obrázek 1 - cyklopentanoperhydrofenanthrenové jádro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obrázek 1 - cyklopentanoperhydrofenanthrenové jádro"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod Steroidy Steroidní hormony Biosyntéza steroidních hormonů Sekrece kortikoidů Sekrece aldosteronu Sekrece kortizolu Sekrece kortikálních androgenů Sekrece pohlavních hormonů Transport kortikoidů Transport kortizolu Transport aldosteronu Signalizace Vazba steroidních hormonů na receptory β hydroxysteroiddehydrogenáza (11β-HSD) Historie Izoformy β-hydroxysteroiddehydrogenáza β-hydroxysteroiddehydrogenáza Inhibitory Funkce 11β-HSD Funkce 11β-HSD Funkce 11β-HSD Účinky glukokortikoidů na organismus Viscerální obezita Viscerální obezita a její spojitost s metabolismem glukokortikoidů Viscerální obezita a její spojitost s 11β-HSD Studie provedené na zvířecích modelech β-HSD knock out kmen myší Zucker rat Kmen myší s nadprodukcí 11β-HSD1 v tukové tkáni model viscerální obezity a metabolického syndromu Studie provedené na lidech Diskuze Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků

2 1. Úvod Obezita je závažným onemocněním, které s sebou navíc přináší i jiné komplikace bezprostředně ohrožující život. Je dobře známo, že zvyšuje rizika kardiovaskulárních onemocnění, napomáhá vzniku diabetes mellitus II. typu, přispívá k problémům s páteří a klouby nehledě na zjevný estetický handicap. Ke zdravotně závažnějším patří obezita viscerální, tedy hromadění útrobního tuku. Údaje mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) potvrzují narůstající počet obézních pacientů po celém světě. Zatímco v roce 1995 bylo zaznamenáno 200 milionů obézních lidí na celém světě, v roce 2000 to již bylo 300 miliónů lidí. V některých zemích trpí obezitou až polovina dospělé populace. Na kardiovaskulární choroby jako důsledek obezity umře každý rok až 12 miliónů lidí a přibližně u 177 miliónů má obezita za následek rozvoj diabetes mellitus II. typu. V průmyslově vyspělých zemích je tento problém alarmující a bohužel se začíná objevovat i v zemích rozvojových. Z klinických pozorování vyplývá, že kumulace tuku může být ovlivňována působením glukokortikoidů. U pacientů s Cushingovým syndromem, který je charakterizován zvýšenou hladinou kortizolu v plazmě, nebo u pacientů, kterým jsou podávány glukokortikoidy jako imunosupresiva, lze pozorovat kumulaci tuku ve viscerálních abdominálních partiích. Po objevení důležitého regulačního mechanismu 11βhydroxysteroiddehydrogenázy (11β-HSD), kterým jsou tkáňově specificky řízeny poměry aktivních hydroxyglukokortikoidů a neaktivních ketoglukokortikoidů, se začala intenzivně studovat činnost 11β-hydroxysteroiddehydrogenázy v tukové tkáni s nadějí, že ovlivnění tohoto mechanismu by mohlo být nástrojem k léčbě alespoň některých případů obezity. 2

3 2. Steroidy Substráty 11β-HSD jsou látky, které strukturně patří mezi steroidy. Základním skeletem steroidů je cyklopentanoperhydrofenantrenové jádro (viz obrázek 1) obrázek 1 - cyklopentanoperhydrofenanthrenové jádro a jednotlivé steroidy se liší různými modifikacemi na atomech jádra (např. přítomností alkylového řetězce, hydroxylací apod.). Mezi nejznámější a nejdůležitější steroidy patří cholesterol (viz obrázek 2), který je důležitou stavební molekulou biologických membrán. H O obrázek 2 - cholesterol Je také prekurzorem pro syntézu některých důležitých molekul. Steroidy jsou poměrně rigidní, téměř planární molekuly. Cyklopentanoperhydrofenanthrenová jádra zaujímají převážně energeticky stálejší židličkovou konformaci (viz obrázek 3) obrázek 3 - židličková konformace Vyskytují se mezi nimi též prostorové izomery (obrázek 4). 3

4 obrázek 4 - prostorové izomery Nutnou podmínkou pro katalýzu enzymem 11β-HSD je přítomnost OH- skupiny nebo O= skupiny na 11. pozici cyklopentanoperhydrofenanthrénového jádra. Substráty dále obsahují 5αkonformaci A/B cyklu, 5β-konformace brání vazbě, stejně tak jako velké ligandy na 5α povrchu s výjimkou halogenů. Substráty dále nemohou obsahovat aromatický A cyklus a příliš velké ligandy na C21 (14). Mezi nejdůležitější substráty, které činí z 11β-HSD důležitý faktor regulující metabolismus, patří steroidní hormony, zejména glukokortikoidy, o kterých bude následující kapitola Steroidní hormony Rozdělení steroidních hormonů podle účinku: mineralokortikoidy řídí hospodaření s vodou a solemi glukokortikoidy podílejí se na řízení metabolismu řídí procesy vedoucí ve výsledku k mobilizaci glukózy, připravují organismus na překonání zátěže pohlavní hormony androgeny řídí vývoj samčích sekundárních pohlavních znaků, ovlivňují vývoj psychiky a chování estrogeny, gestageny řídí vývoj samičích sekundárních pohlavních znaků, ovlivňují vývoj psychiky a chování, řídí pohlavní cyklus a zajišťují správný průběh těhotenství 4

