VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002"

Transkript

1 VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

2 VARIA IX Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok december 1999) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

3 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava

4 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava Vedecký redaktor Doc. PhDr. Slavomír Ondrejoviè, CSc. Recenzent Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.

5 Obsah Mira Nábìlková: Úvodné slovo... 7 Jozef Štefánik: Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne?... 9 Miloslav Vojtech: V zajatí básnických konvencií. Interpretácia básne Bohuslava Tablica Užívání života Peter Karpinský: Pokus o historickú a jazykovú analýzu diela Pavla K. Kadáka Mister Papuèa a Missis Papuèana Ladislav Janovec: Sémantická charakteristika barev a jejich použití v díle Jaroslava Seiferta pokus o lingvistickou interpretaci ¼udmila Buzássyová: Gramatické myslenie Jána Herke¾a v diele Elementa universalis linguae Slavicae Jana Grusková: Miesto papyrusových a pergamenových fragmentov v textovej kritike Démosthenovej 1. a 2. reèi proti Filippovi a ich prínos pre constitutio textus Katarzyna Zawilska: Elementy stylistyki w gazetach rêkopiœmiennych z XVII i XVIII wieku Juraj Rusnák: O ženách a mužoch: Poznámky o komunikaèných stereotypoch Markéta Slezáková: Role jednotlivých úèastníkù televizního diskusního poøadu jako typu institucionální komunikace Lucie Hašová: Kuføík a balíèek v televizních diskusních poøadech Albena Rangelova:Výkladové slovníky a uživatelská praxe Zdeòka Opavská: Postoje a preference uživatelù slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového prùzkumu Zdeòka Tichá: Øekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevøeným otázkám dotazníkového prùzkumu Michal Køístek: Zpùsoby vymezování stylové pøíznakovosti v lexiku (na materiálu souèasné èeštiny) ¼udmila Liptáková: Motivaèné východiská desubstantívnych slovies Juraj Mihálik: Arabské slová v európskych jazykoch Martina Husáková: Co to byl šteft? Sonda do lexika próz Zikmunda Wintra Jaromír Krško: Nieko¾ko poh¾adov na prezývkové vlastné meno Miloslava Vajdlová: Promìny koncepce Staroèeského slovníku Zlatuše Braunšteinová: Koncepce Staroèeského slovníku pro novou lexikografickou generaci Monika Javorská: K dotazníku pro terénní výzkum projektu Èesko-nìmecký a nìmecko-èeský slovník pro oblast cestovního ruchu (klíèové výrazy zemí EU) Eva Podráská: Nebarevná barevnost Svetlana Feèková: Analýza spontánneho reèového prejavu u detí

6 Miloš Mlèoch: K problematice rozvíjení ètenáøských dovedností dìtí s poruchou sluchu Martina Šmejkalová: Místo historické mluvnice v hodinách èeštiny na støedních školách v letech Darja Jakše: Pes v slovenskih in slovaških frazemih Maria Magdalena Nowakowska: Imiona psów rasowych w Polsce i na S³owacji Marcela Reslová: Aspekty pøítomného èasu v èeštinì a v angliètinì Karolína Skwarska: Záporový genitiv v souèasné èeštinì, ruštinì, polštinì a slovinštinì Lidia Wiatrowska: Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w jêzyku polskim i serbskim/chorwackim Pavla Šmídová: Uplatnìní øeckých a latinských komponentù prefixálního typu v nových slovech souèasné èeštiny Christina Dejkova: Kompozita v ornitologickém názvosloví bulharštiny a èeštiny Jana Kupcová: Syntakticko-sémantická podstata reflexivizácie subjektových slovies Iwona Kosek: O sk³adni czasowników dzwoniæ, telefonowaæ Giorgio Cadorini: K syntaxi založené na spontánních mluvených textech Andrea Rafayová: Ústna komunikácia v medicínskom prostredí Juliana Beòová: Funkènos ako jedno z hodnotiacich kritérii teórie jazykovej kultúry Petra Ryšavá: Slovesa v Životì Konstantinovì Carlos Alonso Hidalgo: Rozdiel medzi podmienkou a èasovým urèením. Fyzika a lingvistika Karol Furdík: Pojmové modelovanie Peter Kostelník: Získavanie informácií zhlukovou analýzou Juraj Furdík Karol Furdík: Slovotvorný slovník slovenèiny softvérové riešenie Marcela Grygerková: Pøekrucování jako podceòovaný slovotvorný zpùsob? Mária Šimková: Príslovky a èastice celkom, úplne vôbec

7 Milí kolokvialisti, dovo¾te, aby som Vás už po 9. raz v mene výboru Slovenskej jazykovednej spoloènosti pri SAV a Jazykovedného ústavu ¼. Štúra ako organizátorov podujatia privítala na našom kolokviu mladých jazykovedcov. Sme ve¾mi radi, že pokraèujeme ïalej v kontinuálnom kontakte, predstavovaní prác a diskusiách o nich, prièom, ako sami vidíte, resp. ako bolo zrejmé už z programu podujatia, tento rok sa vzh¾adom na prejavený záujem ukázal už aj organizaène nároèný z priestorových dôvodov sme sa museli presunú z tradiènej Chaty Univerzity Komenského sem, do priestorov chaty Meopty, ktoré majú svoje plusy aj neplusy niektoré špecifiká si možno všimnú na prvý poh¾ad, iné zistíte povedzme na izbách (ponúkajú napr. možnos skúma jazykovú stránku rozlièných miestnych grafitov ). Verím však, že tu bude dobre a že nám tieto zatia¾ neosvojené priestory poskytnú možnos vytvori si už tradiène pracovne a inak príjemnú, neformálnu atmosféru. Chcela by som tu jedným-dvoma slovami pripomenú to, èo možno nemusí by zrejmé z prípadného odstupu èasu (napr. pri èítaní jednotlivých roèníkov našich zborníkov, v ktorých bolo už dosia¾ uverejnených ve¾a zaujímavých prác), ale èo je ve¾mi skutoèné a èo si ako nie celkom samozrejmé (a pritom vskutku perspektívne) naozaj vážim: že sa nám kolokviom darí utvára a udržiava vz ahy v dos širokom spoloèenstve slovenských, èeských, ba v istej miere aj iných zahranièných mladých lingvistov a tematicky spriaznených mladých výskumníkov, vz ahy budované na spoloènom odbornom záujme, ale presahujúce aj zaò. Možno sa nieèo celkom osobné v takomto úvodnom slove ve¾mi nehodí, ale chcela by som Vám poveda aj to, aké bolo pre mòa dôležité cíti prejavenú blízkos mojich kolokvialistov pred rokom, keï mi bolo ažko vôbec nejako ís ïalej boli ste mi v nevratnej situácii straty oporou, za ktorú Vám aj takto, keï sme teraz spolu, ïakujem. Èosi o programe: množstvo príspevkov a z toho vyplývajúca èasová napätos nás stavajú pred celkom legitímnu otázku, èi by nebolo vhodné pracova v sekciách. Z už viackrát opakovanej koncepcie podujatia však vyplýva, že aj keï sa skracuje èas jednotlivých vystúpení, aj keï rozmanitos tém vyžaduje dos nároèné prelaïovanie sa 7

