Hormonální soustava (2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hormonální soustava (2)"

Transkript

1 Hormonální soustava (2) by Biologie -?tvrtek, Prosinec 05, Otázka: Hormonální soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): Evca.cel<>seznam.cz -?ízení organismu je hormonální (vývojov? starší) a nervové (navzájem spolupracují) - endokrinologie = zabývá se soustavou žláz s vnit?ní sekrecí - hormony = látky chemické povahy, vylu?ovány bu?kami,?ídí?innost jiných bun?k " látkové = chemické?ízení - ú?inek hormon? vysoce ú?inný (p?sobí i v nepatrném množství), tká?ov? specifický (p?sobí na ur?. Druh tkán?), druhov? nespecifické (všichni lidé mají stejné hormony), pomalý a dlouhodobý, podporuje (stimulátor) nebo tlumí (inhibitor)?innost (" antagonisté) - zvýšená produkce = hyperfunkce X snížená produkce = hypofunkce - rozd?lení dle : I. místa vzniku: 1) žlázové (glandulární) produkovány žlázami, vylu?. do krve a krví p?enášeny page 1 / 9

2 (p?.tyroxin,adrenalin) - typy žláz: - exokrinní (s vn?jšní sekrecí) mají vývody (na povrch nebo do vnit?ních orgán?), vylu?ují sekrety, p?. slzní, potní, mlé?né - endokrinní (s vnit?ní sekrecí) bez vývod?, vylu?ují hormony do krve - smíšené žlázy slinivka b?išní, pohlavní žlázy 2) nežlázového charakteru (tká?ové) tvo?eny rozptýlenými bu?kami ve st?nách orgán?, p?sobí v míst? vzniku (p?. gastrin, renin) II. chem. povahy (stavby): 1) steroidní pohlavní a kortikoidní (vylu?. k?rou nadledvinek) 2) odvozené od AMK = fenolické - hormony štítné žlázy (tyroxin) a d?en? nadledvinek (adrenalin) 3) bílkovinné nap?. h. slinivky b?išní, p?íštítných t?lísek, (inzulin, glukagon) - co?ídí hormony, na co p?sobí: metabolismus, hospoda?ení s vodou, r?st a vývoj organismu, rozmnožování ŽLÁZOVÉ HORMONY: Ÿ slinivka b?išní (= pancreas) smíšená žláza 2 vývody: exokrinní do dvanáctníku a endokrinní zde Langerhansovy ostr?vky bu?ky dvojího typu: a-bu?ky (produkují glukagon) a b-bu?ky (produkují inzulin 75%) inzulín bílkovinný h., sou?. Zn (d?ležitý pro tvorbu inzulinu), snižuje hladinu GLU v krvi + zvyšuje propustnost membrán pro GLU, zvyšuje tvorbu glykogenu a bílkovin - poruchy: hypofunkce = cukrovka (diabetes mellitus) - hromad?ní cukru v krvi " hyperglykémie (nedostatek GLU v bu?kách) - velká žíze?, hubne se page 2 / 9

3 - p?íznak: cukr v mo?i (nebo z krve) " lé?ba: p?ísun inzulínu - 2 typy: I. od narození nedostate?ná tvorba inzulínu, dáno genetikou II. v pokro?ilém v?ku dostate?ná tvorba, ale bu?ky na inzulín nereagují, dáno genetikou nebo i obezitou, špatnou životosprávou hyperfunkce = hypoglykémie nedostatek GLU v krvi, ale v bu?kách ano " špatné pro mozek, i bezv?domí glukagon antagonista, t?lo se bez n?j obejde, zvyšuje hladinu GLU v krvi, podporuje glukogenezi (à GLU z AMK) Ÿ štítná žláza (= glandula thyroidea) nejstarší (vývojov?), párová žláza, na krku pod chrupavkou štítnou, s v?kem její hmotnost ubývá (20 60 g), nehmatná (u zdravého?lov?ka), skládá se z vazivových vá?k? (folikul) uvnit? vá?k? je sekre?ní epitel " produkce 1) tyroxin (T4) + trijodtyronin (T3) - základem je jód, odvozené od AMK (tyrozin), vliv na metabolismus, r?st a termoregulaci, vývoj CNS - projevem p?i poruše je zv?tšení štítné žlázy = struma = vole - poruchy: hypofunkce = hypotyreóza (nedostatek jódu) Ÿ kreténismus od d?tství, zpomalení CNS a r?stu, Ÿ v dosp?losti - $t, $tep, únava, útlum org., zadržování vody v t?le " myxedém (otok obli?eje a kon?etin), smrtelné onemocn?ní, více u žen hyperfunkce = hypertyreóza " Basedowova choroba exoftalsmus (vystouplé o?ní bulvy) zvýšený metabolismus, hubnutí, #tvorby tepla, hyperaktivita, #tep - zán?t štítné žlázy = autoimunitní choroba 2) tyreokalcitonin bílkovinný, antagonista parathormonu, snižuje hladinu Ca v krvi (Ca posílá do kostí " page 3 / 9

