Obce a DPH. po

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce a DPH. po 1. 1. 2009"

Transkript

1 Obce a DPH po Není to tak dávno, co jsem se na stránkách Veřejné správy zabýval problematikou daně z přidané hodnoty u obcí (Veřejná správa číslo 5/2008). V té době díky definici obratu pro povinnou registraci upravené v 6 zákona č. 235/2004 Sb. (dále zákon ) byly obce jako veřejnoprávní subjekty, i přesto, že provozovaly ekonomickou činnost, ušetřeny povinnosti registrovat se jako plátci DPH. Do obratu pro povinnou registraci se totiž u obcí zahrnovaly pouze výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění. Zákon č. 302/2008 Sb., který nabývá účinnosti dne , však způsobí, že se mnohé obce stanou v brzké době povinně registrovanými plátci DPH. Proto je nutné se na danou situaci dobře připravit. V následujícím článku se budu zabývat činností obce před povinnou registrací k DPH a tedy zejména vymezením obratu. Uplatňování DPH na výstupu a možnosti uplatňování DPH na vstupu Již dnes leží na bedrech účetních zaměstnanců obcí řada složitých povinností v oblasti účetnictví, rozpočetnictví, dotací, statistiky, finanční kontroly apod. Daň z přidané hodnoty je další oblastí, se kterou se tito zaměstnanci budou muset potýkat. Správné zvládnutí problematiky DPH nemusí však pro obec nutně znamenat pouze nárůst administrativní činnosti, ale může přinést i finanční efekty ve formě využití možnosti uplatňování DPH na vstupu. Již dnes je hrstka obcí plátcem DPH a ze svých zkušeností vím, že se jim podařilo celý složitý systém daně úspěšně zvládnout. Věřím, že se to podaří i ostatním obcím. Zásadním ustanovením pro povinnou registraci obce jako plátce DPH je 6 zákona. Zde je uvedeno, že osobou povinnou k dani, která je osvobozena od uplatňování daně, je ta osoba, jejíž obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku Kč, pokud není v 94 stanoveno jinak. Do měly veřejnoprávní subjekty, ke kterým se řadí i obce, úžeji vymezen obrat než ostatní osoby povinné k dani. Obratem se u veřejnoprávních subjektů rozumí výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou (obcí). Zdanitelnými plněními se přitom rozumí veškerá plnění za ekonomické činnosti s výjimkou plnění, která jsou osvobozena od DPH. Od 1. ledna 2009 se definice obratu sjednotila pro všechny osoby povinné k dani. Obratem se nově rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitostí a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Zatímco do se do obratu zahrnovaly pouze výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění a obrat tedy mohly vykazovat pouze obce účtující o výnosech z podnikatelské činnosti v účtové třídě 6, od se do obratu budou zahrnovat jak předpisy úplat z podnikatelské činnosti, tak z rozpočtové činnosti pokud budou souviset s ekonomickou činností obce. Obce zpravidla nemívají: příjmy osvobozené s nárokem na odpočet daně, které souvisejí především s vývozem zboží a dodáním zboží do jiných členských států EU, příjmy osvobozené bez nároku na odpočet daně dle 54 (finanční činnosti) a 55 (pojišťovací činnosti), avšak většina obcí dosahuje příjmy z pronájmu nemovitého majetku osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu dle 56 zákona. Obce se tedy stanou plátci DPH, jelikož se nově při výpočtu obratu vychází z předepsaných úplat a nikoliv pouze z výnosů a do obratu se zahrnují i předepsané úplaty z pronájmu nemovitého majetku, i přesto, že jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet daně na vstupu. V přechodných ustanoveních k zákonu č. 302/2008 Sb. je uvedeno, že výše obratu za období předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců pro účely registrace plátce podle 94 a 95 zákona se stanoví způsobem: a) Podle 6, odstavce 2) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění účinném do (tedy výnosy za zdanitelná plnění), b) Podle 6, odstavce 2) zákona č. 235/2004 ve znění účinném po (tedy předpis příjmů za uskutečněná zdanitelná plnění a uskutečněná osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně dle 54 až 56). Pokud tedy obce nevykazovaly do žádný obrat, začnou nově počítat obrat až od Nejdříve tedy mohou obce překročit obrat za měsíc leden 2009 a plátci DPH se tedy stanou od 1. dne 3. ná- 2 PVS / 2008

