VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad

2 Bílovecký zpravodaj Projektový den profesí, , Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, Z návštěvy v partnerském městě v Německu, starostka města Bílovec se starostou města Bad Neustadt a. d. Saale, Projektový den profesí, , Keramický ateliér Milana Pracného, Bílovec 5. Taneční 2008, půlkolona, Dům kultury Bílovec, Volby 2008, volební komise ve Staré Vsi, Ajax v ZŠ TGM preventivní akce Ajaxův zápisník, Žehnání zrekonstruovaných soch před kostelem sv. Mikuláše v Bílovci, n 9. ZŠ Komenského při návštěvě bílovecké radnice putování za památkama, (Foto Jiří Velký)

3 3 listopad listopad 2008 skenovat obrázek akad. malí e S. Lubojackého z titulky Bílovecký zpravodaj listopad 2008 D ležitá telefonní ísla M stský ú ad Bílovec Starostka m sta Informa ní centrum Domov d chodc Bílovec Knihovna D m kultury Bílovec M stská policie Bílovec Policie R Nemocnice Bílovec Ú ad práce Bílovec Hasi i, pož. stanice Bílovec Tís ové volání SOS 112 Z obsahu Slovo starostky m sta...3 Zábava a volný as...4 Zprávy z ú adu...5, 6, 9 Volby, nemocnice...7 Policie...8 Spole enská rubrika...10 Kultura...11 Školy, DDM...12,13, 16, 18, 19 Myslivci, Sport...14, 15 Kino...17 Sport, inzerce SLOVO STAROSTKY M STA Vážení a milí spoluob ané, volbami do kraje a státním svátkem Dnem vzniku samostatné eskoslovenské republiky jsme opustili m síc íjen. Listopadem za ínají duši ky, za íná skute n zimní as, a koliv kalendá ní zima má na své p evzetí vlády nad p írodou více než m síc as. Nov zvolené zastupitele kraje eká t žký úkol, zvolit do ela kraje co nejmoud ejší a nejd ln jší p edstavitele, kte í budou p ijímat rozumná a lidem prosp šná ešení. I pro nás, obce a m sta, je d ležité, jak bude s krajem probíhat vzájemná komunikace, jak bude um t kraj naše zám ry koordinovat, podporovat a propagovat. Jsme plni o ekávání. Nás, samosprávu m sta, i když do konce roku jsou ješt celé dva m síce, eká p íprava rozpo tu a projekt na rok p íští. K projednání rozpo tu prob hlo již n kolik sch zek vedení m sta s p íslušnými vedoucími. Ú elem je najít co nejekonomi t jší a nejefektivn jší nakládání s finan- ními prost edky m sta. Není to jednoduché Plán je hodn a financí málo. Je to jako v našich domácnostech. I my musíme naše p edstavy dát do souladu s našimi finan ními prost edky. A tak hledáme stále a vždy pro každou naši myšlenku, každý požadavek oprav a rekon-strukcí dota ní titul a cizí zdroje, ze kterých bychom mohli snížit náklady rozpo tu m sta, a tím rozší it po et provedených investi ních akcí m sta. Dá se íci, že se nám to v pr b hu posledních let velmi da í a stáváme se inspirací pro m sta a obce v eské republice. Napovídají tomu lánky zve ejn né v letošním roce v republikových asopisech, nap. Obec & finance, Moderní obec, Ve ejná správa, Parlament, vláda a samospráva nebo Dotace - Poradce pro evropské fondy. Sv d í o tom taktéž n kolik letošních ocen ní, nap. nominace na výro ní cenu Mosty 2007 v kategorii instituce ve ejné správy, ud lení titulu Komunika ní projekt roku v rámci projektu European Monitor of Government Communitacions 2008, Krajskou hospodá skou komorou Moravskoslezského kraje vyslovené ocen ní za realizaci aktivit mající celkový vliv na hospodá ský, ekonomický a spole enský rozvoj a podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Tato uznání nás velmi t ší a ctí, ale nikdy se nesmí usnout na vav ínech. Systematickou a usilovnou prací dál plníme cíle a priority našeho m sta, schválené v Programu rozvoje na roky Dovolím si p ipomenout jen vyjmenováním titul plánované zám ry: Pokra ování zateplení škol, bezbariérových chodník podél silnice 1. a 2. t ídy, regenerace panelových sídliš, budování d tských h iš a sportoviš, dokon ení nového územního plánu, zahájit práci na urbanistické studii M stské památkové zóny, dokon it obnovu kostela sv. Mikuláše v etn zp ístupn ní v že ob an m i návšt vník m m sta, obnovit budovu muzea v etn expozice obohacené o výrobky firmy Massag, pokra ovat v regeneraci m stské památkové zóny, kompletn opravit komunikace Pivovarskou, Zámeckou a Valovou, kdy plynárny i vodárny si provedou po našich jednáních soub žn s m stem obnovu svých ad, prosadit vybudování okružní k ižovatky - už je kone n letos zpracovaná projektová dokumentace, zahájit práce na obnov autobusového nádraží, pokra ovat v revitalizaci park a provést adu dalších zám r nap. parkovišt u Modré laguny, haly, cyklostezku ve Staré Vsi, vybudovat reten ní nádrž ve Lhotce, atd. Nejen prací je lov k živ a je zapot ebí si najít as na smysluplná setkání. Na st edu 12. listopadu zveme do Domu kultury Bílovec na Ostravské ulici podnikatele na území m sta, abychom se navzájem informovali o svých plánech a pokusili se je vhodn dopl ovat a koordinovat. Po roce se jedná op t o další sch zku. V ím, že naše pozvání bude v dobrém p ijato. Hned den následující má m sto Bílovec možnost prezentovat své koncep ní zám ry týkající se našeho zámku na konferenci v Ostrav, po ádanou Agenturou pro regionální rozvoj s názvem D2R, jejímž cílem je p ilákat mimoregionální developery a nabídnout jim dosud nerealizované a zajímavé projekty v Moravskoslezském kraji. Samoz ejm této nabídky využijeme. Vážení spoluob ané, dovolujeme si Vás zárove pozvat v úterý 11. listopadu na 1. Martinský trh, po ádaný na Slezském nám stí. P ijede i Martin na bílém koni a ve er u p íležitosti Dne veterán bude v 17 hodin uspo ádán lampiónový pr vod, který projde ulicemi m sta ze Slezského nám stí na místní h bitov, kde bude položen v nec u památníku padlým. Úsp šný a p ív tivý zbytek podzimních dní ve zdraví a v pohod p eje Vaše M sto Bílovec vás zve Neformální setkání s podnikateli D m kultury Bílovec st eda , hodin Akce je ur ena všem zájemc m! Svou ú ast prosím potvr te na sekretariátu starostky m sta do

4 Bílovecký zpravodaj 4 M sto Bílovec vás zve 1. Martinský trh na Slezském nám stí v Bílovci úterý 11. listopadu 2008 * celodenní stánkový prodej hodin p íjezd Martina na bílém koni Lampionový pr vod z nám stí na m stský h bitov Oslava Dne veterán M sto Bílovec zve všechny d ti a rodi e s d tmi k ú asti na Lampionovém pr vodu, který se uskute ní v rámci oslav Dne vále ných veterán v úterý Pr vod bude se azen v hodin p ed budovou ZŠ TGM na Slezském nám stí v Bílovci a poté projde ulicemi m sta na místní h bitov, kde bude položen v nec u památníku padlým. Historie Dne veterán Dne 11. listopadu 1918 v hodin podepsal maršál Foche v železni ním vagónu v Compiégne na ece Marn p ím í s poraženým N meckem císa e Viléma. Tímto p ím ím bylo v kone ném d sledku rozhodnuto o ukon ení 1. sv tové války nejv tší a nejstrašn jší války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na pam ob tem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanad Dnem veterán. V novodobé eské republice je datum 11. listopadu jako Den veterán p ipomínající ob ti vále ných konflikt poprvé vzpomenuto v roce Hlavní pietní akt se tehdy uskute nil v Národním památníku v Praze na Vítkov a stejn tak v celé eské republice si ob ané a vojáci p ipomn li eské ob ti vále ných konflikt. Den veterán je pro nás p íležitostí ve ejn si p ipomenout eskoslovenské vlastence, kte í ve dvou vále ných apokalypsách, ohrani ených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištn a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. V tento den si p ipomínáme ob ti válek bez rozdílu národností, náboženství a pohlaví a proto vzpomínáme rovn ž na voják Rudé armády, p íslušník rumunské armády a 350 voják americké osvobozující armády. Skláníme se i p ed ob tmi francouzských, italských, jugoslávských, bulharských voják, ale i p ed ob tmi voják z dalších zemí, kte í se podíleli na osvobození naší vlasti. M sto Bílovec zve prodejce k ú asti na Martinském trhu Zvlášt srde n zveme prodejce s lidovými výrobky a tradi ním rukod lným zbožím. Vlastní stánek podmínkou. P ihlášky s uvedením zabrané plochy pro prodej p ijímá Informa ní centrum Bílovec, Slezské nám stí 1, tel.: Cena prodejního místa dle platné vyhlášky je 40 K /m 2. P ipravujeme na prosinec: sobota , dopoledne, Mikulášský jarmark M sto Bílovec se p ihlásilo k ú asti na rekordu! VYPUŠT NÍ BALÓNK S P ÁNÍM JEŽÍŠKOVI Rekordní pokus prob hne v celé eské republice v rámci projektu eské Vánoce s Ježíškem. Informace o projektu naleznete na informace o rekordu na Chcete-li se rekordního pokusu zú astnit, a my pot ebujeme, byste nám pomohli, pak se dostavte na Slezské nám stí v Bílovci v úterý 9. prosince v 15 hodin. Balónky jsou pro vás p ipraveny zdarma! M sto Bílovec podporuje volno asové aktivity! P ipravujete akci na rok 2009? Rádi byste uspo ádali sout ž, koncert, p ípadn jiný sportovní i kulturní program? M sto Bílovec vyhlásilo program pro podporu volno asových aktivit pro rok Termín podání žádostí je stanoven na Bližší informace získáte na M Ú Bílovec, odbor kultury a sportu, p. Marie Velká (tel.: ) anebo na Rada m sta Bílovec vyhlásila 2. ro ník šachového turnaje Novoro ní cena m sta Bílovec sobota 3. ledna 2009 D m kultury Bílovec, od 9.00 hodin Bližší informace p ineseme v dalším ísle Zpravodaje.