5 Rozdělení steroidních hormonů podle počtu uhlíků: C21 - steroidy: 17 = cyklopentanoperhydrofenanthrénové jádro 2 = methylové skupiny na C10 a C13 2 = - CO CH 2 řetězec na C19 C19 - steroidy: 17 = cyklopentanoperhydrofenanthrénové jádro 2 = methylové skupiny na C10 a C13 C18 - steroidy: 17 = cyklopentanoperhydrofenanthrénové jádro 1 = methylová skupina na C Biosyntéza steroidních hormonů Biosyntéza začíná odštěpením postranního alkylového řetězce cholesterolu, čímž vzniká pregnenolon. Pregnenolon je prekurzorem ostatních steroidních hormonů. Podléhá 3β-oxidaci hydroxylové skupiny na keto skupinu a izomeraci dvojné vazby z 5,6 na 4,5, čímž vzniká progesteron. Progesteron poté prochází dalšími modifikacemi: 21- hydroxylací, 11βhydroxylací a dalšími oxidačními procesy na 18. uhlíku, čímž vznikne aldosteron. V zona fascikulata je přítomna 17α- hydroxyláza, proto z pregnenolonu může vznikat 17α-hydroxypregnenolon a z něj 3β- oxidaci hydroxylové skupiny na keto skupinu a izomerací dvojné vazby z 5,6 na 4,5 17α-hydroxyprogesteron. Ten podléhá 21-hydroxylaci a 11βhydroxylaci a vzniká z něj kortizol (viz obrázek 5). 17α-hydroxylace, která je nezbytná pro vznik kortizolu, se nevyskytuje u všech organismů. Chybí např. u ptáků, nebo u některých hlodavců. U těchto živočichů je hlavním glukokortikoidem kortikosteron. Ze 17α-hydroxyprogesteronu může také odštěpením C20 a C21 vzniknout androstendion a navazuje pak syntéza androgenů a estrogenů. Testosteron vzniká z androstendionu redukcí oxo skupiny na C17 pozici. Z testosteronu pak vzniká odštěpením CH 3 skupiny na C19 a aromatizací A cyklu estradiol. Z androstendionu pak stejným způsobem vzniká estron (viz 5

6 obrázek 6). obrázek 5 - schéma biosyntézy kortikoidních hormonů (22) 6

7 obrázek 6 schéma biosyntézy pohlavních hormonů (22) Biosyntéza steroidních hormonů probíhá v různých buněčných kompartmentech. Cholesterol se nejprve uvolní z tukových kapének, poté putuje do mitochondrií, kde dojde k odštěpení postranního řetězce. Další modifikace mohou probíhat v endoplazmatickém retikulu a v mitochondriích. Zde ukázáno na příkladu kortizolu (viz obrázek 7) (20). 7

8 obrázek 7- buněčná kompartmentace syntézy kortizolu (20) Tab. 1 Přehled nejdůležitějších steroidních hormonů hormon počet uhlíků funkční skupiny poloha dvojných vazeb účinky progesteron 21 oxoskupina na C3 4,5 gestagen kortikosteron 21 oxoskupina na C3 hydroxylová skupina na C21 4,5 glukokortikoid hydroxylová skupina na C11 kortizol 21 oxoskupina na C3 hydroxylová skupina na C21 hydroxylová 4,5 glukokortikoid skupina na C11 hydroxylová skupina na C17 aldosteron 21 oxoskupina na C3 hydroxylová skupina na C21 hydroxylová 4,5 mineralokortikoid skupina na C11 hemiacetálový kruh na C11 a C18 androstendion 19 oxoskupina na C3 oxoskupina na C17 4,5 androgen oxoskupina na C3 testosteron 19 hydroxylová skupina 4,5 androgen na C17 estradiol 18 hydroxylová skupina na C3 aromatický A cyklus 1,2, 3,4, 5,10 estrogen hydroxylová skupina na C17 estron 18 hydroxylová skupina na C3 aromatický A cyklus oxoskupina na C17 1,2, 3,4, 5,10 estrogen 8

9 Sekrece kortikoidů Kortikosteroidy jsou syntetizovány v korové oblasti nadledvin. Ta se dále skládá z tukového pouzdra a dřeňové oblasti, která je rovněž pro organismus významná produkcí katecholaminů. obrázek 8- podélný řez nadledvinou Sekrece aldosteronu Těsně pod pouzdrem se nachází zona glomeruloza, která je místem syntézy aldosteronu (viz obrázek 8). V této oblasti chybí 17α-hydroxyláza, proto zde není syntetizován kortizol. Sekrece aldosteronu je řízena renin angiotensinovým systémem. Tlaková tělíska v aferentních arteriolách v ledvině reagují na změnu krevního tlaku. Při poklesu tlaku začne juxtaglomerulární aparát produkovat renin, který štěpí prekurzor angiotenzinu I, ten je dále štěpen na angiotenzin II, který stimuluje sekreci aldosteronu a způsobuje vazokonstrikci. Aldosteron stimuluje resorpci Na + a H 2 O v distálních tubulech a tím pomáhá zadržovat vodu v organismu (20) Sekrece kortizolu Kortizol a v malé míře i kortikosteron jsou syntetizovány ve střední oblasti kůry, zona fasciculata (viz obrázek 8). Sekrece kortizolu je řízena hypothalamo-hypofyzální osou. V hypothalamu je syntetizován peptid označovaný jako CRH (Corticotropin Releasing Hormon), který se krevním řečištěm dostává do adenohypofýzy a stimuluje tam sekreci ACTH 9

