Plán péče o přírodní památku Vesecký kopec na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Vesecký kopec na období 2012-2021"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Vesecký kopec na období

2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 5713 Název území: Vesecký kopec Kategorie ochrany: Přírodní památka Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení Orgán, který předpis vydal: Rada Pardubického kraje Číslo předpisu: 1/2012 Datum platnosti předpisu: Datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Pardubický Pardubice Pardubice Pardubice Sezemice Veská Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Přírodní památka Vesecký kopec je vyhlášena na území původní přechodně chráněné plochy Písečný přesyp Vesecký kopec, která byla Magistrátem města Pardubic vyhlášena (č. j. ŽP/17971/04/Ves) na části pozemku p. č. 369/1 k. ú. Veská. Zvláště chráněné území: Katastrální území: (780979, VESKÁ) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 369/1 lesní pozemek Celkem 6917 Změna související s oddělením části pozemku p. č. 369/1 tedy p. č. 369/15 v k. ú. Veská byla provedena při plánech rekultivace za účelem oddělení plochy vyloučené ze zalesnění, ale nikdy nebyla zapsána v katastru nemovitostí. OOP na základě konzultace s geodetickou firmou v roce 2008 zajistil vyhotovení Záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) a s pracovním oddělením pozemku p. č. 369/15 nepočítá. Lokalita je určena systémem souřadnicových bodů. 1

3 Ochranné pásmo: Katastrální území: (780979, VESKÁ) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 369/1 lesní pozemek Celkem Ochranné pásmo (OP) přírodní památky je vyhlášeno na ploše vymezené v rámci části pozemku p. č. 369/1 v k. ú. Veská na ploše m 2. Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha lesní pozemky 0,6917 1,2652 vodní plochy trvalé travní porosty orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 0,6917 1,2652 Způsob využití pozemku zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok neplodná půda ostatní způsoby využití ZCHÚ plocha v ha 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: ne chráněná krajinná oblast: ne jiný typ chráněného území: lokální biocentrum LBC 11 Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: ne ne 2

4 Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.6 Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Geomorfologicky významný fenomén polabské krajiny, tj. částečně odkrytá písečná duna s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry, unikátní je zejména pískomilná fauna bezobratlých Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavním předmětem ochrany je zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav Hlavním předmětem ochrany je zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry. A. ekosystémy název ekosystému Jednoletá vegetace písčin (T5.1) přechod k otevřeným trávníkům písčin s paličkovcem šedavým (T5.2) podíl plochy v popis ekosystému ZCHÚ (%) 40 Nezapojené porosty s vysokým podílem jednoletých bylin (včetně ruderálních a geograficky nepůvodních druhů), na okraji lokality přechod k nezapojeným trávníkům s kostřavami a psinečky, v eutrofnějších částech šíření ostružiníků, třtiny křovištní, náletových dřevin. Zastoupení přírodních společenstev dle Katalogu biotopů Natura 2000, Chytrý et al B. druhy název druhu Calosoma (Cal.) inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758) krajník hnědý aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu zjištěn druh doubrav a dubohabřiny 3

5 Cicindela (Eugrapha) arenaria viennensis Schrank, 1781 svižník Cicindela (Cicind.) campest. campestris Linnaeus, 1758 svižník polní Harpalus (Harpalus) flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) kvapník 1 ex. 3 velmi lokální, v Čechách je Vesecký kopec jediným místem výskytu na písčině, jinak na druhotných antropogenních substrátech, jako jsou deponie popílku a odkaliště (cf. HAMET & al. 1999) zjištěn druh otevřených písčitých míst početná populace ČS: NT vázán na písečné plochy, v Čechách velmi lokálně na volných vátých píscích, na Pardubicku se jedná o jedinou izolovanou lokalitu Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. III ( 1 kriticky ohrožený, 2 silně ohrožený, 3 ohrožený). Dle Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (FARKAČ, KRÁL, & ŠKORPÍK 2005) - kriticky ohrožený (CR critically endangered), ohrožený (EN endangered), zranitelný (VU vulnerable), téměř ohrožený (NT near threatened). 1.8 Cíl ochrany citace z publikace: Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu (edice Planeta 2001) Kategorie: přírodní rezervace Kategorie IUCN: IV řízená rezervace: - území pro management stanovišť / druhů: chráněná území, zřizovaná převážně pro účely ochrany prováděné cestou managementových zásahů Definice: Oblast pevniny vystavená aktivním zásahům pro účely managementu s cílem zajistit uchování stanovišť anebo naplňovat potřeby vybraných druhů. Cíle managementu: - zabezpečit a udržovat stanovištní podmínky nezbytné pro ochranu význačných druhů, skupin druhů, biotických společenstev nebo hmotných přírodních jevů, které vyžadují specifickou lidskou manipulaci pro zajištění optimální péče; - umožňovat vědecký výzkum a monitoring přírodního prostředí jako primární činnosti, spojené s trvale udržitelnou péčí o přírodní zdroje; - eliminovat a poté zabránit další exploataci nebo jiným způsobům využívání území, jež by byly v rozporu s cílem vyhlášení; Konkrétní cíl: Zachovat část původní písečné duny s významnými společenstvy pískomilných druhů rostlin a živočichů (zejména hmyzu). 4

6 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek Lokalizace Přírodní památka Vesecký kopec se nachází na východním okraji lesního komplexu Bělobranská dubina, v katastrálním území Veská, v obeci Sezemice, asi 0,5 km severozápadně od vsi Veská v nadmořské výšce 243 m. Geomorfologie: Geomorfologické členění (Demek 1987) Provincie: Česká vysočina Soustava: Česká tabule Podsoustava: Východočeská tabule Celek: Východolabská tabule Podcelek: Pardubická kotlina Okrsek: Kunětická kotlina Jedná se o morfologicky výraznou akumulaci vátého písku, která byla ještě před čtvrt stoletím považována za nejvyšší písečný přesyp (dunu) v Čechách. Po stránce geomorfologické představuje Vesecký kopec zcela ojedinělý typ v rámci písečných přesypů v Čechách. Přestože byl původní georeliéf narušen těžbou vátého písku (těžba ukončena v roce 2004), jeho zbývající část je díky odkryvu vynikající ukázkou eolického reliéfu. Písečný přesyp představuje relikt samostatné duny, vzniklé v aridním prostřední mladšího pleistocénu a holocénu (Přibyl 1972). Původně asi 0,5 km dlouhý písečný přesyp (duna) měl původní orientaci SSZ JJV. Přesyp byl tvořen jemnozrnným pískem ( vátinou ), vyvátým z labských říčních teras. Současná hlavní osa zbytku tělesa duny ve směru přibližně západ východ je téměř kolmá na původní osu duny (z hlediska geomorfologického jde o zcela umělý, nepřirozený tvar). Zbytek duny byl po ukončení těžby záměrně uměle zploštěn, byla stržena hrana nad strmou jižní stěnou. Rozměr současné bezlesé plochy s více či méně volným písečným povrchem je asi 120 x 60 m. Klimatologie Území patří do teplé klimatické oblasti T2 s následujícími charakteristikami (Quitt 1971). průměrné srážky ve vegetačním období: mm průměrné srážky v zimním období: mm průměrná teplota v lednu: -2-3 o C průměrná teplota v červenci: o C Regionální fytogeografické členění Z fytogeografického hlediska patří lokalita k fytogeografické oblasti Termofytikum, fytog. obvodu České termofytikum, fytog. okresu Východní Polabí a podokresu Pardubické Polabí (Skalický 1988). Geobotanická rekonstrukce: Rekonstrukční geobot. mapa (Mikyška 1969): borové doubravy (Pino-Quercetum). 5