5 5 listopad listopad 2008 Zprávy z ú adu: Odbor dopravy a silni ního hospodá ství informuje: S ú innosti od došlo k novelizaci zákona. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla, která spo ívá v tom, že se zvýšily sankce za pokuty a správní delikty a k prokázání pojišt ní odpov dnosti musí idi p edložit zelenou kartu. Podle 1 odst. 2 zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, dle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, m že na pozemní komunikaci provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpov dnost za škodu zp sobenou provozem tohoto vozidla je pojišt na podle výše uvedeného zákona. V praxi to znamená, že p i provozování vozidla musí mít idi u sebe potvrzení o pojišt ní odpov dnosti vydané p íslušnou pojiš ovnou. V dnešní dob, tj. od je povinností mít p i ízení vozidla u sebe zelenou kartu. Pokud tak provozovatel vozidla neu iní, pak se dopouští p estupku jak podle zákona o silni ním provozu, tak p estupku podle 16 odst. 1 písm. c) zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla. Pokud provozovatel provozuje vozidlo bez pojišt ní odpov dnosti nebo neodevzdá p íslušnému orgánu evidence RZ a osv d ení o registraci (v tomto p ípad u M stského ú adu Bílovec, odboru dopravy a SH) dopouští se p estupku dle ustanovení 16 odst. 1 písm. a), b) zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla. pojistného vyzve. Pokud je vozidlo nepojízdné a stojí mimo komunikaci, nap. na dvorku nebo v garáži, je p esto provozovatel vozidla po zániku pojistné smlouvy tuto uzav ít v zákonem stanovené lh t 14-ti dn nebo ve stejné dob odevzdat jak již bylo výše uvedeno poznávací zna ky vozidla spolu s osv d ením o registraci vozidla (tzv. malé OTP) p íslušnému orgánu evidence (v tomto p ípad u M stského ú adu Bílovec, odboru dopravy a SH). Jana Bergrová, referent odboru dopravy a silni ního hospodá ství PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU M STO BÍLOVEC v souladu s 39, zákona. 128/2000 Sb.zve ej uje sv j zám r pronajmout NEBYTOVÝ PROSTOR - PRODEJNÍ STÁNEK PNS o celkové vým e 11,80 m2 na ul.dukelská v Bílovci, postavený na pozemku par /2 v k.ú. Bílovec-m sto. 05-stanek Názorn lze uvést, že pokud je fyzická osoba nebo právnická osoba vlastníkem jakéhokoliv vozidla, které je užíváno v provozu na pozemních komunikacích, a pojistná smlouva zanikla nap je povinen toto vozidlo do 14 dn tj. nejpozd ji do bu nov pojistit nebo odevzdat registra ní zna ky a osv d ení o registraci vozidla p íslušnému orgánu evidence (v tomto p ípad u M stského ú adu Bílovec, odboru dopravy a SH). Pokud provozovatel provozuje vozidlo bez pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla ( 1 odst. 2), dopouští se p estupku dle ustanovení 16 odst. 1 písm. a) zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, za což lze uložit pokutu od K do K. V p íkazním ízení (tj. zkrácené správní ízení) lze za p estupek pop ípad správní delikt uložit pokutu K. V p ípad, že provozovatel vozidla neuzav e ve lh t 14 dn ode dne zániku pojistné smlouvy novou pojistnou smlouvu nebo ve stejné lh t neodevzdá RZ a osv d ení o registraci vozidla p íslušnému orgánu evidence viz. výše, dopouští se p estupku dle ustanovení 16 odst. 1 písm. b) zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, za který lze uložit pokutu od do K. Pokud idi vozidla nep edloží zelenou kartu nebo doklad o hrani ním pojišt ní p íslušníku Policie R, dopouští se p estupku dle ustanovení l6 odst. 1 písm. c) zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, kdy se za takovéto jednání uloží pokuta od K do K. V blokovém ízení lze za p estupek uložit pokutu do K. V souvislosti s tím, co již bylo výše uvedeno, je t eba upozornit na tyto chyby, kterých se provozovatelé nebo idi i dopoušt jí: P i prodeji vozidla, kdy je sepsaná kupní smlouva, zmocní prodávající kupujícího k tomu, že má odhlásit vozidlo z evidence motorových vozidel a sám prodávající zruší u p íslušné pojiš ovny pojistnou smlouvu, avšak již si nezkontroluje, zda kupující odhlášení provedl a následn dochází k tomu, že vozidlo je stále evidováno na prodávajícího, který se tím pádem dopouští p estupku. Každý provozovatel vozidla má povinnost se o pojišt ní vozidla postarat sám a nem že o ekávat, že ho vždy pojiš ovna k zaplacení P i uplat ování žádosti o pronájem nebytového prostoru musí být složena pen žitá záruka ve výši 1.000,-- K. Zájemci mohou získat bližší informace k pronájmu p edm tného nebytového prostoru na odboru finan ním, odd lení správy majetku M stského ú adu Bílovec, 17. listopadu. p. 411, tel Žádosti doru te na podatelnu M stského ú adu Bílovec nebo na adresu M stský ú ad Bílovec, odbor finan ní, 17. listopadu.p. 411, Bílovec nejpozd ji do 28. listopadu 2008 do hodin. Žádosti doru ené po tomto datu nebudou do výb rového ízení za azeny (touto lh tou je stanoveno datum, kdy musí být žádost doru ena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchaze em). Ing. Marie Fialová, vedoucí odboru finan ního Vyhrazené hodiny pro jednání s ob any m sta o problematice sociálních v cí a zdravotnictví Místnost. 113, v p ízemí radnice na Slezském nám stí v Bílovci , hodin , hodin , hodin , hodin MUDr. Jaromír Aleš, len rady pro sociální v ci a zdravotnictví

6 Bílovecký zpravodaj 6 Územn analytické podklady a Bílovec jako ORP Také m sto Bílovec jako obec s rozší enou p sobností se p ihlásilo v intervenci 5.3a do Integrovaného opera ního programu (IOP) v rámci svého projektu"územn analytické podklady ORP Bílovec". Výsledkem projektu v celkové ástce 1,1 mil. korun bude napln ní zákonné povinnosti vyplývající ze zákona. 183/2006, o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a vyhlášky. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územní plánovací innosti, spo ívající v po ízení a zpracování "územn analytických podklad " pro celé ORP. Získané údaje v textové a grafické ásti slouží jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území - zjišt ní a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limit využití území, zjišt ní a vyhodnocení zám r na provedení zm n v území. Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného opera ního programu v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85% celkových ve ejných zp sobilých náklad a zbylých 15% zp sobilých výdaj tvo í národní spolufinancování, hrazené ze státního rozpo tu. Památný strom Mnozí ob ané jist zaznamenali, v jakém stavu se nachází náš jediný památný strom - tis ervený u parkovišt za nemocnicí. Stávající stav je bohužel zap í in n dlouhotrvajícím p emok ením a tento stav neodvrátila ani investice v minulém roce, která m la za cíl odvést p ebyte nou povrchovou vodu z terénní deprese v bezprost ední blízkosti památného stromu. Obrátili jsme se na Agenturu ochrany p írody a krajiny eské republiky v Ostrav se žádostí o posouzení p í in hynutí stromu a jeho další perspektivy. Dopisem ze dne jsme obdrželi toto stanovisko: "Sou asný stav je výsledkem víceletého periodického zamok ení, které zp sobuje usychání jehlic, ostatní jehlice jsou hn dé a postupn opadávají. Nelze p edpokládat, že by se stav v p íštím vegeta ním období náhle zlepšil a že by vyrašily nové jehlice ze stávajících schnoucích v tví. Tis je d evina se silnou výmladností, která dob e snáší ez. Doporu ujeme radikální o ez suchých v tví s ponecháním krátkých pahýl v tví, které by mohly do budoucna vytvo it kostru koruny. Pokud by jehlice na nich neobrazily, budou následn od ezány. Dá se p edpokládat, že zmlazení bude nejvíce z kmene. O ezem by se m la podpo it tvorba výmladk, které již za ínají obrážet v dolní ásti koruny. erstvé výmladky mají velké syt zelené jehlice, starší jsou také áste n proschlé, ale v podstatn menší mí e než na p vodních v tvích. Vzhledem k dobré výmladnosti tisu p edpokládáme, že radikální o ez spolu s vloni provedeným odvodn ním terénní deprese, by mohl strom zachránit. Jiné ešení z ejm v dané situaci nep ichází v úvahu." V rozpo tu m sta je na rok 2009 po ítáno s finan ními prost edky na ošet ení památného stromu. V me, že se 300letý tis ervený poda í zachránit a budou se z n j t šit i další generace. odbor životního prost edí a územního plánování 06-mesto Sb r drobných elektroza ízení M sto Bílovec využilo nabídky spole nosti Asekol, která je pov ena Ministerstvem životního prost edí realizací zp tného odb ru elektroza ízení, a zap j ilo si pro tyto ú ely 3 sb rné nádoby na drobná vy azená elektroza ízení, tzv. E-boxy. E-box je ur en pro sb r drobných elektroza ízení jako jsou kalkula ky, po íta ové myši, klávesnice, MP3 p ehráva e, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD p ehráva e, varné konvice, topinkova e, kulmy, fény, hra ky na baterie atp. Co do E-boxu nepat í: baterie, úsporné žárovky a zá ivky (tyto se odevzdávají ve sb rném dvo e firmy Slumbi stejn jako velká elektroza ízení - pra ky, ledni ky, seka ky, po íta e atp.). Kde E-boxy najdete: 1. M stský ú ad Bílovec, hlavní budova, chodba v p ízemí 2. M stský ú ad Bílovec, radnice,chodba v p ízemí - otev eno denn do 17 hodin 3. Ú ad práce, pobo ka Bílovec. Drobné elektrospot ebi e kon í obvykle v popelnicích, proto budeme rádi, když využijete možnosti jejich ekologické likvidace a odložíte je do t chto sb rných nádob. Odbor životního prost edí

7 7 listopad 2008 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJ KONANÉ 07-volby DNE ÚDAJE O VOLEBNÍ Ú ASTI NA ÚZEMÍ BÍLOVCE A MÍSTNÍCH ÁSTÍ Okrsek Voli i Vydané v obálky seznamu Volební ú ast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlas Celkem VOLEBNÍ OKRSKY 1. Bílovec, Slezské nám stí, ZŠ TGM 2. Bílovec, 17. listopadu, DPS 3. Bílovec, Smetanova ul., zubní st edisko 4. Bílovec, Na St elnici, kuželna 5. Bravinné, Kulturní d m 6. Lubojaty, Osadní výbor 7. Stará Ves, Osadní výbor 8. Výškovice, Osadní výbor VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH STRAN Strana Platné hlasy íslo název celkem v % 1 Komunistická str. ech a Moravy K es. demokr. unie - s. str. lid Strana zelených Moravané Osobnosti kraje Národní strana Nejen hasi i a živn. pro kraj Strana zdravého rozumu Sdruž. pro rep. - Republ. str. sl SDŽ - Strana d stojného života Volte Pr. Blok Demokracie Ob anská demokratická strana eská str. sociáln demokrat D ln. str. - zrušení popl. ve zdr Nemocnice Bílovec Nový p ístroj usnad uje diagnostiku dolních kon etin Bílovecká nemocnice získala za átkem íjna nový p ístroj na m ení okysli ení a prokrvení kon etin. Jedná se o novou, vysoce sofistikovanou metodu, která je založena na stanovení parciálního ( áste ného) tlaku kyslíku v k ži. Pro pacienta je však zcela nenáro ná. "Metoda je vhodná k posuzování závažnosti poruch prokrvení kon etin. Je nezastupitelná k hodnocení efektu zákrok zlepšujících prokrvení kon etin jak chirurgických, tak katetriza ních. Ukazuje se, že je jedinou objektivní metodou pro ur ování optimálního místa pro amputaci kon etiny postižené diabetickou nebo sklerotickou poruchou prokrvení," vysv tluje primá interního odd lení doc. MUDr. Václav ervenka, CSc. Vlastní vyšet ení trvá asi minut, je bezbolestné, probíhá v klidu a nejlépe vleže. Erudovaný personál je schopen vyšet it denn kolem deseti pacient. Po ítá se proto s poskytováním služeb nejen ob an m z nejbližšího okolí a p ilehlých zdravotnických oblastí, ale i z celého regionu. Nový p ístroj významn p isp je ke zkvalitn ní pé e o nemocné na ojedin lém mezioborovém chirurgicko-interním pracovišti Bílovecké nemocnice, v Centru pro lé bu chronických ran a lé bu diabetické nohy. Odborná konference na téma Onemocn ní pohybového aparátu Mezioborová odborná konference se uskute ní ve hodin v Dom kultury Bílovec. Zú astní se jí na 150 léka a sester, sou ástí bude i prezentace služeb a výrobk zdravotnických firem, které jsou ur eny i laické ve ejnosti. Gynekologická ambulance v nemocnici Od pond lí 3. listopadu mohou pacientky z Bílovce a blízkého okolí využívat op t služeb gynekologické ambulance, která byla z provozních d vod do asn uzav ena. Ordinuje MUDr. Tomáš Kempný za asistence sester Hany Hasalíkové a Miluše Kupkové, a to od pond lka do pátku vždy od 7:00-12:00 a od 12:30-14:30 hodin. Pacientky mohou p ijít bez objednání, pop ípad se mohou objednat na tel P ijímány budou i nové pacientky. Jedná se o soukromou ambulanci. Hra ky pro Klubí ko Odrostly vám už d ti batolecímu v ku? Máte doma hra ky, se kterými si vaše d ti už nehrají? Darujte tyto hra ky jiným d tem! Jsou vítány stavebnice velkých díl, puzzle pro velmi malé d ti (nejlépe d ev né nebo p nové), jiné hra ky rozvíjející motoriku, myšlení. P ípadné dary p ineste do DDM nebo do MŠ Zahradní. Za maminky d kuje Martina Krej í

