Průvodce obnovitelných energií. v Euroregionu Elbe/Labe. - Biomasa a Geotermálie -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce obnovitelných energií. v Euroregionu Elbe/Labe. - Biomasa a Geotermálie -"

Transkript

1 Miniprojekt: Průvodce obnovitelných energií v Euroregionu Elbe/Labe - Biomasa a Geotermálie - Vedoucí partner: Ingenieurbüro Dr.-Ing. Fred Winkler Gostritzer Str Dresden Projektový partner: CZ Biom České sdružení pro biomasu U Čtyř domů 1201/ Praha Za podpory Evropské unie Fondu malých projektů euroregionu Elbe/Labe

2 Inhalt 1.Díl I - Sasko - Biomasa Úvod Fytomasa Dřevní biomasa Bioodpady Teoretický vs. technický potenciál využití biomasy Zařízení zpracovávající biomasu... 9 Fytomasa: Závěrečné shrnutí Díl II - Sasko - Geotermální energie Úvod Geotermální energie k výrobě tepla Geotermální energie k výrobě elektrické enenergie Další možné aplikace geotermální energie Potenciální stanoviště pro výstavbu geotermálních zdrojů Výhled do budoucna Díl III Česko - Biomasa Úvod Výběr vhodného druhu biomasy Druhy biomasy Cíleně pěstovaná biomasa Zbytková biomasa Ústecký region potenciál biomasy Základní charakteristika Díl IV: Česko Geotermální energie Úvod Tepelná čerpadla Situace v ČR Závěr Zdroje:

3 5. Příloha Saské subjekty zabývající se biomasou Saské subjekty zabývající se geotermální energií České subjekty zabývající se biomasou České subjekty zabývající se geotermální energií

4 1.Díl I - Sasko - Biomasa 1.1 Úvod Pod pojem biomasa spadá obecně všechna hmota organického původu. Patří sem rostliny, živočichové, jejich zbytky, vedlejší produkty, odpady a posklizňové zbytky. V rámci zákonu o obnovitelných energiích se považují za biomasu látky definované v nařízení o biomase, na které se vztahují následující popisy. Bez povšimnutí zůstávají mimo jiné skládky a skládkový plyn, stejně tak i čistírenské kaly. Obr. 1: Biogenní paliva Významné je především využívání biomasy pro produkci tepla, nasazení kapalných bioenergií (jako například bionafta, rostlinné oleje první generace a bioethanol) pro účely mobility a využití bioplynu pro produkci elektřiny a tepla. 1.2 Fytomasa V současné době se v Sasku využívá pro pěstování obnovitelných zdrojů energie téměř 62 % půdy ležící ladem. Tím se Sasko řadí v Německu na samý vrchol, neboť celostátní průměr činí 34,8 %. V jakém rozsahu se mohou tyto plochy pro obnovitelné zdroje energie dále využívat, můžeme jen odhadovat. Agentura obnovitelných zdrojů e.v (FNR) předpokládá, že by v Německu mohlo být získáno pro nepotravinářské účely na ha základní plochy (vedle půdy ležící ladem a ploch s energetickými plodinami). Pokud bychom vzali v potaz celkovou plochu, která činí v současné době 11,9 mil. ha, připadá na ně 6,7 %. Když přeneseme tento poměr na saskou výsadbu, získáme dalších cca ha základní plochy (vedle půdy ležící ladem a ploch s energetickými plodinami) pro 4

5 obnovitelné zdroje energie v technickém sektoru. Celkově bylo tedy v roce 2006 v Sasku pro tuto oblast využíváno přibližne ha, což představuje 14,9 % orné půdy (viz. obr. 2). Obr. 2: Vývoj pěstování obnovitelných surovin / energetických plodin v Sasku Pro další rozšíření pěstování rostlin k energetickým nebo látkovým účelům se v současné době využívají plochy určené k nepotravinářským účelům. V Sasku se nacházelo v roce 2007 pro tyto účely ha 8, což odpovídá podílu 18,6 % zemědělské půdy. Za předpokladu průměrného výnosu 10 t/ha sušiny za rok, se vypěstuje na této výměře ročné 1,34 mil. tun suché biomasy, které dávají energii cca 23,7 PJ. Odhadnout budoucí vývoj rozšiřování ploch pro pěstování biomasy k energetickému nebo látkovému využití je velmi obtížné a závisí na globálních faktorech, jako je například oteplování klimatu, vývoj světového hospodářství a spotřeba energie. 5

