Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu"

Transkript

1 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké zprávy Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu Med jako marker kvality životního prostøedí Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Vìdci z Národní university v Singapúru zažádali o ochranu svých patentù v USA, které se týkaly výsledkù výzkumu využití extraktù z krabích krunýøù pøi hojení ran nebo jako náhražek kostí. Výzkumem úèinku chitinu, látky extrahované z krunýøù krabù a garnátù, se po dobu 12 let zabýval kolektiv profesora Eugena Khora. Využití chitinového gelu pro ošetøení ran je pøedmìtem jednoho z patentù. Ètyøi patenty se týkají využití smìsi chitinu a hydroxyapatitu, kterou lze doèasnì nahradit poranìné nebo defektní kosti. Uvedení pøípravkù na trh se oèekává až za nìkolik let. (mch) Bylo zjištìno, že extrakt z naklíèených semen, napø. vojtìšky, øedkvièky, pšenice, sóji má vliv na respiraci bunìk pokožky. Stanovil se obsah volných a celkových aminokyselin v extraktu, pøièemž 37,52 % z volných aminokyselin pøedstavovala kyselina aspartová, 48,07 % z celkových aminokyselin získaných kyselou hydrolýzou tvoøila kyselina glutamová. Extrakt obsahoval více než 6,5 % volného serinu, glutamové kyseliny a alaninu a více než 4,5 % z celkových aminokyselin tvoøil arginin, serin, aspartová kyselina a treonin. Výsledky pokusù ukazují, že zvýšení respiraèní aktivity pokožky pøímo závisí na koncentraci extraktu. Aktivita se projevuje již pøi nízkých koncentracích extraktu. Naklíèená semena tak pøedstavují zdroj nových aktivních pøísad pro kosmetické výrobky. International Journal of Cosmetic Science, 23,, 2001, è. 4, s (kv) Med má kromì výživových úèinkù i úèinky hojivé a profylaktické. Je to dáno jeho chemickým složením. Aby se mohl med používat k léèebným úèelùm, musí obsahovat pouze malé množství kontaminantù pocházejících ze životního prostøedí, napø. tìžkých kovù. Zjistilo se, že med pocházející z lokalit v blízkosti velkých mìst obsahuje tìžké kovy. Více tìžkých kovù se prokázalo v tmavých typech medu. Na základì studií provedených v Itálii a Polsku lze konstatovat, že med je markerem životního prostøedí. Byly v nìm zjištìny vysoké koncentrace zinku, kadmia a olova. Mezi obsahem kadmia v medu a v jiných biologických markerech, napø. kvìtech Trifolium platense, byl zjištìn lineární vztah. Obsah tìžkých kovù v medu by tak mohl sloužit ke stanovení pøítomnosti kontaminantù v životním prostøedí. 1, 2001, è. 3, s (kv) Food Chemistry, 74,, 2001, è. 3, s (kv)

2 Monitoring cizorodých látek v potravinách v ÈR Krátké zprávy Názor spotøebitelù na geneticky manipulované potraviny V USA se zamìøují na potravinové alergeny Sladidlu tagatóza udìlen statut GRAS Odbor potravináøské výroby Ministerstva zemìdìlství ÈR vystavuje na své webové stránce (www.mze.cz) zprávu Informace o sledování cizorodých látek v potravních øetìzcích resortu zemìdìlství. Jsou zde obsaženy výsledky monitoringu provádìného v r pøíslušnými kontrolními orgány, a to pro oblast: 1. potravin a surovin urèených k výrobì potravin, 2. agrárních ekosystémù, 3. vodních ekosystémù, 4. lesních ekosystémù. Uvedená zpráva není k dispozici v tištìné podobì a bude vystavována na stránkách ministerstva nejpozdìji do konce r (kv) Podle ankety provedené v USA (Pew Charitable Trust) toho Amerièané vìdí málo o potravináøských pøísadách, které jsou geneticky manipulovány, pøesto však chtìjí být informováni o každé potravinì, která takovou pøísadu obsahuje. Anketa, které se zúèastnilo spotøebitelù, ukázala, že ca 46 % dotázaných nevìdìlo, co èiní potraviny geneticky modifikovanými (GM-potraviny). Zbývající mìli pøedstavu o GM-potravinách, pøièemž 29 % se domnívalo, že jsou bezpeèné, zatímco 25 % je považovalo za nebezpeèné. Food Engineering, 2001, è. 5, s. 20 (kv) FDA provedla studii zamìøenou na pøítomnost alergenù z burských oøíškù a vajec v mražených krémech, peèivu a cukrovinkách. Testovala výrobky 85 náhodnì vybraných firem v Minnesotì a Wiskonsinu, pøièemž u 25 % výrobkù byly zjištìny alergeny, které nebyly deklarovány na obalu. Na základì tohoto zjištìní proto Národní asociace výrobcù potravin v USA (NFPA) ve spolupráci s FDA, USDA a Food Allergy and Anaphylaxis Network vypracovaly Code of Practice (Zásady pro praxi), podle kterých se mají èlenové NFPA øídit tak, aby zdravotní riziko z alergenù, kterému jsou spotøebitelé vystavováni, bylo minimální. Zásady se týkají znaèení alergenù, zamezování køížové kontaminaci, vzdìlávání zamìstnancù aj. Poznámka: K problematice potravinových alergenù vydalo ÚZPI v r publikaci Alergie z potravin. Food Engineering, 2001, è. 5, s. 15 (kv) Výrobce sladidla Arla Foods (Dánsko) a distributor Spherix (USA) oznámili, že panel expertù uznal nízkoenergetické sladidlo tagatózu za obecnì uznané jako bezpeèné (GRAS) a tím je povolen jeho prodej v USA. Arla Foods nyní zamìøí své úsilí na jeho schválení v Evropì, Asii a Austrálii. Tagatóza se vyrábí ze syrovátky, je to látka odvozená od laktózy, je bez kariogenních úèinkù, vhodná pro diabetiky, má prebiotické vlastnosti a je užiteèná i jako objemová složka potravin. Prepared Foods, 170,, 2001, è. 5, s. 108 (sk) Školní mléko v Nìmecku V nejlidnatìjší spolkové zemi Nordrhein-Westfalen (NRW) bylo bìhem prvních pìti mìsícù r dodáno kolem 9,9 mil. kg mléèných výrobkù do škol a mateøských škol. Tím se spotøeba mléka ve školách snížila proti pøedchozímu roku o 6,6 % pøes nárùst poètu školákù. I pøitom je však NRW s prùmìrnou spotøebou 10,2 kg na školáka stále nad prùmìrnou spotøebou 2

