Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu"

Transkript

1 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké zprávy Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu Med jako marker kvality životního prostøedí Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Vìdci z Národní university v Singapúru zažádali o ochranu svých patentù v USA, které se týkaly výsledkù výzkumu využití extraktù z krabích krunýøù pøi hojení ran nebo jako náhražek kostí. Výzkumem úèinku chitinu, látky extrahované z krunýøù krabù a garnátù, se po dobu 12 let zabýval kolektiv profesora Eugena Khora. Využití chitinového gelu pro ošetøení ran je pøedmìtem jednoho z patentù. Ètyøi patenty se týkají využití smìsi chitinu a hydroxyapatitu, kterou lze doèasnì nahradit poranìné nebo defektní kosti. Uvedení pøípravkù na trh se oèekává až za nìkolik let. (mch) Bylo zjištìno, že extrakt z naklíèených semen, napø. vojtìšky, øedkvièky, pšenice, sóji má vliv na respiraci bunìk pokožky. Stanovil se obsah volných a celkových aminokyselin v extraktu, pøièemž 37,52 % z volných aminokyselin pøedstavovala kyselina aspartová, 48,07 % z celkových aminokyselin získaných kyselou hydrolýzou tvoøila kyselina glutamová. Extrakt obsahoval více než 6,5 % volného serinu, glutamové kyseliny a alaninu a více než 4,5 % z celkových aminokyselin tvoøil arginin, serin, aspartová kyselina a treonin. Výsledky pokusù ukazují, že zvýšení respiraèní aktivity pokožky pøímo závisí na koncentraci extraktu. Aktivita se projevuje již pøi nízkých koncentracích extraktu. Naklíèená semena tak pøedstavují zdroj nových aktivních pøísad pro kosmetické výrobky. International Journal of Cosmetic Science, 23,, 2001, è. 4, s (kv) Med má kromì výživových úèinkù i úèinky hojivé a profylaktické. Je to dáno jeho chemickým složením. Aby se mohl med používat k léèebným úèelùm, musí obsahovat pouze malé množství kontaminantù pocházejících ze životního prostøedí, napø. tìžkých kovù. Zjistilo se, že med pocházející z lokalit v blízkosti velkých mìst obsahuje tìžké kovy. Více tìžkých kovù se prokázalo v tmavých typech medu. Na základì studií provedených v Itálii a Polsku lze konstatovat, že med je markerem životního prostøedí. Byly v nìm zjištìny vysoké koncentrace zinku, kadmia a olova. Mezi obsahem kadmia v medu a v jiných biologických markerech, napø. kvìtech Trifolium platense, byl zjištìn lineární vztah. Obsah tìžkých kovù v medu by tak mohl sloužit ke stanovení pøítomnosti kontaminantù v životním prostøedí. 1, 2001, è. 3, s (kv) Food Chemistry, 74,, 2001, è. 3, s (kv)

2 Monitoring cizorodých látek v potravinách v ÈR Krátké zprávy Názor spotøebitelù na geneticky manipulované potraviny V USA se zamìøují na potravinové alergeny Sladidlu tagatóza udìlen statut GRAS Odbor potravináøské výroby Ministerstva zemìdìlství ÈR vystavuje na své webové stránce (www.mze.cz) zprávu Informace o sledování cizorodých látek v potravních øetìzcích resortu zemìdìlství. Jsou zde obsaženy výsledky monitoringu provádìného v r pøíslušnými kontrolními orgány, a to pro oblast: 1. potravin a surovin urèených k výrobì potravin, 2. agrárních ekosystémù, 3. vodních ekosystémù, 4. lesních ekosystémù. Uvedená zpráva není k dispozici v tištìné podobì a bude vystavována na stránkách ministerstva nejpozdìji do konce r (kv) Podle ankety provedené v USA (Pew Charitable Trust) toho Amerièané vìdí málo o potravináøských pøísadách, které jsou geneticky manipulovány, pøesto však chtìjí být informováni o každé potravinì, která takovou pøísadu obsahuje. Anketa, které se zúèastnilo spotøebitelù, ukázala, že ca 46 % dotázaných nevìdìlo, co èiní potraviny geneticky modifikovanými (GM-potraviny). Zbývající mìli pøedstavu o GM-potravinách, pøièemž 29 % se domnívalo, že jsou bezpeèné, zatímco 25 % je považovalo za nebezpeèné. Food Engineering, 2001, è. 5, s. 20 (kv) FDA provedla studii zamìøenou na pøítomnost alergenù z burských oøíškù a vajec v mražených krémech, peèivu a cukrovinkách. Testovala výrobky 85 náhodnì vybraných firem v Minnesotì a Wiskonsinu, pøièemž u 25 % výrobkù byly zjištìny alergeny, které nebyly deklarovány na obalu. Na základì tohoto zjištìní proto Národní asociace výrobcù potravin v USA (NFPA) ve spolupráci s FDA, USDA a Food Allergy and Anaphylaxis Network vypracovaly Code of Practice (Zásady pro praxi), podle kterých se mají èlenové NFPA øídit tak, aby zdravotní riziko z alergenù, kterému jsou spotøebitelé vystavováni, bylo minimální. Zásady se týkají znaèení alergenù, zamezování køížové kontaminaci, vzdìlávání zamìstnancù aj. Poznámka: K problematice potravinových alergenù vydalo ÚZPI v r publikaci Alergie z potravin. Food Engineering, 2001, è. 5, s. 15 (kv) Výrobce sladidla Arla Foods (Dánsko) a distributor Spherix (USA) oznámili, že panel expertù uznal nízkoenergetické sladidlo tagatózu za obecnì uznané jako bezpeèné (GRAS) a tím je povolen jeho prodej v USA. Arla Foods nyní zamìøí své úsilí na jeho schválení v Evropì, Asii a Austrálii. Tagatóza se vyrábí ze syrovátky, je to látka odvozená od laktózy, je bez kariogenních úèinkù, vhodná pro diabetiky, má prebiotické vlastnosti a je užiteèná i jako objemová složka potravin. Prepared Foods, 170,, 2001, è. 5, s. 108 (sk) Školní mléko v Nìmecku V nejlidnatìjší spolkové zemi Nordrhein-Westfalen (NRW) bylo bìhem prvních pìti mìsícù r dodáno kolem 9,9 mil. kg mléèných výrobkù do škol a mateøských škol. Tím se spotøeba mléka ve školách snížila proti pøedchozímu roku o 6,6 % pøes nárùst poètu školákù. I pøitom je však NRW s prùmìrnou spotøebou 10,2 kg na školáka stále nad prùmìrnou spotøebou 2

