Metodika zkoušení osiva a sadby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zkoušení osiva a sadby"

Transkript

1 Příručka NRLOOS Vydání: 1 Strana 1/303 Metodika zkoušení osiva a sadby Nabývá účinnosti dne Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem ředitele Ústavu. Jméno Podpis Bc. Hana Potyšová vedoucí NRLOOS Zpracoval Schválil Ing. Barbora Dobiášová ředitelka Odboru osiv a sadby Datum

2 Změnový list Datum účinnosti: červen 14 Změnový list Datum účinnosti Oprava (kapitola, strana, odůvodnění) Schváleno (datum, podpis) Vypracováno (datum, podpis) Distribuce (web, zápis z porady) 2

3 Kap. 1 Obsah Datum účinnosti: červen 14 1 Obsah 1 Obsah Příprava vzorku Čistota osiva Určení semen jiných rostlinných druhů, choroboplod. útvarů a živočiš. škůdců Klíčivost osiva Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Zkoušení zdravotního stavu osiva Phaeosphaeria nodorum na pšenici Tilletia spp. na pšenici, žitu, tritikale Ustilago tritici na pšenici Fusarium spp. na obilovinách Urocystis occulta na žitu, tritikale Ustilago nuda na ječmeni Pyrenophora graminea na ječmeni Cochliobolus sativus na ječmeni Pyrenophora avenae na ovsu Ustilago maydis, Fusarium spp. na kukuřici Ascochyta spp. na hrachu Fusarium spp., Colletotrichum spp. na hrachu, lupině Ascochyta fabae na bobu Botryotinia fuckeliana na slunečnici, konopí, světlici Phomopsis complex na sóje Alternaria linicola, Botrytis cinerea, Colletotrichum lini na lnu Phoma exiqua var. linicola na lnu; Fusarium spp. na lnu Leptosphaeria maculans na rodu Brassica Colletotrichum lindemuthianum na fazolu Botryotinia fuckeliana na salátu virus salátové mozaiky; Pleospora betae na řepě Fusarium spp. na řepě Namořenost osiva Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Část A ELFO ječmen ISTA ELFO pšenice ISTA ELFO ječmen UPOV ELFO pšenice gliadiny UPOV ELFO pšenice gluteiny UPOV ELFO oves ISTA ELFO hrách ISTA... 1 ELFO jílek ISTA... 5 ELFO brambory UPOV... 9 Část B Ploidie Část C Fluorescenční metody Mikroreliéfové metody Část D Ostatní metody Vlhkost osiva Stanovení hmotnosti tisíce semen Zkoušení obalovaného osiva

4 Kap. 1 Obsah Datum účinnosti: červen Zjišťování živočišných škůdců Sítové třídění Zkoušení životnosti osiva Tolerance Doklady vydávané ústavem a pověřenými osobami Mechanický rozbor sadby brambor Zkoušení a posuzování cibulové sazečky a sadby česneku Zkoušení směsi osiv

5 Kap. 2 Příprava vzorku Datum účinnosti: červen 14 2 Příprava vzorku Laboratorní vzorek má být doručen do zkušební stanice co nejdříve. Při převzetí vzorku se kontroluje, zda má všechny předepsané náležitosti (plomba, neporušený obal, totožnost údajů na vzorkovnici a průvodním dokladu, razítko a podpis pověřeného vzorkovatele). Rozbor vzorku se má provádět ihned po doručení. V případě, že to není možné, musí se uskladnit v chladné místnosti, aby nedošlo ke změně kvality osiva. Přípravou zkušeních vzorků se rozumí získání zkušebního vzorku předepsané velikosti postupným dělením laboratorního vzorku. Hmotnosti základních zkušebních vzorků pro zkoušku čistoty osiva jsou uvedeny ve sloupci 5 tabulky č. 2.1, část A a jsou stanoveny tak, aby obsahovaly alespoň 2500 semen. Vzorky určené na speciální rozbory (TTC, zdravotní stav, atd.) se odebírají z laboratorního vzorku a minimální velikosti vzorků jsou specifikovány v jednotlivých kapitolách. Hmotnost uvedená ve sloupci 6 tabulky č. 2.1, část A je celková hmotnost zkušebního vzorku určeného ke stanovení semen jiných rostlinných druhů v kusech. Ve většině případů představuje desetinásobek hmotnosti základního zkušebního vzorku, maximálně však 1000 g. 2.1 Definice Laboratorní vzorek Laboratorní vzorek je vzorek, který se poskytuje zkušební stanici. Musí být nejméně tak velký, jak je specifikováno v tabulce č. 2.1, část A sloupec 4 a může obsahovat buď celý souhrnný vzorek, nebo jeho část vzniklou dělením. Zkušební vzorek Zkušební vzorek je vzorek připravený v laboratoři z laboratorního vzorku určený pro stanovení příměsi jiných rostlinných druhů v kusech a pro další zkoušky jakosti osiva, popsané ve vyhlášce. Jeho hmotnost musí odpovídat hmotnosti uvedené ve sloupci 6 tabulky č. 2.1, část A. Základní zkušební vzorek Základní zkušební vzorek je vzorek určený k vyjádření čistoty osiva v procentech. Jeho hmotnost musí odpovídat hmotnosti uvedené ve sloupci 5 tabulky č. 2.1, část A. Dodatkový zkušební vzorek Dodatkový zkušební vzorek je vzorek určený k vyjádření jiných rostlinných druhů v kusech. Jeho hmotnost se spočítá jako rozdíl hmotnosti zkušebního vzorku a základního zkušebního vzorku. 2.2 Přístroje a pomůcky Spádové dělidlo Dělidlo se skládá z násypky, na kterou navazují kanálky nebo žlábky uspořádané vedle sebe, z rámu, který násypku drží, ze dvou sběrných zásobníků a z násypné nádoby. Žlábky musí mít dostatečný spád, aby v nich nezůstávaly zbytky děleného vzorku. Doporučují se následující parametry: žlábky nebo kanálky široké 12,7 mm vedou z násypky do sběrných zásobníků. Těchto kanálků je 18 a vedou střídavě na protilehlé strany. Největší rozměry jsou: 355,6 mm délka, 254 mm šířka a 279,4 mm výška. Při použití tohoto dělidla se osivo sype rovnoměrně do násypky po celé její délce. Toto dělidlo je také vhodné pro velkosemenné a špatně se sypající druhy. 5

6 Kap. 2 Příprava vzorku Datum účinnosti: červen 14 Kónické dělidlo Kónické dělidlo (typ Boerner) se vyrábí ve dvou velikostech, menší pro druhy drobnozrnné a větší pro velkozrnné (velikost pšenice a větší). Skládá se z násypky, kuželu a do kruhu uspořádaných přihrádek, které semena rozvádějí do dvou vývodů. Přihrádky jsou tvořeny kanálky a mezerami stejné šířky. Žlábky vedou osivo do jednoho vývodu, mezerami propadá osivo do protilehlého vývodu. Ve spodní části násypky zadržuje osivo záklopka. Když se tato záklopka otevře, padá osivo působením gravitace na kužel, kde se rovnoměrně rozdělí do kanálků a mezer a vývody do sběrných zásobníků na osivo. Doporučují se následující parametry: u velkého dělidla, určeného pro velkosemenné druhy je 19 kanálků a 19 mezer o šířce 25,4 mm. Malé dělidlo pro drobnosemenné, dobře se sypající druhy má 22 kanálků a 22 mezer, širokých vždy 7,9 mm. Celkové rozměry dělidel jsou tyto: velké dělidlo je vysoké 812,8 mm a jeho průměr činí 368,3 mm, malé dělidlo je vysoké 406,4 mm a jeho průměr činí 152,4 mm. Nevýhodou tohoto dělidla je obtížná kontrola jeho čistoty. Centrifugální dělidlo Dělidlo na principu odstředivky (typ Gamet) využívá odstředivé síly k míchání a rozdělení osiva po dělící ploše. V tomto dělidle padá osivo samospádem na mělký gumový talíř nebo kotouč poháněný elektromotorem. Důsledkem jeho rotace jsou semena odhazována odstředivou silou ven a padají dolů. Talíř, kam semena padají je rozdělen na dvě stejné části pevným plechem, takže padá přibližně polovina semen do jednoho vývodu a druhá polovina do druhého vývodu. K zajištění správné funkce je nutno velmi pečlivě udržovat dělidlo ve vodorovné poloze pomocí stavitelných nožek. Při plnění násypky dělidla se musí semena sypat vždy do středu na kotouč poháněný elektromotorem. Při nesprávném používání podává kolísavé výsledky. Rotační dělidlo Rotační dělidlo obsahuje jednotku rotačního věnce s připojenými 6 až 10 nádobami s dílčími vzorky, vibrační násypný žlab a násypku. Při používání dělidla se osivo nasype do násypky a přístroj se zapne, takže jednotka rotačního věnce s nádobami rotuje přibližně rychlostí 100 otáček za minutu a vibrační násypný žlab začne dodávat osivo do vstupního válce rotačního věnce. Rychlost přísunu osiva a tudíž délka trvání operace dělení se může upravit vzdáleností mezi trychtýřem násypky a násypným žlabem a intenzitou vibrací násypného žlabu. Vstupní válec dopravuje osivo buď centrálně na rozdělovač v rámci rotačního věnce, takže se osivo rozděluje zároveň do všech nádob, nebo decentralizovaně do vstupů do nádob, které rotují pod vstupním válcem, takže proud osiva je rozdělován na dílčí vzorky. Oběma principy lze dosáhnout dostatečnou přesnost pro účely zkoušení osiv. Dělidlo je vhodné pro druhy s malými semeny a také pro většinu druhů s pluchatými semeny, například pro trávy, květiny nebo léčivky. Pouze velmi pluchatá semena ( např. Trisetum flavescens) se nemohou rozdělovat tímto typem dělidla, protože se ucpává násypka. Toto dělidlo dává přesné výsledky, když je doba trvání dělicí operace alespoň 1 minuta a v každé nádobě se získá alespoň 100 dílčích vzorků. Za zkušební vzorek se může považovat obsah jedné nádoby nebo více nádob, umístěných nejraději naproti sobě, anebo se jejich obsah použije pro opakování procesu dělení. Ostatní pomůcky: Stěrka (špachtle) Lopatka (lžička) Podnos Nádoby různé velikosti pro zkušební vzorky 6

7 Kap. 2 Příprava vzorku Datum účinnosti: červen Laboratorní postup příprava zkušebního vzorku Hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost zkušebního vzorku je stanovena pro každý druh v tabulce č. 2.1, část A, sloupce 5 a Příprava zkušebního vzorku Laboratorní vzorek doručený do zkušební stanice je třeba zmenšit na zkušební vzorek, který bude stejně velký nebo větší (max. o 10 %), než jak stanoví tab. č Základní zkušební vzorek může být buď jeden o celé předepsané velikosti, nebo dva dílčí o poloviční hmotnosti. Laboratorní vzorek se důkladně promíchá. Míchání lze provést ručně nebo pomocí dělidla. Vzorek se nechá projít dělidlem, pak se obě části spojí a postup se ještě jednou opakuje. Zkušební vzorek se pak buď připravuje opakovaným půlením, nebo odběrem a sloučením malých namátkově odebraných podílů. Při přípravě vzorku lze kombinovat jednu, dvě nebo více metod redukce vzorku. Metodu ručního dělení lze použít pouze pro druhy specifikované v kap Lžičkovou metodu a ruční dělení lze uplatnit při přípravě vzorků na zdravotní stavy, pokud vzniká riziko kontaminace nástrojů či jiných vzorků sporami patogenu. Zkušební vzorek pro stanovení vlhkosti se připraví následovně: Před vlastní zkouškou se vrchní část vzorku odsype ze vzorkovnice a laboratorní vzorek se důkladně promíchá tak, že se hrdlo původní vzorkovnice přiloží k hrdlu podobné prázdné, suché a čisté vzorkovnice a několikrát se přesype obsah jedné vzorkovnice do druhé. Příprava vzorku pro stanovení vlhkosti by neměla trvat déle než 30 sekund Metody přípravy zkušebních vzorků Mechanické dělení Tento postup je vhodný pro všechna semena s výjimkou velmi těžce sypajících se druhů. Pomocí dělidla se rozdělí procházející vzorek na dvě přibližně stejně velké části. Opakovaným dělením se vzorek redukuje a vždy se oddělí polovina. Tato metoda postupného dělení (půlení) se opakuje tak dlouho, až se získá zkušební vzorek požadované velikosti, avšak ne menší. Metoda náhodně umístěných nádobek Je vhodná především pro osivo těch druhů, u nichž je předepsán zkušební vzorek o hmotnosti 10 g a nižší. Nehodí se však pro osiva špatně se sypající a pro osiva s kulatými, odskakujícími semeny (např. brukvovité). Na podnos se náhodně umístí 6 až 8 nižších kruhových nádobek (průměr nejméně 1,5 délky semene), nejlépe kovových, na vyznačený čtverec asi 12krát větší než je průměr nádobek. Po promíchání se laboratorní vzorek rovnoměrně rozsype kývavým pohybem na čtverec střídavě ve dvou na sebe kolmých směrech, přičemž se semeny rovnoměrně pokrývá plocha čtverce. Za zkušební vzorek se považuje osivo zachycené do nádobek, a to do tolika, až se získá potřebná navážka. Tato metoda není uvedena v ISTA Rules. Metoda dělení lopatkou (lžičková metoda) Lžičková metoda je doporučena k přípravě vzorku na stanovení zdravotního stavu. Pro ostatní zkoušky je metoda omezena na druhy se semeny menšími než pšenice spp. a pro druhy podzemnice olejná, sója a fazol. Používá se zvláště u drobnosemenných druhů, u nichž nelze použít metody předchozí. K dělení je zapotřebí podnos, stěrka (špachtle) a lopatka (lžička) s rovným ostrým okrajem. Po předběžném promíchání se laboratorní vzorek rovnoměrně sype na podnos kývavým pohybem ve dvou na sebe 7

8 Kap. 2 Příprava vzorku Datum účinnosti: červen 14 kolmých směrech. Podnosem se nesmí po dobu přípravy třást. Pak se lopatkou v jedné a stěrkou v druhé ruce odebírají malá množství osiva, a to minimálně z pěti náhodně zvolených míst na podnose. Takto je nutno odebrat dostatečné množství osiva, nejméně o hmotnosti předepsané pro zkušební vzorek. Modifikovaná dělicí metoda Laboratorní vzorek se dělí na dělidle, které se skládá z podnosu a roštu utvořeného ze stejně velkých krychlových buněk. Tyto buňky jsou nahoře otevřené a každý druhá buňka v šachovnicovitém uspořádání je bez dna. Po předběžném promíchání se laboratorní vzorek rovnoměrně sype na rošt jako při metodě dělení lopatkou. Po zvednutí roštu zbývá přibližně polovina vzorku na podnose. Laboratorní vzorek se tímto způsobem dělí tak dlouho, až se získá množství předepsané pro zkušební vzorek. Lze použít i následující postup: Na podnos se rozloží čtvercové krabičky, jejich počet musí být sudý. Osivo se promíchá a rovnoměrně se rozsypává na podnos kývavým pohybem střídavě ve dvou na sebe kolmých směrech. Pak se vezme polovina nádobek tak, že se odebírají střídavě ob jednu a jejich obsah se sloučí. Postup se opakuje tak dlouho, dokud se nezíská vzorek požadované hmotnosti. Ruční dělení Používá se pouze u následujících druhů špatně se sypajících: ovsík, trojštět, tomka a následujících druhů: Agrimonia, Andropogon, Astrebla, Beckmannia, Bouteloua, Brachiaria, Briza, Cenchrus, Chloris, Dichanthium, Digitaria, Echinochloa, Ehrharta, Elymus, Eragrostis, Gomphrena, Gossypium, Melinis, Oryza, Pennisetum (kromě druhu glaucum), Psatyrostachys, Scabiosa, Sorghastrum, Stylosanthes (kromě druhu guianensis) a na semena těchto rodů stromů a keřů: Castanea, Corylus, Juglans; a druhů s křehkými semeny nebo semeny náchylnými na poškození: podzemnice olejná, sója a fazol. Pro ostatní druhy může být použita pouze k získání zkušebního vzorku na stanovení zdravotního stavu nebo v případě, že osivo nejde rozdělit jinými způsoby dělení. Osivo se rovnoměrně rozsype na hladkou čistou plochu, řádně se promíchá stěrkou a nakupí. Hromádka se rozdělí na dvě poloviny a každá polovina se znovu půlí, až vzniknou čtyři díly. Každý ze čtyř dílů se opět půlí, až vznikne osm dílů, které se uspořádají do dvou řad po čtyřech dílech. Díly se střídavě slučují (např. se sloučí 1. a 3. díl první řady s 2. a 4. dílem druhé řady) a zbývající čtyři díly se dají stranou. Je-li takto získaná polovina ještě příliš velká než je vyžadováno pro zkušební vzorek, uvedený postup opakujeme, dokud se nedosáhne předepsané hmotnosti zkušebního vzorku Kontrola funkce mechanického dělidla Kontrola dělidla se provádí 1x ročně, popř. při pochybnostech o správnosti funkce dělidla. Kontrolu spádového dělidla provádí každá osoba, která s dělidlem pracuje. Kontroly ostatních typů dělidel (kónické, centrifugální) provádí pouze jeden odpovědný pracovník Princip Principem kontroly dělidla je ověřit, zda je dané dělidlo schopné dělit vzorek na přibližně dvě stejné části a zda rovnoměrně dělí i komponenty vzorku obsahující různě velké plodiny s různou strukturou Kontrolní vzorek Skládá se z % cibule a 80 % pšenice. Celková hmotnost kontrolního vzorku je 1 kg. Je nutné před začátkem kontroly zkontrolovat kontrolní vzorek, zda skutečně obsahuje % cibule a 80 % pšenice, 8

9 Kap. 2 Příprava vzorku Datum účinnosti: červen 14 aby se eliminovala chyba v kontrole z důvodů špatného kontrolního vzorku. Pro kontrolu dělidla lze využít i jiné plodiny než je uvedeno, musí ale platit, že jsou semena plodin různě velká (např. pšenicejetel, sója-svazenka, atd.) Postup A B Kontrola dělidla se skládá ze dvou částí: A) kontrola dělení na poloviny B) kontrola rozdělených frakcí Dělidlo se musí nacházet na vodorovném povrchu. 1. zvažte celý kontrolní vzorek (zaokrouhlete na 1 desetinné místo) 2. 2x promíchejte kontrolní vzorek přes dělidlo 3. rozdělte vzorek na dvě poloviny, obě poloviny zvažte; hmotnosti zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zaznamenejte 4. spojte obě poloviny 5. opakujte bod x 6. vydělte vzorek na 1/8 7. na sítech s otvory 2,2 mm prosejte 1/8 vzorku (není nutné ručně vybírat zbytky semínek cibule z pšenice a naopak) 8. zvažte jednotlivé frakce 9. spojte všechny části kontrolního vzorku a vzorek znovu promíchejte 1x přes dělidlo 10. opakujte bod x 11. po ukončení kontroly znovu zvažte celý kontrolní vzorek všechny hodnoty zaznamenávejte Vyhodnocení A) kontrola dělení na poloviny V první části se hodnotí, zda dělidlo dělí na přibližně dvě stejné poloviny. Maximální povolená odchylka rozdílu mezi oběmi polovinami je 2 %. B) kontrola rozdělených frakcí V druhé části se hodnotí, zda se ve vydělené osmině kontrolního vzorku nachází požadované procentické zastoupení jednotlivých plodin (tzn. % cibule a 80 % pšenice). Maximální povolená odchylka je 2 % od % cibule. Pokud je z výpočtů patrné, že jedno opakování je mimo povolené tolerance, je možné tuto hodnotu vyškrtnout. Pokud budou výsledky ostatních sedmi opakování v toleranci, kontrola dělidla může být hodnocena jako vyhovující. Pokud jsou dvě a více opakování mimo shodu, kontrola dělidla je nevyhovující. Pokud kontrola nevychází, je potřeba se ujistit, že dělidlo bylo umístěno na vodorovném povrchu a že byl dodržen postup kontroly a nedošlo k chybě při zápisu výsledků. Poté je potřeba překontrolovat, zda se v kontrolním vzorku skutečně nachází % cibule a 80 % pšenice Kontrola ručního dělení Kontrolu ručního dělení musí provádět všichni pracovníci, kteří využívají k přípravě vzorku ruční dělení. Kontrola se provádí 1x ročně. 9

10 Kap. 2 Příprava vzorku Datum účinnosti: červen Postup Kontrolní vzorek se skládá z různých plodin. Doporučené jsou: 80 % sója + % svazenka (celkem 1g), 80 % jílek + % mák (celkem 50 g), 80 % pšenice + % cibule (celkem 60 g). Před začátkem dělení se celý kontrolní vzorek zváží. Kontrolní vzorek se rozdělí na osm dílů do dvou řad (viz postup metody ručního dělení). Obě získané poloviny se zváží. Jedna polovina se rozdělí na sítech a jednotlivé podíly se zváží. Sója a svazenka se prosévají na sítech s otvory 2 mm, jílek s mákem na sítech s otvory 1,4 mm a pšenice s cibulí na Steineckerově prosévadle na sítech s otvory 2,2 mm. Poté se všechny části kontrolního vzorku spojí a uvedený postup se opakuje 6x. Po skončení dělení se znovu zváží celý kontrolní vzorek Vyhodnocení Nejdříve se vyhodnotí, zda se ručním dělením vzorek rozdělil na poloviny. Na začátku se zváží celý kontrolní vzorek a poté se zváží poloviny vyděleného vzorku. Vypočítá se kolik procent z celkové hmotnosti kontrolního vzorku má vydělená polovina. Povolená odchylka je 4 % od 50 %. Proseté podíly jednotlivých plodin se musí vejít do tolerance 4 %. Pokud by jedna hodnota ležela mimo toleranci, je možné ji vyšktrnout. Pokud by bylo více výsledků mimo toleranci, je potřeba zkontrolovat kontrolní vzorek (zda skutečně obsahuje poměr 80: určitých semen) popř. zkontrolovat správný postup celé kontroly. Po kontrole postupu je nutné provést novou kontrolu ručního dělení. 2.4 Uložení vzorků Po provedení rozboru se laboratorní vzorky archivují minimálně 1 rok od příjmu vzorku. Vzorky ovsa, jetelovin, trav a semenných okopanin se uchovávají po dobu dvou let. Osivo travních směsí se skladuje 3 roky. Vzorky musí být skladovány v takových podmínkách, aby se snížila na minimum možnost změny kvality osiva. Je nutná ochrana proti hmyzu a hlodavcům. Vzorky ke stanovení vlhkosti a ke stanovení škůdců se likvidují bezprostředně po ukončení rozboru. Zkušební laboratoř neodpovídá za případné změny (škody), které mohou vzniknout skladováním. Ve skladu osiva se pravidelně min. 2x týdně kontroluje teplota (optimální teplotní rozmezí je 5- C 2 C). V některých případech je nutné provést likvidaci vzorku dříve, než uplyne stanovená archivační lhůta (často z důvodů výskytu živočišného škůdce). Vzorek s živočišným škůdcem se musí odebrat ze skladu osiva a musí být chemicky ošetřen, aby se zabránilo rozšíření škůdce mezi ostatní vzorky. O předčasné likvidaci vzorků se musí vést záznamy. V případě zkoušení velmi drahého osiva je možné po ukončení zkoušek vzorek vrátit dodavateli. Zkušební stanice si ponechá 25 semen k zajištění identity zkoušeného osiva. 10

11 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Tabulka 2.1: Hmotnosti partií a vzorků Tabulka udává hmotnosti partií a vzorků pro různé botanické druhy a specifické názvy, které se mají používat při podávání zpráv o výsledcích rozborů. Na tuto tabulku jsou odkazy v různých kapitolách metodiky. Velikost každého vzorku se odvozuje pro každý botanický druh z hmotnosti tisíce semen a předpokládá se, že tato hmotnost tisíce semen odpovídá v případě většiny zkoušených vzorků. Tam, kde v tabulce není hmotnost uvedena musí laboratorní vzorek obsahovat minimálně semen. U některých plodin je uvedeno, že je nelze nelze zkoušet za účelem vystavení ISTA certifikátu ( není ISTA ). Tyto plodiny se vzorkují podle platné Vyhlášky 61/11 Sb. ČÁST A: Seznam druhů, hmotností partií a velikostí laboratorních vzorků osiva zemědělských plodin a zelenin Český název druhu Latinský název druhu Min. Min. Min. hmotnost hmotnost hmotnost laborator základního zkušebního ního zkušebního vzorku vzorku vzorku kg g g g g/ks Nejvyšší povolená hmotnost partie 11 Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) Anýz vonný Pimpinella anisum Artyčok kardový, Cynara Karda cardunculus Basalka pravá Ocimum basilicum Batolka prorostlá Claytonia perfoliata Bavlník Gossypium spp Bér italský Setaria italica Bob obecný Vicia faba Bojínek hlíznatý Phelum nosodum Bojínek luční Phleum pratense Brokolice, kadeřávek, kapusta hlávková, k. růžičková, kedluben, květák, zelí hlávkové bíle, červené Brassica oleracea Brutnák lékařský Borago officinalis Cibule obecná, Allium cepa šalotka Cibule zimní Allium fistulosum Cizrna beranní Cicer arietinum Čekanka hlávková, Cichorium pro puky intybus Čekanka průmyslová Cichorium intybus Černý kořen Scorzonera hispanica Česnek Allium sativum

12 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Min. Min. Min. hmotnost hmotnost hmotnost laborator základního zkušebního ního zkušebního vzorku vzorku vzorku kg g g g g/ks Nejvyšší povolená hmotnost partie 12 Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) Čičorka pestrá Securigera varia Čirok obecný Sorghum bicolor Čirok obecný x Sorghum bicolor Sudánská tráva x S. sudanense Čirok -Sudánská Sorghum tráva sudanense Čočka jedlá Lens culinaris Čtyřboč rozložitá Tetragonia tetragonoides Dobromysl obecná Origanum ,5 5 - vulgare Fazol měsíční Phaseolus lunatus Fazol obecný Phaseolus vulgaris Fazol šarlatový Phaseolus coccineus Fenykl obecný Foeniculum vulgare Festulolium x Festulolium Hořčice bílá Sinapis alba Hořčice černá Brassica nigra Hořčice sareptská Brassica juncea Housenkovec zduřelý Hrách cukrový, dřeňpvý, kulatosemenný Hrách polní (včetně Beckmannia eruciformis Pisum sativum Pisum sativum pelušky) Hrachor cizrnový Lathyrus cicera Hrachor chlupatý Lathyrus hirsutus Hrachor setý Lathyrus sativus Chřest lékařský Asparagus officinalis Ibišek jedlý Abelmoschus esculentus Ibišek konopovitý Hibiscus cannabinus Jahodník Fragaria spp Ječmen obecný Hordeum vulgare Jestřabina východní Galega orientalis Jetel alexandrijský Trifolium alexandrinum /150 2) Jetel jahodnatý Trifolium fragiferum Jetel ladní Trifolium ,5 5 -

13 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks campestre Jetel luční Trifolium pratense /150 2) Jetel nachový Trifolium incarnatum /150 2) Jetel perský Trifolium resupinatum /150 2) Jetel plazivý Trifolium repens /100 2) Jetel pochybný Trifolium dubium Jetel prostřední Trifolium medium (není ISTA) /150 2) Jetel švédský Trifolium hybridum /150 2) Ježatka kuří noha Echinochloa crus-gali Jílek hybridní Lolium x hybridum /0 2) Jílek mnohokvětý Lolium multiflorum /0 2) Jílek vytrvalý Lolium perenne /0 2) Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata Jutovník tobolkatý Corchorus capsularis Kalužnice křivoklasá Eleusine coracana Kapusta krmná Brassica oleracea Kerblík třebule Anthriscus cerefolium Kmín kořenný Carum carvi Kmín římský Cuminum cyminum Kolenec rolní Spergula arvensis Komonice bílá Melilotus albus /150 2) Konopí seté Cannabis sativa Kopr vonný Anethum graveolens Kopyšník věncový Hedysarum coronarium plod Kopyšník věncový Hedysarum coronarium semeno Koriandr setý Coriandrum sativum Kostřava červená Festuca rubra

14 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Min. Min. Min. hmotnost hmotnost hmotnost laborator základního zkušebního ního zkušebního vzorku vzorku vzorku kg g g g g/ks Nejvyšší povolená hmotnost partie 14 Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) Kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla Kostřava luční Festuca pratensis Kostřava ovčí Festuca ovina , Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Kostřava různolistá Festuca heterophylla Kostřava vláskovitá Festuca filiformis , Kozí brada Tragopogon porrifolius Kozinec cizrnovitý Astragalus cicer Kozlíček polníček Valerianella locusta Krambe habešská Crambe abyssinica Krvavec menší Sanguisorba minor Kukuřice (mimo Zea mays cukrové a pukancové) Kukuřice cukrová a Zea mays pukancová (40 000) 3) Lebeda zahradní Atriplex hortensis ,5 - - Len setý Linum usitatissimum Lesknice kanárská Phalaris canariensis Lesknice menší Phalaris minor (není ISTA) Lesknice rákosovitá Phalaris arundinacea Lesknice vodní Phalaris aquatica Lilek brambor Solanum tuberosum Lilek černý Solanum nigrum , Lilek vejcoplodý Solanum melongena Lipnice bahenní Poa palustris , Lipnice cibulkatá Poa bulbosa Lipnice hajní Poa nemoralis , Lipnice luční Poa pratensis Lipnice obecná Poa trivialis Lipnice roční Poa annua Lipnice smáčknutá Poa compressa , Lnička setá Camelina sativa Lopuch větší Arctium lappa Lufa ostrohranná Luffa acutangula

15 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie 15 Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks Lupina bílá Lupinus albus Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius Lupina žlutá Lupinus luteus Majoránka zahradní Origanum ,5 5 0,5 majorana Mák setý Papaver somniferum Medyněk vlnatý Holcus lanatus Meloun cukrový Cucumis melo ks Meloun vodní Citrullus lanatus ks Metlice trsnatá Deschampsia cespitosa Miřík celer Apium graveolens Mochyně pýřitá Physalis pubescens Moskytovka něžná Bouteloua gracilis Mrkev obecná Daucus carota Okurka setá Cucumis sativus ks Oves hřebílkatý Avena strigosa Oves nahý Avena nuda Oves setý Avena sativa Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius Pampeliška lékařská Taraxacum officinale Paprika, Chilli Capsicum spp Pastinák setý Pastinaca sativa Pažitka čínská Allium tuberosum Pažitka pobřežní Allium schoenoprasum Petržel zahradní Petroselinum crispum Pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum /150 2) Podzemnice olejná Arachis hypogaea Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus Pohanka obecná Fagopyrum esculentum Pór zahradní Allium porrum Potočnice lékařská Nasturtium ,5 5 - officinale Proso seté Panicum miliaceum Psárka luční Alopecurus

16 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie 16 Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks pratensis Psineček psí Agrostis canina , Psineček tenký Agrostis , capillaris Psineček veliký Agrostis gigantea , Psineček výběžkatý Agrostis , stolonifera Pšenice dvouzrnka Triticum dicoccon Pšenice obecná Triticum aestivum Pšenice špalda Triticum spelta Pšenice tvrdá Triticum durum Pupalka dvouletá Oenothera biennis Pýr hřebenitý Agropyron cristatum Pýr plazivý Elytrigia repens Pýr prostřední Elytrigia intermedia Rajče jedlé Solanum lycopersicum Reveň bulharská Rheum rhaponticum Rozmarýn lékařský Rosmarinus officinalis Rukola Eruca sativa Rulík zlomocný Atropa belladonna Rýže setá Oryza sativa Řebříček obecný Achillea ,5 5 - millefolium Ředkev olejná Raphanus sativus var. oleiformis Ředkev, Ředkvička Raphanus sativus Řepa krmná, Beta vulgaris Cukrovka Řepa salátová, Beta vulgaris Mangold Řepice Brassica rapa Řepka Brassica napus Řeřicha setá Lepidium sativum Salát hlávkový Lactuca sativa Saturejka zahradní Satureja hortensis Sezam indický Sesamum indicum Skočec obecný Ricinus

17 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks communis Sléz přeslenitý Malva verticillata (není ISTA) Slunečnice roční Helianthus annuus Smělek štíhlý Koeleria macrantha Sója luštinatá Glycine max Srha hajní Dactylis polygama (není ISTA) Srha laločnatá Dactylis glomerata Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia Sveřep bezbranný Bromus inermis Sveřep horský Bromus marginatus Sveřep měkký Bromus hordeaceus Sveřep rolní Bromus arvensis Sveřep Bromus samužníkovitý catharticus Sveřep sitecký Bromus sitchensis Sveřep vzpřímený Bromus erectus Světlice barvířská Carthamus tinctorius Špenát setý Spinacia oleracea Šrucha zelná Portulaca ,5 5 - oleracea Štěrbák zahradní Cichorium endivia Štírovník bažinatý Lotus uliginosus Štírovník jednoletý Lotus /150 ornithopodioides 2) (není ISTA) Štírovník růžkatý Lotus /150 corniculatus 2) Štírovník tenkolistý Lotus tenuis Šťovík kyselý Rumex acetosa Tabák virginský Nicotiana ,5 5 - tabacum Tolice arabská Medicago arabica Tolice dětelová Medicago /150 lupulina 2) Tolice okrouhloplodá Medicago

18 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie 18 Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks orbicularis Tomka vonná Anthoxanthum odoratum Tritikále x Triticosecale Trojštět žlutavý Trisetum , flavescens Troskut prstnatý Cynodon dactylon Tuřín Brassica napus var. napobrassica Tykev fíkolistá Cucurbita ks ficifolia (není ISTA) Tykev obecná Cucurbita pepo ks Tykev pižmová Cucurbita moschata Tykev velkoplodá Cucurbita ks maxima Tymián obecný Thymus vulgaris ,5 5 - Úročník bolhoj Anthyllis vulneraria /150 2) Vičenec plos Onobrychis viciifolia plod /150 2) Vičenec semeno Onobrychis viciifolia semeno /150 2) Vikev čočková Vicia ervilia Vikev huňatá Vicia villosa Vikev panonská Vicia panonica Vikev setá Vicia sativa Vodnice, zelí Brassica rapa pekingské Vojtěka proměnlivá Medicago x varia (není ISTA) /150 2) Vojtěka setá Medicago sativa /150 2) Vousatice Alysicarpus vaginalis Zelí čínské Brassica rapa Žito seté Secale cereale žu Aeschynomene americana žu Agropyron desertorum žu Andropogon gayanus žu Andropogon gerardii žu Andropogon

19 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks hallii žu Astrebla lappacea žu Axonopus compressus žu Axonopus fissifolius žu Botriochloa insculpta žu Botriochloa pertusa žu Brachiaria brizantha žu Brachiaria decumbens žu Brachiaria humidicola žu Brachiaria mutica žu Brachiaria ramosa žu Brachiaria ruziziensis žu Bromus carinatus žu Bromus riparius žu Cajanus cajan žu Calopogonium mucunoides žu Cenchrus ciliaris žu Cenchrus setiger žu Centrosema pascuorum žu Centrosema molle žu Corchorus olitorius žu Crotalaria brevidens žu Crotalaria juncea žu Crotalaria lanceolata žu Crotalaria pallida žu Crotalaria spectabilis žu Cucurbita spp., hybridy žu Cyamopsis tetragonoloba 19

20 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Min. Min. Hmotnost Nejvyšší Min. hmotnost hmotnost vzorku na Latinský název povolená hmotnost laborator základního vegetační druhu hmotnost zkušebního ního zkušebního zkoušku partie vzorku 1) vzorku vzorku kg g g g g/ks žu Deschampsia flexuosa žu Desmodium intortum žu Desmodium uncinatum žu Digitaria , eriantha žu Dichanthium aristatum žu Dichondra micrantha žu Ehrharta calycina žu Elymus lanceolatus žu Elymus trachycaulus žu Elytrigia elongata žu Eragrostis curvula žu Eragrostis tef žu Chamaecrista rotundifolia žu Chloris gayana žu Ipomoea aquatica žu Kummerowia stipulacea žu Kummerowia striata žu Lablab purpureus žu Lagenaria siceraria žu Lespedeza juncea žu Leucaena leucocephala Listia bainesii (dříve Lotononis bainesii) žu Lolium rigidum žu Lotononis bainesii viz Listia bainesii žu Luffa aegyptica žu Macroptilium atropurpureum žu Macroptilium

21 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Min. Min. Hmotnost Nejvyšší Min. hmotnost hmotnost vzorku na Latinský název povolená hmotnost laborator základního vegetační druhu hmotnost zkušebního ního zkušebního zkoušku partie vzorku 1) vzorku vzorku kg g g g g/ks lathyroides žu Macrotyloma axillare žu Macrotyloma uniflorum žu Medicago italica žu Medicago littoralis žu Medicago polymorpha žu Medicago rugosa žu Medicago scutellata žu Medicago truncatula žu Melilotus indicus žu Melilotus officinalis žu Melinis ,5 5 - minutiflora žu Mormordica charantia žu Mucuna pruriens žu Neonotonia wightii žu Ornithopus compressus žu Ornithopus sativus žu Panicum antidotale žu Panicum coloratum žu Panicum maximum žu Panicum virgatum žu Pascopyrum smithii žu Paspalum dilatatum žu Paspalum notatum žu Paspalum plicatulum žu Paspalum scrobiculatum žu Paspalum urvillei žu Paspalum

22 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie 22 Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks virgatum žu Pennisetum clandestinum žu Pennisetum glaucum žu Piptatherum miliaceum žu Poa secunda , žu Psathyrostachys juncea žu Pseudoroegneria spicata žu Psophocarpus tetragolobus žu Pueraria lobata žu Pueraria phaseoloides žu Setaria sphacelata žu Schizachyrium scoparium Solanum hybrids Solanum spp žu Sorghastrum nutans žu Sorghum halepense žu Sorghumxalmum žu Stylosanthes guianensis žu Stylosanthes hamata žu Stylosanthes humilis žu Stylosanthes scabra žu Trifolium glomeratum žu Trifolium hirtum žu Trifolium lappaceum žu Trifolium michelianum žu Trifolium semipilosum žu Trifolium squarrosum žu Trifolium subterraneum žu Trifolium vesiculosum žu Urochloa

23 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší povolená hmotnost partie Min. hmotnost laborator ního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku Min. hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost vzorku na vegetační zkoušku 1) kg g g g g/ks mosambicensis žu Vicia benghalensis žu Vicia narbonensis žu Vigna angularis žu Vigna marina žu Vigna mungo žu Vigna radiata žu Vigna subtarranea žu Vigna unguiculata žu Zoysia japonica ) 2) 3) Hmotnosti vzorku na vegetační zkoušku jsou uvedeny jen pro ty druhy, které jsou vyjmenovány ve Vyhlášce č. 61/11 Sb. Hmotnost vzorku pro vstupní / výstupní vegetační zkoušku. V závorkách jsou uvedené hmotnosti podle pravidel ISTA, jsou-li odlišné od hmotností ES. ČÁST B: Seznam druhů, hmotností partií a velikostí laboratorních vzorků sadby Český název druhu Latinský název druhu Nejvyšší hmotnost partie Nejmenší hmotnost laboratorního vzorku Minimální hmotnost vzorku na vegetační zkoušku kg kg nebo ks ks Sadba brambor Solanum tuberosum 110 hlíz kg - mechanický rozbor Cibulová sazečka, Alium cepa, 80 cibulí kg šalotka A. ascalonicum Česnek Alium sativum cibulí 1 cibulí 23

24 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 ČÁST C: Seznam druhů, hmotností partií a velikostí laboratorních vzorků stromů a keřů Český název druhu Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorního vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Malus sargentii Broskvoň obecná Prunus persica semen 500 semen Hrušeň Pyrus spp Jabloň Malus spp.(kromě M sargentii, M. sylvestris) Jabloň lesní Malus sylvestris Jeřáb Sorbus spp Líska obecná Corylus avellana plodů 500 plodů Peckovice (HTS 0 g) Prunus spp Peckovice (HTS 0 g) Prunus spp semen 500 semen Růže Rosa spp Střemcha obecná Prunus padus Střemcha pozdní Prunus serotina Třešeň ptačí Prunus avium

25 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 ČÁST D: Seznam druhů, hmotností partií a velikostí laboratorních vzorků květin a léčivých bylin Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Abutilon xhybridum Achillea ,5 clavennae Achillea ,5 filipendulina Achillea ,5 ptarmica Achillea ,5 umbellate Adonis vernalis Ageratum ,5 houstonianum Agrimonia eupatorai Alcea rosea Althaea hybrids Althaea officinalis Alyssum argenteum Alyssum montanum Amaranthus caudatus Amaranthus Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g cruentus Amaranthus hybridus Amaranthus tricolor Amberboa moschata Ammobium alatum Anagallis arvensis Anchusa azurea Anchusa capensis Anemone coronaria Anemone pulsatilla Anemone sylvestris Angelica archangelica Antirrhinum ,5 majus Aquilegia alpina Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Aquilegia canadensis Aquilegia chrysantha Aquilegia xcultorum Aquilegia vulgaris Arabis alpina Arabis xarendsii Arabis blepharophylla Arabis caucasica Arabis procurrens Arabis scopoliana Arctotis stoechadifolia Armeria maritima Artemisia ,5 absinthium Artemisia ,5 25

26 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g dracunculus Artemisia ,5 maritima Artemisia ,5 vulgaris Asclepias tuberosa Asparagus aethiopicus Asparagus plumosus Aster alpinus Aster amellus Aster dumosus Aubrieta deltoidea Aurinia saxatilis Bassia scoparia Begonia ,1 Begonia ,1 xtuberhybrida Bellis perennis ,5 Brachyscome ,3 iberidifolia Briza maxima Browallia viscosa ,5 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Brunnera macrophylla Calceolaria ,1 xherbeohybrida Calceolaria ,1 polyrrhiza Calendula officinalis Callistephus chinensis Campanula ,2 carpatica Campanula fragilis Campanula ,5 garganica Campanula ,2 glomerata Campanula lactiflora Campanula ,6 medium Campanula ,2 persicifolia Campanula portenschlagian a ,5 Campanula Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g pyramidalis Campanula rapunculus Celosia argentea Centaurea benedicta Centaurea cyanus Centaurea gymnocarpa Centaurea imperialis Centaurea macrocephala Centaurea montana Centaurea ragusina Cerastium tomentosum Chelidonium majus Chrysamthemu m indicum Clarkia amoena Clarkia pulchella

27 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Clarkia unguiculata Cleome hassleriana Cobaea scandens Coix lacrymajobi Coleostephus multicaulis Consolida ajacis Consolida regalis Convolvulus tricolor Coreopsis basalis Coreopsis lanceolata Coreopsis maritima Coreopsis tinctoria Cosmos bipinnatus Cosmos sulphureus Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Cyclamen persicum Cymbalaria ,2 muralis Cynoglossum amabile Dahlia pinnata Datura metel Datura stramonium Deplhinium xbelladonna Deplhinium cardinale Deplhinium xcultorum Deplhinium formosum Deplhinium grandiflorum Dianthus barbatus Dianthus caryophyllus Dianthus chinensis Dianthus deltoides ,5 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Dianthus plumarius Digitalis lanata Digitalis ,2 purpurea Dimorphotheca pluvialis Dimorphotheca tragus Doronicum orientale Dorotheanthus ,5 bellidiformis Echinacea purpurea Echinops ritro Echium candicans Echium plantagineum Erigeron ,5 speciosus Erysimum cheiri Erysimum xmarshallii Eschscholzia californica

28 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Fatsia japonica Ffreesia refracta Gaillardia aristata Gaillardia pulchella Galega officinalis Galeopsis segetum Gazania rigens Gentiana ,7 accaulis Geranium hybridy Gerbera jamesonii Geum coccineum Geum quellyon Gilia tricolor Glandularia canadensis Glebionis carinata Glebionis coronaria Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Glebionis segetum Gomphrena globosa Goniolimon tataricum Grevillea robusta Gypsophila elegans Gypsophila paniculata Gypsophila repens Helenium ,9 autumnale Helianthemum nummularium Helianthus debilis Heliopsis helianthoides Heliotropium arborescens Hesperis matronalis Heteranthemis viscidehirta Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Heuchera ,1 sanguinea Hibiscus trionum Hippeastrum hybridy Hypericum ,3 perforatum Hyssopus officinalis Iberis amara Iberis gibraltarica Iberis sempervirens Iberis umbellata Impatiens balsamina Impatiens walleriana Inula helenium Ipomoea alba Ipomoea purpurea Ipomoea quamoclit Ipomoea

29 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu tricolor Jacobaea maritima Kalanchloe blossfeldiana Kalanchloe crenata Kalanchloe globulifera Kniphofia uvaria Lathyrus latifolius Lathyrus odoratus Lavandula abgustifolia Lavatera trimestris Legousia speculumveneris Leonurus cardiaca Leontopodium nivale Leucanthemum maximum Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g , , , , , Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Leucanthemum vulgare Levisticum officinale Liatris pycnostachya Liatris spicata Lilium regale Limonium bellidifolium Limonium bonduellei Limonium gerberi Limonium sinuatum (hlavy) Limonium sinuatum (semena) Linaria ,2 bipartita Linaria ,4 maroccana Linaria ,2 vulgaris Linum flavum Linum Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g grandiflorum Linum narbonense Linum perene Lobelia ,1 cardinalis Lobelia erinus ,2 Lobularia maritima Lomelosia caucasica Lonas annua ,6 Lunaria annua Lupinus hartwegii Lupinus hybridy Lupinus nanus Lupinus polyphyllus Malcolmia maritima Malope trifida Marrubium vulgare Matricaria ,5 chamomilla Matthiola

30 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g incana Matthiola longipetala Melissa officinalis Mentha ,5 xpiperita Mimosa pudica Mimulus ,2 cardinalis Mimulus ,2 cupreus Mimulus ,2 xhybridus Mimulus luteus ,2 Mirabilis jalapa Moluccella laevis Myosotis hybridy Myosotis scorpioides Myosotis sylvatica Nemesia strumosa Nemesia Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g versicolor Nemophila maculata Nemophila menziesi Nepeta cataria Nicotiana alata ,2 Nicotiana ,2 xsanderae Nicotiana ,5 suaveolens Nierembergia ,5 hippomanica Nigella damascena Nigella hispanica Nigella sativa Oenothera macrocapra Osteospermum ecklonis Papaver ,5 alpinum Papaver ,5 glaucum Papaver nudicaule ,5 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Papaver orientale Papaver rhoeas ,5 Pelargonium Penstemon barbatus Penstemon hartwegii Penstemon hybridy Pericallis ,5 cruenta Perilla frutescens Petunia ,2 xatkinsiana Petunia xhybrida (viz Petunia xatkinsiana Phacelia campanularia Phlox drummondii Phlox paniculata Phlox subulata Pholistoma

31 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g auritum Physalis alkekengi Pimpinella major Pimpinella saxifraga Plectocephalus americana Plectranthus scutellarioides Portulaca ,3 grandiflora Primula auricula Primula ,5 denticulata Primula elatior Primula japonica Primula ,5 xkewensis Primula ,5 malacoides Primula ,5 obconica Primula praenitens Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Primula veris Primula vulgaris Psephellus dealbatus Psylliostachys suworowii Ranunculus asiaticus Reseda odorata Rheum palmatum Rhodanthe humboldtiana Rhodanthe manglesii Rhodanthe chlorocephala (zahrnuje i Helipterum roseum) Rudbeckia fulgida Rudbeckia hirta Ruta graveolens Saintpaulia ionantha ,1 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Salpiglossis sinuata Salvia coccinea Salvia farinacea Salvia officinalis Salvia patens Salvia pratensis Salvia sclarea Salvia splendes Salvia viridis Sanvitalia procumbens Saponaria calabrica Saponaria ocymoides Saponaria officinalis Scabiosa atropurpurea Schefflera elegantissima Schizanthus pinnatus Senecio cineraria ,5 31

32 Tab. 2.1 Hmotnosti partií a vzorků Datum účinnosti: červen 14 Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Senecio elegans ,5 Silene chalcedonica Silene coronaria Silene pendula Silybum marianum Sinningia ,2 speciosa Solanum giganteum Solanum laciniatum Solanum marginatum Solanum pseudocapsicum Stachys macrantha Tagetes erecta Tagetes patula Tagetes tenuifolia Tanacetum Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g achilleifolium Tanacetum cinerariifolium Tanacetum coccineum Tanacetum parthenium Thunbergia alata Thymus serpyllum Torenia fournieri Tripleurosperm um inodorum Tripleurosperm um maritimum Tropaeolum majus Tropaeolum peltophorum Tropaeolum peregrinum Vaccaria hispanica , , , , Latinský název druhu Max. hmotnost partie Min. hmotnost laboratorníh o vzorku Min. hmotnost základního zkušebního vzorku kg g g Valeriana officinalis Verbascum ,3 densiflorum Verbascum ,5 phlomoides Verbascum ,5 thapsus Verbena bonariensis Verbena hybridy Verbena rigida Vinca minor Viola cornuta Viola odorata Viola tricolor Xeranthemu annuum Xerochrysum bracteatum Zinnia elegans Zinnia haagena

33 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen Čistota osiva Cílem zkoušky čistoty je: a) stanovení hmotnostního složení základního zkušebního vzorku, ze kterého lze odvodit složení partie osiva, vyjádřené v procentech b) určení semen jiných rostlinných druhů a neškodných nečistot obsažených ve vzorku Základní zkušební vzorek se rozděluje do tří následujících složek (podílů): čisté osivo, semena jiných rostlinných druhů, neškodné nečistoty. Hmotnostní zastoupení každé z těchto částí se vyjádří v procentech z celkové navážky základního zkušebního vzorku. Všechny botanické druhy semen a každý druh přítomných neškodných nečistot se musí identifikovat, jak je to jen možné. Vyjádření jednotlivých rostlinných druhů nebo jednotlivých neškodných nečistot jako procento z celkové hmotnosti základního zkušebního vzorku se provádí pouze na dotaz žadatele nebo legislativních požadavků. Například procentuální zastoupení pýru Definice Čistá semena Semena odrůd zkoušeného druhu, uvedeného dodavatelem. Pod pojmem semena se rozumí všechny osivové jednotky bez ohledu na jejich morfologické třídění. Definice čistých semen podle jednotlivých druhů je uvedena v Tab Semena jiných rostlinných druhů Všechna semena, popřípadě jiné rozmnožovací orgány rostlin a rostlinných druhů jiných než semena zkoušeného druhu, která odpovídají zásadám hodnocení čistých semen Neškodné nečistoty Semenné jednotky, které nelze hodnotit jako čistá semena nebo semena jiných rostlinných druhů, která nesplňují kriteria hodnocení čistých semen a jiné příměsi (např. hrudky, kamínky apod.) Přístroje a pomůcky. Stereomikroskop Vhodné je použití stereomikroskopu se světlovodnými kabely k nasvícení semen a možné je použití i polarizačního filtru k prosvěcování a oddělování prázdných semen nebo chorobných útvarů. Prosvěcovací stolek s polarizační lupou k prosvěcování a oddělování prázdných semen nebo chorobných útvarů a hálek hlístic Analytické váhy Váha s přesností na tolik desetinných míst, aby bylo možné dodržet pravidlo v kap Profukovadlo trav Profukovadla jsou užívaná k oddělení lehké části vzorku (prázdná semena, prázdné kvítky, chmýří) od těžké části (čistá semena, jiné rostlinné druhy a těžké neškodné nečistoty) pomocí stejnoměrného proudu vzduchu. Velikost dílčího vzorku musí být úměrná průměru komory, ve které proudí vzduch, aby se zajistila rovnoměrnost proudění. Profukovadlo musí mít možnost regulovat proud vzduchu, aby šlo nastavit parametry dle profukované plodiny. Profukovadlo trav musí umožňovat: a) profukování za různého tlaku (stanovuje se za použití kalibračních vzorků) tak, aby to vyhovovalo zkoušeným druhům, 33

34 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 b) udržení stejnosměrného proudu vzduchu (laminární proudění) v celé trubici při všech požadovaných tlacích, c) rychlé nastavení požadovaného tlaku, které se musí pravidelně kontrolovat profouknutím kalibračního vzorku, d) přesné nastavení doby profukování. Profukování se používá u plodin lipnice luční (Poa pratensis), lipnice obecné (Poa trivialis) a srhy laločnaté (Dactylis glomerata). Ostatní pomůcky Lupa - 6 x zvětšující Pinzeta Stěrka (špachtle) Tácek nebo miska určený pro rozbory kulatých semen Sada sít s otvory různého průměru - pomůcka při rozboru čistoty k oddělení různých rostlinných druhů (směsi osiv), nečistot, zeminy a jiných drobných částeček před rozborem základního zkušebního vzorku Laboratorní postup Základní zkušební vzorek. Rozbor čistoty se provádí ze základního zkušebního vzorku připraveného metodou dělení ze vzorku laboratorního (v souladu s pravidlem 2.3.). Rozbor se může provádět s jedním základním zkušebním vzorkem předepsané hmotnosti, nebo se dvěma dílčími vzorky, které mají nejméně poloviční hmotnost a každý se připravuje samostatně. Základní zkušební vzorek (nebo dílčí vzorky) se musí před vlastní zkouškou čistoty zvážit v gramech s přesností na minimální počet desetinných míst (pravidlo 3.4). Rozbor se provádí pomocí stěrky na rovné hladké ploše, nejlépe na skle a v případě kulatých semen na tácku. Drobná semena se prohlížejí pod lupou nebo stereomikroskopem. U lipnice luční, lipnice obecné a srhy laločnaté se před vlastním rozborem provede metoda rovnoměrného profukování (viz kap. 3.2). U těchto druhů nesmí být velikost vzorku buď menší než hodnoty předepsané v tabulce 2.1, nebo musí odpovídat hmotnosti zhruba 2500 semenných jednotek Oddělování (separace). Základní zkušební vzorek se po zvážení rozděluje na tři podíly: čistá semena semena jiných rostlinných druhů neškodné nečistoty Při rozboru se musí každá součást vzorku prozkoumat okem, lupou nebo stereomikroskopem nebo použít předepsaný postup, například metodu rovnoměrného profukování nebo prosvěcování apod. Oddělování čistých semen se provádí podle viditelných charakteristických znaků semen, pomocí mechanických pomůcek nebo za použití tlaku tak, aby se neporušila klíčivost. V rámci uvedených podílů mohou být oddělovány a samostatně váženy specifické podíly s ohledem na požadavky jakosti osiva (např. z čistých semen oloupaná semena slunečnice, ze semen jiných rostlinných druhů jeden druh nebo druhy samostatně specifikované nebo z neškodných nečistot sklerocia a námel). Jsou-li odděleny specifické podíly čistých semen, musí být po zvážení opět vráceny a důkladně promíchány s podílem čistých semen, protože tento podíl je základem pro zkoušku klíčivosti. 34

35 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Prázdná semena trav se zjišťují prosvěcováním a pro snadnější oddělení drobných nečistot je možné použít pomocných sít. Pro rozbory lipnice luční, lipnice obecné a srhy laločnaté se používá metoda jednotného profukování. Po separaci se každá složka zváží v gramech na takový počet desetinných míst, jaký je nutný k výpočtu procentického zastoupení na jedno desetinné místo (článek 3.4.) Pokud je příliš složité rozlišit mezi dvěma druhy, pak se musí použít jedna z metod pro obtížně rozlišitelné druhy (kromě metod, které nejsou vhodné pro zkoušku čistoty viz kap. 8) Obtížně rozlišitelné druhy Je-li rozlišení mezi určitými druhy obtížné nebo nemožné, lze postupovat podle jedné z těchto možností: (a) Ve výsledku rozboru se uvede pouze rodový název a všechna semena tohoto rodu (to zn. např. semena rodu Lolium s osinami i bez osin) se zařadí do čistých semen; dodatečné informace se mohou uvést ve zprávě v rubrice další stanovení ; nebo (b) Vzájemně podobná semena se oddělí od ostatních složek a společně se zváží. Z této směsi se namátkově odebere nejméně 400 semen, nejlépe však 1000 semen; konečná separace se provede z tohoto vzorku a podíl každého druhu se stanoví podle hmotnosti. Z tohoto podílu lze vypočítat procentické zastoupení každého druhu v celém vzorku (článek ) Provádí-li se rozbor podle tohoto postupu, je nutno ve výsledku rozboru uvést všechny podrobnosti včetně počtu zkoumaných semen. Tento postup se zpravidla používá u vzorků lipnic, psinečků, jílků, kostřavy červené a ovčí a rodu Brassica, nebo podle uvážení laboranta Čistá semena Za čistá semena všech druhů s výjimkou trav a řep se považují: semena nepoškozená, normálně vyvinutá; semena nevyzrálá nebo zcela malá, scvrklá, lze-li je jednoznačně přiřadit ke zkoušenému druhu, pokud nelze zjistit, že jsou prázdná, a to okem, lupou, lehkým tlakem (mačkání nebo ohýbání se provádí tak, aby se nepoškodilo semeno a tím i klíčivost) nebo prosvěcováním; semena naklíčená a porostlá; zlomky semen a semena poškozená mechanicky nebo živočišnými škůdci, pokud je zachována část semene větší než polovina původní velikosti bez ohledu na to, zda obsahuje zárodek či nikoliv. U otvorů od živočišných škůdců (např. zrnokaz) je někdy obtížné určit, zda zachovaná část semen je větší než polovina. V tomto případě platí zásada: nedá-li se to pohotově určit, zařadí se poškozená semena do čistých. Při rozboru není nutné semena obracet, aby se zjistilo, zda jsou poškozená nebo mají-li ze spodu otvory; semena částečně nebo zcela oloupaná kromě zcela oloupaných semen brukvovitých a bobovitých; semena skvrnitá, chorobná a plesnivá kromě semen přeměněných ve sklerocia (např. námel), snětivé shluky (např. sněť mazlavá) a hálky háďátek; sterilní (prázdné) kvítky přisedlé k plným plodům u ovsa, prosa, béru, čiroku, Triticum icoccon a špaldové pšenice, které se neoddělují. U ovsa se dvě plná přisedlá semena oddělují, ale pokud je plný plod obklopen pluchou druhého vnějšího, tak se nevylupuje; dílčí plůdky spojené v celý plod (např. sléz) se od sebe oddělují a zbytky semeníku se zařadí do neškodných nečistot. Semena v luscích nebo tobolkách se vyluští a zbytky oplodí se zařadí do neškodných nečistot, pokud není uvedeno jinak; morfologické doplňky (např. osiny) na semenech některých druhů (PSD 15, 38, 46, 47 a 62) se ponechávají na semenech. Výskyt semen s morfologickými doplňky je hlášen podle legislativních požadavků nebo na žádost dodavatele. 35

36 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen Za čistá semena trav se považují: pluchaté plody obsahující obilku s endospermem. Přítomnost obilky se zjišťuje okem, lupou, lehkým tlakem (nesmí dojít k poškození semene), prosvěcováním (trojštět žlutavý, psárka luční, psinečky, lipnice, srha) nebo profukováním (lipnice luční, lipnice obecná a srha laločnatá); obilky nahé; pluchaté plody scvrklé, nevyzrálé. U jílků, kostřav a jejich kříženců a pýrů musí být velikost obilky nejméně jedna třetina délky plušky měřeno od báze stopečky; sterilní (prázdné) kvítky přisedlé k plným se u jílků, kostřav a jejich kříženců, lipnic, ovsíku vyvýšeného, srh, sveřepů, Chloris spp., medyňků, smělků a čiroků neoddělují. vícesemenné pluchaté jednotky (MSU multiple seed units) se nerozdělují a ponechají se v podílu čistých semen. Na základě požadavku žadatele se může u rodů s definicí čistých semen číslo 33 zvážit podíl MSU odděleně od čistých semen a výsledek se uvede do jiných stanovení; morfologické doplňky (např. osiny) na semenech některých druhů (PSD 15, 38, 46, 47 a 62) se ponechávají na semenech. Výskyt semen s morfologickými doplňky je hlášen podle legislativních požadavků nebo na žádost dodavatele; semena naklíčená a porostlá; semena poškozená, pokud je zachována část semene větší než polovina původní velikosti; semena chorobná a plesnivá kromě semen přeměněných ve sklerocia, snětivé shluky a hálky háďátek; U lipnice luční, lipnice obecné a srhy laločnaté se používá metody jednotného profukování. Tato metoda je povinná podle ISTA pravidel pro druhy Poa pratensis, Poa trivialis a Dactylis glomerata. Pro účely vystavení ČUL povinná není, pouze se doporučuje. Pracovní vzorek (: 1 g lipnice a 3 g srhy) se profukuje na standardním profukovadle. Tlak vzduchu se reguluje pomocí kalibračních vzorků vydaných ISTA. Síla proudu vzduchu se určuje pro Poa pratensis a Dactylis glomerata pomocí autorizovaných kalibračních vzorků. (Pro všeobecná profukovadla semen platí, že u odrůd s hmotností 1000 semen nižší než 0,35 g se hodnota nastavení pro Poa pratensis musí vynásobit 0,82 viz Tab. č.3a. Při profukování P. trivialis se musí hodnota profukovadla nastavená dle P. pratensis vždy vynásobit 0,82). Před kalibrací profukovadla a vlastním zkoušením musí být kalibrační i zkušební vzorek vystaven laboratorní podmínkám. Po kalibraci se zkušební vzorek vloží do nádobky s děrovaným dnem a profukuje se tři minuty. K čistým semenům se počítají tyto součásti těžkého podílu (zůstává ve spodní nádobce): 1. nepoškozené pluchaté plody, jednotlivé i vícesemenné jednotky zkoušeného druhu a nahé obilky, pokud nelze určit, že se jedná o jiný druh; 2. plody s houbovými útvary (námel) uzavřenými pluchou a pluškou; 3. plody a nahé obilky poškozené hmyzem, plesnivé, chorobné, včetně zkorkovatělých, bílých nebo ztrouchnivělých obilek; 4. mechanicky poškozené zlámané plody a obilky větší než polovina původní velikosti. Pokud nelze použít metodu rovnoměrného profukování kvůli chemickému ošetření vzorku, pak se zkouška čistoty provede ručně bez profukování, ale je nutné doplnit tyto okolnosti na protokol k výsledku zkoušky, tj.: Vzhledem k chemickému ošetření osiva nebylo možné vzorek profukovat, analýza proběhla ručně. Stejná věta musí následovat i u výsledku klíčivosti, tj.: Vzhledem k chemickému ošetření osiva, byla semena na zkoušku klíčivosti odebrány z podílu čistých semen, které nebyly profukovány). Týká se rozborů na ISTA certifikát. Tab. 3A: Seznam odrůd lipnice luční s průměrnou HTS menší než 0,35 g. Odrůda HTS (g) Balin 0,34 Compact 0,34 Julia 0,33 Limousine 0,33 36

37 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Enprima 0,32 Oxford 0,32 Ikone 0,31 Sobra 0,31 Pegasus 0,29 Platini 0,29 Slezanka 0,28 Mardona 0,27 Tommy 0,26 Lato 0,24 Harmony 0, Za čistá semena řep se považují: 1. U řepy víceklíčkové mechanicky neupravované: klubíčka bez ohledu na to, zda obsahují semeno, včetně připojených úlomků stonků nepřesahujících šířku klubíčka. Delší stonky se odlomí, zaznamenají se a zařadí do neškodných nečistot; zlomky klubíček, pokud obsahují semeno; semena s částečně nebo zcela odstraněným oplodím nebo osemením a zlomky těchto semen větší než polovina původní velikosti; 2. U řepy víceklíčkové mechanicky upravované: semena nebo obroušená klubíčka, nelze-li pouhým okem zjistit, že jsou zcela prázdná; zlomky semen s částečně nebo zcela odstraněným osemením větší než polovina původní velikosti; 3. U řepy geneticky jednoklíčkové (neupravované a mechanicky upravované) zlomky klubíček včetně připojených úlomků stonků nepřesahujících šířku klubíčka, nelze-li pouhým okem zjistit, že jsou zcela prázdná. Delší stonky se odlomí, zaznamenají se a zařadí do neškodných nečistot; semena s částečně nebo zcela odstraněným oplodím nebo osemením a zlomky těchto semen větší než polovina původní velikosti; 4. U všech řep: semena naklíčená a porostlá semena chorobná a plesnivá Pokud se v rámci čistých semen vyskytne některý podíl v takové míře, že by mohl značně ovlivnit klíčivost, je vhodné stanovit jej početně ze 400 čistých semen (např. u obilovin semena porostlá nebo s vytlučenými zárodky) Neškodné nečistoty K neškodným nečistotám všech druhů vyjma trav a řep patří: semena a zlomky semen zkoušeného druhu a jiných rostlinných druhů, které nelze zařadit mezi čistá semena a semena jiných rostlinných druhů: 1. semena, u nichž je možné s jistotou určit, že jsou prázdná (nedestruktivním stanovením); 2. zlomky semen poloviční a menší; 3. semena a zlomky semen brukvovitých a bobovitých a čeledí Berberidaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Taxaceae, Taxanodiaceae se zcela odstraněným osemením. U čeledi Fabaceae (Leguminosae) se do neškodných nečistot počítají všechny půlky 37