3 v celém Nìmecku (6,7 kg). Zdùvodòuje se to snižujícím se poètem žákù základních škol, konkurencí osvìžujících nápojù a v neposlední øadì i potlaèováním sociálního mléka. Cílem má být optimalizace systému školního mléka, k èemuž má být i nadále vedena kampaò, s níž se zaèalo v r Dtsch. Milchwirtschaf tschaft, t, 52,, 2001, è. 14, s. 602 (sk) Výhody a nevýhody vegetariánské stravy O výhodách a nevýhodách vegetariánské formy stravování se již dlouho diskutuje, pøièemž je tøeba mít na pamìti, že vegetariánství není pouhá forma stravování, nýbrž také zpùsob života. Výživa Vegetariáni se chovají uvìdomìle, pokud jde o zdraví a mají lepší znalosti o výživì než bìžná populace. Vegetariáni se zøíkají alkoholu a kouøení a jsou fyzicky aktivní. Za tøi hlavní formy vegetariánské stravy se považují: 1. pøísnì vegetariánská strava vegani (odmítají maso, ryby, vejce, mléko a výrobky z tìchto surovin, stejnì jako spotøební zboží živoèišného pùvodu, napø. kùži, kožešiny aj.), konzumenti syrové stravy (analogické veganùm, vyhýbají se navíc tepelnì upraveným pokrmùm), fruktani (pøísná forma konzumentù syrové stravy, konzumují výhradnì ovoce), 2. vegetariánská strava ovo-lakto-vegetariáni (zøíkají se masa a ryb), lakto-vegetariáni (zøíkají se masa, ryb a vajec), 3. pøevážnì vegetariánská strava ovo-lakto-vegetariáni, kteøí konzumují rovnìž ryby, popø. drùbež (zøíkají se èerveného masa, popø. masa ze savcù, èásteènì akceptují drùbež), èásteèní a polovièní vegetariáni (vyhýbají se vìtšímu množství živoèišných potravin), pudinkoví vegetariáni (vyhýbají se masu a rybám jako jednotlivým produktùm, akceptují ale zpracované hotové výrobky s podílem živoèišných pøísad). V r byla v Nordhausenu založena v Nìmecku první spoleènost pro pøírodní zpùsob života a v r ve Stuttgartu byla založena vegetariánská spoleènost. Poèátkem 20. století se vegetariánství dostávalo stále vìtší pozornosti. Aèkoliv jen málo lidí vìøilo, že výhradní konzumace potravin rostlinného pùvodu pøedstavuje dostateènì zdravou výživu, všeobecnì se akceptovalo, že pro udržení zdraví je nutný vysoký podíl rostlinných potravin. Jak rostly znalosti o úèincích vitaminù a balastních látek (vlákniny), rostl také význam ovoce a zeleniny pro zdraví. Poèet publikovaných vìdeckých èlánkù o vegetariánství ve svìtì se bìhem posledních let znaènì zvýšil. Koncem 60. let jich bylo maximálnì deset za rok, poèátkem 90. let již více než sedmdesát. V Nìmecku se za posledních deset let zvýšil také poèet vegetariánù z ca 1 na 3,6 %. Uvádí se, že na svìtì existuje témìø 1 miliarda vegetariánù. Vzhledem k negativním dopadùm z konzumace masa v poslední dobì, mùže se odmítnutí masa interpretovat jako omezení rizika a nemusí nutnì znamenat pøechod na nový životní styl. V souèasné dobì existuje nìkolik dùvodù pro praktikování vegetariánských forem stravování. Je to jednoduché odmítnutí masa z urèitých morálních a zdravotních hledisek až po ekologické cítìní (vèetnì ochrany zvíøat a životního prostøedí), politické a náboženské dùvody stejnì jako oèekávané zvýšení vlastní výkonnosti. 3

