MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU

2 1. Základní charakteristika činnosti odboru Sociální odbor MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy v souladu s 61 a 64 zákona č.128/2000sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a je pověřeným orgánem státní správy. Rozhoduje o dávkách pomoci v hmotné nouzi, o dávkách sociální péče pro zdravotně znevýhodněné občany a příspěvku na péči. Plní funkce svěřené městskému úřadu jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku sociálně právní ochrany dětí. 2. Přehled právních předpisů - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení - Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a zákon České národní rady o působností orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - Zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi - Zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu - Zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí - Zákon č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.500/2004 Sb., správní řád - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách - Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích - Zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

3 3. Personální zajištění činností Mgr. Eva Urbanová Michaela Jurošková Věra Vachůnová Mgr. Václav Fiurášek Bc.Hana Pavlíčková Ing. Silvie Volná Bc. Kateřina Pomklová Bc. Veronika Štrajtová Iveta Razsdíková Dis. BA Bc. Dana Fusková Markéta Krhůtková Zuzana Ondruchová Bc. Kateřina Vojkůvková Bc. Jana Manová Dana Opálková Bc. Zdeněk Petružela Mgr. Hana Janušová Barbora Zuzaňáková Hana Válková Miroslava Žitníková Bc.Roman Krystyník vedoucí odboru administrativa ekonom vedoucí oddělení sociálních služeb, příspěvek na péči, zvl. příjemce důchodu dávky pro seniory a lidi se zdravotním postižením, příspěvek na péči, zvl. příjemce příspěvku na péči příspěvek na péči u dětí, opatrovnictví, žádosti do domova pro seniory příspěvek na péči, zvl. příjemce příspěvku na péči průkazy mimořádných výhod, příspěvek na provoz motorového vozidla vedoucí oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, dávky pro rodiny s dětmi dávky pomoci v hmotné nouzi pro rodiny s dětmi dávky pomoci v hmotné nouzi pro nezaměstnané jednotlivce a bezdětné dvojice dávky pomoci v hmotné nouzi pro nezaměstnané jednotlivce a bezdětné dvojice dávky pomoci v hmotné nouzi pro nezaměstnané jednotlivce a bezdětné dvojice dávky pomoci v hmotné nouzi pro nezaměstnané jednotlivce a bezdětné dvojice vedoucí oddělení sociálně právní ochrany, kurátor pro mládež kurátor pro mládež sociálně právní ochrana dětí a mládeže sociálně právní ochrana dětí a mládeže sociálně právní ochrana dětí a mládeže,náhradní rodinná péče a jiná péče sociální kurátor pro dospělé, rómsky poradce

4 4. Vyhodnocení činnosti Oddělení sociálních služeb - provádí konzultační a poradenské činnosti státní správy v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy v sociální oblasti - provádí výkon odborných specializovaných agend v péči o občany a skupiny v nepříznivé sociální situaci. - zajišťuje sociálně právní poradenství. - poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace - výkon agendy péče o staré občany nebo o osoby se zdravotním postižením - posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb - rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - vyřizování žádostí o příspěvek na péči podle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách a podle předpisů souvisejících - zajišťování agendy zvláštního příjemce příspěvku na péči - poskytuje odbornou a metodickou pomoc pracovníkům ObÚ, zapojených do oblasti soc. péče, péče o staré občany nebo o osoby se zdravotním postižením - vykonává místní šetření správnosti potřeb a oprávněnosti přiznaných druhů sociální výpomoci - vykonává dohled nad výkonem funkce opatrovníků - vykonává funkci veřejného opatrovníka - vede evidenci žádostí o umístění do Domova pro seniory - vede správní řízení (vydávání rozhodnutí v prvním stupni správního řízení) při přiznávání příspěvků pro ZP občany podle ust. vyhl. č. 182/1991 Sb. a předpisů souvisejících na provoz motorového vozidla (poskytnutí speciálního označení) - vyřizuje průkazy zvláštních výhod - vydává rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla - vydává rozhodnutí o příspěvku na zvl. pomůcky, - vydává rozhodnutí na bezbariérovou úpravu bytu, - vydává rozhodnutí na individuální dopravu, na náhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže - vede agendy přísně zúčtovatelných tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II Tato správní agenda je prováděna oprávněnou úřední osobou: Mgr. Eva Urbanová Mgr. Václav Fiurášek Bc. Kateřina Pomklová Ing. Silvie Volná Veronika Štrajtová Bc. Hana Pavlíčková Iveta Razsdíková Dis.