10 adrenokortikotropního hormonu. Ten se rovněž krevním řečištěm dostává do kůry nadledvin a stimuluje zona fasciculata k sekreci kortizolu. Sekreci ACTH a CRH negativně reguluje kortizol. Při překročení hranice hladiny kortizolu, na kterou jsou nastavena hypothalamická regulační centra, se zastaví syntéza CRH až do doby, kdy hladina kortizolu opět poklesne. Tato negativní zpětná vazba má za následek pulzující výlev kortizolu. Kromě toho vykazuje sekrece kortizolu nápadné rozdíly během dne. Maximální hladiny je dosaženo v ranních hodinách, minima přibližně o půlnoci (20) Sekrece kortikálních androgenů Těsně u dřeňové vrstvy se nachází zona retikularis, která funkčně splývá se zona fascikulata. Liší se především v pohotovosti syntézy glukokortikoidů a také se zde předpokládá syntéza malého množství androgenů. Strukturně se liší malým obsahem lipidů, kterých zona fascikulata obsahuje velké množství (20) Sekrece pohlavních hormonů Kůra nadledvin je schopná tvořit i gestageny a estrogeny, což se děje za některých patologických stavů. Jako zdroj těchto látek je však nevýznamná. Rovněž androgeny produkuje jen jako vedlejší zdroj. Hlavním zdrojem pro sekreci pohlavních hormonů jsou: vaječníky Graafovy folikuly - estrogeny vaječníky Corpus luteum - gestageny varlata Leydigovy buňky - androgeny Transport kortikoidů Transport kortizolu Kortizol a jiné přirozené glukokortikoidy jsou v oběhu vázány různě silně na proteiny plasmy. Nejspecifičtěji a nejpevněji je váže a 1 globulin transkortin, nazývaný též Cortisol Binding Globulin (CGB). Za normálních podmínek je na transkortin navázáno 90 až 95% kolujícího kortizolu. Po překročení vazebné kapacity transkortinu se váže volněji na albumin nebo zůstává 10

11 ve volné formě. Kortizol je ve vázané podobě pro řadu funkcí neúčinný, transkortin tak tvoří jistou mobilní zásobárnu glukokortikoidů a chrání je před rychlou inaktivací v játrech. Biologický poločas kortizolu je minut, tato doba se zvyšuje při jaterních poruchách a při vyšších hladinách kortizolu. Kortizol se nachází v periferních tkáních v dynamické rovnováze se svou neaktivní formou, kortizonem. Tato rovnováha je zajištěna právě enzymem 11β hydroxysteroiddehydrogenázou a představuje velice důležitý regulační mechanismus, kterým se zabývá tato práce. Kortizon na rozdíl od kortizolu není vázán na sérové proteiny, jeho biologický poločas je tedy nižší, přibližně 30 minut (20) Transport aldosteronu Aldosteron, stejně jako kortizon, není vázán na sérové proteiny, jeho metabolický obrat je tedy ve srovnání s kortizolem rychlejší (20) Signalizace Steroidy patří spolu s thyroidními hormony a retinoidy mezi hormony, které mohou procházet plazmatickou membránou. Jejich receptor je lokalizován v jádře nebo v cytosolu. Po navázání hormonu vytvoří homodimér nebo heterodimér s jiným hormon - receptorovým komplexem. V tomto stavu je schopen vázat se na regulační sekvenci HRE (Hormon Response Element) na DNA a zahájit tak transkripci příslušných genů (viz obrázek 9). obrázek 9- signalizace přes steroidní receptory (19) 11

