súvislosti s objavovaním sa cudzieho prízvuku. Scovel (2000) vyjadril názor, že na základe dôkladného štúdia významných prác publikovaných v tejto oblasti aplikovanej lingvistiky a psycholingvistiky v posledných rokoch sa zdá, že prevažuje pozitívne hodnotenie možnosti existencie nejakej formy kritického obdobia a že skeptici v tejto otázke predstavujú menšinu. Prevažná väèšina štúdií potvrdzuje teóriu hypotézy kritického obdobia, pod¾a ktorej v prípade, že si die a nezaène osvojova cudzí jazyk do zaèiatku puberty, jeho výslovnos v tomto jazyku bude neskôr poznaèená prízvukom prenášaným z jeho materinského jazyka. Samozrejme, že ani zaèiatok samotného osvojovania si druhého jazyka pred zaèiatkom puberty ešte automaticky nezaruèuje úspešný výsledok, ktorým je v tomto prípade výborná úroveò ovládania cudzieho jazyka na všetkých úrovniach jazykového systému s výslovnos- ou nepoznaèenou vplyvom prvého jazyka. Stane sa tak iba vtedy, ak okrem vekového kritéria budú splnené aj viaceré ïalšie podmienky, najmä však dostatoèný kontakt die a a s druhým jazykom prostredníctvom jazykových vzorov stelesnených rodenými hovoriacimi tohto jazyka. Niektoré zo zistení psycholingvistov zo skupiny s negatívnym postojom k existencii tohto obdobia však zároveò nútia pripusti, že tak ako v ostatných oblastiach života spoloènosti, aj tu môžu existova výnimky potvrdzujúce platnos nejakého pravidla. Preto tak, ako platí, že pre absolútnu väèšinu dospelých, ktorí sa zaèínajú uèi cudzie jazyky, zostane dosiahnutie výslovnosti v tomto jazyku na úrovni rodených ho- 11

12 voriacich nedosiahnute¾né, môžu sa vyskytnú výnimky aj v tejto oblasti. 4 Podobne, ako v priemernej populácii existujú výnimky na spodnej (negatívnej) hranici danej stupnice (zastúpené napríklad autistami), tak sa môžu samozrejme aj na jej opaènom (kladnom) konci nachádza jednotlivci, ktorí si aj v dospelosti dokážu osvoji cudzí jazyk na vynikajúcej úrovni vrátane výslovnosti bez cudzieho prízvuku. Možnos existencie kritického obdobia nielen pre reè, ale aj pre jazyk v súèasnosti presadzuje iba nieko¾ko psycholingvistov (Patkowski, 1980; Johnson Newport, 1989 a i.). Výskum v oblasti potvrdenia èi vyvrátenia kritického obdobia pre reè sa takmer výluène spolieha na hodnotenia (áno nie) rodených hovoriacich urèitého jazyka, èi nahraté subjekty majú cudzí prízvuk alebo nie. Znamená to, že sa hodnotí iba reèový výkon (performancia) skúmaných subjektov. Na rozdiel od toho výskum kritického obdobia pre jazyk skúma nielen realizáciu jazykového systému (performanciu), ale aj samotný jazykový systém a vedomosti skúmaného subjektu o òom. Inými slovami, skúmané subjekty, u ktorých sa zis uje stupeò ovládania druhého jazyka, musia preukáza nielen vysokú úroveò znalostí napr. na úrovni morfológie a syntaxe druhého jazyka, správne a fluentné používanie frazeologizmov a pod., ale aj schopnos okamžitého posudzovania a vyhodnocovania správnosti týchto oblastí jazykového systému v nahratých reèových prejavoch. Vzh¾adom na viaceré výhrady iných autorov týkajúce sa použitej metodológie, samotných výsledkov a aj ich interpretácie pri takýchto výskumoch, zostáva existencia kritického obdobia pre morfosyntaktickú kompetenciu viac-menej diskutabilná. V slovenskej jazykovede sme sa s riešením otázky možnej existencie kritického obdobia pre reè a jazyk nestretli. Príbuznou problematikou zaoberala iba J. Dvonèová (1971). Vo svojej štúdii definuje artikulaènú bázu ako systém artikulaèných pohybov èiže systém artikulaèných stereotypov, typických pre istý jazyk (c. d., s. 293). Tento systém si èlovek osvojí napodobòovaním svojho okolia (nie je teda vrodený). Takýto návyk potom uplatòuje za všetkých okolností, prièom pod¾a Dvonèovej artikulaèné pohyby, ktoré sa raz zafixovali, majú tendenciu zostáva po celý život totožné (podobne ako iné pohybové stereotypy, napr. chôdza pozn. J. Dvonèová). Používate¾ jazyka si preto aj v inom jazykovom prostredí zachováva v základe svoju artikulaènú bázu a jeho výslovnos má zrete¾nejší alebo menej zrete¾ný cudzí akcent (c. d., s. 295). J. Dvonèová tiež navrhuje rozlišova artikulaènú a fónickú bázu, prièom termín fónická báza navrhuje použi pre pojem akustického ekvivalentu artikulaènej bázy. Aj keï to J. Dvonèová ïalej nedefinuje, dá sa predpoklada, že v takom 4 Chceme zdôrazni, že zvládnutie výslovnosti v cudzom jazyku na úrovni rodených hovoriacich nepokladáme za podmienku rozhodujúcu o úspešnosti alebo neúspešnosti uèenia sa cudzích jazykov. Napriek tomu, že cudzí prízvuk objavujúci sa v puberte zvyèajne poznaèí výslovnos, neznamená to, že dospelí ¾udia by sa vôbec nemali snaži osvoji si svoju správnu výslovnos v tomto jazyku. 12