5 Počet rozhodnutí Oddělením sociálních služeb bylo vydáno rozhodnutí Rozhodnutí příspěvku na péči Rozhodnutí o příspěvku na individuální dopravu Rozhodnutí o přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla Rozhodnutí mimořádných výhod I,II,III stupně Rozhodnutí o přiznání dávek sociální péče celkem Jiné činnosti oddělení sociálních služeb Dohled nad výkonem funkci opatrovníka Evidence žádostí do DpS a jiných zařízení SS Výkon veřejného opatrovníka 6 7 Kontrola využívání příspěvku na péči Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi - provádí konzultační a poradenské činnosti státní správy v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi - provádí výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě a o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc - kontroluje úplnost podané žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi - rozhoduje o přiznání a o výši DPHN, o výplatě DPHN, o přeplatcích DPHN a o oprávněnosti požadavků a potřeb žadatelů o DPHN - vydává rozhodnutí o dávkách pomoci v hmotné nouzi, tj. příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a o mimořádné okamžité pomoci - vymáhání přeplatků dávek pomoci v hmotné nouzi - ve správním řízení rozhoduje o pomoci občanům postiženým živelnými pohromami a požáry - vykonává místní šetření správnosti potřeb a oprávněnosti přiznaných druhů sociální výpomoci - spolupracuje se školami, s ČSSZ, Úřadem práce, Policií ČR, manželskou a předmanželskou poradnou, integrovanými OÚ, pedagogicko-psychologickou poradnou aj. při výkonu péče o rodiny s dětmi - zpracovává podklady v souladu s 56 trestního zákona na vyžádání příslušných organizací

6 - vyhotovuje zprávy pro soudní řízení ve věcech rozvodů manželství, problematice výchovy dětí, k platbě výživného a šetření o rodičích nezletilců - zabezpečení povinností, které v přenesené působnosti ukládá obcím zákon o sociálně právní ochraně dětí ( 6, 10, 13 cit. zákona) a 43 zákona o rodině Tato správní agenda je prováděna oprávněnou úřední osobou: Bc. Dana Fusková Markéta Krhůtková Bc. Jana Manová Dana Opálková Zuzana Ondruchová Bc. Kateřina Martináková Počet rozhodnutí Oddělením DPHN bylo vydáno rozhodnutí Rozhodnutí doplatku na bydlení Rozhodnutí příspěvku na živobytí Rozhodnutí o mimořádné okamžité pomoci celkem Oddělení sociálně-právní ochrany - úsek soc. právní ochrany se zabývá: - nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustili činu jinak trestného - nezletilými dětmi s poruchami chování dle 6 ods.1 písm.c, d, e zákona č.359/ 99 Sb., v platném znění -mladistvými, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání -mladistvými, kteří se měli dopustit přestupku -mladistvými s opakovanými závažnými poruchami chování -vyhledává závadové party a jedince - vykonává přednáškovou činnost zaměřenou na trestní odpovědnost a poruchy chování -účastní se preventivních aktivit ve spolupráci s policií -na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestné činnosti -sleduje vývoj dětí v zařízeních ústavní, ochranné nebo nápravné výchovy -vykonává návštěvy u rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova -provádí šetření v rodinách a pracuje s problémovými rodinami a jedinci -podává soudu návrhy na výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých a sleduje jejich účinnost