4 Na základì prùzkumu odborné literatury ve svìtì za posledních deset let byly vytypovány hlavní výhody a nevýhody vegetariánské stravy oproti stravì smíšené. Jejich struèné shrnutí je uvedeno v tabulce. Výživa Hlavní výhody a nevýhody vegetariánské stravy Výhody Vyšší pøíjem antioxidaèních vitaminù (vitaminu C, vitaminu E, β-karotenu) Nevýhody Zvýšená tvorba plynù ve støevech Nižší výskyt obezity (nižší index tìlesné hmotnosti, BMI) Podstatnì nižší pøíjem energie, bílkovin, vápníku, sodíku, železa, zinku*, jódu, mìdi, selenu, vitaminu B 2, niacinu, vitaminu D a vitaminu B 12 Nižší riziko degenerativních Nedostatek vápníku/vitaminu D: onemocnìní køivice, osteoporóza; nutná suple mentace Zmírnìní revmatické artritidy Snížení koncentrace celkového a LDL-cholesterolu v krvi, pøíznivìjší pomìr LDL/HDL Nižší peroxidace lipidù Nižší hladiny homocysteinu v plazmì* Nižší riziko koronárního onemocnìní Nižší výskyt rakoviny Nedostatek jódu pøi vylouèení mléka Nedostatek selenu Nedostatek zinku a železa (z dùvodu nízké biologické využitelnosti): anémie; nutná suplementace vitaminu C (2 x 500 mg/den) Nedostatek vitaminu B 12 : atrofie mozku, neurologická poškození Ménì imunoaktivních bunìk, nižší imunita Vyšší opotøebení zubù, deformace zubù Pøíliš nízký BMI: amenorea (nedo stavuje se menstruace), poruchy reprodukce Nízká schopnost tìlesné zátìže Zvýšené hladiny homocysteinu (nut né suplementy vitaminu B 12 ), zvýše ný poèet krevních destièek Pøedèasné porodní bolesti, pøedèas ný porod, nízká porodní hmotnost Zmìna pohlavních hormonù: poruchy cyklu Nedostatek arachidonové kyseliny: nízká porodní hmotnost, snížený rùst mozku, snížená schopnost uèit se, porušené vizuální funkce *) nálezy nejsou jednoznaèné Výhody vegetariánské stravy Zdravotní výhody vegetariánské stravy a stravy na rostlinném základu lze vidìt zejména ve snížení rizika chronicko-degenerativních onemocnìní. Ojedinìle se nacházejí také odkazy na zmírnìní specifických onemocnìní, jako je napø. revmatická artritida. Podpora zdraví se má, v souvislost se zdravým zpùsobem života, vìtšinou zakládat na zvýšené konzumaci nenasycených mastných kyselin, minerálních látek (mimo jiné hoøèíku, mìdi a manganu), vlákniny, komplexních sacharidù, antioxidaèních vitaminù, 4

