Žamberské LISTY 1. č.16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011

2 2 Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek 6. října 2011 ve 14:00 hod. si město Žamberk připomene 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka. Představitelé města uctí památku této zpravodajské jednotky položením květin u pamětní desky na domě Žabkových v osadě Polsko u Žamberka. Zuzana Žváčková, ref. pro kulturu, vzdělávání a sport Město Žamberk Vás zve na SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI 93. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU V ŽAMBERKU 16:00 hod. Pietní akt u pomníku TGM na Masarykově náměstí 17:30 hod. Slavnostní večer v Divišově divadle Na programu: Slavnostní předávání Ceny města Žamberka a dalších ocenění Prezentace - Českoslovenští legionáři Cesta domů téma zpracované žáky a studenty žamberských škol v oblasti výtvarné, literární, hudební, Koncert dobových skladeb a melodií v podání Swing Bandu ZUŠ Petra Ebena Žamberk Vstupné zdarma Místenky k vyzvednutí od v kanceláři Divišova divadla v Žamberku. Víceúčelové hřiště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem Město Žamberk zahájilo výstavbou víceúčelového sportovního hřiště II.etapu rozvoje areálu aktivní turistiky v lokalitě Pod Černým lesem, který bude financován za podpory ROP NUTS II. Severovýchod. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 19 mil. s dotací ve výši 7,5 mil. Dílo v hodnotě cca 0,9 mil Kč je umístěno v areálu bloku tenisových kurtů a přináší nejen možnost cvičné stěny pro tenis, ale zejména hraní kolektivních sportů, jako jsou odbíjená a nohejbal, novinkou je i vyznačení plochy pro badminton. Povrch hřiště je z umělé trávy a přináší tak vysoký uživatelský komfort s možností využití i po případném nepříznivém počasí. Další investiční akce určené pro II. etapu rozvoje areálu aktivní turistiky jsou přesunuty na rok 2012 a rok Jedná se o rekonstrukci příjezdové komunikace s nově vytvořeným parkovištěm u víceúčelové plochy. Výměnu a rekonstrukci prvků na městském koupališti. Nově vybudované celoročně obývané chatky a novou horolezeckou stěnu. Jsem rád, že zastupitelstvo města podpořilo realizaci této druhé etapy rozvoje areálu aktivní turistiky a posunulo realizaci dalších investičních akcí na další roky s ohledem na plnění daňových příjmů - říká starosta města Jiří Dytrt. -ít- Nabídka volných parkovacích míst Město Žamberk, na základě usnesení Rady města Žamberk č. 24/2011-RADA ze dne , nabízí pět volných parkovacích míst s možností zajištění vyhrazeného parkování v lokalitě u polikliniky. Na základě Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena dle Čl. 6, bodu g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa za rok a 1 parkovací místo pro osobní automobil v ulici U Polikliniky sazba 1.000,- Kč. Dále je nutné požádat Odbor správní a dopravy Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833, Žamberk o vydání rozhodnutí v této věci a zde činí správní poplatek 1.000,-Kč. Bližší informace tel. č.: Bc. Ivana Hečková majetkové oddělení, Bc. Kateřina Vrabcová odbor správní a dopravy. Bc. Ivana Hečková, majetkové oddělení Stav přípravy akce Protipovodňová ochrana města V současné době je zpracována stavební dokumentace a je zahájeno stavební řízení. Celou akci nyní administruje a řídí Povodí Labe, s.p., a město plní dílčí činnosti v tomto řízení. Vlastní zahájení stavby ochranných zdí a hrází podél toku je plánováno na r Z administrativních důvodů a vzhledem k rozsahu akce došlo k jejímu určitému zdržení. Máme ještě rok na to, abychom vyřešili dílčí nesrovnalosti, případné drobné změny v projektu a potřebné souhlasy dotčených osob. Na jednání s Povodím Labe, s.p., dne jsme se dohodli, že přistoupíme k záchraně lipové aleje v Havlíčkově nábřeží (u stodol), a to úpravou projektu změnit plánovanou betonovou zídku za mobilní hliníkové hrazení, které se v případě nutnosti bude umísťovat do připravených fundamentů ve středu komunikace. Tedy za běžného stavu se v tomto prostoru, kromě podzemních úprav, prakticky nic nezmění. Zájmem města je kácet stromy v linii protipovodňových opatření v co nejmenší míře, ale v některých případech neexistuje jiné řešení, nebo náhradní řešení je ekonomicky a pozemkově nevýhodné. V jednom případě se nemůžeme dohodnout se dvěma vlastníky pozemků o jejich prodeji (pruh široký 1m) a musíme umístit stavbu do linie aleje. Jedna věc je zachování stromů, ale na druhé straně je však nutné posoudit stávající stav těchto stromů, jejichž stáří je let oproti ochraně zdraví a majetku občanů. Podle odborného posudku je část stromů hodnocena jako přestárlé dřeviny s částečným prosycháním koruny. Asi 20% stromů je navrženo k odstranění a hodnoceno jako ohrožující zdraví osob. Musíme rovněž zvážit, zda-li chceme funkční protipovodňová opatření na 100 let, nebo stávající aleje na let, pokud nemáme jinou reálnou alternativu stavby. A má smysl kácet jen některé stromy a dosazovat střídavě nové a ztratit tím celistvost aleje, nebo vysázet najednou v dané části města zdravé kultivary, které během několika let vytvoří celistvou alej přizpůsobenou daným stavebním opatřením? Rád bych připomněl, že město přistoupilo k tomuto programu z důvodu protipovodňové ochrany zdraví a majetku občanů a ochrany nemovitostí města, státu a dalších subjektů, vložilo do projektu i své nemalé prostředky a úsilí a předpokládá na druhé straně i pomoc a nezbytnou toleranci Vás, občanů, ze záplavového území i celého města. Nezapomínejte, co nám způsobily dvě povodně z přelomu tisíciletí. Pozemky dotčené stavbou budou vždy uvedeny do původního stavu, pokud je zde oplocení, bude postaveno nové a v dalších přístupných částech nové funkční zábradlí. Součástí projektu je i ozelenění přizpůsobené danému typu stavby. O dalším postupu při přípravě výstavby protipovodňových opatření ve městě Vás budeme informovat. Ing.Vladimír Fikejs, ved.odboru obrany a KŘ Protipovodňová ochrana města stanovisko Ve věci protipovodňové ochrany (dále PPO ) jsem podával vyjádření v ŽL č.13, nechci se opakovat, proto nyní jen stručně reaguji na článek Ing. Vencla v ŽL č.14. PPO města je plánována na ochranu proti Q 20 (dvacetiletá voda). Převážná část Betléma neleží v záplavovém území Q 20. Dotčeno může být 4 5 rodinných domů v ul. Tovární, výrazné škody v obytných částech se nepředpokládají. Vyhlášený dotační program P je zaměřen na řešení povodní v nejrizikovějších lokalitách. PPO musí být efektivní a toto určují indikátory velikost plochy záplavového území, plocha objektů, počty ohrožených osob, průměrné roční škody v závislosti na parametrech akce (v Kč). Program je nastaven tak, aby jeho plnění zahrnovalo hustě osídlené intravilány obcí. Z uvedeného vyplynulo, že efektivnost stabilních PPO v této části města neodpovídá cílům projektu. Ze známých hydrologických podkladů je zřejmé, že vody Q 20 a větší vybřeží na levém břehu pod jezem Mosilana (v úseku asi 100 m) a zaplaví louky v majetku p. Parishe a majitele chátrajících objektů bývalé továrny. Z těchto důvodů se povodňový orgán města rozhodl chránit těchto několik rodinných domů před nátokem části vybřežených vod do ul. Tovární. Protože se jedná o krátký úsek (brána do továrny a několik metrů prostoru vpravo), je navrženo a uvedeno v povodňovém plánu města odvést tuto vodu pomocí hradby z protipovodňových pytlů do koryta řeky sníženým místem před mostem do Polska. Ochrana vlastního objektu Mosilana je pak věcí jeho majitele. Podrobnější informace nebo náhled do příslušné dokumentace je možný u MěÚ, odbor obrany a krizového řízení po předběžném dohovoru (tel ). Ing.Vladimír Fikejs, ved.odboru obrany a KŘ

