Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT Podpis VŘ Sekce IV., Ing. Jan Vitula KoP pro rok: 2009 Datum vytvoření:

2 1. Úvod a rámcová strategie Plán komunikačních aktivit ŘO na rok 2009 (aktivity) vychází z nastavení globálního a specifických cílů Komunikačního plánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci budou v letech využívány prostředky ESF v oblasti vzdělávání. Roční plán komunikačních aktivit bude současně zahrnovat minimální obsahové požadavky a informační opatření definovaná v článcích 5 (Informační opatření pro potenciální příjemce) a 7 (Odpovědnost řídícího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost) Nařízení Komise 1828/ Cíle komunikační strategie Komunikační plán OP VK má stanoven globální cíl představující spojnici mezi strategickými cíli politiky HSS a legislativními požadavky na straně jedné a vlastní potřebou využití prostředků ESF v rámci OP VK na straně druhé. Globálním cílem OP VK je: Zajistit, aby pomoc poskytovaná z ESF na oblast vzdělávání a školství v rámci OP VK v období byla transparentní pro všechny cílové skupiny programu tak, aby byla naplněna absorpční kapacita programu a aby byl zdůrazněn pozitivní vliv, jaký má čerpání prostředků z ESF na programem vymezené oblasti podpory. Globální cíl je rozložen do celkem tří specifických cílů (SC). Rozložení specifických cílů sleduje logiku základních prvků naplnění globálního cíle, a umožňuje provést členění komunikace na tři základní roviny, a to rovinu politiky HSS, rovinu programu (OP VK) a rovinu projektu. Dosažení globálního cíle je v tomto kontextu možné pouze prostřednictvím: Komunikace pro pozitivní vliv čerpání prostředků ESF (rovina obecná) Komunikace pro úspěšný program (rovina programová) Komunikace pro úspěšný projekt (rovina projektová) Globální cíl KoP OP VK je v souladu s tímto principem rozložen do tří rovin komunikace prostřednictvím specifických cílů: Specifický cíl 1 Zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech čerpání prostředků z ESF na oblast vzdělávání a škoství prostřednictvím širší komunikace o existenci a možnostech zapojení se do některé z prioritních os OP VK a o přidané hodnotě, kterou OP VK znamená pro širokou i odbornou veřejnost v ČR. Specifický cíl 2 Přispět k úspěšné realizaci OP VK prostřednictvím kvalitní komunikace ve vnitřním prostředí programu (uvnitř jeho řídící a implementační struktury), Specifický cíl 3 Podpořit realizaci úspěšných projektů v rámci programu prostřednictvím včasné, strukturované a dostatečně kvalitní komunikace pro potenciální i skutečné příjemce podpory. 2

3 3. Komunikační aktivity ŘO pro informační priority KoP OP VK Roční plán aktivit ŘO pro KoP OP VK vymezuje tabulka č. 1 a 2, která obsahuje popis využití jednotlivých informačních nástrojů a přiřazení konkrétních komunikačních aktivit vedoucích k úspěšnému naplnění informačních priorit KoP v roce Jednotlivým aktivitám je přiřazen termín, ve kterém se předpokládá realizace dané aktivity. Zároveň je zde specifikována míra spolupráce ŘO se ZS, případně dalšími subjekty implementační struktury OP VK. 4. Koordinace provádění komunikačních aktivit na úrovni ŘO Roční plán aktivit ŘO pro KoP OP VK předpokládá stejně jako realizace KoP OP VK (i samotného OP VK) koordinované a synergické provádění komunikačních aktivit na úrovni ŘO, ZS, případně dalších subjektů implementace. Nástrojem koordinace je pracovní skupina pro informace a publicitu OP VK, ve které jsou zastoupeni odpovědní pracovníci ZS, případně dalších partnerů (zejména z řad implementační struktury). Cílem aktivit je jejich vzájemná provázanost a maximální efektivita, jednotná publicita a medializace, a tím celková podpora provádění komunikačních aktivit jak na úrovni ŘO tak na úrovni ZS, případně dalších. Klíčové komunikační aktivity ŘO i ZS budou jednotně prezentovány na serveru (případně či 5. Monitoring a hodnocení realizace ročního plánu aktivit ŘO Jednotlivé komunikační aktivity se budou monitorovat pomocí sady indikátorů výstupových, výsledkových (ročně) a následně dopadových (dle nastavení pro KoP OP VK). Popis indikátorů a jejich jednotky obsahuje tabulka č. 3 a 4 (indikátory jsou stanoveny vždy pro typovou aktivitu vymezenou v tabulce č. 1 a 2). 6. Rozpočet ročního plánu aktivit ŘO Pro zajištění informačních a propagačních aktivit KoP bude využito finančních prostředků určených na technickou pomoc OP VK. Pro realizaci komunikačních aktivit ŘO v roce 2009 bylo vyčleněno cca tis. Euro (1 =25,4 Kč). Aktivity včetně vymezení rozpočtu jsou pouze indikativní, vzhledem k posunu zahájení realizace OP VK i k nastavení a spuštění čerpání prostředků určených na TP může docházet k úpravám jednotlivých ročních plánů. Aktivity budou navíc upřesňovány vždy v daném projektu TP, případně při jeho realizaci. 3

