Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát"

Transkript

1 Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o konání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu. Přítomno 11 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni: Mgr. Anna Smejkalová, Jindřich Pavlů ad 1) Technický bod starosta města MVDr. Zdeněk Wetter seznámil ZM s návrhem programu dnešního jednání Program: 1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program) 2. Projednání připomínek a podnětů občanů 3. Kontrola úkolů z minulého zasedání 4. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 5. Zpráva o činnosti Rady města 6. Rozpočtové opatření č. 6/ Prodej, směna pozemků 8. Pronájem nemovitosti Zahradní Výběrové řízení Rekonstrukce lesních cest 10. Různé Ad 1) Technický bod starosta města MVDr.Zdeněk Wetter Zapisovatelkou dnešního jednání byla starostou města pověřena Dagmar Konečná. Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání Ing. Libora Sedláka a Lukáše Hrdličku. ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZM Kunštát Ing. Libora Sedláka a Lukáše Hrdličku. Hlasování č. 1 přítomno 11 členů ZM Pro: Petr Bednář, Stanislav Bělehrádek, Mgr. Pavel Göpfert, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Petr Sojka, Martin Šauer, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr. Zdeněk Wetter Zdržel se hlasování: Ing. Libor Sedlák, Lukáš Hrdlička Usnesení č. 21/01/2013 ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZM Kunštát Ing. Libora Sedláka a Lukáše Hrdličku. Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program dnešního zasedání ZM Kunštát. Hlasování č. 2 přítomno 11 členů ZM 1

2 Pro: Petr Bednář, Stanislav Bělehrádek, Mgr.Pavel Göpfert, Ing. Rudolf Hájek, Lukáš Hrdlička, Ing.Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Martin Šauer, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr.Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/02/2013 Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program dnešního zasedání ZM Kunštát. ad 2) Projednání připomínek a podnětů občanů MVDr. Zdeněk Wetter Oznámil, že obdržel dopis p. Aleše Kubíka týkající se přístavby sportovní haly, záměru výstavby plaveckého bazénu a zájmu majitelů velkoobchodních sítí podnikat v Kunštátě. Dotaz občana byl zaslán všem zastupitelům. Starosta požádal zastupitele o vyjádření a navrhl, aby odpověď byla zveřejněna v Kunštátských informacích. Ing. Sojka odpověděl, že nevidí důvod, proč by odpověď měla být v KI zveřejněna. Navrhl, aby žadateli bylo odpovězeno pouze písemně. Pan Kubík byl na dnešním jednání přítomen. Zastupitelé se vyjádřili k jednotlivým dotazům: - Přístavba sportovní haly : Starosta města sdělil, že přístavba SH byla nutná pro využití ZŠ a pro vzrůstající zájem sportovních organizací. Dříve byla využívána i stará nevyhovující tělocvična. Po dokončení haly bude moci výuka tělocviku probíhat i v odpoledních hodinách. Provoz bude hrazen městem. Náklady budou vyčísleny až dle skutečné spotřeby energií. Mgr.Sedlák sdělil, že výměnou radiátorů na schodišti došlo ke snížení spotřeby plynu. - Výstavba plaveckého bazénu starosta odpověděl, že bazén by sloužil hlavně pro potřebu výuky plavání ZŠ Kunštát a okolních škol, dle zájmu i veřejnosti. Jedná se o náročný projekt s celkovými náklady cca 20mil.Kč, cena PD je cca 380tis.Kč. Stavba by byla realizována pokud bude vyhlášena dotace. Provoz bazénu by byl hrazen z prostředků ZŠ a města. Ohlasy občanů na stavbu bazénu byly vyrovnané. Ředitel ZŠ Mgr.Vratislav Sedlák sdělil, že plavecký výcvik žáků v Blansku je pro rodiče finančně náročný a výstavbu bazénu by uvítal. Ing.Libor Sedlák připomněl, že bylo vypsáno VŘ pouze na projekt, ZM zatím nerozhodlo o stavbě bazénu. - Zájem majitelů velkoobchodní sítí podnikat v Kunštátě. Starosta odpověděl, že jednal se zástupcem obchodní sítě Quanto, ale k žádné konkrétní nabídce nedošlo. Ing. Libor Sedlák uvedl, že s tímto záměrem nesouhlasí. Kunštát je malé město a místní podnikatelé prodejci by zanikli. Město Kunštát k výše uvedeným záměrům nedělalo průzkum zájmu mezi občany. Pan Kubík řekl, že odpovědi na jeho dotazy touto formou jsou dostačující. Paní Veronika Válková se ptala na záměr pronájmu objektu Zahradní ul Starosta města řekl, že toto je samostatným bodem č. 8 dnešního zasedání. Ad 3) - Kontrola úkolů z minulého zasedání ZM MVDr.Zdeněk Wetter Ořezání stromů a větví zasahujících nad chodníky např. v Rudecké ulici. Ořezání větví stromů a keřů bylo provedeno a zkontrolováno městskou policií. Osazení laviček na odpočinková místa stezka do Rudky a další. 2