3 Žamberské LISTY 3 Nějaké odpady?... Je nejčastější označení pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek za komunální odpady vychází ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a každá obec si tento poplatek zavede obecně závaznou vyhláškou ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy, popř. osvobození od poplatků. Město Žamberk má Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V této vyhlášce je uvedeno, ve stručnosti: poplatníkem je každá fyzická osoba s trvalým pobytem nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, povinnost nahlásit správci daně nejpozději do 15 dnů vznik a zánik, popř. změnu poplatkové povinnosti, sazba poplatku 500,- Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok (v případě kratší doby trvalého pobytu je sazba poplatku v poměrné výši), splatnost poplatku, která je ve dvou stejných splátkách splatných do a příslušného kalendářního roku, jednotlivá osvobození od poplatku a úlevy (hospitalizace déle než 3 měsíce ve zdrav. zařízení, umístění v ústavním a ochranném zařízení, výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody, celoroční pobyt v zahraničí, úleva 50% poplatku osobám starším 70 let,..), nebudou-li poplatky uhrazeny včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem, navýšení poplatku včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. V případě, že nedojde k úhradě poplatku ve splatnosti, postupuje se dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád). Dle 153 odst. 1 daňového řádu je nedoplatek částka daně, která není uhrazena a uplynul již den splatnosti této daně. Dle 166 odst. 1 daňového řádu se za den platby považuje: a) u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb den, kdy byla připsána na účet správce daně, nebo b) u platby v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala. Tyto nedoplatky jsou pak následně vymáhány v souladu s daňovým řádem. Vyhněte se úhradě po splatnosti - ušetříte se nepříjemností. Iveta Dytrtová, referent fi nančního odboru MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Letní období již patří minulosti a školáci opět zamířili do školních lavic. Z pohledu MP patřilo uplynulé léto, v porovnání s předchozími roky, spíše k těm klidnějším. Výrazně ubylo stížností na rušení nočního klidu, ale naopak razantně přibylo krádeží, zejména v obchodech. Za uplynulé letní měsíce řešili v obchodech strážníci 18 drobných krádeží. Nejednou ke zjištění totožnosti pachatele krádeže přispěl i kamerový systém instalovaný v prodejně. Struktura těchto drobných zlodějů je od mladistvých až po důchodce a terčem jejich zájmu je hlavně alkohol, cigarety, ale přibývá i těch, co kradou jídlo. Negativním jevem je nárůst počtu lidí žijících na samém sociálním dně, včetně bezdomovců. Jejich asociální chování na veřejnosti je trnem v oku nejednoho občana a strážníci se s nimi při výkonu své činnosti setkávají velmi často. Na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích zamířili strážníci pouze jednou, a to na začátku prázdnin s 23letým mladíkem z Olomoucka, který se opil v partě svých kamarádů a poté je fyzicky napadal. Tento mladík nadýchal 2,53 promile alkoholu. S problémem podnapilých osob, které nezvládnou svoje chování, nebo zůstávají ležet na ulici, se strážníci setkávají v letním období častěji. Za dva prázdninové měsíce vyjížděla hlídka MP k podnapilým osobám sedmkrát. Ve všech případech si je převzali jejich rodinní příslušníci a následně někteří z nich obdrželi pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku. Strážníci na počátku prázdnin zadrželi také podnapilého 27letého řidiče motocyklu, který nadýchal 1,72 promile. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá záležitost předána Policii ČR. Mezi činnosti MP patří také odchyt toulavých psů nejen ze Žamberka, ale i z obcí, se kterými má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. V období prázdnin bylo uskutečněno deset odchytů. Strážníci tyto toulavé psy umisťují do útulku v Žamberku, a to jen v případě, pokud není znám majitel. Často se stává, že občan, který psa nalezne, ho přiveze do útulku a zde je vzápětí odmítnut a odkázán na MP. V případě nálezu toulavého psa kontaktujte Městskou policii jako první a ta umístění psa v útulku zařídí. Pokud je nalezen toulavý pes v některé obci mimo Žamberk, je nutné o tom vyrozumět místní obecní úřad, který se musí o psa postarat a jeho případné umístění do útulku objednat u MP. Zřejmě nejdůležitější změnou letních měsíců byla změna zákona č. 365/2000 o provozu na pozemních komunikacích, kdy od nemusí MP označovat úseky, kde provádí měření rychlosti. Všechny měřené úseky jsou schváleny Policií ČR. Na naleznete mapu měřených úseků pod odkazem Žamberk-mapy. Za MP Kamil Luňáček OBEC PASTVINY PRONAJME lyžařský vlek s budovou č.p. 94, ve které je restaurace a byt pro personál. Bližší informace na telefonu OBEC ORLIČKY NABÍZÍ pronájem bytu 3+1, kategorie: I., nadzemní podlaží 3, celková plocha bytu celkem: 84,4m 2. Adresa bytu: Orličky čp.176 Základní nájemné (bez elektřiny a odpadů): 2.867,-Kč Kontakt: tel PARDUBICKÝ KRAJ PATŘÍ MEZI KRAJE S NEJVĚTŠÍMI ZÁSOBAMI DŘEVA Od letošního roku až do roku 2015 bude probíhat Národní inventarizace lesů, která poskytne údaje o zásobách dřeva a dřevinné skladbě, zdravotním stavu či funkci lesů. Provádění inventarizace uložila vláda Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. V pořadí již druhou inventarizaci lesů vítá radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov, Václav Kroutil. Měření poskytne velmi zajímavé informace o tom, jak jsme s lesy hospodařili v minulosti a jaké máme hospodářské příležitosti do budoucna. Při první inventarizaci lesů bylo například zjištěno, že Pardubický kraj patří mezi kraje s největšími zásobami dřeva u nás, uvedl radní Václav Kroutil. Inventarizace je založena na matematicko-statistické metodě, jejím základem je opakované územní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celém území České republiky. Vlastník lesa je ze zákona povinen strpět provádění potřebných úkonů s inventarizací lesů. Měření probíhá nedestruktivním způsobem. Naši pracovníci jsou vybaveni povolením, které si může majitel lesa zkontrolovat. Výsledky se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale za velké územní celky, tedy za celou ČR a kraje, vysvětlil vedoucí Oddělení inventarizace lesů Miloš Kučera. Výsledky, které budou veřejně dostupné, by měly být přínosné pro majitele a správce lesů. Každý dobrý hospodář bilancuje. Své rozhodnutí by měl dělat na základě podkladů, které jsou popisem skutečného stavu věcí, uzavřel radní Kroutil. Další informace můžete nalézt na Bc.Magdalena Navrátilová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí kanceláře hejtmana PK AVE CZ SE SPALOVNOU V RYBITVÍ NA MINISTERSTVU OPĚT NEUSPĚLA Pardubice ( ) Společnost AVE CZ odpadové hospodářství neuspěla s odvoláním na Ministerstvu životního prostředí. Usnesení o zastavení řízení Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 4. července 2011 o vydání integrovaného povolení pro Spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic bylo potvrzeno. Společnost AVE CZ využila svého práva a ještě v červenci podala odvolání na Ministerstvo životního prostředí. To přezkoumalo napadené usnesení a následně rozhodlo. Obdrželi jsme z ministerstva rozhodnutí, které potvrzuje usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje. Doufal jsem v to, že ministerstvo takto rozhodne. Krajský úřad řízení zastavil, neboť nebylo ze strany AVE CZ předloženo územní rozhodnutí pro stavbu. Předložená investiční akce navíc není v souladu s plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje a ani není v souladu s územním plánem obce, uvedl Václav Kroutil, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Boj o spalovnu nebezpečného odpadu se přesouvá na pole Nejvyššího správního soudu, kde AVE CZ rozporuje územní plán obce Rybitví. Proti spalovně se postavilo téměř 50 tisíc lidí. Bc.Magdalena Navrátilová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí kanceláře hejtmana PK

4 4 Žamberské LISTY Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány PŘECHOD PRO CHODCE PŘED POLIKLINIKOU, ANEB O LIDI NEJDE? V současné době připravuje město úpravu prostoru před poliklinikou. Již mnoho let o zlepšení žádám. Něco se podařilo, více ne. Teď bude prostor upravován, a dle mého není vybráno to nejoptimálnější řešení. O co jde. Pár mých připomínek např. k přechodu pro chodce : Vést ho tam, kde občané chodí (z vyššího procenta než jinde o nemocné a méně mobilní). Bílé pruhy namalovat z protiskluzové barvy /barva s jemnou drtí/ Ze stran přechodu udělat cca 2m široké pruhy např. z kostek a přechod mírně vyvýšit a hlavně ho srovnat do roviny atd.. Schválené řešení, dle mého, stav nezlepší. Proč? Přechod bude posunut, ale tak, že nyní bude mířit celým profilem do zaparkovaných aut (viz obrázek). V pracovní dny po přechodu přejde mnoho set osob. Většina půjde tou nejkratší cestou, tedy mimo přechod - nejsme stroje, jsme jen lidé. Není dle mého dobrá odpověď, že pokud občan, po přechodu mimo jeho trasu nepůjde, je to jeho problém, když bude sražen, neb porušuje předpisy. Úředník snadno předloží zdůvodnění (včetně paragrafů), proč to NEJDE udělat lépe, ve prospěch lidí. Hledejme OPAK. Je to náročnější a těžší, ale výsledek malý krok k lepší bezpečnosti a pohodlí občanů stojí za to. Jde o maličkost, o lidi, ale přesto znovu prosím příslušné úředníky, aby se řešením ještě jednou zabývali. Takto uspořádaný prostor je na mnoha místech v republice řešen ve prospěch občana. Takže jistě to udělat jde. Ing. Karel Vojta, ředitel polikliniky, s.r.o. Tento článek je velmi zkrácená verze toho, co jsem přečetl na ZM dne Vážené dámy, vážení páni zastupitelé, v posledních třech letech byl J. Dytrt dvakrát zvolen starostou města. Poprvé, když nahradil v polovině volebního období odvolaného starostu Mgr. T. Kalouse. Podruhé vloni na podzim. V této souvislosti kladu sám sobě i Vám jednoduchou otázku. Je to dobře zvolený starosta? Odpovídám si, chodí slušně oblékaný, hezky vypadá a často se usmívá. Na tuto funkci mně to ale připadá docela málo. Jeho odpovědi na danou otázku jsou většinou nekonkrétní a zcela o něčem jiném než je položená otázka. Diskuzi s ním nelze vést, protože když je v koncích, odpoví: Je to špatně položená otázka, čehož jsme koneckonců byli svědky při jeho vystoupení v TV. V neposlední řadě se jeho odpovědi neshodují se skutečností, čehož si už všimli také někteří občané Žamberka. Zde Vám předkládám několik příkladů, které jsou důkazem. 1. Na ZM 1032/09 nechal J. Dytrt hlasovat Dr. Nožku o jeho odškodnění, ačkoliv věděl, že je ve střetu zájmů, čímž došlo evidentně k porušení zákona o obcích. Dokonce v té souvislosti J.Dytrt napsal dopis, že záměr prodeje pozemků kolem domu Dr.Nožky nebyl vyvěšen, ale dražba proběhla i s pozemky. 2. V Čestném prohlášení, které musí odevzdávat každý člen RM, neuvedl všechny údaje, které vyplývají ze zákona. 3. Podílel se na zmanipulování výběrového řízení na tzv. Pěší zónu. Viz časová posloupnost: Dodání dokumentace na PZ v Žamberku Vypsání 1. Výběrového řízení (RM 76/09 Usn.č. 2985/09) Objednávka firmě Klazar s.r.o. o provedení dopravního průzkumu Průjezd městem (RM 77/09 Usn.č. 3038/09 ) Zrušení výběrového řízení (RM 82/09 Usn.č. 3285/09 ). PROČ? Odpověď uveřejněná v Zeleném letáku Cituji: První výběrové řízení bylo zrušeno na základě měření průjezdnosti křižovatek ve městě, které zásadně ovlivnily postup administrátora výběrového řízení. Závěrečná zpráva z tohoto dopravního průzkumu jednoznačně potvrdila vyslovené obavy. Uzavření části Kostelní ulice se ukázalo jako nevhodné. Všimněte si data: zrušení a vyhodnocení ne, nejde o překlep!!! Křižovatkové sčítání dodání výsledků od fy Klazar RM bere na vědomí výsledek Dopravního průzkumu. (RM 85/09 Usn. 3398/09) Závěr: Zásadním výsledkem tohoto posouzení je, že navrhovaná pěší zóna přes silné ovlivnění rozdělení dopravních intenzit na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic nesníží rezervu kapacity sledovaných křižovatek pod předepsanou hranici Vypsání nového VŘ na zhotovení PZ (RM 90/09 Usn /09 ) Na co? Opět si všimněte data. Ještě dříve než byla objednávka u firmy Chládek a Tintěra. Změnily se zásadně zadávací podmínky. To ve svém trestním oznámení uvedla TIC. Starosta J.Dytrt v TV Reportéři ČT, redaktorce sdělil: V prvním výběrovém řízení jsme si ověřili, že se všichni do té ceny vejdou, tak jsme zadali jiné podmínky a v tom je jeden z problémů, které pokračují dodnes. Proč se změnily zadávací podmínky z ničeho nevyplývá, protože dokumentace ještě není objednaná Objednávka u firmy Chládek a Tintěra o změnu projektové dokumentace. Zajímavé: Rozpočtová cena na PZ klesla cca o ,- Kč. Zde si prosím všimněme, že úpravu projektu, rozeslání projektu firmám, které projevily zájem, a jejich zpracování s nabídkovou cenou všichni stihli za 12 dní. Prosím: SMEKÁM KLOBOUK, jak rychle jde vše stihnout Termín přihlášek k VŘ a otevírání obálek Výběr dodavatele PZ. Tak se ptám: Na základě čeho bylo zrušeno 1.VŘ, když vyhodnocení bylo schváleno o 18 dní po zrušení a RM ho vzala ještě o dalších 17 dní na vědomí.v reportáži - Reportéři ČT-J. Dytrt přiznal, že ví o spojení TESTA - Ing. Strnad a co je vůbec pozoruhodné, přiznal i to, z čeho TIC obviňovala radní Žamberka, tj. že první VŘ sloužilo k určení ceny. Dytrtova odpověď: v prvním VŘ jsme si ověřili, že se všichni do této ceny vejdou, a pak jsme nastavili jiná kriteria. 4. Rozpočtový výhled schváleno RM 3679/09 za cenu ,- Kč + DPH. = ,- Kč. Objednávka podepsaná J.Dytrtem na Region servis zněla na ,- Kč. Jak je to možné? Kontroluje RM svá usnesení, jestli se shodují s objednávkou? Byla RM v té době vůbec seznámena s výsledkem? (V současné době Ing.arch. Středová část otiskla v ŽL) V jedněch ŽL mně J.Dytrt odpovídá: V mém zájmu je, aby občané byli informováni objektivně a ne účelově a populisticky. Toto je vždy v závěru mých odpovědí a byl bych potěšen, pokud byste toto akceptoval. A já se ptám? Již několik článků jsem napsal do ŽL a vždy s napětím očekával odpověď starosty. A jaká je skutečnost? Pokud to nejsou přímo nepravdy, tak se jeho odpověď týká něčeho jiného než mého dotazu. Např. ŽL č.10/11 str. 4-5 Na předvolebním setkání jsem dal dotaz: Jak je na tom město finančně? Odpovídali J. Dytrt a Mgr. T. Kalous. Již si nevzpomínám, co kdo konkrétně odpovídal. Můžete svou odpověď zopakovat? Odpověď starosty: Zástupci jednotlivých stran představovali své programy, pouze Mgr. T. Kalous nepředstavil volební program svého SNK. Teď pozor, odpověď J.Dytrta!!! Já jsem na žádný takový dotaz neodpovídal. Jeho odpověď je nahraná na videu. (Osobně tuto odpověď pokládám za vrchol všeho, neboť jsem se neptal co Kalous, ale co řekl sám J.Dytrt). 5. Dále si všimněme služební cesty do Itálie. Můj dotaz: Kdo všechno se této cesty zúčastnil? Kolik tato cesta přibližně stála? Odpověďstarosty: (velmi zkrácená) Sděluji, že pozváni na setkání byli starosta města s chotí, zakládající starosta partnerského svazku a tlumočník a cesta byla na náklady pořadatelů setkání. Nechal jsem si pozvánku přeložit, co říká a píše starosta, nikde nic takového není. Prohlédl jsem si cestovní příkaz a v něm není uvedená žádná z těchto osob. Ale? Služební cesty se zúčastnily další osoby bez jakéhokoliv souhlasu odpovědné osoby za MěÚ. Skoro se mně chce konstatovat, že jeli na černo. Je jenom velké štěstí, že se nic závažného nepřihodilo. Kdo by nesl odpovědnost? Vyúčtování a vyplněný Cestovní příkaz by byla krásná pastva pro kdejaký finanční úřad. Divím se tomu, že člověk, který do svého Čestného prohlášení napíše, že funguje jako finanční a ekonomický poradce nezná ani zákon o Cestovních náhradách. Jiří Merganc, Žamberk Vážená paní MUDr. Jirešová, dal jsem na Vaši radu. Oslovil jsem zmíněné tři pány a položil jim několik otázek. Vzhledem k tomu, že do těchto ŽL jsem zaslal jiný článek, jejich odpovědi zašlu ke zveřejnění do příštích ŽL. Děkuji Vám za pochopení. PS nejsem proti stavbě víceúčelové haly, ale za současné finanční situace jsem byl proti zahájení výstavby. Merganc J. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme velice panu Ivu Kurdíkovi ze Žamberka, který zareagoval na článek v ŽL č. 8/2011 a věnoval darem do muzea soubor obálek adresovaných entomologovi p. Oldřichu Markovi, odeslaných z muzeí a institutů v Chicagu, Ottawě, Ohiu, Colombii, Sao Paulu a Irkutsku. Za městské muzeum V. Šulcová

