ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha"

Transkript

1 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. ROZVOJ DIAGNOSTICKÝCH MOŽNOSTÍ GENETICKÉHO RIZIKA DIABETU. TYPU OD VÝZKUMU K PRAXI Vavøinec J. Klinika dìtí a dorostu. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Úvod: Øada pilotních studií podala dùkazy o heterogenitì patogenetických mechanizmù vedoucích k destrukci beta bunìk a tato heterogenita se odráží i v genetické predispozici. Genetický screening je obvykle založený na testování genetického rizika èi protektivity asociovanými s haplotypy HLA-DQ. Poèet genových polymorfizmù však stále narùstá a týká se jak vìtší rozmanitosti markerù HLA, tak i non-hla genù. Celkem již bylo nalezeno asi 40 genových oblastí rizikových pro TDM. Metodika: Známky heterogenity mohou být pozorovány s vìtší pøesností v prospektivních studiích, jako je TRIGR. Pro podrobnìjší genetickou analýzu participujících byl navržen asociovaný genetický projekt: Genetické ovlivnìní asociovaných autoimunitních onemocnìní a klinické manifestace diabetu. typu u úèastníkù TRIGR projektu. Jeho cílem je odpovìï na otázky: Je možné najít specifické genetické markery definující predispozici k TDM? Je projekt TRIGR efektivní u geneticky definované podskupiny subjektù? Lze nalézt genetické markery, které jsou specificky asociovány s rùzným typem autoimunitní reakce? Ovlivòují genetické markery rychlost progrese autoimunity?. Genetická studie zahrnuje kompletní typizaci HLA-DR-DQ a typizaci lokusù HLA I. tøídy.. Panel SNPs bude analyzovat polymorfizmy genù INS, PTPN, CTLA-4, CD5, IFNH.. Bude provedeno skenování genomu s využitím panelù až s miliónem SNPs. 4. Uložené vzorky DNA zajistí možnost následných studií. Závìr: Hlavní analýza bude provedena po odslepení studie TRIGR a subjekty budou stratifikovány podle dietní intervence. V každé skupinì budou porovnány genotypy mezi subjekty s a bez autoprotilátek a/nebo s manifestací onemocnìní tak, aby bylo možno rozlišit, zda jsou nìkteré genetické faktory asociovány s úspìšností èi se selháním dietní intervence.. PØEKVAPIVÉ NÁLEZY MONOGENNÍHO DIABETU V PRO- GRAMU PREDIKCE DIABETU MELLITU. TYPU Koloušková S., Štechová K., Petruželková L., Vèeláková J., Pechová M., Šśavíková V., Obermannová B., Šumník Z., Dušátková P., Prùhová Š., Lebl J., dìtští a dospìlí diabetologové Èeské republiky Pediatrická klinika,. LF a UK FN Motol, Praha Ústav klinické biochemie a patobiochemie. LF UK a FN Motol, Praha Úvod: Program predikce diabetu mellitu. typu (TD) byl zahájen v roce 00. Sleduje prvostupòové pøíbuzné s TD, tj. sourozence diabetických dìtí a dìti diabetických rodièù, u nichž se diabetes manifestoval v dìtství èi adolescenci. Vyšetøování spoèívá v kombinaci genetického rizika (HLA. tøídy), titru autoprotilátek proti beta buòkám pankreatu (GAD, IA-, IAA) a u jedincù s pozitivními autoprotilátkami i vyšetøení první fáze stimulované inzulínové sekrece (FPIR). Primárním cílem programu je vytipovat jedince v riziku vzniku TD. Soubor a metodika: V programu predikce jsme vyšetøili 976 rodin (celkem 4 dìtí, z toho 570 dívek). Devatenáct rodin s víceèetným výskytem diabetu a negativními autoprotilátkami, bez rizikového HLA genotypu èi haplotypu bylo podrobeno molekulárnì genetickému vyšetøení na MODY diabetes (geny GCK, HNFA, HNF4A, IPF, HNFB, NEUROD) metodou pøímé sekvenace. Výsledky: Z 9 rodin byl u zjištìn MODY diabetes (9 rodin s glukokinázovým diabetem MODY; 4 rodiny s HNFAdiabetem MODY). U 6 rodin je stav hodnocen jako MODYX. V souèasné dobì víme, že u rodièù s MODY diabetem byla ukonèena léèba inzulínem, rodiè s MODY je zatím pøeveden na perorální antidiabetika. Závìr: Program predikce slouží nejenom k vytipování jedincù v riziku vzniku TD, ale zároveò pomáhá diagnostikovat i jiné typy diabetu, jako je MODY diabetes, který byl nesprávnì klasifikován jako TD. Pokud prokáže molekulární genetika MODY diabetes, mùžeme u èásti pacientù zmìnit mnohaletou léèbu inzulínem na perorální antidiabetika (MODY) nebo u pacientù s MODY léèbu diabetu dokonce ukonèit. Podpoøeno grantem NT40.. VÝSKYT OSTRÙVKOVÝCH AUTOPROTILÁTEK U PACIEN- TÙ S MONOGENNÍM DIABETEM Urbanová J., Rypáèková B., Heneberg P., Bazalová Z., Kuèera P., Andìl M. Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. interní klinika FNKV a. lékaøská fakulta UK v Praze. Úvod: Specifické ostrùvkové autoprotilátky jsou považovány za projev autoimunitní inzulitidy a jejich pøítomnost v dobì diagnostiky diabetu je jedním ze základních diagnostických kritérií diabetes mellitus. typu. Protilátky proti èetným komponentám beta bunìk Langerhansových ostrùvkù pomáhající odlišit tento typ diabetu od jiných typù cukrovky, vèetnì diabetu monogenního. V zahranièní literatuøe však bylo publikováno nìkolik kazuistik o pacientech s molekulárnì geneticky potvrzeným monogenním diabetem a souèasnou pøítomností ostrùvkových protilátek. Na naší klinice jsme zachytili nìkolik takových pøípadù. Rozhodli jsme se proto zjistit prevalenci ostrùvkových autoprotilátek u našeho souboru pacientù s monogenním diabetem. Metodika: GADA a IAA byly stanoveny u celkem 4 pacientù s molekulárnì geneticky potvrzeným monogenním diabetem (HNF4A diabetes: n =, HNFA diabetes: n =, GCK diabetes: n = 9). Pøítomnost ostrùvkových autoprotilátek jsme ovìøovali taktéž retrospektivnì (od období manifestace diabetes mellitus). 0

2 Ostrùvkové autoprotilátky (GADA, IAA) byly identifikovány imunofluorescenèní metodou (RIA). Genetické vyšetøení (HN- FA, HNF4A a GCK genu) bylo provedeno metodou pøímého sekvenování (sekvenátor ABI PRISM 0), výsledky pak vyhodnoceny v programu SeqScape. Výsledky: Specifické ostrùvkové autoprotilátky byly pøítomny u 7/4 pacientù (9,6 %), a to pøevážnì u nemocných s HNFA diabetem (4/8; 6,66 %), a malé skupiny HNF4A diabetikù (/; 8, %), výjimeènì u nemocných s GCK diabetem (/6; 4,6 %). Nejèastìji pøítomnou autoprotilátkou byla anti- GAD (6/7; 85,7 %). Ostrùvkové protilátky byly prokazatelné jak v dobì primomanifestace diabetu, tak po uplynutí mnoha let od diagnostiky. Nebyla nalezena souvislost mezi pøítomností autoprotilátek a HLA genotypem. U vìtšiny pacientù s autoprotilátkami byly deriváty sulfonylurey nedostateèné k dobré glykemické kompenzaci diabetu a v tìchto pøípadech bylo dosaženo lepší kompenzace inzulinoterapií, a to bez ohledu na dostateènou hodnotu C-peptidu. Závìr: Prokázali jsme pøítomnost specifických ostrùvkových autoprotilátek u témìø jedné tøetiny pacientù s nejbìžnìjšími subtypy monogenního diabetu, nejèastìji ve skupinì pacientù s HNFA diabetem. Pøítomnost specifických ostrùvkových autoprotilátek u jedincù s monogenním diabetem lze vysvìtlit jako vzácnou koexistenci autoimunitní inzulitidy a mutace v pøíslušném genu. Avšak pøítomné autoprotilátky mohou u tìchto pacientù také reflektovat zvýšenou (neautoimunitní) destrukci beta bunìk a pøedvídat tak nutnost brzkého zahájení inzulinoterapie. 4. POÈETNÍ A FUNKÈNÍ ODCHYLKY DENDRITICKÝCH BUNÌK VE VZTAHU KE VZNIKU DIABETU. TYPU Kayserová J., Štechová K., Ulmannová T., Šumník Z., Vèeláková J., Koloušková S., Špíšek R., Šedivá A. Ústav imunologie UK. LF a FN Motol Praha Pediatrická klinika UK. LF a FN Motol Praha Úvod: Dendritické buòky (DC) jsou antigen prezentující buòky, které mají klíèovou roli v zahájení a polarizaci imunitních reakcí. V naší práci jsme analyzovali zastoupení a funkci jednotlivých subpopulací dendritických bunìk (myeloidní tj. mdc a plazmacytoidní pdc) v periferní krvi pacientù s TD a u jejich pøíbuzných s cílem posoudit jejich roli v patogenezi TD. Metodika: Analyzováno bylo 54 pacientù s TD (vìkový prùmìr a SD:,8 ± 6,9 rokù; žen, mužù), 55 jejich prvostupòových pøíbuzných (7,5 ± 4,6; 4Ž/M; 8 bylo protilátkovì pozitivních) a výsledky byly porovnány s pacienty s jinou autoimunitní chorobou (5 pacientek se Sjögrenovým syndromem SjS, vìk 5,6 ± 4,) a se 4 zdravými kontrolami (4,5 ± 4,8; Ž/9M). Subpopulace mdc a pdc byly hodnoceny pomocí prùtokové cytometrie. Funkèní studie spoèívala ve stimulaci DC pomocí ligandù Toll like receptorù (TLR) konkrétnì se jednalo o ligandy TLR7,8,9 (simulace kontaktu s infekèním agens) a následném posouzení cytokinové odpovìdi. Výsledky: Pacienti s TD, jakož i pacienti se SjS mìli signifikantnì nižší hladiny pdc i mdc ve srovnání se zdravými kontrolami. To samé platilo i pro prvostupòové pøíbuzné (p < 0,00 pro mdc a p < 0,000 pro pdc pro všechny srovnávané skupiny). Stimulace ligandem TLR9 vedla ke zvýšené produkci IFN-alfa u pacientù s TD a u protilátkovì pozitivních pøíbuzných (ve srovnání s ostatními skupinami, p < 0,05). Závìr: Pacienti s TD mají výrazné abnormality v poètu i funkci DC (s možnými následky v dalším smìøování imunitní odpovìdi). Vysoká sekrece IFN-alfa po stimulaci TLR9 ligandy upozoròuje na možnou úlohu bakteriální infekce v patogenezi TD. Práce byla podpoøena projekty IGA NT/407-5 a GAÈR P0/0/ MECHANIZMY REGULACE BUNÌÈNÉ SMRTI A STRESU ENDOPLAZMATICKÉHO RETIKULA MASTNÝMI KYSELI- NAMI U PANKREATICKÝCH BETA BUNÌK Nìmcová V., Šrámek J., Kováø J. Oddìlení bunìèné a molekulární biologie ÚBBMB & Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy,. lékaøská fakulta UK, Praha Úvod: Chronicky zvýšená hladina mastných kyselin (MK) v krvi pøispívá k úbytku pankreatických beta bunìk u nemocných s diabetem. typu, a to zejména mechanizmem apoptózy. Na experimentálním modelu linie lidských pankreatických beta bunìk NESY jsme již døíve ukázali, že nasycené MK (tj. kyselina palmitová a stearová), indukují v koncentraci mm a vyšších bunìènou smrt. Nenasycené MK kyseliny (tj. palmitolejová a olejová) na rozdíl od nasycených MK neindukují bunìènou smrt a dokonce ji v koncentracích 0, mm a vyšších inhibují. Cílem práce bylo popsat vliv nenasycených MK na indukci stresu endoplazmatického retikula (ER) a apoptózy a objasnit úlohu JNK kinázy a kaspázy, které by dle literárních údajù mohly být klíèovými hráèi v indukci apoptózy stresem ER. Výsledky: Pùsobení kyseliny stearové na buòky linie NESY vyvolává již po h aktivaci všech tøí signálních drah stresu ER (IREalfa, PERK a ATF6 dráha) a tato aktivace pøetrvává až do doby, kdy je možné detekovat aktivaci apoptózy. Souèasné pùsobení kyseliny olejové velmi efektivnì inhibuje aktivaci všech sledovaných markerù ER stresu i apoptózy. Inhibice aktivity JNK kinázy, úèastnící se signalizace v rámci IRE dráhy, nevedla k inhibici apoptózy, aèkoliv došlo k mírnému snížení exprese proteinu BiP, obecného markeru stresu ER. Ani specifická inhibice exprese kaspázy nemìla vliv na rychlost indukce apoptózy kyselinou stearovou. Závìr: Naše výsledky ukazují, že inhibièní intervence nenasycených MK v dráze apoptózy pankreatických beta bunìk indukované nasycenými MK se odehrává upstream od indukce stresu ER a apoptózy a že JNK kináza a kaspáza nejsou klíèovými molekulami v tìchto procesech. Práce byla podpoøena výzkumným zámìrem. LF UK MSM , granty SVV a SVV a projektem UNCE 0405.