8 Bílovecký zpravodaj Policie eské republiky, Obvodní odd lení Pivovarská 13, Bílovec tel , , fax P o l i c e j n í s t í p k y Doprava na našich silnicích V období od do policisté zdejšího OOP R v Bílovci p i silni ních kontrolách zjistili 3 podnapilé idi e, kdy jeden z nich je trestn stíhán pro trestný in ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201/1 trestního zákona, a to z d vodu, že hladina alkoholu u n j p esáhla Také byl zjišt n jeden idi, který ídil motorové vozidlo bez idi ského oprávn ní, kdy tento se svým jednáním dopustil trestného inu ízení motorového vozidla bez idi ského oprávn ní podle 180d trestního zákona, pro který je rovn ž trestn stíhán. Dále byly vypátrány 2 osoby v celostátním pátrání. Rozší ení krádeží vloupáním! Vloupání do kancelá í Bílovec Neznámý pachatel se v dob od 15:30 hodin dne do 12:45 hodin dne po vypá ení dve í vloupal do kancelá e interního odd lení Nemocnice v Bílovci, odkud odcizil finan ní hotovost z p íru ního trezoru, který vypá il, a dále ze stolu odcizil mobilní telefon zn. NOKIA 3120, v , ímž zp sobil celkovou škodu poškozeným ve výši ,- K. V dob od 15:00 hodin dne do 06:30 hodin dne se neznámý pachatel vloupal po vypá ení dve í do kancelá e spole nosti LESY R s.p., v p ízemí domu p. 392 na ulici 17. listopadu v Bílovci, odkud odcizil dv originál zabalené láhve alkoholu (1x Fernet a 1x Jägermeister), ímž zp sobil celkovou škodu poškozeným ve výši 1.450,- K. V budov restaurace a hotelu v Bílovci na ulici Ostravské p. 214/3 se neznámý pachatel v dob od 17:00 hodin dne do 11:30 hodin dne , po vypá ení dve í, vloupal do kancelá e restaurace a hotelu, odkud odcizil notebook zn. HP - Pavilon, nezj. v.. a hard disc, ímž zp sobil celkovou škodu poškozenému ve výši ,- K. Vloupání do kancelá e Jistebník Ze dne od 17:30 hodin na do 07:30 hodin neznámý pachatel se v Jistebníku, v areálu bývalého statku vedle firmy Teso na rozestav ném objektu kancelá e a bytu, po odstran ní dvou visacích zámk vstupních dve í, vloupal dovnit, odkud odcizil r zné stavební elektrické ná adí, ímž zp sobil celkovou škodu poškozeným ve výši ,- K. Vloupání do kade nictví a TJ Spartaku Bílovec V dob od 10:30 hodin dne do 08:05 hodin dne se neznámý pachatel po vypá ení dve í vloupal v Bílovci na ulici Tkalcovské do domu p. 101, kde z provozovny kade nictví v p ízemí odcizil finan ní hotovost a parfémy r zných druh, dále v prvním pat e vnikl do prostor TJ Spartaku Bílovec, odkud ze spole enské místnosti odcizil DVD Player + VCR typ V 180, v.. V1802PZZAAAVLL, ímž zp sobil celkovou škodu poškozeným ve výši ,-K. Pokus vloupání do PNS Bílovec V no ních hodinách ze dne na v dob od 02:21 hodin do 02:23 hodin neznámý pachatel v Bílovci na ulici Ostravské p ed budovou m stské knihovny rozbil sklen nou výpl dve í stánku PNS, do kterého se následn pokusil vniknout, ale nic neodcizil. Vloupání do skladu zem d lských pot eb Bílovec Dne v dob od 13:30 hodin do 19:15 hodin v Bílovci na ulici Na Nádraží p. 474, v objektu skladu zem d lských 8 a chovatelských pot eb, se neznámý pachatel po odstran ní visacích zámk m íží vloupal do prodejny zem d lských a chovatelských pot eb, odkud odcizil z pokladny po jejím vypá ení drobné mince, kdy svým jednáním zp sobil poškozenému celkovou škodu ve výši ,- K. Vloupání do klece s PB láhvemi Výškovice V obci Výškovice u prodejny Jednota neznámý pachatel v dob od 17:30 hodin dne do 06:05 hodin dne po odstran ní dvou visacích zámk z železné klece odcizil zevnit 6 kus PB láhví o hmotnosti 10 kg, ímž zp sobil celkovou škodu poškozeným ve výši 5.420,- K. Krádež železných nosník Bílovec Neznámý pachatel v dob od 14:15 hodin dne do 06:00 hodin dne v Bílovci na ulici Opavské z areálu firmy Palírna kovo s.r.o., odcizil ze zem voln uložené dva rozpracované železné nosníky HEA 160 ve tvaru "I" s nava enými úchyty v délce 380 cm, ímž zp sobil poškozenému škodu ve výši ,- K. Neoprávn né užívání motorového vozidla Velké Albrechtice Ve Velkých Albrechticích v dob od 16:30 hodin dne do 08:45 hodin dne se po odstran ní visacího zámku vjezdové brány na pozemek u domu p. 214 neznámý pachatel zmocnil zde zaparkovaného osobního motorového vozidla zn. Škoda 110 L, ervené barvy, spz. OVD 13-38, ímž zp sobil celkovou škodu poškozeným ve výši 6.200,- K. Poškození vozidla Bílovec V dob od 14:00 hodin do 16:10 hodin dne neznámý pachatel v Bílovci na ulici Pivovarské, u domu p. 118, rozbil zadní sklo na vozidle zn. Opel Corsa, ervené barvy, ímž zp sobil poškozené škodu ve výši 7.000,- K. Policie po pachatelích všech trestných in intenzivn pátrá a žádá ob any o jakékoli informace vedoucí k nalezení odcizených v cí a ustanovení pachatel trestných in. npor. Bc. Jaroslav Švabík, vedoucí odd lení prap. Lukáš Smuda, inspektor Hasi i innost JSDH Bílovec v zá í V m síci zá í se lenové jednotky Sboru dobrovolných hasi v Bílovci za ali scházet op t v hojn jším po tu. Po dvou prázdninových m sících se op t rozb hla odborná p íprava a lenové pokra ovali v pravidelných zkouškách a údržb užívané techniky a technických prost edk. Mimo tyto ryze hasi ské aktivity uspo ádal náš sbor tradi ní fotbalový turnaj, kterého se lenové jednotky zú astnili. Bohužel z p ti tým obsadili tvrté místo. Dalším zpest ením byla ú ast na netradi ní sout ži v Lubojatech, pod záštitou paní starostky Ing. Sylvy Ková ikové. Sout ž byla vypsána pro jednotky z Bílovce a místních ástí. Bohužel sout že se zú astnilo pouze 1 družstvo z domácí jednotky a 2 družstva z naší jednotky. Poslední sobota v zá í byla vyhrazena pro každoro ní povinné taktické cvi ení. Nám tem byl požár ve sklep rodinného domu ve Velkých Albrechticích, p i emž ve sklep z stala uv zn na jedna osoba. Další osobu uv znil kou ší ící se rodinným domem v podkrovní místnosti. Hlavními cíli cvi ení bylo ov ení znalostí a schopností len jednotky získaných celoro ní teoretickou i praktickou odbornou p ípravou a ov ení akceschopnosti techniky a technických prost edk. Až na drobné chyby si lenové jednotky vedli dob e a prokázali své znalosti a dovednosti. Zásahová innost po náro ném srpnu spo ívala v zá í pouze v provedení jediného zásahu. Dne opera ní st edisko Hasi ského záchranného sboru vyslalo naši jednotku k jejímu 50. letošnímu zásahu. Jednalo se o likvidaci sršního hnízda ohrožujícího majitele ve Lhotce.

9 9 listopad baner Bílovecké parky a par íky M sto Bílovec na podzim letošního roku zahájilo práce v rámci projektu "Podpora regenerace urbanizované krajiny v Bílovci" spolufinancovaného z prost edk Evropské unie - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prost edí R (SFŽP R) v rámci Opera ního programu Životní prost edí (OPŽP). Práce se týkají par íku na nám stí p ed kostelem sv. Mikuláše a lokality u bytových dom na ulici Beskydská. Projekt je zam en na odstran ní nevhodných d evin, ošet ení a výsadbu strom, ke, kv tin a založení trávníku. V par íku p ed kostelem budou zachovány dva nádherné exemplá e jedle stejnobarvé a okrasné sakury, stejn jako i dva d iš ály a stromový skalník. ty i tuje a nevzhledné ke e budou odstran ny. Parkovací plochy, které se nachází po stranách par íku, budou opticky odclon ny. Mezi parkovacími místy a živým plotem z ke je navržen asi p l metru široký pás z ka írku, který bude zamezovat najížd ní p ední ásti aut do ke ových výsadeb. Celkové úpravy lokality ul. Beskydské budou spíše v parkovém duchu. Stávající výsadba strom podél cesty bude dopln na dalšími stromy tak, aby vznikla pravidelná alej s podsadbou bíle kvetoucích ke. Nejzajímav jší okrasné výsadby budou situovány p ed domy a v jejich bezprost edním okolí. Jedná se zejména o pokryvné výsadby jalovc, borovic kle í. Zele zútulní lokalitu ul. Beskydské, stromy poskytnou mimo svou estetickou hodnotu také prostor pro hnízd ní ptactva a úkryt drobných živo ich. Projekt je finan n podpo en Evropskou unií v rámci Opera ního programu Životní prost edí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu p irody a krajiny. Celkové uznatelné náklady ve výši 1,2 mil. K pokryje p ísp vek z OPŽP ve výši 85 %, p ísp vek ze SFŽP R 5 %. M sto Bílovec uhradí zbylých 10 % a celkové neuznatelné náklady. Realizace projektu bude dokon ena v polovin roku Zdroje: 1) Regenerace zelen parku na ul. Beskydská v Bílovci - projekt ozelen ní, Ing. Petra V domá, zahradní a krajinná architektura 2) Regenerace zelen par íku p ed kostelem sv. Mikuláše - projekt ozelen ní, Ing. Petra V domá, zahradní a krajinná architektura Hned na t ech místech najednou probíhají rekonstrukce komunikací v Bílovci Stavební ruch vládne na ulici 17. listopadu, Dukelské a na Labuti. "Jedná se o práce v rámci realizace akce Bílovec bez bariér II. - rekonstrukce p ších komunikací Dukelská, Labu, 17. listopadu," informovala starostka Bílovce Sylva Ková iková. "Zám rem je zrušení výškových bariér na trase chodník v místech jejich napojení na p echody pro p ší i k ižující komunikace," dodala starostka. P i realizaci stavby je pamatováno na osoby s omezenou možností pohybu. "Stávající betonové dlaždice budou vym n ny za zámkovou dlažbu typu Holland. P eloženy a p ípadn dopln ny budou také silni ní obrubníky. Sou ástí stavebních prací je rovn ž realizace varovných, signálních a vodících pás v místech k ížení chodník s jinou komunikací a na p echodech," popsal rozsah prací Radoslav Bialík z investi ního odboru M stského ú adu v Bílovci. Celkové náklady na akci iní 9,260 mil. K. Z vlastních zdroj m sto uvolnilo ástku 2,42 mil. K, zbývající suma ve výši 6,840 mil. K je hrazena z dotace. "P ísp vek je poskytnutý ze Státního fondu dopravní infrastruktury R z program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2008," vysv tila zp sob financování stavby Sylva Ková iková. Práce budou, v etn financování, dohotoveny do konce roku chodnik 09-zasteny Domov pro seniory zkvalit uje služby Obyvatelé Domova pro seniory v Bílovci se do kali teleskopických zást n do pokoj a koupelen. "Cílem bylo zkvalitn ní pobytových sociálních služeb za ú elem zvýšení intimity klient domova. Budova v minulosti sloužila jako tovární vila, posléze jako d m d tí. V roce 1993 m sto Bílovec provedlo p estavbu této budovy na Domov d chodc. Sou asná kapacita tohoto za ízení je 30 l žek. Klienti jsou ubytování ve dvou a t íl žkových pokojích. Z d vodu ekonomických a prostorových nebylo možné zrealizovat pouze jednol žkové pokoje, proto bylo navrženo ešení rozd lit dvou a t íl žkové pokoje teleskopickými zást nami," informovala Vlasta Szotkowská, vedoucí domova pro seniory. S novým za ízením jsou spokojeni jak obyvatelé domova, tak i personál. "Jsme rádi, že instalace mobilních zábran prob hla. Klienti si pochvalují, že mají více soukromí", zd raznila ošet ovatelka So a Petruláková. "V pokojích bylo namontováno celkem 17 teleskopických zást n a do koupelen byly umíst ny zást ny dv. Náklady na akci inily K. M sto Bílovec ze svého rozpo tu poskytlo ástku K. Zbývající ástka K je hrazena z Dota ního programu Moravskoslezského kraje na podporu zvýšení kvality sociálních služeb," sd lila starostka Bílovce Sylva Ková iková.