13 prípade by sa pod termínom fónická báza rozumel systém ustálených akustických realizácií, typických pre istý jazyk, ktorý spolu so systémom artikulaèných stereotypov v koneènom dôsledku spôsobuje J. Dvonèovou spomínaný zrete¾nejší alebo menej zrete¾ný, v každom prípade však vždy prítomný a rozpoznate¾ný cudzí akcent. Vzh¾adom na absenciu základného výskumu v tejto oblasti rozhodli sme sa overi platnos hypotézy kritického obdobia pre slovenský jazyk. 5 Cie¾om výskumu bolo zisti, èi je možné osvoji si slovenský jazyk (výslovnos i jeho písomnú formu) na úrovni rodených hovoriacich u bilingvistov/cudzincov, ktorí si zaèali osvojova slovenèinu po šestnástom roku veku. Aby sme to mohli zisti, vybrali sme skupinu dvadsiatich ¾udí. Desiati z nich boli rodení Slováci (od 20 do 55 rokov) so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Ich výslovnos nebola poznaèená žiadnym náreèím. Druhú skupinu tvorilo desa cudzincov, ktorí sa narodili mimo územia Slovenska a ich materinským jazykom nebola slovenèina. Tú si zaèali osvojova až po šestnástom roku veku. Táto skupina desiatich cudzincov bola ïalej rozdelená na dve podskupiny pozostávajúce z piatich Èechov a piatich iných cudzincov (z Rumunska, Španielska, Kolumbie, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska). Nie všetci z nich používajú slovenèinu vo svojom každodennom živote, ale všetci spåòajú našu definíciu bilingvistov tak, ako sme ju uviedli v jednej z našich predchádzajúcich prác (Štefánik, 2000a). 6 Oèakávali sme, že naše výsledky sa budú podoba Scovelovým (1988), a preto sme predpokladali, že 1) pri zvukových nahrávkach dosiahne percento úspešnosti správnej identifikácie Slovákov a cudzincov vysokú hodnotu, ktorá bude potvrdzova ¾ahké odlíšenie cudzincov od rodených hovoriacich, a tým aj nemožnos nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk v dospelosti bez cudzieho prízvuku, 2) pri ukážkach textov, ktoré napísali cudzinci, dosiahne úspešnos ich správnej identifikácie podstatne nižšie hodnoty (v porovnaní s nahrávkami), ktoré budú potvrdzova možnos nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk aj v dospelosti na vysokej úrovni, dokonca až na úrovni rodených hovoriacich (s výnimkou prízvuku), 3) úspešnos správnej identifikácie cudzincov slovenskými posudzovate¾mi bude závisie od veku, resp. vzdelania slovenských posudzovate¾ov, t. j. 5 Výskum sme realizovali v spolupráci s nieko¾kými študentmi štvrtého roèníka slovenského jazyka FF UK, ktorí navštevovali naše výberové prednášky a semináre venované problematike bilingvizmu. 6 Na rozdiel od niektorých iných autorov, ktorí vo svojich definíciách bilingvistov zdôrazòujú jazykovú kompetenciu hovoriaceho v každom z jazykov alebo potrebu používania oboch jazykov vo svojich každodenných èinnostiach, my charakterizujeme bilingvistov ako osoby, ktoré majú schopnos alternatívne používa dva (alebo viac) jazykov v komunikácii s ostatnými v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia uskutoèòuje. 13