3 v celém Nìmecku (6,7 kg). Zdùvodòuje se to snižujícím se poètem žákù základních škol, konkurencí osvìžujících nápojù a v neposlední øadì i potlaèováním sociálního mléka. Cílem má být optimalizace systému školního mléka, k èemuž má být i nadále vedena kampaò, s níž se zaèalo v r Dtsch. Milchwirtschaf tschaft, t, 52,, 2001, è. 14, s. 602 (sk) Výhody a nevýhody vegetariánské stravy O výhodách a nevýhodách vegetariánské formy stravování se již dlouho diskutuje, pøièemž je tøeba mít na pamìti, že vegetariánství není pouhá forma stravování, nýbrž také zpùsob života. Výživa Vegetariáni se chovají uvìdomìle, pokud jde o zdraví a mají lepší znalosti o výživì než bìžná populace. Vegetariáni se zøíkají alkoholu a kouøení a jsou fyzicky aktivní. Za tøi hlavní formy vegetariánské stravy se považují: 1. pøísnì vegetariánská strava vegani (odmítají maso, ryby, vejce, mléko a výrobky z tìchto surovin, stejnì jako spotøební zboží živoèišného pùvodu, napø. kùži, kožešiny aj.), konzumenti syrové stravy (analogické veganùm, vyhýbají se navíc tepelnì upraveným pokrmùm), fruktani (pøísná forma konzumentù syrové stravy, konzumují výhradnì ovoce), 2. vegetariánská strava ovo-lakto-vegetariáni (zøíkají se masa a ryb), lakto-vegetariáni (zøíkají se masa, ryb a vajec), 3. pøevážnì vegetariánská strava ovo-lakto-vegetariáni, kteøí konzumují rovnìž ryby, popø. drùbež (zøíkají se èerveného masa, popø. masa ze savcù, èásteènì akceptují drùbež), èásteèní a polovièní vegetariáni (vyhýbají se vìtšímu množství živoèišných potravin), pudinkoví vegetariáni (vyhýbají se masu a rybám jako jednotlivým produktùm, akceptují ale zpracované hotové výrobky s podílem živoèišných pøísad). V r byla v Nordhausenu založena v Nìmecku první spoleènost pro pøírodní zpùsob života a v r ve Stuttgartu byla založena vegetariánská spoleènost. Poèátkem 20. století se vegetariánství dostávalo stále vìtší pozornosti. Aèkoliv jen málo lidí vìøilo, že výhradní konzumace potravin rostlinného pùvodu pøedstavuje dostateènì zdravou výživu, všeobecnì se akceptovalo, že pro udržení zdraví je nutný vysoký podíl rostlinných potravin. Jak rostly znalosti o úèincích vitaminù a balastních látek (vlákniny), rostl také význam ovoce a zeleniny pro zdraví. Poèet publikovaných vìdeckých èlánkù o vegetariánství ve svìtì se bìhem posledních let znaènì zvýšil. Koncem 60. let jich bylo maximálnì deset za rok, poèátkem 90. let již více než sedmdesát. V Nìmecku se za posledních deset let zvýšil také poèet vegetariánù z ca 1 na 3,6 %. Uvádí se, že na svìtì existuje témìø 1 miliarda vegetariánù. Vzhledem k negativním dopadùm z konzumace masa v poslední dobì, mùže se odmítnutí masa interpretovat jako omezení rizika a nemusí nutnì znamenat pøechod na nový životní styl. V souèasné dobì existuje nìkolik dùvodù pro praktikování vegetariánských forem stravování. Je to jednoduché odmítnutí masa z urèitých morálních a zdravotních hledisek až po ekologické cítìní (vèetnì ochrany zvíøat a životního prostøedí), politické a náboženské dùvody stejnì jako oèekávané zvýšení vlastní výkonnosti. 3