5 Žamberské LISTY 5 Sraz rodáků a přátel obce Dlouhoňovice Dne 10. září se v Dlouhoňovicích uskutečnil sraz rodáků a přátel obce. Bylo to druhé setkání, tentokrát po pěti letech. Pozvání přijalo 161 hostů, kteří v dopoledních hodinách přicházeli do Kulturního domu, byli přivítáni a uvedeni do vyzdobeného sálu. Se zájmem si prohlíželi vystavené fotografie dokladující proměny a události z historie, ale i současnosti vesnice. Po slavnostním uvítání přítomné oslovil starosta obce Ing. Pavel Smola. Ve svém projevu informoval o změnách a dění v obci za uplynulých 5 let a poté pronesl přípitek všem přítomným. Následovalo výborné pohoštění, které připravili manželé Moravcovi, a dále společné fotografování na památku setkání. Program pak pokračoval tanečním vystoupením dívek ze žamberského Anima v choreografii paní Aleny Němcové. Ve stylových kostýmech zatančily ukázky orientálních tanců a byly odměněny potleskem přihlížejících. Velkým překvapením a zpestřením celého dne byl vláček z Velkých Losin. Pořadatelům se jej podařilo zapůjčit a provozovat díky vstřícnosti a zainvestování firem - Ekola České Libchavy a Topkarmoto Dlouhoňovice. Během 6 hodin se potěšilo vyhlídkovou jízdou po obci na 630 návštěvníků a dětí, kteří si prohlédli krásná místa a zákoutí obce doplněná perfektním výkladem p. Jiřího Tydlitáta. Ke zdařilosti této akce přispělo i krásné, teplé podzimní počasí. Příjemnou atmosféru plnou vzpomínání, vyprávění, nostalgie a pohody umocnila hudba Studio Mix Libchavy, která hrála k poslechu a tanci do pozdních večerních hodin. Každý účastník dostal mimořádný výtisk přílohy Dlohoňovického občasníku - Dlouhoňovické novinky, aneb, co změnilo tvář obce , případně si mohl zakoupit nově vydaný kalendář s motivy Dlouhoňovic na r To, že se setkání rodáků a přátel Dlouhoňovic líbilo, je milým zadostiučiněním pro lidi, kteří od jara s nadšením a elánem věnovali svůj volný čas a energii přípravám této akce. Dík patří též vstřícnosti a podpoře vedení naší obce. Jitka Chárová předsedkyně komise pro kulturu 10. SRAZ VODÁKŮ V sobotu 11. září 2011 v Helvíkovicích se v restauraci U Jelena uskutečnil již 10. sraz vodáků starší generace. Byl svolán v rámci výročí 70 let kanoistického oddílu jehož vznik je datován 8.dubna Zlatým hřeben odpoledne byla účast zakládající členky oddílu a členky prvního výboru paní Strnadové Jaroslavy. Od pořadatelů obdržela kytici s přáním všeho nejlepšího a hlavně pevného zdraví do dalších let. Sešlo se přes třicet bývalých kanoistů, které přivítal Mirek Hlaváč a Jirka Hovádek. V další části programu přednesl Vladimír Kalous historii oddílu za uplynulých 70 let, ale i historii kánoe jako plavidla a jejího užití v Českých zemích a tím i v Žamberku. Na fotografiích prezentujeme rozdíl lodí, na kterých startovali účastníci srazu a lodi, na kterých se jezdí v současné době. Zábava probíhala v družném veselí do pozdních odpoledních hodin. Poté se zúčastnění rozjeli do svých domovů po celé republice. vkal- Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá na sobotu 22. října 2011 od 8:00 11:30 hod. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. DAROVAT můžete: veškeré oblečení z bavlněného materiálu, sportovní bundy, kabáty (ne silonové, dederonové oblečení, vatové kabáty, svetry, saka, péřové bundy), lůžkoviny, ručníky, utěrky, obuv, bytový textil, přikrývky, závěsy, záclony, vlněné deky (ne vatované přikrývky, polštáře), plyšové hračky, knihy (ne molitanové věci), nádobí pouze v případě, že bude dostatečně zajištěno obalem pro přepravu, Prosíme, noste vše čisté a použitelné do KAPLE Marie Bolestné (za kostelem sv.václava). Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera Stále častěji se v Občanské poradně objevují dotazy na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ. Proto uvádíme několik základních rad, jak se v případě výskytu domácího násilí zachovat. Bezpečnostní plán pro osoby ohrožené domácím násilím V případě náhlého útoku pamatujte především na své zdraví a život. Ihned po útoku, jak nejdříve je to možné, volejte policii nebo někoho, komu věříte. Nenechte se zavřít v části domu, kde nejsou okna ani žádný východ. Vyhněte se místnostem a objektům, kde mohou být zbraně (koupelna, kuchyň, stodola, garáž, dílna apod.). Pamatujte si důležitá telefonní čísla nonstop linky pro domácí násilí, policie, linka důvěry, azylový dům. Naučte své děti používat telefon a zavolat policii nebo sousedy. Svěřte se důvěryhodným příbuzným či přátelům, v jaké se nacházíte situaci. Promyslete a naplánujte únikové cesty ze všech dveří a oken, vč. těch ve sklepě a v horních patrech. Promyslete přijatelné důvody, kvůli kterým můžete během dne nebo noci odejít. Musíte něco donést sousedům, Možná jste si zapomněla tašku v autě. Předem se rozhodnete, kam půjdete, až se dostanete ven z bytu nebo domu. Zjistěte si adresy míst v okolí bydliště, kde mají otevřeno nepřetržitě (policie, nemocnice, nonstop prodejna apod.) Promyslete si, jak se na tato místa dostanete. Mějte u sebe vždy peníze nebo jízdenky. Pokud máte auto, ujistěte se, že je vždy pojízdné. Domluvte se s přáteli nebo sousedy na znamení, které bude signalizovat, že potřebujete pomoc. Můžete volat z okna nebo telefonem a říct: Došla mi káva. nebo Hrozně mě bolí hlava. nebo Máš ještě ten červený šátek, co sis ode mě půjčila? Domluvte se s nimi, aby hned po tomto signálu zavolali policii. Zabalte si pohotovostní tašku s penězi, oblečením a důležitými dokumenty. Uschovejte si drobné na telefon, klíče od auta a od domu (nejlépe na místě mimo dům, kde se k věcem můžete rychle dostat). Možná budete z domu utíkat bez peněženky či kabelky. Pokud jste osobou nepohyblivou, nebo máte problémy s pohybem či jste v důchodovém věku, přemýšlejte, která místnost v domě je pro Vás nejbezpečnější. Pokud máte malé děti, možná s nimi nebudete moci utéct. V takovém případě se pro ně co nejdříve vraťte s policií. Děti by měly vědět, kde je v domě nebo bytě bezpečné místo a jak utéci k sousedům. Při náhlém odchodu z domova si vezměte s sebou: Průkaz totožnosti svůj a rodné listy dětí Průkaz o nemocenském pojištění pro sebe a děti Doklady o svém vztahu k bytu nájemní smlouvu aj. Pracovní smlouvu, rozhodnutí úřadu práce, rozhodnutí sociálních úřadů aj. Rozhodnutí o svěření dítěte do péče Doklady o přístupu k účtu, svůj telefonní adresář Léky, brýle, lékařské předpisy, věci denní potřeby pro sebe a děti Policejní záznamy o dřívějších oznámeních Jakékoliv důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin, lékařské zprávy) KONTAKTY, KTERÉ MŮŽETE POTŘEBOVAT Policie 158 Lékařská pomoc 155 Hasiči 150 Tísňová linka 112 Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel

6 6 Žamberské LISTY MUZEUM OSLAVILO 100 LET PŘÍBĚH JEDNOHO STOLETÍ V sobotu 10.září 2011 byly v dopoledních hodinách v Divišově divadle, za účasti představitelů města, slavnostně zahájeny ředitelkou muzea Lucií Ralikovou oslavy 100. let založení městského muzea v Žamberku. Poutavou přednášku ředitelky Východočeského muzea Mgr.Jitky Rychlíkové o činnosti, významu a zachování muzejnictví pro další generace, neméně zajímavé povídání týkající se historie vzniku města Žamberka renomovaného historika prof. PhDr. Františka Musila, CSc. a závěrem informace Lucie Ralikové o historii židů v Žamberku od konce 19. století do r.1938, si vyslechla, bohužel, pouhá hrstka posluchačů. Po ukončení prezentace, kterou profesionálním způsobem moderoval Martin Mimra, pokračovala slavnost přijetím na radnici těch, kteří se zasloužili o rozvoj městského muzea v Žamberku. V obřadní síni radnice pak ocenění převzali z rukou starosty města Jiřího Dytrta pamětní medaili, aby posléze tento slavnostní akt ztvrdili zápisem do Pamětní knihy města. Odpoledne, tentokrát již za značného zájmu veřejnosti, následoval u městského muzea bohatý kulturní program, kde nechyběla dechová hudba ZUŠ, SVČ Animo, mažoretky, kejklíř Tomáš Křupala. Vystoupení hudební skupiny Blue Effect bylo přítomnými posluchači vysoce ceněno, podobně jako ohňová show Balestry či neméně úspěšný koncert žamberské hudební skupiny Hashberry. Zaměstnanci muzea mají za sebou náročné přípravy oslav. Na poměrně malé ploše dokázali poutavým Příběhem jednoho století představit historii vzdálenou i blízkou. Připomněli řadu donátorů, bez nichž bychom se nemohli kdykoliv vrátit ke svým kořenům, jak ve své přednášce mj. uvedla Mgr. Rychlíková. Byla také vzpomenuta celá plejáda těch, kteří s nesmírnou láskou a obětavostí historické předměty shromažďovali a opatrovali a hlavně mají zásluhu na tom, že se i po letech návštěvníci muzea mohou seznámit, potěšit a třeba i pousmát nad řadou historických exponátů. A to se bez profesionálního zájmu a srdíčka prostě dělat nedá. Poděkování proto patří všem, kteří se o tyto cenné archiválie v našem muzeu i nadále vzorně starají, sbírkový fond rozšiřují a chrání, aby tak vzácné historické poselství mohli důstojně předat dalším generacím. Jako občanů je naší povinností vážit si toho, že se Městské muzeum Žamberk stalo významnou institucí a neodmyslitelnou součástí našeho města a jeho historie. Vlasta Pavlousková ( ), ANEB PŘEDNÁŠKY NA MALOMĚSTĚ (ANO ČI NE...?) Dlouho očekávaná hranice třímístného čísla byla překonána. Muzeum slavilo a ke své prezentaci sestavilo, v čele s Bc. Lucií Ralikovou, velice zajímavý program, který měl oslovit co nejširší okruh adresátů. Program měl pobavit, ale i neformálně vzdělávat a reprezentovat! Jak se ukázalo, na zábavu lidé slyší, zvláště také když je ona zábava zdarma (vstupné dobrovolné) a když je čím zapít. Horší je to už s jejich sluchem, pokud dojde na zmíněné vzdělávání, na historii, na informace, které by museli složitým způsobem zpracovávat a vyhodnocovat. Dopolední program Dopolední program se nesl v přednáškovém stylu. Úvodní slovo měl Martin Mimra, který provázel i celým programem. První příspěvek přednesla ředitelka muzea Lucie Raliková. Ve zkratce zmapovala historii muzea. Ve větší části se věnovala současnému muzejnímu stavu. Druhý příspěvek (odlehčený technickými problémy, jež byly ale záhy vyřešeny) přednesla Mgr. Jitka Rychlíková. Její obrázková prezentace přibližovala činnost muzeí v jejich komplexnosti. Takže se dostalo i na činnosti, jež nejsou návštěvníkům muzeí toliko patrné (viditelné). Poté se pozastavil profesor František Musil nad otazníky, jež se točí kolem prvních písemných zmínek o Žamberku. Přednáškové dopoledne ukončila opět Lucie Raliková regionální židovskou historickou tematikou. Dopolední skoro dvouhodinový přednáškový program byl velice příjemným zpestřením jednotvárného maloměstského (z části i kulturního) života. Nejde o vyloženou novinku na kulturní regionální půdě, (již některé přednášky na Žambersku proběhly), ale jistá inovace je zde patrná. Je jím reprezentativní složka, což považuji za velice důležitý a pozitivní prvek ve vztahu k muzeu a jeho výročí. Těm asi dvaceti až třiceti návštěvníkům (spíše dříve narozeným) dopoledních přednášek však komorní atmosféra nijak neznepříjemnila zážitek a přednášené vědomosti si užila. Paradoxy Jak ukázala návštěvnost přednášek, je dobrovolné vzdělávání a místní historie pro mladé (ohraničím tento věk do cca třiceti let) zcela mimo jejich zájem. Je tu však paradox, když srovnáme přednáškovou návštěvnost s filmem o street artu, který byl promítán v rámci Orlické brány Tehdy mladí sál Divišova divadla až nečekaně zaplnili v desítkách. A přitom jde v podstatě také o historii, a navíc o historii zahraniční (neregionální). V čem je tedy jiná, že dokáže přilákat mnohem více mladých návštěvníků? Žádné obavy, neodsuzuji ani jednu z těchto historií, jen se snažím poukázat na jisté paralely. Dovolím si i poukázat na přednášku v žamberské knihovně. O filosofii zde přednášel PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. Na přednášku nepřišlo ani dvacet posluchačů. Možná si řeknete, že to sem nepatří, ale podobně je to i s Filmovým klubem. Náročnější filmová látka netáhne do kina tolik jako filmy medializované. (Trošku mám pocit, že se chodí do kina proto, abych se mohl účastnit pracovní debaty o tom, jaký ten film byl.) Osobně si myslím, že přednášky na maloměstě mají své kouzlo, a i přes malou návštěvnost by neměly býti opomíjeny. Odpolední program U žamberského muzea začal odpolední program po čtrnácté hodině. Odpoledne se neslo ve znamení zábavy a každý návštěvník si přišel na své. Zahájili trubači ze ZUŠ Žamberk. Úvodní slovo patřilo starostovi Jiřímu Dytrtovi a poté všechny uvítala Lucie Raliková. Své vystoupení předvedly malé mažoretky a mažoretky větší ze ZŠ Nádražní 743 pod vedením Ludmily Krčálové. S kostrbatým asfaltem si poradily na výbornou. SVČ ANIMO - NEON předvedli krkolomné nápadité tance na lehce vyšinutou muziku. Výsledný

7 Žamberské LISTY 7 dojem působí velice pozitivně. Dechový soubor ZUŠ Žamberk dokázal v krátkém čase secvičit pestrý hudební program. A tak od témat vážných přešel až k filmovým melodiím (Piráti z Karibiku), a melodiím POP music (ABBA). Jak nám prozradila ředitelka ZUŠ Hana Chvátilová, průměrný věk sboru je sedmnáct let, i proto je repertoár upraven, aby co nejvíce seděl účinkujícím. Balestra předvedla šerm, divadlo i ohně. Do svého divadelního programu zapojili i děti a ohnivé vystoupení doprovázela výrazná hudební složka (např. Nightwish, při nichž se protagonistka proměnila v tančícího anděla). Kejklíř Tomáš Křupala předvedl přihlížejícím, jak se hází s balónky. Za to si však několikráte vyžádal potlesku zaplněné loučky u muzea. S podvečerem se rozezněla živá muzika skupiny Blue Effect. Kytarová rocková klasika ovládala prostor. Kromě osoby Radima Hladíka, kterého zná spíše starší generace, mohou někteří místní znát i zpěváka a baviče Honzu Křížka z jeho dřívějších kapel (Walk choc ice, Aspect). Divadelní spolek NA SKÁLE opět zabodoval 24. září 2011 se v sále restaurace U Jelena v Helvíkovicích pořádal Divadelní country večer. V rámci tohoto večera odehráli místní ochotníci divadelní hru Carla Goldoniho Sluha dvou pánů v režii Vladimíra Martínka. Po úspěšné loňské Dívčí válce tak situační konverzační komedie o tom, že dvěma pánům sloužit nelze, přivítala opět do posledního místečka tradičně naplněný sál restaurace zvědavými diváky. Ti si celé dvě hodiny užívali brilantních výkonů všech amaterských herců, nicméně hlubokou poklonu je nutno složit skvělým výkonům Michala Martínka v roli Truffaldina a neuvěřitelnému projevu Vojty Kroula v roli hostinského Brighelle. Po nich přišli Hashberry, kterým nezbylo nic jiného, než pro veliký ohlas přidávat písničku za písničkou. Přehráli tvorbu vlastní i převzatou, až nakonec zjistili, že není již co hrát. Tento výkon zřejmě aspiruje i na zápis do Guinessovy knihy rekordů (neověřováno) jako nejdelší nečekaný přídavek, trvající celou hodinu (skupina sama reagovala slovy, že se pohybuje na tenkém ledě, později na intenzitě pojmenování zapracovala do hloubky). Navíc nebyla kapela kompletní, o to větší dík, že vydržela ve zdraví a že se neutopila. Výstava Výstava Příběh jednoho století nabízí pohled na kulturní dědictví, většinou na dary, které jsou uloženy v depozitáři. Pro filmové fanoušky je tu například k vidění plakát lákající na film Pevnost mrtvých a z roku 1900 předchůdce Edisonova gramofonu, pro divadelní fanoušky upoutávka na ochotnické divadlo, pro sportovce tenisové rakety z meziválečného období a kolo se speciální svítilnou. Nejen toto, ale i spousta dalších zajímavých věcí a tisků z různých oborů a odvětví. K oslavám vydalo Městské muzeum Žamberk publikaci (100 let Městského muzea Žamberk), která historicky mapuje činnost muzea. Textovou složku doplňuje bohatý fotografický materiál. Možná je trošku škoda, že se o publikaci nehovoří více. Doprovodný program Další doprovodné programy oslav v době psaní této krátké stati ještě probíhají, jiné skončily proběhl v Divišově divadle koncert Petra Vlková Trio. Návštěvnost byla o něco lepší než na přednáškách, ale i tak se jednalo spíše o komornější atmosféru. Dorazivší čtyři desítky návštěvníků si však řekly potleskem o neplánovaný přídavek. Muzeum připravilo zajímavý reprezentativní program, jsou na něj ale občané Žamberka a jeho okolí připraveni? Martin Štajner Vážený pane starosto, velice mne potěšilo Vaše pozvání na radnici u příležitosti oslav 100 let městského muzea, kde jsem se podepsala do Pamětní knihy města Žamberka. Ocenění jsem dostala za průvodcovské služby v rodném domku Prokopa Diviše. Poděkování patřilo také mému manželovi V.Stejskalovi, který se bohužel tohoto krásného uznání již nedočkal. Zemřel v r V domku Prokopa Diviše jsme s láskou a obětavostí provázeli celých 40 let. Škoda, že můj zdravotní stav nedovolí, abych mohla v domku dále provázet. Zbyly mi už jen krásné vzpomínky. Bylo to velice dojemné setkání všech oceněných, takové pohlazení po duši. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se tam také setkala s panem baronem Parishem, s jehož rodinou jsem se osobně znala, když u nich moje maminka sloužila. Pěkně jsme si popovídali a hlavně zavzpomínali. Moc Vám děkuji, že jsem se mohla i přes mé zdravotní problémy tohoto krásného setkání zúčastnit. Srdečně zdraví Anna Stejskalová, Helvíkovice Fotografie z akce: P. Kalous Díky za úžasné představení díky za obětavost herců, kteří i přes svá zranění (Ondra Votroubek a Jana Kalousová) dokázali perfektně hrát, díky Vladimíru Martínkovi za režii, díky za to že všichni dokázali svými výkony zaujmout tak, že jsme vůbec nepostřehli jak čas rychle uběhl. Hra, která se obvykle hraje pouze v kukátkovém divadle tak dostala úplně jiný rozměr. Byli jste skvělí. Text a foto: Vlasta Pavlousková Pěstitelská pálenice Dlouhoňovice oznamuje, že zahájila sezonu. Přejímku ovoce k pálení provádí každou sobotu od 15:00 hod. Informace na tel