4 Tabulka č. 1: Komunikační aktivity ŘO pro informační priority KoP OP VK v roce 2009 Informační priorita (IP) / Obsah a účel sdělení Cílová skupina Nástroje Aktivity Rozpočet (v Kč) Termín Spolupráce IP 1 Širší informovanost o existenci a přínosech ESF v oblasti vzdělávání a školství a o podobě a realizaci OP VK. Vyvolat zájem o možnosti OP VK v kontextu realizace politiky HSS EU v ČR, informovat o přidané hodnotě programu pro společnost, resp. pro rozvoj vzdělávací politiky ČR. Veřejnost Potenciální žadatelé Žadatelé Média Hospodářští a sociální partneři Cílové skupiny projektů Kampaně Kampaň v médiích (rozhlas, popř. TV spot, tisk a další nástroje publicity) Průběžně K2, O 41, O 46, ZS

5 Spolupráce s médii Konference a veletrhy Tištěné a filmové materiály (zejména letáky a plakáty, newsletters, zpravodaje) Webové stránky (a dále nebo ) Síť kontaktních míst Aplikace jednotné vizuální identity Spolupráce s médii: PR články, tiskové zprávy k výzvám v OP VK; Informace o vyhlášení výzev k IP na úrovni vybraných aktivit oblastí podpory - články v celonárodním a regionálním tisku; článek k auditu Konference k OP VK viz 3.1 Výstavy, veletrhy viz 3.1 Informační bulletin k OP VK aktuální informace o dění, čtvrtletník (příprava, tisk, distribuce v rámci ŘO, do Eurocenter a na ZS) Zpravodaj MŠMT (čtvrtletník) příspěvky k OP VK Aktualizace webové stránky Aktualizace dalších webových portálů Vytvoření a realizace informační sítě v rámci celé ČR pro potenciální žadatele a příjemce. Dopracování Manuálu vizuální identity OP VK - tisk, realizace, CD Průběžně a v návaznosti na výzvy K2, O 41, O 46, ZS I,II,III,IV Q O 41, O 46, ZS, K2 viz 3.1 viz I,II,III,IV Q K2, O 41, O 46, O 42 0 Průběžně O 41, O 46, O 42, K2; MPSV, MMR 5

6 Tisk log samolepky,tiskopisy a vizitky. viz 2.1 Propagační předměty Soutěže Letáky OP VK a jejich distribuce (včetně distribuce do infocenter v regionech) Bannery/rollery obecné k OP VK Sada propagačních předmětů prezentujících vizuální identitu OP VK (tašky, propisky, šanony, desky, kalendáře, diáře 2010; reprezentační předměty aj.). Nákup vlajek (stolní + konferenční) I.-II. Q O 41, O I.-II. Q O 41, O I.-II. Q O 41, O 42, O I.-II. Q O 41, O 42, O 46 6

