Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2012"

Transkript

1 Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Březen 2013

2 Základní údaje Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, Přerov Telefon: , , , URL: IČ: Zřizovatel: Statutární město Přerov Obchodní rejstřík: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 78 Evidenční číslo MK ČR: 667 Další pracoviště ve městě: Pobočky v místních částech: Statutární zástupce, ředitel: Pobočka Předmostí Pobočka Trávník Pobočka Velká Dlážka Půjčovna pro děti, Palackého ul. Místní knihovna Čekyně Místní knihovna Dluhonice Místní knihovna Henčlov Místní knihovna Kozlovice Místní knihovna Lověšice Místní knihovna Lýsky Místní knihovna Penčice Místní knihovna Újezdec Místní knihovna Vinary Místní knihovna Žeravice Ing. Pavel Cimbálník Počet zaměstnanců: 26 Stav knihovního fondu: svazků (stav k , včetně fondu RF) 2

3 PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Významnou událostí roku 2012 bylo zahájení půjčování čteček elektronických knih. Čtečky byly vybaveny 200 volnými díly předních českých a světových autorů, které digitalizovala Městská knihovna v Praze v rámci svého projektu e-knihovna. Významným krokem k rozšíření služeb knihovny byla v roce 2012 realizace nové počítačové učebny a přednáškové místnosti v hlavní budově na Žerotínově nám. Učebna byla vybudována v prostorách útvaru střediskových služeb. Vybavení prostor výpočetní technikou se podařilo realizovat za přispění grantového programu VISK3 vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR již v roce Prostory jsou využívány k zabezpečení počítačových kurzů pro veřejnost a konání besed a lekcí informační výchovy pro základní a střední školy nebo veřejnost. Pokračovala spolupráce s partnerskou knihovnou v Kedzierzyně-Kozli a byl realizován, v pořadí již třetí společný polsko-český projekt zaměřený na podporu poznávání historie obou partnerských měst "Dějiny zachycené ve fotografii - města nad hranicemi / Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami". V rámci projektu se uskutečnila fotografická soutěž "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov" a na závěr byla vydána obrazová publikace a sada pohlednic zachycující nejzajímavější fotografie. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. PŘEKRAČUJEME HRANICE. V rámci celostátního projektu Týden knihoven byly představeny Tématické kufříky zaměřené na různá témata a bylo zahájeno jejich půjčování v půjčovně pro děti. V průběhu roku 2012 pokračovala intenzivní jednání o budoucnosti přerovské knihovny a přesunu jejích pracovišť do nových prostor. O přemístění požadovaných pracovišť knihovny nebylo zřizovatelem knihovny zatím rozhodnuto. Během roku 2012 byla zpracována studie na přemístění knihovny do nových prostor v objektu na Palackého ulici (objekt bývalé Union Banky), který patří soukromému subjektu, a který jej nabídl městu k pronájmu a využití pro potřeby městské knihovny. Na mimořádném, 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, kterého se zúčastnil i zástupce majitele budovy, byly přítomní zastupitelé seznámeni s vypracovanou studií. Na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne , byly zastupitelům předloženy varianty možného pronájmu uvedeného objektu. Návrh byl nakonec stažen z projednávání a odpovědné odbory města byly pověřeny vypracováním architektonické studie na možné přemístění knihovny do objektu bývalého Chemoprojektu, který je ve vlastnictví města. Do nové budovy knihovny by měla být přestěhována všechna pracoviště umístěná v současné době v hlavní budově na Žerotínově nám. 36 zahrnující půjčovnu pro dospělé, studovnu, čítárnu, hudební oddělení a sklady. Dále pak půjčovna pro děti, sídlící na ulici Palackého 1, depozitní sklad a oddělení střediskových služeb, která jsou umístěna společně s pobočkou v Předmostí v budově staré školy v Předmostí. Při projednávání požadavků na novou knihovnu, byly na 52. zasedání Rady města Přerova, konaném dne , ze strany zástupců města vzneseny požadavky na přemístění také dalších pracovišť do nového objektu budoucí knihovny, konkrétně poboček na Trávníku a Velké Dlážce. Do řešení nového umístění Městské knihovny v Přerově se zapojili také studenti FA VÚT Brno. Prostřednictvím svých diplomových prací zpracovali architektonické návrhy na umístění knihovny ve vybraných lokalitách města Přerova. Jejich práce, spolu s prezentací jednotlivých řešení, byly představeny veřejnosti a zástupcům Statutárního města Přerov. Významnou událostí roku 2012 byla realizace odborného semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, ve spolupráci s Muzeem Komenského Přerov. 3

4 Prostorové a technické podmínky pracovišť městské knihovny Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotínově náměstí je neměnný a stále v nevyhovujícím stavu. Budova vykazuje závažné nedostatky vyplývající z jejího stáří a původního účelu (rodinná vila). Okna ve větší části objektu jsou ve zchátralém stavu a nelze je dostatečně zavřít. Především v zimě tak vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy rovněž proniká hluk a prach z okolních komunikací. V podzemních částech budovy dochází na několika místech, která nebyla sanačně ošetřena v roce 2009, ke vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva. V důsledku nevyhovujícího stavu elektroinstalace dochází v hlavní budově knihovny také k občasným výpadkům rozvodů elektrické energie a v nevhodném stavu jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. Vysoký stupeň opotřebení podlahových krytin, hlavně ve skladech, ztěžuje jejich úklid a zvyšuje riziko úrazu. Knihovna nesplňuje základní hygienické normy. Citelná je absence WC pro návštěvníky, nedostatečná je i kapacita pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro tělesně postižené a imobilní občany vzhledem k umístění knihovny na kopci je problematický, v některých případech nemožný. V rámci pravidelné revize kotelny před topnou sezonou 2011/2012 bylo doporučeno provést celkovou modernizaci kotlů a rozvodů z důvodu jejich stáří (nedostupné náhradní díly) a neekonomického provozu. Na základě těchto skutečností bylo jednáno se zástupci zřizovatele o možné rekonstrukci kotelny a využití nabídky zástupce společnosti Teplo Přerov, a.s. o převzetí kotelny do jejich správy a následné rekonstrukci. Ke konci roku 2012 byly provedeny patřičné smluvní a organizační náležitosti a kotelna byla k předána do správy výše uvedené společnosti. Ta by měla v průběhu roku 2013 provést její celkovou modernizaci. Vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům nebyly v roce 2012 na budově Městské knihovny v Přerově prováděny žádné práce zaměřené na odstranění výše uvedených závad a nedostatků. Na začátku roku 2012 byla vybudována nová počítačová učebna a přednášková místnost pro školící činnost a pořádání besed a lekcí informační výchovy. Učebna je umístěna v původních prostorách Útvaru střediskových služeb. Oddělení muselo být z tohoto důvodu přestěhováno do prostor v Předmostí, kde má přerovská knihovna současně pobočku. Do stejných prostor byl přemístěn i sklad výměnného fondu sloužící k tvorbě výměnných souborů a zabezpečení regionálních funkcí. V budoucnu, až se vyřeší prostorové podmínky knihovny, je plánováno s návratem útvaru do hlavní budovy knihovny. Vybudování nové učebny a přednáškové místnosti umožnilo knihovně rozšířit nabídku služeb občanům i knihovníkům. Jsou zde zabezpečovány kurzy základní počítačové gramotnosti a přednášková místnost umožňuje konání besed a dalších vzdělávacích akcí i v průběhu půjčování bez omezení stávajícího provozu. Dříve museli být všechny akce konány pouze ve středu v prostorách studovny, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena. Prostory jsou využívány i pro konání výstav malého rozsahu. Všechny ostatní pobočky a půjčovny ve městě jsou umístěny v odpovídajících objektech a vybaveny potřebným nábytkem a technikou. Pobočka na Velké Dlážce je uzpůsobena pro přístup tělesně a zrakově postižených uživatelů. Většina knihoven v místních částech je rovněž umístěna ve vyhovujících objektech s výjimkou knihovny v místní části Penčice. Knihovna je vytápěna elektrickými přímotopy, které vykazují vysokou energetickou náročnost, a proto by bylo vhodné tuto pobočku plynofikovat. Knihovna v místní části Kozlovice byla v průběhu roku 2012 vybavena novými plynovými topidly. Provozně ekonomické ukazatele Městská knihovna v Přerově hospodařila v roce 2012 s finančními prostředky v celkové výši ,55 Kč. Dotace zřizovatele, Statutárního města Přerov, činila ,- Kč z celkových finančních prostředků vč. dotace na odpisy nemovitého majetku. 4