10 Bílovecký zpravodaj vložit kv t Pozvánka ke slavnostnímu ob adu Kaple sv. Barbory Bílovec Vítání novoroze at sobota 15. listopadu 2008 v hodin Blahop ejeme jubilant m sobota 15. listopadu 2008 v hodin V m síci íjnu bylo p ed M Ú Bílovec uzav eno 5 s atk. V sobotu 11. íjna 2008 jsme p ivítali v kapli sv. Barbory v Bílovci naše spoluob any, kte í v tomto m síci slavili svá krásná životní jubilea. Pozvání p ijali: Františka Šajerová, Jarmila Patyková, Jozef Hurte ák, Stanislav Pavelek, Marie Richterová, Reinhold Seidler a Jan Madzia. Ing. Rudolf íman pop ál oslavenc m hodn zdraví, št stí, spokojenosti a pod koval jim za jejich práci. S kyti kou básní a písní p išly poblahop át také d ti z Mate ské školy na Wolkerov ulici pod vedením paní u itelky Dagmar Dardové. Rovn ž gratulujeme dalším spoluob an m, kte í v m síci íjnu slaví svá výro í: V ra Bili ková, Marie Pazderová, Bohuslava Lewová, Doris Foltasová, V ra Škapová, V ra Linhartová a Zden k Šubert. Vše nejlepší! Muzeum v Bílovci Výstava um lecké a užitkové keramiky Kate iny Heiníkové (od ) MŠ BRAVINNÉ SLAVÍ Dne 7. listopadu 2008 prob hne v Mate ské škole v Bravinném "Den otev ených dve í". Stane se tak u p íležitosti 60 let od jejího otev ení. V tento den nás m žete poctít svou návšt vou v dob od 15 do 17 hod. T šíme se na vás. D ti a kolektiv zam stnanky MŠ. ZUŠ BÍLOVEC ertovský jazzový koncert s loutkovou pohádkou / arod j Žito/* tvrtek v 16 hodin. Zájezd do Polska - VÁNO NÍ TRHY DDM po ádá pro všechny zájemce zájezd na váno ní trhy do Polského T šína. Odjezd od DDM Bílovec v sobotu 13. prosince 2008 v 7.00 hodin. P edpokládaný návrat k DDM Bílovec v hodin. Cena: 150,- K. Zájemci, hlaste se na DDM do 30. listopadu v etn zaplacení zálohy 50,- K. "Pot etí v Bad Neustadtu" 10 P vecký sbor Bílovec využil pozvání p veckého sboru Sängerkranz z Bad Neustadtu v N mecku, aby pot etí od roku 2000 vystoupil na p ehlídce p veckých sbor, která se tentokrát konala v Stadthalle (m stské hale) v podve er soboty 4. íjna Svým vystoupením náš p vecký sbor op t pot šil všechny p íznivce sborového zp vu, kterých je v Bad Neustadtu velmi mnoho. Letošní spole né setkání p veckých sbor v Bad Neustadtu bylo podpo eno ú astí a setkáním starost obou partnerských m st, ing. Sylvou Ková ikovou a Bruno Altrichtrem. Znovu jsme po p íjezdu byli v ele p ijati do vybraných rodin, ve kterých jsme po dobu pobytu zažívali mimo ádnou pohostinnost a krásné p átelské prost edí. V sobotu dopoledne jsme navštívili nedaleké láze ské m sto Bad Kissingen, kde jsme si prohlédli m sto, r žovou zahradu v láze ském parku, krytou promenádu, Regentbau budovu bývalých panovník. Vyzkoušeli jsme a zazpívali si v nádherných koncertních síních, které se v láze ském komplexu nacházejí. V ned li dopoledne se p vecký sbor zú astnil sváte ní bohoslužby v kostele Maria Himmelfahrt a doprovodil ji nejkrásn jšími skladbami ze svého bohatého repertoáru chrámového zp vu. Za p edvedený výkon sklidil po mši p vecký sbor obdiv všech zú astn ných lidí a zasloužený potlesk. 10-logo Záv rem návšt vy byl slavnostní ned lní ob d, který na naši po est uspo ádalo m sto Bad Neustadt. V p íjemném prost edí jsme si navzájem pod kovali a pop áli mnoho úsp ch do dalších let. Pod kováním organizátor m ze strany m sta i p veckého sboru, všem len m rodin, v kterých jsme byli ubytováni i zp vák m sp ízn ného sboru Sängerkranz byly záv re né písn od srdce zazpívané a všem v nované. Akce byla podpo ena z prost edk esko-n meckého fondu budoucnosti. Za P vecký sbor Bílovec Ing. Miloš Stanovský Zprávy z Domova d chodc Bílovec Ve tvrtek dne po ádal Domov pro seniory eský T šín, ve spolupráci se St ední školou hotelovou a obchodn podnikatelskou, již XII. Mezinárodní sportovn spole enské hry vozí ká " O T šínský kvítek". Akce se koná každoro n v rámci Asociace poskytovatel sociálních služeb R. Klienti Sociálního za ízení m sta Bílovce se jako nová ci zú astnili poprvé. Naše za ízení reprezentovala paní Božena ezní ková a paní Emílie Žižková. Do sout žního klání se zapojilo dvacet p t domov pro seniory, z toho ty i z Polska. Nejstarší sout žící bylo 96 let, nejmladší 26! Naše seniorky se zhostily všech úkol velmi dob e i p esto, že si žádnou cenu neodnesly, z stane jim mnoho neobvyklých zážitk, na které budou dlouho vzpomínat.

11 11 listopad 2008 D m kultury Bílovec Ostravská 363, tel.: vedoucí , kla un D m kultury Bílovec uvádí divadelní p edstavení Richard Baer: SMÍŠENÉ POCITY Hrají: Jana Hlavá ová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský st eda , hodin Vstupné 170,-, 160,-, 150,- K, p edprodej v Informa ním centru na Slezském nám stí v Bílovci. tanecni ci Tane ní kolona tvrtek 20. a pátek 21. listopadu, vždy od hodin HRADIŠ AN 2008 Koncert pro ty, kdo cht jí. "pohlazení po duši" D m kultury Bílovec, ned le , hodin Ceny vstupenek: 230,- až 290,- K / v den konání 300,- K (za každých zakoupených 10 vstupenek obdržíte dárek - CD Hradiš anu) P edprodej vstupenek: * Informa ní centrum Bílovec, Slezské nám stí 1 (budova radnice) *LYRIX centrum, s.r.o., Bezru ova 519 (vedle "Laguny"), tel.: , * Infocentrum Studénka Napsali jste nám: Zdravím Vás, Nemohu spole n s manželem zapomenout na koncert Hradiš anu. To bylo úžasné pohlazení na duši.... Na vystoupení jsme se oba t šili a musím p iznat, že vystoupení hoch z Hradiš anu p ed ilo mé o ekávání.. Haló, tady nadšený a vd ný ú astník koncertu. Bylo to úpln fantastické a skv lé. Ješt do p lnoci jsem nemohla spát a po ád se mi vše znovu a znovu p ehrávalo. Moc d kuji i za manžela, také byl nadšen.. Koncert Hradiš anu pro vás p ipravuje firma LYRIX centrum, s.r.o. Bližší informace o koncertu: na /program APLAUS/ KLUB SENIOR BÍLOVEC ned le, zájezd do divadla v Ostrav mimo p edplatné na operu Rusalka. Cena i s dopravou 165,- K. Odjezd v 15 hod. od B S na Opavské ul. a v od "Besedy" na ostravské ul. P ihlášky v etn pen z p ijímá p. Bártová nejpozd ji v klubovn KS od 15 do 16 hodin sobota, od 16 hodin v Dom kultury v Bílovci - KATE INSKÁ ZÁBAVA - k tanci i poslechu hraje Ariston. V programu dále uslyšíme "Vábivé melodie opery, operety a muzikálu" v podání herc SD v Opav. Ob erstvení, tombola a dobrá nálada op t nebudou chyb t! Do místních ástí Bílovce pošleme auto/bus/ jen na požádání a s minimálním po tem 5ti zájemc. V Bílovci bude p istaven malý autobus v hodin u benz. erp. st. na Opavské ul pátek, klubovna KS, od 16 hod., kurz "pa vorkování" st eda, klubovna KS, "Mystická mydlárna"- ukázky ru ní výroby mýdel s videoprojekcí a prodejem tvrtek, promítání filmu pro seniory "D TI NOCI" v kin Radost od hodin. Hlavní role v dramatickém p íb hu dnešních st edoškolák hrají Martha Issová Ji í Mádl. Na letošním MFF v Karlových Varech oba získali cenu za nejlepší herecký výkon ned le, promítání filmu pro seniory "NESTYDA" v kin Radost od hodin. Filmová komedie R podle knihy M. Viewegha Povídky o manželství a sexu. Režie J. H ebejk. P ipravujeme: Další zájezdy do divadla v Ostrav na p edplatné, pro již p ihlášené zájemce, budou vždy v pátek v termínech , , a Restaurace Na Špici , hod., 2. ro ník sout že "ŠPICOVNI SLAVIK" Festival guláš Zv inové speciality Restaurace Na St elnici strelnice.kyklop.cz, tel.: *SNÍDAN *DENNÍ MENU *MINUTKOVÁ KUCHYN * PO ÁDÁNÍ OSLAV *SVATEBNÍCH HOSTIN *FIREMNÍCH A SPOLE ENSKÝCH AKCÍ * Celodenní neku ácká jídelna DENN OTEV ENO Pond lí - tvrtek Pátek Sobota Ned le LISTOPAD NA ST ELNICI p ijmu íšníka/servírku ve KONCERT - WOODHOME, FIRE AT WILL ve JAZZOVÝ VE ER - Lazaro Cruz Quintet ve Distant Bells - Pink Floyd revival band