3 6. PRÙBÌH GLYKÉMIÍ A RIZIKO HYPOGLYKÉMIE BÌHEM ØÍ- ZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA U PACIENTÙ S DM. TYPU LÉÈENÝCH POMOCÍ INZULÍNOVÉ PUMPY ANALÝZA ZÁZNAMÙ CGMS Brož J., Donièová V., Polák J., Andìl J. Diabetologické centrum. LF UK a FNKV Praha Diabetologická a interní ambulance Košice, Slovensko Hypoglykémie bìhem øízení mùže zpùsobit fatální následky. Použili jsme kontinuální monitor glykémie holterovského typu k ozøejmìní exkurzù glykémie bìhem jízdy u pacientù s DM. typu léèených CSII. Pacienti: Odmonitorovali jsme 4 pacientù s diabetes mellitus. typu ( 8 žen, 6 mužù) s prùmìrnou dobou trvání diabetu 9,4 ± 7, roku a prùmìrnou dobou léèby CSII 4,9 ±, roku. Metody: Každý pacient použil kontinuální monitor glykémie (CMGS Gold) po dobu 5 dnù, bìhem kterých zaznamenával všechny dùležité údaje ve vztahu k režimu diabetika vèetnì doby øízení automobilu. Pacient nemìl možnost seznámit se s namìøenými hodnotami bìhem monitorace. Záznam byl vyhodnocen po skonèení mìøení s cílem zjistit hodnoty glykémie bìhem jízdy. Výsledky: Celkem jsme vyhodnotili 59 min. (87 hod. 7 min.) doby øízení automobilu, v prùmìru 78,4 ± 8, na jednoho pacienta a den. Pacienti zaznamenali 5krát symptomatické hypoglykémie bìhem jízdy. Výsledky kontinuální monitorace prokázaly 9 epizod asymtomatických hypoglykémií bìhem øízení doby vozu. Celková doba trvání hypoglykémie bìhem øízení byla 58 min (, % z celkové doby øízení). Celkové trvání období glykémie v intervalu,5 4,5 mmol/l bylo 44 min. (7,9 % z celkové doby øízení). V období øízení jsme nenalezli signifikantní trend v glykemických exkurzích ani ke vzrùstu ani k poklesu. Závìr: I pøes opakovanou edukaci je riziko hypoglykémie bìhem øízení vozidla i u zkušených pacientù s DM. typu léèených pomocí inzulínové pumpy reálné. Nebezpeèí hypoglykémie za volantem by mìlo být pravidelnou souèástí edukace. 7. POROVNÁNÍ OSUDU GRAVIDIT ŽEN S DM. A. TYPU. PRVNÍ VÝSLEDKY Z REGISTRU Èechurová D., Haladová I., Jankovec Z., Krèma M., Rušavý Z. Diabetologické centrum I. IK, FN Plzeò Úvod: V posledních letech pøibývá gravidit žen s DM. typu. Cílem práce je porovnat osud jejich tìhotenství s DM. typu. Metodika: Porovnání dat o prùbìhu gravidit u obou typù diabetu z Registru gravidit žen s pregestaèním DM v Èeské republice v letech Použité statistické testy: Mann Whitneyùv test, nepárový t-test a Chí-kvadrát test. Charakteristika souborù a výsledky: Výsledky jsou uvedeny jako medián (.,. kvartil) nebo èetnost v procentech. Ženy s DM. typu (n = 46) vs. DM. typu (n = 00) mají statisticky významnì kratší dobu trvání DM (;5) vs. 4 (9;0) let, ménì mikrovaskulárních komplikací 4 % vs. 9 %, lepší kompenzaci DM (HbAc IFCC %) v prvním 4,5 (,9;6,0) vs. 5,5 (4,9;6,6) a. trimestru 4,0 (,7;4,5) vs. 4,5 (4,;5,), vše p < 0,0. Na druhé stranì pacientky s DM. typu jsou starší 4 (;6) vs. (6;) let, mají vyšší BMI 0 (5;6) vs. (;5) kg/ m, pøichází do diabetologického centra pozdìji,5 (8;7) vs. 8 (6;) týden tìhotenství, vše p < 0,0, èastìji mají arteriální hypertenzi pregestaènì % vs. %, p = 0,05. Osud gravidit, výskyt komplikací (aborty, preeklampsie, eklampsie), prùbìh porodu (gestaèní stáøí, výskyt pøedèasných porodù, èetnost porodù sekcí) se statisticky významnì nelišil. Pøi hodnocení osudu novorozencù byl zjištìn rozdíl pouze v èastìjším pøijetí dìti na NJIP u matek DM. typu 7 % vs. 9 % u DM. typu, p < 0,05. V ostatních sledovaných parametrech nebyl zjištìn statisticky signifikantní rozdíl (porodní hmotnost, makrosomie, dystokie ramének, souèet Apgar skóre, hypoglykémie, fototerapie, RDS, malformace). Závìr: I když ženy s DM. typu mají kratší dobu trvání a lepší kompenzaci diabetu, pøesto se u nich nevyskytuje významnì ménì komplikací v prùbìhu gravidity. 8. KVALITA ŽIVOTA DÌTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S DIABETEM MELLITEM. TYPU Øehulová A., Dušátková P., Šumník Z., Koloušková S., Šnajderová M., Obermannová B., Štechová K., Cinek O., Lebl J., Prùhová Š. Pediatrická klinika FN v Motole a. LF UK v Praze Úvod: Kvalita života pacientù s diabetem. typu (TDM) je ovlivnìna symptomy onemocnìní i každodenními nároky léèebného režimu. Cílem výzkumu bylo zmapovat charakteristiky kvality života dìtí a dospívajících s TDM sledovaných na Pediatrické klinice FN Motol. Metodika: Výzkumu se zúèastnilo 0 pacientù (07 chlapcù) ve vìku 8 8 let (76 dìtí ve vìku 8 let, 6 dospívajících ve vìku 8 let), kteøí se s diabetem léèí minimálnì jeden rok (medián 6 let). Pacientùm a jejich rodièùm byly poštou zaslány dva Varniho dotazníky PedsQL generický (obecná kvalita života) a specifický (kvalita života u TDM). Data byla statisticky analyzována dvouvýbìrovým t-testem. Výsledky: Dívky vnímají kvalitu života vztahující se k diabetu hùøe než chlapci, a to zvlášś v období dospívání (P < 0,05). Rodièe sledovaných dìtí posuzovali obecnou i specifickou kvalitu života svých dìtí hùøe než dìti, zejména u dospívajících (P < 0,000). Hladina HbAc negativnì korelovala s diabetickou kvalitou života (P < 0,05). Z dimenzí obecné kvality života souviselo s diabetem nejvíce emoèní prožívání (dìti r = 0,7, dospívající r = 0,66). Nenašli jsme signifikantní vztah mezi kvalitou života a vìkem respondentù, poètem let od manifestace ani zpùsobem léèby (inzulínová pumpa vs. pero). Závìr: Diabetické dìti a dospívající vnímají svoji kvalitu života lépe než jejich rodièe. Dívky prožívají symptomy diabetu psychicky hùøe než chlapci. Vyšší hladina HbAc koreluje s horší kvalitou života. Kvalita života významnì nesouvisí se zpùsobem léèby inzulínovou pumpou nebo pery. Podpoøeno grantem MZÈR NT 40.

4 9. HLADINA 5OH VITAMÍNU D V POPULACI ŽEN S DIABE- TES MELLITUS Piśhová P., Štechová K., Kvapil M. Interní klinika UK. LF a FN v Motole Pediatrická klinika UK. LF a FN v Motole Úvod: Diabetes mellitus patøí mezi nejnièivìjší kardiovaskulární rizikové faktory. Vitamín D je vitamínem i hormonem zároveò a zdá se, že s jeho poznáním roste i jeho dùležitost. Nedostatek vitamínu D nejenomže ovlivòuje množství kostní hmoty, ale je i významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnìní. V populaèních studiích se jako deficit vitamínu D udává hladina 5(OH)vitamínu D pod 50 nmol/l, jako insuficietní jsou považovány hladiny v rozmezí 5(OH)vit D nmol/l a jako dostateèné jsou hodnoceny hladiny až nad 75nmol/l. V práci jsme se zamìøili na zjištìní hladiny 5(OH)vitD v plazmì diabetièek. a. typu, sledovaných v longitudinální studii, a zjištìní korelace hladiny 5(OH)vit D s dalšími sledovanými parametry. Metodika: Analyzovali jsme data 8 pacientek s diabetes mellitus. typu a pacientek s diabetes mellitus. typu, vyšetøených v prùbìhu kvìtna až øíjna 0 (dùvod: sezonalita hladin vit. D), vyšetøených v rámci protokolu longitudinální studie z hlediska pøítomnosti tradièních i novì sledovaných kardiovaskulárních rizikových faktorù. Hodnotili jsme hladiny 5(OH) vit. D a stanovovali jsme jeho korelaci (Pearson a Spearman s) s dalšími ukazateli: BMI, obvodem pasu, množstvím celkového % tìlesného tuku, podkožního tuku a lipidových parametrù. Výsledky: Hladiny 5(OH)vit D v populaci diabetièek byly velmi nízké a významnìji nižší v populaci pacientek s DM (7,5 ± 6,0 nmol/l) proti DM (56,7 ± 6,0 nmol/l). Zjistili jsme vysoce významnou korelaci poklesu hladiny 5(OH) vit D s typem diabetu, nárùstem body mass indexu, nárùstem % tìlesného tuku, narùstající výškou podkožní tukové tkánì a zvìtšením obvodu pasu, stejnì jako s rostoucí hladinou LDL cholesterolu. Na hranici významnosti se pohybovala korelace poklesu hladiny 5(OH)vit D s rostoucí hladinou triglyceridù a poklesem HDL-cholesterolu a nezjistili jsme žádnou korelaci s délkou trvání diabetu, hladinou celkového cholesterolu a metabolickou kompenzací, vyjádøenou hodnotou HbAc (viz tabulku). Závìr: V populaci pacientek s diabetes mellitus. a.typu jsme zjistili významnì deficitní hladinu 5(OH)vit. D v prùbìhu pozdních jarních, letních a èasných podzimních mìsícù. Hladina 5(OH) vit D byla ještì významnì nižší u pacientek obézních. Všechny pacientky byly pouèeny o významu substituce 5(OH) vit. D a zpùsobu substituce. V dalším sledování se pokusíme zjistit vývoj hladin 5(OH)vit. D a zjistit pøípadný vliv jeho deficitu na pøítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorù. 0. VLIV MÌSÍÈNÍ FYZICKÉ AKTIVITY NA TÌLESNOU HMOT- NOST, PARAMETRY KREVNÍHO TLAKU A METABOLICKOU KOMPENZACI U OBÉZNÍCH PACIENTEK S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ Trachta P., Kaválková P., Drápalová J., Toušková V., Haluzíková D.,, Mráz M., Jahodová J., Pavlovièová R., Stránská Z., Matoulek M., Haluzík M.. interní klinika. LF UK a VFN v Praze Ústav tìlovýchovného lékaøství. LF UK, Praha Úvod: Pravidelný pohyb je pokládán za jeden z klíèových prvkù v prevenci a léèbì obezity a jejich komplikací. Cílem naší studie bylo proto posoudit vliv mìsíèní fyzické aktivity na hodnoty krevního tlaku (TK), antropometrické a metabolické parametry a expresi vybraných faktorù v podkožní tukové tkáni obézních pacientek s arteriální hypertenzí (AH). Metodika: Do studie bylo zaøazeno obézních pacientek s AH na farmakoterapii. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry byly stanoveny na zaèátku a po mìsících pravidelného cvièení (0 minut aerobní aktivity krát týdnì). mrna exprese genù pro adipokiny, prozánìtlivé faktory a komponenty renin-angiotenzinového systému v podkožní tukové tkáni byla analyzována pomocí qrt-pcr. Výsledky: Po mìsících pravidelné aerobní aktivity došlo u pacientek k signifikantní redukci tìlesné hmotnosti (BMI 4,6 ±,6 vs.,8 ±, kg/m, p < 0,00) a zlepšení metabolické kompenzace (glykémie 5,6 ± 0, vs. 5, ± 0, mmol/l, p < 0,05; HDL,7 ± 0,05 vs.,47 ± 0,06 mmol/l, p < 0,05). Fyzická aktivita dále vedla ke snížení tepové frekvence (77,6 ±,9 vs. 74,4 ±,9 tepù/min., p<0,05) a systolického TK (9, ±,6 vs.,4 ±,79 mm Hg, p < 0,05) doprovázeného redukci antihypertenzní medikace u / pacientek. V podkožní tukové tkáni nebyla pravidelným cvièením významnì ovlivnìna mrna exprese témìø žádného ze zkoumaných faktorù. Závìr: mìsíce aerobní aktivity vedly u obézních pacientek s arteriální hypertenzí kromì úpravy antropometrických a metabolických parametrù také k signifikantnímu zlepšení hodnot krevního tlaku. Zmìny endokrinní funkce podkožní tukové tkánì se podle našich výsledkù na tomto metabolickém zlepšení podílely pouze minimálnì. Podporováno MZOVFN005, SVV650 a Programem rozvoje vìdných oblastí na Univerzitì Karlovì (PRVOUK). Abstrakt 9. Tabulka: korelace hladin 5(OH)vit. D s dalšími sledovanými parametry korelace s 5(OH)vit. D vìk (roky) trvání DM (roky) BMI (kg/m ) tìlesný tuk (%) obvod pasu (cm) podkožní tuk (mm) TG (mmol/l) celkový chol (mmol/l) HbAc (% dle IFCC) DM (n = 8) 9,9 ± 9,80 9,5 ± 0,58 5,40 ± 5,54 6,96 ± 7,97 79,4 ±,58,6 ±,0 0,9 ± 0,4 5,08 ± 0,84 6,96 ±,49 DM (n = ) 50,88 ± 7,60,48 ± 5,08,8 ± 4,96 8,6 ± 4,8 0,8 ± 0,78 4,9 ±,47,7 ±,7 5,4 ±,7 6, ±,08 signif p < 0,05 n.s. p < 0,000 p < 0,000 p < 0,000 p < 0,000 p < 0,05 n.s. n.s.

5 . POROVNÁNÍ DYNAMIKY ZMÌN GLYKÉMIÍ V PODKOŽÍ, SVALU A VISCERÁLNÍM TUKU PØI POUŽITÍ CGMS BÌ- HEM CLAMPU U LABORATORNÍHO POTKANA PILOTNÍ PROJEKT Žourek M., Hyková P., Kyselová P., Èechurová D., Rušavý Z. Diabetologické centrum, I. interní klinika FN a LFUK Plzeò DIEKO, Plzeò Cíl: Cílem pilotní studie bylo porovnat zmìny glykémií v podkožní tkáni, viscerálním tuku a svalu za použití CGMS Guardian (Minimed/Medtronic) bìhem rychlých zmìn glykémie. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 0 potkanù kmene hhtg (hereditární hypertrygliceridemický potkan). Všechny experimenty byly provádìny v souladu s 7 péèe o laboratorní zvíøata. Po uvedení do celkové anestézie byla potkanùm zavedena kanyla do vena jugularis a arteria carotis, dále jim byl zaveden senzor CGMS do podkoží, viscerálního tuku cestou laparotomie a stehenního svalu. Clampová vyšetøení navazovala na provedené operaèní úkony. Bìhem pokraèování anestézie, po hodinové kalibraci systému Guardian, byla po dobu 60 minut udržována glykémie 6 mmol/l, pak následoval bolus glukózy v dávce 0,5 g/kg hmotnosti a po dalších 60 minutách bolus inzulínu v dávce 5 IU/kg a glykémie byla monitorována dalších 60 minut. Po ukonèení experimentu byla zvíøata usmrcena. Mìøeným parametrem byly arteriální glykémie pøístrojem HemoCue a dále glykémie získané pomocí CGMS. Dynamika zmìn glykémií byla hodnocena korelaèní analýzou pomocí identifikace korelaèní funkce. Výsledky: Nejmenší zpoždìní v minutách vùèi krvi bylo namìøeno ve viscerálním tuku,5 (0; 5), dále ve svalu 7,5 (5; 0) a nejvìtší zpoždìní vykazoval podkožní tuk 0 (6,5; 0). Zpoždìní viscerálního tuku bylo statisticky významnì nižší ve srovnání se svalem i podkožním tukem. Závìr: Ideálním místem mìøení glukózy pomocí CGMS by byl zøejmì viscerální tuk. Práce je podporována Výzkumným zámìrem Univerzity Karlovy, MSM POROVNÁNÍ NANOVLÁKEN A ACELLULÁRNÍ PORCINNÍ DERMIS U HOJENÍ RAN EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE Dubský M.,, Jirkovská A., Kubinová Š., Širc J., Voska L., Fejfarová V., Bém R., Michálek J., Holáò V. 4, Syková E. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ústav experimentální medicíny AV ÈR, Praha Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Praha 4 Ústav molekulární genetiky AV ÈR, Praha Úvod: Lokální léèba ran, zejména chronických, je stále neuspokojivá, proto se hledají nové metody jejich terapie. Cílem naší práce bylo zhodnotit želatinová (N-GEL), poly- -caprolaktonová (N-PCL) nanovlákna a acellulární porcinní dermis (APD) jako potenciální nosièe pro bunìènou terapii a porovnat jejich efektivitu na hojení ran v experimentální studii. Metodika: Nanovlákna byla vyrobena za použití Nanospider technologie založené na rotující spinningové elektrodì. V první èásti experimentu byly porovnány bunìèná viabilita, rùst a adheze lidských mesenchymálních bunìk (hmsc), lidských dermálních fibroblastù (FIB) a lidských keratinocytù (KER) in vitro. Hojení ran bylo hodnoceno redukcí plochy defektu a histologicky u 5 potkanù v každé skupinì (N-GEL, N-PCL, APD) a porovnáno s kontrolou (CON, gáza). Model rány zahrnoval excize provedené pomocí punch-biopsie zasahující ke svalové vrstvì. Histologie spodiny rány s hodnocením lineárního (LG) a polygonálního epiteliálního gap (PG), zánìtu a angiogeneze byla provedena po 5 a 0 dnech. Výsledky: V první èásti experimentu (in vitro) nebyly mezi skupinami zjištìny rozdíly mezi bunìènou viabilitou, adhezí a proliferací. V druhé èásti (in vivo) bylo pozorováno signifikantnì rychlejší hojení rány pouze u terapie N-GEL a APD ve srovnání s CON (p < 0,05) po 5 i 0 dnech. Významnì kratší LG i PG a silnìjší granulaèní tkáò byly pozorovány v histologiké analýze skupiny N-GEL i APD ve srovnání s N-PCL a CON. Závìr: Výsledky naší studie ukázaly, že želatinová nanovlákna i acellulární porcinní dermis jsou dobrým nosièem lidských bunìk a potenciálním novým lokálním materiálem urychlujícím hojení ran. Efektivita poly- -caprolaktonových nanovláken se však výraznìji nelišila od kontrolní skupiny. Podpoøeno grantem MZO VLIV KANDIDÁTNÍCH GENÙ IGFBP A IGF NA ROZVOJ DIABETU A DIABETICKÉ NEFROPATIE Prázný M., Gu T., Horová E., Kaòková K. 4, Möllsten A., Abu Seman N., Falhammar H., Brismar K., Gu H.F.. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Rolf Luft Center for Diabetes Research, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Švédsko Department of Clinical Sciences, Pediatrics, Umeå University, Umeå, Švédsko 4 Ústav patologické fyziologie, Lékaøská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno Úvod: Gen IGFBP se nachází v chromozomálním lokusu q7., který je asociován se vznikem diabetu. i. typu (TD a TD) a s rozvojem diabetické nefropatie (DN). Protein IGF- BP vazbou na gen IGF reguluje translaci insulin-like growth factor (IGF). Cílem práce bylo zhodnotit vliv vybraných polymorfizmù (SNP) genù IGFBP a IGF na rozvoj diabetu a diabetické nefropatie. Metodika: Osoby zaøazené do studie pocházely ze tøí skupin; pacienti z populace GoKinD s TD s DN i bez ní (n = 9), pacienti ze Švédska s TDM s DN i bez ní (n = 0) a subjekty z Èeské republiky s TD, TD s DN i bez ní (n = 060) a zdravé kontroly (n = 9). Pro genotypizaci vybraných SNP genù IGFBP a IGF byl použit standardní protokol diskriminace alel TaqMan s metodou RT-PCR. Funkèní analýza genù byla provedena hodnocením exprese mrna ve tkáni ledvin db/db a kontrolních myší ve vìku 5 a 6 týdnù. Výsledky: Byla nalezena statisticky významná asociace SNP rs genu IGFBP s TD v èeské populaci (p = 0,05). Oba sledované polymorfizmy byly asociovány s DN u mužské èásti pacientù s TD ze studie GoKinD (p = 0,07, p = 0,08). Vyšší exprese genu IGFBP ve tkáni ledvin byla nalezena pouze u db/db myší starých 5 týdnù, ve 6 týdnech 4