6 Obr. 3: Prognóza pro nepotravinářské využití půdy do roku 2020 V souladu s udržitelným využíváním zemědělské půdy by se měl technický potenciál biomasy do roku 2020 zvýšit ze stávajících 23,7 PJ/rok až na 51,3 PJ/rok, což odpovídá zdvojnásobení využívání biomasy. 1.3 Dřevní biomasa Lesní plochy zaujímají v Sasku celkovou plochu ha ( stav k ). Se zalesněním 28,3 % leží Sasko pod celoněmeckým průměrem, který činí 31 % ( Bundeswaldinventur II, ). Při relativně vysoké hustotě osídlení, tak připadá na každého obyvatele Saska průměrných 0,14 ha lesní plochy. Saské lesy jsou v průměru staré 65 let. Jsou tak o 7 let mladší, než je průměr v SRN a většina stromů je ve stáří mezi 41 a 60 lety (23 %). Starších než 100 let je jen 15 % z celkové plochy. Produkce dřeva s krátkým obmytím na zemědělské půdě s cílem energetického využití se nachází zatím v počáteční fázi. Jedná se zde o rozhraní mezi zemědělstvím a lesnictvím. Zásadní opatření a rozhodnutí se však vztahují především na zemědělskou výrobu. Plantáže rychlerostoucích plodin skýtají v Sasku značný energetický potenciál, skutečná produkce je však ještě v plenkách. Momentální rozsah ploch především založených v rámci BMBF sdruženého projektu AGROWOOD I - přibližně 90 ha. Zbytková dřevní hmota z lesní výroby představuje cca t sušiny/rok, zbytků z průmyslové výroby pak cca t. Dohromady tak dosahuje množství zbytkové dřevní hmoty z lesnictví a z průmyslové výroby v Sasku cca t/rok, čemuž odpovídá technický potenciál 5,9 PJ/rok. V Sasku bylo díky konkrétní poptávce po dřevních odpadech z lesnictví a z výroby dosaženo vysokého využití biomasy. Na druhé straně komplikuje ještě lepší využití současné ekonomické, 6

7 strukturální a právní podmínky. To se týká například odpadů vzniklých ze zemědělských zbytků (s výjimkou chlévské mrvy) a technického potenciálu biomasy, který skýtají soukromé lesy. Díky vývoji cen fosilních paliv v posledním roce prudce stoupla poptávka po pevných palivech z biomasy, především po palivech dřevěných. Obrázek 4 udává charakteristiku těchto paliv. Výhody dendromasy jsou známy, kromě ní je tu však také rostoucí zájem o fytomasu, která má rovněž značnou výhřevnost. Je také nezbytné zajistit optimalizaci emisí z biomasy, pro což je nutné nejdříve stanovit právní rámec tak, aby bylo možné využít např. obilí jako paliva v malých a středně velkých výtopnách (< 100 kw). Obr. 4: Prodaná dendromasa pro energetické využití v Sasku (m 3 ) Souhrnně bylo např. v roce 2007 cca m 3 (plm) dřeva (což odpovídá asi m 3 (prm) pokáceném v celém saském lese. Vztaženo na roční přírustky ve výši 4,5 mil. m3 (prm) to představuje podíl 49 %. Na rozdíl od zemědělství může lesnictví reagovat na měnící se životní prostředí jen velice dlouhodobě, a proto lze vyvinout na produkci lesní biomasy jen velmi omezený krátkodobý vliv. Bezpečný odhad produkce dřeva v důsledku měnícího se klimatu, jako je zvyšující se teplota a snižující se množství srážek, a složení dřevního sortimentu zatím není možný. Proto se následné scénáře zaměřují hlavně na zvýšení stability lesních ekosystémů. 7

8 Využívání lesních ploch podléhá již dnes řadě technologických a funkčních omezení. Upozornění na omezení vyplývají z celostátního lesního mapování. Jedná se například o technologické omezení hospodaření na strmých svazích. Do jaké míry ovlivňují hospodářská omezení potenciál biomasy není v současné době bohužel možné zjistit. 1.5 Bioodpady Další potenciál se skrývá v biologicky rozložitelných odpadech, jejichž množství každoročně kontinuálně stoupá. Toto dokazuje statistika posledních pěti let na území Saska. Obr. 5: Objemy odděleně separovaných bioodpadů zelených odpadů z domácností podle jednotlivých správních obvodů. S dodatečným přihlédnutím k odpadům z parků, zahrad, trhů a odpadům z podniků, se odhaduje celkové množství v roce 2005 na t. V odpadovém hospodářství má značný význam domácí kompostování, je hodnoceno pozitivně jak z hlediska ekologického, tak z hlediska zachování přírodních zdrojů. Spalování přichází v úvahu jako alternativa pro kompostování jen ve velmi omezené míře. Naopak výroba bioplynu by mohla nabýt velkého významu, zvláště kdyby byl fermentační zbytek zkompostován a použit pro úpravu krajiny. 1.6 Teoretický vs. technický potenciál využití biomasy S pomocí teoretického potenciálu může být v průběhu jednoho roku stanovena teoretická fyzická využitelnost nabídky energie, která se nachází na území Saska. Stanovení tohoto potenciálu však neumožňuje učinit žádné závěry o jejím skutečném využití. Může však posloužit jako orientační hodnota maximálního možného energetického přínosu. 8