5 Přehled hlavních výnosů v letech : Rok Přípěvek zřizovatele Výnosy ze Ostatní Granty, Regionální funkce Dary Provoz Účelová dotace služeb výnosy dotace Příspěvek OK Fond SF V celkové částce na provoz knihovny pro rok 2012 je zahrnut příspěvek Olomouckého kraje ve výši ,- Kč, který byl určen na výkon regionálních funkcí pro střediska Přerov a Všechovice. V roce 2012 získala knihovna mimořádné peněžní dary ve výši ,- Kč. Tyto finanční prostředky byly využity k nákupu zvukových nosičů CD, knihovních dokumentů a na úhradu spoluúčasti v grantových projektech VISK8 (účast v konsorciu knihoven s přístupem k databázím ASPI a Anopress) a VISK9 (tvorba a synchronizace národních autorit). V roce 2012 obnovila Městská knihovna v Přerově prodej opotřebovaných knih. Díky tomu se podařilo získat mimořádné finanční prostředky, které byly využity na nákup dalších, nových knih. Na počátku roku 2012 byla zahájena spolupráce s advokátní kanceláří zaměřená na vymáhání pohledávek za nevrácené vypůjčené knihovní dokumenty a sankční poplatky. Právnímu zástupci bylo předáno k vymáhání celkem 118 případů. Ke konci roku 2012 bylo úspěšně uzavřeno 25 pohledávek a bylo vymoženo ,- Kč. Vymožená finanční částka zahrnuje ,- Kč za sankční poplatky, 7 206,- Kč za zaplacené nevrácené knihovní dokumenty vč. jejich zpracování a 8 875,- Kč ve formě vrácených knihovních dokumentů. Knihovna hospodařila v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem a v souladu s plánem využití těchto prostředků. Knihovna vedla účetní, mzdovou, personální a majetkovou agendu dle svých povinností vyplývajících z činností knihovny a v souladu se zákony ČR. V průběhu roku 2012 byla v knihovně provedena kontrola pověřenými pracovnicemi zřizovatele. Kontrola proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. K měla Městská knihovna v Přerově 26 zaměstnanců včetně úvazků na zabezpečení výkonu regionálních funkcí. Zabezpečení knihovnických a informačních služeb Veškeré knihovnické a informační služby, které jsou poskytovány v hlavní budově na Žerotínově náměstí, jsou dlouhodobě limitovány přetrvávajícími prostorovými omezeními. Většina knihovního fondu půjčovny pro dospělé je umístěna ve skladu ( svazků knih), který je součástí budovy a v depozitním skladě v Předmostí ( svazků knih). V roce 2012 se v Městské knihovně v Přerově a ve všech jejích pracovištích, včetně místních částí, zaregistrovalo a služeb využilo celkem čtenářů, z toho uživatelů do 15 let. Oproti roku 2011 se počet registrovaných uživatelů snížil o 131. Na snížení počtu registrací mělo zásadní vliv sjednocení registračních poplatků a průkazů všech pracovišť Městské knihovny v Přerově včetně místních částí Přerova. Uživatelům, převážně z místních částí, kteří při využívání služeb knihovny používali více čtenářských průkazů, byly od roku 2012 sjednoceny jejich registrace pod jedno evidenční číslo. Tím došlo ke snížení celkového počtu registrací a také k faktickému snížení registračních poplatků těchto návštěvníků knihovny. Na celkové návštěvnosti a počtu výpůjček se toto sjednocení neprojevilo. 5

6 Věkové rozložení čtenářů v roce 2012 Rozmezí počet % do 6-ti let 162 2,81% 7 až 15 let ,81% 16 až 19 let 432 7,50% 20 až 29 let 571 9,91% 30 až 39 let ,61% 40 až 49 let ,78% 50 až 59 let 523 9,08% 60 až 69 let ,53% 70 až 79 let 405 7,03% nad 80 let 143 2,48% neuvedeno 27 0,47% Celkem ,00% Tabulka s věkovým rozložením čtenářů knihovny registrovaných v roce 2012 prezentuje poměrné zastoupení věkových skupin v celkovém počtu uživatelů Městské knihovny v Přerově. Poměr mezi muži a ženami je již několik let ustálen ve stavu 30:70. Čtenáři Rok Přerov Čekyně Dluhonice Henčlov Kozlovice Lověšice Lýsky Penčice Újezdec Vinary Žeravice Čtenáři celkem z toho dětí Počet obyvatel * % z obyv , , , , , , , ,91 * zdroj (bez občanů EU a jiných států) Obslužnost v celkovém počtu obyvatel Přerova a místních částí ( obyvatel dle k , bez občanů EU a jiných států) se oproti roku 2011 (13,11%) nepatrně snížila na 12,91%. Snížení míry obslužnosti je Čtenáři důsledkem demografického vývoje a stálého poklesu počtu obyvatel Statutárního města Přerov a jeho místních částí. K mírnému poklesu přispěla také skutečnost, že byla sjednocena výše registračních poplatků na všech pracovištích knihovny a zaveden jednotný čtenářských průkaz v rámci všech pracovišť Městské knihovny v Přerově, a to včetně místních části Přerova. Byla tak dokončena kompletní automatizace všech půjčoven zahájená v roce

7 Výpůjčky Rok Přerov Čekyně Dluhonice Henčlov Kozlovice Lověšice Lýsky Penčice Újezdec Vinary Žeravice Výpůjčky celkem Průměr na čtenáře , , , , , , , ,32 Uživatelé knihovny si v roce 2012 vypůjčili celkem knihovních dokumentů (nárůst o 446 výpůjček oproti roku 2011) při návštěvách Výpůjčky Celková návštěvnost knihovny, včetně pořádaných besed pro veřejnost, výstav, besed a lekcí informační výchovy pro školní zařízení ve městě činila návštěv. Oproti roku 2011 byl zaregistrován nárůst celkové návštěvnosti o návštěvníků. Služeb internetu a přístupu k dalším elektronickým dokumentům (ASPI, ČTK, Anopress) využili uživatelé knihovny v celkovém počtu návštěv (mírný pokles o 11 návštěv oproti roku 2011). Bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi využilo v roce 2012 celkem 199 uživatelů. Tato služba je dostupná v prostorách studovny a čítárny. Návštěvnost Rok Přerov Čekyně Dluhonice Henčlov Kozlovice Lověšice Lýsky , , , , , , , ,31 Penčice Újezdec Vinary Žeravice Návštěvy celkem Průměr na čtenáře Podrobné statistiky čtenářů, návštěvnosti a výpůjček za rok 2012 jsou uvedeny v samostatné příloze. Prostřednictvím virtuálních návštěv www stránek knihovny nebo on-line katalogu navštívilo městskou knihovnu celkem návštěvníků. Z uvedeného počtu virtuálních návštěv využilo služeb on-line katalogu (OPAC 2.0 Carmen nebo LWWW) celkem návštěvníků, kteří 7