14 bude štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami, ktoré dosiahnu napr. študenti stredných škôl a jazykovedci, desa roèné deti a dôchodcovia v prospech jazykovedcov, resp. dôchodcov. 4) vzh¾adom na blízkos èeštiny a slovenèiny dosiahne úspešnos správnej identifikácie na vzorke nahrávok a textov získaných od Èechov (tvoriacich 50 % zo vzorky všetkých cudzincov) nižšie hodnoty ako u ostatných cudzincov, t. j. pre slovenských posudzovate¾ov odlíši Èechov hovoriacich a píšucich po slovensky od Slovákov bude ažšie než ostatných cudzincov. Požiadali sme všetkých dvadsa osôb, aby preèítali krátku predpoveï poèasia. Skúmali sme možnos zisti prítomnos cudzieho prízvuku, preto sme uprednostnili preèítanie textu pred nahrávkou spontánneho prehovoru. Chceli sme sa tak vyhnú možným gramatickým èi lexikálnym chybám, ktorých by sa prípadne mohli cudzinci dopusti, a tým by u¾ahèili svoju identifikáciu slovenským posudzovate¾om. Všetci dvadsiati Slováci a cudzinci preèítali nasledujúci text: Poèas víkendových dní bude takmer ideálne poèasie na horské túry a vychádzky. Pri slneènom poèasí a relatívne slabom vetre bude príjemne teplo. Pod¾a hlásenia Horskej služby len v niektorých lokalitách Ve¾kej a Malej Fatry hrozí mierne lavínové nebezpeèenstvo. Všetkých sme požiadali aj o napísanie krátkej úvahy (približne papier formátu A5) na tému veselej alebo smutnej príhody zo života, resp. akejko¾vek zaujímavosti, o ktorej chcú napísa. Upozornili sme ich, aby neuvádzali také reálie, z ktorých by bolo možné usúdi, èi ide o Slovákov alebo o cudzincov. Texty sme samozrejme neupravovali, iba sme ich prepísali na poèítaèi. Na ilustráciu uvádzame dve ukážky z textov: 8 TEXT è. 11 Najveselší alebo najsmutnejší zážitok? Tažko poveda, tažko spomína, tažko porovnáva. Bolo ich ve¾a aj takých, aj takých. Prehrabujem sa v análoch svojej pamäti a chcem vám napísa nieèo veselé. Ako mi napríklad raz jedna moja študentka priniesla ten vtip o mníške a taxikárovi. Bol celý po anglicky. A marí sa mi, že jej ho poslala kamarátka po internete až zo Španielska. A potom ma zasa napadne ten príbeh so starým otcom. Smutný príbeh so starým otcom. Je o tom, ako som sa raz vrátil do našej dediny a on, ktorý skoro nikam nechodil, nebol doma. Hral som sa s de mi pred domom. Bol horúci letný deò. Mali sme loptu, krièali sme a smiali sme sa. Myslím, že starej mamy sa to vtedy dotklo. Ale niekedy krièíte aby ste prekrièali svoj mozog. A potom nám ho priviezli. Mal studené èelo a na tvári výraz, ktorý som u neho nikdy predtým nevidel. Hovorili, že je to on. Ale nebol. Iba nieèo z neho. A to sme potom uložili do hliny. Aby nám to neprekážalo. 8 Oba texty è. 11 a 20 napísali cudzinci. 14