4 Na základì prùzkumu odborné literatury ve svìtì za posledních deset let byly vytypovány hlavní výhody a nevýhody vegetariánské stravy oproti stravì smíšené. Jejich struèné shrnutí je uvedeno v tabulce. Výživa Hlavní výhody a nevýhody vegetariánské stravy Výhody Vyšší pøíjem antioxidaèních vitaminù (vitaminu C, vitaminu E, β-karotenu) Nevýhody Zvýšená tvorba plynù ve støevech Nižší výskyt obezity (nižší index tìlesné hmotnosti, BMI) Podstatnì nižší pøíjem energie, bílkovin, vápníku, sodíku, železa, zinku*, jódu, mìdi, selenu, vitaminu B 2, niacinu, vitaminu D a vitaminu B 12 Nižší riziko degenerativních Nedostatek vápníku/vitaminu D: onemocnìní køivice, osteoporóza; nutná suple mentace Zmírnìní revmatické artritidy Snížení koncentrace celkového a LDL-cholesterolu v krvi, pøíznivìjší pomìr LDL/HDL Nižší peroxidace lipidù Nižší hladiny homocysteinu v plazmì* Nižší riziko koronárního onemocnìní Nižší výskyt rakoviny Nedostatek jódu pøi vylouèení mléka Nedostatek selenu Nedostatek zinku a železa (z dùvodu nízké biologické využitelnosti): anémie; nutná suplementace vitaminu C (2 x 500 mg/den) Nedostatek vitaminu B 12 : atrofie mozku, neurologická poškození Ménì imunoaktivních bunìk, nižší imunita Vyšší opotøebení zubù, deformace zubù Pøíliš nízký BMI: amenorea (nedo stavuje se menstruace), poruchy reprodukce Nízká schopnost tìlesné zátìže Zvýšené hladiny homocysteinu (nut né suplementy vitaminu B 12 ), zvýše ný poèet krevních destièek Pøedèasné porodní bolesti, pøedèas ný porod, nízká porodní hmotnost Zmìna pohlavních hormonù: poruchy cyklu Nedostatek arachidonové kyseliny: nízká porodní hmotnost, snížený rùst mozku, snížená schopnost uèit se, porušené vizuální funkce *) nálezy nejsou jednoznaèné Výhody vegetariánské stravy Zdravotní výhody vegetariánské stravy a stravy na rostlinném základu lze vidìt zejména ve snížení rizika chronicko-degenerativních onemocnìní. Ojedinìle se nacházejí také odkazy na zmírnìní specifických onemocnìní, jako je napø. revmatická artritida. Podpora zdraví se má, v souvislost se zdravým zpùsobem života, vìtšinou zakládat na zvýšené konzumaci nenasycených mastných kyselin, minerálních látek (mimo jiné hoøèíku, mìdi a manganu), vlákniny, komplexních sacharidù, antioxidaèních vitaminù, 4