2 sledujícího měsíce po překročení obratu, tedy od Tuto informaci přivítají především budoucí čtvrtletní plátci DPH, neboť 1. daňové přiznání budou podávat až do 25. července 2009 a mají tedy relativně dostatek času dobře se na plátcovství připravit. V 99 zákona je upraveno zdaňovací období, které může být čtvrtletní nebo měsíční. Přitom pro stanovení délky zdaňovacího období je rozhodující výše obratu dosažená za předcházející kalendářní rok. Jelikož přechodná ustanovení neřeší způsob posuzování obratu pro potřeby délky zdaňovacího období, domnívám se, že obce budou vycházet již z definice obratu platné od Pokud tedy obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 mil. Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc a tento plátce tak bude 1. daňové přiznání muset podat již za měsíc duben do 25. května Jelikož nejdůležitější činností od bude sledování obratu, budu se v následujícím textu zabývat pojmy, které s výpočtem obratu souvisejí. Osobou povinnou k dani je osoba uskutečňující ekonomickou činnost Ekonomická činnost se nerovná podnikatelské činnosti. Podnikání je upraveno v 2 obchodního zákoníku. Zatímco základním znakem podnikatelské činnosti je soustavná činnost vykonávaná za účelem dosahování zisku, ekonomická činnost je soustavná činnost vykonávaná za úplatu, popřípadě za účelem dosahování příjmů. Za soustavnou činnost lze považovat tu činnost, pro kterou má obec vytvořeny technické, personální a organizační předpoklady a kterou je připravena poskytovat případným zájemcům. Ekonomickou činnosti tedy není příležitostná činnost, která nesplňuje znaky soustavnosti. Poznámka Pokud obec krátkodobě pronajímá případným zájemcům nebytové prostory a toto pronajímání je nepravidelné, nejedná se v tomto případě o příležitostnou činnost, ale o soustavnou činnost. Ekonomická činnost tedy nemusí být vykonávána za účelem dosahování zisku, ale postačí, pokud je tato vykonávána soustavně a za úplatu. Pokud obec krátkodobě pronajímá případným zájemcům nebytové prostory a toto pronajímání je nepravidelné, nejedná se o příležitostnou činnost, ale o soustavnou činnost. Ekonomickou činností obcí bude: a) podnikatelská činnost, o které obec účtuje odděleně v účtové třídě 6, b) soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, pokud obec z těchto činností obdrží úplatu (jedná se především o příjmy, které obec eviduje v podseskupení položek 211X). c) soustavné využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů (jedná se o příjmy, které obec eviduje v podseskupení položek 213X a 311X). Ekonomickou činností není u obcí výkon působnosti v oblasti veřejné správy, a to i přesto, že obec za tuto činnost přijímá úplatu. Zde se jedná především o činnosti zpoplatněné místními a správními poplatky. V příloze číslo 3 k zákonu jsou pak uvedeny činnosti, při jejichž uskutečňování se obec považuje za osobu povinnou k dani (uskutečňuje tedy ekonomickou činnost), a to i přesto, že se bude jednat o výkon působnosti v oblasti veřejné správy. Jedná se o tyto činnosti: 1. Dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektrické energie. 2. Dodání nového zboží vyrobeného nebo nakoupeného za účelem dodání v nezměněném stavu. 3. Služby telekomunikační uvedené v kódu SKP 64. Za telekomunikační služby se podle zákona o DPH považují služby spojené s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, tedy i provozování kabelových televizí, 4. Doprava pozemní a potrubní nákladní, doprava pozemní osobní uvedená v kódu SKP 60, 5. Doprava vodní osobní a nákladní uvedená v kódu SKP 61, 6. Doprava letecká pravidelná a nepravidelná osobní a nákladní doprava uvedená v kódu SKP Skladování, přístavní a letištní služby v kódu SKP 63, 8. Služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby uvedené v kódu SKP Reklamní služby uvedené v kódu SKP 74, 10. Služby pořádání výstav, veletrhů a kongresů uvedené v kódu SKP 74, 11. Služby prodejen pro zaměstnance, kantýn, závodních a podobných jídelen uvedené v kódu SKP Služby provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ze zákona jiné než osvobozené od daně podle 53 zákona. A Poradce Veřejné Správy 3