8 8 Žamberské LISTY telefon: PROGRAM KINO ŘÍJEN I.část 1.října sobota v 17:00 hod. 2. října neděle v 17:00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI ČÁST 2 VB, USA dobrodružný Závěrečný díl světově nejúspěšnější filmové série. Až po deseti letech student bradavické školy čar a kouzel H.P. zlomí kletbu visící nad ním od kojeneckého věku, kdy byl věštbou odsouzen k smrti...akční, špičkově odvedená podívaná s až překvapivě temným dějem. česky / 130 min. / od 12 let / 70,- Kč 8. října sobota v 17:00 hod. AUTA 2 USA animovaná komedie Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se pokusí vyhrát v soutěži o nejrychlejší auto na světě. Burák se ale zaplete do netušeného dobrodružství...k legraci v rychlém tempu se přidává pestrá směsice nových účinkujících aut včetně tajných agentů, darebáků i mezinárodních soupeřů. česky / 110 min. / přístupný / 70,- Kč 12. října středa ve 20:00 hod. OBHÁJCE USA krimi, drama Dobrý právník musí mít styl, výmluvnost a ohebné svědomí. Mickovi nechybí ani perfektně padnoucí oblek a milionový úsměv, ale kancelář má na zadním sedadle svého lincolnu... a zjišťuje, že i ostřílený žralok může tvrdě narazit, když podcení svého klienta. titulky / 118 min. / od 12 let / 70,- Kč 15. října sobota ve 20:00 hod. 16. října neděle v 17:00 a ve 20:00 hod. MUŽI V NADĚJI ČR komedie Hit končícího léta, vtipná a sexy komedie pro chvíle, kdy člověk potřebuje vypnout. O tom, že nevěra je vlastně žádoucím artiklem všech spokojených manželství, se snaží přesvědčit svého zetě Ondřeje nebývale vitální důchodce Rudolf. Ondřej je však z počátku odhodlán tomuto nátlaku odolat a kryje mnohé zálety svého vykutáleného tchána, ale Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová a další. česky / 115 min. / od 12 let / 70,- Kč FILMOVÝ KLUB Zveme Vás do divadla 21. října pátek v 19:30 hod. SDO Diviš Žamberk - Premiéra. KOŤATA SE TOPÍVAJÍ (Božena Fixová) Hořká retrokomedie. O věcech a vztazích, ve kterých jsme žili a které už jsou sice nedávnou, ale přece jen minulostí. Nebo ne? Režie Mgr.M.Bělohlávek Vstupné: 70,- Kč MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK a STŘEDISKO VÝCHODOČESKÝCH SPISOVATELŮ SKUPINA ORLICKO zvou všechny zájemce o literaturu na besedu s žamberskou rodačkou KLÁROU PODOBOVOU autorkou knihy MHD Marnosti Hladových Duší v pátek 7. října 2011 od 17 hod. v čítárně Městské knihovny Žamberk Průvodní slovo má spisovatel p. Milan Dušek, člen Střediska východočeských spisovatelů. Beseda je součástí 7. ročníku Východočeského uměleckého maratonu. Zájemci mohou knihu Kláry Podobové MHD Marnosti Hladových Duší po besedě zakoupit. Tři vylosovaní návštěvníci získají zdarma hodnotné knihy. Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. Každý čtvrtek od 16 do 17 hod. čteme dětem. Začali jsme oblíbenou dětskou knihou Jana Svěráka Kuky se vrací. V pondělí 3. října ve 14 hod. zveme děti na setkání nad Čtenářskými deníčky pro děti a rodiče budeme si povídat o přečtených i nových knihách. Zveme k prohlídce dvou výstav instalovaných v čítárně knihovny: Putování s Felixem obrázky dětí z prázdnin a letního cestování a Kouzlo kukuřičného šustí. Ing. Jana Hlaváčová, ředitelka MK 13. října - čtvrtek v 19:30 hod. PAŘÍŽI, MILUJI TĚ Filmové povídky koncipované jako pocta městu nad Seinou, z nichž se velice působivě skládá poetická mozaika odrážející náladu a chuť kosmopolitního města. Leitmotivem všech malých příběhů je vztah muže a ženy a s ním spojená láska ve všech jejích fázích a podobách - od letmosti a sotva postřehnutelných počátků po tragické i rozverné konce... V Paříži, miluji Tě se sešli světoznámí režiséři, mezi něž patří bratři Coenovi, Gus Van Sant, Gurinder Chadha, Wes Craven, Walter Salles, Alexander Payne a Olivier Assayas, aby společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl. titulky / 115 min. / od 12 let pro členy FK 40,- Kč / ostatní 60,- Kč

9 Žamberské LISTY 9 Dámský klub RosaLie SVĚT VŮNÍ JAK HO CÍTÍ ŠTĚPÁN RAK Odcházející posluchači koncertu Štěpána Raka v kostele sv. Václava v Žamberku 19. září hodnotili koncert jako nepopsatelný a úžasný zážitek. Prostředí kostela a spojení hudby s vůněmi, které mohli posluchači přímo při hudbě vnímat přivoněním bylinné esence bazalky, růže, heřmánku, levandule a kadidla, umocnilo umělecký a hlavně pocitový prožitek z hudby. Když dozněla skladba inspirovaná vůní kadidla, všem se zatajil dech a v kostele zavládlo naprosté ticho. Ticho důstojnosti, pokory i očekávání. Vynikající vystoupení Štěpána Raka odměnilo publikum, které zaplnilo prostory kostela, dlouhotrvajícím potleskem ve stoje a poděkovalo tak umělci za krásně prožitý zářijový podvečer. Poslední dopis kolegovi Vilému Maivaldovi Drahý Vildo děkujeme Ti z celého srdce! Za celých 40 let poctivé umělecko-výchovné práce v naší škole. Za každodenní úsměv a optimismus, který jsi k nám přinášel. Za kamarádství a připravenost vždycky podat pomocnou ruku. Za upřímné srdce a duši muzikanta. Za stovky žáků, které jsi vychoval k muzice a kteří Tě měli rádi. A za to, že jsi nás kromě nečekaného odchodu nikdy ničím nezarmoutil. Přejeme Ti za to všichni tu nejkrásnější nebeskou muziku navždycky! Všichni kolegové ze Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk Společenská rubrika : Přednáška Feng shui Zveme všechny, i pány, od 18 hodin do čítárny městské knihovny v Žamberku na přednášku pana Vydržela z Prahy (znáte již z přednášky o čínském horoskopu) o základech východní filozofie a nastínění principů Feng shui při realizaci návrhů zahrad, bytů, domů či pracoven a kanceláří. Během přednášky můžete neomezeně ochutnávat čínské čaje. Vstupné 140,- Kč. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). V sobotu 15. října od 20:00 hod. zve hokejový oddíl Slámožrouti Kunvald na tradiční SLÁMOŽROUTSKOU ZÁBAVU v Sokolovně v Kunvaldě Hraje Bladex Rock POZVÁNKA Základní organizace zdravotně postižených v Žamberku Vás zve na členskou schůzi SPCCH, která se koná ve středu 26.října 2011 ve 14:30 hod. v sále restaurace Na Kopečku Všichni, kteří nemáte uhrazeny členské příspěvky na rok 2011, vezměte s sebou průkazky a 70,-Kč na jejich zaplacení. Za výbor organizace srdečně zve Miroslav Vondřich, předseda Slávka Lengwinatová, jednatelka Za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková ZÁJEZD MO Svazu postižených civilizačními chorobami v Žamberku zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na zájezd do KUDOWA ZDRÓJ Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku 20.října 2011 v 7:30 hod. (návrat po 18:00 hod.) Přihlášky včetně zálohy přijímá od do v běžné pracovní době na podatelně MěÚ v Nádražní ul. čp.833 pí Irena Nunová. Cena: 50,-Kč/člen SPCCH, pro ostatní: 100,-Kč Na setkání s Vámi se těší Marek Rybár, místopředseda organizace Zveme Vás na setkání bývalých pracovníků podniku Dřevotexu, které se uskuteční v pátek 7.října 2011 od 14:00 hod. v restauraci Jamaica v Žamberku. Těšíme se na shledání. -md- BLAHOPŘEJEME Antonín Svoboda 95 let Polsko Marie Švehlová 92 let Albertova Cecilie Vachtová 92 let Dukelská Jaroslav Hajzler 91 let Nádražní Stanislava Brabcová 86 let U Polikliniky Hana Teplá 83 let Nerudova Zdenka Dvořáková 83 let Albertova Hana Nová 82 let Nerudova Anna Francová 82 let Revoluční Františka Kselíková 82 let U Dlouhoňovic František Schöps 82 let Lukavská 793 Vzpomínáme Jiří Lesák 82 let Pionýrů Bořivoj Petrů 81 let Albertova 270 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNKA 10.října 2011 si připomeneme 5. výročí úmrtí paní Jaroslavy Koudelkové ze Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí v tento den společně s námi tichou vzpomínku. Děkují Jana, Pavlína a Petr děti a sourozenci Hana a Karel