7 Rostliny Přímo v území PP nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy rostlin. Z blízkého okolí, tj. ze širšího okolí obce Veská (Faltys, Hadač ), je uváděn výskyt smilu písečného (Helichrysum arenarium, 2) a černýše českého (Melampyrum bohemicum, 3). Významné druhy rostlin latinský název Agrostis vinealis Schreber Spergula morisonii Boreau český název psineček tuhý kolenec Morisonův vyhláška čer. ČR čer. VČ aktuální početnost popis charakteru výskytu C4a C2 roztroušeně přechod obnažené písčiny a zarůstajících okrajů C4a C4 roztroušeně rozvolněné plochy Přehled výskytu ohrožených taxonů rostlin dle Červeného seznamu ČR (Procházka et al. 2001) a VČ (Faltys 1995), názvosloví rostlin (Kubát et al., 2002) Z blízkého okolí, tj. ze širšího okolí obce Veská (Faltys, Hadač ), je uváděn výskyt paličkovce šedavého (Corynephorus canescens, C3 podle červ. seznamu VČ). Živočichové Zvláště chráněné a významné druhy živočichů Taxon Status, ochrana Nález zdroj Poznámka ARANEAE (PAVOUCI ) Lycosidae (slíďákovití) Arctosa perita (Latreille, 1799) slíďák ČS: VU DOLANSKÝ 2002 stenoekní druh otevřených písečných dun Salticidae (skákavkovití) Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) skákavka HMYZ (INSECTA) NEUROPTERA (SÍŤOKŘÍDLÍ) Myrmeleontidae (mravkolvovití) Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) mravkolev dunový COLEOPTERA (BROUCI) Carabidae (střevlíkovití) Calosoma (Cal.) inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758) krajník hnědý ČS: VU DOLANSKÝ et al.1998 ČS: EN coll RMHK, Mocek leg. 395/92: O MLEJNEK & druh lesostepí, skalních stepí, výslunné lesní okraje psammofil, v Čechách zatím na 3 dalších lokalitách: Osečko, okolí Lípy nad Orlicí, Rokytno (cf. KAČÍREK 1995) druh doubrav a dubohabřin 6

8 Cicindela (Eugrapha) arenaria viennensis Schrank, 1781 svižník Cicindela (Cicind.) campest. campestris Linnaeus, 1758 svižník polní Cicindela (Cicind.) hybrida hybrida Linnaeus, 1758 svižník Taxon Omophron limbatum (Fabricius, 1776) střevlíček Broscus cephalotes cephalotes (Linnaeus, 1758) střevlík hlaváč Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831) střevlíček Amara (Amara) spreta Dejan, 1831 kvapník Amara (Bradytus) fulva (O.F.Müller, 1776) kvapník Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) střevlíček Harpalus (Harpalus) anxius (Duftschmid, 1812) kvapník Harpalus (Harpalus) autumnalis (Duftschmid, 1812) kvapník Harpalus (Harpalus) flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) kvapník Harpalus (Harpalus) froelichi Sturm, 1818 kvapník 395/92: O MLEJNEK & (zatím jediný nález J.Dolanského z r. 2000) 395/92: O MLEJNEK & bioind. MLEJNEK & Status, ochrana bioind. bioind. vzácný druh bioind. bioind. bioind. bioind. bioind. ČS: NT bioind. Nález zdroj MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & MLEJNEK & Byrrhidae Morychus aeneus (Fabricius, 1775) ČS: VU BOUKAL in litt., Byrrhus pustulatus (Forster, 1771) ČS: VU BOUKAL in litt., Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) ČS: EN BOUKAL in litt., velmi lokální psammofilní druh, v Čechách je Vesecký kopec jediným místem výskytu na písčině, jinak na druhotných antropogenních substrátech, jako jsou deponie popílku a odkaliště (cf. HAMET & al. 1999) druh otevřených písčitých míst psammofilní druh Poznámka hygrofilní psammobiont (nezarostlé písčité břehy) ubývající psammofilní druh, pouze nález z roku 1992 V Čechách velmi vzácný a velmi lokální druh vlhkých, nezastíněných břehů vod, močálů a slanisk psammofilní druh (písečné duny, stepi, pole) psammofilní druh callunobiont (vřesoviště, rašeliniště s vřesem) psammobiontní druh (volné písčiny: váté písky, pískovcové terény, písčité břehy řek) psammobiontní druh (volné písčiny: váté písky, pískovcové terény, písčité břehy řek) psammobiont, v Čechách velmi lokálně na volných vátých píscích, na Pardubicku se jedná o jedinou izolovanou lokalitu psammofilní druh druh nezastíněných písčin druh nezastíněných písčin, často nalézán v okolí nor hlodavců 7