38 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 osiva, bez ohledu na přítomnost osy zárodku kořínku a nadzemní části a bez ohledu na přítomnost osemení; 4. u čeledi Poaceae prázdné samostatné kvítky nebo prázdné klásky. Sterilní (prázdné) kvítky přisedlé k plným plodům, které se oddělují. U ovsů, Triticum dicoccon a špaldové pšenice a čiroků se přisedlé sterilní kvítky neoddělují a patří k čistým semenům. různé morfologické doplňky a obaly semene, např. oplodí, které k semenu dle definice čistých semen nepatří. Pokud morfologické doplňky a obaly nepatří k definici čistých semen u zkoumaného druhu, pak se od semene oddělí a přiřadí se do podílu neškodných nečistot. jiné příměsi: zemina, písek, kamínky, sláma, stonky, listy, houbové útvary (námel a jiná sklerocia, snětivé shluky), hálky háďátek, živočišní škůdci apod. Výskyt sklerocií, snětivých shluků a živočišných škůdců se uvádí ve výsledku rozboru Zbytky oplodí přischlé na semenech nebo stonky přirostlé k semenům není třeba odstraňovat, pokud jsou hmotnostně bezvýznamné. Jestliže mohou značně ovlivnit podíl nečistot je třeba je odstranit a zvážit K neškodným nečistotám trav patří: semena a zlomky semen zkoušeného druhu a jiných rostlinných druhů, které nelze zařadit mezi čistá semena a semena jiných rostlinných druhů: 1. zlomky semen poloviční a menší; 2. prázdné samostatné kvítky nebo prázdné klásky všech trav. Sterilní (prázdné) kvítky přisedlé k plným plodům, které se oddělují. U jílků, kostřav a jejich kříženců, lipnic, ovsíku vyvýšeného, srh, sveřepů, Chloris spp., medyňků a smělků se přisedlé sterilní kvítky neoddělují a patří k čistým semenům; 3. plody pýru plazivého, jílků, kostřav a jejich kříženců s obilkou nedosahující jedné třetiny délky plušky, měřeno od báze stopečky; 4. semena kokotice křehká, často zvětšená, šedá až bílá. Při použití jednotné profukovací metody u lipnice luční, lipnice obecné a srhy laločnaté k neškodným nečistotám dále patří: 5. z lehkého podílu: všechny pluchaté plody a obilky lipnice luční, lipnice obecné a srhy laločnaté; 6. Ostatní semena (včetně jiných druhů lipnic ve vzorku P.pratensis nebo P.trivialis), stonky, stopečky, písek aj. musí být klasifikované buď jako neškodné nečistoty nebo jako jiné rostlinné druhy definované dle PSD pro určitý druh. Pokud vzorek lipnice obsahuje jiné plodné pluchaté plody např. Poa compressa, pak je nutné prohlédnout celý vzorek pod zvětšením. Pokud jsou ve vzorku přítomné tyto problematické pluchaté plody v menším rozsahu, tj. cca do 3 %, pak je snazší oddělit tyto druhy jak v lehkém, tak v těžkém podílu, a vypočítat jejich procentické zastoupení dle hmotnosti. Pokud je jiných lipnic ve vzorku P. pratensis nebo P. trivialis více, tj. cca 3 5 %, pak může laborant zvolit alternativní metodu pro těžko rozlišitelné druhy ( b)). 7. z těžkého podílu: pluchaté plody s námelem přesahujícím špičku pluchatého plodu, zlámané plody a obilky poloviční nebo menší než polovina původní velikosti a jiné druhy, které nesplňují požadavky čistých semen jak zkoušeného druhu, tak příměsi; 8. Jiné rostlinné druhy (včetně jiných lipnic), stopky, stonky, písek aj. musí být označeny buď jako neškodné nečistoty nebo jiné rostlinné druhy; jiné příměsi: zemina, písek, kamínky, sláma, stonky, listy, houbové útvary (námel a jiná sklerocia, snětivé shluky), hálky háďátek, živočišní škůdci apod. Výskyt sklerocií, snětivých shluků a živočišných škůdců se uvádí ve výsledku rozboru. 38

39 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Nečistoty, které se velikostí, tvarem nebo hmotností odlišují od zkoušeného vzorku, mohou ovlivnit výsledek zkoušky. Problémy mohou způsobovat např. kamínky, velké obiloviny nebo pecky atp. ve vzorku drobných semen. Pokud se jedná o plodiny rozdílné velikosti, pak se odstraní pomocí sít a přesévání z celého laboratorního vzorku nebo z pracovního vzorku, který musí být alespoň desetkrát větší než je předepsaná hmotnost pro danou plodinu. Vlastní zkouška čistoty se provede z takto vyčištěných semen. Nečistoty zachycené na sítech se hlásí podle K neškodným nečistotám řep patří: semena a zlomky semen zkoušeného druhu a jiných rostlinných druhů, které nelze zařadit mezi čistá semena a semena jiných rostlinných druhů; zlomky semen poloviční a menší; zlomky klubíček řepy pokud neobsahují semeno; prázdná klubíčka řepy víceklíčkové a řepy geneticky neupravované i mechanicky upravované; jiné příměsi: zemina, písek, kamínky, sláma, stonky, listy, houbové útvary (námel a jiná sklerocia, snětivé shluky), hálky háďátek, živočišní škůdci apod. Výskyt sklerocií, snětivých shluků a živočišných škůdců se uvádí ve výsledku rozboru Semena jiných rostlinných druhů Do podílu jiných rostlinných druhů se zahrnují semena odpovídající zásadám hodnocení čistých semen. Výjimku tvoří: semena lipnice luční, lipnic obecné a srhy laločnaté (posuzují se bez profukování) a vícesemenné jednotky trav se rozdělují na plná semena (jiný rostlinný druh) a na prázdná (neškodné nečistoty), pýr plazivý, jílky, kostřavy a jejich kříženci, jejichž obilky musí dosahovat alespoň do jedné třetiny délky plušky měřeno od báze stopečky, jinak se zařazují do neškodných nečistot, semena kokotice, jsou-li křehká, často zvětšená, šedá až bílá zařazují se do neškodných nečistot. Pro semena jiných rostlinných druhů platí, že semena v luscích se vyluští a zbytky oplodí se zařadí do neškodných nečistot. Pro druhy a rody, které nejsou v tabulce a nemají stanovenou definici čistých semen, musí platit všeobecná pravidla definice čistých semen (viz 3.3.3) Vážení Každý podíl základního zkušebního vzorku se zváží v gramech na předepsaný počet desetinných míst, který závisí na hmotnosti základního zkušebního vzorku: Hmotnost vzorku v gramech Počet desetinných míst méně než až 9, až 99, až 999, a více Výpočet a vyjadřování výsledků Jeden základní zkušební vzorek Zkouška na přírůstek nebo ztrátu hmotnosti během rozboru. 39

40 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Hmotnosti všech podílů, z nichž se skládá základní zkušební vzorek, se sečtou a tento součet se nesmí odchylovat o více než 5% od původní navážky zjištěné při přípravě zkušebního vzorku před vlastní zkouškou. Je-li rozdíl vetší, musí se zkouška opakovat Výpočet Procenta jednotlivých podílů se počítají na jedno desetinné místo. Základem výpočtu je součet hmotností podílů, nikoli původní hmotnost základního zkušebního vzorku. Hmotnostní podíly jiných částí než jsou čistá semena, jiné rostlinné druhy a neškodné nečistoty (např. MSU, hmotnostní podíl daných druhů) mohou být uváděny pouze na zvláštní požadavek žadatele nebo dle požadavků vyhlášky Dva poloviční základní zkušební vzorky Zkouška na přírůstek nebo ztrátu hmotnosti během rozboru. Hmotnosti všech podílů, z nichž se skládají oba poloviční základní zkušební vzorky, se sečtou a tento součet se nesmí odchylovat o více než 5% od původních navážek provedených před vlastní zkouškou. Je-li rozdíl větší, musí se zkouška opakovat Výpočet U každého polovičního základního zkušebního vzorku se vypočítají procentická zastoupení jednotlivých podílů na dvě desetinná místa. Základem výpočtu je součet hmotností podílů v každém polovičním vzorku, nikoli původní hmotnosti základních zkušebních vzorků. Pro každý podíl se vypočítá průměr z procentických podílů polovičních základních zkušebních vzorků. Výsledky se u všech podílů porovnají s hodnotou přesnosti (kapitola 15, tab. 3.1.), která stanoví nejvyšší přípustný rozdíl mezi polovičními základními zkušebními vzorky. Jsou-li všechny podíly v rámci tolerancí, považuje se průměr za správný výsledek. V tomto případě se sečtou hmotnosti podílů obou dílčích vzorků a procenta se vypočítají dle a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo dle postupu Zkouška rozptylu mezi oběma polovičními pracovními vzorky. Je-li některý podíl mimo hodnotu přesnosti, analyzují se další dva poloviční vzorky (nejvýše však čtyři dvojice), až se získá dvojice, jejíž podíly nepřesahují hodnotu přesnosti. Všechny dvojice, jejichž rozdíl vykazuje hodnotu větší než je dvojnásobek hodnoty přesnosti, se vyloučí. Procenta podílů se pak počítají jako vážený průměr podílů všech zbývajících dvojic Dva nebo více základních zkušebních vzorků V případě, že je nezbytné opakovat zkoušku základního zkušebního vzorku, platí jako nejvyšší povolený rozdíl dvou stejných podílů obou rozborů hodnota shodnosti uvedená v kapitole 15, tab Zkouška rozptylu mezi vzorky. Jestliže překročí rozdíl mezi výsledky příslušnou hodnotu shodnosti, zkouší se ještě jeden zkušební vzorek. Jestliže se nejvyšší a nejnižší výsledek navzájem neliší o více než dvojnásobek hodnoty shodnosti, uvádí se vážený průměr všech tří hodnot. Takto je možné postupovat, pokud nedošlo k chybě a odchylka není způsobena běžnou variabilitou vzorku. Jinak se výsledek vzorku s chybou vyloučí Obtížně rozlišitelné druhy Obsahuje-li vzorek podobná semena dvou nebo více druhů, popř. odrůd, oddělí se semena s podobnými znaky a zváží se. Z této směsi se odebere 400 až 1000 semen a provede se podrobný rozbor. Podíl každého druhu se zváží. Ze získaných navážek se přepočítá podíl každého druhu na celý vzorek: hmotnost semen druhu A A% = x P1 celková hmotnost 400 až 1000 semen 40

41 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 kde A = druh podobný zkoušenému P1 = počáteční procento čistých semen Procento semen druhu A se připočte k procentu semen jiných druhů, které bylo stanoveno při zkoušce čistoty a které nezohledňuje těžko oddělitelné druhy. Procento čistých semen se pak o stejnou hodnotu sníží, aby celkový součet při zkoušce čistoty činil opět 100% Výpočet nežádoucího vlivu jednotlivých nečistot na celkový výsledek Pro postup popsaný ve článku , pokud hmotnost m (g) byla vybraná ze vzorku o hmotnosti M (g) a pokud následná čistota vyčištěného vzorku byla stanovená jako P 1 (%) čistých semen, N 1 (%) neškodných nečistot a JRD 1 (%) jiných rostlinných druhů, pak je konečné procento čistých semen vypočítané následujícím způsobem: Podíl čistých semen: M m P 2 = P 1 M M = původní hmotnost vzorku, který byl vyčištěný od nečistot, které by mohly zkreslit konečný výsledek. m = hmotnost nečistot, které by mohly zkreslit výsledek. Podíl neškodných nečistot: M m N 2 = N 1 + D M 1 D 1 = (m 1 /M) 100 m 1 = hmotnost nečistot, které by mohly zkreslit konečný výsledek a které byly hodnoceny jako neškodné nečistoty. Podíl jiných rostlinných druhů: JRD 2 = JRD 1 M m M + D 2 D 2 = (m 2 /M) 100 m 2 = hmotnost nečistot, které by mohly zkreslit konečný výsledek a které byly hodnoceny jako jiné rostliny druhy. (Zkontrolujte: P 2 + N 2 + JRD 2 = 100 %) 3.6. Oznamování výsledků Hmotnost základního zkušebního vzorku Pokud hmotnost základního zkušebního vzorku přesahuje hmotnost stanovenou ve sloupci 5 v tabulce 2.1 o více než 10 %, uvádí se ve výsledku rozboru skutečná hmotnost zkoušeného vzorku Zaokrouhlování Výsledek zkoušky čistoty se uvádí na jedno desetinné místo, součet všech podílů musí být 100 %, není-li součet požadovaných 100% (99,9 nebo 100,1) přidá se k největšímu podílu (zpravidla k čistým semenům) 0,1% nebo se z tohoto podílu 0,1% ubere. Pokud je nutná oprava o více než 0,1 %, jedná se zřejmě o početní chybu, kterou je nutné vyhledat a opravit. Podíl menší než 0,05% se označuje jako stopy a nezapočítává se, hodnoty 0,05 až 0,14 se zaokrouhlují na 0,1%. 41

42 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen Zapisování výsledků Procentické zastoupení podílu čistých semen, semen jiných rostlinných druhů a neškodných nečistot se musí uvádět na místech, která jsou pro jejich zápis ve výsledcích rozboru určena. Jestliže je výsledek u některé složky roven nule, zapisuje se jako 0,0. Pokud se některé stanovení neprovádělo uvede se ve výsledku označení N nebo nest. jako nestanoveno. Na základě požadavku žadatele nebo na základě legislativních požadavků lze uvést výsledky stanovení určitých prvků vzorku jako např. určitého druhu neškodných nečistot nebo semen určitého rostlinného druhu, vícesemenných pluchatých jednotek (MSU) nebo semen s křidélky, chmýřím atp. Procentický podíl neškodných nečistot a jiných rostlinných druhů se ve výsledku rozboru uvede v rubrice složení neškodných nečistot a semena jiných rostlinných druhů. Výsledky stanovení ostatních prvků vzorku se uvedou v rubrice další stanovení. Mimo jiné lze také rozdělit jiné rostlinné druhy na kategorii plevelné a kulturní rostliny a uvede se v dalších stanoveních jako procento hmotnosti. Výsledky se uvádějí v procentech s přesností na jedno desetinné místo. 42

43 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Příloha 1 Tabulka 3: Definice čistých semen (PSD pure seed definition) Číslo definice čistých semen (PSD) je uvedeno v Tab. 3 sloupec 4. Rody, považované za těžce sypatelné druhy, jsou označeny písmenem C v příslušném sloupci z důvodů určení správného sloupce v Tab. tolerancí. Detailní popisy PSD jsou uvedeny v Příloze 2. Struktury popsané v PSD jsou klasifikovány jako čistá semena. Přípojné aparáty nejsou klasifikovány jako čistá semena, pokud na ně speciálně neodkazuje PSD. Následuje slovníček pojmů, které se u definic PSD vyskytují. Definice těžce sypatelných semen: Těžce sypatelné rozptýlené jednotky jsou jednotky, které kvůli své struktuře a textuře: 1. pravděpodobně přilnou jedna k druhé nebo k jiným objektům (vzorkovacímu zařízení, tkaným taškám, dělidlům, atd.); 2. mohou zachycovat ostatní semena nebo se jinak chytat semen 3. nemohou být snadno čištěny, míchány a vzorkovány Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Africká fialka Saintpaulia Gesneriaceae 10 Akácie, kapinice Acacia Fabaceae (Leguminosae) 50 Aksamitník Tagetes Asteraceae (Compositae) 4 C Ambroň Liquidambar Hamamelidaceae 48 C Andělika, děhel Angelica Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Arálie Aralia viz Schefflera a Fatsia Arálka, prorada Fatsia Araliaceae 10 C Artyčok Cynara Asteraceae (Compositae) 4 Astra Callistephus Asteraceae (Compositae) 1 Astrebla Astrebla Poaceae (Gramineae) 41 C Axonopus Axonopus Poaceae (Gramineae) 36 C Barvínek Vinca Apocynaceae 10 Batolka Claytonia Portulacaceae 10 Bavlník Gossypium Malvaceae 12 C Bazalka Ocimum Lamiaceae (Labiatae) 18 Bedrník Pimpinella Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Begónie Begonia Begoniaceae 10 Bělotrn Echinops Asteraceae (Compositae) 26 C Benedikt Cnicus Asteraceae (Compositae) 4 C Bér Setaria Poaceae (Gramineae) 36 C Blahovičník Eucalyptus/Corymbia Myrtaceae 60 C Bojínek Phleum Poaceae (Gramineae) 28 C Borovice druhy) (ostatní Pinus II. (ostatní druhy) Pinaceae 47 43

44 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Borovice bahenní a Pinus I. (P. palustris, P. Pinaceae 51 C borovice tuhá rigida) (pouze) Brambořík Cyclamen Primulaceae 10 Brslen Euonymus Celastraceae 10 Brukev, řepka Brassica Brassicaceae (Cruciferae) 11 Brutnák Borago Boraginaceae 18 C Břínek Lonas Asteraceae (Compositae) 4 C Bříza Betula Betulaceae 53 C Budělník Amberboa Asteraceae (Compositae) 4 C Buk Fagus Fagaceae 57 C Bytel, letní Bassia Chenopodiaceae 2 C cypřišek Cedr Cedrus Pinaceae 51 C Celer, miřík Apium Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Cesmína Ilex Aquifoliaceae 56 Citlivka Mimosa Fabaceae (Leguminosae) 11 Cizrna Cicer Fabaceae (Leguminosae) 11 Cypřiš Cupressus Cupressaceae 49 C Cypříšek Chamaecyparis Cupressaceae 49 C Časovka Rhodanthe (viz Helipterum) Čekanka Cichorium Asteraceae (Compositae) 4 C Černucha Nigella Ranunculaceae 10 Česnek Allium Alliaceae 10 Česnekovník Cedrela Meliaceae 48 C Čičorka Securigera Fabaceae (Leguminosae) 21 Čilimník Cytisus Fabaceae (Leguminosae) 50 Čimišník Caragana Fabaceae (Leguminosae) 11 Čiroček Sorghastrum Poaceae (Gramineae) 42 C Čirok Sorghum Poaceae (Gramineae) 42 C Čistec Stachys Lamiaceae (Labiatae) 18 Čočka Lens Fabaceae (Leguminosae) 11 Čtyřboč, špenát Tetragonia Aizoaceae 19 novozélandský Devaterník Helianthemum Cistaceae 10 Dichondra Dichondra Convolvulaceae 10 Dimorfoteka Dimorphotheca Asteraceae (Compositae) 8 C Divizna Verbascum Scropulariaceae 10 Dlouhatec Lablab Fabaceae (Leguminosae) 11 Dlužicha Heuchera Saxifragaceae 10 C Dochan, vousatec Pennisetum Poaceae (Gramineae) 43 C Dračík Penstemon Scrophulariaceae 10 C 44

45 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Drchnička Anagallis Primulaceae 10 Dřezovec Gleditsia Fabaceae (Leguminosae) 11 Dřín Cornus Cornaceae 55 Dub Quercus Fagaceae 57 Durman Datura Solanaceae 10 Fazol Phaseolus Fabaceae (Leguminosae) 11 Fenykl Foeniculum Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Fiala Matthiola Brassicaceae (Cruciferae) 11 C Frézie Freesia Iridaceae 10 Gazánie, úborovka Gazania Asteraceae (Compositae) 4 C Gerbera Gerbera Asteraceae (Compositae) 4 C Gloxínie Gloxinia viz Sinningia Habr Carpinus Betulaceae 57 C Hadí mord, černý Scorzonera Asteraceae (Compositae) 4 C kořen Hadinec Echium Boraginaceae 18 C Hajnička, Nemophila Hydrophyllaceae 10 C luhomílek Heřmánek Matricaria Asteraceae (Compositae) 1 C Hlaváč Scabiosa/Lomelosia Dipsacaceae 6 C Hlaváček Adonis Ranunculaceae 4 Hledík Antirrhinum Scophulariaceae 10 C Hledíkovka Nemesia Scrophulariaceae 10 C Hloh Crataegus Rosaceae 56 Hlošina Elaeagnus Elaeagnaceae 57 Hořčice (mimo Sinapis Brassicaceae (Cruciferae) 11 sareptské a černé) Hořec Gentiana Gentianaceae 10 C Housenkovec Beckmannia Poaceae (Gramineae) 34 C Hrách Pisum Fabaceae (Leguminosae) 11 Hrachor Lathyrus Fabaceae(Leguminosae) 11 C Hrušeň Pyrus Rosaceae 10 Huseník Arabis Brassicaceae (Cruciferae) 11 Hvězdnice Aster Asteraceae (Compositae) 4 Hvězdník Hippeastrum Amaryllidaceae 10 Hvozdík Dianthus Caryophyllaceae 10 C Chejr Cheiranthus Brassicaceae (Cruciferae) 11 Chrpa Centaurea/Plectocephalus/ Asteraceae (Compositae) 4 C Psephelus Chryzantéma, Chrysanthemum Asteraceae (Compositae) 1 C kopretina Chřest Asparagus Asparagaceae 10 Ibérka Iberis Brassicaceae (Cruciferae) 11 45

46 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Ibišek Abelmoschus Malvaceae 10 Ibišek Hibiscus Malvaceae 10 Jablečník Marrubium Lamiaceae (Labiatae) 18 Jabloň Malus Rosaceae 10 Jahodník Fragaria Rosaceae 1 Jalovec Juniperus Cupressaceae 11 Janeba Heliopsis Asteraceae (Compositae) 1 Janovec Sarothamnus (viz Cytisus) Jasan Fraxinus Oleaceae 52 C Javor Acer Aceraceae 52 C Jazylka Salpiglossis Solanaceae 10 Ječmen HHordeum Poaceae (Gramineae) 62 Ječmenice Pseudoroegneria Poaceae (Gramineae) 28 C Jedle Abies Pinaceae 51 C Jedlovec Tsuga Pinaceae 51 C Jestřabina Galega Fabaceae (Leguminosae) 11 Jetel Trifolium Fabaceae (Leguminosae) 11 Ježatka Echinochloa Poaceae (Gramineae) 36 C Jílek Lolium Poaceae (Gramineae) 33 C Jilm Ulmus Ulmaceae 52 C Jinan Ginkgo Ginkgoaceae 10 Jírovec Aesculus Hippocastanaceae 10 Jiřina Dahlia Asteraceae (Compositae) 9 C Jitrocel Plantago Plantaginaceae 10 Jižňanka Ehrharta Poaceae (Gramineae) 29 C Jutovník Corchorus Tiliaceae 10 Kakost Geranium Geraniaceae 17 Kalanchoe Kalanchoe Crassulaceae 10 C Kalina Viburnum Adoxaceae 55 Kalužnice Eleusine Poaceae (Gramineae) 61 Kamzičník Doronicum Asteraceae (Compositae) 4 C Kaštanovník Castanea Fagaceae 57 Katrán Crambe Brassicaceae (Cruciferae) 23 Kdouloň Cydonia Rosaceae 10 Kejklířka Mimulus Scrophulariaceae 10 Kerblík Anthriscus Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Klanokvět Schizanthus Solanaceae 10 Klejicha Asclepias Asclepiadaceae 10 C Kmín Carum Apiaceae (Umbelliferae) 15 Kokarda Gaillardia Asteraceae (Compositae) 4 C 46

47 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Kolenec Spergula Caryophyllaceae 10 Komonice Melilotus Fabaceae (Leguminosae) 21 Koniklec Pulsatilla Ranunculaceae 4 C Konopí Cannabis Cannabaceae 4 Konopice Galeopsis Lamiaceae (Labiatae) 18 Kopr Anethum Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Kopretina Leucanthemum Asteraceae (Compositae) 1 C Kopyšník Hedysarum Fabaceae (Leguminosae) 11 Koriandr Coriandrum Apiaceae (Umbelliferae) 15 Korunkovník Coleostephus Asteraceae (Compositae) 1 C Kosmatec Dorotheanthus Aizoaceae 10 Kostřava Festuca Poaceae (Gramineae) 33 C Koukol Agrostemma Caryophyllaceae 10 Kozí brada Tragopogon Asteraceae (Compositae) 4 C Kozinec Astragalus Fabaceae (Leguminosae) 11 Kozlíček Valerianella Valerianaceae 25 C Kozlík Valeriana Valerianaceae 7 C Krásenka Cosmos Asteraceae (Compositae) 4 C Krásnoočko Coreopsis Asteraceae (Compositae) 8 C Kravinec Vaccaria Caryophyllaceae 10 Krvavec Sanguisorba Rosaceae 3 C Kuklík Geum Rosaceae 4 C Kukuřice Zea Poaceae (Gramineae) 40 Lagenárie, Lagenaria Cucurbitaceae 10 kalabasa Laskavec Amaranthus Amaranthaceae 10 Lebeda Atriplex Chenopodiaceae 2 Len Linum Linaceae 10 Lesknice Phalaris Poaceae (Gramineae) 29 C Lespedézie Lespedeza Fabaceae (Leguminosae) 22 Leucéna, akácie Leucaena Fabaceae (Leguminosae) 11 Levandule Lavandula Lamiaceae (Labiatae) 18 Libeček Levisticum Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Lichořeřišnice Tropaeolum Tropaeolaceae 16 Lilek Solanum Solanaceae 10 Lilie Lilium Liliaceae 10 C Liliovník Liriodendron Magnoliaceae 52 C Limonka Limonium Plumbaginaceae 27 C Limonka Psylliostachys Plumbaginaceae 27 C Lípa Tilia Tiliaceae 57 C 47

48 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Lipnice (kromě Poa (ne bulbosa) Poaceae (Gramineae) 41 C lipnice cibulkaté) Lipnice cibulkatá Poa bulbosa Poaceae (Gramineae) 63 C Líska Corylus Betulaceae 57 Lnice Linaria Scrophulariaceae 10 C Lnička Camelina Brassicaceae (Cruciferae) 11 Lobelka Lobelia Campanulaceae 10 C Locika Lactuca Asteraceae (Compositae) 4 C Lokanka Clarkia Onagraceae 10 Lopuch Arctium Asteraceae (Compositae) 4 Lufa Luffa Cucurbitaceae 10 Lupina Lupinus Fabaceae (Leguminosae) 11 Luštěnice Cleome Capparidaceae 10 Mahónie Berberis Berberidaceae 50 Mák Papaver Papaveraceae 10 Máta Mentha Lamiaceae (Labiatae) 18 Mateřídouška Thymus Lamiaceae (Labiatae) 18 Meduňka Melissa Lamiaceae (Labiatae) 18 Medyněk Holcus Poaceae (Gramineae) 35 C Melinis Melinis Poaceae (Gramineae) 36 C Meloun vodní, Citrullus Cucurbitaceae 10 lubenice Měsíček Calendula Asteraceae (Compositae) 1 C Měsíčnice Lunaria Brassicaceae (Cruciferae) 11 Mestelice, kaján Cajanus Fabaceae (Leguminosae) 11 Metlice Deschampsia Poaceae (Gramineae) 28 C Milička Eragrostis Poaceae (Gramineae) 28 Mnohokvět Kniphofia Asphodelaceae 10 C Modřín Larix Pinaceae 51 C Mochyně Physalis Solanaceae 10 Molučenka Moluccella Lamiaceae (Labiatae) 18 Moruše Morus Moraceae 57 Moskytka Bouteloua Poaceae (Gramineae) 42 C Mračňák Abutilon Malvaceae 16 Mrkev Daucus Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Muškát Pelargonium Geraniaceae 17 Mydlice Saponaria Caryophyllaceae 10 Náprstník Digitalis Scrophulariaceae 10 Nerenka Arctotis Asteraceae (Compositae) 4 C Nestařec Ageratum Asteraceae (Compositae) 4 C Netvařec Amorpha Fabaceae (Leguminosae) 22 48

49 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Netýkavka Impatiens Balsaminaceae 10 Nevadlec Celosia Amaranthaceae 10 Nocenka Mirabilis Nyctaginaceae 1 Obpupoš, Mucuna Fabaceae (Leguminosae) 11 dlouhatec Okurka Cucumis Cucurbitaceae 10 Olše Alnus Betulaceae 53 C Oman Inula Asteraceae (Compositae) 4 C Oregáno Origanum Lamiaceae (Labiatae) 18 Orlíček Aquilegia Ranunculaceae 10 Ostálka Zinnia Asteraceae (Compositae) 9 C Osteospermum Osteospermum Asteraceae (Compositae) 8 C Ostrokvět Cenchrus Poaceae (Gramineae) 43 C Ostropestřec Silybum Asteraceae (Compositae) 4 Ostrožka Consolida Ranunculaceae 10 C Otočník (lidově Heliotropium Boraginaceae 18 C "vanilka") Oves Avena Poaceae (Gramineae) 33 C Ovsík Arrhenatherum Poaceae (Gramineae) 35 C Pabuk Nothofagus Fagaceae 57 C Pajasan Ailanthus Simaroubaceae 52 C Pampeliška Taraxacum Asteraceae (Compositae) 4 C Pantoflíček Calceolaria Scrophulariaceae 10 Paprika Capsicum Solanaceae 10 Paskopyrum Pascopyrum Poaceae (Gramineae) 28 C Paspal Paspalum Poaceae (Gramineae) 36 C Pastinák Pastinaca Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Pazerav Calocedrus Cupressaceae 49 C Pazerav Libocedrus viz. Calocedrus Pelyněk Artemisia Asteraceae (Compositae) 1 Perila Perilla Lamiaceae (Labiatae) 18 Pestrovka Gomphrena Amaranthaceae 2 C Petržel Petroselinum Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Petúnie Petunia Solanaceae 10 Pilát Anchusa Boraginaceae 18 C Pískavice Trigonella Fabaceae (Leguminosae) 11 Plamenka Phlox Polemoniaceae 10 Platan Platanus Platanaceae 58 C Plesnivec Leontopodium Asteraceae (Compositae) 1 C Pobřežka Nierembergia Solanaceae 10 C Podzemnice Arachis Fabaceae (Leguminosae) 21 C 49

50 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Pohanka Fagopyrum Polygonaceae 2 C Poháňka Cynosurus Poaceae (Gramineae) 28 C Pomněnka Myosotis Boraginaceae 18 Pomněnkovec Brunnera Boraginaceae 18 C Potočnice Nasturtium Brassicaceae (Cruciferae) 11 Povíjnice Ipomoea Convolvulaceae 10 Praskavec Psophocarpus Fabaceae (Leguminosae) 11 Prériovka Schizachyrium Poaceae 42 C Proměnka Gilia Polemoniaceae 10 Proso Panicum Poaceae (Gramineae) 36 C Prstnatka Chloris Poaceae (Gramineae) 42 C Prvosenka Primula Primulaceae 10 Pryskyřník Ranunculus Ranunculaceae 4 C Psárka Alopecurus Poaceae (Graminenae) 34 C Psineček Agrostis Poaceae (Gramineae) 34 C Pšenice (kromě Triticum (kromě T.spelta a Poaceae (Gramineae) 40 pšenice špalda a T.dicoccon) pšenice dvouzrnka) pšenice špalda a Triticum spelta a Poaceae (Gramineae) 33 C pšenice dvouzrnka T.ddicoccon Ptačí noha Ornithopus Fabaceae (Leguminosae) 23 C Ptačí zob Ligustrum Oleaceae 10 C Pupalka Oenothera Onagraceae 10 Pýr Agropyron Poaceae (Gramineae) 28 C Pýr Elytrigia Poaceae (Gramineae) 28 C Pýrovník, Elymus Poaceae (Gramineae) 28 C ječmenka Rajče Solanum Solanaceae 10 C Reveň Rheum Polygonaceae 2 C Roketa Eruca Brassicaceae (Cruciferae) 11 Rosička Digitaria Poaceae (Gramineae) 36 C Routa Ruta Rutaceae 10 Rozmarýn Rosmarinus Lamiaceae (Labiatae) 18 Rožec Cerastium Caryophyllaceae 10 Rulík Atropa Solanaceae 10 Růže Rosa Rosaceae 57 Rýt Reseda Resedaceae 10 Rýže Oryza Poaceae (Gramineae) 38 C Rýženka Piptatherum Poaceae (Gramineae) 31 C Řebříček Achillea Asteraceae (Compositae) 1 50

51 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Ředkev druhy) (ostatní Raphanus (všechny ostatní druhy) Brassicaceae (Cruciferae) 11 Ředkev ohnice Raphanus raphanistrum Brassicaceae (Cruciferae) 23 Řepa Beta Chenopodiaceae 46 C Řepík Agrimonia Rosaceae 3 C Řepovník Rapistrum Brassicaceae (Cruciferae) 23 Řeřicha Lepidium Brassicaceae (Cruciferae) 11 Sasanka Anemone Ranunculaceae 4 C Saturejka Satureja Lamiaceae (Labiatae) 18 Sedmikráska Bellis Asteraceae (Compositae) 1 Sekvoj Sequoia Taxodiaceae 49 C Sekvojovec Sequoiadendron Taxodiaceae 49 C Sezam Sesamum Pedaliaceae 10 Silenka Silene Caryophyllaceae 10 Skalník Cotoneaster Rosaceae 56 Skočec Ricinus Euphorbiaceae 13 Slaměnka Ammobium Asteraceae (Compositae) 1 Sléz Malva Malvaceae 16 Slézovec Lavatera Malvaceae 16 Slézovka Malope Malvaceae 16 Slivoň Prunus Rosaceae 56 Sluncovka Eschscholzia Papaveraceae 10 Slunečnice Helianthus Asteraceae (Compositae) 4 Slzovka Coix Poaceae (Gramineae) 37 C Smělek Koeleria Poaceae (Gramineae) 33 C Smil Xerochrysum Asteraceae (Compositae) 4 C Smilek Rhodanthe Asteraceae (Compositae) 4 C Smolnička Lychnis Caryophyllaceae 10 Smrk Picea Pinaceae 47 C Sója Glycine Fabaceae (Leguminosae) 11 Sporýš, Verbena Verbena Verbenaceae 18 Srdečník Leonurus Lamiaceae (Labiatae) 18 Srha Dactylis Poaceae (Gramineae) 33 C Starček Senecio/Jacobaea Asteraceae (Compositae) 4 C Statice, limonka Statice (viz Limonium) Stračka Delphinium Ranunculaceae 10 C Stužkovec Desmodium Fabaceae (Leguminosae) 11 C Suchobýl Goniolimon Plumbaginaceae 27 C Suchokvět Xeranthemum Asteraceae(Compositae) 4 C Svazenka Phacelia Hydrophyllaceae 10 C 51

52 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Sveřep Bromus Poaceae (Gramineae) 33 C Světlice Carthamus Asteraceae (Compositae) 4 Svitel Koelreuteria Sapindaceae 10 Svlačec Convolvulus Convolvulaceae 10 Šabrej Cuminum Apiaceae (Umbelliferae) 15 C Šalvěj Salvia Lamiaceae (Labiatae) 18 Šater Gypsophila Caryophyllaceae 10 Šeřík Syringa Oleaceae 48 C Špenát Spinacia Chenopodiaceae 2 C Šrucha Portulaca Portulacaceae 10 Štědřenec Laburnum Fabaceae (Leguminosae) 11 Štírovník Lotus Fabaceae (Leguminosae) 11 Šťovík Rumex Polygonaceae 2 C Šuškarda Liatris Asteraceae (Compositae) 4 C Tabák Nicotiana Solanaceae 10 Tařice AAurinia Brassicaceae (Cruciferae) 11 C Tařice, tařinka Alyssum Brassicaceae (Cruciferae) 11 C Tařicovka Lobularia Brassicaceae (Cruciferae) 11 C Tařička Aubrieta Brassicaceae (Cruciferae) 11 Thunbergie Thunbergia Acanthaceae 10 Tis Taxus Taxaceae 50 Tisovec Taxodium Taxodiaceae 11 C Tolice Medicago Fabaceae (Leguminosae) 11 Tomka Anthoxanthum Poaceae (Gramineae) 29 C Topol Populus Salicaceae 12 C Topolovka Alcea Malvaceae 16 C Torénie Torenia Scrophulariaceae 10 Trávnička Armeria Plumbaginaceae 2 C Tritikále (žitovec) xtriticosecale Poaceae (Gramineae) 40 Trnovník Robinia Fabaceae (Leguminosae) 11 Trojštět Trisetum Poaceae( Gramineae) 28 C Troskut Cynodon Poaceae (Gramineae) 28 C Trýzel Erysimum Brassicaceae (Cruciferae) 11 Třapatka Echinacea Asteraceae (Compositae) 1 C Třapatka Rudbeckia Asteraceae (Compositae) 1 C Třeslice Briza Poaceae (Gramineae) 34 C Třezalka Hypericum Hypericaceae (Guttiferae) 10 Túje Thuja Cupressaceae 49 C Turan Erigeron Asteraceae (Compositae) 4 C Týk Tectona Verbenaceae 54 52

53 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Tykev Cucurbita Cucurbitaceae 10 Tykvice, lufa Momordica Cucurbitaceae 10 Úročník Anthyllis Fabaceae (Leguminosae) 11 Užanka Cynoglossum Boraginaceae 18 C Večernice Hesperis Brassicaceae (Cruciferae) 11 Večernička Malcolmia Brassicaceae (Cruciferae) 11 Vičenec Onobrychis Fabaceae (Leguminosae) 21 C Vigna Vigna Fabaceae (Leguminosae) 11 Vikev Vicia Fabaceae (Leguminosae) 11 Vilec Cobaea Polemoniaceae 14 C Viola Viola Violaceae 13 Vitálka Sanvitalia Asteraceae (Compositae) 5 C Vítečník Spartium Fabaceae (Leguminosae) 11 Vlaštovičník Chelidonium Papaveraceae 13 C Vousatice Andropogon Poaceae (Gramineae) 42 C Vousatka Bothriochloa Poaceae (Gramineae) 42 C Vousatka Dichanthium Poaceae (Gramineae) 42 C Vratič Tanacetum Asteraceae (Compositae) 1 C Vrba Salix Salicaceae 12 C Všelicha Brachyscome Asteraceae (Compositae) 5 Yzop Hyssopus Lamiaceae (Labiatae) 18 Záplevák Helenium Asteraceae (Compositae) 4 C Zářivka Godetia Onagraceae 10 Zelkova Zelkova Ulmaceae 59 C Zoysie Zoysia Poaceae (Gramineae) 39 C Zvěšinec Cymbalaria Scrophulariaceae 10 C Zvonek Campanula Campanulaceae 10 Zvoněnka Legousia Campanulaceae 10 Žito Secale Poaceae (Gramineae) 40 Aeschynomene Fabaceae (Leguminosae) 23 C Althaea Malvaceae 16 C Alysicarpus Fabaceae (Leguminosae) Brachiaria Poaceae (Gramineae) 36 C Browallia Solanaceae 10 Calopogonium Fabaceae (Leguminosae) 11 Cassia Fabaceae (Leguminosae) 11 Castalis Asteraceae (Compositae) 8 Catalpa Bignoniaceae 48 C Centrosema Fabaceae (Leguminosae) 11 Plectranthus Lamiaceae (Labiatae) 18 53

54 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Čeleď PSD Sypavost Crotalaria Fabaceae (Leguminosae) 11 Cryptomeria Taxodiaceae 49 C Cyamopsis Fabaceae (Leguminosae) 11 xfestulolium Poaceae (Gramineae) 33 C Glandularia Verbenaceae 18 Glebionis Asteraceae 1 C Grevillea Proteaceae 14 C Heteranthemis Asteraceae (Compositae) 1 C Chamaecrista Fabaceae (Leguminosae) 11 Listia Fabaceae (Leguminosae) 11 Macroptilium Fabaceae (Leguminosae) 11 Macrotyloma Fabaceae(Leguminosae) 11 Neonotonia Fabaceae (Leguminosae) 11 Nepeta Lamiaceae (Labiatae) 18 Pholistoma Hydrophyllaceae 10 C Psathyrostachys Poaceae (Gramineae) 28 C Pseudotsuga Pinaceae 51 C Pueraria Fabaceae (Leguminosae) 11 Pyrethrum viz Tanacetum Senna Fabaceae (Leguminosae) 11 Schefflera Araliaceae 10 Sinningia Gesneriaceae 10 Sophora Fabaceae (Leguminosae) Sorbus Rosaceae 10 Stylosanthes Fabaceae (Leguminosae) 24 C Taeniatherum Poaceae (Gramineae) 30 C Tripleurospermum Asteraceae (Compositae) 1 C Urochloa Poaceae (Gramineae) 36 C Příloha 2 Detail definicí čistých semen V této části jsou uvedeny stručné definice čistého osiva podle rodů, které si jsou botanicky blízké. Pro ně pak je uvedeno příslušné číslo a definice. Číslo definice čistého osiva (PSD). 1. Nažka, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným osemením/oplodím. 54

55 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen Nažka nebo hrozen, s nebo bez okvětí nebo stopky, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky nebo hroznu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Gomphrena: nažka s chlupatým okvětím nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. 3. Nažka s číškou (hypanthium) nebo bez ní, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným osemením/oplodím. 4. Nažka se zobánkem nebo bez něho, s chmýrem (pappus) nebo bez něho, s listenem nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 5. Nažka s křidélkem nebo bez něho, a/nebo s chmýrem nebo bez chmýru, a/nebo se štětinkou nebo bez ní, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 6. Nažka se zákrovem nebo bez něho, s kalichem nebo bez něho nebo se zobánkem nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 7. Nažka s péřovitým kalichem nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 8. Nažka s křidélkem nebo bez něj, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 9. Nažka se štětinkami nebo bez nich, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 10. Semeno s osemením nebo bez něho. 55

56 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s osemením nebo bez něho. 11. Semeno, pokud má připojenou alespoň část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud má připojenou alespoň část osemení. Semena a zlomky semen bez osemení se považují za neškodný materiál. Pro Fabaceae (Leguminosae): na rozpůlené dělohy se pohlíží jako na neškodné nečistoty bez ohledu na to, zda u nich je nebo není zárodek kořene a nadzemní části a/nebo připojená více než polovina osemení. 12. Semeno s osemením nebo bez něho, osemení s chloupky nebo bez nich. Upozornění: osemení s chloupky nebo bez nich. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s osemením nebo bez něho. 13. Semeno s osemením nebo bez něho, s míškem/masíčkem (strophiolum/caruncula) nebo bez něho. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s osemením nebo bez něho. 14. Semeno s osemením nebo bez něho, s křidélkem nebo bez něho. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s osemením nebo bez něho. 15. Poltivý nebo dělený plod (schizocarpium, mericarpium) se stopkou nebo bez ní (libovolné délky), pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek děleného plodu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím. Plody s částmi stopek delšími než je délka poltivého/děleného plodu se uvádějí na vyžádání zákazníka nebo dle požadavků legislativy ve zprávě v procentech, zaokrouhlené na minimálně 1 desetinné číslo, dle žádosti i více. 16. Dělený plod, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek děleného plodu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 17. Dělený plod se zobánkem nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek děleného plodu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 18. Oříšek, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek oříšku větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 19. Plody podobné oříšku, uzavřené v květních obalech, pokud není zřejmé, že neobsahují semeno. Zlomek plodu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 56

57 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením.. Lusk nebo část lusku s jedním semenem. Semeno, pokud na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud na něm zůstala část osemení. Semena a zlomky semen bez osemení se považují za neškodné nečistoty. Rozpůlené dělohy se považují za neškodné nečistoty bez ohledu na to, zda je k nim připojen základ kořínku a nadzemní části a/nebo více než polovina osemení. 21. Lusk se e jedním a více semeny, s kalichem nebo bez něho. Semeno, pokud na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud na něm zůstala část osemení Na semena a zlomky semen bez osemení se pohlíží jako na inertní materiál. Oddělené dělohy se považují za inertní bez ohledu na to, zda je k nim připojen základ kořínku a nadzemní části a /nebo více než polovina osemení. 22. Lusk s kalichem nebo bez kalichu nebo s listeny či bez listenů (bractea) s jedním semenem. Semeno, pokud na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud na něm zůstala část osemení. Semena a zlomky semen bez osemení se považují za neškodné nečistoty. Na rozpůlené dělohy se pohlíží jako na neškodné nečistoty, bez ohledu na to, zda je k nim připojen základ kořínku a nadzemní části a/nebo více než polovina osemení. 23. Jednosemenný díl lusku, struku (lomentum) nebo šešule (siliqua) se stonkem nebo bez něj, nebo s vrcholovým zobánkem nebo bez něj, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno, pokud na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud na něm zůstala část osemení. Ornithopus compressus: část lusku s jedním semen, s připojenými celými nebo částečnými prázdnými segmenty lusku nebo bez nich. Semeena a zlomky semen bez osemení se považují za neškodné nečistoty. Fabaceae: rozpůlené dělohy se považují za neškodné nečistoty bez ohledu na to, zda je k nim připojen základ kořínku a nadzemní části a/nebo více než polovina osemení. 24. Lusk se zobánkem nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno, pokud na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud na něm zůstala část osemení. Semena a zlomky semen bez osemení se považují za neškodné nečistoty. Na rozpůlené dělohy se pohlíží jako na neškodné nečistoty bez ohledu na to, zda je k nim připojen základ kořínku a nadzemní části a/nebo více než polovina osemení. 25. Suché nepukavé plody s jedním až třemi pouzdry, s kalichem nebo bez něho, nebo stopkou, nebo s částí stonku, pokud není zřejmé, že neobsahují semeno. Semeno s osemením nebo bez něho. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s osemením nebo bez něho. 26. Jednokvětá hlávka (strboul, capitulum), pokud není zřejmé, že neobsahuje nažku (semeno). Nažka s chmýrem nebo bez něho, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 27. Květenství se stopkou nebo bez ní, pokud není zřejmé, že neobsahuje žádné nažky (semena). Nažka s květním obalem nebo bez něj, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. 57

58 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Zlomek nažky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 28. Pluchatý plod s pluchou (lemma) a pluškou (palea), obsahující obilku (caryopsis), s osinou (arista) nebo bez osiny. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. (Elytrigia repens: pluchatý plod, jehož plucha a pluška obsahuje obilku o velikosti nejméně jedné třetiny délky plušky, měřeno od báze stopečky, s osinou nebo bez osiny). 29. Pluchatý plod s pluchou a pluškou obsahující obilku s přisedlými sterilními pluchami, s osinou nebo bez osiny. Pluchatý plod s pluchou a pluškou obsahující obilku. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. (Phalaris: včetně vyčnívajících prašníků, pokud jsou přítomny). 30. Vypuštěno 1. ledna Pluchatý plod s pluchou a pluškou obsahující obilku, s osinou nebo bez osiny. Zlomek pluchatého plodu větší než polovina původní velikosti, obsahující obilku. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. 32. Vypuštěno 1. července 1993; viz. definice čistého osiva (PSD) Pluchatý plod s pluchou a pluškou obsahující obilku s osinou nebo bez ní. (Festuca, Lolium, Festulolium: velikost obilky je nejméně jedna třetina délky plušky, měřeno od báze stopečky). Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti Pluchatý plod může být spojen s jedním přisedlým plodným nebo sterilním kvítkem nebo bez něho, za předpokladu, že přisedlý kvítek nedosahuje vrcholu plodného pluchatého plodu, nepočítaje v to osinu (obr. 1, útvary 1-4). Při použití postupu jednotného profukování. Semenné jednotky mohou sestávat z klásků nebo jejich částí s více než jedním pluchatým plodem. Takové útvary s plevami (gluma) nebo bez nich se nazývají vícesemenné pluchaté jednotky (MSU), jestliže jsou tvořeny těmito útvary: 1. jeden plný pluchatý plod s jedním přisedlým plodným nebo sterilním kvítkem, který dosahuje k vrcholu plného plodu nebo jej přesahuje, osiny v to nepočítaje (útvary 8-12). 2. jeden plný pluchatý plod s více než jedním přisedlým plodným a/nebo sterilním kvítkem jakékoliv délky (útvary 5-7). 3. jeden plný pluchatý plod s bazálně přisedlým sterilním kvítkem nebo plevami jakékoliv délky (útvary 13,14 a 15). Vícesemenné pluchaté jednotky se ponechávají se nerozdělují a zahrnují se do podílu čistého osiva. Na žádost žadatele lze uvést váhu a procento na protokol. Upozornění: pouze pro Triticum spelta a T. dicoccon, s připojenou částí stonku nebo bez ní. U Triticum spelta a T. dicoccon lze nalézt kombinace vícesemenných pluchatých plodů. Při rozboru čistoty se nerozdělují. 58

59 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 U vícesemenných jednotek rodu Avena s typem struktur 13, tam, kde plucha bazálního kvítku obaluje vnitřní fertilní kvítek, není třeba hovořit o vícesemenné pluchaté jednotce. Všechny ostatní struktury (5-12 a 14-15) se považují za vícesemenné pluchaté jednotky. Obr. 1 Klasifikace jednosemenných a vícesemenných jednotek.. Tečkovaná část představuje plné (fertilní) kvítky a bílá část představuje sterilní kvítky. jednosemenné plody vícesemenné pluchaté jednotky (MSU) 34. Klásek s plevami, pluchou a pluškou obsahující obilku, s osinou nebo bez ní. Pluchatý plod s pluchou a pluškou obsahující obilku, s osinou nebo bez ní. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Alopecurus: pluška chybí. 35. Klásek s plevami, pluchou a pluškou obsahující obilku, s přisedlým samčím kvítkem, s osinou nebo bez osiny. Pluchatý plod s pluchou a pluškou obsahující obilku, s osinou nebo bez ní. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Holcus: klásek s plevami, pluchou a pluškou, obsahující obilku, s přisedlým samčím kvítkem, s osinou nebo bez ní. 36. Klásek s plevami, pluchou a pluškou obsahující obilku s přisedlou sterilní pluchou. Kvítek s pluchou a pluškou obsahující obilku. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Axonopus: klásek s jednou plevou, pluchou a pluškou, obsahující obilku s přisedlou sterilní pluchou. Echinochloa a Melinis: přisedlá sterilní plucha s osinou nebo bez ní. Panicum a Digitaria: není třeba kontrolovat přítomnost obilky. 37. Klásky (jeden plodný*, dva sterilní), uzavřené v kulovitém obalu. *Upozornění: plodný klásek sestává z plev, pluchy a plušky obklopující obilku s přisedlou sterilní pluchou. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. 38. Klásek s plevami, pluchou a pluškou, obsahující obilku, včetně osiny bez ohledu na její velikost. Kvítek se sterilními pluchami nebo bez nich, s pluchou a pluškou obsahující obilku, včetně osiny bez ohledu na její velikost. Kvítek s pluchou a pluškou obsahující obilku, včetně osiny bez ohledu na její velikost. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. 59

60 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Semena s osinami delšími než je délka pluchatého plodu se uvádějí na vyžádání zákazníka nebo dle požadavků legislativy ve zprávě v procentech, zaokrouhlené na minimálně 1 desetinné číslo, dle žádosti i více. 39. Klásek s jednou plevou*, pluchou a pluškou obsahující obilku. První pleva chybí, druhá pleva zcela obaluje tenkou pluchu a plušku, pluška je někdy zakrnělá. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. 40. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. 41. Klásek s pluchou a pluškou obsahující obilku, s osinou nebo bez osiny, s přisedlým sterilním kvítkem. Kvítek s pluchou a pluškou obsahující obilku, s osinou nebo bez ní. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Při použití metody jednotného profukování (Poa pratensis, Poa trivialis) viz Astrebla: klásek a kvítek s obilkou nebo bez ní. 42. Klásek s plevami obsahující obilku se sklovitě průhlednou (hyalinní) pluškou nebo pluchami, segment (segmenty) stonku, stopečka (stopečky), osina (osiny), připojený sterilní nebo plný kvítek (kvítky). Kvítek s pluchou a pluškou, s osinou nebo bez ní. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Bouteloua, Chloris: není třeba zjišťovat, zda je přítomna obilka. 43. Svazeček nebo třapeček z 1-5 klásků* s obalem ze štětin (s příkrovem štětin), každý obsahující plevy, pluchy a plušky obsahující obilku. Kvítek s pluchou a pluškou obsahující obilku. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Cenchrus: třapeček nebo svazeček s obilkou nebo bez ní. 44. Vypuštěno 1. července Viz definice čistého osiva (PSD) Vypuštěno 1. července Viz definice čistého osiva (PSD) Hrozen nebo zlomek hroznu s připojeným stonkem, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než jedna polovina původní velikosti s oplodím/osemením částeečně/zcela odstraněným. Hrozny s úlomky stonků nebo listů, přesahujícími svou délkou největší rozměr hroznu, se uvádějí na vyžádání zákazníka nebo dle požadavků legislativy ve zprávě v procentech, zaokrouhlené na minimálně 1 desetinné číslo, dle žádosti i více. 47. Semeno bez křidélka nebo obalu za předpokladu, že na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti., bez křidélka nebo obalu, pokud na něm zůstala část osemení. Integumentum (obal) se vztahuje k pletivu, připojující křidélko k semeni. U čeledi Pinaceae s PSD 47 není obal úzce spjat se semenem a je většinou odstraněn spolu s křidélkem, ovšem pokud je obal s křidélkem stále spojený se semenem při zkoušce stanovení čistoty osiva, pak takovéto semeno je kategorizované jako s křidélkem a musí být ponecháno jak je; ani obal ani křidélko nesmí být odstraněno. Semeno s křidélkem (tj. semeno s obalem a s křidélkem 60

61 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 jakékoliv velikosti, nebo bez něj) musí být zvážené a uvedené ve výsledku odděleně od čistých semen. Po zvážení musí být čistá semena a semena s křidélkem smíchané pro odebrání reprezentativních 400 semen pro zkoušku klíčivosti. 48. Semeno s křidélkem (křidélky) nebo bez něho (nich), pokud není zřejmé, že neobsahuje zárodek, s osemením nebo bez něho. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje zárodek, s osemením nebo bez něho. Semena jsou normálně s křidélky, nejsou vážena odděleně a všechna jsou považována za čistá semena. 49. Semeno s křidélkem (křidélky) za předpokladu, že na něm zůstala část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti za předpokladu, že má část osemení. Semena jsou normálně s křidélky, nejsou vážena odděleně a všechna jsou považována za čistá semena. 50. Semeno s míškem nebo bez něho, za předpokladu, že má část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti za předpokladu, že má část osemení. 51. Semeno bez křidélka, s obalem (ale občas bez něho), za předpokladu, že má část osemení. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, bez křidélka, s obalem (ale občas bez něho), za předpokladu, že má část osemení. Integumentum (obal) se vztahuje k pletivu, připojující křidélko k semeni. U čeledi Pinaceae s PSD 51 je obal spojen nebo úzce spjat se semenem, vzácně odstraněn během zpracování, jelikož je nemožné ho vždy odstranit bez poškození semene. Proto semeno spojené nebo úzce spjaté s obalem je v takovémto přírodě řazené do kategorie čistých semen. Semena s křidélky (tj. semena se stále připojeným obalem a křidélkem) musí být zvážené a uvedené ve výsledku odděleně od čistých semen. Po zvážení musí být čistá semena a semena s křidélkem smíchané pro odebrání reprezentativních 400 semen pro zkoušku klíčivosti. 52. Křídlatá nažka s křidélkem (křidélky) nebo bez něho (bez nich). Zlomek křídlaté nažky větší než polovina původní velikosti. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Křídlaté nažky jsou normálně s křidélky, nejsou váženy odděleně a všechny jsou považované za čistá semena. 53. Křídlatá nažka s křidélky nebo bez nich, s utkvělými čnělkami nebo bez nich. Zlomek křídlaté nažky větší než polovina původní velikosti. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Část semene větší než polovina původní velikosti, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Křídlaté nažky jsou normálně s křidélky, nejsou váženy odděleně a všechny jsou považované za čistá semena. 54. Plod s kalichem nebo bez něho. Část plodu, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s osemením nebo bez něho. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s osemením nebo bez něj. 55. Peckovice, obsahující pecku. Pecka, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. 61

62 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Zlomek pecky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 56. Pecka, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek pecky větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 57. Ořech, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek ořechu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 58. Ořech (oříšek) s chloupky (vlásky, štětinami) nebo bez nich, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Zlomek ořechu (oříšku) větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že není přítomno semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 59. Ořech s květními obaly nebo bez nich, pokud není jasně patrné, že neobsahuje semeno. Zlomek ořechu větší než polovina původní velikosti, pokud není zřejmé, že neobsahuje semeno. Semeno s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s částečně nebo zcela odstraněným oplodím/osemením. 60. Semeno s osemením nebo bez něho. Zlomek semene větší než polovina původní velikosti, s osemením nebo bez něho. U mnoha rodů druhu Eucalyptus není možné s jistotou rozlišit semena od pestíků (= neoplodněná nebo zakrnělá vajíčka, která se nevyvinula ve zralá semena). V těchto případech a na požádání také u druhů, kde je rozlišení možné, lze použít zjednodušeného postupu, tak jak je popsán v 13. kapitole. Na certifikátu je třeba uvést náležitou informaci o použité metodě. 61. Kvítek s pluchou a pluškou, obsahující obilku. Obilka s oplodím nebo bez něj. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti, s oplodím nebo bez něj. 62. Kvítek s pluchou a pluškou obsahující obilku, včetně osiny bez ohledu na její velikost nebo bez ní, nebo s úlomkem stonku, bez ohledu na jeho velikost. Zlomek pluchatého plodu, obsahující obilku, větší než poloviny původní velikosti. Obilka. Zlomek obilky větší než polovina původní velikosti. Semena s osinou nebo zlomkem stonku delšími, než je délka pluchatého plodu, musí být zvážené a uvedené v souladu s kap Rozmnožovací cibulka nebo hlíza. Část cibulky nebo hlízy větší než polovina původní velikosti. 62

63 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 Příloha 3 Slovníček pojmů masíčka (caruncula) cibulka češule (hypanthium): chlup (vlas): chmýr (pappus): kalich (calyx, pl. calyces) klásek odvozené z míšku, malé integumentální výrůstky v oblasti jizvičky a výrůstky při poutku nebo švu (strophiolum) malá cibule, obvykle v úžlabí listu nebo se objevuje místo květů jako u Poa bulbosa, také hlíza kruhovitě, pohárkovitě nebo trubkovitě rozšířené květní lůžko, které obklopuje semeník a na němž vyrůstají lístky kališní (sepala), plátky korunní (petala) a tyčinky (stamen) jednobuněčný nebo vícebuněčný výrůstek na pokožce (epidermis) prstenec jemných, někdy péřovitých chloupků nebo šupin, které tvoří korunku nažky vnější květní obal, složený z kališních lístků (sepala) jednotka květenství trav, skládající se z jednoho nebo více pluchatých plodů, podepřených jednou nebo dvěma sterilními plevami. Pro účely této metodiky zahrnuje pojem klásek jak plodný pluchatý plod, tak i jeden nebo více přisedlých plodných nebo zcela prázdných pluchatých plodů nebo plev klubko (glomerulus) hustě nahloučené květenství mnohoramenného vrcholíku s květy téměř křidélko květní obaly (perianthium) listen (bractea) lusk (legumen) míšek, masíčko, poutko/šev (arillus, caruncula, strophiolum) nažka (achaenium) nepukavý (indehiscens) obilka (caryopsis) oplodí (pericarpium, obal plodu) oříšek (nux): osemení (testa) přisedlými nebo u Beta: část květenství plochý membránovitý výrůstek z plodu nebo semene okvětí, dva květní obaly (kalich a koruna) nebo kterýkoliv z nich redukovaný list nebo šupinovitý útvar v paždí květu nebo klásku trav pukavý suchý plod, zejména u Fabaceae (Leguminosae) masitý, často barevný obal nebo přívěsek na semeni, který se vyvíjí z vaječného poutka (funiculum) nebo ze spodní části semeníku (viz též caruncle strophiole), z vaječných obalů nebo klového otvoru (micropyle) suchý nepukavý jednosemenný plod, vzniklý přeměnou jednoho nebo více volných plodolistů (carpellum) (např. Ranunculaceae, Geum), přičemž se dá osemení odlišit od oplodí; příležitostně vzniká z více než jednoho plodolistu (Asteraceae - Compositae) vyvinul se jako výsledek redukce počtu semen a tím korelují ztráty aktivního otvírání plodů nahý plod trav, u něhož osemení přiléhá těsně s oplodím až se zdají být srostlé stěna plodu vzniká přeměnou pestíku nebo jen semeníku, případně i jiných částí květu (květní lůžko, květní obaly) uzavírající v sobě semena. Nepukavý plod vzniklý ze spodního synkarpního semeníku, z něž se vyvine pouze jediné semeno obal semene, vzniklé z integumentů (obalů) vajíčka osina (arista) tenká, rovná nebo zakřivená štětina. U trav: obvykle pokračování středního nervu pluch nebo plev pecka: sklerifikovaný endokarp peckovice (nebo v podobných útvarech vícesemenných plodů) peckovice (drupa): nepukavý jednosemenný plod se zdřevnatělým sklerenchymatickým oplodím (endokarpem) a dužnatými vnějšími vrstvami pleva (gluma) jeden ze dvou obyčejně sterilních listenů na bázi klásku trav plůdek (mericarpium): jednosemenný díl rozpadavého plodu 63

64 Kap. 3 Čistota osiva Datum účinnosti: červen 14 plodný (fertilis): plucha (lemma): pluchatý plod pluška (palea): poltivý plod (schizocarpium): pouzdro (loculus, pl. loculi): prašník (anthera) přisedlý: samčí květ: semenná jednotka: shluk, svazek, chomáč (fasciculus): sterilní: stonek, lodyha, stvol, stéblo, stopka: stopečka: strboul (hlávka, capitulum): šešule (siliqua): štětina s funkčními rozmnožovacími orgány (u pluchatých plodů trav: obsahující obilku) vnější (spodní) listen pluchatého plodu trav, nazývaný někdy též květní pleva nebo spodní či vnější pluška. Listen uzavírající obilku na vnější (dorsální) straně plucha a pluška obsahující pestík a tyčinky, anebo zralá obilka u Poaceae (Gramineae); pro účely Pravidel označuje termín pluchatý plod plodný kvítek s přídatnými sterilními pluchami nebo bez nich horní (vnitřní) listen pluchatého plodu trav, někdy nazývaný vnitřní nebo horní pluška. Listen uzavírající obilku na vnitřní (ventrální) straně suchý plod, který se ve zralosti dělí na dvě nebo více jednotek (plůdků, mericarpium) přihrádka semeníku, obsahující semeno část tyčinky produkující pyl, umístěná na vrcholu nitky (filamentum) beze stopky nebo stopečky květ obsahující pouze tyčinky běžně se vyskytující jednotka, sloužící k rozšiřování druhu semeny, např. nažky a podobné plody, dvounažky, pluchaté plody atd., tak jak jsou definovány pro každý rod nebo druh v Definicích čistých semen květenství typu vidlan s větévkami a květními stopkami silně zkrácenými a se vzpřímenými květy. bez funkčních rozmnožovacích orgánů; (pro pluchaté plody trav: bez obilky) stopka jakéhokoliv rostlinného orgánu stopka každého jednotlivého květu v květenství husté květenství obvykle přisedlých kvítků pukavý suchý dvoukarpelový plod, ze dvou plodolistů, poltící se dvěma chlopněmi, např. Brassiceceae (Cruciferae) tuhý chlup (vlas); někdy bývá na konci osiny, je-li ohnutá vaječný obal obal vajíčka, z něhož se vyvíjí slupka semene nebo osemení (obvykle jsou (integument): přítomny dva obaly) vřeténko (rhachilla): druhotné vřeteno (sekundární rhachis) zejména u trav osa nesoucí pluchatý plod. vřeteno (rhachis, pl. pokračováním stonku v květenství, z kterého vyrůstají květní stopky nebo rhachides): přisedlé květy zákrov, obal prstenec listenů nebo štětin kolem báze květenství (involucrum): zákroveček druhotný zákrov, často kolem nahloučených květů (involucellum): zárodek, klíček mladá rostlina uložená v semeni (embryo): zobánek (rostrum): dlouhé, zašpičatělé prodloužení plodů 64

65 Kap. 4 Určení semen JRD, choroboplodných útvarů a živoč. škůdců Datum účinnosti: červen Určení semen jiných rostlinných druhů, choroboplodných útvarů a živočišných škůdců Předmětem zkoušky je zjištění počtu semen jiných rostlinných druhů popř. choroboplodných útvarů a živočišných škůdců ve vzorku o hmotnosti předepsané v Tab. 2.1 (tato hmotnost odpovídá cca semen). Na základě požadavků legislativy nebo žadatele se určí, zda se ve vzorku stanoví počet všech jiných rostlinných druhů nebo pouze konkrétních druhů Definice Mezi jiné rostlinné druhy patří všechna semena, která nespadají do druhu (popř. rodu, nelze-li makroskopicky určit přesněji) deklarovaného žadatelem. Při určování jiných rostlinných druhů je třeba nahlížet na definici čistých semen pro daný rod (druh) Úplná zkouška Při úplné zkoušce se zjišťuje výskyt všech semen jiných rostlinných druhů, choroboplodných útvarů a živočišných škůdců z celého zkušebního vzorku (kromě prachu podobným semenům např. druhů Orobanche záraza, a Striga). Určování Orobanche se provádí pouze na žádost žadatele. Podrobný popis, který uvádí postup pro určení zárazy (Orobanche), je popsán v ISTA Rules Neúplná zkouška Neúplná zkouška je omezena na stanovení výskytu pouze určitých druhů semen (na základě vyhlášky nebo požadavků žadatele) v celém zkušebním vzorku Zkrácená zkouška Při zkrácené zkoušce se zkouší pouze část zkušebního vzorku, nejméně však jedna pětina. Ve vzorku se zjišťuje výskyt všech jiných rostlinných druhů, choroboplodných útvarů a živočišných škůdců Zkrácená - neúplná zkouška Zkouška je omezena na hledání pouze určitého druhu (nebo druhů) v části zkušebního vzorku, nejméně však v jedné pětině Přístroje a pomůcky Stěrka (špachtle) Stereomikroskop Lupa - 6 x zvětšující Pinzeta Profukovadlo Tácek nebo miska určený pro rozbory kulatých semen Sada sít s otvory různého průměru - pomůcka při rozboru čistoty k oddělení různých rostlinných druhů, nečistot, zeminy a jiných drobných částeček před rozborem základního zkušebního vzorku Laboratorní postup Zkušební vzorek Při stanovení příměsí podle počtu se bere v úvahu i počet semen určitého druhu zjištěných v základním zkušebním vzorku při rozboru čistoty. V takovém případě se stanovení jiných rostlinných druhů provádí pouze z dodatkového vzorku, jehož hmotnost se určí následovně: 65