5 Výživa flavonoidù, kyseliny listové a fytoestrogenù. Vegetariánská strava obvykle obsahuje více antioxidaèních vitaminù (vitaminu C, vitaminu E, β-karotenu) než bìžná smíšená strava. Pomocí dietetických opatøení se vedle snížení výskytu obezity a vysokého krevního tlaku dosahuje vìtšinou také pozitivních úèinkù na krevní lipidy (napø. snížení koncentrace celkového a LDL-cholesterolu) a jejich oxidaèní produkty. To se projevuje u dlouhodobých vegetariánù, napø. pøíznivìjší hodnoty prooxidaèních-antioxidaèních parametrù (vyšší pomìr koncentrace vitaminu C, β-karotenu, vitaminu E v plazmì/cholesterol, který naznaèuje ochranu pøed LDL-cholesterolem, pomìr vitamin E/triacylglyceroly upozoròuje na ochranu PUFA pøed peroxidací). Vesmìs se z toho usuzuje na snížené riziko peroxidace lipidù u vegetariánù. Kromì toho u dlouhodobých vegetariánù byly zjištìny nižší hladiny homocysteinu v plazmì než u omnivorù (všežravcù). To však nemusí být specifické, nebo v jiných studiích byla pozorována u veganù, nezávisle na konzumaci methioninu, vyšší hladina homocysteinu a zèásti zvýšený poèet krevních destièek, než u omnivorù. Studie s a více dobrovolníky, kteøí konzumovali vegetariánskou stravu chudou na tuky, zjistily její pøíznivý vliv na krevní lipidy (nízké hodnoty triacylglycerolù, celkového a LDL-cholesterolu) a dále, že antioxidaèní ochranný systém snižuje rùzné rizikové faktory koronárního onemocnìní. Ve srovnání s omnivory byla ve studiích doložena nižší èetnost onemocnìní srdce u vegetariánù. Vyšší podíl vláknin a nižší obsah bílkovin ve stravì vegetariánù ukazují, že je vegetariánská strava spojena se zøídkavìjším výskytem rakoviny tlustého støeva než strava omnivorù. Souèasné snížení èetnosti výskytu jiných druhù rakoviny (napø. plic a prsu) by mohlo spíše souviset se zpùsobem života vegetariánù (vylouèení nikotinu, alkoholu, zachování klidu). Èasto uvádìné zvýšení imunity u vegetariánù je tøeba spíše zpochybnit, protože u veganù bylo nalezeno dokonce ménì imunoaktivních bunìk než u omnivorù. Z epidemiologických studií vyplynulo, že u omnivorù s vysokou konzumací masa dochází ostatnì k èastému výskytu rakovinných onemocnìní. Jako další argument se v literatuøe uvádí, že aminokyseliny v rostlinných proteinech podporují sekreci glukagonu a tím se mùže snížit riziko rakoviny, obezity a koronárního onemocnìní srdce. Dále se uvádí, že snížený pøíjem tuku a zvýšený pøíjem vlákniny vede k poklesu koncentrace estrogenu v séru, a tak mùže docházet ke snížení rizika rakoviny prsu. Také fytoestrogeny by mohly inhibovat rùst nádorových bunìk. Nevýhody vegetariánské stravy V rùzných studiích se zdùrazòovalo, že vegetariánské formy stravování nejsou, kromì zvýšené tvorby plynu ve støevech, spojeny s nevýhodami pro zdraví. Pøesto jsou zøejmá v èetných studiích zdravotní rizika, zvláštì u vegetariánsky stravovaných dìtí a u veganù. U veganù a èásteènì i u vegetariánù je tak èasto podstatnì nižší pøíjem energie, bílkovin, vápníku, sodíku, železa, zinku, jódu, mìdi, selenu, riboflavinu, niacinu, vitaminu D a vitaminu B 12 než u omnivorù. Pouze v jedné studii se zdùrazòovalo, že vegetariáni netrpí nedostatkem zinku. Vápník Zatímco u vegetariánù s konzumací mléka a pobytem na vzduchu témìø nevzniká žádné riziko narušené osifikace (pøemìna v kostní tkáò), jsou formy stravování bez mléka zpravidla defi- 5

6 citní na vápník, pokud se vápník nedodává jako výživový doplnìk. Pokrýt potøebu vápníku bez mléka nebo suplementù je témìø nemožné. Kvùli nedostatku vápníku a vitaminu D jsou také dìti stravované jako vegani bez vhodné suplementace rachitické. Výživa Jód a selen Pokud se nekonzumuje kravské mléko, zvyšuje se riziko nedostatku jódu. Studie ukazují, že status selenu, vyjádøený napø. jako koncentrace selenu a aktivita glutathionperoxidázy v plazmì a erytrocytech, je u vegetariánù výraznì horší než u nevegetariánù. Železo a zinek Pøíjem železa je u vegetariánù sice èasto vyšší než u nevegetariánù, avšak kvùli nízké biologické využitelnosti nehemového železa a zinku (využitelnosti brání rostlinné vlákniny, fytáty, š avelany, tøísloviny, fosfáty) je dùsledkem vegetariánské stravy vìtšinou nižší status železa i zinku. Vzniká pøedevším riziko nedostatku železa. U vegetariánù jsou oproti omnivorùm podstatnì sníženy i jiné hematologické parametry (napø. hemoglobin, hematokrit, leukocyty, neurofily, sérový ferritin a sérový vitamin B 12 ). V jedné tchajwanské studii vznikl u 34 vegetariánù ze 179 (19 %) nedostatek železa. Uvedený nedostatek železa lze sice prostøednictvím vitaminu C snížit, avšak vyšší obsah vitaminu C ve vegetariánské stravì oproti stravì omnivorù k tomu nestaèí. Pro úèinné zlepšení hematologických parametrù je proto zapotøebí suplementace askorbové kyseliny (napø. 2 x 500 mg za den). Vitamin B 12 Protože se vitamin B 12 vyskytuje v malém množství pouze v živoèišných potravinách, provádìly se èetné studie zamìøené na rizika nedostatku vitaminu B 12. Aèkoliv se z dùvodu schopnosti akumulace a vysoké reutilizace vitaminu B 12 u dospìlých stanovuje jeho nedostatek v okamžiku, kdy je již pozdì, vzniká riziko vážného onemocnìní z nedostateku pøedevším u dlouhodobých veganù a zvláštì u jejich dìtí. Navíc pøíjem preparátù obsahujících železo a mìï snižuje absorpci vitaminu B 12 Protože je vitamin B 12 kofaktor pøemìny homocysteinu na methionin, mùže nedostatek u dospìlých vést také ke zvýšeným hladinám homocysteinu v séru a moèi. Jestliže žena-vegan, která nebere žádné zvláštní doplòky vitaminu B 12 (suplementy, speciální fermentované výrobky aj.) kojí, vzniká vysoké riziko, že u dítìte dojde po 6 15 mìsících k vážné atrofii mozku s tøesem a nevratnými neurologickými poškozeními. Dítì stravované jako vegan trpí dále makrocytární megaloblastickou anémií. Tato nejtìžší forma nedostatku vitaminu byla v posledních letech pozorována v rostoucím poètu pøípadù. Také u dospìlých dlouhodobých veganù byla patrná neurologická poškození. Ve zmínìné tchajwanské studii byl u 27 veganù ze 68 stanoven nedostatek vitaminu B 12, v jiných studiích byla zjištìna minimálnì snížená hladina vitaminu B 12 Jen málo autorù považuje riziko nedostatku vitaminu B 12 za relativnì malé. Vitamin D U veganù, popø. vegetariánù mùže být rovnìž nedostatek jiných vitaminù pøíèinou onemocnìní. V jižním Londýnì pøedstavovala vegetariánská strava u pøistìhovaných Asiatù nezávislý rizikový faktor tuberkulózy. U lakto-vegetariánù tam bylo 8,5krát vyšší riziko než u tìch, kteøí dennì konzumovali maso nebo ryby. Jednou z možných pøíèin je nedostatek vitaminu D, který se dává 6