8 provedli celkem dotazů k získání informací týkajících se knihovního fondu. Do uživatelské části on-line katalogů bylo provedeno Návštěvnost přístupů registrovaných uživatelů Od ledna 2012 začala na všech pracovištích Městské knihovny v Přerově platit jednotná registrace, a to včetně poboček v místních částech. Byla tak dokončena automatizace a centralizace výpůjčních služeb zahájená v roce 2005, kdy začala platit jednotná registrace ve všech pobočkách na území města Přerova. Tímto krokem došlo ke zjednodušení evidence všech uživatelů využívajících služeb knihovny a k jejich zpřístupnění všem občanům Přerova i z okrajových částí města v rámci jednoho registračního poplatku. V rámci účelného využití finančních prostředků, určených k nákupu knihovního fondu, pokračovala i v roce 2012 tvorba cirkulačních souborů pro pobočky ve městě. Pro uživatele, kteří využívají elektronických služeb knihovny, pokračovalo posílání pravidelných, tzv. předupomínek. Předupomínky slouží k upozornění uživatelů (5 dnů předem), že se blíží konec výpůjční doby, na kterou měli knihy a časopisy zapůjčeny a měli by je včas vrátit, aby se tak vyhnuli sankčním poplatkům za jejich pozdní vrácení. Možnost prodlužování vlastních výpůjček prostřednictvím www stránek knihovny je určeno pro ty uživatele, kteří se ve stanovené výpůjční době nedostanou do knihovny a vypůjčené knihovní dokumenty si přesto chtějí prodloužit. Prodlužovat však není možné zvukové CD a ty knihovní dokumenty, které jsou rezervovány jinými uživateli. Rovněž díky novému on-line katalogu OPAC 2.0 Carmen (carmen.knihovnaprerov.cz), spuštěném v roce 2011, získali čtenáři vyšší komfort při prodlužování vypůjčených dokumentů prostřednictvím www stránek. Přehled plnění standardů VKIS v roce 2012 (počet obyvatel > obyvatel): VKIS 2012 (včetně poboček a místních částí) počet obyvatel (zdroj k ) Doporučená hodnota Skutečný stav 2012 Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden) 50 a více 49,5 Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok) 7500 a více Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 75 a více 86 Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 15 a více 28 Přehled plnění standardů VKIS v roce 2012 (počet obyvatel obyvatel): VKIS 2012 (pouze MěK v Přerově a pobočky ve městě) počet obyvatel (zdroj MMPr k ) Doporučená hodnota Skutečný stav 2012 Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden) Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok) Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu Knihovna v roce 2012 provozovala k získávání informací o svém fondu moderní vyhledávací nástroje, a to On-line katalog OPAC 2.0 Carmen umístěný na adrese carmen.knihovnaprerov.cz a také On-line katalog LWWW. Oba katalogy se vzájemně doplňují a úkolem nového katalogu (Carmen) není náhrada původního katalogu LWWW, ale záměrem je doplnit jeho možnosti a nabídnout uživatelům elektronických služeb knihovny nové způsoby prezentace vyhledávaných informací o dostupném knihovním fondu a poskytnout přístup k moderním službám. Nový katalog nabízí graficky přepracované a uživatelsky přívětivé prostředí technologie Web 2.0. Uživatelé se mimo jiné mohou jeho prostřednictvím účastnit hodnocení vybraných knihovních dokumentů a zapojit se do 8

9 diskuzí ke knihám a ostatním knihovním dokumentům. Samozřejmostí obou katalogů je přístup do uživatelského konta umožňujícího prodlužování vypůjčených knih a časopisů, rezervace požadovaných dokumentů a řadu dalších uživatelských funkcí. Oba katalogy byly pořízeny za podpory grantových projektů Ministerstva kultury ČR VISK3. Pro seniory v domech s pečovatelskou službou zabezpečuje přerovská knihovna 1x měsíčně rozvoz knihovního fondu přímo do těchto objektů. Od ledna 2012 bylo zahájeno půjčování čteček elektronických knih pořízených na konci roku Čtečky jsou nabízeny uživatelům půjčovny pro dospělé a z důvodu vyšší pořizovací ceny (3 000,- až 4 000,- Kč) je při výpůjčce vyžadována vratná kauce ve výši 1 000,- Kč. Tři z těchto čteček jsou čtenářům k dispozici pro absenční půjčování a jedna čtečka je určena pro prezenční výpůjčky ve studovně a k realizaci vzdělávacích besed. Čtečky obsahují 200 elektronických knih vybraných volných děl českých (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a další) i světových (Artur Conan Doyle, William Shakespeare a další) autorů, jejichž díla byla digitalizována Městskou knihovnou v Praze v rámci jejich projektu e-knihovna. Půjčování aktuálně vydávaných literárních děl v elektronické podobě není v současné době umožněno z důvodů ustanovení Autorské zákona, který tyto výpůjčky ve standardní formě zakazuje. U příležitosti celostátní kampaně Týden knihoven bylo zahájeno půjčování Tematických kufříků. Jedná se o sady knihovních (knihy, zvuková CD) a dalších dokumentů (hry, hračky) zaměřené na určité téma. V první fázi byly vytvořeny čtyři kufříky pod názvem Dinosauři, Logopedie, Pohádky a Malý hospodář. Kufříky jsou půjčovány pouze v půjčovně pro děti a vzhledem k vyšší ceně těchto sad (cca 1 500,- Kč) je vyžadováno zaplacení vratné kauce ve výši 200,- Kč. Nejžádanější knihovní dokumenty v roce 2012 Literatura pro dospělé (pořízená v období ) BELETRIE Monyová, Simona Srdceboly Nesvadbová, Barbara Borůvky Keleová-Vasilková, Táňa Duhový most Keleová-Vasilková, Táňa Já a on Roberts, Nora Na růžích ustláno NAUČNÁ Laňka, David Štěpánkovi Sacher, Richard Simona Monyová Koudelková, Barbora Na rozcestí Brdička, Jan Vladimír Ráž Dvořáková, Zlata Elitní špioni Literatura pro děti (pořízená v období ) BELETRIE Kinney, Jeff Paolini, Christopher Davis, Jim Shan, Darren Cast, P. C. Deník malého poseroutky Inheritance Garfield v plné parádě Demonata Škola noci NAUČNÁ Trujillo, Eduardo Valiente, Francisca Clerc, Marie Brož, Ivan Hledej koně v jezdeckém klubu Dinosauři pod rentgenem Hledej bájné bytosti Super testy pro holky Kriminalistika v komiksech Zvuková média (pořízená v období ) HUDEBNÍ CD Klus, Tomáš Rachmaninov, Sergej Matuška, Waldemar Zelenková, Jitka Hahn, Hilary Cesta do záhu(d)by Essential Rachmaninov Sbohem, lásko-- Zlatá kolekce Higdon & Tchaikovsky MLUVENÉ SLOVO Rose, Reginald Dvanáct rozhněvaných mužů Waltari, Mika Egypťan Sinuhet Christie, Agatha Krev na chodníku Fitzgerald, Francis Scott Něžná je noc Simenon, Georges Maigretova dýmka 9