5 Výživa flavonoidù, kyseliny listové a fytoestrogenù. Vegetariánská strava obvykle obsahuje více antioxidaèních vitaminù (vitaminu C, vitaminu E, β-karotenu) než bìžná smíšená strava. Pomocí dietetických opatøení se vedle snížení výskytu obezity a vysokého krevního tlaku dosahuje vìtšinou také pozitivních úèinkù na krevní lipidy (napø. snížení koncentrace celkového a LDL-cholesterolu) a jejich oxidaèní produkty. To se projevuje u dlouhodobých vegetariánù, napø. pøíznivìjší hodnoty prooxidaèních-antioxidaèních parametrù (vyšší pomìr koncentrace vitaminu C, β-karotenu, vitaminu E v plazmì/cholesterol, který naznaèuje ochranu pøed LDL-cholesterolem, pomìr vitamin E/triacylglyceroly upozoròuje na ochranu PUFA pøed peroxidací). Vesmìs se z toho usuzuje na snížené riziko peroxidace lipidù u vegetariánù. Kromì toho u dlouhodobých vegetariánù byly zjištìny nižší hladiny homocysteinu v plazmì než u omnivorù (všežravcù). To však nemusí být specifické, nebo v jiných studiích byla pozorována u veganù, nezávisle na konzumaci methioninu, vyšší hladina homocysteinu a zèásti zvýšený poèet krevních destièek, než u omnivorù. Studie s a více dobrovolníky, kteøí konzumovali vegetariánskou stravu chudou na tuky, zjistily její pøíznivý vliv na krevní lipidy (nízké hodnoty triacylglycerolù, celkového a LDL-cholesterolu) a dále, že antioxidaèní ochranný systém snižuje rùzné rizikové faktory koronárního onemocnìní. Ve srovnání s omnivory byla ve studiích doložena nižší èetnost onemocnìní srdce u vegetariánù. Vyšší podíl vláknin a nižší obsah bílkovin ve stravì vegetariánù ukazují, že je vegetariánská strava spojena se zøídkavìjším výskytem rakoviny tlustého støeva než strava omnivorù. Souèasné snížení èetnosti výskytu jiných druhù rakoviny (napø. plic a prsu) by mohlo spíše souviset se zpùsobem života vegetariánù (vylouèení nikotinu, alkoholu, zachování klidu). Èasto uvádìné zvýšení imunity u vegetariánù je tøeba spíše zpochybnit, protože u veganù bylo nalezeno dokonce ménì imunoaktivních bunìk než u omnivorù. Z epidemiologických studií vyplynulo, že u omnivorù s vysokou konzumací masa dochází ostatnì k èastému výskytu rakovinných onemocnìní. Jako další argument se v literatuøe uvádí, že aminokyseliny v rostlinných proteinech podporují sekreci glukagonu a tím se mùže snížit riziko rakoviny, obezity a koronárního onemocnìní srdce. Dále se uvádí, že snížený pøíjem tuku a zvýšený pøíjem vlákniny vede k poklesu koncentrace estrogenu v séru, a tak mùže docházet ke snížení rizika rakoviny prsu. Také fytoestrogeny by mohly inhibovat rùst nádorových bunìk. Nevýhody vegetariánské stravy V rùzných studiích se zdùrazòovalo, že vegetariánské formy stravování nejsou, kromì zvýšené tvorby plynu ve støevech, spojeny s nevýhodami pro zdraví. Pøesto jsou zøejmá v èetných studiích zdravotní rizika, zvláštì u vegetariánsky stravovaných dìtí a u veganù. U veganù a èásteènì i u vegetariánù je tak èasto podstatnì nižší pøíjem energie, bílkovin, vápníku, sodíku, železa, zinku, jódu, mìdi, selenu, riboflavinu, niacinu, vitaminu D a vitaminu B 12 než u omnivorù. Pouze v jedné studii se zdùrazòovalo, že vegetariáni netrpí nedostatkem zinku. Vápník Zatímco u vegetariánù s konzumací mléka a pobytem na vzduchu témìø nevzniká žádné riziko narušené osifikace (pøemìna v kostní tkáò), jsou formy stravování bez mléka zpravidla defi- 5

6 citní na vápník, pokud se vápník nedodává jako výživový doplnìk. Pokrýt potøebu vápníku bez mléka nebo suplementù je témìø nemožné. Kvùli nedostatku vápníku a vitaminu D jsou také dìti stravované jako vegani bez vhodné suplementace rachitické. Výživa Jód a selen Pokud se nekonzumuje kravské mléko, zvyšuje se riziko nedostatku jódu. Studie ukazují, že status selenu, vyjádøený napø. jako koncentrace selenu a aktivita glutathionperoxidázy v plazmì a erytrocytech, je u vegetariánù výraznì horší než u nevegetariánù. Železo a zinek Pøíjem železa je u vegetariánù sice èasto vyšší než u nevegetariánù, avšak kvùli nízké biologické využitelnosti nehemového železa a zinku (využitelnosti brání rostlinné vlákniny, fytáty, š avelany, tøísloviny, fosfáty) je dùsledkem vegetariánské stravy vìtšinou nižší status železa i zinku. Vzniká pøedevším riziko nedostatku železa. U vegetariánù jsou oproti omnivorùm podstatnì sníženy i jiné hematologické parametry (napø. hemoglobin, hematokrit, leukocyty, neurofily, sérový ferritin a sérový vitamin B 12 ). V jedné tchajwanské studii vznikl u 34 vegetariánù ze 179 (19 %) nedostatek železa. Uvedený nedostatek železa lze sice prostøednictvím vitaminu C snížit, avšak vyšší obsah vitaminu C ve vegetariánské stravì oproti stravì omnivorù k tomu nestaèí. Pro úèinné zlepšení hematologických parametrù je proto zapotøebí suplementace askorbové kyseliny (napø. 2 x 500 mg za den). Vitamin B 12 Protože se vitamin B 12 vyskytuje v malém množství pouze v živoèišných potravinách, provádìly se èetné studie zamìøené na rizika nedostatku vitaminu B 12. Aèkoliv se z dùvodu schopnosti akumulace a vysoké reutilizace vitaminu B 12 u dospìlých stanovuje jeho nedostatek v okamžiku, kdy je již pozdì, vzniká riziko vážného onemocnìní z nedostateku pøedevším u dlouhodobých veganù a zvláštì u jejich dìtí. Navíc pøíjem preparátù obsahujících železo a mìï snižuje absorpci vitaminu B 12 Protože je vitamin B 12 kofaktor pøemìny homocysteinu na methionin, mùže nedostatek u dospìlých vést také ke zvýšeným hladinám homocysteinu v séru a moèi. Jestliže žena-vegan, která nebere žádné zvláštní doplòky vitaminu B 12 (suplementy, speciální fermentované výrobky aj.) kojí, vzniká vysoké riziko, že u dítìte dojde po 6 15 mìsících k vážné atrofii mozku s tøesem a nevratnými neurologickými poškozeními. Dítì stravované jako vegan trpí dále makrocytární megaloblastickou anémií. Tato nejtìžší forma nedostatku vitaminu byla v posledních letech pozorována v rostoucím poètu pøípadù. Také u dospìlých dlouhodobých veganù byla patrná neurologická poškození. Ve zmínìné tchajwanské studii byl u 27 veganù ze 68 stanoven nedostatek vitaminu B 12, v jiných studiích byla zjištìna minimálnì snížená hladina vitaminu B 12 Jen málo autorù považuje riziko nedostatku vitaminu B 12 za relativnì malé. Vitamin D U veganù, popø. vegetariánù mùže být rovnìž nedostatek jiných vitaminù pøíèinou onemocnìní. V jižním Londýnì pøedstavovala vegetariánská strava u pøistìhovaných Asiatù nezávislý rizikový faktor tuberkulózy. U lakto-vegetariánù tam bylo 8,5krát vyšší riziko než u tìch, kteøí dennì konzumovali maso nebo ryby. Jednou z možných pøíèin je nedostatek vitaminu D, který se dává 6

