ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha"

Transkript

1 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. ROZVOJ DIAGNOSTICKÝCH MOŽNOSTÍ GENETICKÉHO RIZIKA DIABETU. TYPU OD VÝZKUMU K PRAXI Vavøinec J. Klinika dìtí a dorostu. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Úvod: Øada pilotních studií podala dùkazy o heterogenitì patogenetických mechanizmù vedoucích k destrukci beta bunìk a tato heterogenita se odráží i v genetické predispozici. Genetický screening je obvykle založený na testování genetického rizika èi protektivity asociovanými s haplotypy HLA-DQ. Poèet genových polymorfizmù však stále narùstá a týká se jak vìtší rozmanitosti markerù HLA, tak i non-hla genù. Celkem již bylo nalezeno asi 40 genových oblastí rizikových pro TDM. Metodika: Známky heterogenity mohou být pozorovány s vìtší pøesností v prospektivních studiích, jako je TRIGR. Pro podrobnìjší genetickou analýzu participujících byl navržen asociovaný genetický projekt: Genetické ovlivnìní asociovaných autoimunitních onemocnìní a klinické manifestace diabetu. typu u úèastníkù TRIGR projektu. Jeho cílem je odpovìï na otázky: Je možné najít specifické genetické markery definující predispozici k TDM? Je projekt TRIGR efektivní u geneticky definované podskupiny subjektù? Lze nalézt genetické markery, které jsou specificky asociovány s rùzným typem autoimunitní reakce? Ovlivòují genetické markery rychlost progrese autoimunity?. Genetická studie zahrnuje kompletní typizaci HLA-DR-DQ a typizaci lokusù HLA I. tøídy.. Panel SNPs bude analyzovat polymorfizmy genù INS, PTPN, CTLA-4, CD5, IFNH.. Bude provedeno skenování genomu s využitím panelù až s miliónem SNPs. 4. Uložené vzorky DNA zajistí možnost následných studií. Závìr: Hlavní analýza bude provedena po odslepení studie TRIGR a subjekty budou stratifikovány podle dietní intervence. V každé skupinì budou porovnány genotypy mezi subjekty s a bez autoprotilátek a/nebo s manifestací onemocnìní tak, aby bylo možno rozlišit, zda jsou nìkteré genetické faktory asociovány s úspìšností èi se selháním dietní intervence.. PØEKVAPIVÉ NÁLEZY MONOGENNÍHO DIABETU V PRO- GRAMU PREDIKCE DIABETU MELLITU. TYPU Koloušková S., Štechová K., Petruželková L., Vèeláková J., Pechová M., Šśavíková V., Obermannová B., Šumník Z., Dušátková P., Prùhová Š., Lebl J., dìtští a dospìlí diabetologové Èeské republiky Pediatrická klinika,. LF a UK FN Motol, Praha Ústav klinické biochemie a patobiochemie. LF UK a FN Motol, Praha Úvod: Program predikce diabetu mellitu. typu (TD) byl zahájen v roce 00. Sleduje prvostupòové pøíbuzné s TD, tj. sourozence diabetických dìtí a dìti diabetických rodièù, u nichž se diabetes manifestoval v dìtství èi adolescenci. Vyšetøování spoèívá v kombinaci genetického rizika (HLA. tøídy), titru autoprotilátek proti beta buòkám pankreatu (GAD, IA-, IAA) a u jedincù s pozitivními autoprotilátkami i vyšetøení první fáze stimulované inzulínové sekrece (FPIR). Primárním cílem programu je vytipovat jedince v riziku vzniku TD. Soubor a metodika: V programu predikce jsme vyšetøili 976 rodin (celkem 4 dìtí, z toho 570 dívek). Devatenáct rodin s víceèetným výskytem diabetu a negativními autoprotilátkami, bez rizikového HLA genotypu èi haplotypu bylo podrobeno molekulárnì genetickému vyšetøení na MODY diabetes (geny GCK, HNFA, HNF4A, IPF, HNFB, NEUROD) metodou pøímé sekvenace. Výsledky: Z 9 rodin byl u zjištìn MODY diabetes (9 rodin s glukokinázovým diabetem MODY; 4 rodiny s HNFAdiabetem MODY). U 6 rodin je stav hodnocen jako MODYX. V souèasné dobì víme, že u rodièù s MODY diabetem byla ukonèena léèba inzulínem, rodiè s MODY je zatím pøeveden na perorální antidiabetika. Závìr: Program predikce slouží nejenom k vytipování jedincù v riziku vzniku TD, ale zároveò pomáhá diagnostikovat i jiné typy diabetu, jako je MODY diabetes, který byl nesprávnì klasifikován jako TD. Pokud prokáže molekulární genetika MODY diabetes, mùžeme u èásti pacientù zmìnit mnohaletou léèbu inzulínem na perorální antidiabetika (MODY) nebo u pacientù s MODY léèbu diabetu dokonce ukonèit. Podpoøeno grantem NT40.. VÝSKYT OSTRÙVKOVÝCH AUTOPROTILÁTEK U PACIEN- TÙ S MONOGENNÍM DIABETEM Urbanová J., Rypáèková B., Heneberg P., Bazalová Z., Kuèera P., Andìl M. Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. interní klinika FNKV a. lékaøská fakulta UK v Praze. Úvod: Specifické ostrùvkové autoprotilátky jsou považovány za projev autoimunitní inzulitidy a jejich pøítomnost v dobì diagnostiky diabetu je jedním ze základních diagnostických kritérií diabetes mellitus. typu. Protilátky proti èetným komponentám beta bunìk Langerhansových ostrùvkù pomáhající odlišit tento typ diabetu od jiných typù cukrovky, vèetnì diabetu monogenního. V zahranièní literatuøe však bylo publikováno nìkolik kazuistik o pacientech s molekulárnì geneticky potvrzeným monogenním diabetem a souèasnou pøítomností ostrùvkových protilátek. Na naší klinice jsme zachytili nìkolik takových pøípadù. Rozhodli jsme se proto zjistit prevalenci ostrùvkových autoprotilátek u našeho souboru pacientù s monogenním diabetem. Metodika: GADA a IAA byly stanoveny u celkem 4 pacientù s molekulárnì geneticky potvrzeným monogenním diabetem (HNF4A diabetes: n =, HNFA diabetes: n =, GCK diabetes: n = 9). Pøítomnost ostrùvkových autoprotilátek jsme ovìøovali taktéž retrospektivnì (od období manifestace diabetes mellitus). 0

2 Ostrùvkové autoprotilátky (GADA, IAA) byly identifikovány imunofluorescenèní metodou (RIA). Genetické vyšetøení (HN- FA, HNF4A a GCK genu) bylo provedeno metodou pøímého sekvenování (sekvenátor ABI PRISM 0), výsledky pak vyhodnoceny v programu SeqScape. Výsledky: Specifické ostrùvkové autoprotilátky byly pøítomny u 7/4 pacientù (9,6 %), a to pøevážnì u nemocných s HNFA diabetem (4/8; 6,66 %), a malé skupiny HNF4A diabetikù (/; 8, %), výjimeènì u nemocných s GCK diabetem (/6; 4,6 %). Nejèastìji pøítomnou autoprotilátkou byla anti- GAD (6/7; 85,7 %). Ostrùvkové protilátky byly prokazatelné jak v dobì primomanifestace diabetu, tak po uplynutí mnoha let od diagnostiky. Nebyla nalezena souvislost mezi pøítomností autoprotilátek a HLA genotypem. U vìtšiny pacientù s autoprotilátkami byly deriváty sulfonylurey nedostateèné k dobré glykemické kompenzaci diabetu a v tìchto pøípadech bylo dosaženo lepší kompenzace inzulinoterapií, a to bez ohledu na dostateènou hodnotu C-peptidu. Závìr: Prokázali jsme pøítomnost specifických ostrùvkových autoprotilátek u témìø jedné tøetiny pacientù s nejbìžnìjšími subtypy monogenního diabetu, nejèastìji ve skupinì pacientù s HNFA diabetem. Pøítomnost specifických ostrùvkových autoprotilátek u jedincù s monogenním diabetem lze vysvìtlit jako vzácnou koexistenci autoimunitní inzulitidy a mutace v pøíslušném genu. Avšak pøítomné autoprotilátky mohou u tìchto pacientù také reflektovat zvýšenou (neautoimunitní) destrukci beta bunìk a pøedvídat tak nutnost brzkého zahájení inzulinoterapie. 4. POÈETNÍ A FUNKÈNÍ ODCHYLKY DENDRITICKÝCH BUNÌK VE VZTAHU KE VZNIKU DIABETU. TYPU Kayserová J., Štechová K., Ulmannová T., Šumník Z., Vèeláková J., Koloušková S., Špíšek R., Šedivá A. Ústav imunologie UK. LF a FN Motol Praha Pediatrická klinika UK. LF a FN Motol Praha Úvod: Dendritické buòky (DC) jsou antigen prezentující buòky, které mají klíèovou roli v zahájení a polarizaci imunitních reakcí. V naší práci jsme analyzovali zastoupení a funkci jednotlivých subpopulací dendritických bunìk (myeloidní tj. mdc a plazmacytoidní pdc) v periferní krvi pacientù s TD a u jejich pøíbuzných s cílem posoudit jejich roli v patogenezi TD. Metodika: Analyzováno bylo 54 pacientù s TD (vìkový prùmìr a SD:,8 ± 6,9 rokù; žen, mužù), 55 jejich prvostupòových pøíbuzných (7,5 ± 4,6; 4Ž/M; 8 bylo protilátkovì pozitivních) a výsledky byly porovnány s pacienty s jinou autoimunitní chorobou (5 pacientek se Sjögrenovým syndromem SjS, vìk 5,6 ± 4,) a se 4 zdravými kontrolami (4,5 ± 4,8; Ž/9M). Subpopulace mdc a pdc byly hodnoceny pomocí prùtokové cytometrie. Funkèní studie spoèívala ve stimulaci DC pomocí ligandù Toll like receptorù (TLR) konkrétnì se jednalo o ligandy TLR7,8,9 (simulace kontaktu s infekèním agens) a následném posouzení cytokinové odpovìdi. Výsledky: Pacienti s TD, jakož i pacienti se SjS mìli signifikantnì nižší hladiny pdc i mdc ve srovnání se zdravými kontrolami. To samé platilo i pro prvostupòové pøíbuzné (p < 0,00 pro mdc a p < 0,000 pro pdc pro všechny srovnávané skupiny). Stimulace ligandem TLR9 vedla ke zvýšené produkci IFN-alfa u pacientù s TD a u protilátkovì pozitivních pøíbuzných (ve srovnání s ostatními skupinami, p < 0,05). Závìr: Pacienti s TD mají výrazné abnormality v poètu i funkci DC (s možnými následky v dalším smìøování imunitní odpovìdi). Vysoká sekrece IFN-alfa po stimulaci TLR9 ligandy upozoròuje na možnou úlohu bakteriální infekce v patogenezi TD. Práce byla podpoøena projekty IGA NT/407-5 a GAÈR P0/0/ MECHANIZMY REGULACE BUNÌÈNÉ SMRTI A STRESU ENDOPLAZMATICKÉHO RETIKULA MASTNÝMI KYSELI- NAMI U PANKREATICKÝCH BETA BUNÌK Nìmcová V., Šrámek J., Kováø J. Oddìlení bunìèné a molekulární biologie ÚBBMB & Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy,. lékaøská fakulta UK, Praha Úvod: Chronicky zvýšená hladina mastných kyselin (MK) v krvi pøispívá k úbytku pankreatických beta bunìk u nemocných s diabetem. typu, a to zejména mechanizmem apoptózy. Na experimentálním modelu linie lidských pankreatických beta bunìk NESY jsme již døíve ukázali, že nasycené MK (tj. kyselina palmitová a stearová), indukují v koncentraci mm a vyšších bunìènou smrt. Nenasycené MK kyseliny (tj. palmitolejová a olejová) na rozdíl od nasycených MK neindukují bunìènou smrt a dokonce ji v koncentracích 0, mm a vyšších inhibují. Cílem práce bylo popsat vliv nenasycených MK na indukci stresu endoplazmatického retikula (ER) a apoptózy a objasnit úlohu JNK kinázy a kaspázy, které by dle literárních údajù mohly být klíèovými hráèi v indukci apoptózy stresem ER. Výsledky: Pùsobení kyseliny stearové na buòky linie NESY vyvolává již po h aktivaci všech tøí signálních drah stresu ER (IREalfa, PERK a ATF6 dráha) a tato aktivace pøetrvává až do doby, kdy je možné detekovat aktivaci apoptózy. Souèasné pùsobení kyseliny olejové velmi efektivnì inhibuje aktivaci všech sledovaných markerù ER stresu i apoptózy. Inhibice aktivity JNK kinázy, úèastnící se signalizace v rámci IRE dráhy, nevedla k inhibici apoptózy, aèkoliv došlo k mírnému snížení exprese proteinu BiP, obecného markeru stresu ER. Ani specifická inhibice exprese kaspázy nemìla vliv na rychlost indukce apoptózy kyselinou stearovou. Závìr: Naše výsledky ukazují, že inhibièní intervence nenasycených MK v dráze apoptózy pankreatických beta bunìk indukované nasycenými MK se odehrává upstream od indukce stresu ER a apoptózy a že JNK kináza a kaspáza nejsou klíèovými molekulami v tìchto procesech. Práce byla podpoøena výzkumným zámìrem. LF UK MSM , granty SVV a SVV a projektem UNCE 0405.

3 6. PRÙBÌH GLYKÉMIÍ A RIZIKO HYPOGLYKÉMIE BÌHEM ØÍ- ZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA U PACIENTÙ S DM. TYPU LÉÈENÝCH POMOCÍ INZULÍNOVÉ PUMPY ANALÝZA ZÁZNAMÙ CGMS Brož J., Donièová V., Polák J., Andìl J. Diabetologické centrum. LF UK a FNKV Praha Diabetologická a interní ambulance Košice, Slovensko Hypoglykémie bìhem øízení mùže zpùsobit fatální následky. Použili jsme kontinuální monitor glykémie holterovského typu k ozøejmìní exkurzù glykémie bìhem jízdy u pacientù s DM. typu léèených CSII. Pacienti: Odmonitorovali jsme 4 pacientù s diabetes mellitus. typu ( 8 žen, 6 mužù) s prùmìrnou dobou trvání diabetu 9,4 ± 7, roku a prùmìrnou dobou léèby CSII 4,9 ±, roku. Metody: Každý pacient použil kontinuální monitor glykémie (CMGS Gold) po dobu 5 dnù, bìhem kterých zaznamenával všechny dùležité údaje ve vztahu k režimu diabetika vèetnì doby øízení automobilu. Pacient nemìl možnost seznámit se s namìøenými hodnotami bìhem monitorace. Záznam byl vyhodnocen po skonèení mìøení s cílem zjistit hodnoty glykémie bìhem jízdy. Výsledky: Celkem jsme vyhodnotili 59 min. (87 hod. 7 min.) doby øízení automobilu, v prùmìru 78,4 ± 8, na jednoho pacienta a den. Pacienti zaznamenali 5krát symptomatické hypoglykémie bìhem jízdy. Výsledky kontinuální monitorace prokázaly 9 epizod asymtomatických hypoglykémií bìhem øízení doby vozu. Celková doba trvání hypoglykémie bìhem øízení byla 58 min (, % z celkové doby øízení). Celkové trvání období glykémie v intervalu,5 4,5 mmol/l bylo 44 min. (7,9 % z celkové doby øízení). V období øízení jsme nenalezli signifikantní trend v glykemických exkurzích ani ke vzrùstu ani k poklesu. Závìr: I pøes opakovanou edukaci je riziko hypoglykémie bìhem øízení vozidla i u zkušených pacientù s DM. typu léèených pomocí inzulínové pumpy reálné. Nebezpeèí hypoglykémie za volantem by mìlo být pravidelnou souèástí edukace. 7. POROVNÁNÍ OSUDU GRAVIDIT ŽEN S DM. A. TYPU. PRVNÍ VÝSLEDKY Z REGISTRU Èechurová D., Haladová I., Jankovec Z., Krèma M., Rušavý Z. Diabetologické centrum I. IK, FN Plzeò Úvod: V posledních letech pøibývá gravidit žen s DM. typu. Cílem práce je porovnat osud jejich tìhotenství s DM. typu. Metodika: Porovnání dat o prùbìhu gravidit u obou typù diabetu z Registru gravidit žen s pregestaèním DM v Èeské republice v letech Použité statistické testy: Mann Whitneyùv test, nepárový t-test a Chí-kvadrát test. Charakteristika souborù a výsledky: Výsledky jsou uvedeny jako medián (.,. kvartil) nebo èetnost v procentech. Ženy s DM. typu (n = 46) vs. DM. typu (n = 00) mají statisticky významnì kratší dobu trvání DM (;5) vs. 4 (9;0) let, ménì mikrovaskulárních komplikací 4 % vs. 9 %, lepší kompenzaci DM (HbAc IFCC %) v prvním 4,5 (,9;6,0) vs. 5,5 (4,9;6,6) a. trimestru 4,0 (,7;4,5) vs. 4,5 (4,;5,), vše p < 0,0. Na druhé stranì pacientky s DM. typu jsou starší 4 (;6) vs. (6;) let, mají vyšší BMI 0 (5;6) vs. (;5) kg/ m, pøichází do diabetologického centra pozdìji,5 (8;7) vs. 8 (6;) týden tìhotenství, vše p < 0,0, èastìji mají arteriální hypertenzi pregestaènì % vs. %, p = 0,05. Osud gravidit, výskyt komplikací (aborty, preeklampsie, eklampsie), prùbìh porodu (gestaèní stáøí, výskyt pøedèasných porodù, èetnost porodù sekcí) se statisticky významnì nelišil. Pøi hodnocení osudu novorozencù byl zjištìn rozdíl pouze v èastìjším pøijetí dìti na NJIP u matek DM. typu 7 % vs. 9 % u DM. typu, p < 0,05. V ostatních sledovaných parametrech nebyl zjištìn statisticky signifikantní rozdíl (porodní hmotnost, makrosomie, dystokie ramének, souèet Apgar skóre, hypoglykémie, fototerapie, RDS, malformace). Závìr: I když ženy s DM. typu mají kratší dobu trvání a lepší kompenzaci diabetu, pøesto se u nich nevyskytuje významnì ménì komplikací v prùbìhu gravidity. 8. KVALITA ŽIVOTA DÌTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S DIABETEM MELLITEM. TYPU Øehulová A., Dušátková P., Šumník Z., Koloušková S., Šnajderová M., Obermannová B., Štechová K., Cinek O., Lebl J., Prùhová Š. Pediatrická klinika FN v Motole a. LF UK v Praze Úvod: Kvalita života pacientù s diabetem. typu (TDM) je ovlivnìna symptomy onemocnìní i každodenními nároky léèebného režimu. Cílem výzkumu bylo zmapovat charakteristiky kvality života dìtí a dospívajících s TDM sledovaných na Pediatrické klinice FN Motol. Metodika: Výzkumu se zúèastnilo 0 pacientù (07 chlapcù) ve vìku 8 8 let (76 dìtí ve vìku 8 let, 6 dospívajících ve vìku 8 let), kteøí se s diabetem léèí minimálnì jeden rok (medián 6 let). Pacientùm a jejich rodièùm byly poštou zaslány dva Varniho dotazníky PedsQL generický (obecná kvalita života) a specifický (kvalita života u TDM). Data byla statisticky analyzována dvouvýbìrovým t-testem. Výsledky: Dívky vnímají kvalitu života vztahující se k diabetu hùøe než chlapci, a to zvlášś v období dospívání (P < 0,05). Rodièe sledovaných dìtí posuzovali obecnou i specifickou kvalitu života svých dìtí hùøe než dìti, zejména u dospívajících (P < 0,000). Hladina HbAc negativnì korelovala s diabetickou kvalitou života (P < 0,05). Z dimenzí obecné kvality života souviselo s diabetem nejvíce emoèní prožívání (dìti r = 0,7, dospívající r = 0,66). Nenašli jsme signifikantní vztah mezi kvalitou života a vìkem respondentù, poètem let od manifestace ani zpùsobem léèby (inzulínová pumpa vs. pero). Závìr: Diabetické dìti a dospívající vnímají svoji kvalitu života lépe než jejich rodièe. Dívky prožívají symptomy diabetu psychicky hùøe než chlapci. Vyšší hladina HbAc koreluje s horší kvalitou života. Kvalita života významnì nesouvisí se zpùsobem léèby inzulínovou pumpou nebo pery. Podpoøeno grantem MZÈR NT 40.