3 Osazení laviček bude provedeno na jaře. Po opravě budou využity i lavičky od kulturního domu. Na příštím zasedání ZM bude předložen zastupitelům přehled míst, kde mobiliář byl poničen a kam bude osazen nový, či opraven stávající. Připojování domácností na novou kanalizaci v Kunštátě. Napojení probíhá průběžně, dosud je nepřipojeno 21 domácností. Ing. Sojka požádal, aby byl zastupitelům předán seznam těchto majitelů na příštím zasedání ZM. Zastupitelům byl předán přehled o vyúčtování Hrnčířských jarmarků za rok Dotazy a připomínky budou zodpovězeny na příštím zasedání ZM. Usnesení č. 21/03/2013 Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. Ad 4) - Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 1. Mgr. Pavel Göpfert seznámil ZM se zápisem č. 2/2013 ze schůze KV dne KV se zabýval termíny zasedání zastupitelstva města Kunštát a došel k závěru, že termín svolání řádného zasedání zastupitelstva je do tří měsíců od posledního řádného zasedání. Tato lhůta nebyla v letošním roce opakovaně dodržena. Ing. Kolář vysvětlil, že v zákoně o obcích 128/2000 Sb. není uveden termín řádné nebo mimořádné jednání zastupitelstva, domnívá se, že k porušení zákona nedošlo. Ing.Sojka řekl, že mimořádné zasedání nemá standardní program např. nejsou projednávány připomínky a podněty občanů. Není jisté, zda došlo k porušení zákona. Doporučil, aby jednání ZM byla svolána minimálně po 3 měsících a dle potřeby i častěji. Ing. Sojka požádal RM, aby připravila plán zasedání zastupitelstva města na rok (Dostavil se Ing. Jiří Šafář počet přítomným zastupitelů je 12). 2. KV žádá Radu města Kunštát a finanční odbor o předložení přehledu použití finančních prostředků získaných z prodeje fotovoltaické elektrárny. Mgr.Göpfert uvedl, že tyto prostředky by byly základem k žádostem o získání dotací v roce 2010 bylo na účtu 19mil.Kč. Na výzvu KV bude na příštím zasedání ZM předložen přehled o využití finančních prostředků získaných z prodeje fotovoltaické elektrárny. Ing. Šafář informoval ZM, že finanční výbor od posledního zasedání ZM nejednal. Usnesení č. 21/04/2013 Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. Ad 5) - Zpráva o činnosti Rady města MVDr. Zdeněk Wetter Rada města od posledního zasedání ZM jednala 2x viz zápisy z jednání. Starosta města Kunštát jmenoval hlavní projednávané úkoly a vyzval zastupitele k podání dotazů k činnosti RM. Ing.Dobeš se ptal, jak pokračuje příprava úpravy křižovatky včetně autobusového nádraží. Přípravy trvají již 7 let. 3