7 -navrhuje soudu vydání předběžného opatření -zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově -vykonává návštěvy dětí a mladistvých v zařízeních ústavní, ochranné nebo nápravné výchovy -vykonává funkci poručníka a opatrovníka v případech, kdy byl MěÚ touto funkcí podle zvláštních předpisů ustanoven -ustanovování zákonných zástupců nezletilých dětí, vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení, zastupování u soudních jednání a obhajování zájmů dětí, provádění potřebných šetření v rodinách a organizacích a podávání zpráv a návrhů soudům, policii, státnímu zastupitelství aj. -navrhuje výchovná opatření ve smyslu zákona o rodině a zákona o soc. právní ochraně dětí -poskytuje rodičům a ostatním osobám odbornou pomoc a v odůvodněných případech sepisuje s nimi potřebná podání, zprostředkovává vyšetření dětí odbornými pracovišti poradenské a zdravotní péče a působí ke zlepšení výchovného prostředí -zpracovává návrhy a nařízení ústavní výchovy a zprostředkovává umístění dětí do ústavní výchovy -vydává souhlas s pobytem dětí, u nichž byla nařízena ústavní výchova, mimo toto zařízení -podává vyjádření k péči o dítě ve věznici odsouzenou ženou a k přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného rodiče z důvodu návštěvy dítěte - navštěvuje dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena -podává návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, případně na pozastavení rodičovské zodpovědnosti -podává návrhy na stanovení výživného rodičům, příp. jiným fyzickým osobám povinným poskytovat dítěti výživné -vykonává intenzivní sociálně výchovnou činnost v rodinách s cílem odstraňovat nedostatky ve výchově a v péči o děti -při zjištění trestné činnosti rodičů (ohrožování mravní výchovy, týrání, zneužívání apod.) podává podněty a návrhy k trestnímu stíhání rodičů -vyhledává děti vhodné do osvojení a pěstounské péče a fyzické osoby, vhodné stát se jejich osvojitely nebo pěstouny a v rámci stanovených zákonných kompetencí zajišťuje další činnosti související s náhradní rodinnou péčí -vykonává funkci opatrovníka v příp. zastupování dítěte ve vztahu k cizině -činní nezbytná opatření k ochraně dítěte, které nemá na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt -zodpovídá za včasné podání návrhů okresnímu soudu na stanovení výživného rodičům a prarodičům a změn ve výživném, jejichž děti byly umístěny v pěstounské péči, vymáhá stanovené výživné a podává návrhy na výkon rozhodnutí ve prospěch MěÚ -zúčastňuje se jednání u okresního soudu ve věci projednávaných žalob -podílí se na vypracování individuálního resocializačního plánu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a garantuje návaznost penitenciárního a postpenitenciárního působení na klienta -odborná pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, občanům, proti nímž je vedeno trestní řízení nebo jim byl výkon trestu podmíněně odložen, občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomániích, občanům žijícím nedůstojným způsobem života, občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti (pachatelé trestní činnosti) -v souladu s přestupkovým právem a předpisy souvisejícími projednává přestupky ve věcech, které jsou v přenesené působnosti výkonu státní správy sociálnímu odboru MěÚ svěřeny na úseku práce a sociálních věcí, na úseku zdravotnictví a na úseku ochrany před alkoholismem a ostatními toxikomaniemi -spolupracuje se všemi relevantními pracovišti v oboru své kompetence, podle místních podmínek ve spolupráci se samosprávou a státní správou participuje na projektech prevence kriminality