15 TEXT è. 20 Už sa to zase zaèína. Blíži sa koniec letného semestra, hromadia sa nám povinnosti. O chví¾u už budeme písa zápoètové testy, seminárne práce, pripravova sa na skúšky. A prišla aj jar. Sedenie nad knihami a toto pekné poèasie nijako nepatria spolu. Ešte to¾ko iných vecí treba urobi poèas jedného dòa, a deò je krátky. Najlepšie chvíle sú tie keï sa nám to hektické obdobie skonèí a keï každý poci uje ú¾avu a z nevysvetlite¾ných dôvodov sa zaène oslavova, opíja... Urèite poznáte májové študentské akcie na Mlynskej doline. Ako keby sa každý potreboval vybúri pred ažkým skúšobným obdobím. Len aby sme rýchlo porobili tie skúšky a aby sa nám zaèalo dlhé teplé leto. Získané nahrávky a texty sme v náhodnom poradí dali posúdi šiestim skupinám slovenských posudzovate¾ov. V každej skupine bol približne rovnaký poèet osôb. Najmladšiu skupinu (A) tvorili 9 10 roèní žiaci 4. roèníka ZŠ (celkový poèet 20), potom (B) roèní žiaci 8. roèníka ZŠ (16), (C) roèní študenti 4. roèníka gymnázia (20), (D) roèní študenti FF UK (21), (E) jazykovedci pracovníci JÚ¼Š a uèitelia Katedry slovenského jazyka FF UK v Bratislave (18) a (F) dôchodcovia (19). Všetkým posudzovate¾om sme povedali, že budú poèu 20 nahrávok. Požiadali sme ich, aby si vypoèuli nahrávky a aby pri jednotlivých nahrávkach napísali, èi ide o Slováka alebo o cudzinca. Nahrávky si mohli v prípade potreby vypoèu aj viackrát. Podobný priebeh malo aj posudzovanie textov. Posudzovate¾ov sme upozornili, že èíslo nahrávky nemá žiadny vz ah k èíslu textu, a opä sme ich požiadali, aby napísali, èi autorom konkrétneho textu bol Slovák alebo cudzinec. Pri všetkých nahrávkach a textoch sme najprv zis ovali jednotlivú percentuálnu úspešnos ich identifikácie. Okrem percentuálnej úspešnosti sme zis ovali aj hodnoty Chí-kvadrátu, aby sme zistili, èi rozdiel medzi správnymi a nesprávnymi odpoveïami, resp. identifikáciami je aj štatisticky významný. Pre nedostatok miesta a èasu nebudeme detailne rozobera všetky výsledky našich výskumov a ich vyhodnotenia (porov. Štefánik, 2000b). Namiesto toho tu iba zhrnieme najdôležitejšie zistenia. 1. Celkové percento úspešnosti správnej identifikácie nahrávok Slovákov a cudzincov dosiahlo iba úroveò 62,7 %, èo je výrazne nižšie ako v podobných výskumoch uskutoènených v zahranièí. Táto hodnota vyvracia tvrdenie, že rodený hovoriaci konkrétneho jazyka už po vypoèutí krátkeho prejavu bezpeène rozpozná cudzinca na základe prítomnosti cudzieho prízvuku v jeho výpovedi. Zároveò to znamená, že aj v prípade, ak sa èlovek zaène v dospelosti uèi, resp. osvojova si cudzí (druhý) jazyk (v našom prípade slovenèinu), dokáže ho zvládnu na ve¾mi vysokej úrovni. Pod¾a nášho názoru existujú štyri možné vysvetlenia, preèo sa prvá hypotéza nepotvrdila a preèo sú naše výsledky nato¾ko odlišné od napr. výsledkov dosiahnutých Scovelom (1988) s angliètinou. Prvým je podstatne bohatší a komplikovanejší vokalický systém angliètiny v porovnaní s relatívne jednoduchým slovenským vokalickým systémom. Z tejto 15

16 jeho väèšej bohatosti potom vyplýva, že sa cudzincom ažšie osvojuje, a tým sa zvyšuje pravdepodobnos, že pri jeho používaní urobia chybu, na základe ktorej sú ¾ahšie identifikovate¾ní. Z výskumu interferencie a vplyvu materinského jazyka na druhý (cudzí) jazyk je známy fakt, že interferencia sa najviac prejavuje práve na vokáloch. Produkcia spoluhlások zohráva pri vytváraní cudzieho prízvuku v druhom jazyku podstatne menšiu úlohu (Marks, 1980, in Scovel, 1988). Druhé vysvetlenie môže vyplýva z nedostatoènej predchádzajúcej skúsenosti Slovákov s cudzincami hovoriacimi ve¾mi dobre po slovensky. Absolútna väèšina cudzincov, s ktorými Slováci prichádzajú do kontaktu, buï rozpráva iným jazykom (nemecky, anglicky) alebo hovorí po slovensky, avšak s mnohými chybami. Z nedostatku predchádzajúceho kontaktu s takými cudzincami, ktorí ovládajú slovenèinu na úrovni porovnate¾nej so Slovákmi, potom vyplýva neistota (spojená aj s možným psychologickým faktorom potreby nájdenia cudzincov v skúmanej vzorke) pri ich zaraïovaní. Výsledkom môže by aj nami zistený èastý výskyt oznaèenia rodených Slovákov za cudzincov slovenskými posudzovate¾mi. Tretím vysvetlením môže by možnos, že sa nám podarilo nájs tie známe výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Koneèných desa cudzincov (vrátane piatich Èechov) sme po dlhej úvahe vybrali z nieko¾kých desiatok už skôr vytypovaných jednotlivcov. Aj samo zloženie skupiny piatich cudzincov v užšom zmysle naznaèuje, že sa v òom vyskytujú iba príslušníci národov, ktorých zvukový systém je ve¾mi podobný slovenskému. Štvrtým faktorom, ktorý mohol ovplyvni celkové výsledky, bol vplyv inštrukcie pri zadávaní úlohy posudzovate¾om. Tu však treba upozorni, že v snahe získa výsledky porovnate¾né s výsledkami dosiahnutými už skôr v zahranièí, aj pri zadávaní úloh sme používali rovnaké formulácie, aké boli použité napríklad Scovelom (1988). Z výsledkov získaných pri vyhodnocovaní nahrávok by sa dalo usudzova, že stupeò úspešnosti identifikácie cudzincov slovenskými posudzovate¾mi nezávisel na dåžke ich pobytu na Slovensku a dåžke používania slovenèiny. Potvrdili by sa tak výsledky niektorých výskumov zvukových prejavov cudzincov uskutoènených s inými jazykmi (Oyamová, 1976; odlišný názor porov. Cummins, 1981), ktoré konštatovali relatívnu nezávislos výskytu cudzieho prízvuku v prehovoroch od dåžky pobytu jednotlivca v cudzej krajine (závislos však zistili od veku, v ktorom si jedinec zaèal osvojova cudzí jazyk). Vzh¾adom na to, že zistenie tohto vz ahu pôvodne nebolo naším cie¾om, prípadnú závislos stupòa ovládania jazyka od dåžky pobytu v krajine by bolo potrebné ïalej skúma na väèšej vzorke jedincov. 2. Celkovo nízke percento úspešnosti identifikácie textov (55,5 %) potvrdilo našu pôvodnú hypotézu, a tým aj skutoènos, že aj v dospelosti je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk (slovenèinu) na úrovni rodených hovoriacich toho jazyka (t. j. rodených Slovákov). Tento výsledok zároveò potvr- 16