6 již rozdíly nebyly významné. Exprese genu IGF byla pøíliš nízká, takže analýza nemohla být provedena. Závìr: V této studii byla ve shodì s výsledky pøedchozích studií potvrzena asociace SNP rs genu IGFBP s TD v èeské populaci. Výsledky dále naznaèují pravdìpodobnou interakci sledovaných polymorfizmù genù IGFBP a IGF a jejich možný protektivní vliv na rozvoj DN u mužù s TD. Studie byla podpoøena výzkumným programem Univerzity Karlovy v Praze. 5. OVLIVNÌNÍ VYBRANÝCH METABOLICKÝCH PARAMETRÙ U DIABETU. TYPU PØI KOMBINOVANÉM PODÁVÁNÍ PIOGLITAZONU A OMEGA- POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN Veleba J., Kopecký J. jr., Bardová K., Janovská P., Kopecký J., Pelikánová T. Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha Fyziologický ústav Akademie vìd Èeské republiky, Praha 4. OMEGA MASTNÉ KYSELINY A METABOLICKÝ SYN- DROM Kopecký J. Oddìlení biologie tukové tkánì, Fyziologický ústav AVÈR, v.v.i., Praha Úvod: Onemocnìní zaøazená do metabolického syndromu, zejména obezita, diabetes, dyslipidémie a hypertenze, se vyznaèují komplexní etiologií. Úèinná léèba tìchto onemocnìni proto musí být také komplexní a soubìžnì ovlivòovat rùzné pochody a regulaèní mechanizmy. Omega mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem (omega-) z moøských ryb pùsobí hypolipidemicky, protizánìtlivì a napomáhají v prevenci chorob spojených s obezitou. Omega- ale nemají vliv na rezistenci k inzulínu u diabetikù. typu. Cílem pokusù bylo lépe definovat mechanizmus pùsobení omega- a navrhnout možnosti jejich léèebného uplatnìní. Metodika: Pokusy byly provádìny na myších krmených dlouhodobì diet ou s vysokým obsahem tuku experimentálním modelu metabolického syndromu. Výsledky: Èásteèná náhrada (9 %) lipidù v dietì za omega- vedla k menšímu pøibývání na váze, menšímu ukládání tukù v tkáních a k metabolickým zmìnám v játrech, tukové tkáni, tenkém støevì a ve svalu. Tyto efekty souvisely se zmìnami složení mastných kyselin ve fosfolipidech, s tvorbou lipidových mediátorù, zmìnami genové exprese, aktivací regulaèní dráhy adiponektin-ampk a útlumem aktivity endokanabinoidního systému. Podávání omega- posilovalo úèinek: ) kalorické restrikce pøi redukci obezity (viz abstrakt Flachs a spol.); a ) thiazolidindionù (rosiglitazonu a pioglitazonu) v prevenci i v reverzi inzulínové rezistence, dyslipidémie a zánìtlivé reakce spojené s obezitou, a také v prevenci poruch metabolické flexibility. Závìr: Pokusy odhalily nové mechanizmy pùsobení omega-. Výsledky naznaèily, jak lépe využít omega- v kombinaci s kalorickou restrikcí a farmaky pro léèbu pacientù s metabolickým syndromem. Úvod: Pioglitazon a n- polynenasycené mastné kyseliny (nmk) mají øadu pøíznivých úèinkù na metabolizmus lipidù a glukózy. Na zvíøecích modelech byly prokázány pozitivní aditivní úèinky souèasného podávání nmk a glitazonù na inzulínovou rezistenci, dyslipidémii a jaterní steatózu. Cílem studie bylo u nemocných s diabetem mellitem. typu (DM) ovìøit efekt podávání nmk samostatnì nebo v kombinaci s pioglitazonem na inzulínovou rezistenci, hmotnost, kompenzaci diabetu a lipidogram. Metodika: Placebem kontrolovaná paralelní studie v trvání 6 mìsícù. V interim analýze bylo zhodnoceno 6 z plánovaných 60 pacientù s DM léèených metforminem, kteøí byli randomizováni do 4 vìtví (nmk, placebo, nmk+pioglitazon, placebo+pioglitazon). Použit byl koncentrát nmk (EPAX 050TG, složení: 5% EPA, 40% DHA) v dávce 5 g/den), jako placebo koncentrát n6mk (EPAX AS, Norsko; složení: kukuøièný olej v dávce 5 g/den); a pioglitazon v dávce 5 mg/den (Actos 5 mg). Pøed a po intervenci byla provedena vybraná laboratorní a metabolická vyšetøení. Výsledky: Podávání pioglitazonu vedlo ke snížení inzulínové rezistence (ANOVA p < 0,08), zvýšení hladiny HDL cholesterolu (p < 0,06) a hmotnostnímu pøírùstku (p < 0,00). Hodnota HbAc, hladiny sérových triglyceridù, celkového a LDL cholesterolu nebyly pioglitazonem významnì ovlivnìny. Podávání nmk zhoršilo kompenzaci diabetu (p < 0,09). V kombinovaném podávání nmk a pioglitazonu byl patrný pøíznivý trend ve vlivu na inzulínovou rezistenci, který byl na hranici statistické významnosti. Kombinace nmk a pioglitazonu zvyšovala aditivnì hmotnostní pøírùstky (p < 0,06). Závìry: V interim analýze je u nemocných s DM patrný pøíznivý trend kombinovaného podávání nmk a pioglitazonu na ovlivnìní inzulínové rezistence, který však nedosahuje statistické významnosti. Kombinace testovaných látek však má významnì nepøíznivý aditivní efekt na pøírùstek hmotnosti. Definitivní výsledky budou k dispozici po dokonèení a zhodnocení u celé plánované skupiny. S podporou grantu IGA MZÈR è. NS058- a VZ

7 6. OSOBNOST A POTRAVNÍ PREFERENCE STUDIE S FUNKÈNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ Brunerová L.,, Potoèková J., Šmejkalová V., Horáèek J., Andìl M. Diabetologické centrum, II. Interní klinika FNKV a. LF UK, Praha Mediscan, Euromedic, Praha Psychiatrické centrum Praha,. LF UK, Praha Úvod: Neuromediátory serotonin a dopamin ovlivòují nìkteré osobnostní rysy, ale souèasnì jsou významnými regulátory pøíjmu potravy. Centrální dopaminergní a serotoninergní tonus lze nepøímo mìøit pomocí funkèních neuroendokrinních testù (apomorfinového, resp. citalopramového). Funkèní magnetická rezonance je citlivou metodou schopnou postihnout aktivaci mozkových oblastí po rùzných stimulech. Cílem studie bylo zjistit vztah mezi osobnostními charakteristikami a funkèními neuroendokrinními testy a pomocí funkèní magnetické rezonance identifikovat oblasti mozku aktivované po rùzných potravních stimulech. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 4 zdravých mužù (prùmìrný vìk 4,5 ± 7,4 let, BMI 7,4 ± 5,7 kg/m ). Úèastníci byli vyšetøeni antropometricky, biochemicky, psychologicky (osobnostní dotazníky MMPI a Cloningerùv) a funkèní magnetickou rezonancí po vizuálních potravních stimulech ( zdravá jídla, sladká jídla, tuèná jídla). Dále byly provedeny funkèní neuroendokrinní testy apomorfinový (pomocí plochy pod køivkou zhodnocení vzestupu rùstového hormonu po podání 0,0 mg/kg hmotnosti sublinguálního apomorphinu) a citalopramový (odpovìï prolaktinu na intravenóznì podaný citalopram v dávce 0,mg/kg hodnocená plochou pod køivkou). Ke statistickému zpracování byla použita lineární regrese. Výsledky: Odpovìï v apomorfinovém testu korelovala s osobnostními rysy souvisejícími s motivací a závislostí na odmìnì, vztah mezi odpovìdí v citalopramovém testu a osobnostními rysy úzkostnosti a depresivity nedosáhl statistické významnosti. Pøi zobrazení funkèní magnetickou rezonancí se po chutných jídlech aktivovaly oblasti mozku s vysokým zastoupením dopaminu, zvláštì striatum. Závìr: Centrální dopaminergní tonus je spojen s vybranými osobnostními rysy a oblasti mozku bohaté na dopamin se aktivují pøíjmem chutné stravy. Studie byla podpoøena VZ MSM VPLYV DIÉTNEJ INTERVENCIE NA INFILTRÁCIU IMU- NITNÝCH BUNIEK V GLUTEÁLNOM A ABDOMINÁLNOM PODKOŽNOM TUKU U OBÉZNYCH PACIENTOK Mališová L., Kováèová Z., Tencerová M., Kraèmerová J., Šiklová M., Štich V., Rossmeislová L. Ústav tìlovýchovného lékaøství,. lékaøská fakulta, Karlova Univerzita, Praha Úvod: Zvýšené množstvo gluteálneho podkožného tukového tkaniva (GPTT) u obéznych je spájané s nižším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Cie¾om tejto štúdie bolo overiś, èi podkladom priaznivého úèinku GPTT je menší prozápalový profil GPTT v porovnaní s podkožným tukovým tkanivom abdominálnym (APTT). Prozápalový profil oboch tukových tkanív bol porovnaný v bazálnom stave (pred intervenciou) a po ukonèení diétnej intervencie (DI). Metodika: 4 premenopauzálnych obéznych žien (BMI 4, ± 0,), bez komplikácií obezity, sa podrobilo 6mesaènej intervencii nízkoenergetickej redukènej diéty. Párové vzorky GPTT a APTT boli získané ihlovými biopsiami pred DI a na konci intervencie vo fáze stabilizácie váhy. Pomocou RT PCR boli merané expresie lymfocytárnych (RANTES, CDG, TCRA) a 9 makrofágových markrov (TLR, TLR4, CD4, ACP5, CD68, MSR, FCGBP, PLAG7, SPP). Výsledky: Expresia 7 makrofágových a lymfocytárnych markrov sa pred diétou v GPTT a APTT nelíšila. Z makrofágových markrov bola vyššia expresia CD68 a ACP5 v GPTT (p- 0,05). Na konci DI boli expresie všetkých, tak makrofágových, ako aj lymfocytárnych markrov vyššie v GPTT (p-0,05). Záver: U obéznych žien nie je expresia markrov infiltrácie imunitnými bunkami v GPTT v bazálnom stave odlišná v porovnaní s APTT. Po ukonèení DI je expresia uvedených markrov v GPTT dokonca vyššia. Táto práca vznikla s podporou grantov: Ministerstva školstva MSM 00608, Ministerstva zdravotníctva IGA NT a projektu EU ADAPT. 8. TRANSGENNÍ EXPRESE TRANSKRIPÈNÍHO FAKTORU NRF ZMÍRÒUJE OXIDAÈNÍ STRES A PORUCHY ASOCIO- VANÉ S METABOLICKÝM SYNDROMEM Oliyarnyk O., Malínská H., Kazdová L., Zidek V., Pravenec M. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Fyziologický ústav AV ÈR, v.v.i., Praha Úvod: Transkripèní faktor NRF (Nuclear factor-erythroid -related factor-, kódovaný Nfel genem) hraje klíèovou úlohu v obranì proti oxidaènímu stresu. NRF se váže na ARE (antioxidant response element) sekvenci v promotorech genù kódujících antioxidaèní a cytoprotektivní enzymy, jako jsou superoxiddismutáza, glutationperoxidáza, glutathiontransferáza, kataláza aj. Cílem studie bylo sledování vlivu transgenní exprese NRF na aktivitu tìchto enzymù, peroxidaci lipidù a na lipidový metabolizmus u spontánnì hypertenzních potkanù (SHR). Metodika: Transgenní linie potkanù byla získána mikroinjekcemi zygot kmene SHR smìsí konstruktu Sleeping Beauty, obsahující Nfel cdna pod univerzálním promotorem CAGGS a SB 00X transpozázy. Výsledky: Exprese transgenu Nfel vedla ke tkáòovì-specifické aktivaci antioxidaèních enzymù, zvýšila koncentrace redukovaného glutationu v plazmì (6,55 ± 0,8 vs. 5,5 ± 0,9 μmol/ml, p < 0,0), kùøe ledvin (5,9 ± 0,9 vs.,7 ±,4 μmol/mg bílk, p < 0,05). Hladiny produktù lipidové peroxidace, látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou, byly sníženy v plazmì (,070 ± 0,0 vs.,70 ± 0, nmol/ml, p < 0,00), játrech (0,957 ± 0,097 vs.,67 ± 0,65 nmol/mg bílkoviny, p < 0,05), kùøe ledvin (0,55 ± 0,07 vs, 0,69 ± 0,050 nmol/ mg bílkoviny, p < 0,05). Transgenní exprese zvýšila bazální (9,9 ±, vs. 6, ± 4,4 nmol glukózy/mg bílkovin/h, p < 0,0) a inzulínem stimulovanou lipogenezi v tukové tkání (90 ± 7 vs. 4 ± 6 nmol glukózy/ 6