4 Starosta města odpověděl, že RM zadala vypracování konceptu studie proveditelnosti autobusového terminálu na Bochořákově náměstí. Tato studie bude předložena zastupitelům letos v prosinci k posouzení na plánovaném společném projednání řešení situace okolí kostela a Bochořákova náměstí a poslouží jako jedna z různých alternativ. Ing. Sojka připomněl, že ZM již jednou studii úpravy křižovatky s autobusovými zálivy schválilo. Úpravy křižovatky mají být zrealizovány tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem. Mgr. Göpfert potvrdil, že ZM již jednou schválilo projekt a nedalo souhlas Radě města,aby zadala studii proveditelnosti. Starosta sdělil, že po několikerém jednání na ŘSD Brno a v Praze mu bylo ze strany ŘSD dáno na vědomí, že jimi zpracované projekty na úpravu křižovatky, podporovanou zastupitelstvem, překračují svým rozpočtem finanční částku akceptovatelnou ředitelstvím pro schválení realizace úpravy a tudíž se nepočítá s touto investicí do budoucna. Starosta proto hledá možnosti, které by v důsledku ponížily investice ŘSD v rámci dané úpravy pod dvacet milionů. Tomu je přizpůsobeno i zadání výše uvedené studie. Starosta města dále uvedl, že Jm krajský úřad bude do budoucna podporovat stavby terminálů v rámci nových IROPů.. Usnesení č. 21/05/2013 Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. Ad 6) - Rozpočtové opatření č. 6/ Ing. Alena Marková Návrh RO č. 6/2013 obdrželi zastupitelé před zasedáním. Objem rozpočtových příjmů i výdajů je navrhováno povýšit o Kč. Šesté rozpočtové opatření povyšuje rozpočet na rok 2013 v příjmové i výdajové částí na částku Kč. Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013. Hlasování č. 3 přítomno 12 členů ZM Ing.Rudolf Hájek, Lukáš Hrdlička, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Martin Šauer, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr. Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/06/2013 Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013. (Dostavila se MUDr. Jana Bočková přítomno 13 zastupitelů) Ad 7) Prodej, směna pozemků - Ing. Stanislav Kolář 7/1 Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Jan a Šárka Stehlíkovi, Kunštát, Rudka 12 předzahrádka, kterou využívají, pozemek p.č. 289/6 v k.ú. Rudka u Kunštátu. OA Rudka s prodejem pozemku souhlasí. Cena stanovená dle pozemkové mapy 25Kč/m2. 4

5 - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 289/6, zahrada, o výměře 58 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Janu a Šárce Stehlíkovým, Rudka 12, Kunštát, za cenu 25,-Kč/m2. Hlasování č. 4 přítomno 13 členů ZM Ing.Rudolf Hájek, Lukáš Hrdlička, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Martin Šauer, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr. Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/07/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 289/6, zahrada, o výměře 58 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Janu a Šárce Stehlíkovým, Rudka 12, Kunštát, za cenu 25,-Kč/m2. 7/2 -Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Vojtěch Neudert, Kunštát, Rudka 34 za předpokladu zřízení věcného břemene přístupu na lesní pozemek parc. č.473/1 ve vlastnictví města přes pozemky parc.č. 510/1 510/5 ve vlastnictví p. Neuderta. OA Rudka s prodejem pozemků souhlasí. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 473/2, trvalý travní porost, o výměře 355 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Vojtěchu Neudertovi, Rudka 34, Kunštát, za cenu 25,- Kč/m2, za předpokladu zřízení věcného břemene přístupu na lesní pozemek parc. č. 473/1 ve vlastnictví města přes pozemky parc. č. 510/1 510/5 ve vlastnictví p. Neuderta. Hlasování č. 5 přítomno 13 členů ZM Ing.Rudolf Hájek, Lukáš Hrdlička, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Martin Šauer, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr. Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/08/2013 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 473/2, trvalý travní porost, o výměře 355 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Vojtěchu Neudertovi, Rudka 34, Kunštát, za cenu 25,- Kč/m2, za předpokladu zřízení věcného břemene přístupu na lesní pozemek parc. č. 473/1 ve vlastnictví města přes pozemky parc. č. 510/1 510/5 ve vlastnictví p. Neuderta. 7/3 -Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát- Aleš a Dana Halasovi, Kunštát, Nová 460 Pozemek p.č. 193/32, výměra 555m2. Navržená cena dle pozemkové mapy 250,-Kč/m2. Mgr.Pavel Göpfert podal protinávrh na snížení ceny a to 100Kč/m2. Protinávrh odůvodnil skutečností, že v loňském roce byl v této lokalitě pozemek prodáván za cenu 100Kč/m2. Hlasování o ceně prodávaného pozemku návrh 100Kč/m2 Hlasování č. 6 přítomno 13 členů ZM Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Martin Šauer, Proti: Ing.Rudolf Hájek, Mgr.Vladimír Všianský, Lukáš Hrdlička, Marie Vlasáková 5