7 Výživa do souvislosti se snížením imunity. Mezi tìmi, kteøí díky vegetariánské stravì mìli sníženou imunitu, došlo u Asiatù indického subkontinentu ke zvýšené reaktivitì Mycobacterium tuberculosis. Riziko nedostateèného zásobování vitaminem D vzniká pøitom pøedevším v zimì a pøi nedostateèném pøíjmu mléka. Dokonce i v oblastech s vysokým sluneèním svitem (USA, Indie, Turecko, Egypt) byla u kojených dìtí a malých dìtí matekveganek zjištìna køivice. Pøi vysokém pøíjmu vlákniny a konzumaci vysokovymletých cereálií se doba, za kterou se sníží zásoba vitaminu 25(OH)D 3 na polovinu, zkrátí na tøetinu. V souvislosti s nedostatkem vitaminu D bylo také u postmenopauzálních žen, dlouhodobých vegetariánek, zjištìno v jižním Tchaj-wanu vysoké riziko osteoporózy. Nedostatek jednotlivých vitaminù a minerálních látek mùže vést ve spojení s vysokým obsahem vlákniny potravy vedle narušené osifikace k anomáliím v oblasti ústní dutiny. U dospìlých indických vegetariánek se obvykle objevuje významnì vyšší opotøebení zubù než u nevegetariánek. Vegetariáni kromì toho vykazují významnì vyšší výskyt deformace zubù. Kyselina arachidonová Nedostatek arachidonové kyseliny, který se popisuje u veganù jako dùsledek nedostateèné syntézy z linolové kyseliny, je rovnìž spojen s riziky. U kojících matek pøi nedostatku arachidonové kyseliny se tvoøí mléèný tuk se sníženým obsahem arachidonové kyseliny. Prenatální nedostatek kyseliny arachidonové vede k nízké porodní váze dítìte a prenatální i neonatální nedostatek ke sníženému rùstu mozku dítìte, zvláštì pak pøi nízké porodní váze. Pozdìji se tento nedostatek mùže projevit ve snížené schopnosti se uèit a v omezení vizuálních funkcí. První mentruace, tìhotenství a tvorba mléka Riziko nedostatku živin (napø. vitaminu B 12 ) jako dùsledku vegetariánské stravy je zvláštì významné u dìtí a mladých žen, tìhotných a kojících. U vegetariánek se mohou z dùvodu pøíliš nízké tìlesné hmotnosti vyskytovat poruchy menstruace. Dívky, které se stravují vegetariánsky a mají pøíliš nízký pøíjem energie, jsou náchylné k amenorei (nedostavení se menstruace). Podle jedné ankety se zmìnila pøechodem na syrovou stravu u 70 % žen pravidelná menstruace, u 23 % se trvale nedostavovala. Riziko amenorei bylo v pøípadì konzumace výhradnì syrové stravy sedmkrát vyšší než u mírnìjší formy (75% podíl syrového materiálu). Ve více studiích byl u vegetariánek dokládán nižší BMI (index tìlesné hmotnosti). Nízká tìlesná hmotnost je pøitom vìtšinou výsledkem sice energeticky chudé, ale jinak vyvážené rostlinné stravy a jen v málo pøípadech je vyjádøením poruch stravování. Pøi pøísné vegetariánské stravì mohou být vyskytující se poruchy cyklu také zapøíèinìny zmìnìným obsahem hormonù. V jedné studii, do které se zapojilo 640 premenopauzálních žen, zpùsobil nízký BMI vegetariánek a veganek oproti omnivorùm zmìny koncentrace glubulinu vázajícího se na pohlavní hormon a postmenopauzální estradiol. Pøi vegetariánské stravì bez mléèných výrobkù by mìly tìhotné nebo kojící ženy klást zvláštní dùraz na pøíjem železa, vápníku, vitaminu B 12 a vitaminu D. Vegetariánky sice nemají žádné zvýšené tìhotenské komplikace, kterých je tøeba se obávat, existuje však spojení mezi vegetariánskou stravou a malou porodní hmotností a pøedèasnými porodními bolestmi. Nedostatek železa u mladých maminek (v jedné studii mìlo 9,5 % vyšetøovaných vegetariánek nedostatek železa a 2,2 % anémii z nedostateku železa) 7