7 IP 2.1 Efektivní řízení a monitoring OP VK. Zajistit efektivní řízení a monitoring OP VK. Tato IP reflektuje úlohu, kterou má ŘO v oblasti monitoringu a řízení, sběru dat a vyhodnocování přínosů pomoci na úrovni OP VK zejména zaměřeno na zvýšení schopností a dovedností pracovníků orgánů implementační struktury OP VK. Subjekty implementační struktury; ŘO OP; Monitorovací výbor Tištěné materiály (zejména metodiky, manuály, příručky) Vzdělávání interní (včetně TNA) Vzdělávání externí (včetně TNA) Výroční a závěrečné zprávy Dopracování manuálu vizuální identity a tisk (včetně CD) realizace I. Q O 41, O 42 Evaluace KoP (průběžná) III.-IV.Q O 41, O 42 Tisk log samolepky, I. Q O 41 tiskopisy a vizitky. Vzdělávání implementační struktury Zprávy pro monitorování realizace OP VK (výroční, pololetní pro MV OP VK) Průběžně O 46, O 42, O 41, ZS 0 Průběžně O 41, O 46 7

8 IP 2.2 Koordinace řízení OP VK. Zajistit komunikaci mezi všemi subjekty implementační struktury OP VK. Tato priorita reflektuje koordinační úlohu ŘO OP VK - zaměřeno na zlepšení komunikace mezi subjekty implementační struktury OP VK, výměnu dobrých zkušeností a sdílení informací. Subjekty implementační struktury; ŘO OP; Monitorovací výbor Tištěné materiály (zejména metodiky, manuály, příručky) Vzdělávání interní (včetně TNA) Vzdělávání externí (včetně TNA) Jednání pracovních skupin Prezentace metodických výstupů v rámci pracovních skupin a ad hoc jednání 0 Průběžně O 41, O 46, O 42, ZS Workshopy a semináře k horizontálním tématům 0 Průběžně MŽP Koordinační jednání k problémovým oblastem realizace OP VK - IP Průběžně O 46, O 41 Jednání pracovních skupin, kulaté stoly k IP Průběžně O 41, O 46 8

9 IP 3.1 Existence příležitostí v OP VK (od obecné znalosti k identifikaci projektu). Vyvolat zájem o nabídku danou oblastmi podpory OP VK a podpořit kvalitu zpracování projektových žádostí. Navazuje na IP 1 a prohlubuje obecnou informovanost o významu prostředků ESF a jejich čerpání v rámci OP VK zaměřeno na poskytování informací o náplni a zaměření jednotlivých oblastí podpory OP VK, posilování znalostí cílových skupin potenciálních žadatelů o všech nezbytných otázkách spojených s předkládáním projektových žádostí realizovaných v rámci OP VK (specifické příručky, případně metodiky např. příručka pro žadatele a příjemce pomoci, metodiky přípravy a řízení projektů v OP VK, best benyce apod.). Veřejnost Potenciální žadatelé Žadatelé Experti Hospodářští a sociální partneři Databázový mailing Distribuční seznamy IS OP VK. Sdílený kalendář IS OP VK. 0 Průběžně O 41, O 46, O 42 9

10 Tištěné materiály (zejména metodiky, manuály, příručky, informační publikace) Síť kontaktních míst Vzdělávání externí Publikace k OP VK (tisk, distribuce), např. Desatero úspěšné žádosti Informační publikace/ brožury - k jednotlivým prioritním osám, včetně příkladů realizovaných IP příprava, tisk, distribuce Zpravodaj MŠMT (čtvrtletník) příspěvky k OP VK Informační bulletin k OP VK aktuální informace o dění, čtvrtletník (příprava, tisk, distribuce v rámci ŘO, do Eurocenter a na ZS) Vytvoření a realizace informační sítě v rámci celé ČR pro potenciální žadatele a příjemce. Vzdělávání externí školení tvůrců IP Průběžně O 41, O 46, O Průběžně O 41, O 46, O 42 viz IP 1 I,II,III,IV Q K2, O 41, O 46, O 42 viz IP 1 I,II,III,IV Q O 41, O 46, ZS, K I,II,III,IV Q O 41, O Průběžně O 46, O 41 10

11 Workshopy, semináře, konference, besedy, kulaté stoly Databázový mailing Konference k OP VK (včetně propagačních předmětů na konferenci, sborníku, pozvánek apod.) IV Q O 41, O 46, gestoři, K2, ZS Konference pro auditory II Q O 41, O 46, gestoři, K2, ZS Výstavy, veletrhy Průběžně O 41, O 46, ZS, O 42 Pořádání seminářů, workshopů, (účast na veletrzích) pro potencionální příjemce na regionální úrovni IP (i celostátní) Kulaté stoly, workshopy k tvorbě IPo Průběžně/v návaznosti na výzvu Průběžně/v návaznosti na výzvu O 46 O 41 Konzultace tvorby IP Průběžně O 41, O 46, gestoři Zasílání informací o aktuálním dění, akcích k OP VK zájemcům (dle databáze registrovaných na webu ) 0 Průběžně O 41, O 46, O 42, K2 11