6 Zdržel se hlasování: MVDr.Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/09/2013 ZM schvaluje prodejní cenu pozemku p.č. 193/32 v k.ú. Rudka 100Kč/m2 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 193/32 (geom. plánem označená jako parc. č. 193/33), trvalý travní porost, o výměře 555 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Aleši a Daně Halasovým, Nová 460, Kunštát, za cenu 100,- Kč/m2. Hlasování č. 7 přítomno 13 členů ZM Lukáš Hrdlička, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Martin Šauer, Mgr. Vladimír Všianský, Zdržel se hlasování: Marie Vlasáková, Ing.Rudolf Hájek, MVDr. Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/10/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 193/32 (geom. plánem označená jako parc. č. 193/33), trvalý travní porost, o výměře 555 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Aleši a Daně Halasovým, Nová 460, Kunštát, za cenu 100,- Kč/m2. 7/4 -Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Petr a Blanka Pravcovi, Kunštát, Nová 390. Pozemek p.č. 193/34, výměra 556m2, k.ú. Rudka u Kunštátu. Navržená prodejní cena 100Kč/m2. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 193/32 (geom. plánem označená jako parc. č. 193/34), trvalý travní porost, o výměře 556 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Petru a Blance Pravcovým, Nová 390, Kunštát, za cenu 100,- Kč/m2. Hlasování č. 8 přítomno 13 členů ZM Martin Šauer, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr.Zdeněk Wetter Zdržel se hlasování: Marie Vlasáková Usnesení č. 21/11/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 193/32 (geom. plánem označená jako parc. č. 193/34), trvalý travní porost, o výměře 556 m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu, Petru a Blance Pravcovým, Nová 390, Kunštát, za cenu 100,- Kč/m2. 7/5 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát David a Marcela Krésovi, Sychotín 58. Pozemek p.č. 148/2, výměra 96m2, k.ú. Sychotín ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 148/2, zahrada, o výměře 96 m2, v k.ú. Sychotín, Davidu a Marcele Krésovým, Sychotín 58, Kunštát, za cenu 25,- Kč/m2. 6

7 Hlasování č. 9 přítomno 13 členů ZM Usnesení č. 21/12/2013 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 148/2, zahrada, o výměře 96 m2, v k.ú. Sychotín, Davidu a Marcele Krésovým, Sychotín 58, Kunštát, za cenu 25,- Kč/m2 7/6 -Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Božena a Zdeněk Sedlákovi, Sychotín 74. Pozemek p.č. 110/9, k.ú. Sychotín, výměra 67m2. - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 110/9, vodní plocha, o výměře 67 m2, v k.ú. Sychotín, Zdeňkovi a Boženě Sedlákovým, Sychotín 74, Kunštát, za cenu 25,- Kč/m2. Hlasování č. 10 přítomno 13 členů ZM Lukáš Hrdlička, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Zdržel se hlasování: Ing. Libor Sedlák Usnesení č. 21/13/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 110/9, vodní plocha, o výměře 67 m2, v k.ú. Sychotín, Zdeňkovi a Boženě Sedlákovým, Sychotín 74, Kunštát, za cenu 25,- Kč/m2. 7/7 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát společnost DřevArt, s.r.o Lipovec 174, zahrada o výměře 1.038m2, k.ú.kunštát na Moravě. Kupující počítá se sníženou cenou pozemku, která platila do tj. 400Kč/m2. ZM Kunštát schvaluje prodloužení ceny pozemků v lokalitě Sadová ul. do konce roku Hlasování č. 11 přítomno 13 členů ZM Usnesení č. 21/14/2013 ZM Kunštát schvaluje prodloužení ceny pozemků v lokalitě Sadová ul. do konce roku Návrh Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 495/7, zahrada, o výměře m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, ul. Sadová, společnosti DřevArt, s.r.o., Lipovec 174, za cenu 400,- Kč/m2. Hlasování č. 12 přítomno 13 členů ZM 7

8 Usnesení č. 21/15/2013 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 495/7, zahrada, o výměře m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, společnosti DřevArt, s.r.o., Lipovec 174, za cenu 400,- Kč/m2. 7/8 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Libuše Matulová, Kunštát U Hřiště č.p. 290, pozemek p.č. 984, výměra 250m2, cena 40,-Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelka zajistí na své náklady vypracování geometr.plánu na oddělení pozemku. Návrh usnesení ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 984, ostatní plocha, o výměře cca 250 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Libuši Matulové, U Hřiště 290, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelka zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. Hlasování č. 13 přítomno 13 členů ZM Usnesení č. 21/16/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 984, ostatní plocha, o výměře cca 250 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Libuši Matulové, U Hřiště 290, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelka zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. 7/9 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Milena a Martin Šauerovi, Kunštát, U Hřiště 291, pozemek p.č. 984, 250m2 za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 984, ostatní plocha, o výměře cca 250 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Martinu a Mileně Šauerovým, U Hřiště 291, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. Hlasování č. 14 přítomno 13 členů ZM Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr.Zdeněk Wetter 8