10 10 Žamberské LISTY Letní tábory ve Šťastném domově v Líšnici! Radost, dětský smích, pohoda, výlety, koupání, táboráky, soutěže a péče o zvířata. Tak vypadaly dny na letních táborech pořádaných občanským sdružením Šťastný domov. Velký dík patří především vedoucím, kteří měli pro malé táborníky vždy vlídné slovo a pohlazení. Za všechny děti posílá poděkování Tadeášek Školská výstava Rychnovska 21. října od 9:00 do 17:00 hod. a 22. října 2011 od 8:00 do 12:00 hod. se koná v areálu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou již 18. ročník školské výstavy. Výstava si klade za cíl komplexně informovat o možnostech studia na středních školách a odborných učilištích našeho regionu i regionů sousedních a usnadnit tak žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům nelehké rozhodování. Návštěvníci výstavy mají možnost přímo od zástupců jednotlivých škol získat všechny aktuální informace o studijních a učebních oborech, které je zajímají. V letošním roce si výstavní plochu rezervovalo 38 škol a několik průmyslových podniků a institucí. Při této příležitosti proběhnou také dny otevřených dveří pořádající VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, která pro školní rok 2012/2013 nabízí pro absolventy základních škol v tolik žádaných technických, službových či obchodních maturitních a učebních oborech 275 míst. Zájemci si mohou prohlédnout veškeré prostory školy, moderní přístrojové vybavení laboratoří diagnostiky motorových vozidel, automatizace a výpočetní techniky, audiovizuální učebny jazyků, vidět v činnosti školní CNC stroje a roboty, moderní autoservis, lakovnu, prostory pro kominíky, dřevařské dílny, jsou pro ně připraveny další zajímavé expozice. Automobilní průmysl, strojírenský průmysl a příbuzné technické obory se v rychnovském regionu dynamicky rozvíjejí. S tím souvisí prudký nárůst potřeby odborníků s technickým vzděláním v oblasti diagnostiky motorových vozidel, CAD/CAM systémů, CNC strojů, informačních technologií, automatizační techniky a robotiky a v dalších navazujících oblastech. Poněvadž rozvoj průmyslu není možný bez příslušných služeb a obchodu v místní i regionální infrastruktuře, připravuje škola i pracovníky v této oblasti. S tím souvisí i změny, ke kterým došlo v rámci uspořádání odborného vzdělávání v Rychnově nad Kněžnou a v jeho struktuře.. Jedná se o školu, která připravuje budoucí odborníky od učebních oborů až po studijní obory středních a vyšších odborných škol. Škola disponuje i s ubytovacími a stravovacími kapacitami, moderními dílnami, učebnami a společenskými prostorami. Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D., ředitel VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ZAHÁJENÍ TANEČNÍ SEZÓNY TS NEON - pátek zahájení a nábor nových členů v tělocvičně Žirafa. Děti do 10 let v hodin, ostatní v hodin. Uvítáme začátečníky i pokročilé. - pátek hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TANEČNÍHO STUDIA NEON, adresa Nádražní 753 (bývalá Dvořákova jídelna ). Break-dance DSC Žamberk - POZOR ZMĚNA ZAHÁJENÍ!!! Zahájení činnosti taneční skupiny DSC proběhne ve čtvrtek v hodin v SVČ ANIMO. VEČER BROUČKŮ 2011 Po roce opět zveme všechny broučky a berušky na VEČER BROUČKŮ, který se uskuteční ve středu v Zámeckém parku v Žamberku (branka naproti SVČ ANIMO ) - start - od 17:45 do 18:30 hod. - program - procházka s lucerničkami večerním Zámeckým parkem, zábavné úkoly s odměnou - pro zájemce opékání vuřtů teplý čaj zajištěn, s sebou lampionek, popř. vuřty, chleba, pití, vstupné - děti 30,- Kč V případě nepříznivého počasí sledujte informace o konání akce na MČR V DESKOVÝVH HRÁCH 2011 KRAJSKÉ KOLO Ve dnech proběhne v SVČ ANIMO krajské kolo MČR v těchto deskových hrách: Ubongo, Smart games (Na ledové kře, Safari), Aktivity Junior turbo. Účastnit se mohou všichni zájemci děti i dospělí, Ubongo a Smart games je soutěž jednotlivců, Aktivity soutěž 3 4 členných týmů. Výherci obdrží diplomy, věcné ceny a postupují do celorepublikového finále, které proběhne na konci listopadu v Praze. Tréninky na krajské kolo: ST a od 17:00 do 18:00 hod. v SVČ ANIMO. Podrobné informace o chystaných akcích v SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, telefon , Český zahrádkářský svaz v Žamberku v Albertově ul., upozorňuje, že MOŠTÁRNA JE V PROVOZU! Objednávky předem na tel Příjem ovoce na moštování: středa 14:00 18:00 hod. sobota 8:00 12:00 hod. Výdej moštu (lahve 0,7 l s sebou) středa 14:00 18:00 hod. sobota 8:00 12:00 hod. Volný mošt v prodeji. Vykupujeme vymyté lahve 0,7l MO zahrádkářů v Žamberku pořádá v sobotu 15. října 2011 ZÁJEZD DO POLSKA KUDOWA ZDROJ Bližší informace k zájezdu a závazné přihlášky přijímáme do v Holičství U kostela u pana Martince. Za MO ČZS Adamec Miroslav Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková SAUNA Klub při Gymnáziu Žamberk oznamuje svým členům a všem příznivcům ZAHÁJENÍ SAUNOVÁNÍ ženy + společná, muži. Klubové karty budou prodávány při 1. pobytu.

11 Žamberské LISTY 11 Vynikající výsledky studenta Gymnázia Žamberk Ve školním roce 2010/2011 úspěšně odmaturoval na Gymnáziu Žamberk Miroslav Koblížek. Po celou dobu studia dosahoval vynikajících výsledků ve všech předmětech a velmi úspěšně reprezentoval školu na mnoha soutěžích. Je osobností velice všestranných zájmů, nebojím se říci, že v době časté úzké specializace je on svou všestranností tak trochu osobností renesanční. Skromné a slušné vystupování je u něj samozřejmostí. Každoročně byl odměňován za svá vítězství v krajských kolech olympiád i městem Žamberkem. Ve školním roce 2010/2011 dosáhl řady úspěchů: V matematické olympiádě byl 1. v krajském kole, 4. místo obsadil v celostátním kole a reprezentoval Česko na mezinárodní matematické olympiádě v Holandsku, kde obdržel čestné uznání. V tak důležitém předmětu, jako je matematika, je tedy 4. nejlepším středoškolákem v celé republice. V logické olympiádě byl 1. v krajském a 4. v celostátním kole.ve fyzikální olympiádě byl v kraji a 17. v celostátním kole. V olympiádě z českého jazyka byl 2. v kraji a 11. v celostátním kole.jeho všestrannost dokládá i to, že se věnuje také hudbě, vystupuje s několika orchestry a je členem pěveckého sboru Corale. Při rozhodování o studiu na vysoké škole zvolil všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Přijímací zkoušky konali 1434 uchazeči, 174 byli přijati. První v pořadí u přijímacích zkoušek: Miroslav Koblížek z Gymnázia Žamberk. Blahopřejeme ke všem vynikajícím výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. RNDr. Milan Lipenský, ředitel Poznámka: Ze 174 studentů v červnu přijatých na 2. lékařskou fakultu UK bylo 6 maturantů z Gymnázia Žamberk! Počet gymnázií v Česku Fotografiemi Vladimíra Fabiána se vracíme k 5. září 2011, kdy v 10:00 hod. byla slavnostně předána do provozu nová elektrifikace dětského dopravního hřiště ve sportovním areálu u Penny marketu v Žamberku. Cesta na IMO a zase zpátky Po mnoha letech, kdy jsem reprezentoval Gymnázium Žamberk v různých olympiádách, se mi letos opravdu poštěstilo a přes krajské a celostátní kolo jsem se dostal až do šestičlenného reprezentačního týmu pro letošní 52. mezinárodní matematickou olympiádu neboli IMO. Ještě před samotnou soutěží jsme si prošli týdenním přípravným soustředěním v Uherském Hradišti společně se slovenským týmem, takže jsme mohli dobře poznat alespoň část našich soupeřů (ačkoliv Slováky jsme vnímali spíše jako spolubojovníky). Pak už ten dlouho očekávaný den nastal a jsme se všichni spolu s naším vedoucím RNDr. Pavlem Calábkem, Ph.D. sešli na ruzyňském letišti, abychom společně odletěli do Amsterdamu, dějiště letošního ročníku IMO. Zde nás čekalo v neděli slavnostní zahájení, které probíhalo velmi podobně jako zahájení běžných olympijských her. Na pódiu se postupně objevilo všech 553 soutěžících z celkem 101 zemí (každá země může poslat maximálně 6 soutěžících). Potom soutěžící na pódiu vystřídala kapela a tanečníci a nakonec proběhlo oficiální zahájení olympiády. Další dva dny, tedy pondělí a úterý, byly ty vůbec nejdůležitější v naší účasti. Na každý z těchto dnů pro nás byly připraveny tři obtížné úlohy z algebry, geometrie, kombinatoriky nebo teorie čísel, na které jsme měli dopoledne čas 4,5 hodiny. Každou z těchto tří úloh jsme museli vyřešit a zapsat, přičemž za správné řešení jsme mohli získat maximálně 7 bodů z každé úlohy. Možná to někoho překvapí, ale na matematické olympiádě patří například kalkulačka nebo úhloměr mezi zakázané pomůcky. Další dny byly pracné hlavně pro naše vedoucí a porotu. Ti museli úlohy opravit, navrhnout za ně počty bodů, poté provést koordinaci, aby vše bylo spravedlivé, a nakonec sestavit pořadí všech účastníků a rozhodnout, jaké budou bodové hranice pro zisk medailí. Na IMO totiž na rozdíl od sportovních soutěží nezískají medaile pouze tři účastníci, ale jsou určena bodová pásma pro jednotlivé medaile. Pro nás měli zatím organizátoři připraveny výlety a exkurze, abychom poznali krásy Nizozemska. V následujících dnech jsme tak zažili třeba plavbu na plachetnici a výlet do Haagu spojený s návštěvou muzea M. C. Eschera. V sobotu jsme se konečně dočkali závěrečného ceremoniálu s předáváním medailí. Česká výprava obdržela jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. Mně osobně utekla bronzová medaile o jediný bod. Kromě výsledků jednotlivců se ještě dělá pořadí států podle součtu bodů, které jejich soutěžící získali. První místo obsadila, jako i v několika předchozích letech, Čína, následovaná letos Spojenými státy a Singapurem. Česká republika se v tomto pořadí umístila 39., takže naši vedoucí s námi byli spokojení. Letošní absolutní vítězkou se stala Lisa Sauermannová z Německa, která jako jediná získala plný počet 42 bodů, čímž svou dosavadní sbírku medailí rozšířila na čtyři zlaté a jednu stříbrnou. Celá akce byla opravdu povedená a byla pro mě krásným završením mé matematické kariéry. Všem žákům a studentům bych doporučil, aby se účastnili olympiád nebo řešili různé korespondenční soutěže, neboť zde platí dvojnásob, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Poznáte spousty zajímavých lidí a můžete si najít kamarády nejen z celé republiky, ale nakonec i z celého světa. Miroslav Koblížek POPRVÉ DO ŠKOLY, POPRVÉ DO KNIHOVNY Fotografie Martiny Wilhelmové z 1. září 2011