12 Bílovecký zpravodaj ZŠ TGM V lo ském školním roce se na naší škole sbíral starý papír, abychom mohli p isp t na adoptované zví e v zoologické zahrad - tygra. Jednotlivé t ídy se moc snažily, aby nasbíraly co nejvíce papíru. V d ly, že je ekají volné vstupenky do ZOO. Poda ilo se to tvrtým ro ník m a protože i v ostatních t ídách byly d ti, které nasbíraly opravdu hodn papíru, p idaly se k nám. Ráno nás p ivítalo sluní ko, které nás doprovázelo po celou dobu naší procházky. Zví ata se vyh ívala na sluní ku, a tak se náš výlet moc vyda il. Naše zážitky m žete vid t v Dom kultury v Bílovci na umíst ných nást nkách ve vestibulu. ZŠ T.G.M. D. Baudyšová, Š. Podpinková, u. 4. ro. Projektový den profesí poprvé Dne uspo ádala ZŠ TGM Bílovec spolu s Institutem trhu práce HK R Nový Ji ín zajímavou akci pro žáky. V doprovodu svých u itel navštívili r zné firmy v Bílovci a okolí. Dopoledne se d tem líbilo, a proto nezbývá než pod kovat všem, kte í se na p íprav akce podíleli, hlavn p. u. Petrovi ové, která vše organizovala a ídila. Tento projektový den d tem jist pom že p i volb budoucího povolání. Dík za super den V pátek se žáci ZŠ TGM zú astnili n kolika exkurzí na r zných pracovištích. N které dovezl autobus až do Studénky, Fulneku a Lhotky. Má skupina navštívila pracovišt jen v Bílovci. Jako první jsme se byli podívat v podniku Massag. P ivítala nás milá paní, ekla nám zajímavosti o podniku a provedla nás dílnami, kde jsme museli mít všichni speciální brýle. Druhý podnik, který jsme navštívili, byla kuchyn hotelu. Dozv d li jsme se mnoho zajímavostí o va ení a podávání ob d. Nakonec jsme zavítali na odd lení Policie R. Tato návšt va byla pro nás nejvíce pou ná. Policista nám ukázal celu a odpov d l na všechny naše dotazy. Celý tento den byl velice zajímavý a moc se nám líbil. Nikola Kissová, 9.B I nám se v Massagu velmi líbilo První naše kroky sm ovaly do MASSAGU. P ed vstupem do areálu se nás ujala ing. Marie Krumpochová, která nám vypráv la o historii podniku a seznámila nás se sou asnou výrobou. Pohybovali jsme se jen po vyzna ených cesti kách. Okolo nich byly vystaveny výrobky, které budou pozd ji exportovány do zahrani í. Nakonec jsme dostali mnoho p kných suvenýr zna ky MASSAG a spole n jsme se vyfotili. Mnohokrát d kujeme škole za p ípravu tohoto dne a ing.marii Krumpochové za prohlídku firmy. L. Bachratá, L. Š astná,9.b Ve Fulneku jsme se také nenudili Naše skupina navštívila firmu a st ední školu ve Fulneku. P ipojila se k nám také noviná ka z Nového Ji ína, která fotila a dokumentovala celou exkurzi. Ve firm na vrátnici si naši skupinu vyzvedli dva inžený i, kte í nás provedli po celém areálu. Zam stnanci zde pracovali s velkými stroji, které vyráb ly a m ily r zné v ci. Nejv tší chloubou firmy byla sonda, která m ila materiály na desetiny milimetru. Za velikou pozornost nás odm nili drobnými dárky. S p. u. Mendlovou jsme navštívili st ední školu, kde nás doprovázel editel školy. Prohlédli jsme si t ídy a CNC stroje, bylo nám rovn ž p edvedeno, jak takové stroje fungují. Žáci 9. ro níku z naší skupiny obdrželi p ihlášku na tuto školu. Vše bylo velmi zajímavé a pou né. D kujeme za p kné dopoledne! David Šubert a Vojta Jaroš, 9.B Co nového v druhé t íd? Prázdniny utekly jako voda a z nás jsou druháci. A co už jsme stihli? U íme se (jak jinak, že?), pravideln navšt vujeme M stskou knihovnu v Bílovci, u íme se plavat, sbíráme ví ka a starý papír, v rámci Týdne mobility jsme se seznámili s prací Policie R a M stské policie, víme, k emu slouží kamerový systém v našem m st, zhlédli jsme divadelní 12 p edstavení, zapojili jsme se do celorepublikového projektu Ajax v zápisník. Zápisníkem nás "provází" policejní pes AJAX. Jednou m sí n za námi jezdí nadprap. Zbyn k Tomšík a probírá s námi jednotlivá témata. Projekt bude na konci školního roku vyhodnocen a dostaneme Ajaxovo vysv d ení, r zné v cné odm ny a p ijede se za námi podívat pravý policejní pes. V pond lí 29. zá í jsme jeli na výlet do ZOO v Ostrav, ty i nejlepší sb ra i starého papíru v lo ské roce (1. Rostislav Rožnovský, 2. Patrik Tisovský, 3. Markétka Ju enová, 4. Jakub Máša) m li vstup zdarma. Pozorovali jsme zví ata a zárove plnili úkoly v pracovním list. Te sbíráme neplatné padesátníky, které ZOO využije na po ízení kamerového systému v pavilonu slon. V íme, že jich nasbíráme nejvíc. Za žáky II. t ídy Hana Opálková, t ídní u itelka Co je to les? Aneb lesní arování! V duchu tohoto názvu se nesly hodiny p írodopisu žák 6. t íd b hem m síce zá í. Hlavním cílem bylo pozitivn ovlivnit jejich vztah k životnímu prost edí. Ob t ídy se prom nily ve studovny, kde žáci pracující ve skupinách vyhledávali, studovali a zaznamenávali informace o lese pomocí knih, atlas, encyklopedií, asopis nebo internetu. Museli se držet vymezených okruh, které byly: vysv tlení pojmu les, živo ichové žijící v lese, rostliny rostoucí v lese, houby, lesní p da, pohádka o lese. P edevším p i zpracování posledního bodu se mohly d ti doslova vy ádit ve svých fantazijních p edstavách. O tom, že jsou bohaté, nem že být sporu! Vy arovaly velmi p kné p íb hy o zví atech, které jsme si se zájmem p ed ítali. U ivo p írodopisu pak výborn doplnily hodiny výtvarné výchovy, ve kterých se žáci pokusili namalovat symbol moudrosti - sovu. Nyní zdobí chodby naší školy archy papíru p ekypující informacemi o lese a velmi zda ilé podoby sov. A aby toho nebylo málo, naši "sedmáci" p isp li k výzdob paná ky, k jejichž tvorb využili mimo jiné i lesní plody. Zkrátka - radost pohled t! Podzim v keramické díln Žáci naší školy si v rámci výtvarné výchovy a výtvarných inností vyzkoušeli práci s keramickou hlínou. Práce s hlínou je jednou z nejstarších emeslných technik. D ti si osvojí dovednosti ve zpracování a tvá ení hrn í ské hlíny a u í se z ní výtvarn tvo it p edevším dekorativní, užitkové i um lecké p edm ty, trojrozm rn je vytvá et, zdobit i barevn glazovat. Úst edním tématem byly p írodniny, k jejichž využití toto ro ní období p ímo vybízí. A tak vznikly velmi zda ilé kachlíky s obtisky a motivy list, svícny i keramické hodiny se stejným desénem. Nápaditost a kreativita d tí neznala mezí a my doufáme, že jejich výrobky pot ší nejedno oko t ch, kte í je zhlédnou. Za PK P a Vv Gabriela Paskerová Vyu ování d jepisu v terénu D jepis, to nejsou jen letopo ty a biflování jmen a pojm. Snažíme se d tem zpest it vyu ování r znými besedami, videoprojekcemi a exkurzemi. Už se na naší škole stalo tradicí navštívit na podzim obranný systém v Darkovi kách. Devá áci se na tuto exkurzi vždy velmi t ší. I letos si se zájmem prohlédli vybavení p chotního srubu, vyslechli výklad o událostech roku 1938 a co je nejvíce zaujalo - mohli si sáhnout na staré zbran, zam it je na "nep ítele" a zmá knout kohoutek, by naprázdno! Takové dopoledne vydá za n kolik vyu ovacích hodin. Žáci byli jako vždy za ukázn nost pochváleni jak pr vodcem, tak p. u itelkami Mendlovou a Valáškovou. Spokojenost tedy na obou stranách, tak to má být! Zve ej ujeme na internetové adrese veškeré d ležité informace týkající se naší školy. Naleznete zde vše podstatné od termín t ídních sch zek až po aktuální jídelní ek školní jídelny. Dále zde naleznete informace o prob hlých i probíhajících projektech. Je za átek školního roku a stránky se pomalu za ínají plnit aktuálními informacemi. Již nyní probíhá na naší škole celá ada akcí, o kterých se brzy na našich stránkách dozvíte. T šíme se na vaši návšt vu našich stránek.

13 13 listopad 2008 Základní škola na Komenského ulici Pedagogické hodnocení žáka nespo ívá jen v klasifikaci známek, ale projevuje se rozsáhlejším hodnocením jeho práce a snahy. A že se naši žáci v podzimních dnech opravdu snažili Jak žijí senio i v Bílovci? ím bychom je mohli pot šit? Tak tyto otázky si položily d ti z výtvarného kroužku DDM v Bílovci spolu s paní u itelkou Hanou Kotrlovou, d ti ze sborového zp vu Ptá ata a d ti z 1. stupn ZŠ Komenského v Bílovci. Spojily své síly a pokusily se hledat odpov di. Vzniklo malé p ekvapení ve form 72 obraz a písni ek. A kam s nimi? 1. íjen byl p ece Dnem senior, a tak 30 obraz putovalo do nemocnice na Odd lení následné pé e, 30 je p ipraveno do Domova d chodc a 12 dostanou senio i v Dom s pe ovatelskou službou. P edání obraz, které byly již zapaspartované, doprovodila Ptá ata pásmem lidových a d tkých písni ek. Naši senio i si s d tmi s radostí zazpívali a obrázky budou zdobit a snad i t šit jejich srdce v jejich sou asných obydlích. Je na míst pod kovat všem, kte í projekt p ipravili, a také t m, kte í jej podpo ili finan n a poskytli peníze na zapaspartování obrázk : panu Vilému Madziovi, starostce Bílovce, paní Sylv Ková ikové, a komisi m sta SPOZ. Snad se nám poda ilo zapo ít novou tradici v Bílovci s názvem Den senior. Mgr. Irena Hudcová, vedoucí sborového zp vu Ptá ata Na za átku íjna jsme v šestých t ídách odstartovali nový ro níkový projekt s názvem ZA MAMUTEM. K tomuto tématu nás p ivedlo u ivo o prav ku v hodinách d jepisu a také etba literárních ukázek z knih E. Štorcha Lovci mamut a Josefa Augusty Lovci jeskynních medv d. Zárove si p ipomeneme, že uplynulo 130 let od narození Eduarda Štorcha ( ) a že jeho nejúsp šn jší dobrodružné knize je práv 100 let. V tšinu d tí toto období lidských d jin p itahuje, takže bude zajímavé, co nového se na našich výpravách do prav ku ješt dozvíme.všichni už se t šíme na výrobu prav kých zbraní a malování ilustrací. Projekt budeme zpracovávat ve skupinách a z našich výtvor, výst ižk a obrázk vytvo íme jednotlivé prezentace, s kterými vás rádi seznámíme.vyvrcholením projektu bude návšt va Muzea Zde ka Buriana ve Štramberku, jehož malby prav ku jsou sv tovým unikátem a také nám budou nezbytnou inspirací. Kabinet d jepisu Projekt Vesmír 5. íjna navštívily páté t ídy ostravské planetárium. Co je to planetárium? Nejzajímav jší je malý p ístroj v místnosti, jehož vrch je kopule a na ní plátno. P ístroj nám promítal vesmír a po íta nám ukazoval detaily. Celý p enos nám p ednášel mar an UFF, který ztroskotal na Marsu... Dominik Horák, 5.B další informace jsme hledali na internetu, kreslili jsme planety a vyst ihovali obrázky. M li jsme docela dobré nápady. Vytvá eli jsme si tak ve t íd nást nku a zárove jsme se u ili poznávat slune ní soustavu. Moc se mi tato práce líbila a bavila m. Daniela Fojt, 5.B Exkurze 9. B 10. íjna jsme všichni odcestovali do Štramberku na celodenní exkurzi. Naplánovaná byla cesta ke zdejšímu lomu a do jeskyn Šipka. Cesta na vrchol byla namáhavá, protože poprchávalo. Navíc se k nep íjemnému dešti p idala mlha, tudíž jsme z výhledu nem li nic! Ale to nás neodradilo od veselé nálady a spole n jsme odolávali rychlému tempu, které nasadil pan u itel Aleš Pavelek, který nás doprovázel. Po náro né cest jsme sešli do m ste ka. P i cest zpátky jsme si vypráv li zajímavé zážitky z naší exkurze. Celé t íd se výlet líbil a p inesl nám mnoho nevšedních zážitk a poznatk. Zuzana Zaoralová Atletický trojboj ve školní družince P edposlední zá ijový den se z d tí všech odd lení školní družiny stali atleti. Závodili ve t ech disciplínách - b h, hod mí kem, skok do dálky z místa. Nejlepší t i v každé disciplín a z každého odd lení stáli na stupních vít z. A co dodat nakonec? Po así nám p álo a na rtech d tí zá ily úsm vy. A jak to vše dopadlo? I. odd lení - v b hu první t i místa obsadili Vít Henrych, Samuel Vavre ka a Jaromír Machalí ek, v hodu mí kem Jakub Hrn í, 13-atleticky-souboj Samuel Vavre ka a Antonín Vavroš, ve skoku z místa do dálky nejvíce zabojovali Mat j Kubí ek, Jakub Hrn í a Samuel Vavre ka. II. odd lení - v b hu zvít zili Vojt ch Bittner, Vojt ch Švec a David Vrábel, v hodu mí kem byli nejlepší Adam Šir ek, Ji í Stryšovský a Kate ina Urbanová, skok z místa do dálky nejlépe zvládli Adam Šir ek, Vojt ch Švec a David Vrábel. III. odd lení - v b hu zvít zili Daniel Hula, Michaela Klimková a Richard N mec, nejvyšší p í ky ve skoku z místa obsadili Roman, Šec, Daniel Hula a Martin Bílek, vít zství ve skoku z místa do dálky pat ila Danielu Hulovi, Romanu Šecovi a Pavle Kneblové. Vychovatelky ŠD Projekt Putování prav kem V týdnu od 7. do 14. íjna jsem absolvovala svou u itelskou praxi na ZŠ Komenského v Bílovci. Její sou ástí bylo i projektové vyu ování. Se žáky t ídy t etí A jsme se vydali na tajuplnou cestu do prav ku. Projekt byl rozd len do t í dn. Jeho podstatou je seznámení d tí s obdobím prav ku a vytvá ení kamarádských vztah a spolupráce ve skupin - tlup. Hlavním úkolem prvního dne bylo vybudování jeskyn. Protože se z nás stali neandrtálci, museli jsme si zm nit i svá jména. Z holek a kluk se tak stal Kop em, Vl ák i Medvíd. Abychom v jeskyni nezmrzli, lenové tlupy rozd lali ohe. Každý z nich za pomocí temperových barev namaloval ohýnek, který nás h ál i ve zbylých dnech. Druhý den jsme se p ipravovali na výpravu, které vždy p edcházely rituální tance a zp v. Rozdali jsme si d ev né nástroje a d ti m ly za úkol ve skupinkách vymyslet snadnou melodii, kterou by mohly použít jako ob adní píse. Tu doprovázely tancem. Jelikož nám v jeskyni došly zásoby, byli jsme nuceni se vydat na lov. K tomu bylo zapot ebí vyrobit si zbran. D ti dostaly pot ebný materiál jako jsou klacky, kameny a provazy a pustily se do výroby. Musím íci, že n které zbran byly opravdu povedené. Poslední den jsme se vydali do p írody. Na školní zahrad si kluci na vlastní k ži vyzkoušeli stavbu prav kého p íbytku a d v ata zjistila, jak t žké m že být rozd lání a udržení ohn. Za odm nu jsme si potom všichni spole n na ohní ku opekli mamuta (párky). Lenka Martinková Cesta za svým tenisovým snem Každý z nás má n jaký sen. N komu se vyplní, n kdo na n j celý život marn eká ale v hloubi duše nep estáváme doufat, že se jednou uskute ní. Adam Pavlásek je žákem osmé t ídy naší školy. Sv j sen si za al plnit v okamžiku, kdy uchopil do ruky raketu a poprvé úsp šn odpálil mí ek. A od té doby v d l, kam jeho cesta povede a že bude plná d iny, potu, od íkání, ale také plna nap tí, radosti a št stí. O tom, že má Adam velké cíle, sv d í i jeho umíst ní v republikových i mezinárodních turnajích. Již dnes je mistrem R starších žák v jednotlivcích, vít zem Masters Nike Junior Tour R a mistrem R starších žák v družstvech. Studuje podle individuálního plánu, protože v sou asné dob byste jej našli na sv tovém finále ve m st Sandpiper na Florid v USA. Pozdravuj Ameriku, Adame, a držíme Ti palce! Mgr. Renata Mikolašová