3 Ekonomickou činností mohou být i činnosti v oblasti veřejné správy, u kterých by podle rozhodnutí úřadu pro hospodářskou soutěž došlo uskutečňováním těchto činností obcí k výraznému narušení hospodářské soutěže. V tomto případě by se jednalo o ekonomickou činnost obce ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí, a proto tyto příjmy mohou vstupovat do obratu až od nabytí právní moci rozhodnutí ÚHOS. Ministerstvo financí na svých webových stránkách zveřejnilo již Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů. Zde mimo jiné uvádí, co se rozumí příjmy z činností v oblastech veřejné správy: Úhradou za výkon veřejné správy se rozumí zejména správní nebo místní poplatky nebo poplatky, které veřejnoprávní subjekt vybírá podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Mezi výkony veřejné správy patří rovněž a) nakládání obce s odpady, tj. organizování shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kdy za tuto činnost obec vybírá poplatek od občanů a organizování zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů, za který dostává úhradu od autorizované společnosti EKO-KOM, a.s., b) organizování dopravy, kdy nařízením obce jsou vymezeny místní komunikace nebo jejich určené úseky pro stání silničních motorových vozidel na časově omezenou dobu (zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, Poznámka K tomuto byla vydána následně ministerstvem financí dne samostatná Informace k uplatňování DPH při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla, zde je např. uvedeno, že krátkodobé parkovací služby poskytované pro automobily, motocykly a jízdní kola parkovišti, parkovacími místy a garážemi zastřešenými i nezastřešenými, placené parkování na ulicích a veřejných prostranstvích a služby odtažných parkovišť, jsou z hlediska ZDPH poskytováním parkovací služby s uplatněním základní sazby daně. c) provozování veřejného pohřebiště obcí, které zahrnuje nájem hrobového místa a služeb souvisejících s pronájmem, včetně výkopu hrobu a uložení do hrobu, uložení urny nebo rozptylu a vsypu zpopelněných lidských pozůstatků (zákon č. 256/ 2001 Sb., o pohřebnictví), za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Příjmů, které souvisejí s výkonem veřejné správy, je podle mého názoru mnohem více. Pokud v některém právním předpisu je uvedeno, že obec vykonává svěřenou působnost v oblasti veřejné správy a za tuto činnost může vybírat úplatu, bude se jednat o příjmy z výkonu veřejné správy, které nebudou předmětem daně (např. úhrady nákladů na zpracování změn územního plánu dle 45, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování, úhrady nákladů spojených s poskytovanými informacemi dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím), pokud nejsou vymezeny v příloze číslo 3 k zákonu. Předmětem DPH jsou následující činnosti s místem plnění v tuzemsku prováděné za úplatu osobou povinnou k dani v rámci své ekonomické činnosti: a) dodání zboží, převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě, b) poskytování služeb, c) pořízení zboží z jiného členského státu EU, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Jelikož obce běžně neobchodují se subjekty registrovanými k dani v jiných členských státech EU a nedovážejí zboží ze třetích zemí, nebudu se dále zabývat činnostmi uvedenými v bodech c) a d). Úplatou se rozumí zaplacení v penězích nebo platebními prostředky nahrazujícími peníze nebo poskytnutí nepeněžního plnění. Za úplatu může být v zákonem vymezených případech považováno i bezúplatné plnění. Jelikož k tomuto může docházet až u plátců daně a tato bezúplatná plnění se tedy nezahrnují do obratu pro povinnou registraci, budu se touto problematikou bezúplatných plnění, které jsou předmětem daně, zabývat až u uplatňování daně na výstupu plátcem daně. Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Poskytnutím služby se rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí. Za poskytnutí služby se považují také úplaty za: a) převod práv, b) poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty, c) vznik a zánik věcného břemene, d) přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci. U obcí se budou vyskytovat zejména plnění související se zřizováním věcných břemen. Z hlediska roztřídění jednotlivých ekonomických činností prováděných za úplatu se tyto člení na: zdanitelná plnění předpisy příjmů za plnění uskutečněná po se zahrnují do obratu, 4 PVS / 2008