9 Elateridae (kovaříkovití) Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 kovařík bioind. MERTLIK pers. comm., (recentní nálezy R.Udržala) Anthicidae (mravencovníkovití) Anthicus bimaculatus (Illiger, 1802) ČS: CR KEJVAL & MIKÁT 2006 HYMENOPTERA (BLANOKŘÍDLÍ) Chrysididae (zlatěnkovití) Elampus constrictus (Förster, 1853) zlatěnka ČS: VU BOGUSCH in litt., lokální druh písčin, vývoj larev v písčitých půdách nejvýznamnější zástupce fauny brouků, psammobiont (písčité břehy, duny), po 100 letech potvrzen pro území ČR, jediná další recentní lokalita v ČR je ve středním Polabí (PP Písečný přesyp u Píst), na lokalitě Vesecký kopec zřejmě početná populace s hlavním výskytem na zcela volných plochách písku ve střední části zbytků duny Taxon Status, ochrana Nález zdroj Hedychrum nobile (Scopoli,1763) zlatěnka ČS: VU BOGUSCH in litt.,, UDRŽAL in litt., Holopyga chrysonota (Förster, 1853) ČS: CR UDRŽAL in litt., zlatěnka Chrysis germari Wesmael, 1839 zlatěnka ČS: VU UDRŽAL in litt., Chrysis indica Schrank, 1804 zlatěnka ČS: CR UDRŽAL in litt., (pod synonymem Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840) Pseudomalus violaceus (Scopoli, 1763) ČS: VU UDRŽAL in litt., zlatěnka Vespidae (sršňovití) Dolichovespula media (Retzius,1783) vosa prostřední ČS: VU BOGUSCH in litt., Sphecidae (kutilkovití) Ammophila pubescens Curtis, 1829 kutilka ČS: EN BOGUSCH in litt., Crabronidae (šíronožkovití) Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) dlouhoretka ČS: CR UDRŽAL, pers. comm., Bembecinus tridens (Fabricius, 1781) ČS: VU BOGUSCH in litt., Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) ČS: VU BOGUSCH in litt., Poznámka v Čechách velmi vzácný druh zachovalých světlých listnatých lesů nejzachovalejších písčin, na lokalitě Vesecký kopec byl zjištěn před stržením strmého jižního svahu 8

10 Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799) ČS: VU BOGUSCH in litt., Crabro peltarius (Schreber, 1784) ČS: VU BOGUSCH in litt., Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829) ČS: VU BOGUSCH in litt., Dinetus pictus (Fabricius, 1793) ČS: VU BOGUSCH in litt., Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) ČS: VU BOGUSCH in litt., Lestica subterranea (Fabricius, 1775) ČS: VU BOGUSCH in litt., Tachysphex helveticus Kohl, 1885 ČS: CR BOGUSCH in litt., Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) ČS: VU BOGUSCH in litt., Andrenidae (pískorypkovití) Andrena apicata Smith, 1847 pískorypka ČS: EN BOGUSCH in litt., Andrena argentata Smith, 1844 pískorypka ČS: VU Andrena barbilabris (Kirby, 1802) pískorypka Halictidae (ploskočelkovití) Halictus sexcinctus (Fabricius, 1775) ploskočelka Taxon ČS: VU ČS: VU Status, ochrana BOGUSCH in litt., BOGUSCH in litt., BOGUSCH in litt., Nález zdroj Lasioglossum intermedium (Schenck, 1870) ČS: CR BOGUSCH in litt., Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1861) Sphecodes marginatus Hagens, 1882 ruděnka ČS: EN ČS: CR BOGUSCH in litt., BOGUSCH in litt., Apidae (včelovití) Nomada moeschleri Alfken, 1913 včela ČS: CR BOGUSCH in litt., v ČR velmi vzácný druh zachovalých zbytků vátých písků, na lokalitě Vesecký kopec s početným výskytem vzácný časně jarní druh Poznámka vzácný druh písčin, první ověřený nález z území Čech velmi vzácný pískomilný druh, v současnosti ustupující (v ČR několik posledních lokalit) kleptoparazitický druh preferující písčiny; jižní druh, počínající šíření do Čech (Vesecký kopec je zatím druhá známá lokality na území Čech) zřejmě lesní druh, který se v současnosti šíří, v Čechách známý pouze z několika recentních nálezů Vysvětlivky: 395/92: O Vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb. druh ohrožený ČS Červený seznam ohrožených druhů bezobratlých České republiky (FARKAČ, KRÁL, & ŠKORPÍK 2005) - kriticky ohrožený (CR critically endangered), ohrožený (EN endangered), zranitelný (VU vulnerable), téměř ohrožený (NT near threatened). Bioind. bioindikačně významné (především pískomilné) druhy a všeobecně vzácné druhy 9

11 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Vesecký kopec elevace v nadmořské výšce 243 m - se nachází v Kunětické kotlině cca 0,5 km severozápadně od obce Veská, při silnici do Sezemic. Koncem šedesátých let minulého století zde byla otevřena těžba písku. Do té doby byl Vesecký kopec považován za nejvyšší písečný přesyp v Čechách. Těžba byla ukončena začátkem roku Původní georeliéf byl narušen těžbou vátého písku, zbývající neodtěžená část je však díky odkryvu vynikající ukázkou eolického reliéfu. Podle báňského zákona musí vlastník pozemku po ukončení těžby zajistit následnou rekultivaci, která v této lokalitě spočívala dle původního plánu v překrytí odtěžené plochy skrývkou a zalesněním vhodnými dřevinami (borovice lesní, případně dub). Lesy ČR, s. p., zalesnění provedly cca na ½ odtěžené plochy. K zalesnění byly použity borovice lesní (Pinus sylvestris), dub letní (Quercus robur) a dub červený (Quercus rubra). V této zalesněné části se vyskytují podmáčené plochy, na které jsou vázány mokřadní druhy rostlin, specifičtí zástupci hmyzu a obojživelníci. V době ukončení těžby začátkem roku 2004 bylo entomology vyvoláno jednání směřující k zajištění ochrany vzniklého stanoviště s obnaženou písečnou dunou a na ni vázaných vzácných organismů. Výsledkem jednání bylo funkční oddělení části pozemku plochy č. 369/15 (dle starého návrhu geometrického plánu, který nebyl předán katastrálnímu úřadu), k. ú. Veská. Na ní nebyla realizována rekultivace a došlo na ní k vyhlášení přechodně chráněné plochy (platnost PChP: , později ještě jednou zopakováno ). Území bylo také oploceno z důvodu zabránění negativním vlivům, především vjezdu motorových vozidel, místní těžbě písku, tvorbě skládek atd. Plocha byla opatřena několika informačními tabulemi. Následně se počítalo s vyhlášením maloplošného chráněného území v kategorii PP, což je platné i v současné době. Lokalita Vesecký kopec byla v minulých desetiletích s různou intenzitou sledována entomology, zejména z blízkých Pardubic. Recentní výzkumy prováděli např. R. Udržal (Pardubice) brouci, zlatěnky, M. Boukal (Pardubice) brouci č. Byrrhidae, R. Mlejnek (Pardubice) střevlíkovití brouci, J. Klouček (Pardubice) brouci, zejm. čeleď střevlíkovití, B. Mocek a M. Mikát (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), P. Bogusch (Univerzita Hradec Králové) aculeátní (žahadloví) blanokřídlí. Fauna obratlovců nebyla studována, dle ústního sdělení (Klouček, pers. comm. ) v minulosti ve strmých stěnách pískovny hnízdily břehule. Přestože po lesnických rekultivacích zanikly vodní plochy, dosud se na zbytku duny vyskytuje ropucha zelená (Bufo viridis) (Klouček, pers. comm., pozorování ještě v říjnu ). Botanické údaje nepocházejí většinou přímo z lokality, ale z blízkého okolí, tj. ze širšího okolí obce Veská (Faltys, Hadač ). Ze vzácných druhů je v okolí uváděn výskyt smilu písečného (Helichrysum arenarium, 2) a černýše českého (Melampyrum bohemicum, 3). Údaj o smilu písečném pochází z 30. let 20. století, černýš český roste v okolí dosud. Současnost Lokalita Vesecký kopec je tvořena zbytkem původně asi 0,5 km dlouhého písečného přesypu (duny), který měl původní orientaci SSZ JJV. Přesyp byl tvořen jemnozrnným pískem ( vátinou ), vyvátým z labských říčních teras. Vesecký kopec byl před téměř úplnou likvidací (vytěžením) považován za nejvyšší dunu na území Čech. 10