14 Bílovecký zpravodaj Bílovecký zpravodaj S. HUBERTUS Ordinis Venaturii Patronus Podzimní krajina hý í nádherou barev a tiše padající listí splétá pestrou mozaiku p írodního koberce. Vítr se svévoln prohání a sku í v korunách lesních velikán. Mlžný opar ím dál více zahaluje usínající p írodu v o ekávání zimy. Ozývá se halasné troubení a rochání íjných jelen a da k. Na obloze v šípovém se azení sviští perut kejhajících husí. A zralé kaštany, žaludy a bukvice padají, pod stromy je jich jako nastláno. Je to skv le prost ený st l pro mnohé poživatele. Krmelce a krmele ky již zdálky upoutají vo avým jetelem a letninou, korýtka jsou napln na ovesným a je menným zrnem, dužnatá krmná mrkev a cukrová epa lemují krmelišt. Rdí se bobule je abin a jiných ovocných dobrot. Ve slaniscích se b lá kamenná s l. Pod p íst ešky zásyp a rohatin vévodí pšeni né zrno, kuku ice a zbytky olejnin. Myslivci jsou beze zbytku p ipraveni na dobu strádání spárkaté a drobné zv e. V m síci listopadu je duchovním kultem a zachováváním tradic památka zesnulých, kult Martina p ijížd jícího na bílém koni a kult sv. Huberta - patrona myslivc. Listopadové a prosincové víkendy jsou pro velkou adu myslivc velkým svátkem. Sotva ranní mráz ukon il vládu noci st íbrným závojem jinovatky a za modravým obzorem se dala tušit p íjemná síla vycházejícího slune ního svitu, nedo kaví a netrp liví psi táhnou na vodítkách své pány do les a polí, aby provedli svou sklize, odm nu za celoro ní ob tavou námahu. Jsou si ale v domi, že prvo adým úkolem je p írodu chránit a odlov zv e p izp sobit p ísným pravidl m a zásadám. V listopadové dny, ale i v p edchozím m síci, se mnohde konaly a konají slavnosti a ve ery spojené s kultem sv. Huberta - patrona myslivc. Krom spole enské události jsou i prost edkem k obnovování mysliveckých zvyk a tradic. Po bohyni Artemis, Dian, sv. Eustachovi a ad dalších se u nás ustálil kult sv. Huberta. Ten žil asi v letech n. l. V mládí vedl rozma ilý život. Volný as trávil v p írod a byl náruživým lovcem. Podle lidových pov stí jednou lovil ve sváte ní den v hlubokých hvozdech. Tam se mu zjevil jelen, mezi jehož parožím zá il zlatý k íž a ísi hlas ho nabádal k poko e a náprav. To na Huberta tak zap sobilo, že zanechal bujarého života a vstoupil do kláštera. Pozd ji se stal biskupem v Lutychu. Pro sv j následný zbožný život byl po smrti prohlášen za sv tce a byl mu p i en patronát nad lovci. K nám byl jeho kult zaveden zvlášt hrab tem Františkem Antonínem Sporckem se sídlem na Kuksu. Byla to proslulá osobnost eského baroka. Podporovat um ní, zavedl u nás parforsní hony a troubení p i lovech, rozši oval chov loveckých ps, zakládal obory, bažantnice, ka enárny, v noval se též ižb, zdokonaloval lovecké palné zbran. Žil v letech a stal se velmistrem založeného loveckého ádu sv. Huberta v roce Jeho sv tský i duchovní odkaz si p ipomeneme na celodenních slavnostech v zámku Kunín v sobotu dne 8. listopadu. Zden k Pilich SPORT Oddíl volejbalu Ženy Našim ženám se v novém ro níku v bec neda í. Ze šesti zápas jsme všechny prohráli. Jsme na ostudném posledním míst. Chybí nám úderná síla - nemá to kdo položit. A taky chybí zkušenost, sehranost, pevné nervy. Snad se v dalších zápasech vzchopíme a zkonsolidujeme. Další zápasy: Bílovec - Frýdlant Kylešovice - Bílovec Bílovec - Frenštát Odry - Bílovec Bílovec - Orlová Fulnek - Bílovec Zápasy doma hrajeme v hale GMK, za átek v hod. 1. ro ník Bílovecké asovky dovrchu V sobotu se konal 1. ro ník asovky dovrchu. Ú ast byla proti minulému ro níku mnohem siln jší - 14 muž a 4 ženy, tj. 18 nadšených sportovc, kte í nelenili a vyrazili za trochou toho sportu. Celá akce prob hla na výbornou, po así super, atmosféra v cíli byla ješt o kapi ku lepší než na startu, kdo ví, jestli to bylo tím rumem a chlebem se škvarkovou pomazánkou hned po dojezdu nebo výborným kvasnicovým pivem v nedalekém pivovaru Slezan na Požaze. Každopádn ten, kdo se nezú astnil, velmi prohloupil a musí te celý rok ekat na 2. ro ník. Všem závodník m d kujeme za ú ast a moc se t šíme na další ro níky. Sportu zdar!!! Celk. po adí Start. íslo 1 32 Mindek Tomáš Výsledková listina Jméno M sto / klub as Maraton team Klimkovice 7: Figalla Vilém Bílovec 8: epecký Tomáš Ostrava 8: Polášek Libor Ostrava 8: Sajda Kamil Kolosport Bílovec 8: Dan k Radim Kolosport Bílovec 9: Balhar Zden k Kolosport Bílovec 11: Hon k Ivo Bílovec 11: Škapa Ji í Kolosport Bílovec 11: Luptovec Jozef Bílovec 11: Hon k Radim Bílovec 12: Tomala Miroslav Turzovka 12: Opálková Hana Bílovec 14: Figallová Helena Bílovec 16: Daniško Martin Bílovec 16: Ho ková Lenka Bílovec 17:32 Janeczková Radka Velké Albrechtice 18: Janeczko Radim Velké Albrechtice 19:42 5. ro ník Memoriálu Ond eje Lazeckého Na Gymnáziu Mikuláše 14-memoriál Koperníka prob hl za átkem íjna už tradi ní turnaj v kopané. Je vzpomínkou na Ond eje Lazeckého, žáka osmiletého gymnázia, který jako patnáctiletý prohrál sv j boj se záke nou nemocí. Jako každý kluk m l rád sport, a to p edevším fotbal, který hrál tak výborn. Jeho rodi e z Lubojat v novali škole putovní pohár, a práv o tento se už pátým rokem bojuje ve školním turnaji. Pro školní rok 2008/2009 se stali držiteli zcela zasloužen zatím v bec nejmladší vít zové Memoriálu, hoši z 1.A, kte í ve finále porazili 4.B 4 : 0. Ve všech p edchozích ro nících vždy zvít zili ti nejstarší, totiž tvr áci. Mgr. Helena Figallová foto: putovní pohár p edala vít z m setra Ond eje Vanda Lazecká

15 15 listopad 2008 KUŽELKY Tabulka Moravskoslezského p eboru + jednotlivci po 5. kole: 1. Hranice : K. Pitrun Hranice /3 2. Hlubina : R. Beinhauer Chvalík.B /2 3. Bohumín : V. Hudec Hranice /3 4. Bílovec A :34 7 klipar 4. M. Babinec Hlubina /3 5. VOKD B : P. Jurášek Michálk.B /4 6. Michálk. B :36 5 t 6. A. Struppel Dobrosl /3 kužel 7. Frenš : J. Zavacký N.Ji ín /4 8. Chvalík.B :42 4 ky 8. Pavelka Hranice /3 9. Sedlnice B : V. Štacha Bílovec /3 10. Hagemann D : J. Chovanec Chvalík.B /2 11. N.Ji ín : A. Hendrych Chvalík.B /2 12. Minerva B : P. Niesyt Bohumín /3 13. Dobrosl : K. Šnajdárek Bílovec /3 14. SKK B : K. Mare ek Bílovec /3 Kuželky V m síci zá í za ala podzimní ást sout že kuželká místního oddílu Spartak Bílovec. Po úsp šné lo ské sezón, kdy A družstvo skon ilo na 5. míst v Moravskoslezském p eboru a B družstvo také na 5. míst v okresním p eboru, chceme pokra ovat i nadále v kvalitních sportovních výsledcích V okresním p eboru má Spartak Bílovec družstvo B. Pod vedením kapitána A. Fabíka družstvo dosahuje dobrých výsledk v domácí kuželn, žel ve venkovních kuželnách tak úsp šné není. Nevýhodou je i malý po et hrá, asto není k dispozici ani náhradník. Postup tohoto družstva do vyššího p eboru by byl reálný v p ípad dopln ní družstva novými a perspektivními hrá i. Zatím se noví zájemci do kuželny nehrnou. A družstvo kapitána P. Šmydkeho za alo novou sezonu v Moravskoslezském p eboru velmi dob e. Z prvních ty kol bylo se 7 body ze 14-ti družstev v tabulce první. Ale v pátém kole p išla ne ekaná porážka na domácí kuželn s nevýrazn hrající VOKD Porubou a tím následoval pokles, viz tabulka. Dá se íci, že hlavn p ekvapivé ztráty bod v domácí kuželn, které A družstvo kuželká provázelo i v lo ské sezón, byly p í inou nepostoupení do vyšší sout že. Taktéž A družstvo se potýká s úzkým kádrem hrá a ob asné zran ní nebo nemoc p id lává kapitánovi starosti s nasazením hrá do zápasu. Úzká lenská základna bez mladých nad jných hrá nám neumožní do budoucna výrazn jší prosazení na sportovním kolbišti. Náš sportovní kuželká ský oddíl má základnu 25 len, z toho n kolik nehrajících, dále máme n kolik hrá d chodového v ku, kte í postupn p estávají hrát. Ti alespo chodí hrá e povzbuzovat p i zápasech a je to vítaná pomoc. Výchova mladých hrá -kuželká není krátkodobá záležitost. Pot ebujeme mladé a schopné hrá e, budoucí naše nástupce. Proto p íznivce tohoto sportu vyzýváme, a p ijdou do kuželny, vyzkouší si to a za nou s námi hrát. Tréninky kuželká jsou každé úterý od 15 hodin v kuželn (u restaurace St elnice). Proto neváhejte a p ij te. Kdo bude mít chu si zahrát s p áteli, spolupracovníky, s rodinou a oslavu spojit s hraním kuželek, a p ijde také, termíny k pronájmu kuželny možno domluvit u správce v kuželn. Hodu zdar. V. Štacha Stolní tenis Dv chyby nového systému Jo, asy se m ní Hrá i malých sport, k nimž stolní tenis bezesporu pat í, a p edevším ti z nižších sout ží, asto v minulosti dlouhé týdny v bec nev d li, jak si vlastn v tabulce jejich družstvo stojí. V novinách se tyto tabulky objevovaly velice sporadicky a informace z okresních, ale i z krajských ídících orgán p icházely poštou za m síc a n kdy i za m síce dva. A porovnat svou výkonnost a úsp šnost s ostatními hrá i, co by jednotlivec, bylo možné až po skon ení celé sout že, maximáln v její polovin. Zato dnes sta í najít na internetu pinec.info a vyhledat si nejen tabulku i t ch nejnižších sout ží, ale p i kliknutí na kterékoli družstvo okamžit nab hne seznam všech utkání, které družstvo odehrálo. A u všech utkání lze nalézt i zápis, takže kdykoli si m žete vyhledat, jak se utkání vyvíjelo a kdo v n m uhrál kolik bod i set. A aby to nebylo málo, tak p i kliknutí na kterékoli jméno hrá e hned uvidíte s kým, kdy a kde a p edevším jak každý jednotlivec v sezón hrál. Neuv itelné - p edevším pro starší hrá e. P esto má tento moderní informa ní systém dv veliké chyby. Alespo v p ípad stolních tenist z našeho m sta. To, že když bílovecký stolní tenis byl na výsluní a porážel v divizní sout ži celky z Olomouce, Šumperku, Vsetína, Karviné a jiné, se o t chto skv lých výsledcích dozv d l málokdo. A tou druhou chybou je skute nost, že v sou asné dob, kdy naopak sport na zelených stolech v našem m st spadl až skoro úpln na dno, se o tom - díky internetu - m že dozv d t prakticky kdokoli. Ale nevadí. Prost asy se m ní. Jednou jsi naho e, jednou dole. Po odchodu nejlepších v oddíle víme, že asi už nikdy se nebude hrát v Bílovci vrcholový stolní tenis. Ale rozhodn nechceme, aby tento sport z m sta úpln zmizel. A tak se snažíme v této nové sezón dát v tší prostor mládeži. P edevším kv li mladým hrá m jsme p ihlásili do sout ží t i družstva. Výkonnostn na tom sice nebude moc dob e ani A družstvo hrající v Okresním p eboru 1. t ídy, zvlášt když letos asi v bec nebude hrát Langer Tomáš a Langer Milan (op t bez trénink ) neodehraje zdaleka tolik utkání jako vloni. Ostatní hrá i - p edevším Andrée Jan, Ž rek Ladislav a Va ák Lud k se tak budou p edevším snažit v této náro né sout ži zachránit. A nebudou to mít rozhodn jednoduché. "B"mužstvo v Okresním p eboru 2. t ídy vloni bojovalo ve finále play-off o postup do sout že vyšší. To ovšem v jiné sestav. Letos z hrá, kte í budou za tento celek hrát, snese p ísn jší m ítko snad jen Škandera Jaroslav a Langer Rudolf. Velkou posilou by byl Vavre ka František, bohužel je dlouhodob nemocen. Talentovaní Zewdie David a Ž rek Robert zase nemají pot ebný p ístup a zodpov dnost. Snad se asem zlepší Novotný Lukáš, který se jeví velmi dob e, nebo Štix Pavel. Uvidíme. V "C" družstvu jsou mimo Ji ího Matury hrá i, kte í nikdy závodn nehráli. Pavla Otta a jeho syna - rovn ž Pavla a Reného Podušku a jeho syna Ros u dopl ují Dominik Nebor a Jind ich Trojek. Za této situace je jasné, že mezi 12 družstvy v této sout ži nelze ekat od t ch našich, bíloveckých, n jaké p evratné výsledky. Spíše naopak. Shodou okolností po tvrtém kole má každé z družstev na svém kont 1 vít zství a 3 porážky. Ale ve sportu p ece nejde vždy jen a jen o výsledky. Je hezké t eba i to, že na trénincích, kde se hraje na 5 stolech, je prakticky vždy plno. A že p edevším noví hrá i berou p ípravu s velkým zanícením. oddíl ST