9 Obr. 6: Teoretický potenciál biomasy Vypočtený teoretický potenciál Saska ve výši 185,7 PJ /rok odpovídá 56 % současné konečné spotřeby. 1.7 Zařízení zpracovávající biomasu V Sasku se nachází 209 podniků, zpracovávajících biomasu na bázi dřeva, s elektrickým výkonem 74,5 MW a tepelným výkonem 242,6 MW (viz. tab. 6). Kromě toho se zde nachází téměř kotlů na dřevo (5 514 podporovaných a nepodporovaných), které poskytují dohromady dalších cca 236 MW tepelných. Abb. 7: Podniky zpracovávající biomasu V Sasku bude roční potřeba pro zajištění dostatečného zajištění současných kapacit pro produkci pelet, elektráren a tepláren na biomasu a domácností splaujících dřevní biomasu celkově asi m 3 /rok ( t/a) dřeva. 9

10 Dřevěné pelety se vyrábějí mimo jiné v následujících zařízeních: - Pellinos Holzpellets Pfaffroda- Hallbach t/rok - Neue Energie- Gesellschaft Großenhain t/rok - Bioverwertungsgesellschaft Klix t/rok (očekáváno rozšíření na t/rok) Potřeba Saských závodů ve výši cca m 3 /rok je v současné době pokryta ze Saského lesa a z dřevních odpadů lesnické a průmyslové výroby. Fytomasa: - Wiesenburg: Stanice pro zplynování velkokapacitních balíků slámy - Poskytování zemědělských služeb v oblasti sušení - Grimma s.r.o: Výroba pelet z fytomasy (kapacita: t/rok) Nedostatečná nabídka vhodných druhů a klonů a výrazná sucha počátkem léta se ztrátami mezi % jsou výraznými překážkami pro nová zařízení. 1.8 Závěrečné shrnutí V Sasku je roční technický potenciál ze zemědělství a lesního a odpadového hospodářství 5,15 mil. t biomasy a organických zbytků, což odpovídá produkci cca. 209 mil. m 3 bioplynu (viz obrázek a příloha 5). Toto množství představuje 87,2 PJ energie. Tento potenciál (87,2 PJ) by při výlučně energetickém využití pro výrobu elektrické energie a tepla pokrýval 26,3 % saské spotřeby. Z tohoto technického potenciálu bude energeticky nebo látkově využito pouze 32,9 PJ. Příčiny využitelnosti technického potenciálu z pouhých 37,7 % jsou zapříčiněny - ztrátami v přeměně energie, - chybějícími nebo nedostatečnými technologickými předpoklady, - struktuálním znevýhodněním, - přihlédnutím k procesní energii spotřebované na její přeměnu, - nedostatečným využitím nejlepší dostupné technologie. Pokud by byl v Sasku skutečný využitelný technický potenciál 32,9 PJ, využit výhradně pro energetické účely, mohlo by být pokryto 9,9 % konečné spotřeby energie (teplo a elektrická energie) 10

11 Saska. Národní cíl pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů byl stanoven přijetím nařízení 2001/77/ES1 Evropské unie, pro Německo a má hodnotu 12,5 %. Skutečně využitelný technický potenciál biomasy lze zvýšit do roku 2020 ze současných 32,9 PJ/rok - pod podmínkou využití všech rezerv - až na 67,2 PJ/rok. Energetické využití (proud, teplo, paliva) boduo i nadále hlavním využitím obnovitelných zdrojů energie/biomasy. Této oblasti je přiřazeno přibližně 66 % z budoucího odhadovaného potenciálu. Energetické a látkové využití skutečného technického potenciálu biomasy ve výší 32,9 PJ/rok je zřetelné z tabulky 8. V roce 2007 byl využit potenciál biomasy k výrobě elekrické energie a tepla ve výši 11,3 PJ. Vztaženo na saskou spotřebu energie (elektřina a teplo) odpovídá tento potenciál podílu 3,41 %. Na základě toho byl v rámci saského programu na ochranu klimatu stanoven cíl zvýšit podíl na konečné spotřebě do roku 2010 na 11,08 PJ, což bylo dosaženo již koncem roku Další rozšíření využití biomasy pro výrobu elektřiny a tepla je nezbytné. Potenciál se spatřuje především v: - cíleném zvýšení mobilizace surového dřeva v soukromých lesích, - začlenění nevyužitého potenciálu v zemědělství (např. krátkodobé plantáže, jedno- a víceleté travní porosty), - zvýšení efektivity, zvláště u tepla, - testování sytémů pro spalování fytomasy, - rozvoj nových oblastí pro zpracování biomasy, především bioplynu. Obr. 8: Využití skutečného potenciálu biomasy 11