66 Kap. 4 Určení semen JRD, choroboplodných útvarů a živoč. škůdců Datum účinnosti: červen 14 hmotnost dodatkového zkušebního vzorku = hmotnost zkušebního vzorku hmotnost základního zkušebního vzorku V případě, že se neprovádí zkouška čistoty, stanovují se jiné rostlinné druhy ve zkušebním vzorku o hmotnosti předepsané v Tab Dle požadavků legislativy nebo žadatele se určí typ zkoušky (úplná/neúplná zkouška viz 4.1), u vzorků obtížně určitelných druhů nebo s vysokým obsahem příměsi jiných rostlinných druhů se může snížit hmotnost zkušebního vzorku, nejméně však na jednu pětinu předepsané hmotnosti (zkrácená zkouška viz 4.1) Determinace V dodatkovém zkušebním vzorku se hledají buď semena všech jiných rostlinných druhů, choroboplodných útvarů a živočišných škůdců nebo jen semena druhů, které žádá žadatel nebo je předepisuje vyhláška. Pokud je na základě žadatele hledání omezeno pouze na výskyt určitých druhů (bez požadavků na početní stanovení), zkoušení může být zastaveno, pokud bylo nalezeno jedno nebo více semen jednoho nebo všech uvedených druhů. Zjišťování příměsi semen jiných rostlinných druhů se provádí semenářskou stěrkou nebo pinzetou na hladké ploše (na skle), v případě kulatých semen na tácku. Drobná semena se prohlížejí pod lupou nebo stereomikroskopem. Pro usnadnění zkoušky je možné použít sít s kruhovými otvory různé velikosti. Není-li možné určit s jistotou druh nalezených semen, povoluje se uvést ve výsledku rozboru pouze rodový název Výpočet a vyjadřování výsledků Výsledek se uvádí jako počet skutečně zjištěných semen jiných rostlinných druhů, choroboplodných útvarů nebo živočišných škůdců ve skutečně zkoušeném množství. Dodatečně může být počet semen přepočítán na jednotku hmotnosti (např. na 1000 g). Opakuje-li se z nějakého důvodu stanovení jiných rostlinných druhů, pak se výsledek uvádí jako součet všech nalezených jiných rostlinných druhů, choroboplodných útvarů nebo živočišných škůdců v celkové zkoušené hmotnosti všech opakování. Pro zjištění, jestli jsou hodnoty dvou stanovení z jedné nebo z různých laboratoří na stejném vzorku ve shodnosti, je třeba použít tabulky shodnosti kapitola 15 tab Vzájemně srovnávané zkušební vzorky musí mít přibližně stejnou hmotnost a hodnota shodnosti se vztahuje na skutečnou analyzovanou hmotnost, nikoli na stav po přepočtu např. na 1000 g Oznamování výsledků Ve výsledku rozboru se uvede skutečná hmotnost zkoušeného vzorku osiva zaokrouhlená na minimální počet desetinných míst (viz kap. 3.4.). Dále se uvede jméno a počet semen zjištěných jiných rostlinných druhů při zkoušce, choroboplodných útvarů nebo živočišných škůdců. Ve výsledku rozboru musí být uvedeno, zda se jedná o úplnou, neúplnou, zkrácenou nebo zkrácenou neúplnou zkoušku. Není-li možné určit s jistotou druh nalezených semen, povoluje se uvést ve výsledku rozboru pouze rodový název (např. jílek). 66

67 Kap. 4 Určení semen JRD, choroboplodných útvarů a živoč. škůdců Datum účinnosti: červen 14 Pokud bylo v analyzovaném vzorku alespoň semen avšak hmotnost vzorku byla nižší než v tabulce 2.1, pak se na protokol uvede skutečná hmotnost vzorku a toto prohlášení: Zkouška byla provedena na semenech. Zpravidla se výsledky uvádějí jako počet kusů příměsi ve zkoušené hmotnosti. Ale na žádost dodavatele se mohou výsledky vyjádřit například jako hmotnost zjištěných semen nebo počet semen na kilogram. 67

68 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 5 Klíčivost osiva Cílem zkoušky klíčivosti je stanovit maximální schopnost dané partie osiva klíčit. Podmínky zkoušení klíčivosti osiva jsou stanoveny tak, aby výsledky rozborů byly reprodukovatelné v rozmezí stanovených hodnot přesnosti dle kapitoly 15, tab. 5.1., 5.2., Definice Klíčivost Klíčivost osiva stanovená laboratorní zkouškou je schopnost semen poskytnout v optimálních podmínkách za stanovenou dobu maximální počet normálně vyvinutých klíčních rostlin, u nichž je předpoklad, že v příznivých podmínkách v půdě se vyvinou v normální rostliny Zdvojený test Zdvojený test se provádí u některých druhů stromů a keřů, pro které jsou předepsané dvě metody, a uvádějí se výsledky obou testů Souběžný test Pokud je pro nějaký druh v tab. 5 uvedeno více metod stanovení klíčivosti, lze vzorek zkoušet souběžně oběma metodami a oznamuje se nejlepší výsledek Procento klíčivosti Procento klíčivosti: udává ve výsledku rozboru početní podíl semen, která ve stanovených podmínkách a ve stanovené době (tab. 5) vytvořila normální klíční rostlinu Hlavní části klíční rostliny Klíčenec (záleží na zkoušeném druhu) se skládá z kombinace následujících částí rostliny, které jsou nezbytné pro správný vývoj rostliny. - kořenový systém (primární kořen, v některých případech seminální nebo sekundární kořeny); - výhon (hypokotyl, epikotyl, u některých Poaceae mezokotyl, výhonový pupen); - děložní listy (jeden, dva i více); - koleoptile (u všech Poaceae); - primární listy (u některých Fabaceae) Pravidlo 50 % Pravidlo 50 % se využívá při hodnocení děložních listů a primárních listů. Tkáň děložních listů: Klíčenec je hodnocen jako normální, pokud je alespoň polovina nebo větší část tkáně děložního listu funkční. Klíčenec je hodnocen jako abnormální, pokud více než polovina tkáně děložního listu chybí, je nekrotická, shnilá nebo odbarvená. Primární listy: Primární listy musí být hodnoceny u druhů jako fazol. Klíčenec je hodnocen jako normální, pokud je alespoň polovina nebo větší část tkáně primárního listu funkční. Klíčenec je hodnocen jako abnormální, pokud více než polovina tkáně primárního listu chybí, je nekrotická, shnilá nebo odbarvená. Pravidlo 50 % se nepoužívá, pokud jsou děložní listy nahnilé nebo nekrotické ve dvou místech připojení na výhonovou osu, nebo pokud je tkáň okolo výhonového pupenu nebo přímo výhonový 68

69 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 pupen nekrotický nebo shnilý. Takový klíčenec je hodnocen jako abnormální, nehledě na to, v jakém stavu jsou děložní nebo primární listy. Klíčenec je považován jako abnormální i v tom případě, že je jedno místo připojení děložního listu na výhonovou osu nekrotické nebo nahnilé a druhá děloha nebo primární list není intaktní. V případě, že je jedno místo připojení děložního listu na výhonovou osu nekrotické nebo nahnilé a druhá děloha je zcela nepoškozená, klíčenec se hodnotí jako normální s lehkou vadou Normální klíčenec Normální klíčenec je klíčenec, který vykazuje schopnost trvale se vyvíjet v normální rostlinu, pokud se pěstuje v půdě dobré kvality a za příznivých vlhkostních, teplotních a světelných podmínek. Aby byl klíčenec klasifikován jako normální, musí vyhovovat jedné z těchto kategorií: 1. Neporušení klíčenci: klíčenci s dobře vyvinutými, úplnými, přiměřeně velkými a zdravými hlavními částmi. 2. Klíčenci s malými vadami: klíčenci, kteří vykazují malé vady hlavních částí, je-li jejich vývoj uspokojivý a vyvážený, srovnatelný s vývojem neporušených klíčenců v téže zkoušce. 3. Klíčenci se sekundární infekcí: klíčenci napadení patogeny (houbami, bakteriemi) z jiných zdrojů než z mateřského semene, jinak vyhovující kategorii neporušených klíčenců, nebo klíčenců s malými vadami Abnormální (vadný) klíčenec Abnormální klíčenec je klíčenec, který není schopen se vyvinout v normální rostlinu, je-li pěstován v půdě dobré kvality a za příznivých vlhkostních, teplotních a světelných podmínek. Jako abnormální se klasifikují tito klíčenci: 1. Poškození klíčenci: klíčenci, kterým chybí kterákoli z hlavních částí nebo jsou tak závažně poškozeni, že nelze očekávat vyvážený vývoj. 2. Deformovaní a nevyvážení klíčenci: klíčenci slabě vyvinutí nebo s fyziologickými poruchami nebo takoví, jejichž hlavní části jsou deformovány nebo nejsou vzájemně rovnoměrně vyvinuty. 3. Shnilí klíčenci: klíčenci, kteří mají kteroukoli ze svých hlavních částí napadenou chorobami nebo uhnilou v důsledku primární infekce (tj. pocházející z mateřského semene), že to brání normálnímu vývoji Jednotky osiva s více klíčky Jednotky osiva, které jsou schopné vytvořit více než jednoho klíčence Nevyklíčená semena Semena, která nevyklíčila do konce zkušebního období, když byla zkoušena za podmínek, jež uvádí tabulka 5, se klasifikují takto: 1. Tvrdá semena: semena, která zůstanou tvrdá až do konce zkušebního období, protože nepřijala vodu. 2. Svěží nevyklíčená semena: semena, která i po vhodné zvláštní přípravě k přerušení dormance do konce předepsané zkušební doby nevyklíčila, avšak na rozdíl od tvrdých semen zbobtnala, zůstala zdravá a pevná a mají schopnost se vyvinout v normální rostliny. 3. Mrtvá semena: semena, která na konci zkušebního období nezůstala ani tvrdá ani svěží nevyklíčená, tj. semena nebo jejich části se silně narušeným zárodkem nebo bez zárodku a semena shnilá, ze kterých nevyrostla ani část klíčku. 4. Jiné kategorie: prázdná a nevyklíčená semena; na požádání mohou být dále rozčleněna 5.2 Materiál a chemikálie Materiál 69

70 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 Lůžko (substrát) pro klíčení musí mít dostatečně velké póry pro poskytnutí neustálého zásobování semene vodou a vzduchem. Vhodnými substráty jsou: filtrační papír, písek, ve zvláštních případech zemina popř. cihlová drť Filtrační papír a) Všeobecné údaje b) Složení: 100% bělená buničina, bavlna nebo jiná čištěná celulóza. Papír nesmí obsahovat plísně, bakterie a jedovaté (fytotoxické) látky, které by mohly záporně ovlivnit klíčení semen nebo růst klíčních rostlin a ztěžovat tak jejich hodnocení. Fytotoxicita papíru se zkouší biologickým testem. Struktura: papír má být porézní, avšak jen tak, aby kořeny klíčních rostlin rostly na jeho povrchu a neprorůstaly jím. Nejvhodnější je krepový povrch papíru. Pevnost: papír má být tak silný, aby se při manipulaci v průběhu zkoušky klíčivosti netrhal. Celková vrstva filtračního papíru v navlhčeném stavu nemá být nižší než 2 mm. Vodní kapacita: papír musí být schopen udržet po dobu trvání zkoušky dostatek vody tak, aby jí semena byla neustále zásobována, ale musí také poskytnout dostatek prostoru pro přísun vzduchu, který je nutný pro rozvoj kořenového systému. Pro většinu druhů semen nesmí být papír tak vlhký, aby tvořil při stlačení kolem prstů vodní film. Koncentrace vodíkových iontů: papír má mít hodnotu ph v rozmezí od 6,0 do 7,5 nebo musí být předložen důkaz, že ph mimo toto rozmezí hodnot nemá na výsledek zkoušky klíčivosti žádný vliv. Měření ph může být nahrazeno biologickým testem (viz b). Konduktivita: salinita musí být co nejnižší a nesmí být vyšší než 40 ms/m. Měření konduktivity může být nahrazeno biologickým testem (viz b). Skladování: papír má být skladován v chladu, při co nejnižší relativní vlhkosti. Má být zabalen tak, aby se při skladování nezašpinil, nepoškodil a neinfikoval choroboplodnými zárodky. Sterilizace: v nutných případech se papír sterilizuje, aby se zničila plíseň vytvořená v průběhu skladování. c) Kontrola kvality papíru biologický test Filtrační papír neznámé kvality (nově pořízený) se zkouší na obsah škodlivých látek srovnáním se skladovaným papírem známé a přijatelné kvality biologickým testem. Pro testování se používají druhy, u nichž je známa zvýšená citlivost kořenů klíčních rostlin na toxické látky v papíru (např. bojínek luční, psineček veliký, kostřava červená, řeřicha setá, hořčice bílá, petunie, ječmen setý). Na dvou vzorcích substrátu (starý a nový) se zkouší po 400 semenech vybrané plodiny. Substrát musí být náhodně vybrán z různých částí dodávky. Hodnocení se provádí porovnáním vývoje kořenů klíčních rostlin na papíře neznámé kvality s kořeny klíčních rostlin na kontrole. Má probíhat nejpozději toho dne, který je stanoven pro první vybírání příslušného druhu zvoleného pro testování dle Tab. 5, neboť příznaky škodlivých látek jsou zřetelněji viditelné v raném stádiu růstu kořenů. V pozdějším vývojovém stádiu může tvorba sekundárních kořenů zastřít dříve znatelný zpomalený růst kořenů. Vliv toxických látek v papíru se může projevit zkrácenými kořeny, odbarvenými kořenovými špičkami, kořeny odklánějícími se od papíru, shluky kořenového vlášení. U trav se mohou vyskytnout zploštělé a zkrácené koleoptile. Je-li substrát využíván jen pro některé plodiny (např. pouze pro ječmen nebo kukuřici), biologický test je lepší provést s těmito plodinami než s doporučenými citlivými plodinami. Výsledky klíčivosti nového a stávajícího substrátu musí být v toleranci (viz tab. 5.2 v kap. 15) 70

71 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Písek a) Všeobecné údaje: Složení: křemenný písek musí být čistý, bez choroboplodných zárodků a toxických látek, které záporně ovlivňují klíčení semen. Má být pokud možno stejnozrnný, bez příliš velkých částic. Nejvhodnější jsou kulaté částice, používání ostrých částic, které mohou poškodit vývoj klíčence, se nedoporučuje. Nejvhodnější je písek, ve kterém 90 % částic propadne sítem o velikosti otvorů 0,8 mm a zůstane na sítě s otvory 0,05 mm. Vodní kapacita: písek má mít po navlhčení vodou takovou vlhkost, aby zaručoval soustavnou vláhu pro semena a klíční rostliny, avšak aby byla také zaručena dostatečná poréznost pro provzdušnění při klíčení semen a růstu kořenů. Potřebné množství vody, které je nutno do písku dodat, je závislé na jeho vlastnostech a na druhu zkoušených semen. Pro hlavní druhy semen se má stanovit optimální množství vody odměrkou, které má být pak při zkouškách dodržováno. Např. pro obiloviny, s výjimkou kukuřice, se písek navlhčuje na 51 % a u velkozrnných luskovin a kukuřice na 60 % své maximální vodní kapacity. Konzistence: písek má mít konzistenci, při níž by se hrouda vzniklá stlačením v dlani nerozpadla. Koncentrace vodíkových iontů: písek má mít hodnotu ph mezi 6,0 7,5, nebo musí být předložen důkaz, že ph mimo toto rozmezí hodnot nemá na výsledek zkoušky klíčivosti žádný vliv. Měření ph může být nahrazeno biologickým testem (viz b). Konduktivita: salinita musí být co nejnižší a nesmí být vyšší než 40 ms/m. Měření konduktivity může být nahrazeno biologickým testem (viz b). Sterilizace: má-li písek odpovídat požadavku na čistotu, je někdy nutné jej před použitím vyprat a sterilizovat. Při sterilizaci nesmí do písku vniknout žádná chemikálie, která by mohla potlačit nebo zničit škodlivé činitele přenosné semeny. Opakované použití: v nutných případech může být písek použit vícekrát, avšak musí se vyprat, usušit a znovu sterilizovat. Písek používaný ke zkouškám chemicky ošetřeného osiva musí být po nahromadění fytotoxických zbytků ochranných přípravků vyměněn. b) Kontrola kvality písku: U nového i opakovaně používaného písku je vhodné provést namátkově kontrolní zkoušku (biologický test) na látky škodlivé pro vývoj klíčních rostlin obdobně jako bylo popsáno při kontrole filtračního papíru. Pro testování fytotoxicity se doporučuje použít semen hořčice bílé, pšenice nebo prosa setého Zemina Složení: zemina má být kvalitní (např. zahradní zem), nespékavá, přesátá a propařená. Neměla by obsahovat cizí semena, bakterie, plísně, háďátka a toxické látky, které by mohly negativně ovlivnit klíčení semen, růst klíčních rostlin nebo jejich hodnocení. Vodní kapacita: pro klíčení a růst kořenů musí být zaručeno dostatečné provzdušnění zeminy i po přidání přiměřeného množství vody. Voda se do zeminy přidává tak dlouho, až se vytvoří konzistence, při níž se hrouda vzniklá stlačením zeminy v dlani tlakem dvou prstů snadno rozpadne. Navlhčená zemina se má do nádob prosít drátěným sítem s oky 3 až 4 mm a nemá se v nich stlačovat. Koncentrace vodíkových iontů: zemina má mít hodnotu ph mezi 6,0 7,5, nebo musí být předložen důkaz, že ph mimo toto rozmezí hodnot nemá na výsledek zkoušky klíčivosti žádný vliv. Měření ph může být nahrazeno biologickým testem (viz b). Konduktivita: salinita musí být co nejnižší a nesmí být vyšší než 40 ms/m. Měření konduktivity může být nahrazeno biologickým testem (viz b). Sterilizace: má-li zemina odpovídat požadavkům čistoty, je někdy nutná sterilizace před jejím použitím. Sterilizace musí probíhat tak, aby se do zeminy nedostala žádná chemikálie, která by mohla potlačit nebo eliminovat semeny přenosné škodlivé činitele. Opakované použití: doporučuje se zeminu použít jen jedenkrát. 71

72 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Voda Čistota: voda používaná k navlhčování substrátu má být pokud možno bez organických a anorganických nečistot. Kvalita: nevyhovuje-li kvalita vodovodní vody, může se použít voda destilovaná nebo deionizovaná. Koncentrace vodíkových iontů: hodnota ph vody po kontaktu se substrátem má být v rozmezí 6,0 7,5, nebo musí být předložen důkaz, že ph mimo toto rozmezí hodnot nemá na výsledek zkoušky klíčivosti žádný vliv Obecné požadavky na kontrolu kvality substrátu Nové dodávky substrátů musí splňovat výše uvedené požadavky na kvalitu substrátu. Uvedené charakteristiky (složení substrátu, zadržitelnost vody, ph a obsah škodlivých látek v substrátu) musí být kontrolovány. Kontrolu kvality substrátu provádí buď laboratoř sama, nebo laboratoř specializující se na půdní a mikrobiologické rozbory. Náhradní kontrola kvality substrátu: za určitých podmínek může být složité nebo nemožné změřit konduktivitu nebo sehnat subdodavatele na stanovení ph. Tyto zkoušky mohou být nahrazeny biologickým testem (viz b). Opakované použití: důrazně se doporučuje používat substrát pouze jedenkrát Chemikálie Kyselina gibberelová GA 3 Dusičnan draselný Hydrogenfosforečnan sodný Na 2 HPO 4. 2H 2 O Dihydrogenfosforečnan sodný NaH 2 PO 4. H 2 O 5.3 Přístroje a pomůcky Přístroje Všechny druhy odpočítávacích desek a vakuových počítadel je povoleno používat za předpokladu, že nemají vliv na výsledek zkoušky klíčivosti nebo nezkreslují výsledky jednotlivých opakování Odpočítávací deska Odpočítávací deska se používá obvykle pro velká semena, jako je Zea, Phaseolus, Pisum a Vicia faba. Deska má přibližně velikost substrátu, na který se semena pokládají. Horní díl sestává z desky s 50 nebo 100 otvory odpovídajícími velikosti semen, která se mají počítat a mohou do nich zapadnout i největší semena zkoušeného vzorku. Pod horní deskou je umístěna další deska, která slouží jako dno. Může být buď bez děr a používat se k otvírání otvorů horní desky nebo může být opatřena otvory odpovídajícími velikosti otvorů horní desky a může se posunovat v rozmezí jejich šířky. Semena se rozdělí při uzavřených otvorech na horní desku. Přebytečná semena se pak odstraní a překontroluje se, je-li semeno v každém otvoru. Otvory se pak posunutím pohyblivé desky otevřou a semena vypadnou na své místo v substrátu Vakuový počítač Vakuový počítač se obecně může používat pro všechny druhy, ale nejvíce se používá především pro druhy se semeny pravidelného tvaru a s hladkým povrchem, jako jsou obiloviny, rody Brassica a Trifolium. Sestává ze tří hlavních částí: - z podtlakového systému se spojovacími hadicemi, které neomezují proudění vzduchu - ze sady počítacích hlavic (talířů) pro různé druhy semen a různé rozměry lůžek 72

73 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 - z uvolňovací záklopky (ventilu) vakua Jako vakuový systém se může používat běžný vysavač z domácnosti. Hlavice s 50 nebo 100 otvory mají být poněkud menší než lůžko a měly by mít okraj, aby se semena neodkutálela. Průměr otvorů má odpovídat velikosti semen a sací síle vakuového systému. Semena se při vypnutém vakuu nasypou rovnoměrně na počítací hlavici. Pak se vakuum zapne, přebytečná semena se odstraní, přičemž je nutno dávat pozor, aby všechny otvory byly zaplněny pouze jedním semenem. Pak se počítací hlavice překlopí na substrát, podtlak se vypne, aby semena vypadla na své místo na lůžku. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k selekci semen. Proto se nesmí hlavice ponořovat do osiva při zapnutém vakuu. Docházelo by k selekci lehkých semen Jacobsenovo (Kodaňské) klíčidlo Toto klíčidlo sestává zpravidla z desky pro klíčení s podélnými otvory, na kterou se pokládají kolečka filtračního papíru buď přímo nebo na podložkách. Kolečka se udržují neustále vlhká pomocí knotů nebo proužků filtračního papíru, které zasahují otvory v desce do vodní lázně umístěné pod deskou. Kolečka se semeny se přikrývají průhlednými zvonky (výjimečně tmavě zabarvenými u semen vyžadujících při klíčení tmu) opatřenými v horní části otvorem umožňujícím ventilaci bez silnějšího vysýchání. Teplota lůžka se reguluje zpravidla automaticky, přičemž se zahřívá popř. chladí vodní lázeň nebo topná deska. Je možno používat též starších typů Jacobsenových klíčidel se skleněnými deskami nebo drátěnými síty. Jacobsenova klíčidla je možno používat pro všechny konstantní a střídavé teploty Skříň pro klíčení Jiným běžným druhem přístroje pro klíčení je uzavřená skříň pro nakličování semen ve tmě nebo na světle. Mohou být využity i pro odstranění dormance např. předběžným ochlazením. Moderní skříně pro klíčení jsou dobře izolované, opatřené jak topným, tak chladicím systémem s možností nastavení potřebných teplot. Lůžka se semeny se v nich ukládají do roštových přihrádek. Rozprostření teploty v celé skříni (nebo komoře) musí být rovnoměrné, aby všechny zkoušené vzorky měly předepsanou teplotu zkoušení (rozmezí teplot je 2 C). Teplota v nich je udržována cirkulací vody nebo vzduchu, popř. obojím. Pokud skříně (nebo komory) nemají systém zajišťující střídavou teplotu, mohou být vzorky převezeny z jedné skříně (nebo komory) do druhé, které má odlišnou teplotu. Tím se zajistí cyklus střídání teplot. U některých typů skříní je kontrolovatelná vzdušná vlhkost, takže lůžka se mohou ponechat bez přikrytí, aniž by vysychala ( vlhké skříně ). Jsou-li pochybnosti o udržení vzdušné vlhkosti, je lépe vzorky uzavřít do nádob, které zamezují vypařování. Zkušební vzorky v suchých skříních musejí být vždy přikryty Klimatizační komora Klimatizační komora je vybudovaná na stejném principu jako klimatizační skříň, je však velká, aby se mohlo vejít dovnitř a ukládat vzorky do polic po obou stranách středové uličky. Další možností je pokládání lůžek pro klíčení na pojízdné police, které jsou na dobu trvání zkoušky vsunuty do klimatizační komory. Pokud nejsou zkušební vzorky uzavřeny v nádobách, zamezujících vypařování, musí být do komory instalován zavlažovač vzduchu, který by zaručoval vysokou vzdušnou vlhkost Pomůcky Stěrka Pinzeta Skalpel Lupa Misky pro napočítávání semen Misky k nakličování semen s víky Přístroje pro odpočítávání semen 73

74 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Pracovní postup Nasazování semen na klíčidlo Zkušební vzorek se připraví z dobře promíchaného podílu čistých semen namátkovým odpočítáním 400 semen v opakováních po 100, 50 nebo 25, s výjimkou druhů Limonium sinuatum a Limonium bonduellei, u nichž se klíčivost zkouší z hmotnosti g. Dvojnažky a vícesemenné klásky se v podílu čistých semen považují za semennou jednotku. Jednotky víceklíčkového osiva se nerozdělují (výjimku tvoří podzemnice) a zkouší se tak, jako kdyby šlo o samostatná semena. U podzemnice se před zkouškou klíčivosti musí semeno vyjmout z lusku, ačkoli je lusk považován za čité semeno. Odpočítaná semena se pokládají buď přímo nebo po předběžné přípravě na vlhké lůžko rovnoměrně a v takových rozestupech od sebe, aby se vzájemně nedotýkala a nepřekážela si při klíčení a aby nedocházelo ke vzájemnému proplétání kořenů klíčních rostlin a aby semeny přenosné choroby pokud možno nevyvolávaly sekundární infekci. Je-li sekundární infekce velmi silná, je možné při prvním vybírání zbylé klíčence přesadit na nové lůžko. Zkoušení 400 semen je považováno za základ. Za určitých okolností lze zkoušet i menší počet semen. Za minimum je považováno zkoušení 100 semen. Je-li zkoušeno menší množství vzorku než je požadováno, musí se buď zažádat o zaslání dodatečného vzorku, nebo se na protokol uvede skutečný počet zkoušených semen (nevztahuje se na uznávácí řízení) Výběr metody, podmínky při zkoušce Doporučený substrát, teplotu, trvání testu a další doplňují údaje k metodě klíčivosti včetně doporučených postupů k odstranění dormance jsou uvedeny v tabulce 5. Pokud je v tabulce 5 uvedeno více metod, použije se jedna z nich (libovolná kombinace substrátu a teploty). Volba metody závisí do značné míry na vybavení a zkušenosti laboratoře, do určité míry na původu a kvality vzorku. Pokud zvolená metoda pro vzorek nevyhovuje, má se zkouška opakovat jinou metodou nebo více alternativními metodami Metody Metody s použitím papíru Semena se nechávají klíčit: 1. na papíře (na FP, v mezinárodních certifikátech označení TP - top of paper) - na Jacobsenově klíčidle ( ) - v uzavřených krabicích nebo Petriho miskách. Na začátku zkoušky se dodá přiměřené množství vody a výpar se může minimalizovat těsně přiléhajícím víkem nebo tím, že se nádoby uzavřou do plastikových sáčků. - přímo na roštech ve skříních určených pro klíčení semen. Relativní vlhkost vzduchu se ve skříni udržuje co nejblíže k rosnému bodu, aby se předešlo vysychání. Jako podložka pod substráty se může použít navlhčený porézní papír nebo savá bavlna (bavlněná látka, buničina, vata). 2. mezi dvěma vrstvami papíru (, v mezinárodních certifikátech označení BP - between paper,) - semena se lehce překryjí další vrstvou filtračního papíru - semena se vkládají do obálek z filtračního papíru, které se mohou ukládat buď ve vodorovné nebo svislé poloze - semena se vkládají do zarolovaného filtračního papíru (roličky se ukládají ve svislé poloze) 74

75 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 Substráty se semeny se přechovávají v uzavřených krabicích, zabalených do polyetylenových sáčků nebo se pokládají přímo na rošty ve skříni určené ke klíčení semen. 3. ve skládaném filtračním papíru (SFP, v mezinárodních certifikátech označení PP - pleated paper) Semena se vkládají obvykle po dvou do každého záhybu harmonikovitě složeného pruhu filtračního papíru s padesáti záhyby. Složené pruhy papíru se ukládají do krabic nebo přímo do skříně pro klíčení semen; kolem složeného papíru se ještě často ovine hladký pruh filtračního papíru, aby se zajistily stejnoměrné podmínky vlhkosti. Tuto metodu lze použít jako alternativní všude tam, kde je předepsána metoda TP nebo BP Metody s použitím písku Semena se ukládají do misek: 1. na povrch písku (na P, v mezinárodních certifikátech označení TS - top of sand) Semena se pouze zatlačí do povrchu písku. 2. do písku (P, v mezinárodních certifikátech označení S - in sand) Semena se pokládají na urovnanou vrstvu vlhkého písku a přikryjí se 10- mm silnou (podle velikosti semen) vrstvou kyprého písku. Aby se zajistil dobrý přívod vzduchu doporučuje se před zasetím semen spodní vrstvu písku nakypřit. Písek se může použít místo papíru i tehdy, není-li v tabulce 5A předepsán, a to v případech, kdy není možno hodnotit chorobami napadený vzorek kvůli kontaminaci papírového substrátu. Písek se používá někdy při prodloužení doby klíčivosti nebo pro posouzení sporných výsledků, i když pro tento účel se dává přednost zemině Metody s použitím zeminy Definování jednotné kvality zeminy je obtížné, a proto může docházet k větším rozdílům mezi výsledky. Proto se její používání jako substrátu doporučuje jen ve zvláštních případech ke zkoušení vzorků, u nichž se při klíčení ve filtračním papíru nebo písku objevily příznaky fytotoxicity (např. po použití mořidla). Semena se ukládají na povrch zeminy nebo do zeminy Metody kombinující použití filtračního papíru a písku 1. na papíře a překrytá vrstvou písku (na FPP, v mezonárodních certifikátech označení TPS top of paper covered with sand) Semena se pokládají na navlhčený filtrační papír a jsou překryty 2 cm vrstvou suchého písku Vnější podmínky klíčení Vlhkost a větrání Lůžko musí být neustále dostatečně vlhké, nesmí však být tak vlhké, aby se okolo semen tvořil vodní film, který by ztěžoval přístup vzduchu k semeni. Množství vody dodávané lůžku na počátku klíčení závisí na druhu a velikosti lůžka a rovněž na druhu a velikosti zkoušených semen. Optimální množství vody je nutno stanovit pokusně. Další zálivka lůžka by se měla vyloučit, neboť by tak mohly vzniknout rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými opakováními a mezi různými zkouškami. Proto je nutno dbát na to, aby po dobu zkoušky byla zásoba vody dostačující a aby nedošlo k vyschnutí lůžka. Ačkoli je-li to nezbytné, je možné dodat vodu v průběhu prvního vybírání. Relativní vlhkost vzduchu má být 90 až 95%, přičemž je nutno zajistit cirkulaci vzduchu. U zkoušek na papíru, v krabicích nebo v Petriho miskách nejsou pro větrání zpravidla nutná žádná zvláštní opatření. U zkoušek v papíru se musí dbát, aby byly dostatečně volné, aby tak zaručovaly dostatek 75

76 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 vzduchu pro semena a jejich okolí. Ze stejného důvodu by neměla být stlačena krycí vrstva u zkoušek v písku nebo zemině Teplota Teploty jsou předepsány v Tabulce 5 a měří se v místě dotyku semen s lůžkem. Teplota má být vyrovnaná ve všech místech klíčidla, v celé skříni pro klíčení a v celé klimatizační komoře. Je nutno dbát na to, aby teplota v lůžku nestoupla vlivem přímého slunečního záření nebo umělého osvětlovacího zdroje. Předepsanou teplotu je nutno považovat za maximum a případné kolísání způsobené přístrojem nemá být větší než ± 2 o C. Je-li teplotní rozsah přesně stanovený, nelze použít tolerance stanovující povolený rozsah kolísání teplot. Např. je-li u předchlazení uvedena teplota 5-10 C, znamená to, že teplotní rozsah je 5-10 C a ne 5 ±2 o C až 10 ±2 o C. Používané teploty: Stálé: 10 o C; 15 o C; o C; 25 o C; 30 o C; 35 o C Střídavé: o C a 30 o C; 15 o C a 25 o C; 10 o C a 30 o C; o C a 35 o C; 15 o C a 30 o C, 15 o C a 35 o C, 10 o C a 35 o C, Pokud jsou předepsány střídavé teploty, udržuje se nižší teplota obvykle po dobu 16 hodin a vyšší teplota 8 hodin. Většinou se připouští pozvolné střídání po 3 hodinách, avšak u semen, u nichž se předpokládá dormance, je vhodné náhlejší střídání trvající 1 hodinu i méně nebo přemístění zkoušky na jiné klíčidlo s nižší teplotou. Pokud nastavování teploty není automaticky regulovatelné, nedoporučuje se nasazovat na klíčivost druhy semen vyžadující vyšší stálou nebo střídavou teplotu před dny pracovního klidu, neboť vyšší teplota pro začátek klíčení je u nich důležitá. Nelze-li nastavit střídání teplot na konec týdne nebo svátky, mají být zkoušky udržovány při nižší teplotě Světlo Semena většiny druhů uvedených v Tabulce 5 klíčí jak na světle tak ve tmě. U druhů s předepsaným světlem ( S ) se použije osvětlení buď přírodní nebo umělé, intenzita světla má být na celém povrchu klíčidla stejná. Všeobecně se osvětlování lůžek umělým nebo denním světlem doporučuje, neboť klíční rostliny se lépe vyvíjejí a snadněji se hodnotí. Klíční rostliny vyvíjející se ve tmě jsou bledé nebo etiolované a náchylné na napadení mikroorganismy. Kromě toho nelze rozeznat určité vady, např. nedostatek chlorofylu. Semena druhů, u nichž je světlo předepsáno, se musejí osvětlovat na povrchu lůžka nejméně 8 hodin denně, není-li předepsáno jinak. Při nakličování při střídavé teplotě má osvětlování probíhat ve fázi zahřívání na vyšší teplotu. Intenzita světla má být přibližně luxů, což vyhovuje požadavkům světlomilných rostlin a má se používat studených bílých zářivek. Pro nedormantní semena stačí světlo o intenzitě jen 250 luxů. Jsou však druhy (např. Phacelia tanacetifolia), které vyžadují nakličování ve tmě, neboť světlo by mohlo působit na zpomalení klíčení. Požadavky jednotlivých druhů na světlo jsou uvedeny v Tabulce Zvláštní příprava semen pro podporu klíčení Účelem zvláštní přípravy semen je odstranění případných překážek klíčení, např. fyziologické dormance, tvrdosti osemení nebo oplodí, odstranění inhibičních látek klíčení. Lepších výsledků klíčivosti je možno dosáhnout, podrobí-li se vzorek novému zkoušení po předběžném ošetření. Dormance semen je doba odpočinku, kterou potřebují semena k fyziologickému nebo morfologickému dozrání. Vzorky, u nichž se předpokládá dormance, mohou být ošetřeny již předem. Doporučené metody ošetření semen jsou uvedeny v Tabulce 5. Doba potřebná k předběžnému ošetření se nezapočítává do doby zkoušky klíčivosti. Druh předběžného ošetření a jeho trvání se uvede ve výsledku rozboru. Vyskytuje-li se ke konci 76

77 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 předepsané doby klíčivosti vyšší podíl svěžích dormantních semen, je často možné docílit plnohodnotné klíčivosti opakováním zkoušky ze vzorku odebraného po několikatýdenním odstupu Metody pro odstranění fyziologické dormance a) Skladování v suchu U druhů s krátkodobou přirozenou dormancí stačí obvykle uchovávat vzorek po krátkou dobu na suchém místě. Některé druhy bylin a trav mohou být před zkoušením skladovány při teplotě 15 až 25 C při volné cirkulaci vzduchu po dobu až jednoho roku. b) Předběžné ochlazení (PO) Semena se rozloží na vlhký substrát a vystaví se nejprve na 1 až 7 dnů (někdy i déle) nízké teplotě 5 o C až 10 o C nebo i nižší, a teprve potom teplotě předepsané v Tabulce 5 sloupci 3. Semena stromů a keřů jsou obvykle předchlazována při nízké teplotě (1 až 5 C). Doba předchlazování se liší dle druhů (může trvat 2 týdny až 12 měsíců). U druhů, které vyžadují dlouhou dobu předchlazení (delší než 2 měsíce), se doporučuje provést test životaschopnosti osiva (TTC). c) Předběžné zahřívání Dozrávání čerstvých semen se někdy značně urychlí zahříváním před zkouškou klíčivosti v sušárně při teplotě nepřesahující 30 o C až 35 o C při volné cirkulaci vzduchu po dobu 1 až 7 dnů. V některých případech může být doba předběžného zahřívání prodloužena. U některých tropických a subtropických druhů mohou být použity i teploty o C (např. Arachis hypogaea: 40 o C a Oryza sativa: až 50 o C). d) Osvětlení Vzorky by se měly osvětlovat nejméně po dobu 8 hod během každého 24 hodinového cyklu a pokud jsou semena nakličována ve střídavých teplotách, pak by se měla osvětlovat ve fázi vysoké teploty. Intenzita světla má být přibližně luxů a má se používat studených bílých lamp. Osvětlování se doporučuje zejména u některých tropických a subtropických trav (např. Chloris gayana, Cynodon dactylon). e) Dusičnan draselný ( ) Lůžko pro klíčení se navlhčí 0,2 % roztokem dusičnanu draselného, který se připraví rozpuštěním 2 g v l 000 ml vody. K dalšímu vlhčení se používá vody. f) Kyselina gibberelová (GA 3 ) Používá se zejména pro přerušení dormance u ječmene, ovsa, pšenice, žita a tritikale a Valerianella locusta (kozlíček polníček).. Lůžko pro klíčení se navlhčí 0,05 % roztokem GA 3, který se připraví rozpuštěním 500 mg GA 3 v 1 litru vody. Při slabší dormanci stačí roztok koncentrace 0,02 %, při silnější dormanci je nutná koncentrace roztoku až 0,1 %. Je-li žádoucí koncentrace GA 3 vyšší než 0,08 %, doporučuje se rozpustit GA 3 ve fosfátovém pufru, který se připraví rozpuštěním 1, 7799 g Na 2 HPO 4 x 2H 2 O a 1, 3799 g NaH 2 PO 4 x H 2 O v 1 litru destilované vody. g) Svařované polyetylenové obálky Zůstává-li ke konci zkoušky klíčivosti vysoký podíl čerstvých nevyklíčených semen (např. u Trifolium spp.), může se zkouška provést v zatavené polyetylenové obálce, právě tak velké, že se zkoušená semena do ní vejdou. 77

78 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Metody pro odstranění tvrdosti osemení nebo oplodí U některých druhů, u nichž se vyskytují tvrdá semena, se tato dále nezkoušejí, nýbrž jejich procentický podíl se uvede ve výsledku rozboru. Požaduje-li se přesnější stanovení, je nutné speciální ošetření. Ošetření se může aplikovat před zkouškou klíčivosti; pokud by však mohlo nepříznivě ovlivnit normální semena, provede se až po ukončení zkoušky pouze u zbývajících tvrdých semen. 1) Máčení Semena s tvrdým osemením klíčí mnohdy lépe, namočí-li se před zkouškou klíčivosti do vody 25 o C teplé po dobu 24 až 48 hodin. Bezprostředně po máčení se semena nasadí na klíčivost. 2) Mechanická skarifikace U některých rodů nebo druhů (např. Convolvulus, Pharbitis, Lathyrus latifolius) se usnadní pronikání vody do semen narušením osemení (nabodnutím, naříznutím, napilováním, naškrábnutím, ubroušením smirkovým papírem). Přitom je nutno dbát na to, aby mechanický zásah byl uskutečněn na vhodném místě semene, nejlépe nad špičkou děložních listů, aby nedošlo k poškození embrya. 3) Skarifikace kyselinou U některých druhů (např. Pelargonium zonale) je účinné leptání osemení koncentrovanou kyselinou sírovou H 2 SO 4. Semena se máčejí v kyselině tak dlouho, až se osemení zjizví. Leptání může probíhat velmi rychle nebo trvá déle než 1 hodinu. Semena musejí být proto neustále pod kontrolou. Před nasazením na klíčivost se musejí semena po leptání řádně propláchnout pod tekoucí vodou. V případě Oryza sativa se může skarifikace provést tak, že se vzorek předběžně zahřívá při 50 o C a potom se semena po dobu 24 hodin máčí v 1 molární kyselině dusičné (HNO 3 ) Metody pro odstranění inhibičních látek a) Promývání Látky vyskytující se v oplodí nebo v osemení některých druhů semen působí jako inhibitory klíčení a mohou se odstranit promýváním semen před zkouškou klíčivosti v tekoucí vodě 25 o C teplé. Po promytí mají být semena osušena při teplotě nejvýše 25 o C (např. Beta vulgaris, Limonium sinatum, Limonium bonduellei). Obalované osivo se promývat nesmí. b) Odstranění rostlinných částí, které obklopují semeno Klíčení některých druhů se může podpořit tím, odstraní-li se rostlinné části, které semena obklopují, jako např. okvětí nebo plucha a pleva u některých druhů Poaceae Desinfekce osiva (moření) Jedině u zkoušek druhu Beta vulgaris (řepa) a Arachis hypogaea (podzemnice olejná) je dovoleno ošetření fungicidem před zkouškou klíčivosti, pokud je známo, že příslušná partie nebyla už mořena. Předběžné ošetření osiva fungicidem musí být zaznamenáno v certifikátu, ve kterém se uvede název přípravku, procento účinné látky a metoda ošetření. Vyskytnou-li se v průběhu zkoušky klíčivosti u ostatních druhů na semenech a klíčních rostlinách parazitické nebo saprofytické houby, doporučuje se zkoušku opakovat po namoření osiva běžně používaným mořidlem. Zlepší-li se namořením vzorku podstatně klíčivost osiva, upozorní se dodavatel vzorku na tuto skutečnost. Po namoření celé partie je nutno osivo znova vzorkovat a přezkoušet. Namoří-li se vzorek pro silný výskyt saprofytických hub, které se v polních podmínkách neuplatní (např. houby rodu Mucor, Rhizopus), neuvádí se to v rozboru. 78

79 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Doba trvání zkoušky Doba trvání zkoušky je předepsána v Tabulce 5. Do této doby se nezapočítává doba nutná k odstranění dormance. Začala-li ke konci předepsané zkušební doby některá semena teprve klíčit nebo zůstala svěží nevyklíčená, může se zkouška prodloužit až: o 7 dnů; polovinu předepsané doby trvání zkoušky; na 21 dní u jílků (Lolium spp.); na 32 dní u kostřav (Festuca ssp.), kromě kostřavy rákosovité (F. arundinaceae) a kostřavy luční (F. pratensis); na 42 dní u lipnic (Poa spp.), kromě lipnice cibulkaté (Poa bulbosa); na 54 dní u lipnice cibulkaté (Poa bulbosa). Zkouška může být naopak ukončena výjimečně dříve než je předepsáno, vyklíčí-li vzorek maximálně před uplynutím předepsané doby. Na žádost zákazníka může být zkouška klíčivosti ukončena, dosáhne-li vzorek předem stanoveného procenta klíčivosti (nevztahuje se na uznávací řízení). Předepsaná doba prvního počítání je přibližná a volí se tak, aby v každém případě dostačovala k přesnému vyhodnocení klíčních rostlin. Nejsou-li klíční rostliny dostatečně vyvinuté, je možno dobu prvního počítání o 1 až 3 dny posunout (časové údaje pro první počítání uvedené v Tab. 5 se vztahují na nejvyšší předepsané teploty, zvolí-li se nižší teplota, je nutno začít s prvním počítáním později). U zkoušek v písku, které netrvají déle než 7 až 10 dnů, může první počítání odpadnout. Aby normálně vyvinutí klíčenci nenarušovali vývoj ostatních semen, doporučuje se provádět další počítání i v mezidobí, spojené s odstraněním dobře vyvinutých klíčních rostlin. Laborant může zvážit počet dní, kdy přistoupí k prvnímu vybírání, počítání v mezidobí by se však nemělo provádět příliš často, aby se zamezilo poškození klíčenců, kteří ještě nejsou dostatečně vyvinutí. Je-li jako substrát pro klíčení použit FP, lze po prvním vybírání přesadit klíčence na nový FP. Při přesazování se musí dávat pozor, aby manipulací nedošlo k poškození semen a klíčenců. 5.5 Postup při hodnocení klíčních rostlin Botanické a technické pojmy 1. adventivní kořen kořen vyrůstající z jiného orgánu klíčence než z kořene (např. kořen, který vyroste ze stonku) 2. děloha, děložní list první (nikoli pravý) list nebo pár listů u embrya a klíčenců (cotyledon) 3. dvouděložné skupina rostlin, u nichž má embryo dvě dělohy 4. embryo zárodek rostliny obsažený v semeni, který se obvykle skládá z více či méně diferencované osy a k ní připojené dělohy (děloh). 5. endosperm výživná tkáň, která vzniká po oplození a udržuje se u některých semen do doby zralosti, kdy tvoří zásobní pletivo 6. epigeické klíčení typ klíčení, při němž jsou dělohy a prýt vyneseny nad povrch půdy prodlužujícím se hypokotylem 7. epikotyl část osy klíčence mezi dělohami a primárním listem nebo párem primárních listů 8. fotosyntéza syntéza sacharidů za využití světla a CO 2 v orgánech zelených rostlin (chloroplastech) (např. v dělohách, v pravých listech) 9. fototropismus způsob růstu, kterým rostlina reaguje na světelné podněty Pozitivní fototropismus: růst ke světlu Negativní fototropismus: růst od světla 10. fytotoxický jedovatý pro rostliny 79

80 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen geotropismus Způsob růstu, kterým rostlina reaguje na zemskou přitažlivost Pozitivní geotropismus: růst směrem dolů (normální primární kořen) Negativní geotropismus: růst směrem vzhůru proti zemské přitažlivosti (normální výhon, stonek) 12. hniloba rozpad organické tkáně, způsobený přítomností choroboplodných činitelů 13. hypogeické klíčení typ klíčení, při němž děloha (dělohy) nebo jim podobné útvary (např. štítek, scutellum) zůstává v půdě a uvnitř semene; prýt je vynesen nad povrch půdy prodlužujícím se epikotylem (dvouděložné) nebo mezokotylem (některé jednoděložné) 14. hypokotyl část osy klíčence mezi dělohami a primárním kořenem 15. infekce vniknutí choroboplodného organizmu do živého organizmu (např. do struktur klíčence) a šíření se v něm; tyto organizmy nemusí vyvolávat příznaky choroby a zahnívání, ale často je vyvolávají primární infekce: choroboplodný organizmus je přítomen a aktivní v semeni samotném sekundární infekce: choroboplodný organizmus se šíří z jiných semen nebo klíčenců 16.jednoděložné skupina rostlin, u nichž má embryo normálně jednu dělohu 17. klíčenec mladá rostlina, která se vyvine z embrya 18. kořen s opožděným kořen obvykle s neporušenou kořenovou špičkou, ale příliš krátký a vývojem slabý, než aby byl v rovnováze s ostatními částmi klíčence 19. kořenové vlášení jemné vychlípeniny kořenových buněk, absorbující vodu a minerální soli z půdy. laterální (postranní) kořen kořen, který vyrůstá z jiného kořene 21. meristém rostlinná tkáň tvořená nespecializovanými buňkami schopnými buněčného dělení 22. mezokotyl u některých vysoce specializovaných jednoděložných rostlin (např. u určitých Poaceae), je to část osy klíčence mezi místem připojení štítku (scutellum) a vzrostným vrcholem; jedná se o složený orgán vzniklý složením části dělohy a hypokotylu 23. negativní geotropismus růst ve směru proti zemské přitažlivosti směrem nahoru (např. normální prýt nebo anomální kořen rostoucí směrem nahoru) 24. nemocný vykazující účinek přítomnosti a aktivního působení choroboplodných činitelů 25. neporušený klíčenec klíčenec, jehož všechny podstatné (hlavní) části jsou úplné, dobře vyvážené a zdravé 26. nucellus živné pletivo vajíčka (viz 35. perisperm) 27. obilka plod či zrno u Gramineae; oplodí (perikarp) je spojeno s osemením (testa) 28. odlišné zbarvení změna nebo ztráta barvy 29. oplodí (perikarp) stěna plodu; u některých druhů semen je to struktura obklopující plod 30. osemení (testa) struktura pokrývající semeno v botanickém slova smyslu 31.perisperm výživná tkáň, která se vyskytuje u některých semen; je odvozena od nucellu 32. plucha spodní (vnější) ze dvou listenů, které obvykle obklopují plod u Gramineae 33. plumula vzrostný vrchol u embryonální osy 34. pluška vrchní (vnitřní) ze dvou listenů, které obvykle uzavírají plod u Gramineae 35. pochva (coleoptile) útvar, který obklopuje a chrání meristém výhonu a mladý klíčenec u některých jednoděložných (např. Poaceae). Pochva se považuje za část dělohy 80

81 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen pokroucená struktura struktura klíčence (např. hypokotyl, pochva [coleoptile]), která se ovinula kolem vlastní hlavní osy (viz 46. spirální struktura) volně pokroucená: jednotlivé otočky zahrnují dlouhý úsek struktury těsně pokroucená: jednotlivé otočky zahrnují krátký úsek struktury 37. primární infekce choroboplodný organizmus je přítomen a aktivní v semeni samotném 38. primární kořen hlavní kořen klíčence, který se vyvíjí z radikuly embrya 39. primární list první pravý list nebo dvojice listů nad děložními listy u klíčence (viz 8. děloha) 40. radicula zárodek kořene v embryu, z něhož se vyvíjí primární kořen po proniknutí osemením (testou) během klíčení 41. řapík stopka listu 42. sekundární infekce choroboplodný organizmus se šíří z jiných semen nebo klíčenců 43. sekundární kořen používá se při zkoušení semen a znamená jakýkoli jiný kořen než primární kořen 44. semeník květní orgán vyvíjející se v plod a obsahující vajíčko (vajíčka) 45. seminální kořeny kořenový systém klíčence, který zahrnuje primární kořen a množství adventivních kořenů, které se všechny objevují při klíčení víceméně souběžně (např. Triticum, Cyclamen) 46.smyčkovitá struktura struktura klíčence (např. hypokotyl, pochva - coleoptile), která tvoří trvalý oblouk křížící sám sebe 47. spirální sruktura struktura klíčence (např. hypokotyl, pochva [koleoptile] ) otočená jedním koncem kolem vnější osy 48. štítek (scutellum) vysoce specializovaná část dělohy mnohých jednoděložných (např. Gramineae) přeměněná ve štítkovitou strukturu, která slouží k převodu živin z endospermu do embrya 49. šupinatý list redukovaný list, obvykle přitisknutý ke stonku (např. u Asparagus, Pisum) 50. terminální pupen vzrostný vrchol obklopený několika více či méně diferencovanými listy 51. tkáň gametofytu výživná tkáň, která se vyskytuje u semen jehličnanů; existuje již předtím, než nastane oplodnění, a někdy se jí říká primární endosperm 52. úžlabní pupen pupen v úžlabí listu 53. úžlabní výhon výhon, který se vyvine z úžlabního pupenu 54. vadný klíčenec klíčenec poškozený, deformovaný nebo shnilý do takové míry, že není možný normální vývoj 55. vajíčko květní orgán vyvíjející se v semeno obvykle po oplodnění 56. vodivá pletiva pletiva, která vedou látky nezbytné k udržení a růstu klíčence 57. vzrostný vrchol místo hlavního růstu osy klíčence 58. tupý kořen kořen, kterému chybí kořenová špička nebo je vadná, bez ohledu na délku kořenu 59. zakrnělý kořen kořen, který má většinou neporušenou špičku, ale v porovnání s jinými částmi klíční rostliny je krátký a slabý 60. zakrslý (sražený) kořen druh kořene charakteristický pro klíčence s fytotoxickými příznaky; obvykle je krátký a má kyjovitý tvar, i když mívá často neporušenou kořenovou špičku Klíční rostliny se hodnotí tehdy, mají-li dostatečně vyvinuté všechny důležité orgány, aby bylo možno posoudit případné abnormality (viz čl ). Někdy je nutné odstranit osemení z děloh a rozevřít je, aby bylo možné posoudit plumulu u druhů, které mají obvykle ke konci zkušební doby dělohy ještě uzavřené v osemení. Každá klíční rostlina se musí zhodnotit v souladu se zásadami stanovenými v článku (normální a abnormální klíčenci, tvrdá semena). Nevyklíčená semena musí být na konci zkoušky klasifikována jako mrtvá, tvrdá, svěží nebo jiná kategorie. 81

82 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 Normální klíční rostliny se při každém počítání z lůžka odstraňují. Abnormální a nedostatečně vyvinuté klíční rostliny se ponechávají na lůžku až do konečného vybírání. Shnilá semena a silně zahnívající klíční rostliny se musejí z lůžka odstranit při každém počítání, aby se snížilo nebezpečí sekundární infekce zbylých klíčních rostlin. (Při silnějším napadení chorobami mají být zbývající semena a klíční rostliny přeloženy na čisté lůžko). Při silném výskytu nahnilých (chorobou napadených) semen a klíčních rostlin je nutno opakovat zkoušku při širším sponu semen, snížené vlhkosti lůžka, jiné teplotě, nebo se zkouška opakuje v jiném substrátu (písku, zemině), popř. se osivo namoří (viz čl ). Pokud se klíční rostliny nedají objektivně vyhodnotit nebo vykazují známky fytotoxicity, provede se nová zkouška v písku (případně v zemině). Pro porovnání se doporučuje souběžně nasadit jiný kontrolní vzorek osiva stejné odrůdy se známou vysokou hodnotou klíčivosti. Klíční rostliny některých druhů rostlin s drobnými semeny (např. jetel luční, ovsík vyvýšený, Petunia, Begonia) jsou při klíčení citlivé na vyšší vlhkost lůžka. Vyvíjejí se klíční rostliny slabé, sklovité nebo s hnědými špičkami kořenů. Naopak semena jiných druhů vyžadují vlhčí lůžko, jinak se kořeny kadeří a jejich vývoj je zpomalen. V takových případech se má zkouška opakovat v příznivějších podmínkách vlhkosti Víceklíčkové semenné jednotky Některé semenné jednotky jsou schopné vyprodukovat více než jednu klíční rostlinu.: útvary obsahující více než jedno pravé semeno (vícesemenné útvary u Dactylis, Festuca, xfestulolium a Lolium; neoddělený schizokarp u Apiacea; klubíčka u Beta vulgaris, a plody Tectona grandis); pravá semena obsahující více než jedno embryo. U určitých druhů (polyembryonních) se vyskytuje normálně, ojediněle u jiných druhů (dvojčata). V takovém případě jedna z nic bývá často slabá a nitkovitá, občas mohou obě dosahovat normální velikosti; srostlá embrya. Ojediněle dvě rostliny, které vyprodukuje jedno semeno, srostou dohromady. Pokud z jedné semenné jednotky vyroste více než jeden klíčenec, posuzuje se každý klíčenec odděleně. Výskyt jednoho normálního klíčence je dostatečný pro označení semenné jednotky jako normální. Pokud jednotka vyprodukuje více normálních klíčenců, do procenta klíčivosti se počítá pouze jeden. Klíčivost se u nich vyjadřuje procentickým podílem plodů, které vytvořily nejméně jednoho normálního klíčence. Plody musejí být na lůžku rozloženy tak, aby při hodnocení byla zřejmá sounáležitost rozpadlých plodů. Na zvláštní žádost se může stanovit počet klíčních rostlin vyrostlých ze 100 plodových jednotek nebo počet jednotek, které vyprodukovaly dva nebo více klíčních rostlin. U některých druhů se uvádí v souladu s normou kvality osiva průměrný počet klíčních rostlin na 100 plodů (např. Tetragonia tetragonioides) nebo počet klíčních rostlin z hmotnosti g (Limonium sinuatum, Limonium bondullei). Zkouší-li se u řepy kromě klíčivosti také zastoupení jednoklíčkových a víceklíčkových klubíček, je základem pro výpočet procentuálního zastoupení jednotlivých skupin součet všech vyklíčených klubíček. 82

83 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Posuzování vyklíčených semen Normální klíční rostliny Normální klíční rostliny jsou schopné vyvinout se v dobré půdě a za příznivých podmínek přísunu vody, tepla a světla v normálně vyvinutou rostlinu. Rozlišují se tři kategorie normálních klíčních rostlin. Pokud klíční rostlina má být hodnocena jako normální, musí odpovídat jedné ze tří kategorií a jedné z charakteristických kombinací důležitých orgánů: Neporušená klíční rostlina s dobře a rovnoměrně vyvinutými, plnohodnotnými, zdravými hlavními částmi: Dobře vyvinutý kořenový systém, který sestává z dlouhého a štíhlého primárního kořene, většinou porostlého kořenovým vlášením a zakončeného jemnou špičkou, sekundárních kořenů, pokud se vytvořily v předepsané zkušební době, několika seminálních kořenů místo primárního u některých rodů (Avena, Hordeum, Secale, Triticum, Triticosecale, Cyclamen, Tropaeolum) a dobře vyvinutý nejméně jeden seminální kořen u trav. Dobře vyvinutá výhonová osa: - dobře vyvinutý, přímý, většinou štíhlý, protáhlý hypokotyl bez narušení vodivého pletiva u klíčních rostlin s epigeickým klíčením; - dobře vyvinutý epikotyl u klíčních rostlin s hypogeickým klíčením; - dobře vyvinutý protáhlý hypokotyl i epikotyl u některých rodů s epigeickým klíčením (např. Phaseolus) - protáhlý mezokotyl u některých druhů Poaceae. Dobře vyvinutý charakteristický počet děložních listů, tzn. - jeden děložní list u jednoděložných a výjimečně též u dvouděložných (může být zelený a podobný listu nebo přeměněný a zůstávající zcela nebo částečně v semeni); - dva děložní listy u dvouděložných (u druhů s epigeickým klíčením jsou zelené a podobné listům, u nichž velikost a tvar mohou být podle druhů různé. U klíčních rostlin s hypogeickým klíčením jsou polokulovité, dužnaté a zůstávají v osemení); - různý počet děložních listů (2-18) u jehličnanů (obvykle zelené, úzké a dlouhé) Zelené rozvíjející se primární listy u některých druhů dvouděložných, u nichž se z děloh vyvíjejí děložní listy; - jeden primární list, jemuž u rostlin se střídavými listy mnohdy předchází několik šupinatých listů; - dva primární listy u rostlin se vstřícnými listy; Terminální pupen nebo vzrostný vrchol, jejichž vývoj závisí na právě zkoušeném druhu; - dobře vyvinutá, rovná, neporušená koleoptile u Poaceae (Gramineae), obklopující dobře vyvinutý zelený primární list, který dosahuje do její špičky nebo ji prorůstá; - u rostlin stromů s epigeickým klíčením: pokud primární kořen společně s hypokotylem přesáhnout čtyřikrát délku semene, za předpokladu, že ostatní vyvinuté části jsou neporušené Klíční rostliny s malými vadami Klíční rostliny se všemi podstatnými částmi, u nichž se vyskytují malé vady na jejich důležitých částech, avšak za předpokladu, že jinak vykazují uspokojivý a rovnoměrný vývoj srovnatelný s neporušenými klíčními rostlinami v téže zkoušce. Za malé vady se považují: - primární kořen s ohraničeným poškozením (nesmí ovlivňovat vodivou tkáň) nebo mírným zpomalením růstu; 83

84 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 - primární kořen je vadný, je však nahrazen dostatečně vyvinutými sekundárními kořeny u rodů Fabaceae u velkosemenných (např. Phaseolus, Pisum, Vicia), u některých Poaceae (např. Zea) a u všech rodů Cucurbitaceae (např. Cucumis, Cucurbita, Citrullus) a Malvaceae (např. Gossypium). Úplný seznam viz Příručka pro hodnocení klíčních rostlin ; - pouze jeden seminální kořen u ovsa, ječmene, žita, pšenice, tritikale a dva seminální kořeny u Cyclamen a Tropaeolum - hypokotyl, epikotyl nebo mezokotyl s ohraničeným poškozením (nesmí ovlivňovat vodivou tkáň); - děložní listy s ohraničeným poškozením, pokud nejméně polovina celkové listové plochy je ještě schopna normální funkce (pravidlo 50 % - viz 5.1.6) a pokud ani vzrostný vrchol ani okolní pletivo nejeví známky poškození nebo napadení hnilobou; - pouze jeden normální děložní list u dvouděložných za předpokladu, že vzrostný pupen nebo okolní pletivo nejeví známky poškození nebo napadení hnilobou; - tři místo dvou děložných listů (pokud vyhovují pravidlu 50 %); - srostlé děložní listy (za předpokladu, že vyhovují pravidlu 50 % - viz 5.1.6); - primární listy s ohraničeným poškozením, pokud nejméně polovina celkové listové plochy je schopna normální funkce (pravidlo 50 % - viz 5.1.6); - pouze jeden primární list např. Phaseolus (za předpokladu že terminální pupen nejeví známky poškození nebo napadení hnilobou); - primární listy u Phaseolus, které mají normální tvar, ale jsou příliš malé, pokud dosahují nejméně jedné čtvrtiny velikosti normálního listu; - tři a více primárních listů místo dvou, např. Phaseolus (pokud vyhovují pravidlu 50 % - viz 5.1.6); - koleoptile s ohraničeným poškozením; - rozštěpená koleoptile od špičky dosahující ne dále než do jedné třetiny její délky (u Zea mays: klíčenci s vadami koleoptile dle obrázku 1a mohou být hodnoceni jako normální, pokud je první list nepoškozený nebo má jen lehkou vadu viz obrázek 1 b); - koleoptile mírně zatočená nebo tvořící kličku (zůstala zachycená pod pluchou a pluškou nebo oplodím); - koleoptile se zeleným listem, který sice nedosahuje do špičky, ale dosahuje nejméně do poloviny koleoptile; Obrázek 1a a 1b: Hodnocení vývoje koleoptile u kukuřice Rozštěpená více než 1/3 Coleoptile odkloněná Chybějící špička Puklá na bázi Puklá vzadu 84

85 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 Obrázek 1a: Klíčenci jsou normální, pokud je první list neporušený nebo pouze s lehkými vadami, jak je uvedeno na obrázku 1b. Klíčenci jsou abnormální, pokud je první list poškozený viz obrázek 1b. neporušený list s lehkými vadami poškozený poškozený poškozený poškozený poškozený Klíčenci s vadami z obr. 1a hodnocení jako normální Klíčenci s vadami z obr. 1a hodnocení jako abnormální Obrázek 1b: Hodnocení vývoje klíčenců s vadami koleoptile. Normální, slabě poškozené a vadné první listy. Za povrchové a ohraničené vady se obecně považují - povrchové ohraničené nekrózy a povrchová mechanická poškození, zhojené zlomeniny, praskliny nebo mělká přiškrcení hypokotylu, epikotylu nebo koleoptile za předpokladu, že celkový vývoj je vyrovnaný (jednotlivé orgány klíční rostliny jsou vzájemně úměrné) Klíční rostliny se sekundární infekcí Klíční rostliny silně napadené houbovou nebo bakteriální hnilobou se hodnotí jako normální, pokud je zřejmé, že semeno nebylo zdrojem nákazy a pokud lze zjistit, že klíční rostlina má vyvinuté všechny důležité orgány Abnormální (vadné) klíční rostliny Za abnormální se považují klíční rostliny neschopné v příznivých podmínkách vývoje v normální rostliny. Jako abnormální se posuzují tito klíčenci: Poškozené klíční rostliny: - u nichž jeden z důležitých orgánů chybí nebo je tak silně poškozen, že je znemožněn rovnoměrný vývoj; - se zakrnělým primárním kořenem nebo bez něho u druhů, u nichž je primární kořen důležitým orgánem; - bez děložních nebo primárních listů; - se zaškrcením, trhlinami, zlomy nebo poraněním na důležitých orgánech v takovém rozsahu a hloubce, že je zasaženo vodivé pletivo (zpravidla slabé nebo nerovnoměrně vyvinuté klíční rostliny); - u kukuřice, všech druhů slézovitých, tykvovitých a velkosemenných bobovitých, klíční rostliny se zakrnělým primárním kořenem nebo bez něho, pokud nemají několik dostatečně vyvinutých sekundárních nebo adventivních kořenů - 85

86 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 Deformované a nerovnoměrně vyvinuté klíční rostliny: - rostliny slabě vyvinuté nebo s fyziologickými vadami, - rostliny, jejichž důležité orgány jsou deformovány nebo nejsou vzájemně rovnoměrně vyvinuty /např. klíční rostliny se zvlněným nebo spirálovitě stočeným nebo zakrnělým (krátký, ztluštělý) hypokotylem nebo epikotylem, s rozštěpenou plumulou, se zakrnělými kořeny, s koleoptilí bez primárního zeleného listu, dále klíční rostliny vodnaté a sklovité nebo klíční rostliny, které po vytvoření děložních listů nerostou/. Shnilé klíční rostliny: - rostliny, u nichž je jeden (kterýkoliv) z důležitých orgánů napaden, nahnilý nebo shnilý v důsledku primární infekce (tzn. infekce pochází z vlastního semene) tak, že je vyloučen jejich normální vývoj Přehled abnormálních (vadných) klíčních rostlin podle jednotlivých orgánů. Klíční rostlina se hodnotí jako abnormální, pokud má jednu nebo více následujících vad: I Primární kořen (u druhů, u nichž je důležitým orgánem): 1. zakrnělý 2. tupý (pahýlovitý, s tupým koncem) 3. opožděný ve vývoji 4. chybějící 5. s hlubokými prasklinami nebo zlomený 6. od špičky podélně rozštěpený nebo je rozštěpený po celé délce 7. zaškrcený 8. nitkovitý (nepřiměřeně dlouhý a tenký) 9. uvízlý v osemení 10. negativně geotropický 11. sklovitý 12. nahnilý v důsledku primární infekce Seminální kořeny: (u druhů, u nichž primární kořen není důležitým orgánem). 13. jen jeden nebo žádný 14. tupé (pahýlovité) a slabé POZNÁMKA: Sekundární nebo seminální kořeny, které vykazují jednu nebo více z uvedených vad jsou abnormální a nemohou nahradit primární abnormální kořen v případech, kdy v posouzení klíční rostliny rozhoduje přítomnost několika sekundárních kořenů (např. Cucumis) nebo alespoň jednoho seminálního kořene (např. Triticum), dvou seminálních kořenů (Cyclamen) nebo pouze jeden krátký a tenký seminální kořen u trav. II Hypokotyl, epikotyl, mezokotyl: 1. krátký a tlustý (kromě Cyclamen) 2. nevytvářející hlízku (Cyclamen) 3. s hlubokými prasklinami nebo zlomený 4. rozštěpený po celé délce 5. chybějící (není vyvinut) 6. zaškrcený 7. silně stočený 8. ohnutý 9. tvořící kličku nebo spirálu 10. nitkovitý (nepřiměřeně tenký a dlouhý) 11. sklovitý 12. napadený hnilobou v důsledku primární infekce 86