16 Bílovecký zpravodaj Projektový den profesí na Bílovecku Celkem stopadesát bíloveckých školák ze ZŠ TGM vym nilo v pátek 26. zá í 2008 sezení ve školních lavicích za nahlédnutí do praxe. V rámci Projektového dne profesí navštívili celkem dvacet jedna r zných firem v Bílovci, Studénce, Fulneku a Velkých Albrechticích. Školáci vid li, jak se prodávají a opravují auta, jak se pe ou rohlíky, chleba, vyrábí cukroví, eže d evo, vyráb jí komponenty vagon, sva uje ást buldozeru, ú aduje na radnici i jak je vybavena státní a m stská policie. "Malé skupinky žák, tvo ené r zn starými školáky ze 6. až 9. t íd, m ly možnost projít firmy nejr zn jšího zam ení i velikosti. Žáci vid li široké spektrum profesí od t ch d lnických p es technické až po ú ednické," informoval Ing. Jan Socha z po ádajícího Institutu trhu práce Hospodá ské komory. "Hlavním cílem akce bylo školák m ukázat rozmanité profese v zam stnání, jaká se jim nabízejí v okolí jejich bydlišt. Firmy na Novoji ínsku totiž postrádají kvaliikovanou pracovní sílu v dob, kdy nezam stnanost prudce klesla," dodal Socha. "Museli jsme dokonce p ijmout zahrani ní pracovníky," post žoval si na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil z tuzemska editel firmy Lucco, a.s., RNDr. Ivo Tvardek. Ten zárove zd raznil nutnost intenzívn studovat sv tový jazyk, zejména anglický, jehož výuku ve svém podniku podporuje. Den profesí hodnotili kladn i oslovení kanto i, pro které toto bylo po dlouhém ase prosp šné seznámení s praxí kolem nich. Akce bo í stereotypy a má ukázat, že práce v továrn už není totéž, co p ed patnácti nebo dvaceti lety. Navíc den profesí bude mít další pokra ování i v b žné výuce - své zážitky ú astníci akce zpracují v hodinách eského jazyka, v ob anské nauce, volb povolání a základ práce s PC, kde své poznatky budou prezentovat spolužák m. Pod kování pat í editeli školy Mgr. Norbertu Nosskovi, výchovné poradkyni Mgr. Alen Petrovi ové i všem zú astn ným firmám. Na organiza ním zajišt ní a financování dopravy žák se významn podílelo m sto Bílovec, jehož starostka Ing. Sylva Ková iková se zú astnila p ivítání žák ve firm Lucco, a.s. a uvedla: "Vzd lání d tí je jednou z priorit vedení m sta, apeluji proto na rodi e našich žák, aby jim spolu s u iteli pomáhali k poznání nabídek práce v našem regionu a k odpov dnému rozhodnutí p i volb školy a budoucího povolání. Všem firmám, které se aktivn zapojily do projektového dne profesí p eji hodn zdaru, úsp ch a zejména kvalifikované a profesionální zam stnance." Napsali jste nám: D m d tí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, Vážená paní starostko, d kuji tímto jménem Hospodá ské komory R, a jménem spokojených žák a pedagog ze základní školy TGM v Bílovci a jménem svým za umožn ní exkurzí v rámci Projektového dne profesí na Bílovecku, organiza ní p ípravu a pomoc p i zajišt ní dopravy žák. Ing. Jan Socha, vedoucí okresního pracovišt ITP Pro letošní školní rok jsme pro Vás p ipravili nabídku t chto kroužk : T LOVÝCHOVA Florbal Vedoucí: Dalibor Smolík Úterý hod. T locvi na ZŠ Komenského Zápisné 400 K Florbal GMK Vedoucí: Mgr. Pavel Mrva Pond lí hod., GMK Bílovec Zápisné 200 K Volejbal kadetky Vedoucí: Mgr. Lada Bzonková Úterý a tvrtek hod. Hala ZŠ Komenského Zápisné 300 K Volejbal starší žákyn Vedoucí: PaedDr. Peter Šloff Úterý a tvrtek hod. Hala ZŠ Komenského Zápisné 300 K Volejbal mladší žákyn Vedoucí: Markéta Hejová Úterý a tvrtek hod. Hala ZŠ Komenského Zápisné 300 K Volejbal p ípravka Vedoucí: Mgr. Yvona Sajdová Úterý a tvrtek hod. Hala ZŠ Komenského Zápisné 300 K Volejbal GMK Vedoucí: Mgr. Sylva Rohá ková St eda hod., GMK Bílovec Zápisné 200 K Sportovní a mí ové hry Pro všechny holky a kluky, kte í rádi sportují a hrají r zné mí ové i jiné hry. Vedoucí: Kate ina eganová tvrtek hod. T locvi na ZŠ Komenského Zápisné 400 K Fotbal p ípravka Vedoucí: Martin Kadula Pond lí a st eda hod. T locvi na ZŠ Komenského Zápisné 300 K Fotbal mladší žáci Vedoucí: Pavol Petrík Pond lí a tvrtek hod. T locvi na ZŠ Komenského Zápisné 300 K Futsal GMK I. Vedoucí: Mgr. Pavel Mrva Pátek hod., GMK Bílovec Zápisné 200 K Futsal GMK II. Vedoucí: Mgr. Petra Piková Úterý a tvrtek hod. GMK Bílovec Zápisné 200 K Basketbal Vedoucí: Rostislav Hromada Pond lí hod., GMK Bílovec Zápisné 200 K Sportovní mladší TGM Vedoucí: Mgr. Ivana ehá ková tvrtek hod., ZŠ TGM Zápisné 200 K Sportovní starší TGM Vedoucí: Miroslav Juchelka Pond lí hod., ZŠ TGM Zápisné 200 K Horolezecký Vedoucí: Mgr. Pavel Mrva Úterý hod. St eda , GMK Zápisné 200 K Bojové sporty - p íprava Vedoucí: K. Rozsypal Úterý hod., Fitness s. armády Zápisné 400 K P ÍRODOV DA Klub Robinson Výlety, zajímavá soust ed ní, spousta her, zábavy a spole né prázdniny. Vedoucí: Janis Švagera St eda hod., DDM Bílovec Zápisné 350 K

17 17 listopad listopad 2008 KINO RADOST BÍLOVEC uvádí listopad tel.: , Sobota Ned le tvrtek Pátek tvrtek Pátek tvrtek Pátek Sobota Ned le v hod v hod v hod v hod v hod v hod v hod v hod v hod v hod. TOBRUK Vále né drama R Snímek natá el Václav Marhoul p ímo v africké poušti, kde si tehdy naši vojáci prošli opravdovým peklem. Mládeži do 15 let nep ístupný DISASTER MOVIE Komedie USA Vítejte v šíleném sv t. Parodie na kasovní trháky je tady. Mládeži do 12 let nep ístupný KUNG FU PANDA Animovaný USA Malý a nešikovný pandí medvídek se stane mistrem bojových um ní. V eském zn ní. Mládeži p ístupný SEX VE M ST Komedie USA Nejslavn jší komediální seriál v plné parád na filmovém plátn! Mládeži nep ístupný STAR WARS : KLONOVÉ VÁLKY Animovaný USA Galaxií se ší í ni ivá vlna Klonových válek a udatní rytí i ádu Jedi d lají všechno pro to, aby se znovu nastolil ád a mír. V eském zn ní. Mládeži p ístupný tvrtek v hod. D TI NOCI Drama R Martha Issová a Ji í Mádl v dramatickém p íb hu dnešních st edoškolák. Na letošním MFF v Karlových Varech získali oba cenu za nejlepší herecký výkon. Mládeži p ístupný Pátek v hod. SEZNAMTE SE S DAVEM Komedie USA Eddie Murphy ve skv lé form. P istane na Zemi jako kapitán mimozemské lod a seznámí se tu s chlapcem Joshem. A že to není p átelství ledajaké V eském zn ní. Sobota Ned le Úterý St eda tvrtek Pátek Sobota Ned le v hod v hod v hod v hod v hod v hod v hod v hod. Mládeži p ístupný CESTA DO ST EDU ZEM Ak ní fantasy USA V decká výprava, která zkoumá jeskyn na Islandu, v jedné takové ne ekan uvízne. Sope ná aktivita stoupá a v dc m je jasné, že je ohrožena celá planeta. Mládeži p ístupný BATHORY Koproduk ní historické drama. achtická legenda pohledem Juraje Jakubiska. V hlavní roli Anna Friel, Karel Roden aj. Mládeži do 12 let nep ístupný VESMÍRNÍ OPI ÁCI Animovaný USA Záchranná mise pro Zemi se vydala do neznáma. Na palub je i vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham T etí. V eském zn ní. Mládeži p ístupný NESTYDA Komedie R Film vznikl na základ knihy Michala Viewegha Povídky o manželství a sexu. Režie se ujal J. H ebejk, v hlavní roli J. Machá ek. Mládeži do 12 let nep ístupný Nabídka na prosinec: TROPICKÁ BOU E KATY SAW SIROT INEC Provozní doba ve videop j ovn : PO PÁ 9-12 hod hod.