12 Vazba steroidních hormonů na receptory. Mineralokortikoidy stejně jako glukokortikoidy mají své specifické receptory exprimované v příslušných cílových tkáních. Glukokortikoidy se však váží na mineralokortikoidní receptory s obdobnou specifitou jako mineralokortikoidy a kromě toho je jejich hladina v plazmě asi 10x vyšší. Jedná se o tzv. paradox mineralokortikoidních receptorů, o kterém bude zmínka v dalších kapitolách β-hydroxysteroiddehydrogenáza (11β-HSD) V databázi enzymu je zařazena mezi oxidoreduktázy katalyzující přeměnu na OH skupině a využívající jako kofaktor NAD + /NADH nebo NADP + /NADPH (E.C ). Jak již vyplývá z jeho názvu, enzym katalyzuje oxidaci hydroxylové skupiny nebo redukci oxo-skupiny na 11. pozici cyklopentanoperhydrofenanthrénového jádra. Strukturně patří 11β-HSD do velké nadrodiny dehydrogenáz zvané Short-Chain Alcohol Dehydrogenase (SCAD) superfamily. Enzymy z této nadrodiny mají obecně aminokyselin (některé enzymy však mohou mít až 400 aminokyselin), kofaktor vázající N terminální doménu a aktivní místo ve středu peptidového řetězce. Kofaktor vázající doméně obvykle předchází hydrofobní úsek o délce asi 100 aminokyselin, o němž se předpokládá, že slouží k zakotvení proteinu do membrány endoplazmatického retikula (14) Historie Enzymatická konverze 11-hydroxysteroidů na neaktivní ketoformy byla objevena už koncem 50. let 20. století, a to v širokém spektru buněk a tkání. Až později v 80. letech se panu Monderovi a jeho spolupracovníkům povedlo vyizolovat enzym 11β-HSD z potkaních jater. Enzym vykazoval in vitro převážně dehydrogenázovou aktivitu a jako kofaktor využíval NADP + (H), lokalizován byl v mikrozomální frakci. Z počátku mu byla přisuzována funkce jedné z mnoha složek metabolických drah odbourávajících steroidy, o pár let však byla objevena jeho klíčová role v tkáňově specifické modulaci účinků steroidních hormonů. Byly rovněž identifikovány izoformy s rozdílnou funkcí, afinitou k substrátu a kofaktorovou specifitou (2). 12

13 3.2. Izoformy β-hydroxysteroiddehydrogenáza 1 Jako izoforma 1 byl označen výše zmíněný enzym. Michaelisova konstanta byla stanovena na 1,83 ± 0,06 µm pro kortikosteron (hlavní glukokortikoid u hlodavců) a 17,3 ± 2,24 µm pro kortizol, přičemž maximální rychlosti byly podobné. Matoucí ovšem bylo, že stanovené hodnoty K M byly o několik řádů vyšší než je hladina volného kortizolu v plazmě (1-100 nm). Další studie pak prokázaly vyšší afinitu ke kortizonu než ke kortizolu, studie na buněčných liniích pak nasvědčovaly tomu, že in vivo převažuje oxoreduktázová aktivita. Tyto domněnky byly podpořeny pokusy na 11β-HSD1 knock - out kmenech myší, kde chybějící aktivita 11β-HSD1 vedla ke zjevné deficienci glukokortikoidu (5). Tato isoforma je exprimována hlavně v játrech, v mozku, v plicích, v gonádách a v tukové tkáni. V malé téměř nedetekovatelné míře se nachází v ledvině. V drtivé většině tkání je exprimována 1,7 kb mrna, která obsahuje N-terminální kotvící hydrofobní úsek. V potkaních ledvinách pak byla nalezena zkrácená forma bez tohoto kotvícího úseku, u ovce pak byla nalezen tento enzym s delecí exonu 5 (mrna obsahuje celkem 6 exonů). Tyto tři proteiny jsou označovány jako 11β-HSD1A, 11β-HSD1B, 11β-HSD1C, první z nich je však naprosto převažující. Na peptidové sekvenci se nacházejí dvě potenciální glykosylační místa. Modifikace na prvním místě (Asp 158) redukuje enzymovou aktivitu na 75% - 50%, zatímco mutace na druhém místě (Asp 203) způsobuje téměř úplnou ztrátu aktivity (14) β-hydroxysteroiddehydrogenáza 2 V době, kdy ještě nebyly popsány dvě rozdílné izoformy 11β-HSD, se pokoušeli vědci z týmu pana Edwarde nalézt 11β-HSD v distálních nefronech, kde se vyskytují mineralokortikoidní receptory. Snažili se tak prokázat, že činností 11β-HSD lze vysvětlit paradox mineralokortikoidních receptorů. Imunohistochemické studie přítomnost 11β-HSD neprokázaly, zato enzymatická aktivita detekována byla. Tato pozorování vedla k brzké identifikaci a izolaci NAD dependentní 11β-HSD, která byla označena jako izoforma 2. Tato izoforma vykazuje téměř 100 x vyšší afinitu k substrátu než 11β-HSD1 a má pouze dehydrogenázovou aktivitu. Je exprimována v mineralokortikoidních cílových tkáních. Stejně jako 11β-HSD1 obsahuje tento protein N terminální kotvící hydrofobní úsek. 11β-HSD2 je vysoce mezidruhově konzervována až do 382 aminokyseliny, naopak od tohoto bodu se vyskytují značné rozdíly. V peptidovém řetězci je jedno glykosylační místo, sama glykosylace však není nezbytně nutná pro správnou funkci proteinu. Není zcela jasné, kde je enzym lokalizován na buněčné úrovni. Některé studie naznačují, že jde o jaderný protein, ačkoliv mu chybí jaderný lokalizační signál, 13