8 mg bílkovin/h, p < 0,05), hodnocenou podle inkorporace 4 C-U-glukózy do lipidù a zvýšila adrenalinem stimulovanou lipolýzu (5, ± 0,7 vs., ± 0,6 μmol NEMK/g, p < 0,05), svìdèící pro zvýšenou metabolickou aktivitu tukové tkánì. Závìr: Transgenní exprese Nrf u SHR potkanù snížila oxidaèní stres v plazmì, játrech, a kùøe ledvin, pozitivnì ovlivnila inzulinovou senzitivitu a zvýšila metabolickou aktivitu tukové tkánì. Výsledky podporují hypotézu o dùležité rolí oxidaèního stresu v patogenezi poruch asociovaných s metabolickým syndromem. Podpoøeno granty MZO 00000; 0/0/ SÉROVÉ KONCENTRACE A GENOVÁ EXPRESE NOVÉHO METABOLICKÉHO FAKTORU CLUSTERINU U PACIENTÙ S OBEZITOU A DIABETES MELLITUS. TYPU: VLIV NÍZ- KOKALORICKÉ DIETY Urbanová M., Drápalová J., Èechová M., Kindlová M., Trachta P., Køížová J., Kaválková P., Mráz M., Haluzík M. III. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Úvod: Clusterin je nedávno identifikovaný faktor úèastnící se etiopatogeneze øady onemocnìní spojených se zvýšenou produkcí volných radikálù vèetnì aterosklerózy. Jeho úloha pøi vzniku diabetes mellitus. typu (DM) a obezity však zatím není dostateènì prozkoumána. Cílem naší práce bylo proto posoudit zmìny sérových hladin clusterinu a jeho exprese v podkožní tukové tkáni u pacientù s obezitou a diabetes mellitus. typu za bazálních podmínek a po dietní intervenci. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 5 pacientek s DM (DM skupina), 5 obézních žen bez diabetes mellitus (OB skupina) a 5 zdravých žen s normální hmotností. Sérové koncentrace a mrna exprese clusterinu v podkožní tukové tkáni byly stanoveny vstupnì a po týdnech nízkokalorické diety (VLCD 500 kj/den). Výsledky: Bazální sérové koncentrace clusterinu se mezi jednotlivými skupinami signifikantnì nelišily. Po dietní intervenci došlo k poklesu hladin clusterinu jak u skupiny diabetièek (65,4 ±,7 vs. 57,7 ±,0 mg/ml, p < 0,05), tak i u obézních nediabetických pacientek (7, ± 4,8 vs. 5,9 ±,87 mg/ ml, p = 0,0). mrna exprese clusterinu v podkožní tukové tkáni byla vstupnì významnì vyšší u DM i OB skupiny v porovnání se zdravými kontrolami. Po VLCD došlo k signifikantnímu snížení exprese clusterinu u pacientek s DM, zatímco u obézních žen bez diabetes mellitus byla zaznamenána jenom nesignifikantní tendence k její redukci. Závìr: Pokles sérových hladin clusterinu stejnì jako lokální zmìny jeho mrna exprese v podkožní tukové tkáni se mohou podílet na pozitivních metabolických úèincích krátkodobé nízkokalorické diety u pacientù s diabetes mellitus. typu a obezitou. Podporováno MZOVFN005, SVV650 a Programem rozvoje vìdných oblastí na Univerzitì Karlovì (PRVOUK). 0. KYSELINA PALMITOVÁ INDUKUJE POŠKOZENÍ MITO- CHONDRIÁLNÍ DNA U CC SVALOVÝCH BUNÌK Patková J.,, Trnka J.,, Andìl M.,, Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, Praha Ústav výživy,. LF UK, Praha II. interní klinika. LF UK a FNKV, Praha Úvod: Vysoká hladina volných mastných kyselin (VMK) je spojována se vznikem inzulínové rezistence a dalšími patofyziologickými procesy ve svalu, napø. mitochondriální dysfunkcí a oxidaèním stresem. Lipotoxicky ve svalu pùsobí pøedevším nasycené VMK s dlouhým øetìzcem, jejichž nejèastìjším zástupcem je kyselina palmitová. Mechanizmus jejich úèinku však není zcela znám. Cílem této studie bylo testovat toxicitu kyseliny palmitové a její vliv na integritu mitochondriální DNA u diferencovaných a nediferencovaných svalových bunìk. Metodika: Myší svalové buòky (myoblasty a myotuby) linie CC byly exponovány 00 μm kyselinì palmitové konjugované s bovinním sérovým albuminem (BSA) po dobu 8 hod. Toxicita kyseliny palmitové a viabilita bunìk byla stanovena kolorimetricky pomocí MTS testu. Poškození mitochondriální DNA bylo detekováno pomocí metody kvantitativní PCR. Pro statistickou analýzu dat byl použit dvouvýbìrový t-test a ANOVA. Výsledky: Ve srovnání s kontrolní skupinou inkubovanou pouze s BSA docházelo pøi inkubaci s kyselinou palmitovou k bunìèné smrti nediferencovaných myoblastù (p < 0,00), nikoliv však diferencovaných myotub. Inkubace s kyselinou palmitovou vedla v porovnání s kontrolní skupinou ke snížení relativní amplifikace mitochondriální DNA u myoblastù (p < 0,0) i myotub (p < 0,0). Závìr: Kyselina palmitová je již pøi nízké koncentraci (00 μm) toxická pro nediferencované myoblasty, nikoliv však pro diferencované myotuby. Tato rezistence myotub je zøejmì dána jejich vìtší odolností vùèi apoptóze. U obou bunìèných typù však dochází k poškození mitochondriální DNA. To mùže být spouštìcím faktorem vedoucím k následné mitochondriální dysfunkci a poruchám oxidativního metabolizmu ve svalu.. MOŽNOSTI SCINTIGRAFIE MYOKARDU U DIABETICKÉ KARDIOMYOPATIE Lang O., Kuníková I. KNM UK. LF a FNKV, Praha Úvod: Diabetická kardiomyopatie je definovaná jako srdeèní selhání bez pøítomnosti koronární aterosklerózy, hypertenze èi chlopenní vady. Pøíèina není zcela objasnìna, nejspíše je multifaktoriální s podílem poruchy bunìèného metabolizmu vèetnì inzulínové rezistence, poškození mikrocirkulace èi endoteliální dysfunkce, autonomní neuropatie a intersticiální fibrózy. Metody: Scintigrafie je optimální metodou pro zobrazování bunìèných procesù na molekulární úrovni. Sleduje distribuci stopového množství cílových molekul oznaèených vhodným radionuklidem, aniž ovlivòuje pøirozené metabolické procesy. To umožòuje sledovat poruchy bunìèného metabolizmu s vysokou citlivostí. Ze substrátù lze použít glukózu, mastné kysliny, acetát. Scintigrafické metody jsou také vhodné pro diagnostiku endoteliální dysfunkce a s ní spojenou poruchu 7

9 mikrocirkulace s následnou poruchou prokrvení myokardu. K tomu slouží zejména perfúzní radiofarmaka. Pro vyšetøování poruch autonomní inervace se používají metabolická analoga noradrenalinu nebo pøímé znaèení katecholaminù. Výsledky: U diabetikù je narušena metabolická plasticita myokardu, snižuje se schopnost utilizace glukózy se zvýšeným hromadìním mastných kyselin. To má za následek poruchu funkce myocytù. Jednak dochází ke snížení produkce energie se snížením kontraktility, jednak se zvyšuje lipotoxicita vedoucí až k apoptóze s následnou fibrózou myokardu. Prokázaná porucha prokrvení myokardu se vyskytuje u 0 40 % asymptomatických diabetikù, je však možno ji léèebnì ovlivnit statiny a ACE inhibitory s vysokou efektivitou. Rovnìž se u diabetikù prokázala snížená vasodilataèní kapacita i bez postižení epikardiálních tepen. U diabetikù byla rovnìž prokázaná zmìna regionální distribuce sympatické inervace v myokardu levé komory. To mùže mít za následek vyšší výskyt arytmií vèetnì náhlých smrtí. Závìr: Scintigrafické metody mají velký diagnostický potenciál v klinice i v experimentu. Mohou detekovat øadu patofyziologických zmìn, které se podílejí na rozvoji diabetické kardiomyopatie a tím umožnit vèasné zahájení efektivní léèby. V klinické praxi se však musí používat uvážlivì a cílenì zejména u symptomatických a vysoce rizikových pacientù.. ÈASTÝ VÝSKYT ISCHE MICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KON- ÈETIN U PACIENTÙ S CHARCOTOVOU OSTEOARTROPATIÍ A ULCERACEMI Bém R., Jirkovská A., Dubský M., Wosková V., Fejfarová V., Skibová J. Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Úvod: Vztah mezi Charcotovou osteoartropatií (CO) a ischemickou chorobou dolních konèetin (ICHDK) není objasnìn; v klinické praxi je ale suspektní ICHDK u pacientù s CO a nehojícími se ulceracemi èastá. Cílem práce bylo porovnat výskyt ICHDK u pacientù s CO a ulceracemi s obdobnými pacienty bez CO, zhodnotit jejich angiografické nálezy a revaskularizaci. Metodika: Výskyt ICHDK byl porovnán mezi skupinou 8 pacientù s CO a s nehojící se ulcerací nohy (skupina CO) a skupinou 00 konsekutivních pacientù s novì vzniklou ulcerací nohy bez CO (kontroly) léèených v podiatrické ambulanci IKEM za období 8 mìsícù. ICHDK byla diagnostikována pomocí angiografie indikované u pacientù s pozitivním neinvazivním angiologickým vyšetøením s cílem provést revaskularizaci. Výsledky: Nebyl zaznamenán rozdílný výskyt ICHDK mezi CO skupinou a kontrolami [9/8 (5,4 %) vs. 48/00 (48 %); p = 0,]. V podskupinì pacientù s ICHDK byl zjištìn ménì èastý výskyt nejzávažnìjších nálezù, kdy byla prùchodná pouze bércová tepna nebo žádná, ve skupinì pacientù s CO 0/9 (69 %) vs. 4/48 (89,7 %) u kontrol; p < 0,05. Poèet revaskularizací byl srovnatelný v obou skupinách: ve skupinì CO 6 (x perkutánní transluminální angioplastika PTA; 5 bypass)/9 (89,7%) vs. 4 ( PTA, 9 bypass)/48 (87,5%) u kontrol. U 7/9 (58,6 %) pøedcházela rozvoji CO revaskularizace, která mohla být jeho aktivací. Závìr: Naše studie ukázala èastý výskyt ICHDK u pacientù s CO a ulceracemi, kteøí mìli ve srovnání s pacienty bez CO ménì nejtìžších nálezù. Poèet indikací k revaskularizaci byl mezi skupinami srovnatelný. Revaskularizace konèetiny byla potencionálním rizikovým faktorem vzniku akutní CO. Práce podpoøena grantem MZO GLYKEMICKÁ VARIABILITA JE VYŠŠÍ U PACIENTÙ S DM. TYPU A MIKROVASKULÁRNÍMI KOMPLIKACEMI Šoupal J., Škrha J. jr., Prázný M.. interní klinika VFN a. LF UK, Praha Cíl studie: Zvýšená glykemická variabilita (GV) se u DM mùže podílet na rozvoji mikrovaskulárních komplikací (MVK). Porovnali jsme proto GV z dat kontinuálního monitoringu glykémie (CGMS) s pøítomností MVK u pacientù s DM. typu. Metodika: Do studie bylo zaøazeno pacientù (vìk 4 ± let, trvání DM ± 8 let), z toho 5 pacientù s komplikacemi. CGM byl provádìn 4 dnù v zaslepeném módu. Hodnotili jsme smìrodatnou odchylku (SD), variaèní koeficient (CV), MAGE a CONGA pomocí vlastního software. U pacientù byla sledována retinopatie, mikroalbuminurie a práh vibraèního èití (VPT). Výsledky: GV byla vyšší u pacientù s retinopatií v porovnání s pacienty bez retinopatie (n =, SD: 4, ± 0,7 vs.,4 ± 0,9, p = 0,0), obì skupiny se významnì nelišily v HbA C. Podobnì tomu bylo u pacientù s porušeným VPT (n =, SD: 4, ± 0,7 vs.,4 ± 0,8, p = 0,00) a s mikroalbuminurií (n = 7, CV: 0,46 ± 0,07 vs. 0,8 ± 0,07, p = 0,0). V souboru pacientù s jakoukoliv MVK byla prokázána signifikantnì vyšší GV než u pacientù bez MVK (SD: 4, ± 0,7 vs.,4 ± 0,8, p = 0,0 a CV: 0,44 ± 0,06 vs. 0,7 ± 0,07, p = 0,005) pøi srovnatelném HbA C (7 ± 9 a 66 ± mmol/mol, NS). Závìr: GV byla vyšší u pacientù s DM. typu s komplikacemi, pøestože mìli tito pacienti podobné hodnoty HbA C jako pacienti bez komplikací. Vyšší GV patrnì mùže souviset s rozvojem MVK u pacientù s DM. typu a HbA C nemusí pøesnì popisovat veškeré aspekty kompenzace diabetu. Podpoøeno výzkumným zámìrem MSM FARMAKOGENETICKÉ ASPEKTY PROGRESE DIABETICKÉ NEFROPATIE VE VZTAHU K RENIN-ANGIOTENZIN-AL- DOSTERONOVÉMU SYSTÉMU Bartáková V., Kuricová K., Tanhäuserová V., Pácal L., Øehoøová J., Štìpánková S., Svojanovský J., Krusová D., Olšovský J., Bìlobrádková J., Mužík J.4, Pavlík T. 4, Kaòková K. Ústav patologické fyziologie, Lékaøská fakulta a 4 Institut biostatistiky a analýz Lékaøské a Pøírodovìdecké fakulty, Masarykova univerzita, Brno Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno Úvod: Patologická aktivace systému renin-angiotenzinaldosteron (RAAS) je dùležitým patogenetickýcm mechanizmem vzniku a progrese diabetické nefropatie (DN). Geny kódující složky RAAS jsou polymorfní, nìkteré z variant mohou 8