8 z problematiky na problematiku, ostávame pri našej tradiènej forme vychádzame z predstavy, že na tomto kolokviu skutoène ide o to da priestor na zoznámenie všetkým v celej aktuálnej šírke netematizovaného podujatia. Preto Vás prosím, aby ste dodržiavali vymedzený limit vystúpenia a v predpokladanom prípade komunikaèného záujmu využili potom (okrem tiež dos struènej oficiálnej diskusie ) veèerné èi iné nadväzné diskusné priestory, ktoré sa nám ponúkajú. A ešte dôležité: mám Vám odovzda pozdrav a želanie úspešnej práce od profesora Horeckého, ktorý sa po prvý raz na našom podujatí osobne nezúèastní, ale zdia¾ky nás sleduje. Rád by prišiel na budúci, jubilejný 10. roèník, ktorý sa uskutoèní aj v roku jeho osobného jubilea. Oèakávame ale, že naše rokovanie aj tento rok prídu podpori niektorí nekolokviálni kolegovia z JÚ¼Š SAV a FF UK, ochotní vstúpi do rozhovorov na rozmanité témy. Takže poïme pracova želám nám pekné a plodné dni. 1. december 1999 Mira Nábìlková Edièná poznámka. Zborník VARIA IX vychádza s èasovým sklzom (za ktorý sa všetkým ospravedlòujeme), prièom v òom z rozlièných dôvodov nie sú publikované všetky príspevky prednesené na kolokviu. Správa z kolokvia zachytávajúca celý priebeh podujatia bola uverejnená v Slovenskej reèi (S. Kotulièová: IX. kolokvium mladých jazykovedcov. Slovenská reè, 65, 2000, s ). 8

9 Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne? Jozef Štefánik Filozofická fakulta UK, Bratislava Existuje v živote èloveka nejaké obdobie veku, poèas ktorého je jeho organizmus zvláš uspôsobený na osvojovanie si jazyka? Ak áno, èo sa stane, keï sa toto obdobie nevyužije, resp. premrhá? V prípade, že by existovalo, vz ahovalo by sa takéto obdobie iba na osvojovanie si prvého, t. j. materinského jazyka, alebo by to platilo aj vo vz ahu k uèeniu sa cudzích jazykov? Uèia sa malé deti cudzí jazyk ¾ahšie, rýchlejšie a hlavne lepšie ako staršie deti a dospelí? Je možné osvoji si aj v dospelosti cudzí jazyk na vysokej úrovni, dokonca na takej, že vás rodení hovoriaci nerozoznajú od iných svojich krajanov? A ak by to bolo možné, vz ahovalo by sa to na zvukovú aj písomnú formu cudzieho jazyka alebo by osvojenie si tohto druhého jazyka bez cudzieho prízvuku bolo vyhradené iba malým de om? 1 A na záver, v prípade, že by takéto obdobie, citlivé, optimálne alebo kritické existovalo, platilo by to aj pre slovenèinu, alebo by vedecký výskum takéto výsledky pre slovenský jazyk nepotvrdil, pretože na Slovensku je to tak? Myslíme si, že otázok už bolo dos, a teraz sa pokúsime aspoò na niektoré z nich odpoveda. Iba ve¾mi málo oblastí aplikovanej lingvistiky pri ahovalo a pri ahuje taký ve¾ký záujem nielen vedcov, ale aj uèite¾ov cudzích jazykov a širokej verejnosti ako práve hypotéza kritického obdobia. Zdanlivá ¾ahkos, s akou si malé deti osvojujú cudzie jazyky, motivovala mnohé výskumy v tejto oblasti v posledných približne tridsiatich rokoch. Aj keï vz ah mozgu a jazyka, resp. reèi bol už v minulosti predmetom záujmu viacerých vedných disciplín a zranenia mozgu a s nimi súvisiaca strata reèových schopností sa spomínajú už na papyrusovom zvitku z r pred n. l. (Dingwall, 1998), prvým, kto spojil názor o osvojovaní si cudzích jazykov na základe hesla èím skôr, tým lepšie s neuroplasticitou vyvíjajúceho sa detského mozgu, bol kanadský neurochirurg W. Penfield (1963). Výskum v oblasti vzájomného vz ahu mozgu a osvojovania si jazyka posunul ïalej v tom zmysle, že ako prvý vyslovil domnienku o možnej existencii neurologických obmedzení u ¾udí pokia¾ ide o osvojovanie si, resp. uèenie sa jazyka. Aj keï èasové obdobie rozhodujúce pre osvojenie si jazyka 1 V predkladanej štúdii sa nerieši rozdiel medzi osvojovaním si jazyka (ako prirodzeným a spontánnym procesom osvojovania si vedomostí a zruèností odohrávajúcim sa v prirodzenom prostredí napr. rodiny) a uèením sa (ako zámerným a vedomým procesom odohrávajúcim sa v umelo vytvorenom prostredí napr. školy porov. Krashen, 1981). Tieto èinnosti sú èasto previazané a kombinované. Okrem toho, viac nás zaujíma koneèná úroveò ovládania jazyka, ako spôsob jej dosiahnutia. Podobne tu dôsledne nerozlišujeme medzi termínmi druhý a cudzí jazyk, èo je inak bežné napr. v literatúre venovanej bilingvizmu (Baker, 1993). 9