4 9. HLADINA 5OH VITAMÍNU D V POPULACI ŽEN S DIABE- TES MELLITUS Piśhová P., Štechová K., Kvapil M. Interní klinika UK. LF a FN v Motole Pediatrická klinika UK. LF a FN v Motole Úvod: Diabetes mellitus patøí mezi nejnièivìjší kardiovaskulární rizikové faktory. Vitamín D je vitamínem i hormonem zároveò a zdá se, že s jeho poznáním roste i jeho dùležitost. Nedostatek vitamínu D nejenomže ovlivòuje množství kostní hmoty, ale je i významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnìní. V populaèních studiích se jako deficit vitamínu D udává hladina 5(OH)vitamínu D pod 50 nmol/l, jako insuficietní jsou považovány hladiny v rozmezí 5(OH)vit D nmol/l a jako dostateèné jsou hodnoceny hladiny až nad 75nmol/l. V práci jsme se zamìøili na zjištìní hladiny 5(OH)vitD v plazmì diabetièek. a. typu, sledovaných v longitudinální studii, a zjištìní korelace hladiny 5(OH)vit D s dalšími sledovanými parametry. Metodika: Analyzovali jsme data 8 pacientek s diabetes mellitus. typu a pacientek s diabetes mellitus. typu, vyšetøených v prùbìhu kvìtna až øíjna 0 (dùvod: sezonalita hladin vit. D), vyšetøených v rámci protokolu longitudinální studie z hlediska pøítomnosti tradièních i novì sledovaných kardiovaskulárních rizikových faktorù. Hodnotili jsme hladiny 5(OH) vit. D a stanovovali jsme jeho korelaci (Pearson a Spearman s) s dalšími ukazateli: BMI, obvodem pasu, množstvím celkového % tìlesného tuku, podkožního tuku a lipidových parametrù. Výsledky: Hladiny 5(OH)vit D v populaci diabetièek byly velmi nízké a významnìji nižší v populaci pacientek s DM (7,5 ± 6,0 nmol/l) proti DM (56,7 ± 6,0 nmol/l). Zjistili jsme vysoce významnou korelaci poklesu hladiny 5(OH) vit D s typem diabetu, nárùstem body mass indexu, nárùstem % tìlesného tuku, narùstající výškou podkožní tukové tkánì a zvìtšením obvodu pasu, stejnì jako s rostoucí hladinou LDL cholesterolu. Na hranici významnosti se pohybovala korelace poklesu hladiny 5(OH)vit D s rostoucí hladinou triglyceridù a poklesem HDL-cholesterolu a nezjistili jsme žádnou korelaci s délkou trvání diabetu, hladinou celkového cholesterolu a metabolickou kompenzací, vyjádøenou hodnotou HbAc (viz tabulku). Závìr: V populaci pacientek s diabetes mellitus. a.typu jsme zjistili významnì deficitní hladinu 5(OH)vit. D v prùbìhu pozdních jarních, letních a èasných podzimních mìsícù. Hladina 5(OH) vit D byla ještì významnì nižší u pacientek obézních. Všechny pacientky byly pouèeny o významu substituce 5(OH) vit. D a zpùsobu substituce. V dalším sledování se pokusíme zjistit vývoj hladin 5(OH)vit. D a zjistit pøípadný vliv jeho deficitu na pøítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorù. 0. VLIV MÌSÍÈNÍ FYZICKÉ AKTIVITY NA TÌLESNOU HMOT- NOST, PARAMETRY KREVNÍHO TLAKU A METABOLICKOU KOMPENZACI U OBÉZNÍCH PACIENTEK S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ Trachta P., Kaválková P., Drápalová J., Toušková V., Haluzíková D.,, Mráz M., Jahodová J., Pavlovièová R., Stránská Z., Matoulek M., Haluzík M.. interní klinika. LF UK a VFN v Praze Ústav tìlovýchovného lékaøství. LF UK, Praha Úvod: Pravidelný pohyb je pokládán za jeden z klíèových prvkù v prevenci a léèbì obezity a jejich komplikací. Cílem naší studie bylo proto posoudit vliv mìsíèní fyzické aktivity na hodnoty krevního tlaku (TK), antropometrické a metabolické parametry a expresi vybraných faktorù v podkožní tukové tkáni obézních pacientek s arteriální hypertenzí (AH). Metodika: Do studie bylo zaøazeno obézních pacientek s AH na farmakoterapii. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry byly stanoveny na zaèátku a po mìsících pravidelného cvièení (0 minut aerobní aktivity krát týdnì). mrna exprese genù pro adipokiny, prozánìtlivé faktory a komponenty renin-angiotenzinového systému v podkožní tukové tkáni byla analyzována pomocí qrt-pcr. Výsledky: Po mìsících pravidelné aerobní aktivity došlo u pacientek k signifikantní redukci tìlesné hmotnosti (BMI 4,6 ±,6 vs.,8 ±, kg/m, p < 0,00) a zlepšení metabolické kompenzace (glykémie 5,6 ± 0, vs. 5, ± 0, mmol/l, p < 0,05; HDL,7 ± 0,05 vs.,47 ± 0,06 mmol/l, p < 0,05). Fyzická aktivita dále vedla ke snížení tepové frekvence (77,6 ±,9 vs. 74,4 ±,9 tepù/min., p<0,05) a systolického TK (9, ±,6 vs.,4 ±,79 mm Hg, p < 0,05) doprovázeného redukci antihypertenzní medikace u / pacientek. V podkožní tukové tkáni nebyla pravidelným cvièením významnì ovlivnìna mrna exprese témìø žádného ze zkoumaných faktorù. Závìr: mìsíce aerobní aktivity vedly u obézních pacientek s arteriální hypertenzí kromì úpravy antropometrických a metabolických parametrù také k signifikantnímu zlepšení hodnot krevního tlaku. Zmìny endokrinní funkce podkožní tukové tkánì se podle našich výsledkù na tomto metabolickém zlepšení podílely pouze minimálnì. Podporováno MZOVFN005, SVV650 a Programem rozvoje vìdných oblastí na Univerzitì Karlovì (PRVOUK). Abstrakt 9. Tabulka: korelace hladin 5(OH)vit. D s dalšími sledovanými parametry korelace s 5(OH)vit. D vìk (roky) trvání DM (roky) BMI (kg/m ) tìlesný tuk (%) obvod pasu (cm) podkožní tuk (mm) TG (mmol/l) celkový chol (mmol/l) HbAc (% dle IFCC) DM (n = 8) 9,9 ± 9,80 9,5 ± 0,58 5,40 ± 5,54 6,96 ± 7,97 79,4 ±,58,6 ±,0 0,9 ± 0,4 5,08 ± 0,84 6,96 ±,49 DM (n = ) 50,88 ± 7,60,48 ± 5,08,8 ± 4,96 8,6 ± 4,8 0,8 ± 0,78 4,9 ±,47,7 ±,7 5,4 ±,7 6, ±,08 signif p < 0,05 n.s. p < 0,000 p < 0,000 p < 0,000 p < 0,000 p < 0,05 n.s. n.s.

5 . POROVNÁNÍ DYNAMIKY ZMÌN GLYKÉMIÍ V PODKOŽÍ, SVALU A VISCERÁLNÍM TUKU PØI POUŽITÍ CGMS BÌ- HEM CLAMPU U LABORATORNÍHO POTKANA PILOTNÍ PROJEKT Žourek M., Hyková P., Kyselová P., Èechurová D., Rušavý Z. Diabetologické centrum, I. interní klinika FN a LFUK Plzeò DIEKO, Plzeò Cíl: Cílem pilotní studie bylo porovnat zmìny glykémií v podkožní tkáni, viscerálním tuku a svalu za použití CGMS Guardian (Minimed/Medtronic) bìhem rychlých zmìn glykémie. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 0 potkanù kmene hhtg (hereditární hypertrygliceridemický potkan). Všechny experimenty byly provádìny v souladu s 7 péèe o laboratorní zvíøata. Po uvedení do celkové anestézie byla potkanùm zavedena kanyla do vena jugularis a arteria carotis, dále jim byl zaveden senzor CGMS do podkoží, viscerálního tuku cestou laparotomie a stehenního svalu. Clampová vyšetøení navazovala na provedené operaèní úkony. Bìhem pokraèování anestézie, po hodinové kalibraci systému Guardian, byla po dobu 60 minut udržována glykémie 6 mmol/l, pak následoval bolus glukózy v dávce 0,5 g/kg hmotnosti a po dalších 60 minutách bolus inzulínu v dávce 5 IU/kg a glykémie byla monitorována dalších 60 minut. Po ukonèení experimentu byla zvíøata usmrcena. Mìøeným parametrem byly arteriální glykémie pøístrojem HemoCue a dále glykémie získané pomocí CGMS. Dynamika zmìn glykémií byla hodnocena korelaèní analýzou pomocí identifikace korelaèní funkce. Výsledky: Nejmenší zpoždìní v minutách vùèi krvi bylo namìøeno ve viscerálním tuku,5 (0; 5), dále ve svalu 7,5 (5; 0) a nejvìtší zpoždìní vykazoval podkožní tuk 0 (6,5; 0). Zpoždìní viscerálního tuku bylo statisticky významnì nižší ve srovnání se svalem i podkožním tukem. Závìr: Ideálním místem mìøení glukózy pomocí CGMS by byl zøejmì viscerální tuk. Práce je podporována Výzkumným zámìrem Univerzity Karlovy, MSM POROVNÁNÍ NANOVLÁKEN A ACELLULÁRNÍ PORCINNÍ DERMIS U HOJENÍ RAN EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE Dubský M.,, Jirkovská A., Kubinová Š., Širc J., Voska L., Fejfarová V., Bém R., Michálek J., Holáò V. 4, Syková E. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ústav experimentální medicíny AV ÈR, Praha Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha 4 Ústav molekulární genetiky AV ÈR, Praha Úvod: Lokální léèba ran, zejména chronických, je stále neuspokojivá, proto se hledají nové metody jejich terapie. Cílem naší práce bylo zhodnotit želatinová (N-GEL), poly- -caprolaktonová (N-PCL) nanovlákna a acellulární porcinní dermis (APD) jako potenciální nosièe pro bunìènou terapii a porovnat jejich efektivitu na hojení ran v experimentální studii. Metodika: Nanovlákna byla vyrobena za použití Nanospider technologie založené na rotující spinningové elektrodì. V první èásti experimentu byly porovnány bunìèná viabilita, rùst a adheze lidských mesenchymálních bunìk (hmsc), lidských dermálních fibroblastù (FIB) a lidských keratinocytù (KER) in vitro. Hojení ran bylo hodnoceno redukcí plochy defektu a histologicky u 5 potkanù v každé skupinì (N-GEL, N-PCL, APD) a porovnáno s kontrolou (CON, gáza). Model rány zahrnoval excize provedené pomocí punch-biopsie zasahující ke svalové vrstvì. Histologie spodiny rány s hodnocením lineárního (LG) a polygonálního epiteliálního gap (PG), zánìtu a angiogeneze byla provedena po 5 a 0 dnech. Výsledky: V první èásti experimentu (in vitro) nebyly mezi skupinami zjištìny rozdíly mezi bunìènou viabilitou, adhezí a proliferací. V druhé èásti (in vivo) bylo pozorováno signifikantnì rychlejší hojení rány pouze u terapie N-GEL a APD ve srovnání s CON (p < 0,05) po 5 i 0 dnech. Významnì kratší LG i PG a silnìjší granulaèní tkáò byly pozorovány v histologiké analýze skupiny N-GEL i APD ve srovnání s N-PCL a CON. Závìr: Výsledky naší studie ukázaly, že želatinová nanovlákna i acellulární porcinní dermis jsou dobrým nosièem lidských bunìk a potenciálním novým lokálním materiálem urychlujícím hojení ran. Efektivita poly- -caprolaktonových nanovláken se však výraznìji nelišila od kontrolní skupiny. Podpoøeno grantem MZO VLIV KANDIDÁTNÍCH GENÙ IGFBP A IGF NA ROZVOJ DIABETU A DIABETICKÉ NEFROPATIE Prázný M., Gu T., Horová E., Kaòková K. 4, Möllsten A., Abu Seman N., Falhammar H., Brismar K., Gu H.F.. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Rolf Luft Center for Diabetes Research, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Švédsko Department of Clinical Sciences, Pediatrics, Umeå University, Umeå, Švédsko 4 Ústav patologické fyziologie, Lékaøská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno Úvod: Gen IGFBP se nachází v chromozomálním lokusu q7., který je asociován se vznikem diabetu. i. typu (TD a TD) a s rozvojem diabetické nefropatie (DN). Protein IGF- BP vazbou na gen IGF reguluje translaci insulin-like growth factor (IGF). Cílem práce bylo zhodnotit vliv vybraných polymorfizmù (SNP) genù IGFBP a IGF na rozvoj diabetu a diabetické nefropatie. Metodika: Osoby zaøazené do studie pocházely ze tøí skupin; pacienti z populace GoKinD s TD s DN i bez ní (n = 9), pacienti ze Švédska s TDM s DN i bez ní (n = 0) a subjekty z Èeské republiky s TD, TD s DN i bez ní (n = 060) a zdravé kontroly (n = 9). Pro genotypizaci vybraných SNP genù IGFBP a IGF byl použit standardní protokol diskriminace alel TaqMan s metodou RT-PCR. Funkèní analýza genù byla provedena hodnocením exprese mrna ve tkáni ledvin db/db a kontrolních myší ve vìku 5 a 6 týdnù. Výsledky: Byla nalezena statisticky významná asociace SNP rs genu IGFBP s TD v èeské populaci (p = 0,05). Oba sledované polymorfizmy byly asociovány s DN u mužské èásti pacientù s TD ze studie GoKinD (p = 0,07, p = 0,08). Vyšší exprese genu IGFBP ve tkáni ledvin byla nalezena pouze u db/db myší starých 5 týdnù, ve 6 týdnech 4