10 ovlivòovat odpovìï na léèbu blokátory RAAS. Cílem projektu bylo zjistit, jakým zpùsobem modifikují vybrané varianty genù efekt léèby a progresi renálního postižení u diabetikù. typu (TDM). Metodiky: Do prùøezové studie bylo zaøazeno osob s TDM s variabilním postižením ledvin (normo- a mikroalbuminurie, proteinurie a ESRD, prùm. vìk 67 let, 60 mužù a 6 žen), které byly pravidelnì sledovány po dobu 7 mìsícù [ 58] (medián, [IQR]). Pomocí PCR jsme z DNA detekovali 8 jednonukleotidových polymorfizmù (I/D ACE, ATG M5T, ATR A66C, CYPB -44T/C, HSDB 8557insA, HSDB G54A, MR G54C, MR A458C). Sledovali jsme následující klinické end-points: () progrese DN definovaná jako dosažení vyššího stádia DN za dobu sledování, () závažná kardiovaskulární událost (MCVE), a () celková mortalita (ACM). K odhadu rizika sledovaných end-points jsme použili Coxùv regresní model a k odhadu incidence Kaplan-Meirovu analýzu s log-rank testem. Pro úèely farmakogenetické studie jsme sledovali léèbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptoru AT (sartany). Kumulativní dávka podávané úèinné látky za celou dobu sledování byla pøepoètena u ACEi na jednotky captoprilu, u sartanù na jednotky losartanu. Výsledky: Ze sledovaných end-points jsme nalezli statisticky významný rozdíl u celkové mortality mezi skupinami rozdìlenými podle genotypù polymorfizmu A458C v genu pro mineralokortikoidní receptor (P = 0,007; log-rank test). Detailní farmakogenetické analýzy celého souboru probíhají a budou k dispozici v dobì konání konference. Závìr: Protože farmakologická blokáda RAAS ovlivòuje základní patogenetický systém vzniku DN, jistý genetický efekt na farmakoterapii je nutno brát v úvahu. Výstupem studia by mohla být vìtší aplikace personalizované medicíny do léèby DN. Podìkování: Práce byla podpoøena grantem MZ ÈR NT VÝSLEDKY KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACE PANKREA- TU A LEDVINY U PACIENTÙ STARŠÍCH 60 LET Girman P., Saudek F. Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod: Vyšší výskyt zejména kardiovaskulárních onemocnìni limituje provedení kombinované transplantace pankreatu a ledviny (TxL+P) u vìtšiny starších pacientù s diabetes mellitus. typu. Cílem této retrospektivní studie bylo vyhodnotit výsledky této léèby u pacientù starších 60 let. Metodika: Do hodnocení byli zaøazeni pacienti s diabetes mellitus. typu, kteøí podstoupili první TxL+P. Pøíjemci byli rozdìleni podle vìku do skupin: Skupina A 60 let (n = 6), Skupina B > 40 a < 60 let (n = 0), Skupina C 40 let (n = 68). Pøežívání pacientù a štìpù bylo hodnoceno pomocí Kaplan-Meierovy metodiky a rozdíly mezi køivkami byly zjišśovány log-rank testem. Selhání funkce štìpu pankreatu bylo definováno jako smrt pøíjemce, graftektomie nebo návrat k pùvodním dávkám inzulínu. Selhání štìpu ledviny bylo definováno jako smrt pacienta, graftektomie nebo návrat k dialyzaèní léèbì. Výsledky: V období mezi 98 0 podstoupilo kombinovanou TxL+P celkem 85 pacientù. Roèní a 5leté pøežívání pøíjemcù bylo 87 % a 87 % ve skupinì A, 9 % a 85 % ve skupinì B, 9 % a 78 % ve skupinì C. Mezi køivkami nebyl statisticky významný rozdíl. Pøežívaní štìpù pankreatu po roce a 5 letech bylo bez statistického rozdílu mezi skupinami. (Skupina A 8 % a 8 %, Skupina B 8 % a 7 %, Skupina C 8 % a 67 %). Ve skupinì C selhalo významnì více štìpù ledviny v porovnání se skupinou B (5/68 vs. 47/0, p = 0,006). Závìr: Pacienti starší 60 let pøedstavují pøibližnì % všech pøíjemcù kombinovaných TxL+P. Jejich pøežívaní a funkce štìpù je porovnatelná s pøíjemci v mladších vìkových skupinách. Lze usuzovat, že pøi peèlivém výbìru pacienta mùže TxL+P znamenat vhodnou léèbu. Grant: MZO ÚÈINNOST MESODIENCEFALICKÉ MODULACE NA SYMPTO- MY DIABETICKÉ SENZORIMOTORICKÉ NEUROPATIE A NA PSYCHICKÝ STAV NEMOCNÝCH Lacigová S., Tomešová J., Gruberová J., Rokyta R. I. interní klinika LF UK a FN Plzeò. LF UK, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha Úvod: 0 % diabetikù má bolestivou formu neuropatie, èást z nich nereaguje na farmaka. Tato situace pobízí otestovat nefarmakologické metody. Cílem prospektivní, intervenèní, placebem kontrolované, dvojitì slepé pøekøížené studie bylo posoudit pokles neuropatických symptomù a zmìny psychického stavu po mesodiencefalické modulaci (MDM). Metodika: MDM je založená na principu impulsù elektrického stejnosmìrného proudu cestou elektrod uložených na hlavì. Byl dodržen postup, délka i kontraindikace modulace (ZAT a.s. Pøíbram). Jako placebo byla provádìna expozice bez elektrické modulace. Mezi pravou (P) a falešnou (F) expozicí byl interval mìsíc, poøadí zvoleno losem. Bylo zaøazeno 0 nemocných, kteøí podepsali informovaný souhlas. Studii schválila EK. Hodnocení bolesti: Bazálnì, po ukonèení expozice a po mìsíci byla hodnocená škála VAS (visual analgetic score) a TSS (Total symptome score). Hodnocení psychického stavu: Bazálnì a po mìsíci Beckùv dotazník (depresivita), OSWESTRY (život s chronickou bolestí), SF-6 (pocit fyzického a duševního zdraví). Výsledky: VAS: pokles bolesti po P byl statisticky nevýznamnì vyšší než po F (-0,7 vs. -0,; p = 0,06), po mìsíci byl efekt P a F shodný (-0,4 vs. 0,0; p = 0,46). TSS: efekt P i F se nelišil po expozici (-, vs. -,0; p = 0,7) ani po mìsíci (-,5 vs. - 0,4; p = 0,9). SF-6: po P došlo k zlepšení pocitu fyzického zdraví oproti po F (p < 0,07). Nebyl nalezen žádný rozdíl mezi Pa F v OSWESTRY a Beckovì testu. Závìr: Naše studie neprokázala efekt MDM na ovlivnìní neuropatické bolesti. Byl zaznamenán pozitivní efekt MDM na zlepšení pocitu fyzického zdraví. Ve všech ostatních testech byl efekt shodný s placebem. Podporováno výzkumným zámìrem MSM

11 7. PRVNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU IDN MICRO (INCIPIENTNÍ DIABETICKÁ NEFROPATIE MIKROALBUMINURIE) Kvapil M. Interní klinika FN v Motole a. LF UK, Praha Úvod: Vztah albuminurie, poškození ledvin u diabetu a selhání ledvin je složitìjší, než bylo pøedpokládáno. Diabetická nefropatie, jako typická definovaná specifická komplikace diabetu není pøíèinou selhání ledvin u všech nemocných s diabetem, pozitivní mikroalbuminurie nebo proteinurie nemusí být vždy pøíznakem pouze diabetické nefropatie a pacient s diabetem se mùže dostat do stádia selhání renálních funkcí i bez pøedchozího nálezu albuminurie èi proteinurie. Mikroalbuminurie je souèasnì významným rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. V souèasnosti není známa v Èeské republice prevalence mikroalbuminurie v populaci pacientù s diabetem. Cílem práce bylo stanovení prevalence mikroalbuminurie v populaci osob s diabetem mladších 65 let. Metodika: Ve vybraných diabetologických ordinacích, které vstoupily do projektu, byla zaznamenána data (vìk, pohlaví, antropometrické údaje, základní laboratoø, kreatinin, glomerulární filtrace vypoètená) o všech osobách s diabetem mladších 65 let, které jsou v ambulanci ve sledování. U tìchto osob bylo provedeno vyšetøení mikroalbuminurie. Výsledky: V první fázi projektu bylo vyšetøeno 4 pacientù prùmìrného vìku 58 ± roky. Median BMI 0, kg/m, median kreatinin 76 umol/l, median HbA c 5,%, median krevní tlak /80, median LDL,55 mmol/l. Z celého souboru bylo 96, % pacientù s diabetem. typu. Pozitivní mikroalbuminurie byla nalezena u 8,66 % vyšetøených. Glomerulární filtrace byla stanovena výpoètem, normální hodnota u 8,4 %, mírné snížení u 5,8 %,støední u 9, %, závažné u 0,6 %, hemodialýza u 0, %. Závìr: První výsledky projektu IDN Micro ukazují na relativnì vysokou prevalenci mikroalbuminurie v populaci pacientù s diabetem do 65 let vìku. Projekt s podporou Diabetické asociace ÈR. 8. MÌNÍ SE PØÍÈINY VZNIKU DIABETU. TYPU? ANALÝZA VÝSLEDKÙ PRÙZKUMU VÝSKYTU OBEZITY A DIABETU V ÈESKÉ REPUBLICE Svaèina Š., Matoulek M., Lajka J., Böhm P., Hendl J..interní klinika. LF UK a VFN, Praha Agentura STEN/MARK Praha Katedra kinantropologie, humanitních vìd a managementu sportu, FTVS UK, Praha Úvod: Na datech výskytu obezity v Èeské republice (pøehled byl prezentována v Luhaèovicích 0) je možné do znaèné míry analyzovat i vlivy genetické a prostøedí na vznik DM. Metodika: Byl vyšetøen reprezentativní vzorek více než 000 osob èeské populace. Dotazníky byly zjišśovány údaje o stravování, fyzické aktivitì, výskytu diabetu a výskytu diabetu v rodinì. Byl vypoèten kumulativní výskyt diabetu v závislosti na vìku podle pøítomnosti diabetu u jednoho èi obou rodièù a výsledky byly konfrontovány s analýzou, kterou jsme s prof. Pávem provedli na èeské populaci v 80. letech. Dále byla provedena analýza výskytu diabetu ve skupinách podle dotazníkù fyzické aktivity a diety. Výsledky byly analyzovány kontingenèními tabulkami a regresními stromy a vyhodnoceny x a t-testy. Výsledky: Riziko vzniku diabetu se posouvá do nižších vìkù. Trvá rozdíl mezi skupinami s jedním a dvìma rodièi s diabetem. Výskyt diabetu urèuje více snížená fyzická aktivita v dìtství než obezita v dìtství. V dospìlosti má pro vznik diabetu nejvìtší váhu vìk, pak rodinná anamnéza a pak fyzická aktivita. Platí však, že i dìti dvou diabetikù sportují ménì. Signifikantní vliv má pohyb na výskyt DM i po oèištìní od vlivu vìku. Pøi nízké pohybové aktivitì je v populaci % diabetikù, pøítomen je nárùst DM s vìkem z 0 % na 0 %, pøi støední 8 % s nárùstem z 0 na 5 % Pøi vysoké fyzické aktivitì jen % bez nárùstu s vìkem. Diabetici se liší jen mírnì v dietních zvyklostech (jedí ménì sladkostí a více zeleniny). Neliší se v pøíjmu diabetogenních potravin, jako je druhotnì zpracované maso. Závìr: Za hlavní faktory vzniku DM lze stejnì jako pøed 0 lety považovat rodinný výskyt diabetu a nízkou fyzickou aktivitu vèetnì komplexní dìdiènosti pohybu v rodinì. Dietní vlivy jsou pravdìpodobnì ménì významné. Výzkum byl realizován za podpory Všeobecné zdravotní pojišśovny ÈR. 9. ZHORŠENÍ FUNKCE BETA-BUNÌK PODLE PARAMETRU HOMA-B U ŽEN V PERIMENOPAUZE A ÈASNÉ POSTME- NOPAUZE Lejsková M., Piśha J., Adámková S., Auzký O., Adámek T., Babková E., Alušík Š. I. interní klinika TN, Praha IKEM Praha Úvod: Výskyt metabolického syndromu (MS, diagnostikovaného v pøítomnosti z 5 definujících faktorù) stoupá výraznì již bìhem pøechodu k postmenopauze (TM, menopausal transition) a podílí se tak na akceleraci kardiovaskulárního rizika v postmenopauze (PM). V prospektivní šestileté epidemiologické studii jsme sledovali zmìny výskytu MS a funkce beta-bunìk parametrem HOMA-B = 0 laèný inzulín/(laèná glukóza,5) bìhem TM a PM. Metodika: Mezi 606 dosud opakovanì vyšetøenými ženami ze studie, vìk vstupu let, byly vyèlenìny dvì skupiny žen se zcela pøirozeným prùbìhem období kolem menopauzy: na vstupu premenopauzální (TM, n = 9), postmenopauzální (PM, n = 74). Podle poètu faktorù MS pøi vstupu bylo vyèlenìno 6 podskupin: s žádným (TM0, n = 40; PM0, n = 4), jedním až dvìma (TM-, n = 40; PM-, n = 40), tøemi a více (TM, n = 4; PM, n = 0) faktory MS. Pøi vstupu a po 6 letech byly stanoveny potøebné parametry vèetnì inzulinémie, HOMA-B (hodnoceno párovým t-testem logaritmovaných hodnot, rozptyly ovìøeny F-testem). Výsledky: V obou skupinách stoupl bìhem trvání studie výskyt MS (TM 8,0 % 0,6 %, p < 0,0; PM 7,0 % 4,7 %, p = 0,0). K signifikantnímu zhoršení funkce beta-bunìk došlo pouze ve skupinì TM (medián HOMA-B 75, % 66,4 %; p < 0,0), nikoliv PM (medián HOMA-B 68,5 % 66,5 %; ns). Závažnost zhoršení ve skupinì TM byla úmìrná závažnosti metabolické poruchy, s níž ženy do menopauzy vstupovaly 0