4 osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně dle 63 zákona, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně dle 51 zákona. U těchto plnění se zahrnují do obratu pouze předpisy příjmů za plnění osvobozená dle 54, 55 a 56 zákona s výjimkou osvobozených příjmů z prodeje dlouhodobého majetku. Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně na vstupu jsou vymezena v 51 zákona. Tyto příjmy se u obcí vyskytují nejčastěji. K osvobozeným ekonomickým činnostem bez nároku na odpočet daně u obcí patří zejména: Činnosti zahrnované do obratu pro povinnou registraci: Příjmy z finančních činností ( 54), nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a dalších zařízení ( 56, odstavec 3 zákona), Činnosti nezahrnované do obratu pro povinnou registraci: převod pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor [ 56, odst. 1) a 2) zákona], Výchova a vzdělávání ( 57), Zdravotnické služby a zboží ( 58), Sociální pomoc ( 59), Provozování loterií a jiných podobných her ( 60), Ostatní plnění ( 61), ke kterým patří zejména: Poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost [písm. d)] Poskytnutí kulturních služeb a dodání služeb s nimi úzce souvisejícího, pokud jsou poskytovány právnickou osobou zřízenou zákonem, Min. kultury, VÚSC nebo obcí, nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání [písm. e)] Dodání zboží a služeb osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně za poskytování služeb a dodání zboží úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou, poskytnutí kulturních služeb, výchovu a vzdělávání, zdravotnické služby a sociální pomoc za podmínky, že toto osvobození není způsobilé narušit hospodářskou soutěž a poskytování služeb a dodání zboží je těmito osobami prováděno výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny [písm. f)] Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně ( 62). Předpisy úhrad za uskutečněná plnění Jelikož do obratu se zahrnuje objem úplat, které osobě povinné k dani náleží za vymezená uskutečněná plnění, nebude obec při výpočtu obratu vycházet z objemu inkasovaných příjmů v jednotlivých měsících (tedy z výkazu Fin 2-12 M a z příjmů na účtu podnikatelské činnosti), ale z výnosů v podnikatelské činnosti a z předpisu příjmů po uskutečnění zdanitelného či vymezeného osvobozeného plnění po Z toho vyplývá, že obec musí nejprve uskutečnit zdanitelné či zahrnované osvobozené plnění a až poté je zahrne do obratu v příslušném měsíci. Do obratu tedy nebudou zahrnovány: a) příjmy, za uskutečněná plnění před Pokud obec v lednu obdrží úhrady nájemného z minulých let či vystavených faktur, za služby, kdy k plnění došlo před , tyto nebudou zahrnovány do obratu. b) Přijaté zálohy na uskutečněná plnění v roce Pozor: Pokud obec v roce 2008 vybírala zálohy na plnění, která se uskuteční až po , pak se do obratu budou zahrnovat předpisy příjmů za plnění bez přihlédnutí k již uhrazeným zálohám. Tato skutečnost bude klást na účetní obcí vysoké nároky na správné zachycení předpisů plateb ke dni uskutečnění zdanitelného popřípadě osvobozeného plnění do příslušného měsíce. Proto se v následujícím textu budu zabývat datem uskutečnění zdanitelného plnění: Při dodání zboží (zbožím se rozumí i elektrická energie, voda, plyn, teplo a chlad) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné: a) Dnem dodání při prodeji podle kupní smlouvy, b) Dnem převzetí v ostatních případech. Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné: a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu (pozor: neplátce daně nesmí vystavit daňový doklad), b) Dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití. Ve vymezených případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné: a) Dnem převzetí nebo předání díla nebo jeho dílčí plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo, b) Dnem odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod telekomunikační služby, A Poradce Veřejné Správy 5