12 Současná hlavní osa zbytku tělesa duny ve směru přibližně západ východ je téměř kolmá na původní osu duny (z hlediska geomorfologického jde o zcela umělý, nepřirozený tvar). Zbytek duny byl po ukončení těžby záměrně uměle zploštěn, byla stržena hrana nad strmou jižní stěnou. Rozměr současné bezlesé plochy s více či méně volným písečným povrchem je asi 120 x 60 m. Na tomto území byla vyhlašována přechodně chráněná plocha. Vlastník ČR, subjekt s právem hospodaření Lesy ČR, s. p., provedl zalesnění na cca ½ odtěžené plochy. K zalesnění byly použity borovice lesní (Pinus sylvestris), dub letní (Quercus robur) a dub červený (Quercus rubra). Do budoucna lze předpokládat, že lesní porosty na nově zalesněných plochách budou stínit obnaženou plochu, která bude chráněna jako přírodní památka. Ideální stav by byl takový, že by byla přírodní památka vyhlášena na celém stávajícím pozemku p. č. 369/1, tzn. že by řízené zásahy byly prováděny i v zalesněných partiích. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Lokalita Vesecký kopec byla dvakrát vyhlášena jako přechodně chráněná plocha Písečný přesyp Vesecký kopec Magistrátem města Pardubic (č. j. ŽP/17971/04/Ves) na pozemku p. č. 369/15 (pracovní označení dle starého geometrického plánu), k. ú. Veská v období říjen 2004 prosinec 2005 a leden 2008 srpen Rozloha PCHP byla m 2. Vzhledem k platným předpisům, dle lesního zákona, bylo v roce 2009 vydáno rozhodnutí OOP č. j. OŽPZ/ /09/Ža (dne , nabytí právní moci ), jímž byly v souladu s 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, stanoveny pro výkon lesnické činnosti určité podmínky. Platnost tohoto rozhodnutí, zakazujícího zalesnění písečné duny na ploše cca 120 x 60 m, je stanovena do konce platnosti LHP tj. do Územní plán města Sezemice. 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast 17 Polabí Lesní hospodářský celek / Choceň (kód LHC ) zařizovací obvod Výměra LHC (zařizovacího 1,96 obvodu) v ZCHÚ (ha) Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství Lesy České republiky, s. p. Nižší organizační jednotka Lesní správa Choceň Pozemek na p. č. 369/1, k. ú. Veská je veden jako lesní pozemek, číslo porostu podle lesní mapy 143D0,1,1a,9. Z hlediska lesní typologie se zde nachází lesní typ 1S7 doubrava na dunách, v místě vlastní těžby - antropogenní borová doubrava. Lesní porost je stále veden jako paseka, je nezbytné přeřadit ho do kategorie lesní pozemek bezlesí. Přílohy: - lesnická mapa typologická příloha č. M4 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 11

13 Popis dílčích ploch V PP je 5 dílčích ploch, které se nacházejí na lesním pozemku p. č. 369/1 k. ú. Veská. 1) Zbytek duny střední pás Pás cca 15 m x 80 m táhnoucí se zhruba ve směru západ východ na vrcholu zbytku duny (relativní výška až 5 m nad okolním terénem). V této části lokality výrazně převládá sypký nebo málo zatvrdlý písčitý povrch téměř bez vegetace. Pokryvnost vegetace je zde sotva do 5 %. Ve velmi řídkém zápoji zde rostou ojediněle (při absenci managementových zásahu ve větším množství) ostružiníky (trsy, šlahounovité výhony), velmi řídce semenáčky borovice lesní, řídce trsy travin, je téměř bez mechových porostů. Plocha není téměř pokryta opadaným listím ze sousedních lesních porostů (listí se nemá kde zachytit a je odváto z povrchu) a je bez humózních zbytků. Úplně zde chybí invazní turanka kanadská (Conyza canadensis) a pupalka (Oenothera sp.). Místo je zřejmě využíváno při hrách místních dětí a mládeže (plastové kuličky z modelů střelných zbraní, reliéfy z písku, obrazce z kaštanů tj. z jírovce). (Mikát observ ). 2) Zbytek duny severní svah Pás o šířce 15 až 20 m v severní části zbytků duny, s mírným sklonem k severu. Západní část tohoto pásu je více zarostlá (pokryvnost vegetace místy nad 50 %), východní část s nižší pokryvností (pod 50 %, více volný písek a nízké mechy). Střed tohoto pásu je rozrušen mělkou jámou po těžbě a erozními rýhami. Dosti početné jsou semenáčky borovic, trsy ostružiníku (Rubus fruticosus agg.), šťovíku menšího (Rumex acetosella), řídce roste vřes obecný (Calluna vulgaris), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a trsy travin a ostřic (Avenella flexuosa, Setaria pumilla, Carex ovalis). Zejména v západní části jsou větší porosty turanky kanadské (Conyza canadensis), v nejzápadnější části má vegetace až ruderální charakter (Cirsium sp., Artemisia sp., několik mladých jedinců trnovníku akátu), ale téměř zde chybí třtina křovištní a pupalka. 3) Zbytek duny jižní svah Pás o šířce m, s mírným sklonem k jihu, cca 5 m (podél výsadby borovic) téměř bez sklonu. Pokryvnost vegetace (v typickém případě) je cca 50 % (odhadnuto ve čtverci 10 x 10 m), místy jsou i plochy volného písku. Západní část tohoto pásu má nižší pokryvnost vegetace (menší než 50 %). Ve střední části je tato dílčí plocha zarostlá třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) s pokryvností téměř 100 % (odhadnuto v silně zarostlém čtverci 10 x 10 m). Dále zde roste ostružiník (Rubus fruticosus agg.) (trsy a šlahounovité výhony), šťovík menší (Rumex acetosella), turanka kanadská (Conyza canadensis), semenáčky borovic a místy hojně pupalka (Oenothera sp.). Zejména v západní části je povrch kontaminován opadem listí, plodů a šišek ze dřevin z okolních porostů (Quercus, především Quercus rubra, šišky Pinus strobus). Zóna (cca 5 m) podél výsadby borovic je zřetelně vlhčí, s porosty mechů (zástin, pravděpodobně i vzlínání podzemní vody). 12