17 dzuje skutoènos, že pri výbere cudzincov sa nám podarilo nájs bilingvistov, ktorých ovládanie slovenèiny (napriek tomu, že si ju osvojili až v dospelosti) je na úrovni rodených Slovákov. Znamená to, že hypotéza o existencii kritického obdobia veku pre jazyk (t. j. pre morfosyntaktickú kompetenciu), v ktorom je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk tak, ako ju zastávajú niektorí psycholingvisti, sa pre slovenský jazyk nepotvrdila. 3. Nepotvrdila sa naša hypotéza o všeobecnej závislosti úspešnosti identifikácie nahrávok a textov cudzincov a Slovákov od veku a vzdelania slovenských posudzovate¾ov. Najlepšie výsledky dosiahli pri nahrávkach aj pri textoch stredoškolskí študenti. Zistenie štatisticky významného rozdielu medzi výsledkami študentov 4. roè. gymnázia a študentmi VŠ (vzh¾adom na minimálny vekový rozdiel) a paralelná neprítomnos takéhoto rozdielu vo vz ahu so skupinou žiakov 8. roè. ZŠ a skupinou jazykovedcov (vzh¾adom na rozdiel vo vzdelaní) pod¾a nášho názoru nedovo¾uje vyslovi názor, že by úspešnos stredoškolákov pri identifikácii nahrávok vyplývala z existencie nejakého špecifického vekového obdobia (okolo 18. roku veku) predurèujúceho dosiahnutie lepšej rozlišovacej schopnosti. Pri textoch sa závislos úspešnosti identifikácie od veku a vzdelania posudzovate¾ov rovnako nepotvrdila. 4. Posledná hypotéza týkajúca sa rozdielu medzi Èechmi a ostatnými cudzincami sa potvrdila iba èiastoène, keï úspešnos identifikácie nahrávok získaných od Èechov bola štatisticky významne nižšia ako u ostatných cudzincov. Napriek možnosti vysvet¾ova to ako dôkaz existencie dvoch dialektov jedného jazyka (porov. Scovel, 1988) si myslíme, že lepšie výsledky Èechov treba pripisova spoloènému pôvodu slovenèiny a èeštiny, ve¾kej podobnosti ich zvukových rovín a pravdepodobne aj pasívnemu bilingvizmu vyplývajúcemu z predchádzajúcej spoloèensko-politickej situácie v bývalom Èeskoslovensku. Pri textoch bola úspešnos identifikácie textov napísaných Èechmi vyššia ako u ostatných cudzincov. 9 Záver Štúdium zahraniènej jazykovednej literatúry v oblasti aplikovanej lingvistiky potvrdzuje teóriu hypotézy kritického obdobia, pod¾a ktorej v prípade, ak si die a nezaène osvojova cudzí jazyk do zaèiatku puberty, jeho výslovnos v tomto jazyku bude neskôr poznaèená prízvukom prenášaným z jeho materinského jazyka. Tak, ako platí, že pre absolútnu väèšinu dospelých, ktorí sa zaèínajú uèi cudzie jazyky, zostane zvládnutie výslovnosti v tomto jazyku na úrovni rodených hovoriacich nedosiahnute¾né, môžu sa vyskytnú výnimky aj v tejto oblasti. Podobne, ako v priemernej populácii existujú výnimky na spodnej (negatívnej) hranici danej stupnice (zastúpené napríklad autistami), tak sa môžu samozrejme aj na jej opaènom (kladnom) konci nachádza jednotlivci, ktorí si aj v dospelosti dokážu osvoji cudzí jazyk na vynikajúcej úrovni vrátane vý- 9 Výskum sa realizoval s podporou projektu VEGA è. 2/6120/20. 17