9 Zdržel se hlasování: Martin Šauer Usnesení č. 21/17/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 984, ostatní plocha, o výměře cca 250 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Martinu a Mileně Šauerovým, U Hřiště 291, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. 7/10 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Miroslav a Věra Kučírkovi, Kunštát, U Hřiště 449, pozemek p.č. 983/3 73m2, 984, výměra 220m2, za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. - ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 983/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, pozemku parc. č. 983/3, ostatní plocha, o výměře 73 m2 a části pozemku p.č. 984, ostatní plocha, o výměře cca 220 m2, všechny v k.ú. Kunštát na Moravě, Miroslavu a Věře Kučírkovým, U Hřiště 449, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. Hlasování č. 15 přítomno 13 členů ZM Martin Šauer, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr.Zdeněk Wetter Proti: Marie Vlasáková Zdržel se hlasování: Usnesení č. 21/18/2013 ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 983/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, pozemku parc. č. 983/3, ostatní plocha, o výměře 73 m2 a části pozemku p.č. 984, ostatní plocha, o výměře cca 220 m2, všechny v k.ú. Kunštát na Moravě, Miroslavu a Věře Kučírkovým, U Hřiště 449, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene ve prospěch města k vodovodnímu řadu. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. 7/11 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát Ing. Šárka a Mgr.Petr Neničkovi, Hluboké pozemek 348/25, výměra cca 100m2, k.ú. Hluboké u Kunštátu za podmínek stanovených OV Hluboké. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 348/25, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, v k.ú. Hluboké u Kunštátu, Mgr. Petru Něničkovi, Čelakovského 1100/29, Brno Židenice a Ing. Šárce Něničkové, Hluboké 5, Kunštát, za cenu 25,- Kč za podmínek stanovených OV Hluboké. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. 9

10 Hlasování č. 16 přítomno 13 členů ZM Usnesení č. 21/19/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 348/25, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, v k.ú. Hluboké u Kunštátu, Mgr. Petru Něničkovi, Čelakovského 1100/29, Brno Židenice a Ing. Šárce Něničkové, Hluboké 5, Kunštát, za cenu 25,- Kč za podmínek stanovených OV Hluboké. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku. 7/12 - Návrh na dispozici s majetkem města Kunštát pozemek p.č. 383/2 k.ú. Kunštát na Moravě, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, včetně stavby bez čp/če (garáže) v k.ú. Kunštát na Moravě, Ing. Jiřímu Kubecovi, Sokolská 487, Kunštát, za cenu 1,- Kč. Jedná se narovnání majetkových vztahů žadatele s městem Kunštát. ZM schvaluje prodej pozemku 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, včetně stavby bez čp/če (garáže) v k.ú. Kunštát na Moravě, Ing. Jiřímu Kubecovi, Sokolská 487, Kunštát, za cenu 1,- Kč. Hlasování č. 17 přítomno 13 členů ZM Usnesení č. 21/20/2013 ZM schvaluje prodej pozemku 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, včetně stavby bez čp/če (garáže) v k.ú. Kunštát na Moravě, Ing. Jiřímu Kubecovi, Sokolská 487, Kunštát, za cenu 1,- Kč. Směna pozemků: Navržena směna části pozemku parc. č. 1179, geom. plánem označené jako parc.č. 1179/2, ovocný sad, o výměře 335 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, ve vlastnictví města Kunštát, za část pozemku parc. č. 1165, geom plánem označenou jako parc.č. 1165/1, zahrada, o výměře 218 m2 a část pozemku parc. č. 1164, geom. plánem označena jako parc.č. 1164/2, zahrada, o výměře 41m2, oba v k.ú. Kunštát na Moravě, ve vlastnictví Mgr.Jiřího Kůry, Nová 462, Kunštát. Účelem směny je zajištění pozemků pro plánované propojení Panské zahrady s areálem kolem zámku. ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1179, geom. plánem označené jako parc.č. 1179/2, ovocný sad, o výměře 335 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, ve vlastnictví města Kunštát, za část 10