12 Webové stránky (a dále nebo ) aktualizace webové stránky Aktualizace dalších webových portálů Průběžně O 41 Vytvoření a realizace interaktivního informačního portálu pro zajištění efektivního řízení a monitoringu OP VK a zajištění efektivní komunikace IS OP VK s potenciálními žadateli a příjemci I.-II. Q O 46, O 41, O 46, ZS IP 3.2 Podpora úspěšné realizace projektu (od žádosti po dosažení projektových výstupů a výsledků). Přispět k řádné realizaci projektů prostřednictvím včasné, strukturované a dostatečně kvalitní informovanosti a komunikace. Žadatelé Příjemci Experti Digitální média CD (Příručka pro žadatele a další důležité dokumenty pro žadatele) Průběžně O 41, O 46, O 42 12

13 Tištěné materiály (zejména metodiky, manuály, příručky, informační publikace) Workshopy, semináře, konference, besedy, kulaté stoly Publikace OP VK (tisk, distribuce), např. Příklady dobré praxe Publikace audit Zpravodaj MŠMT (čtvrtletník) příspěvky k OP VK Informační bulletin k OP VK aktuální informace o dění, čtvrtletník (příprava, tisk, distribuce v rámci ŘO, do Eurocenter a na ZS) Průběžně O 41, O 46, O V návaznosti na konferenci pro auditory O 41, O 46 viz IP 1 I,II,III,IV Q K2, O 41, O 46 viz IP 1 I,II,III,IV Q K2, O 41, O 46 Konference k OP VK viz 3.1 Pořádání seminářů, workshopů, (účast na veletrzích) pro potencionální příjemce na regionální úrovni IP (i celostátní) Průběžně/v návaznosti na výzvu O 46 Kulaté stoly, workshopy k tvorbě IPo Konzultace realizace IP Průběžně/v návaznosti na výzvu Průběžně/V návaznosti na výzvu O 41, O 42 O 46, O 41 13

14 Vzdělávání externí Síť kontaktních míst Webové stránky (a dále nebo ) Databázový mailing Digitální média Vzdělávání externí školení realizátorů IP Vytvoření a realizace informační sítě v rámci celé ČR pro potenciální žadatele a příjemce. Aktualizace webové stránky Aktualizace dalších webových portálů Vytvoření a realizace interaktivního informačního portálu pro zajištění efektivního řízení a monitoringu OP VK a zajištění efektivní komunikace IS OP VK s potenciálními žadateli a příjemci. Zasílání informací o aktuálním dění, akcích k OP VK zájemcům (dle databáze registrovaných na webu ) CD (Příručka pro příjemce a další důležité dokumenty pro příjemce) Průběžně/V návaznosti na výzvu O 46, O 41 viz 3.1 I,II,III,IV Q O 46, O 41 viz Průběžně O 41 0 Průběžně K2, O 41, O Průběžně O 41, O 46, O 42 14