7 Výživa do souvislosti se snížením imunity. Mezi tìmi, kteøí díky vegetariánské stravì mìli sníženou imunitu, došlo u Asiatù indického subkontinentu ke zvýšené reaktivitì Mycobacterium tuberculosis. Riziko nedostateèného zásobování vitaminem D vzniká pøitom pøedevším v zimì a pøi nedostateèném pøíjmu mléka. Dokonce i v oblastech s vysokým sluneèním svitem (USA, Indie, Turecko, Egypt) byla u kojených dìtí a malých dìtí matekveganek zjištìna køivice. Pøi vysokém pøíjmu vlákniny a konzumaci vysokovymletých cereálií se doba, za kterou se sníží zásoba vitaminu 25(OH)D 3 na polovinu, zkrátí na tøetinu. V souvislosti s nedostatkem vitaminu D bylo také u postmenopauzálních žen, dlouhodobých vegetariánek, zjištìno v jižním Tchaj-wanu vysoké riziko osteoporózy. Nedostatek jednotlivých vitaminù a minerálních látek mùže vést ve spojení s vysokým obsahem vlákniny potravy vedle narušené osifikace k anomáliím v oblasti ústní dutiny. U dospìlých indických vegetariánek se obvykle objevuje významnì vyšší opotøebení zubù než u nevegetariánek. Vegetariáni kromì toho vykazují významnì vyšší výskyt deformace zubù. Kyselina arachidonová Nedostatek arachidonové kyseliny, který se popisuje u veganù jako dùsledek nedostateèné syntézy z linolové kyseliny, je rovnìž spojen s riziky. U kojících matek pøi nedostatku arachidonové kyseliny se tvoøí mléèný tuk se sníženým obsahem arachidonové kyseliny. Prenatální nedostatek kyseliny arachidonové vede k nízké porodní váze dítìte a prenatální i neonatální nedostatek ke sníženému rùstu mozku dítìte, zvláštì pak pøi nízké porodní váze. Pozdìji se tento nedostatek mùže projevit ve snížené schopnosti se uèit a v omezení vizuálních funkcí. První mentruace, tìhotenství a tvorba mléka Riziko nedostatku živin (napø. vitaminu B 12 ) jako dùsledku vegetariánské stravy je zvláštì významné u dìtí a mladých žen, tìhotných a kojících. U vegetariánek se mohou z dùvodu pøíliš nízké tìlesné hmotnosti vyskytovat poruchy menstruace. Dívky, které se stravují vegetariánsky a mají pøíliš nízký pøíjem energie, jsou náchylné k amenorei (nedostavení se menstruace). Podle jedné ankety se zmìnila pøechodem na syrovou stravu u 70 % žen pravidelná menstruace, u 23 % se trvale nedostavovala. Riziko amenorei bylo v pøípadì konzumace výhradnì syrové stravy sedmkrát vyšší než u mírnìjší formy (75% podíl syrového materiálu). Ve více studiích byl u vegetariánek dokládán nižší BMI (index tìlesné hmotnosti). Nízká tìlesná hmotnost je pøitom vìtšinou výsledkem sice energeticky chudé, ale jinak vyvážené rostlinné stravy a jen v málo pøípadech je vyjádøením poruch stravování. Pøi pøísné vegetariánské stravì mohou být vyskytující se poruchy cyklu také zapøíèinìny zmìnìným obsahem hormonù. V jedné studii, do které se zapojilo 640 premenopauzálních žen, zpùsobil nízký BMI vegetariánek a veganek oproti omnivorùm zmìny koncentrace glubulinu vázajícího se na pohlavní hormon a postmenopauzální estradiol. Pøi vegetariánské stravì bez mléèných výrobkù by mìly tìhotné nebo kojící ženy klást zvláštní dùraz na pøíjem železa, vápníku, vitaminu B 12 a vitaminu D. Vegetariánky sice nemají žádné zvýšené tìhotenské komplikace, kterých je tøeba se obávat, existuje však spojení mezi vegetariánskou stravou a malou porodní hmotností a pøedèasnými porodními bolestmi. Nedostatek železa u mladých maminek (v jedné studii mìlo 9,5 % vyšetøovaných vegetariánek nedostatek železa a 2,2 % anémii z nedostateku železa) 7