5 c) Dnem uskutečnění dílčího plnění. Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. d) Dnem uskutečnění opakovaného plnění. U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Opakovaným plněním se rozumí uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (pozn. nejdelší zdaňovací období u DPH je čtvrtletí). Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zbožím stejného druhu, které je navzájem zastupitelné, nebo službou stejné povahy. Obdobným způsobem jako zdanitelná plnění se posuzují i osvobozená plnění, přičemž u nájmů pozemků, staveb a bytů a nebytových prostor osvobozených od daně bez nároku na odpočet se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku. Obec by tedy měla účtovat o předpisu příslušných plateb na základě uskutečnění zdanitelného či osvobozeného plnění zahrnovaného do obratu do toho období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění, tzn.: Předpis plateb v podnikatelské činnosti 311/6XX Předpis plateb v rozpočtové činnosti 315/215. Do obratu pak bude zahrnován tento předpis na účtech 6XX a 215 bez ohledu na to, kdy dojde nebo došlo k úhradě. Abyste mohli při stanovení úplat zahrnovaných do obratu vycházet z účetnictví, je nezbytné správně zachytit předpis úhrad ke dni příslušného plnění zahrnovaného do obratu!!! Zdanitelná a osvobozená plnění zahrnovaná do obratu Do obratu tedy budou vstupovat předpisy plateb za uskutečněná plnění po : Uskutečněná zdanitelná plnění zachycována na příjmové položce Zde se bude jednat především o příjmy patřící do: a) Oddílů 10XX (např. prodej dřeva) 21XX, 22XX (např. provoz hotelů, rekreačních středisek, informačních středisek) 23XX (např. vodné, stočné) b) Pododdílů 361X s výjimkou přijímaných záloh na dodávky služeb a energií poskytnutých po , které souvisejí s nájemným a podléhají vyúčtování (např. platby ze zahrnutí do pořadníků na byty, poradenskou činnost apod.) c) Paragrafů 3634, 3639 (např. prodej tepla, komunální služby: čistírny, prádelny, sečení trávy, zemní práce apod.) 6171 pokud se nebude jednat o výkon veřejné správy a přijímané zálohy na dodávky služeb a energií poskytnutích po , které souvisejí s nájemným a podléhají vyúčtování) (např. kopírování, různé administrativní činnosti apod.) Příjmy z prodeje zboží zachycené na položkách 2112 s výjimkou dodání zboží úzce souvisejícího s poskytováním kulturních služeb osvobozených dle 61, písmene e) zákona, Uskutečněná zdanitelná plnění, která nejsou uvedená v části 6: (například příjmy z provozu internetu, hlášení v rozhlase, prodeje tiskovin o činnosti obce, příjmy z reklam apod.) Uskutečněná zdanitelná plnění spojené se soustavným využitím dlouhodobého majetku. Do obratu budou počítány následující předpisy příjmů: a) Příjmy za zřízení věcných břemen zachycené na položce 2119 b) Příjmy za krátkodobé pronájmy nepřesahující nepřetržitě 48 hodin s výjimkou nájmů sportovišť osobám provozujícím sportovní a tělovýchovnou činnost osvobozených od daně dle 61, písmene d) zákona zachycené na položce 2132, c) Příjmy z nájmů movitých věcí zachycené na položkách 2133, popř s výjimkou nájmů sportovních potřeb osobám provozujícím sportovní a tělovýchovnou činnost osvobozených od daně dle 61, písmene d), d) Příjmy z nájmů prostor a míst k parkování vozidel zachycené na položkách 2131 a 2132, e) Příjmy z nájmů bezpečnostních schránek a trvale instalovaných strojů a zařízení zachycených na položkách 2132 až e) Příjmy z nájmů nehmotného majetku zachycené na položce Osvobozená plnění dle 56 za pronájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor zachycená na položkách 2131 (s výjimkou nájmu hrobových míst, která jsou považována za výkon veřejné správy) a 2132 pokud nejsou osvobozená dle části 6 (například dlouhodobé nájmy sportovišť osobám uskutečňujícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost jsou osvobozeny dle 61d) zákona a nebudou tedy zahrnovány do obratu). 6 PVS / 2008