10 presne nevymedzil, kládol ho do prvých desiatich rokov veku. Svoje domnienky založil okrem iného aj na zisteniach etológov, ktorí objavili èasové obmedzenia vz ahujúce sa na uèenie u zvierat. Všeobecne známe výskumy nosite¾ov Nobelovej ceny z r Karla von Frischa, N. Tinbergena so vèelami, resp. rybami, no najmä K. Lorenza (1979) a jeho pokusy s divými husami zistili a dokázali teóriu vpeèatenia (imprinting), zakladajúcu sa na existencii kritických raných fáz ontogenézy u týchto zvierat. 2 Vïaka èastým verejným prezentáciám jeho názoru o potrebe skorého zaèiatku osvojovania si cudzích jazykov de mi (prièom sám išiel príkladom so svojimi de mi), mohli by sme ho považova aj za otca imerzných programov v Kanade. O nieko¾ko rokov neskôr psycholingvista E. Lenneberg (1967) skúmal prípadové štúdie detí, ktoré prekonali afáziu spôsobenú poškodením mozgu v ranom veku alebo ktorým z dôvodu epilepsie èi nádoru odstránili èas mozgu. Pri porovnávaní podobných operácií mozgu u detí a dospelých zistil, že ak sa uskutoènia u detí vo veku 4 10 rokov, reèové funkcie u die a a sa obnovia a die a pokraèuje v reèovom vývine. Na základe týchto výskumov hovoril o existencii kritického obdobia pre osvojenie si jazyka, ktoré pod¾a neho súvisí s neskoršou stratou adaptability mozgu a schopnosti jeho reorganizácie. Vyjadril názor, že puberta predstavuje približnú vekovú hranicu ohranièujúcu úspešné osvojenie si (primárneho) jazyka a tiež obdobie, keï sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka zaène objavova cudzí prízvuk. 3 Možnú existenciu takéhoto kritického obdobia pre osvojenie si jazyka nepriamo potvrdzujú aj známe prípady detí, ktoré buï vyrastali samy (Victor), alebo ich vychovávali zvieratá (Kamala), èi duševne chorí rodièia (Genie). Absencia primeraných reèových vzorov a možností komunikácie v ich ranom veku odrazila sa v neschopnosti osvoji si jazyk, resp. nauèi sa ho v neskoršom období, a to napriek vysokej starostlivosti ich opatrovníkov a uèite¾ov (porov. Grosjean, 1982). Scovel (1969) pokraèoval v oblasti výskumu potvrdenia hypotézy kritického obdobia. Tvrdil, že dospelí rodení hovoriaci dokážu identifikova nie rodených hovoriacich na základe ich prízvuku okamžite a presne, strata plasticity mozgu približne v období puberty spôsobuje objavenie sa cudzieho prízvuku a že hypotéza kritického obdobia sa vz ahuje iba na reè a nemusí ovplyvni ostatné oblasti jazykovej kompetencie. 2 Divé húsatá vyliahnuté z inkubátora a držané oddelene od iných húsat a od pohybujúcich sa objektov sa rýchlo a natrvalo upäli na najbližšiu náhradnú hus, t. j. nasledovali prvý pohybujúci sa predmet, ktorý bol väèší ako ony a vstúpil do ich zorného po¾a v urèitej fáze po narodení. Týmto predmetom nemusela nakoniec by ani iná hus, mohol to by aj samotný Lorenz (známe fotografie Lorenza s pochodujúcimi húsatami) èi dokonca aj neživá atrapa. V prípade, že toto kritické obdobie (pribl hodín po narodení) uplynulo (napr. v dôsledku toho, že im bol podaný uspávací prášok), vpeèatenie neprebehlo. 3 V tejto práci pod cudzím prízvukom rozumieme súbor zvukových (subsegmentálnych, segmentálnych a suprasegmentálnych) charakteristík ústnych prejavov typických pre urèitý konkrétny jazyk, ktoré sa prejavujú (ako interferencia) v inom jazyku. 10

11 V nasledujúcich rokoch výskumy v tejto oblasti pokraèovali v snahe potvrdi alebo vyvráti možnú existenciu kritického obdobia u èloveka na osvojenie si jazyka. Pod¾a ich kladného, resp. negatívneho postoja k takémuto obdobiu sa v súèasnosti rozde¾ujú psycholingvisti do dvoch základných skupín (porov. Asher García, 1969 namiesto kritického obdobia používajú termín optimálne obdobie; Major, 1987; Tahta et al., 1981; Oyamová, 1976 namiesto kritického obdobia hovorí o citlivom ; Scovel, 1988; resp. Krashen 1973, 1975, 1981; Neufeld, 1987; Flege, 1981; Hakuta, 1986 a iní). Otázna však nie je iba existencia, resp. neexistencia takéhoto obdobia. V prípade jeho potvrdenia zostáva problematickou veková hranica, na ktorú sa vz ahuje. Kým niektorí autori vymedzujú presnú hranicu napr. vo veku dvanástich rokov, väèšina štúdií ju definuje vo¾nejšie ako obdobie medzi narodením a pubertou. Existujú dokonca aj názory, že existuje viacero kritických období na rozlièných úrovniach veku pre rôzne jazykové modality (porov. Seliger, 1978). Tých zo psycholingvistov a výskumných pracovníkov, ktorí majú negatívny názor na existenciu kritického obdobia, možno ešte ïalej rozdeli na takých, ktorí sa k nemu stavajú skepticky (napr. McLaughlin, 1978), a na takých, ktorí jeho existenciu priamo popierajú (napr. Neufeld, 1980). Problémom sa tiež zdá by vymedzenie platnosti takejto hypotézy, t. j. èi sa vz ahuje na oblas celého jazyka, alebo iba na jeho zvukovú podobu. V posledných približne dvoch desa roèiach sa väèšina výskumných projektov sústredila na dokázanie platnosti tejto hypotézy pre zvukovú oblas jazyka, t. j. pre reè najmä v súvislosti s objavovaním sa cudzieho prízvuku. Scovel (2000) vyjadril názor, že na základe dôkladného štúdia významných prác publikovaných v tejto oblasti aplikovanej lingvistiky a psycholingvistiky v posledných rokoch sa zdá, že prevažuje pozitívne hodnotenie možnosti existencie nejakej formy kritického obdobia a že skeptici v tejto otázke predstavujú menšinu. Prevažná väèšina štúdií potvrdzuje teóriu hypotézy kritického obdobia, pod¾a ktorej v prípade, že si die a nezaène osvojova cudzí jazyk do zaèiatku puberty, jeho výslovnos v tomto jazyku bude neskôr poznaèená prízvukom prenášaným z jeho materinského jazyka. Samozrejme, že ani zaèiatok samotného osvojovania si druhého jazyka pred zaèiatkom puberty ešte automaticky nezaruèuje úspešný výsledok, ktorým je v tomto prípade výborná úroveò ovládania cudzieho jazyka na všetkých úrovniach jazykového systému s výslovnos- ou nepoznaèenou vplyvom prvého jazyka. Stane sa tak iba vtedy, ak okrem vekového kritéria budú splnené aj viaceré ïalšie podmienky, najmä však dostatoèný kontakt die a a s druhým jazykom prostredníctvom jazykových vzorov stelesnených rodenými hovoriacimi tohto jazyka. Niektoré zo zistení psycholingvistov zo skupiny s negatívnym postojom k existencii tohto obdobia však zároveò nútia pripusti, že tak ako v ostatných oblastiach života spoloènosti, aj tu môžu existova výnimky potvrdzujúce platnos nejakého pravidla. Preto tak, ako platí, že pre absolútnu väèšinu dospelých, ktorí sa zaèínajú uèi cudzie jazyky, zostane dosiahnutie výslovnosti v tomto jazyku na úrovni rodených ho- 11