8 Výživa Potøeba živin ve výživì sportovcù Význam stravy pro sportovní výkony nespoèívá jen dodávkách energie, ale záleží i na øadì pøijímaných živin. zvyšuje riziko nedostatku železa u jejich dìtí. Nedostatek železa v prvních mìsících tìhotenství vede èasto k pøedèasným porodùm. Podle nejnovìjších studiích se ukazuje, že mladí lidé v pubertì a mladí dospìlí, kteøí se stravují vegetariánsky, jsou v dùsledku nedostatku energie a živin schopni menšího tìlesného zatížení než ti, kteøí se vegetariánsky nestravují. Ernährungs-Umschau, 48,, 2001, è. 3, s (kv) Je nutno také rozlišovat, zda jde o pøíjem stravy pøi výkonu nebo v pøípravné èi regeneraèní fázi. Výživa osob sportujících rekreaènì, které nedosahují nejvyšších hranic svých fyzických možností, je dostaèující z vyvážené pestré stravy, pøíjem doplòkù je potøebný jen ve výjimeèných pøípadech. U výkonnostních sportovcù je náhled na výživu trochu jiný. Vedle pøísunu energie, který je rozdílný podle druhu sportu, jsou ponìkud rozdílné i výživové požadavky na jednotlivé druhy sportu a také se musí brát ohled na sezónní rozdíly v tréninkové intenzitì a pøi závodech. V rùzných studiích porovnávajících výživová doporuèení se skuteèným pøíjmem živin a zjiš ujících fyzický stav organismu jsou èasto zjiš ovány nedostatky v zásobování mikroživinami. Èasto se vyskytuje chronický nedostatek železa, který vede až k anemii (snížení poètu erytrocytù) nebo vynechávání menstruace. Nezøídka dochází k tomu, že sportovkynì, pro jejichž výkony je zapotøebí nízká tìlesná hmotnost, pøijímají energeticky nedostaèující stravu (1 500 kcal/den i ménì, tj kj/den). Protože mezi pøíjmem energie a pøíjmem mikroživin je úzká souvislost, je nedostateèný i pøívod mikroživin. Platí to pøedevším pro zinek, fluorid, selen, vitamin D a kyselinu listovou. Sacharidy jako dodavatelé energie Energie pro fyzickou aktivitu by mìla pocházet ze sacharidù. Sacharidické zásoby organismu (glykogen) by mìly být doplnìny pøed tréninkem èi závodem, zatímco bìhem zatížení by mìla být pøijímána jen nepatrná množství nízkomolekulárních cukrù. Optimální by byl pøíjem % celkové energie ze sacharidù. Toto doporuèení sice plní jen málo sportovcù, ale pøesto je u sportovcù obecnì pomìrný pøíjem energie ze sacharidù znaènì vyšší než u sportovnì neaktivního obyvatelstva. Ke zdrojùm sacharidù, které nemají ve stravì chybìt, patøí mnoho potravin pøedevším obilné výrobky, brambory, luštìniny, ovoce a zelenina. Pro dodávku energie bezprostøednì pøed nebo bìhem sportovního výkonu se hodí sušenky, tyèinky a slazené nápoje. Význam tukù Aèkoli tuky znamenají nejvìtší energetický potenciál, nejsou primárním zdrojem energie pro organismus. Jen u profesionálních sportovcù platí, že se energie z tukù využije pro zvýšení výkonnosti svaloviny pøi pravidelném vytrvalostním tréninku. K oxidaci mastných kyselin v látkové výmìnì se využijí mastné kyseliny se støední délkou øetìzce (C 12 C 16). Kromì množství pøivádìných tukù (Nìmecká spoleènost pro výživu doporuèuje i u sportovcù 30 % pøivádìné energie z tukù) je dùležité i jejich složení. Dùležitý je dostateèný a vyvážený pøíjem polynenasycených mastných kyselin s dlouhým øetìzcem (C 18 C 24), které plní úkol pøenašeèù a strukturálních prvkù. Nesprávný pomìr mezi kyselinou arachidonovou (pøevážnì v živoèišných tucích) a kyselinou γ-linolenovou a ikosapentaenovou (pøevážnì v rostlinných a rybích olejích) vede k poruchám ikosanové látkové výmìny a k poruchám funkce membrán a receptorù. V ikosanové látkové výmìnì 8