8 -průběžně soustřeďuje informace o vývoji situace na drogové scéně na území regionu, vede přehled o zařízeních, institucích a fyzických osobách pracujících v protidrogové oblasti, spolupracuje s protidrogovým koordinátorem KÚ. Tato správní agenda je prováděna oprávněnou úřední osobou: Bc. Zdeněk Petružela Barbora Zuzaňáková Miroslava Žitníková Hana Válková Mgr. Hana Janušová Bc. Roman Krystyník Klienti řešení kurátorem pro mládež celkem dětí z toho dívek Z toho Z toho dívek mladistvých Trestná činnost Přestupky Výchovné problémy Sledování výchovy, návštěvy OSPOD sleduje děti Počet návštěv Počet dětí k V ústavní a ochranné výchově Ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 1 1 O něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena 0 0 V péči jiných fyzických osob než rodičů 19 5 Vykonané návštěvy sociálních pracovníků v rodině Vykonané návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova Vykonané návštěvy sociálních pracovníků - jinde 50 39

9 Evidenční údaje Orgán sociálně-právní ochrany ustanoven opatrovníkem 186 Počet soudních jednání, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD 353 Počet ústních jednání v řízení o přestupku proti mladistvému 19 Jednání u jiných institucí, ve kterých sociální pracovníci zastupovali nezletilé dítě 24 Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomny nezletilé děti a které jsou řešeny OSPOD 32 z toho počet případů s rozhodnutím o vykázání ze společného obydlí 1 Počet žadatelů o osvojení 13 Počet pěstounských rodin Ekonom - zajišťuje agendu, související s vymáháním přeplatků, zjišťuje pobyt zaměstnavatele povinných, sjednává s nimi dohody o zaplacení částek přeplatků, provádí šetření v domácnostech povinných - podává návrhy na výkon rozhodnutí povinným, kteří dobrovolně neuhradí dlužnou částku - provádí kontrolu jednotlivých měsíčních splátek, spolupracuje při tom s plátci mzdy povinných, úřadem práce, soudy, policií - zabezpečuje výplatu dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Při tom spolupracuje s finančním odborem a odborem městského informačního systému - vymáhání přeplatků dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, -zpracovává a předává statistické výkazy podle vyžádání KÚ a MPSV ČR aj. dotčeným institucím - zodpovídá za správnost příkazů a účetních dokladů a za jejich včasné předání ke zúčtování finančnímu odboru Tato správní agenda je prováděna oprávněnou úřední osobou: Věra Vachůnová Vyplacené sociální dávky Dávky pro ZP, seniory Příspěvek na péči Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc celkem

10 5. Kontrolní činnost V souladu s plánem kontrol a ve smyslu ustanovení 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek sociální péče. 6. Závěrečné shrnutí Správní řízení, podněty, návrhy a stížnosti právnických a fyzických osob, institucí a ostatních orgánů státní správy jsou zpracovány a vyřizovány na dobré úrovni v souladu se zákony a ve stanovených termínech, stejně jako spolupráce s ostatními odbory a odděleními městského úřadu, státními a jinými institucemi. V roce 2010 došlo ke snížení o 83 vydaných rozhodnutí příspěvku na péči oproti roku Větší pokles byl zaznamenán v II. pololetí 2010, kde rozdíl činil oproti I. pololetí 91 vydaných rozhodnutí. Důvodem byl menší počet podaných žádostí na PnP nebo nesplnění podmínek zdravotního stavu klienta. Za rok 2010 došlo na oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi k nárůstu počtu klientů. V této souvislosti došlo ke zvýšení počtu vydaných rozhodnutí a k navýšení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu k pokrytí nároků na dávky. Ve srovnání s rokem 2009 se počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení zvýšil v absolutním počtu o 937, což znamená téměř o 23,6 %. Částka potřebných finančních prostředků se zvýšila o Kč, to představuje meziroční zvýšení o 19,4 %. Počet klientů DPHN se od nabytí účinnosti zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, plynule zvyšuje, za rok 2010 dosáhl téměř stejného počtu jako za rok Systém pomoci v hmotné nouzi jako prostředek, který má zabránit sociálnímu vyloučení občanů, reagoval na úsporná opatření vlády a po snížení některých dávek sociálního zabezpečení a změn v oblasti nezaměstnanosti byl kompenzován právě prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouze. Pomoc v hmotné nouzi navazuje zejména na dávky státní sociální podpory a na podporu v nezaměstnanosti a je úzce propojena se systémem zaměstnanosti. V souvislosti s hospodářskou krizí, se v roce 2010 v systému dávek pomoci v hmotné nouzi naplno projevily důsledky zvýšené nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti za rok 2010 se v okrese Vsetín zvýšila. Jelikož se významně snížil počet volných pracovních míst a nové pracovní příležitosti zaměstnavatelé nemohli vytvářet, nezaměstnané osoby musely setrvat v evidenci Úřadu práce a po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti se ocitli v systému pomoci v hmotné nouzi. Dalším důvodem byla opatření v oblasti státní sociální podpory a nemocenského pojištění vyplývající se zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok Jednalo např. o snížení výše přídavku na dítě a zároveň o snížení rozhodné příjmové hranice pro stanovení nároku na tuto dávku nebo změny ve výpočtu dávek nemocenského pojištění se zavedením karenční doby. Do systému dávek pomoci v hmotné nouzi se také dostaly rodiny, kde matky na rodičovské dovolené od roku 2008 mají nárok na rodičovský příspěvek podle nové konstrukce účinné od avšak s dopady v roce 2010.