8 Výživa Potøeba živin ve výživì sportovcù Význam stravy pro sportovní výkony nespoèívá jen dodávkách energie, ale záleží i na øadì pøijímaných živin. zvyšuje riziko nedostatku železa u jejich dìtí. Nedostatek železa v prvních mìsících tìhotenství vede èasto k pøedèasným porodùm. Podle nejnovìjších studiích se ukazuje, že mladí lidé v pubertì a mladí dospìlí, kteøí se stravují vegetariánsky, jsou v dùsledku nedostatku energie a živin schopni menšího tìlesného zatížení než ti, kteøí se vegetariánsky nestravují. Ernährungs-Umschau, 48,, 2001, è. 3, s (kv) Je nutno také rozlišovat, zda jde o pøíjem stravy pøi výkonu nebo v pøípravné èi regeneraèní fázi. Výživa osob sportujících rekreaènì, které nedosahují nejvyšších hranic svých fyzických možností, je dostaèující z vyvážené pestré stravy, pøíjem doplòkù je potøebný jen ve výjimeèných pøípadech. U výkonnostních sportovcù je náhled na výživu trochu jiný. Vedle pøísunu energie, který je rozdílný podle druhu sportu, jsou ponìkud rozdílné i výživové požadavky na jednotlivé druhy sportu a také se musí brát ohled na sezónní rozdíly v tréninkové intenzitì a pøi závodech. V rùzných studiích porovnávajících výživová doporuèení se skuteèným pøíjmem živin a zjiš ujících fyzický stav organismu jsou èasto zjiš ovány nedostatky v zásobování mikroživinami. Èasto se vyskytuje chronický nedostatek železa, který vede až k anemii (snížení poètu erytrocytù) nebo vynechávání menstruace. Nezøídka dochází k tomu, že sportovkynì, pro jejichž výkony je zapotøebí nízká tìlesná hmotnost, pøijímají energeticky nedostaèující stravu (1 500 kcal/den i ménì, tj kj/den). Protože mezi pøíjmem energie a pøíjmem mikroživin je úzká souvislost, je nedostateèný i pøívod mikroživin. Platí to pøedevším pro zinek, fluorid, selen, vitamin D a kyselinu listovou. Sacharidy jako dodavatelé energie Energie pro fyzickou aktivitu by mìla pocházet ze sacharidù. Sacharidické zásoby organismu (glykogen) by mìly být doplnìny pøed tréninkem èi závodem, zatímco bìhem zatížení by mìla být pøijímána jen nepatrná množství nízkomolekulárních cukrù. Optimální by byl pøíjem % celkové energie ze sacharidù. Toto doporuèení sice plní jen málo sportovcù, ale pøesto je u sportovcù obecnì pomìrný pøíjem energie ze sacharidù znaènì vyšší než u sportovnì neaktivního obyvatelstva. Ke zdrojùm sacharidù, které nemají ve stravì chybìt, patøí mnoho potravin pøedevším obilné výrobky, brambory, luštìniny, ovoce a zelenina. Pro dodávku energie bezprostøednì pøed nebo bìhem sportovního výkonu se hodí sušenky, tyèinky a slazené nápoje. Význam tukù Aèkoli tuky znamenají nejvìtší energetický potenciál, nejsou primárním zdrojem energie pro organismus. Jen u profesionálních sportovcù platí, že se energie z tukù využije pro zvýšení výkonnosti svaloviny pøi pravidelném vytrvalostním tréninku. K oxidaci mastných kyselin v látkové výmìnì se využijí mastné kyseliny se støední délkou øetìzce (C 12 C 16). Kromì množství pøivádìných tukù (Nìmecká spoleènost pro výživu doporuèuje i u sportovcù 30 % pøivádìné energie z tukù) je dùležité i jejich složení. Dùležitý je dostateèný a vyvážený pøíjem polynenasycených mastných kyselin s dlouhým øetìzcem (C 18 C 24), které plní úkol pøenašeèù a strukturálních prvkù. Nesprávný pomìr mezi kyselinou arachidonovou (pøevážnì v živoèišných tucích) a kyselinou γ-linolenovou a ikosapentaenovou (pøevážnì v rostlinných a rybích olejích) vede k poruchám ikosanové látkové výmìny a k poruchám funkce membrán a receptorù. V ikosanové látkové výmìnì 8