87 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen negativně fototropický III Děložní listy (s použitím pravidla 50 %, viz 5.1.6) 1. zduřelé nebo zkadeřené či svinuté 2. deformované 3. zlomené nebo jinak poškozené 4. odlomené nebo chybějící 5. odbarvené a nekrotické 6. sklovité 7. napadené hnilobou v důsledku primární infekce 8. srostlé na obou stranách POZNÁMKA: Jsou-li děložní listy poškozené nebo nahnilé ve dvou místech připojení na výhonovou osu nebo v blízkosti výhonového pupene, posuzuje se klíční rostlina jako abnormální bez ohledu na pravidlo 50 %. Pravidlo 50 % se neuplatňuje ani v případech, kdy jedno místo připojení na výhonovou osu je nekrotické nebo nahnilé a druhý děložní list je poškozený. Takový klíčenec je označen jako abnormální. Zvláštní vady děložního listu u rodu Allium spp. (např. cibule, pór, pažitka): 9. krátký a tlustý 10. zaškrcený 11. zakřivený 12. tvořící kličku nebo spirálu 13. bez zřetelného kolínka (bez charakteristického bičovitého odklonu) 14. nitkovitý (nepřiměřeně tenký a dlouhý) IV Primární listy (se zřetelem na pravidlo 50 %, viz 5.1.6) 1. deformované 2. poškozené 3. chybějící 4. odbarvené 5. nekrotické 6. napadené hnilobou v důsledku primární infekce 7. normálního tvaru, ale menší než jedna čtvrtina normální velikosti (kterou vykazuje většina klíčních rostlin ve vzorku) - jen pro Phaseolus Terminální pupen a okolní pletivo: 1. deformovaný 2. poškozený 3. chybějící 4. nekrotický 5. napadený hnilobou v důsledku primární infekce POZNÁMKA: Pokud se terminální pupen nevyvíjí normálně (je poškozen nebo chybí), posuzuje se klíční rostlina jako abnormální, i když se vyvinul jeden nebo dva úžlabní pupeny (např. Phaseolus) nebo výhony (např. Pisum) V Koleoptile a první list (Poaceae, Gramineae) Koleoptile (pro všechny druhy s výjimkou kukuřice Zea mays): 1. je tupá (pahýlovitá) deformovaná 2. poškozená 87

88 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen chybějící 4. s poškozenou nebo chybějící špičkou 5. silně ohnutá 6. vytvářející smyčku (kličku) nebo spirálu 7. silně pokroucená 8. od špičky rozštěpená více než do jedné třetiny své délky 9. rozštěpená jinak než od špičky 10. nitkovitá (nepřiměřeně dlouhá a tenká) 11. napadená hnilobou v důsledku primární infekce 12. je uvízlá v osemení nebo pluše POZNÁMKA: Pokud je koleoptile uvízlá v osemení nebo pluše, lze ji považovat za normální, pokud celkový stav klíčence je normální. Pokud je však růst takového klíčence zakrslý, hodnotí se klíčenec jako abnormální. první list: 13. dosahující méně než do poloviny koleoptile 14. chybějící 15. potrhaný nebo jinak deformovaný 16. vyčnívá z nižších částí koleoptile 17. žlutý nebo bílý (žádný chlorofyl) 18. napadený hnilobou v důsledku primární infekce Koleoptile pouze u kukuřice Zea mays): 1. pokud se první list objeví v době hodnocení, klíčenec je abnormální, má-li koleoptile některou z následující vad společně s poškozeními prvního listu (viz obr. 1): a) koleoptile je od špičky rozštěpená více než do jedné třetiny své délky b) koleoptile je silně odkloněná c) špička koleoptile je poškozená nebo chybí d) koleoptile je prasklá na různých místech s výjimkou špičky. 2. pokud není v době hodnocení vyvinutý první list: a) špička koleoptile je poškozená nebo chybí b) koleoptile je od špičky rozštěpená více než do jedné třetiny své délky 3. pokud se list vysunuje pod špičkou koleoptile VI Klíční rostlina jako celek: 1. deformovaná 2. zlomená či prasklá 3. děložní listy vyrůstající dříve než kořen 4. dvě rostliny vzájemně srostlé 5. přetrvávající endospermový límec 6. žlutá nebo bílá 7. nitkovitá (nepřiměřeně tenká a dlouhá) 8. sklovitá 9. napadená hnilobou v důsledku primární infekce 10. vykazuje fytotoxické symptomy 11. nevyvážená 12. u Poaceae, oddělený endosperm POZNÁMKA: Klíční rostlina se hodnotí jako abnormální, nedosahuje-li poloviční výšky většiny klíčních rostlin právě zkoušeného vzorku nebo je-li celkově velmi slabá, příp. je-li poškozená mrazem se zjizvenou koleoptilí nebo plumulou a se slabými, spirálovitě stočenými primárními listy. 88

89 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen Tvrdá semena Tvrdost osemení je jedna z forem dormance. Je běžná u mnohých druhů Fabaceae, může se však vyskytnout i u jiných čeledí (např. u slézovitých, svlačcovitých, povíjnicovitých). Semena jsou považována za tvrdá, zůstala-li ke konci zkušební doby nezbobtnalá, protože jejich osemení zabránilo přístupu vody k embryu. Podíl tvrdých semen v procentech se u bobovitých uvádí samostatně ve výsledku rozboru a zahrnuje se do klíčivosti. U ostatních čeledí, není-li požadováno jinak, se tvrdá semena při prvním počítání mohou mechanicky narušit a nechají se doklíčit Svěží nevyklíčená semena (čerstvá) Za svěží nevyklíčená se považují semena, která v důsledku fyziologické dormance do konce předepsané zkušební doby nevyklíčila v podmínkách uvedených pro jednotlivé druhy v Tabulce 5, avšak na rozdíl od tvrdých semen zbobtnala a zůstala zdravá a pevná. Vyskytne-li se ve vzorku více než 5 % svěžích semen, musí se na osivo použít jedna z metod k odstranění dormance (viz kap ), pokud do té doby žádná z těchto metod nebyla aplikována. Je-li i přesto ve vzorku 5 % a více svěžích semen, musí se ověřit, mají-li potenciál vyklíčit. Toho lze dosáhnout zkouškou TTC (kapitola 6) nebo jinou vhodnou metodou (např. řezem, vyjmutím embrya). Semena, u kterých bylo zjištěno, že tento potenciál mají, jsou určena jako svěží. Semena, u kterých potenciál vyklíčit zjištěn nebyl, se určí jako mrtvá. V případě jakýchkoliv pochybností o tom, zda se jedná o svěží nebo mrtvé semeno, musí být toto klasifikováno jako mrtvé Mrtvá semena Za mrtvá semena se považují semena, která ke konci zkušební doby nezůstala ani tvrdá ani svěží a nevyklíčila, tj. semena např. se silně narušeným zárodkem nebo bez zárodku, semena celkově měkká a odbarvená, často plesnivá a nejevící známky vývoje klíční rostliny a semena shnilá. Jestliže lze okem rozpoznat, že semeno vytvořilo jakoukoliv část klíčence, hodnotí se jako abnormální, i když je v době posuzování shnilé Jiné kategorie Na požádání mohou být nevyklíčená semena dále rozčleněna - na semena prázdná (semena, která jsou zcela prázdná) nebo jen se zbytkem pletiva; - semena bez embryí (semena, která obsahují svěží endosperm, v němž se zjevně nenachází ani embryonální dutina ani embryo); - semena poškozená hmyzem (semena, která obsahují larvy hmyzu, stopy po požerku nebo jiné příznaky napadení hmyzem, které ovlivňují klíčivost semene). Tyto kategorie se mohou vyskytovat u všech druhů semen (nejběžněji u druhů stromů). K jejich zjištění je možné použít následujících metod: Před zkouškou klíčivosti - zkouška rentgenem provádí se na opakováních použitých ke zkoušce klíčivosti - zkouška řezem provádí se u 4x100 semen máčených po dobu až 24 hodin při pokojové teplotě. Každé semeno se rozřízne podél své osy a vnitřek se prozkoumá a roztřídí Po zkoušce klíčivosti - zkouška řezem u svěžích nevyklíčených semen. Pokud se provádí zkouška životaschopnosti (TTC), procento prázdných a hmyzem poškozených semen lze určit v průběhu preparace semen a jejich hodnocení. 5.6 Opakování zkoušky 89

90 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 Zkouška klíčivosti se opakuje v následujících případech: l) Předpokládá-li se dormance, je možno použít kteroukoliv z předepsaných metod pro zrušení dormance, uvedených v sloupci 6 tabulky 5. Nejlepší výsledek a použitá metoda se zaznamenávají do výsledku rozboru. 2) Nejsou-li výsledky zkoušky klíčivosti spolehlivé z důvodů fytotoxicity nebo rozšíření hub či bakterií, musí se zkouška opakovat při použití jedné nebo více jiných metod uvedených v Tabulce 5 nebo v písku či zemině. Je-li to nutné, zvětší se rozestupy mezi semeny. Nejlepší výsledek a použitá metoda se zaznamenají do výsledku rozboru. 3) Vyskytne-li se větší počet klíčních rostlin, které se obtížně hodnotí, opakuje se zkouška některou z jiných metod uvedených v tabulce 5. nebo v písku či zemině. Nejlepší výsledek a použitá metoda se uvedou do výsledku rozboru. 4) Vyskytnou-li se zjevné chyby v podmínkách klíčení, v hodnocení klíčenců nebo při počítání, opakuje se rozbor ve stejných podmínkách a do výsledku rozboru se uvede výsledek opakované zkoušky. 5) Jsou-li rozdíly mezi jednotlivými opakováními po 100 semenech větší než stanoví kapitola 15, tabulka 5.1., zkouška se opakuje stejnou metodou. Je-li výsledek druhého rozboru s prvním rozborem v toleranci, tj. rozdíl výsledků obou zkoušek nepřekročil toleranci uvedenou v kapitole 15, tab. 5.2., má být na osvědčení uveden průměr z obou zkoušek. 6) Nejsou-li výsledky vzorku provedené vybranou metodou uspokojující, provede se opakování zkoušky jednou nebo více metodami. Opakování lze provést v půdě nebo zemině, pokud se vyskytli klíčenci, kteří byli špatně hodnotitelní nebo vykazovali známky fytotoxicity. Pro usnadnění hodnocení lze provést kontrolní zkoušku klíčivosti se vzorkem o známé klíčivosti. Nejlepší výsledek a použitá metoda se uvedou do výsledku rozboru. 5.7 Výpočet procenta klíčivosti Výsledek zkoušky klíčivosti se vypočítá jako průměr čtyř opakování po 100 semenech (dílčí opakování po 50 nebo 25 semenech se sloučí na opakování po 100 semenech). Vyjadřuje se jako procentický podíl počtu normálních klíčenců. Zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo (od 0,5 včetně se zaokrouhluje směrem nahoru). Stejným způsobem se spočítá procentický podíl abnormálních klíčenců, tvrdých, svěžích a mrtvých semen a v uvedeném pořadí se zaokrouhlí tak, aby součet procentických podílů normálních a abnormálních klíčenců a nevyklíčených semen činil 100%. U víceklíčkových semenných jednotek se do výsledku zkoušky klíčivosti započítává jen jeden normální klíčenec na semennou jednotku. Na žádost se ve výsledku rozboru může uvést také počet jednotek s jedním, dvěma nebo více normálními klíčenci a vyjádří se jako procentický podíl z celkového počtu vyklíčených víceklíčkových semenných jednotek. Je možné uvést i celkový počet klíčenců, kteří vyklíčili z daného počtu víceklíčkových semenných jednotek Tolerance Výsledek zkoušky klíčivosti se považuje za spolehlivý, pokud je rozdíl mezi opakováními s nejvyšší a nejnižší hodnotou v rámci stanovených tolerancí 90

91 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 a) Pro kontrolu spolehlivosti výsledku rozboru se vypočítá průměrný procentický podíl ze všech opakování a porovná se s tabulkou 5.1. kapitoly 15. Výsledek se považuje za spolehlivý, pokud rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším opakováním nepřesahuje uvedenou toleranci. b) Tabulka 5.2. kapitoly 15, se používá za účelem rozhodnutí, zda jsou výsledky dvou zkoušek stejného vzorku v toleranci. Z těchto dvou zkoušek se vypočítá průměr procent klíčivosti a porovná se s tabulkou 5.2. Výsledky jsou v toleranci za předpokladu, že rozdíl mezi procenty klíčivostí obou zkoušek nepřekročí předepsanou toleranci. c) Není-li výsledek druhé zkoušky v toleranci s výsledkem zkoušky první a překračuje-li odchylku uvedenou v kapitole 15, tab. 5.2., má být provedena zkouška třetí při použití téže metody. Pokud jsou výsledky tří testů v toleranci (tzn. rozdíly mezi výsledky tří testů nepřesahují tolerance uvedené v tabulce 5.3), ve výsledku rozboru se uvede průměr tří zkoušek. d) Pokud výsledky tří zkoušek nejsou v toleranci (tzn. rozdíly mezi výsledky tří testů přesahují tolerance uvedené v tabulce 5.3), ve výsledku rozboru se uvede nejvyšší slučitelný výsledek získaný ze vzájemného porovnání dvojic všech tří testů (porovnává se zkouška 1 a 3, zkouška 2 a 3 a zkouška 1 a 2). Pokud se tímto způsobem nezjistí žádný slučitelný výsledek, provede se třetí opakování (neboli 4. zkouška) za použití stejné metody. e) Průměrný výsledek čtyř zkoušek, za použití stejné metody, se uvádí ve výsledku zkoušky, pokud všechny výsledky byly v toleranci (tzn. rozdíly mezi výsledky čtyř testů nepřesahují tolerance uvedené v tabulce 5.4). f) Pokud výsledky čtyř zkoušek nejsou v toleranci (tzn. rozdíly mezi výsledky čtyř testů přesahují tolerance uvedené v tabulce 5.4), ve výsledku rozboru se uvede nejvyšší slučitelný výsledek získaný ze vzájemného porovnání tří trojic ze čtyř zkoušek (porovnává se zkouška 1,2 a 4; zkouška 1,3 a 4 a zkouška 2,3 a 4. g) Pokud po porovnání trojic není žádný výsledek spolehlivý, ve výsledku rozboru se uvede nejvyšší slučitelný výsledek získaný ze vzájemného porovnání tří dvojic ze čtyř zkoušek (porovnává se zkouška 1 a 4; zkouška 2 a 4 a zkouška 3 a 4). h) Pokud ani poté nejsou žádné výsledky slučitelné, neuvádí se žádný výsledek a zákazník je informován, že jeho vzorek jeví nepřijatelné známky variability v klíčivosti Zaokrouhlování výsledků Nejdříve se zaokrouhlí procento normálních klíčenců a tato hodnota je konečná. Přičtěte zbývající procenta, která jsou vyjádřena v celých číslech. Pokud je součet 100, tak zaokrouhlování končí. Pokud není součet 100, postupuje se následovně: 1. Vyhledejte procento s nejvyšším desetinným číslem a zaokrouhlete nahoru na celé číslo. Toto číslo se považuje za konečný výsledek. 2. Přičtěte zbývající procenta, která jsou vyjádřena v celých číslech. 3. Pokud je součet 100, tak zaokrouhlování končí. Pokud není součet 100, opakujte body 1 a 2. Pokud mají hodnoty stejná desetinná čísla, zaokrouhluje se v tomto pořadí: vadní klíčenci tvrdá semena svěží semena mrtvá semena. 5.8 Oznamování výsledků Při oznamování výsledků zkoušky klíčivosti mají být v certifikátu uvedeny v příslušných rubrikách následující údaje: 91

92 Kap. 5 Klíčivost osiva Datum účinnosti: červen 14 - skutečná doba trvání zkoušky (ve dnech; nezapočítávají se dny potřebné k předběžnému ošetření - procentický podíl normálních klíčních rostlin, abnormálních klíčních rostlin, tvrdých semen, svěžích nevyklíčených semen a mrtvých semen. Je-li výsledek některé z těchto skupin nulový zaznamená se jako 0,0. - na žádost zákazníka je možné zkoušku klíčivosti ukončit před konečným vybíráním, pokud vzorek dosáhne požadovaného procenta klíčivosti. V takovém případě se uvádí pouze procento normálních klíčenců. Výsledky dalších kategorií (abnormální klíčenci, tvrdá, svěží a mrtvá semena) musí být uvedeny jako N, protože nebyly stanovovány (nevztahuje se na uznávácí řízení). Dále mají být oznámeny tyto údaje: a) v každém případě: - počet zkoušených semen, pokud jich bylo méně než použité substráty a teploty (vyjádřeno pomocí zkratek) - každé speciální ošetření, které bylo použito pro podporu klíčení - doba trvání předběžného ošetření (mimo skladování v suchu) - je-li partie mořena a klíčivost byla stanovena na nemořeném vzorku, uvede se na protokol: Klíčivost stanovena z nemořeného vzorku. - metoda hodnocení svěžích semen (TTC, pitva, aj.), pokud ve vzorku bylo více než 5 % svěžích semen - pokud byla klíčivost na žádost zákazníka ukončena po dosažení požadovaného procenta klíčivosti, musí být uvedeno následující prohlášení: Na žádost zákazníka byla klíčivost ukončena po... dnech. Předepsaná doba zkoušky je...dní. b) na požádání : - procento klíčivosti zjištěné v předepsaném čase (dle tab. 5) v případě, že se zkouška klíčivosti prodlužovala. Na protokol se uvádí následovně: Po předepsané době... dní bylo ve vzorku... % normálních klíčenců. - výsledek jakékoliv další zkoušky (paralelního nebo dodatečného testu). - procento životaschopných nevyklíčených semen a použitá metoda pro jejich stanovení - kategorie nevyklíčených semen (tvrdá, svěží, mrtvá a jiné kategorie) a metoda použitá pro jejich určení - u vícesemenných plodových jednotek počet normálních klíčních rostlin ze 100 jednotek, podíl jedno-, dvou- a víceklíčkových jednotek. Pokud se prováděl zdvojený test, výsledek prvního testu (s použitím metody k odstranění dormance) se uvede do příslušných míst na protokolu. Výsledek druhého testu (bez ošetření) se uvede do Dalších stanovení. 92

93 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Tabulka 5. Metody pro zkoušku klíčivosti Tato tabulka uvádí přípustné substráty, délku trvání zkoušky a ošetření semen, která se doporučují pro vzorky dormantních semen. Je-li některá z metod uvedena pro skupinu plodin, vztahuje se pouze na druhy specificky vyjmenované v Tabulce 2.1. Pro určité druhy vyjmenované v Tabulce 5 (týka se hlavně druhů stromů a keřů) je zdvojený test povinný (s a bez předchalazení). Méně vhodné metody jsou uvedeny v závorkách (např. TTC). Substráty: Teploty: První počítání: Světlo: Pořadí alternativních substrátů se uvádí stále stejné a neznamená upřednostňování žádného z nich: na FP (na filt. papíru); (ve filt. papíru); na FPP (na filt. papíru překrytá vrstvou zeminy); P (v písku); zemina. Jak, tak na FP mohou být nahrazeny SFP (skládaný filtrační papír). Pořadí alternativních metod je stále stejné a neznamená upřednostnění žádné z nich: střídavé teploty, nejprve vyšší; konstantní teploty, nejprve nejvyšší. Střídavé teploty určuje symbol " ; např. 30 znamená, že střídavá teplota bude mít režim na C po dobu 16 hodin a 30 C po dobu 8 hodin. Doba prvního počítání je přibližná a při použití papírových substrátů se vztahuje na nejvyšší alternativní teplotu. Zvolí-li se nižší alternativní teplota nebo když se zkouška provádí v písku, je možné první počítání odložit. V případě zkoušek v písku se závěrečným počítáním po 7-10 (14) dnech se může první počítání zcela vypustit. Obecně se doporučuje nakličování vzorků na světle pro lepší vývoj klíčenců. Pokud je v určitých případech světlo potřebné k vyvolání klíčení (u vzorků s dormantními semeny) nebo pokud může na druhé straně světlo působit jako inhibitor klíčení a substráty se musí udržovat ve tmě, jsou tyto skutečnosti uvedeny v posledním sloupci. Metody ostranění dormance: Je-li uvedeno více metod k ostranění dormance, pořadí alternativních metod neznamená upřednostňování žádné z nich a jakákoliv kombinace může být použita. Výjimku tvoří předběžné zahřívání a skarifikace kyselinou. Tyto dvě metody musí být upřednostněny, mají-li být použity dohromady s jinou metodou. Zkratka PO znamená předběžné ochlazení (předchlazení). Tabulka 5A: Zemědělské druhy a zeleniny Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Anýz vonný Pimpinella anisum na FP Artyčok kardový Cynara cardunculus P 15 * * Basalka pravá Ocimum basilicum na FP Batolka prorostlá Claytonia perfoliata Bavlník Gossypium spp P 25 Bér vlašský Setaria italica na FP Bob obecný Vicia faba 4 14 PO 93

94 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení P zemina Bojínek hlíznatý Phelum nosodum na FP PO Bojínek luční Phleum pratense na FP PO Brukev řepák Brassica rapa na FP PO Brukev řepka olejná Brassica napus na FP PO Brukev řepka tuřín Brassica napus var. na FP PO napobrassica Brukev sítinovitá Brassica juncea na FP PO Brukev zelná Brassica oleracea na FP PO Brutnák lékařský Borago officinalis na FP Cibule obecná Allium cepa na FP P Cibule zimní Allium fistulosum na FP P PO 6 12 PO Cizrna beranní Cicer arietinum P Čekanka obecná Cichorium intybus na FP Černohořčice setá Brassica nigra na FP PO Čičorka setá Securigera varia na FP Čirok obecný Sorghum bicolor na FP PO 25 Čirok obecný x Sudánská Sorghum bicolor x na FP PO tráva Sorghum sudanense Čočka jedlá Lens culinaris 5 10 PO P Čtyřboč rozložitá Tetragonia tetragonoides P 30 Dobromysl obecná Origanum vulgare na FP 30 Fazol měsíční Phaseolus lunatus 30 P 25 Fazol obecný Phaseolus vulgaris 30 na FPP 25 P Fazol šarlatový Phaseolus coccineus 30 P Fenykl obecný Foeniculum vulgare na FP na P 7 35 odstranit pulpu; 24 hodin máčet ve vodě Festulolium x Festulolium spp. na FP PO 94

95 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Hadí mord španělský Scorzonera hispanica na FP PO P Hořčice bílá Sinapis alba na FP PO Housenkovec zduřelý Beckmannia eruciformis na FP Hrách polní Pisum sativum na FPP P Hrachor cizrnový Lathyrus cicera P Hrachor chlupatý Lathyrus hirsutus P Hrachor setý Lathyrus sativus P Chrastice kanárská Phalaris canariensis na FP PO Chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea na FP PO Chrastice vodní Phalaris aquatica na FP PO Chřest lékařský Asparagus officinalis na FP P Ibišek jedlý Abelmoschus esculentus na FP P Ibišek konopovitý Hibiscus cannabinus P Jahodník Fragaria spp. na FP Ječmen obecný Hordeum vulgare P 4 7 Předehřát (30-35 o C) PO GA 3 Jestřabina východní Galega orientalis na FP Jetel alexandrijský Trifolium alexandrinum na FP Jetel jahodnatý Trifolium fragiferum na FP Jetel ladní Trifolium campestre na FP Jetel luční Trifolium pratense na FP 4 10 PO Jetel nachový Trifolium incarnatum na FP Jetel perský Trifolium resupinatum na FP Jetel plazivý Trifolium repens na FP 4 7 PO zalepené polyethenové obálky PO zalepené polyethenové 95

96 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení obálky Jetel pochybný Trifolium dubium na FP 5 14 PO Jetel švédský Trifolium hybridum na FP 4 10 PO zalepené polyethenové obálky Ježatka kuří noha Echinochloa crus-gali na FP předehřát 25 (40 2 C) Jílek hybridní Lolium x hybridum na FP Jílek mnohokvětý Lolium perenne na FP Jílek vytrvalý Lolium multiflorum na FP PO 5 10 PO 5 10 PO Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata na FP Jutovník tobolkatý Corchorus capsularis na FP Kalužnice křivoklasá Eleusine coracana na FP Kerblík třebule Anthriscus cerefolium. na FP PO Kmín kořenný Carum carvi na FP Kmín římský Cuminum cyminum na FP Kolenec rolní Spergula arvensis na FP Komonice bílá Melilotus albus na FP 4 7 PO Konopí seté Cannabis sativa na FP Kopr vonný Anethum graveolens na FP PO Kopyšník věncový Hedysarum coronarium na FP Koriandr setý Coriandrum sativum na FP Kostřava červená Festuca rubra na FP PO Kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla na FP PO Kostřava luční Festuca pratensis na FP PO Kostřava ovčí Festuca ovina na FP PO Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea na FP PO Kostřava různolistá Festuca heterophylla na FP PO Kostřava vláskovitá Festuca filiformis na FP PO Kozí brada Tragopogon porrifolius na FP 5 10 PO Kozinec cizrnovitý Astragalus cicer na FP

97 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Kozlíček polníček Valerianella locusta na FP PO GA 3 Krambe habešská Crambe abyssinica na FP Krvavec menší Sanguisorba minor na FP Kukuřice setá Zea mays na FPP P 25 Lebeda zahradní Atriplex hortensis na FP Len setý Linum usitatissimum na FP PO na FP PO Lesknice menší Phalaris minor (není ISTA) Lilek brambor Solanum tuberosum na FP namočený v 1,5 %GA 3 po 24 hodin Lilek černý Solanum nigrum na FP Lilek vejcoplodý Solanum melongena na FP P Lipnice bahenní Poa palustris na FP PO Lipnice cibulkatá Poa bulbosa na FP Lipnice hajní Poa nemoralis na FP PO Lipnice luční Poa pratensis na FP PO Lipnice obecná Poa trivialis na FP PO Lipnice roční Poa annua na FP PO Lipnice smáčknutá Poa compressa na FP PO Lnička setá Camelina sativa na FP Lopuch větší Arctium lappa na FP PO; pro hodně dormantní semena se doporučuje TTC Lufa ostrohranná Luffa acutangula P Lupina bílá Lupinus albus 5 10 PO P Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius 5 10 PO P Lupina žlutá Lupinus luteus PO P Majoránka zahradní Origanum majorana na FP

98 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Mák setý Papaver somniferum na FP 5 10 PO Medyněk vlnatý Holcus lanatus na FP PO Meloun cukrový Cucumis melo skládaný FP P 25 Meloun vodní Citrullus lanatus skládaný FP P 25 Metlice trsnatá Deschampsia cespitosa na FP PO Miřík celer Apium graveolens na FP PO světlo Mochyně pýřitá Physalis pubescens na FP Moskytovka něžná Bouteloua gracilis na FP Mrkev obecná Daucus carota na FP Okurka setá Cucumis sativus na FP P Oves hřebílkatý Avena strigosa P Oves nahý Avena nuda P Oves setý Avena sativa P skládaný FP 5 10 GA 3, PO 5 10 předehřátí (30-35 o C); PO 5 10 předehřátí (30-35 o C); PO Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius na FP PO Pampeliška lékařská Taraxacum officinale na FP Paprika Capsicum spp. na FP P Pastinák setý Pastinaca sativa na FP Pažitka čínská Allium tuberosum na FP PO Pažitka pobřežní Allium schoenoprasum na FP P PO Petržel zahradní Petroselinum crispum na FP Pískavice řecké seno Trigonella foenumgraecum na FP Podzemnice olejná Arachis hypogaea P odstranit skořápky, předehřát (40 2 C) Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus na FP PO Pohanka obecná Fagopyrum esculentum na FP Pór zahradní Allium porrum na FP P PO 98

99 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Potočnice lékařská Nasturtium officinale na FP Proso seté Panicum miliaceum na FP Psárka luční Alopecurus pratensis na FP PO Psineček psí Agrostis canina na FP Psineček tenký Agrostis capillaris na FP Psineček veliký Agrostis gigantea na FP Psineček výběžkatý Agrostis stolonifera na FP Pšenice dvouzrnka Triticum dicoccon na FP P Pšenice obecná Triticum aestivum na FP P Pšenice špalda Triticum spelta P Pšenice tvrdá Triticum durum na FP P 7 21 PO 7 28 PO 5 10 PO 7 28 PO 4 8 Předehřát (30-35 o C); PO GA Předehřát (30-35 o C); PO GA Předehřát (30-35 o C); PO GA Předehřát (30-35 o C); PO GA 3 Pupalka dvouletá Oenothera biennis na FP Pýr hřebenitý Agropyron cristatum na FP PO Pýr plazivý Elytrigia repens na FP PO Pýr prostřední Elytrigia intermedia na FP PO Rajče jedlé Solanum lycopersicum na FP P Reveň bulharská Rheum rhaponticum na FP Rozmarýn lékařský Rosmarinus officinalis na FP Rukola Eruca sativa na FP Rulík zlomocný Atropa belladonna na FP PO Rýže setá Oryza sativa na FP P předehřát (50 2 C); máčení ve vodě nebo HNO 3 24 hodin Řebříček obecný Achillea millefolium na FP

100 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Ředkev setá Raphanus sativus na FP P PO Řepa obecná Beta vulgaris na FP P omýt, (víceklíčkové : 2 hod; geneticky jedno klíčkové: 4 hod); sušit max. při 25 C Řeřicha setá Lepidium sativum na FP PO Salát hlávkový Lactuca sativa na FP 4 7 PO Saturejka zahradní Satureja hortensis na FP Sezam indický Sesamum indicum na FP Skočec obecný Ricinus communis P Sléz přeslenitý Malva verticillata (není ISTA) 7 21 Po 10 dnech naškrábnout Slunečnice roční Helianthus annuus na FPP P zemina předehřát PO Smělek štíhlý Koeleria macrantha na FP Předehřát (8-10 o C, 5 dní); světlo Sója luštinatá Glycine max na FPP P Srha hajní Dactylis polygama (není ISTA) na FP PO Srha říznačka Dactylis glomerata na FP PO Sudánská tráva Sorghum sudanense na FP PO Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia na FP 30, PO tma Sveřep bezbranný Bromus inermis na FP PO Sveřep horský Bromus marginatus na FP PO Sveřep měkký Bromus hordeaceus na FP PO Sveřep rolní Bromus arvensis na FP PO Sveřep samužníkovitý Bromus catharticus na FP PO Sveřep sitecký Bromus sitchensis na FP PO Sveřep vzpřímený Bromus erectus na FP PO Světlice barvířská Carthamus tinctorius na FP

101 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení P Špenát setý Spinacia oleracea na FP PO 10 Šrucha zelná Portulaca oleracea na FP PO Štěrbák zahradní Cichorium endivia na FP Štírovník bažinatý Lotus uliginosus na FP PO Štírovník jednoletý Lotus ornithopodioides na FP PO (není ISTA) Štírovník růžkatý Lotus corniculatus na FP PO Štírovník tenkolistý Lotus tenuis na FP PO Šťovík kyselý Rumex acetosa na FP PO Tabák virginský Nicotiana tabacum na FP Tolice arabská Medicago arabica na FP Tolice dětelová Medicago lupulina na FP 4 10 PO Tolice okrouhloplodá Medicago orbicularis na FP 4 10 PO Tomka vonná Anthoxanthum odoratum na FP Trojštět žlutavý Trisetum flavescens na FP PO Troskut prstnatý Cynodon dactylon na FP PO, světlo Tykev obecná Cucurbita pepo skládaný FP P 25 Tykev pižmová Cucurbita moschata skládaný FP P 25 Tykev velkoplodá Cucurbita maxima skládaný FP P 25 Tymián obecný Thymus vulgaris na FP Úročník bolhoj Anthyllis vulneraria na FP 5 10 PO Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia na FP PO P Vikev čočková Vicia ervilia P Vikev huňatá Vicia villosa 5 14 PO P Vikev panonská Vicia pannonica 5 10 PO P Vikev setá Vicia sativa 5 14 PO P Vojtěka proměnlivá Medicago x varia (není na FP 4 10 PO ISTA) Vojtěška setá Medicago sativa na FP 4 10 PO Vousatice Alysicarpus vaginalis den propíchnout 101

102 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení osemení nateklých semen a pokračovat do 35. dne Žito seté Secale cereale na FP P Žitovec (Tritikále) x Triticosecale na FP P 4 7 PO GA Předehřát (30-35 o C); PO GA Aeschynomene na FP americana 35 Agropyron desertorum na FP PO Andropogon gayanus na FP , světlo Andropogon gerardi na FP PO Andropogon hallii na FP PO Astrebla lappacea na FP Axonopus compressus ; světlo Axonopus fissifolius na FP ; světlo Botriochloa insculpta na FP ; světlo Botriochloa pertusa na FP ; světlo Brachiaria brizantha na FP předehřátí; Brachiaria decumbens na FP H 2 SO 4 ; ; světlo Brachiaria humidicola na FP Brachiaria mutica na FP H 2 SO 4 ; Brachiaria ramosa předehřátí; Brachiaria ruziziensis na FP H 2 SO 4 ; Brassica perviridis na FP 30 Bromus carinatus na FP PO 7 14 PO Bromus riparius na FP PO Cajanus cajan P 25 Calopogonium na FP mucunoides Cenchrus ciliaris na FP P předehřátí; PO; Cenchrus setiger na FP předehřát (40 2 C); Centrosema pascuorum na FP Centrosema molle na FP Chamaecrista na FP

103 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení rotundifolia Chloris gayana na FP PO ; světlo Corchorus olitorius na FP Crotalaria brevidens Crotalaria juncea P Crotalaria lanceolata Crotalaria pallida Crotalaria spectabilis Cucumis spp skládaný FP P 25 Cucurbita spp skládaný FP P 25 Cucurbita hybridy skládaný FP P 25 Cyamopsis tetragonoloba Deschampsia flexuosa na FP PO Desmodium intortum na FP H 2 SO 4 Desmodium uncinatum na FP H 2 SO 4 Dichanthium aristatum na FP Dichondra micrantha na FP Digitaria eriantha na FP Ehrharta calycina na FP 7 21 PO Elymus trachycaulus na FP PO Elytrigia elongata na FP PO Eragrostis curvula na FP PO Eragrostis tef na FP PO Ipomoea aquatica P Kummerowia stipulacea Kummerowia striata Lablab purpureus P 25 Lagenaria siceraria Skládaný FP P Lespedeza juncea Leucaena leucocephala na FP nařezat semena Listia bainesii na FP Lolium rigidum na FP ; světlo; PO (5-10 C, 7 dní) popř. PO 3 dny a pokračovat ve zkoušení při 103

104 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení C 4 dny Luffa aegyptica P 30 Macroptilium na FP H 2 SO 4 atropurpureum Macroptilium lathyroides na FP H 2 SO 4 Macrotyloma axillare H 2 SO 4 nebo nařezat semena Macrotyloma uniflorum na FP P nařezat semena Medicago italica na FP Medicago littoralis na FP Medicago polymorpha na FP Medicago rugosa na FP Medicago scutellata na FP Medicago truncatula na FP Melilotus indicus na FP Melilotus officinalis na FP 4 7 PO Melinis minutiflora na FP PO Mormordica charantia P 30 Mucuna pruriens na FP P nařezat semena Neonotonia wightii na FP Ornithopus compressus na FP Ornithopus sativus na FP Panicum antidotale na FP Panicum coloratum na FP Panicum maximum na FP PO Panicum virgatum na FP PO Pascopyrum smithii na FP PO Paspalum dilatatum na FP ; světlo Paspalum notatum na FP H 2 SO 4 Paspalum plicatulum na FP ; světlo Paspalum scrobiculatum na FP 30 7 Paspalum urvillei na FP Paspalum virgatum na FP Pennisetum clandestinum na FP PO 104

105 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Pennisetum glaucum na FP Piptatherum miliaceum P PO Poa secunda PO Psathyrostachys juncea na FP PO Pseudoroegneria spicata na FP PO Psophocarpus tetragolobus P 30 Pueraria lobata Pueraria phaseoloides na FP H 2 SO 4 Schizachyrium scoparium na FP PO Setaria sphacelata na FP Solanum spp. na FP P Solanum hybridy na FP P Sorghastrum nutans na FP PO Sorghumxalmum na FP PO 30 Sorghum halepense na FP Stylosanthes guianensis na FP H 2 SO 4 30 Stylosanthes hamata na FP nařezat semena Stylosanthes humilis na FP nařezat semena Stylosanthes scabra na FP nařezat semena Trifolium glomeratum na FP Trifolium hirtum na FP Trifolium lappaceum na FP 3 7 PO Trifolium michelianum na FP PO Trifolium semipilosum P 15 Trifolium squarrosum na FP 4 14 PO 15 Trifolium subterraneum na FP 4 14 tma 15 Trifolium vesiculosum na FP Urochloa mosambicensis na FP GA 3 ; Vicia benghalensis

106 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Český název Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Vicia narbonensis P Vigna angularis P Vigna marina Vigna mungo P 25 Vigna radiata Vigna subtarranea P P Vigna unguiculata P 25 Zoysia japonica na FP Tabulka 5B:Květiny a léčivé byliny Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Abutilon x hybridum na FP Achillea clavennae na FP světlo Achillea filipendulina na FP světlo Achillea ptarmica na FP světlo Achillea umbellata na FP světlo Adonis vernalis na FP PO Ageratum houstonianum na FP Agrimonia eupatorai na FP máčet ve vodě 24 hodin; odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení Alcea rosea na FP propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení na konci Althaea hybridy na FP 30 kotyledonu propíchnout semeno, odštípnout nebo 106

107 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení pilováním odstranit část osemení na konci kotyledonu Althaea officinalis na FP Alyssum argenteum na FP Alyssum montanum na FP Amaranthus caudatus na FP 30 Amaranthus cruentus na FP 30 Amaranthus hybridus na FP 30 Amaranthus tricolor na FP 30 Amberboa moschata na FP PO PO PO PO PO PO PO 15 Ammobium alatum na FP Anagallis arvensis na FP PO 15 Anchusa azurea na FP Anchusa capensis na FP Anemone coronaria na FP PO 15 Anemone pulsatilla na FP PO 15 Anemone sylvestris na FP PO 15 Angelica archangelica na FP světlo PO Antirrhinum majus na FP PO Aquilegia alpina na FP světlo 15 PO Aquilegia canadensis na FP světlo 15 PO Aquilegia chrysantha na FP světlo 15 PO Aquilegia x cultorum na FP světlo 15 PO Aquilegia vulgaris na FP světlo 15 PO Arabis alpina na FP PO 15 Arabis x arendsii na FP PO

108 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Arabis blepharophylla na FP PO Arabis caucasica na FP PO Arabis procurrens na FP PO Arabis scopoliana na FP PO Arctotis stoechadifolia na FP světlo 15 Armeria maritima na FP Artemisia absinthium na FP Artemisia dracunculus na FP Artemisia maritima na FP Artemisia vulgaris na FP Asclepias tuberosa na FP Asparagus aethiopicus Asparagus plumosus na FP P na FP P Aster alpinus na FP 30 Aster amellus na FP 30 Aster dumosus na FP 30 Aubrieta deltoidea na FP Aurinia saxatilis na FP Bassia scoparia na FP 30 Begonia skupina na FP 30 semperflorens cultorum Begonia x tuberhybrida na FP 30 Bellis perennis na FP 30 Brachyscome iberidifolia na FP Briza maxima na FP 30 Browallia viscosa na FP 30 Brunnera macrophylla na FP 30 Calceolaria x na FP 30 herbeohybrida hodin máčet ve vodě hodin máčet ve vodě PO PO PO 7 21 PO PO PO GA PO PO PO PO PO 108

109 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Calceolaria polyrrhiza na FP PO Calendula officinalis na FP světlo PO Callistephus chinensis na FP světlo Campanula carpatica na FP světlo PO Campanula fragilis na FP světlo PO Campanula garganica na FP světlo PO Campanula glomerata na FP světlo PO Campanula lactiflora na FP světlo PO Campanula medium na FP světlo PO Campanula persicifolia na FP světlo PO Campanula portenschlagiana na FP světlo PO Campanula pyramidalis na FP světlo PO Campanula rapunculus na FP světlo PO Celosia argentea na FP PO Centaurea benedicta Centaurea cyanus Centaurea gymnocarpa Centaurea imperialis na FP P na FP na FP na FP PO světlo PO světlo PO světlo PO Centaurea macrocephala na FP světlo PO 15 Centaurea montana na FP světlo PO 15 Centaurea ragusina na FP světlo PO 15 Cerastium tomentosum na FP Chelidonium majus na FP PO Chrysanthemum indicum na FP světlo 109

110 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení PO Clarkia amoena na FP světlo PO 15 Clarkia pulchella na FP světlo PO Clarkia unguiculata na FP světlo PO Cleome hassleriana na FP Cobaea scandens na FP Coix lackryma-jobi Coleostephus multicaulis Consolida ajacis Consolida regalis Convolvulus tricolor Coreopsis basalis Coreopsis lanceolata Coreopsis maritima na FP na FP na FP na FP na FP na FP na FP Coreopsis tinctoria na FP 30 Cosmos bipinnatus Cosmos sulphureus Cyclamen persicum na FP na FP na FP P Cymbalaria muralis na FP Cynoglossum amabile na FP 30 Dahlia pinnata na FP světlo PO PO PO propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení světlo PO světlo PO světlo PO světlo PO světlo PO světlo PO , máčet ve vodě 24 hodin PO světlo PO PO 110

111 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Datura metel na FP P PO naškrábnout tvrdá semena Datura stramonium na FP P 30 Delphinium x bella-donna na FP Delphinium cardinale na FP Delphinium x cultorum na FP Delphinium formosum na FP Delphinium grandiflorum na FP Dianthus barbatus na FP 30 Dianthus caryophyllus na FP 30 Dianthus chinensis na FP 30 Dianthus deltoides na FP 30 Dianthus plumarius na FP 30 Digitalis lanata na FP 30 Digitalis purpurea na FP 30 Dimorphotheca pluvialis na FP Dimorphotheca tragus na FP PO naškrábnout tvrdá semena světlo PO PO světlo PO světlo PO světlo PO PO PO PO PO PO PO PO světlo PO světlo PO PO PO světlo PO Doronicum orientale na FP 30 Dorotheanthus na FP bellidiformis 15 Echinacea purpurea na FP 30 Echinopsis ritro na FP Echium candidans na FP Echium plantagineum na FP Erigeron speciosus na FP Erysimum cheiri na FP světlo; PO; 111

112 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Erysimum x marshallii na FP Eschscholzia californica na FP Fatsia japonica na FP 30 Freesia refracta na FP 15 Gaillardia aristata Gaillardia pulchella Galega officinalis Galeopsis segetum na FP na FP na FP na FP Gazania rigens na FP Gentiana acaulis na FP -30 Geranium hybrids na FP PO propíchnout semeno nebo pilováním odstranit část osemení, předchlazení světlo PO světlo PO máčet semeno 24 h 7 21 PO, naškrábnout tvrdá semena PO PO propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení Gerbera jamesonii na FP Geum coccineum na FP světlo Geum quellyon na FP světlo Gilia tricolor na FP Glandularia canadensis na FP PO Glebionis carinata na FP světlo PO Glebionis coronaria na FP světlo PO Glebionis segetum na FP PO 15 Gomphrena globosa na FP Goniolimon tataricum na FP máčet ve vodě 24 h Grevillea robusta na FP PO Gypsophila elegans na FP světlo 112

113 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Gypsophila paniculata na FP světlo 15 Gypsophila repens na FP světlo 15 Helenium autumnale na FP Helianthemum na FP nummularium Helianthus debilis na FP P PO Heliopsis helianthoides na FP máčet ve vodě 24 h Heliotropium arborescens na FP Hesperis matronalis na FP PO Heteranthemis viscidehirta na FP PO Heuchera sanguinea na FP PO Hibiscus trionum na FP Hippeastrum hybridi na FP Hypericum perforatum na FP Hyssopus officinalis na FP světlo Iberis amara na FP PO Iberis gibraltarica Iberis sempervirens Iberis umbellata Impatiens balsamina na FP na FP na FP na FP Impatiens walleriana na FP 30 Inula helenium na FP 30 Ipomoea alba na FP 30 P PO PO PO světlo PO PO propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení 113

114 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Ipomoea purpurea na FP P propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část Ipomoea quamoclit Ipomoea tricolor na FP P na FP P Jacobaea maritima na FP 30 Kalanchoe blossfeldiana na FP 30 Kalanchoe crenata na FP 30 Kalanchoe globulifera na FP 30 osemení propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení PO Kniphofia uvaria na FP Lathyrus latifolius Lathyrus odoratus Lavandula angustifolia na FP P na FP P na FP P na FP na FP PO, propíchnout semeno, odštípnout nebo pilováním odstranit část osemení na konci kotyledonu PO PO GA 3 Lavatera trimestris PO Legousia speculum-veneris světlo PO Leontopodium nivale na FP PO Leonurus cardiaca na FP PO Leucanthemum maximum Leucanthemum vulgare na FP na FP světlo PO světlo PO 114

115 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Levisticum officinale na FP Liatris pycnostachya na FP Liatris spicata na FP Lilium regale na FP P Limonium bellidifolium na FP máčet ve vodě 24 h Limonium bonduellei na FP máčet ve vodě 24 h P Limonium gerberi na FP máčet ve vodě Limonium sinuatum na FP P Linaria bipartita na FP Linaria maroccana na FP Linaria vulgaris na FP Linum flavum na FP Linum grandiflorum na FP 15 Linum narbonense Linum perenne na FP na FP Lobelia cardinalis na FP 30 Lobelia erinus na FP 30 Lobularia maririma na FP Lomelosia caucasica na FP h máčet ve vodě 24 h PO PO PO PO PO předchlazení PO Lonas annua na FP Lunaria annua na FP PO Lupinus harrwegii na FP P PO propíchnout semeno nebo odstranit pilováním část osemení na konci kotyledonu Lupinus hybridi na FP

116 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení P Lupinus nanus na FP P Lupinus polyphyllus na FP P 30 Malcolmia maritima na FP světlo PO PO Malope trifida na FP 30 Marrubium vulgare na FP PO Matricaria chamomilla na FP PO Matthiola incana na FP PO Matthiola longipetala na FP PO 15 Melissa officinalis na FP PO Mentha x piperita na FP PO Mimosa pudica na FP máčet ve vodě 24 h Mimulus cardinalis na FP PO Mimulus cupreus na FP PO Mimulus x hybridus na FP PO Mimulus lutheus na FP PO Mirabilis jalapa na FP P světlo PO Moluccella laevis Myosotis hybridi Myosotis scorpioides Myosotis sylvatica na FP na FP na FP na FP světlo PO světlo PO světlo PO světlo PO Nemesia strumosa na FP světlo PO Nemesia versicolor na FP světlo PO Nemophila maculata na FP PO 10 Nemophila menziesii na FP PO 116

117 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Nepeta cataria na FP PO Nicotiana alata na FP Nicotiana x sanderae na FP Nicotiana suaveolens na FP Nierembergia hippomanica na FP Nigella damascena na FP Nigella hispanica Nigella sativa Oenothera macrocarpa Osteospermum ecklonis na FP na FP na FP na FP PO,, po 14 dní ve tmě při 15 o c a přestěhovat do -30 o C předchlazení,, po 14 dní ve tmě při 15 o c a přestěhovat do -30 o C PO 15 o C světlo PO Papaver alpinum na FP Papaver glaucum na FP světlo 10 Papaver nudicaule na FP světlo 10 Papaver orientale na FP PO Papaver rhoeas na FP světlo PO 15 Pelargonium zonale na FP propíchnout hybridi semeno nebo pilováním odstranit část osemení Penstemon barbatus na FP PO 15 Penstemon hartwegii na FP PO 15 Penstemon hybridi na FP PO 15 Pericallis cruenta na FP PO Perilla frutescens na FP PO 117

118 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Petunia x atkinsiana na FP PO Phacelia campanularia na FP PO Phlox drummondii na FP PO 15 Phlox paniculata na FP PO Phlox subulata na FP PO Pholistoma auritum na FP PO 10 Physalis alkekengi na FP světlo PO Pimpinella major na FP PO Pimpinella saxifraga na FP Plectocephalus americana Plectranthus scutellarioides Portulaca grandiflora na FP na FP na FP Primula auricula na FP Primula denticulata na FP Primula elatior na FP Primula japonica na FP Primula x kewensis na FP Primula malacoides na FP Primula obconica na FP Primula praenitens na FP Primula veris na FP světlo; PO; máčet 24 h ve vodě světlo světlo PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO 118

119 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) Primula vulgaris na FP Psephellus dealbatus První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení PO Psylliostachys suworowii na FP na FP Ranunculus asiaticus na FP P 15 Reseda odorata na FP Rheum palmatum na FP 30 Rhodanthe humboldtiana na FP Rhodanthe manglesii na FP Rhodanthe chlorocephala na FP Rudbeckia fulgida na FP 30 Rudbeckia hirta na FP 30 Ruta graveolens na FP 30 Saintpaulia ionantha na FP 30 Salpiglossis sinuata na FP 30 Salvia coccinea na FP 30 Salvia farinacea na FP 30 Salvia officinalis na FP 30 Salvia patens na FP 30 Salvia pratensis na FP 30 Salvia sclarea na FP 30 Salvia splendens na FP 30 Salvia viridis na FP 30 Sanvitalia procumbens na FP 30 Saponaria calabrica na FP Saponaria ocymoides na FP Saponaria officinalis na FP světlo PO světlo PO světlo PO PO PO světlo PO světlo PO 7 28 PO světlo PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO světlo PO světlo PO světlo PO 119

120 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Scabiosa atropurpurea na FP PO Schefflera elegantissima na FP Schizanthus pinnatus na FP PO 10 Senecio elegans na FP PO Silene chalcedonica na FP světlo Silene coronaria na FP Silene pendula na FP Sylibum marianum na FP PO Sinningia speciosa na FP PO Solanum giganteum na FP světlo Solanum laciniatum na FP Solanum marginatum na FP světlo Solanum pseudocapsicum na FP světlo Stachys macrantha na FP Tagetes erecta na FP světlo Tagetes patula na FP světlo Tagetes tenuifolia na FP světlo Tanacetum achilleifolium na FP světlo PO Tanacetum cinerariifolium na FP PO Tanacetum coccineum na FP světlo PO Tanacetum parthenium na FP světlo PO Thunbergia alata na FP Thymus serpyllum na FP světlo Torenia fournieri na FP Tripleurospermum inodorum na FP 30 Tripleurospermum na FP 30 maritimum Tropaeolum majus na FP 30 P PO PO PO 1

121 Tab. 5 Metody pro zkoušku klíčivosti Datum účinnosti: červen 14 Latinský název Substrát Teplota ( C) První vybírání (dny) Končení (dny) Doporučení Tropaeolum peltophorum na FP P PO Tropaeolum peregrinum na FP P PO Vaccaria hispanica na FP světlo PO Valeriana officinalis na FP PO Verbascum densiflorum na FP PO Verbascum phlomoides na FP PO Verbascum thapsus na FP PO Verbena bonariensis na FP Verbena x hybridi na FP Verbena rigida na FP Vinca minor na FP 30 Viola cornuta na FP 30 Viola odorata na FP 10 Viola tricolor na FP 30 Xeranthemum annuum na FP 30 Xerochrysum bracteatum na FP Zinnia elegans Zinnia haageana na FP na FP PO PO PO PO PO PO světlo PO světlo PO světlo PO 121

122 Kap. 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Datum účinnosti: červen 14 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (Topografický tetrazoliový test - TTC) Účelem biochemické zkoušky je rychlý odhad životaschopnosti osiva, a to zejména u takových druhů, které mají dlouhou dobu klíčení nebo u semen vykazujících dormanci. U vzorků, které při ukončení zkoušky klíčivosti vykazují vysoký podíl svěžích nevyklíčených (dormantních) semen, se může u těchto semen provést doplňková zkouška životaschopnosti. Biochemickou zkoušku životaschopnosti lze provádět u druhů, pro které je v tabulce 6 uvedena metoda. Na životaschopném semeni se obarví tkáně, které jsou nezbytné pro vývoj normálního klíčence. Některé drobné oblasti těchto tkání mohou být neobarvené a semeno lze stále považovat za životaschopné (v závislosti na zkoušeném druhu). 6.1 Definice Životaschopnost Souhrn všech vlastností osiva, které určují míru jeho aktivity v průběhu klíčení a polní vzcházivosti Dormance Doba odpočinku potřebná k fyziologickému nebo morfologickému dozrání semene. 6.2 Chemikálie, přístroje a pomůcky Chemikálie 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid (nebo 2,3,5-trifenyltetrazoliumbromid) hydrogenfosforečnan sodný Na 2 HPO 4 2H 2 O (nebo hydrogenfosforečnan sodný Na 2 HPO 4 12H 2 O síran hlinitodraselný AlK ( SO 4 ) 2 12H 2 O Přístroje a pomůcky Termostat Skalpel Lanceta Pinzeta Preparační jehla Lupa Žiletka Misky pro namáčení semen Misky pro barvení 6.3 Laboratorní postup Podstatou TTC testu je barevná reakce, která je důsledkem redukčních pochodů probíhajících v živých buňkách. Indikátorem těchto reakcí je bezbarvý roztok 2,3,5-trifenyltetrazolium chloridu nebo bromidu, který při bobtnání semene proniká do pletiv. V živých buňkách se působením dehydrogenáz uvolňuje vodík, který reaguje s 2,3,5- trifenyltetrazoliumchloridem (bromidem) za vzniku stabilní nedifundující červené látky trifenylformazanu. Tím je možné rozlišit červeně zbarvená (živá) pletiva od bezbarvých (mrtvých). Kromě semen zcela zbarvených (živých) a zcela bezbarvých (mrtvých) se mohou vyskytovat semena více či méně zbarvená, s různým podílem nekrotické tkáně. 122

123 Kap. 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Datum účinnosti: červen 14 O tom, zda se semeno klasifikuje jako životaschopné, příp. neživotaschopné, rozhoduje poloha a rozsah nekróz, nikoliv intenzita zbarvení tkáně. Barevné rozdíly společně s výsledkem zkoušky zdravotního stavu umožňují detekovat zdravá, oslabená, poškozená, příp. mrtvá pletiva Zkušební vzorek Z podílu čistých semen se náhodně odeberou 4 opakování po 100 semenech. Při napočítávání nesmí dojít k výběru semen a tím k jednostrannému zatížení výsledku chybou. Zkoušku lze provést rovněž s jednotlivými semeny, u nichž se zjistí, že jsou na konci zkoušky klíčivosti dormantní (svěží nevyklíčená) Příprava roztoků Ke stanovení životaschopnosti semen se používá 1,0% vodný roztok 2,3,5-trifenyltetrazolium chloridu nebo bromidu. Neleží-li hodnota ph použité destilované vody pro roztok v intervalu 6,5 až 7,5 (stanoví se ph-metrem nebo indikátorovými proužky), je nutno roztok pufrovat. Doporučuje se rozpustit 2,3,5-trifenyltetrazolium chlorid (bromid) v tlumivém (pufrovacím) roztoku, který se připraví takto : roztok 1 (kyselý) - roztok 2 (zásaditý) - rozpustí se 9,078 g KH 2 PO 4 v 1000 ml vody rozpustí se v9,472 g Na 2 HPO 4 v 1000 ml vody nebo 11,876 g Na 2 HPO 4 2H 2 O v 1000 ml vody Pufrovací roztok se získá smícháním dvou dílů (400 ml) roztoku 1 a třech dílů (600 ml) roztoku 2. Hodnota ph připraveného roztoku se po přezkoušení v případě nutnosti koriguje (upraví) přidáním roztoku 1 nebo 2. V pufru se pak rozpustí odpovídající množství tetrazoliové soli podle požadované koncentrace (např. 1%ní roztok se připraví rozpuštěním 10g 2,3,5-trifenyltetrazolium chloridu (bromidu) v 1000 ml ústojného roztoku). Roztok se uchovává v chladu v láhvi z tmavého skla, doba použitelnosti je několik měsíců Příprava semen před barvením Semena by se měla před barvením připravit, aby se usnadnilo pronikání roztoku ke tkáním osiva Předběžné vlhčení semen Předběžné vlhčení semen před barvením je pro některé druhy nezbytné, pro jiné druhy doporučené (viz tab. 6). Nabobtnalá semena jsou všeobecně méně křehká než semena suchá a lze je lépe řezat nebo propichovat. Navíc je barvení rovnoměrnější, což usnadňuje hodnocení. Minimální doba předběžného vlhčení je uvedena v tabulce 6. Pokud semenu brání v bobtnání jeho obal, musí se propíchnout (např. Fabaceae). Užije-li se vyšší (40 C 2 C) nebo nižší teplota, než je doporučeno, upraví se doba předběžného vlhčení odpovídajícím způsobem. Jakékoliv změny v době a teplotě vlhčení se uvedou na certifikátu Pomalé vlhčení Semena se nechají bobtnat na filtračním papíře nebo ve filtračním papíře v souladu s metodou použitou pro zkoušení klíčivosti (viz Tabulka 5). Tento postup se používá u těch druhů, které mají sklon k lámání a tvorbě puklin, ponoří-li se semena přímo do vody. Starým a suchým semenům mnoha druhů může pomalé vlhčení prospět. Jestliže se pomalým vlhčením nedosáhlo úplného nabobtnání, doba máčení semen se prodlužuje Máčení ve vodě Semena musí být úplně ponořena ve vodě. Ponechají se tam tak dlouho, dokud zcela nenabobtnají. Přesáhne-li doba máčení 24 hodin, musí se voda vyměnit. Je-li u Fabaceae požadováno stanovení 123

124 Kap. 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Datum účinnosti: červen 14 procentického podílu tvrdých semen, je nutno nechat semena bobtnat ve vodě o teplotě ºC po dobu 22 hodin. Jiné postupy by mohly vést k nadměrné variabilitě výsledků Preparace pletiv před barvením U mnoha druhů (viz tabulka 6) je nutné pletivo před barvením vypreparovat, aby se usnadnilo pronikání tetrazoliového roztoku a tím i hodnocení. Tkáně, které jsou pro zjištění životaschopnosti důležité, se považují za podstatné, zatímco pletiva, která jsou méně důležitá, jsou nepodstatná. Životně důležitými tkáněmi jsou meristémy a všechny útvary, které jsou pro vývoj normálních klíčních rostlin nezbytné. Postupy pro preparaci vnitřních pletiv jsou standardizované, takže je možné snadno rozpoznat během hodnocení poranění způsobená preparační technikou. Osemení lze otevřít nebo odstranit za použití řady různých postupů popsaných níže. Jakmile jsou semena preparována, musí se udržovat ve vlhku, dokud se nedokončí práce se semeny celého opakování. Teprve potom se vypreparovaná embrya ponoří do tetrazoliového roztoku. V průběhu předběžného vlhčení vytvoří některé druhy semen lepkavý sliz, který ztěžuje další postup. Množství slizu lze eliminovat buď osušením povrchu semen, kdy semena třeme v látce nebo mezi dvěma archy papíru, případně namočením semen na 5 minut do 1-2%ního roztoku síranu hlinitodraselného / Al K(SO 4 ) 2 12 H 2 O Propichování semen Předběžně navlhčená nebo tvrdá semena se musí propichovat jehlou nebo ostrým skalpelem v nepodstatné části (nikoliv životně důležité části) semene Podélný řez a) u semen obilovin a trav o stejné (příp. větší) velikosti, jako má Festuca sp., se musí vést podélný řez středem embryonální osy a přibližně třemi čtvrtinami délky endospermu. b) u dvouděložných druhů bez endospermu a s rovným embryem se musí vést podélný řez středem vzdálené (distální-horní) poloviny děloh, přičemž se ponechá embryonální osa nerozříznutá c) u semen, jejichž embryo je obklopeno živným pletivem, lze vést podélný řez bezpečně podél embrya Příčný řez Příčný řez se vede nepodstatnými (nikoliv životně důležitými) tkáněmi pomocí skalpelů, žiletek nebo dalších pomůcek. a) obilky trav: příčný řez se vede bezprostředně nad embryem; konec s embryem se ponoří do tetrazoliového roztoku b) dvouděložná semena s rovným embryem a bez endospermu: odstraní se jedna třetina až dvě pětiny semene, měřeno od vzdáleného (horního - distálního) konce děloh c) semena jehličnatých: odstraní se malé části z obou konců semene tak, aby embryonální dutina byla otevřená, ale embryo zůstalo nepoškozené Příčný zářez Náhradou za příčný řez se může provést příčný zářez (naříznutí). Této metodě se dává přednost u malých obilek trav velikosti psinečku (Agrostis sp.), bojínku (Phleum sp.) a lipnice (Poa sp.) Vyříznutí embrya Vyříznutí embrya se používá u ječmene, žita a pšenice. Embryo se vyřízne skalpelem s ostřím po obou stranách (lancetou), kterým se prořízne endosperm těsně nad štítkem (scutellum) nepatrně mimo střed. Pak se jím lehce pootočí tak, aby endosperm po délce praskl. Embryo (se štítkem) se z endospermu uvolní a přenese se do tetrazoliového roztoku Odstranění osemení Není-li postup řezání vhodný, musí se odstranit celé osemení (i všechny další tkáně, které zakrývají embryo). Jsou-li vnější obaly semene tvrdé, jako je tomu v případě ořechů a peckovic (plody s peckami), lze je rozpoltit nebo rozlousknout, pokud je semeno suché nebo po předběžném navlhčení, přičemž se postupuje opatrně, aby se předešlo poškození embrya. Kožovité obaly semen lze odstranit 124

125 Kap. 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Datum účinnosti: červen 14 po předběžném navlhčení tak, že se opatrně naříznou ostrým skalpelem nebo jehlou s oboustranným ostřím (lancetou) a sloupnou se Nízký tlak Metoda nízkého tlaku využívá subatmosférického tlaku k rychlému proniknutí roztoku TTC do tkání osiva. Suchá semena se připraví dle Tab. 6 a ponoří se do 1% roztoku TTC. Poté jsou semena vystavena subatmosférickému tlaku o Pa (140 Torr) po dobu 10 minut. Tlak se potom na jednu minutu zvedne na úroveň normálního atmosférického tlaku. Tento postup se opakuje třikrát Barvení Podrobnosti o délce doby barvení a další pokyny pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v Tabulce 6. Preparovaná semena (embrya) musí být zcela ponořena do tetrazoliového roztoku, který nesmí být vystaven přímému působení světla, neboť by mohlo dojít k redukci tetrazoliové soli. Jednotlivá opakování vzorku vložená do misek s tetrazoliovým roztokem se uchovávají po stanovenou dobu bez přístupu světla při teplotě, kterou stanoví Tab. 6. Použitá teplota barvení se může lišit od té specifikované v Tab. 6, musí však být v rozmezí 40 C. Pokud není využita optimální teplota barvení 30 C, musí se vhodně upravit doba barvení. Snížení/zvýšení teploty o 5 C od optima 30 C znamená snížení/zvýšení doby barvení o polovinu. Misky se přikryjí, aby se zamezilo nežádoucímu zvyšování koncentrace roztoku v důsledku odparu vody. Nejsou-li semena (embrya) dokonale zbarvena, může se doba barvení prodloužit, aby se zjistilo, zda nedostatečné zbarvení je způsobeno pomalým pronikáním tetrazoliové soli do pletiv nebo vadami uvnitř semen. Zbarvení však nemá být příliš intenzívní, neboť se jím překrývají různé kontrasty barevných obrazců, které vznikají v důsledku poškození mrazem, u oslabených semen atd. U některých druhů (viz Tab. 6) se přidává ke každému opakování nepatrné množství fungicidů nebo antibiotik (např. 0,01% roztok Prevenolu 115), aby se zabránilo vzniku pěnícího roztoku s tmavou usazeninou. Malá semena, s nimiž se špatně manipuluje, je možno navlhčit a preparovat na proužku papíru, který se pak složí nebo svine a ponoří do tetrazoliového roztoku. Ke konci doby barvení se roztok TTC slije, semena se opláchnou ve vodě a začnou se hodnotit Hodnocení Při rozboru se každé semeno (embryo) posuzuje podle zbarvení a zdravotního stavu pletiva jako životaschopné nebo neživotaschopné. Speciální pokyny pro preparaci a hodnocení jednotlivých druhů jsou uvedeny v Tab. 6. Životaschopná jsou taková semena (embrya), která jsou zbarvena celá nebo mají zbarveny všechny životně důležité části, případně vykazují-li jen nepatrný rozsah nezabarvených ploch (např. nepatrná špička kořínku), který nebrání normálnímu vývoji klíčence (podrobnosti jsou vyobrazeny v Tab. 6). Při hodnocení je nutno brát v úvahu všechna vyskytující se pletiva a jejich části. Pokud byla před barvením část pletiva odstraněna, posuzuje se tento rozsah jako zcela zbarvený nebo jako část plochy, která může být maximálně nezbarvená. Za neživotaschopná se považují taková semena (embrya), která nesplňují tyto požadavky včetně semen, která nevykazují charakteristické zbarvení anebo mají měkká místa v životně důležitých částech. Semena se zjevným abnormálním vývojem embrya nebo jiné důležité části bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zbarvena, se považují za neživotaschopná. Aby bylo možné osivo dobře vyhodnotit, musí být při hodnocení zajištěno dobré osvětlení popř. je potřeba využívat lupu. Mezi podstatné struktury osiva patří meristém a všechny části, které jsou nezbytné pro vývoj normálního klíčence. Dobře vyvinutá a diferencovaná semena mají schopnost zhojit drobné nekrózy. V tomto případě se mohou povrchové nekrózy v omezeném rozsahu v životně důležitém pletivu tolerovat. 125