14 jiné studie jej umísťují do endoplazmatického retikula (14). Existují některé indicie, které naznačují možnost výskytu 11β-HSD2 ve formě neaktivních homodimérů (3) Inhibitory Inhibitorů je dosud známa celá řada. Asi nejznámnějšími a také dříve hojně používanými v klinické praxi je složka lékořice, kyselina glycyrrhetinová a její ve vodě rozpustný derivát karbenoxolon. Mezi známé inhibitory patří také některé steroidy s methylovými substituenty na C21 a C2α pozicích. Inhibiční účinky mají rovněž androgeny a žlučové kyseliny. Z dalších látek lze mezi inhibitory 11β-HSD zařadit některé flavonoidy vyskytující se v grapefruitu (14). 4. Funkce 11β-HSD Hlavní funkcí 11β-HSD v organismu je konverze glukokortikoidu kortizolu u člověka resp. kortikosteronu (viz obrázek 10), u některých hlodavců na kortizon resp. 11-dehydrokortikosteron a zpět. obrázek 10 - konverze kortizolu Na konci minulé kapitoly byly zmíněny dvě izoformy s rozdílnou aktivitou a kofaktorovou specifitou, proto i jejich funkce je do značné míry protichůdná (viz obrázek 11) (14) Funkce 11β-HSD1 11β-HSD1 má převažující expresi v játrech, mozku plicích a tukové tkáni. In vivo u ní převažuje aktivace volně kolujícího kortizonu resp. 11-dehydrokortikosteronu na aktivní kortizol resp. kortikosteron. Tato regulace může způsobovat lokální zvýšení glukokortikoidů v různých tkáních a regulovat tak metabolismus v těchto tkáních (14). 14

15 4.2. Funkce 11β-HSD2 11β-HSD2 je exprimována v ledvině, colonu, ileu a v placentě. Rychlou inaktivací kortizolu resp. kortikosteronu na kortizon resp. 11-dehydrokortikosteron působí jako protekce mineralokortikoidních receptorů před jeho vazbou. Porušení této funkce má za následek tzv. falešný mineralokortikoidní syndrom, který se projevuje nadbytkem mineralokortikoidních účinků. Toto má za následek hypertenzi, hypernatremii a hypokalemii (14). obrázek 11- schéma protichůdné funkce izoforem 11β-HSD (12) 5. Účinky glukokortikoidů na organismus Účinky glukokortikoidů na savčí organismus jsou tkáňově specifické (viz obrázek 12). Dá se říci, že jsou protichůdné v játrech a v ostatních periferních tkáních. V játrech stimulují glukoneogenezi a syntézu glykogenu, dále pak syntézu RNA a proteinů. V ostatních periferních tkáních jako jsou svaly nebo tuková tkáň mají účinek výrazně prokatabolický, stimulují odbourávání tuků a aminokyselin a snižují proteosyntézu a lipogenezi. Konečným důsledkem je zvýšení hladiny glukózy, aminokyselin, volných mastných kyselin a ketolátek v krvi. Glukokortikoidy připravují organismus na překonání zátěže spojených s fyzickou aktivitou nebo stresem. Mimo to mají výrazně imunosupresivní a protizánětlivé účinky. Glukokortikoidní účinek je poměrně pomalý, rychlou adaptaci organismus na překonání nečekané zátěže tzv. útěk nebo boj zajišťují katecholaminy, adrenalin a noradrenalin. Dalším neméně důležitým účinkem je stimulace růstu a diferenciace buněk a inhibice proliferace (20). 15

16 obrázek 12 - schéma účinku glukokortikoidů na metabolismus 6. Viscerální obezita Jako viscerální obezita se označuje nadměrná kumulace viscerálního tuku. Ten je definován jako tuk, který se nachází v oblasti portálního oběhu, zejména v oblasti mesenteria a omenta. Tento druh obezity je obecně mnohem rizikovější a dochází zde častěji k úmrtí pacienta Viscerální obezita a její spojitost s metabolismem glukokortikoidů Výrazná spojitost mezi metabolismem glukokortikoidů a viscerální obezitou je patrná u pacientů trpících Cushingovým syndromem. Tito lidé mají zvýšenou hladinu kortizolu v plazmě. Příčiny mohou být v poruchách kdekoli v hypotalamo-hypofyzo-adrenálním systému. Podle toho se pak rozlišuje, zda jde o Cushingův syndrom primární nebo sekundární. Pacienti s Cushingovým syndromem trpí diabetem II. typu, charakteristickým znakem je inzulinová rezistence, dyslipidemie a kumulace tuku ve viscerálních partiích. Podobné komplikace mají i pacienti s metabolickým syndromem, kde také dochází k narušení lipidové rovnováhy v těle, ke zvýšení hladiny VLDL s (Very Low Density Lipoprotein s), které jsou napomáhají vzniku kardiovaskulárních problémů, a ke snížení hladiny HDL s (High Density Lipoprotein s), které 16