10 Periodika DOSPĚLÍ Harlequin (různé druhy) Květy Vlasta Story Mladá fronta DNES DĚTI Bravo Bravo Girl! Čtyřlístek Top dívky ABC Nákup, zpracování a evidence knihovních fondů Knihovní fond byl průběžně doplňován a zkvalitňován dle požadavků čtenářů a knihovníků, a to v návaznosti na množství přidělených finančních prostředků. V roce 2012 bylo pro Městskou knihovnu v Přerově zpracováno svazků knih, 370 zvukových nosičů CD, 158 zvukových knih ve formátu MP3, 162 elektronických zdrojů (CD, přílohy), 9 hudebnin a 29 trojrozměrných dokumentů (tematické kufříky). Knihovna v roce 2012 odebírala celkem 186 titulů periodik, včetně denního tisku, z celkového počtu 836 evidovaných titulů. Celkový počet svazků knihovního fondu činil ke konci roku knihovních jednotek bez periodik. Přehled zpracovaných jednotek KF za jednotlivé druhy a výdaje na jejich pořízení: Rok Zpracování knihovního fondu (bez PE) Knihy AV ZK EZ Ostatní celkem KJ Celkem Kč (bez PE) Celkem Kč za PE počet obyvatel * Kč obyvatel , , , , , , , ,98 Vysvětlivky: AV CD a DVD, ZK zvukové knihy, EZ elektronické zdroje, přílohy časopisů a knih, PE periodika * zdroj (bez občanů EU a jiných států) Vyšší počet zpracovaných titulů oproti roku 2012 odpovídá zvýšenému objemu finančních prostředků na nákup knihovního fondu oproti roku předchozímu. Podobně jako v roce 2012, byly do roku 2013 přesunuty ke zpracování některé knižní publikace a zvukové knihy pořízené ke konci roku 2012, a to z důvodu mimořádných přesunů finančních prostředků v rámci rozpočtu organizace ke konci roku. Jednalo se celkem o svazků knih a 72 svazků zvukových knih. Přehled výše finančních prostředků na nákup KF za jednotlivé druhy dokumentů: Výše finančních prostředků za KF Celkem Kč (bez Rok (dle druhu dokumentu) Celkem Kč za PE Celkem Kč PE) Knihy AV ZK Vysvětlivky: AV CD a DVD, ZK zvukové knihy, PE periodika 10

11 Akvizice knihovního fondu byla prováděna prostřednictvím distribučních firem a prodejců knih s rabatem v rozsahu 20-40% a prostřednictvím internetu. Knihovna v roce 2012 nevyužila možnosti nákupu knihovního fondu na knižním veletrhu Svět knihy v Praze. V roce 2012 získala knihovna do knihovního fondu od fyzických a právnických osob formou darů celkem knih a časopisů v odhadované výši ,- Kč. Z dotačního projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna zaměřeného na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, získala v roce 2012 přerovská knihovna 39 svazků knih v hodnotě 9 621,- Kč. V průběhu roku 2012 získala Městská knihovna v Přerově dar od Svazu Esperantistů Přerov, který bude zpracován v průběhu roku Vzhledem k úsporám finančních prostředků a přesunu těchto úspor na nákup knihovního fondu, vzrostla částka, učená k pořízení knihovních dokumentů, na jednoho obyvatele z hodnoty 27,03 Kč v roce 2011 na úroveň 28,98 Kč v roce Tematické rozložení nákupu KF v roce 2012 Beletrie dospělí Naučná literatura dospělí Beletrie děti Naučná literatura děti 210 AV-média 370 Zvukové knihy 158 Elektronické zdroje a přílohy periodik a knih 162 Hudebniny 9 Trojrozměrné dokumenty (čtečky el. knih) 29 Zpracování knihovního fondu, pořízeného z finančních prostředků určených na výkon regionálních funkcí a prostředků zřizovatelů obecních knihoven zapojených do střediska Přerov, i nadále zpracovával útvar střediskových služeb. V rámci těchto finančních prostředků bylo zpracováno svazků knih, z toho z prostředků RF a z prostředků samostatných obcí a darů. V roce 2012 bylo z fondu knihovny vyřazeno celkem knihovních dokumentů, jehož převážnou většinu tvořily poškozené, opotřebované nebo zastaralé knižní publikace. Ostatní nevyužívané knihy byly nabídnuty k odkupu dalším knihovnám a následně veřejnosti. Stav knihovního fondu MěK k knihy MěK + DěO + pobočky knihy RF - středisko Přerov knihy RF - středisko Všechovice knihy RF - okres AV-média (CD, DVD) zvukové knihy 757 elektronické zdroje a přílohy periodik a knih 877 Hudebniny 18 Trojrozměrné dokumenty (čtečky el. knih) 33 Počet titulů evidovaných periodik MěK k Počet titulů docházejících periodik MěK k Městská knihovna pokračovala v roce 2012 v přispívání do Souborného katalogu ČR Caslin. Celkem bylo zasláno záznamů knih. Knihovna rovněž pokračovala ve zpracování a aktualizaci databáze národních autorit. Na tyto práce získala knihovna dotaci z grantového programu MK ČR 11

12 VISK9. V průběhu roku 2012 se podařilo zaktualizovat autoritních záznamů. K bylo zaktualizováno celkem záznamů z celkového počtu autoritních záznamů. V případě získání dalších finančních prostředků z grantových projektů bude v aktualizaci pokračováno i v následujících letech. Městská knihovna v Přerově zabezpečovala v roce 2012 excerpci regionálních a řady dalších periodik. Z regionálních médií byly zpracovávány články z periodik Přerovský a hranický deník (dále jen PHD), Nové Přerovsko (příloha PHD), Přerovské listy, Hranický týden (příloha PHD), Vlastivědný věstník moravský, Střední Morava. Dále byly excerpovány články ze zpravodajů okolních obcí, např. Kojetínský zpravodaj, Dřevohostický zpravodaj a další. Mezi ostatní periodika, ze kterých byly v roce 2012 zpracovávány články patří např. Dějiny a současnost, Ekonom, Host, Literární noviny, Ochrana přírody, Sociální péče, Sociální služby, Speciální pedagogika, Učitelské noviny, Veřejná správa, Vesmír a řada dalších. Nově bylo započato se zpracováním odborného časopisu Jemná mechanika a optika. V roce 2012 bylo zpracováno celkem článků uvedených titulů periodik. Kulturní a vzdělávací činnost Knihovna v roce 2012 zajišťovala a pořádala pro veřejnost řadu kulturních akcí a besed, kterých se zúčastnilo celkem 577 návštěvníků. Ostatních přednášek a školících akcí se zúčastnilo dalších 275 účastníků. V lednu se uskutečnila cestopisná beseda Ázerbajdžán s RNDr. Jiřím Sladkým, v únoru beseda Patagonií na kole - cesta na konec světa s Michalem Jonem a v březnu beseda Kréta s Ivanem Hlavatým. V dubnu se uskutečnila beseda Jižním Kavkazem s nožem a vidličkou s Natašou Kučerovou a v květnu bylo první pololetí 2012 zakončeno besedou Utajené senzace s Arnoštem Vašíčkem. Po prázdninách se v říjnu 2012 uskutečnila beseda Po stopách Vikingů s přerovskými cestovali, rodinou Jiřího Máry, kteří nás seznámili se svou cestou po severských zemích. Do konce roku 2012 se ještě uskutečnila beseda Vúdú Afrika s Tomášem Kubešem a beseda Jordánsko s Jitkou Bortlovou. Většina besed pro veřejnost se vzhledem k absenci vlastního přednáškového sálu uskutečnila v prostorách Agentury pro zemědělství a venkov v Přerově, která je poskytla knihovně za příznivých cenových podmínek (cena energií a úklidové služby). Mimo tyto besedy se v knihovně uskutečnily přednášky na různá společenská, zdravotní a jiná témata. Proběhly přednášky s psycholožkou Petrou Kolaříkovou - EFT - technika emoční svobody, Pozitivní přístup k životu a Láska a vztahy a přednáška Ajurvéda v každodenním životě od Markéty Vybíralové. Vzdělávací akce pro veřejnost byly zaměřeny na základy práce s osobním počítačem a internetem. Uskutečnila se také odborná přednáška na téma Základy úprav digitálních fotografií. Všechny výše uvedené přednášky a školení se uskutečnily v nově vybudovaných prostorách přednáškové a školící místnosti v hlavní budově na Žerotínově náměstí. V půjčovně pro děti se v rámci projektu Březen - Měsíc čtenářů uskutečnil další ročník celostátní akce Noc s Andersenem. Vybrané děti (12 účastníků) mohly přespat v knihovně a účastnit se řady soutěží společně s ostatními účastníky akce v ČR, Slovensku a Polsku. Tématem roku 2012 bylo dílo Jiřího Trnky, který v roce 2012 oslavil 100. výročí svého narození. Mimoto se ve stejném termínu, v pobočce v Předmostí, uskutečnil Večer s Andersenem, při kterém si do knihovny přišlo zasoutěžit dalších 14 dětí. Městská knihovna v průběhu roku 2012 aktualizovala a rozšířila nabídku lekcí informační výchovy a besed pro školy ve městě a regionu Přerov, které probíhaly ve všech pobočkách knihovny, půjčovně pro děti, studovně a nově také v nově vybudované učebně. Vybraná témata byla rovněž připravována 12