12 12 Žamberské LISTY FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Žáci: Albrechtice -1.FC Žamberk 0:12 (M.Cvik 5,Václavek 2,Kalous 2,Bílek 2,Schreiber) Dorostenci: 1.FC Žamberk - Č.Třebová 0:0 Muži: 1.FC Žamberk - MFK Chrudim B 2:1 (Černík 2) Výsledky mistrovských utkání Žáci: D.Třešňovec - 1.FC Žamberk 2:2 (Schreiber, Chládek) Dorostenci: D.Újezd - 1.FC Žamberk 4:0 Muži: Kerhartice B -1.FC Žamberk B 1:3 (Dvořák 2,Bednařík) Holice - 1.FC Žamberk 2:1 (Franke). TENIS - TOSK (kor) Závěrečné letní turnaje pořádané TOSK Žamberk Muži hráčů, 7.kat. Čtvrtfinále: M.Bezdíček (V.Mýto) J.Jiskra (VŠB Ostrava) 6:2,6:2 J.Blažek (N.Paka) J.Malý (TOSK) 6:2,6:2 Ra.Neugebauer J.Špinler (oba TOSK) 6:3,6:4 K.Kaleta (TOSK) K.Pospišil (Jablonné n.o.) 6:3,6:3 Semifinále: M.Bezdíček J.Blažek 6:2,6:2 K.Kaleta Ra.Neugebauer 5:0 scr. Finále: Martin Bezdíček Kamil Kaleta 6:3,6:4 Čtyřhra semif.: Bezdíček,Bartoš Jindra (TOSK), Zahradník (LTC Pard.) 6:4,6:2 K.Kaleta,R.Neugebauer J.Opletal (TOSK),J.Jiskra 6:3,6:7,1:0 (5) Finále: K.Kaleta, Ra.Neugebauer M.Bezdíček, J.Bartoš 6:3,6:4 Starší žákyně hráček, 8.kat. Semifinále: B.Kotlárová (Vitaly Slezko) - M. Kozlíková (TK TC Hr.Kr.) 6:2, 3:6, 7:5 S.Vančurová (Val. Mez.) K.Tunegová (Rožnov) 6:1,6:0 Finále: B. Kotlárová S.Vančurová 2:6, 6:3, 6:1 Finále čtyřhry: Kotlárová,Vančurová - Slivová, Kratochvílová (obě Č.Brod) 6:1,6:3 K.Sokolová a N.Grimová prohrály v 1.kole dvouhry i čtyřhry. Dorostenci hráčů, 4.kat. Semifinále: L.Šilar (TK ÚO) A.Škorpík (TOSK) 6:1,6:2 P. Opletal J.Hlaváč (oba TOSK) 6:4, 5:7, 7:5 Finále: Luboš Šilar P.Opletal 6:1,6:2 Finále čtyřhry: L.Šilar,P.Opletal A.Škorpík, V.Muthsam (TOSK) 6:0,6:2 Turnaj dorostenek byl pro malý počet přihlášek zrušen. BABYTENIS chlapci 8 hráčů, dívky 7 hráček Finále: T.Melichar (Břeclav) K.Maňour (TOSK) 6 : 1 A.Faltusová (TOSK) K.Šafránková 6 : 2 -mcva- JIŘÍ STRNAD - MISTR SVĚTA srpna 2011 se konalo mistrovství světa veteránů v rychlostní kanoistice, které se konalo v Maďarském Szegedu. Česká výprava veteránů byla velmi úspěšná. Mezi zlatými medailisty byl i člen kanoistického oddílu SK Žamberk Jiří Strnad. Startoval na kanoi jednotlivců C1 na tratích 200 m a 2000 m. Na trati 200 m měl smůlu. Jednak mu foukal špatný vítr do ruky (vzhledem k tomu, že kanoista pádluje na jedné straně, jde mu vítr z jedné strany do ruky tzn., že mu pomáhá v řízení lodě a z druhé strany tomu je naopak) a za druhé jeho soupeř, kanaďan, jel trochu ukrytý blízko břehu a v bezvětří. Jiří ho přehlédl a tím dojel do cíle na druhém místě. Byla z toho stříbrná medaile. Na trati m již nic nepodcenil a od startu se ujal vedení a cílem projel první. Byla z toho zlatá medaile. Vedení kanoistického oddílu Jiřímu Strnadovi gratuluje k získání titulu Mistr světa a přeje mu do dalších startů další úspěchy. -vkal- Mezinárodní mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi Ve dnech srpna 2011 se kanoisté zúčastnili mezinárodních závodů v Ostrožské Nové Vsi za účasti závodníků České a Slovenské republiky, Rakouska, Polska a Chorvatska. Závodníci kanoistického oddílu si vedli skutečně dobře. Ze 27 zúčastněných oddílů skončili na 6.místě. Závody se konaly na jezeře Kunovská tabule. Kubíčková Natálie benj. K2 500 m 3. místo MK1 500 m 2. místo Procházka Vojtěch benj. MK1 500 m 4. místo K2 500 m 4. místo Vencl Viktor benj. MK1 500 m 3. místo K2 500 m 4. místo Kubišta Lukáš benj. MK1 500 m 7. místo MK1 2 km 30. místo Stejskal Lukáš benj. MK1 2 km 18. místo Stejskal Jakub žáci K1 500 m 1. místo K1 5 km 1. místo Kubíček Patrik žáci K1 500 m 2. místo K1 5 km 2. místo Procházka Ondřej dci K1 5 km 10. místo Jedličková Veronika dky K1 500 m 6. místo K2 500 m 4. místo Jedličková Zuzana jky K1 5 km 5. místo K2 500 m 4. místo Stejskal Václav vet C1 500 m 2. místo C1 5 km 1. místo Mistrovství ČR v kanoistickém maratonu v Týně n.v. Ve dnech září 2011 se kanoistický oddíl zúčastnil mistrovství České republiky v kanoistickém maratonu na různých tratích podle věkových kategorií. Pořadatelé vytyčili trať na Hněvkovické přehradě v Týně nad Vltavou ležící na řece Vltavě a Otavě. Kubíčková Natálie benj. K2 2 km 6. místo K2 2 km 10. místo Procházka Vojtěch benj. MK1 2 km 6. místo K2 2 km 8. místo Vencl Viktor benj. MK1 2 km 8. místo K2 2 km 8. místo Stejskal Lukáš benj. MK1 2 km 16. místo K2 2 km 22. místo Paďourová Klára jky K1 17 km 2. místo Stejskal Jakub žáci K1 9 km 3. místo K2 9 km 1. místo Kubíček Patrik žáci K1 9 km 2. místo K2 9 km 1. místo Procházka Ondřej dci K1 9 km 5. místo K2 9 km 12. místo Jedličková Veronika dky K1 9 km 12. místo Stejskal Petr vet C1 13 km 1. místo C2 26 km 5. místo Stejskal Václav vet C1 13 km 2. místo C2 26 km 5. místo. Labsko-Orlický pohár Sezemice V neděli se kanoisté SK Žamberk zúčastnili závodů v Sezemicích, které se jely na Labi pod Kunětickou horou. Závod je součástí Labsko-Orlického poháru. Uvádím dva nejlepší výsledky. Stejskal Václav vet. C1 200 m 7. místo Jedličková Zuzana jun. K1 500 m 3. místo K2 500 m 1. místo Procházka Ondřej dci K2 500 m 4. místo K1 500 m 5. místo Stejskal Jakub žáci K2 500 m 2. místo K1 500 m 2. místo Kubíček Patrik žáci K2 500 m 2. místo K1 500 m 3. místo Vencl Viktor benj. MK1 500 m 4. místo K2 500 m 5. místo Procházka Vojtěch benj. MK1 500 m 5. místo K2 500 m 5. místo Stejskal Lukáš benj. MK1 500 m 3. místo K2 500 m 7. místo Kubišta Lukáš benj. MK1 500 m 7. místo K2 500 m 7. místo Kubíčková Natálie benj. MK1 500 m 2. místo K2 500 m 3. místo JABLONEC nad Nisou - ŽAMBERK SI ODVÁŽÍ NEJVÍCE ZLATÝCH MEDAILÍ V neděli se kanoisté SK Žamberk zúčastnili závodů v Jablonci nad Nisou. Závodilo se na trati 200, 500 a 2000m. Z důvodu přehlednosti uvádím jenom dva nejlepší výsledky. Stejskal Václav vet C1 200 m 2. místo C2 500 m 1. místo Stejskal Petr vet. C1 500 m 1. místo C1 2 km 1. místo Kalous Petr muži K1 200 m 5. místo K1 500 m 8. místo Jedličková Zuzana jun. K1 200 m 1. místo K2 200 m 1. místo Stejskal Jakub žáci K2 500 m 1. místo K1 500 m 1. místo Kubíček Patrik žáci K2 500 m 1. místo K2 2 km 1. místo Procházka Vojtěch benj. K2 500 m 3. místo K1 2 km 5. místo Stejskal Lukáš benj. MK1 500 m 7. místo K2 500 m 5. místo Kubišta Lukáš benj. K2 2 km 8. místo K2 500 m 5. místo - vkal-

13 Žamberské LISTY LET KANOISTIKY V ŽAMBERKU 8. část Nastává zlatý věk v historii kanoistiky. Svěřenci v uvedené době do Žamberka navozili téměř 80 medailí z mistrovství republiky. Je to o 20 medailí víc, než se podařilo v letech minulých. Po svém strýci Jardovi Charfreitagovi přebral žezlo v oddíle Miroslav Strnad. Ten se spolu s Vladimírem Kalousem, jako trenér, podílel na úspěších oddílu. Vladimír Kalous ukončil trenérskou školu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a získává I. trenérskou třídu. Na úspěších oddílu se podíleli: (uvádím medaile získané na mistrovství ČR) Irena Strnadová - celkem 16 medailí, z toho 6 zlatých Blanka Hrušková - celkem 16 medailí, z toho 5 zlatých Jan Gronych - celkem 11 medailí, z toho 5 zlatých Jan Kraus - celkem 9 medailí, z toho 3 zlaté Zuzana Tajbrová - celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté Petr Stejskal - celkem 8 medailí, z toho 2 zlaté Petra Gronychová - celkem 3 medaile, z toho 1 zlatá Václav Stejskal - celkem 4 medaile, z toho 1 zlatá Filip Hurdes - celkem 2 medaile Petr Kalášek - celkem 1 medaile Vzhledem k vynikajícím předpokladům Jana Krause a Jana Gronycha má o tyto závodníky zájem vrcholové středisko v Praze, kam oba odcházejí a stávají se členy reprezentačního družstva juniorů. Honza Gronych v té době poráží legendárního kanoistu Martina Doktora. Martin Doktor se ve své knížce Případ poraženého šampiona o Honzovi Gronychovi zmiňuje jako o obávaném soupeři. Mravenčí pílí, v oddílových podmínkách, se do kanoistické maratonové reprezentace dostává Václav Stejskal a zúčastňuje se i mistrovství světa. Stává se tak prvním kanoistou, který se dostává do reprezentace ČR a zúčastňuje vrcholné světové soutěže a závodí za kanoistický oddíl Žamberk. Úspěchy oddílu pronikly daleko za hranice města. Tak v r.1989 přijíždí Čsl. rozhlas na slavnostní ukončení sezóny a zamykání vody, který vodáci nazývají žába, a natáčí z této akce reportáž. Natáčení se zúčastnil i známý imitátor Václav Faltus z Letohradu. Oddíl začal pořádat pravidelná soustředění mimo Pastvinskou přehradu. Jezdilo se do Vrcovic u Vojníkova na řeku Otavu. Tábor se nacházel cca 5 km pod Pískem. Jednoho léta se stalo, že z důvodu zákazu hygieny jsme museli do tří dnů opustit tábořiště. Poté jsme zjistili, že komunistickým funkcionářům, kteří v té oblasti měli chaty, vadil ruch tábořících a trénujících dětí, a tak přes hygienu vydali zákaz táboření. Měli jsme možnost buď odjet domů, nebo sehnat něco jiného. Jirkovi Strnadovi se podařilo sehnat překrásnou lokalitu na břehu rybníka Svět ve Třeboni v areálu vodáků Domanína. Tak se stal Svět na mnoho dalších let útočištěm při konání soustředění před mistrovstvím republiky. Vodáci z Domanína se k nám chovali vždy vřele a kohokoliv ze Žamberka mile přijali. Vzorně jsme tenkrát reprezentovali město Žamberk. V polovině devadesátých let se tato vynikající parta rozpadá. Důvod svatby, odchod do škol, vojna, odchod za zaměstnáním, přestup do vrcholového sportu stále stejné důvody jako v minulosti při ukončení činnosti. Rozpadá se i trenérská dvojice Strnad Kalous, kterým jejich zaměstnavatel po revoluci 1989 negarantuje každodenní účast na trénincích se svými svěřenci. Mirek Strnad se po letech vrací jako závodník veterán a sbírá medaile z mistrovství ČR, Evropy i světa. Ale o tom v některém z dalších vyprávění. V r.1987 se od sebe začínají výrazně oddalovat branné vodáctví a rychlostní kanoistika, které do této doby vzorně spolupracovaly. Již není člena, který by závodil v obou sportech. Další problém byl a stále je s loděnicí. Kámen úrazu je v tom, že stojí na cizím pozemku. V minulosti jsme se mnohokrát snažili vystavět loděnici na vlastním pozemku, ale nikdy se to nepodařilo dotáhnout do konce. Dokonce jednou, díky Jindrovi Zemanovi, jsme měli v Praze zajištěny stavební buňky z výstavby metra. Krátce před převozem buněk jsme obdrželi telegram, že buňky nebudou, jelikož si je papaláši rozebrali na soukromé chaty. Pochopili jsme, že nám zbývá jediná možnost stávající loděnici opravovat a udržovat ji pro další generace a usilovat o odkoupení pozemku, na kterém stojí. Netušili jsme, že loděnice při výstavbě v r.1951 nebyla nikdy zkolaudovaná. Toto chtěli využít někteří členové Sokola a loděnici zkolaudovat a přivlastnit si ji. Díky Tondovi Smetanovi, který nás informoval, jsme ji zkolaudovali, a tak zachránili pro kanoistiku. Mohl ji čekat podobný osud jako starou loděnici za restaurací u mostu v Pastvinách. Po revoluci se sport v Žamberku rozdělil. Vznikl Sokol pod Českou obcí sokolskou a zůstal Sokol pod ČSTV. Jelikož vznikaly problémy dvou organizací pod stejným názvem, Sokol pod ČSTV přijal nový název Sportovní klub Žamberk. Kanoistický oddíl je tedy členem Sportovního klubu Žamberk (SK Žamberk) a je metodicky řízen Českým svazem kanoistiky. Vladimír Kalous Jezdecký klub Polsko srdečně zve všechny příznivce koní a přírody na XII. HUBERTOVU JÍZDU V ŽAMBERKU 8. října 2011 v Polsku směr Kněžství. Program: 10:00 hod. zahájení 10:30 hod. odjezd na hon za liškou 13:00 hod parkurové skákání a další soutěže V době vyjížďky se představí skupina Mortem Iter, o.s., s historickým šermem. V době Hubertovy jízdy občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast. Český pohár v běhu do vrchu a pohár ISCAREXU Jablonné nad Orlicí Jamné Suchý vrch V neděli se konal Český pohár v běhu do vrchu, jenž byl zároveň pohárem fy Iscarex. Start závodu byl Jablonném u školy cíl u rozhledny na Suchém vrchu. Trať závodu měřila 9,1 km s převýšením 536 m. Velmi pěkný výkon podal František Fajfr. Závodníci v cíli mohli zhlédnout výstavbu vyhořelé Kramářovy chaty. Výsledky: muži A 5. Fajfr František 42:26,0 16. Kalous Petr 54:16,0 - vkal-