18 slovnosti bez cudzieho prízvuku. Existencia kritického obdobia pre morfosyntaktickú kompetenciu (t. j. platnos takejto hypotézy nielen pre reè, ale aj pre jazyk) zostáva diskutabilná. Platnos hypotézy kritického obdobia pre osvojovanie si slovenèiny sa v našich výskumoch nepotvrdila nielen pre oblas jazyka, ale ani pre výslovnos. Úspešnos správnej identifikácie zvukových nahrávok desiatich Slovákov a desiatich cudzincov, ktorí si slovenèinu zaèali osvojova po šestnástom roku veku posudzovate¾mi z radov rodených Slovákov bola výrazne nižšia ako v porovnate¾ných zahranièných výskumoch. Zdôvodnením môže by jedno z našich štyroch vysvetlení (alebo kombinácia viacerých z nich). Nízke percento identifikácie písomných prejavov skúmaných subjektov potvrdilo našu pôvodnú hypotézu, a tým aj skutoènos, že aj v dospelosti je možné nauèi sa (osvoji si) slovenèinu na úrovni rodených Slovákov. Znamená to, že hypotéza o existencii kritického obdobia veku pre jazyk (t. j. pre morfosyntaktickú kompetenciu), v ktorom je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk tak, ako ju zastávajú niektorí psycholingvisti, sa nám v tomto výskume pre slovenský jazyk nepotvrdila. Literatúra ASHER, J. GARCÍA, R.: The optimal age to learn a foreign language. Modern Language Journal, 38, 1969, s BAKER, C.: Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, Multilingual Matters DINGWALL, W.O.: The Biological Bases of Human Communicative Behavior. In: Psycholinguistics. Red. J.B.Gleason N.B. Ratner. Orlando, Harcourt Brace College Publishers DVONÈOVÁ, J.: Artikulaèná báza. Jazykovedné štúdie, XI, 1971, s FLEGE, J.: The phonological basis of foreign accent: A hypothesis. TESOL Quarterly, 15, 1981, s GROSJEAN, F.: Life with Two Languages. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press1982. HAKUTA, K.: Mirror of Language. New York, Basic Books JOHNSON, J. NEWPORT, E.: Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 1989, s KRASHEN, S.: Lateralization, language learning, and the critical period: Some new evidence. Language Learning, 23, 1973, s KRASHEN, S.: The critical period for language acquisition and its possible bases. In: Developmental Psycholinguistics and Communication Disorders. Red. D. Aaronson R. Rieber. New York, New York Academy of Sciences KRASHEN, S.: Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, Pergamon Press LENNEBERG, E.: Biological Foundations of Language. New York, Wiley

19 LORENZ, K.: The Year of the Greylag Goose. New York, Harcourt Brace Jovanovich MAJOR, R.: Phonological similarity, markedness, and rate of L2 acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 9, 1987, s NEUFELD, G.: On the acquisition of prosodic and articulatory features in adult language learning. In: Interlanguage Phonology: The Acquisition of a Second Language Sound System. Red. G. Ioup S. Weinberg. Cambridge, M. A., Newbury House 1987, s OYAMOVÁ, S.: A sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system. Journal of Psycholinguistic Research, 5, 1976, s PENFIELD, W.: The Second Career. Boston, Little, Brown PATKOWSKI, M.: The sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system. Language Learning, 30, 1980, s SCOVEL, T.: Foreign Accents, language acquisition, and cerebral dominance. Language Learning, 19, 1969, s SCOVEL, T.: The recognition of foreign accents in English and its implications for psycholinguistic theories of language acquisition. Proceedings of the 5 th International Association of Applied Linguistics. Montreal, Laval University Press SCOVEL, T.: A Time to Speak. New York, Newbury House Publishers SCOVEL, T.: A critical review of the critical period research. Annual Review of Applied Linguistics, 20, 2000, s SELIGER, H.: Implications of a multiple critical periods hypothesis for second language learning. In: W. Ritchie (red.) Second language research: Issues and implications. New York, Academic Press 1978, s ŠTEFÁNIK, J.: Bilingvizmus na pozadí dvoch morfologicky odlišných typov jazykov. Intenèný bilingvizmus u detí. Bratislava, Univerzita Komenského 2000a. ŠTEFÁNIK, J.: Hypotéza kritického obdobia a slovenský jazyk. Jazykovedný èasopis 51, 2, 2000b, v tlaèi. TAHTA, S. M. WOOD K. LOEWENTHAL: Foreign accents: Factors relating to transfer of accent from the first language to a second language. Language and Speech, 24, 1981, s