12 voriacich nedosiahnute¾né, môžu sa vyskytnú výnimky aj v tejto oblasti. 4 Podobne, ako v priemernej populácii existujú výnimky na spodnej (negatívnej) hranici danej stupnice (zastúpené napríklad autistami), tak sa môžu samozrejme aj na jej opaènom (kladnom) konci nachádza jednotlivci, ktorí si aj v dospelosti dokážu osvoji cudzí jazyk na vynikajúcej úrovni vrátane výslovnosti bez cudzieho prízvuku. Možnos existencie kritického obdobia nielen pre reè, ale aj pre jazyk v súèasnosti presadzuje iba nieko¾ko psycholingvistov (Patkowski, 1980; Johnson Newport, 1989 a i.). Výskum v oblasti potvrdenia èi vyvrátenia kritického obdobia pre reè sa takmer výluène spolieha na hodnotenia (áno nie) rodených hovoriacich urèitého jazyka, èi nahraté subjekty majú cudzí prízvuk alebo nie. Znamená to, že sa hodnotí iba reèový výkon (performancia) skúmaných subjektov. Na rozdiel od toho výskum kritického obdobia pre jazyk skúma nielen realizáciu jazykového systému (performanciu), ale aj samotný jazykový systém a vedomosti skúmaného subjektu o òom. Inými slovami, skúmané subjekty, u ktorých sa zis uje stupeò ovládania druhého jazyka, musia preukáza nielen vysokú úroveò znalostí napr. na úrovni morfológie a syntaxe druhého jazyka, správne a fluentné používanie frazeologizmov a pod., ale aj schopnos okamžitého posudzovania a vyhodnocovania správnosti týchto oblastí jazykového systému v nahratých reèových prejavoch. Vzh¾adom na viaceré výhrady iných autorov týkajúce sa použitej metodológie, samotných výsledkov a aj ich interpretácie pri takýchto výskumoch, zostáva existencia kritického obdobia pre morfosyntaktickú kompetenciu viac-menej diskutabilná. V slovenskej jazykovede sme sa s riešením otázky možnej existencie kritického obdobia pre reè a jazyk nestretli. Príbuznou problematikou zaoberala iba J. Dvonèová (1971). Vo svojej štúdii definuje artikulaènú bázu ako systém artikulaèných pohybov èiže systém artikulaèných stereotypov, typických pre istý jazyk (c. d., s. 293). Tento systém si èlovek osvojí napodobòovaním svojho okolia (nie je teda vrodený). Takýto návyk potom uplatòuje za všetkých okolností, prièom pod¾a Dvonèovej artikulaèné pohyby, ktoré sa raz zafixovali, majú tendenciu zostáva po celý život totožné (podobne ako iné pohybové stereotypy, napr. chôdza pozn. J. Dvonèová). Používate¾ jazyka si preto aj v inom jazykovom prostredí zachováva v základe svoju artikulaènú bázu a jeho výslovnos má zrete¾nejší alebo menej zrete¾ný cudzí akcent (c. d., s. 295). J. Dvonèová tiež navrhuje rozlišova artikulaènú a fónickú bázu, prièom termín fónická báza navrhuje použi pre pojem akustického ekvivalentu artikulaènej bázy. Aj keï to J. Dvonèová ïalej nedefinuje, dá sa predpoklada, že v takom 4 Chceme zdôrazni, že zvládnutie výslovnosti v cudzom jazyku na úrovni rodených hovoriacich nepokladáme za podmienku rozhodujúcu o úspešnosti alebo neúspešnosti uèenia sa cudzích jazykov. Napriek tomu, že cudzí prízvuk objavujúci sa v puberte zvyèajne poznaèí výslovnos, neznamená to, že dospelí ¾udia by sa vôbec nemali snaži osvoji si svoju správnu výslovnos v tomto jazyku. 12

13 prípade by sa pod termínom fónická báza rozumel systém ustálených akustických realizácií, typických pre istý jazyk, ktorý spolu so systémom artikulaèných stereotypov v koneènom dôsledku spôsobuje J. Dvonèovou spomínaný zrete¾nejší alebo menej zrete¾ný, v každom prípade však vždy prítomný a rozpoznate¾ný cudzí akcent. Vzh¾adom na absenciu základného výskumu v tejto oblasti rozhodli sme sa overi platnos hypotézy kritického obdobia pre slovenský jazyk. 5 Cie¾om výskumu bolo zisti, èi je možné osvoji si slovenský jazyk (výslovnos i jeho písomnú formu) na úrovni rodených hovoriacich u bilingvistov/cudzincov, ktorí si zaèali osvojova slovenèinu po šestnástom roku veku. Aby sme to mohli zisti, vybrali sme skupinu dvadsiatich ¾udí. Desiati z nich boli rodení Slováci (od 20 do 55 rokov) so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Ich výslovnos nebola poznaèená žiadnym náreèím. Druhú skupinu tvorilo desa cudzincov, ktorí sa narodili mimo územia Slovenska a ich materinským jazykom nebola slovenèina. Tú si zaèali osvojova až po šestnástom roku veku. Táto skupina desiatich cudzincov bola ïalej rozdelená na dve podskupiny pozostávajúce z piatich Èechov a piatich iných cudzincov (z Rumunska, Španielska, Kolumbie, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska). Nie všetci z nich používajú slovenèinu vo svojom každodennom živote, ale všetci spåòajú našu definíciu bilingvistov tak, ako sme ju uviedli v jednej z našich predchádzajúcich prác (Štefánik, 2000a). 6 Oèakávali sme, že naše výsledky sa budú podoba Scovelovým (1988), a preto sme predpokladali, že 1) pri zvukových nahrávkach dosiahne percento úspešnosti správnej identifikácie Slovákov a cudzincov vysokú hodnotu, ktorá bude potvrdzova ¾ahké odlíšenie cudzincov od rodených hovoriacich, a tým aj nemožnos nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk v dospelosti bez cudzieho prízvuku, 2) pri ukážkach textov, ktoré napísali cudzinci, dosiahne úspešnos ich správnej identifikácie podstatne nižšie hodnoty (v porovnaní s nahrávkami), ktoré budú potvrdzova možnos nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk aj v dospelosti na vysokej úrovni, dokonca až na úrovni rodených hovoriacich (s výnimkou prízvuku), 3) úspešnos správnej identifikácie cudzincov slovenskými posudzovate¾mi bude závisie od veku, resp. vzdelania slovenských posudzovate¾ov, t. j. 5 Výskum sme realizovali v spolupráci s nieko¾kými študentmi štvrtého roèníka slovenského jazyka FF UK, ktorí navštevovali naše výberové prednášky a semináre venované problematike bilingvizmu. 6 Na rozdiel od niektorých iných autorov, ktorí vo svojich definíciách bilingvistov zdôrazòujú jazykovú kompetenciu hovoriaceho v každom z jazykov alebo potrebu používania oboch jazykov vo svojich každodenných èinnostiach, my charakterizujeme bilingvistov ako osoby, ktoré majú schopnos alternatívne používa dva (alebo viac) jazykov v komunikácii s ostatnými v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia uskutoèòuje. 13