12 (TM0 ns; TM- p < 0,05; TM p < 0,0). U žen trvale postmenopauzálních (PM) nebyla nalezena ani v jedné z podskupin ani hranièní významnost. Závìr: Dosud získané výsledky ukazují, že bìhem menopauzálního pøechodu dochází ke zhoršení funkce beta-bunìk vyjádøené jako HOMA-B, které je úmìrné závažnosti premenopauzální metabolické poruchy; v èasné postmenopauze mùže být tento vztah zeslaben. Studie byla podpoøena grantem NS05-/009 IGA MZCR. 0. LÉÈBA A KONTROLA HYPERTENZE U DIABETIKÙ V PO- SLEDNÍCH DESETI LETECH V ÈR Jozífová M., Cífková R.,,,6, Škodová Z., Adámková V., Bruthans J., Procházka J., Bìlohoubek J., Galovcová M., Wohlfahrt P.,, Krajèoviechová A., Lánská V. 4, Poledne R. 5 Centrum kardiovaskulární prevence,. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Thomayerova nemocnice s poliklinikou; II. interní klinika klinika kardiologie a angiologie,. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Pracovištì preventivní kardiologie 4 Oddìlení lékaøské statistiky 5 Laboratoø pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 6 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno V Èeské republice stoupá prevalence hypertenze, ale zlepšuje se kontrola a léèba hypertenze i v podskupinì diabetikù. Cíl: Zjistit, jak se zmìnila léèba a kontrola hypertenze v podskupinì diabetikù v náhodnì vybraném populaèním vzorku ÈR za posledních 0 let. Metodika: soubor: V roce , r a v r byl v 9 okresech ÈR vyšetøen % náhodnì vybraný populaèní vzorek ve vìku 5 64 let (09, 5 a 6 osob). Ze souboru bylo vybráno 5, 6 a 88 hypertonikù, medikamentóznì léèených. Hypertonikù s diabetem bylo 6, 58, 8. Vyšetøení: Dotazník vyplnìný lékaøem, krevní tlak a antropometrické parametry byly mìøeny podle platných doporuèení. Laboratorní metody: Celkový cholesterol, HDL- cholesterol, triglyceridy, glykemie enzymatické metody, analyzátor COBAS MIRA (Roche), vyšetøení provedla Laboratoø pro výzkum aterosklerózy CEM, IKEM. Výsledky: Za posledních deset let se zvýšila prevalence hypertenze (,4 % vs. 6,6 % vs. 40,5 %, p < 0,00). Zvýšil se poèet medikamentóznì léèených hypertonikù (47,8 % vs. 5, % vs. 60,4 %, p < 0,00. Uspokojivé kontroly hypertenze (TK< 40/90 mmhg) bylo dosaženo u medikamentóznì léèených hypertonikù (9,8 % vs. 9,6 % vs. 5,4 %), p < 0,00. Bìhem sledovaného období se snížil poèet hypertonikù s diabetem (5, % vs. 4, % vs.,7 %), p < 0,00. Uspokojivé kontroly hypertenze (TK< 40/90 mmhg) bylo dosaženo u 4, % vs. 5,4 % vs. 45,0 %, p < 0,05 medikamentóznì léèených hypertonikù s diabetem. Ve sledovaném období jsme zjišśovali zmìny v léèbì. V podskupinì diabetikù bylo významnì èastìjší užívání ACE inhibitorù (7, % vs. 45,6 % vs. 59,7 %, p < 0,00). V užívání betablokátorù, diuretik ani kalciových blokátorù nebyl signifikantní rozdíl. Závìr: V období se u hypertonikù s DM nezmìnila prùmìrná hodnota laèné glykémie. Zlepšila se kontrola hypertenze (podobnì jako v celém populaèním vzorku). Významnì se zlepšil lipidový profil medik. léè. hypertonikù s diabetem. U obou pohlaví se zvìtšil obvod pasu, BMI vzrostl, i když ns. Zlepšení kontroly hypertenze a dyslipidemie bylo pravdìpodobnì dosaženo intenzivnìjší a úèinnìjší farmakoterapií.. KOMPLEX OXLDL/ GPI JE ÈASNÝM UKAZATELEM OXIDAÈNÍHO STRESU A ZÁNÌTU U MUŽÙ PRIMÁRNÍ PREVENCE S MÍRNOU ABDOMINÁLNÍ OBEZITOU Kraml P., Syrovátka P., Potoèková J., Andìl M.. interní klinika. LFUK a FNKV, Praha Klinika kardiologie IKEM, Praha Úvod: Abdominální obezita silnì koreluje s celkovou mortalitou. Viscerální tuk je asociován s elevací TNF-, IL-6 a CRP. Mechanizmem, jakým viscerální tuková tkáò pøispívá k etiologii metabolického syndromu a manifestaci aterosklerotických komplikací mùže být chronický zánìt. Spouštìcím mechanizmem mùže být komplex GPI s oxldl (oxldl/ GPI), který mùže spouštìt inflamatorní kaskády vrozené i získané imunity. Cílem práce bylo porovnat koncentrace oxldl/ GPI s abdominální obezitou s kontrolním souborem a dále provést korelace tohoto markeru s ukazateli zánìtu, oxidaèního stresu a endotelové dysfunkce. Metodika: Soubor 7 zdravých mužù primární prevence, nediabetikù bez známek akutního èi chronického zánìtu ve vìku let. Všichni se podrobili fyzikálnímu a antropometrickému vyšetøení (BMI, WHR), ultrasonografickému mìøení viscerálního tuku a intimy medie spoleèné karotické tepny. Ukazatele oxidaèního stresu v plazmì zahrnovaly: oxldl, thioredoxin, produkty pokroèilé oxidace proteinù (AOPP) a komplex oxldl/ GPI. Z imunologických markerù byly stanoveny hodnoty CRP-US, IL-, IL-6, IL-8, IL-0, IL-8, TNF-, MPO a MMP-. Jako markery endotelové dysfunkce jsme mìøili hladiny von Willebrandova faktoru, E-selektinu, VCAM-I, ICAM-I, PAI-I, nitrotyrosinu a ADMA. Parametry byly stanovovány ze žilní krve (po 0hod. laènìní) metodou ELISA. Výsledky: Obézní muži mìli signifikantnì vyšší koncentrace oxldl/ GPI (p < 0,0). V jednoduché regresní analýze koreloval oxldl/ GPI s více ukazateli inzulínové rezistence, než AOPP èi oxldl. OxLDL/ GPI dále nezávisle signifikantnì koreluje s PAI- (p < 0,00) a negativnì s adiponektinem a IL-8 (oba p < 0,05). Závìr: Plazmatické koncentrace oxldl/ GPI reflektují kritéria obezity podle IDF u zdravých mužù s nadváhou. Korelace komplexu oxldl/ GPI s PAI- mùže indikovat èasnou fázi chronického inflamaèního zánìtu na úrovni endotelu. Podpoøeno VZ MŠMT MSM

13 . VLIV KRÁTKODOBÉ PØÍSNÉ REDUKÈNÍ DIETY NA VYBRA- NÉ BIOCHEMICKÉ UKAZATELE U OBÉZNÍCH NEDIABETI- KÙ A PACIENTÙ S DIABETES MELLITUS. TYPU Škrha J. jr.,, Prázný M., Štulc T., Landová L., Kvasnièka J., Jarolímková M., Škrha J., Kalousová M. III. interní klinika. LF UK a VFN, Laboratoø pro endokrinologii a metabolismus, Praha Ústav lékaøské biochemie a laboratorní diagnostiky. LF UK a VFN, Praha Cíl studie: Cílem pilotní studie bylo zhodnotit vliv ètrnáctidenní pøísné diety kontrolované za hospitalizace u pacientù s obezitou.. stupnì na biochemické parametry vèetnì ukazatelù endotelové aktivity, oxidaèního stresu a receptoru pro pokroèilé produkty glykace (srage). Soubor vyšetøených a metody: Celkem bylo vyšetøeno obézních pacientù pacientù s diabetem. typu (prùmìrný vìk 55 ± 9 let, BMI 55 ± kg/m ) a 0 kontrolních pacientù bez diabetu (prùmìrný vìk 48 ± 9 let, BMI 48 ± 7 kg/m ). Po dobu 4 dnù mìli pacienti redukèní dietu s energetickým pøíjmem 600 kcal dennì. Na zaèátku a na konci hospitalizace byly provedeny odbìry krve se stanovením bìžných biochemických parametrù, malondialedehydu (MDA), -hydroxybutyrátu, vitaminu C, tpa, PAI, vwf, cytoadhezivních molekul VCAM, ICAM, E-selektinu a P-selektinu a solubilních receptorù pro pokroèilé produkty glykace a jejich ligandy (sra- GE, EN-RAGE, HMGB), fetuinu, asymetrický dimetylarginin (ADMA) a metaloproteinázy (MMP). Výsledky: Po ètrnácti dnech nízkokalorické diety došlo u obézních diabetikù k signifikantnímu poklesu hmotnosti o 0 ± 5 kg (p < 0,0005) a u obézních pacientù bez diabetu o 0 ± kg (p < 0,0005). Trend poklesu celkového cholesterolu (diabetici: 4,98 ±,0 vs. 4,4 ± 0,57 mmol/l, p>0,05, nediabetici: 5, ±,7 vs. 4,48 ±,0 mmol/l, p > 0,05) i LDL-cholesterolu (diabetici:,06 ±,05 vs.,60 ± 0,47 mmol/l, p > 0,05, nediabetici:,08 ±,00 vs.,60 ± 0,76 mmol/l, p > 0,05) nedosáhl hladiny významnosti. Byl však prokázán pokles HDL u diabetikù (, ± 0,5 vs. 0,99 ± 0,5 mmol/l, p = 0,05) a u nediabetikù (,7 ± 0,49 vs.,6 ± 0,48 mmol/l, p = 0,0). Triacylglycerolémie se bìhem hospitalizace významnì nezmìnila. Významnì se snížil MDA u diabetikù (, ± 0,58 vs.,64 ± 0,40 μmol/l, p < 0,005) i nediabetikù (,9 ± 0,69 vs.,58 ± 0,68 μmol/l, p < 0,05), vwf (p < 0,05) a E-selektin (p < 0,05), zatímco pokles hladin ostatních cytoadhezivních molekul, MMP a srage nebyl statisticky významný. Závìr: Pøísná nízkokalorická dieta má po 4 dnech významný vliv na redukci hmotnosti u diabetikù i nediabetikù, zatímco její efekt na lipidy není jednoznaèný (vedle trendu k poklesu celkového a LDL-cholesterolu je i významný pokles HDL-cholesterolu). Dále pøíznivì snižuje stupeò oxidaèního stresu a vede k pozitivnímu vlivu na funkci endotelu. Analýza laboratorních parametrù provedená v jednotlivých pøípadech svìdèí o rozdíleném efektu této diety u jednotlivcù, což podporuje potøebu individualizace dietního pøístupu. Výsledky této pilotní studie bude tøeba porovnat s dlouhodobým efektem redukèního režimu u tìchto pacientù vèetnì vlivu chirurgické intervence pøi bariatrickém výkonu. Práce byla podpoøena výzkumným zámìrem MSM VLIV RESTRIKÈNÍCH BARIATRICKÝCH OPERACÍ NA KOM- PENZACI DIABETU, HMOTNOST A DALŠÍ PARAMETRY Owen K., Šrámková P.,, Fried M. OB klinika, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: Zákroky bariatrické chirurgie si získávají stále vìtší pozornost jako jedna z nejúèinnìjších modalit léèby diabetu. typu. Restrikèní operace omezující kapacitu žaludku jako bandáž žaludku (LAGB), sleeve gastrektomie a plikace žaludku (LGCP) jsou v ÈR nejrozšíøenìjší a pøedstavují > 90 % všech operací. Pøedkládaná práce hodnotí vliv žaludeèní bandáže a plikace na parametry kompenzace DM, zmìny v celkových a viscerálních tukových depozitech, a inzulínovou senzitivitu, na dosaženou váhovou redukci a na hladiny GIP jako jednoho z inkretinù pravdìpodobnì modulujícího inzulínovou senzitivitu bez vztahu k hmotnostní redukci. Metodika: Kohorta 7 pacientù se skládala z pacientù ve skupinì LAGB (vìk: 54 ± 9,5let; BMI: 44 ± 7,) a 5 pacientù ve skupinì LGCP (vìk: 54 ± 8,6 let; BMI: 40 ± 5,5). Hyperinzulinemický euglykemický clamp byl proveden pøed a mìsíc po operaci a v okamžiku dosažení 5 % váhové redukce. Byla mìøena reakce GIP na standardní zátìž (meal test s 00 ml proteinového nápoje), další sledované parametry byly BMI, HOMA-IR, HbAc, tuková depozita celková a viscerální (DEXA), krevní tlak. Výsledky: Efekt obou operací na redukci hmotnosti i BMI byl shodný, dosažený úbytek byl signifikantní (p = 0,0), inzulínová rezistence dle HOMA-IR klesla (p = 0,000), a senzitivita dle clampu stoupla (p = 0,000) bez rozdílu na typu operace. Laèná i stimulovaná hladina GIP se zpracovává. Významnì pokleslo množství celkového tìlesného tuku (p = 0,00) a viscerálního tuku (p = 0,0004). Krevní tlak systolický i diastolický se nezmìnil. Hladiny glykovaného hemoglobinu dosáhly hodnot výborné kompenzace (LAGB 4,5 %, LGCP 4,7 %), pokles z výchozích hodnot byl též významný (p = 0,04). Závìr: Restrikèní bariatrické zákroky jsou velmi efektivní v redukci hmotnosti i dosažení výborné kompenzace diabetu. typu. 4. BILIOPANKREATICKÁ DIVERZE BPD V LÉÈBÌ OBEZITY A DIABETU. TYPU V LETECH Fried M.,, Doležalová K., Pichlerová D., Šrámková P.,, Owen K.,, Herlesová J. OB klinika Centrum pro léèbu obezity a metabolických onemocnìní, Praha. interní klinika VFN a. LF UK, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: Bariatrická chirurgie je v dlouhodobém horizontu nejúèinnìjším zpùsobem léèby obezity a nìkterých metabolických onemocnìní. Zákrokem s nejvýraznìjším úèinkem je biliopankreatická diverze. Metody: pacientù bylo operováno týmem OB kliniky v letech Prùmìrný vìk byl 46 let, 9 (90,6 %) žen a (0,4 %) mužù, (7,5 %) diabetikù. BPD provedena jako primární operace u 7 (5, %), u 5 (46,9 %) re-operace

14 pøi selhání pøedchozí chirurgické léèby. Hodnocené parametry: hmotnost, nadhmotnost, BMI, u diabetikù glykémie, HOMA-IR, HbAc, zmìny tìchto parametrù a vývoj terapie diabetu za,,6, 9, a 6 mìsícù od operace. Výsledky: prùmìrný pokles hmotnosti o, kg za rok, BMI -7,45 kg/m² (z 44,8 na 7,4 kg/m ), redukce nadváhy o 8,5 %. Po 6 mìsících došlo k poklesu hmotnosti o -,4 kg, ke snížení BMI o -,kg/m. U diabetikù poklesla za 6 mìsícù od operace prùmìrná glykémie z pøedoperaèních 7, na 6,mmol/l. HOMA-IR z 8,6 na 6,. HbAc poklesl ze 4,9 % na 4, % a hmotnost o -4,5 kg. Již v prvním mìsíci po operaci bylo možné vysadit antidiabetickou terapii u (5 %) pacientù, ve zbývajících 9 pøípadech bylo možné redukovat terapii na polovièní dávky. V rozmezí do mìsícù od operace jsme zcela vysadili antidiabetickou terapii u 9 pacientù (75 %). Závìr: BPD je vysoce úèinnou bariatrickou metodou nejen u primárnì léèených, ale i u reoperací tam, kde jiná bariatrická metoda selhala. U diabetikù pøináší úplnou remisi diabetu, èi jeho zásadní zlepšení, a to již v èasném období po operaci vlivem pøedevším hormonálního, inkretinového efektu. Naše zkušenosti jsou v souladu s výsledky prací provedených v zahranièí. 5. LAPAROSKOPICKÁ TUBULIZACE ŽALUDKU SNIŽUJE MÍRU SUBKLINICKÉHO ZÁNÌTU A CHEMOATRAKÈNÍ POTENCIÁL PODKOŽNÍ TUKOVÉ TKÁNÌ U PACIENTEK S VYSOKÝM STUPNÌM OBEZITY Mráz M., Drápalová J., Lacinová Z., Haluzíková D.,, Køížová J., Kaválková P., Trachta P., Jahodová J., Pavlovièová R., Èechová M., Matoulek M., Kasalický M., Svaèina S., Haluzík M. III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav tìlovýchovného lékaøství,. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Klinika chirurgie, Ústøední vojenská nemocnice, Praha Úvod: Subklinický zánìt pøedstavuje jeden s ústøedních mechanizmù pojících obezitu s diabetes mellitus. typu, aterosklerózou a kardiovaskulárními onemocnìními. Cílem naší práce bylo proto prospektivnì zhodnotit vliv laparoskopické tubulizace žaludku (LSG laparoscopic sleeve gastrectomy) na metabolické a zánìtlivé parametry a expresi prozánìtlivých faktorù v podkožní tukové tkáni pacientù s vysokým stupnìm obezity. Metodika: Do studie bylo zaøazeno obézních žen podstupujících LSG. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry byly stanoveny pøed operací a za 6, a 4 mìsícù po LSG. mrna exprese 9 genù pro adipokiny a prozánìtlivé faktory v podkožní tukové tkáni byla analyzována pomocí real-time PCR. Výsledky: LSG vedla k významné redukci tìlesné hmotnosti (BMI za 4 mìsícù po LSG:, ±,9 vs. 4, ±,7 kg/m ) a zlepšení metabolické kompenzace. Zároveò došlo k poklesu parametrù subklinického zánìtu a snížení hladin leptinu a inzulínu, zatímco koncentrace adiponektinu se signifikantnì zvýšily. V podkožní tukové tkáni mìla LSG za následek snížení prozánìtlivého stavu charakterizované poklesem mrna exprese makrofágového antigenu CD68, chemokinù CCL- a -5 a chemokinových receptorù CCR-, -4 a -5. mrna exprese dalších prozánìtlivých cytokinù, adipokinù a receptorù vèetnì leptinu, rezistinu, IL-8, IL-8 a toll-like receptoru vykazovala stejnou tendenci, zatímco exprese adiponektinu a vaskulárního endoteliálního rùstového faktoru A se naopak zvýšila. Závìr: U pacientù s vysokým stupnìm obezity mìla LSG dlouhodobì výraznì pozitivní vliv na tìlesnou hmotnost a celkový metabolický a prozánìtlivý profil. Tyto efekty mohou být alespoò èáste ènì podmínìny sníženou expresí chemotaktických a jiných prozánìtlivých faktorù a potenciálnì zvýšenou angiogenní kapacitou podkožní tukové tkánì. Podporováno MZOVFN005, SVV650 a Programem rozvoje vìdných oblastí na Univerzitì Karlovì (PRVOUK). 6. JSOU DVÌ JÍDLA DENNÌ PRO DIABETIKY. TYPU VÝHOD- NÌJŠÍ NEŽ ŠEST JÍDEL? Kahleová H., Bìlinová L., Hill M., Pelikánová T. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: V léèbì nemocných s diabetem. typu (DM) s nadváhou èi obezitou je klíèová redukèní dieta, tradiènì rozdìlená do pìti až šesti malých jídel dennì. Cílem naší studie bylo sledovat vliv poètu jídel za den na tìlesnou hmotnost a kompenzaci diabetu u diabetikù. typu pøi dietì se stejnou kalorickou restrikcí. Metodika: V rámci randomizované, crossover studie jsme náhodnì rozdìlili 54 DM do skupin, které vystøídaly v opaèném poøadí režimy hypokalorické diety (-500 kcal/den): 6 malých jídel dennì (A) a vìtší jídla dennì (B). Pacienti konzumovali pøi obou režimech stravu se stejným obsahem energie i živin, každý režim trval týdnù. Mìøili jsme tìlesnou hmotnost, HbAc, laènou glykémii, C-peptid, imunoreaktivní inzulín a lipidy. Ke statistickému vyhodnocení byla použita crossover ANOVA. Výsledky: Tìlesná hmotnost klesla pøi obou režimech (p < 0,00), více pøi B (-,; 95% CI -,7 do -,0 kg pøi A vs. -,7; 95% CI -4, do -,4 kg pøi B; p < 0,00). Glykémie nalaèno klesla pøi obou režimech (p < 0,00), více pøi B (-0,47; 95% CI -0,57 do -0,6 mmol/l pøi A vs. -0,78; 95% CI -0,89 do -0,68 mmol/l pøi B; p = 0,004). C-peptid klesl pøi obou režimech (p < 0,00), více pøi B (-0,05; 95% CI -0,09 do -0,0 nmol/l pøi A vs. -0,4; 95% CI -0,8 do -0, nmol/l pøi B; p = 0,05). HbAc, imunoreaktivní inzulín, triglyceridy a LDL-cholesterol klesly srovnatelnì pøi obou režimech. Závìr: Pøi redukèní dietì rozdìlené do dvou jídel dennì došlo k vìtšímu snížení tìlesné hmotnosti, laèné glykémie a C-peptidu než pøi dietì se stejnou kalorickou restrikcí rozdìlené do šesti menších jídel. HbAc a lipidy se zlepšily srovnatelnì pøi obou režimech. Naše výsledky naznaèují, že pro diabetiky. typu by mohlo být výhodnìjší konzumovat ménì jídel dennì, než je bìžnì doporuèováno. Vzniklo s podporou grantu IGA MZCR NT/8-4.