20 PRÍLOHY Štatistické výsledky uskutoènených výskumov Tabu¾ka è.1 Identifikácia Slovákov a cudzincov jednotlivými skupinami posudzovate¾ov NAHRÁVKY (%) TEXTY (%) NAHRÁVKY/ TEXTY SKUPINA Správne Nespr. Hladina významnosti Správne Nespr. Hladina významnosti Hladina významnosti 4. roè. ZŠ 60,0 % 40 %,000 51,3 % 48,7 %,617, roè. ZŠ 55,0 % 45,0 %,074 48,4 % 51,6 %,576, roè. SŠ 70,3 % 29,7 %,000 61,3 % 38,7 %,000,001 VŠ študenti 67,6 % 32,4 %,000 52,6 % 47,4 %,283,927 Jazykovedci 63,9 % 36,1 %,000 61,1 % 38,9 %,000,745 Dôchodcovia 57,6 % 42,4 %,003 57,6 % 42,4 %,003,799 Tabu¾ka è. 2 Identifikácia Slovákov a cudzincov celkové skóre od všetkých šiestich skupín Nahrávky (%) Texty (%) Nahrávky/Texty Správne Nespr. Hladina významnosti Správne Nespr. Hladina významnosti Chi-re Hladina významnosti Celkové skóre 62,7 % 37,3 %,000 55,5 % 44,5 %,000,272 Tabu¾ka è. 3a Závislos úspešnosti správnej identifikácie cudzincov od veku, resp. vzdelania slovenských posudzovate¾ov hodnoty hladín významnosti pre nahrávky 11 X 4. roè. ZŠ 8. roè. ZŠ 4. roè.gym. VŠ štud. Jazykovedci Dôchodcovia 4. roè. ZŠ x,513,000,409,451, roè. ZŠ,513 x,687,212,858, roè. gym.,000,687 x,001,845,044 VŠ štud.,409,212,001 x,135,793 Jazykovedci,451,858,845,135 x,370 Dôchodcovia,034,376,044,793,370 x 11 Pri zis ovaní štatistickej významnosti vzájomného vz ahu dvoch skupín sa do úvahy berie nielen napr. pomer správnych odpovedí, ale aj pomer nesprávnych odpovedí a zároveò aj pomer správnych a nesprávnych odpovedí v oboch skupinách. Preto sa môže sta, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami skupín C a D, ale pritom rozdiel medzi výsledkami skupín C a B nie je štatisticky významný, hoci percentuálny rozdiel správnych odpovedí je v tomto druhom prípade podstatne väèší (porov. 70,3 % : 67,6 % oproti 70,3 % : 55,0 %). 20

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Jana Marková Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK Bratislava Kognitívno-lingvistické poruchy Jazykové deficity pri mozgových léziách

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

12. Štatistický projekt v analýze rizík

12. Štatistický projekt v analýze rizík 12. Štatistický projekt v analýze rizík Jednou zo základných úloh krízového manažmentu je analýza rizík. Na jej vykonanie využívame rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy sú založené

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti Ing. arch. Pavol Pokorný Reg.č.0559 AA Sa, ktorý narodil roku 1969 v Bratislave, študoval na fakulte architektúry STU. Za diplomový projekt získal cenu profesora Lacka. Svoje vzdelanie si rozširoval na

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Detská izba. Monika Štanclová Detská izba

Detská izba.  Monika Štanclová Detská izba www.facebook.com/fengshuizdravebyvanie Detská Izba Má vaše dieťa problémy so spánkom, s uč ením alebo v kolektíve? Chcete podpori ť jeho záujmy alebo nadanie, ktoré Vaše dieťa má? Vedeli ste, že slabá

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava MAIS Verejný portál - kalendárny rozvrh Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS APZ Bratislava Rozvrhy nájdete pod URL: https://89.173.153.100/maisportal/ Na úvodnej obrazovke kliknite