14 bude štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami, ktoré dosiahnu napr. študenti stredných škôl a jazykovedci, desa roèné deti a dôchodcovia v prospech jazykovedcov, resp. dôchodcov. 4) vzh¾adom na blízkos èeštiny a slovenèiny dosiahne úspešnos správnej identifikácie na vzorke nahrávok a textov získaných od Èechov (tvoriacich 50 % zo vzorky všetkých cudzincov) nižšie hodnoty ako u ostatných cudzincov, t. j. pre slovenských posudzovate¾ov odlíši Èechov hovoriacich a píšucich po slovensky od Slovákov bude ažšie než ostatných cudzincov. Požiadali sme všetkých dvadsa osôb, aby preèítali krátku predpoveï poèasia. Skúmali sme možnos zisti prítomnos cudzieho prízvuku, preto sme uprednostnili preèítanie textu pred nahrávkou spontánneho prehovoru. Chceli sme sa tak vyhnú možným gramatickým èi lexikálnym chybám, ktorých by sa prípadne mohli cudzinci dopusti, a tým by u¾ahèili svoju identifikáciu slovenským posudzovate¾om. Všetci dvadsiati Slováci a cudzinci preèítali nasledujúci text: Poèas víkendových dní bude takmer ideálne poèasie na horské túry a vychádzky. Pri slneènom poèasí a relatívne slabom vetre bude príjemne teplo. Pod¾a hlásenia Horskej služby len v niektorých lokalitách Ve¾kej a Malej Fatry hrozí mierne lavínové nebezpeèenstvo. Všetkých sme požiadali aj o napísanie krátkej úvahy (približne papier formátu A5) na tému veselej alebo smutnej príhody zo života, resp. akejko¾vek zaujímavosti, o ktorej chcú napísa. Upozornili sme ich, aby neuvádzali také reálie, z ktorých by bolo možné usúdi, èi ide o Slovákov alebo o cudzincov. Texty sme samozrejme neupravovali, iba sme ich prepísali na poèítaèi. Na ilustráciu uvádzame dve ukážky z textov: 8 TEXT è. 11 Najveselší alebo najsmutnejší zážitok? Tažko poveda, tažko spomína, tažko porovnáva. Bolo ich ve¾a aj takých, aj takých. Prehrabujem sa v análoch svojej pamäti a chcem vám napísa nieèo veselé. Ako mi napríklad raz jedna moja študentka priniesla ten vtip o mníške a taxikárovi. Bol celý po anglicky. A marí sa mi, že jej ho poslala kamarátka po internete až zo Španielska. A potom ma zasa napadne ten príbeh so starým otcom. Smutný príbeh so starým otcom. Je o tom, ako som sa raz vrátil do našej dediny a on, ktorý skoro nikam nechodil, nebol doma. Hral som sa s de mi pred domom. Bol horúci letný deò. Mali sme loptu, krièali sme a smiali sme sa. Myslím, že starej mamy sa to vtedy dotklo. Ale niekedy krièíte aby ste prekrièali svoj mozog. A potom nám ho priviezli. Mal studené èelo a na tvári výraz, ktorý som u neho nikdy predtým nevidel. Hovorili, že je to on. Ale nebol. Iba nieèo z neho. A to sme potom uložili do hliny. Aby nám to neprekážalo. 8 Oba texty è. 11 a 20 napísali cudzinci. 14

15 TEXT è. 20 Už sa to zase zaèína. Blíži sa koniec letného semestra, hromadia sa nám povinnosti. O chví¾u už budeme písa zápoètové testy, seminárne práce, pripravova sa na skúšky. A prišla aj jar. Sedenie nad knihami a toto pekné poèasie nijako nepatria spolu. Ešte to¾ko iných vecí treba urobi poèas jedného dòa, a deò je krátky. Najlepšie chvíle sú tie keï sa nám to hektické obdobie skonèí a keï každý poci uje ú¾avu a z nevysvetlite¾ných dôvodov sa zaène oslavova, opíja... Urèite poznáte májové študentské akcie na Mlynskej doline. Ako keby sa každý potreboval vybúri pred ažkým skúšobným obdobím. Len aby sme rýchlo porobili tie skúšky a aby sa nám zaèalo dlhé teplé leto. Získané nahrávky a texty sme v náhodnom poradí dali posúdi šiestim skupinám slovenských posudzovate¾ov. V každej skupine bol približne rovnaký poèet osôb. Najmladšiu skupinu (A) tvorili 9 10 roèní žiaci 4. roèníka ZŠ (celkový poèet 20), potom (B) roèní žiaci 8. roèníka ZŠ (16), (C) roèní študenti 4. roèníka gymnázia (20), (D) roèní študenti FF UK (21), (E) jazykovedci pracovníci JÚ¼Š a uèitelia Katedry slovenského jazyka FF UK v Bratislave (18) a (F) dôchodcovia (19). Všetkým posudzovate¾om sme povedali, že budú poèu 20 nahrávok. Požiadali sme ich, aby si vypoèuli nahrávky a aby pri jednotlivých nahrávkach napísali, èi ide o Slováka alebo o cudzinca. Nahrávky si mohli v prípade potreby vypoèu aj viackrát. Podobný priebeh malo aj posudzovanie textov. Posudzovate¾ov sme upozornili, že èíslo nahrávky nemá žiadny vz ah k èíslu textu, a opä sme ich požiadali, aby napísali, èi autorom konkrétneho textu bol Slovák alebo cudzinec. Pri všetkých nahrávkach a textoch sme najprv zis ovali jednotlivú percentuálnu úspešnos ich identifikácie. Okrem percentuálnej úspešnosti sme zis ovali aj hodnoty Chí-kvadrátu, aby sme zistili, èi rozdiel medzi správnymi a nesprávnymi odpoveïami, resp. identifikáciami je aj štatisticky významný. Pre nedostatok miesta a èasu nebudeme detailne rozobera všetky výsledky našich výskumov a ich vyhodnotenia (porov. Štefánik, 2000b). Namiesto toho tu iba zhrnieme najdôležitejšie zistenia. 1. Celkové percento úspešnosti správnej identifikácie nahrávok Slovákov a cudzincov dosiahlo iba úroveò 62,7 %, èo je výrazne nižšie ako v podobných výskumoch uskutoènených v zahranièí. Táto hodnota vyvracia tvrdenie, že rodený hovoriaci konkrétneho jazyka už po vypoèutí krátkeho prejavu bezpeène rozpozná cudzinca na základe prítomnosti cudzieho prízvuku v jeho výpovedi. Zároveò to znamená, že aj v prípade, ak sa èlovek zaène v dospelosti uèi, resp. osvojova si cudzí (druhý) jazyk (v našom prípade slovenèinu), dokáže ho zvládnu na ve¾mi vysokej úrovni. Pod¾a nášho názoru existujú štyri možné vysvetlenia, preèo sa prvá hypotéza nepotvrdila a preèo sú naše výsledky nato¾ko odlišné od napr. výsledkov dosiahnutých Scovelom (1988) s angliètinou. Prvým je podstatne bohatší a komplikovanejší vokalický systém angliètiny v porovnaní s relatívne jednoduchým slovenským vokalickým systémom. Z tejto 15