11 pozemku parc. č. 1165, geom plánem označenou jako parc.č. 1165/1, zahrada, o výměře 218 m2 a část pozemku parc. č. 1164, geom. plánem označena jako parc. č. 1164/2, zahrada, o výměře 41m2, oba v k.ú. Kunštát na Moravě, ve vlastnictví Mgr. Jiřího Kůry, Nová 462, Kunštát. Hlasování č. 18 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Stanislav Bělehrádek, MUDr. Jana Bočková, Lukáš Hrdlička, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Zdržel se hlasování: Mgr. Pavel Göpfert Usnesení č. 21/21/2013 ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1179, geom. plánem označené jako parc.č. 1179/2, ovocný sad, o výměře 335 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, ve vlastnictví města Kunštát, za část pozemku parc. č. 1165, geom plánem označenou jako parc.č. 1165/1, zahrada, o výměře 218 m2 a část pozemku parc. č. 1164, geom. plánem označena jako parc. č. 1164/2, zahrada, o výměře 41m2, oba v k.ú. Kunštát na Moravě, ve vlastnictví Mgr. Jiřího Kůry, Nová 462, Kunštát. Ad 8) Pronájem nemovitosti Kunštát, Zahradní 300 MVDr.Zdeněk Wetter Zastupitelstvu města byla předložena nabídka Ing. Šárky Neničkové, majitelky objektu, kde je nyní provozována firemní školička Fantazie. Předmětem pronájmu je nemovitost na ul. Zahradní 300, počátek pronájmu březen 2015, doba pronájmu 10 let nebo dle dohody, cena Kč/měsíc, splatnost nájmu dle dohody. Starosta zastupitele podrobněji seznámil se záměrem možného provozování firemní školky po ukončení dotačního programu jako školky státní, zřizované městem. Pak požádal o doplnění Ing. Neničkovou a ředitele Mgr. Sedláka. Ředitel ZŠ a MŠ Kunštát Mgr.Sedlák řekl, že příští školní rok bude opět velký zájem o místa v MŠ. ZM musí zvážit provozní náklady a následně zda nabídku využít. Objekt je pro MŠ vhodný. Personální obsazení MŠ by bylo řešeno až po uzavření dohody o pronájmu. Ing.Sojka řekl, že z důvodu klesajícího počtu narozených dětí se bude zájem o MŠ snižovat. Doba pronájmu na 10 let je dlouhá. Doporučuje tuto nabídku projednat na příštím zasedání ZM a požádal starostu o zjištění dalších informací včetně možného odkupu nemovitosti. Ad 9) Výběrové řízení Rekonstrukce lesních cest - Ing.Stanislav Kolář Seznámil ZM s výsledkem výběrového řízení. Nabídku podalo 13 uchazečů s nabídkovou cenou od 1,560tis. Kč do 3,562tis.Kč. Někteří uchazeči byli vyzvání k odůvodnění nízké nabídkové ceny. Akce se týká rekonstrukce lesní cesty z Milenek do Rudky, v Hlubokém a na Touboři. Výběrová komise vyhodnotila jako vítěze firmu KORA-VODOSTAVING, s.r.o. Kunštát, Zbraslavecká 492, která podala nejvýhodnější nabídku.. Ing.Libor Sedlák řekl, že město Kunštát nemá v pořádku místní komunikace a chodníky. Priority vidí jinde, než správu lesních cest. K názoru Ing.Sedláka se připojil Petr Bednář. ZM na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko se společností KORA VODOSTAVING, s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1, ,- Kč bez DPH. 11