6 již rozdíly nebyly významné. Exprese genu IGF byla pøíliš nízká, takže analýza nemohla být provedena. Závìr: V této studii byla ve shodì s výsledky pøedchozích studií potvrzena asociace SNP rs genu IGFBP s TD v èeské populaci. Výsledky dále naznaèují pravdìpodobnou interakci sledovaných polymorfizmù genù IGFBP a IGF a jejich možný protektivní vliv na rozvoj DN u mužù s TD. Studie byla podpoøena výzkumným programem Univerzity Karlovy v Praze. 5. OVLIVNÌNÍ VYBRANÝCH METABOLICKÝCH PARAMETRÙ U DIABETU. TYPU PØI KOMBINOVANÉM PODÁVÁNÍ PIOGLITAZONU A OMEGA- POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN Veleba J., Kopecký J. jr., Bardová K., Janovská P., Kopecký J., Pelikánová T. Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha Fyziologický ústav Akademie vìd Èeské republiky, Praha 4. OMEGA MASTNÉ KYSELINY A METABOLICKÝ SYN- DROM Kopecký J. Oddìlení biologie tukové tkánì, Fyziologický ústav AVÈR, v.v.i., Praha Úvod: Onemocnìní zaøazená do metabolického syndromu, zejména obezita, diabetes, dyslipidémie a hypertenze, se vyznaèují komplexní etiologií. Úèinná léèba tìchto onemocnìni proto musí být také komplexní a soubìžnì ovlivòovat rùzné pochody a regulaèní mechanizmy. Omega mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem (omega-) z moøských ryb pùsobí hypolipidemicky, protizánìtlivì a napomáhají v prevenci chorob spojených s obezitou. Omega- ale nemají vliv na rezistenci k inzulínu u diabetikù. typu. Cílem pokusù bylo lépe definovat mechanizmus pùsobení omega- a navrhnout možnosti jejich léèebného uplatnìní. Metodika: Pokusy byly provádìny na myších krmených dlouhodobì diet ou s vysokým obsahem tuku experimentálním modelu metabolického syndromu. Výsledky: Èásteèná náhrada (9 %) lipidù v dietì za omega- vedla k menšímu pøibývání na váze, menšímu ukládání tukù v tkáních a k metabolickým zmìnám v játrech, tukové tkáni, tenkém støevì a ve svalu. Tyto efekty souvisely se zmìnami složení mastných kyselin ve fosfolipidech, s tvorbou lipidových mediátorù, zmìnami genové exprese, aktivací regulaèní dráhy adiponektin-ampk a útlumem aktivity endokanabinoidního systému. Podávání omega- posilovalo úèinek: ) kalorické restrikce pøi redukci obezity (viz abstrakt Flachs a spol.); a ) thiazolidindionù (rosiglitazonu a pioglitazonu) v prevenci i v reverzi inzulínové rezistence, dyslipidémie a zánìtlivé reakce spojené s obezitou, a také v prevenci poruch metabolické flexibility. Závìr: Pokusy odhalily nové mechanizmy pùsobení omega-. Výsledky naznaèily, jak lépe využít omega- v kombinaci s kalorickou restrikcí a farmaky pro léèbu pacientù s metabolickým syndromem. Úvod: Pioglitazon a n- polynenasycené mastné kyseliny (nmk) mají øadu pøíznivých úèinkù na metabolizmus lipidù a glukózy. Na zvíøecích modelech byly prokázány pozitivní aditivní úèinky souèasného podávání nmk a glitazonù na inzulínovou rezistenci, dyslipidémii a jaterní steatózu. Cílem studie bylo u nemocných s diabetem mellitem. typu (DM) ovìøit efekt podávání nmk samostatnì nebo v kombinaci s pioglitazonem na inzulínovou rezistenci, hmotnost, kompenzaci diabetu a lipidogram. Metodika: Placebem kontrolovaná paralelní studie v trvání 6 mìsícù. V interim analýze bylo zhodnoceno 6 z plánovaných 60 pacientù s DM léèených metforminem, kteøí byli randomizováni do 4 vìtví (nmk, placebo, nmk+pioglitazon, placebo+pioglitazon). Použit byl koncentrát nmk (EPAX 050TG, složení: 5% EPA, 40% DHA) v dávce 5 g/den), jako placebo koncentrát n6mk (EPAX AS, Norsko; složení: kukuøièný olej v dávce 5 g/den); a pioglitazon v dávce 5 mg/den (Actos 5 mg). Pøed a po intervenci byla provedena vybraná laboratorní a metabolická vyšetøení. Výsledky: Podávání pioglitazonu vedlo ke snížení inzulínové rezistence (ANOVA p < 0,08), zvýšení hladiny HDL cholesterolu (p < 0,06) a hmotnostnímu pøírùstku (p < 0,00). Hodnota HbAc, hladiny sérových triglyceridù, celkového a LDL cholesterolu nebyly pioglitazonem významnì ovlivnìny. Podávání nmk zhoršilo kompenzaci diabetu (p < 0,09). V kombinovaném podávání nmk a pioglitazonu byl patrný pøíznivý trend ve vlivu na inzulínovou rezistenci, který byl na hranici statistické významnosti. Kombinace nmk a pioglitazonu zvyšovala aditivnì hmotnostní pøírùstky (p < 0,06). Závìry: V interim analýze je u nemocných s DM patrný pøíznivý trend kombinovaného podávání nmk a pioglitazonu na ovlivnìní inzulínové rezistence, který však nedosahuje statistické významnosti. Kombinace testovaných látek však má významnì nepøíznivý aditivní efekt na pøírùstek hmotnosti. Definitivní výsledky budou k dispozici po dokonèení a zhodnocení u celé plánované skupiny. S podporou grantu IGA MZÈR è. NS058- a VZ

7 6. OSOBNOST A POTRAVNÍ PREFERENCE STUDIE S FUNKÈNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ Brunerová L.,, Potoèková J., Šmejkalová V., Horáèek J., Andìl M. Diabetologické centrum, II. Interní klinika FNKV a. LF UK, Praha Mediscan, Euromedic, Praha Psychiatrické centrum Praha,. LF UK, Praha Úvod: Neuromediátory serotonin a dopamin ovlivòují nìkteré osobnostní rysy, ale souèasnì jsou významnými regulátory pøíjmu potravy. Centrální dopaminergní a serotoninergní tonus lze nepøímo mìøit pomocí funkèních neuroendokrinních testù (apomorfinového, resp. citalopramového). Funkèní magnetická rezonance je citlivou metodou schopnou postihnout aktivaci mozkových oblastí po rùzných stimulech. Cílem studie bylo zjistit vztah mezi osobnostními charakteristikami a funkèními neuroendokrinními testy a pomocí funkèní magnetické rezonance identifikovat oblasti mozku aktivované po rùzných potravních stimulech. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 4 zdravých mužù (prùmìrný vìk 4,5 ± 7,4 let, BMI 7,4 ± 5,7 kg/m ). Úèastníci byli vyšetøeni antropometricky, biochemicky, psychologicky (osobnostní dotazníky MMPI a Cloningerùv) a funkèní magnetickou rezonancí po vizuálních potravních stimulech ( zdravá jídla, sladká jídla, tuèná jídla). Dále byly provedeny funkèní neuroendokrinní testy apomorfinový (pomocí plochy pod køivkou zhodnocení vzestupu rùstového hormonu po podání 0,0 mg/kg hmotnosti sublinguálního apomorphinu) a citalopramový (odpovìï prolaktinu na intravenóznì podaný citalopram v dávce 0,mg/kg hodnocená plochou pod køivkou). Ke statistickému zpracování byla použita lineární regrese. Výsledky: Odpovìï v apomorfinovém testu korelovala s osobnostními rysy souvisejícími s motivací a závislostí na odmìnì, vztah mezi odpovìdí v citalopramovém testu a osobnostními rysy úzkostnosti a depresivity nedosáhl statistické významnosti. Pøi zobrazení funkèní magnetickou rezonancí se po chutných jídlech aktivovaly oblasti mozku s vysokým zastoupením dopaminu, zvláštì striatum. Závìr: Centrální dopaminergní tonus je spojen s vybranými osobnostními rysy a oblasti mozku bohaté na dopamin se aktivují pøíjmem chutné stravy. Studie byla podpoøena VZ MSM VPLYV DIÉTNEJ INTERVENCIE NA INFILTRÁCIU IMU- NITNÝCH BUNIEK V GLUTEÁLNOM A ABDOMINÁLNOM PODKOŽNOM TUKU U OBÉZNYCH PACIENTOK Mališová L., Kováèová Z., Tencerová M., Kraèmerová J., Šiklová M., Štich V., Rossmeislová L. Ústav tìlovýchovného lékaøství,. lékaøská fakulta, Karlova Univerzita, Praha Úvod: Zvýšené množstvo gluteálneho podkožného tukového tkaniva (GPTT) u obéznych je spájané s nižším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Cie¾om tejto štúdie bolo overiś, èi podkladom priaznivého úèinku GPTT je menší prozápalový profil GPTT v porovnaní s podkožným tukovým tkanivom abdominálnym (APTT). Prozápalový profil oboch tukových tkanív bol porovnaný v bazálnom stave (pred intervenciou) a po ukonèení diétnej intervencie (DI). Metodika: 4 premenopauzálnych obéznych žien (BMI 4, ± 0,), bez komplikácií obezity, sa podrobilo 6mesaènej intervencii nízkoenergetickej redukènej diéty. Párové vzorky GPTT a APTT boli získané ihlovými biopsiami pred DI a na konci intervencie vo fáze stabilizácie váhy. Pomocou RT PCR boli merané expresie lymfocytárnych (RANTES, CDG, TCRA) a 9 makrofágových markrov (TLR, TLR4, CD4, ACP5, CD68, MSR, FCGBP, PLAG7, SPP). Výsledky: Expresia 7 makrofágových a lymfocytárnych markrov sa pred diétou v GPTT a APTT nelíšila. Z makrofágových markrov bola vyššia expresia CD68 a ACP5 v GPTT (p- 0,05). Na konci DI boli expresie všetkých, tak makrofágových, ako aj lymfocytárnych markrov vyššie v GPTT (p-0,05). Záver: U obéznych žien nie je expresia markrov infiltrácie imunitnými bunkami v GPTT v bazálnom stave odlišná v porovnaní s APTT. Po ukonèení DI je expresia uvedených markrov v GPTT dokonca vyššia. Táto práca vznikla s podporou grantov: Ministerstva školstva MSM 00608, Ministerstva zdravotníctva IGA NT a projektu EU ADAPT. 8. TRANSGENNÍ EXPRESE TRANSKRIPÈNÍHO FAKTORU NRF ZMÍRÒUJE OXIDAÈNÍ STRES A PORUCHY ASOCIO- VANÉ S METABOLICKÝM SYNDROMEM Oliyarnyk O., Malínská H., Kazdová L., Zidek V., Pravenec M. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Fyziologický ústav AV ÈR, v.v.i., Praha Úvod: Transkripèní faktor NRF (Nuclear factor-erythroid -related factor-, kódovaný Nfel genem) hraje klíèovou úlohu v obranì proti oxidaènímu stresu. NRF se váže na ARE (antioxidant response element) sekvenci v promotorech genù kódujících antioxidaèní a cytoprotektivní enzymy, jako jsou superoxiddismutáza, glutationperoxidáza, glutathiontransferáza, kataláza aj. Cílem studie bylo sledování vlivu transgenní exprese NRF na aktivitu tìchto enzymù, peroxidaci lipidù a na lipidový metabolizmus u spontánnì hypertenzních potkanù (SHR). Metodika: Transgenní linie potkanù byla získána mikroinjekcemi zygot kmene SHR smìsí konstruktu Sleeping Beauty, obsahující Nfel cdna pod univerzálním promotorem CAGGS a SB 00X transpozázy. Výsledky: Exprese transgenu Nfel vedla ke tkáòovì-specifické aktivaci antioxidaèních enzymù, zvýšila koncentrace redukovaného glutationu v plazmì (6,55 ± 0,8 vs. 5,5 ± 0,9 μmol/ml, p < 0,0), kùøe ledvin (5,9 ± 0,9 vs.,7 ±,4 μmol/mg bílk, p < 0,05). Hladiny produktù lipidové peroxidace, látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou, byly sníženy v plazmì (,070 ± 0,0 vs.,70 ± 0, nmol/ml, p < 0,00), játrech (0,957 ± 0,097 vs.,67 ± 0,65 nmol/mg bílkoviny, p < 0,05), kùøe ledvin (0,55 ± 0,07 vs, 0,69 ± 0,050 nmol/ mg bílkoviny, p < 0,05). Transgenní exprese zvýšila bazální (9,9 ±, vs. 6, ± 4,4 nmol glukózy/mg bílkovin/h, p < 0,0) a inzulínem stimulovanou lipogenezi v tukové tkání (90 ± 7 vs. 4 ± 6 nmol glukózy/ 6

8 mg bílkovin/h, p < 0,05), hodnocenou podle inkorporace 4 C-U-glukózy do lipidù a zvýšila adrenalinem stimulovanou lipolýzu (5, ± 0,7 vs., ± 0,6 μmol NEMK/g, p < 0,05), svìdèící pro zvýšenou metabolickou aktivitu tukové tkánì. Závìr: Transgenní exprese Nrf u SHR potkanù snížila oxidaèní stres v plazmì, játrech, a kùøe ledvin, pozitivnì ovlivnila inzulinovou senzitivitu a zvýšila metabolickou aktivitu tukové tkánì. Výsledky podporují hypotézu o dùležité rolí oxidaèního stresu v patogenezi poruch asociovaných s metabolickým syndromem. Podpoøeno granty MZO 00000; 0/0/ SÉROVÉ KONCENTRACE A GENOVÁ EXPRESE NOVÉHO METABOLICKÉHO FAKTORU CLUSTERINU U PACIENTÙ S OBEZITOU A DIABETES MELLITUS. TYPU: VLIV NÍZ- KOKALORICKÉ DIETY Urbanová M., Drápalová J., Èechová M., Kindlová M., Trachta P., Køížová J., Kaválková P., Mráz M., Haluzík M. III. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Úvod: Clusterin je nedávno identifikovaný faktor úèastnící se etiopatogeneze øady onemocnìní spojených se zvýšenou produkcí volných radikálù vèetnì aterosklerózy. Jeho úloha pøi vzniku diabetes mellitus. typu (DM) a obezity však zatím není dostateènì prozkoumána. Cílem naší práce bylo proto posoudit zmìny sérových hladin clusterinu a jeho exprese v podkožní tukové tkáni u pacientù s obezitou a diabetes mellitus. typu za bazálních podmínek a po dietní intervenci. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 5 pacientek s DM (DM skupina), 5 obézních žen bez diabetes mellitus (OB skupina) a 5 zdravých žen s normální hmotností. Sérové koncentrace a mrna exprese clusterinu v podkožní tukové tkáni byly stanoveny vstupnì a po týdnech nízkokalorické diety (VLCD 500 kj/den). Výsledky: Bazální sérové koncentrace clusterinu se mezi jednotlivými skupinami signifikantnì nelišily. Po dietní intervenci došlo k poklesu hladin clusterinu jak u skupiny diabetièek (65,4 ±,7 vs. 57,7 ±,0 mg/ml, p < 0,05), tak i u obézních nediabetických pacientek (7, ± 4,8 vs. 5,9 ±,87 mg/ ml, p = 0,0). mrna exprese clusterinu v podkožní tukové tkáni byla vstupnì významnì vyšší u DM i OB skupiny v porovnání se zdravými kontrolami. Po VLCD došlo k signifikantnímu snížení exprese clusterinu u pacientek s DM, zatímco u obézních žen bez diabetes mellitus byla zaznamenána jenom nesignifikantní tendence k její redukci. Závìr: Pokles sérových hladin clusterinu stejnì jako lokální zmìny jeho mrna exprese v podkožní tukové tkáni se mohou podílet na pozitivních metabolických úèincích krátkodobé nízkokalorické diety u pacientù s diabetes mellitus. typu a obezitou. Podporováno MZOVFN005, SVV650 a Programem rozvoje vìdných oblastí na Univerzitì Karlovì (PRVOUK). 0. KYSELINA PALMITOVÁ INDUKUJE POŠKOZENÍ MITO- CHONDRIÁLNÍ DNA U CC SVALOVÝCH BUNÌK Patková J.,, Trnka J.,, Andìl M.,, Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, Praha Ústav výživy,. LF UK, Praha II. interní klinika. LF UK a FNKV, Praha Úvod: Vysoká hladina volných mastných kyselin (VMK) je spojována se vznikem inzulínové rezistence a dalšími patofyziologickými procesy ve svalu, napø. mitochondriální dysfunkcí a oxidaèním stresem. Lipotoxicky ve svalu pùsobí pøedevším nasycené VMK s dlouhým øetìzcem, jejichž nejèastìjším zástupcem je kyselina palmitová. Mechanizmus jejich úèinku však není zcela znám. Cílem této studie bylo testovat toxicitu kyseliny palmitové a její vliv na integritu mitochondriální DNA u diferencovaných a nediferencovaných svalových bunìk. Metodika: Myší svalové buòky (myoblasty a myotuby) linie CC byly exponovány 00 μm kyselinì palmitové konjugované s bovinním sérovým albuminem (BSA) po dobu 8 hod. Toxicita kyseliny palmitové a viabilita bunìk byla stanovena kolorimetricky pomocí MTS testu. Poškození mitochondriální DNA bylo detekováno pomocí metody kvantitativní PCR. Pro statistickou analýzu dat byl použit dvouvýbìrový t-test a ANOVA. Výsledky: Ve srovnání s kontrolní skupinou inkubovanou pouze s BSA docházelo pøi inkubaci s kyselinou palmitovou k bunìèné smrti nediferencovaných myoblastù (p < 0,00), nikoliv však diferencovaných myotub. Inkubace s kyselinou palmitovou vedla v porovnání s kontrolní skupinou ke snížení relativní amplifikace mitochondriální DNA u myoblastù (p < 0,0) i myotub (p < 0,0). Závìr: Kyselina palmitová je již pøi nízké koncentraci (00 μm) toxická pro nediferencované myoblasty, nikoliv však pro diferencované myotuby. Tato rezistence myotub je zøejmì dána jejich vìtší odolností vùèi apoptóze. U obou bunìèných typù však dochází k poškození mitochondriální DNA. To mùže být spouštìcím faktorem vedoucím k následné mitochondriální dysfunkci a poruchám oxidativního metabolizmu ve svalu.. MOŽNOSTI SCINTIGRAFIE MYOKARDU U DIABETICKÉ KARDIOMYOPATIE Lang O., Kuníková I. KNM UK. LF a FNKV, Praha Úvod: Diabetická kardiomyopatie je definovaná jako srdeèní selhání bez pøítomnosti koronární aterosklerózy, hypertenze èi chlopenní vady. Pøíèina není zcela objasnìna, nejspíše je multifaktoriální s podílem poruchy bunìèného metabolizmu vèetnì inzulínové rezistence, poškození mikrocirkulace èi endoteliální dysfunkce, autonomní neuropatie a intersticiální fibrózy. Metody: Scintigrafie je optimální metodou pro zobrazování bunìèných procesù na molekulární úrovni. Sleduje distribuci stopového množství cílových molekul oznaèených vhodným radionuklidem, aniž ovlivòuje pøirozené metabolické procesy. To umožòuje sledovat poruchy bunìèného metabolizmu s vysokou citlivostí. Ze substrátù lze použít glukózu, mastné kysliny, acetát. Scintigrafické metody jsou také vhodné pro diagnostiku endoteliální dysfunkce a s ní spojenou poruchu 7