17 mají kardioprotektivní účinky. Řada enzymů, které regulují metabolismus lipidů je regulována glukokortikoidy. Jak již bylo napsáno, glukokortikoidy mobilizují energii uloženou v tucích a bílkovinách a připravují tak organismus na zvýšenou zátěž. Pokud však dojde ke zvýšení hladiny kortizolu nějakým nefyziologickým způsobem např. podáváním glukokortikoidů jako imunosupresivních léků nebo u lidí s Cushingovým syndromem, nedojde k jejímu spotřebování a mobilizovaná energie se opět ukládá. Nejvíce náchylná k depotizaci tuků je viscerální tuková tkáň. Při opětovné stimulaci glukokortikoidy dochází k dalšímu odbourávání a opětovnému ukládání tuků. Tuková tkáň je poté charakterizována vysokým metabolickým obratem, což má za následek vysokou koncentraci volných mastných kyselin, glukózy a ketolátek v krvi. Vysoká hladina těchto látek způsobuje snížení jaterní extrakce insulinu a rozvoj diabetes mellitus II. typu. Zvýšená hladina kortizolu tedy ve výsledku vede k akcentované depotizaci tuku v abdominální a viscerální oblasti s rozvojem metabolického syndromu (viz obrázek 13). Předpokládá se, že svým stimulačním účinkem na růst a diferenciaci buněk, také urychlují dozrávání adipocytů. Ve viscerální tukové tkáni je exprimováno největší množství glukokortikoidních receptorů, proto je tato tkáň k působení glukokortikoidů nejcitlivější. Kortizol je rovněž spojován s preferencí tuků v potravě. Zvýšená citlivost hypothalamo-hypofyzo-adrenální osy, která je způsobena rozvíjejícími se metabolickými komplikacemi, negativně ovlivňuje také sekreci růstového hormonu a pohlavních hormonů. Právě nižší hladiny testosteronu u mužů výrazně podporují abdominální kumulaci tuků (21). obrázek 13 - schéma endokrinních odchylek (17) 17

18 6.2. Viscerální obezita a její spojitost s 11β-HSD1 Lidé trpící Cushingovým syndromem mají zvýšenou hladinu kortizolu v plazmě. U lidí bez Cushingova syndromu je však hladina kortizolu normální. Z množství metabolitů kortizolu v moči vzhledem k volnému kortizolu je možno usuzovat na rychlé odbourání přebytečných glukokortikoidů. Přesto zde však dochází k rozvoji příznaku hyperkortizolismu. Možným vysvětlením, které je v současné době intenzivně studováno, je, že ke zvýšení hladiny kortizolu dochází činností 11β-HSD1 v tukových buňkách. Zralé adipocyty, kterých s rozvojem obezity stále přibývá, konvertují neaktivní kortizon, který není vázán na sérové proteiny a je tedy dobře přístupný, na aktivní kortizol a zvyšují tak jeho hladinu v krvi. Předpokládá se rovněž uplatnění stimulačních účinků kortizolu na diferenciaci buněk. V buňkách stromatu, které jsou nediferencované, převáží více proliferace. Mají málo 11β-HSD1. Dostávají však v malé míře parakrinní stimul kortizolu ze zralých adipocytů. Postupně se pomalu diferencují, stávájí se preadipocyty. Právě u preadipocytů naznačují výsledky různých studií výrazný nárust aktivity 11β-HSD1 (1, 8, 15). Začnou konvertovat kortizon na kortizol, čímž se autokrinně stimulují k rychlejší diferenciaci. Kromě toho jsou stále blíže zralým adipocytům, které konvertují kortizon na kortizol již v hojné míře, a začíná na ně stále více působit jeho parakrinní efekt. Buňky diferencují stále rychleji až se stanou zralými adipocyty, které svou nadprodukcí kortizolu způsobují metabolické odchylky (viz obrázek 14). obrázek 14 - schéma účinku kortizolu na diferenciaci buněk 18

19 7. Studie provedené na zvířecích modelech β-HSD knock out kmen myší Jedním z prvních zvířecích modelů, na kterém byla tato problematika zkoumána, je 11β-HSD1 knock out kmen myší. U tohoto kmene dochází nadledvinové hyperplazii a ke zvýšené sekreci kortikosteronu, a to bazální i ACTH stimulované. Zdá se tedy, že reaktivace kortikosteronu v játrech není zanedbatelným zdrojem aktivního hormonu v organismu. I přes srovnatelnou hladinu kortikosteronu v plasmě u -/- i +/+ jedinců, -/- jedinci měli výrazně sníženou aktivitu klíčových enzymů glukoneogeneze, glukoza-6-fosfatázy (G-6-P) a fosfoenolpyruvát karboxykinázy (PEPCK), a to pravděpodobně z důvodu lokální jaterní deficience kortikosteronu. U hladovějících neobézních -/- jedinců nedošlo po přijetí potravy ke zvýšení hladiny krevní glukózy, i u obézních -/- jedinců byly naměřeny nižší hodnoty krevní glukózy než u obézních +/+ jedinců. (4). Z toho je možné vyvodit závěr, že tento kmen myší s chybějící aktivitou 11β HSD1 je tedy rezistentní k hyperglykémii a při stresu nebo obezitě indukované vysokotukovou dietou (5). U hladovějících -/- jedinců byla zaznamenána nižší aktivita enzymů lipidového metabolismu, které jsou důležité pro adaptaci organismu na hladovění a jsou regulovány glukokortikoidy. Toto zjištění nasvědčuje tomu, že -/- jedinci mají málo vnitrobuněčných glukokortikoidů. Měření lipidů a lipoproteidů v plasmě prokázalo zvýšenou hladinu HDL s a sníženou hladinu triglyceridů a VLDL s oproti +/+ jedincům. Na pokusech, kdy byli jedinci vystaveni hladovění a opětovnému nakrmení, byla rovněž prokázána zvýšená senzitivita k inzulinu. U -/- jedinců došlo po opětovném nakrmení k rychlejší obnově hladiny triglyceridů na normální stav než u +/+ jedinců. Vysvětlením je stimulace aktivity lipogenních enzymů inzulinem (9) Zucker rat Tento model patří k dalším užitečným modelům pro studium obezity. Zucker rat má porušenou jednu z regulací příjmu potravy, leptinovou dráhu. Leptin je protein dlouhý asi 167 aminokyselin, který je produkovaný buňkami tukové tkáně. Je produktem genu označeného jako ob (obese) gen. Objeven a charakterizován byl v roce Jeho syntéza probíhá tukových buňkách hnědého i bílého tuku a u obézních jedinců může být zvýšena i 20x. Z tukové tkáně se krevním řečištěm dostává do hypothalamu, kde jsou exprimovány jeho receptory. Informuje tak CNS o stavu tukových zásob, snižuje chuť k jídlu a tím i příjem energie. Snižuje například sekreci neuropeptidu Y, který zvyšuje sekreci inzulinu a kortikosteronu s následným růstem buněk, obezitou a rezistencí na inzulin. Ovlivňuje i řadu 19