9 Výživa se ve vìtšinì tkání z polynenasycených mastných kyselin syntetizují pøenašeèe prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, které regulují zánìtlivé procesy, funkènost trombocytù, cévních stìn a plicních trubic. Také z hlediska výstavby funkèních jednotek v buòkách se rùzným tukùm pøiøazuje zvláštní význam. Schopnost pøenosu kyslíku nebo iontù nebo stabilita membrán jsou ovlivnìny množstvím a složením mastných kyselin ve stìnách bunìk a organel. Stravou jsou tak pøivádìny tuky poskytující organismu dùležité vlastnosti, ale i tuky s vlivem na zvýšení stresu. Tak bylo u triatlonistù zjištìno, že špatnì probíhající reakce na svalový stres nebo zánìt souvisí s nízkou koncentrací polynenasycených a vysokým obsahem nasycených mastných kyselin v plazmì. Nežádoucí nadmìrný pøíjem bílkovin Všeobecnì je rozšíøen názor, že pro zvýšenou svalovou práci je zapotøebí vìtší pøísun bílkovin. To však platí hlavnì pro silové sporty a pro intenzivní vytrvalostní zatížení. Pøimìøená dusíková bilance vyžaduje pøi vytváøení svaloviny pøísun bílkovin o % vìtší a pøi intenzivním vytrvalostním tréninku o % vìtší než u normálních osob (0,8 g/kg tìlesné hmotnosti). Proto se sportovcùm doporuèuje pøívod bílkovin 1,4 g/kg, což lze dosáhnout pøimìøeným zvýšeným pøíjmem bìžné pestré stravy, který pokryje zvýšené nároky na energii. Neodùvodnìná jsou doporuèení kolem 2 g/kg, protože pøi takových dávkách dochází k nadmìrnému zatížení ledvin. V praxi se neprokázal žádný výživovì fyziologický vliv ani vliv na výkonnost pøi pøíjmu bílkovinných koncentrátù nebo volných aminokyselin nebo peptidù rychlých zdrojù bílkovin. K tomu, aby se snížil pøíjem tuku a cholesterolu by mìlo být % bílkovin pøijímáno z živoèišných zdrojù a více než 50 % z rostlinných. Tím by se dosáhlo i pøimìøeného potøebného pøíjmu sacharidù vèetnì vlákniny. Nedostatek minerálních a stopových prvkù U profesionálních sportovcù jsou zjiš ovány pøedevším snížené hladiny minerálních látek a stopových prvkù (Mn, Fe a Zn) v séru. Protože zvláš tyto prvky jsou v úzké souvislosti s výkonností, klade se na jejich pøísun velký dùraz. Nedostatek hoøèíku se u aktivních sportovcù projevuje vìtšími svalovými køeèemi nebo nespecifickými svalovými potížemi. Pøedevším svaly, v jejichž buòkách je Mg umístìn a v nichž hraje centrální roli (pøenos vzruchù a související látková výmìna), mají z hlediska látkové výmìny hoøèíku zásadní význam. I v pøípadì optimální stravy dochází k jeho nedostatku a je tøeba jej doplòovat. Hlavní však by mìl být jeho pøísun z potravin bohatých na hoøèík jako obilných výrobkù, luštìnin a ovoce. Zinek je ústøedním prvkem v proteosyntéze ve svalech a podílí se na stabilizaci imunitních funkcí a antioxidaèních procesù. Zásobování zinkem bývá u lidí všeobecnì nedostateèné, avšak protože pøi zvýšené fyzické aktivitì se ho více vyluèuje moèí i potem, musí být u aktivních osob pøivádìn v ještì vìtším množství. Dobrými zdroji zinku jsou vedle pšenièných výrobkù i maso a vnitønosti, které organismu dodávají zároveò i železo a mìï. Železo má ústøední úlohu v pøenosu kyslíku v krevním séru a ve svalovinì, ale i jako kofaktor øady enzymù. Proto musí být jeho pøísun u sportovcù optimalizován. To by ale mìlo být realizováno stravou a nikoli preparáty, které mohou bránit resorpci dalších dvojmocných kationtù (Zn, Cu). Na druhé stranì však bývá stále èastìji diskutována otázka týkající se poruch oxidaèní rovnováhy na bunìèné úrovni pøi nadmìrném zásobování železem. 9