16 jeho väèšej bohatosti potom vyplýva, že sa cudzincom ažšie osvojuje, a tým sa zvyšuje pravdepodobnos, že pri jeho používaní urobia chybu, na základe ktorej sú ¾ahšie identifikovate¾ní. Z výskumu interferencie a vplyvu materinského jazyka na druhý (cudzí) jazyk je známy fakt, že interferencia sa najviac prejavuje práve na vokáloch. Produkcia spoluhlások zohráva pri vytváraní cudzieho prízvuku v druhom jazyku podstatne menšiu úlohu (Marks, 1980, in Scovel, 1988). Druhé vysvetlenie môže vyplýva z nedostatoènej predchádzajúcej skúsenosti Slovákov s cudzincami hovoriacimi ve¾mi dobre po slovensky. Absolútna väèšina cudzincov, s ktorými Slováci prichádzajú do kontaktu, buï rozpráva iným jazykom (nemecky, anglicky) alebo hovorí po slovensky, avšak s mnohými chybami. Z nedostatku predchádzajúceho kontaktu s takými cudzincami, ktorí ovládajú slovenèinu na úrovni porovnate¾nej so Slovákmi, potom vyplýva neistota (spojená aj s možným psychologickým faktorom potreby nájdenia cudzincov v skúmanej vzorke) pri ich zaraïovaní. Výsledkom môže by aj nami zistený èastý výskyt oznaèenia rodených Slovákov za cudzincov slovenskými posudzovate¾mi. Tretím vysvetlením môže by možnos, že sa nám podarilo nájs tie známe výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Koneèných desa cudzincov (vrátane piatich Èechov) sme po dlhej úvahe vybrali z nieko¾kých desiatok už skôr vytypovaných jednotlivcov. Aj samo zloženie skupiny piatich cudzincov v užšom zmysle naznaèuje, že sa v òom vyskytujú iba príslušníci národov, ktorých zvukový systém je ve¾mi podobný slovenskému. Štvrtým faktorom, ktorý mohol ovplyvni celkové výsledky, bol vplyv inštrukcie pri zadávaní úlohy posudzovate¾om. Tu však treba upozorni, že v snahe získa výsledky porovnate¾né s výsledkami dosiahnutými už skôr v zahranièí, aj pri zadávaní úloh sme používali rovnaké formulácie, aké boli použité napríklad Scovelom (1988). Z výsledkov získaných pri vyhodnocovaní nahrávok by sa dalo usudzova, že stupeò úspešnosti identifikácie cudzincov slovenskými posudzovate¾mi nezávisel na dåžke ich pobytu na Slovensku a dåžke používania slovenèiny. Potvrdili by sa tak výsledky niektorých výskumov zvukových prejavov cudzincov uskutoènených s inými jazykmi (Oyamová, 1976; odlišný názor porov. Cummins, 1981), ktoré konštatovali relatívnu nezávislos výskytu cudzieho prízvuku v prehovoroch od dåžky pobytu jednotlivca v cudzej krajine (závislos však zistili od veku, v ktorom si jedinec zaèal osvojova cudzí jazyk). Vzh¾adom na to, že zistenie tohto vz ahu pôvodne nebolo naším cie¾om, prípadnú závislos stupòa ovládania jazyka od dåžky pobytu v krajine by bolo potrebné ïalej skúma na väèšej vzorke jedincov. 2. Celkovo nízke percento úspešnosti identifikácie textov (55,5 %) potvrdilo našu pôvodnú hypotézu, a tým aj skutoènos, že aj v dospelosti je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk (slovenèinu) na úrovni rodených hovoriacich toho jazyka (t. j. rodených Slovákov). Tento výsledok zároveò potvr- 16

17 dzuje skutoènos, že pri výbere cudzincov sa nám podarilo nájs bilingvistov, ktorých ovládanie slovenèiny (napriek tomu, že si ju osvojili až v dospelosti) je na úrovni rodených Slovákov. Znamená to, že hypotéza o existencii kritického obdobia veku pre jazyk (t. j. pre morfosyntaktickú kompetenciu), v ktorom je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk tak, ako ju zastávajú niektorí psycholingvisti, sa pre slovenský jazyk nepotvrdila. 3. Nepotvrdila sa naša hypotéza o všeobecnej závislosti úspešnosti identifikácie nahrávok a textov cudzincov a Slovákov od veku a vzdelania slovenských posudzovate¾ov. Najlepšie výsledky dosiahli pri nahrávkach aj pri textoch stredoškolskí študenti. Zistenie štatisticky významného rozdielu medzi výsledkami študentov 4. roè. gymnázia a študentmi VŠ (vzh¾adom na minimálny vekový rozdiel) a paralelná neprítomnos takéhoto rozdielu vo vz ahu so skupinou žiakov 8. roè. ZŠ a skupinou jazykovedcov (vzh¾adom na rozdiel vo vzdelaní) pod¾a nášho názoru nedovo¾uje vyslovi názor, že by úspešnos stredoškolákov pri identifikácii nahrávok vyplývala z existencie nejakého špecifického vekového obdobia (okolo 18. roku veku) predurèujúceho dosiahnutie lepšej rozlišovacej schopnosti. Pri textoch sa závislos úspešnosti identifikácie od veku a vzdelania posudzovate¾ov rovnako nepotvrdila. 4. Posledná hypotéza týkajúca sa rozdielu medzi Èechmi a ostatnými cudzincami sa potvrdila iba èiastoène, keï úspešnos identifikácie nahrávok získaných od Èechov bola štatisticky významne nižšia ako u ostatných cudzincov. Napriek možnosti vysvet¾ova to ako dôkaz existencie dvoch dialektov jedného jazyka (porov. Scovel, 1988) si myslíme, že lepšie výsledky Èechov treba pripisova spoloènému pôvodu slovenèiny a èeštiny, ve¾kej podobnosti ich zvukových rovín a pravdepodobne aj pasívnemu bilingvizmu vyplývajúcemu z predchádzajúcej spoloèensko-politickej situácie v bývalom Èeskoslovensku. Pri textoch bola úspešnos identifikácie textov napísaných Èechmi vyššia ako u ostatných cudzincov. 9 Záver Štúdium zahraniènej jazykovednej literatúry v oblasti aplikovanej lingvistiky potvrdzuje teóriu hypotézy kritického obdobia, pod¾a ktorej v prípade, ak si die a nezaène osvojova cudzí jazyk do zaèiatku puberty, jeho výslovnos v tomto jazyku bude neskôr poznaèená prízvukom prenášaným z jeho materinského jazyka. Tak, ako platí, že pre absolútnu väèšinu dospelých, ktorí sa zaèínajú uèi cudzie jazyky, zostane zvládnutie výslovnosti v tomto jazyku na úrovni rodených hovoriacich nedosiahnute¾né, môžu sa vyskytnú výnimky aj v tejto oblasti. Podobne, ako v priemernej populácii existujú výnimky na spodnej (negatívnej) hranici danej stupnice (zastúpené napríklad autistami), tak sa môžu samozrejme aj na jej opaènom (kladnom) konci nachádza jednotlivci, ktorí si aj v dospelosti dokážu osvoji cudzí jazyk na vynikajúcej úrovni vrátane vý- 9 Výskum sa realizoval s podporou projektu VEGA è. 2/6120/20. 17