20 dalších látek, které se podílejí na centrálním řízení příjmu potravy např. Glukagon Like Peptide 1 (GLP1), Melanocyte Stimulating Hormon (MSH) - své agonisty, cholecystokinin atd Cirkulujicí leptin se vyskytuje ve vázané a volné formě. Šťíhlí lidé mají ve srovnání s obézními asi dvojnásobek leptinu ve vázané formě, která je nepřístupná mozkovým receptorům. Obézní lidé mají naopak většinu leptinu ve volné formě. U těchto lidí se však vyvinula leptinová rezistence. Tato bývá pak velmi často spojena s rezistencí inzulinovou, která je při obezitě prohloubena. Vyšší sekrece inzulinu pak podněcuje další sekreci leptinu, čímž se kruh uzavírá (21). Kmen Zucker rat má bodovou mutaci v genu pro leptinový receptor. Leptin, který koluje v krvi je tedy neúčinný. Tyto zvířata mají sklony k obezitě a zdá se, že právě glukokortikoidy jsou pro její vývoj důležité. Chirurgické odstranění nadledvin nebo použití antagonistů receptoru pro glukokortikoidy způsobuje úbytek na váze a zmírnění metabolických komplikací. Při analýze enzymové aktivity 11β-HSD1 byly zjištěny tkáňově specifické rozdíly. Ve viscerální tukové tkáni obézních zvířat byla nalezena zvýšená aktivita 11β-HSD1, zatímco v játrech byla její aktivita snížena. Tento fakt autoři vysvětlují jako kompenzační mechanismus, kterým se tělo brání před nadbytkem kortikosteronu. Zároveň byla naměřena vyšší aktivita 5α-reduktázy, což je enzym účastnící se odbourávání kortikosteronu, a vyšší hladina metabolitů kortikosteronu v moči. Rovněž zvýšená byla aktivita 11β-HSD2 v ledvině. Toto vše svědčí pro zvýšenou rychlost jaterní degradace kortikosteronu. Tato studie podporuje tvrzení, že viscerální tuková tkáň by mohla být výrazným producentem glukokortikoidů způsobujících metabolické odchylky a zároveň sebe sama stimulovat k vyššímu hromadění tuků a vývoji viscerální obezity (6) V další studii provedené na tomto modelu se autoři pokoušeli o inhibici 11β-HSD karbenoxolonem, který byl obézním zvířatům podáván žaludeční sondou. U jedinců, kteří dostávali karbenoxolon byla naměřena snížená hladina triglyceridů a zvýšená hladina HDL s. Mezi kontrolní skupinou se podařilo potvrdit předchozí zjištění, že v tukové tkáni mají tyto obézní zvířata zvýšenou aktivit 11β-HSD1 zatímco v játrech sníženou. Při měření aktivit 11β-HSD1 v různých tkáních však bylo zjištěno, že ve svalu a v tukové tkáni nedošlo k inhibici enzymu. Vylepšený lipidový profil je zřejmě výsledkem inhibice jaterní 11β HSD1 (7) Kmen myší s nadprodukcí 11β-HSD1 v tukové tkáni model viscerální obezity a metabolického syndromu Tento model je nejmladší a nejpřesvědčivější. Gen pro 11β-HSD1 byl umístěn za promotor pro fatty acyl binding protein (ap2), který je silně exprimován pouze v adipocytech. U jedinců z tohoto kmene byla zaznamenána aktivita 11β-HSD1 zhruba 2.5 x vyšší než u normálních zvířat, což koresponduje s aktivitou naměřenou u leptin deficientních myší a u obézních lidí. Fenotyp obezity se vyvinul během 15 měsíců, zejména v abdominální oblasti (viz obrázek 15). 20

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

Steroidní hormony. Jana Novotná

Steroidní hormony. Jana Novotná Steroidní hormony Jana Novotná Chemická klasifikace steroidních hormonů Hormony zprostředkovávají chemický signál od jedné skupiny buněk ke druhé 4 hlavní skupiny hormonů: steroidní hormony např. progesteron

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY a jejich detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Nadledvina (glandula suprarenalis) nadledviny ledviny Zdroj: commons.wikimedia.org Glandulae suprarenales jsou párový orgán nasedající

Více

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků Metabolismus lipidů a lipoproteinů lipidy ~ 98-99% - triacylglyceroly zbytek cholesterol (fytosteroly, ergosterol,..) fosfolipidy DAG, MAG, vitamíny rozp. v tucích, steroidy, terpeny, volné mastné kyseliny