12 Saská vláda vidí v udržitelném pěstování a využívání přírodních zdrojů biomasy smysluplnou alternativu pro tuto zemi a pro rozvoj venkova a lesnictví. To znamená pro mnoho odvětví v Sasku možnost udržitelného rozvoje. V budoucnu bude při využití přirodních zdrojů energie kladen důraz především na energetické využití pro výrobu elektřiny, tepla a biopaliv. 12

13 2. Díl II - Sasko - Geotermální energie 2.1 Úvod Pod pojmem geotermální energie nebo zemské teplo rozumíme energii uloženou v zemi. V hloubce cca. od 10 do 20 m pod zemským povrchem je teplota ovliněna slunečním zářením a klimatickými teplotními výkyvy. Pod touto zónou se teplota v našich zeměpisných šířkách pohybuje okolo 10 C a zvyšuje se v závislosti na struktuře a složení zemské kůry v této oblasti asi o 3 C na 100 m hloubky (průměrný geotermální gradient na území Saska). Geotermální energie je z hlediska dimenze lidského času nevyčerpatelným zdrojem energie. Její použití má pozitivní vliv na životní prostředí, neboť zachovává přírodní zdroje a pomáhá snižovat emise CO 2. Z hospodářského hlediska je pro saské podniky v současné době významná pouze podpovrchová geotermální energie, i přesto, že často představuje pouze jednu z činností v portfoliu podniků. Hodnotový řetězec je v této oblasti velmi komplexní, protože zahrnuje domovní, vrtnou a geotermální techniku. V Německu je jen velmi málo dodavatelů, kteří poskytují kompletní servis, což skýtá velký potenciál. Kompetence saských společností leží především v konstrukčních a inženýrských službách, ale také v produkci jednotlivých komponentů, jako například geotermální sondy, které se v Sasku úspěšně vyrábějí. 2.2 Geotermální energie k výrobě tepla V současné době je v Sasku provozováno asi tepelných čerpadel, využívajících podpovrchovou geotermální energii (vrty do hloubky 150 m), o instalovaném výkonu 90 MWh. Touto energií jsou vytápěny, nebo naopak ochlazovány, jak jednotlivé budovy, tak bytové a kancelářké komplexy, ale třeba i obchodní centra a kryté bazény. K nejčastěji využívaným formám patří na sondy vázaná geotermální zařízení, následované geotermálními zařízeními se systémy kolektorovými a studňovými. I přesto je geotermální energie z pohledu zajištění bezpečných dodávek energie a potenciálu na trhu s teplem uznávána jako významná domácí zásoba energie prozatím pouze v omezené míře. Se stále vzrůstajícími náklady na energii lze však v budoucnu počítat s dalším rozvojem geotermální energií vytápěných a klimatizovaných budov. 13

14 Obr. 9: Stav využívání a dodávek obnovitelných zdrojů energie v Sasku Ve výzkumné oblasti vynikají v Sasku díky zkušenostem a dlouholeté praxi hlavně Bergakademie Freiberg a Hochschule Zittau / Görlitz. Současný vývoj v oblasti podpovrchové geotermální energie se týká především účinnosti a skladování energie. Dalším zajímavým výzkumným záměrem je také kombinace geotermální energie s ostatními obnovitelnými zdroji. Hlubinné geotermální projekty nejsou díky nedostatku teplé užitkové vody v kolektorech v Sasku zatím realizovány. Takováto, na termální vodě nezávislá, petrothermální hloubková energie se nalézá zatím z velké části pouze ve stádiu základního výzkumu. Obecně lze však říci, že se hloubková geotermální energie nachází v přímé konkurenci celosvětového boomu v oblasti těžby ropy a zemního plynu, a tudíž nemůže dosáhnout svého plného potenciálu. K problematice výroby elektřiny z geotermálních zdrojů se ozývají první pozitivní ohlasy, tudíž by se měla dále rozvíjet. 14