12 Hlasování č. 19 přítomno 13 členů ZM Pro: Stanislav Bělehrádek, MUDr. Jana Bočková, Mgr. Pavel Göpfert, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr.Zdeněk Wetter Zdržel se hlasování: Petr Bednář, Martin Šauer, Ing. Libor Sedlák, Lukáš Hrdlička Usnesení č. 21/22/2013 ZM na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko se společností KORA VODOSTAVING, s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1, ,- Kč bez DPH. Ad 10) - Různé - Ing. Stanislav Kolář Seznámil ZM s prohlášením o uznání závazku a dohody o splacení dluhu mezi městem Kunštát a nájemcem obecního bytu v domě Kunštát, Lipka 43. V prohlášení je stanoveno, že dlužník se zavazuje uhradit uvedenou dlužnou částku a to formou splátek 2.500Kč měsíčně. ZM schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu. Předmětem dohody je uznání výše závazku a způsob jeho úhrady ve formě měsíčních splátek. ZM Kunštát bude o splátkách ifnormováno. Hlasování č. 20 přítomno 13 členů ZM Ing. Rudolf Hájek, Lukáš Hrdlička, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Martin Šauer Mgr. Vladimír Všianský, Proti: Marie Vlasáková Zdržel se hlasování: MVDr. Zdeněk Wetter Usnesení č. 21/23/2013 ZM schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu. Předmětem dohody je uznání výše závazku a způsob jeho úhrady ve formě měsíčních splátek. ZM Kunštát bude o splátkách informováno. Ing. Stanislav Kolář podal informaci, že bývalý pracovník MěÚ Kunštát půjčku Kč splatil a OSŘ Kunštát vrátilo ,-Kč poskytnutých městem na předfinancování dotací akce. Martin Šauer informoval ZM o nutnosti rekonstrukce zavlažovacího systému sportovního areálu, nebo alespoň nákupu nového čerpadla. Ing. Sojka se připojil a navrhl, aby akce byla zahrnuta do rozpočtu na r Ing. Sojka požádal RM, aby přehodnotila své rozhodnutí ve věci úhrady obědů pro děti sociálně slabé rodiny z Kunštátu. Bylo dohodnuto, aby příspěvek na obědy byl uhrazen přímo v ZŠ a to na období 11/ /2014. Rodině již město Kunštát finančně pomohlo několikrát. 12

13 ZM Kunštát schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu obědů pro 3 děti v ZŠ Kunštát s tím, že částka bude uhrazena přímo škole na období 11/ /2014. Hlasování č. 21 přítomno 13 členů ZM Ing. Rudolf Hájek, Lukáš Hrdlička, Ing. Libor Sedlák, Ing. Petr Sojka, Ing. Jiří Šafář, Martin Šauer, Mgr. Vladimír Všianský, MVDr. Zdeněk Wetter Proti: Marie Vlasáková Usnesení č. 21/24/2013 ZM Kunštát schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu obědů pro 3 děti v ZŠ Kunštát s tím, že částka bude uhrazena přímo škole na období 11/ /2014. MUDr. Jana Bočková pozvala zastupitele na divadelní představení Římské noci, které bude v kulturním domě. Starosta města poděkoval všem za účast na dnešním jednání a 21. zasedání ZM zakončil. Čas ukončení: hodin Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Sedlák MVDr. Zdeněk Wetter starosta města Lukáš Hrdlička 13

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Z Á P I S o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 03.10. 2013 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 20. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 30.01.2014 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 30.01.2014 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 30.01.2014 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 23. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod.

Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod. Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod. 1 / 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 14

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 10.12. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Benda Stanislav, Čítek Jaroslav, Dinda Karel,

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Přítomni: Mgr. Miroslav Funtán, Mgr. Martina Funtánová, pan Milan Kotrbatý, pan Miroslav Kozák, pan Lukáš

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 20.09.2001 v salonku hotelu Starý Ještěr v Hradci nad Moravicí 2. strana zápisu č. 13 Ověřovatelem předchozího

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Zápis č.5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Z Á P I S o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 17. 04. 2014 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 25. zasedání Zastupitelstva

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Z Á P I S č. 10/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 10/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 10/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Přítomní: dle prezenční listiny Omluveni: 0 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Obec Miroslavské Knínice Obecní úřad Miroslavské Knínice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 27.

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009.

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1 Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1. Zahájení : starosta přivítal zastupitele a občany obce na 18. zasedání zastupitelstva obce, zkontroloval přítomnost

Více

Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod.

Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod. Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod. Zahájeno: v 16,30 hod. Přítomni: Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 8.9.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 8.9.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 8.9.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, doc.phdr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Z á p i s. z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko.

Z á p i s. z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko. Pozn.: V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/200 Sb. je zveřejněn zápis ze zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici v sekretariátu MěÚ

Více

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.3.2010 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva). Zapisovatel: Martina Švecová

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 2 členové omluveni Jednání

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Z Á P I S z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 23.3.2015. Jednání

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více