13 po dohodě s jednotlivými pedagogickými pracovníky přerovských škol a mohla tak navázat na jejich vzdělávací programy. Během roku 2012 se uskutečnilo celkem 108 besed pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterých se zúčastnilo účastníků. Lekcí informační výchovy a exkurzí do knihovny se v roce 2012 uskutečnilo celkem 44 a těchto akcí se zúčastnilo 970 návštěvníků z řad dětí a studentů. Přerovská knihovna pokračovala v roce 2012 v úspěšném, celostátně pořádaném, projektu Knížka pro prvňáčka zaměřeném na podporu dětského čtenářství. Projekt byl završen slavnostním pasováním všech dětských účastníků projektu na čtenáře, jehož se zúčastnil rekordní počet 330 prvňáčků, a předáním knižních publikací v prostorách Muzea Komenského v Přerově ve školní třídě z doby působení Jana Ámose Komenského v Přerově. Pro účastníky bylo díky spolupráci nakladatelství Triton a sdružení SKIP ČR získáno 230 ks knihy Miloše Kratochvíla s názvem Školníci. Z důvodu omezeného nákladu a vysokého počtu účastníků projektu v celé ČR, nebylo možné uvedený knižní titul zajistit pro všechny přihlášené děti z přerovských ZŠ. Nicméně, po dohodě se zástupci zúčastněných škol a za jejich finanční pomoci, bylo množství knih doplněno na potřebný počet a knižní publikaci získal každý školák zapojený do projektu. Do projektu se zapojilo celkem 7 přerovských základních škol - ZŠ Trávník, ZŠ Svisle, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Za Mlýnem, MŠ a ZŠ Pod Skalkou a ZŠ U Tenisu. V půjčovně pro děti na Palackého ul. a pobočce v Předmostí pokračovala činnost Herních klubů, jejichž členové se pravidelně scházeli na společných setkáních, kde se utkávali ve stolních deskových hrách. V roce 2012 proběhly v knihovně již tradiční, celorepublikové akce Březen - měsíc čtenářů a Týden knihoven, zaměřených na podporu čtenářství a knihovnictví. Podrobné informace o akcích konaných v rámci těchto projektů jsou uvedeny v příloze. Vzdělávání zaměstnanců Všichni zaměstnanci knihovny se v roce 2012 průběžně účastnili odborných školení a seminářů a zvyšovali si tak svoji odbornou kvalifikaci. Získané poznatky zaváděli do běžné praxe. Zaměstnanci Městské knihovny v Přerově pokračovali během roku 2012 v účasti ve vzdělávacím projektu Unie zaměstnavatelských svazů. Vzdělávací kurzy a semináře byly realizovány ve spolupráci s celorepublikovým sdružením Svazu knihovníku a informačních pracovníků SKIP. Zaměstnanci knihovny se v rámci projektu účastnili odborných kurzů se zaměřením na komunikaci s uživateli a pokračoval kurz výuky základů anglického jazyka. Zaměstnanci Útvaru provozně ekonomického se účastnili odborných seminářů se zaměřením na účetní, personální a majetkovou agentu. Zaměstnanci Útvaru doplňování a zpracování knihovních fondů absolvovali odborná školení a semináře k problematice nových postupů při evidenci a katalogizaci knihovních dokumentů. Všechny vzdělávací akce byly hrazeny z rozpočtu organizace bez spoluúčasti zaměstnanců. Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost a pracovníky knihoven Pro knihovníky, pedagogické pracovníky a studenty uspořádala v listopadu Městská knihovna v Přerově, ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, odborný seminář pod názvem Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Semináře ze zúčastnilo 57 účastníků, pro které byly připraveny přednášky zaměřené na problematiku dětského čtenářství. Odborné příspěvky přednesly PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. (Filozofickopřírodovědná fakulta Slezské univerzity v Opavě), doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity), Mgr. Markéta Straková (Muzeum Komenského v Přerově) a doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity) Ze semináře byl vydán sborník všech přednášek. 13

14 Propagace činností a aktivit, publikační činnost Knihovna prezentuje svoji činnost v regionálních médiích. Upoutávky na konané akce, informace o dění v knihovně a knižních novinkách se mimo vlastní www stránky objevovaly také v Přerovském deníku, Přerovských listech, informačním bloku Kabelové televize Přerov, v regionálním vysílání Českého rozhlasu a v několika dalších internetových médiích. V rámci přípravy a realizace odborného semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství byl vydán sborník obsahující všechny prezentované přednášky, a to v celkovém počtu 100 ks. Spolupráce s partnerskými knihovnami V březnu 2012 byl zahájen další, v pořadí již třetí společný polsko-český projekt pod názvem "Dějiny zachycené ve fotografii - města nad hranicemi / Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami". Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kedzierzyně-Koźli v Polsku a byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. PŘEKRAČUJEME HRANICE. Město Kedzierzyn-Koźle je zároveň partnerským městem Statutárního města Přerova. Součástí projektu byla fotografická soutěž "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov", zaměřená na sběr dobových fotografií vytvořených před rokem 1990 a zachycujících místa, události a obyvatele obou měst. Soutěže se z Přerova a okolí zúčastnilo 18 soutěžících, kteří zaslali 237 fotografií. Z nich bylo vybráno 6 nejzajímavějších a jejich majitelé byli oceněni na společném setkání v polském Kędzierzyn-Koźle. Z vybraných fotografií polských a českých účastníků soutěže byla vydána obrazová publikace s doprovodnými texty a sady pohlednic. V rámci projektu se uskutečnily dvě odborné přednášky dr. Piotra Pałyse, polského historika a archiváře, na téma Slezsko jako země společných dějin Polska a Česka. Přednášky se uskutečnily v Gymnáziu Jana Blahoslava a v přednáškové místnosti přerovské knihovny. V Polsku naopak proběhla odborná přednáška PhDr. Jiřího Lapáčka, ředitele Státního okresního archivu v Přerově, na téma Historie města Přerova. Všichni ocenění soutěžící a další účastníci fotografické soutěže se 29. června 2012 zúčastnili společného setkání v polském Kedzierzyn-Kozle. Zde si za doprovodu průvodce prohlédli historická místa města a společně s polskými účastníky projektu se vydali na plavbu po Gliwickém kanálu na řece Odře. V září 2012 se v Městské knihovně v Přerově a v Městské knihovně v Kedzierzyně-Kozli uskutečnily výstavy soutěžních fotografií soutěže "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov". Na konci října 2012 proběhlo v Polsku, v Městské knihovně v Kedzierzyně-Koźli, závěrečné vyhodnocení celého projektu a oceněným účastníkům fotografické soutěže byly předány hodnotné ceny. Spolupráce s profesními organizacemi a vzdělávacími institucemi Městská knihovna v Přerově spolupracovala v roce 2012 s hlavními profesními organizacemi a je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje (SKIP10), Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT). 14