10 Výživa Výživová doporuèení USA pro vitaminy A a K Washingtonský Úøad pro potraviny a výživu (FNB) a Lékaøský institut (IOM) pøedložil v lednu zprávu o výživových referenèních dávkách (DRI). Nedostatek vitaminù Pøídavkem vitaminù lze dosáhnout zvýšení výkonnosti jen pokud skuteènì vznikl jejich nedostatek. Jinak se zvýšený pøísun vitaminu na výkonnosti neprojeví. Megadávky vitaminù nemají vliv na výkonnost. Totéž platí i pro látky s antioxidaèním úèinkem. Antioxidaèní kapacita organismu je založena na enzymovém a neenzymovém mechanismu. Exogennì lze tyto mechanismy podpoøit pøívodem vitaminù E a C, karotenoidù, flavonoidù, polyfenolù, zinku, manganu a selenu. Jenže pøi zvýšené látkové výmìnì dochází u sportovcù i ke zvýšené tvorbì volných radikálù. A protože antioxidaèní mechanismy jsou v organismu pøísnì regulovány, mùže mít pøívod antioxidantù znaènì pøevyšující dávku obvykle pøivádìnou stravou kontroverzní dùsledky. Závìr U rekreaèních a všestranných sportovcù bývá pro zajištìní pøívodu potøebných látek obvykle dostaèující pestrá strava, které je pøíp. pøivádìno vìtší množství k pokrytí zvýšených nárokù na energii. U špièkových sportovcù jsou v individuálních pøípadech známy projevy deficitu nìkterých látek, které je tøeba vyrovnat. Mìlo by k tomu docházet radìji cílenou zmìnou výživy než pomocí preparátù. Vedle dostateèného pøísunu sacharidù, u kterých se uznává, že mají pozitivní vliv na tìlesnou i duševní výkonnost, by se mìla více vìnovat pozornost zásobování tuky, protože spotøeba polynenasycených mastných kyselin mùže ovlivnit sekundární fenomeny související s výkonem (svalovou únavu, zotavovací proces). Berb, A.: Möglichkeiten und Grenzen der Sportlerer tlerernähr nährung. Gordian, 2001, è. 5, s (sk) Zpráva se zabývá v tuku rozpustnými vitaminy A a K dosud (od r. 1989) nerevidovanými a øadou stopových prvkù (As, Cr, Fe, I, Cu, Mn, Mo, Ni, Si, V a Zn). Tìmto složkám je pøipisována buï zdravotnì prospìšná fyziologická funkce, nebo teprve jeho nedostatek odhaluje specifickou roli v organismu a je indikátorem nedostateèné výživy. O nìkterých složkách stravy ovlivòujících zdraví byly souhrnné zprávy zpracovány již døíve (Ca, P, Mg, F, Se vitaminy D, E, C B 1, B 2, B 6, B 12, niacin, kyseliny listová a pantotenová, biotin, cholin a karotenoidy) a publikovány (Ernährungs-Umschau, 44, 1997, è. 11, s ; 45, 1998, s ; 47, 2000, è. 3, s ). Vysvìtlivky nìkterých zkratek, které jsou použity v dalším textu: DRI Dietary Reference Intakes = referenèní výživové dávky. EAR Estimated Average Requirement = odhadnutý prùmìrný požadavek (pøíjem, který je pokryt u 50 % osob ve sledované skupinì). Recomended Dietary Allowance, RDA = doporuèená výživová dávka (pøíjem, který je pokryt u % osob ve sledované skupinì). AI Adequate Intake = pøimìøený pøíjem (sledovaný prùmìrný nebo experimentálnì zjištìný pøíjem u urèité definované skupiny populace, která podle urèitých funkèních indikátorù zdraví oèividnì splòuje požadavek na výživu; napø. podle rychlosti rùstu nebo podle normálního kolobìhu živin). UL Tolerable Upper Intake Level = nejvyšší pøijatelná hodnota pøíjmu (nejvyšší každodenní výše pøíjmu živiny, pøi níž pøíslušník obvyklé populace s nejvìtší pravdìpodobností nepodstupuje riziko nežádoucího úèinku. Pokud to není blíže specifikováno, je do hodnoty UL zahrnut pøívod živiny z potravin, vody i doplòkù stravy). 10

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 6 Jakost potravin 17 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 24 Legislativa 27 Výživové návyky kanadských kuøákù Krátké zprávy Konzumace alkoholu a výživové návyky Možnosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ CO NEVÍTE O VODÌ??? CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz FAKTA I ZAJÍMAVOSTI O VODÌ Jako je pro nás dùležité jídlo, stejnì tak jsou dùležité i nápoje. Lidské

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Přehled výživových doporučení

Přehled výživových doporučení Přehled výživových doporučení Pavel Dlouhý Ústav výživy 3. LF UK Typy nutričních doporučení Referenční dávky Doporučení pro obyvatelstvo (dietary guidelines ) Doporučení na bázi potravin (food based dietary

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 2 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 4 Jakost potravin 17 Nové výrobky 20 Legislativa 23 Výstavy a veletrhy 33 Již se nemusíme obávat vajec Lze využít fermentace jako metody ke snižování glykemického

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Úřední věstník L 136. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 25. května 2012. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 136. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 25. května 2012. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 136 České vydání Právní předpisy Svazek 55 25. května 2012 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více