14 4) Ochranné pásmo - písčina osázená borovicemi a duby J od zbytku duny Plocha cca 120 x 60 m jižně od volné písčiny. Je to převážně hustá, zcela umělá monokultura borovice lesní (Pinus sylvestris). Stromky jsou vysoké do cca 4 5 metrů, bylinný podrost chybí, půdní povrch je pokryt vrstvou opadaného jehličí. Uprostřed pás výsadby dubů (Quercus robur, Q. rubra), které ale přerůstají zřejmě nalétlé dřeviny (borovice, bříza), rozvolněnější je i výsadba podél silnice. Lesnickou rekultivací a výsadbou jsou zde zcela potlačeny potenciální biologickoochranářské kvality této části území, které měla plocha po ukončení těžby písku (písčitá stanoviště s různou vlhkostí, včetně jezírek a mokřadů). Již v současnosti je negativně zástinem ovlivňováno jižní úpatí zbytků duny (dílčí lokalita 3) v šířce mimimálně 5 m. Lze předpokládat, že postupně rostoucí porost by svým zástinem negativně ovlivňoval jižní část zbytků duny (20-30 metrový pás) stále více. Další existence této výsadby znamená zásadní redukci plochy zbytků duny, která jsou vhodná pro pískomilné druhy nesnášející zastínění. 5) Ochranné pásmo - nové výsadby borovice a dubu v oblouku Z, S až SV od zbytku duny Na ploše jsou dosud nízké výsadby (do cca 1-2 m výšky ; cca 3-4 m ) borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu letního (Quercus robur) i dubu červeného (Quercus rubra) - v cca 10 m širokém pásu mezi severním okrajem volné písčiny a vzrostlým lesním porostem. Celá plocha je kompletně oplocena proti okusu. Tato zcela umělá výsadba (i přes svůj dosud nízký vzrůst pěstovaných stromků) začíná negativně ovlivňovat sousedící písčité plochy. Funguje jako místo, odkud se mohou šířit pro lokalitu nežádoucí rostliny (ostružiník) a jako zdroj semen (včetně semen nežádoucích plevelů), dále začíná stínit DP 3. Bez provedenení zásahů v této DP lze do budoucna předpokládat silné ovlivnění okrajových částí písčiny (opad listí a jehličí, nežádoucí zastínění). 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup V lokalitě dosud nebyly prováděny komplexní řízené zásahy na podporu psammofilních druhů a společenstev. V roce 2005 a 2008 došlo k naorání a vytrhání ostružiníku. Na podzim roku 2009 bylo při větším zásahu odstraněno cca 230 borovic a křovinořezem byl posekán ostružiník a třtina. Bylo tak docíleno vzniku malých holých plošek, vhodných pro mnohé druhy hmyzu. Bylo zabráněno pokračování v rekultivaci pozemku, tj. rozprostření skrývky zeminy a zalesnění. Území bylo oploceno z důvodu zabránění negativním vlivům (vjezd motorových vozidel, tvorba skládek, lokální těžba písku apod.) a opatřeno informačními tabulemi. V následujícím období je nutné směřovat řízené zásahy k zachování stávající nezapojené vegetace a osluněných a prohřátých písčitých ploch pro zajištění ochrany řady vzácných zástupců arachnofauny a entomofauny a dalších organismů. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě možné kolize Prioritním zájmem ochrany území je zachování obnažené části písečné duny a na ni vázaných vzácných organismů a jejich společenstev. 13

15 3. Plán zásahů a opatření 3.1. Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1S7 Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin SLT Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) bezlesí Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C bezlesí Základní rozhodnutí Hospodářský způsob (forma) bezlesí Obmýtí 0 Obnovní doba Hospodářský způsob (forma) Obmýtí Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty bezlesí Obnovní doba Hospodářský způsob (forma) Obmýtí Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií vyřezávání náletů Obnovní doba Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu nežádoucí Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 0 zalesnění je nežádoucí Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií výřez náletů Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií pravidelná likvidace náletů Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií pravidelná likvidace náletů Poznámka 14

16 a) péče o lesy Typ managementu ruční vytrhávání a odstraňování malých semenáčků borovice lesní, ostružiníků (nejagresivnější) příp. dalších dřevin Dílčí plocha (DP) 1,2,3,5 Vhodný interval každoročně Minimální interval 1 x za 2 roky Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční vytrhávání, motyka, u ostružiníků křovinořez Kalendář pro management začátek nebo konec vegetační sezóny (březen duben, září - říjen) Upřesňující podmínky u ostružiníků a jedinců dřevin, které nelze ručně vytrhnout či vykopnout, je nutné použít křovinořez a řezné rány potřít šetrně a selektivně herbicidem Roundup Biaktiv Poznámka aplikace herbicidu Roundup Biaktiv jen v nutných případech, zvlášť u ostružiníků Typ managementu ruční odstranění cizorodých předmětů (prkna, překližky, odpadky). Dílčí plocha 1,2,3,4,5 Vhodný interval průběžně Minimální interval podle aktuálního stavu Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční odstraňování Kalendář pro management podle aktuálního stavu, nejlépe na začátku nebo konci vegetační sezóny Upřesňující podmínky potenciálně možný problém ve všech DP Typ managementu přísně kontrolované pojezdy technikou, případně aplikace herbicidů na podporu psammofytní vegetace Dílčí plocha 3 Vhodný interval 1x za 2 3 roky (resp. každoročně narušit 1/2 nebo 1/3 v dvouletém nebo tříletém cyklu) Minimální interval 1x za 3 roky Prac. nástroj/hosp. zvíře brány, kultivátor, případně herbicid Roundup Biaktiv, graminicidy Kalendář pro management mechanické zásahy na začátku nebo na konci vegetační sezóny (polovina srpna konec října), chemické zásahy v době nejvyšší účinnosti na konkrétní druh, tj. v době květu (nesmí dozrát semena): třtina červen, pupalka červen, červenec, turanka květen, červen, červenec Upřesňující podmínky žádoucí je udržování pokryvnosti vegetace do: DP 1 cca 5 %, DP 2 cca 50 %, DP 3 cca 5 % 10 %, místy i 20 %, herbicid použít pouze v případě, že bude neúspěšná mechanická likvidace třtiny křovištní, pupalky a turanky kanadské, nežádoucí biomasa musí být odstraněna mimo lokalitu Poznámka preferovat ponechání keříčků vřesu, trsů travin a ostřic, šťovíku menšího, podzimní pojezdy technikou umožňují zapravení semen psammofytů do půdy, při pojezdech nezasahovat do DP1 Typ managementu selektivní mechanická likvidace turanky kanadské, pupalky a třtiny křovištní Dílčí plocha 2,3,5 Vhodný interval každoročně Minimální interval v prvních 5 letech nutné každoročně, podle aktuálního stavu lze interval následně prodloužit Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční vytrhávání 15