18 slovnosti bez cudzieho prízvuku. Existencia kritického obdobia pre morfosyntaktickú kompetenciu (t. j. platnos takejto hypotézy nielen pre reè, ale aj pre jazyk) zostáva diskutabilná. Platnos hypotézy kritického obdobia pre osvojovanie si slovenèiny sa v našich výskumoch nepotvrdila nielen pre oblas jazyka, ale ani pre výslovnos. Úspešnos správnej identifikácie zvukových nahrávok desiatich Slovákov a desiatich cudzincov, ktorí si slovenèinu zaèali osvojova po šestnástom roku veku posudzovate¾mi z radov rodených Slovákov bola výrazne nižšia ako v porovnate¾ných zahranièných výskumoch. Zdôvodnením môže by jedno z našich štyroch vysvetlení (alebo kombinácia viacerých z nich). Nízke percento identifikácie písomných prejavov skúmaných subjektov potvrdilo našu pôvodnú hypotézu, a tým aj skutoènos, že aj v dospelosti je možné nauèi sa (osvoji si) slovenèinu na úrovni rodených Slovákov. Znamená to, že hypotéza o existencii kritického obdobia veku pre jazyk (t. j. pre morfosyntaktickú kompetenciu), v ktorom je možné nauèi sa (osvoji si) druhý (cudzí) jazyk tak, ako ju zastávajú niektorí psycholingvisti, sa nám v tomto výskume pre slovenský jazyk nepotvrdila. Literatúra ASHER, J. GARCÍA, R.: The optimal age to learn a foreign language. Modern Language Journal, 38, 1969, s BAKER, C.: Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, Multilingual Matters DINGWALL, W.O.: The Biological Bases of Human Communicative Behavior. In: Psycholinguistics. Red. J.B.Gleason N.B. Ratner. Orlando, Harcourt Brace College Publishers DVONÈOVÁ, J.: Artikulaèná báza. Jazykovedné štúdie, XI, 1971, s FLEGE, J.: The phonological basis of foreign accent: A hypothesis. TESOL Quarterly, 15, 1981, s GROSJEAN, F.: Life with Two Languages. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press1982. HAKUTA, K.: Mirror of Language. New York, Basic Books JOHNSON, J. NEWPORT, E.: Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 1989, s KRASHEN, S.: Lateralization, language learning, and the critical period: Some new evidence. Language Learning, 23, 1973, s KRASHEN, S.: The critical period for language acquisition and its possible bases. In: Developmental Psycholinguistics and Communication Disorders. Red. D. Aaronson R. Rieber. New York, New York Academy of Sciences KRASHEN, S.: Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, Pergamon Press LENNEBERG, E.: Biological Foundations of Language. New York, Wiley

19 LORENZ, K.: The Year of the Greylag Goose. New York, Harcourt Brace Jovanovich MAJOR, R.: Phonological similarity, markedness, and rate of L2 acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 9, 1987, s NEUFELD, G.: On the acquisition of prosodic and articulatory features in adult language learning. In: Interlanguage Phonology: The Acquisition of a Second Language Sound System. Red. G. Ioup S. Weinberg. Cambridge, M. A., Newbury House 1987, s OYAMOVÁ, S.: A sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system. Journal of Psycholinguistic Research, 5, 1976, s PENFIELD, W.: The Second Career. Boston, Little, Brown PATKOWSKI, M.: The sensitive period for the acquisition of a nonnative phonological system. Language Learning, 30, 1980, s SCOVEL, T.: Foreign Accents, language acquisition, and cerebral dominance. Language Learning, 19, 1969, s SCOVEL, T.: The recognition of foreign accents in English and its implications for psycholinguistic theories of language acquisition. Proceedings of the 5 th International Association of Applied Linguistics. Montreal, Laval University Press SCOVEL, T.: A Time to Speak. New York, Newbury House Publishers SCOVEL, T.: A critical review of the critical period research. Annual Review of Applied Linguistics, 20, 2000, s SELIGER, H.: Implications of a multiple critical periods hypothesis for second language learning. In: W. Ritchie (red.) Second language research: Issues and implications. New York, Academic Press 1978, s ŠTEFÁNIK, J.: Bilingvizmus na pozadí dvoch morfologicky odlišných typov jazykov. Intenèný bilingvizmus u detí. Bratislava, Univerzita Komenského 2000a. ŠTEFÁNIK, J.: Hypotéza kritického obdobia a slovenský jazyk. Jazykovedný èasopis 51, 2, 2000b, v tlaèi. TAHTA, S. M. WOOD K. LOEWENTHAL: Foreign accents: Factors relating to transfer of accent from the first language to a second language. Language and Speech, 24, 1981, s

20 PRÍLOHY Štatistické výsledky uskutoènených výskumov Tabu¾ka è.1 Identifikácia Slovákov a cudzincov jednotlivými skupinami posudzovate¾ov NAHRÁVKY (%) TEXTY (%) NAHRÁVKY/ TEXTY SKUPINA Správne Nespr. Hladina významnosti Správne Nespr. Hladina významnosti Hladina významnosti 4. roè. ZŠ 60,0 % 40 %,000 51,3 % 48,7 %,617, roè. ZŠ 55,0 % 45,0 %,074 48,4 % 51,6 %,576, roè. SŠ 70,3 % 29,7 %,000 61,3 % 38,7 %,000,001 VŠ študenti 67,6 % 32,4 %,000 52,6 % 47,4 %,283,927 Jazykovedci 63,9 % 36,1 %,000 61,1 % 38,9 %,000,745 Dôchodcovia 57,6 % 42,4 %,003 57,6 % 42,4 %,003,799 Tabu¾ka è. 2 Identifikácia Slovákov a cudzincov celkové skóre od všetkých šiestich skupín Nahrávky (%) Texty (%) Nahrávky/Texty Správne Nespr. Hladina významnosti Správne Nespr. Hladina významnosti Chi-re Hladina významnosti Celkové skóre 62,7 % 37,3 %,000 55,5 % 44,5 %,000,272 Tabu¾ka è. 3a Závislos úspešnosti správnej identifikácie cudzincov od veku, resp. vzdelania slovenských posudzovate¾ov hodnoty hladín významnosti pre nahrávky 11 X 4. roè. ZŠ 8. roè. ZŠ 4. roè.gym. VŠ štud. Jazykovedci Dôchodcovia 4. roè. ZŠ x,513,000,409,451, roè. ZŠ,513 x,687,212,858, roè. gym.,000,687 x,001,845,044 VŠ štud.,409,212,001 x,135,793 Jazykovedci,451,858,845,135 x,370 Dôchodcovia,034,376,044,793,370 x 11 Pri zis ovaní štatistickej významnosti vzájomného vz ahu dvoch skupín sa do úvahy berie nielen napr. pomer správnych odpovedí, ale aj pomer nesprávnych odpovedí a zároveò aj pomer správnych a nesprávnych odpovedí v oboch skupinách. Preto sa môže sta, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami skupín C a D, ale pritom rozdiel medzi výsledkami skupín C a B nie je štatisticky významný, hoci percentuálny rozdiel správnych odpovedí je v tomto druhom prípade podstatne väèší (porov. 70,3 % : 67,6 % oproti 70,3 % : 55,0 %). 20