15 Tabulka č. 2: Monitorovací ukazatele ročního plánu aktivit ŘO pro rok 2009 Nástroj informovanost a publicity Ukazatel výstupu Jednotka Spolupráce s médii Počet uspořádaných akcí (např. tiskových konferencí) - tisk Počet uveřejněných příspěvků. 1) PR články; 2) tiskové zprávy o aktuálním dění v OP VK; 3) Informace o vyhlášení výzev na úrovni vybraných aktivit oblastí podpory - články v celonárodním a regionálním tisku; 4) článek k auditu - rozhlas Počet uveřejněných příspěvků. Plánován pravidelný cyklus besed a rozhovorů v rámci mediální kampaně - televize Počet uveřejněných příspěvků Počet Tištěné a filmové materiály Počet vytvořených materiálů dle druhu. Počet výtisků. - plakáty a letáky 1) leták A5 plnobarevný k jednotlivým PO; 2) plakát A3 k jednotlivým PO; 3) leták A5 plnobarevný obecný k OP VK; 4) plakát A3 plnobarevný obecný k OP VK - Informační bulletin, newsletters, zpravodaje 1) Informační bulletin MŠMT; 2) informační bulletin OP VK - čtvrtletníky. - informační publikace Informační publikace/ brožury - k jednotlivým prioritním osám, včetně příkladů realizovaných IP - metodiky, manuály, příručky, brožury 1) Příručka pro žadatele; 2) Desatero úspěšné žádosti, popř. metodická doporučení pro žadatele (nejčastější chyby v žádosti) ; 3) Příručka pro příjemce; 4) Příklady dobré praxe, popř. metodická doporučení pro příjemce (nejčastější chyby při realizaci); 5) příručka pro auditory - informační a propagační filmy 1 tisková konference na konferenci OP VK. Ostatní dle potřeby. 4 druhy článku. 4 x článek o aktuálním dění v OP VK. Dále počet v návaznosti na výzvu. 1 x tisková zpráva v souvislosti s konferencí. 1 x článek k auditu. V návaznosti na výzvu a na aktuální dění v OP VK. (cca. 1x měsíčně). Počet 2 typy (tematicky členěné letáky k jednotlivým PO a obecný k OP VK) 1) 7 druhů ks; 2) 7 druhů ks; 3) ks; 4) 700 ks 2 druhy. Informační bulettin OP VK ks (4 x ks) 7 druhů, ks 5 druhů. 1) ks; 2) ks; 3) ks; 4) ks; 5) v návaznosti na počet auditorů 15

16 Konference a veletrhy Propagační předměty Kampaně Počet uspořádaných akcí. Počet účastníků na akcích. 1) konference OP VK; 2) konference pro auditory Sada propagačních předmětů prezentujících vizuální identitu OP VK (tašky, propisky, šanony, desky, kalendáře, diáře 2010; reprezentační předměty aj.), vlajky (konferenčí a stolní) Počet kampaní (dle druhu). Počet uveřejněných/odvysílaných produktů. 2 konference. 1) cca. 300 účastníků Počet dle druhu. Počet dle druhu nespecifikován - v návaznosti na výzvu a aktuální dění. 1 kampaň ke konferenci OP VK. - televizní spoty Počet odvysílaných produktů Počet - rozhlasové spoty V návaznosti na výzvu a na aktuální dění v OP VK. Plánován pravidelný cyklus besed a rozhovorů v rámci mediální kampaně (cca. 1x měsíčně). - billboardy Počet uveřejněných produktů Počet cca. 1 x měsíčně - internet webové stránky (další články zveřejňovány také na na a - novinové články 1) PR články; 2) tiskové zprávy o aktuálním dění v OP VK; 3) Informace o vyhlášení výzev na úrovni vybraných aktivit oblastí podpory - články v celonárodním a regionálním tisku; 4) článek k auditu 1 druh (+ 2 druhy) 4 druhy. 4 x článek o aktuálním dění v OP VK. 1 x tisková zpráva v souvislosti s konferencí. 1 x článek k auditu. Ostatní dle výzvy a potřeby. - v prostředcích hromadné dopravy Počet uveřejněných produktů Počet Webové stránky ( OP VK) Počet článků a příspěvků Počet v návaznosti na výzvu a aktuální dění - průběžně. Informační webové portály (zejména a Počet článků a příspěvků Počet v návaznosti na výzvu a aktuální dění - průběžně. Síť kontaktních míst Počet využitých kontaktních míst 14 kontaktních míst - Hl. město Praha (MŠMT) a 13 krajů 16