17 Kalendář pro management v době nejvyšší účinnosti na konkrétní druh, tj. v době květu (nesmí dozrát semena): třtina červen, pupalka červen, červenec, turanka květen, červen, červenec Upřesňující podmínky nejlépe ruční vytrhávání jednotlivých rostlin před odkvětem, když jsou vytvořeny vzrostlé stonky, před zasycháním a tvorbou semen, vytrhané rostliny včas odstranit mimo lokalitu Typ managementu vyhrabání a odstranění nahromaděné biomasy Dílčí plocha 2,5 Vhodný interval každoročně Minimální interval každoročně Prac. nástroj/hosp. zvíře hrábě, brány Kalendář pro management na konci nebo na začátku vegetační sezóny (březen duben, září říjen) Upřesňující podmínky nutné odstraňování zdrojů eutrofizace a tvorby humusové složky v půdě, ideální vyčištění lokality na podzim i na jaře (např. formou nějaké podzimní akce mládeže či veřejnosti, spojené případnými dalšími drobnými pracemi podobného rázu, osvětou atd.) Typ managementu snížení zakmenění porostu na 0,7 plného zakmenění Dílčí plocha 4, 5 Vhodný interval jednou za 10 let Minimální interval jednou za 10 let Prac. nástroj/hosp. zvíře pila Kalendář pro management na konci nebo na začátku vegetační sezóny (březen duben, září říjen) Upřesňující podmínky Na DP 4 udržovat porost z jeho severní strany, v šířce cca 20 m co nejřidší tak, aby docházelo k minimálnímu zastínění plochy přírodní památky. Přílohy: - lesnická mapa typologická příloha č. M4 - mapa dílčích plocha a objektů příloha č. M3 b) péče o rostliny Pro lokalitu Vesecký kopec bude v péči o rostliny postupováno v souladu s níže uvedenými zásadami péče a s přihlédnutím ke zkušenostem z jiných písečných lokalit. Pionýrské druhy raných sukcesních stádií vegetace na píscích Ranná sukcesní stádia vegetace na písku osídlená pionýrskými druhy jsou ohrožena přirozenou sukcesí, kdy dochází ke zvyšování trofie, šíření mezofilních druhů rostlin a zapojení porostu. Z těchto důvodů jsou v lokalitách s tímto typem vegetace realizovány řízené zásahy spočívající v pravidelném narušování půdního substrátu (kultivátorování, vláčení bránami) a odstraňování konkurenčně zdatných druhů rostlin mimo lokalitu. Doba provedení zásahu musí odpovídat fenologii jednotlivých druhů tak, aby zásah naopak nepodpořil vysemenění nežádoucích druhů. Výše uvedené zkušenosti byly převzaty z výsledků péče o NPP Semínský přesyp (Prausová 2005). 16

18 Invazní a expanzivní druhy Turanka kanadská (Conyza canadensis) je zařazena do přehledu hlavních nebezpečných invazivních druhů vyšších rostlin (Křivánek et al. 2006). Invazemi tohoto druhu je ohrožen soubor písčitých biotopů (souhrnné kódové označení biotopů T5 v rámci soustavy Natura 2000). Tento druh je u nás stále silně invazivní a představuje reálné nebezpečí m.j. pro území lehkých písčitých půd, především váté písky (Kořínková et al. 2006). Jedná se o jednoletý druh, který se šíří výhradně semeny, jichž produkuje velké množství (jedna rostlina až plodů, s klíčivostí více let). Jako vhodný způsob potlačování tohoto druhu je uváděno pokosení nebo vytrhání rostlin nejpozději v době květu. Aplikace herbicidů není doporučována. Naproti tomu pupalku (uvažuje druh Oenothera biennis) považuje Mandák (Mandák 2006) za geograficky nepůvodní druh s minimálním rizikem pro přirozenou vegetaci. Expanzivní druh třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) se šíří vegetativně zpočátku po okrajích lokality v částečně zapojeném porostu, ale pozvolna expanduje i na volné písčité plochy. V tomto stadiu je ještě účinné a úspěšné její mechanické vytrhávání, které je v sypkém materiálu snadno proveditelné. V případě, že dojde k jejímu rozšíření a zhoustnutí systému podzemních orgánů, nastupuje nutnost častého kosení nebo aplikace selektivního herbicidu. Útlum je nejúčinnější na začátku jejího kvetení, kdy je maximum živin koncentrováno v nadzemních orgánech rostliny. Účinek lze zvýšit opakovaným kosením, které se provede v téže vegetační sezóně, jakmile znovu vyrostou nadzemní vegetativní orgány. Při kosení je nutné dbát na to, aby nedošlo k vysemenění na lokalitě při vlastním kosení nebo při manipulaci či ponechání pokosené hmoty na lokalitě. Výše uvedené zkušenosti byly převzaty z výsledků péče o NPP Semínský přesyp a PP Na Plachtě (Prausová 2003, 2005). c) péče o biotop Regulační management Regulační management spočívá v udržování stavu stanoviště v určitém stádiu, které je ideální pro vzácné druhy organismů vázané na toto sukcesní stádium. Při regulačním managementu se provádějí nezbytné řízené zásahy typu odstraňování náletových dřevin a udržování určitého procenta pokryvnosti s preferováním konkrétních druhů rostlin. Asanační management Asanační management směřuje k odstranění negativních jevů v lokalitě tak, aby byl nastolen ideální stav stanoviště pro vzácné druhy organismů. Spočívá v razantnějších řízených zásazích typu kultivátorování, vyřezávání vysázených dřevin, regulace invazních a expanzivních druhů rostlin apod. Kombinace řízených zásahů v PP a jejím okolí Pro účinnou ochranu vzácné arachnofauny a entomofauny v lokalitě Vesecký kopec je žádoucí realizace komplexu řízených zásahů též v ochranném pásmu PP. A) nové výsadby (Pinus sylvestris, Quercus sp.) v oblouku Z, S až SV od zbytku duny (ochranné pásmo, dílčí plocha 5) Udržování porostu borovice a dubu na 0,7 plného zakmenění tak, aby docházelo k co nejmenšímu zástinu plochy navrhované přírodní památky. 17