9 mikrocirkulace s následnou poruchou prokrvení myokardu. K tomu slouží zejména perfúzní radiofarmaka. Pro vyšetøování poruch autonomní inervace se používají metabolická analoga noradrenalinu nebo pøímé znaèení katecholaminù. Výsledky: U diabetikù je narušena metabolická plasticita myokardu, snižuje se schopnost utilizace glukózy se zvýšeným hromadìním mastných kyselin. To má za následek poruchu funkce myocytù. Jednak dochází ke snížení produkce energie se snížením kontraktility, jednak se zvyšuje lipotoxicita vedoucí až k apoptóze s následnou fibrózou myokardu. Prokázaná porucha prokrvení myokardu se vyskytuje u 0 40 % asymptomatických diabetikù, je však možno ji léèebnì ovlivnit statiny a ACE inhibitory s vysokou efektivitou. Rovnìž se u diabetikù prokázala snížená vasodilataèní kapacita i bez postižení epikardiálních tepen. U diabetikù byla rovnìž prokázaná zmìna regionální distribuce sympatické inervace v myokardu levé komory. To mùže mít za následek vyšší výskyt arytmií vèetnì náhlých smrtí. Závìr: Scintigrafické metody mají velký diagnostický potenciál v klinice i v experimentu. Mohou detekovat øadu patofyziologických zmìn, které se podílejí na rozvoji diabetické kardiomyopatie a tím umožnit vèasné zahájení efektivní léèby. V klinické praxi se však musí používat uvážlivì a cílenì zejména u symptomatických a vysoce rizikových pacientù.. ÈASTÝ VÝSKYT ISCHE MICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KON- ÈETIN U PACIENTÙ S CHARCOTOVOU OSTEOARTROPATIÍ A ULCERACEMI Bém R., Jirkovská A., Dubský M., Wosková V., Fejfarová V., Skibová J. Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Úvod: Vztah mezi Charcotovou osteoartropatií (CO) a ischemickou chorobou dolních konèetin (ICHDK) není objasnìn; v klinické praxi je ale suspektní ICHDK u pacientù s CO a nehojícími se ulceracemi èastá. Cílem práce bylo porovnat výskyt ICHDK u pacientù s CO a ulceracemi s obdobnými pacienty bez CO, zhodnotit jejich angiografické nálezy a revaskularizaci. Metodika: Výskyt ICHDK byl porovnán mezi skupinou 8 pacientù s CO a s nehojící se ulcerací nohy (skupina CO) a skupinou 00 konsekutivních pacientù s novì vzniklou ulcerací nohy bez CO (kontroly) léèených v podiatrické ambulanci IKEM za období 8 mìsícù. ICHDK byla diagnostikována pomocí angiografie indikované u pacientù s pozitivním neinvazivním angiologickým vyšetøením s cílem provést revaskularizaci. Výsledky: Nebyl zaznamenán rozdílný výskyt ICHDK mezi CO skupinou a kontrolami [9/8 (5,4 %) vs. 48/00 (48 %); p = 0,]. V podskupinì pacientù s ICHDK byl zjištìn ménì èastý výskyt nejzávažnìjších nálezù, kdy byla prùchodná pouze bércová tepna nebo žádná, ve skupinì pacientù s CO 0/9 (69 %) vs. 4/48 (89,7 %) u kontrol; p < 0,05. Poèet revaskularizací byl srovnatelný v obou skupinách: ve skupinì CO 6 (x perkutánní transluminální angioplastika PTA; 5 bypass)/9 (89,7%) vs. 4 ( PTA, 9 bypass)/48 (87,5%) u kontrol. U 7/9 (58,6 %) pøedcházela rozvoji CO revaskularizace, která mohla být jeho aktivací. Závìr: Naše studie ukázala èastý výskyt ICHDK u pacientù s CO a ulceracemi, kteøí mìli ve srovnání s pacienty bez CO ménì nejtìžších nálezù. Poèet indikací k revaskularizaci byl mezi skupinami srovnatelný. Revaskularizace konèetiny byla potencionálním rizikovým faktorem vzniku akutní CO. Práce podpoøena grantem MZO GLYKEMICKÁ VARIABILITA JE VYŠŠÍ U PACIENTÙ S DM. TYPU A MIKROVASKULÁRNÍMI KOMPLIKACEMI Šoupal J., Škrha J. jr., Prázný M.. interní klinika VFN a. LF UK, Praha Cíl studie: Zvýšená glykemická variabilita (GV) se u DM mùže podílet na rozvoji mikrovaskulárních komplikací (MVK). Porovnali jsme proto GV z dat kontinuálního monitoringu glykémie (CGMS) s pøítomností MVK u pacientù s DM. typu. Metodika: Do studie bylo zaøazeno pacientù (vìk 4 ± let, trvání DM ± 8 let), z toho 5 pacientù s komplikacemi. CGM byl provádìn 4 dnù v zaslepeném módu. Hodnotili jsme smìrodatnou odchylku (SD), variaèní koeficient (CV), MAGE a CONGA pomocí vlastního software. U pacientù byla sledována retinopatie, mikroalbuminurie a práh vibraèního èití (VPT). Výsledky: GV byla vyšší u pacientù s retinopatií v porovnání s pacienty bez retinopatie (n =, SD: 4, ± 0,7 vs.,4 ± 0,9, p = 0,0), obì skupiny se významnì nelišily v HbA C. Podobnì tomu bylo u pacientù s porušeným VPT (n =, SD: 4, ± 0,7 vs.,4 ± 0,8, p = 0,00) a s mikroalbuminurií (n = 7, CV: 0,46 ± 0,07 vs. 0,8 ± 0,07, p = 0,0). V souboru pacientù s jakoukoliv MVK byla prokázána signifikantnì vyšší GV než u pacientù bez MVK (SD: 4, ± 0,7 vs.,4 ± 0,8, p = 0,0 a CV: 0,44 ± 0,06 vs. 0,7 ± 0,07, p = 0,005) pøi srovnatelném HbA C (7 ± 9 a 66 ± mmol/mol, NS). Závìr: GV byla vyšší u pacientù s DM. typu s komplikacemi, pøestože mìli tito pacienti podobné hodnoty HbA C jako pacienti bez komplikací. Vyšší GV patrnì mùže souviset s rozvojem MVK u pacientù s DM. typu a HbA C nemusí pøesnì popisovat veškeré aspekty kompenzace diabetu. Podpoøeno výzkumným zámìrem MSM FARMAKOGENETICKÉ ASPEKTY PROGRESE DIABETICKÉ NEFROPATIE VE VZTAHU K RENIN-ANGIOTENZIN-AL- DOSTERONOVÉMU SYSTÉMU Bartáková V., Kuricová K., Tanhäuserová V., Pácal L., Øehoøová J., Štìpánková S., Svojanovský J., Krusová D., Olšovský J., Bìlobrádková J., Mužík J.4, Pavlík T. 4, Kaòková K. Ústav patologické fyziologie, Lékaøská fakulta a 4 Institut biostatistiky a analýz Lékaøské a Pøírodovìdecké fakulty, Masarykova univerzita, Brno Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno Úvod: Patologická aktivace systému renin-angiotenzinaldosteron (RAAS) je dùležitým patogenetickýcm mechanizmem vzniku a progrese diabetické nefropatie (DN). Geny kódující složky RAAS jsou polymorfní, nìkteré z variant mohou 8

10 ovlivòovat odpovìï na léèbu blokátory RAAS. Cílem projektu bylo zjistit, jakým zpùsobem modifikují vybrané varianty genù efekt léèby a progresi renálního postižení u diabetikù. typu (TDM). Metodiky: Do prùøezové studie bylo zaøazeno osob s TDM s variabilním postižením ledvin (normo- a mikroalbuminurie, proteinurie a ESRD, prùm. vìk 67 let, 60 mužù a 6 žen), které byly pravidelnì sledovány po dobu 7 mìsícù [ 58] (medián, [IQR]). Pomocí PCR jsme z DNA detekovali 8 jednonukleotidových polymorfizmù (I/D ACE, ATG M5T, ATR A66C, CYPB -44T/C, HSDB 8557insA, HSDB G54A, MR G54C, MR A458C). Sledovali jsme následující klinické end-points: () progrese DN definovaná jako dosažení vyššího stádia DN za dobu sledování, () závažná kardiovaskulární událost (MCVE), a () celková mortalita (ACM). K odhadu rizika sledovaných end-points jsme použili Coxùv regresní model a k odhadu incidence Kaplan-Meirovu analýzu s log-rank testem. Pro úèely farmakogenetické studie jsme sledovali léèbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptoru AT (sartany). Kumulativní dávka podávané úèinné látky za celou dobu sledování byla pøepoètena u ACEi na jednotky captoprilu, u sartanù na jednotky losartanu. Výsledky: Ze sledovaných end-points jsme nalezli statisticky významný rozdíl u celkové mortality mezi skupinami rozdìlenými podle genotypù polymorfizmu A458C v genu pro mineralokortikoidní receptor (P = 0,007; log-rank test). Detailní farmakogenetické analýzy celého souboru probíhají a budou k dispozici v dobì konání konference. Závìr: Protože farmakologická blokáda RAAS ovlivòuje základní patogenetický systém vzniku DN, jistý genetický efekt na farmakoterapii je nutno brát v úvahu. Výstupem studia by mohla být vìtší aplikace personalizované medicíny do léèby DN. Podìkování: Práce byla podpoøena grantem MZ ÈR NT VÝSLEDKY KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACE PANKREA- TU A LEDVINY U PACIENTÙ STARŠÍCH 60 LET Girman P., Saudek F. Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod: Vyšší výskyt zejména kardiovaskulárních onemocnìni limituje provedení kombinované transplantace pankreatu a ledviny (TxL+P) u vìtšiny starších pacientù s diabetes mellitus. typu. Cílem této retrospektivní studie bylo vyhodnotit výsledky této léèby u pacientù starších 60 let. Metodika: Do hodnocení byli zaøazeni pacienti s diabetes mellitus. typu, kteøí podstoupili první TxL+P. Pøíjemci byli rozdìleni podle vìku do skupin: Skupina A 60 let (n = 6), Skupina B > 40 a < 60 let (n = 0), Skupina C 40 let (n = 68). Pøežívání pacientù a štìpù bylo hodnoceno pomocí Kaplan-Meierovy metodiky a rozdíly mezi køivkami byly zjišśovány log-rank testem. Selhání funkce štìpu pankreatu bylo definováno jako smrt pøíjemce, graftektomie nebo návrat k pùvodním dávkám inzulínu. Selhání štìpu ledviny bylo definováno jako smrt pacienta, graftektomie nebo návrat k dialyzaèní léèbì. Výsledky: V období mezi 98 0 podstoupilo kombinovanou TxL+P celkem 85 pacientù. Roèní a 5leté pøežívání pøíjemcù bylo 87 % a 87 % ve skupinì A, 9 % a 85 % ve skupinì B, 9 % a 78 % ve skupinì C. Mezi køivkami nebyl statisticky významný rozdíl. Pøežívaní štìpù pankreatu po roce a 5 letech bylo bez statistického rozdílu mezi skupinami. (Skupina A 8 % a 8 %, Skupina B 8 % a 7 %, Skupina C 8 % a 67 %). Ve skupinì C selhalo významnì více štìpù ledviny v porovnání se skupinou B (5/68 vs. 47/0, p = 0,006). Závìr: Pacienti starší 60 let pøedstavují pøibližnì % všech pøíjemcù kombinovaných TxL+P. Jejich pøežívaní a funkce štìpù je porovnatelná s pøíjemci v mladších vìkových skupinách. Lze usuzovat, že pøi peèlivém výbìru pacienta mùže TxL+P znamenat vhodnou léèbu. Grant: MZO ÚÈINNOST MESODIENCEFALICKÉ MODULACE NA SYMPTO- MY DIABETICKÉ SENZORIMOTORICKÉ NEUROPATIE A NA PSYCHICKÝ STAV NEMOCNÝCH Lacigová S., Tomešová J., Gruberová J., Rokyta R. I. interní klinika LF UK a FN Plzeò. LF UK, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha Úvod: 0 % diabetikù má bolestivou formu neuropatie, èást z nich nereaguje na farmaka. Tato situace pobízí otestovat nefarmakologické metody. Cílem prospektivní, intervenèní, placebem kontrolované, dvojitì slepé pøekøížené studie bylo posoudit pokles neuropatických symptomù a zmìny psychického stavu po mesodiencefalické modulaci (MDM). Metodika: MDM je založená na principu impulsù elektrického stejnosmìrného proudu cestou elektrod uložených na hlavì. Byl dodržen postup, délka i kontraindikace modulace (ZAT a.s. Pøíbram). Jako placebo byla provádìna expozice bez elektrické modulace. Mezi pravou (P) a falešnou (F) expozicí byl interval mìsíc, poøadí zvoleno losem. Bylo zaøazeno 0 nemocných, kteøí podepsali informovaný souhlas. Studii schválila EK. Hodnocení bolesti: Bazálnì, po ukonèení expozice a po mìsíci byla hodnocená škála VAS (visual analgetic score) a TSS (Total symptome score). Hodnocení psychického stavu: Bazálnì a po mìsíci Beckùv dotazník (depresivita), OSWESTRY (život s chronickou bolestí), SF-6 (pocit fyzického a duševního zdraví). Výsledky: VAS: pokles bolesti po P byl statisticky nevýznamnì vyšší než po F (-0,7 vs. -0,; p = 0,06), po mìsíci byl efekt P a F shodný (-0,4 vs. 0,0; p = 0,46). TSS: efekt P i F se nelišil po expozici (-, vs. -,0; p = 0,7) ani po mìsíci (-,5 vs. - 0,4; p = 0,9). SF-6: po P došlo k zlepšení pocitu fyzického zdraví oproti po F (p < 0,07). Nebyl nalezen žádný rozdíl mezi Pa F v OSWESTRY a Beckovì testu. Závìr: Naše studie neprokázala efekt MDM na ovlivnìní neuropatické bolesti. Byl zaznamenán pozitivní efekt MDM na zlepšení pocitu fyzického zdraví. Ve všech ostatních testech byl efekt shodný s placebem. Podporováno výzkumným zámìrem MSM