15 Knihovna má ve zmiňovaných sdruženích své zástupce ve výkonných a kontrolních orgánech. Členem Regionálního výboru SKIP10 a v Radě SKAT je Ing. Pavel Cimbálník, členem dozorčí komise SKIP ČR je Jitka Štiborová. Knihovna v roce 2012 přispívala svými katalogizačními záznamy do Souborného katalogu ČR a využívala katalog Národních autorit. Knihovna ve školním roce 2011/2012 nezabezpečovala odbornou praxi žádným studentům střední odborných a vysokých škol. Grantové projekty Městská knihovna v Přerově získala v roce 2012 finanční prostředky z grantových programů Ministerstva kultury ČR - VISK3, VISK9 a Knihovna 21. století (K21). Celková výše finančních prostředků, z výše uvedených grantových programů a dotačních titulů, činila ,- Kč. Částka ve výši ,- Kč (VISK3) z celkové dotace byla určena na nákup multimediálního vybavení (dataprojektor, notebook, promítací plátno) do půjčovny pro děti na zabezpečení prezentace při konání přednášek a besed pro žáky přerovských škol. Další finanční prostředky ve výši ,- Kč (VISK3) byly vynaloženy na výměnu výpočetní techniky v knihovnách v místních částech, a to v knihovnách v Lověšicích a v Újezdci. Finanční prostředky ve výši ,- Kč (VISK9) byly využity, stejně jako v předchozích letech, na zabezpečení aktualizace autoritních záznamů uložených v knihovním systému městské knihovny vůči databázi Národních autorit ČR. Částka pokryla mzdové náklady dvou polovičních pracovních úvazků externích pracovníků, kteří tuto aktualizaci zabezpečovali. Částka 8 000,- Kč (K21) byla využita k pořízení zvukových knih pro zdravotně postižené uživatele knihovny, které jsou k dispozici v pobočce Velká Dlážka. Přehled finančních prostředků získaných v grantových programech v letech : - nákup knihovního systému Clavius SQL - nákup výpočetní techniky (Újezdec, Henčlov) ,- Kč - internetové připojení do knihovny v místní části Újezdec - získána výpočetní technika v rámci projektu SROP ,- Kč - nákup výpočetní techniky (Kozlovice, Dluhonice, Penčice) - nákup výpočetní techniky (Dluhonice, Lověšice) ,- Kč - nákup HW a SW pro provoz knihovního systému Clavius REKS - nákup výpočetní techniky (Čekyně, Lýsky, Vinary, Žeravice) ,- Kč - nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé - nákup výpočetní techniky (Penčice) - nákup On-line katalogu OPAC 2.0 Carmen ,- Kč - nákup modulu AKS Clavius pro přispívání autoritních záznamů - nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé - zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9) - nákup IT do mobilní počítačové učebny (VISK3) - nákup nového serveru pro OPAC 2.0 Carmen (VISK3) ,- Kč - nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21) - realizace společného česko-polského projektu na podporu dětského čtenářství (Olomoucký kraj) - zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9) - nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21) - nákup multimediálního vybavení do půjčovny pro děti ,- Kč (dataprojektor, plátno, notebook) - (VISK3) - obnovení výpočetní techniky v půjčovně pro děti a knihovnách v místních částech Lověšice a Újezdec (VISK3) 15

16 V rámci projektu Česká knihovna získala přerovská knihovna 39 svazků knih v celkové hodnotě 9 621,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro veřejné knihovny. Projekt je podporován Ministerstvem kultury ČR. Služby pro postižené uživatele Služby pro tělesně a zrakově postižené uživatele jsou i nadále poskytovány bezplatně v pobočce Velká Dlážka. Vstup do pobočky je umožněn i pro imobilní občany nájezdovou rampou. Tato pobočka je rovněž vybavena dalšími pomůckami pro slabozraké a nevidomé uživatele (kamerová zvětšovací lupa). V roce 2012 byl fond zvukových knih rozšířen, stejně jako v letech předchozích, o nové tituly distribuované na CD nosičích ve formátu MP3. Podstatná část fondu zvukových knih byla pořízena za podpory grantového programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století. Zápůjčky dalších titulů zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze nebyly v roce 2012 realizovány. Zabezpečení výkonu regionálních funkcí Na základě smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci, o výkonu regionálních funkcí, poskytovala Městská knihovna v Přerově v roce 2012 vybrané regionální funkce pro celý region Přerov a dále odborné knihovnické činnosti pro neprofesionální knihovny v působnosti středisek Přerov (36 knihoven, 10 místních částí) a Všechovice (12 knihoven). Seznam obsluhovaných knihoven je uveden v příloze. V roce 2012 se do střediska Přerov připojily knihovny v obcích Dřevohostice a Osek nad Bečvou. V uvedených knihovnách byly zahájeny prověrky jejich kmenových knihovních fondů a bylo navrženo jejich další využití, popř. vyřazení. Knihovnám bylo nabídnuto zapojení jejich stávajících knihovních systémů (Dřevohostice) do regionálního knihovního systému Clavius REKS provozovaném Městskou knihovnou v Přerově. Pro obě knihovny byly zpracovány podklady pro podání žádostí do grantového programu MK ČR VISK3. Z finančních prostředků určených na výkon regionálních funkcí bylo v roce 2012 pořízeno celkem knihovních dokumentů, z nichž tvořily knihy pro středisko Přerov a 331 knih pro středisko Všechovice. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že průměrná cena pořízených knih v rámci výkonu RF vzrostla v letech 2005 až 2012 o 23,77%. Rok Knihovní fond Přerov Všechovice celkem KJ Kč Přerov Kč Všechovice Kč Celkem cena za KJ Kč Dotace , , , , , , , ,

17 Stav knihovního fondu RF pro střediska Přerov a Všechovice je svazků: Nákup knihovního fondu - samostané obce Rok cena za KJ Počet Kč , , , , , , , ,85 Vysvětlivky: stav k Pro knihovny v samostatných obcích zařazených do střediska Přerov bylo zpracováno celkem knihovních jednotek (KJ) pořízených z vlastních příspěvků jednotlivých obcí. V roce 2012 bylo vyřazeno svazků knihovních dokumentů z fondů samostatných obcí, 633 svazků knih z fondů knihoven v místních částech a 46 svazků publikací z výměnného fondu pořízeného z dotace Olomoucké kraje určeného na výkon regionálních funkcí. V roce 2012 bylo ve střediscích Přerov a Všechovice uskutečněno celkem 79 metodických návštěv a 115 odborných konzultací. Bylo vytvořeno 146 výměnných souborů v celkovém rozsahu knihovních svazků. Tyto byly v průběhu roku 2012 rozvezeny do všech obsluhovaných knihoven. Průběžně probíhala aktualizace a revize knihovních fondů v knihovnách Henčlov, Horní Nětčice, Kozlovice, Lýsky, Penčice, Prosenice, Přestavlky, Radslavice, Říkovice, Újezdec a Žákovice. Mimo tyto revize proběhla také aktualizace knihovního fondu v knihovnách Dřevohostice, Dobrčice a Říkovice. Celkem bylo zrevidováno svazků knihovních dokumentů. V rámci výkonu regionálních funkcí zajišťovala Městská knihovna v Přerově také servis knihovních systémů LANius a Clavius. Servis byl poskytován pouze knihovnám středisek Přerov a Všechovice, které využívají uvedené knihovní systémy. Ostatním profesionálním a neprofesionálním knihovnám okresu Přerov nebyl servis knihovních systémů vykonáván, a to z důvodu nového přerozdělení finančních prostředků za nezařazené knihovny okresu Přerov a následného snížení finančních prostředků na zabezpečení výkonu regionálních funkcí. Servis knihovních systémů v knihovnách Dotace na výkon RF v obcích Všechovice a Dřevohostice byl prováděn fyzickou návštěvou knihovny Servis knihovních systému Clavius REKS byl zabezpečován výhradně prostřednictvím vzdálené správy. Knihovna poskytovala také poradenskou a informační činnost při zpracovávání grantových projektů vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR Za všechny knihovny středisek Brodek u Přerova, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Kojetín, Lipník nad Bečvou, Přerov, Všechovice a nezařazených knihoven byly zpracovány statistické výkazy do celookresních a celostátních sumářů. Objem finančních prostředků určených k výkonu regionálních funkcí pro rok 2012 činil ,- Kč. Dotace byla oproti roku 2011 ponížena o ,- Kč. Vzhledem k významnému snížení této dotace byla provedena optimalizace činností oddělení střediskových služeb a zrušeno bezplatné poskytování servisních služeb zaměřených na údržbu knihovních systémů Clavius a LANius 17