15 2.3 Geotermální energie k výrobě elektrické enenergie Technologie pro získávání geotermální energie jsou v současné době v procesu vývoje. V Německu existuje řada pilotních projektů, které si kladou za cíl, v co nejkratším časovém měřítku dodávat tuto el. energii do rozvodné sítě. Vzhledem k potenciálnímu významu této technologie pro ekologickou a energetickou politiku a vzhledem ke stále trvajícím nejistotám, zvláště v oblasti technického potenciálu, ekonomických možností a možných ekologických následků, byl podán návrh z okruhu parlamentních zpravodajů, tuto problematiku a možnosti v Německu podrobněji analyzovat v rámci běžícího monitoringu Obnovitelné zdroje energie. Toto je k nalezení v TAB Arbeitsbericht Nr. 84 Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland. (Deutscher Bundestag Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung). 2.4 Další možné aplikace geotermální energie Často preferované využití zemského tepla spočívá ve vytápění jak jednotlivých budov, tak i budovových komplexů (vytápění a teplá voda), a ve výrobě el. Proudu; možné je i využití termálních vod pro terapeutické účely. Méně známé je, že se zemské teplo může využít ke chlazení budov, k ukládání tepla a chladu v podzemí v podobě sněhu a ledu ze silnic, železnice, mostů eventuelně i z přistávacích drah. Geotermální energii můžeme rozdělit na následující oblasti: podpovrchová geotermální energie zvláštní případy (přechod k hloubkové geotermální energii) hloubková geotermální energie hydrotermální energie Hot Dry Rock (HDR) - eventuelně Hot Fractured Rock (HFR) -technologie 2.5 Potenciální stanoviště pro výstavbu geotermálních zdrojů Podpovrchový geotermální potenciál Saska bude v průběhu několika let zobrazen s celoplošným pokrytím na interaktivní digitální mapě odstupňované do 130m hloubky v měřítku 1 : Vzniká takzvaný Geotermální atlas, který obsahuje mapy pro odběr ze čtyř rozdílných hloubek (40 m, 70 m, 100 m, 130 m) jak i pro případ pouze vytápění, tj pracovních hodin ročně, tak pro vytápění a ohřev vody, což představuje ročně pracovních hodin. Tyto mapy jsou k nalezení na internetu v podobě interaktivní mapové aplikace. Tištěné a vázané kopie nebudou vzhledem k této skutečnosti k dispozici. Geotermální mapy naleznetete na této adrese: 15

16 SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE Projektgruppe Geothermie Abteilung 10 Geologie Halsbrücker Straße 31a Freiberg Postanschrift: Pillnitzer Platz Dresden Pillnitz Tel.: Fax: Pokud kliknete na mapu, otevře se interaktivní okno s celkovým pohledem na Sasko. Zde budou barevně označeny oblasti s dokončeným geotermálním mapováním. Mapování je provedeno v řezu listů TK-50 a obnáší vysoké náklady na zpracování, tudíž se dokončení plánuje podle LfUG na rok Ovládání interaktivní mapy, příklady výpočtů a informace ke vzniku mapy mohou být nalezeny v příslušném návodu k mapě. (také na Sächsischen Geothermietag Dresden ) 2.6 Výhled do budoucna Výrobě elektřiny z geotermálních zdrojů je připisován zvláštní význam především pro to, že jako domácí zdroj energie by byla schopna zajišťovat stálé dodávky elektrického proudu, a tím i potřebu kontinuálního zajišťení Obnovitelného zatížení. Kromě toho existuje v Německu značný technický potenciál, který může posunout výrobu elektřiny v budoucnu do energeticko-ekonomicky relevantního měřítka. To by umožnilo přispět geotermální energii k ochraně životního prostředí a zachování zdrojů. Tyto přednosti se však střetávají i s problémy, a to hlavně z hlediska ekonomického. Především, pokud bude geotermální elektřina získávána současně s využitelným teplem v kombinované výrobě tepla a el. energie, se otevírá otázka, jaký podíl potenciálu by mohl být začleněn do současného energetického systému. 16

17 3. Díl III Česko - Biomasa 3.1. Úvod V podmínkách České republiky je k výrobě obnovitelných zdrojů energie možno využít energii vody, větru, biomasy, bioplynu, solární energii, geotermální energii a energii okolního prostředí a kapalná biopaliva. V rámci tohoto dokumentu bude stručně objasněn a popsán potenciál biomasy na území České republiky, jedna kapitola bude zaměřena na potenciál v rámci Ústeckého kraje. Při využívání biomasy pro energetické účely dochází ke spalování dřevní a rostlinné hmoty. Biomasa se rozděluje na následující kategorie (MPO, 2009): Palivové dřevo Dřevní odpad, piliny, kůra, štěpky, zbytky po lesní těžbě Rostlinné materiály Brikety a pelety Celulózové výluhy Dřevěné uhlí Výroba elektřiny z biomasy v České republice je prozatím na minimální úrovni, hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 5,2 % (MPO, 2009), podíl biomasy z celkové hrubé domácí výroby činí pouhých 1,34 %. Národní cíle pro ČR jsou stanoveny na 8 % v roce V roce 2008 bylo k výrobě elektřiny využito 865 tisíc tun biomasy, což je o 200 tisíc tun více než v roce 2007 (MPO, 2009). V roce 2008 bylo vyrobeno GWh elektřiny z biomasy, což je více než v roce předchozím (968 GWh). Narostlo zejména využívání dřevního odpadu, pilin a štěpky. Vedle tradičních paliv dřevního odpadu, pilin a štěpky (578 tisíc tun) a celulózových výluhů (224 tisíc tun) byl v roce 2008 zaznamenán pokles spotřeby neaglomerované rostlinné hmoty (v roce tisíc tun, 16 tisíc tun v roce 2007 a 15 tisíc v roce 2008). Spotřeba pelet a briket oproti tomu vzrostla o 8 tisíc tun (24 tisíc tun) (MPO, 2009). Počet Výroba Vlastní Dodávka do Přímé Spotřeba subjektů elektřiny spotřeba vč. sítě (MWh) dodávky paliva (t) (MWh) ztrát (MWh) (MWh) , , ,7 0, ,3 Tab. 1: Výroba elektřiny z biomasy v roce