11 7. PRVNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU IDN MICRO (INCIPIENTNÍ DIABETICKÁ NEFROPATIE MIKROALBUMINURIE) Kvapil M. Interní klinika FN v Motole a. LF UK, Praha Úvod: Vztah albuminurie, poškození ledvin u diabetu a selhání ledvin je složitìjší, než bylo pøedpokládáno. Diabetická nefropatie, jako typická definovaná specifická komplikace diabetu není pøíèinou selhání ledvin u všech nemocných s diabetem, pozitivní mikroalbuminurie nebo proteinurie nemusí být vždy pøíznakem pouze diabetické nefropatie a pacient s diabetem se mùže dostat do stádia selhání renálních funkcí i bez pøedchozího nálezu albuminurie èi proteinurie. Mikroalbuminurie je souèasnì významným rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. V souèasnosti není známa v Èeské republice prevalence mikroalbuminurie v populaci pacientù s diabetem. Cílem práce bylo stanovení prevalence mikroalbuminurie v populaci osob s diabetem mladších 65 let. Metodika: Ve vybraných diabetologických ordinacích, které vstoupily do projektu, byla zaznamenána data (vìk, pohlaví, antropometrické údaje, základní laboratoø, kreatinin, glomerulární filtrace vypoètená) o všech osobách s diabetem mladších 65 let, které jsou v ambulanci ve sledování. U tìchto osob bylo provedeno vyšetøení mikroalbuminurie. Výsledky: V první fázi projektu bylo vyšetøeno 4 pacientù prùmìrného vìku 58 ± roky. Median BMI 0, kg/m, median kreatinin 76 umol/l, median HbA c 5,%, median krevní tlak /80, median LDL,55 mmol/l. Z celého souboru bylo 96, % pacientù s diabetem. typu. Pozitivní mikroalbuminurie byla nalezena u 8,66 % vyšetøených. Glomerulární filtrace byla stanovena výpoètem, normální hodnota u 8,4 %, mírné snížení u 5,8 %,støední u 9, %, závažné u 0,6 %, hemodialýza u 0, %. Závìr: První výsledky projektu IDN Micro ukazují na relativnì vysokou prevalenci mikroalbuminurie v populaci pacientù s diabetem do 65 let vìku. Projekt s podporou Diabetické asociace ÈR. 8. MÌNÍ SE PØÍÈINY VZNIKU DIABETU. TYPU? ANALÝZA VÝSLEDKÙ PRÙZKUMU VÝSKYTU OBEZITY A DIABETU V ÈESKÉ REPUBLICE Svaèina Š., Matoulek M., Lajka J., Böhm P., Hendl J..interní klinika. LF UK a VFN, Praha Agentura STEN/MARK Praha Katedra kinantropologie, humanitních vìd a managementu sportu, FTVS UK, Praha Úvod: Na datech výskytu obezity v Èeské republice (pøehled byl prezentována v Luhaèovicích 0) je možné do znaèné míry analyzovat i vlivy genetické a prostøedí na vznik DM. Metodika: Byl vyšetøen reprezentativní vzorek více než 000 osob èeské populace. Dotazníky byly zjišśovány údaje o stravování, fyzické aktivitì, výskytu diabetu a výskytu diabetu v rodinì. Byl vypoèten kumulativní výskyt diabetu v závislosti na vìku podle pøítomnosti diabetu u jednoho èi obou rodièù a výsledky byly konfrontovány s analýzou, kterou jsme s prof. Pávem provedli na èeské populaci v 80. letech. Dále byla provedena analýza výskytu diabetu ve skupinách podle dotazníkù fyzické aktivity a diety. Výsledky byly analyzovány kontingenèními tabulkami a regresními stromy a vyhodnoceny x a t-testy. Výsledky: Riziko vzniku diabetu se posouvá do nižších vìkù. Trvá rozdíl mezi skupinami s jedním a dvìma rodièi s diabetem. Výskyt diabetu urèuje více snížená fyzická aktivita v dìtství než obezita v dìtství. V dospìlosti má pro vznik diabetu nejvìtší váhu vìk, pak rodinná anamnéza a pak fyzická aktivita. Platí však, že i dìti dvou diabetikù sportují ménì. Signifikantní vliv má pohyb na výskyt DM i po oèištìní od vlivu vìku. Pøi nízké pohybové aktivitì je v populaci % diabetikù, pøítomen je nárùst DM s vìkem z 0 % na 0 %, pøi støední 8 % s nárùstem z 0 na 5 % Pøi vysoké fyzické aktivitì jen % bez nárùstu s vìkem. Diabetici se liší jen mírnì v dietních zvyklostech (jedí ménì sladkostí a více zeleniny). Neliší se v pøíjmu diabetogenních potravin, jako je druhotnì zpracované maso. Závìr: Za hlavní faktory vzniku DM lze stejnì jako pøed 0 lety považovat rodinný výskyt diabetu a nízkou fyzickou aktivitu vèetnì komplexní dìdiènosti pohybu v rodinì. Dietní vlivy jsou pravdìpodobnì ménì významné. Výzkum byl realizován za podpory Všeobecné zdravotní pojišśovny ÈR. 9. ZHORŠENÍ FUNKCE BETA-BUNÌK PODLE PARAMETRU HOMA-B U ŽEN V PERIMENOPAUZE A ÈASNÉ POSTME- NOPAUZE Lejsková M., Piśha J., Adámková S., Auzký O., Adámek T., Babková E., Alušík Š. I. interní klinika TN, Praha IKEM Praha Úvod: Výskyt metabolického syndromu (MS, diagnostikovaného v pøítomnosti z 5 definujících faktorù) stoupá výraznì již bìhem pøechodu k postmenopauze (TM, menopausal transition) a podílí se tak na akceleraci kardiovaskulárního rizika v postmenopauze (PM). V prospektivní šestileté epidemiologické studii jsme sledovali zmìny výskytu MS a funkce beta-bunìk parametrem HOMA-B = 0 laèný inzulín/(laèná glukóza,5) bìhem TM a PM. Metodika: Mezi 606 dosud opakovanì vyšetøenými ženami ze studie, vìk vstupu let, byly vyèlenìny dvì skupiny žen se zcela pøirozeným prùbìhem období kolem menopauzy: na vstupu premenopauzální (TM, n = 9), postmenopauzální (PM, n = 74). Podle poètu faktorù MS pøi vstupu bylo vyèlenìno 6 podskupin: s žádným (TM0, n = 40; PM0, n = 4), jedním až dvìma (TM-, n = 40; PM-, n = 40), tøemi a více (TM, n = 4; PM, n = 0) faktory MS. Pøi vstupu a po 6 letech byly stanoveny potøebné parametry vèetnì inzulinémie, HOMA-B (hodnoceno párovým t-testem logaritmovaných hodnot, rozptyly ovìøeny F-testem). Výsledky: V obou skupinách stoupl bìhem trvání studie výskyt MS (TM 8,0 % 0,6 %, p < 0,0; PM 7,0 % 4,7 %, p = 0,0). K signifikantnímu zhoršení funkce beta-bunìk došlo pouze ve skupinì TM (medián HOMA-B 75, % 66,4 %; p < 0,0), nikoliv PM (medián HOMA-B 68,5 % 66,5 %; ns). Závažnost zhoršení ve skupinì TM byla úmìrná závažnosti metabolické poruchy, s níž ženy do menopauzy vstupovaly 0

12 (TM0 ns; TM- p < 0,05; TM p < 0,0). U žen trvale postmenopauzálních (PM) nebyla nalezena ani v jedné z podskupin ani hranièní významnost. Závìr: Dosud získané výsledky ukazují, že bìhem menopauzálního pøechodu dochází ke zhoršení funkce beta-bunìk vyjádøené jako HOMA-B, které je úmìrné závažnosti premenopauzální metabolické poruchy; v èasné postmenopauze mùže být tento vztah zeslaben. Studie byla podpoøena grantem NS05-/009 IGA MZCR. 0. LÉÈBA A KONTROLA HYPERTENZE U DIABETIKÙ V PO- SLEDNÍCH DESETI LETECH V ÈR Jozífová M., Cífková R.,,,6, Škodová Z., Adámková V., Bruthans J., Procházka J., Bìlohoubek J., Galovcová M., Wohlfahrt P.,, Krajèoviechová A., Lánská V. 4, Poledne R. 5 Centrum kardiovaskulární prevence,. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Thomayerova nemocnice s poliklinikou; II. interní klinika klinika kardiologie a angiologie,. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Pracovištì preventivní kardiologie 4 Oddìlení lékaøské statistiky 5 Laboratoø pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 6 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno V Èeské republice stoupá prevalence hypertenze, ale zlepšuje se kontrola a léèba hypertenze i v podskupinì diabetikù. Cíl: Zjistit, jak se zmìnila léèba a kontrola hypertenze v podskupinì diabetikù v náhodnì vybraném populaèním vzorku ÈR za posledních 0 let. Metodika: soubor: V roce , r a v r byl v 9 okresech ÈR vyšetøen % náhodnì vybraný populaèní vzorek ve vìku 5 64 let (09, 5 a 6 osob). Ze souboru bylo vybráno 5, 6 a 88 hypertonikù, medikamentóznì léèených. Hypertonikù s diabetem bylo 6, 58, 8. Vyšetøení: Dotazník vyplnìný lékaøem, krevní tlak a antropometrické parametry byly mìøeny podle platných doporuèení. Laboratorní metody: Celkový cholesterol, HDL- cholesterol, triglyceridy, glykemie enzymatické metody, analyzátor COBAS MIRA (Roche), vyšetøení provedla Laboratoø pro výzkum aterosklerózy CEM, IKEM. Výsledky: Za posledních deset let se zvýšila prevalence hypertenze (,4 % vs. 6,6 % vs. 40,5 %, p < 0,00). Zvýšil se poèet medikamentóznì léèených hypertonikù (47,8 % vs. 5, % vs. 60,4 %, p < 0,00. Uspokojivé kontroly hypertenze (TK< 40/90 mmhg) bylo dosaženo u medikamentóznì léèených hypertonikù (9,8 % vs. 9,6 % vs. 5,4 %), p < 0,00. Bìhem sledovaného období se snížil poèet hypertonikù s diabetem (5, % vs. 4, % vs.,7 %), p < 0,00. Uspokojivé kontroly hypertenze (TK< 40/90 mmhg) bylo dosaženo u 4, % vs. 5,4 % vs. 45,0 %, p < 0,05 medikamentóznì léèených hypertonikù s diabetem. Ve sledovaném období jsme zjišśovali zmìny v léèbì. V podskupinì diabetikù bylo významnì èastìjší užívání ACE inhibitorù (7, % vs. 45,6 % vs. 59,7 %, p < 0,00). V užívání betablokátorù, diuretik ani kalciových blokátorù nebyl signifikantní rozdíl. Závìr: V období se u hypertonikù s DM nezmìnila prùmìrná hodnota laèné glykémie. Zlepšila se kontrola hypertenze (podobnì jako v celém populaèním vzorku). Významnì se zlepšil lipidový profil medik. léè. hypertonikù s diabetem. U obou pohlaví se zvìtšil obvod pasu, BMI vzrostl, i když ns. Zlepšení kontroly hypertenze a dyslipidemie bylo pravdìpodobnì dosaženo intenzivnìjší a úèinnìjší farmakoterapií.. KOMPLEX OXLDL/ GPI JE ÈASNÝM UKAZATELEM OXIDAÈNÍHO STRESU A ZÁNÌTU U MUŽÙ PRIMÁRNÍ PREVENCE S MÍRNOU ABDOMINÁLNÍ OBEZITOU Kraml P., Syrovátka P., Potoèková J., Andìl M.. interní klinika. LFUK a FNKV, Praha Klinika kardiologie IKEM, Praha Úvod: Abdominální obezita silnì koreluje s celkovou mortalitou. Viscerální tuk je asociován s elevací TNF-, IL-6 a CRP. Mechanizmem, jakým viscerální tuková tkáò pøispívá k etiologii metabolického syndromu a manifestaci aterosklerotických komplikací mùže být chronický zánìt. Spouštìcím mechanizmem mùže být komplex GPI s oxldl (oxldl/ GPI), který mùže spouštìt inflamatorní kaskády vrozené i získané imunity. Cílem práce bylo porovnat koncentrace oxldl/ GPI s abdominální obezitou s kontrolním souborem a dále provést korelace tohoto markeru s ukazateli zánìtu, oxidaèního stresu a endotelové dysfunkce. Metodika: Soubor 7 zdravých mužù primární prevence, nediabetikù bez známek akutního èi chronického zánìtu ve vìku let. Všichni se podrobili fyzikálnímu a antropometrickému vyšetøení (BMI, WHR), ultrasonografickému mìøení viscerálního tuku a intimy medie spoleèné karotické tepny. Ukazatele oxidaèního stresu v plazmì zahrnovaly: oxldl, thioredoxin, produkty pokroèilé oxidace proteinù (AOPP) a komplex oxldl/ GPI. Z imunologických markerù byly stanoveny hodnoty CRP-US, IL-, IL-6, IL-8, IL-0, IL-8, TNF-, MPO a MMP-. Jako markery endotelové dysfunkce jsme mìøili hladiny von Willebrandova faktoru, E-selektinu, VCAM-I, ICAM-I, PAI-I, nitrotyrosinu a ADMA. Parametry byly stanovovány ze žilní krve (po 0hod. laènìní) metodou ELISA. Výsledky: Obézní muži mìli signifikantnì vyšší koncentrace oxldl/ GPI (p < 0,0). V jednoduché regresní analýze koreloval oxldl/ GPI s více ukazateli inzulínové rezistence, než AOPP èi oxldl. OxLDL/ GPI dále nezávisle signifikantnì koreluje s PAI- (p < 0,00) a negativnì s adiponektinem a IL-8 (oba p < 0,05). Závìr: Plazmatické koncentrace oxldl/ GPI reflektují kritéria obezity podle IDF u zdravých mužù s nadváhou. Korelace komplexu oxldl/ GPI s PAI- mùže indikovat èasnou fázi chronického inflamaèního zánìtu na úrovni endotelu. Podpoøeno VZ MŠMT MSM