18 pro profesionální i neprofesionální knihovny okresu Přerov nepatřící pod střediska Přerov a Všechovice. Plnění regionálních funkcí probíhalo v souladu se smlouvami a nákup knihovních fondů byl uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na poskytování splátek finanční dotace Olomouckého kraje. Dotace byla vyčerpána v souladu se stanoveným účelem. Spolupráce s komunitními centry a neziskovými organizacemi Městská knihovna v Přerově během roku 2012 spolupracovala se sdružením JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.. Na základě této spolupráce umožnila knihovna zapojení jedné dobrovolnice do pracovního procesu v půjčovně pro děti, která se podílela na přípravě aktivit pro uživatele tohoto oddělení. V rámci projektu Senioři komunikují, podporovaného Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových a ve spolupráci se Statutárním městem Přerov, je v pobočce Velká Dlážka k dispozici výpočetní technika určená nejenom pro absolventy tohoto projektu, ale pro všechny seniory, kteří projeví zájem o její využití. Tato služba je pro všechny uživatele - seniory, bezplatná. Pro Územní organizaci Svazu diabetiků v Přerově pořádala knihovna pravidelné, tematicky zaměřené besedy. Uskutečnily se besedy na téma Zapomenuté osobnosti hudebních dějin Přerova, Jan Skácel, kníže moravských básníků, Jan Ámos Komenský, Slezsko jako země společných dějin Polska a Česka, úvahy o polsko-českém kulturním slohu, František Venclovský, Josef Škvorecký, Jiří Trnka, Bohumil Hrabal, Pernštejnové a Přerov, Historie betlémů a další. Technická a elektronická podpora provozu knihovny V průběhu roku 2012 byla prováděna běžná údržba a obměna stávající výpočetní techniky a programového vybavení dle aktuálních potřeb. Za přispění finančních prostředků získaných z grantového programu Ministerstva kultury ČR VISK3 byla pořízena multimediální prezentační technika do půjčovny pro děti. Technika je využívána k zatraktivnění přednášek realizovaných pro žáky základních a mateřských škol. Dále byla ze stejného dotačního programu realizována výměna výpočetní techniky v pobočkách městské knihovny v místních částech Lověšice a Újezdec. K zabezpečení výpůjčních služeb v domech s pečovatelskou službou je využíván přenosný počítač se snímačem čárového kódu a mobilním připojením k internetu. Díky tomu je zjednodušena a urychlena evidence výpůjček na místech mimo budovu knihovny. Systém byl dále využíván i při revizích knihovního fondu a v depozitním skladu v Předmostí. V návaznosti na platné legislativní předpisy využívá Městská knihovna v Přerově pro elektronickou komunikaci datovou schránku. Na www stránkách byly v pravidelných cyklech doplňovány informace o vybraných knižních novinkách a pokračovalo doplňování náhledů obálek knih do katalogizačních lístků zobrazovaných v on-line katalozích na internetu. Tyto náhledy byly získávány od kooperujících distribučních společností na základě smlouvy s NK Praha. Náhledy starých knižních obálek byly pořizovány skenováním. Velké množství náhledů obálek je získáváno z projektu Obálky knih na internetových stránkách V průběhu letních prázdnin došlo v rámci společné rámcové smlouvy Statutárního města Přerov, příspěvkových organizací a obchodních společností jím zřízených k výměně telekomunikačního operátora poskytujícího mobilní telekomunikační služby. Novým poskytovatelem služeb se stala společnost T-Mobile. 18

19 V prosinci 2012 byla uvedena do provozu nová telefonní ústředna s podporou VoIP technologie. Nová ústředna nahradila stávající a již dosluhující analogovou telefonní ústřednu, která neumožňovala využití moderních komunikačních technologií a rozšiřitelnost. Byla doplněna a vyměněna část telefonních přístrojů s podporou VoIP. Nově byly na pobočkách ve městě a v půjčovně pro děti instalovány telefonní přístroje s podporou VoIP technologie. Tato pracoviště se stala součástí jednotné telekomunikační infrastruktury zajišťující jednodušší a levnější (v rámci knihovny bezplatné) telekomunikační služby. Všechny hovory byly po výměně ústředny uskutečňovány prostřednictvím internetu. V Přerově dne 1. března Ing. Pavel Cimbálník ředitel Městské knihovny v Přerově, p.o. Přílohy: 1. Organizační schéma organizace 2. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok město 3. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok místní části 4. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok sumář 5. Statistický přehled výkonů obecních knihoven v rámci výkonu Regionálních funkcí (RF) 6. Přehled činnosti Městské knihovny v Přerově za rok Seznam obsluhovaných knihoven v rámci výkonu Regionálních funkcí (RF) 8. Ekonomický přehled - rozvaha a bilance 9. Ekonomický přehled - výkaz zisků a ztrát 10. Ekonomický přehled - příloha 19

20 Organizační schéma Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace Ředitel vedoucí vedoucí vedoucí vedoucí Útvar knihovnických a informačních služeb Útvar doplňování a zpracování knihovních fondů Útvar střediskových služeb Útvar provozně ekonomický Oddělení knihovnických služeb Pracoviště Přerov Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro děti Knihovny v místních částech Přerova Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Lověšice, Lýsky, Penčice, Újezdec, Vinary, Žeravice Pobočka Předmostí Knihovny v samostatných obcích Pobočka Trávník Pobočka Velká Dlážka Oddělení informačních služeb Studovna Čítárna Hudební oddělení Příloha 1.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Úvod Knihovna Jana Drdy příspěvková organizace města Příbram poskytovala v roce 2015 veřejné knihovnické a informační služby jako veřejná

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Městská knihovna Neratovice. organizační složka města Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice vedoucí knihovny: Mgr.

Městská knihovna Neratovice. organizační složka města Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice vedoucí knihovny: Mgr. Městská knihovna Neratovice organizační složka města Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice vedoucí knihovny: Mgr. Helena Pinkerová Obsah 1. Úvod 5. Nejžádanější tituly z fondu knihovny 6. Oddělení pro

Více

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013 Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Březen 2014 2 Základní údaje Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

165 let založení písecké veřejné knihovny

165 let založení písecké veřejné knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 165 let založení písecké veřejné knihovny V roce 2006 bylo nejdůležitějším úkolem zpracování ideového záměru rekonstrukce nové městské knihovny v bývalé škole na Alšově nám. č. 75.