Více

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu Otázka: Enzymy, vitamíny, hormony Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam pro biologickou funkci živých organismů Enzymy - látka sloužící jako biokatalyzátory - historie:

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Hormony Chemické látky, ovlivňující funkci buněk Specializované buňky Žlázy s vnitřní sekrecí Sliznice tkání a orgánů (GIT) Jiné buňky (např. tukové

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Hormonální (endokrinní) soustava

Hormonální (endokrinní) soustava Hormonální (endokrinní) soustava - uskutečňuje řízení organismu pomocí chemických látek hormonů - rozváděny po těle krví Funkce endokrinní soustavy: 1) zajišťuje růst, vývoj a rozmnožování 2) udržuje homeostázu

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz)

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Biochemie Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Únor 2012-0:00. Sylabus předmětu Biochemie, Všeobecné lékařství, 2.

Více

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková Integrace metabolických drah v organismu Zdeňka Klusáčková Hydrolýza a resorpce základních složek potravy Přehled hlavních metabolických drah Biochemie výživy A) resorpční fáze (přísun živin) glukóza hlavní

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzka.ces Látkové (hormonální) řízení - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Žlázy

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Radka Benešová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Hormony jsou produkty

Více

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus lipoproteinů Vladimíra Kvasnicová animace: http://www.wiley.com/college/fob/quiz/quiz19/19-5.html Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing,

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

V ŽIVOČIŠNÝCH BUŇKÁCH. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

V ŽIVOČIŠNÝCH BUŇKÁCH. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* V ŽIVOČIŠNÝCH BUŇKÁCH LIPIDY a STEROIDY Heterogenní skupina látek rostlinného a živočišného původu Co mají společné? Nerozpustnost ve vodě a ostatních polárních rozpouštědlech Rozpustnost v organických

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - katabolismus

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - katabolismus Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metabolusmus lipidů - katabolismus Trávení, aktivace a transport tuků Oxidace mastných kyselin Ketonové látky Úvod Oxidace MK je centrální

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 10. Struktury signálních komplexů Ivo Frébort Typy hormonů Steroidní hormony deriváty cholesterolu, regulují metabolismus, osmotickou rovnováhu, sexuální funkce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce. KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006

Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce. KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006 Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006 Glandulae suprarenales /nadledviny/ párová endokrinní žláza na horních pólech ledvin dvě rozdílné tkáně:

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy Alice Skoumalová 1. Pentóza fosfátová dráha Přehledné schéma: Pentóza fosfátová dráha (PPP): Probíhá v cytozolu Všechny buňky Dvě části: 1) Oxidační

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Choroby žláz s vnitřní sekrecí (hormony) Zvětšení Hyperplazie, nádor Zvýšená funkce (hyperfunkce) Benigní nádor, stimulující protilátka

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY 1 VÝZNAM MEMBRÁNOVÝCH RECEPTORŮ V MEDICÍNĚ Příklad: Membránové receptory: adrenergní receptory (receptory pro adrenalin a noradrenalin) Funkce: zprostředkování

Více

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA Z. Zloch Ústav hygieny LF UK Plzeň Výskyt nikotinu Cigaretový tabák obs. 1 1.5 % nikotinu, tj. 95 % všech přítomných alkaloidů Minoritní alkaloidy: nornikotin, anatabin,

Více

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013 Steroidy Biochemický ústav (E.T.) 2013 1 Steroidy 2 Steroidy Biosyntetickým původem patří mezi isoprenoidy. Prekursorem je triterpen skvalen. Ze skvalenu je komplexním systémem mnoha reakcí syntetizován

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I. Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Odbourávání a syntéza glukózy

Odbourávání a syntéza glukózy Odbourávání a syntéza glukózy Josef Fontana EB - 54 Obsah přednášky Glukóza význam glukózy pro buňku, glykémie role glukózy v metabolismu transport glukózy přes buněčné membrány enzymy fosforylující a

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

ENDOKRINNÍ SYSTÉM REGULAČNÍ SOUSTAVY 1) Soustava nervová 2) Soustava humoráln lní žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) produktem: hormony Sekrece: endokrinní (transport krví,, působenp sobení na

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

TKÁŇOVĚ SPECIFICKÝ CUSHINGŮV SYNDROM

TKÁŇOVĚ SPECIFICKÝ CUSHINGŮV SYNDROM TKÁŇOVĚ SPECIFICKÝ CUSHINGŮV SYNDROM TISSUE-SPECIFIC CUSHING S SYNDROME KATEŘINA ŠIMŮNKOVÁ, KAREL VONDRA, LUBOSLAV STÁRKA Endokrinologický ústav, Praha SOUHRN 11β-hydroxysteroidní dehydrogenáza typu 1

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

Steroidní a Thyroidní Hormony. Srbová Martina

Steroidní a Thyroidní Hormony. Srbová Martina Steroidní a Thyroidní Hormony Srbová Martina Klasifikace hormonů Hormony zprostředkovávají chemický signál od jedné skupiny buněk ke druhé 3 hlavní skupiny hormonů: peptidové a proteinové hormony např.

Více

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle) JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více