13 . VLIV KRÁTKODOBÉ PØÍSNÉ REDUKÈNÍ DIETY NA VYBRA- NÉ BIOCHEMICKÉ UKAZATELE U OBÉZNÍCH NEDIABETI- KÙ A PACIENTÙ S DIABETES MELLITUS. TYPU Škrha J. jr.,, Prázný M., Štulc T., Landová L., Kvasnièka J., Jarolímková M., Škrha J., Kalousová M. III. interní klinika. LF UK a VFN, Laboratoø pro endokrinologii a metabolismus, Praha Ústav lékaøské biochemie a laboratorní diagnostiky. LF UK a VFN, Praha Cíl studie: Cílem pilotní studie bylo zhodnotit vliv ètrnáctidenní pøísné diety kontrolované za hospitalizace u pacientù s obezitou.. stupnì na biochemické parametry vèetnì ukazatelù endotelové aktivity, oxidaèního stresu a receptoru pro pokroèilé produkty glykace (srage). Soubor vyšetøených a metody: Celkem bylo vyšetøeno obézních pacientù pacientù s diabetem. typu (prùmìrný vìk 55 ± 9 let, BMI 55 ± kg/m ) a 0 kontrolních pacientù bez diabetu (prùmìrný vìk 48 ± 9 let, BMI 48 ± 7 kg/m ). Po dobu 4 dnù mìli pacienti redukèní dietu s energetickým pøíjmem 600 kcal dennì. Na zaèátku a na konci hospitalizace byly provedeny odbìry krve se stanovením bìžných biochemických parametrù, malondialedehydu (MDA), -hydroxybutyrátu, vitaminu C, tpa, PAI, vwf, cytoadhezivních molekul VCAM, ICAM, E-selektinu a P-selektinu a solubilních receptorù pro pokroèilé produkty glykace a jejich ligandy (sra- GE, EN-RAGE, HMGB), fetuinu, asymetrický dimetylarginin (ADMA) a metaloproteinázy (MMP). Výsledky: Po ètrnácti dnech nízkokalorické diety došlo u obézních diabetikù k signifikantnímu poklesu hmotnosti o 0 ± 5 kg (p < 0,0005) a u obézních pacientù bez diabetu o 0 ± kg (p < 0,0005). Trend poklesu celkového cholesterolu (diabetici: 4,98 ±,0 vs. 4,4 ± 0,57 mmol/l, p>0,05, nediabetici: 5, ±,7 vs. 4,48 ±,0 mmol/l, p > 0,05) i LDL-cholesterolu (diabetici:,06 ±,05 vs.,60 ± 0,47 mmol/l, p > 0,05, nediabetici:,08 ±,00 vs.,60 ± 0,76 mmol/l, p > 0,05) nedosáhl hladiny významnosti. Byl však prokázán pokles HDL u diabetikù (, ± 0,5 vs. 0,99 ± 0,5 mmol/l, p = 0,05) a u nediabetikù (,7 ± 0,49 vs.,6 ± 0,48 mmol/l, p = 0,0). Triacylglycerolémie se bìhem hospitalizace významnì nezmìnila. Významnì se snížil MDA u diabetikù (, ± 0,58 vs.,64 ± 0,40 μmol/l, p < 0,005) i nediabetikù (,9 ± 0,69 vs.,58 ± 0,68 μmol/l, p < 0,05), vwf (p < 0,05) a E-selektin (p < 0,05), zatímco pokles hladin ostatních cytoadhezivních molekul, MMP a srage nebyl statisticky významný. Závìr: Pøísná nízkokalorická dieta má po 4 dnech významný vliv na redukci hmotnosti u diabetikù i nediabetikù, zatímco její efekt na lipidy není jednoznaèný (vedle trendu k poklesu celkového a LDL-cholesterolu je i významný pokles HDL-cholesterolu). Dále pøíznivì snižuje stupeò oxidaèního stresu a vede k pozitivnímu vlivu na funkci endotelu. Analýza laboratorních parametrù provedená v jednotlivých pøípadech svìdèí o rozdíleném efektu této diety u jednotlivcù, což podporuje potøebu individualizace dietního pøístupu. Výsledky této pilotní studie bude tøeba porovnat s dlouhodobým efektem redukèního režimu u tìchto pacientù vèetnì vlivu chirurgické intervence pøi bariatrickém výkonu. Práce byla podpoøena výzkumným zámìrem MSM VLIV RESTRIKÈNÍCH BARIATRICKÝCH OPERACÍ NA KOM- PENZACI DIABETU, HMOTNOST A DALŠÍ PARAMETRY Owen K., Šrámková P.,, Fried M. OB klinika, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: Zákroky bariatrické chirurgie si získávají stále vìtší pozornost jako jedna z nejúèinnìjších modalit léèby diabetu. typu. Restrikèní operace omezující kapacitu žaludku jako bandáž žaludku (LAGB), sleeve gastrektomie a plikace žaludku (LGCP) jsou v ÈR nejrozšíøenìjší a pøedstavují > 90 % všech operací. Pøedkládaná práce hodnotí vliv žaludeèní bandáže a plikace na parametry kompenzace DM, zmìny v celkových a viscerálních tukových depozitech, a inzulínovou senzitivitu, na dosaženou váhovou redukci a na hladiny GIP jako jednoho z inkretinù pravdìpodobnì modulujícího inzulínovou senzitivitu bez vztahu k hmotnostní redukci. Metodika: Kohorta 7 pacientù se skládala z pacientù ve skupinì LAGB (vìk: 54 ± 9,5let; BMI: 44 ± 7,) a 5 pacientù ve skupinì LGCP (vìk: 54 ± 8,6 let; BMI: 40 ± 5,5). Hyperinzulinemický euglykemický clamp byl proveden pøed a mìsíc po operaci a v okamžiku dosažení 5 % váhové redukce. Byla mìøena reakce GIP na standardní zátìž (meal test s 00 ml proteinového nápoje), další sledované parametry byly BMI, HOMA-IR, HbAc, tuková depozita celková a viscerální (DEXA), krevní tlak. Výsledky: Efekt obou operací na redukci hmotnosti i BMI byl shodný, dosažený úbytek byl signifikantní (p = 0,0), inzulínová rezistence dle HOMA-IR klesla (p = 0,000), a senzitivita dle clampu stoupla (p = 0,000) bez rozdílu na typu operace. Laèná i stimulovaná hladina GIP se zpracovává. Významnì pokleslo množství celkového tìlesného tuku (p = 0,00) a viscerálního tuku (p = 0,0004). Krevní tlak systolický i diastolický se nezmìnil. Hladiny glykovaného hemoglobinu dosáhly hodnot výborné kompenzace (LAGB 4,5 %, LGCP 4,7 %), pokles z výchozích hodnot byl též významný (p = 0,04). Závìr: Restrikèní bariatrické zákroky jsou velmi efektivní v redukci hmotnosti i dosažení výborné kompenzace diabetu. typu. 4. BILIOPANKREATICKÁ DIVERZE BPD V LÉÈBÌ OBEZITY A DIABETU. TYPU V LETECH Fried M.,, Doležalová K., Pichlerová D., Šrámková P.,, Owen K.,, Herlesová J. OB klinika Centrum pro léèbu obezity a metabolických onemocnìní, Praha. interní klinika VFN a. LF UK, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: Bariatrická chirurgie je v dlouhodobém horizontu nejúèinnìjším zpùsobem léèby obezity a nìkterých metabolických onemocnìní. Zákrokem s nejvýraznìjším úèinkem je biliopankreatická diverze. Metody: pacientù bylo operováno týmem OB kliniky v letech Prùmìrný vìk byl 46 let, 9 (90,6 %) žen a (0,4 %) mužù, (7,5 %) diabetikù. BPD provedena jako primární operace u 7 (5, %), u 5 (46,9 %) re-operace

14 pøi selhání pøedchozí chirurgické léèby. Hodnocené parametry: hmotnost, nadhmotnost, BMI, u diabetikù glykémie, HOMA-IR, HbAc, zmìny tìchto parametrù a vývoj terapie diabetu za,,6, 9, a 6 mìsícù od operace. Výsledky: prùmìrný pokles hmotnosti o, kg za rok, BMI -7,45 kg/m² (z 44,8 na 7,4 kg/m ), redukce nadváhy o 8,5 %. Po 6 mìsících došlo k poklesu hmotnosti o -,4 kg, ke snížení BMI o -,kg/m. U diabetikù poklesla za 6 mìsícù od operace prùmìrná glykémie z pøedoperaèních 7, na 6,mmol/l. HOMA-IR z 8,6 na 6,. HbAc poklesl ze 4,9 % na 4, % a hmotnost o -4,5 kg. Již v prvním mìsíci po operaci bylo možné vysadit antidiabetickou terapii u (5 %) pacientù, ve zbývajících 9 pøípadech bylo možné redukovat terapii na polovièní dávky. V rozmezí do mìsícù od operace jsme zcela vysadili antidiabetickou terapii u 9 pacientù (75 %). Závìr: BPD je vysoce úèinnou bariatrickou metodou nejen u primárnì léèených, ale i u reoperací tam, kde jiná bariatrická metoda selhala. U diabetikù pøináší úplnou remisi diabetu, èi jeho zásadní zlepšení, a to již v èasném období po operaci vlivem pøedevším hormonálního, inkretinového efektu. Naše zkušenosti jsou v souladu s výsledky prací provedených v zahranièí. 5. LAPAROSKOPICKÁ TUBULIZACE ŽALUDKU SNIŽUJE MÍRU SUBKLINICKÉHO ZÁNÌTU A CHEMOATRAKÈNÍ POTENCIÁL PODKOŽNÍ TUKOVÉ TKÁNÌ U PACIENTEK S VYSOKÝM STUPNÌM OBEZITY Mráz M., Drápalová J., Lacinová Z., Haluzíková D.,, Køížová J., Kaválková P., Trachta P., Jahodová J., Pavlovièová R., Èechová M., Matoulek M., Kasalický M., Svaèina S., Haluzík M. III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav tìlovýchovného lékaøství,. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Klinika chirurgie, Ústøední vojenská nemocnice, Praha Úvod: Subklinický zánìt pøedstavuje jeden s ústøedních mechanizmù pojících obezitu s diabetes mellitus. typu, aterosklerózou a kardiovaskulárními onemocnìními. Cílem naší práce bylo proto prospektivnì zhodnotit vliv laparoskopické tubulizace žaludku (LSG laparoscopic sleeve gastrectomy) na metabolické a zánìtlivé parametry a expresi prozánìtlivých faktorù v podkožní tukové tkáni pacientù s vysokým stupnìm obezity. Metodika: Do studie bylo zaøazeno obézních žen podstupujících LSG. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry byly stanoveny pøed operací a za 6, a 4 mìsícù po LSG. mrna exprese 9 genù pro adipokiny a prozánìtlivé faktory v podkožní tukové tkáni byla analyzována pomocí real-time PCR. Výsledky: LSG vedla k významné redukci tìlesné hmotnosti (BMI za 4 mìsícù po LSG:, ±,9 vs. 4, ±,7 kg/m ) a zlepšení metabolické kompenzace. Zároveò došlo k poklesu parametrù subklinického zánìtu a snížení hladin leptinu a inzulínu, zatímco koncentrace adiponektinu se signifikantnì zvýšily. V podkožní tukové tkáni mìla LSG za následek snížení prozánìtlivého stavu charakterizované poklesem mrna exprese makrofágového antigenu CD68, chemokinù CCL- a -5 a chemokinových receptorù CCR-, -4 a -5. mrna exprese dalších prozánìtlivých cytokinù, adipokinù a receptorù vèetnì leptinu, rezistinu, IL-8, IL-8 a toll-like receptoru vykazovala stejnou tendenci, zatímco exprese adiponektinu a vaskulárního endoteliálního rùstového faktoru A se naopak zvýšila. Závìr: U pacientù s vysokým stupnìm obezity mìla LSG dlouhodobì výraznì pozitivní vliv na tìlesnou hmotnost a celkový metabolický a prozánìtlivý profil. Tyto efekty mohou být alespoò èáste ènì podmínìny sníženou expresí chemotaktických a jiných prozánìtlivých faktorù a potenciálnì zvýšenou angiogenní kapacitou podkožní tukové tkánì. Podporováno MZOVFN005, SVV650 a Programem rozvoje vìdných oblastí na Univerzitì Karlovì (PRVOUK). 6. JSOU DVÌ JÍDLA DENNÌ PRO DIABETIKY. TYPU VÝHOD- NÌJŠÍ NEŽ ŠEST JÍDEL? Kahleová H., Bìlinová L., Hill M., Pelikánová T. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: V léèbì nemocných s diabetem. typu (DM) s nadváhou èi obezitou je klíèová redukèní dieta, tradiènì rozdìlená do pìti až šesti malých jídel dennì. Cílem naší studie bylo sledovat vliv poètu jídel za den na tìlesnou hmotnost a kompenzaci diabetu u diabetikù. typu pøi dietì se stejnou kalorickou restrikcí. Metodika: V rámci randomizované, crossover studie jsme náhodnì rozdìlili 54 DM do skupin, které vystøídaly v opaèném poøadí režimy hypokalorické diety (-500 kcal/den): 6 malých jídel dennì (A) a vìtší jídla dennì (B). Pacienti konzumovali pøi obou režimech stravu se stejným obsahem energie i živin, každý režim trval týdnù. Mìøili jsme tìlesnou hmotnost, HbAc, laènou glykémii, C-peptid, imunoreaktivní inzulín a lipidy. Ke statistickému vyhodnocení byla použita crossover ANOVA. Výsledky: Tìlesná hmotnost klesla pøi obou režimech (p < 0,00), více pøi B (-,; 95% CI -,7 do -,0 kg pøi A vs. -,7; 95% CI -4, do -,4 kg pøi B; p < 0,00). Glykémie nalaèno klesla pøi obou režimech (p < 0,00), více pøi B (-0,47; 95% CI -0,57 do -0,6 mmol/l pøi A vs. -0,78; 95% CI -0,89 do -0,68 mmol/l pøi B; p = 0,004). C-peptid klesl pøi obou režimech (p < 0,00), více pøi B (-0,05; 95% CI -0,09 do -0,0 nmol/l pøi A vs. -0,4; 95% CI -0,8 do -0, nmol/l pøi B; p = 0,05). HbAc, imunoreaktivní inzulín, triglyceridy a LDL-cholesterol klesly srovnatelnì pøi obou režimech. Závìr: Pøi redukèní dietì rozdìlené do dvou jídel dennì došlo k vìtšímu snížení tìlesné hmotnosti, laèné glykémie a C-peptidu než pøi dietì se stejnou kalorickou restrikcí rozdìlené do šesti menších jídel. HbAc a lipidy se zlepšily srovnatelnì pøi obou režimech. Naše výsledky naznaèují, že pro diabetiky. typu by mohlo být výhodnìjší konzumovat ménì jídel dennì, než je bìžnì doporuèováno. Vzniklo s podporou grantu IGA MZCR NT/8-4.

15 7. VEGANI MAJÍ VYŠŠÍ INZULÍNOVOU SENZITIVITU PØI STEJNÉM MNOŽSTVÍ SVALOVÝCH LIPIDÙ A AKTIVITÌ CITRÁT-SYNTÁZY NEŽ JEJICH PROTÌJŠKY STRAVUJÍCÍ SE BEZ OMEZENÍ Gojda J.,, Patková J., Jaèek M.,, Kraml P., Trnka J., Andìl M., Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy Ústav biochemie, bunìèné a molekulární biologie,. LF UK, Praha II. interní klinika. LF UK a FNKV, Praha Úvod: Na základì rozsáhlých epidemiologických dat bylo již v minulosti prokázáno, že strava s vylouèením živoèišných produktù (veganská strava) pøedstavuje protektivní faktor v rozvoji onemocnìní spojených s inzulínovou rezistencí. Cílem této pilotní studie bylo zjistit, zda jsou vegani citlivìjší na inzulín, a popsat, zda tato skuteènost koreluje s obsahem intramyocelulárnì deponovaných lipidù (IMCL) a mitochondriální oxidativní kapacitou. Metodika: Do experimentální skupiny bylo zaøazeno 7 veganù. Kontrolní skupinu tvoøil odpovídající soubor (vìk, pohlaví, fyzická aktivita, BMI) 6 subjektù stravujících se bez omezení. Každý subjekt podstoupil biochemické laboratorní vyšetøení, antropometrické vyšetøení, bioimpedanci, sonografii karotid (intima-media thickness) a viscerálního tuku, hyperinzulinemický euglykemický clamp a punkèní biospii kosterního svalu (m. vastus lateralis). Ve vzorku svalu byla stanovena aktivita citrát-syntázy, celkové množství IMCL a spektrum volných mastných kyselin v nich obsažených. Výsledky: Obì skupiny byly srovnatelné ve svých antropometrických charakteristikách a proteinoenergetickém pøijmu. Signifikantní rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán v rychlosti inzulínem stimulovaného odsunu glukózy, M-hodnota veganù byla 8,7 ±,574 vs. kontrol 6,4 ±,0 mg.kg -.min - (p < 0,05). Bez rozdílu mezi skupinami byl obsah IMCL (vegani 9,4 ±,05 vs. kontroly 6,4 ± 6,005 mg.g - svalu; NS) a hladina celkových sérových NEFA (vegani 66,69 ± 7,50 vs. kontroly 5,4 ± 56,8 μg.ml - séra; NS). Aktivita CS se mezi skupinami taktéž nelišila (vegani 8, ± 5,06 vs. kontroly 9, ± 5,856 μmol.g -.min - ; NS). Závìr: Subjekty stravující se dlouhodobì veganskou stravou mají vyšší citlivostí k inzulínu, což je pravdìpodobnì podkladem nižší incidence onemocnìní spojených s inzulínovou rezistencí mezi lidmi stravujícími se vegansky. Skuteènost, že CS a IMCL se mezi skupinami nelišily, by mohla naznaèovat, že inzulínová rezistence pøedchází poruše mitochondriální oxidativní kapacity a rozvoji akumulace IMCL v kosterním svalu. 8. STANOVENÍ GLYKEMICKÉHO INDEXU POTRAVIN V RÙZ- NOU DENNÍ DOBU Chlup R.,, Kudlová P., Zapletalová J. 4, Tomèalová J., Matoušková J., Seèkaø P. Ústav fyziologie Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci II. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc Ústav ošetøovatelství FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì 4 Ústav biofyziky Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Úvod: Glykemický index potravin (GI) se vypoèítává jako procentuální podíl plochy pod glykemickou køivkou po požití testované potraviny obsahující 50 g vstøebatelných sacharidù a plochy pod glykemickou køivkou po požití standardní potraviny (50 g glukózy) stejnou osobou. Podle doporuèení FAO/WHO se GI stanovuje po 0 hodinách laènìní u jídel konzumovaných ke snídani. Cílem této studie bylo zjistit, zda existují rozdíly mezi hodnotami glykemického indexu potravin konzumovaných v dobì snídanì (7 h), obìda ( h), svaèiny (5 h), veèeøe (9 h) a druhé veèeøe ( h). Metoda: Ve skupinì 9 probandù (vìk 8 44 let, BMI 9, 6,6 kg/m ) bylo testováno 6 rùzných potravin. První den byl každému probandovi zaveden podkožní senzor a monitor Guardian (Medtronic MiniMed). Kalibrace provádìna na glukometru Calla dennì. Každá potravina byla konzumována podle stanoveného jídelníèku (9 dní) celkem pìtkrát (snídanì, obìd, svaèina, veèeøe,. veèeøe). Konzumace jiných potravin nebyla dovolena. Pøi výpoètu a hodnocení glykemických indexù bylo využito softwaru Carelink Pro a Degif XL5. Byly vypoèítány hodnoty GI jednotlivých potravin ve sledovaných èasech (jako medián, 5. a 75. percentil) a z nich byl vypoèten prùmìr. Výsledky: Bylo provedeno celkem 760 testù. Mezi výchozími hodnotami glykémie u konzumace jednotlivých jídel nebyl signifikantní rozdíl. Hodnoty GI jednotlivých potravin ukazuje obrázek. Wilcoxonùv párový test s Bonferroniho korekcí neprokázal signifikantní rozdíly v hodnotách GI v závislosti na období konzumace. Závìr: Hodnoty glykemického indexu vyšetøované v rùzných èasech v prùbìhu dne se neliší. Použitá metoda umožòuje stanovovat glykemický index potravin v rùznou denní dobu. Podporováno grantem IGA NR 78, MZd, a MSM , Ministerstvo školství ÈR. Abstrakt 8. Obr. 4