Více

CLAVIUS REKS Manuál. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám. 128 541 01 Trutnov e-mail: metodik@mktrutnov.cz

CLAVIUS REKS Manuál. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám. 128 541 01 Trutnov e-mail: metodik@mktrutnov.cz Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám. 128 541 01 Trutnov e-mail: metodik@mktrutnov.cz CLAVIUS REKS Manuál 2009 Zpracovala: Blanka Maňhalová a fa LANius Obsah Katalogizace dokumentů...3

Více

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Březen 2012 Základní údaje Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.1.1 Čtenáři (uživatelé)... 2 1.1.2 Výpůjčky... 3 1.1.3 Návštěvníci...

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE 1 Obsah: I. Kontaktní údaje (str. 3) II. Statistické údaje (str. 4) III. Pobočky Bzová, Přečkovice (str. 6) IV. Regionální funkce (str. 6) V. Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.2 Zpracování a doplňování fondů... 6 1.3 Revize a aktualizace

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Rozšíření půjčovní doby v hudebním oddělení Od 30. 9. 2013 půjčovna zvukových audio CD nosičů otevřena každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8.00 do 18.00 hodin. Půjčování zvukových

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012 Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace Demografické údaje: Rok 2012 2011 2010 2009 Počet obyvatel 16 816 17 044 17 071 17 151 Mládež

Více

KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ. Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016

KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ. Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016 KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016 Krajská knihovnická kampaň 2016 Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje 2014 2018 http://svkhk.cz/getattachment/pro-knihovny/sluzbyknihovnam/koncepce-2014-18.pdf.aspx

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Představujeme region Trutnovsko

Představujeme region Trutnovsko Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 29.3.2010 Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 1 Sekce: Naše téma Název článku: Představujeme region Trutnovsko Autor: Blanka Maňhalová a Jaroslava Maršíková Zdroj:

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

1. Informace o organizaci... 4

1. Informace o organizaci... 4 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2015 1 Obsah 1. Informace o organizaci... 4 1.1. Název organizace... 4 1.2. Právní forma... 4 1.3. Sídlo... 4 1.4. Kontaktní údaje... 4 1.5.

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NOVÝ BYDŽOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NOVÝ BYDŽOV 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NOVÝ BYDŽOV Jana Lojková OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY POSLÁNÍ KNIHOVNY... 3 KNIHOVNICKÉ SLUŽBY... 3 KNIŽNÍ FOND... 3 ČTENÁŘI MĚSTSKÉ KNIHOVNY... 4 VÝPŮJČKY ČTENÁŘŮM... 6 NÁKUP

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ střediska Přerov 1/2005 Vážení přátelé knihoven, dovolte, abychom Vás přivítali nad stránkami prvního čísla Informačního zpravodaje střediska Přerov. Prostřednictvím tohoto občasníku

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2012 a knihovny v Královéhradeckém kraji Hradec Králové 31. ledna 2013 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava

Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava Moravskoslezský kraj MSK v číslech nejvýchodnější část České republiky vzdálenost

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA Knihovní fond OBSAH Profil knihovního fondu školní knihovny Akvizice knihovního fondu Druhy informačních pramenů Evidence, stavění, ochrana a

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 Zlín 2016 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Brumovice Rada obce Projednala: -Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,

Více

Knihovna Eduarda Petišky KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Eduarda Petišky. Knihovní řád

Knihovna Eduarda Petišky KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Eduarda Petišky. Knihovní řád Knihovna Eduarda Petišky Knihovní řád Obsah I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Čl. 1 Právní zakotvení 1 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 2 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 2 II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH

Více

1. MONITOROVACÍ ZPRÁVA o zajištění udržitelnosti projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy - část B

1. MONITOROVACÍ ZPRÁVA o zajištění udržitelnosti projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy - část B 1. MONITOROVACÍ ZPRÁVA o zajištění udržitelnosti projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. rešeršní a informační služby. 1.3. rezervační a meziknihovní služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. rešeršní a informační služby. 1.3. rezervační a meziknihovní služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. rešeršní a informační služby 1.3. rezervační a meziknihovní služby 2. služby kroniky 3. statistické údaje 3.1. hlavní ukazatelé

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence L Účastník řízení: Kabelová televize Přerov, a.s. U Bečvy č.p. 2883 Přerov I - Město 750 02 Přerov J Rozhodnutí o udělení licence C.j.: Ru/45/03 Zasedání Rady 3/ bod 32 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina Způsob

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015

Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015 Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015 vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven, Knihovny pro EVROPU 2020, odsouhlasené Vládou ČR

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města

Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města Knihovní řád Městská knihovna Štíty, organizační složka města Knihovní řád je vydáván v souladu se statutem městské knihovny ve Štítech č.j.: 20. Zastupitelstvo ze dne 27. 6. 2002 pod č. usnesení 2 písm.

Více

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. 2010 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 2/10

Více

Stavební program knihovny Smíchov PhDr. Jana Alexová Prosinec 2002

Stavební program knihovny Smíchov PhDr. Jana Alexová Prosinec 2002 Městská knihovna v raze Stavební rogram Knihovny Smíchov Strana 1 z 13 Městská knihovna v raze Stavební program knihovny Smíchov hdr. Jana Alexová rosinec 2002 Obsah: I. ÚVOD... 2 II. VSTUNÍ ROSTOR...

Více

2. Výroční zprávu za r. 2015 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek.

2. Výroční zprávu za r. 2015 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek. Zápis z 20. výroční členské schůze SKAT, konané 26. dubna 2016 ve Velkém sále budovy Ústavu zemědělských a potravinářských informací Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, www.uzei.cz Přítomno : 40 členů sdružení

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Studijní a informační centrum

Studijní a informační centrum Souhrnná informace o Studijním a informačním centru Studijní a informační centrum SIC řídí Ing. Daniel Novák, CSc. Na sekretariátu pracuje Jitka Schlaichertová. Na SICu pracuje v současnosti 32,43 přepočtených

Více

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické publikace v NK ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické knihy vývoj počtu e-knih ohlášených Agentuře ISBN (údaje z databáze NK ČR): 2010 => 247 záznamů listopad 2011 => září

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Organizace a ochrana. knihovního fondu. Martin Krčál

Organizace a ochrana. knihovního fondu. Martin Krčál Organizace a ochrana knihovního fondu Martin Krčál VIKBB42 Knihovnické procesy a služby Brno, 17. března 2011 Knihovní fond organizovaný soubor dokumentů (k.j.) plánované budování vyznačeno vlastnictví

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Role knihoven v životě obcí Čím knihovna v obci může být a co k tomu potřebuje Příklady dobré praxe

Role knihoven v životě obcí Čím knihovna v obci může být a co k tomu potřebuje Příklady dobré praxe Role knihoven v životě obcí Čím knihovna v obci může být a co k tomu potřebuje Příklady dobré praxe Motivační seminář k soutěži Vesnice roku Hradec Králové 14. 4. 2016 Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

vyhlašuje pro rok 2012 PODPROGRAM Č. 3 na poskytnutí dotací pro

vyhlašuje pro rok 2012 PODPROGRAM Č. 3 na poskytnutí dotací pro Ministerstvo kultury samostatné oddělení literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Přítomni viz prezenční listina Program jednání: 1. Informace z přípravy Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014 2. Připravovaná novela

Více

Granty. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

Granty. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Granty Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011-2015 Knihovny pro Evropu 2020 Koncepce vymezuje šest základních oblastí: Digitalizace knihovních

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

2016 Dostupný z

2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 E-knihy v Městské knihovně v Přerově Cimbálník, Pavel 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261645

Více