18 V České republice je z biomasy primárně produkována tepelná energie. Největší podíl na této produkci pak má produkce tepla v domácnostech, kde je přednostně využíváno palivové dřevo. V níže uvedené tabulce je znázorněna výroba tepla v ČR. Palivo Počet Hrubá výroba Vlastní Prodej tepla Spotřeba respondentů tepla (GJ) spotřeba a (GJ) paliva (t) ztráty (GJ) Odpad, štěpky, ,, , , ,9 apod. Palivové dřevo , ,2 458, ,8 Rostlinné materiály , , , ,4 Brikety a pelety , , , ,8 Celulózové výluhy , , , ,4 Ostatní biomasa Celkem , , , ,3 Tab. 2: Výroba elektřiny z biomasy podle jejich typů v roce 2008 *Bez domácností a drobných spotřebitelů Počet Výroba Vlastní Dodávka do Přímé Spotřeba respondentů elektřiny spotřeba vč. sítě (MWh) dodávky paliva (t) (MWh) ztrát (MWh) (MWh) Dř. štěpka, , , , ,1 odpad Celulózové , , , ,2 výluhy Rostlinné , , ,4 materiály Brikety a , , , ,6 pelety Ostatní biomasa Tab. 3: Výroba tepelné energie z biomasy v roce 2008* V tabulce nejsou zahrnuty domácnosti a drobní spotřebitelé, jelikož množství tepla vyrobených tímto způsobem není zjistitelné, nejsou plně známy jejich zdroje. Nejvíce využívány jsou celulózové výluhy (787 tisíc tun). Podíl neaglomerovaných rostlinných materiálů je stále nízký, a to 22 tisíc tun. V domácnostech připadá největší podíl na palivové dříví z lesa, z údržby zeleně, ze samosběru či z nákupu od specializovaných prodejců. 18

19 Palivo Na výrobu elektřiny Na výrobu tepla Celkem Dřevní odpad, štěpka, piliny atd Palivové dřevo Rostlinné materiály Brikety a pelety Celulózové výluhy Ostatní biomasa Celkem Odhad spotřeby dřeva v domácnostech Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům Celkem energeticky využitá či vyvezená biomasa Tabulku 4: Celkové energetické využití biomasy v roce 2008 (tuny) 3.2 Výběr vhodného druhu biomasy Pro energetické využití je možné využít celou škálu paliv z biomasy. Rozhodnutí pro využití daného druhu biomasy jsou dána několika charakteristikami. Mezi nejdůležitější patří samozřejmě cena biomasy vůči vyprodukované energii, dostupnost biomasy, vhodnost pro energetické využití, manipulovatelnost a další. Z důvodu kategorizace se většinou biomasa vhodná pro spalování rozděluje dle jejího původu na biomasu zbytkovou a biomasu cíleně pěstovanou. Biomasa zbytková vhodná pro energetické využití pochází především ze zemědělské výroby, coby vedlejší produkt potravinářské produkce. Cíleně pěstovaná biomasa se v poslední době začíná prosazovat díky možnosti využití ploch, které nejsou vhodné pro potravinářskou produkci a dále díky vyvážení nadprodukce potravin. Biomasa těchto dvou původů pak může být dále buď využívána přímo, nebo je dále upravována na kompaktní biopaliva Druhy biomasy Biomasu lze dělit dle základních kritérií. Jednak dle původu lze rozlišovat biomasu cíleně pěstovanou a odpadní a dále dle formy biomasy. Vzhledem k tomu, že energetické využívání biomasy je procesem, jehož ekonomičnost je silně ovlivněna i právními podmínkami, respektive bonusy za produkci energie, bude přehled druhů biomasy proveden dle kategorizace vyhlášky č. 453/2008 sb. 19