126 Kap. 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Datum účinnosti: červen 14 Tvrdá semena jsou semena s osemením, které nepropouští vodu (Fabaceae) a zůstávají tvrdá i po předběžném vlhčení. Pokud je potřeba stanovit životaschopnost těchto semen, postupuje se podle instrukcí v Tab. 6, sloupec 8. Životaschopnost stanovováno pomocí TTC testu je unikátní kvalitativní charakteristika zkoušení osiva. Životaschopnost je zcela nezávislá na realizaci průběhu zkoušky klíčivosti. Přesto nemusí docházet k velkým rozdílům výsledků mezi klíčivostí a životaschopností pokud osivo: není dormantní nebo nemá tvrdá semena nebo nebylo řádně ošetřeno metodami odstranění dormance není infikováno nebo nebylo řádně desinfikováno není naklíčené se osivo nezhoršilo v průběhu zkoušky klíčivosti v normální nebo prodloužené době klíčilo v optimálních podmínkách nebylo na poli nebo v průběhu skladování osiva postříkáno škodlivými chemikáliemi 6.4 Výpočet a vyjadřování výsledků V jednotlivých opakováních zkoušeného vzorku se určí počet semen, která jsou považována za životaschopná. Rozdíly mezi opakováními nesmí přesáhnout hodnotu přesnosti stanovenou v tabulce 6.1 kapitoly 15. (podobně jako u klíčivosti). Výsledek se uvádí v procentech a zaokrouhluje se na celé číslo. 6.5 Tolerance Výsledek zkoušky životaschopnosti je spolehlivý pouze tehdy, když je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou opakování v rámci přijatých tolerancí. Ze získaných opakování se vypočítá průměr a porovná se s Tabulkou 5.1 kapitoly 15. Výsledek se považuje za spolehlivý, jestliže rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou opakování nepřekročí uvedenou toleranci. Pro zjištění shodnosti nezávisle provedených zkoušek v téže laboratoři se použije Tabulka 6.1 kapitoly 15. Pokud byly testy provedeny v různých laboratořích, vyhodnotí se výsledky podle Tabulky 6.2 kapitoly 15. V obou případech se vypočítá průměrné procento životaschopnosti obou dvou testů. Testy jsou shodné, jestliže rozdíl mezi danými dvěma výsledky nepřekročí toleranci, uvedenou pro vypočtený průměr v příslušné tabulce. 6.6 Oznamování výsledků Hodnota procenta životaschopných semen se uvádí ve výsledku rozboru v celých číslech v rubrice Další stanovení v této formě: Tetrazolivý test: životaschopná semena...%. Na protokol se musí uvést odchylky od postupu uvedeného v Tab. 6. Jediné povolené odchylky od postupů uvedených v Tab. 6 se týkající doby předběžného vlhčení, koncentrace TTC roztoku, teploty a doby barvení (viz Kap. 6.3). Pokud se zkouší jednotlivá semena na konci zkoušky klíčivosti, uvádí se výsledek v souladu s článkem 5.8. U rodů Fabaceae, kde se vyskytují tvrdá semena, je třeba uvést pouze jeden z následujících údajů: (v případě, že se procento životaschopnosti tvrdých semen neurčuje) Tetrazoliový test: životaschopná semena... %, tvrdá semena... %. ; 126

127 Kap. 6 Biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) Datum účinnosti: červen 14 (v případě, že se procento životaschopnosti tvrdých semen určuje) Tetrazoliový test: životaschopná semena... %, v procentu životaschopných semen je zahrnuto... % tvrdých semen. Dále je možné uvést např. procentický podíl prázdných semen s larvami nebo zlámaných semen nebo semen s vytlučenými zárodky. 127

128 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Tabulka 6. Postupy pro tetrazoliové zkoušky Sloupec 1: Druh česky Metoda uvedená pro skupinu druhů smí být použita jen u druhů, které jsou vyjmenovány Tabulce 2: Hmotnost partií a vzorků Sloupec 2: Druh latinsky Metoda uvedená pro skupinu druhů smí být použita jen u druhů, které jsou vyjmenovány Tabulce 2: Hmotnost partií a vzorků Sloupec 3: Předběžné vlhčení příprava suchých semen; vlhčení probíhá pří C ve vodě (V) nebo mezi navlhčeným filtračním papírem (FP) nebo v písku (P). Pokud je možnost výběru více metod, jednotlivé metody jsou odděleny středníkem Sloupec 4: Příprava před barvením V některých případech mohou být použity dvě rozdílné metody. V některých případech metoda nízkého tlaku může být použita, aby se usnadnilo pronikání TTC roztoku ke pletivu osiva Sloupec 5: Barvící roztok koncentrace TTC roztoku v procentech Sloupec 6: Optimální doba barvení Optimální doba barvení uvedená v hodinách při teplotě 30 ± 2 C Sloupec 7: Příprava pro hodnocení Příprava pro hodnocení a popis pozorovaných pletiv Sloupec 8: Povolená nezbarvená plocha - Normálně jsou životaschopná všechna semena se zcela obarveným embryem i taková, která mají neobarvené nebo nekrotické části tak, jak je to poznamenáno v osmém sloupci. Oblast okolo zmíněných pletiv se považuje za maximální oblast neobarveného nebo nekrotického pletiva, kterou je ještě povoleno hodnotit jako životnou. U některých druhů musí být endosperm (pravý endosperm, perisperm, gametofytní pletivo) rovněž zcela zbarven. Pro hodnocení se musí vzít v úvahu celá hodnocená část, a proto odstraní-li se jí kousek při přípravě před barvením, považuje se tento kousek za plně obarvený, anebo za část maximální plochy, která může být neobarvená. Sloupec 9: Poznámky doplňující informace Sloupec 1: Druh latinsky Metoda uvedená pro skupinu druhů smí být použita jen u druhů, které jsou vyjmenovány Tabulce 2: Hmotnost partií a vzorků Sloupec 2: Druh česky Metoda uvedená pro skupinu druhů smí být použita jen u druhů, které jsou vyjmenovány Tabulce 2: Hmotnost partií a vzorků Sloupec 3: Předběžné vlhčení příprava suchých semen; vlhčení probíhá pří C ve vodě (V) nebo mezi navlhčeným filtračním papírem (FP) nebo v písku (P). Pokud je možnost výběru více metod, jednotlivé metody jsou odděleny středníkem Sloupec 4: Příprava před barvením V některých případech mohou být použity dvě rozdílné metody. V některých případech metoda nízkého tlaku může být použita, aby se usnadnilo pronikání TTC roztoku k pletivu osiva Sloupec 5: Barvící roztok koncentrace TTC roztoku v procentech Sloupec 6: Optimální doba barvení Optimální doba barvení uvedená v hodinách při teplotě 30 ± 2 C Sloupec 7: Příprava pro hodnocení Příprava pro hodnocení a popis pozorovaných pletiv Sloupec 8: Povolená nezbarvená plocha - Normálně jsou životaschopná všechna semena se zcela obarveným embryem i taková, která mají neobarvené nebo nekrotické části tak, jak je to poznamenáno v osmém sloupci. Oblast okolo zmíněných pletiv se považuje za maximální oblast neobarveného nebo nekrotického 128

129 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 pletiva, kterou je ještě povoleno hodnotit jako životnou. U některých druhů musí být endosperm (pravý endosperm, perisperm, gametofytní pletivo) rovněž zcela zbarven. Pro hodnocení se musí vzít v úvahu celá hodnocená část, a proto odstraní-li se jí kousek při přípravě před barvením, považuje se tento kousek za plně obarvený, anebo za část maximální plochy, která může být neobarvená. Sloupec 9: Poznámky doplňující informace Část A. Zemědělské a zahradnické plodiny Druh - česky Druh - latinsky Bazalka Bér Bojínek Brukev Cibule, česnek Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha V/18 Vést podélný řez po straně plodu 1 4 Pozorovat embryo 1/3 kořene, malé a osemením, široce otevřít a povrchové nekrózy na Ocimum spp. vyjmout embryo distálním konci děloh Setaria spp. Phleum spp. Brassica spp. Allium spp. Před vlhčením odstranit pluchu a plušku Voda při 7 0 C/5 * Vést řez příčně poblíž embrya 1 16 Pozorovat vnější povrch embrya, vést podélný řez embryem, pozorovat povrch řezu /16; V/2 Propíchnout poblíž embrya 1 18 Odstranit pluchu a obnažit embryo /16; V/2 Naříznutíí 1 18 Odstranit pluchu a obnažit embryo V/18 Naříznout křížem obal semene na jedné z děloh, vyhnout se poškození výhonku nebo kořínku. Jemným stlačením odstranit obal. V/18 Odříznout tenký plátek na lineární straně semene; po délce 2/3 do středu semene mezi kořínek a dělohy 1/3 kořene měřeno od špičky; 1/4 distální části štítku Poznámky Vyvine-li se sliz, máčet semena 15- min v 1% alunitovém roztoku; osušit jemně filtračním papírem *) Teplota 7 0 C je nutná k zamezení předčasného klíčení semen při máčení 1/3 kořene - 1/3 kořene Pozorovat embryo 1/3 kořínku, měřeno od špičky, 1/3 povrchových nekróz na dělohách, které se nedotýkají výhonku 1 18 Rozříznout podélně od ploché stany semene, aby se obnažil zárodek Žádná, včetně endospermu, kromě malých povrchových nekróz na vnější straně edospermu, které nejsou spojené se zárodečnou dutinou V při 7 C/18 Vést řez podélně embryem a do 1 3 Pozorovat povrch řezu 1/3 kořene měřeno od *) Teplota 7 0 C je nutná Čirok Sorghum spp. * 1/4 endospermu špičky kořene k zamezení předčasného klíčení semen Ječmen Hordeum V/44 Vyříznout embryo se štítkem 1 3 Pozorovat vnější povrch Rozsah kořene *) Nezbarvená tkáň

130 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Jetel Jílek Druh - česky Druh - latinsky Komonice Kostřava Kukuřice Lesknice Lipnice Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha vulgare (sculletinum) embrya zadní (vnější) stranu štítku* s výjimkou jednoho počátečního kořene, 1/3 Trifolium spp. Lolium spp. Melilotus spp. Festuca spp. Zea mays Phalaris spp. Poa spp. V/188 Vést podélný řez embryem a do 3/4 endospermu V/18 Ponechat semeno intaktní (nedotčené) * 1 3 Pozorovat: vnější povrch embrya řeznou plochu a zadní (vnější) stranu štítku* 1 18 Odstranit osemení a obnažit embryo vnějších ploch štítku Rozsah kořene s výjimkou jednoho počátečního kořene, 1/3 vnějších ploch štítku 1/3 kořene, 1/3 děloh v distální části, 1/2 pokud povrchové Poznámky uprostřed štítku je známkou tepelného poškození *) Nezbarvená tkáň uprostřed štítku je známkou tepelného poškození *) Má-li se stanovit životaschopnost tvrdých semen, může se naříznout osemení na distálním konci děloh a máčet (4 hod ve vodě) /16; V/3 Vést příčný řez poblíž embrya 1 18 Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya /16; V/3 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya 1 2 Pozorovat povrch řezu 1/3 kořene - V/18 Ponechat semeno intaktní 1 18 Odstranit osemení, aby se (nedotčené) * obnažilo embryo /16; V/3 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya /16; V/3 Vést řez podélně embryem a do 3/4 endospermu V/18 Vést podélný řez embryem a do ¾ endospermu 1/3 kořene, 1/3 děloh v distální části, 1/2 pokud povrchové *) Má-li se stanovit životaschopnost tvrdých semen, může se naříznout osemení na distálním konci děloh a máčet (4 hod ve vodě) 1 18 Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene Pozorovat řezné plochy * Primární (hlavní) kořen, 1/3 vnějších ploch štítku /18; V/6 Odstranit plevy, vést příčný řez poblíž embrya 1 18 Obnažit embryo a pozorovat vnější povrch /18; V/6 Vést podélný řez distální 1 18 Obnažit embryo a polovinou endospermu pozorovat vnější povrch /16; V/2 Propíchnout poblíž embrya 1 18 Odstranit pluchu a obnažit embryo /16; V/2 Naříznutíí 1 18 Odstranit pluchu a obnažit embryo *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou - 1/3 kořene, 1/4 distálních částí štítku (sculletum) 1/3 kořene, 1/4 distálních - částí štítku (sculletum) 1/3 kořene - 1/3 kořene - 130

131 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Druh - česky Druh - latinsky Locika Medyněk Metlice Milička Okurka Oves Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha Připravit suché Obnažit embryo jemným 1 3 Pozorovat embryo 1/3 kořínku, měřeno od - Lactuca spp. semeno, stlačením obalu semene špičky; ½ distální strany podélně děloh, pokud povrchové; rozříznout 1/4 1/3 na distálním konci, distální částí nažky pokud pronikající Voda/18 Holcus spp. Deschampsia spp. Eragrostis spp. Cucumis spp. Avena spp. /16; V/3 /16; V/3 /18; V/2 při 7 C/18 *) Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya Vést řez podélně embryem a do 3/4 endospermu Odstranit plevy,vést příčný řez 1 18 Pozorovat vnější povrch poblíž embrya embrya Vést příčný řez poblíž embrya 1 18 Pozorovat vnější povrch embrya V/18 Odříznout příčně malou část semene na distálním konci. Vést řez laterálně podélně skrz obal semene. Odstranit obal semene včetně tenké vnitřní slupky. Odstranit plevy před předběžným vlhčením /18; V/18 Odstranit plevy před předběžným vlhčením ve FP/18; V/18 Vést příčný řez semeny poblíž embrya Vést podélný řez embryem a do 3/4 endospermu Poznámky 1 18 Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene - 1/3 kořene Pozorovat embryo 1/3 kořene, měřeno od kořenové špičky, 1/2 distální části děloh 1 18 Vyjmout embryo a pozorovat jeho vnější povrch, včetně zadní strany štítku (scutellum*) 1 2 Pozorovat vnější povrch embrya, řeznou plochu a zadní stranu štítku (scutellum*) 1/3 kořene *) Teplota při 7 C je nutná, aby se předešlo klíčení Oblast kořene kromě jednoho kořene počáteč., 1/3 krajních částí štítku Oblast kořene kromě jednoho kořene počáteč., 1/3 krajních částí štítku *)Nezbarvené pletivo uprostřed štítku je známkou tepelného poškození *)Nezbarvené pletivo uprostřed štítku je známkou tepelného poškození - Ovsík Poháňka Arrhenatheru m spp. Cynosurus spp. /16; V/3 /16; V/3 /16; V/3 /16; V/3 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya Vést řez podélně embryem a do 3/4 endospermu Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya Vést řez podélně embryem a do 3/4 endospermu 1 18 Pozorovat vnější povrch embrya 1/3 kořene Pozorovat povrch řezu 1/3 kořene Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene - 131

132 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Druh - česky Druh - latinsky Pšenice Triticum spp. Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha Poznámky /18; V/6 Odstranit plevy, vést příčný řez 1 18 Obnažit embryo a 1/3 kořene, 1/4 distálních Prázdné kvítky bez obilky Proso Panicum spp. poblíž embrya pozorovat vnější povrch částí štítku (sculletum) jsou neživotné /18; V/6 Vést podélný řez distální 1 18 Obnažit embryo a 1/3 kořene, 1/4 distálních Prázdné kvítky bez obilky polovinou endospermu pozorovat vnější povrch částí štítku (sculletum) jsou neživotné /18; V/2 Odstranit plevy, vést příčný řez 1 18 Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - Psárka Alopecurus poblíž embrya embrya spp. /18; V/2 Podélně rozříznout embryo a 3/ Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - endospermuu embrya /16; V/2 Propíchnout poblíž embrya 1 18 Odstranit pluchu, aby se 1/3 kořene - Psineček Agrostis spp. obnažilo embryo obnažilo embryo /16; V/2 Zářezz 1 18 Odstranit pluchu, aby se 1/3 kořene - V/4 Vyříznout embryo se štítkem (sculletum) Ptačí noha Pýr Pýrovník Rýže Slunečnice Ornithopus spp. Agropyron spp./ Elytrigia spp Elymus spp. Oryza sativa Helianthus spp. V/18 Vést podélný řez embryem a ¾ endospermu V/18 Ponechat semeno intaktní (nedotčené) * /16; V/3 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya /16; V/3 Vést řez podélně embryem a rozříznout 3/4 endospermu /16; V/3 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya /16; V/3 Vést řez podélně embryem a do 3/4 endospermu V/18 Vést podélný řez embryem a ¾ endospermu * V/3 Odstranit oplodí a osemení ze semen 1 3 Pozorovat vnější povrch embrya a zadní stranu štítku* 1 3 Pozorovat vnější povrch embrya, řeznou plochu a zadní (vnější) stranu štítku* 1 18 Odstranit osemení, aby se obnažilo embryo Oblast kořene s výjimkou jednoho kořenového základu, 1/3 vnějších ploch štítku Oblast kořene s výjimkou jednoho kořenového základu, 1/3 vnějších ploch štítku 1/3 kořene, 1/3 děloh v distální části, 1/2 pokud povrchové *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou *) Má-li se stanovit životaschopnost tvrdých semen, může se naříznout Osemení na distálním konci děloh a máčet (4 hod ve vodě) 1 18 Pozorovat vnější povrch embrya 1/3 kořene Pozorovat povrch řezné 1/3 kořene - plochy 1 18 Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene Pozorovat řezné plochy 2/3 kořene *) V případě potřeby odstranit plochu 1 3 Vést podélný řez skrz 1/3 kořene měřeno od - dělohy a osu radikuly a špičky kořene hypokotylu. Pozorovat ½ od distálního konce 132

133 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Srha Druh - česky Druh - latinsky Sveřep Štírovník Tomka Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha obě strany semena děloh, pokud povrchověé; 1/3 ood distálního konce děloh, pokud pronikající Tritikále (žitovec) Trojštět Vičenec Vojtěška Dactylis spp. Bromus spp. Lotus spp. Anthoxanthu m spp. xtriticosecal e Trisetum spp. Onobrychis spp. Medicago spp. /18; V/2 Odstranit plevy,vést příčný řez poblíž embrya /16; V/3 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya /16; V/3 Vést řez podélně embryem a do 3/4 endospermu V/18 Ponechat semeno intaktní (nedotčené) * /18 Odstranit plevy, vést příčný řez poblíž embrya V/4 Vyříznout embryo se štítkem (sculletum) V/18 Vést podélný řez embryem a ¾ endospermu /18; V/2 Odstranit plevy, vést příčný řez poblíž embrya V/18 Ponechat semeno intaktní (nedotčené) * V/18 Ponechat semeno intaktní (nedotčené) * Poznámky 1 18 Pozorovat vnější povrch embrya 1/3 kořene Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene Odstranit osemení, aby se obnažilo embryo 1 18 Pozorovat vnější povrch embrya 1 3 Pozorovat vnější povrch embrya a zadní stranu štítku* 1 3 Pozorovat vnější povrch embrya, řeznou plochu a zadní (vnější) stranu štítku* 1 18 Pozorovat vnější povrch embrya 1 18 Odstranit osemení, aby se obnažilo embryo 1 18 Odstranit osemení, aby se obnažilo embryo 1/3 kořene, 1/3 děloh v distální části, pokud povrchové *) Má-li se stanovit životaschopnost tvrdých semen, může se naříznout osemení na distálním konci děloh a máčet (4 hod ve vodě) 1/3 kořene - Oblast kořene s výjimkou jednoho kořenového základu, 1/3 vnějších ploch štítku Oblast kořene s výjimkou jednoho kořenového základu, 1/3 vnějších ploch štítku *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou 1/3 kořene - 1/3 kořene, 1/3 děloh v distální části, 1/2 pokud povrchové 1/3 kořene, 1/3 děloh v distální části, 1/2 pokud povrchové *) Má-li se stanovit životaschopnost tvrdých semen, může se naříznout osemení na distálním konci děloh a máčet (4 hod ve vodě) *) Má-li se stanovit životaschopnost tvrdých semen, může se naříznout osemení na distálním konci děloh a máčet (4 hod ve vodě) 133

134 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Žito Druh - česky Druh - latinsky Secale cereale Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha V/4 Vyříznout embryo se štítkem (sculletum) Arctium spp. Brachiaria spp. Chloris gayana Pascopyrum spp. Pseudoroegni a spp. SolanumLyco persicon spp., Solanum Lycopersicon hybridy V/18 Vést podélný řez embryem a ¾ endospermu V/18 Vést podélný řez osemením;široce otevřít a vyjmout embryo /18; V/6 Odstranit plevy,vést řez příčně poblíž embrya /18; V/6 Vést řez podélně embryem a do Odstranit plevy před předběžným vlhčením /16 při 10 C; V/3 /16; V/3 3/4 endospermu Vést příčný řez semeny poblíž embrya Odstranit plevy, vést příčný řez poblíž embrya /16; V/3 Vést podélný řez distální polovinou endospermu /16; V/3 Odstranit plevy,vést příčný řez poblíž embrya /16; V/3 Vést podélný řez embryem a do 3/4 endospermu V/18 Řez vést mezi kořínkem a dělohami do 1/3 endospermu 1 3 Pozorovat vnější povrch embrya a zadní stranu štítku* 1 3 Pozorovat vnější povrch embrya, řeznou plochu a zadní (vnější) stranu štítku* Oblast kořene s výjimkou jednoho kořenového základu, 1/3 vnějších ploch štítku Oblast kořene s výjimkou jednoho kořenového základu, 1/3 vnějších ploch štítku Poznámky *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou *) Nezbarvené pletivo uprostřed štítku ukazuje na poškození vysokou teplotou 1 6 Pozorovat embryo Žádné Pozorovat povrch embrya 1/3 kořene Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene Pozorovat povrch embrya a štítku (scutellum) 1/3 kořínku, měřeno od špičky, 1/3 krajních částí štítku Prázdné kvítky bez obilky jsou neživotné 1 18 Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene Pozorovat vnější povrch 1/3 kořene - embrya 1 2 Pozorovat řeznou plochu 1/3 kořene Rozříznout semeno na ploché straně na dvě poloviny; pozorovat řezné plochy žádná Jasnější a tmavější barvení může nastat, pokud se barví po dobu 42 h; Velikost embrya musí být větší než 1/2 normální velikosti 134

135 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Část B. Stromy a keře Druh - česky Druh - latinsky Předběžné vlhčení: typ/doba (hod.) Příprava před barvením Barvící roztok (%) Optim. doba barvení (h) Příprava pro hodnocení Povolená nezbarvená plocha V/18 Odstranit obaly semen 1,0 18 Pozorovat embryo Kořenová špička a 1/3 - Hrušeň Pyrus spp. distální strany děloh, 1/2 pokud povrchové V/18 Odstranit obal semene 1,0 18 Pozorovat embryo Kořenová špička, 1/3 - Jabloň Malus spp. distální oblasti děloh; 1/2 pokud povrchové V/18 Vést příčný řez 1/3 distálního 1,0 18 Vyjmout embryo Kořenová špička a 1/3 - Jeřáb Sorbus spp. konce distální strany děloh, 1/2 pokud povrchové Rozlouskat suché ořechy Naříznout dělohy 1-2mm na distálním konci; řez vést podélně 1,0 18 Roztáhnout dělohy od sebe a vést řez zejména Lískový ořech a namočit mezi nimi (neměly by se nezbarvenými částmi Corylus spp. V/18 rozpadnout na kusy) Peckovice Růže Prunus spp. Rosa spp. Rozlousknout kameny a namočit V/18, vodu měnit dle potřeby (tj. pokud zapáchá hořce po mandlích) * Připravit suchá semena nebo V/18* Odstranit obal semene** 1,0 18 Roztáhnout od sebe dělohy Vést příčný řez 1/3 distálního konce Kořenová špička, povrchová nekróza na distálním konci děloh; střed ventrální stěny dělohy, pokud nepřekračuje rozsah 1/3 průměru Kořenová špička, 1/3 distální části děloh pokud povrchové 1,0 18 Vyjmout embryo Kořenová špička a 1/3 distální strany děloh, 1/2 pokud povrchové Poznámky Dutá srdíčka mohou vymizet pokud se ořechy máčí 7 dní před louskáním při C. * Velkosemenné druhy vyžadují delsí dobu máčení (24 hod) ** Dělohy otevírat obzvlášť opatrně u Prunus persica, Prunus domestica * Řezání před namáčením může mnohdy předejít poškození při přípravě 135

136 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Příloha 6.1: Návod k přípravě (preparaci) Obrázky znázorňují umístění různých řezů pro přípravu semen před barvením. 1. Podélné rozpůlení embrya, podélný středový řez embryem) a přibližně třemi čtvrtinami endospermu u obilovin a semen trav (obilek). 2. Příčný řez - příčný zářez v blízkosti embrya. Semena Avena a trav. 3. Příčný řez (přerušovaná čára) a podélný zářez horním koncem endospermu u obilek trav. 4. Probodnutí endospermu u semena a trav. 5. Podélný řez horní polovinou děloh, např. u semen (nažek) Lactuca a jiných Asteraceae (Compositae). 6. Podélný řez, který ukazuje polohu skalpelu při tvorbě řezu podle obr Podélný řez podél embrya. (U druhů Apiaceae (Umbelliferae) a jiných druhů s rovným embryem). 8. Podélný řez podél embrya u semen jehličnanů. 9. Příčný řez na obou koncích, aby se otevřela embryonální dutina a odstranily části endospermu (gametofytní pletivo). 136

137 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Příloha 6.2: Pokyny pro hodnocení obilovin. Vyobrazená embrya v prvním sloupci jsou všechna zcela obarvená a životaschopná. Další obrázky znázorňují nejvyšší přípustný rozsah nezbarvených, měkkých nebo nekrotických tkání u životaschopných semen, s výjimkou obrázku III B v horním řádku, který znázorňuje semeno, které není životaschopné z důvodu nezbarvené (nekrotické) tkáně uprostřed štítku (scutellum), což nasvědčuje na poškození vysokou teplotou: Horní řada: Druhá řada: Třetí řada: Čtvrtá řada: Spodní řada: Obrázky jsou reprezantativní pro Triticum, Secale, Hordeum a Avena, pokud byla semena připravena rozříznutím nebo rozříznuta napůl za účelem hodnocení. Avena, příprava (preparace) příčným řezem. Hordeum, připraveno metodou vynětí embrya. Secale, připraveno metodou vynětí embrya. Triticum, připraveno metodou vynětí embrya. 137

138 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Příloha 6.3: Tetrazoliový test obilnin podélný řez (interpretace výsledků) Obr. 1 6: Obr. 7 16: Embryo životaschopné Embryo neživotaschopné 138

139 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Embrya životaschopná: 1. celé embryo se zbarvilo jasně červeně okraje štítku se nezbarvily 6. okraje štítku, zárodku kořínku a koleorhiza nezbarveny Embrya neživotaschopná: 7. více než 3 čtvrtiny zárodku kořínku nezbarveny 8. vzrostný vrchol nezbarven 9. centrální část a vrchol štítku nezbarveny 10. okolí osy embrya nezbarveno 11. okraje štítku a zárodek vzrostného vrcholu nezbarveny 12. celá horní polovina embrya nezbarvena 13. štítek nezbarven 14. štítek, kořínek a koleorhiza nezbarveny 15. celé embryo zbarveno velmi slabě růžově 16. celé embryo nezbarveno 139

140 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Příloha 6.4: Tetrazoliový test dalších zemědělských plodin Kukuřice Zea mays Slunečnice Helianthus annuus 140

141 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Jílek Lolium sp. Jetel Trifolium sp. Vikev Vicia sp. Astra Callistephus chinensis 141

142 Tab. 6 Postupy pro tetrazoliové zkoušky Datum účinnosti: červen 14 Vikev Vicia sp. Astra Callistephus chinensis 142

143 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Cílem zkoušky zdravotního stavu osiva je stanovení výskytu chorob přenosných osivem ve vzorku osiva reprezentujícího celou partii tak, aby se získaly informace pro posouzení partií osiva. Provádí se, předepisuje-li to aktuální vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu., z rozhodnutí ústavu nebo na žádost zasilatele vzorku. 7.1 Termíny a definice Zdravotní stav osiva Napadení osiva patogeny (houby, bakterie, viry), škůdci (hmyz a háďátka) ale také poškození způsobené fyziologickými vlivy (např. nedostatek stopových prvků) Inkubace Nasazení osiva do prostředí příznivého pro vývoj patogenů nebo jejich symptomů Předběžné ošetření Fyzikální nebo chemické laboratorní ošetření zkušebního vzorku pro usnadnění zkoušky Ošetření mořidlem nebo moření Fyzikální nebo chemické ošetření celé partie osiva. Zasilatel je povinen, pokud bylo uskutečněno ošetření, oznámit způsob ošetření a použitý prostředek. 7.2 Chemikálie a materiály 2,6-dichlor-4-nitro-anilin (BOTRAN 75% WP) chlornan sodný (obsažen v SAVU) příprava 1% roztoku (při obsahu chlornanu sodného 4,7 %): 21 ml SAVA doplnit do 100 ml vody Bramboro-glukosový agar Maltózový agar Sladový extrakt Cihlová drť Filtrační papír Hydroxid sodný NaOH Hydroxid draselný KOH Jodid draselný KJ Jód krystalický Kyselina mléčná Membránové filtry Písek Glycerol 0,2 % roztok sodné soli kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové Laktofenol Streptomycin sulfát a další 7.3 Přístroje a pomůcky Analytické váhy Autokláv Mikroskop Mraznička 143

144 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Alobal Binokular Buničitá vata Centrifuga Čistička vzduchu Dataloggery Digestoř Erlenmeyerovy baňky Filtrační papír Filtrační zařízení Fluorescenční lampa Germicidní lampa Horkovzdušný sterilizátor Křemíková lampa Laboratorní sklo Laminární box Lupa Petriho misky ph metr Pinzeta Podložní a krycí skla Síta Skalpel Stereomikroskop Sušárna Teploměry Termostat Termostat s UV osvětlením Třepačka Tyčový homogenizátor Vodná vývěva Vodní lázeň Vodní pumpa 7.4 Laboratorní postup Zkušební vzorek Jako zkušební vzorek se může použít celý zaslaný laboratorní vzorek nebo jeho část, což závisí na zkušební metodě. Výjimečně může být použito vzorku většího, než je předepsáno. Osivo musí být zabaleno tak, aby nemohlo dojít ke změně jeho zdravotního stavu. Za normálních okolností by zkušební vzorek neměl být menší, než je uvedeno v požadované metodě. Je-li potřeba připravit z doručeného vzorku zkušební vzorek, použijí se metody dělení uvedené v kap. 2. Během přípravy se musí zabránit případné křížové kontaminaci vzorků. Skladování vzorku Mikroflóra v osivu, ať už v partii nebo ve vzorku, se může významně měnit během podmínek skladování, při nichž je udržována dobrá životnost osiva. Proto je vhodné vybírat vhodné podmínky skladování (teplotu a obal vzorku), aby se zajistila co největší integrita vzorku. Hojný rozvoj saprofytických plísní v průběhu testování může být důsledkem špatné kvality osiva např. kvůli nepříznivým podmínkám při sklizni, zpracování nebo skladování osiva. Některé plísně (např. Rhizopus spp.) se rychle rozšiřují na zkoušených vzorcích a mohou úplně přerůst původně zdravé osivo Zkoušení bez inkubace Takové zkoušky nepodávají informaci o životaschopnosti škodlivého činitele. a) Přímá zkouška Zkušební vzorek nebo jeho část se prohlíží pod stereomikroskopem nebo i bez něho. Zkouší se na výskyt námelu nebo jiných sklerocií, snětivých shluků a hálek, a na příznaky chorob jako jsou plodnice, zbarvení, poškození na semenech nebo na neškodných nečistotách. b) Zkoušení zbobtnalých semen Zkušební vzorek se ponoří do vody nebo jiné tekutiny, aby se plodnice, příp. jiné symptomy nebo škůdci staly lépe viditelnými. Po nabobtnání se semena prohlížejí pod stereomikroskopem. c) Zkoušení vyplavených mikroorganismů Zkušební vzorek se ponoří do vody nebo do alkoholu a silně se protřepává, aby se oddělily spory hub, hyfy, které jsou v osivu nebo na něm ulpívají. Tekutina se pak odstraní filtrací nebo odstřeďováním a extrakt se pak prohlíží pod mikroskopem. 144

145 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen Zkoušení po inkubaci Po stanovené době inkubace se vzorek zkouší na přítomnost příznaků škodlivých činitelů na povrchu nebo uvnitř osiva nebo na klíčních rostlinách. K inkubaci se obvykle používají tři druhy substrátu: a) Filtrační papír Semena s předběžným ošetřením nebo bez něho se prostorově rozmístí na filtrační papír zvlhčený destilovanou vodou tak, aby se zamezilo sekundární infekci. Doporučují se odpovídající světelné poměry, aby se podpořila sporulace hub. Někdy se doporučuje použití chemikálií pro zbrzdění klíčení. Některé patogeny je možné identifikovat bez zvětšení, často je však nutný k identifikaci spor mikroskop. b) Písek, cihlová drť nebo podobná média Semena se rozloží obvykle bez předběžného ošetření ve vhodné vzdálenosti od sebe do příslušného substrátu tak, aby se vyloučila možnost sekundární infekce a inkubuje se v podmínkách příznivých pro vývoj symptomů. c) Agarové plotny Semena se rozloží obvykle po předběžném ošetření na povrch sterilizovaného agaru a inkubují se. Charakteristické kolonie patogenů na agaru se identifikují makroskopicky nebo mikroskopicky. Mnohdy se používá osvětlování a inhibitory klíčení Zkoušení vzrostlých rostlin Podle některých symptomů na vzrostlých rostlinách se zjišťuje přítomnost bakterií, hub a virů přenosných osivem nebo sadbou nejen vizuálně, ale i za použití jiných metod Jiné metody Pro některé škodlivé činitele jsou vyvinuty a mohou se používat speciální metody, jako je sérologický test, embryotest a jiné. 7.5 Metodická část zkoušení zdravotního stavu Většina následujících předepsaných metod s výjimkou zkoušky na Ustilago nuda byla vyvinuta na nemořených osivech a tyto metody jsou všeobecně nevhodné pro mořené osivo. Je-li stanovena hustota výsevu určitým počtem semen na Petriho misku, vychází se z průměru misky 90 mm. Všude, kde je to možné, se doporučuje používat vhodný referenční materiál (referenční kultury nebo jiné materiály). Je-li potřeba zkontrolovat odchylky mezi opakováními nebo mezi výsledky zkoušek, lze použít tabulky tolerancí 5.1 v kap

146 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Tab. 7.1: Metody zjišťování některých druhů patogenních hub OBILNINY Plodina Choroba Metoda Lůžko Dny Teplota C Světelný režim hod. (tma/světlo) Triticum aestivum Phaeosphaeria nodorum Fluorescenční metoda FP 3; 5 hod; 4-7 ;-;28 Tma Triticum durum I - Agarová metoda MA;BGA 7 Tma Triticum spelta Metoda s filtračním papírem FP 3; 5hod; 7 18;-;22 12/12 Fusarium spp. Agarová metoda BGA 6-7;2 Tma;12/12 Tilletia spp. Filtrační metoda Ustalago tritici Embryometoda 22 hod-1 Světlo Rychlá embryometoda 22 hod-1 Světlo Secale cereale Urocystis occulta Filtrační metoda Fusarium spp. Agarová metoda BGA 6-7;2 Tma;12/12 Tilletia spp. Filtrační metoda Triticosecale Urocystis occulta Filtrační metoda Fusarium spp. Agarová metoda BGA 6-7;2 Tma;12/12 Tilletia spp. Filtrační metoda Hordeum vulgare Pyrenophora graminea Metoda s filtračním papírem FP 1,1,5 ;-; 12/12 Agarová metoda BGA 7-22 Tma Cochliobolus sativus Metoda s FP/ Agarová metoda FP/BGA 3;5hod;7/ ;-;22/ Tma Fusarium spp. Agarová metoda BGA 6-7;2 Tma;12/12 Ustilago nuda, U. hordei I - Embryo metoda 1 C Avena sativa Pyrenophora avenae Metoda s FP (makroskopická) FP 14 C Tma Metoda s filtračním papírem FP 1;1;5 ;-; 12/12 Agarová metoda BGA 7-22 Tma KUKUŘICE Zea mays Fusarium spp. Agarová metoda BGA /8 Ustilago maydis Vyplavovací metoda 146

147 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodina Choroba Metoda Lůžko Dny Teplota C Světelný režim hod. (tma/světlo) LUSKOVINY Pisum sativum Ascochyta spp. I - Agarová metoda MA;BGA 7 Tma Fusarium spp. Agarová metoda BGA 7 Tma Lupinus albus Colletotrichum spp. Agarová metoda BGA 7 Tma Lupinus angustifolius Lupinus luteus Vicia faba Ascochyta fabae Agarová metoda BGA 3;4-7 12/12 OLEJNINY Helianthus annuus, Cannabis, Carthamus Botrytis spp. Metoda s filtračním papírem FP 9 Tma Glycine max Phomopsis complex I - Agarová metoda BGA 7 25 Tma Linum usitatisimum Phoma exiqua var. linicola Agarová metoda MA 7 12/12 Alternaria linicola, Colletotrichum lini, Botrytis cinerea I - Agarová metoda MA/BGA se streptomycin sulfátem 9 tma (při prodloužení 12/12) Fusarium spp. Agarová metoda MA 7 12/12 Brassicaceae. Leptosphaeria maculans Metoda s filtračním papírem FP 11 12/12 ZELENINY, ŘEPY Phaseolus vulgaris Colletotrichum lindemuthianum Agarová metoda BGA 7 Tma Metoda s filtračním papírem FP 7 Tma Lactuca sativa Botrytis spp. Metoda s filtračním papírem FP 3; 4-7 Tma;12/12 Virus salátové mozaiky Biologický test Rašelinový 5-7; ; Tma, světlo substrát Beta vulgaris Phoma betae Agarová metoda Vodní agar 7 Tma Fusarium spp. Agarová metoda BGA 6;2 Tma;12/12 FP filtrační papír MA maltózový agar BGA bramboro-glukosový agar I uvedené metody jsou v souladu s metodami uvedenými v ISTA Rules Chapter 7 (Seed Health Testing Methods) 147

148 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba OBILNINY pšenice (Triticum aestivum, Triticum spelta, Triticum durum) Phaeosphaeria nodorum braničnatka plevová anamorfa: Stagonospora nodorum Fluorescenční metoda : Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé 0,04 % roztokem BOTRAN 75 % WP (2,6- dichlor-4-nitro-anilin), který redukuje Rhizopus; nebo bramboro-glukosový agar Ošetření semen: Žádné Inkubace: 3 dny při ºC, 5 hodin při ºC, následující 4 až 7 dní při 28ºC ve tmě. Zkouška: Pod křemíkovou lampou (NUV světlo, 366 nm, nejméně 100 W ) se sledují tyto příznaky: a) Sírově žluté fluoreskující skvrny (1 2 cm v průměru) na filtračním papíru v obvodu semene a malé skvrny na kořenech. Předcházející stadium: světle modré lesknoucí se dvorce na filtračním papíru. b) Sírově žluté fluoreskující mycelium nebo fluoreskující kapky na povrchu semene velikosti špendlíkové hlavičky. Nepočítají se matně žluté skvrny, které zmizí s vysýcháním filtračního papíru, ani intenzívně fluoreskující světle modré nebo modrozelené skvrny bez známek sírově žluté fluorescence. I-Agarová metoda: Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Maltózový nebo bramboro-glukosový agar s přídavkem 100 ppm Streptomycinsulfátu. Na povrch agaru v Pertiho misce se nasadí 10 semen. Misky s agarem, které se nevyužijí, se mohou skladovat až 6 týdnů při teplotě 4 C. Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při ºC (± 2 C) ve tmě Zkouška: Po sedmi dnech se kontroluje každé semeno pouhým okem, napadená semena jsou často pokryta pomalu rostoucí, kruhovitou kolonií s hustým bílým nebo krémovým myceliem. Spodní strana kolonií je žlutá až hnědá a stářím tmavne. Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé destilovanou vodou Ošetření semen: Žádné Inkubace: 3 dny při 18 C ve tmě a 5 hod. při - C, následuje 7 denní cyklus při 22 C 12 hod. tma a 12 hod. NUV světlo Zkouška: Za pomoci stereomikroskopu (10-50ti násobné zvětšení) se sledují tyto příznaky: 148

149 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 1) Pyknidy s nebo bez růžového exudátu na filtračním papíru, na kořenových špičkách a někdy také na semeni 2) Bílé až šedé nebo šedozelené mycelium s drsným povrchem. V mikroskopu lze pozorovat protáhlé, rovné nebo zahnuté, na konci zaoblené, hyalinní pyknospory se 3 přehrádkami, které jsou x 2-4 m velké. Obr. č. 7.1: Přehrádkové pyknospory Leptosphaeria nodorum Obr. č. 7.2: Kolonie Septoria nodorum 149

150 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba OBILNINY pšenice, žito, tritikale (Triticum aestivum, Triticum spelta, Triticum durum, Secale cereale, Triticosecale) Tilletia controversa Tilletia caries Tilletia foetida sněť zakrslá mazlavá sněť pšeničná hladká sněť pšeničná Přímé stanovení Semena jsou buclatější. Uvnitř obilek není zrno ale černá masa výtrusů. U silně kontaminovaných semen je typický rybí zápach. Filtrační metoda Zkušební vzorek: Cca 300 semen Propírání: Ve vhodné nádobě se semena s přidáním ml horké vody (60 C) po dobu 3 minut protřepávají. Suspenze se slije. Poté se opět přidá ml horké vody, a obsah se asi 10 sekund ručně míchá. Kapalina se opět slije. Tento postup se několikrát opakuje. Filtrování suspenze:provádí se pomocí filtračního systému a sací pumpy nebo vodní pumpy. Jako filtr je vhodný celulózo nitrátový filtr. Zkouška: Vzduchem vysušený membránový filtrační papír se položí do kapky vody na podložní sklo a přikryje se krycím sklem. Teliospory jsou počitatelné při mikroskopickém zvětšení přibližně krát. Průměrné míry světle až tmavě hnědých spor jsou zpravidla µm. Spory leží samostatně ve vodním filmu. Při pozorování povrchu spor vykazuje Tilletia controversa vyšší a rozsáhlejší síť v profilu než T. caries. T. foetida je hladká. Spory T. controversa mají často charakteristický slizovitý obal. Spory je třeba zachytit v 10 zorných polích. Zlomky spor počítáme, jen když jsou větší než polovina. Přepočet průměrného počtu spor v zorném poli na počet spor na jedno semeno můžeme provést podle vzorce: průměr filtru 2 průměr zorného pole 2 x počet zrn x počet zorných polí = faktor (f) faktor (f) x celkový počet nalezených spor = napadení ve spórách na 1 zrno. 150

151 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Obr. č. 7.3: Spory snětí: zleva Tilletia controversa, Tilletia caries, Tilletia OBILNINY Plodiny pšenice (Triticum aestivum, Triticum spelta, Triticum durum) Choroba Ustilago tritici prašná sněť pšeničná Embryometoda Zkušební vzorek: 100-1g Získání embryí: Zkušební vzorek se namočí v 1 litru 5% roztoku NaOH při teplotě C na 22 až 24 hodin, který obsahuje 0,2g trypanové modři. Po tomto postupu se semena se sodným louhem přenesou k promývání do speciální nádoby. Oddělená embrya přepadávají přes okraj a zachytávají se na sítě s kulatými oky o průměru 1 mm. Před toto síto je možné zařadit ještě jedno síto s většími oky, kde se zachytávají kusy endospermu a plev. Čistění embryí: Na sítu s šířkou ok 3 mm se proplaví oddělené endospermy a části zrn, aby se vymyla případná přilnavá embrya. Další čištění embryí od zbylých nečistot probíhá v nálevce v roztoku (cca 0ml směs glycerinu a vody, poměr 10:1). Tento postup se několikrát opakuje, dokud není vzorek s embryi dostatečně oddělen od částí zrna. Embrya se přenesou do bezvodého laktofenolu. Při získávání a oddělování embryí se musí dávat pozor na to, aby se při zkoušce získalo co největší počet a co největší část embryí. Při velkých ztrátách při oddělování se dají embrya získat i z oddělených frakcí. Embrya v laktofenolu se hodinu čistí v odvzdušněné suché skříni při teplotě C, takže jsou průsvitná. Pro konečnou mikroskopickou zkoušku, se embrya oddělí od laktofenolu, vícekrát se propláchnou čistým glycerinem a na závěr se přenesou do glycerinu. Zkouška: S pomocí stereomikroskopu při 18 25ti násobném zvětšením, musí být každé embryo zkontrolováno na typické, modře zbarvené hyfy Ustilago tritici. Mycelium Ustilago tritici se bez barvící látky obtížně zjišťuje. Infekce se projevuje od malých pramenů krátkých hyf, po plné pronikání vláken do štítku. Výsledné % infikovaných semen se počítá z množství zkoušených embryí a ne z promývaných semen. Všechna embrya se nejasným zbarvením jsou následně kontrolována mikroskopem při násobném zvětšení. Obr. č. 7.4: Hyfy nacházející se ve štítku infikovaných embryí 151

152 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Obr. č. 7.5: Edinburghovo zařízení sloužící pro extrakci snětí z osiva obilnin. (1) modifikovaná Fenwickova nádoba, (2) oddělení embryí od plev a endospermu ve filtrační nálevce, (3) rýhovaná destička pro zkoušení embryí v laktofenolu. Rychlá embryometoda Zkušební vzorek: 100 1g semen Získání embryí: Viz standardní metoda Čistění embryí: Na sítu s šířkou ok 3 mm oddělené endospermy a části zrn se proplaví, aby se vymyla případná přilnavá embrya. Embrya, která se nachází na 1,0 mm sítu, se separují od zbylých nečistot v trychtýři s laktofenolem (jedna třetina glycerinu, fenol, kyselina mléčná) a vodou. Tento postup se opakuje několikrát, dokud není ebryonální vzorek dostatečně oddělený od jiných částí zrn. Čistá embrya se přenesou do bezvodného roztoku laktofenolu, který se přivede na 30 sekund k bodu varu. Embrya jsou zkoušená v čistém glycerinu, který částečně vyloučí nepříjemný a nebezpečný zápach laktofenolu. Zkouška: Viz standardní metoda 152

153 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 OBILNINY Plodiny pšenice, ječmen, žito, tritikale (Triticum aestivum, Triticum spelta, Triticum durum, Hordeum vulgare, Secale cereale, Triticosecale) Choroba Fusarium spp. fuzariózy Agarová metoda: Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukosový agar Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při ºC ve tmě nebo 6 dní při C ve tmě a 2 dny při C v cyklech 12 hodin tma a 12 hodin NUV světlo Zkouška: Po sedmi dnech se počítají infikovaná semena, která jsou pokryta rychlerostoucím řídkým, vzdušným, bílým až narůžovělým myceliem. Někdy můžeme nalézt růžová až oranžová slizovitá sporodochia, která obsahují velký počet spor. Pod mikroskopem můžeme při 0 násobném zvětšení pozorovat konidie se 2-3 (někdy i 4) přehrádkami. Konidie měří x 2-4 μm, mají srpkovitý tvar, jsou slabě až silně zakřivené. Obr. č. 7.6: Narůžovělé mycelium Fusarium 153

154 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 OBILNINY Plodiny žito, tritikale (Secale cereale, Triticosecale) Choroba Urocystis occulta sněť stébelná Přímé stanovení U silně kontaminovaných semen se vyskytují černě zbarvené spory. Filtrační metoda Zkušební vzorek: Cca 300 semen Propírání: Ve vhodné nádobě se semena s přidáním ml horké vody ( 60 C) po dobu 3 minut protřepávají. Suspenze se slije. Poté se opět přidá ml horké vody, a obsah se asi 10 sekund ručně míchá. Kapalina se opět slije. Tento postup se několikrát opakuje. Filtrování suspenze: Provádí se pomocí filtračního systému a sací pumpy nebo vodní pumpy. Jako filtr je vhodný celulozo nitrátový filtr. Zkouška: Sušený membránový filtr se položí na podložní sklíčko s kapkou vody. Sledování se provádí mikroskopicky při set násobném zvětšení. Následuje posouzení zorných polí, které jsou náhodně rozmístěny po celé ploše filtru. Počítají se spory Urocystis occulta na jedno zorné pole. Většinou jsou spory μm velké, samostatně nebo po 2, zřídka 3, tmavě zelené až hnědé elipsovité. Povrch spor je hladký. Častější jsou spory s bledě žlutými sterilními buňkami v okolí. Suma nalezených spor, se přepočítává pomocí vzorce: Průměr filtru 2 průměr zorného pole 2 x počet zrn x počet zorných polí = faktor (f) faktor (f) x suma nalezených spor = napadení ve sporách na 1 zrno 154

155 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 OBILNINY Plodiny ječmen (Hordeum vulgare) Choroba Ustilago nuda prašná sněť ječná I-Embryo metoda Zkušební vzorek: Dvě opakování po 100 g až 1 g, zkoušeno musí být celkem alespoň 1000 embryí ( semen závisí na HTS), vzorek se buď naváží nebo napočítá Extrakce a čištění embryí: Zkušební vzorek se namočí do 1 l čerstvě připraveného 5% roztoku NaOH při ºC (± 2 C) na 24 hodin. Extrakce může probíhat obtížněji, pokud je roztok NaOH slabší nebo je nižší teplota v termostatu. Po stanovené době se celý roztok přelije do speciální nádoby k a celý vzorek se promývání teplou vodou, aby došlo k oddělení embryí. Oddělená embrya přepadávají přes okraj a zachytávají se na sítě s kulatými oky o průměru 1 mm. Před toto síto je možné zařadit ještě jedno s oky většími (3,15 mm), kde se zachytávají kousky endospermu a plevy. Čištění embryí od zbylých nečistot probíhá v uzavřené nálevce, v roztoku glycerolu a vody v poměru 1:1. Nečistoty zde sedimentují a embrya plavou na povrchu kapaliny. Nečistoty se upouští gumovou hadičkou s tlačkou přes sítko. Tento postup se několikrát opakujedokud není vzorek s embryi dostatečně oddělen od částí zrna. Embrya se přenesou do kádinky s 50 ml roztoku k. mléčné (příprava viz níže) a v digestoři se roztok přivede na 5 minut k varu. Embrya jsou zkoušena v čistém glycerolu. Štítek je transparentnější pokud se embrya nechají v glycerolu na 1 2 hod, zkouška se tím zjednoduší. Zkouška: Embrya mají být dokonale ponořená a uspořádaná do řad, což usnadňuje zkoušku a počítání. K tomuto účelu slouží skleněné destičky silné 3 mm s několika rýhami k uložení embryí. Prohlíží se pod stereomikroskopem při 18 až 25ti násobném zvětšení. Výsledné % infikovaných semen se počítá z počtu zkoušených embryí a ne z promývaných semen. Mycelium je asi 3 m silné a zlatohnědě zbarvené. Infekce se projevuje od malých pramenů krátkých hyf až po úplné proniknutí vláken do štítku. Jiné druhy hub rodu Ustilaginaceae nacházející se ve štítku jsou obvykle zbarveny tmavěji. Ve sporných případech je nutné provést mikroskopické hodnocení při násobném zvětšení. Zkoušené embryo nebo jeho díl se položí na podložní sklo do kapky glycerolu a přimáčkne se krycím sklem. Příprava roztoků: 5% NaOH 50 g NaOH rozpustit v 1 l destilované vody (pro dokonalé rozpuštění je vyžadováno neustálé míchání roztoku). 5% roztok lze připravit i ze zásobního 50% roztoku NaOH. 100 ml 50 % roztoku se rozpustí v 900 ml destilované vody. Roztok kyseliny mléčné smíchejte stejný poměr kyseliny mléčné, glycerolu a vody (např. 333,3 ml od každé složky). Výsledný roztok je průzračný a téměř bezbarvý. S postupem času a s ohledem na vystavení světlu roztok žloutne. Uchovávejte v tmavé lahvi. 155

156 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Obr. č.7.7: Hyfy nacházející se ve štítku infikovaných embryí Obr. č. 7.8: Vlákna mycelia ve štítku (S), infikované embryo 156

157 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba ječmen (Hordeum vulgare) Pyrenophora graminea anamorfa: Drechslera graminea OBILNINY pruhovitost ječmene Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé destilovanou vodou. Ošetření: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 1 den C za tmy, 1 den C a následuje 5 dní při ºC v cyklech 12 hodin tma a 12 hodin NUV světlo. Zkouška: Za pomoci stereomikroskopu při 25-40ti násobném zvětšení se sledují konidiofory a konidie. Světlé až středně hnědé, přímé nebo zkřivené konidiofory jsou samostatně nebo ve skupině po 2-6. Konidie jsou přibližně cylindrické, průhledné světlé až zlatohnědé, rovné nebo lehce zkřivené. Sekundární konidiofory se tvoří od apikální a bazální buňky a občas jsou uspořádány v řetězcích. V mikroskopu při 400 násobném zvětšení jsou konidiofory obvykle 250 μm dlouhé, okolo 6-9 μm široké a u báze ztluštělé. Konidie jsou x μm s 1-7 přehrádkami. Obr. č.7.9: Konidie s tvorbou sekundárních konidiofor Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukosový agar Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při -22 C ve tmě Zkouška: Po 7 dnech se kontroluje každé semeno. Napadená semena jsou pokryta bělo-šedým myceliem. Vlákna mycelia se stáčí doleva. Na spodní straně agaru se objevují oranžově-žluté hvězdicovitě uspořádané hyfy. Na agaru se tvoří konidie pouze při optimálních světelných a teplotních podmínkách. 157

158 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba ječmen (Hordeum vulgare) Cochliobolus sativus anamorfa: Bipolaris sorokiniana OBILNINY helmintosporióza listů Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé destilovanou vodou. Ošetření: Žádné Inkubace: 3 dny při 16 18ºC ve tmě, 5 hodin při ºC, poté 7 dní při ºC ve tmě. Zkouška: S pomocí stereomikroskopu (při 15-60ti násobném zvětšení) se počítají semena s pravidelně se vyvíjejícími černými až tmavě hnědými konidiemi velkými x 40-1 m se 3 až 10 přehrádkami. Konidie se od středu zužují, na obou stranách jsou zakulacené a občas ohnuté. Charakteristickým znakem konidií je tmavě olivová barva, silná stěna a nápadné hilum na spodním konci. Mycelium a konidie se rozšiřují na FP a způsobují tmavé skvrny okolo semen. B. sorokiniana sporuluje nejen na FP, ale i na agarových plotnách ve tmě i na světle. Teplota ovlivňuje velikost a růst konidií. Agarová metoda: Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukosový agar Ošetření semen: 10 minut ve 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 10 dní při ºC ve tmě Zkouška: Po deseti dnech se pomocí stereomikroskopu počítají semena s pravidelně se vyvíjejícími černými až tmavě hnědými konidiemi velkými x 40-1 m se 3 až 10 přehrádkami. Konidie se od středu zužují, na obou stranách jsou zakulacené a občas ohnuté. Charakteristickým znakem konidií je tmavě olivová barva, silná stěna a nápadné hilum na spodním konci. Obr. č. 7.10: Konidiofory a konidie 158

159 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba oves (Avena sativa) Pyrenophora avenae anamorfa: Drechslera avenae OBILNINY hnědá skvrnitost ovsa Metoda s filtračním papírem (makroskopická) Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé 0,04% roztokem BOTRAN 75% WP (2, 6- dichlor-4-nitro-anilin), který redukuje Rhizopus. Ošetření semen: Semena se suší 1 hodinu při teplotě 128ºC 130ºC, aby dosáhla vlhkosti pod 14%. Tím dochází k redukci rušivého antagonismu ostatních hub a ztrácí se klíčivost. Inkubace: 14 dní při teplotě ºC ve tmě Zkouška: Počítají se semena s chomáčky bílých hyf. Předchozí stádium tvoří bílé až šedé mycelium na semeni a tmavě hnědé mycelium na filtračním papíře. Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Filtrační papír nasáklý destilovanou vodou Ošetření semen: Semena se ohřívají 1 hodinu při 100 C v otevřené skleněné nádobě, pak se ochladí na pokojovou teplotu. Inkubace: 1 den při C za tmy, 1 den při C a 5 dní při C v cyklech 12 hodin tma a 12 hodin NUV světlo. Zkouška: S pomocí stereomikroskopu při 25-40ti násobném zvětšení se počítají semena s výskytem konidiofor, které jsou tmavě hnědé, jednotlivě nebo ve skupinách po 2-4. Konidie jsou světle hnědé nebo olivově hnědé se zaoblenými konci vyskytující se samostatně nebo v poutech. V mikroskopu při 400 násobném zvětšení lze pozorovat konidiofory silnější od špičky a 350 μm dlouhé. Konidie jsou μm x μm s 1-9 přehrádkami. Obr. č.7.11: Konidie a konidiofory D. avenae 159

160 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukósový agar Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při -22 C ve tmě Zkouška: Provádí se makroskopická zkouška, na agaru pozorujeme světlé až tmavě šedé, často husté vzdušné mycelium, příležitostně se vyskytují bílé chomáčky hyf, které jsou hvězdicovitě uspořádané. Na spodní straně agaru se barevnost hyf mění od černohnědé až tmavě hnědé na olivově zelenou. OBILNINY Plodiny kukuřice (Zea mays) Choroba Ustilago maydis sněť kukuřičná Vyplavovací metoda Zkušební vzorek: 400 semen Postup: Provádějí se 4 dílčí zkoušky (4x100 semen). Semena (100 semen) umístíme do Erlenmeyerovy baňky, přidáme 30 ml destil. vody a protřepáváme na třepačce 15 minut. Suspenzi přelijeme do 50 ml centrifugačních zkumavek a odstřeďujeme při otáčkách za minutu. Z každé zkumavky slijeme přebytečnou tekutinu a ponecháme pouze sediment. Ze sedimentu se připraví preparáty a vyšetřuje se mikroskopicky. Zkouška: Teliospory U. maydis jsou tmavě hnědé, kulaté s tupými výběžky, o průměru 8-11 μm. OBILNINY Plodiny kukuřice (Zea mays) Choroba Fusarium spp. fuzarióza Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukósový agar Ošetření semen: 1 minutu v 1% roztoku chlornanu sodného a 3 krát propláchnout v destilované vodě Inkubace: 7 dní při 25 C při režimu 8 hodin světlo a 16 hodin tma Zkouška: Po sedmi dnech pozorujeme po stereomikroskopem infikovaná semena, která jsou porostlá hustým bílým myceliem. Pod mikroskopem jsou viditelné typické konidie srpkovitého tvaru, konidie někdy tvoří řetízky. 160

161 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba hrách (Pisum sativum) Ascochyta spp. A. pisi. A. pinodes (Mycosphaerella pinodes) A. pinodella (Phoma pinodella ) LUSKOVINY antraknózy hrachu Přímé stanovení Na osemení jsou hnědočerné nekrosy a semena pod UV lampou fluoreskují. Ne vždy je osivo s vnějšími příznaky. I-Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Maltózový agar nebo bramboro-glukózový agar. Na povrch agaru v Pertiho misce se nasadí 10 semen. Misky s agarem, které se nevyužijí, se mohou skladovat až 6 týdnů při teplotě 4 C. Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného (lze využít SAVO) Inkubace: Zkouška: 7 dní při ºC ( 2 C) ve tmě Po sedmi dnech se provádí jednak makroskopické hodnocení podle hojně se vyvíjejícího bílého velmi hustého mycelia, které infikovaná semena částečně nebo zcela pokrývá. Kolonie viditelné na spodní straně agaru jsou -30 mm velké. Kolonie jsou ve středu sytě oranžové a neprůhledné, okraje kolonií jsou světlejší. Na spodní straně agaru se pak v okolí semen objevují skořicové až černohnědé pyknidy, které lze dobře identifikovat pouhým okem nebo pomocí stereomikroskopu. Tyto pyknidy jsou patrné i na semenech. Zvlněné okraje hyf, zjištěné pod mikroskopem, jsou jedním ze znaků pro Ascochytu pisi. Ve sporných případech je nutné provést mikroskopické hodnocení. Při zvětšení násobném se pozorují a pro přesné rozlišení proměřují spory patogenů. Ascochyta pisi má dvoubuněčné spory velikosti x 4 5,5 m, pyknidy jsou skořicově hnědé, volně uspořádané kolem semen. Tato metoda je vhodná i pro determinaci Ascochyta pinodes (Mycosphaerella pinodes) a Ascochyta pinodella (Phoma medicaginis var. pinodela ). Od Ascochyta pisi se liší koloniemi a sporami. Ascochyta pinodes má rovněž dvoubuněčné spory velikosti x 4-8 m, pyknidy jsou černé a kruhovitě se stáčejí kolem semene. Ascochyta pinodella má jednobuněčné spory velikosti 5 11 x 2,2 5,5 m, pyknidy jsou černé, uspořádané stromovitě v kruhových výsečích kolem semen. 161

162 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Obr. č. 7.12: Typický vzhled hyf A. pisi a svrchní strana mycelia Obr. č. 7.13: Pyknospory, zleva: A. pisi, A. pinodes, A. pinodella 162

163 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 LUSKOVINY Plodiny hrách (Pisum sativum) Choroba Fusarium spp. fuzarióza Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukózový agar Ošetření semen: 10 minut ve 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při ºC ve tmě Zkouška: Po sedmi dnech se provádí makroskopické hodnocení. Infikovaná semena jsou pokryta bílým, světle žlutým až narůžovělým vzdušným myceliem. Ve sporných případech se provádí mikroskopické hodnocení, při němž se zjišťuje přítomnost typických konidií srpkovitého tvaru. LUSKOVINY Plodiny lupina (Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus) Choroba Colletotrichum spp. antraknóza Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukosový agar Ošetření semen: 10 minut ve 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při C ve tmě Zkouška: Na agaru je patrné zvlněné, bílé až šedé mycelium. Na osemení napadeného osiva jsou růžovo lososové acervuli tvořící velké množství spor a velké černé štětinky (setae). Občas jsou acervuli a sety pouze na substrátu. Ve sporných případech se provede makroskopické hodnocení spor. Spory jsou cylindrické, na obou koncích zaoblené a x 4-6 μm velké. 163

164 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 LUSKOVINY Plodiny bob (Vicia faba) Choroba Ascochyta fabae antraknóza bobu Přímá zkouška Na infikovaném osivu jsou hnědočerné nekrózy, které pod křemíkovou lampou žlutě fluoreskují. Často je ale osivo bez vnějších příznaků infekce. Obr. č. 7.14: Osivo bobu napadené A. fabae Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukosový agar Ošetření semen: 10 minu v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 3 dny při C ve tmě a 4-7 dní při za střídání 12 hodin tmy a 12 hodin NUV světla Zkoušení: Po 10 dnech se provede makroskopické hodnocení. Na agaru je patrné popelavě šedé až hnědé mycelium s pyknidami, které jsou občas patrné i na osivu. V mikroskopu při násobném zvětšení sledujeme pyknospory, které jsou obvykle dvoubuněčné, x 3,5-6 μm velké. Obr. č. 7.15: Pyknidy s pyknosporami 164

165 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba OLEJNINY slunečnice, konopí, světlice (Helianthus annuus, Cannabis sativa,carthamus tinctorius) Botryotinia fuckeliana plíseň šedá anamorfa: Botrytis cinerea Přímé stanovení Infikované osivo má obvykle prasklé osemení s vnějším povlakem mycelia, který lze snadno od semene oddělit. Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 2 vrstvy filtračního papíru a 5 ml 3% roztoku sladového extraktu, na Petriho misce 5 semen. Ošetření semen: Žádné Inkubace: 9 dní při C ve tmě Zkouška: Po pěti, sedmi a devíti dnech zkoušení semen je pouhým okem na kořenech patrná tvorba šedého mycelia. Tato semena se posuzují jako infikovaná. Ve stereomikroskopu při násobném zvetšení lze pozorovat typické, dlouhé, tmavé konidiofory, na které přisedají malé světlé spory. Ve sporných případech je možno toto ověřit zkoušením mycelia při 0 násobném zvětšení na výskyt přihrádkovaných kyjovitých hyf a chomáčků rozvětvených konidiofor. 165

166 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba OLEJNINY sója (Glycine max) Phomopsis complex (Phomopsis longicolla, Phomopsis phaseoli syn: P. soja) teleomorfa: (Diaporthe phaseolorum var. sojae, Diaporthe phaseolorum var. caulivora, Diaporthe phaseolorum f. sp. caulivorum) I Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukósový agar okyselený 85 % kys. mléčnou na hodnotu ph 4,5. Na povrch agaru v Pertiho misce se nasadí 10 semen. Misky s agarem, které se nevyužijí, se mohou skladovat až 3 týdny při teplotě 4 C. Před provedením zkoušky vše očistit 70 % ethanolem (pracovní desku i ruce v rukavicích), aby se předešlo kontaminaci mezi semeny Ošetření semen: 30 sec 1% roztoku chlornanu sodného, poté vložit na 30 sec do převařené vody a pak nechat osušit na filtračním papíru Inkubace: Zkouška: 7 dní při 25 C ( 2 C) ve tmě porovnávat s kontrolou Agar se kontroluje po 3 až 7 dnech inkubace za pomoci lupy či stereomikroskopu při 5-10ti násobném zvětšení. Infikovaná semena jsou obvykle přerostlá bílým myceliem, které často obsahuje černé pyknidy. Pyknidy jsou obvykle krátké a špičaté, ale délka těchto špiček se může značně měnit. Exudaty spor se obvykle akumulují ve slámově žlutých kapkách na vrcholu mycelia. Při velkém zvětšení lze rozlišit dva druhy konidií. Konidie jsou hyalinní, nepřehrádkované, zaoblené na obou koncích (jeden konec může být protáhlejší), rovné až elipsovitého tvaru 4,5-11 x 1,5-3,5 m velké. Konidie jsou dlouhé, jehlancovité občas mohou být zohybané nebo ve tvaru háku, hyalinní, a 7,5-35 x 0,8-1,8 m velké. Nejvíce se vyskytují konidie, konidie jsou produkovány většinou společně s konidiemi. Dlouhé, špičaté černé peritecie Phomopsis phaseoli se vyskytují většinou u osiva pocházejícího z porostů napadených snětí. Ascospory jsou hyalinní, 1 někdy až 3 přehrádkové s 1-2 kapkami uprostřed, elipsovité s jedním koncem mírně špičatým a někdy přiškrcené v přehrádce. Jsou 4,4-6,3 x 1,6-2,1 m nebo 8,6-11,8 x 3-3,9 m velké. Někdy se vyskytují ascospory široce vřetenovité, často zahnuté, nezúžené, na obou koncích tupé, velké 7,5-10,5 x 2-2,7 m. Obr. č. 7.16: Konidie a konidie P. longicolla 166