11

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Nové Město na Moravě

Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Nové Město na Moravě Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Nové Město na Moravě 1 OBSAH 1. Místní a časová dostupnost 3-8 2. Prostředí a podmínky. 9-10 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů město Konice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládají

Více

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Průzkum o bezdomovectví 28. srpna 2013 - Schválení Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Obsah: 1. Přestavitelé města.. 4 2. Struktura úřadu.. 6 3. Ekonomický odbor 7 4. Správní odbor.. 11 5. Stavební odbor.. 17 6. Útvar tajemníka..

Obsah: 1. Přestavitelé města.. 4 2. Struktura úřadu.. 6 3. Ekonomický odbor 7 4. Správní odbor.. 11 5. Stavební odbor.. 17 6. Útvar tajemníka.. MĚSTSKÝ ÚŘAD HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah: 1. Přestavitelé města.. 4 2. Struktura úřadu.. 6 3. Ekonomický odbor 7 4. Správní odbor.. 11 5. Stavební odbor.. 17 6. Útvar tajemníka..

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Rodinné poradenství v širších souvislostech

Rodinné poradenství v širších souvislostech Rodinné poradenství v širších souvislostech Co je poradenství Poradenství je jedna z metod, jak pomáhat lidem (jednotlivcům, skupinám i komunitám) překonávat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA V MĚSTĚ BRUNTÁL PUBLIC SERVICE IN THE TOWN BRUNTÁL Bakalářská diplomová práce Milada Doleželová Vedoucí

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 Spr. 88 /2009-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2014 1 Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2014 Základní údaje o společnosti.2 Činnosti společnosti uskutečňované v rámci obecně prospěšných služeb v roce 2014 a jejich zhodnocení 3 Doplňkové

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Obsah: stránka 1. Úvod 2 2. Registr vozidel, technická způsobilost, stanice měření emisí, činnost a personální obsazení 2 2.1. vyhodnocení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MVDr. Zuzana Bartošová Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice č. j.: Spr 00196/2014-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 9. Poručenství a jiné formy péče o dítě CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře poručenství pěstounství péče jiné osoby opatrovnictví ústavní výchova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

č. 4/2005 Směrnice Rady města Hradec Králové

č. 4/2005 Směrnice Rady města Hradec Králové č. 4/2005 Směrnice Rady města Hradec Králové Pravidla pro pronájmy bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a bytů v penzionu pro důchodce schválená Radou města Hradce Králové, usnesením

Více

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ PREVENCE ZSP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává Národní strategii a akční plán PPRCH dětí a

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 VNITŘNÍ ŘÁD Čj. 03-3107/2014 Právní rámec: zákon č. 109/2002 Sb.,

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více