20 Skupina Druh biomasy Původ Konkurence Vhodnost využití ve velkých energ. zdrojích 1 Energetické plodiny Cíleně pěstované RRD Cíleně pěstované Obilná sláma Zemědělské zbytky Živočišná produkce, hnojení + 2 Sláma olejnin Zemědělské zbytky Hnojení + 2 Kukuřičné zbytky Zemědělské zbytky Živočišná produkce, hnojení + 2 Otruby Zemědělské zbytky Živočišná produkce + 2 Slunečnicový šrot Zemědělské zbytky Živočišná produkce + 2 Řepkový šrot Zemědělské zbytky Živočišná produkce + 2 Znehodnocené zrno a semena olejnin Zemědělské zbytky Živočišná produkce + 2 Ostatní rostlinná pletiva Zemědělské zbytky Živočišná produkce + 2 Řepné řízky Cukrovarnictví Živočišná produkce, anaerobní digesce 0 2 Pivovarnické mláto Pivovarnictví Živočišná produkce, anaerobní digesce 0 2 Tráva Úprava krajiny, úprava Živočišná produkce městských prostorů + 2 Kaly z ČOV ČOV Hnojení, anaerobní digesce - 2 Dřevo do průměru 7cm Lesní zbytky Hroubí do délky 1 m Lesní zbytky Zelená štěpka Lesní zbytky Použité dřevo Odpady Zbytky z produkce celulózy Produkce celulózy Kompost nevyhovující jakosti Kompostárny Výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky Odpady, recyklace Deinkingové kaly Papírnické odpady

21 2 Zbytková biomasa z Kožedělný a textilní kožedělného a textilního průmysl průmyslu - - Vhodnost využití ve Skupina Druh biomasy Původ Konkurence velkých energ. zdrojích 3 Piliny Dřevařský průmysl Hobliny Dřevařský průmysl Odřezky a dřevo určené pro materiálové využití Dřevařský průmysl Krajiny, odřezy, řezivo Dřevařský průmysl Palivové dřevo Dřevařský průmysl, Vytápění lesní zbytky domácností + 3 Sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo Papírnické odpady Hnojení - 4 Zbytkový jedlý olej a tuk Odpady, Průmysl Anaerobní digesce - 4 Rostlinné oleje a živočišné tuky Zemědělství Anaerobní digesce - 4 Výpalky Lihovarnictví Anaerobní digesce 0 4 Alkoholy z biomasy Lihovarnictví Ostatní kapalná biopaliva Produkce biopaliv Doprava, malé motory - 4 Kůra Lesní zbytky, Dřevařský průmysl BRO z kuchyní a stravoven Gastroodpady Anaerobní digesce - 5 BRKO a průmyslové BRO Vytříděný komunální a průmyslový odpad Anaerobní digesce - Poznámka: + lze využívat, 0 omezená využitelnost, nutná úprava paliva, - nevhodné k využití Tabulka 5: Přehled druhů biomasy a jejich původu a konkurenčních odvětví dle vyhlášky 453/2008 sb. 21

22 3.2.2 Cíleně pěstovaná biomasa Energetické plodiny V České republice máme několik skupin cíleně pěstovaných energetických plodin, které se dají dělit na jednoleté, víceleté či trvalé, dále dle botanického rozdělení na obiloviny, traviny a velká skupina rostlin dvouděložných. Hlavním kritériem při pěstování biomasy je vysoký výnos nadzemní hmoty, pro přímé spalování jsou vhodné zejména plodiny, které dosahují výnosu kolem 10 t suché hmoty z 1 ha. Následující tabulka nabízí přehled vybraných energetických plodin, pěstovaných v rámci České republiky. Plodina Termín setí Výsevek [kg/ha] Šířka řádků [cm] Výnos suché hmoty [t/ha] Spalné (s popelovinami) [GJ/t] Čirok cukrový květen ,5 17,588 Sorghum sacharatum (L.) Moench. Čirok obecný květen zrno 5,8 17,633 Sorghum bicolor (L.) Moench Hyso (kříženec) začátek ,6 17,657 Sorghum x Sorghum sudanense května Katrán přímořský Krambe duben zrno 2,09 Crambe maritima L. sláma 2,11 Konopí seté květen ,5 8,85-10,5 18,060 Cannabis sativa L Koriandr setý duben Koriandrum sativum L. Laskavec kříženec Sterch. duben 0, Amaranthus chlorostachys Willd. Lnička jarní Camelina sativa (L.) březen 10 12,5 zrno 1,8 Crantz. sláma 2,59 Lnička ozimá Camelina sativa (L.) konec 10 12,5 zrno 1,8 Crantz. srpna sláma 3,52 Proso seté Panicum miliaceum L. začátek května Roketa setá Eruca sativa Miler. duben ,5 teplo 22