19 B) nové výsadby (Pinus sylvestris, Quercus sp.) J od zbytku duny (ochranné pásmo, dílčí plocha 4) Udržování porostu borovice a dubu se zakmeněním 0,7 plného zkamenění. Ze severní strany DP 4, v šířce cca 20 m je třeba udržovat porost co nejřidší tak, aby docházelo k minimálnímu zastínění plochy navrhované přírodní památky. Přepokládá se, že bez asanačního managementu na dílčích plochách 4 a 5 bude v horizontu let šířka celoročně intenzivně osluněné plochy zbytků duny cca 20 m v přírodní památce (dílčí plocha 1 a snad část dílčí plochy 3; dílčí plocha 2 má již sklon k severu). Dojde ke snížení rozsahu takto osluněné plochy na polovinu, což je v zásadním rozporu se záměrem ochrany významné arachnofauny a entomofauny. V průběhu platnosti tohoto plánu péče je proto nezbytné kontrolovat velikost osluněné plochy, a v případě jejího razantního snížení reagovat vhodnými opatřeními. C) vzrostlé lesní porosty severně, západně a východně od zbytku duny V bezprostředním okolí PP je žádoucí postupné odstranění nepůvodních dřevin (vejmutovka, červený dub) a jejich nahrazení autochtonními dřevinami (borovice lesní, dub letní, dub zimní). 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Dle ustanovení 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Management v ochranném pásmu je řešen v kapitole Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání. Ochranné pásmo je zde označeno jako dílčí plocha č. 4 a č. 5. Z hlediska ochrany arachnofauny a entomofauny je důležité udržovat porosty v ochranném pásmu s co nejnižším zakmeněním tak, aby se dosáhlo co nejvyššího oslunění plochy navrhované přírodní památky Zaměření a vyznačení území v terénu V roce 2008 byl zhotoven geometrický podklad stanovení hranic chráněného území a ochranného pásma na pozemku p. č. 369/1 do kopie katastrální mapy. Geometrický plán nebyl na základě konzultace s geodety pořizován. Byl stanoven systém zaměřených bodů (souřadnic), který část pozemku č. 369/1 v k. ú. Veská identifikuje pro další jednání, ale nevyužívá číselných pododdělení z GP z roku 1997 (např. č. p. 369/10). V říjnu 2011 bylo provedeno geometrické a polohové určení hranic chráněného území a ochranného pásma, která nejsou shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě, jsou stanoveny dle ZPMZ č. 250 k. ú. Veská (lomové body stanoveny dle ZPMZ č. 49 a 191 k. ú. Veská). 18

20 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Změna související s oddělením pozemku za účelem vyhlášení a péče o přírodní památku Vesecký kopec v k. ú. Veská je připravena k zápisu do katastru nemovistosí prostřednictvím ZPMZ. Do katastru nemovistosí je třeba zavést kód ochrany přírody. Po obvodu maloplošného chráněného území je nutné provést pruhové značení v terénu a na několika přístupových místech vyznačit tabulemi s malým státním znakem České republiky a tabulí s uvedením kategorie zvláště chráněného území tedy přírodní památka, dle vyhlášky č. 64/2011 Sb. o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Lesy v ochranném pásmu navrhované přírodní památky by bylo vhodné zařadit do kategorie lesů zvláštního určení dle 8 odst. 2 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen zákon o lesích). Dle 8 odst. 3 zákona o lesích rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Okolo celého areálu navrhované přírodní památky je žádoucí zřídit oplocení s brankou nebo přelezkou (na 2 místech) do oploceného areálu, toto oplocení kontrolovat a udržovat v dobrém stavu. Zároveň je třeba průběžně kontrolovat dopad návštěvnosti. Žádoucí je instalace naučných tabulí (2 ks) na přístupových místech (nejlépe na přístupech do areálu PP). 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Přes nesporný vědecký a kulturní význam lokality je hlavní předmět ochrany (tj. příslušné druhy arachnofauny a entomofauny) nenápadný a pro veřejnost spíše neatraktivní a obtížně demonstrovatelný (často druhy s noční aktivitou). Rovněž botanicky je území málo atraktivní, geomorfologie zbytků duny je značně porušená. Text naučných tabulí by měl tyto faktory částečně eliminovat za využití kvalitních textů, fotografií a mapových podkladů. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území V navrhované přírodní památce je žádoucí pokračovat v započatém průzkumu fauny a flóry území a podle výsledků usměrňovat řízené zásahy v lokalitě na podporu zvláště chráněných a bioindikačně významných druhů organismů. 19

21 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody dle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Opakované zásahy ruční vytrhávání a odstraňování malých semenáčků borovice lesní, příp. dalších dřevin, zejména ostružiníků ruční odstranění cizorodých předmětů (prkna, překližky, odpadky) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) přísně kontrolované pojezdy technikou, případně aplikace herbicidů na podporu psammofytní vegetace selektivní mechanická likvidace turanky kanadské, pupalky a třtiny křovištní vyhrabání a odstranění nahromaděné biomasy Opakované zásahy celkem (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy označení hranice přírodní památky cca 360 m instalace informačních panelů instalace sloupků se státním znakem průzkum fauny a flóry snížení zakmenění porostu na DP 4 a DP 5 na 0, (0,9 ha) Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) N á k l a d y c e l k e m (Kč)