9 Výživa se ve vìtšinì tkání z polynenasycených mastných kyselin syntetizují pøenašeèe prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, které regulují zánìtlivé procesy, funkènost trombocytù, cévních stìn a plicních trubic. Také z hlediska výstavby funkèních jednotek v buòkách se rùzným tukùm pøiøazuje zvláštní význam. Schopnost pøenosu kyslíku nebo iontù nebo stabilita membrán jsou ovlivnìny množstvím a složením mastných kyselin ve stìnách bunìk a organel. Stravou jsou tak pøivádìny tuky poskytující organismu dùležité vlastnosti, ale i tuky s vlivem na zvýšení stresu. Tak bylo u triatlonistù zjištìno, že špatnì probíhající reakce na svalový stres nebo zánìt souvisí s nízkou koncentrací polynenasycených a vysokým obsahem nasycených mastných kyselin v plazmì. Nežádoucí nadmìrný pøíjem bílkovin Všeobecnì je rozšíøen názor, že pro zvýšenou svalovou práci je zapotøebí vìtší pøísun bílkovin. To však platí hlavnì pro silové sporty a pro intenzivní vytrvalostní zatížení. Pøimìøená dusíková bilance vyžaduje pøi vytváøení svaloviny pøísun bílkovin o % vìtší a pøi intenzivním vytrvalostním tréninku o % vìtší než u normálních osob (0,8 g/kg tìlesné hmotnosti). Proto se sportovcùm doporuèuje pøívod bílkovin 1,4 g/kg, což lze dosáhnout pøimìøeným zvýšeným pøíjmem bìžné pestré stravy, který pokryje zvýšené nároky na energii. Neodùvodnìná jsou doporuèení kolem 2 g/kg, protože pøi takových dávkách dochází k nadmìrnému zatížení ledvin. V praxi se neprokázal žádný výživovì fyziologický vliv ani vliv na výkonnost pøi pøíjmu bílkovinných koncentrátù nebo volných aminokyselin nebo peptidù rychlých zdrojù bílkovin. K tomu, aby se snížil pøíjem tuku a cholesterolu by mìlo být % bílkovin pøijímáno z živoèišných zdrojù a více než 50 % z rostlinných. Tím by se dosáhlo i pøimìøeného potøebného pøíjmu sacharidù vèetnì vlákniny. Nedostatek minerálních a stopových prvkù U profesionálních sportovcù jsou zjiš ovány pøedevším snížené hladiny minerálních látek a stopových prvkù (Mn, Fe a Zn) v séru. Protože zvláš tyto prvky jsou v úzké souvislosti s výkonností, klade se na jejich pøísun velký dùraz. Nedostatek hoøèíku se u aktivních sportovcù projevuje vìtšími svalovými køeèemi nebo nespecifickými svalovými potížemi. Pøedevším svaly, v jejichž buòkách je Mg umístìn a v nichž hraje centrální roli (pøenos vzruchù a související látková výmìna), mají z hlediska látkové výmìny hoøèíku zásadní význam. I v pøípadì optimální stravy dochází k jeho nedostatku a je tøeba jej doplòovat. Hlavní však by mìl být jeho pøísun z potravin bohatých na hoøèík jako obilných výrobkù, luštìnin a ovoce. Zinek je ústøedním prvkem v proteosyntéze ve svalech a podílí se na stabilizaci imunitních funkcí a antioxidaèních procesù. Zásobování zinkem bývá u lidí všeobecnì nedostateèné, avšak protože pøi zvýšené fyzické aktivitì se ho více vyluèuje moèí i potem, musí být u aktivních osob pøivádìn v ještì vìtším množství. Dobrými zdroji zinku jsou vedle pšenièných výrobkù i maso a vnitønosti, které organismu dodávají zároveò i železo a mìï. Železo má ústøední úlohu v pøenosu kyslíku v krevním séru a ve svalovinì, ale i jako kofaktor øady enzymù. Proto musí být jeho pøísun u sportovcù optimalizován. To by ale mìlo být realizováno stravou a nikoli preparáty, které mohou bránit resorpci dalších dvojmocných kationtù (Zn, Cu). Na druhé stranì však bývá stále èastìji diskutována otázka týkající se poruch oxidaèní rovnováhy na bunìèné úrovni pøi nadmìrném zásobování železem. 9