23 Plodina Termín setí Výsevek [kg/ha] Šířka řádků [cm] Výnos suché hmoty [t/ha] Spalné (s popelovinami) [GJ/t] Slunečnice setá Helianthus annus březenduben ,3 16,7 (výhřevnost) L. Sudánská tráva Sorghum začátek sudanense (Piper) Staf in Prain května Světlice barvířská Saflor březen zrno 2,59 Carthamnus tinctorius L. sláma 4,91 Zdroj: VÚRV Tab. 6: Přehled vybraných energetických plodin teplo Energetické dřeviny plantáže rychle rostoucích dřevin Výhřevnost rychle rostoucích dřevin (RRD) je srovnatelná s ostatními dřevinami. Mezi nejvíce perspektivní dřeviny se v našich podmínkách jeví topoly a vrby, které snáší zdejší podmínky a poskytují dostačující výnos (za dobrý výnos můžeme považovat 8-10 tun na hektar sušiny za rok). Plantáže v ČR nejsou zakládány a do budoucna ani nebudou na nejúrodnějších půdách, proto se před založením musí vybrat území, vhodné klimaticky, půdně i ekonomicky. Pro zdárný růst a životodárnost plantáže je důležitý zejména dobrý výběr stanoviště a správné klony řízků na danou lokalitu. VÚKOZ zpracoval rámcovou typologii zemědělských půd, která může při výběru pomoci. Seznam s druhy dřevin (klony) povolenými pro zakládání porostů r.r.d. s využitím finanční podpory státu (NV 505/2000 a jeho novelizace) je každoročně zpřesňován metodickými pokyny MŽP a Mze. Řada druhů a klonu topolů a vrb preferuje vodou dobře zásobená stanoviště a některé snesou i dočasné zaplavení po dobu až dní. Velmi dobře rostou na říčních náplavách nebo i na površích bez vegetace např. náspech, stavebních úpravách, navážkách, lesních pasekách dobře zásobených vodou Zbytková biomasa Rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby: kukuřičná, obilná, řepková sláma, zbytky po likvidaci křovin a lesních náletů, dřevní odpady ze sadů a vinic, luk a pastvin. Lesní odpady: dřevní hmota z lesních probírek, kůra, větve, pařezy, kořeny, palivové dřevo, manipulační odřezky, klest. Organické odpady z potravinářských a průmyslových výrob (odpady z provozů na zpracování a skladování rostlinné produkce, odpady z jatek, mlékáren, lihovarů, cukrovarů, konzerváren, z vinařských provozů, odpady ze stravovacích provozů, odpady z dřevařských provozů odřezky, hobliny, piliny, odpady z papíren), Organický podíl tuhých komunálních odpadů, komunální organické odpady z venkovských 23

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1

Více

1 Využití sluneční energie

1 Využití sluneční energie 1 Využití sluneční energie 1.1 Pasivní systémy 1.1.1 Okna (systém s přímým ziskem) Nejjednodušší systém je okno orientované na jih. Sluneční záření se dostává zasklením přímo do místnosti a přemění se

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12172 Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s.

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky ENERGIE BIOMASY Biomasa vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Je definována jako substance organického původu, která se přímo vyrábí, nebo se jedná o odpady ze zemědělské, potravinářské nebo

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně English ummary p. 15 Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně Obnovitelné zdroje a globální změna klimatu Biomasa využitelná pro energetiku Přímé využití sluneční energie Bývaly doby, kdy i v Evropě žila

Více

úspora finančních prostředků. Jde ze strany vlády o honbu po dalším obnovitelném pokračování na straně 3

úspora finančních prostředků. Jde ze strany vlády o honbu po dalším obnovitelném pokračování na straně 3 3/2011 Čtvrtletník o energii, co roste AKTUÁLNĚ Po MZe zastavil dotace na výstavbu bioplynových stanic i Kocourek Po červencovém rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve čtvrtek 11. 8. 2011 zastavilo dotace

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce Město Jeseník Územní energetická koncepce Obsah: 1. Úvod... 6 2. VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY... 7 2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU... 7 2.1.1 Národní akční plán české republiky pro

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Dostatek energie globální problém lidstva

Dostatek energie globální problém lidstva Dostatek energie globální problém lidstva Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.l. 1. Úvod Stále širší zapojení obnovitelných zdrojů energie

Více

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David KAZDA Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice Diplomové práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií www.mzp.cz/oze Bílá linka pro obnovitelné zdroje energie: 267 312 002 Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obsah Úvodní slovo ministra..............................................................................................

Více

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov Územní energetická koncepce Statutární město Prostějov Objednatel: Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01 Prostějov Zastoupený: Miroslavem Pišťákem primátorem statutárního města Zhotovitel:

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více