15 7. VEGANI MAJÍ VYŠŠÍ INZULÍNOVOU SENZITIVITU PØI STEJNÉM MNOŽSTVÍ SVALOVÝCH LIPIDÙ A AKTIVITÌ CITRÁT-SYNTÁZY NEŽ JEJICH PROTÌJŠKY STRAVUJÍCÍ SE BEZ OMEZENÍ Gojda J.,, Patková J., Jaèek M.,, Kraml P., Trnka J., Andìl M., Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy Ústav biochemie, bunìèné a molekulární biologie,. LF UK, Praha II. interní klinika. LF UK a FNKV, Praha Úvod: Na základì rozsáhlých epidemiologických dat bylo již v minulosti prokázáno, že strava s vylouèením živoèišných produktù (veganská strava) pøedstavuje protektivní faktor v rozvoji onemocnìní spojených s inzulínovou rezistencí. Cílem této pilotní studie bylo zjistit, zda jsou vegani citlivìjší na inzulín, a popsat, zda tato skuteènost koreluje s obsahem intramyocelulárnì deponovaných lipidù (IMCL) a mitochondriální oxidativní kapacitou. Metodika: Do experimentální skupiny bylo zaøazeno 7 veganù. Kontrolní skupinu tvoøil odpovídající soubor (vìk, pohlaví, fyzická aktivita, BMI) 6 subjektù stravujících se bez omezení. Každý subjekt podstoupil biochemické laboratorní vyšetøení, antropometrické vyšetøení, bioimpedanci, sonografii karotid (intima-media thickness) a viscerálního tuku, hyperinzulinemický euglykemický clamp a punkèní biospii kosterního svalu (m. vastus lateralis). Ve vzorku svalu byla stanovena aktivita citrát-syntázy, celkové množství IMCL a spektrum volných mastných kyselin v nich obsažených. Výsledky: Obì skupiny byly srovnatelné ve svých antropometrických charakteristikách a proteinoenergetickém pøijmu. Signifikantní rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán v rychlosti inzulínem stimulovaného odsunu glukózy, M-hodnota veganù byla 8,7 ±,574 vs. kontrol 6,4 ±,0 mg.kg -.min - (p < 0,05). Bez rozdílu mezi skupinami byl obsah IMCL (vegani 9,4 ±,05 vs. kontroly 6,4 ± 6,005 mg.g - svalu; NS) a hladina celkových sérových NEFA (vegani 66,69 ± 7,50 vs. kontroly 5,4 ± 56,8 μg.ml - séra; NS). Aktivita CS se mezi skupinami taktéž nelišila (vegani 8, ± 5,06 vs. kontroly 9, ± 5,856 μmol.g -.min - ; NS). Závìr: Subjekty stravující se dlouhodobì veganskou stravou mají vyšší citlivostí k inzulínu, což je pravdìpodobnì podkladem nižší incidence onemocnìní spojených s inzulínovou rezistencí mezi lidmi stravujícími se vegansky. Skuteènost, že CS a IMCL se mezi skupinami nelišily, by mohla naznaèovat, že inzulínová rezistence pøedchází poruše mitochondriální oxidativní kapacity a rozvoji akumulace IMCL v kosterním svalu. 8. STANOVENÍ GLYKEMICKÉHO INDEXU POTRAVIN V RÙZ- NOU DENNÍ DOBU Chlup R.,, Kudlová P., Zapletalová J. 4, Tomèalová J., Matoušková J., Seèkaø P. Ústav fyziologie Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci II. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc Ústav ošetøovatelství FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì 4 Ústav biofyziky Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Úvod: Glykemický index potravin (GI) se vypoèítává jako procentuální podíl plochy pod glykemickou køivkou po požití testované potraviny obsahující 50 g vstøebatelných sacharidù a plochy pod glykemickou køivkou po požití standardní potraviny (50 g glukózy) stejnou osobou. Podle doporuèení FAO/WHO se GI stanovuje po 0 hodinách laènìní u jídel konzumovaných ke snídani. Cílem této studie bylo zjistit, zda existují rozdíly mezi hodnotami glykemického indexu potravin konzumovaných v dobì snídanì (7 h), obìda ( h), svaèiny (5 h), veèeøe (9 h) a druhé veèeøe ( h). Metoda: Ve skupinì 9 probandù (vìk 8 44 let, BMI 9, 6,6 kg/m ) bylo testováno 6 rùzných potravin. První den byl každému probandovi zaveden podkožní senzor a monitor Guardian (Medtronic MiniMed). Kalibrace provádìna na glukometru Calla dennì. Každá potravina byla konzumována podle stanoveného jídelníèku (9 dní) celkem pìtkrát (snídanì, obìd, svaèina, veèeøe,. veèeøe). Konzumace jiných potravin nebyla dovolena. Pøi výpoètu a hodnocení glykemických indexù bylo využito softwaru Carelink Pro a Degif XL5. Byly vypoèítány hodnoty GI jednotlivých potravin ve sledovaných èasech (jako medián, 5. a 75. percentil) a z nich byl vypoèten prùmìr. Výsledky: Bylo provedeno celkem 760 testù. Mezi výchozími hodnotami glykémie u konzumace jednotlivých jídel nebyl signifikantní rozdíl. Hodnoty GI jednotlivých potravin ukazuje obrázek. Wilcoxonùv párový test s Bonferroniho korekcí neprokázal signifikantní rozdíly v hodnotách GI v závislosti na období konzumace. Závìr: Hodnoty glykemického indexu vyšetøované v rùzných èasech v prùbìhu dne se neliší. Použitá metoda umožòuje stanovovat glykemický index potravin v rùznou denní dobu. Podporováno grantem IGA NR 78, MZd, a MSM , Ministerstvo školství ÈR. Abstrakt 8. Obr. 4

16 9. ZMÌNY HBAC PO UKONÈENÍ TERAPIE INZULÍNOVOU PUMPOU U ADOLESCENTÙ S DIABETEM. TYPU Šumník Z., Hlávka M., Volná K., Koloušková S., Štechová K., Šnajderová M., Cinek O., Lebl J. Pediatrická klinika UK. LF a FN v Motole, Praha Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Úvod: Aplikace inzulínu inzulínovou pumpou (IP) patøí mezi efektivní zpùsoby terapie diabetu. typu (TD), pøesto se u nìkterých dìtí rozhodneme tuto terapii ukonèit pro neefektivitu. Cílem práce bylo prostøednictvím dlouhodobého monitorování HbAc posoudit, zda odebrání IP z dùvodu špatné kompenzace nevede k dalšímu zhoršení metabolické kontroly diabetu. Metodika: Všichni pacienti, u nichž byla ukonèena terapie IP (9 dìtí ve vìku 5, (,5 6,5 roku, medián, IQR), léèeni IP v prùmìru, roku) bylo hodnoceno na pozadí ostatních pacientù našeho dìtského diabetického centra. Hladiny HbAc (všech 494 hodnot HbAc získaných mezi roky 999 a 0 od našich 7 pacientù, vèetnì 7 pacientù s IP) byly hodnoceny jako závislá promìnná v modelu používajícím zobecnìné odhadové rovnice (generalized estimating equations, GEE) s prediktory popisujícími vznik a prùbìh diabetu (datum narození, pohlaví, vìk pøi manifestaci, lékaø peèující o pacienta, datum nasazení inzulínové pumpy, datum odebrání inzulínové pumpy). Spojité promìnné byly modelovány pomocí kubických splinù s empiricky zvolenými uzly. Výsledky: U pacientù s pozdìji odebranou IP nebyla kompenzace signifikantnì odlišná od tìch, kdo pumpou léèeni nebyli, kdežto pacienti, kterým byla IP nasazena a zùstala, mìli signifikantnì lepší HbAc než pacienti léèení jinak (p < 0-4 ). U pacientù po odebrání IP nebylo pozorovatelné další signifikantní zhoršení v prvním roce (p = 0,07, zmìna HbAc +,8 mmol/mol), ani v dalších letech (p = 0,47). Závìr: Ukonèení terapie inzulínovou pumpou u adolescentù, kteøí vykazovali špatnou kompenzaci TD pøi léèbì IP, nevyvolalo další signifikantní zhoršení jejich HbAc, a to jak v prvním roce od odebrání IP, tak v letech následujících. 40. PREDIKTORY ÚSPÌŠNOSTI LÉÈBY INZULÍNOVOU PUM- POU ANALÝZA DAT Z REGISTRU PACIENTÙ LÉÈENÝCH INZULÍNOVOU PUMPOU Jankovec Z., Krèma M., Rušavý Z. I. interní klinika, Fakultní nemocnice a Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Úvod: Cílem práce bylo vyhledat parametry vhodné k predikci úspìšného nebo naopak nepøíznivého prùbìhu léèby inzulínovou pumpou. Jako zdroj dat jsme využili Registr pacientù léèených inzulínovou pumpou (CSII) v Èeské republice, jehož výsledky opakovanì ukazují, že léèba CSII je efektivní i z dlouhodobého hlediska a má své opodstatnìné indikace. Metodika: Zhodnotili jsme databázi celkem 975 pacientù s diabetem léèených CSII v období Do analýzy jsme zaøadili celkem 79 pacientù s kompletními daty (tzn. údaji o léèbì a kompenzaci pøed CSII a po letech léèby). Pacienty jsme dle zmìny kompenzace ( HbA c ) po letech léèby CSII rozdìlili do skupin: zlepšená ( HbA c -0 %; 89/5,6 % pacientù), zhoršená ( HbA c + 0 %; 09/7,9 % pacientù) nebo stabilní ( HbA c ± 0 %; 58/0,5 % pacientù) kompenzace. Skupiny byly následnì porovnány metodou ANOVA on ranks test. Data jsou prezentována jako prùmìr ± smìrodatná odchylka nebo medián [Q;Q]. Výsledky: Skupina se zhoršenou kompenzací mìla signifikantnì nižší vìk pøi nasazení CSII (,75 ± 6,79 vs.,9 ± 6,96 resp.,85 ± 7, roku, p = 0,0), nižší dobu trvání diabetu, nižší vstupní denní dávku inzulínu a vyšší zastoupení indikace pøání pacienta (0,7 vs., resp.,6 %, p = 0,008) proti skupinì se zlepšenou resp. stabilní kompenzací. Ve skupinì se zlepšenou kompenzací je vyšší výskyt indikace dekompenzace (74,0 vs. 67, resp. 50, %, p < 0,00) a polyneuropatie (, vs. 7, resp.,6 %, p < 0,00) proti skupinì se stabilní resp. zhoršenou kompenzací, dále bylo významnì vyšší zastoupení pacientù s pøítomnými pozdními komplikacemi pøed zavedením CSII (p < 0,0). Hodnoty HbAc pøed léèbou CSII (zlepšení 8,55 [7,4;9,88], stabilní 7, [6,9;8,] a zhoršení 6, [5,4;7,] %, p < 0,00) a po letech léèby CSII (zlepšení 6,0 [5,40;7,], stabilní 7,0 [6,4;8,] a zhoršení 7,70 [6,50;8,88] %, p < 0,00) se významnì lišily. Skupiny se vstupnì nelišily v hodnotì BMI, bìhem terapie došlo ve všech skupinách k významnému nárùstu BMI (p < 0,00). Stejnì tak ve všech skupinách došlo k významné redukci dávky inzulínu pøi léèbì CSII (p < 0,00), nejménì však ve skupinì se zhoršenou kompenzací. Skupiny se nelišily v typu diabetu a pohlaví a výskytu indikace hypoglykémie. Závìr: Na základì zhodnocených dat z Registru pacientù léèených inzulínovou pumpou nelze identifikovat jednoznaèný prediktor úspìšnosti léèby inzulínovou pumpou. Pøesto se zdá, že zlepšení kompenzace mùžeme oèekávat u starších pacientù s delší dobou trvání diabetu, špatnì kompenzovaných nebo s pøítomnými pozdními komplikacemi. Naopak zhoršení kompenzace je èastìjší u skupiny mladších pacientù, s kratší dobou trvání diabetu a s indikací na pøání pacienta. 4. NAŠE ZKUŠENOSTI S KONTROLOU GLYKÉMIE U KRITIC- KY NEMOCNÝCH POMOCÍ POÈÍTAÈOVÉHO PROGRAMU SPACE GLUCOSE CONTROL NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ METABOLICKÉ PÉÈE Hloch O., Charvát J., Lisová K., Paulínová V. MJIP, Interní klinika UK. LF a FN Motol Cíl: Posouzení poèítaèového programu Space GlucoseControl firmy Braun pøi kontrole glykémie u pacientù v kritickém stavu na jednotce metabolické intenzivní péèe. Metodika: U nemocných pøijatých v kritickém stavu na metabolickou jednotku, kterým byl podáván inzulín pomocí infúzního dávkovaèe, byla dávka inzulínu podávána podle výsledku poèítaèového zhodnocení systému Space GlucoseControl po zadání množství parenterálního i enterálního pøijmu nemocného a aktuální hodnoty glykémie. Cílem algoritmu zadaného v poèítaèi bylo udržení glykémie v rozmezí 4,4 až 8, mmol/l. Glykémie byla mìøena buï z kapilární, nebo arteriální krve. Výsledky: Studie byla zatím provedena celkem u 0 nemocných, 0 mužù a 0 žen. Prùmìrný vìk byl 69 let (40 9 let). Vstupní glykémie byla v prùmìru 5 mmol/l (6 6, mmol/l). Doba podávání inzulínu dávkovaèem byla v prùmìru 7 dnù 5