16 9. ZMÌNY HBAC PO UKONÈENÍ TERAPIE INZULÍNOVOU PUMPOU U ADOLESCENTÙ S DIABETEM. TYPU Šumník Z., Hlávka M., Volná K., Koloušková S., Štechová K., Šnajderová M., Cinek O., Lebl J. Pediatrická klinika UK. LF a FN v Motole, Praha Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Úvod: Aplikace inzulínu inzulínovou pumpou (IP) patøí mezi efektivní zpùsoby terapie diabetu. typu (TD), pøesto se u nìkterých dìtí rozhodneme tuto terapii ukonèit pro neefektivitu. Cílem práce bylo prostøednictvím dlouhodobého monitorování HbAc posoudit, zda odebrání IP z dùvodu špatné kompenzace nevede k dalšímu zhoršení metabolické kontroly diabetu. Metodika: Všichni pacienti, u nichž byla ukonèena terapie IP (9 dìtí ve vìku 5, (,5 6,5 roku, medián, IQR), léèeni IP v prùmìru, roku) bylo hodnoceno na pozadí ostatních pacientù našeho dìtského diabetického centra. Hladiny HbAc (všech 494 hodnot HbAc získaných mezi roky 999 a 0 od našich 7 pacientù, vèetnì 7 pacientù s IP) byly hodnoceny jako závislá promìnná v modelu používajícím zobecnìné odhadové rovnice (generalized estimating equations, GEE) s prediktory popisujícími vznik a prùbìh diabetu (datum narození, pohlaví, vìk pøi manifestaci, lékaø peèující o pacienta, datum nasazení inzulínové pumpy, datum odebrání inzulínové pumpy). Spojité promìnné byly modelovány pomocí kubických splinù s empiricky zvolenými uzly. Výsledky: U pacientù s pozdìji odebranou IP nebyla kompenzace signifikantnì odlišná od tìch, kdo pumpou léèeni nebyli, kdežto pacienti, kterým byla IP nasazena a zùstala, mìli signifikantnì lepší HbAc než pacienti léèení jinak (p < 0-4 ). U pacientù po odebrání IP nebylo pozorovatelné další signifikantní zhoršení v prvním roce (p = 0,07, zmìna HbAc +,8 mmol/mol), ani v dalších letech (p = 0,47). Závìr: Ukonèení terapie inzulínovou pumpou u adolescentù, kteøí vykazovali špatnou kompenzaci TD pøi léèbì IP, nevyvolalo další signifikantní zhoršení jejich HbAc, a to jak v prvním roce od odebrání IP, tak v letech následujících. 40. PREDIKTORY ÚSPÌŠNOSTI LÉÈBY INZULÍNOVOU PUM- POU ANALÝZA DAT Z REGISTRU PACIENTÙ LÉÈENÝCH INZULÍNOVOU PUMPOU Jankovec Z., Krèma M., Rušavý Z. I. interní klinika, Fakultní nemocnice a Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Úvod: Cílem práce bylo vyhledat parametry vhodné k predikci úspìšného nebo naopak nepøíznivého prùbìhu léèby inzulínovou pumpou. Jako zdroj dat jsme využili Registr pacientù léèených inzulínovou pumpou (CSII) v Èeské republice, jehož výsledky opakovanì ukazují, že léèba CSII je efektivní i z dlouhodobého hlediska a má své opodstatnìné indikace. Metodika: Zhodnotili jsme databázi celkem 975 pacientù s diabetem léèených CSII v období Do analýzy jsme zaøadili celkem 79 pacientù s kompletními daty (tzn. údaji o léèbì a kompenzaci pøed CSII a po letech léèby). Pacienty jsme dle zmìny kompenzace ( HbA c ) po letech léèby CSII rozdìlili do skupin: zlepšená ( HbA c -0 %; 89/5,6 % pacientù), zhoršená ( HbA c + 0 %; 09/7,9 % pacientù) nebo stabilní ( HbA c ± 0 %; 58/0,5 % pacientù) kompenzace. Skupiny byly následnì porovnány metodou ANOVA on ranks test. Data jsou prezentována jako prùmìr ± smìrodatná odchylka nebo medián [Q;Q]. Výsledky: Skupina se zhoršenou kompenzací mìla signifikantnì nižší vìk pøi nasazení CSII (,75 ± 6,79 vs.,9 ± 6,96 resp.,85 ± 7, roku, p = 0,0), nižší dobu trvání diabetu, nižší vstupní denní dávku inzulínu a vyšší zastoupení indikace pøání pacienta (0,7 vs., resp.,6 %, p = 0,008) proti skupinì se zlepšenou resp. stabilní kompenzací. Ve skupinì se zlepšenou kompenzací je vyšší výskyt indikace dekompenzace (74,0 vs. 67, resp. 50, %, p < 0,00) a polyneuropatie (, vs. 7, resp.,6 %, p < 0,00) proti skupinì se stabilní resp. zhoršenou kompenzací, dále bylo významnì vyšší zastoupení pacientù s pøítomnými pozdními komplikacemi pøed zavedením CSII (p < 0,0). Hodnoty HbAc pøed léèbou CSII (zlepšení 8,55 [7,4;9,88], stabilní 7, [6,9;8,] a zhoršení 6, [5,4;7,] %, p < 0,00) a po letech léèby CSII (zlepšení 6,0 [5,40;7,], stabilní 7,0 [6,4;8,] a zhoršení 7,70 [6,50;8,88] %, p < 0,00) se významnì lišily. Skupiny se vstupnì nelišily v hodnotì BMI, bìhem terapie došlo ve všech skupinách k významnému nárùstu BMI (p < 0,00). Stejnì tak ve všech skupinách došlo k významné redukci dávky inzulínu pøi léèbì CSII (p < 0,00), nejménì však ve skupinì se zhoršenou kompenzací. Skupiny se nelišily v typu diabetu a pohlaví a výskytu indikace hypoglykémie. Závìr: Na základì zhodnocených dat z Registru pacientù léèených inzulínovou pumpou nelze identifikovat jednoznaèný prediktor úspìšnosti léèby inzulínovou pumpou. Pøesto se zdá, že zlepšení kompenzace mùžeme oèekávat u starších pacientù s delší dobou trvání diabetu, špatnì kompenzovaných nebo s pøítomnými pozdními komplikacemi. Naopak zhoršení kompenzace je èastìjší u skupiny mladších pacientù, s kratší dobou trvání diabetu a s indikací na pøání pacienta. 4. NAŠE ZKUŠENOSTI S KONTROLOU GLYKÉMIE U KRITIC- KY NEMOCNÝCH POMOCÍ POÈÍTAÈOVÉHO PROGRAMU SPACE GLUCOSE CONTROL NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ METABOLICKÉ PÉÈE Hloch O., Charvát J., Lisová K., Paulínová V. MJIP, Interní klinika UK. LF a FN Motol Cíl: Posouzení poèítaèového programu Space GlucoseControl firmy Braun pøi kontrole glykémie u pacientù v kritickém stavu na jednotce metabolické intenzivní péèe. Metodika: U nemocných pøijatých v kritickém stavu na metabolickou jednotku, kterým byl podáván inzulín pomocí infúzního dávkovaèe, byla dávka inzulínu podávána podle výsledku poèítaèového zhodnocení systému Space GlucoseControl po zadání množství parenterálního i enterálního pøijmu nemocného a aktuální hodnoty glykémie. Cílem algoritmu zadaného v poèítaèi bylo udržení glykémie v rozmezí 4,4 až 8, mmol/l. Glykémie byla mìøena buï z kapilární, nebo arteriální krve. Výsledky: Studie byla zatím provedena celkem u 0 nemocných, 0 mužù a 0 žen. Prùmìrný vìk byl 69 let (40 9 let). Vstupní glykémie byla v prùmìru 5 mmol/l (6 6, mmol/l). Doba podávání inzulínu dávkovaèem byla v prùmìru 7 dnù 5

17 ( až 4 dnù), celkem bylo provedeno 577 mìøení glykémie, na jejichž podkladì byly urèeny dávky aplikovaného inzulínu. V rozsahu 4,4 8, mmol/l bylo celkem 05 mìøení (65 %), nad hodnotou 8, mmol/l bylo 5 mìøení (,6 %) a pod hodnotou 4,4 mmol/l bylo mìøení (,4 %). Hodnoty glykémie mezi 4,4 0 mmol/l byly zjištìny celkem u 4 mìøení (84,5 %), nad 0 mmol/l u mìøení (4 %). Hypoglykemické hodnoty pod,8 mmol/l byly zjištìny jen u mìøení (0,%). Poèet provedených glykémií na podkladì doporuèení systému byl 5 mìøení (od 7 do ). Prùmìrná dávka aplikovaného inzulínu byla 5,0 ±,6 j/hod., pøièemž dávky kolísaly mezi 0 a 4 j/hod. Závìr: Na podkladì našich zkušeností využití poèítaèového systému Space GlucoseControl je spojen s velmi dobrou kontrolou glykémie u pacientù v kritickém stavu na jednotce intenzivní péèe, zejména výskyt hypoglykémií je minimální. 6

18 POSTERY P NEALKOHOLICKÉ ZTUKOVATÌNÍ JATER U PACIENTÙ S DIABETES MELLITUS. TYPU Vrzalová D., Talašová E. Diabetologická ambulance Pøerov Úvod: Nealkoholické ztukovatìní jater (NAFLD non alcoholic fatty liver disease) patøí mezi nejèastìjší nálezy chronického postižení jater u diabetikù. typu. Jednotka NAFLD zahrnuje jaterní steatózu, nealkoholickou steatohepatitidu (NASH), fibrózu a cirhózu jater. Cílem práce bylo posouzení vybraných laboratorních parametrù a sonografických nálezù k zjištìní výskytu nealkoholického ztukovatìní jater u pacientù s diabetem. typu a histologické zhodnocení biopsie jaterní u èásti pacientù z tohoto souboru. Metodika: V souboru 8 nemocných (4 mužù a 4 žen) s DM. typu jsme hodnotily somatometrické parametry (BMI, pas, vìk), délku trvání diabetu, laboratorní parametry (soubor jaterních enzymù, lipidové spektrum, parametry kompenzace diabetu). U všech pacientù bylo provedeno sonografické vyšetøení jater. U pacientù s DM. typu bylo kromì laboratorního a sonografického nálezu provedena i biopsie jater. Výsledky: Prùmìrný vìk diabetikù byl 64,0 rokù, doba trvání diabetu prùmìrnì 8,7 rokù. BMI 0,7 kg/m u mužù a, kg/m u žen, obvod pasu u mužù 08cm a u žen 0 cm. 8 pacientù bylo léèeno PAD, 0 inzulínem. Prùmìrné hodnoty ALT 0,65 ukat/l, AST 0,554 ukat/l, pomìr AST/ALT byl u 64 diabetikù (80 %) nad 0,8, pod 0,8 byl 8 pacientù 4 %. Prùmìrná hodnota GMT,8 mikrokat/l byla nad normu (do 0,60 mikrokat/l). Hladina celkového cholesterolu 5,0mmol/l, HDL cholesterol,9 mmol/l a LDL cholesterol,95 mmol/l souvisely s medikací statinù u 95 % nemocných. Prùmìrná hladina TGL,08 zvýšená nad normu (0,45,7 mmol/l), prùmìrná hladina CRP,55 mg/l, laèná glykémie 8,9 mmol/l. Hladina HBAlc prùmìr 5,97, hladina C peptidu 904 pmol/l. Parametry koagulace a hladina albuminu byla v normì. Sonografie s normálním nálezem v 67 pøípadech (4 %), steatoza v 80 pøípadech (64 %) cirhóza u 5 pacientù (5 %). U 0 pacientù sonografický nález smìøoval k možnosti steatofibrotického postižení (7 %). U pacientù s provedenou biopsií ve pøípadech ( %) v normální nález, u (9 %) pacientù cirhoza jater, 8 pacientù (6 %) nález prosté steatózy, v 9 pøípadech (40 %) steatofibróza. Závìr: V souladu s literárními údaji jsme posoudily sonografické a laboratorní nálezy u pacientù s diabetem ve vztahu k NAFLD, na malém souboru ovìøily bioptické nálezy u diabetikù. P PROLONGOVANÉ LAÈNÌNÍ SNIŽUJE OBSAH TUKU V JÁ- TRECH U PACIENTÙ S DM. TYPU Kahleová H., Bìlinová L., Hájek M., Dezortová M., Hill M., Pelikánová T. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: Zvýšený obsah tuku v játrech je asociován s inzulínovou rezistencí a diabetem. typu (DM). Redukèní dieta, provázená poklesem hmotnosti, vede k jeho snížení. Bìžné dietní doporuèení je jíst pravidelnì a rozložit denní pøíjem do 5 6 menších porcí. Cílem naší studie bylo zjistit, zda má poèet denních porcí jídla pøi hypokalorickém režimu vliv na míru poklesu obsahu tuku v játrech u pacientù s DM. Metodika: Provedli jsme randomizovanou crossover studii, do které bylo zaøazeno 54 nemocných s DM. Srovnávali jsme dva jídelní režimy, které byly dodržovány vždy týdnù režim šesti porcí za den (A) nebo dvou porcí za den (B) se stejnou kalorickou restrikcí (-500 kcal/day). Nemocní byli vyšetøeni pøed zahájením studie a na konci obou mìsíèních intervenèních period. Obsah tuku v játrech jsme zjišśovali metodou protonové magnetické rezonanèní spektroskopie pomocí T MR scanneru (Magnetom Trio Siemens). Zmìøená spektra byla získána ze tøech rùzných èástí jater. Z dat byl spoèten celkový signál jaterní tukové tkánì (fat total signal area; FTSA). Pro statistickou analýzu jsme použili crossover ANOVA test a Pearsonovùv korelaèní koeficient. Výsledky: FTSA se významnì snížil v obou jídelních režimech (p < 0,00), více v B (-,4; 95% CI, -,8 až -, % v A vs. -4,; 95% CI, -4,5 až -,8% v B; p = 0,0). Body-mass-index (BMI) se snížil v obou režimech (p < 0,00), více v B (-0,8; 95% CI -0,94 až -0,69 kg.m- v A vs. -,; 95% CI -,4 až -,7 kg.m- v B; p<0,00). Laèná glykémie se snížila v obou režimech (p < 0,00), více v B (-0,47; 95% CI -0,57 až -0,6 mmol/l v A vs. -0,78; 95% CI -0,89 až -0,68 mmol/l v B; p = 0,004). Snížený FTSA pozitivnì koreloval se snížením laèné glykémie (r = +0,56; p < 0,00). Po adjustaci na zmìny v BMI zùstala tato asociace signifikantní (r = +0,8; p = 0,05). Závìr: Prolongované laènìní snižuje u pacientù s DM obsah tuku v játrech více než dieta o stejné kalorické restrikci rozdìlená do více porcí dennì. Snížení obsahu tuku v játrech je provázeno snížením glykémie nalaèno nezávisle na zmìnì hmotnosti. Výsledky ukazují, že rozložení jídel do dvou porcí dennì je pøi redukèní dietì výhodnìjší než jíst èastìji menší porce jídla, jak je bìžnì doporuèováno. Podpoøeno grantem IGA MZÈR NT/8-4. 7