4 podporuje ukládání Ca v kostech), zvyšuje sekreci Ca v ledvinách Ÿ p?íštítná t?líska (= glandulae parathyroideae) 4?o?kovité útvary na zadní stran? štítné žlázy parathormon = PTH bílkovinný,?ídí metabolismus Ca a P v t?le uplatn?ní: - v kostech demineralizace kostí (uvol?uje Ca z kostí " zvyšuje hladinu Ca v krvi) - v ledvinách zvyšuje zp?tné vst?ebávání Ca + podporuje vylu?ování P - ve st?evech zajiš?uje vst?ebávání Ca + d?ležitá p?ítomnost vitamínu D - v o?ní?o?ce zabra?uje ukládání Ca (jinak zakalení o?í) - poruchy: hypofunkce snížená hladina Ca " #nerv. a sval. dráždivost, záškuby, k?e?e (tetany), zákal o?ní?o?ky; hyperfunkce zvýšená hladina Ca " demineralizace kostí, à ledvinových kamen? Ÿ nadledvinky (= gladulae suprarenales) párové žlázy, na horních pólech ledvin 1) k?ra (cortex) %, z mezodermu (vztah k ledvin?), jasn? žlutá, produkuje kortikoidy (odvozeny od cholesterolu), 3 vrstvy: a) vn?jší " mineralokortikoidy (?ídí metabolismus, minerální látky a vodu, zajiš?ují iontovou rovnováhu) aldosteron - podporuje vst?ebávání Na a vody, podporuje vylu?ování K - poruchy: hypofunkce nadm?rné vylu?ování Na hyperfunkce hromad?ní Na v t?le " zadržování vody " otoky (edémy) b) st?ední " glukokortikoidy (?ídí hospoda?ení s cukry, zvyšují celkovou pohotovost) kortizol - tlumí p?í?inu nemoci, nejvíce brzy z rána kdy je t?lo p?ipravováno na zát?ž - podporuje št?pení glykogenu na GLU, glukogenezi, rozklad bílkovin na AMK, uvol?uje tuky ze zásobáren, imunosupresivní ú?inek (neodstra?uje, pouze tlumí alergické reakce a zán?ty) page 4 / 9

5 - poruchy: hypofunkce " Addisonova choroba hubnutí, vy?erpání až smrt hyperfunkce " Cushing?v syndrom zp?soben nádorem na k??e, #kr.tlak, praskání k?že, obezita c) vnit?ní " pohlavní hormony:androgeny = mužské " testosteron gestrageny = ženské " estrogen a progesteron - oba u každého org., ale neuplat?ují se - poruchy: hyperfunkce - u žen maskuliniza?ní znaky (hlubší hlas, #ochlupení, ) - u muž? feminiza?ní znaky (p?iteplenej hlas, ) 2) d?e? 10-20%, z ektodermu (vztah k NS p?em?n?né nerv. bu?ky = neurosekre?ní bu?ky " neurokrinie = schopnost nerv. bu?ky produkovat hormon = neurohormony), šedá barva, ú?inky hormon? krátkodobé (p?i stresu ) adrenalin zvyšuje srde?ní?innost (#tep, #kr.tlak, #tvorbu tepla), p?sobí na cévy (rozši?uje cévy v kosterním svalstvu, zužuje v k?ži a v TS), zvyšuje hladinu cukru v krvi noradrenalin i jako antagonista, zužuje cévy, #kr.tlak, zpomaluje peristaltiku, brzdí sekreci inzulínu, $pr?tok krve ; v periferních oblastech (" zblednutí) -?lov?k tyto hormony nepot?ebuje (nahradí je sympatické nervy) "?ídí odolnost v??i stresu fáze stresu:1) poplachová reakce 2) rezistence " adaptace na stres 3) vy?erpání org. " t?lo selže (nemoc, ) Ÿ pohlavní žlázy smíšené žlázy page 5 / 9

6 1) varlata " testosteron produkován Laydigovými bu?kami, tvorba druhotných pohl. znak?, podporuje zrání spermií, anabolický ú?inek (velký svaly), vliv na mužské chování 2) vaje?níky" estrogen produkován folikuly, tvorba druhotných pohl. znak?, zrání vají?ek, nár?st d?ložní sliznice,ovulace, vliv na ženské chování, ukládání Ca v kostech " progesteron produkován žlutým t?lískem, vylu?ován v 2. pol. menst. cyklu, umož?uje graviditu, podporuje vývoj mlé?né žlázy " choriogonadotropin produkován placentou, v období t?hotenství, #po oplození (v mo?i) " ur?ení t?hotenských test? Ÿ hypotalamohypofyzární systém " zajiš?uje koordinaci endokrinních žláz I. HYPOTALAMUS = ÚTROBNÍ MOZEK (?ást mezimozku) nervové úst?edí (termoregulace, množství vody), jádra = shluky bun?k " neurosekre?ní schopnost " neurohormony 1. skupina hormony poslány do neurohypofýzy do zásoby antidiuretický hormon = ADH = vazopresin - bílkovinný, ovliv?uje množství vody v t?le - porucha: hypofunkce = žíznivka " postupná dehydratace až smrt oxytocin bílkovinný, muži ho nemají, vliv na hladkou svalovinu: - ve st?nách d?lohy " spustí porod - ve vejcovodech " vliv na pohyb spermií - v mlé?né žláze " podporuje kojení (= laktaci) 2. skupina = regula?ní hormony "?ídí?innost adenohypofýzi: liberiny (podporují) a statiny (zpomalují) II. HYPOFÝZA = PODV?SEK MOZKOVÝ nenahraditelná, v tureckém sedle kosti klínové, 2?ásti: adenohypofýza (= p?ední lalok, žlázová?ást, à vychlípením TS hltanu nebo jícnu) a neurohypofýza (= zadní lalok, nervová?ást, à page 6 / 9