14 14 Žamberské LISTY Shock Cup 2011 premiérově v Žamberku Předposlední závod letošního ročníku seriálu SHOCK CUP 2011, Mistrovství České republiky off road tech trial se uskutečnil o víkendu 3. a 4. září 2011 premiérově v Žamberku. Patronát nad čtvrtým závodem převzal starosta města Žamberka pan Jiří Dytrt. Do Žamberka přijelo bojovat o mistrovské body celkem 23 posádek, z toho opět, tak jak se již stává tradicí tohoto seriálu, nejvíce posádek ve třídě těch největších offroadů třídy O3. Město Žamberk, ležící v údolí Divoké Orlice v severovýchodní části Pardubického kraje, přivítalo posádky seriálu SHOCK CUP poprvé v jeho čtyřleté historii. A tak posádky po prázdninové přestávce netrpělivě očekávaly, co pro ně pořadatelé; v nové, pro většinu neznámé lokalitě, připraví. Žamberský kotel, jak je místní motokrosový areál nazýván, nemá extremní terén pro tialové závody, ale pořadatelé připravili o to více technicky náročné sekce, ve kterých se střídal různý povrch. Od tvrdého jako beton, přes travnatý, až po vyloženě měkkou hlínu, která průjezdem posádek měnila svůj charakter. Na posádky čekalo celkem 13 sekcí. Čtvrtý závod seriálu v nové lokalitě je za námi. Již dnes je jisté, že se do Žamberského kotle seriál SHOCK CUP v roce 2012 opět vrátí. Posádky nyní čeká poslední závod sezony, který rozhodne o umístění jednotlivých posádek, a tak jako v loňském roce bude i letos závodem opravdu finálovým. Pojede se opět v Javorníku u Jeseníku v termínu 1. a 2. října Více informací ke čtvrtému závodu i k celému seriálu naleznete na oficiálních stránkách seriálu oj- PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST V MĚSÍCI ŘÍJNU 2011 Hromadné zájezdy objednejte v provozní době na tel Pozor na změny provozní doby ZAVŘENO 26, 27.a otevřeno 9:00 21:00 hod. Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od 05:30 do 08:00 hod. mimo Po 11: hod. Út 05:30 8:00 a 12:00 17:30 hod. St 12:00 21:00 hod. Čt 05:30 8:00, 12: a :00 hod. Pá 10:00 21:00 hod. So 08:00 21:00 hod. Ne 08:00 21:00 hod. Pěstouni mohou kojenecké ústavy nahradit! Ministerstvo práce a sociálních věcí před několika dny vydalo prohlášení, že do konce roku 2013 budou zrušeny kojenecké ústavy. Zároveň MPSV usiluje o to, aby byly kojenecké ústavy z gesce Ministerstva zdravotnictví převedeny právě pod MPSV. Důvodem je užší vazba k sociální oblasti a fakt, že další ústavy pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou financovány státním příspěvkem z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Dle statistik Ústavu zdravotnických informací bylo v průběhu roku 2010 do kojeneckých ústavů přijato dětí, což je nejvíce od roku Nejčastěji byly děti do těchto zařízení umisťovány ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu dobu delší než rok. Občanské sdružení Amalthea poskytuje služby pěstounům, adoptivním rodičům a dětem v jejich péči již 8 let. Pomoc a podporu rodinám, kde odebrání dítěte z péče rodičů hrozí, nabízí již 4 roky. Na základě těchto zkušeností z každodenní terénní práce s rodinami a znalostí z oblasti vývojové psychologie a vlivu ústavní péče na psychiku dítěte v jeho raném věku, zástupci Amalthea, o.s., souhlasí se stanoviskem MPSV zrušit ústavní péči o děti ve věku od narození do 3 let tedy zrušit kojenecké ústavy. Pěstouni se dokáží postarat i o dítě s postižením! V současném systému poskytuje v České republice pěstounskou péči rodin. Zastánci ústavní péče mají pravdu v tom, že v našem systému je aktuálně málo pěstounských rodin. Cílená kampaň, kvalitní příprava, adekvátní finanční ohodnocení a kontinuální ambulantně-terénní podpora pro pěstounské rodiny může tuto situaci změnit. Již nyní mají rodiny, které Amalthea, o.s., v jejich pěstounství doprovází, v péči děti s autismem, děti týrané, sexuálně zneužívané, děti s poruchou pozornosti, s mentální retardací, s dětskou mozkovou obrnou, s psychiatrickými diagnózami. A umožňují těmto dětem zažívat blízkost, stabilitu, přijetí a běžné rodinné zázemí. Není cílem, aby se o dítě starala specializovaná zdravotní sestra či vychovatelka, i když o jejich kvalitách pracovníci Amalthea, o.s., nepochybují. Nicméně není-li dítě v rodině, se svými lidmi, je navazování vztahu a důvěry pro dítě obtížné. Dítě potřebuje na své cestě životem průvodce, který bude reagovat na jeho potřeby v daný okamžik, ani dříve, ani později. Právě v této době se totiž tvoří osobnost člověka, jeho sebehodnota a schopnost být s lidmi. Zároveň v ústavní péči dítě nezažije běžný chod domácnosti. Fakt, že jeho matka či otec nebo právě náhradní pečující osoba vaří, uklízí, společně jezdí na nákup, vyprovází staršího sourozence do školky a školy, píší společně úkoly, přizpůsobují své potřeby dalším členům rodiny, ale rozhodují jako rodina, je pro zdravý vývoj dítěte naprosto zásadní a tvoří modely pro to, aby pak i samo dítě zvládlo nároky dospělého života a rodičovství. Pěstounství je v zájmu dítěte a prevencí před plýtváním finančními prostředky. Mladí dospělí, odcházející z dětských domovů, nejsou často dobře připraveni na samostatný život, na rodičovské povinnosti. Mají obtíže s udržením stabilních partnerských vztahů, potýkají se se závislostmi, nedokáží budovat otevřenou a smysluplnou budoucnost. Jejich propadnutí znovu stojí společnost další finanční prostředky. Přesunutí finanční toků z ústavní péče směrem ke kvalitnímu pěstounství v rodině je nejen v zájmu dítěte, ale i celé společnosti. Pěstounství není novinka. Pěstounství a jeho přednost před ústavní péčí není novinkou, kterou by bylo třeba ověřovat a potvrzovat. Všechny okolní státy přijímají opatření, aby děti, které mají ztížené podmínky na začátku života, mohly vyrůstat v rodinném prostředí, byť to nemůže být vždy ve vlastní rodině. Např. na Slovensku byla v červenci 2011 schválena novela zákona č. 180/2011, která přináší výraznou změnu - děti do 6 let nesmí vyrůstat v ústavní péči, ale musí být v náhradní rodině. Doposud tento zákon platil u dětí do 3 let. MPSV svým postojem tento trend jednoznačně následuje. Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Za tímto účelem zřizuje sdružení dva odborné programy: Centrum náhradní rodinné péče Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Služby jsou poskytovány pěstounským rodinám, dětem v nich vyrůstajícím, ale také zájemcům o různé formy náhradní rodinné péče. V Centru náhradní rodinné péče naleznou rodiny odborníky, kteří jim poskytnou sociální, psychologické nebo právní poradenství, možnost se pravidelně setkávat, sdílet zkušenosti i starosti apod. Nejdůležitější metodou práce je dlouhodobá individuální a kontinuální práce s rodinami, každá rodina má k dispozici klíčového pracovníka a ten společně s rodiči i dětmi reflektuje problémy rodiny, společně sestavují plán péče a společně ho také naplňují a hodnotí. Sanace rodiny Posláním programu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy. Program Sanace rodiny pomáhá rodinám, které mají dítě umístěné do ústavní péče nebo jsou odebráním dítěte ohroženy. Smyslem práce odborníků v tomto programu je optimalizovat vztahy mezi dítětem a rodinou a - pokud to situace dovoluje - zabránit odebrání nebo se pokusit zpět o návrat dítěte do původní rodiny. Více informací naleznete na cz Martina Pojmonová, výkonná ředitelka -

15 Žamberské LISTY 15 nový rozvrh PODZIM 2011 sledujte aktuality na malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel KOUPÍM staré pohlednice do r.1950, dále vyznamenání, řády i socialistické. Kontakt: tel HLEDÁM PODNÁJEM GARÁŽE v okolí Finančního úřadu nebo sídliště U Žirafy v Žamberku. Kontakt: PRONAJMU byt 3+1 v Žamberku v blízkosti centra. Nájem 3.800,-Kč+ poplatky (cca 4.800,-Kč) Kontakt: PRODÁM starší obývací stěnu mahagon. 8 dílů, 350x215x45cm. Sedačku tmavou, rozkládací, 2 křesla, 2 taburety. Cena 4+2 tis. Kč. Foto zašlu na . Kontakt: tel PRODÁM zahradu v Sadě míru v Žamberku. Nejvyšší nabídce. Cena k jednání dohoda možná. Kontakt: tel (po18. hod.) PRONAJMU KANCELÁŘ 45 m 2 na Masarykově nám. v Žamberku. Volná od 1.července Kontakt: tel NABÍZÍM výklad karet. Rozbor problémů, partnerských vztahů, setkání s láskou a splnění přání. Nebojte se vzít osud do svých rukou. Kontakt: tel PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR ručně přebíraných s výběrem z pěti odrůd nabízí rodinná farma Žabkovi, Polsko- Šanderova 473 Žamberk, tel

16 16 Žamberské LISTY tel.: , , Při nákupu nad 5.000,-Kč DOPRAVA ZDARMA ADN, s.r.o., Dlouhoňovice čp.135 Žamberk (areál bývalé mlékárny) Pracovní doba -od 7 - do 16 hodin. KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob PROŘEZ A KÁCENÍ STROMŮ pomocí horolezecké techniky a jiné práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Tel.: Uzávěrka č. 17/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ:

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE Č. 2 /2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: Účinnost do: Určeno:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: Účinnost do: Určeno: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2010, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 01.01.2011

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11 Č.1-11 Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1-11 Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 2.3.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015

MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Rychvald

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška obce Krasová č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více