6 Druhy předpisů úplat nezahrnovaných do obratu Do obratu pro povinnou registraci po nebudou zahrnovány jakékoliv příjmy obdržené po , kdy k uskutečnění plnění došlo nejpozději k Do obratu se navíc nebudou zahrnovat tyto předpisy příjmů: a) v rozpočtových třídách 1, 3, 4 (nejsou předmětem, b) na příjmových položkách v seskupeních 22XX, 23XX, 24XX (nejsou předmětem, c) na příjmových položkách v podseskupeních 212X, 214X a 215X (nejsou předmětem d) na ostatních příjmových položkách v oddílech: 24XX, 25XX (nejsou předmětem 31XX a 32XX, s výjimkou příjmů v podseskupeních 213X, (jsou předmětem daně, ale nezahrnují se do obratu osvobozená plnění dle 57 zákona) 34XX s výjimkou příjmů na položce 2112 a příjmů z reklam na položce 2111 [jsou předmětem daně, ale nezahrnují se do obratu osvobozená plnění dle 61, písmene d) zákona] 35XX s výjimkou příjmů na seskupení položek 213X a příjmů z reklam na položce 2111 a prodeje zboží na položce 2112 (jsou předmětem daně, ale nezahrnují se do obratu osvobozená plnění dle 58 zákona), 37XX s výjimkou příjmů z prodeje zboží na položce 2112 a příjmů z reklam na položce 2111 ((výkon veřejné správy není předmětem 43XX s výjimkou příjmů v podseskupení 213X a příjmů na položce 2111 pokud se nejedná o poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (jsou předmětem daně, ale nezahrnují se do obratu osvobozená plnění dle 59 zákona) 52XX (výkon veřejné správy není předmětem 53XX s výjimkou příjmů, které nejsou výkonem veřejné správy na podseskupeních položek 211X a 213X (výkon veřejné správy není předmětem 55XX s výjimkou příjmů, které nejsou výkonem veřejné správy na podseskupeních položek 211X a 213X (výkon veřejné správy není předmětem e) na ostatních příjmových položkách v pododdílech 331X, 332X, s výjimkou příjmů v podseskupeních 213X a příjmů z reklam na položce 2111 [osvobozená plnění dle 61, písmene e) zákona] 333X, 336X, 338X, 339X (výkon veřejné správy není předmětem 611X (výkon veřejné správy není předmětem 640X (není předmětem f) na ostatních příjmových položkách na paragrafech: 3631 s výjimkou příjmů z reklam na položce 2111, příjmů z prodeje zboží na položce 2111 a příjmů z pronájmů v podseskupení položek 213X (výkon veřejné správy není předmětem 3632 s výjimkou příjmů z reklam na položce 2111 a příjmů z prodeje zboží na položce 2112 a příjmů z pronájmů na položkách 2132 až 2139 (výkon veřejné správy není předmětem 3635 (výkon veřejné správy není předmětem 6171 s výjimkou příjmů z reklam a z příjmů z poskytovaných služeb, které nejsou výkonem veřejné správy, na položce 2111 a příjmů z prodeje zboží na položce 2112 a příjmů z pronájmů na položkách 2132 až 2139 (výkon veřejné správy není předmětem 6310 (není předmětem. Sledovat obrat začnou po všechny obce. Tento se bude skládat z předpisů zdanitelných plnění a vymezených osvobozených plnění zachycovaných na účtech v účtové třídě 6 a na účtu 215. Pokud budou obce uskutečňovat pouze zdanitelná plnění bez nároku na odpočet daně dle 51, nejsou dle 95, odstavce 10) zákona oprávněny podat přihlášku k registraci i přesto, že přesáhnou obrat 1 mil. Kč za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců. Pokud obce přesáhnou za zdanitelná a osvobozená plnění zahrnutá do obratu za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč, jsou povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročily stanovený limit. Obec se stane plátcem DPH z důvodu překročení obratu od 1 dne třetího měsíce po překročení obratu. A Závěr Z výše uvedeného textu vyplynula spousta nových pojmů, se kterými se budou muset potýkat příslušní zaměstnanci obcí po Po povinné registraci bude mít obec čas přibližně 1,5 měsíce na to, aby najela na celý systém DPH. Tomuto období se budeme věnovat v dalším čísle Veřejné správy. Ing. Jiří Turoň Poradce Veřejné Správy 7

Obce a DPH v roce 2009 neplátci DPH

Obce a DPH v roce 2009 neplátci DPH v roce 2009 neplá neplátci DPH Brno, 2009 OE KrÚ JMK 2009 Cílem materiálu je poskytnout základní informace obcím - současným neplátcům DPH - o problematice registrace k DPH, zejména při sledování obratu

Více

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb. (část), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna:

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy 1. Základní údaje o dodavateli Dodavatel: Martin Coufal, Prokopova 476, 560 02 Česká Třebová IČ: 73805645 DIČ: CZ 84 07 11 36 71 Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu v České

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2016 Petr Kout 2016 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2016 Vydala SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Obec : Městys Kamenice se sídlem obecního úřadu: Kamenice 481, 588 23 Kamenice IČ: 002 86 079

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

Ekonomika 2. 07. Podnikání a podnikatel

Ekonomika 2. 07. Podnikání a podnikatel S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 07. Podnikání a podnikatel Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více