167 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba len (Linum usitatissimum) Alternaria linicola Botrytis cinerea Colletorichum lini OLEJNINY černě plíseň šedá antraknóza lnu I Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Maltózový agar nebo bramboro-glukósový agar se streptomycin sulfátem. Streptomycin sulfát rozpuštěný v převařené destilované vodě se přidá k agaru po sterilizaci a vychladnutí agaru. Na povrch agaru v Pertiho misce se nasadí 10 semen. Misky s agarem, které se nevyužijí, se mohou skladovat až 6 týdnů při teplotě 4 C. Ošetření semen: Žádné Inkubace: Hodnocení: 9 dní při C ( - 2 C) ve tmě Po devíti dnech inkubace se hodnotí misky na Alternaria linicola, Botrytis cinerea a Colletotrichum lini. Prodloužení doby inkubace: Pokud se během devítí dnů neobjeví žádná sporulace, prodlouží se doba inkubace na 14 dní od data nasazení. Prodloužená inkubace probíhá při C za střídání 12 hod NUV světla a 12 hod tmy. Identifikace: Alternaria linicola: Na agaru lze pozorovat husté olivově šedé mycelium velké 1,5-3 cm. Mycelium některých saprofytních alternárií je velmi podobné, proto je nutné stanovit A. linicola také za pomoci mikroskopu při násobném zvětšení. Konidiofory jsou jednoduché, vyskytují se samostatně nebo v menších shlucích. Barva je olivově hnědá a délka 5-8 m. Konidie jsou hladkostěnné, olivově hnědé, dlouze kyjovité, někdy s rozvětvenými krčky, 4-16 m dlouhé s 1-4 příčnými přehrádkami a v přehrádkách občas mírně přiškrcené. Na hypokotylech a dělohách infikovaných semen mohou být viditelné krátké červené proužky a vodovitá místa Vyjadřuje se počet infikovaných semen na každé misce. Obr. č. 7.17: A. linicola konidie 167

168 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Colletotrichum lini: C. lini lze stanovit pouhým okem. Na agaru je patrné lososově růžové mycelium. Kolonie C. lini jsou u okrajů lososově růžové a ve středu jsou světle šedé. Po celém agaru mohou být roztroušeny tmavé, dlouhé, kruhovité acervuli s 2-5 přehrádkami velké 60-1 x 2-4 m. Na osivu a agaru narůstají jasně oranžové konidie. Konidie jsou hyalinní, jednobuněčné, rovně zakončené. Velikost konidií je 9-15 x 3-4 m. Vyjadřuje se počet infikovaných semen na každé misce. Obr. č. 7.18: Konidie Obr. 7.19: Růžové kolonie C. lini. Botrytis. cinerea Po pěti dnech inkubace lze pozorovat až 5 cm velké kolonie šířící se okolo semene. Po devíti dnech lze pouhým okem pozorovat semena s hnilobou kořenů a tvorbou bohatého šedého mycelia. Všechna tato semena se posuzují jako infikovaná. Ve stereomikroskopu při násobném zvětšení lze pozorovat typické, dlouhé, tmavé konidiofory na které přisedají malé světlé spory. Ve sporných případech je možno předešlou zkoušku potvrdit zkoušením mycelia při 0 násobném zvětšení na výskyt přihrádkovaných kýlovitých hyf a chomáčků rozvětvujících se konidiofor. 168

169 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Obr. č. 7.: Konidiofory 169

170 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba len (Linum usitatissimum) Phoma exiqua var. linicola syn.: Ascochyta linicola OLEJNINY fomové zasychání lnu Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Maltózový agar Ošetření semen: Žádné Inkubace: 7 dní při C za střídání 12 hod NUV světla a 12 hod tmy Zkouška: Po sedmi lze na agaru pozorovat pomalu rostoucí olivově hnědé až černohnědé vzdušné mycelium. Ze spodní strany agaru mají kolonie černohnědé zbarvení. Po 3 až 7 dnech inkubace lze pozorovat pyknidy. Pod mikroskopem se při 400 násobném zvětšení pozorují spory, které mají rozměr 5 8 x 2,5-4 μm. OLEJNINY Plodiny len (Linum usitatissimum) Choroba Fusarium spp. fusarióza Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Maltózový agar Ošetření semen: Žádné Inkubace: 7 dní při C za střídání 12 hod NUV světla a 12 hod tmy Zkouška: Po sedmi dnech lze na agaru pozorovat bílé, červenorůžové a žluté mycelium (podle druhu Fusaria). Pod mikroskopem lze pozorovat typické rohlíčkovité konidie. 170

171 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba brukvovité (Brassicaceae) Leptosphaeria maculans anamorfa: Phoma lingam OLEJNINY fomová hniloba brukvovitých Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 3 vrstvy filtračního papíru a cca. 5 ml 0,2% roztoku sodné soli kyseliny 2,4- dichlorfenoxyoctové Ošetření semen: Semena propláchlá destilovanou vodou a na každé Petriho misce 50 semen. Inkubace: 11 dní při ºC při střídání NUV světla (12 hod.) a tmy (12 hod.) Zkouška: Po šesti dnech zkoušení je při 25-ti násobném zvětšení na semenech a na substrátu vidět stříbrobílé mycelium a pyknidy patogena. Po 11 dnech se provede další zkoušení pyknid na infikovaných semenech a na filtračním papíře v blízkosti infikovaných semen. Semena, na nichž se objevily pyknidy se posuzují jako infikovaná. Pyknidy jsou poměrně velké asi 250 μm, s papilou někdy se vyvíjející v krček. Na semenech rodu Brassica se objevuje také saprofytická Phoma herbarum. Ta má však menší pyknidy, které se vytvářejí na povrchu semen, nemají papily a mají běložluté nebo růžové exudáty (nikoliv fialové ametystové). Obr. č. 7.21: Pyknidy vyskytující se na semeni 171

172 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 ZELENINY, ŘEPY Plodiny fazol (Phaseolus vulgaris) Choroba Colletotrichum lindemuthianum antraknóza fazolu Přímá zkouška Při silné infekci se na osivu objevují hnědé, tmavě ohraničené nebo červené skvrny. Často je ale osivo bez vnějších příznaků infekce. Obr. č. 7.22: Osivo fazole napadené C. lindemuthianum Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro- glukosový agar Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při ºC ve tmě Zkouška: Po inkubaci se provádí nejprve makroskopické hodnocení na semenech jsou viditelné tmavě hnědé, ostře ohraničené skvrny. Mikroskopickým rozborem lze pak identifikovat jednobuněčné, hyalinní spory. Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 2 vrstvy filtračního papíru nasáklé destilovanou vodou, přikryté jednou vrstvou vlhkého filtračního papíru a lůžko srolované. Takto nasazená semena se uchovávají v polyetylénových sáčcích nebo v krabičkách, aby lůžko nevysychalo. Ošetření semen: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 7 dní při ºC ve tmě Zkouška: Po sedmi dnech se sloupne osemení a na dělohách se pozorují tmavé skvrny s výrazným okrajem. Při použití stereomikroskopu s 25 násobným zvětšením se stanoví počet semen, která mají acervuli s černými přihrádkovanými komůrkami. V mikroskopu při násobném zvětšení lze pozorovat bílé cylindrické konidie 11- x 2,5-5,5 μm s jednou nebo dvěmi kapkami 172

173 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Obr. č. 7.23: Acervuli a konidie Plodiny Choroba salát (Lactuca sativa) Botriotinia fuckeliana anamorfa: Botrytis cinerea ZELENINY, ŘEPY plíseň šedá Metoda s filtračním papírem Zkušební vzorek: 400 semen Médium: 4 vrstvy filtračního papíru nasáklé destilovanou vodou Ošetření osiva: Žádné Inkubace: a) 3 dny při ºC ve tmě a 4-7 dní při střídavém režimu 12 hodin tma a 12 hodin NUV světlo b) 5-7 dní při ºC ve tmě Zkouška: Provedeme makroskopické hodnocení a hodnocení pod stereomikroskopem.. Na napadených semenech, obzvláště na kořenech, se tvoří bohaté, šedé mycelium. Pod stereomikroskopem (při násobném zvětšení) pozorujeme typické dlouhé, tmavé konidiofory a malé světlé spory. Ve sporných případech se pod mikroskopem při násobném zvětšení prohlíží mycelium a spory. 173

174 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny Choroba salát (Lactuca sativa) Virus salátové mozaiky ZELENINY, ŘEPY Biologická metoda Zkušební vzorek: 1000 semen Médium: Rašelinový substrát Ošetření osiva: Žádné Inkubace: 5-7 dní při 6-8ºC ve tmě a dní při ºC (+/- 2ºC) při intenzivním stálém osvětlení (zářivky s emisí modrého světla ( nm), žlutého světla ( nm) a červeného světla ( nm). Je nutná výkonnost 550 Watt/m².Ve zkušební místnosti nesmí být mšice. Zkouška: Zkouška klíčních rostlin se provádí na prvních třech listech. Hodnotí se typické symptomy mozaiky síťové, mozaikovité světlé (světle žluté) kresby na listech. Plodiny Choroba řepa (Beta vulgaris) Pleospora beate anamorfa: Phoma betae ZELENINY, ŘEPY tečnatka řepná Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Vodní agar (1,2% Agar- Agar) s přídavkem 50 ppm sodné soli 2,4-D, na Petriho misku o průměru 9 cm asi 15 ml Ošetření osiva: Žádné Inkubace: 7 dní při ºC ve tmě Zkouška: Před vyhodnocením se semena a klíčky odstraní. Na spodní straně Petriho misek pod stereomikroskopem při násobném zvětšení pozorujeme typické klubkovité útvary, které vytvářejí na koncích spirálovitých hyf množství hyalinních zduřenin. Při napadení bakteriemi se útvary vyvíjejí špatně a zbarvují se hnědě. 174

175 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 ZELENINY, ŘEPY Plodiny řepa (Beta vulgaris) Choroba Fusarium spp. fuzarióza Agarová metoda Zkušební vzorek: 400 semen Médium: Bramboro-glukosový agar Ošetření osiva: 10 minut v 1% roztoku chlornanu sodného Inkubace: 6 dní při ºC ve tmě a 2 dny při ºC při střídavém režimu 12 hodin tma a 12 hodin NUV světlo Zkouška: Po sedmi dnech inkubace můžeme pozorovat typické bílé, narůžovělé a žluté mycelium (podle druhu Fusaria). Často dochází k vytvoření slizovitých sporodochií, která mohou být rozdílně zbarvena, v závislosti na druhu Fusaria. Ve sporných případech se provede mikroskopické hodnocení, kdy se při násobném zvětšení pozorují konidiofory a konidie. 7.6 Výpočet a vyjadřování výsledků Výsledek se vyjadřuje v procentech napadených semen nebo jako počet škodlivých organismů zjištěných na jedno zrno. 7.7 Oznamování výsledků Výsledky se zapisují do rubriky Zdravotní stav (v případě ISTA certifikátu do rubriky Další stanovení ). Kromě výsledného procenta napadených semen nebo počtu škodlivých organismů na jedno zrno se uvede latinský název patogenu a metoda včetně předběžného ošetření. 175

176 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny obilniny, luskoviny, olejniny NAMOŘENOST OSIVA Určení patogenů použitých na zkoušku kvality namoření Podle kombinace mořidla a druhu plodiny jím namořené jsou určeny patogeny, na kterých se bude účinnost moření testovat. Lze použít např. Microdochium spp., Drechslera, Ascochyta pisi a Fusarium oxysporum. Jedná se o patogeny, pro které je deklarována účinnost mořidla u jednotlivých plodin. Zkouška se provádí u mořidel, které jsou uvedeny jako povolené registrované přípravky pro ochranu rostlin. Přehled patogenů, pro které je mořidlo účinné, je k nalezení na Jednoduchý test zkoušení na agarových plotnách Zkušební vzorek: Medium: Ošetření osiva: Zkouška: Hodnocení: 400 semen Agar vhodný pro růst sledovaného patogenu (viz metody na zdravotní stav pro konkrétní plodiny) Žádné Podmínky zkoušení viz metody na zdravotní stav pro konkrétní plodiny a patogeny (bez předběžného ošetření osiva)y Hodnotí se procento napadených semen sledovaným patogenem Biologický test Zkušební vzorek: 0 semen Medium: Agar vhodný pro růst sledovaného patogenu (viz metody na zdravotní stav pro konkrétní plodiny) Ošetření osiva: Žádné Inkubace u vybraných patogenů: Zkouška: Hodnocení: Patogen Microdochium spp.. Drechslera Ascochyta pisi Fusarium oxysporum Délka kultivace 4-7 dní 2-3 dny 4-7 dní 2-3 dny Rozvařený agar se nechá zchladnout. Ve sterilních kádinkách se homogenizuje kultivovaný sledovaný patogen, který se přidá k rozvařenému agaru. Suspenze se nalije do Petriho misek. Při každé přípravě inokulovaných ploten se nalije kromě Petriho misek pro nasazení osiva ještě jedna menší Petriho miska pro kontrolu čistoty a životaschopnosti inokulovaného patogena a kultivuje se za stejných podmínek společně se vzorkem jako negativní kontrola. Sleduje se u kolika % nasazených semen je tzv. inhibiční zóna růstu kolik % semen vykazuje odolnost vůči sledovanému patogennímu kmenu. 176

177 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Plodiny obilniny, luskoviny, olejniny NAMOŘENOST OSIVA Obr. 1 Vlevo účinně namořené zrno odolné vůči sledovanému patogenu; Vpravo neúčinně namořené zrno bez inhibiční zóny Uchovávání a množení patogenních kultur: Narostlé kultury patogenních organismů na BGA jsou uchovávány v termostatu při 6 C. Pravidelným přeočkováváním je udržována jejich životaschopnost. (tzn. přenesení kousku agaru se starší kulturou na novou agarovou plotnu a následná 4-7 denní kultivace v termostatu při C podle typu patogenu). Toto přeočkování je prováděno dle potřeby, nejméně však 2x měsíčně. Výpočet a vyjadřování výsledků Jednoduchý test: výsledek se vyjadřuje v procentech napadených semen. Biologický test: výsledek se vyjadřuje v procentech semen bez inhibiční zóny 177

178 Kap. 7 Zkoušení zdravotního stavu osiva Datum účinnosti: červen 14 Oznamování výsledků Výsledky se zapisují do rubriky Zdravotní stav následovně: jednoduchý test před inokulací: Fusarium spp. 5,0 %, biologický test po aplikaci Microdochium nivale: účinnost namoření 3,0 %. 178

179 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Cílem zkoušky je stanovit, do jaké míry odpovídá zaslaný vzorek uvedenému biologickému druhu nebo odrůdě. Za správnost označení druhu a odrůdy odpovídá dodavatel vzorku. V laboratoři se správnost druhu, příp. odrůdy, kontroluje ve všech případech, kdy je to možné zjistit makroskopicky podle vzhledu semen. Vyžaduje-li zjištění pravosti druhu nebo odrůdy zvláštní zkoušku, provede se pouze na žádost dodavatele vzorku. Výjimkou jsou vzorky, u nichž taková zkouška vyplývá z požadavku na kvalitu osiva. Stanovení je objektivní pouze tehdy, je-li k dispozici pro srovnání standardní vzorek tohoto druhu nebo odrůdy. Srovnávané charakteristické znaky mohou být morfologické, fyziologické, cytologické nebo chemické. Kapitola je rozdělena do čtyř částí. Část A popisuje metody zkoušení pravosti druhu a odrůdy vertikální elektroforézou, část B popisuje metody stanovení stupně ploidie, část C uvádí fluorescenční a mikroreliéfové metody a část D popisuje ostatní metody stanovení pravosti druhu a odrůdy. 8.1 Všeobecné zásady Stanovení se provádí podle druhu nebo odrůdy: - se semeny - s klíčenci - s rostlinami ve skleníku, v růstové komoře - s rostlinami na poli vegetační zkoušky Zkoušená semena se porovnávají se semeny ze standardního vzorku, klíčenci a větší rostliny se srovnávají s klíčenci a většími rostlinami, které jsou ve stejném vývojovém stupni a byly vypěstovány souběžně a ve stejných podmínkách ze standardního vzorku v sousedství. Ve výjimečných případech, kde je spolehlivost stanovení jistá (např. stanovení stupně ploidie), není srovnání se standardním vzorkem povinné. U druhů nebo odrůd, které jsou dostatečně jednotné (uniformní) v jednom nebo více diagnostických rozpoznávacích znacích (např. u samosprašných druhů), se počítáním zjistí počet semen, klíčenců nebo větších rostlin, které nemají požadovaný vzhled v daném znaku. Jestliže není druh či odrůda dostatečně uniformní (např. u cizosprašných druhů), zjistí se počet všech zřetelně vybočujících typů a vyjádří se obecný posudek, který se vztahuje ke zkoušenému vzorku. 8.2 Přístrojové vybavení a zařízení Zkoušky se mohou provádět pouze v případě, že jsou k dispozici přístroje, vybavení i další zařízení specifikované v jednotlivých metodách zkoušení v této kapitole. 8.3 Velikost vzorku Laboratorní vzorek Do laboratoře musí dorazit takové množství vzorku, aby bylo možné provést všechny zkoušky požadované dodavatelem. 179

180 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Následující tabulka uvádí orientační velikosti vzorků, které je nutné mít pro provedení zkoušek uvedených v této kapitole: Velikost laboratorního vzorku (g) Sója, lupina, fazol, hrách, vikev, kukuřice a druhy s podobnou velikostí semen 1000 Oves, ječmen, žito, pšenice a druhy s podobnou velikostí semen 500 Řepa a druhy s podobnou velikostí semen 250 Ostatní druhy s menšími semeny 100 V závislosti na použité metodě může být pro provedení zkoušky potřeba větší (menší) počet semen, než je uvedeno výše Velikost laboratorního vzorku pro elektroforézu Velikost laboratorního vzorku pro stanovení odrůdy druhu vertikální elektroforézou blíže určuje Vyhláška č. 61/11 Sb.: Klasy z porostu Osivo Sadba brambor Pravost odrůdy klasů z míst v porostu 100 g 10 hlíz Čistota odrůdy 100 klasů ze 100 míst v porostu Min. hmotnost laboratorního vzorku dle Vyhlášky č. 61/11 Sb. 100 hlíz Porovnání vzorků proti sobě vzorek č. 1: klasů odchylného typu z míst v porostu vzorek č.2: klasů typu odrůdy z míst v porostu Zkušební vzorek Velikost zkušebního vzorku se odvíjí od metody zkoušení, od počtu opakování popř. od jiných upřesňujících požadavků dodavatele. Konkrétní velikosti zkušebních vzorků pro jednotlivé zkoušky jsou uvedeny v části B (ploidie) a C (fluorescence a mikroreliéf). Velikost zkušebního vzorku pro elektroforézu je následující: Pravost odrůdy Čistota odrůdy Porovnání vzorků proti sobě Velikost zkušebního vzorku 10 semen/hlíz 100 semen/hlíz vzorek č. 1: 10 semen/hlíz vzorek č. 2: 10 semen/hlíz 180

181 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Jednotlivé metody se stanovují z čistých semen nebo alespoň ze vzorku, který neobsahuje neškodné nečistoty (viz kap. 3). 8.4 Laboratorní postupy pro jednotlivé druhy Zkoušení semen - Morfologické znaky semena se zkoumají pomocí vhodného zvětšovacího přístroje lupa, stereomikroskop. - Barevné znaky semena se zkoumají za plného denního světla nebo světla s omezených spektrem, například pod UV lampou. - Chemické znaky semena se musí ošetřit vhodným reakčním činidlem a zaznamenává se reakce každého semene. 181

182 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen ISTA ČÁST A Stanovení odrůdy a druhu vertikální elektroforézou Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd ječmene pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) dle ISTA. Polyakrylamidová gelová elektroforéza je analytická chemická metoda, při které se nabitá částice v závislosti na své relativní molekulové hmotnosti, tvaru, či hustotě povrchového náboje pohybuje polyakrylamidovým gelem v poli stejnosměrného elektrického proudu. Technika elektroforézy v polyakrylamidovém gelu umožňuje separovat prolaminové bílkoviny pšenice a ječmene. Podstata zkoušky: v alkoholu rozpustné bílkoviny (ječné hordeiny) se extrahují z endospermu obilek a separují se polyakrylamidovou gelovou elektroforézou (PAGE) při ph 3,2 podle své relativní molekulové hmotnosti a podle povahy povrchového náboje. Řazení (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita proteinových proužků ve foreogramu odpovídá genetické konstituci a lze ji považovat za otisk prstů odrůd. Pro přesnější identifikaci odrůd, které nelze rozlišit pomocí prolaminových elektroforetických spekter, je možné využít markerů enzymatické povahy, příp. analýzy DNA RAPD, či PCR technikami. Získané elektroforeogramy jednotlivých obilek lze použít pro ověření pravosti odrůdy nebo stanovení příměsí jiných odrůd, detekovaných při polních přehlídkách, či vegetačních zkouškách. Chemikálie: Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid pro PAGE Kyselina octová, ledová (99%) Glycin Močovina Síran železnatý Kyselina askorbová Peroxid vodíku 30% nebo peroxodisíran amonný (APS) a N,N,N tetramethylethylendiamin (TEMED) Ethanol 2-chlorethanol monothioglycerol nebo 2-merkaptoethanol pyronin G nebo methyl green kyselina trichloroctová (TCA) konc. Page Blue 83 nebo Page Blue G 90 (ekvivalentní barvy Coomassie Brilliant Blue R 250 nebo G 250) Všechny chemikálie musí být čistoty p.a. nebo vyšší Roztoky: Extrakční roztok Pyronin G 2-chlorethanol močovina 2-merkaptoethanol Destil.vodou doplnit do: 0,025 g,00 ml 18,000 g 1,00 ml 100,00 ml 182

183 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen ISTA Elektrodový pufr Kyselina octová ledová Glycin Destil.vodou doplnit do: Pro vlastní analýzu se elektrodový pufr ředí 10x Gelový pufr Kyselina octová ledová Glycin Destil.vodou doplnit do: 4,0 ml 0,4 g 1000,00 ml,00 ml 1,00 g 1000,00 ml Fixační a barvící roztok 100,00 g TCA se doplní do 1000,00 ml destil. vodou (10% roztok TCA) 1,00 g barviva se rozpustí ve 100,00 ml ethanolu (1% roztok PAGE Blue G 90) 5-10 ml 1% roztoku PAGE Blue G ml 10% roztok TCA Zařízení pro deskovou vertikální elektroforézu: kazety a stojany pro odlévání gelů, hřebeny pro vytvoření startovacích jamek v gelu, elektroforetická jádra pro upnutí gelových kazet, elektroforetická nádoba, stabilizovaný zdroj napětí a stejnosměrného elektrického proudu, chladič s vnějším okruhem chlazení, odstředivka vyvíjející ot/min., 1,5 ml centrifugační kyvety, vana na barvící lázeň, pipety, odměrné válce, kádinky, mikropipeta pro dávkování extraktů bílkovin do startovacích jamek gelu. Extrakce bílkovin Jednotlivé oloupané obilky se rozdrtí kladívkem nebo kleštičkami a drť se přemístí do 1,5 ml polypropylenových centrifugačních kyvet. Pro extrakci ječmene se přidá 0,34 ml extrakčního roztoku. Obsah se důkladně promíchá a nechá se stát přes noc při laboratorní teplotě. Následně se kyvety odstřeďují po dobu 10 min při ot/min. Poté se supernatany slijí do nových kyvet. Takto získané extrakty je možné uchovávat při teplotě cca 4 0 C po dobu 3-4 dnů. Příprava gelu: Čisté a suché gelové kazety se sestaví ve shodě s typem použitého zařízení. Silikonizací skleněných ploch lze dosáhnout snazšího uvolnění gelu po skončení analýzy. Do kazet je možné rovněž vložit plastikové fólie, které nesou gel po dobu dalších operací. Složení gelového média Gelový pufr Akrylamid Bis-akrylamid Močovina Kyselina askorbová Síran železnatý Gelovým pufrem doplnit do 100 ml 60,00 ml 10,00 g 0,40 g 6,00 g 0,10 g 0,005 g Před aplikací 10% roztoku APS a TEMEDu do gelového média je vhodné roztok ochladit na cca 8 0 C a na stejnou teplotu vytemperovat i kazety. Katalyzátorem polymerace je 10% roztok peroxodisíranu amonného (v množství 0,14 ml) a TEMED (0,31 ml). Oba katalyzátory se do gelového média přidávají těsně před nalitím do kazet. Po nalití se do gelového média zasunou hřebeny za účelem 183

184 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen ISTA vytvoření prohlubní tak, aby se pod zuby hřebenu nevytvořily bubliny. Polymerace by měla proběhnout během 5 10 min. Elektroforéza Po ztuhnutí gelového média se hřebeny vytáhnou a vzniklé prohlubně se propláchnou destilovanou vodou. Dolní elektrodová nádoba se naplní příslušným množstvím elektrodového pufru podle typu aparatury. Do startovacích jamek gelu se extrakty dávkují v množství 10 l. Gelové kazety s nanesenými vzorky se pak vloží do dolní elektrodové nádoby. Kazety mají být asi z 1/2 až 2/3 ponořeny v elektrodovém pufru. Zároveň je nezbytné zabezpečit, aby startovací jamky s nanesenými vzorky zůstaly po celou dobu analýzy převrstvené elektrodovým pufrem. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Vlastní elektroforéza probíhá při konstantním napětí 500 V po dobu dvojnásobku běhu markeru Pyronin G nebo trojnásobku běhu Methyl Green, které se používají jako trakční barviva. Je třeba mít na zřeteli, že anoda (kladná elektroda) se v tomto systému nachází na startu (v horní části gelu). Podle toho se pak nastaví polarity elektrického pole. Cirkulační termostatující voda má mít teplotu v rozmezí 15-0 C. Fixace a barvení: Gelová kazeta se vyjme z dolní elektroforetické nádoby, gel se uvolní ze skel a vloží se do plastikové nádoby obsahující tolik barvícího roztoku, aby v něm gely byly zcela ponořeny. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří do obyčejné vody za účelem odbarvení pozadí a zvýšení kontrastu proteinových zón. Precipitované barvivo se v případě potřeby z povrchu gelu setře štětečkem. Poté lze gely přímo hodnotit. V polyetylénových sáčcích je možné je skladovat při 4 0 C několik měsíců bez zhoršení kvality. Pro manifestaci výsledků analýzy a jejich další uložení se jeví jako nejvýhodnější sušení gelů mezi dvěma vrstvami celofánu napnutými na skleněné desce. Za tím účelem se celofán ponoří cca na 30 min. do 10% roztoku glycerinu. Sušit lze při laboratorní teplotě nebo v teplovzdušné sušárně při cca 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Hodnocení elektroforeogramů Identifikace zkoušené partie osiva se provádí srovnávací metodou, to znamená, že se zjišťuje, zda se proteinové spektrum analyzovaného vzorku shoduje se spektrem standardní referenční odrůdy. Hodnotícím kritériem je počet jednotlivých bílkovinných zón, jejich vzájemná poloha (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita zbarvení proužků. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin vyskytujících se v prověřovaném vzorku. Pozn. 1: Metoda je odvozena od metodiky ISTA Variety Commitee Standard Reference Method for the Identification of Cultivars of Wheat and Barley by Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Modifikace v gelovém médiu spočívá v úpravě poměru akrylamidu a Bis-akrylamidu ve prospěch Bis-akrylamidu a ve vyšší dávce síranu železnatého. K iniciaci polymerace je výhodnější použít systém peroxodisíranu amonného s TEMEDem. Při přípravě hordeinových extraktů se doporučuje obilky ječmenů loupat a zvýšit dávku extrakčního roztoku na 0,4 ml. 184

185 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice ISTA Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd u pšenice pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) dle ISTA. Chemikálie: Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid pro PAGE Kyselina octová, ledová (99%) Glycin Močovina Síran železnatý Kyselina askorbová Ethanol 2-chlorethanol pyronin G kyselina trichloroctová (TCA) konc. Coomassie Blue R 250 a G 250) Všechny chemikálie musí být čistoty p.a. nebo vyšší Roztoky: Extrakční roztok: Pyronin G 2-chlorethanol Destil.vodou doplnit do: 0,05 g 25,00 ml 100,00 ml Elektrodový pufr Kyselina octová ledová Glycin Destil.vodou doplnit do: Pro vlastní analýzu se elektrodový pufr ředí 10x Gelový pufr Kyselina octová ledová Glycin Destil.vodou doplnit do: 4,0 ml 0,4 g 1000,00 ml,00 ml 1,00 g 1000,00 ml Extrakce bílkovin Jednotlivé oloupané obilky se rozdrtí kladívkem nebo kleštičkami a drť se přemístí do 1,5 ml polypropylenových centrifugačních kyvet. Pro extrakci se přidá 0,2 ml extrakčního roztoku. Obsah se důkladně promíchá a nechá se stát přes noc při laboratorní teplotě. Následně se kyvety odstřeďují po dobu 15 min při ot/min. Poté se supernatany slijí do nových kyvet. Takto získané extrakty je možné uchovávat při teplotě cca 4 0 C po dobu 3-4 dnů. Příprava gelu: Čisté a suché gelové kazety se sestaví ve shodě s typem použitého zařízení. Silikonizací skleněných ploch lze dosáhnout snazšího uvolnění gelu po skončení analýzy. Do kazet je možné rovněž vložit plastikové fólie, které nesou gel po dobu dalších operací. 185

186 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice ISTA Složení gelového média Gelový pufr Akrylamid Bis-akrylamid Močovina Kyselina askorbová Síran železnatý 60,00 ml 10,00 g 0,40 g 6,00 g 0,10 g 0,005 g Po nalití se do gelového média zasunou hřebeny za účelem vytvoření prohlubní tak, aby se pod zuby hřebenu nevytvořily bubliny. Polymerace by měla proběhnout během 5 10 min. Elektroforéza Po ztuhnutí gelového média se hřebeny vytáhnou a vzniklé prohlubně se propláchnou destilovanou vodou. Dolní elektrodová nádoba se naplní příslušným množstvím elektrodového pufru podle typu aparatury. Do startovacích jamek gelu se extrakty dávkují v množství 10 l. Gelové kazety s nanesenými vzorky se pak vloží do dolní elektrodové nádoby. Kazety mají být asi z 1/2 až 2/3 ponořeny v elektrodovém pufru. Zároveň je nezbytné zabezpečit, aby startovací jamky s nanesenými vzorky zůstaly po celou dobu analýzy převrstvené elektrodovým pufrem. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Vlastní elektroforéza probíhá při konstantním napětí 500 V po dobu dvojnásobku běhu markeru Pyronin G. Je třeba mít na zřeteli, že anoda (kladná elektroda) se v tomto systému nachází na startu (v horní části gelu). Podle toho se pak nastaví polarity elektrického pole. Cirkulační termostatující voda má mít teplotu v rozmezí C. Fixace a barvení: Varianta A (jednokroková fixace a barvení) Zásobní roztok barviva: 0,25% (w/v) Coomassie Blue G ,75% (w/v) Coomassie Blue R doplnit vodou do konečného objemu Fixační a barvící roztok: 8,3% (w/v) trichloroctové kyseliny (TCA) + 5,8 % (v/v) kyseliny octové + 12,5 %(v/v) ethanolu + 2 % (v/v) zásobního roztoku barviva Barvení je možno ukončit nejdříve po 4 hodinách. Připravený roztok lze použít 6x. Varianta B (dvoukroková fixace a barvení) Zásobní roztok barviva: 0,25% (w/v) Coomassie Blue G ,25(w/v) Coomassie Blue R doplnit ethanolem na konečný objem. Roztok skladovat při 4 C a v tmavé lahvi Fixační roztok: 10 % TCA Barvící roztok: % zásobního roztoku barviva (v/v) + 8 % kyseliny octové (v/v) + doplnit vodou do konečného objemu Gely se fixují jednu hodinu v 10 % TCA. V barvícím roztoku jsou gely ponechány alespoň 3 hodiny, nebo přes noc. Fixační a barvící roztok mohou být použity 6x. 186

187 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice ISTA Gelová kazeta se vyjme z dolní elektroforetické nádoby, gel se uvolní ze skel. Pro fixaci a barvení lze použít jednu z výše uvedených variant. Po proběhlém barvení se gely ponoří do obyčejné vody za účelem odbarvení pozadí a zvýšení kontrastu proteinových zón. Precipitované barvivo se v případě potřeby z povrchu gelu setře štětečkem. Poté lze gely přímo hodnotit. V polyetylénových sáčcích je možné je skladovat při 4 0 C několik měsíců bez zhoršení kvality. Pro manifestaci výsledků analýzy a jejich další uložení se jeví jako nejvýhodnější sušení gelů mezi dvěma vrstvami celofánu napnutými na skleněné desce. Za tím účelem se celofán ponoří cca na 30 min. do 10% roztoku glycerinu. Sušit lze při laboratorní teplotě nebo v teplovzdušné sušárně při cca 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Hodnocení elektroforeogramů Identifikace zkoušené partie osiva se provádí srovnávací metodou, to znamená, že se zjišťuje, zda se proteinové spektrum analyzovaného vzorku shoduje se spektrem standardní referenční odrůdy. Hodnotícím kritériem je počet jednotlivých bílkovinných zón, jejich vzájemná poloha (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita zbarvení proužků. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin vyskytujících se v prověřovaném vzorku. 187

188 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen UPOV Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd u ječmene pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) dle UPOV. Chemikálie: Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid pro PAGE TRIS (hydroxymethyl) metylamin (dále jen TRIS) Dodecylsulfát sodný (SDS) Glycin Peroxodisíran amonný (APS) 2-merkaptoethanol N,N,N - tetramethylethylendiamin (TEMED) Methanol Kyselina octová, ledová (99%) Kyselina trichlóroctová (TCA) konc. Kyselina chlorovodíková (HCl) Glycin n-butanol Glycerol Dimethylformamid (DMF) Pyronin G nebo methyl green Coomassie Brilliant Blue R 250 a G 250 (CBB R 250, CBB G 250) Všechny chemikálie musí být čistoty p.a. Roztoky: Extrakční roztok základní (koncentrovaný) Pufr ph 6,8 Destilovaná voda SDS Glycerol Pyronin G Extrakční roztok ředěný (připravit čerstvý před ředěním) Základní roztok 2-merkaptoethanol DMF Destilovanou vodou doplnit do: 6,25 ml 12,05 ml 2,00 g 10,00 ml 10,00 mg 28,32 ml 7,92 ml 15,00 ml 100,00 ml Elektrodový pufr koncentrovaný Glycin 141,00 g TRIS 30,00 g SDS 10,00 g Destilovanou vodou doplnit do: 1000,00 ml Pro vlastní analýzu se roztok ředí v poměru 1 : 10 destilovanou vodou. Koncentrovaný roztok lze skladovat 2 měsíce při laboratorní teplotě. Ředěný pufr nesmí být používán déle než 1 týden, ph roztoku musí mít hodnotu 8,3. Pufr ph 8,8 (1M TRIS-HCl) TRIS HCl (d = 1,19) 121,14 g cca,00 ml 188

189 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen UPOV Destilovanou vodou doplnit do: 1000,00 ml Na výsledné ph 8,8 se roztok upraví titrací 1M HCl (45 ml koncentrované HCl doplnit do 500 ml destolované vody). Pufr ph 6,8 (1M TRIS-HCl) TRIS 121,14 g HCl (d = 1,19) cca 78,00 ml Destilovanou vodou doplnit do: 1000,00 ml Na výsledné ph 6,8 se roztok upraví titrací 1M HCl (45 ml koncentrované HCl doplnit do 500 ml destolované vody). 10% SDS:10,00 g SDS se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 100,00 ml. Roztok lze skladovat při 4 0 C po dobu 2 měsíců. Opětovného rozpuštění se dosáhne zahřátím roztoku před jeho použitím. 1% APS: 0,10 g APS se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 10,00 ml. Roztok se připravuje vždy čerstvý. Akrylamidový roztok: 51,98 g akrylamidu se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 100,00 ml. Roztok Bis-akrylamidu: 0,3185 g Bis-akrylamidu se rozpustí a destilovanou vodou se doplní do 130,00 ml. Roztok barviva pro barvící lázeň: CBB R-250 CBB G-250 Rozpustí se a destilovanou vodou se doplní do: Barvící lázeň: TCA Kyselina octová Methanol Roztok barviva Destilovanou vodou doplnit do: 0,75 g 0,25 g 100,00 ml 55,00 g 65,00 ml 180,00 ml 25,00 ml 1000,00 ml Přístroje a pomůcky Lze použít každý vhodný vertikální elektroforetický systém, tloušťka gelu by neměla přesáhnout 1,5 mm. Použitý energetický zdroj by měl umožňovat nastavení jak konstantního proudu, tak napětí. Chladič s vnějším okruhem chlazení, odstředivka vyvíjející ot./min., 1,5 ml centrifugační kyvety, vana na barvící lázeň, pipety, odměrné válce, kádinky, mikropipeta (např. Hamilton) pro dávkování extraktů bílkovin do startovacích jamek gelu. Extrakce bílkovin Jednotlivá zrna se rozdrtí kladívkemnebo kleštičkami, přenesou se do 1,5 ml polypropylenových kyvet s uzávěrem a převrství se extrakčním roztokem. Na 50 mg drti se dávkuje 0,75 ml extrakčního roztoku. Extrakce probíhá 2 hodiny při laboratorní teplotě (případně přes noc). Během této doby se vzorky několikrát protřepou. Po skončení extrakce se vzorky zahřívají 10 min na vroucí lázni nebo v sušárně při 110 C. Potom se nechají vychladnout a následně se centrifugují 5 minut při ot/min. V závislosti na tloušťce gelu a velikosti startovacích jamek se na gel nanáší l extraktu. 189

190 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen UPOV Příprava gelu Čisté a suché gelové kazety se sestaví dle návodu výrobce aparatury. Na odlití 2 gelů formátu 180 x 160 x 1,5 mm se připraví gelový roztok podle následující tabulky: Separační gel (13% akrylamid, ph 8,8) Akrylamidový roztok,00 ml Roztok Bis-akrylamidu 26,00 ml Pufr ph 8,8 30,00 ml Roztoky mají mít teplotu 4 0 C. Směs se zbavuje plynu po dobu 10 min ve 100 ml Büchnerově lahvi. Poté se přidá: 10% SDS 0,80 ml TEMED 40,00 l 1% APS 2,00 ml Gelové kazety se opatrně naplní gelovým separačním roztokem tak, aby jeho hladina sahala 3 4 cm pod hranu vnitřního (tj. kratšího) skla. Následně se gelový roztok převrství n-butanolem za účelem odstranění bublin a zarovnání hladiny. Systém se nechá polymerovat asi 30 min. Poté se n-butanol slije a horní hrana separačního gelu se propláchne destilovanou vodou, jejíž zbytek se odsaje filtračním papírem. Fokusační gel (3,5% akrylamid, ph 6,8) Akrylamidový roztok 1,35 ml Roztok Bis-akrylamidu 3,17 ml Pufr ph 6,8 2,50 ml Destilovaná voda 12,30 ml TEMED 17,50 l 10% SDS 0,233 ml 1% APS 0,875 ml Fokusační gelový roztok se okamžitě nalije do kazet na separační gel a do roztoku se za účelem vytvoření startovacích jamek opatrně zasunou hřebeny tak, aby pod zuby nevznikly bubliny. Roztok se nechá polymerovat asi 2 hod při laboratorní teplotě. Poté se hřebínky vytáhnou a prohlubně se propláchnou destilovanou vodou. Elektroforéza Gelové kazety se upnou na elektroforetické jádro. Do startovacích jamek ve fokusačním gelu se nanese odpovídající množství bílkovinného extraktu. Elektroforetická nádoba se naplní asi do 1/2 až 2/3 objemu ředěným elektrodovým pufrem. Elektroforetické jádro s připevněnými gelovými kazetami a s nanesenými bílkovinnými extrakty se vloží do elektroforetické nádoby a startovací jamky se převrství elektrodovým pufrem (je nezbytné zabezpečit, aby startovací jamky zůstaly převrstvené elektrodovým pufrem po celou dobu analýzy). Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Vlastní elektroforéza probíhá při konstantním proudu 8 ma/cm 2 gelu. Jakmile barevné čelo (Pyronin G) překročí rozhraní mezi fokusačním a separačním gelem, zvýší se hodnota proudu na 16 ma/cm 2 gelu. Jakmile trakční barvivo dosáhne spodního okraje separačního gelu, elektroforéza se ukončí. Fixace a barvení 190

191 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO ječmen UPOV Kazety se vyjmou z elektroforetické nádoby, gely se uvolní a ponoří se na 15 min do 15% roztoku TCA. Po ukončení fixace se gely propláchnou destilovanou vodou a vloží se do barvící lázně. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří do obyčejné nebo destilované vody za účelem odbarvení pozadí a zvýšení kontrastu. Poté lze gely přímo hodnotit. V polyetylénových sáčcích je možné skladovat při 4 0 C několik měsíců bez zhoršení kvality. Pro manifestaci výsledků analýzy a jejich další uložení se jeví jako výhodnější sušení gelu mezi dvěma vrstvami celofánu napnutými na skleněné desce. Za tím účelem se celofán ponoří na cca 30 min. do 10% roztoku glycerinu. Sušit lze při laboratorní teplotě nebo v teplovzdušné sušárně při cca 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Hodnocení elektroforeogramů Identifikace zkoušené partie osiva se provádí srovnávací metodou, kdy se zjišťuje, zda se proteinové spektrum analyzovaného vzorku shoduje se spektrem standardní referenční odrůdy. Hodnotícím kritériem je počet jednotlivých bílkovinných zón, jejich vzájemná poloha (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita zabarvení proužků. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin vyskytujících se v prověřovaném vzorku. 191

192 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice gliadiny UPOV Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd u pšenice (gliadiny) pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) dle UPOV. Chemikálie: 2-chlórethanol Dodecylsulfát sodný (SDS) TRIS (Hydroxymethyl) metylamin (dále jen TRIS) Kyselina chlorovodíková Kyselina trichloroctová (TCA) Peroxodisíran amonný (APS) TEMED Pyronin Y (nebo G) Glycerol (d = 1,256) n-butanol Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid Glycin Coomassie Brilliant Blue R 250 a G 250 (CBB R 250, CBB G 250) Kyselina octová ledová Methanol Roztoky: Extrakční roztok pro gliadiny (25% chlórethanol) Chlórethanol Pyronin G Destilovanou vodou doplnit do: 25,00 ml 0,05 g 100,00 ml Pufr ph 8,8 TRIS 121,14 g HCl,00 ml Destilovanou vodou doplnit do: 1000 ml Na konečné ph 8,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl doplnit do 500 ml destolované vody). Pufr ph 6,8 TRIS 121,14 g HCl 78,00 ml Destilovanou vodou doplnit do: 1000 ml Na konečné ph 6,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl doplnit do 500 ml destolované vody). 10% SDS: 10,00 g SDS se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 100,00 ml. Roztok lze skladovat při 4 0 C po dobu 2 měsíců. Opětovného rozpuštění se dosáhne zahřátím roztoku před jeho použitím. 1% APS: 0,03 g APS se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 3,00 ml. Roztok se připravuje vždy čerstvý. Akrylamidový roztok: 40,02 g akrylamidu se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 100,00 ml. Roztok Bis-akrylamidu: 0,5198 g Bis-akrylamidu se rozpustí a destilovanou vodou se doplní do 130,00 ml. 192

193 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice gliadiny UPOV Elektrodový pufr: Glycin 141,1 g TRIS 30,00 g SDS 10,00 g Destilovanou vodou doplnit do: 1000,00 ml Pro vlastní analýzu se roztok ředí v poměru 1 : 10 destilovanou vodou. Koncentrovaný roztok lze skladovat 2 měsíce při laboratorní teplotě. Ředěný pufr se nesmí používat déle než 1 týden. Roztok barviva pro barvící lázeň: CBB R-250 0,75 g CBB G-250 0,25 g Rozpustí se a destilovanou vodou se doplní do: 100,00 ml Barvící lázeň: TCA Kyselina octová Methanol Roztok barviva Destilovanou vodou doplnit do: 55,00 g nebo 275 ml % TCA 65,00 ml 180,00 ml 25,00 ml 1000,00 ml Přístroje a pomůcky Shodují se s výše popsanými elektroforetickými technikami Extrakce gliadinů Bílkoviny se z rozdrceného zrna separují v 1,5 ml polypropylenových kyvetách pomocí 0,40 ml extrakčního roztoku pro gliadiny přes noc při laboratorní teplotě. Poté se odstřeďují 10 min při ot/min. Získaný supernatan se nanáší do startovacích jamek gelu v množství l ( v závislosti na síle gelového nosiče). Příprava gelu Separační gel pro gliadiny (10% akrylamid) Roztok akrylamidu,00 ml Roztok Bis-akrylamidu 26,00 ml Pufr ph 8,8 30,00 ml 10% SDS 0,80 ml TEMED 40 l 1% APS 2,00 ml Gelový roztok se nalije do čistých a vysušených gelových kazet, které se sestaví podle pokynů výrobce aparatury pro vertikální elektroforézu. Hladina separačního roztoku by měla sahat 3 4 cm pod hranu vnitřního (tj. kratšího) skla. Následně se gelový roztok převrství n-butanolem za účelem odstranění bublin a zarovnání hladiny. Polymerace probíhá přibližně 30 min při laboratorní teplotě. Poté se n-butanol slije a horní hrana separačního gelu se propláchne destilovanou vodou, jejíž zbytek se odsaje filtračním papírem. Fokusační gel (3,5% akrylamid, ph 6,8) Akrylamidový roztok 1,50 ml 193

194 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice gliadiny UPOV Roztok Bis-akrylamidu 2,15 ml Pufr ph 6,8 2,50 ml Destilovaná voda 13,15 ml TEMED 15,00 l 10% SDS 0, ml 1% APS 0,75 ml Fokusační gelový roztok se okamžitě nalije do kazet na separační gel a do roztoku se za účelem vytvoření startovacích jamek opatrně zasunou hřebeny tak, aby pod zuby nevznikly bubliny. Roztok se nechá polymerovat asi 2 hod při laboratorní teplotě. Poté se hřebínky vytáhnou a prohlubně se propláchnou destilovanou vodou. Elektroforéza Gelové kazety se upnou na elektroforetické jádro. Poté se do startovacích jamek ve fokusačním gelu mikropipetou dávkuje odpovídající množství gliadinového extraktu. Elektroforetická nádoba se naplní asi do 1/2 až 2/3 objemu ředěným elektrodovým pufrem. Elektroforetické jádro s připevněnými gelovými kazetami a s nanesenými gliadinovými extrakty se vloží do elektroforetické nádoby a startovací jamky se převrství elektrodovým pufrem tak, aby zůstaly po celou dobu analýzy ponořené. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Vlastní elektroforéza probíhá při konstantním proudu 8 ma/cm 2 gelu. Jakmile barvivo (Pyronin G) překročí rozhraní mezi fokusačním a separačním gelem, zvýší se hodnota proudu na 16 ma/cm 2 gelu. Jakmile trakční barvivo dosáhne spodního okraje separačního gelu, elektroforéza se ukončí. Fixace a barvení Kazety se vyjmou z elektroforetické nádoby, gely se uvolní a ponoří se na 30 min do 15% roztoku TCA. Po ukončení fixace se gely propláchnou destilovanou vodou a vloží se do barvící lázně. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří do obyčejné nebo destilované vody za účelem odbarvení pozadí a zvýšení kontrastu proteinových zón. Poté lze gely přímo hodnotit. Pro manifestaci výsledků analýzy a jejich další uložení je vhodné sušit gely mezi dvěma vrstvami celofánu napnutými na skleněné desce. Za tím účelem se celofán ponoří na cca 30 min. do 10% roztoku glycerinu. Sušit lze při laboratorní teplotě nebo v teplovzdušné sušárně při cca 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Hodnocení elektroforeogramů Identifikace zkoušené partie osiva se provádí srovnávací metodou, kdy se zjišťuje, zda se proteinové spektrum analyzovaného vzorku shoduje se spektrem standardní referenční odrůdy. Hodnotícím kritériem je počet jednotlivých bílkovinných zón, jejich vzájemná poloha (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita zabarvení proužků. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin vyskytujících se v prověřovaném vzorku. 194

195 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice gluteiny UPOV Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd u pšenice (gluteiny) pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) dle UPOV. Chemikálie: 2-chlórethanol Močovina 2-merkaptoethanol Dodecylsulfát sodný (SDS) TRIS (Hydroxymethyl) metylamin (dále jen TRIS) Kyselina chlorovodíková Peroxodisíran amonný (APS) TEMED n-butanol Kyselina trichloroctová (TCA) Pyronin Y (nebo G) Glycerol (d = 1,256) Coomassie Brillian Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid Glycin Coomassie Brilliant Blue R 250 a G 250 (CBB R 250, CBB G 250) Kyselina octová ledová Methanol Roztoky: Extrakční roztok pro gluteniny Močovina 2-merkaptoethanol SDS Pyronin G Destilovanou vodou doplnit do: 27,00 g 3,00 ml 10,00 g 0,05 g 100,00 ml Pufr ph 8,8 TRIS 121,14 g HCl,00 ml Destilovanou vodou doplnit do: 1000 ml Na konečné ph 8,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl doplnit do 500 ml destolované vody). Pufr ph 6,8 TRIS 121,14 g HCl 78,00 ml Destilovanou vodou doplnit do: 1000 ml Na konečné ph 6,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl doplnit do 500 ml destolované vody). 10% SDS: 10,00 g SDS se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 100,00 ml. Roztok lze skladovat při 4 0 C po dobu 2 měsíců. Opětovného rozpuštění se dosáhne zahřátím roztoku před jeho použitím. 195

196 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice gluteiny UPOV 1% APS: 0,03 g APS se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 3,00 ml. Roztok se připravuje vždy čerstvý. Akrylamidový roztok: 40,02 g akrylamidu se rozpustí a doplní destilovanou vodou do 100,00 ml. Roztok Bis-akrylamidu: 0,5198 g Bis-akrylamidu se rozpustí a destilovanou vodou se doplní do 130,00 ml. Elektrodový pufr: Glycin 141,1 g TRIS 30,00 g SDS 10,00 g Destilovanou vodou doplnit do: 1000,00 ml Pro vlastní analýzu se roztok ředí v poměru 1 : 10 destilovanou vodou. Koncentrovaný roztok lze skladovat 2 měsíce při laboratorní teplotě. Ředěný pufr se nesmí používat déle než 1 týden. Roztok barviva pro barvící lázeň: CBB R-250 CBB G-250 Rozpustí se a destilovanou vodou se doplní do: Barvící lázeň: TCA Kyselina octová Methanol Roztok barviva Destilovanou vodou doplnit do: 0,25 g 0,75 g 100,00 ml 55,00 g nebo 275 ml % TCA 65,00 ml 180,00 ml 25,00 ml 1000,00 ml Přístroje a pomůcky Shodují se s výše popsanými elektroforetickými technikami Extrakce gluteninů Bílkoviny se z rozdrceného zrna separují v 1,5 ml polypropylenových kyvetách pomocí 0,30 ml extrakčního roztoku pro gluteniny. Separace probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Poté se vzorky odstřeďují 10 min při ot/min. Získaný supernatan se nanáší do startovacích jamek gelu v množství l ( v závislosti na síle gelového nosiče). Příprava gelu Separační gel pro gluteniny typu HMW, tj. vysokomolekulární podjednotky gluteninů (7% akrylamid) Roztok akrylamidu 14,00 ml Destilovaná voda 6,00 ml Roztok Bis-akrylamidu 26,00 ml Pufr ph 8,8 30,00 ml 10% SDS 0,80 ml TEMED 40 l 1% APS 2,00 ml 196

197 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO pšenice gluteiny UPOV Gelový roztok se nalije do čistých a vysušených gelových kazet, které se sestaví podle pokynů výrobce aparatury pro vertikální elektroforézu. Hladina separačního roztoku by měla sahat 3 4 cm pod hranu vnitřního (tj. kratšího) skla. Následně se gelový roztok převrství n-butanolem za účelem odstranění bublin a zarovnání hladiny. Roztok polymeruje přibližně 30 min při laboratorní teplotě. Poté se n-butanol slije a horní hrana separačního gelu se propláchne destilovanou vodou, jejíž zbytek se odsaje filtračním papírem. Fokusační gel (3,0% akrylamid, ph 6,8) Akrylamidový roztok 1,50 ml Roztok Bis-akrylamidu 2,15 ml Pufr ph 6,8 2,50 ml Destilovaná voda 13,15 ml TEMED 15,00 l 10% SDS 0, ml 1% APS 0,75 ml Fokusační gelový roztok se okamžitě nalije do kazet na separační gel a do roztoku se za účelem vytvoření startovacích jamek opatrně zasunou hřebeny tak, aby pod zuby nevznikly bubliny. Roztok se nechá polymerovat asi 2 hod při laboratorní teplotě. Poté se hřebínky vytáhnou a prohlubně se propláchnou destilovanou vodou. Elektroforéza Gelové kazety se upnou na elektroforetické jádro. Poté se do startovacích jamek ve fokusačním gelu mikropipetou dávkuje odpovídající množství gluteninového extraktu. Elektroforetická nádoba se naplní asi do 1/2 až 2/3 objemu ředěným elektrodovým pufrem. Elektroforetické jádro s připevněnými gelovými kazetami a s nanesenými gluteninovými extrakty se vloží do elektroforetické nádoby a startovací jamky se převrství elektrodovým pufrem tak, aby zůstaly po celou dobu analýzy ponořené. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Separace proteinů v závislosti na jejich REM probíhá při konstantním proudu 8 ma/cm 2 gelu. Jakmile barvivo (Pyronin G) překročí rozhraní mezi fokusačním a separačním gelem, zvýší se hodnota proudu na 16 ma/cm 2 gelu. Jakmile trakční barvivo dosáhne spodního okraje separačního gelu, elektroforéza se ukončí. Fixace a barvení Kazety se vyjmou z elektroforetické nádoby, gely se uvolní a ponoří se na 30 min do 15% roztoku TCA. Po ukončení fixace se gely propláchnou destilovanou vodou a vloží se do barvící lázně. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří do obyčejné nebo destilované vody za účelem odbarvení pozadí a zvýšení kontrastu proteinových zón. Poté lze gely přímo hodnotit. Pro manifestaci výsledků analýzy a jejich další uložení je vhodné sušit gely mezi dvěma vrstvami celofánu napnutými na skleněné desce. Za tím účelem se celofán ponoří na cca 30 min. do 10% roztoku glycerinu. Sušit lze při laboratorní teplotě nebo v teplovzdušné sušárně při cca 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Hodnocení elektroforeogramů Identifikace zkoušené partie osiva se provádí srovnávací metodou, kdy se zjišťuje, zda se proteinové spektrum analyzovaného vzorku shoduje se spektrem standardní referenční odrůdy. Hodnotícím kritériem je počet jednotlivých bílkovinných zón, jejich vzájemná poloha (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita zabarvení proužků. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin vyskytujících se v prověřovaném vzorku. 197

198 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO oves ISTA Standardní srovnávací metoda ISTA pro ověřování odrůd ovsa setého (Avena sativa) polyakrylamidovou gelovou elektroforézou (PAGE) dle ISTA Princip: Proteiny rozpustné v močovině/ etylenglykolu (zejména aveniny) se extrahují ze semen a separují se pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) při ph 3,2 v závislosti na své relativní molekulové hmotnosti a povaze povrchového náboje. Řazení (relativní elektroforetická mobilita REM) a intenzita zabarvení proteinových proužků ve elektroforeogramu odpovídá genetické konstituci a představuje otisk prstů odrůd. Získané elektroforeogramy se mohou použít pro ověření pravosti odrůdy deklarované dodavatelem nebo k identifikaci příměsí jiných odrůd ve vzorku (tj. ke stanovení odrůdové čistoty partie). Přístroje a pomůcky: Zařízení pro deskovou vertikální elektroforézu: kazety a stojany pro odlévání gelů, hřebeny pro vytvoření startovacích jamek v gelu, elektroforetická jádra pro upnutí gelových kazet, elektroforetická nádoba, stabilizovaný zdroj napětí a stejnosměrného elektrického proudu, chladič s vnějším okruhem chlazení, odstředivka vyvíjející ot/min., 1,5 ml centrifugační kyvety, vana na barvící lázeň, pipety, odměrné válce, kádinky, mikropipeta pro dávkování extraktů bílkovin do startovacích jamek gelu. Chemikálie: Všechny chemikálie by měly být v analytické čistotě (p.a) nebo vyšší Akrylamid ( čištěn speciálně pro elektroforézu ) Bisakrylamid ( čištěn speciálně pro elektroforézu ) Močovina Kyselina octová ledová Glycin Síran železnatý Kyselina askorbová Peroxid vodíku Pyronin G nebo Pyronin Y Kyselina trichlóroctová (TCA) Etylenglykol Metanol Coomassie Brilliant Blue G 250 (CBB G 250) nebo Serva Blue G (nebo ekvivalentní barvící roztok) Roztoky: Extrakční roztok: Pyronin G (nebo pyronin Y) Močovina Ethylenglykol Destilovaná voda Uchovává se v chladu nebo se připravuje čerstvý. Elektrodový pufr: Kyselina octová ledová Glycin Destilovanou vodou doplnit do: Uchovává se v chladu 0,05 g 18,00 g 75,00 ml 25,00 ml 4,00 ml 0,40 g 1000,00 ml 198

199 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO oves ISTA Gelový pufr: Kyselina octová ledová Glycin Destilovanou vodou doplnit do: Uchovává se v chladu,00 ml 1,00 g 1000,00 ml Fixační a barvící roztok: 1 g CBB G 250 se rozpustí v 250 ml methanolu roztok barviva + roztok kyseliny 100 g TCA se rozpustí v 800 ml destilované vody Extrakce aveninů: Odstraní se plucha a pluška, potom se obilka rozdrtí na jemný prášek za použití třecí misky s paličkou nebo kleštičkami. Mouka se přemístí do 1,5ml polypropylénových kyvet. Přidá se 0,1 ml extrakčního roztoku a obsah se důkladně promíchá. Extrakce probíhá 2 hodiny (nebo přes noc) při laboratorní teplotě. Poté se kyvety odstřeďují 15 min při ot/min. Získané supernatanty se slijí do čistých kyvet a použijí se pro elektroforézu. Příprava gelu: Čisté a suché gelové kazety se sestaví ve shodě s typem aparatury. Sestaví se čisté a suché kazety, podle návodu na vybavení. Ošetřením skleněných ploch silikonem před sestavením se dosáhne snazšího uvolnění gelu po ukončení analýzy. Do kazet je rovněž možné vložit plastikovou fólii, která nese gel po dobu dalších úkonů. Složení gelového média: Gelový pufr cca 60 ml akrylamid 12,50 g Bis-akrylamid 0,40 g Močovina 6,00 g Kyselina askorbová 0,10 g Síran železnatý 0,005 g Roztok se promíchá a doplní do 100ml roztokem gelového pufru. Poté se přidá: 0,6 % roztok peroxidu vodíku 0, ml Před přidáním peroxidu vodíku do gelového média je vhodné roztok ochladit téměř na 0 C a na stejnou teplotu vytemperovat i kazety. Peroxid vodíku se do gelového média přidává těsně před nalitím do kazet, roztok se důkladně promíchá. Po nalití se do gelového média zasunou hřebeny za účelem vytvoření prohlubní tak, aby se pod zuby nevytvořily bubliny. Gelové médium by po zasunutí hřebenů mělo kazetu přeplnit, aby došlo k úplné polymerizaci a vytvoření dokonalých startovacích jamek. Polymerizace by měla být dokončena za 5 10 minut. Elektroforéza Po ztuhnutí gelového média se hřebeny vytáhnou a vzniklé prohlubně se propláchnou gelovým pufrem. Do startovacích jamek gelu se dávkuje 18 μl aveninového extraktu. Gelové kazety s nanesenými vzorky se pak vloží do dolní elektrodové nádoby, která je naplněna elektrodovým pufrem tak, aby v něm kazety byly asi z ½ ponořeny. Zároveň je nutné zajistit, aby 199

200 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO oves ISTA startovací jamky s nanesenými vzorky zůstaly po celou dobu analýzy převrstvené elektrodovým pufrem. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Vlastní elektroforetická separace aveninů probíhá při konstantním napětí 0V po dobu 10 minut, poté se konstanta zvýší na 500V. Toto napětí se nechá působit po dobu dvakrát delší, než je doba, za kterou trakční barvivo Pyronin G opustí gel. Cirkulující termostatující voda má mít teplotu v rozmezí 15 - C. Fixace a barvení Gelová kazeta se vyjme z dolní elektroforetické nádoby, gel se uvolní ze skel a vloží se do plastikové nádoby, která obsahuje tolik fixačního a barvícího roztoku, aby v něm gely byly zcela ponořeny. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Poté se gely ponoří na 2-3 hodiny do destilované vody za účelem odbarvení pozadí a zvýšení kontrastu vyseparovaných aveninových zón. Modré pozadí gelů je možné ještě následně odbarvit promýváním v 10 % roztoku kyseliny trichlóroctové (TCA). Nomenklatura aveninových pásů Tato metoda se nejlépe používá srovnávacím způsobem, tj. srovnáváním spektra aveninu neznámého vzorku se spektrem aveninu autentických referenčních vzorků, které se extrahují a analyzují současně. Aveninové zóny se buď označují pořadovými čísly ve spektru nebo se charakterizují pomocí relativní elektroforetické mobility (REM). 0

201 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO hrách ISTA Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd u hrachu (globuliny) polyakrylamidovou gelovou elektroforézou (PAGE) dle ISTA Chemikálie: 2-merkaptoethanol TRIS (hydroxymethyl) metylamin (dále jen TRIS) HCl SDS APS Glycin Glycerol Bromfenolová modř TCA CBB G a R 250 Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid TEMED Methaol Ledová kyselina octová Dimethylformamid n-butanol Roztoky. Extrakční roztok základní (koncentrovaný) Pufr ph 6,8 12,5 ml Glycerol,00 ml SDS 4,00 g Bromfenolová modř 12,00 mg Destilovaná voda 24,10 ml Připravený roztok se skladuje při laboratorní teplotě. Pokud SDS vypadne z roztoku, mírným zahřátím se dosáhne jeho opětovného rozpuštění. Extrakční roztok ředěný Extrakční roztok základní 8,5 ml 2-merkaptoethanol 1,5 ml Destilovaná voda,00 ml Ředěný extrakční roztok se připravuje vždy čerstvý, a to bezprostředně před nanášením na semennou drť Elektrodový pufr TRIS Glycin SDS Destilovanou vodou doplnit do: Elektrodový pufr se dále neředí, připravuje se vždy čerstvý. 10,50 g 49,35 g 3,50 g 3 500,00 ml Pufr ph 8,8 TRIS 12,11 g Destilovaná voda 75,00 ml Na konečné ph 8,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl se doplní do 500 ml destilované vody). Skladuje se při teplotě cca 4 C. 1

202 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO hrách ISTA Pufr ph 6,8 TRIS 15,15 g Destilovaná voda 100,00 ml Na konečné ph 6,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl se doplní do 500 ml destilované vody). Skladuje se při teplotě cca 4 C. 10% SDS: SDS 10,00 g Destilovanou vodou doplnit do: 100,00 ml Roztok lze skladovat při laboratorní teplotě. Pokud SDS vypadne z roztoku, mírným zahřátím před jeho použitím se dosáhne opětovného rozpuštění. 1% APS: APS Destilovaná voda Roztok se připravuje vždy čerstvý. Akrylamid separační (AA S ) Akrylamid Bis-akrylamid Destilovanou vodou doplnit do: Akrylamid fokusační (AA F ) Akrylamid Bis-akrylamid Destilovanou vodou doplnit do: 0,03 g 3,00 ml 19,60 g 0,26 g 90,00 ml 4,00 g 0,07 g 67, ml Barvící lázeň: 1000,00 ml 15% TCA + 50,00 ml 1% CBB R kg TCA se rozpustí v 5,3 l destilované vody Fixační roztok metanol Ledová kyselina octová Destilovanou vodou doplnit do: Pozn.: Jako fixační roztok lze použít i 15-% roztok TCA Přístroje a pomůcky 0,5 g CBB R 250 se rozpustí v 50,00 ml metanolu 400 ml 100 ml 1000 ml Přístrojové vybavení je identické s výše specifikovanými elektroforetickými metodami Extrakce bílkovin Semeno se důkladně rozdrtí kladívkem a z každého semene se do 1,5 ml centrifugačních kyvet odváží 40 mg drti, která se převrství 1 ml ředěného vzorkového pufru. Extrakce proteinů probíhá v uzavřených kyvetách po dobu 1 1,5 hodiny při laboratorní teplotě. Poté se vzorky protřepou a 10 min se temperují ve vroucí vodní lázni. Po vychladnutí se extrakty odstřeďují 5 min při ot/min. Pak se supernatany slijí do čistých kyvet a uchovávají se při laboratorní teplotě. Před aplikací 2