22 4.2 Použité podklady a zdroje informací Literatura: Demek, J., [ed.], 1987: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha. Dolanský, J., Kasal, P., Antuš, M., Růžička, V. & Holec, M., 1998: Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí. Contribution to knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin. Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie 6: Dolanský, J., 2002: Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech. Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes. Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie 10: Faltys, V., 1995: Přehled vyhynulých, nezvěstných a ohrožených taxonů cévnatých rostlin na území východních Čech. 24 p., AOPK Pardubice. Farkač, J., Král, D. & Škorpík, M., [eds.], 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Hamet, A., Mocek, B. & Spíšek, J., 1999: Výskyt Cicindela arenaria vienensis SCHRANK, 1781 (Coleoptera: Carabidae) ve východních Čechách. The occurence Cicindela arenaria vienensis SCHRANK, 1781 (Coleoptera: Carabidae) in Eastern Bohemia. Acta Musei Reginaehradecensis s.a., 27: Chytrý, M., et al., 2001: Katalog biotopů ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Kačírek, A., 1995: Nové a zajímavé nálezy mravkolvů v České republice (Neuroptera, Myrmeleontidae). The new and the interestig findings of the ant-lions in the Czech Republic. Acta Musei Reginaehradecensis s.a., 24: Kejval, Z. & Mikát, M., 2006: Faunistic records from the Czech Republic 206. Coleoptera: Anthicidae. Klapalekiana, 42: Konvička, M., Beneš, J. & Čížek, L., 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 127 pp. Kořínková, D., Sádlo, J. & Mandák, B., 2006: Conyza canadensis (L.) Cronq., 1943 turanka kanadská. In: MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, Křivánek, M, Pyšek, P. Sádlo, J & Mandák, J., 2006: Cormophyta vyšší rostliny (obecná část kapitoly). In: Mlíkovský, J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.], 2002: Klíč ke květeně České republiky. 928 p., Academia, Praha. Mandák, B., 2006: Oenothera biennis L., 1753 pupalka dvouletá. In: Mlíkovský, J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, 132. Mikát, M., : Vesecký kopec: podklady pro plán péče zaměřený na bezobratlé. Zpráva [Depon. In: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. Mikyška, R., et al. 1969: Geobotanická mapa ČSSR. Academia a Kartografické nakladatelství, Praha. Mlejnek, R. & Klouček, J., 2004: Faunistický průzkum střevlíků (Coleoptera: Carabidae) na zanikajícím písečném přesypu Vesecký kopec u Sezemic. Faunistic study of Carabidae (Coleoptera) at the vanishing sand dune Vesecký kopec near Sezemice. Acta Musei Reginaehradecensis s.a., 30: Mlíkovský, J. & Stýblo P., eds., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, 496 pp. Prausová R., 2003: Monitorování změn biologické rozmanitosti v PP Na Plachtě. In:, M. [ed.], 2003 Sborník dílčích zpráv z grantovéh projektu VaV 610/10/00 Vliv 21

23 hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích. příroda supplementum, Praha: Prausová R., 2005: Inventarizační průzkum NPP Semínský přesyp Floristická inventarizace a inventarizace rostlinných společenstev. - Závěrečná zpráva [Depon. In: AOPK ČR Pardubice]. Procházka, F, [ed.], 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: Přibyl, V., 1972: Geomorfologie navátých písků v Čechách. Rozpravy ČSAV, roč. 82, řada MPV, seš. 1. Academia, Praha, 70 pp. Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr., Brno, 16: Skalický, V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný, S. et Slavík, B. [eds.]: Květena ČSR 1: Academia, Praha. Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., Zákon č. 114/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu. Edice Planeta 5/2001. Nepublikované zdroje: Sbírkový materiál Muzea východních Čech v Hradci Králové (RMHK) Z lokality Vesecký kopec byl v lihovém materiálu dohledán 1 dokladový ex. mravkolva dunového Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) (nález B. Mocka z roku 2003, dosud nepublikovaný údaj). Dále jsou ve sbírce RMHK uloženy doklady, citované v práci MLEJNEK & KLOUČEK (2004) a další, dosud nezpracovaný (nedeterminovaný) materiál z příležitostných návštěv (převážně leg. Mocek). Písemná, příp. ústní sdělení a údaje od entomologů působících v regionu: BOGUSCH in litt., Komentovaný písemný seznam aculeátních blanokřídlých, s uvedením statutu v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR (FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005) a návrhy managementu. BOUKAL in litt., Komentovaný písemný seznam 7 druhů brouků čeledi Byrrhidae, s uvedením statutu v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR (FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005) a návrhy managementu. KLOUČEK pers. comm. Doplňující údaje nálezy psammofilních druhů: chroustek Anomala dubia, potemník Melanimon tibiale, výskyt břehulí v minulosti, recentní výskyt ropuchy zelené MERTLIK pers. comm. Potvrzení recentního výskytu kovaříka Dicronychus equisetioides MOCEK pers. comm. Doplňující údaj výskyt psammofilní saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens) UDRŽAL in litt. Údaje o výskytu 13 druhů zlatěnek (Hymenoptera: Chrysidae) UDRŽAL pers. comm. Údaj o výskytu dlouhoretky Bembix rostrata před stržením strmé písčité stěny 22

24 4.3 Zpracovatelé plánu péče RNDr. Romana Prausová, Ph. D. - botanika, návrhy managementu, zpracování celého dokumentu (textová, tabulková část, přílohy) Miroslav Mikát zoologie, botanika, návrhy managementu, zpracování odborných podkladů pro plán péče Ing. Miroslav Mikeska, Ph. D. lesnictví Datum zpracování: prosinec Úpravu provedly: Mgr. R. Žaloudková, únor 2010 a Ing. J. Seidlová, březen Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice 4.4 Použité zkratky DP GP NPP OOP OP PCHP PP ZCHÚ ZPMZ dílčí plocha geometrický plán národní přírodní památka orgán ochrany přírody ochranné pásmo přechodně chráněná plocha přírodní památka zvláště chráněné území záznam podrobného měření změn Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy Tabulky: Příloha č. T1 - Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich Mapy: Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha č. M3 - Mapa dílčích ploch a objektů Příloha č. M4 - Lesnická mapa typologická 23

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 384 971 930, fax.: +420 384 971 939 calla@calla.cz, http://www.calla.cz IČO: 62536761, DIČ: CZ 62536761 Biologický průzkum

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků

Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků Elateridarium 5: 5-42, 5.2.2011 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků Contribution

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Populační ekologie, stanovištní nároky a generativní reprodukce kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR (Adenophora liliifolia,

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 2/2010 Únor 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biodiverzita, tj. rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich vazby na okolní prostředí

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: Ekologická stabilita v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY

ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY ZO Českého svazu ochránců přírody Rybák SVITAVY zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49350 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze - člen Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 81974/2013 Sp. zn.: S JMK 81974/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje plán péče

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

OPRL - I. Účel, legislativa

OPRL - I. Účel, legislativa OPRL - I. Účel, legislativa Účel Nástroj státní lesnické politiky Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů Nabídka všech soustředěných hospodářsky a ekosystémově využitelných informací

Více

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE 1. Z historie dolu Tuchlovice V 30. letech minulého století bylo prokázáno geologickým průzkumem, že západní část dobývacího

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

ROZHODNUTÍ. záměr IO 01 Hrubé terénní úpravy - Kvasiny. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. záměr IO 01 Hrubé terénní úpravy - Kvasiny. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží: viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25482/ZP/2015-Čr 05.11.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity

Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity Circular Flow Land Use Management (CircUse) Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity Report/Tasks

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: T U R I S T I C K Ý C H O D N Í K V O S E C K Á T V A R O Ž N Í K Okres: Semily

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Vělopolí je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Vělopolí a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

Více