19 P SUBJEKTIVNÍ VERSUS OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU MIKROCIRKULACE U SEPTICKÝCH PACIENTÙ Koláèková H., Èesák V., Rušavý Z. Oddìlení diabetologie, endokrinologie a nutrice, FN Plzeò Úvod: CRT (capilary refill time) je èasto používaný pro orientaèní zhodnocení hemodynamického stavu pacienta, jeho hydratace a periferní perfúze. V posledních letech se však jeho spolehlivost u dospìlých pacientù zpochybòuje. Práce se zabývá srovnáním CRT s objektivními metodami laser dopler flowmetrie (LDF) a kapilaroskopie, doplnìné o zátìžové testy. V praxi je sledování mikrocirkulace kùže pomocí LDF a kapilaroskopie využíváno i u diabetikù, zvláštì u syndromu diabetické nohy. Metodika: Prospektivní studie probíhala roky na MJIP FN Plzeò. Vstupní kritéria splnilo a zaøazeno bylo 5 pacientù. Mìøení CRT, LDF a kapilaroskopie bylo provedeno na. a. prstu horní konèetiny. Dle hodnoty CRT byli pacienti rozdìleni do dvou skupin první s pacienty s CRT nad 4s, druhá s CRT pod 4s. LDF byla doplnìna o dva zátìžové testy test s arteriální okluzí a test maximální vazodilatace pøi zahøívání sondy na 44 C. Kapilaroskopie byla doplnìna testem s arteriální okluzí a testem s venokongescí. Výsledky byly porovnány pomocí Wilcoxonova nepárového testu. Výsledky: Pacienti s CRT nad 4s mìli sníženou hodnotu klidové i maximální perfúze pøi zátìži (p = 0,005) a prodloužený èas dosažení maximální perfúze po uvolnìní okluze (p < 0,00). V této skupinì byla dále nalezena vyšší hustota kapilár na zobrazované pole (p = 0,08) a také nižší teplota. prstu (p = 0,00) se zvýšeným teplotním gradientem (p = 0,04). Závìr: Prodloužená hodnota CRT u pacientù v sepsi predikuje poruchu perfúze se sníženou reaktivitou mikrocirkulace pøi zátìži, což bylo potvrzeno objektivními metodami mìøení, tj. LDF a kapilaroskopií. Nebyl nalezen pøímý korelát se sledovanými laboratorními hodnotami, mortalitou èi délkou hospitalizace. P4 ZMÌNY MIKROVASKULÁRNÍ REAKTIVITY PO STAN- DARDNÍ SNÍDANI U PACIENTÙ V ÈASNÝCH STÁDIÍCH DM. TYPU Horová E., Vejražka M., Škrha J. jr., Kalousová M., Škrha J., Prázný M.. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Ústav lékaøské biochemie,. LF UK, Praha Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,. LF UK a VFN, Praha Úvod: Postprandiálnì dochází ke zmìnám, které se mohou podílet na rozvoji cévních komplikací. Porovnali jsme proto mikrovaskulární reaktivitu (MVR) s nìkterými parametry metabolizmu a oxidaèního stresu nalaèno a postprandiálnì u pacientù s diabetem. typu a kontrolní skupiny zdravých osob. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 0 pacientù (vìk 58 ± 6 let, HbA C 4,8 ± 0,5 %, trvání diabetu ± rok, léèba metforminem) a 4 zdravých osob (59 ± roku, HbA C 4, ± 0,4 %). MVR byla mìøena laser-dopplerem nalaèno a po 60 a 80 minutách po standardní snídani (6 g sacharidù) za použití post-okluzivní reaktivní hyperémie na prstu (PORH) a pøedloktí (PORH) a termální hyperémií na pøedloktí (TH). Dále byly stanoveny základní biochemické parametry, nìkteré parametry oxidaèního stresu a cytoadhezivní molekuly (CAM). Výsledky: Postprandiálnì došlo ke zvýšení glykémie ze 6,9 ± 0,6 mmol/l na 8,0 ±,6 mmol/l po 60 minutách a k normalizaci na 6, ± 0,8 mmol/l po 80 minutách u pacientù s DM a podobnì u kontrolní skupiny: 4,9 ± 0,6 6, ±,6 5, ± 0,7 mmol/l. Výraznì se zvýšila inzulinémie u pacientù (9 ± 6 4 ± 8 55 ± 9 miu/l, p <0,0) i v kontrolní skupinì (6 ± 8 8 ± 57 5 ± 0 miu/l, p < 0,0), i když rozdíly mezi obìma skupinami nebyly statisticky významné. Pacienti s DM mìli bazálnì vyšší hodnotu MDA ve srovnání s kontrolní skupinou (,0 ± 0,48 vs., ± 0,44 μmol/l, p < 0,00). U pacientù s DM poklesla ve 80. minutì ve srovnání s bazální hodnotou bazální perfúze i maximální perfúze na prstu pøi PORH (64 ± 66 vs. ± 4 PU, p < 0,0 a 9 ± 67 vs. 0 ± 49 PU, p < 0,0) a maximání perfúze pøi TH (45 ± 7 na ± 5 %, p < 0,05). U kontrolní skupiny poklesla ve srovnání s preprandiální hodnotou v 60. minutì stimulovaná perfúze pøi TH (8 ± 490 vs. 489 ± 600 %, p < 0,05) a ve 80. minutì bazální perfúze na pøedloktí (6,7 ±,0 vs. 8, ±,9 PU, p < 0,0). Pacienti s diabetem mìli bazálnì nižší maximální perfúzi i rychlost vzestupu perfúze na prstu ve srovnání s kontrolní skupinou (5 ± 65 vs. 97 ± 97 PU, p < 0,05 a,5 ±,6 vs. 57,7 ± 4,5 PU.s-, p < 0,00). Tyto rozdíly pøetrvávaly i v 60. minutì testu, navíc však bylo ve srovnání s kontrolní skupinou pozorováno zvýšení perfúze na pøedloktí vyjádøené v procentech bazální hodnoty, a to jak pøi PORH, tak i pøi TH (608 ± 5 vs. 67 ± 76%, p < 0,05 a 79 ± 797 vs. 8 ± 490 %, p < 0,05) tyto rozdíly však ve 80. minutì již opìt nebyly patrné. Parametry MVR korelovaly zejména ve 0. minutì s nìkterými CAM, dále byl pozorován vztah mezi MVR a oxidaèním stresem. U pacientù s DM bylo v 60. minutì testu nalezeno nìkolik korelací mezi parametry MVR a inzulinémií. Tyto korelace nebyly zjištìny v kontrolní skupinì, pøestože hodnoty inzulinémie se mezi pacienty s DM a kontrolní skupinou statisticky signifikantnì nelišily. Závìr: V této studii jsme pozorovali rozdíly v mikrovaskulární reaktivitì v postprandiálním stavu u pacientù s diabetem. typu a kontrolní skupiny osob bez diabetu. V obou skupinách byla zjištìna celá øada korelací mezi MVR a biochemickými parametry funkce endotelu a oxidaèního stresu. Zjistili jsme možný podíl inzulínu na regulaci mikrovaskulární reaktivity u pacientù s diabetem. typu. Podpoøeno výzkumným programem Univerzity Karlovy v Praze. P5 CHRONOTROPNÍ EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHA- BILITACE U DIABETIKÙ S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEÈNÍ Svaèinová H., Nosavcovová E., Mrkvicová V., Frantisová M., Siegelová J., Dobšák P. Klinika tìlovýchovného lékaøství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brnì Cíl práce: Porucha autonomní regulace srdeèní frekvence a nízká zátìžová kapacita (ZK) u diabetikù s ICHS zvyšují riziko 8

20 P5. Tabulka: Chronotropní efekt Chronotropní efekt D N pøed po p pøed po p TP (ms ) 5, ±, 5,9 ±,0 0,0 5,5 ±,4 6, ±,6 0,0 LF (ms ) 4, ±,0 4,6 ±,0 0,0 4, ±, 5,0 ±,4 0,0 HF (ms ) 4,7 ±,4 5, ±, 0,0 4,9 ±,6 5,6 ±,8 0,0 LF/HF, ±, 0,9 ±,05 0,4 0,99 ± 0,95,0 ±, 0,9 SF klid 66 ± 0 6 ± 9 0,05 66 ± 0 64 ± 9 0,5 SF peak ± 8 8 ± 0 0,0 9 ± ± 5 0, závažných kardiálních komplikací. Cílem práce je hodnocení chronotropního efektu týdenního kombinovaného tréninku a jeho vlivu na ZK u pacientù s ICHS a diabetem ve srovnání s pacienty bez diabetu. Metody: Celkem 60 pacientù se stabilní ICHS absolvovalo týdenní kombinovaný trénink, z toho 5 bylo s DM. typu (soubor D vìk 64 ± 8 r.) a 5 bez diabetu (soubor N vìk 66 ± 8 r.). ZK byla urèena spiroergometrií (Wpeak/kg, VOpeak/ kg, METpeak), chronotropní efekt pomocí variability srdeèní frekvence (HRV) a zmìn v klidové a vrcholové SF pøed a po tréninku. Výsledky: Zátìžová kapacita Wpeak/kg, VOpeak/kg, METpeak se zvýšila jak v souboru D [z, ± 0, na, ± 0,5 w/kg, z 6, ±, na 8, ± 5,6 ml/kg,, z 4,6 ± 0,9 na 5, ±,6 (p < 0,05)], tak v souboru N [z, ± 0,4 na,4 ± 0,4 w/ kg, (p < 0,05); z 8,5 ± 4,6 na 9,9 ± 4,5 ml/kg, z 5, ±, na 5,7 ±,6 (p < 0,0)]. Chronotropní efekt je uveden tabulce. Závìr: týdenní trénink vedl u diabetikù s ICHS ke zlepšení zátìžové kapacity i chronotropního efektu. 997/98 celkem 9 diabetikù (09 mužù, 8 žen), v letech 000/0 75 diabetikù (0 mužù, 7 žen), a v letech 007/08 bylo vyšetøeno celkem 50 osob s DM. typu (6 mužù a 88 žen). V letech 97/98 kouøilo 4 mužù oproti 8 ženám (p < 0,00) v letech 00/0 a 07/08 bylo zastoupení kuøákù u obou pohlaví stejné. Bìhem let se poèet kouøích diabetikù nezvýšil (4 9 5) (n.s.), poèet kouøících diabetièek mírnì vzrostl (8 4 0) (p < 0,05). Závìr: Za posledních 0 let signifikantnì vzrostl v ÈR poèet kouøích diabetièek, jejich poèet se již vyrovná zastoupení mužù. Vìk kuøákù byl menší ve všech serveyích oproti nekuøákùm u mužù i žen. Kuøáci mají nižší BMI u obou pohlaví, kouøení však nemá vliv na obvod pasu. Nebyl zjištìn signifikantní rozdíl v kompenzaci hypertenze mezi kuøáky a nekuøáky ani mezi jednotlivými roky. Hodnoty krevního tlaku ale nedosahovaly cílových hodnot rezerva v léèbì? Kouøení dále nemìlo vliv na hladiny lipidového spektra, v letech 007/08 však došlo k signifikantnímu zlepšení hladin celkového a LDL-cholesterolu, v.s. pøi dostateèné farmakoterapii. Glykémie nebyla optimálnì kompenzována u kuøákù ani nekuøákù ve všech serveyích nezávisle na pohlaví. Projekt byl podpoøen grantem IGA MZ ÈR 900. P6. Tabulka P6 ROZDÍLNÁ INCIDENCE RIZIKOVÝCH FAKTORÙ KVO U DIABETIKÙ. TYPU V ZÁVISLOSTI NA KOUØENÍ STU- DIE POST-MONICA V LETECH 997/98 007/08 Galovcová M., Adámková V., Cífková R., Bruthans J., Petržílková Z., Lánská V. Pracovištì preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha P6. Tabulka Úvod: Dle SZÚ kouøí v Èeské republice 6, % populace. Kouøení samo o sobì zvyšuje riziko vzniku diabetu, zdvojnásobuje riziko onemocnìní ischemickou chorobou srdeèní (ICHS), a z 5 % se podílí na vzniku ischemické choroby dolních konèetin (ICHDK). Kuøáci si jsou vìdomi svého zlozvyku, pokud je ovšem kuøák diabetik, pak riziko onemocnìní ICHS vzrùstá, riziko amputace DK pøi syndromu diabetické nohy, na nìmž se podílí i ICHDK, vzrùstá 40, a kouøící diabetik má èasto horší kompenzaci samotného diabetu než nekuøák, vèetnì závažnìjších chronických komplikací. Kombinace P6. Tabulka kouøící diabetik tedy pøedstavuje velice riskantní kombinaci. Cíl: Porovnat výskyt rizikových faktorù ICHS u kouøících vs. nekouøících diabetikù. typu bìhem posledních 0 let v èeské populaci. Výsledky: V rámci studie post-monica jsme vyšetøili v letech 9

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012)

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) Obsah Základní téze.. 1 Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací 8 Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost.

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost. Léčba Kompenzace Základním cílem léčby diabetu je dosažení normálních hodnot glykémie a vyrovnání všech dalších odchylek metabolizmu (diabetické dyslipidémie), normalizace krevního tlaku, dosažení normální

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Protokol Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz www.qsol.cz

Protokol Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz www.qsol.cz Protokol V případě dotazů kontaktujte: Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz quatro solutions a.s. Rákosová 497 252 42 Vestec u Prahy www.qsol.cz VSTUPNÍ a

Více

Program 52. diabetologických dnů 14. - 16. dubna 2016, Luhačovice. 17.00 18.30 Skrínink syndromu obstrukční spánkové apnoe u pacientů s DM 2.

Program 52. diabetologických dnů 14. - 16. dubna 2016, Luhačovice. 17.00 18.30 Skrínink syndromu obstrukční spánkové apnoe u pacientů s DM 2. Program 52. diabetologických dnů 14. - 16. dubna 2016, Luhačovice 13. 4. 2016 STŘEDA 15.00 16.00 Schůze OSDA /Sál Rondo/ WORKSHOP ČDS ČLS JEP /Salonek hotelu Alexandria/ (předem je nutné se registrovat

Více

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně?

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Hana Kahleová, Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod experimentální modely PoziEvní účinky přechodného půstu (hladovění) na metabolismus glukózy

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek K.Štechová, D.Bartášková, K.Chaloupek, I.Špálová, M.Černý /UK 2.LF a FN Motol Praha/

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ

ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ statisticky nelišilo od pøežívání nediabetikù starších 55 let. Pacienti léèení inzulinem mìli ponìkud horší pøežívání (na hranici statistické významnosti) ve srovnání s pacienty léèenými dietou nebo PAD

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ 2014

DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ 2014 DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ 2014 DOPORUČENÍ ČESKÉ DIABETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP DATUM REVIZE 18. 2. 2014 RECOMMENDATION FOR THE DIABETES CARE IN PREGNANCY 2014 diabetologie

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné MORTALITA zažívací onemocnění úrazy, otravy 6,2 4,1 respirační onemocnění 8,1 19,3 nádory 7,9 jiné 30,6 23,8 jiné choroby srdce a cév CHOROBY SRDCE A CÉV 54,4 ischemická choroba srdeční PROČ CENTRUM VÝZKUMU

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Obsah... 2 1. Význam výživy pro člověka... 4 1.1 Definice diabetu a jeho prevalence... 4 1.2 Typy

Více

POSTERY 38 DMEV ROČNÍK 15 2012 SUPPLEMENTUM 1

POSTERY 38 DMEV ROČNÍK 15 2012 SUPPLEMENTUM 1 POSTERY P NEALKOHOLICKÉ ZTUKOVATÌNÍ JATER U PACIENTÙ S DIABETES MELLITUS. TYPU Vrzalová D., Talašová E. Diabetologická ambulance Pøerov Úvod: Nealkoholické ztukovatìní jater (NAFLD non alcoholic fatty

Více

PROGRAM 50. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ

PROGRAM 50. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ PROGRAM 50. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ LUHAÈOVICE 10.-12. DUBNA 2014 Národní diabetologický program 2012 2022 pod záštitou paní Ivany Zemanové, manželky prezidenta republiky 10. 4. 2014 ÈTVRTEK 8.30 8.40 ZAHÁJENÍ

Více

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem 1.0 Titulní strana Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející:

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči V celé Evropě kromě ČR a SR pečují standardně

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery ve šlechtění skotu pro masnou produkci Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery Polymorfní místa v DNA, které vykazují asociaci na sledované znaky Příčinné

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen praktický lékař, Benátky nad Jizerou; člen výboru SVL ČLS JEP, odborný garant pro diabetologii Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Hodnocení kompenzace diabetes mellitus. Venháčová J., Venháčová P. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 3.12.2011

Hodnocení kompenzace diabetes mellitus. Venháčová J., Venháčová P. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 3.12.2011 Hodnocení kompenzace diabetes mellitus Venháčová J., Venháčová P. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 3.12.2011 Proč sledujeme kompenzaci DM Výskyt pozdních komplikací ovlivňuje KOMPENZACE podloženo

Více

PROGRAM 47. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ

PROGRAM 47. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ PROGRAM 47. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ LUHAÈOVICE 14.-16. DUBNA 2011 ÈTVRTEK 14. 4. 2011 MÌSTSKÝ DÙM KULTURY ELEKTRA Sál Rondo 8.30 8.40 ZAHÁJENÍ /Sál Rondo/ Pøedsedající: T. Pelikánová, E. Martinka Úvodní slovo

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU . NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoRapid 00 jednotek/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ ml roztoku obsahuje 00 jednotek insulinum aspartum* (ekvivalentní 3,5

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

PROGRAM 42. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ

PROGRAM 42. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ PROGRAM 42. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ LUHAÈOVICE 20.-22. DUBNA 2006 ÈTVRTEK 20. DUBNA 2006 8.30 ZAHÁJENÍ Pøedsedající: M. Kvapil, J. Michálek 8.50-9.20 Syllabova pøednáška T. Pelikánová Metabolický syndrom

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ALARMUJÍCÍ VÝSKYT GDM PØI POUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH KRITÉRIÍ Anderlová K.,, Krejèí H.,, Klusáèková P., Benáková H., Krejèí V., Mráz M., Haluzík M. III. interní klinika.

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

POSTERY 40 DMEV ROČNÍK 13 2010 SUPPLEMENTUM 1

POSTERY 40 DMEV ROČNÍK 13 2010 SUPPLEMENTUM 1 POSTERY P GLUKOKINÁZOVÝ DIABETES OD NAROZENÍ DO STÁØÍ Š. Prùhová,, P. Dušátková, M. Kulich, J. Zikmund, Z. Bazalová 4, J. Brož 4, P. Kraml 4, M. Veith 5, M. Andìl 4, O. Cinek, J. Lebl Pediatrická klinika.

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Self-monitorning glykémie: Jak můžeme být úspěšní? Jan Šoupal 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Hodnocení kompenzace diabetu

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Distribuce 99m Tc-MIBI u diabetiků v dolních končetinách (DK) při jednostranné ischemii.

Distribuce 99m Tc-MIBI u diabetiků v dolních končetinách (DK) při jednostranné ischemii. Distribuce 99m Tc-MIBI u diabetiků v dolních končetinách (DK) při jednostranné ischemii. M. Buncová, A. Čepa, M. Dubský, J. Skibová CÍL posoudit distribuci 99m Tc-MIBI v DK - při ischemii DK u diabetiků

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta fyzioterapie se zaměřením na balneoterapii DIPLOMOVÁ PRÁCE LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Vypracovala: Radka Urbanová Vedoucí práce: prim. MUDr.

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy Štěpán Svačina Miroslav Souček Alena Šmahelová Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Štěpán Svačina Miroslav Souček Alena Šmahelová Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Grada Publishing

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více