203 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO hrách ISTA na gel se vzorky 5 min centrifugují při ot/min. Do startovacích jamek se dávkuje 5 15 l extraktu v závislosti na tloušťce gelu. Příprava gelu Separační gel (12,5 %) Pufr ph 8,8 22,87 ml Akrylamid separační (AA S ) 34,97 ml 10% SDS 0,61 ml TEMED 30,40 l 1% APS 1,52 ml Gelový roztok se nalije do čistých a suchých gelových kazet sestavených podle pokynů výrobce aparatury. Hladina separačního gelu by měla sahat 3 4 cm pod hranu kratšího skla. Bezprostředně po nalití se separační gelový roztok převrství izopropanolem nebo 2-butanolem a nechá se polymerovat asi 1 hodinu. Po ukončení polymerace se vrstva alkoholu odsaje filtračním papírem a systém se asi 3x promyje destilovanou vodou. Pozn: Vzniká-li v průběhu polymerace separačního gelu mnoho bublin, lze tento problém řešit zvýšením koncentrace roztoku APS z 1% na 3% roztok. Na vysušený povrch separačního gelu se nanese fokusační gelový roztok, do kterého se zasunou hřebínky pro vytvoření startovacích jamek. Po ukončení polymerace (cca 1 hodina) se hřebínky vytáhnou a vytvořené prohlubně se před dávkováním extraktů propláchnou několikrát destilovanou vodou. Pozn: Vzniká-li v průběhu polymerace fokusačního gelu mnoho bublin, lze tento problém řešit zvýšením koncentrace roztoku APS z 1% na 2% roztok. Fokusační gel Pufr ph 6,8 2,50 ml Akrylamid fokusační (AA F ) 16,60 ml 10% SDS 0, ml TEMED 19,76 l 1% APS 0,74 ml Elektroforéza Gelové kazety se upnou na elektroforetické jádro a do startovacích jamek ve fokusačním gelu se nanese 5-15 bílkovinného extraktu. Elektroforetická nádoba se naplní asi do 1/2 až 2/3 elektrodovým pufrem, do něhož se ponoří elektroforetické jádro s gelovými kazetami. Rovněž startovací jamky s extrakty bílkovin se převrství elektrodovým pufrem. Je nutné zabezpečit, aby horní okraj fokusačního gelu zůstal po celou dobu analýzy ponořený. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu a stabilizovaného napětí. Separace proteinů probíhá při konstantním proudu, jehož počáteční hodnota dosahuje cca 8 ma/cm 2 gelu. Jakmile trakční barvivo (bromfenolová modř) přesáhne rozhraní mezi fokusačním a separačním gelem, konstanta se zvýší na cca 16 ma/cm 2 gelu. Elektroforéza se ukončí, jakmile trakční barvivo dosáhne dolního okraje separačního gelu. Separace proteinů by měla probíhat při teplotě 15 - C. Fixace a barvení Kazety se vyjmou z elektroforetické nádoby, gely se uvolní z gelových kazet a ponoří se na 1 hodinu do fixačního roztoku. Po ukončení fixace se gely proplachují 5 minut v destilované vodě. Poté se vloží do barvící lázně. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří na 2-3

204 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO hrách ISTA 3 hodiny do obyčejné nebo destilované vody, aby se dosáhlo odbarvení pozadí gelu, čímž dojde ke zvýraznění proteinových zón. Odbarvené gely se pro další archivaci suší na skleněných deskách mezi dvěma vrstvami celofánu, který se předem sytí cca 30 min. 10% glycerinem. Sušení probíhá při laboratorní teplotě nebo v horkovzdušné sušárně při 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Za účelem rychlejšího barvení lze gel fixovat a barvit při vyšší teplotě (80 C) v sušárně po dobu cca 30 min. Po ochlazení se gel odbarvuje min za mírného potřásání v roztoku, který obsahuje 10% ledovou kyselinu octovou a 35% ethanol. Hodnocení elektroforeogramů Verifikace prověřované partie osiva je založena na srovnání proteinového spektra analyzovaného vzorku se spektrem referenční odrůdy. Při posuzování identity se hodnotí počet bílkovinných zón, jejich REM a intenzita zabarvení jednotlivých proužků, která je přímo úměrná množství konkrétní bílkoviny ve spektru. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin vyskytujících se v prověřovaném vzorku. 4

205 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO jílek ISTA Chemikálie Glycerol Bromfenolová modř 2-merkaptoethanol Dimethylformamid (DMF) TRIS HCl APS SDS TCA CBB G a R 250 Glycin Akrylamid pro PAGE Bis-akrylamid TEMED Methaol Ledová kyselina octová Dimethylformamid n-butanol Roztoky: Standardní srovnávací metoda ISTA pro ověřování odrůd jílku polyakrylamidovou gelovou elektroforézou (PAGE) dle ISTA Extrakční roztok základní (koncentrovaný) Pufr ph 6,8 12,50 ml Glycerol,00 ml Destilovaná voda 24,10 ml SDS 4,00 g Bromfenolová modř 12,00 mg Připravený roztok se skladuje při laboratorní teplotě. Pokud SDS vypadne z roztoku, mírným zahřátím se dosáhne jeho opětovného rozpuštění. Extrakční roztok ředěný Extrakční roztok základní 2-merkaptoethanol DMF Destilovaná voda Extrakční roztok se ředí bezprostředně před dávkováním na semennou drť. 6,38 ml 2,25 ml 3,75 ml 6,38 ml Elektrodový pufr TRIS Glycin SDS Destilovanou vodou doplnit do: Elektrodový pufr se dále neředí. Pufr ph 8,8 (1M TRIS HCl) TRIS Destilovaná voda 10,50 g 49,35 g 3,50 g 3 500,00 ml 12,11 g 75,00 ml 5

206 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO jílek ISTA Na konečné ph 8,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl se doplní do 500 ml destilované vody). Skladuje se při teplotě cca 4 C. Pufr ph 6,8 TRIS 15,15 g Destilovaná voda 100,00 ml Na konečné ph 6,8 se roztok upraví titrací 1 M HCl (45 ml koncentrované HCl se doplní do 500 ml destilované vody). Skladuje se při teplotě cca 4 C. 10% SDS: SDS 10,00 g Destilovanou vodou doplnit do: 100,00 ml Pokud SDS vypadne z roztoku, mírným zahřátím se dosáhne jeho opětovného rozpuštění. 1% APS: APS Destilovaná voda Roztok se připravuje vždy čerstvý. Akrylamid separační (AA S ) Akrylamid Bis-akrylamid Destilovanou vodou doplnit do: Akrylamid fokusační (AA F ) Akrylamid Bis-akrylamid Destilovanou vodou doplnit do: 0,03 g 3,00 ml 19,60 g 0,26 g 90,00 ml 4,00 g 0,07 g 67, ml Barvící lázeň: 1000,00 ml 15% TCA + 75,00 ml 1% CBB R kg TCA se rozpustí v 5,3 l destilované vody 0,75 g CBB R 250 se rozpustí v 75,00 ml metanolu Fixační roztok metanol Ledová kyselina octová Destilovanou vodou doplnit do: Pozn.: Jako fixační roztok lze použít i 15-% roztok TCA 400 ml 100 ml 1000 ml Přístroje a pomůcky Přístrojové vybavení pro vertikální deskovou elektroforézu je totožné s předcházejícími elektroforetickými metodami. Extrakce proteinů Rozdrcením přibližně 0,50 g semen se získá drť, ze které se do polypropylenové 1,5 ml kyvety odváží 80 mg. Toto množství se převrství 1 ml ředěného extrakčního roztoku. Bílkoviny se extrahují 1 hodinu při laboratorní teplotě. Poté se vzorky protřepou a temperují se ve vroucí vodní lázni dobu 10 6

207 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO jílek ISTA min. Po vychladnutí se vzorky odstřeďují 5 min při ot/min. Pak se supernatany slijí a použijí se k elektroforéze. Do startovacích jamek se nanáší 5 15 l extraktu podle tloušťky gelu. Příprava gelu Separační gel Pufr ph 8,8 22,87 ml Akrylamid separační (AA S ) 34,97 ml 10% SDS 0,61 ml TEMED 30,40 l 1% APS 1,52 ml Gelový roztok se nalije do čistých a suchých gelových kazet sestavených podle pokynů výrobce aparatury pro vertikální deskovou elektroforézu. Doporučuje se používat takovou sestavu, která umožní vytvořit gel o síle 1,5 mm nebo tenčí. Na takových gelech se dosáhne lepších výsledků. Hladina separačního gelu by měla sahat 3 4 cm pod hranu kratšího skla. Bezprostředně po nalití se separační gelový roztok převrství izopropanolem nebo 2-butanolem a nechá se polymerovat asi 1 hodinu. Po ukončení polymerace se vrstva alkoholu odsaje filtračním papírem a systém se asi 3x promyje destilovanou vodou. Pozn: Vzniká-li v průběhu polymerace separačního gelu mnoho bublin, lze tento problém řešit zvýšením koncentrace roztoku APS z 1% na 3% roztok. Na vysušený povrch separačního gelu se nanese fokusační gelový roztok, do kterého se zasunou hřebínky pro vytvoření startovacích jamek. Po ukončení polymerace (cca 1 hodina) se hřebínky vytáhnou a vytvořené prohlubně se před dávkováním extraktů propláchnou několikrát destilovanou vodou. Pozn: Vzniká-li v průběhu polymerace fokusačního gelu mnoho bublin, lze tento problém řešit zvýšením koncentrace roztoku APS z 1% na 2% roztok. Fokusační gel Pufr ph 6,8 2,50 ml Akrylamid fokusační (AA F ) 16,60 ml 10% SDS 0, ml TEMED 19,70 l 1% APS 0,74 ml Elektroforéza Gelové kazety se upnou na elektroforetické jádro a do startovacích jamek ve fokusačním gelu se nanese 5-15 l bílkovinného extraktu. Elektroforetická nádoba se naplní asi do 1/2 až 2/3 elektrodovým pufrem, do něhož se ponoří elektroforetické jádro s gelovými kazetami. Rovněž startovací jamky s extrakty bílkovin se převrství elektrodovým pufrem. Je nutné zabezpečit, aby horní okraj fokusačního gelu zůstal po celou dobu analýzy ponořený. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného proudu a stabilizovaného napětí. Separace proteinů probíhá při konstantním proudu, jehož počáteční hodnota dosahuje cca 8 ma/cm 2 gelu. Jakmile trakční barvivo (bromfenolová modř) přesáhle rozhraní mezi fokusačním a separačním gelem, konstanta se zvýší na cca 16 ma/cm 2 gelu. Elektroforéza se ukončí, jakmile barvivo dosáhne dolního okraje separačního gelu. Separace proteinů by měla probíhat při teplotě 15 - C. Fixace a barvení 7

208 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO jílek ISTA Kazety se vyjmou z elektroforetické nádoby, gely se uvolní z gelových kazet a ponoří se na 1 hodinu do fixačního roztoku. Po ukončení fixace se gely proplachují 5 minut v destilované vodě. Poté se vloží do barvící lázně. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří na 2-3 hodiny do obyčejné nebo destilované vody, aby se dosáhlo odbarvení pozadí gelu, čímž dojde ke zvýraznění proteinových zón. Odbarvené gely se pro další archivaci suší na skleněných deskách mezi dvěma vrstvami celofánu, který se předem sytí cca 30 min. 10% glycerinem. Sušení probíhá při laboratorní teplotě nebo v horkovzdušné sušárně při 60 0 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Za účelem rychlejšího barvení lze gel fixovat a barvit při vyšší teplotě (80 C) v sušárně po dobu cca 30 min. Po ochlazení se gel odbarvuje min za mírného potřásání v roztoku, který obsahuje 10% ledovou kyselinu octovou a 35% ethanol. Hodnocení elektroforeogramů Verifikace prověřované partie osiva je založena na srovnání proteinového spektra analyzovaného vzorku se spektrem referenční odrůdy. Při posuzování identity se hodnotí počet bílkovinných zón, jejich REM a intenzita zabarvení jednotlivých proužků, která je přímo úměrná množství konkrétní bílkoviny ve spektru. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin zastoupených ve spektru zkoušeného vzorku. 8

209 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO brambory UPOV Standardní referenční (srovnávací) metoda pro ověřování pravosti odrůd brambor (pataniny) pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy (PAGE) dle UPOV Chemikálie: Amidočerň 10 B Siřičitan sodný Disiřičitan sodný Sacharóza Akrylamid Persíran amonný (APS) Bis-Akrylamid Bromfenolová modř Glycin TEMED TRIS CoomassieBlue G 250 Coomassie Blue R 250 Ledová kyselina octová Glycerol Methanol Kyselina trichloroctová (TCA) n-butanol Všechny chemikálie musí být čistoty p.a. Roztoky: Extrakční roztok A Siřičitan sodný Disiřičitan sodný Doplnit destilovanou vodou do: Roztok lze skladovat při 6 C. Extrakční roztok B Sacharóza Amidočerň Doplnit destilovanou vodou do: Roztok lze skladovat při 6 C. Extrakční roztok C Extrakční roztok A Extrakční roztok B Připravit čerstvý před použitím. 40 % roztok AA: 5,00 g 3,75 g 100,00 ml 500,00 g 0,30 g 1000,00 ml 10,00 ml 100,00 ml 40 g akrylamidu se nechá rozpustit v cca 60 ml destilované vody. Po rozpuštění se roztok doplní do 100 ml. 2 % roztok BisAA: 9

210 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO brambory UPOV 2 g Bis-akrylamidu se nechá rozpustit v cca 60 ml destilované vody. Po rozpuštění se roztok doplní do 100 ml. 2 % APS: 0,10 g APS se nechá rozpustit v 5,00 ml destilované vody. Roztok se připravuje vždy čerstvý. Pufr na separační gel ph 8.9 TRIS Doplnit destilovanou vodou do Upravit ph na 8,9 přidáním HCl. Pufr na zaostřovací gel ph 6,7 TRIS Bromfenolová modř Doplnit destilovanou vodou do Upravit ph na 6,7 přidáním HCl. 75,40 g 1000,00 ml 16,00 g 100,00 mg 1000,00 ml Roztok pro zaostřovací gel Pufr 6,7 280,00 ml 40 % AA 45,00 ml 2 % BisAA 73,00 ml Destilovaná voda 150,00 ml Sacharóza 80,00 g Zásobní elektrodový pufr TRIS Glycin Doplnit destilovanou vodou do 5, g 3,50 mg 1000 ml Zásobní barvící roztok Coomassie Br. Blue G 250 0,25 g Coomassie Br. Blue R 250 0,75 mg Doplnit destilovanou vodou do 100,00 ml Roztok se musí míchat alespoň hodinu. Před použitím protřepat. Barvící roztok pro pataniny TCA Ledová kyselina octová Destilovaná voda Methanol Zásobní barvící roztok Přístroje a pomůcky 240,00 g 280,00 ml 3300 ml 600,00 ml 100,00 ml Přístrojové vybavení pro vertikální deskovou elektroforézu je totožné s předcházejícími elektroforetickými metodami. Mrazák a chlazená centrifuga. Extrakce bílkovin 210

211 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO brambory UPOV Hlízy se zmrazí na - C (minimálně 16 hodin) a poté se nechají rozmrazit při pokojové teplotě. Hlízy omýt pod tekoucí vodou, osušit a rozkrojit. Pro analýzu každé hlízy je potřeba 2,00 ml centrifugační kyveta obsahující 0,40 ml extrakčního roztoku C. Rozmražené hlízy se rozříznou a vymáčknou. 1,50 ml šťávy se zachytí do výše uvedené kyvety a promíchá se s extrakčním roztokem C a centrifuguje se 15 minut při otáčkách 3000 ot./min a 10 C. Supernatanty se přenesou do nové centrifugační kyvety a zmrazí se pro pozdější použití. Před nanášením se extrakty rozmrazí a alikvoty (0,15 ml) se přenesou do jamek mikrotitrační destičky. Příprava gelu Separační gel Pufr na separační gel ph ,0 ml Destilovaná voda 14,0 ml 40 % AA 14,0 ml 2 % BisAA 13,0 ml TEMED 100,0 l 2 % APS 6,0 ml Gelový roztok se nalije do čistých a suchých gelových kazet sestavených podle pokynů výrobce aparatury pro vertikální deskovou elektroforézu. Doporučuje se používat takovou sestavu, která umožní vytvořit gel o síle 1,5 mm nebo tenčí. Hladina separačního gelu by měla sahat alespoň 1,5 cm pod hranu kratšího skla. Bezprostředně po nalití se separační gelový roztok převrství izopropanolem nebo 2- butanolem. Polymerizace probíhá alespoň 15 min. Po ukončení polymerace se gel omyje destilovanou vodou. Fokusační gel Roztok pro zaostřovací gel 15,0 ml TEMED 60,0 l 2% APS 375,0 l Gely se pečlivě nalijí tak, aby se netvořily vzduchové bublinky. Do tekutého gelu se vloží hřebeny pro tvorbu jamek. Polymerizace probíhá alespoň 15 minut. Poté se hřebeny vyjmou a jamky se promyjí destilovanou vodou. Elektroforéza Gelové kazety se upnou na elektroforetické jádro a do startovacích jamek ve fokusačním gelu se nanese 6,0 µl bílkovinného extraktu. Elektroforetická nádoba se naplní asi do 1/2 až 2/3 elektrodovým pufrem, do něhož se ponoří elektroforetické jádro s gelovými kazetami. Rovněž startovací jamky s extrakty bílkovin se převrství elektrodovým pufrem. Je nutné zabezpečit, aby horní okraj fokusačního gelu zůstal po celou dobu analýzy ponořený. Systém se uzavře víkem a připojí se ke zdroji stejnosměrného proudu a stabilizovaného napětí. Separace proteinů probíhá při konstantním proudu, jehož počáteční hodnota dosahuje cca 8 ma/cm 2 gelu. Jakmile trakční barvivo (bromfenolová modř) přesáhne rozhraní mezi fokusačním a separačním gelem, konstanta se zvýší na cca 16 ma/cm 2 gelu. Elektroforéza se ukončí, jakmile barvivo dosáhne dolního okraje separačního gelu. Separace proteinů by měla probíhat při teplotě 5-15 C. 211

212 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 ELFO brambory UPOV Fixace a barvení Kazety se vyjmou z elektroforetické nádoby, gely se uvolní z gelových kazet a ponoří se do misek s barvícím roztokem. Barvení probíhá přes noc při laboratorní teplotě. Následující den se gely ponoří na 2-3 hodiny do destilované vody, aby se dosáhlo odbarvení pozadí gelu, čímž dojde ke zvýraznění proteinových zón. Odbarvené gely se pro další archivaci suší na skleněných deskách mezi dvěma vrstvami celofánu, který se předem sytí cca 30 min. 10% glycerinem. Sušení probíhá při laboratorní teplotě nebo v horkovzdušné sušárně při 60 C po dobu přibližně 2 hodin (v závislosti na síle gelu). Hodnocení elektroforeogramů Verifikace prověřované partie brambor je založena na srovnání proteinového spektra analyzovaného vzorku se spektrem referenční odrůdy. Při posuzování identity se hodnotí počet bílkovinných zón, jejich REM a intenzita zabarvení jednotlivých proužků, která je přímo úměrná množství konkrétní bílkoviny ve spektru. Gely lze kalibrovat pomocí standardních proteinů o známé molekulové hmotnosti, které umožní výpočet molekulových hmotností jednotlivých bílkovin zastoupených ve spektru zkoušeného vzorku Podávání výsledků. Výsledky elektroforetického rozboru se ve zprávě uvádí takto: Gliadinová /hordeinová/ aveninová /.../ spektra analyzovaných semen se (ne)shodují se standardem odrůdy pšenice ozimé /.../ Potenzial. Analýzou hordeinových /.../ spekter 100 náhodně vybraných semen bylo zjištěno 100% spekter shodných se standardem odrůdy ječmene ozimého LURAN. Hordeinová /.../ spektra vzorku č. 1 se (ne)shodují s analyzovanými hordeinovými /.../ spektry vzorku č. 2 ječmene ozimého LURAN. Hodnocení se provede z celkového počtu hodnotitelných spekter, nikoliv z celkového počtu elektroforetických analýz provedených v rámci zkoušky dané partie osiva. Hodnotitelným se rozumí elektroforeogram s jednoznačně odečitatelnými zónami. 212

213 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie ČÁST B Stanovení stupně ploidie žito Stanovení stupně ploidie u žita setého (Secale cereale ) Stupeň ploidie u žita se zjišťuje podle počtu chromozómů v meristémech kořenových špiček. U osiva tetraploidních odrůd se stanoví výskyt semen diploidních rostlin, který se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorku: Odběr: Předpůsobení: Promývání: Fixace: Promývání: na vlhký filtrační papír se do Petriho misek rozmístí semen, která se nakličují 5 dní ve tmě při teplotě 4 0 C. Potom se přemístí do termostatu s teplotou 0 C. Následující den se odebírají naklíčená semena. Kořenové špičky by měly být během klíčení ponořené ve vodě. k preparaci jsou nejvhodnější semena s délkou kořene 0,5 1 cm, odebíraná přímo z termostatu mezi 7 a 8 hod. kořeny se odříznou do nasyceného roztoku monobromnaftalenu, kde se ponechají 5 hod. při laboratorní teplotě. Tím dojde ke zkrácení chromozómů a v preparátu se nachází více metafázových figur, které jsou vhodné k hodnocení. kořeny se promyjí na sítku 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. po předpůsobení a promytí vodou se kořeny okamžitě vloží do 99% kyseliny octové. Doba fixace je 2 12 hodin. Materiál lze uchovávat ve fixáži v ledničce až 14 dní. Objem kyseliny octové by měl být zhruba 50 až 100krát větší než objem kořenů. před dalším zpracováním se kořeny opět promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. v destilované vodě. Hydrolýza a barvení:kořeny se vloží na 10 min do 1M HCl zahřáté na 60 0 C. Potom se barví 1 hod. v Schiffově reagens. Následuje přenesení do destilované vody, kde lze červenofialově obarvené kořeny uchovávat až 14 dní v ledničce, pokud není čas na okamžité zpracování. Příprava preparátu: obarvená část kořenové špičky se odřízne na podložní sklo, rozcupuje se a zakápne 2% acetoorceinem. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo 2 lancet) provedeme dokonalý roztlak tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Pokud máme šarži orceinu, která chromozómy a cytoplazmu přebarvuje, použije se k dobarvení 1% acetoorcein. Pozn.: jsou-li kořeny po hydrolýze a barvení tvrdé a nejdou dobře roztlačit, provedeme před přípravou preparátu 5 10 min. maceraci v 3% roztoku pektinázy v acetátovém pufru při laboratorní teplotě. Potom se kořeny přemístí do vody. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se rychle opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou se opatrně vytlačí vzduchové bubliny. Mikroskopování: stanovení počtu chromozómů provádíme při násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místo, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme vhodné metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně dvě dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme 213

214 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem preparátů. Počet chromozómů : diploidní odrůdy - 2n = 14 tetraploidní odrůdy - 4n = 28 Vyhodnocení: Příklad: žito u každého preparátu vyhodnotíme stupeň ploidie a z celkového počtu těchto hodnot se vypočítá procentický podíl příměsi ve vzorku osiva. hodnoceno osivo tetraploidní odrůdy Celkový počet vyhodnocených preparátů - 0 Počet tetraploidů Počet diploidů - Ve vzorku bylo zjištěno 10% příměsi semen rostlin s diploidním počtem chromozómů. Příprava roztoků: Nasycený roztok monobromnaftalenu: 75 ml destilované vody se míchá 10 min. s kapkami monobromnaftalenu. Roztok bez spodní části se slije do jiné nádobky. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. Schiffovo reagens: (kyselina fuchsinsiřičitá) 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml 1M HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáváme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 2% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové:2 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody. Po zchladnutí se zfiltruje. 3% roztok pektinázy v acetátovém pufru: 1. roztok - 0,2 M roztok octanu sodného C 2 H 3 O 2 Na (3 H 2 O ), 27,2 g doplnit do 1000 ml destilovanou vodou 2. roztok - kyselina octová (99%) 11,3 ml doplnit do 1000 ml H 2 O Oba roztoky se smíchají v poměru 1: 1, ph má být 4, g pektinázy se rozpustí ve 100 ml acetátového pufru. 214

215 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Stanovení stupně ploidie u tritikale (Triticosecale ) tritikale U jednotlivých vzorků osiva tritikale se zjišťuje počet chromozómů v meristémech kořenových špiček a výskyt semen s odchylným počtem chromozómů se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorku: Odběr: Předpůsobení: Promývání: Fixace: Promývání: na vlhký filtrační papír se do Petriho misek rozmístí semen, která se nakličují 5 dní ve tmě při teplotě 4 0 C. Potom se přemístí do termostatu s teplotou 0 C. Následující den se odeberou naklíčená semena. Během klíčení by kořenové špičky měly být ponořené ve vodě. k preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou kořene 0,5 1 cm, odebíraná přímo z termostatu mezi 7 a 8 hod. kořeny se odříznou do nasyceného roztoku monobromnaftalenu, kde se ponechají 5 hod. při laboratorní teplotě. Tím se chromozómy zkrátí a v preparátu se nachází více metafázových figur, které jsou vhodné k hodnocení. kořeny se promývají na sítku 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. po předpůsobení a promytí vodou se kořeny okamžitě vloží do 99% kyseliny octové. Doba fixace je 2 12 hodin. Materiál lze uchovávat ve fixáži v ledničce až 14 dní. Objem kyseliny octové by měl být zhruba 50 až 100krát větší než objem kořenů. před dalším zpracováním se kořeny promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. v destilované vodě. Hydrolýza a barvení: kořeny se vloží na 10 min do 1M HCl zahřáté na 60 0 C. Potom se barví 1 hod. v Schiffově reagens. Následuje přenesení do destilované vody, kde lze modrofialově obarvené kořeny uchovávat až 14 dní v ledničce, pokud není čas na okamžité zpracování. Příprava preparátu: obarvená část kořenové špičky se odřízne na podložní sklo, rozcupuje se a zakápne 2% acetoorceinem. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo dvou lancet) provedeme dokonalý roztlak tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Pokud máme šarži orceinu, která chromozómy a cytoplazmu přebarvuje, použije se k dobarvení 1% acetoorcein. Pozn.: sou-li kořeny po hydrolýze a barvení tvrdé a nejdou dobře roztlačit, provedeme před přípravou preparátu 5 10 min. maceraci v 3% roztoku pektinázy v acetátovém pufru při laboratorní teplotě. Potom se kořeny přemístí do vody. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se rychle opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou se opatrně vytlačí vzduchové bubliny. Mikroskopování: stanovení počtu chromozómů provádíme při násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme vhodné metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně dvě dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem preparátů. Počet chromozómů : 2n = 8 x = 56 2n = 6 x =

216 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Vyhodnocení: tritikale u každého preparátu vyhodnotíme stupeň ploidie a z celkového počtu těchto hodnot vypočítáme procentický podíl příměsi ve vzorku osiva. Příprava roztoků: Nasycený roztok monobromnaftalenu: 75 ml destilované vody se míchá 10 min. s kapkami monobromnaftalenu. Roztok bez spodní části se slije do jiné nádobky. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. Schiffovo reagens: (kyselina fuchsinsiřičitá) 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml 1M HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáváme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 2% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové:2 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody. Po zchladnutí se zfiltruje. 3% roztok pektinázy v acetátovém pufru: 1. roztok - 0,2 M roztok octanu sodného C 2 H 3 O 2 Na (3 H 2 O ), 27,2 g doplnit do 1000 ml destilovanou vodou 2. roztok - kyselina octová (99%) 11,3 ml doplnit do 1000 ml H 2 O Oba roztoky se smíchají v poměru 1: 1, ph má být 4,6. 3 g pektinázy se rozpustí ve 100 ml acetátového pufru. 216

217 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie krmná kapusta Stanovení stupně ploidie u krmné kapusty (Brassica oleracea var. acephala ) U jednotlivých vzorků osiva kapusty krmné se zjišťuje počet chromozómů v meristémech kořenových špiček a výskyt semen s odchylným počtem chromozómů se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorku: Odběr: Předpůsobení: Promývání: Fixace: Promývání: na vlhký filtrační papír se do Petriho misek rozmístí semen, která se nechají naklíčit při teplotě 0 C, ve tmě. k preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou kořenů do 5 mm. kořenové špičky se odříznou do nasyceného roztoku paradichlorbenzenu, kde se ponechají 3 hod. při laboratorní teplotě. kořenové špičky se promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. po předpůsobení a promytí vodou se kořeny okamžitě vloží do směsi etylalkoholu (2 díly), kyseliny octové (1 díl), chloroformu (1 díl), kde se ponechají přes noc do druhého dne. kořenové špičky se promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. Hydrolýza a barvení: kořeny se na 15 min vloží do 1M HCl zahřáté na 60 0 C. Potom se barví 1 hod. v Schiffově reagens. Modrofialově obarvené kořeny se promývají v tekoucí vodovodní vodě 30 min. a přenesou se do destilované vody, kde mohou být uchovávány v ledničce několik dní do dalšího zpracování. Příprava preparátu: obarvená část kořenové špičky se odřízne na podložní sklo, přebytečná voda se odsaje, kořen se rozcupuje a zakápne 2% acetoorceinem. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo dvou lancet) pletivo dokonale roztlačíme tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Pokud máme šarži orceinu, která chromozómy přebarvuje, použijeme k dobarvení 1% acetoorcein. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se krátce opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou opatrně vytlačíme vzduchové bubliny. Mikroskopování: Počet chromozómů: 2n = 18 Vyhodnocení: stanovení počtu chromozómů provádíme při 1000 násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně 2 dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem preparátů. u každého preparátu vyhodnotíme počet chromozómů a z celkového počtu těchto hodnot vypočítáme procentický podíl příměsí ve vzorku osiva. Příprava roztoků: Nasycený roztok paradichlorbenzenu: 5 10 g krystalického paradichlorbenzenu rozpustíme v 500 ml destilované vody. Roztok v dobře uzavřené láhvi dáme přes noc do termostatu při 60 0 C. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. 217

218 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie krmná kapusta Schiffovo reagens: (kyselina fuchsinsiřičitá) 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml 1M HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáváme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 2% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové:2 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody. Po zchladnutí se zfiltruje. 45 % kyselina octová: 45 ml kyseliny octové (99%) smícháme s 54 ml destilované vody. Pozn.: při práci s kyselinou octovou je třeba používat digestoř, jedná se o silnou žíravinu. 218

219 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Stanovení stupně ploidie u řepy (Bera vulgaris) řepa Stupeň ploidie u řepy se zjišťuje podle počtu chromozómů v meristémech kořenových špiček. U jednotlivých vzorků osiva diploidních, triploidních a tetraploidních odrůd se stanoví výskyt semen s odchylným počtem chromozómů, který se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorku: Předpůsobení: Promývání: semena se promývají 2 hod. v tekoucí vodovodní vodě při teplotě C, potom se umístí na vlhký filtrační papír do Petriho misek nebo klíčírenských krabiček v počtu 0 250, ve kterých se nakličují při teplotě - 22 C, ve tmě. K preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou kořenů do 1,5 cm, odebíraná přímo z termostatu v 8 hodin. kořeny se odříznou do nasyceného roztoku paradichlorbenzenu, kde se nechají v otevřené nádobce 90 min. při laboratorní teplotě. kořeny se promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. Fixace: po promytí vodou se kořeny okamžitě vloží do čerstvě připravené směsi 96% etylalkoholu a 99% kyseliny octové (3 : 1), kde se ponechají v uzavřené nádobce 30 minut. Objem fixační směsi by měl být zhruba 50 až 100krát větší než objem kořenů. Promývání: kořeny se promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. Hydrolýza a barvení:kořeny se na 10 min vloží do 1M HCl zahřáté na 60 0 C. Potom se kořeny barví 1 2 hod. v Schiffově reagens. Následuje převedení do destilované vody, kde lze červenofialově obarvené kořeny uchovávat až 14 dní v ledničce, pokud nemáme čas na okamžité zpracování. Příprava preparátu: obarvená část kořenové špičky se odřízne na podložní sklo, po odsátí přebytečné vody se zakápne 1% acetoorceinem, ve kterém se chromozómy 3 5 min. dobarvují. Barvivo nesmí zaschnout. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo dvou lancet) se pletivo dokonale roztlačí tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Přebytečné barvivo se odsaje filtračním papírem. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Převedení do trvalého stavu : preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se rychle opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou opatrně vytlačíme vzduchové bubliny. Mikroskopování: stanovení počtu chromozómů provádíme při násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší množství mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně dvě dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem preparátů. Počet chromozómů: cukrovka a krmná řepa - diploidní odrůdy 2n = 18 - triploidní odrůdy 3n = 27 - tetraploidní odrůdy 4n = 36 Vyhodnocení: u každého preparátu vyhodnotíme stupeň ploidie a z celkového počtu těchto hodnot vypočítáme procentický podíl příměsi ve vzorku osiva. 219

220 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Příklad: řepa Hodnoceno osivo tetraploidní odrůdy Celkový počet vyhodnocených preparátů - 0 Počet tetraploidů Počet diploidů - Ve vzorku bylo zjištěno 10% příměsi semen s diploidním počtem chromozómů. Příprava roztoků: Nasycený roztok paradichlorbenzenu: 5 10 g krystalického paradichlorbenzenu rozpustíme v 500 ml destilované vody. Roztok v dobře uzavřené láhvi dáme přes noc do termostatu při 60 0 C. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. Schiffovo reagens (kyselina fuchsinsiřičitá): 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml MN HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 1% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové: 1 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní přesně na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody, po zchladnutí se zfiltruje. 2

221 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Stanovení stupně ploidie u hořčice bílé (Sinapis alba) hořčice bílá U jednotlivých vzorků osiva hořčice bílé se zjišťuje počet chromozómů v meristémech kořenových špiček a výskyt semen s odchylným počtem chromozómů se vyjadřuje v procentech jako příměs. Příprava vzorku: Odběr: Předpůsobení: Promývání: Fixace: Promývání: na vlhký filtrační papír se do Petriho misek rozmístí semen, která se nechají naklíčit při teplotě 0 C, ve tmě. k preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou kořenů do 5 mm. kořenové špičky se odříznou do nasyceného roztoku paradichlorbenzenu, kde se ponechají 3 hod. při pokojové teplotě. kořeny se promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. po předpůsobení a promytí vodou se kořeny okamžitě vloží do směsi etylalkoholu (2 díly), kyseliny octové (1 díl), chloroformu (1 díl), kde se ponechají přes noc do druhého dne. kořeny se promyjí 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. Hydrolýza a barvení: kořeny se na 15 min vloží do 1M HCl zahřáté na 60 0 C. Potom se barví 1 hod. v Schiffově reagens. Modrofialově obarvené kořeny se promývají v tekoucí vodovodní vodě 30 min. a přenesou se do destilované vody, kde mohou být uchovávány v ledničce několik dní do dalšího zpracování. Příprava preparátu: obarvená část kořenové špičky se odřízne na podložní sklo, přebytečná voda se odsaje, objekt se rozcupuje a zakápne 2% acetoorceinem. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo 2 lancet) pletivo dokonale roztlačíme tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Pokud máme výrobní sérii orceinu, která chromozómy a cytoplazmu přebarvuje, použijeme k dobarvení 1% acetoorcein. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se krátce opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou opatrně vytlačíme vzduchové bubliny. Mikroskopování: Počet chromozómů : 2n = 24 Vyhodnocení: stanovení počtu chromozómů provádíme při 1000 násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně dvě dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem preparátů. u každého preparátu vyhodnotíme počet chromozómů a z celkového počtu těchto hodnot vypočítáme procentický podíl příměsi u vzorku osiva. Příprava roztoků: Nasycený roztok paradichlorbenzenu: 5 10 g krystalického paradichlorbenzenu rozpustíme v 500 ml destilované vody. Roztok v dobře uzavřené láhvi dáme přes noc do termostatu při 60 0 C. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. 221

222 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie hořčice bílá Schiffovo reagens (kyselina fuchsinsiřičitá): 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml MN HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 2% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové: 2 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní přesně na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody, chladné se zfiltruje. 45 % kyselina octová: 45 ml kyseliny octové (99%) smícháme s 54 ml destilované vody. Pozn.: při práci s kyselinou octovou je třeba používat digestoř, jedná se o silnou žíravinu. 222

223 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie jetel luční, zvrhlý Stanovení stupně ploidie u jetele lučního a jetele zvrhlého (Trifolium pratense, Trifolium hybridum) Stupeň ploidie u jetele lučního a jetele zvrhlého se stanoví podle počtu chromozómů v meristémech kořenových špiček. U osiva tetraploidních odrůd se zjišťuje výskyt diploidních semen, kteý se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorků: Odběr: 50 g osiva se předběžně roztřídí na velikostní podíly na sítech s kulatými otvory o průměru 1,3 a 1,4 mm. Z každého podílu se rozmístí na navlhčený filtrační papír cca 150 semen (pokud je podíl menší, nasazuje se celý) do Petriho misek. Semena se nakličují při teplotě - 22 C ve tmě. Před vlastním zpracováním se misky s naklíčenými semeny umístí na světlo (2 hod. v zimním, 1 hod. v letním období). k preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou primárního kořene do 1,5 cm. Předpůsobení: celá naklíčená semena se vloží do nasyceného vodného roztoku paradichlorbenzenu, kde se ponechají v otevřené nádobce 90 minut při laboratorní teplotě. Tím se chromozomy zkrátí a v preparátu se nachází více figur v metafázi, které jsou vhodné k hodnocení. Promývání: kořeny se promývají na sítku 15 minut tekoucí vodovodní vodou nebo 3x po 5 minutách vyměňovanou destilovanou vodou. Fixace: klíčenci se okamžitě po promytí vodou vloží do čerstvě připravené směsi etylalkoholu (96%) a kyseliny octové (99%) v poměru 3 : 1, kde se ponechají 30 minut v uzavřené nádobce. Potom se přenesou do 45% kyseliny octové, kde je můžeme uchovávat v lednici až 14 dní do dalšího zpracování. Objem fixační směsi by měl být zhruba 50 až 100krát větší než objem kořenů. Macerace: kořeny se dají na hodinové sklíčko do směsi 1M HCl a 1% acetoorceinu (1: 10 ) a zahřívají se opatrně nad plamenem lihového kahanu. Až se začne tekutina odpařovat, zahřívání se přeruší a postup se dvakrát opakuje. Macerační směs nesmí vřít. Barvení a roztlak: po maceraci se na podložním skle odříznou kořenové špičky, zakápnou se 1% acetoorceinem a barví 10 minut. Barvivo nesmí zaschnout. Potom se pletivo pod krycím sklíčkem pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo dvou lancet) dokonale roztlačí tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Přebytečné barvivo se odsaje filtračním papírem. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Zbarvení chromozómů je tmavě modré. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle krycí sklíčko odstraní žiletkou. Podložní sklo se opláchne v 96 % etylalkoholu a kořen se okamžitě zakápne Euparalem a přikryje krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou opatrně vytlačíme vzduchové bubliny. Mikroskopování: stanovení počtu chromozómů provádíme při násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáváme vhodné metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně dvě dělící se buňky a z každého velikostního podílu semen počítáme chromozómy u klíčenců. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem 100 až 1 preparátů. Pokud je proseté množství menší než 100, zpracovávají se všechny kořeny. 223

224 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie jetel luční, zvrhlý Počet chromozómů: jetel luční tetraploidní odrůdy 4n = 28 diploidní odrůdy 2n = 14 jetel zvrhlý tetraploidní odrůdy 4n = 32 diploidní odrůdy 2n = 16 Příklad: Velikostní podíly g Velikostní podíly % Počet semen Výskyt diploidů počet % Výskyt diploidů v 50 g osiva M 0,17 0, ,76 0,016 S 2,35 4, ,40 0,596 V 46,76 94, ,0 0,000 Celkem diploidů 0,612 Ve vzorku bylo zjištěno 0,612 % diploidních semen. Příprava roztoků: Nasycený roztok paradichlorbenzenu: 5 10 g krystalického paradichlorbenzenu rozpustíme v 500 ml destilované vody. Roztok v dobře uzavřené láhvi dáme přes noc do termostatu při 60 C. 45 % kyselina octová: 45 ml kyseliny octové (99%) smícháme s 54 ml destilované vody. Pozn.: při práci s kyselinou octovou je třeba používat digestoř, jedná se o silnou žíravinu. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. 1% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové: 1g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní přesně na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody, po zchladnutí se zfiltruje. 224

225 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie jílek vytrvalý, mnohokvětý italský a jednoletý kostřava luční, rákosovitá Stanovení stupně ploidie u jílku vytrvalého, j. mnohokvětého italského, j. mnohokvětého jednoletého, kostřavy luční a k. rákosovité (Lolium perenne, L. multiflorum subsp. italicum, L. multiflorum var. westwoldicum, Festuca pratensis, F. arundinacea) Stupeň ploidie u druhů rodu jílku a kostřavy se zjišťuje podle počtu chromozómů v meristémech kořenových špiček. U vzorků osiva registrovaných odrůd se stanoví výskyt semen s odchylným počtem chromozómů, který se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorku: Odběr: Předpůsobení: Promývání: semen se rozmístí na vlhký filtrační papír do Petriho misek a nechají se naklíčit při teplotě C, ve tmě. k preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou kořene 0,5 1 cm. kořenové špičky se odříznou mezi 7 8 hod. do nasyceného roztoku monobromnaftalenu, kde se ponechají 3 hod. při laboratorní teplotě. kořeny se promývají na sítku 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti minutách ve vyměňované destilované vodě. Fixace: po promytí se kořeny okamžitě vloží do směsi 96% etylalkoholu a 99% kyseliny octové (3 : 1), kde se ponechají 1 hod. při laboratorní teplotě. Objem fixačního roztoku by měl být zhruba 50 až 100krát větší než objem kořenů. Promývání: kořeny se promývají na sítku 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. Hydrolýza a barvení: kořeny se vloží na 15 min do 1M HCl zahřáté na 60 C. Potom se barví 1 hod. v Schiffově reagens. Následuje převedení do destilované vody, kde můžeme modrofialově obarvené kořeny uchovávat až 14 dní v ledničce, pokud není čas na okamžité zpracování. Příprava preparátů: obarvená část kořenové špičky se odřízne na podložní sklo, rozcupuje se a zakápne 2% acetoorceinem. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo dvou lancet) pletivo dokonale roztlačíme tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Pokud máme šarži orceinu, která chromozómy a cytoplazmu přebarvuje, použijeme k obarvení 1% acetoorcein. Pozn.: jsou-li kořeny po hydrolýze a barvení tvrdé a pletivo nejde dobře roztlačit, provedeme před přípravou preparátu maceraci v 3% roztoku pektinázy v acetátovém pufru při 60 C, 10 až 30 min. Dobu působení předem vyzkoušíme, protože účinek pektinázy nemusí být u všech odrůd stejný. Po maceraci převedeme kořeny do vody. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se rychle opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou opatrně se vytlačí vzduchové bubliny. Mikroskopování: stanovení počtu chromozómů provádíme při násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně 2 dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme cellkem preparátů. 225

226 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie jílek vytrvalý, mnohokvětý italský a jednoletý kostřava luční, rákosovitá Počet chromozómů: Jílek mnohokvětý jednoletý 2n = 14 Jílek mnohokvětý italský 2n = 14 Jílek vytrvalý (anglický) 2n = 14 Kostřava luční 2n = 14 Kostřava rákosovitá 2n = 42 Jílek mnohokvětý x kostřava luční Perun 4n = 28 Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá -Bečva 2n = 28 - Felina 2n = 42 - Hykor 2n = 42 Vyhodnocení: u každého preparátu vyhodnotíme stupeň ploidie a z celkového počtu těchto hodnot vypočítáme procentický podíl příměsi ve vzorku osiva. Příprava roztoků Nasycený roztok monobromnaftalenu: 75 ml destilované vody se míchá 10 min. s kapkami monobromnaftalenu. Roztok bez spodní části se slije do jiné nádobky. 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. Schiffovo reagens (kyselina fuchsinsiřičitá): 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml 1M HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáváme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 2% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové 2 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní přesně na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody, chladné se zfiltruje. 3% roztok pektinázy v acetátovém pufru 1. roztok - 0,2 M roztok octanu sodného C 2 H 3 O 2 Na (3 H 2 O ), 27,2 doplnit do 1000 ml destilovanou vodou 2. roztok - kyselina octová (99%) 11,3 ml doplnit do 1000 ml H 2 O Oba roztoky se smíchají v poměru 1: 1, ph má být 4,6. 3 g pektinázy se rozpustí ve 100 ml acetátového pufru. 226

227 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Stanovení stupně ploidie u psinečku tenkého (Agrostis tenuis) psineček tenký Počet chromozómů u psinečku se zjišťuje v meristémech kořenových špiček. U jednotlivých vzorků osiva se stanoví výskyt semen s odchylným počtem chromozómů, který se vyjadřuje v procentech. Příprava vzorku: Odběr: Předpůsobení: Fixace: Promývání: semena se nechají po dobu 3-4 dnů naklíčit při teplotě 17 - C na světle v Petriho miskách na 3 vlhkých filtračních papírech, pokrytých monofilovou síťkou. k preparaci jsou nejvhodnější naklíčená semena s délkou kořenů 1 mm. semena i s kořínky se vloží odpoledne do ledové vody, jejíž teplotu udržujeme na 0 C v ledničce pomocí ledu, který se vloží přímo do nádobky s naklíčenými semeny a do misky, ve které je umístěna otevřená nádobka. Předpůsobení v ledové vodě proběhne přes noc (17 hod.). ráno se vloží semena s kořeny do 99% kyseliny octové, kde se ponechají v uzavřené nádobce 1 hod. při laboratorní teplotě. Některá kyselina octová může oslepovat chromozómy, je proto nutné novou šarži vyzkoušet. naklíčená semena se promývají 15 min. v tekoucí vodovodní vodě nebo třikrát po 5ti min. ve vyměňované destilované vodě. Při manipulaci s kořínky použijeme monofilovou síťku, kterou uvážeme na skleněnou trubičku. Na této síťce se naklíčená semena promývají. Hydrolýza a barvení: semena s kořeny se na 10 min vloží do 1M HCl zahřáté na 60 C. Potom se barví v Schiffově reagens 1 hod. Semena s obarvenými kořeny se vloží do destilované vody, kde mohou být uchovávána v ledničce několik dní do dalšího zpracování. Příprava preparátu: obarvená část kořenové špičky se odřízne očním skalpelem na podložní sklo, po odsátí přebytečné vody se roztlačí a zakápne 1% acetoorceinem. Potom se přiloží krycí sklíčko a pomocí pinzety a obráceného skalpelu (nebo dvou lancet) se pletivo dokonale roztlačí tak, aby buňky byly v jedné rovině a nepřekrývaly se. Přebytečné barvivo se odsaje filtračním papírem. Preparát se opatrně zahřeje nad plamenem lihového kahanu. Převedení do trvalého stavu: preparát se umístí na suchý led a po zmrznutí se rychle odstraní žiletkou krycí sklíčko, podložní sklo se rychle opláchne v 96% etylalkoholu, po usušení na vzduchu se zakápne solakrylem a přikryje se krycím sklíčkem. Preparační jehlou nebo lancetou opatrně vytlačíme vzduchové bubliny. Mikroskopování: Počet chromozómů: 2n = 28 Vyhodnocení: stanovení počtu chromozómů provádíme při násobném zvětšení tak, že nejdříve při malém zvětšení najdeme na preparátu místa, kde je největší počet mitóz. Při větším zvětšení vyhledáme metafázové figury, ve kterých můžeme spolehlivě chromozómy spočítat. U jednoho klíčence hodnotíme minimálně 2 dělící se buňky a u každého vzorku osiva počítáme chromozómy u kořenů. Máme-li na jednom preparátu meristém jednoho kořene, vyhodnotíme celkem preparátů. u každého preparátu vyhodnotíme počet chromozómů a z celkového počtu těchto hodnot vypočítáme procentický podíl příměsi ve vzorku osiva. 227

228 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ploidie Příprava roztoků: psineček tenký 1M HCl: 8,4 ml HCl (37%) doplníme do 100 ml destilovanou vodou. Schiffovo reagens (kyselina fuchsinsiřičitá): 1 g basického fuchsinu rozpustíme v 0 ml destilované vařící vody, roztok důkladně protřepeme a zchladíme na 50 C, potom zfiltrujeme. K filtrátu přidáme 2 g pyrosiřičitanu draselného a ml 1M HCl, protřepeme a zazátkujeme. Necháme 24 hod. ve tmě. Až barva roztoku zesvětlá, přidáme 0,5 g aktivního uhlí, 1 min. protřepáváme a potom zfiltrujeme. Roztok barviva uchováváme v tmavé láhvi v ledničce. 1% roztok acetooreceinu v 45% kyselině octové: 1 g orceinu a cca 60 ml kyseliny octové (99%) se povaří, doplní se přesně na objem 60 ml kyselinou octovou, přidá se 40 ml destilované vody. Po zchladnutí se zfiltruje Podávání výsledků Výsledky stanovení stupně ploidie se uvádí v rubrice Další stanovení takto: Z 250 semen jílku jednoletého: diploidní semena 5 % 228

229 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Fluorescence oves, hrách, lupina, vikev ČÁST C Stanovení odrůdy a druhu fluorescenčními a mikroreliéfovými metodami Fluorescenční zkouška ovsa Pluchy a plušky obilek bílého ovsa fluoreskují světle namodrale až nažloutle, zatímco u žlutého ovsa se fluorescence neobjevuje. Pomoklá zrna žlutého ovsa mohou vykazovat částečnou nebo nestejnoměrnou fluorescenci. Taková zrna nelze hodnotit jako oves bílý. Nahé obilky se neposuzují. Zkouší se celý zkušební vzorek. Nejdříve se odsouhlasí správnost uvedené odrůdy podle barvy pluchy a pak se zjišťuje příměs Rozlišování hrachu setého od pelušky fluorescencí Suchá semena hrachu setého fluoreskují modravě nebo růžově, u semen pelušky se fluorescence neprojevuje. Zkoušejí se sporná semena Zjišťování vyššího obsahu hořkých látek v semenech lupiny bílé fluorescencí Semena s vyšším obsahem hořkých látek fluoreskují, zatímco semena s nízkým obsahem hořkých látek nebo hořké látky neobsahující, nefluoreskují. Podle účelu se zkouší buď základní zkušební vzorek nebo celý zkušební vzorek Rozlišování vikve plochosemenné (Vicia sativa var. lentisperma ) od čočky fluorescencí U sporných semen se na ploché straně skalpelem částečně odstraní osemení. V ultrafialovém světle fluoreskují dělohy čočky jasně zeleně, dělohy vikve plochosemenné jemně růžově až oranžově Rozlišování vikve seté od vikve panonské fluorescencí U sporných semen se skalpelem částečně odstraní osemení. V ultrafialovém světle fluoreskují dělohy vikve seté jemně růžově až oranžově, zatímco dělohy vikve panonské světle modrozeleně Rozlišování vikve huňaté od vikve panonské fluorescencí Sporná semena se nechají naklíčit ve filtračním papíře za přístupu světla. Po šesti až sedmi dnech vykazují klíční rostliny v ultrafialovém světle specifickou fluorescenci. Vikev huňatá: epikotyl je na bázi korálově oranžový, směrem k lístkům slabě zelenající, kořínky jsou bezbarvé. Vikev panonská: epikotyl je špinavě šedý, k lístkům tmavě zelenající, kořínky jsou šedé. 229

230 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Fluorescence Stanovení hořčice polní v jiných druzích rodu Brassica fluorescencí hořčice, jílek, kostřava Podezřelá semena se vyberou, rozloží se do Petriho misky na filtrační papír nasycený 8% roztokem NaOH nebo KOH, misky se přikryjí víčkem a ponechají se při laboratorní teplotě 40 až 90 minut. Kolem semen hořčice polní papír fluoreskuje pod ultrafialovým světlem svítivě zeleně, kolem ostatních semen papír nefluoreskuje nebo jen matně modře kolem poškozených semen Rozlišování jílků fluorescencí U většiny odrůd Lolium multiflorum vykazují stopy kořenů většiny klíčenců fluorescenci pod ultrafialovým světlem, zatímco u většiny odrůd Lolium perenne většina klíčenců žádnou fluorescenci stop kořenů nevykazuje. Samotná fluorescenční zkouška však není vždy dostačující pro stanovení pravosti druhu nebo odrůdy, neboť mnoho vyšlechtěných odrůd obsahuje určitý počet rostlin, které nevykazují typickou reakci pro daný druh. Navíc mohou některé hybridní formy mezi oběma druhy vykazovat intermediární reakci. Pro stanovení reakce kořenových stop klíčenců na ultrafialové světlo se semena (opakování 4 x 100) rozloží na nefluoreskující bílý filtrační papír (vhodný je skládaný filtrační papír), aby nedošlo k vzájemnému prorůstání nebo překrývání kořenů. Semena se nakličují při střídavé teplotě -30 O C nebo při konstantní teplotě O C, ve tmě nebo při slabém světle (nikoli více než 250 luxů). Po 14 (18) dnech se klíčenci prohlížejí pod ultrafialovým světlem o vlnové délce mezi 300 ηm a 400 ηm, přičemž maximální fluorescence je dosaženo mezi 360 ηm a 270 ηm. Klíčenci, kteří nevykazují fosforeskující stopy kořenů, by se měli odstranit z filtračního papíru, dokud jsou pod ultrafialovým světlem, aby se zjistila fluorescence kořenů, které mohly prorůst papírem. U každého opakování se zaznamená počet fluoreskujících a nefluoreskujících klíčenců a počet normálních klíčenců. Výsledky se uvádějí v celých číslech Rozlišování kostřavy červené (Festuca rubra) a kostřavy ovčí (Festuca ovina) fluorescencí Kořeny obou druhů se mohou rozlišovat stejným způsobem jako Lolium spp. Samotné kořeny vykazují fluorescenci v atmosféře obsahující čpavek. Semena se nechají naklíčit, hodnocení se provádí po 14 dnech nebo 21 dnech, pokud není vývoj semene po 14 dnech dostatečný. Semena se umístí pod UV světlo a kořeny na filtračním papíře se ošetří čpavkem z plastikové láhve s rozprašovačem. Pro tento účel stačí slabý roztok čpavku (s citelným zápachem). Kořeny kostřavy červené fluoreskují v ultrafialovém světle žlutozeleně, zatímco kořeny kostřavy ovčí modrozeleně Podávání výsledků Výsledky zkoušek se uvádí v rubrice Další stanovení. Příklady uvádění výsledků: Fluorescenční zkouška: ze 400 semen jílek jednoletý 16 ks v 1023g: jinobarevná semena 17 ks 230

231 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Mikroreliéf hořčice rolní v Brassica řepka v krmné kapustě Stanovení hořčice polní v jiných druzích rodu Brassica mikroreliéfovou zkouškou, stanovení příměsi řepky v osivu krmné kapusty Test se používá k identifikaci sporných semen v osivu rodu Brassica, jedná se zejména o příměs hořčice rolní. Lze jej využít i pro stanovení příměsi řepky v osivu krmné kapusty. Zkouška je založena na hodnocení tvaru povrchových buněk osemení, který je pro daný druh typický. Zkušební vzorek: pro stanovení příměsi řepky v osivu krmné kapusty se náhodně odebere 50 semen, pro identifikaci příměsi hořčice rolní se vyšetřují podezřelá semena Příprava semen: semena se obalí v bezbarvém laku zředěném acetonem v poměru 1 : 2 až 3 a nechají se oschnout na podložním skle. Příprava preparátu a hodnocení: lak z jednotlivých semen se opatrně strhne na průhlednou lepící pásku tak, aby nedošlo k deformaci povrchové struktury zkoušených semen otisknuté do laku. Lepící páska by měla být tak široká jako podložní sklo. Stopy, které vytvoří lak stržený ze semen musí být uspořádané vedle sebe a nesmí se překrývat. Lepící páska se přilepí na čisté podložní sklíčko. Hodnocení se provádí pod mikroskopem v procházejícím světle při násobném zvětšení. Doporučuje se zhotovení srovnávacích preparátů ze standardních vzorků. V případě, že v 50 hodnocených semenech krmné kapusty je nalezena příměs, zkouška se opakuje a výsledné procento příměsi se počítá ze všech zkoušených semen, tj. ze 100 semen. Obr. č. 8.1: Mikroreliéf semen řepky (Brassica napus) se skládá z mozaiky téměř pravidelných obrazců o velikosti 0,02 mm x 0,015 mm. Řepka 231

232 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Mikroreliéf hořčice rolní v Brassica řepka v krmné kapustě Obr. č. 8.2: Miroreliéf semen krmných košťálovin druhu Brassica oleracea zachycuje většinou buňky o velikosti 0,06mm x 0,05 mm, uvnitř kterých je nepravidelná čárkovitá struktura. Obr.č. 8.3: Mikroreliéf semen hořčice rolní (Sinapis arvensis) Krmná kapusta Hořčice rolní Hořčice bílá 232

233 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Mikroreliéf hořčice rolní v Brassica řepka v krmné kapustě Podávání výsledků Výsledky se uvádí v rubrice Další stanovení. 233

234 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ostatní metody obilniny ČÁST D Stanovení pravosti odrůdy a druhu ostatními metodami Barva koleoptile u obilnin Některé odrůdy lze rozeznat podle barvy jejich koleoptile. Semena se nechají naklíčit na vlhkém filtračním papíře v miskách se skleněnými nebo plastovými průhlednými víčky. Barva koleoptile může být různá od zelené do fialové a hodnotí se, když klíčenci dorostou do vhodného vývojového stadia. Zbarvení se může zvýraznit navlhčením filtračního papíru 1% roztokem NaCl nebo HCl nebo 1-2 hodinovým ozářením klíčenců ultrafialovým světlem před hodnocením Morfologické znaky ječmene (Hordeum vulgare) Nejdůležitějšími znaky jsou tvar zrna, báze pluchy, barva, obrvení břišního záhybu, obrvení plevy, otevření vnitřního záhybu, obrvení stopečky u obilky, ozubení postranních hřbetních nervů, zvrásnění pluchy a plušky, tvar a obrvení lodikul (zakrnělých okvětních šupinek). Obr.č. 8.4: Důležité morfologické znaky 234

235 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ostatní metody obilniny fenolová zkouška hrách tvar škrobových zrn Fenolová zkouška u pšenice (Triticum aestivum) Test lze použít k předběžnému stanovení příměsi jiné odrůdy. Odrůdy vytvářejí charakteristické hnědé zbarvení, které může být od světlého po velmi tmavé. Zkušební vzorek: 100 semen Médium: 1 vrstva filtračního papíru navlhčená 4 ml 1% fenolu vložená do Petriho misky o průměru 90 mm. Ošetření semen: semena se namočí přes noc do destilované vody. Inkubace: Hodnocení: 4 hodiny při pokojové teplotě v digestoři, nebo v dobře větratelné místnosti. semena se klasifikují (hodnotí) podle intenzity zbarvení. Výsledkem zkoušky jsou tedy semena s různou intenzitou zhnědnutí, objevujícího se v perikarpu. Tento jev je výsledkem oxidační aktivity enzymu tyrosinasy v přítomnosti fenolu Rozlišování hrachu dřeňového od kulatosemenného podle tvaru škrobových zrn Z děloh sporných semen se naškrábne skalpelem trochu pletiva do kapky vody na podložní sklíčko. Tvar škrobových zrn se zjišťuje mikroskopicky v procházejícím světle nejlépe při násobném zvětšení. Zbobtnalá škrobová zrna hrachu kulatosemenného (setého a k vylupování) jsou elipsovitá s jednoduchou podélnou puklinou. Škrobová zrna hrachu dřeňového jsou kulatá až elipsovitá. Na rozdíl od hrachu kulatosemenného praskají radiálně, což vytváří dojem shluků menších škrobových zrn. 235

236 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen 14 Ostatní metody lupina Lugolův roztok bojínek krmné plodiny a řepy Zjišťování výskytu hořkých látek v semenech lupiny pomocí Lugolova roztoku U lupiny (Lupinus spp.) je diagnostickým znakem hořkých látek přítomnost nebo nepřítomnost alkaloidu. Semena se odděleně namáčí ve vodě (2,5-5,0 ml na semeno) v průhledných miskách nebo v jiných nádobkách po dobu alespoň 2 hod. Každé semeno se skarifikuje nebo propíchne vhodným náčiním (skalpel, jehla, pinzeta), za účelem odstranění tvrdosti semen a umožnění uvolnění alkaloidů do vody. Semena se dále máčí ve vodě 5-24 hod. Poté se ke každému semenu přidají 1-3 kapky čerstvě připraveného Lugolova roztoku (1,0 g jódu + 2,0 g jodidu draselného, doplněno vodou na 100 ml). Přítomnost alkaloidu se projeví vznikem typické červenohnědé sraženiny. Ve sporných případech lze přidat další kapky Lugolova roztoku. Hodnocení probíhá buď na bílém podkladě, nebo na prosvěcovací desce Stanovení plevelného bojínku v bojínku lučním mikroskopicky V osivu bojínku lučního (Phleum pratense) lze stanovit příměs plevelného bojínku (Phleum pratense ssp. nodosum) pod stereomikroskopem při až 40 násobném zvětšení v dopadajícím světle. Pluchy bojínku lučního jsou pokryté v mezižeberních prostorách (zejména v dolní polovině) hustě a stejnoměrně silnými chlupy, což dodává semenům stříbřitý lesk. Mezižeberní prostory u plevelného bojínku jsou téměř lysé. Důležité je správné osvětlení, aby se chlupy výrazně leskly. Zkouší se semen Rozlišování bělomasých a žlutomasých odrůd tuřínu a vodnice podle barvy děloh Semena se nakličují ve tmě při 30 0 C. Po 5 dnech se klíčenci v Petriho miskách zalijí 85-96% etylalkoholem a po 4 hodinách se položí se na bílou podložku a hodnotí se. U bělomasých odrůd jsou dělohy zbarvené citronově, u žlutomasých oranžově Rozlišování cukrovky, krmné a salátové řepy podle barvy hypokotylu Barva hypokotylu klíčenců umožňuje rozlišit cukrovku od barevné krmné řepy a jednoznačně určit řepu salátovou. U krmné řepy je možná diferenciace do skupin odrůd. Semena se vysévají do misek s pískem ve dvou opakováních po 50 semenech do hloubky mm. Po sedmi dnech klíčení při laboratorní teplotě a rozptýleném denním světle se klíčenci vyberou opatrně z lůžka, operou vodou a rozloží na černou skleněnou desku k hodnocení. U cukrovky je barva hypokotylu světle růžová nebo nazelenalá (k děložním lístkům intenzivnější, báze bílá). U řepy krmné je zbarvení hypokotylu k bázi intenzivnější od nažloutlé až po sytě růžovou (podle odrůd). U řepy salátové je celý hypokotyl intenzivně karmínový. 236

237 Kap. 8 Zkoušení pravosti druhu a odrůdy Datum účinnosti: červen Podávání výsledků. Výsledky zkoušek se uvádí v rubrice Další stanovení. 237

238 Kap. 9 Vlhkost osiva Datum účinnosti: červen Vlhkost osiva Účelem zkoušky je stanovit vlhkost osiva metodami vhodnými pro běžné použití Definice Vlhkost osiva Procenticky vyjádřený podíl hmotnosti vody fyzikálně vázané v osivu Přístroje a pomůcky Vysoušečky Z nekorodujícího kovu, průměr 60 nebo 80 mm, výška až 30 mm, tloušťka cca 0,5 mm, s dobře přiléhajícími víčky. Spodní část vysoušečky i její víčko mají být označeny stejným číslem. Šrotovník Musí být z materiálu, který neabsorbuje vlhkost a zkonstruován tak, aby šrotované osivo přicházelo do styku s okolím co nejméně, musí šrotovat rovnoměrně a bez zahřívání šrotu. Regulace jemnosti šrotování má odpovídat požadavkům kapitoly Sušárna Přístroj s elektrickým vyhříváním a automatickou regulací má udržovat předepsanou teplotu rovnoměrně v celém vnitřním prostoru (130 O C až 133 O C nebo [103 ± 2] O C). Musí mít vhodnou ventilaci. Vyhřívací kapacita má být taková, aby předehřátá sušárna dosáhla po otevření a vložení vysoušeček znovu předepsanou teplotu do 30 minut. Je též možno použít sušárnu kombinovanou s váhou, na jejíž stupnici se určí přímo obsah vlhkosti v procentech. Stanovení vlhkosti osiva lze provádět pouze v sušárně, která je kontrolována: Vlastní kontrola sestává ze tří kroků a o výsledku se vede záznam v provozním deníku: Kontrola nastavené teploty Kontrola rovnoměrnosti teploty v celém vnitřním prostoru Kontrola kapacity sušárny Kontrola nastavené teploty v sušárně se provede pomocí kalibrovaného teploměru, který se vsune do kádinky naplněné pískem (má vysokou tepelnou setrvačnost) a umístí se do sušárny. Po dostatečném prohřátí písku (cca po 4 hodinách temperace) se odečte teplota na teploměru a porovná se s teplotou deklarovanou. Výsledek se považuje za vyhovující, když naměřená teplota se od deklarované liší maximálně o ± 2 º C. Kontrola se provádí 1x za 6 měsíců. Rovnoměrnost požadované teploty ve vnitřním prostoru sušárny se zjišťuje nepřímo: Ke stanovení se použije osivo pšenice, které se důkladně promíchá a jemně sešrotuje. 10 g šrotu se nasype do předem vysušených a zvážených vysoušeček. Počet opakování je takový, aby na jednotlivých policích sušárny bylo rozmístěno aspoň 5 vysoušeček (uprostřed a po jedné v každém rohu). Zkoušky se provádí 2 hodiny při teplotě 130 C a/nebo17 hodin při 103 C. Rozložení teploty v celém vnitřním prostoru sušárny se považuje za rovnoměrné, když rozdíly stanovené vlhkosti mezi jednotlivými opakováními nepřesáhnou 0,5 %. Kontrola se provádí 1-2 x za rok. Kontrola kapacity sušárny se provádí za účelem odhalení problémů s teplotním profilem sušárny a nerovnoměrností rozprostření teplot. Kapacita se kontroluje pomocí vzorku pšenice (Triticum spp.). V případě, že nelze použít vzorek pšenice, provádí se zkouška se semeny bez obsahu oleje, např. travní semena sveřepů, jílků a kostřav. Připraví se takový počet vzorků podle toho, jaká je kapacita sušárny, nebo podle toho, jaký je maximální povolený počet vzorků na sušárnu. Podle velikosti vysoušecí misky se provede navážka najemno sešrotované pšenice podle metodiky sušení. Připravené vzorky jsou sušené po 2 hodiny při 130 C, poté se nechají vychladit 45 minut v exsikátoru, zváží se a nechají se ještě další hodinu sušit při 130 C. Po dalších 45 minutách vychlazení v exsikátoru se vzorky znovu zváží. Pokud rozdíl mezi 1. a 2. vlhkostí pro každý vzorek přesahuje 0,15 %, je třeba 238