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

TESTOVANIE ASYMETRIE EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH RADOV MARIÁN VÁVRA ZACHARIAS PSARADAKIS NETECHNICKÉ

TESTOVANIE ASYMETRIE EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH RADOV MARIÁN VÁVRA ZACHARIAS PSARADAKIS NETECHNICKÉ TESTOVANIE ASYMETRIE EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH RADOV MARIÁN VÁVRA ZACHARIAS PSARADAKIS NETECHNICKÉ ZHRNUTIE 1/2013 Národná banka Slovenska www.nbs.sk Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava research@nbs.sk September

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk CZ Hra pro 2 3 hráče Délka hry: 15 min Herní materiál: 1 herní plán 15 pevných kartiček s úkoly 1 dřevěná figurka Krtečka 1 dřevěná kostka s barvami Krteček by si chtěl hrát, ale

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Z analýzy výsledkov prieskumu vyplynulo zistenie, že v súbore respondentov podnikateľov (potenciálnych zamestnávateľov

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Charakteristika prierezovej témy: Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Špecifikácia testov. z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013

Špecifikácia testov. z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 Bratislava 2012 Test externej časti maturitnej skúšky je určený

Více

Edičný katalóg. Orbis Pictus Istropolitana STREDNÉ ŠKOLY NIŽŠIE CENY. Ak objednaný tovar uhradíte do

Edičný katalóg. Orbis Pictus Istropolitana STREDNÉ ŠKOLY NIŽŠIE CENY. Ak objednaný tovar uhradíte do NIŽŠIE CENY tovar uhradí a doklad pošle spolu získa jšiu ušetrí si starosti v sepmbri Orbis Pictus Istropolitana Edičný katalóg 2014 a Liratúra Nakupuj eš jšie pre 1. roèník () pre všetky typy SŠ rozo

Více

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová Základné informácie o odpadoch Zita Takáčová Andrea Miškufová Košice, 2011 Druh publikácie Autori Recenzenti : Monografia : Zita Takáčová, Andrea Miškufová : Prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. Doc. Dr.- Ing.

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č.

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

TIG zváranie. TIG horáky TIG prídavné materiály Wolfrámové elektródy do 3-3 Rôzne

TIG zváranie. TIG horáky TIG prídavné materiály Wolfrámové elektródy do 3-3 Rôzne zváranie horáky....................................................................... 3-1 prídavné materiály.............................................. 3-1 Wolfrámové elektródy....................................

Více

Štruktúra dopytovaných na Çesku, ktorí pripadajú do úvahy, že budú (ďalej) pracovať v zahraničí:

Štruktúra dopytovaných na Çesku, ktorí pripadajú do úvahy, že budú (ďalej) pracovať v zahraničí: Štruktúra dopytovaných na Çesku, ktorí pripadajú do úvahy, že budú (ďalej) pracovať v zahraničí: % Pohlavie Vek Rodinný stav Muž Žena do rokov - rokov - rokov - rokov - rokov od rokov Slobodný/slobodná

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU:

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU: MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 Program na precvičovanie učiva z matematiky na nájdeme na stránke http://www.slunecnice.cz/sw/4321-matematika/. STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU: Po kliknutí na Stáhnout

Více

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Pamäťový operand Adresovanie pamäte Priama nepriama a indexovaná adresa Práca s jednorozmerným poľom Praktické programovanie assemblerových funkcií Autor:

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

KOMBINATORICKÉ PRAVIDLO SÚČINU

KOMBINATORICKÉ PRAVIDLO SÚČINU KOMBINATORIKA MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ/ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ KÓD ITMS PROJEKTU: 26110130645 UČIŤ MODERNE, INOVATÍVNE, KREATÍVNE ZNAMENÁ OTVÁRAŤ BRÁNU DO SVETA

Více

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. V posledných rokoch sledujeme v priemysle nárast počtu točivých strojov, ktorých pohon elektromotor - má plynulú reguláciu otáčok. Reguláciou

Více

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica...

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica... DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! Názov subjektu / prevádzky / / zariadenia......... TYP subjektu (ZAKRÚŽKUJ) kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... Subjekt je súčasťou vačšieho objektu......

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ Verzia B Meno: Problém U1 U2 Súčet 1 Nehody 2 Zákazka 3 Nákup kozmetiky 4 Štvormiestne kupé 5 Kúpa auta 6 Čokoládové kocky Súčet bodov za test Nehody V minulom

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Návod 2. Prevod tlačeného textu na písané písmo fontu Abeceda.ttf. 24 9. 2016 Prevod textu s obrázkami. Príklad. Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více