10 Výživa Výživová doporuèení USA pro vitaminy A a K Washingtonský Úøad pro potraviny a výživu (FNB) a Lékaøský institut (IOM) pøedložil v lednu zprávu o výživových referenèních dávkách (DRI). Nedostatek vitaminù Pøídavkem vitaminù lze dosáhnout zvýšení výkonnosti jen pokud skuteènì vznikl jejich nedostatek. Jinak se zvýšený pøísun vitaminu na výkonnosti neprojeví. Megadávky vitaminù nemají vliv na výkonnost. Totéž platí i pro látky s antioxidaèním úèinkem. Antioxidaèní kapacita organismu je založena na enzymovém a neenzymovém mechanismu. Exogennì lze tyto mechanismy podpoøit pøívodem vitaminù E a C, karotenoidù, flavonoidù, polyfenolù, zinku, manganu a selenu. Jenže pøi zvýšené látkové výmìnì dochází u sportovcù i ke zvýšené tvorbì volných radikálù. A protože antioxidaèní mechanismy jsou v organismu pøísnì regulovány, mùže mít pøívod antioxidantù znaènì pøevyšující dávku obvykle pøivádìnou stravou kontroverzní dùsledky. Závìr U rekreaèních a všestranných sportovcù bývá pro zajištìní pøívodu potøebných látek obvykle dostaèující pestrá strava, které je pøíp. pøivádìno vìtší množství k pokrytí zvýšených nárokù na energii. U špièkových sportovcù jsou v individuálních pøípadech známy projevy deficitu nìkterých látek, které je tøeba vyrovnat. Mìlo by k tomu docházet radìji cílenou zmìnou výživy než pomocí preparátù. Vedle dostateèného pøísunu sacharidù, u kterých se uznává, že mají pozitivní vliv na tìlesnou i duševní výkonnost, by se mìla více vìnovat pozornost zásobování tuky, protože spotøeba polynenasycených mastných kyselin mùže ovlivnit sekundární fenomeny související s výkonem (svalovou únavu, zotavovací proces). Berb, A.: Möglichkeiten und Grenzen der Sportlerer tlerernähr nährung. Gordian, 2001, è. 5, s (sk) Zpráva se zabývá v tuku rozpustnými vitaminy A a K dosud (od r. 1989) nerevidovanými a øadou stopových prvkù (As, Cr, Fe, I, Cu, Mn, Mo, Ni, Si, V a Zn). Tìmto složkám je pøipisována buï zdravotnì prospìšná fyziologická funkce, nebo teprve jeho nedostatek odhaluje specifickou roli v organismu a je indikátorem nedostateèné výživy. O nìkterých složkách stravy ovlivòujících zdraví byly souhrnné zprávy zpracovány již døíve (Ca, P, Mg, F, Se vitaminy D, E, C B 1, B 2, B 6, B 12, niacin, kyseliny listová a pantotenová, biotin, cholin a karotenoidy) a publikovány (Ernährungs-Umschau, 44, 1997, è. 11, s ; 45, 1998, s ; 47, 2000, è. 3, s ). Vysvìtlivky nìkterých zkratek, které jsou použity v dalším textu: DRI Dietary Reference Intakes = referenèní výživové dávky. EAR Estimated Average Requirement = odhadnutý prùmìrný požadavek (pøíjem, který je pokryt u 50 % osob ve sledované skupinì). Recomended Dietary Allowance, RDA = doporuèená výživová dávka (pøíjem, který je pokryt u % osob ve sledované skupinì). AI Adequate Intake = pøimìøený pøíjem (sledovaný prùmìrný nebo experimentálnì zjištìný pøíjem u urèité definované skupiny populace, která podle urèitých funkèních indikátorù zdraví oèividnì splòuje požadavek na výživu; napø. podle rychlosti rùstu nebo podle normálního kolobìhu živin). UL Tolerable Upper Intake Level = nejvyšší pøijatelná hodnota pøíjmu (nejvyšší každodenní výše pøíjmu živiny, pøi níž pøíslušník obvyklé populace s nejvìtší pravdìpodobností nepodstupuje riziko nežádoucího úèinku. Pokud to není blíže specifikováno, je do hodnoty UL zahrnut pøívod živiny z potravin, vody i doplòkù stravy). 10

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU:

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU: ÈÍSLO 6 / LISTOPAD PROSINEC 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè JAHODY Z HOBLIN Badateli dr. Wilhelmu Haarmanovi se roku 1874 podaøil jeden husarský kousek, který mìl nedozírné následky: objevil syntetickou náhražku

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 14 Životní prostøedí 24 Lidská výživa 26 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 Krmicí a dávkovací vozy Westmac Zpracování masokostní mouèky

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Souhrnnévráce Doping v èíslech a komentáøích J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): 1-20 Klíèová slova: doping, zakázané látky, zdravotní rizika, prevalence,

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více