18 Bílovecký zpravodaj Bílovecký zpravodaj St ední škola, Odry, p ísp vková organizace Sokolovská 1, Odry, tel.: po ádá op t pro žáky 9. t íd základních škol a širokou ve ejnost, výchovn vzd lávací akci zdarma Turné 2008 Chceš to mít vychytaný? úterý v hodin D m kultury Bílovec Ze ZŠ na Wolkerov ulici Další m síc školního roku je za námi a i p es mnohdy nep ející po así se vyda ila v tšina naplánovaných akcí pro toto období. V úterý 30. íjna si d ti ve volné hodin s velkou dávkou nadšení opekly špeká ky na školní zahrad. O týden pozd ji se hlavn ti menší zú astnili Drakiády, na kterou poctiv trénovali ve volných chvilkách pracovního vyu ování. Odpoledne 7. íjna se ve dvou t ídách naší školy rozpoutal "Turnaj lov e nezlob se". Žáci také v rámci vyu ování navštívili Muzeum v Bílovci a zhlédli výstavu "N žná krása motýlích k ídel". Mnozí z nich se pozastavili nad barevností a r znorodostí n žných tvor. Netradi ní výstava se všem moc líbila. T ídní u itelka Jarmila Šloffová p ipravila pro své žáky ro níku v rámci hodin d jepisu projektový m síc "O starov kém Egypt ". Žáci se seznámili s životem lidí ve starov kém Egypt, s jeho písmem, náboženstvím a p írodními podmínkami. Prožili si hodinu na tr n s faraony, odkrývali tajemství s archeology. Nakoukli do zákoutí um ní, léka ství, vojenství, matematiky a geometrie v podání Egyp an. A v neposlední ad se díky videoprojekci podívali, jak to vlastn v takové pyramid vypadá a jak se staví. První kontakt s rodi i, tedy t ídní sch zky, prob hl ve st edu 1. íjna od 14 do 16 hodin. Rodi e žák 1., 2., 6. a 7. ro níku byli v rámci t chto pohovor seznámeni se školním vzd lávacím programem: Cesta za poznáním. Každoro n v podzimním období naše škola po ádá tzv. turné, kde studenti vyu ovaných obor (kade nice, krej í, kosmeti ka, operátor od vní innosti) p edstaví vlastní tvorbu. Tato akce je ur ena žák m posledních ro ník ZŠ. Diváci uvidí ukázky prací studentek a student, které budou dopln ny odbornými p ednáškami na atraktivní témata, týkající se pé e o vzhled, zdravého životního stylu i vkusného oblékání. Tyto p ednášky jsou ur eny dospívající mládeži a jsou doprovázeny módními p ehlídkami, kde studenti p edstaví vlastní ú esy, lí ení a od vy pro dospívající mládež. Cílem po adu je poradit mladým lidem, jak se starat o sv j zevn jšek, jak pe ovat o svou ple a vlasy. Program bude dopln n p ehlídkou model ve fantazijním provedení. Sou ástí jsou i praktické ukázky ú esové tvorby a dekorativní kosmetiky. V krátkých vstupech se také žáci ZŠ dozví informace o škole, o jednotlivých oborech, pr b hu studia a pracovním uplatn ní. Turné se dobrovoln ú astní p es 50 žák všech ro ník a obor denního studia jako ú inkující, ale také jako p ípravný tým. Všichni z nich jsou p ipraveni vám ukázat vše, co se b hem studia nau ili i zodpov d t veškeré vaše dotazy. Ve dnech listopadu 2008 navštívíme Fulnek, Bílovec, Nový Ji ín, Kop ivnici a samoz ejm vystoupíme také v Odrách. Mgr. Jana Kellnerová u itelka Další akce, které se mohli zú astnit rodi e, byla turistická vycházka na Velký Javorník. V sobotu 11. íjna se pod vedením paní u itelky Šloffové vydalo k vrcholu 10 vybraných žák. Naši turisté zvolili trasu, která vede z obce Ve ovice, nejprve po žluté a pak po modré turistické zna ce. P ející po así dovolilo z vrcholu nádherný výhled do blízkého i dalekého okolí. T sn pod vrcholem ve výšce 905 m. n. m. se všichni posilnili v turistické chat. V rámci tohoto projektového dne navštívili i pramen potoka Ji ínka, kam je dovedla erven zna ená turistická trasa. Z výletu se všichni vrátili notn znaveni, ale výletníci byli spokojeni a plni krásných zážitk. Z plánovaných akcí je nejbližší Studénecký kap ík Tuto akci po ádá dne 14. íjna M stské kulturní st edisko Studénka, P.O. a ZŠ Tovární. Jedná se o regionální setkání mentáln a sluchové postižených d tí. Z naší školy se ho zú astní t i žáci. Program je vypln n již tradi ními sout žemi, b hem zahájení akce se skládá znak kap íka. V letošním roce dostali ú astníci za úkol vyrobit libovolnou pokrývku hlavy. V rámci promenády bude hodnocena její originalita a provedení. V rámci mimoškolních aktivit se budou ješt konat: Malá kopaná pro chlapce II. stupn, hodinka plavání a vodní hry v bazénku Hastrmánek, Hopšaráda - tedy sout ž ve skoku p es švihadlo. Nejbližší okolí budou poznávat žáci I. stupn v Podzimních toulkách p írodou a zaskota í si p i Hravém d tském odpoledni. Všem plánovaným akcím p ejeme p kné po así a dostatek nadšení a elánu. Markéta Justová

19 19 listopad listopad 2008 St ední škola ekonomicko podnikatelská ve Studénce Je nenápadný komplex jednopatrových budov s rovnou st echou, kdysi mate ská škola, dnes sídlo jediné st ední školy ve Studénce, která vznikla za podpory m sta? Letos se už po patnácté zaplnily prvního zá í všechny t ídy dv ma sty padesáti mladými lidmi, kte í se rozhodli získat studiem naší školy úplné st edoškolské vzd lání ukon ené maturitní zkouškou, a p ipravit se tak na budoucí povolání i na studium na vysoké škole. St ední škola ekonomicko podnikatelská Studénka, o.p.s., je neziskovou organizací. Svým žák m nabízí možnost vzd lávat se v oborech ekonomika a podnikání-obchodní akademie se zam ením na cestovní ruch nebo výpo etní techniku, i absolvovat studijní obor ekonomické lyceum. Pro studenty je dále nabízeno dvouleté nástavbové denní studium obor Podnikání a t íleté dálkové studium obor Podnikání. Ve výuce je na naší škole kladen veliký d raz na odborné p edm ty - ekonomiku cestovního ruchu, zem pis cestovního ruchu nebo práci ve fiktivní cestovní kancelá i. Opomíjeny nejsou ani všeobecné znalosti a dovednosti, které student m umožní snáze se rozhodovat p i volb vyššího odborného i vysokoškolského studia. Vysoce je zohled ováno propojení teorie s praxí. Cílem práce pedagog je p ipravit žáky již v pr b hu studia na výkon jejich povolání. Proto se škola pravideln zapojuje do projekt, kde se aktivní studenti mohou uplatnit v r zných funkcích. P i r zných innostech získávají širší rozhled a lépe se pak orientují i p i výb ru svého budoucího povolání. Jen malý vý et realizovaných projekt : , , projekt Integra: Tento projekt byl zam en na zvýšení možnosti uplatn ní cílových skupin ohrožených sociální exkluzí (pro rodi e na rodi ovské dovolené a dlouhodob nezam stnané). Byl podpo en ze státního rozpo tu R v rámci Opera ního programu Rozvoj lidských zdroj z Evropského sociálního fondu a ú astníci projektu se zdokonalili v anglickém jazyce, ú etnictví a ve výpo etní technice. Program Mobility - projekt Mladí hledají nové pracovní p íležitosti: zahrani ní stáže student, podpo ené z programu EU Leonardo da Vinci (t ítýdenní stáže ve Spoletu v Itálii se zam ením na cestovní ruch) v období let 2005 a Absolventi zahrani ních praxí získali certifikát o absolvování odborného výcviku v cestovním ruchu v zemích EU projekt E-learning: Podpo ený Národní agenturou pro evropské vzd lávací programy (NAEP), partnerství škol COMENIUS, v n mž participují partnerské školy N mecka, Dánska, Rakouska, Velké Británie projekt Rozvoj dalšího vzd lávání na st edních a vyšších odborných školách: Kompetence pro trh práce. Výstupem projektu je zkvalitn ní výuky na st ední škole ve Studénce. Naše škola nabízí student m a pedagog m 53 moderních po íta s p ístupem na internet s neomezeným p enosem dat. Ve t etím ro níku pracují studenti ve studentské spole nosti vznikající v rámci programu mezinárodní spole nosti Junior Achievement. Po ádají r zné akce, jejichž výt žek bývá darován charitativním i jiným organizacím, onkologickým centr m, pop. i jiným pot ebným jedinc m nap. zdravotn postiženým d tem. O jazykovou vybavenost student se starají i zahrani ní lekto i, pro zájemce z ad student existuje možnost navšt vovat jazykové kurzy. Studenti mají také možnost vykonávat odbornou praxi ve vybraných podnicích a ú adech. Nadpr m rné výkony žák naše škola odm uje prosp chovým stipendiem až do výše 1 500,- K za školní rok. V n kterých individuálních p ípadech jsou uchaze i o studium osvobozeni od poplatk nebo jsou poplatky výrazn sníženy. P i škole pracuje rovn ž nadace, která zabezpe uje po finan ní stránce výuku. O tom, jak kvalitní vzd lání si naši absolventi odnášejí, sv d í i to, že ada z nich pokra uje na r zných vysokých školách. Každý rok máme Dny otev ených dve í pro ve ejnost letos je to a P ejeme našim žák m hodn úsp ch ve studiu! M.Kochová, M. Nossková Chceme spolu dojít k maturit, cht li jsme se tedy lépe poznat Prvního zá í se otev ely brány všech školských za ízení. Za ala desetim sí ní pou labyrintem informací, v domostí, dovedností a nekone né práce. Do lavic zasedlo mnoho nových žák. Také v naší škole jsme p ivítali nová ky žáky 1. ro níku. Každému z nich se ur it od první chvíle honilo hlavou množství otázek. Jaké to bude v nové škole? A co spolužáci? Kdoví, jací budou kanto i. Zvládnu všechno bez problém? Budeme dobrý kolektiv? Abychom jim první kroky v neznámém prost edí zp íjemnili, p ipravili jsme za átkem zá í pro žáky 1. ro níku ty letého studia adapta ní den se sportovní tématikou. Využili jsme možností, které m sto Studénka pro sportovní vyžití nabízí, a naplánovali rovnou trojboj. První aktivitou sportovního dne bylo bowlingové utkání dvou smíšených družstev. B hem dvou hodin se žáci p íjemn bavili. Druhou disciplínou byl spinning, který absolvovala p edevším d v ata. A klobouk dol, hodinová jízda na kolech nebyla pro n žádným velkým problémem. Hoši zatím posilovali a protahovali svá t la na posilovacích strojích. Ani oni se nenechali zahanbit a state n trénovali. Završením celého sportovního dne bylo bruslení na zimním stadionu. K mému velikému p ekvapení všichni vydrželi a dotáhli sportování zdárn do konce. P estávky mezi sportovními aktivitami jsme využili nejen k na erpání sil, ale i k bližšímu vzájemnému seznámení. Z pohledu t ídní u itelky hodnotím den jako velice vyda ený, nebo m žáci pot šili svým kamarádským p ístupem a zejména sportovním nadšením, které u mládeže v dob tak astého pasivního vysedávání u po íta dost postrádáme. P eji novým žák m, aby studium zvládali se stejným nasazením a nadšením jako naši první spole nou školní akci. Mgr. Marcela Bittnerová, t ídní u itelka

20 Bílovecký zpravodaj Bílovecký zpravodaj Ú ad práce v Bílovci oznamuje zm nu telefonního ísla foto kalendá PRONAJMU byt v centru Bílovce , Prodám mrazák Zanussi, 180 l, 6 šuplík Cena 2 500,- K Redukce váhy bez diet a navždy. Poradenství ZDARMA. Vzd lávejte se s e-knihovnou zdarma! Rádi byste se dozv d li více informací z oblasti cestovního ruchu? Pot ebujete podklady k vaší odborné práci? Chcete bezplatn získat zajímavé publikace vytvo ené odborníky v cestovním ruchu? Zaregistrujte se do e-knihovny cestovního ruchu! sekce e-knihovna. E-knihovna v sou asné dob nabízí p es 90 r zných titul, je pr b žn dopl ována o nov vzniklé materiály. 20-Vavre ka Petr K A L E N D Á Bílovec 2009 M sto Bílovec vydalo nový stolní kalendá. K dostání v Infocentru na Slezském nám stí a na obvyklých prodejních místech. Cena v Infocentru: 35,- K 20-Reklamní studio Vavre ková

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Radnice v roce 2 0 0 9?

Radnice v roce 2 0 0 9? Radnice v roce 2 0 0 9? Stručný výtah informací a událostí, které v loňském roce zaznamenala radnice a které by vás mohly zajímat. Obecní úřad Tlumačov je orgánem obce Tlumačov. Postavení a působnost obecního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel. Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2014 Služební vozidlo

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

2. číslo/září 2013. *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu ***

2. číslo/září 2013. *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu *** Zprávy z České Občasník 2. číslo/září 2013 Vážení spoluobčané, *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu *** nastala pro mne opět příležitost, abych Vás všechny pozdravila a prostřednictvím našeho časopisu

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod.

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. Z á p i s z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. v ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přítomni: dle prezenční

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření Záměry, jejichž předmětem je funkční plocha sloužící k stání silničních motorových vozidel v kapacitě nad 100 parkovacích stání, podléhají zjišťovacímu řízení (příloha č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 8 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v měsíci září, dětská tvorba, soutěž ve sběru, vyhodnocení sběru Září 2008 TOCHOVICE

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

Vnit ní ád domova mládeže

Vnit ní ád domova mládeže St ední pr myslová škola kamenická a socha ská v Ho icích, Husova 675 I. Základní ustanovení Vnit ní ád domova mládeže Domov mládeže ( dále jen DM ) je školské za ízení, které zabezpe uje žák m st edních

Více