239 Kap. 9 Vlhkost osiva Datum účinnosti: červen 14 zkontrolovat nastavení ventilace sušárny nebo snížit maximální počet zkoušených vzorků a celý postup zopakovat. Kontrola se provádí 1-2 x za rok. Exsikátor Má být vybaven silnější děrovanou deskou, která umožňuje rychlé ochlazování vysoušeček. Jako vysoušecí látka se doporučuje silikagel zbarvený kobaltovou solí nebo kysličník fosforečný P 2 O 5 popř. chlorid vápenatý CaCl 2 a další. Vlhkoměr Analytické váhy Umožňují rychlé vážení s přesností 0,001 g. Síta Drátěná síta s průměrem ok 0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm a 4,0 mm, určená ke kontrole hrubosti šrotování Laboratorní postup. Laboratorní vzorek pro zkoušku vlhkosti musí být odebrán podle zásad uvedených ve vyhlášce č. 61/11 Sb., kde je též stanovena jeho hmotnost. Vzorek musí být uzavřen ve vhodné vzduchotěsné vzorkovnici (např. širokohrdlá nádoba s dobře těsnícím uzávěrem), zcela naplněná osivem. Vzorek musí být po doručení zkoušen co nejdříve. Vzorek s nižší teplotou se ponechá v původní vzduchotěsně uzavřené vzorkovnici až do vyrovnání teploty s teplotou místnosti, kde bude zpracován. Před zkouškou se doručený laboratorní vzorek důkladně promíchá tak, že se hrdlo původní vzorkovnice přiloží k hrdlu podobné prázdné, suché a čisté vzorkovnice a několikrát se přesype obsah z jedné vzorkovnice do druhé. Během přípravy se musí omezit na minimum vystavení vzorku působení ovzduší v laboratoři, tj. u vzorků, které nevyžadují mletí, nesmí od otevření vzorkovnice do uzavření vzorku ve vysoušečce uplynout více než 2 minuty. Zbytek vzorku musí být uložen ve vzduchotěsném obalu a v takových podmínkách, které zaručují možnost opakování zkoušky vlhkosti v případě chybných výsledků (lhůty si určí laboratoř dle vlastních zkušeností). Zkouška se provádí ve dvou opakováních. Do každé ze dvou předem vysušených a zvážených vysoušeček (vysoušečky se váží společně s víčky) o průměru mm se nasype odměrkou 4,5 g 0,5 g, do vysoušeček o průměru větším než 80 mm 10,0 g 1,0 g šrotu nebo celých semen a rovnoměrně se rozprostře. Dno vysoušečky by mělo být tak veliké, aby rozložení vzorku nebylo větší než 0,3 g/ cm 2. Vysoušečky se uzavřou a zváží s přesností na tři desetinná místa. Pokud nejsou vzorky ihned po zvážení vloženy do sušárny, uzavřou se vysoušečky víčkem, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku nebo jeho ztrátě. Otevřené vysoušečky spolu s víčky se vloží do sušárny předem vyhřáté na požadovanou teplotu. Vysoušečky téhož vzorku musí být v sušárně umístěny vždy v jedné rovině vedle sebe. Doba sušení se počítá od okamžiku, kdy teplota v sušárně dosáhne opět požadované teploty. Po ukončení sušení se vysoušečky ihned přikryjí víčkem a dají se vychladit do exsikátoru. Vychladlé vysoušečky s víčky i se vzorkem se zváží. Použije-li se sušárna s kombinovanou váhou, váží se vzorky za horka hned po skončení sušení Předsoušení Předsoušení je nutné u vzorků nadměrně vlhkých, působících potíže při šrotování, tj. je-li vlhkost vyšší než uvádí Tab. 9. Z laboratorního vzorku se odeberou dva dílčí vzorky o hmotnosti 25 g 1,0 g a vloží se do předem zvážené misky. Po zvážení (přesnost 0,01 g) se otevřené misky se vzorkem vloží do sušárny, v níž se 239

240 Kap. 9 Vlhkost osiva Datum účinnosti: červen 14 ponechají při teplotě 130 O C po dobu 5-10 minut, v závislosti na obsahu vody. Pak se zahřáté vzorky rozprostřou v tenké vrstvě na podnos a ponechají se v laboratoři 2 hodiny. Po předběžném sušení se oba vzorky opět zváží, aby se stanovil úbytek hmotnosti. Pak se oba předsušené vzorky odděleně umelou a dále se postupuje jako u běžné zkoušky vlhkosti. Z každého předsušeného vzorku se připraví jedno dílčí opakování pro stanovení vlhkosti. Velmi vlhké osivo kukuřice (nad 25 %) se přesušuje při teplotě O C 2 až 5 hodin. Osivo se rozprostře tak, aby jeho vrstva nebyla vyšší než mm. Pokud je vlhkost některých druhů vyšší než 30 %, vzorek by se měl nechat ležet přes noc na teplém místě. Miska s předsušeným vzorkem se zváží a úbytek vlhkosti se vypočítá podle prvního vzorce uvedeného v kapitole Šrotování Velká semena se před sušením musí šrotovat, výjimku tvoří semena s vysokým obsahem tuků. Tab. 9 uvádí seznam druhů, u nichž je šrotování povinné. Ostatní druhy se nešrotují. Před začátkem šrotování je potřeba se ujistit, že mlýnky nejsou znečištěny zbytky předchozího vzorku. Celkový čas šrotování nesmí přesáhnout 2 minuty. Jemné šrotování je předepsáno pro pšenici, žito, tritikale, ječmen, oves, kukuřici, čirok, pohanku a meloun vodní. Má být docíleno takové jemnosti, aby nejméně 50 % šrotu propadlo sítem s oky 0,5 mm a aby nad sítem s oky 1,0 mm nezůstalo více než 10 % šrotu. Hrubé šrotování je předepsáno pro luskoviny. Při tomto šrotování musí nejméně 50 % šrotu propadnout sítem s oky 4,0 mm a ne více než 55 % šrotu smí propadnout síty s oky 2,0 mm. Kontrola zrnitosti šrotu se provádí 2x ročně pomocí kalibrovaných drátěných sít s průměrem ok 0,5 mm 1,0 mm, 2,0 mm 4,0 mm Řezání Velká semena, semena s tvrdým obalem nebo s vysokým obsahem olejů v semeni mohou být místo šrotování nařezána na kousky, které nepřesahují 7 mm. Semena se rychle nařežou a připraví se dvě opakování, která se následně zváží. Celkový čas řezání nesmí přesáhnout 4 minuty Metody zkoušení vlhkosti Metoda sušení při 103 O C Používá se u všech druhů uvedených v tabulce 9B Otevřené vysoušečky spolu s víčky se vloží do sušárny předem vyhřáté na C ± 2 0 C a ponechají se v ní 17 ± 1 hodin. Doba sušení se počítá od okamžiku, kdy teplota v sušárně dosáhne opět C Metoda sušení při 130 O C Používá se u všech druhů uvedených v tabulce 9C Otevřené vysoušečky spolu s víčky se vloží do sušárny předem vyhřáté na 130 O C až 133 O C (dle plodiny 4 hodiny ± 12 min., 2 hodiny ± 6 min., 1 hodinu ± 3 min). Doba sušení se počítá od okamžiku, kdy teplota v sušárně dosáhne opět 130 O C Stanovení vlhkosti vlhkoměrem Vlhkost se může stanovit vhodnými typy vlhkoměrů. Za vhodný typ se považuje takový, který je kalibrace schopný a jehož výsledky se od výsledků zkoušek sušením liší při ověřování nejvýše u 5% případů o více než 0,5%. V laboratorním provozu je nutná kontrola srovnávacím zkouškami prováděnými metodou sušení v sušárně nejméně jedenkrát týdně. Kalibrace vlhkoměru se musí provést alespoň jedenkrát ročně. 240

241 Kap. 9 Vlhkost osiva Datum účinnosti: červen Výpočet procenta vlhkosti U každého ze dvou souběžných opakování se vypočítá obsah vlhkosti v procentech na tři desetinná místa podle vzorce: M 2 - M 3 X = 100 M 2 - M 1 kde M 1 je hmotnost prázdné vysoušečky s víčkem (zaokr. na 3 desetinná místa) M 2 je hmotnost vysoušečky s víčkem a vzorkem před sušením (zaokr. na 3 desetinná místa) M 3 je hmotnost vysoušečky s víčkem a vzorkem po sušení (zaokr. na 3 desetinná místa) X je procento vlhkosti Pokud se vzorek předsoušel, vypočítá se celková vlhkost (X 1 ) z výsledků obou zkoušek podle vzorce: S 1 S 2 X 1 = S 1 + S kde S 1 je úbytek vlhkosti při předsoušení v % S 2 je úbytek vlhkosti zjištěný druhým sušením v % Dílčí výsledky se zaokrouhlí na jedno desetinné místo a výsledek zkoušky se spočítá jako aritmetický průměr obou opakování. Rozdíly mezi dvěmi opakováními se nesmí lišit o více než 0,5 % (0,2 % pro certifikaci ISTA), pokud jejich rozdíl přesahuje hodnotu přesnosti, zkouška se opakuje. Při opakování zkoušky je předepsaná hodnota přesnosti také 0,5% (popř. 0,2 %). Pokud se výsledky druhého zkoušení neliší o více než 0,5 % (0,2 % pro certifikaci ISTA), uvedou se výsledky druhého opakování. Pokud jsou výsledky druhého opakování mimo toleranci, ale průměry obou zkoušek se neliší o více než 0,5% (popř. 0,2 %), uvede se průměr těchto výsledků. Pokud není možné ani takto najít shodu mezi opakováními, je potřeba výsledky vyřadit, zkontrolovat veškerá zařízení a postupy a začít se zkouškou znova Oznamování výsledků Výsledek zkoušky vlhkosti se zaokrouhluje na jedno desetinné místo a ve výsledku rozboru se uvádí v příslušné rubrice. Na ISTA certifikát (popř. informační protokol na žádost dodavatele) se musí uvést použitá metoda (teplota a trvání zkoušky nebo stanovení ve vlhkoměru). Do Dalších stanovení se dále uvádí: Pokud se ve vzorku vyskytla vyklíčená semena, uvede se prohlášení: V doručeném vzorku pro stanovení vlhkosti byla nalezena vyklíčená semena. Pokud se ve vzorku vyskytla naplesnivělá semena, uvede se prohlášení: V doručeném vzorku pro stanovení vlhkosti byla nalezena naplesnivělá semena. V případě zkoušení obalovaného osiva se uvede toto prohlášení: Doručené osivo bylo obalované a obsah vlhkosti je uveden jako průměr osivového a obalového materiálu. 241

242 Tab. 9 Metody stanovení vlhkosti v sušárně Datum účinnosti: červen 14 Tabulka 9: Metody stanovení vlhkosti v sušárně Základní referenční metodou pro nové druhy je zkoušení při nízké teplotě 103 C po dobu 17 hodin. Metoda nízké nebo vysoké teploty musí být pro jednotlivé druhy použita tak, jak specifikuje tato tabulka: Teplota stanovení* Vysoká teplota (hodiny) * Předsoušení (na požadovanou vlhkost) Český název Latinský název Šrotování (hrubost)* Bavlník Gossypium spp. jemné Nízká - 17% Bér italský Setaria italica ne Vysoká 1 - Bob (viz vikev) Bojínek Phleum spp. ne Vysoká 1 - Brachiaria Brachiaria spp. ne Vysoká 1 - Cenchrus Cenchrus spp. ne Vysoká 1 - Cizrna Cicer arietinum hrubé Vysoká 1 17% Čekanka Cichorium spp. ne Vysoká 1 - Česnek, pažitka, cibule Allium spp. ne Nízká - - Čirok Sorghum spp. jemné Vysoká 2 17% Fazol Phaseolus spp. hrubé Vysoká 1 17% Festulolium x Festulolium (není ISTA) (ne) (Vysoká) (1) - Hadí mord španělský Scorzonera hispanica (Černý kořen) ne Vysoká 1 - Hořčice bílá Sinapis alba Nízká - - ne (Vysoká) (90 min.) Hořčice sareptská Brassica juncea ne Nízká - - Hrách polní Pisum sativum hrubé Vysoká 1 17% Hrachor Lathyrus spp. hrubé Vysoká 1 17% Chloris Chloris gayana ne Vysoká 1 - Chřest lékařský Asparagus officinalis ne Vysoká 1 - Ječmen obecný Hordeum vulgare jemné Vysoká 2 17% Jestřabina východní Galega orientalis ne Vysoká 1 - Jetel Trifolium spp. ne Vysoká 1 - Jílek Lolium spp. Nízká nebo - ne vysoká 2 (1) Kerblík třebule Anthriscus cerefolium ne Vysoká 1 - Kmín kořenný Carum carvi ne Vysoká 1 - Kmín římský Cuminum cyminum ne Vysoká 1 - Komonice Melilotus albus ne Vysoká 1 - Konopí seté Cannabis sativa ne Vysoká 1 - Kopr vonný Anethum graveolens ne Vysoká 1 - Kostřava Festuca spp. ne Vysoká 1 - Kozlíček polníček Valerianella locusta ne Vysoká 1 - Kukuřice setá Zea mays jemné Vysoká 4 17% Len setý Linum usitatissimum Nízká - - ne (Vysoká) (90 min.) Lesknice Phalaris spp. 1 - ne Vysoká Lilek vejcoplodý Solanum melongena ne Nízká - - Lipnice Poa spp. ne Vysoká 1 - Lnička setá Camelina sativa Nízká - - ne (Vysoká) (90 min.) Lubenice obecná (Meloun vodní) Citrullus lanatus hrubé Vysoká 1 17% Lupina žlutá, bílá Lupinus spp. hrubé Vysoká 1 17% 242

243 Tab. 9 Metody stanovení vlhkosti v sušárně Datum účinnosti: červen 14 Teplota Vysoká Šrotování stanovení* teplota Český název Latinský název (hrubost)* (hodiny) * Mák setý Papaver somniferum ne Vysoká 1 - Makroptilium Macroptilium Vysoká 17% atropurpureum hrubé 1 Předsoušení (na požadovanou vlhkost) Medyněk vlnatý Holcus lanatus ne Vysoká 1 - Metlice trsnatá Deschampsia cespitosa ne Vysoká 1 - Miřík celer Apium graveolens ne Vysoká 1 - Mrkev obecná Daucus carota ne Vysoká 1 - Okurka Cucumis spp. ne Vysoká 1 - Oves setý Avena sativa hrubé Vysoká (jemné) 2 17% Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius ne Vysoká 1 - Paprika Capsicum spp. ne Nízká - - Paspal Paspalum spp. ne Vysoká 1 - Pastinák setý Pastinaca sativa ne Vysoká 1 - Petržel zahradní Petroselinum crispum ne Vysoká 1 - Podzemnice olejná Arachis hypogaea řezání Nízká - 17% Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus ne Vysoká 1 - Pohanky obecná Fagopyrum esculentum jemné Vysoká 2 17% Proso seté Panicum miliaceum ne Vysoká 2 - Psárka luční Alopecurus pratensis ne Vysoká 1 - Psineček Agrostis spp. ne Vysoká 1 - Pšenice Triticum spp. jemné Vysoká 2 17% Ptačí noha setá Ornithopus sativus ne Vysoká 1 - Pýr prostřední Elytrigia intermedia ne Vysoká 1 - Rajče jedlé Solanum lycopersicum ne Vysoká 1 - Rýže Oryza sativa jemné Vysoká 2 13% Ředkev setá Raphanus sativus ne Nízká - - Řepa obecná Beta vulgaris ne Vysoká 1 - Řepka, brukev Brassica spp. Nízká - - ne (Vysoká) (90 min.) Řeřicha setá Lepidium sativum ne Vysoká 1 - Salát hlávkový Lactuca sativa ne Vysoká 1 - Sezam indický Sesamum indicum ne Nízká - - Skočec obecný Ricinus communis řezání Nízká - 17% Slunečnice roční Helianthus annuus Nízká - (Světlice barvířská) (Carthamus tinctorius) (Vysoká) - - není ISTA ne (90 min.) Sója luštinatá Glycine max hrubé Nízká - 12% Srha laločnatá Dactylis glomerata ne Vysoká 1 - Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia ne Vysoká 1 - Sveřep Bromus spp. ne Vysoká 1 - Špenát setý Spinacia oleracea ne Vysoká 1 - Štírovník Lotus corniculatus ne Vysoká 1 - Tabák Nicotiniana tabacum ne Vysoká 1 - Tomka vonná Anthoxanthum odoratum ne Vysoká 1 - Tritikále x Triticosecale jemné Vysoká 2 17% Trojštět žlutavý Trisetum flavescens ne Vysoká 1 - Troskut prstnatý Cynodon dactylon ne Vysoká 1 - Tykev Cucurbita spp. ne Vysoká 1 - Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia ne Vysoká 1 - Vikev, bob Vicia spp. hrubé Vysoká 1 17% 243

244 Tab. 9 Metody stanovení vlhkosti v sušárně Datum účinnosti: červen 14 Teplota stanovení* Vysoká teplota (hodiny) * Předsoušení (na požadovanou vlhkost) Český název Latinský název Šrotování (hrubost)* Vojtěška Medicago spp. ne Vysoká 1 - Žito seté Secale cereale jemné Vysoká 2 17% * Hodnoty a údaje uvedené v závorce platí pouze pro tuzemskou akreditaci a nesmí být použity při výkonu zkoušek za účelem vystavení ISTA certifikátů. 244

245 Kap. 10 Stanovení hmotnosti tisíce semen Datum účinnosti: červen Stanovení hmotnosti tisíce semen Předmětem je stanovení hmotnosti tisíce semen u zkoušeného vzorku Přístroje a pomůcky Počítač semen Analytické váhy s přesností na požadovaný počet desetinných míst (viz Tab. 10) 10.2 Výpočet hmotnosti tisíce semen z celého podílu čistých semen Hmotnost tisíce semen (HTS) se stanoví z podílu čistých semen základního zkušebního vzorku. Pro zkoušku se použije celý pracovní vzorek, u kterého se stanoví počet semen a po jejich zvážení na předepsaný počet desetinných míst (viz Tab. 10) se vypočítá hmotnost tisíce semen. Odpočítává se buď na počítači semen nebo ručně. Tab. 10: Vážení vzorku na předepsaný počet desetinných míst, který závisí na hmotnosti zkušebního vzorku. Hmotnost vzorku v gramech Počet desetinných míst méně než až 9, až 99, až 999, a více 0 Výpočet se provede podle vzorce: HTS = 1000 H PS kde H hmotnost podílu čistých semen v g PS počet všech semen v podílu čistých semen HTS hmotnost tisíce semen v g, zaokrouhleno dle Tab. 10. Tato metoda lze použít jak pro potřeby tuzemské certifikace, tak zkoušení ISTA Výpočet hmotnosti tisíce semen ze dvou opakování po 500 semenech Pouze pro potřeby tuzemské certifikace se HTS stanovuje odpočítáním 2 x 500 semen z podílu čistých semen ze základního zkušebního vzorku, která se zváží s přesností na požadovaný počet desetinných míst (viz Tab. 10). Žádá-li se zjištění HTS k charakteristice odrůdy, použije se pouze celých semen. Je-li rozdíl obou stanovení větší než 5% jejich aritmetického průměru u osiva s HTS nad 25 g, nebo větší než 10% u osiva s HTS pod 25 g, musí se zkouška opakovat. Přesahuje-li rozdíl i při druhé zkoušce požadovanou hodnotu přesnosti, vypočítá se HTS ze všech čtyř opakování. 245

246 Kap. 10 Stanovení hmotnosti tisíce semen Datum účinnosti: červen Oznamování výsledků Hmotnost tisíce semen se uvádí ve výsledku rozboru na předepsaný počet desetinných míst (viz Tab. 10), v rubrice další stanovení. Na ISTA certifikát je potřeba uvést, jaká metoda stanovení HTS se zvolila, tj. z celého vzorku Výpočet hmotnosti milionu klíčivých semen Hmotnost milionu klíčivých semen (HMKS) je množství osiva, v němž je obsažen milion klíčivých semen a vypočítá se podle vzorce HMKS = HTS čistota klíčivost Hodnotu čistoty 99,0 % a vyšší lze při výpočtu pominout a HMKS se pak vypočítává podle vzorce HTS 100 HMKS = klíčivost Vypočtená HMKS se zaokrouhlí na jedno desetinné místo a na certifikátu se uvádí v rubrice Další stanovení. 246

247 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen Zkoušení obalovaného osiva Obalování osiva je zvláštní úprava semen (např. pro přesný výsev), která vyžaduje stanovovat některé semenářské hodnoty odlišným způsobem než u osiva neobalovaného. K obalování se používá obalovací hmota často s přídavkem pesticidů, barviv apod. Semena jsou upravována jako samostatné jednotky pelety nebo jsou rozmísťována na pásy či rohože. Cílem zkoušky je získat reprodukovatelné výsledky zkoušek semenářské hodnoty osiva, a to takovými postupy, které jsou odlišné od postupů používaných v kapitole Definice Peletované osivo Jednotky převážně kulovitého tvaru pelety, vyrobené pro přesný výsev, obsahující obvykle jedno semeno, jehož velikost a tvar nejsou viditelné. Peleta může obsahovat kromě peletovacího materiálu pesticidy, barviva nebo jiná aditiva Inkrustované osivo Jednotky, které si ponechávají tvar semen, ale velikost a hmotnost mají změněnou. Inkrustovací materiál může obsahovat pesticidy, barviva nebo jiná aditiva Granulované osivo Jednotky převážně válcovitého tvaru, které mohou obsahovat více než jedno semeno. Granule může kromě granulovací hmoty obsahovat dále pesticidy, barviva nebo jiná aditiva Osivové pásy Úzké pruhy rozložitelného materiálu (např. papír), v němž jsou semena rozmístěna nahodile, po skupinách nebo v jedné řadě Osivové rohože Široké archy z rozložitelného materiálu (např. papíru), na němž jsou semena rozmístěna v řadách, ve skupinách nebo nahodile po celém povrchu rohože Ošetřené osivo Termín ošetřené osivo se používá pro označení partií osiva, které byly: - ošetřeny pesticidy, hormony nebo jinými aditivy (př. mořené osivo) - ošetřeny biologickými produkty, zahrnujícími mikroorganismy - vystaveny procesu sušení nebo máčení - vystaveny formě energie zahrnující teplo, záření, magnetismus nebo elektřinu Osivo ošetřené pesticidy, barvivy nebo jinými aditivy nezpůsobuje významnou změnu tvaru, velikosti ani hmotnosti ve srovnání s osivem neošetřeným. Ošetřené osivo je zkoušeno v souladu s metodami uvedenými v ostatních kapitolách. 247

248 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen Přístroje a pomůcky Dělidla Pinzeta Stěrka (špachtle) Tácek nebo miska určený pro rozbory kulatých semen Analytické váhy s přesností na dvě a čtyři desetinná místa Bonnské prosévadlo s přerušovaným chodem Přístroj na odpočítávání semen Přístroje a zařízení k nakličování semen Misky pro napočítávání semen Misky k nakličování semen 11.3 Vzorkování Velikost partie a laboratorního vzorku Hmotnost partie osiva musí odpovídat nejvyšší povolené hmotnosti podle tabulky 2.1 v kap. 2, případně může být maximálně o 5% vyšší. Nejvyšší počet semen, který může obsahovat partie inkrustovaného, granulovaného nebo peletovaného osiva, popřípadě osivových pásů nebo rohoží je (tj jednotek po semenech), s výjimkou případu, kdy hmotnost partie včetně obalovací hmoty nepřesahuje kg ( kg + 5%). Je-li velikost partie vyjádřena v jednotkách, musí být celková hmotnost partie uvedena na certifikátu Intenzita vzorkování Intenzitu odběru vzorků z partie peletovaného osiva stanoví kap. 2. Vzorkování z osivových pásů se provádí tak, že se náhodně odebírají balíčky nebo kusy pásů v souladu s tab. 1 a 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 61/11 Sb. Balíčky nebo pásy, které obsahují nejvýše semen ( jednotek po semenech), se mohou slučovat do jedné základní jednotky a považují se za jeden obal Laboratorní vzorek Hmotnost laboratorního vzorku musí být taková, aby vzorek obsahoval nejméně takový počet semen, který uvádí sloupec 2 tabulky 11.1, část A a část B. Není-li požadovaná zkouška stanovení jiných rostlinných druhů nebo velikostní třídění, zkušební vzorek může obsahovat počet semen uvedených v tab. 11.1, část A, B, sloupec 3 pro zkoušku čistoty. Zkouší-li se menší vzorek, v certifikátu se uvede prohlášení: Poskytnutý vzorek obsahoval pouze.. pelet a není v souladu s metodami pro zkoušení osiv Odběr a odeslání vzorku Vzorek obalovaného osiva zpravidla obsahuje méně semen než by obsahoval stejný druh neobalovaného osiva, proto je třeba dbát na to, aby odebraný vzorek skutečně představoval reprezentativní část partie. Je nezbytné dát pozor na to, aby se v průběhu odběru, přípravy a transportu vzorku zabránilo poškození obalového materiálu nebo osivových pásů/rohoží. Obalované osivo by mělo být doručeno ve vhodném obalu. 248

249 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen Příprava zkušebního vzorku Vzorky se připravují podle některého z postupů popsaných v kapitole 2. s vyloučením centrifugálního dělidla. Výška pádu pelet však nesmí být vyšší než 250 mm. U osivových pásů a rohoží se odebírá náhodně tolik kusů, aby byl k dispozici dostatek semen pro zkoušku Minimální hmotnost zkušebního vzorku Hmotnost zkušebního vzorku musí být taková, aby vzorek obsahoval nejméně takový počet semen, který uvádí sloupec 3 tabulky 11.1, část A a část B. Zkouší-li se menší vzorek, v certifikátu se uvede prohlášení: Zkoušený vzorek obsahoval pouze.. pelet a není v souladu s metodami pro zkoušení osiv. Tab. 11.1, Část A: Velikost vzorků obalovaných osiv podle počtu pelet Zkouška Laboratorní vzorek ne méně než Zkušební vzorek ne méně než Zkouška čistoty (včetně ověření druhu) pelet pelet HTS pelet Podíl čistých pelet Zkouška klíčivosti pelet 400 pelet Stanovení jiných rostlinných druhů pelet pelet Stanovení jiných rostlinných druhů (inkrustované pelet pelet a granulované osivo) Sítové třídění pelet pelet Tab. 11.1, Část B: Velikost vzorků z osivových pásů Zkouška Laboratorní vzorek ne méně než Zkušební vzorek ne méně než Ověření druhu 300 semen 100 semen Zkouška klíčivosti semen 400 semen Zkouška čistoty (je-li požadována) semen semen Stanovení jiných rostlinných druhů semen semen 11.4 Zkouška čistoty Rozbor čistoty, jak je popsán v kapitole 3., není povinný u peletovaných semen a semen v páskách nebo rohožích, ale je možné ho provést na žádost dodavatele vzorku. Tento postup popisují následující odstavce. U peletovaných osiv se běžně provádí zkouška čistoty upravená pro peletované osivo. Hmotnost základního zkušebního vzorku musí odpovídat hmotnosti stanovené ve sloupci 3 tabulky 11.1, část A. Zkouška se může provést z celého zkušebního vzorku nebo je ho možné rozdělit na dva dílčí vzorky, z nichž každý je připraven samostatně. Celý zkušební vzorek (nebo každý dílčí vzorek) se zváží na minimální počet desetinných míst (viz kap. 3). Tato hmotnost je nezbytná pro výpočet procentického zastoupení jednotlivých podílů ve vzorku Zkouška čistoty peletovaných semen Zkušební vzorek se rozděluje na tři podíly: čisté pelety, semena depeletovaná a na neškodné nečistoty. Výsledek se uvádí v procentech hmotnosti. 249

250 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen 14 Veškeré jiné rostlinné druhy a neškodné nečistoty je třeba identifikovat a uvést v procentech hmotnosti K čistým peletám patří: nepoškozené pelety bez ohledu na to, zda obsahují semeno; polámané a poškozené pelety, jestliže je více než polovina povrchu semen pokryta obalovací hmotou, pokud není zřejmé, že je peleta prázdná nebo že obsahuje semeno jiného druhu; K depeletovaným semenům patří: volná semena všech druhů; polámané pelety se semeny jiného druhu; poškozené pelety, které jsou pokryty peletovací hmotou jen na polovině povrchu a je zřejmé, že náleží ke zkoušenému druhu; K neškodným nečistotám patří: volná obalovací hmota; polámané pelety, pokud je zřejmé, že neobsahují semeno; všechny ostatní složky neškodných nečistot (viz kap.3) Ověřování druhu Je třeba zjistit, zda peletované osivo náleží botanickému druhu, který stanovil zasilatel vzorku. Proto se musí povinně odstranit peletizační materiál ze 100 pelet odebraných z frakce čistých pelet v rámci zkoušky čistoty. Peletizační materiál se může opláchnout nebo odstranit v suchém stavu. Obdobně se musí odstranit z pásů nebo rohoží 100 semen. Každé semeno se posoudí, zda náleží ke zkoušenému druhu Zkouška čistoty depeletovaných semen a semen získaných z osivových pásů nebo rohoží Zkouška se provádí pouze na žádost dodavatele vzorku. Jejím cílem je stanovení počtu semen jiných rostlinných druhů. Pro zkoušku čistoty se semeny zbavenými peletovacího materiálu na žádost dodavatele se depeletuje základní zkušební vzorek, obsahující nejméně pelet a to potřásáním na sítech s jemnými oky ponořenými ve vodě. Doporučují se síta s velikostí ok 1,00 mm a 0,5 mm. Peletovací materiál se rozpustí ve vodě, osivo se suší přes noc na filtračním papíře a dosouší se v horkovzdušné sušárně při teplotě předepsané v Kapitole 9 pro zkoušený druh. Po usušení se musí materiál podrobit rozboru čistoty v souladu se Kapitolou 3. Jednotlivé podíly (čistá semena, semena jiných rostlinných druhů a neškodné nečistoty) se ve zprávě uvádějí jako procentické podíly z celkové hmotnosti, přičemž se nebere v úvahu peletovací materiál. Pouze na žádost dodavatele vzorku se samostatně uvede údaj o procentickém podílu peletovacího materiálu. Při zkoušce čistoty u semen odebraných z osivových pásů nebo rohoží se postupuje podle povahy materiálu pásů nebo rohože. papír - materiál se ze zkušebního vzorku opatrně oddělí a sloupne vodorozpustný materiál - máčí se tak dlouho, až se semena uvolní. Jsou-li v páskách peletovaná semena, je třeba se řídit postupem předcházejícího odstavce. Navlhčená semena se musí usušit a uvolněný osivový materiál se podrobí zkoušce čistoty, tak jak je uvedeno výše. Jednotlivé podíly (čistá semena, semena jiných rostlinných druhů a neškodné nečistoty) se ve zprávě uvádějí jako procentické podíly z celkové hmotnosti, přičemž se nebere v úvahu materiál pásků. 250

251 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen 14 Výsledky těchto zkoušek se na certifikátu uvádějí v rubrice Jiná stanovení a je nutno uvést dodatek s vyloučením hmotnosti... materiálu Výpočet a vyjadřování výsledků Procentické podíly se počítají ze součtu hmotností jednotlivých podílů, nikoli z původní hmotnosti pracovního vzorku, a počítají se na jedno desetinné místo. Součet hmotností všech podílů se musí porovnat s původní hmotností, aby se zjistilo, zda nedošlo ke ztrátě materiálu nebo k jiné chybě. Procentický podíl semen jakéhokoli nepeletizovaného botanického druhu nebo jakéhokoli druhu inertního materiálu se nemusí počítat, vyjma případu, že se to požaduje podle Kapitoly 3, článku 3.6. Pokud se provádí zkouška se dvěma polovičními pracovními vzorky, nesmí rozdíl překročit toleranci mezi opakovanými rozbory, tak jak je uvedena v Kapitole 15, Tabulka 3.1, sloupec 3 nebo 4. Jestliže rozdíl překročí toleranci, zkouška se opakuje a dále se postupuje podle Kapitoly 3, článku Podávání výsledků Výsledek rozboru čistoty obalovaného osiva musí být uveden následovně: - za jménem zkoušeného druhu musí být jasně uvedeno peletované osivo, inkrustované osivo, granulované osivo, osivové pásy nebo osivové rohože. - výsledek se uvádí na jedno desetinné místo a součet procentických podílů všech složek musí být 100 %. Podíly menší než 0,05 % se uvádějí jako stopy. - procentické podíly čistých pelet, depeletovaného osiva a neškodných nečistot se uvádí na certifikátu pro rozbor osiva v rubrikách, které jsou určeny pro zkoušky čistoty s nepeletovaným osivem. - název a počet semen každého botanického druhu nalezeného při zkoušení 100 semen z odstraněných pelet, pásek nebo rohoží se uvádí na certifikátu pro rozbor osiva v rubrice Další stanovení. Na žádost mohou být v rubrice Další stanovení uvedeny tyto informace: - čistota depeletovaných semen. Jednotlivé podíly (čisté pelety, depeletované osivo a neškodné nečistoty) mohou být uvedeny jako procento z celkové hmotnosti, přičemž se nebere v úvahu peletovací materiál. - procentický podíl peletovacího materiálu je uveden samostatně pouze na žádost. Výsledky těchto zkoušek se uvádí s dodatkem: s vyloučením hmotnosti...materiálu. - čistota semen získaných z osivových pásů nebo rohoží. Jednotlivé podíly (čisté pelety, depeletované osivo a neškodné nečistoty) mohou být uvedeny jako procento z celkové hmotnosti, přičemž se nebere v úvahu materiál pásků. Výsledky těchto zkoušek se uvádí s dodatkem: s vyloučením hmotnosti...materiálu Stanovení jiných rostlinných druhů Určení jiných rostlinných druhů ve vzorku se provádí pouze na žádost dodavatele. Výsledek se vyjádří jako počet nalezených semen v hmotnosti vzorku. Přibližný počet zkoušených pelet, délka osivových pásů nebo rozloha rohoží musí být uvedena na protokolu Postup Zkušební vzorek by neměl být menší než hmotnost uvedená ve sloupci 3 tab. 11.1, část A a část B. Zkušební vzorek pelet může být rozdělen do dvou dílčích vzorků. Obalový materiál a/nebo materiál pásků se odstraní podle postupu uvedeného v , v tomto případě sušení není povinné. Ve zkušebním vzorku se buď hledají semena všech jiných rostlinných druhů nebo pouze těch druhů, jež určí dodavatel. 251

252 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen Výpočet a vyjadřování výsledků Výsledek se vyjadřuje jako počet semen, která náleží k dodavatelem deklarovanému botanickému druhu a která byla nalezena ve skutečné hmotnosti a přibližném počtu zkoumaných peletovaných semen a u osivových pásů počtu semen v délce zkoumané pásky (nebo na ploše rohožky). Na žádost je možné provést i přepočet na jednotku hmotnosti, délky nebo plochy (např. na kilogram, na metr nebo na metr čtvereční). Aby se zjistilo, zda se statisticky významně neliší dvě stanovení provedená na téže stanici nebo na různých stanicích, použije se Tabulka 4.1. v Kapitole 15. Oba srovnávané vzorky musí mít přibližně stejnou hmotnost, délku či plochu Podávání výsledků Výsledek zkoušení jiných rostlinných druhů obalovaného osiva musí být uveden následovně: - za jménem zkoušeného druhu musí být jasně uvedeno peletované osivo, inkrustované osivo, granulované osivo, osivové pásy nebo osivové rohože. - v Dalších stanoveních se uvede skutečná hmotnost a přibližný počet peletovaných semen, délka pásu nebo plocha rohožky, které jsou předmětem zkoušení, botanický název a počet semen každého druhu, který byl v této hmotnosti, délce nebo ploše hledán a nalezen. Výsledek se může navíc vyjádřit i jiným způsobem (např. počet semen na kilogram, na metr nebo na metr čtvereční) Zkouška klíčivosti Cílem zkoušky je stanovení procenta normálních klíčenců v souladu s Kapitolou 5, článkem zkoušeného druhu osiva. Zkouška se provádí z podílu čistých pelet nebo přímo z pásu či rohože. Na žádost dodavatele nebo jako kontrola zkoušky s peletami nebo páskami se může provést dodatečná zkouška klíčivosti s frakcí čistých semen vyňatých z pelet, pásů nebo rohoží. Obalový materiál je třeba odstranit takovým způsobem, aby nebyla nepříznivě ovlivněna schopnost semen klíčit Substráty vhodné ke klíčení Pro zkoušení peletovaného osiva se doporučuje skládaný filtrační papír o hmotnosti g/m 2 a s nasakovací schopností %. Skládané filtrační papíry se obalí krycími pruhy o hmotnosti 70 g/m 2 a s nasakovací schopností %. Osivové pásy a rohože se vkládají mezi filtrační papír. Je možné použít i svisle postavených roliček z filtračního papíru. Kromě filtračního papíru jsou přípustnými substráty rovněž písek a v určitých situacích zemina Vlhkost a provzdušnění Přísun vody může být různý podle peletovacího materiálu a podle druhu osiva. Může se měnit tak, aby se dosáhlo optimálních podmínek pro klíčení. Ulpí-li peletovací materiál na dělohách, mohou se klíčenci v době 1. vybírání opatrně postříkat vodou Přístrojové vybavení Měly by se používat takové typy přístrojů pro klíčení a takové počítací zařízení, jak je uvedeno v Kapitole

253 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen Postup Zkouška klíčivosti s peletovanými semeny se provádí s peletami z podílu čistých pelet získanými při zkoušce čistoty. Pelety se musí umístit na substrát v tom stavu, v jakém byly doručeny do laboratoře (např. bez oplachování nebo nasáknutí). Zkouška klíčivosti s osivovými pásy nebo rohožemi se provádí bez odstranění semen z materiálu pásky nebo rohože, neprovádí se žádné předběžné ošetření Pracovní vzorek Čisté pelety se musí dobře promíchat a náhodně se odpočítá 400 pelet ve 4 opakováních po 100 semenech. Pracovní vzorek z pásek s osivem se musí sestávat z náhodně odebraných kousků pásky, tak aby se vytvořila čtyři opakování, z nichž každé bude obsahovat alespoň 100 semen Zkušební podmínky Používají se metody, substráty, teploty, světelné podmínky a speciální opatření, tak jak jsou popsány v Kapitole 5 a předepsány pro určité druhy v Tabulce 5. Pokud substráty uvedené v Tab. 5 nedávají dobré výsledky, pro peletované osivo se použije skládaný filtrační papír a pro osivové pásy a rohože se použije metoda vkládání mezi filtrační papíry, případně roličky filtračního papíru Speciální ošetření za účelem odstraněné dormance Zůstanou-li na konci stanovené doby na lůžku čerstvá, nevyklíčená semena, je možné provést nový (opakovaný) test za použití jednoho ze speciálních ošetření uvedených v Tabulce Délka trvání zkoušky Dobu zkoušky klíčivosti je možné prodloužit přes předepsaný časový úsek uvedený v Kapitole 5. Pomalé klíčení může znamenat, že podmínky při zkoušce nejsou optimální. Jako kontrola se může provést zkouška klíčivosti se semeny zbavenými obalového materiálu Hodnocení Hodnocení klíčenců musí být v souladu s Kapitolou 5. Na peletu se pohlíží jako na vyklíčenou, pokud vytvoří nejméně jednoho normálního klíčence druhu, který stanovil zasilatel. Větší výskyt vadných klíčenců může být způsoben obalovacím materiálem, zkouška klíčivosti se musí opakovat v zemině v souladu s kapitolou 5, článkem 5.6. Klíčenci, kteří nenáleží zkoušenému druhu, ačkoliv splňují definici normálního klíčence pro svůj druh, se nezahrnují do procenta normálních klíčenců. Jejich počet se musí uvést odděleně Struktury s větším počtem semen víceklíčkové osivo V peletách, páskách nebo rohožích se mohou vyskytovat semena, která obsahují větší počet klíčků, anebo se v jedné peletě může nacházet více semen. V těchto případech se víceklíčkové struktury posuzují jako samostatná semena. Výsledek zkoušky vyjadřuje procentický podíl struktur nebo pelet, z nichž vyrostl nejméně jeden normální klíčenec. Spočítají se pelety nebo semena na pásce, z nichž vyrostly dva nebo více takových semenáčků a zaznamená se jejich počet. Při zkoušce peletovaného osiva na jednoklíčkovost se stanoví ve zkoušce klíčivosti počty pelet, z nichž vyrostl buď jeden, dva nebo více než dva normální semenáčky a vyjádří se jako procento celkového počtu pelet, které vytvořily alespoň jeden normální semenáček Výpočet a vyjadřování výsledků Výsledky se vyjadřují jako procentický podíl podle počtu jedinců. U osivových pásů nebo rohoží se navíc změří a poznamená celková délka pásu nebo plocha rohožky užité ve zkoušce klíčivosti a zaznamená se celkový počet normálních klíčenců. Z těchto údajů se vypočítá počet normálních klíčenců na metr (nebo metr čtvereční). 253

254 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen Podávání výsledků Výsledek zkoušky klíčivosti obalovaného osiva musí být uveden následovně: - za jménem zkoušeného druhu musí být jasně uvedeno peletované osivo, inkrustované osivo, granulované osivo, osivové pásy nebo osivové rohože. - procento pelet nebo počet semen na pásech a rohožích, z nichž vyrostly normální a vadní klíčenci a dále pelety nebo semena, z nichž nevyrostli žádní klíčenci. - uvede se doba trvání testu V Dalších stanoveních se musí dále: - uvést metoda použitá pro zkoušku klíčivosti - uvést u osivových pásů nebo rohoží počet normálních klíčenců na metr pásky nebo na metr čtvereční rohožky. Klíčenci, kteří evidentně nepřísluší k druhu, který uvedl dodavatel, ačkoli jinak splňují definici normálního klíčence, se nezahrnují do výsledku klíčivosti, ale jejich počet je uveden samostatně Test životaschopnosti (TTC) Obecné principy a používaná činidla jsou stejná, jak uvádí Kap Postup Osivové jednotky (peletky, inkrustované a granulované osivo): Čtyři opakování po 100 semenech se opláchnou ve vodě, aby došlo k odstranění obalového materiálu. V závislosti na konzistenci obalového materiálu může být nezbytné namočená semena občas promíchat nebo protřepat, aby došlo k uvolnění semena z obalového materiálu. Doba máčení by neměla být delší, než je uvedeno v Tab. 6 v Kap. 6 u doby předběžného vlhčení. Počet semen nalezených v každém opakování sta osivových jednotek musí být vyjádřen jako průměr ze všech čtyř opakování. Je-li víc než 100 semen v každém opakování osivových jednotek, pro samotnou zkoušku TTC se použije pouze 100 semen. Osivové jednotky bez semene (např. prázdná peletka) se považují za neživotné semeno. Další postup s omytým osivem zbaveným obalového materiálu pokračuje v souladu s Tab. 6 v Kap. 6. Uplynula-li již doba určená pro předběžné vlhčení, pokračuje se přípravou před barvením. Osivové pásy: Počet semen na metr musí být určen a oznámen. Pro provedení testu je nezbytné vyjmout 400 semen z pásu a poté se postupuje shodně s metodami uvedenými v Tab. 6 v Kap. 6. Osivové rohože: Počet semen na metr musí být určen a oznámen (u větších rohoží počet semen na metr čtvereční). Pro provedení testu je nezbytné vyjmout 400 semen z rohože a poté se postupuje shodně s metodami uvedenými v Tab. 6 v Kap Výpočet a vyjadřování výsledků Shodně s Kap Podávání výsledků Výsledek zkoušky TTC obalovaného osiva musí být uveden následovně: - za jménem zkoušeného druhu musí být jasně uvedeno peletované osivo, inkrustované osivo, granulované osivo, osivové pásy nebo osivové rohože. V Dalších stanoveních se musí dále: - uvést: Počet semen obsažených ve sto peletkách (nebo inkrustovaném a granulovaném osivu) ; 254

255 Kap. 11 Zkoušení obalovaného osiva Datum účinnosti: červen 14 - uvést: Počet semen obsažených v jednom metru osivového pásu ; - uvést: Počet semen obsažených v jednom metru/metru čtverečním osivové rohože ; - uvést: Tetrazoliový test:... % semen bylo životných ; - v případě jakýchkoli odchylek od postupu uvedeného v Tab.6, uvést příslušné odchylky. Jediné povolené odchylky od postupů uvedených v Tab. 6 se týkající doby předběžného vlhčení, koncentrace TTC roztoku, teploty a doby barvení (viz Kap. 6.3). - pokud se zkouší jednotlivá semena na konci zkoušky klíčivosti, uvádí se výsledek v souladu s článkem 5.8. U rodů Fabaceae, kde se vyskytují tvrdá semena, je třeba uvést pouze jeden z následujících údajů: (v případě, že se procento životaschopnosti tvrdých semen neurčuje) Tetrazoliový test: životaschopná semena... %, tvrdá semena... %. ; (v případě, že se procento životaschopnosti tvrdých semen určuje) Tetrazoliový test: životaschopná semena... %, v procentu životaschopných semen je zahrnuto... % tvrdých semen Stanovení hmotnosti tisíce pelet a velikostní třídění Stanovení hmotnosti tisíce pelet nebo velikostní třídění může být nezbytné kvůli technickým požadavkům na přesné setí do řádků. Cílem je stanovit hmotnost tisíce pelet nebo velikostní třídění vzorku Přístrojové vybavení Počítadlo semen Bonnské prosévadlo Sada sít s kruhovými otvory Postup Při zkoušce hmotnosti tisíce pelet se postupuje podle Kapitoly 10. Za účelem stanovení hmotnosti tisíce pelet se zjistí počet pelet ve zváženém množství čistých pelet a vypočítá se hmotnost tisíce pelet. Laboratorní vzorek pro velikostní třídění by měl být do laboratoře dodán ve vzduchotěsném obalu a vzorek by měl vážit alespoň 250 g. Z laboratorního vzorku se připraví dva zkušební vzorky o hmotnosti 50 g (± 5g). Vzorek se prosévá jednu minutu. Může být použito Bonnské prosévadlo s přerušovaným chodem. Přesáté podíly se zváží na dvě desetinná místa. Hmotnost jednotlivých frakcí je vyjádřena jako procento celkové hmotnosti (zaokrouhleno na jedno desetinné místo). Pokud se výsledná procenta obou opakování neliší více než o 1,5 %, z obou výsledků se vypočítá aritmetický průměr, který je konečným výsledkem zkoušky. Je-li rozdíl mezi opakováními vetší než 1,5 %, musí se analyzovat další 50g vzorek (v případě potřeby i čtvrtý vzorek) Podávání výsledků Výsledky stanovení hmotnosti tisíce pelet a velikostního třídění se uvádí v Dalším stanovení. Výsledky pro stanovení hmotnosti tisíce semen se uvádějí shodně s Kap. 10. Výsledky pro velikostní třídění se uvádějí shodně s Kap

256 Kap. 12 Zjišťování živočišných škůdců Datum účinnosti: červen Zjišťování živočišných škůdců Podle požadavků vyhlášky č. 129/12 Sb. nesmí osivo obsahovat živé škůdce s výjimkou některých, pro něž je stanoven maximální výskyt Přístroje a pomůcky Mikroskop Binokulární stereolupa Lupa Petriho misky Plastové misky Podložní a krycí skla Preparační jehly Lahvičky s lihem Štětečky, síta 12.2 Laboratorní postupy pro jednotlivé škůdce Háďátka - hlavní rozlišovací znaky Rod Délka těla v mm Hlavní znak Anguina 1,5 3,8 Stilet krátký (8-15μm), ezofág, krátký a masívní tlusté tělo téměř vyplněné ováriemi, štíhlejší, ocas s burzou Ditylenchus 0,8 2,0 Štíhlé tělo, krátký stilet (10-13 μm), ezofág se středním bulbusem, vulva vzadu, 1 ovárium Háďátko pšeničné Háďátko psinečkové Háďátko zhoubné Háďátko pšeničné - Anguina tritici v osivu pšenice Hálky háďátka pšeničného jsou menší než normální obilky, různého tvaru, tmavé až černé, na průřezu výrazně bílé. Jejich výskyt v osivu bývá ojedinělý. Podezřelá zrna vybraná při zkoušce čistoty se rozříznou a obsah se promísí s kapkou vody na podložním sklíčku. Mikroskopuje se při 60ti násobném zvětšení. Za napadená se považují jen semena s živými háďátky. 256

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno. I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA,

II. N á v r h VYHLÁŠKA, II. N á v r h VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství

Více

Pracovní verze. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam

Pracovní verze. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam Pracovní verze Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2010, kterou se stanoví druhový seznam Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2003L0091 CS 11.12.2013 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

Text části článku 12 Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemědělství a výživu (autorizovaný překlad)

Text části článku 12 Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemědělství a výživu (autorizovaný překlad) Dokumenty vztahující se k Dohodě o poskytování vzorků genetických zdrojů rostlin pro výživu a zemědělství Text části článku 12 Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemědělství a výživu

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno. Informace

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno. Informace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví, Hroznová 2, 656 06 Brno Informace o požadavcích na termín podání žádosti o registraci odrůdy a na termín, místo dodání, množství

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

c. 320/2007 Sb. a vyhlasky c. 11/2009 Sb., se meni takto:

c. 320/2007 Sb. a vyhlasky c. 11/2009 Sb., se meni takto: Strana 7206 Sbirka zakonu c. 446 1 2009 Castka 142 446 VYHLASKA ze dne 10. prosince 2009, kterou se meni vyhlaska c. 449/2006 Sb., o stanoveni metodik zkousek odlisnosti, uniformity, stalosti a uzitne

Více

Technologické pěstební postupy. Letničky, dvouletky, balkonové rostliny

Technologické pěstební postupy. Letničky, dvouletky, balkonové rostliny Technologické pěstební postupy Letničky, dvouletky, balkonové rostliny Letničky pravé, nepravé termín prodeje květen - červen jednorázové hrnkové květiny: březen - listopad předpěstované z časných výsevů

Více

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona.

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona. Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví výčet metodik zkoušek ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty, prováděných Ústavem v řízení o registraci odrůdy Ministerstvo

Více

Užitkové rostliny V. Vít Grulich

Užitkové rostliny V. Vít Grulich Užitkové rostliny V Vít Grulich Zelenina Zdroj vitamínů a minerálních látek Sacharidy, bílkoviny, tuky Záleží na možnostech přepravy Aizoaceae Tetragonia expansa novozélandský špenát Jednoletá bylina Původ:

Více

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2006 Sb. Část I Přehled druhů Český název Latinský název Artyčok Cynara cardunculus L. Bob zahradní Vicia faba L. (partim)

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2013 1 Obsah: Úvod...1 Bylinné směsi...3 NATURGARDEN rozkvetlá louka... 4 KLASIK travobylinná louka klasická.... 5 PAPRSEK travobylinná směs do sucha... 6 POTŮČEK travobylinná

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Certifikace osiva laboratorní metodika

Certifikace osiva laboratorní metodika Certifikace osiva laboratorní metodika B c. H a n a P o t y š o v á k v ě t e n 2 0 1 2 Příjem vzorku kontrola: shodnost údajů na vzorkovnici a žádosti o uznání, požadavky, hmotnost vzorku evidence: vzorky

Více

Tradiční okrasné byliny a dřeviny na českém venkově

Tradiční okrasné byliny a dřeviny na českém venkově Tradiční okrasné byliny a dřeviny na českém venkově Adam Baroš Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice Historie používání a výskytu okrasných dřevin na venkově

Více

kapitola 12 - tabulková část

kapitola 12 - tabulková část 1200 00 00 00/80 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY 1201 00 00 00/80 Sójové boby, též drcené 1201 10 00 00/80 - Semena - 0 N4,F7

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

rok povolení Andělika lékařská Archangelica officinalis Jizerka 1952

rok povolení Andělika lékařská Archangelica officinalis Jizerka 1952 Errata s. 49 chybně: Troubko oprava: Troubsko Tabulka 8 chybně: Andělika lékařská Archangelica officinalis Jizerka 1952 Divizna velkokvětá Verbascum densiflorum Bertol Zlata 1952 Fenykl Foeniculum vulgare

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 139/12 Úřední věstník Evropské unie 25.5.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných

Více

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin ÚKZÚZ Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin (Metodika zkoušení zdravotního stavu osiva) Ing. Jitka hadová 2006 OBSAH Předmluva 4 Legislativa platná při hodnocení zdravotního

Více

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav

Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Rozlišování semen jednotlivých druhů trav Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Bojínek luční Phleum pratense L obilka vejčitého tvaru bez střední rýhy, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadává

Více

Užitkové rostliny. Vít Grulich

Užitkové rostliny. Vít Grulich Užitkové rostliny Vít Grulich Užitkové rostliny Provázejí člověka od prehistorie Zprvu sběračství Potrava Farmaka Magické rostliny Později přechod k záměrnému pěstování Organizace zemědělství vedla ke

Více

Název příspěvku: Autor:

Název příspěvku: Autor: Posílení spolupráce p mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Název příspěvku: Autor: aminokyselin, hnojiv, krmiv, osiv, půdy, rostlin, tuku a vody

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Vzorkování. Kontrola dělideld. Ing. Radka Marie Šašková

Vzorkování. Kontrola dělideld. Ing. Radka Marie Šašková Vzorkování Dělení vzorku Kontrola dělideld Ing. Radka Marie Šašková Vzorkování Reprezentativní vzorek dostate laboratorní zkoušen ení Dílčí vzorek (primárn rní) Souhrnný vzorek Laboratorní vzorek Rezervní

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

Petržel zahradní. Pažitka pobřežní. Česneková tráva" Bazalka pravá 71 STRANA STRANA STRANA STRANA 60

Petržel zahradní. Pažitka pobřežní. Česneková tráva Bazalka pravá 71 STRANA STRANA STRANA STRANA 60 2 OBSAH PŘEHLED BYLINEK V KOSTCE 71 STRANA 40 71 STRANA 48 71 STRANA 54 71 STRANA 60 (Ocimum basilicum) (Petroselinum crispum) (Allium schoenoprasum) (Tulbaghia violacea) Bazalka pravá Petržel zahradní

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2015 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 6 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 6 1.3.

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, 656 06 Brno Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol Tel.: 543 548 211

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav zahradní a krajinářské architektury

Mendelova univerzita v Brně. Ústav zahradní a krajinářské architektury Mendelova univerzita v Brně Ústav zahradní a krajinářské architektury Vedoucí ústavu: Vedoucí práce: Vypracoval: prof. Ing. Jiří Damec, CSc. Ing. arch. Dagmar Bowyerová Martin Pařízek Možnosti zahradně

Více

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství

Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko. Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Šlechtitelský program VÚP a ZV Troubsko Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství Jan Pelikán Daniela Knotová Simona Raab Carthamus tinctorius L. SABINA Netradiční

Více

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v

Více

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo Trvalky = pereny Druhy nedřevnatějící í (byliny), vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na stanovišti více jak 3 roky. Každý rok opakovaně kvetou a tvoří

Více

Dotace navrhované změny od roku 2016

Dotace navrhované změny od roku 2016 Kokory, 08.12.2015 Dotace navrhované změny od roku 2016 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Dotace na

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Únor 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Přehled výchozích podkladů... 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku (současný

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Hradec Králové Ing. Jiří Hakauf Ing. Barbora Dobiášová

Hradec Králové Ing. Jiří Hakauf Ing. Barbora Dobiášová Hradec Králové 2012 Ing. Jiří Hakauf Ing. Barbora Dobiášová Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin ve znění pozdějších předpisů 7, 17 Vyhláška č. 61/2011 Sb., kterou

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

2 ROZDĚLENÍ POTRAVIN 10 2.1 SACHARIDOVÉ POTRAVINY 10 2.2 FUNKČNÍ POTRAVINY 10 2.2.1 Přehled funkčních přísad 11

2 ROZDĚLENÍ POTRAVIN 10 2.1 SACHARIDOVÉ POTRAVINY 10 2.2 FUNKČNÍ POTRAVINY 10 2.2.1 Přehled funkčních přísad 11 1 ÚVOD... 9 2 ROZDĚLENÍ POTRAVIN 10 2.1 SACHARIDOVÉ POTRAVINY 10 2.2 FUNKČNÍ POTRAVINY 10 2.2.1 Přehled funkčních přísad 11 3 VÝROBA ROSTLINNÝCH POTRAVIN 12 3.1 ROZDÍLY MEZI EKOLOGICKÝM A KONVENČNÍM ZEMĚDĚLSTVÍM

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Za podmínky minimálních požadavků

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

LETNIČKY A DVOULETKY

LETNIČKY A DVOULETKY LETNIČKY A DVOULETKY Původ a nároky suché oblasti pouští a polopouští Afriky, Asie, Austrálie, Ameriky a střední Evropy náročné na intenzitu slunečního záření a v počátcích svého vývinu i na vodu do polostínu

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

Minimální odběr. Cena. Cena TOP SERIE. (Kč) sáčku. skupina. Cenová. semen (g/s) Váha /počet. Obj. čís. Objednáváme ks STANDARDNÍ SERIE

Minimální odběr. Cena. Cena TOP SERIE. (Kč) sáčku. skupina. Cenová. semen (g/s) Váha /počet. Obj. čís. Objednáváme ks STANDARDNÍ SERIE SEVA - SEED spol. s r.o. Valtice Mikulovská 366 U ledáren 55 Prostějovská 18 691 42 Valtice 147 00 Praha 4 - Braník 798 21 Bedihošť Tel./Fax: 519352788 Tel./Fax: 244462037 Tel./Fax: 582369510 E-mail: osivo@quick.cz

Více

Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. Pěstitelství Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 4 Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny Zdravotní

Více

LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY A ZÁKLADY FYTOTERAPIE

LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY A ZÁKLADY FYTOTERAPIE Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY A ZÁKLADY FYTOTERAPIE Ing. Blanka Kocourková, CSc., Ing. Helena Pluháčková, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Vzorkování osiva. Školení osob pověřených pro odběr vzorků. Lázně Bohdaneč, Ing. Jiří Hakauf

Vzorkování osiva. Školení osob pověřených pro odběr vzorků. Lázně Bohdaneč, Ing. Jiří Hakauf Vzorkování osiva Školení osob pověřených pro odběr vzorků Lázně Bohdaneč, 12.5.2010 Ing. Jiří Hakauf Legislativa Vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody

Více

Kruhové testy. Bc. Hana Potyšová. květen 2010 Lázně Bohdaneč

Kruhové testy. Bc. Hana Potyšová. květen 2010 Lázně Bohdaneč Kruhové testy Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Obsah Zápis výsledků do formuláře Nejčastější chyby Hodnocení výsledků Zápis výsledků zkoušek u všech plodin: zkouška čistoty zkouška klíčivosti

Více

Pracovní verze. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2011, o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Předmět úpravy

Pracovní verze. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2011, o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Předmět úpravy Pracovní verze (pozn.: s ohledem na velké množství příloh- celkem 21- je přiložena pouze příloha, která souvisí s navrhovanou změnou zákona č. 219/2003 Sb.) Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2011, o podrobnostech

Více

ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae)

ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae) ČELEĎ: lipnicovité (Poaceae) vytrvalé nebo jednoleté byliny KOŘENOVÁ SOUSTAVA: svazčitá (homorhizie) STONEK: většinou dutý, kolénkatý (stéblo) LISTY: -dvouřadé, střídavé, čárkovité, s listovou pochvou,

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 18. dubna 2012 Cena Kč 420, O B S A H : 129. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Strana 1962 Sbírka

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

LEOŠ GAT - CENÍK PRO ROK 2014 - SEMO

LEOŠ GAT - CENÍK PRO ROK 2014 - SEMO Kč/ Kč/ Kč/ v Kč/ HRACHOR ŠIROKOLISTÝ - Lathyrus latifolius 9836 SMĚS BAREV pnoucí 1,00 18,70 4 0,020 6 800,00 HVĚZDNICE ALPSKÁ - Aster alpinus 9740 SMĚS BAREV skalnička 0,70 18,70 4 0,005 18 500,00 HVOZDÍK

Více

kapitola 07 - tabulková část

kapitola 07 - tabulková část 0700 00 00 00/80 JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY 0701 00 00 00/80 Brambory, čerstvé nebo chlazené 0701 10 00 00/80 - Sadbové - 4,5 NC017,F4,F7,f406 0701 90 00 00/80 - Ostatní: 0701 90 10 00/80

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin Přípravek na ochranu rostlin Stomp 400 SC Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, prosovitých trav a chundelky metlice v kukuřici, ozimých

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více

Určování hůře rozlišitelných semen. Bc. Hana Potyšová květen 2012

Určování hůře rozlišitelných semen. Bc. Hana Potyšová květen 2012 Určování hůře rozlišitelných semen Bc. Hana Potyšová květen 2012 Oves hluchý Avena fatua L. pluchatá obilka, jemně chlupatá, protáhle kopinatá, na bázi s podkovovitou jizvou charakteristické očko pluchy

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Osivo zeleniny a květin fy.johnsons Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Květiny - letničky, dvouletky, trvalky Johnsons 2011 :

Osivo zeleniny a květin fy.johnsons Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Květiny - letničky, dvouletky, trvalky Johnsons 2011 : ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 606 330 103, 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady

Více

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana)

Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Ţivá a neţivá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 3 Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Lipnicovité čili trávy (Poaceae = Gramineae) redukované květní obaly složené květenství stéblo, kolénka, jazýček, ouška plod:

Více

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU 2.7.2011 Úřední věstník Evropské unie L 175/17 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku

Více

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269 Témata pro seminární prezentace Témata jsou poměrně volná, závazný je pouze tučný titulek, doplňující informace pod titulkem mohou (ale nemusí) být vodítkem pro samotnou prezentaci. Prezentace by měla

Více

Obsah. Úprava zahrady v pírodním stylu MŠ Jeseník TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah. Úprava zahrady v pírodním stylu MŠ Jeseník TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah 1. Pedmt projektu... 2 2. Identifikaní údaje... 2 3. Kapacita MŠ... 3 4. Charakteristika území... 3 5. Popis souasného stavu hišt... 3 6. Pínos projektu... 3 7. Demolice a odstranní stávajících

Více

BOT/UCCA 2013

BOT/UCCA 2013 BOT/UCCA 2013 http://flora.upol.cz/vyuka.html vyučující 2013: R.J. Vašut. V. Dvořák, a kol. Harmonogram zimní semestr 2013 26.9. R. J. Vašut úvod, organizace výuky 3.10. R. J. Vašut Stipa, Koeleria, Trisetum,

Více

S E V A M O R A V I A s. r. o.

S E V A M O R A V I A s. r. o. Mikulovská 366 Obchodní zastoupení 691 42 Valtice Ing. Jiří Babyrád, mobil: 606 145 740, babyrad@seznam.cz IČ: 03 09 47 91 Vyplněný nabídkový list prosím zašlete na adresu: DIČ: CZ 03 09 47 91 SEVA Vyškov,

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Dovolte mi, abych Vám nabídl pro nastávající pěstitelskou sezónu osiva z našeho sortimentu. Novinky, které se k Vám dostanou, budou určitě přínosem pro širokou zemědělskou veřejnost

Více

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT IN LOCAL BIOCENTRE HRÁZA KROMĚŘÍŽ Miluše Tichá 1) Abstract The controlled succession is one of the care methods of new established landscape

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Phostal extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas injekční suspenze

Příbalová informace: informace pro uživatele. Phostal extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas injekční suspenze sp.zn.: sukls125170/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Phostal extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas injekční suspenze 0,01 IR nebo IC/ml, 0,1 IR nebo IC/ml, 1 IR

Více

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ,

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, FLORISTICKÝ PRŮZKUM VYBRANÉ ČÁSTI KATASTRU VELIKÁ VES THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7,

Více

LEOŠ GAT - CENÍK PRO ROK 2014 - SEMO

LEOŠ GAT - CENÍK PRO ROK 2014 - SEMO AKSAMITNÍK DROBNOKVĚTÝ - Tagetes tenuifolia 9535 ŽLUTÝ 0,20 12,50 3 1,00 27,00 0,020 8 800,00 9536 ORANŽOVÝ 0,20 12,50 3 1,00 27,00 0,020 8 800,00 9537 ČERVENÝ 0,20 12,50 3 0,020 8 800,00 AKSAMITNÍK ROZKLADITÝ

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Ze dne 04.04.2012 Částka 48/2012 Účinnost od 18.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-129

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba)

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité stulík žlutý (Nuphar lutea) čeleď: šácholánovité šácholán (Magnolia) čeleď: pryskyřníkovité pryskyřník prudký (Ranunculus acris) čeleď:

Více

Přínos pro okrasné zahradnictví. Jméno narození a úmrtí Norbert

Přínos pro okrasné zahradnictví. Jméno narození a úmrtí Norbert 11. Přílohy Tab. I: Významné osobnosti 18. a 19. století, které ovlivnily pěstování okrasných rostlin na jižní Moravě. (Vávra, 1970; Vávra, 1972; Vávra, Orel, 1974; Vávra, 1975; Orel 1979; Salaš, 2007)

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

Obsah vitaminu C a dusičnanů v zeleném koření Neugebauerová Jarmila, Vábková Jindřiška

Obsah vitaminu C a dusičnanů v zeleném koření Neugebauerová Jarmila, Vábková Jindřiška Obsah vitaminu C a dusičnanů v zeleném koření Neugebauerová Jarmila, Vábková Jindřiška Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Ústav zelinářství a květinářství,

Více

Letničkové směsi pro přímý výsev

Letničkové směsi pro přímý výsev Letničkové směsi pro přímý výsev Katalog_Agrostis_letnicky.indd 1 1 12.11.2014 9:33:34 Nabídka letničkových směsí pro přímý výsev nabízí druhová složení květin v mnoha ideálních kombinacích, a to s ohledem

Více

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN BRNO 2015 Bc. VERONIKA PROBOŠTOVÁ ABECEDNÍ SEZNAM ROSTLIN: 1. Bér sivý Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 2. Bér

Více

Předmluva. Meziplodiny

Předmluva. Meziplodiny Předmluva Rostlinná produkce představuje složitý systém, jehož dokonalé poznání je základem pro specifikaci a následné zajištění nejen produkčních, ale i mimoprodukčních funkcí zemědělství. Efektivní zajištění

Více