VARIA X Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003

VARIA X Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003 VARIA X Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003 VARIA X Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. 24. 11. 2000) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková Bratislava

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE SBORNÍK Z V. CELOSTÁTNÍHO SEMINÁŘE NRP BRNO, 2. 3. ŘÍJNA 2006 Seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče organizuje o.s. TRIADA-Poradenské centrum TRIADA Poradenské

Více

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2005 ISBN 80-224-0879-4

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2005 ISBN 80-224-0879-4 V E D A V Y D A V A T E Ľ S T V O S L O V E N S K E J A K A D É M I E V I E D Miroslav Dudok, Gabriela Gotthardová, Milada Hirschová, Jana Hoffmannová, Ján Horecký, Martina Ivanová, Ján Kačala, Šárka Lešnerová,

Více

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 Ročník 8 Číslo 2 2006 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 PERSONALIA Profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc. jubilujúci (Novotný J.)... 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetrovateľstvo

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

KNIHA V 21. STOLETÍ. Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století. 1.-2. února 2006

KNIHA V 21. STOLETÍ. Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století. 1.-2. února 2006 KNIHA V 21. STOLETÍ Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století 1.-2. února 2006 Elektronickou verzi zpracovala: Mgr. Libuše Foberová Slezská univerzita v Opavě

Více

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 3, s.195 212. PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava MANIFESTATIONS

Více

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski,

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech

PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2013 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) KATEDRA

Více

AUSPICIA. číslo 2 ročník III VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

AUSPICIA. číslo 2 ročník III VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY AUSPICIA Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd 2006 číslo 2 ročník III ČESKÉ BUDĚJOVICE AUSPICIA

Více

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Foto: roman Baláž Školská sociálna práca 2 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou sociálních

Více

Zborník z I. česko - slovenskej konferencie pracovníkov hvezdární a pedagógov

Zborník z I. česko - slovenskej konferencie pracovníkov hvezdární a pedagógov Zborník z I. česko - slovenskej konferencie pracovníkov hvezdární a pedagógov 2006 Hvězdárna Valašské Meziříčí a Kysucká hvezdáreň Autori: Rostislav Halaš, Juraj Tóth, Peter Vereš, Ján Svoreň, Eva Marková,

Více

SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST

SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST Sborník příspěvků Pořádaly Psychologický ústav AV ČR v Brně. a Psychologický ústav FF MU v Brně Brno 1. - 3. 10. 1999 Redakce: doc. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Mojmír

Více

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2014

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2014 OBSAH OBSAH... 1 NEPRIMERANÉ A MYLNÉ NÁZORY NA PSYCHOTRONIKU... 2 MUDr. Teodor ROSINSKÝ, CSc. 2 VYUŽITIE PSYCHOTRONIKY V AGROTURISTIKE... 4 Doc. Ing. Jozef HÚSKA, CSC. 4 MOJE = TVOJE... 6 MUDr. Petr TARABA.

Více

Sociální procesy a osobnost 2003

Sociální procesy a osobnost 2003 Sborník příspěvků Mojmír Svoboda - Pavel Humpolíček - Jana Humpolíčková (Eds.) Psychologický ústav FF MU v Brně Brno 2003 Sborník příspěvků 6. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost (11.

Více

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané 17. 18. 10. 2013 Editoři: prof.

Více

Barroso jednal v Praze

Barroso jednal v Praze Jindřich Nádvorník Podnikatel z Vysokého Mýta vybudoval firmu, která se stala významným světovým hráčem Evropský podnikatel, str. 11 Jan Procházka Právník rozebírá situaci kolem Lisabonské smlouvy Publicistika,

Více

REHABILITÁCIA. Redakčná rada:

REHABILITÁCIA. Redakčná rada: REHABILITÁCIA 4 XLVI 2009, ISSN 0375 0922 indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS http://www.rehabilitacia.sk Redakčná rada: A. Gúth šéfredaktor L. Merceková asistentka A. Konečníková asistentka

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CPPC 2012. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. Brno 23. 24.5.2012

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CPPC 2012. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. Brno 23. 24.5.2012 1. Konference pozitivní psychologie v České republice Brno 23. 24.5.2012 23.-24.5.2012 Brno SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CPPC 2012 23.-24.5.2012 Brno Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav

Více

OBSAH. dobré zprávy dobrým lidem. Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

OBSAH. dobré zprávy dobrým lidem. Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, Foto: Ladislav Šeiner ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,

Více

Informačný spravodajca 1/2015. Prírastky knižnice DISSO január - jún 2015

Informačný spravodajca 1/2015. Prírastky knižnice DISSO január - jún 2015 I nšt i t útpr evýskum pr ácear odi ny Informačný spravodajca 1/2015 Prírastky knižnice DISSO január - jún 2015 Bratislava, júl 2015 Obsah Knihy 1 Brožúry 9 Výskumné správy 10 Štatistické publikácie 15

Více

PRAKTICKÉ UŽITÍ TEORIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

PRAKTICKÉ UŽITÍ TEORIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO

P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Gnose v aktuálním zjevení 2011 ČÍSLO 1 Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis chce čtenáře upozornit na novou dobu, která

Více

Informační Bulletin. České statistické společnosti číslo 2, ročník 19, 1. července 2008

Informační Bulletin. České statistické společnosti číslo 2, ročník 19, 1. července 2008 Informační Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ SPOLEČNOST * České statistické společnosti číslo 2, ročník 19, 1. července 2008 MATEMATICKÉ MODELOVANIE V JAZYKOVEDE MATHEMATICAL MODELLING IN LINGUISTICS Gejza

Více