17 Výroční a závěrečné zprávy Digitální média (informační a propagační materiály na CD - ROM, DVD, video) Vzdělávání interní (včetně TNA) Vzdělávání externí (včetně TNA) Počet vytvořených zpráv. 1) Zprávy pro monitorování realizace OP VK (výroční, pololetní pro MV OP VK); 2) Evaluace KoP. Počet vytvořených produktů (dle druhu) 1) CD - důležité dokumenty pro žadatele; 2) CD - důležité dokumenty pro příjemce. Počet nosičů Počet vytvořených vzdělávacích programů Počet účastníků vzdělávacích programů Počet vytvořených vzdělávacích programů. 1) Školení zaměstnanců Eurocenter; 2) Školení hodnotitelů; 3) Školení tvůrců IP; 4) Školení realizátorů IP. Dle druhu cca. 2. Počet 2 druhy. 1) ks; 2) ks. Počet dle analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců (právě probíhá). Počet dle zájmu a kapacity kurzů. Dle druhu cca. 4. Počet školení v návaznosti na výzvu a dle potřeb. Soutěže Počet účastníků vzdělávacích programů Počet vyhlášených soutěží Počet v návaznosti na výzvu a kapacitu kurzů. Počet účastníků soutěží Počet Jednání pracovních skupin Počet uskutečněných jednání Počet dle potřeby. Workshopy, semináře, besedy, kulaté stoly Počet uspořádaných akcí. 1) konference k OP VK; 2) workshopy a semináře k horizontálním tématům; 3) semináře pro potencionální žadatele; 4) semináře k tvorbě IP; 5) semináře k realizaci IP; 6) kulaté stoly a besedy k IPn. Dle druhu cca. 6. Počet dle výzev a dle podaných projektů IPn. Databázový mailing Počet účastníků na akcích Počet vytvořených produktů. 1) databázový mailing interní - IS OP VK; 2) databázový mailing externí. Počet rozeslání Počet Počet v návaznosti na výzvu a kapacitu kurzů. Konference pro cca. 300 účastníků. 2 druhy Počet 17

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Roční komunikační plán IROP 2016

Roční komunikační plán IROP 2016 Roční komunikační plán IROP 2016 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G KOMUNIKAČNÍ PLÁN pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM : G Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 25.4.2008 1 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE...6 2 OBSAH A STRATEGIE KoP

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PUBLICITA

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PUBLICITA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PUBLICITA I.VIZUÁLNÍ IDENTITA A ZAJIŠŤOVÁNÍ PUBLICITY Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z

Více

Rozpočet grantových projektů

Rozpočet grantových projektů Rozpočet grantových projektů MPSV Praha, září 2005 Rozpočet projektu v Žádosti o finanční podporu 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Místní kancelář/náklady projektu 5. Nákup služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Roční komunikační plán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 pro rok 2015

Roční komunikační plán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 pro rok 2015 Roční komunikační plán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 pro rok 2015 Verze 02: květen 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Manažerské shrnutí... 5 3. Vstupní analýza... 8 4. Cíle komunikace pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit 19. dubna 2013 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF

Více

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 01. 07. 2009 Obsah Seznam použitých zkratek...3 1. Úvod...4 2. Metodická východiska...5 2.1. Metodický rámec... 5 2.2. Legislativní rámec... 6 3. Publicita...7 3.1. Zveřejňování informací...

Více

PUBLICITA V KOSTCE. Globální granty Libereckého kraje jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PUBLICITA V KOSTCE. Globální granty Libereckého kraje jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PUBLICITA V KOSTCE Globální granty Libereckého kraje jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Hlavní zásady správného dodržování pravidel publicity OP VK

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Obecná pravidla Pravidla pro konkrétní propagační prostředky Pravidla pro používání loga Jednotný programový dokument Praha cíl 2 Značka Plná varianta značky Plná varianta značky en Písmo Trebuchet MS

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen jasně informovat

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Zabezpečení dodávky komunikačních a propagačních aktivit pro zprostředkující subjekt

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Zabezpečení dodávky komunikačních a propagačních aktivit pro zprostředkující subjekt ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Zabezpečení dodávky komunikačních a propagačních aktivit pro zprostředkující subjekt zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č.

Více

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR IV. Příloha 1 Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta 2007 2013 pro úroveň řízení NSRR Srpen 2007 1/54 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE... 5 2 OBSAH A STRATEGIE KOP OP

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 3. prosince 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY www. o

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 23 730 /2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Rozpis klíčových aktivit projektu Diverzita pro OZP OP LZZ, číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Rozpis klíčových aktivit projektu Diverzita pro OZP OP LZZ, číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Rozpis klíčových aktivit projektu Diverzita pro OZP OP LZZ, číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Klíčová aktivita KA1 Vymezení problematiky zaměstnatelnosti OZP Report v rozsahu cca 20 stran textu A4

Více

Vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Moldavsku. 7 prosince 2015

Vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Moldavsku. 7 prosince 2015 Vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Moldavsku 7 prosince 2015 1 2,7 mil EUR 4 roky 1+2 partneři 37.000 obyvatel (cílová skupina) 4 projekty 2 Kontext sektorové evaluace

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11)

Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11) III. Jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11) OBSAH: I. Úvod... 2 II. Prvky systému informování

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Věcná část dokumentace k veřejné zakázce Komunikační kampaň v rámci projektu Úprava informačního systému ODok

Věcná část dokumentace k veřejné zakázce Komunikační kampaň v rámci projektu Úprava informačního systému ODok Věcná část dokumentace k veřejné zakázce Komunikační kampaň v rámci projektu Úprava informačního systému ODok 1 Cíl a účel Cílem realizace komunikační kampaně (dále též jen Projekt ) je vytvoření pozitivního

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Opatření/nástroje komunikace a propagace Návrh ročního komunikačního plánu OPŽP pro rok 2008 Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Rozpoče t cca (Kč) Zdroj dat On-line komunikace

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK Strana 1 z 11 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-IP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Typ plátce

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008 Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008-1 - OBSAH 1. ÚVOD, CÍLE...3 2. CÍLOVÉ SKUPINY...4 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...4 4. ROZPOČET A HARMONOGRAM...5 4.1 ROZPOČET...5 4.2 HARMONOGRAM...6

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn v příručce pro žadatele

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE..

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.. ii. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální

Více

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu Září 2014 Oddělení dotací včelařských opatření a propagace propagace_eu@szif.cz Obsah 1. Základní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 6741/2015 ČR Ministerstvo školství, a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o parametrech výzvy pro individuální projekty systémové

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Obecná pravidla publicity projektu Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu od 1. 1. 2007 samostatné

Více

Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta

Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta Komunikační plán operačního programu Technická pomoc Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta 2007 2013 Zpracoval Odbor řídicího orgánu operačního programu Technická pomoc MMR 1/28

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ Programu švýcarsko-české spolupráce ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY PO PODPIS DOHODY O PROJEKTU SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc. na programové období

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc. na programové období Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na programové období 2007 2013 Aktualizace prosinec 2011 Verze 1.1 1/29 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE... 5 2 OBSAH A STRATEGIE KOP

Více

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti z pohledu Brna. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 26. listopadu 2014

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti z pohledu Brna. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 26. listopadu 2014 Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti z pohledu Brna Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 26. listopadu 2014 BMO v rámci Jihomoravského kraje Historie vývoje spolupráce v BMO 90. léta

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH ROČNÍK XXV listopad 2015 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf OBSAH SMĚRNICE A DODATKY Směrnice MŽP č. 4/2015..1 Dodatek č. 5 ke Směrnici MŽP

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

oblast podpory: 4.2 Podpora absorpční kapacity vyhlášení výzvy: 5. 12. 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva

oblast podpory: 4.2 Podpora absorpční kapacity vyhlášení výzvy: 5. 12. 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva oblast podpory: 4.2 Podpora absorpční kapacity vyhlášení výzvy: 5. 12. 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl Zvyšování absorpční kapacity regionu i ŘO a zajištění úspěšného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Inovace a realizace studijního oboru Mechatronika

Inovace a realizace studijního oboru Mechatronika Inovace a realizace studijního oboru Mechatronika v kontextu požadavků průmyslu Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0110 Operační program Rozvoj lidských zdrojů č. opatření 3.3.2 3 Seminář MŠMT, Brno 9-10.4.2008

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S Místní akční skupina ORLICKO 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Obsah: 1. Aktivity v roce 2008 3 2. Hospodaření MAS ORLICKO v roce 2008 8 Zpracoval:

Více

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA listopad 2011 Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Zhotovitel:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Metodika monitoringu a evaluace

Metodika monitoringu a evaluace Metodika monitoringu a evaluace Monitoring a evaluace jihozápadní části Jižních Čech Vytvořeno v rámci projektu spolupráce reg.č.:15/022/4210a/231/000023 Spolupracující MAS: MAS Šumavsko, z.s. MAS Rozkvět,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha hrazený

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky malého rozsahu: Předmět zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název: Služba Model CAF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Postup pro vyplnění Monitorovacího Benefitu

Postup pro vyplnění Monitorovacího Benefitu Postup pro vyplnění Monitorovacího Benefitu (část Monitorovací zprávy o realizaci projektu OP RLZ) Zpracovalo: Oddělení pomoci z ESF Dne: 1.6. 2006 Postup pro vyplnění Monitorovacího Benefitu (část Monitorovací

Více