7 vychlípením spodiny 3.mozkové komory, jako zásobárna hormon?) adenohypofýza: a) gland(ul)otropní hormony "?ídí?innost jiných žláz adrenokortikotropní hormon = ACTH = kortikotropin "?ídí?innost k?ry nadledvinek tyreotropní hormon = TTH = tyrotropin "?ídí?innost štítné žlázy gonadotropní hormony "?ídí?innost pohlavních žláz folikulostimula?ní hormon = FSH = folitropin u muž? dozrávání spermií (= spermatogeneze), u žen dozrávání folikul? a vají?ek, à estrogenu luteiniza?ní hormon = LH = lutropin u muž? tvorba testosteronu, u žen vyvolává ovulaci, tv. žlut. t?l. b) hormony s p?ímým ú?inkem somatotropní hormon = STH = somatotropin = r?stový podporuje r?st (sval? i prodluž. kostí), àbílkovin, odbourávání tuk? (= lipolýza), poruchy:hypofunkce = nanismus (trpasli?í vzr.) do 120cm, rychlé zkost.chrup. hyperfunkce - gigantismus (obrovitý vzr.) nad 240cm, nezkost.chrup. - akromegalie v dosp?losti, r?st jen n?kt.?ástí prolaktin = PRL = luteotropní hormon = lakta?ní u žen?ídí vym?šování mléka, tvorbu mlé?. žlázy, vývoj mate?. pud?, podporuje tvorbu progesteronu, u muž? r?st prostaty a p?ídatných pohl. orgán? - poruchy: hyperfunkce u žen až neplodnost (nepropustnost vejcovod?),u muž? impotence až ztráta sex.pudu endorfiny zde v malém množství Ÿ brzlík (= thymus) za hrudní kostí, do období puberty roste úm?rn? s ostatními, pak se deformuje a zmenšuje, page 7 / 9

8 neprodukuje hormony, má význam pro imunitu (dozrávání T4 lymfocyt? bun??ná imunita) Ÿ šišinka = epifýza = nadv?sek mozkový; melatonin udržuje exogenní rytmy (tma aktivuje se " nave?er ospalost, útlum NS X sv?tlo tlumí se jeho sekrece a my jsme aktivní) TKÁ?OVÉ HORMONY = HORMONY NEŽLÁZOVÉHO CHARAKTERU = HORMONOIDY Trávicí soustava - žaludek - gastrin bílkovinný, zvyšuje tvorbu HCl a žalude?ní š?ávy, vliv na peristaltiku - tenké st?evo - sekretin + pankreozimin (navozuje pocit sytosti) podporuje?innost žlu?níku - somatostatin (inhibitor) tlumí sekreci pankreatické a žalude?ní š?ávy - motilin podporuje peristaltiku a sekreci pepsinu - játra somatomedin p?sobí na r?stový hormon, podporuje r?st kostí Vylu?ovací soustava - ledviny - renin podporuje tvorbu aldosteronu, nep?ímo ovliv?uje zadržování Na a vylu?ování K - erytropoetin podporuje tvorbu?ervených krvinek - kalcitriol = D-hormon = derivát vitamínu D podporuje vst?ebávání Ca a ovliv?uje mineralizaci kostí Nervová soustava - mozek - liberiny + statiny?ídí?innost adenohypofýzi - mediátory: serotonin (když $ zp?s. deprese), histamin, dopamin, noradrenalin zajiš?ují p?enos nerv. vzruchu - endorfiny navozují pocit radosti a št?stí (po jídle a sportu) page 8 / 9

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hormonální soustava (2) PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 9 / 9

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:

V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby: Bojujme proti neodborným tvrzením v oblasti výživy. Karel Martiník Argumenty některých tzv. pseudooborníků ve výživě vycházejí ze simplicitních fyzikálních vztahů, že příjem a výdej organizmu musí být

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU Indikací specifického endokrinologického vyšetření je podezření na možnou poruchu endokrinního systému vycházející z pečlivě odebrané

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Vydáno ve spolupráci s

Vydáno ve spolupráci s Vydáno ve spolupráci s České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu Praha

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více