17 ( až 4 dnù), celkem bylo provedeno 577 mìøení glykémie, na jejichž podkladì byly urèeny dávky aplikovaného inzulínu. V rozsahu 4,4 8, mmol/l bylo celkem 05 mìøení (65 %), nad hodnotou 8, mmol/l bylo 5 mìøení (,6 %) a pod hodnotou 4,4 mmol/l bylo mìøení (,4 %). Hodnoty glykémie mezi 4,4 0 mmol/l byly zjištìny celkem u 4 mìøení (84,5 %), nad 0 mmol/l u mìøení (4 %). Hypoglykemické hodnoty pod,8 mmol/l byly zjištìny jen u mìøení (0,%). Poèet provedených glykémií na podkladì doporuèení systému byl 5 mìøení (od 7 do ). Prùmìrná dávka aplikovaného inzulínu byla 5,0 ±,6 j/hod., pøièemž dávky kolísaly mezi 0 a 4 j/hod. Závìr: Na podkladì našich zkušeností využití poèítaèového systému Space GlucoseControl je spojen s velmi dobrou kontrolou glykémie u pacientù v kritickém stavu na jednotce intenzivní péèe, zejména výskyt hypoglykémií je minimální. 6

18 POSTERY P NEALKOHOLICKÉ ZTUKOVATÌNÍ JATER U PACIENTÙ S DIABETES MELLITUS. TYPU Vrzalová D., Talašová E. Diabetologická ambulance Pøerov Úvod: Nealkoholické ztukovatìní jater (NAFLD non alcoholic fatty liver disease) patøí mezi nejèastìjší nálezy chronického postižení jater u diabetikù. typu. Jednotka NAFLD zahrnuje jaterní steatózu, nealkoholickou steatohepatitidu (NASH), fibrózu a cirhózu jater. Cílem práce bylo posouzení vybraných laboratorních parametrù a sonografických nálezù k zjištìní výskytu nealkoholického ztukovatìní jater u pacientù s diabetem. typu a histologické zhodnocení biopsie jaterní u èásti pacientù z tohoto souboru. Metodika: V souboru 8 nemocných (4 mužù a 4 žen) s DM. typu jsme hodnotily somatometrické parametry (BMI, pas, vìk), délku trvání diabetu, laboratorní parametry (soubor jaterních enzymù, lipidové spektrum, parametry kompenzace diabetu). U všech pacientù bylo provedeno sonografické vyšetøení jater. U pacientù s DM. typu bylo kromì laboratorního a sonografického nálezu provedena i biopsie jater. Výsledky: Prùmìrný vìk diabetikù byl 64,0 rokù, doba trvání diabetu prùmìrnì 8,7 rokù. BMI 0,7 kg/m u mužù a, kg/m u žen, obvod pasu u mužù 08cm a u žen 0 cm. 8 pacientù bylo léèeno PAD, 0 inzulínem. Prùmìrné hodnoty ALT 0,65 ukat/l, AST 0,554 ukat/l, pomìr AST/ALT byl u 64 diabetikù (80 %) nad 0,8, pod 0,8 byl 8 pacientù 4 %. Prùmìrná hodnota GMT,8 mikrokat/l byla nad normu (do 0,60 mikrokat/l). Hladina celkového cholesterolu 5,0mmol/l, HDL cholesterol,9 mmol/l a LDL cholesterol,95 mmol/l souvisely s medikací statinù u 95 % nemocných. Prùmìrná hladina TGL,08 zvýšená nad normu (0,45,7 mmol/l), prùmìrná hladina CRP,55 mg/l, laèná glykémie 8,9 mmol/l. Hladina HBAlc prùmìr 5,97, hladina C peptidu 904 pmol/l. Parametry koagulace a hladina albuminu byla v normì. Sonografie s normálním nálezem v 67 pøípadech (4 %), steatoza v 80 pøípadech (64 %) cirhóza u 5 pacientù (5 %). U 0 pacientù sonografický nález smìøoval k možnosti steatofibrotického postižení (7 %). U pacientù s provedenou biopsií ve pøípadech ( %) v normální nález, u (9 %) pacientù cirhoza jater, 8 pacientù (6 %) nález prosté steatózy, v 9 pøípadech (40 %) steatofibróza. Závìr: V souladu s literárními údaji jsme posoudily sonografické a laboratorní nálezy u pacientù s diabetem ve vztahu k NAFLD, na malém souboru ovìøily bioptické nálezy u diabetikù. P PROLONGOVANÉ LAÈNÌNÍ SNIŽUJE OBSAH TUKU V JÁ- TRECH U PACIENTÙ S DM. TYPU Kahleová H., Bìlinová L., Hájek M., Dezortová M., Hill M., Pelikánová T. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Endokrinologický ústav, Praha Úvod: Zvýšený obsah tuku v játrech je asociován s inzulínovou rezistencí a diabetem. typu (DM). Redukèní dieta, provázená poklesem hmotnosti, vede k jeho snížení. Bìžné dietní doporuèení je jíst pravidelnì a rozložit denní pøíjem do 5 6 menších porcí. Cílem naší studie bylo zjistit, zda má poèet denních porcí jídla pøi hypokalorickém režimu vliv na míru poklesu obsahu tuku v játrech u pacientù s DM. Metodika: Provedli jsme randomizovanou crossover studii, do které bylo zaøazeno 54 nemocných s DM. Srovnávali jsme dva jídelní režimy, které byly dodržovány vždy týdnù režim šesti porcí za den (A) nebo dvou porcí za den (B) se stejnou kalorickou restrikcí (-500 kcal/day). Nemocní byli vyšetøeni pøed zahájením studie a na konci obou mìsíèních intervenèních period. Obsah tuku v játrech jsme zjišśovali metodou protonové magnetické rezonanèní spektroskopie pomocí T MR scanneru (Magnetom Trio Siemens). Zmìøená spektra byla získána ze tøech rùzných èástí jater. Z dat byl spoèten celkový signál jaterní tukové tkánì (fat total signal area; FTSA). Pro statistickou analýzu jsme použili crossover ANOVA test a Pearsonovùv korelaèní koeficient. Výsledky: FTSA se významnì snížil v obou jídelních režimech (p < 0,00), více v B (-,4; 95% CI, -,8 až -, % v A vs. -4,; 95% CI, -4,5 až -,8% v B; p = 0,0). Body-mass-index (BMI) se snížil v obou režimech (p < 0,00), více v B (-0,8; 95% CI -0,94 až -0,69 kg.m- v A vs. -,; 95% CI -,4 až -,7 kg.m- v B; p<0,00). Laèná glykémie se snížila v obou režimech (p < 0,00), více v B (-0,47; 95% CI -0,57 až -0,6 mmol/l v A vs. -0,78; 95% CI -0,89 až -0,68 mmol/l v B; p = 0,004). Snížený FTSA pozitivnì koreloval se snížením laèné glykémie (r = +0,56; p < 0,00). Po adjustaci na zmìny v BMI zùstala tato asociace signifikantní (r = +0,8; p = 0,05). Závìr: Prolongované laènìní snižuje u pacientù s DM obsah tuku v játrech více než dieta o stejné kalorické restrikci rozdìlená do více porcí dennì. Snížení obsahu tuku v játrech je provázeno snížením glykémie nalaèno nezávisle na zmìnì hmotnosti. Výsledky ukazují, že rozložení jídel do dvou porcí dennì je pøi redukèní dietì výhodnìjší než jíst èastìji menší porce jídla, jak je bìžnì doporuèováno. Podpoøeno grantem IGA MZÈR NT/8-4. 7

19 P SUBJEKTIVNÍ VERSUS OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU MIKROCIRKULACE U SEPTICKÝCH PACIENTÙ Koláèková H., Èesák V., Rušavý Z. Oddìlení diabetologie, endokrinologie a nutrice, FN Plzeò Úvod: CRT (capilary refill time) je èasto používaný pro orientaèní zhodnocení hemodynamického stavu pacienta, jeho hydratace a periferní perfúze. V posledních letech se však jeho spolehlivost u dospìlých pacientù zpochybòuje. Práce se zabývá srovnáním CRT s objektivními metodami laser dopler flowmetrie (LDF) a kapilaroskopie, doplnìné o zátìžové testy. V praxi je sledování mikrocirkulace kùže pomocí LDF a kapilaroskopie využíváno i u diabetikù, zvláštì u syndromu diabetické nohy. Metodika: Prospektivní studie probíhala roky na MJIP FN Plzeò. Vstupní kritéria splnilo a zaøazeno bylo 5 pacientù. Mìøení CRT, LDF a kapilaroskopie bylo provedeno na. a. prstu horní konèetiny. Dle hodnoty CRT byli pacienti rozdìleni do dvou skupin první s pacienty s CRT nad 4s, druhá s CRT pod 4s. LDF byla doplnìna o dva zátìžové testy test s arteriální okluzí a test maximální vazodilatace pøi zahøívání sondy na 44 C. Kapilaroskopie byla doplnìna testem s arteriální okluzí a testem s venokongescí. Výsledky byly porovnány pomocí Wilcoxonova nepárového testu. Výsledky: Pacienti s CRT nad 4s mìli sníženou hodnotu klidové i maximální perfúze pøi zátìži (p = 0,005) a prodloužený èas dosažení maximální perfúze po uvolnìní okluze (p < 0,00). V této skupinì byla dále nalezena vyšší hustota kapilár na zobrazované pole (p = 0,08) a také nižší teplota. prstu (p = 0,00) se zvýšeným teplotním gradientem (p = 0,04). Závìr: Prodloužená hodnota CRT u pacientù v sepsi predikuje poruchu perfúze se sníženou reaktivitou mikrocirkulace pøi zátìži, což bylo potvrzeno objektivními metodami mìøení, tj. LDF a kapilaroskopií. Nebyl nalezen pøímý korelát se sledovanými laboratorními hodnotami, mortalitou èi délkou hospitalizace. P4 ZMÌNY MIKROVASKULÁRNÍ REAKTIVITY PO STAN- DARDNÍ SNÍDANI U PACIENTÙ V ÈASNÝCH STÁDIÍCH DM. TYPU Horová E., Vejražka M., Škrha J. jr., Kalousová M., Škrha J., Prázný M.. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Ústav lékaøské biochemie,. LF UK, Praha Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,. LF UK a VFN, Praha Úvod: Postprandiálnì dochází ke zmìnám, které se mohou podílet na rozvoji cévních komplikací. Porovnali jsme proto mikrovaskulární reaktivitu (MVR) s nìkterými parametry metabolizmu a oxidaèního stresu nalaèno a postprandiálnì u pacientù s diabetem. typu a kontrolní skupiny zdravých osob. Metodika: Do studie bylo zaøazeno 0 pacientù (vìk 58 ± 6 let, HbA C 4,8 ± 0,5 %, trvání diabetu ± rok, léèba metforminem) a 4 zdravých osob (59 ± roku, HbA C 4, ± 0,4 %). MVR byla mìøena laser-dopplerem nalaèno a po 60 a 80 minutách po standardní snídani (6 g sacharidù) za použití post-okluzivní reaktivní hyperémie na prstu (PORH) a pøedloktí (PORH) a termální hyperémií na pøedloktí (TH). Dále byly stanoveny základní biochemické parametry, nìkteré parametry oxidaèního stresu a cytoadhezivní molekuly (CAM). Výsledky: Postprandiálnì došlo ke zvýšení glykémie ze 6,9 ± 0,6 mmol/l na 8,0 ±,6 mmol/l po 60 minutách a k normalizaci na 6, ± 0,8 mmol/l po 80 minutách u pacientù s DM a podobnì u kontrolní skupiny: 4,9 ± 0,6 6, ±,6 5, ± 0,7 mmol/l. Výraznì se zvýšila inzulinémie u pacientù (9 ± 6 4 ± 8 55 ± 9 miu/l, p <0,0) i v kontrolní skupinì (6 ± 8 8 ± 57 5 ± 0 miu/l, p < 0,0), i když rozdíly mezi obìma skupinami nebyly statisticky významné. Pacienti s DM mìli bazálnì vyšší hodnotu MDA ve srovnání s kontrolní skupinou (,0 ± 0,48 vs., ± 0,44 μmol/l, p < 0,00). U pacientù s DM poklesla ve 80. minutì ve srovnání s bazální hodnotou bazální perfúze i maximální perfúze na prstu pøi PORH (64 ± 66 vs. ± 4 PU, p < 0,0 a 9 ± 67 vs. 0 ± 49 PU, p < 0,0) a maximání perfúze pøi TH (45 ± 7 na ± 5 %, p < 0,05). U kontrolní skupiny poklesla ve srovnání s preprandiální hodnotou v 60. minutì stimulovaná perfúze pøi TH (8 ± 490 vs. 489 ± 600 %, p < 0,05) a ve 80. minutì bazální perfúze na pøedloktí (6,7 ±,0 vs. 8, ±,9 PU, p < 0,0). Pacienti s diabetem mìli bazálnì nižší maximální perfúzi i rychlost vzestupu perfúze na prstu ve srovnání s kontrolní skupinou (5 ± 65 vs. 97 ± 97 PU, p < 0,05 a,5 ±,6 vs. 57,7 ± 4,5 PU.s-, p < 0,00). Tyto rozdíly pøetrvávaly i v 60. minutì testu, navíc však bylo ve srovnání s kontrolní skupinou pozorováno zvýšení perfúze na pøedloktí vyjádøené v procentech bazální hodnoty, a to jak pøi PORH, tak i pøi TH (608 ± 5 vs. 67 ± 76%, p < 0,05 a 79 ± 797 vs. 8 ± 490 %, p < 0,05) tyto rozdíly však ve 80. minutì již opìt nebyly patrné. Parametry MVR korelovaly zejména ve 0. minutì s nìkterými CAM, dále byl pozorován vztah mezi MVR a oxidaèním stresem. U pacientù s DM bylo v 60. minutì testu nalezeno nìkolik korelací mezi parametry MVR a inzulinémií. Tyto korelace nebyly zjištìny v kontrolní skupinì, pøestože hodnoty inzulinémie se mezi pacienty s DM a kontrolní skupinou statisticky signifikantnì nelišily. Závìr: V této studii jsme pozorovali rozdíly v mikrovaskulární reaktivitì v postprandiálním stavu u pacientù s diabetem. typu a kontrolní skupiny osob bez diabetu. V obou skupinách byla zjištìna celá øada korelací mezi MVR a biochemickými parametry funkce endotelu a oxidaèního stresu. Zjistili jsme možný podíl inzulínu na regulaci mikrovaskulární reaktivity u pacientù s diabetem. typu. Podpoøeno výzkumným programem Univerzity Karlovy v Praze. P5 CHRONOTROPNÍ EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHA- BILITACE U DIABETIKÙ S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEÈNÍ Svaèinová H., Nosavcovová E., Mrkvicová V., Frantisová M., Siegelová J., Dobšák P. Klinika tìlovýchovného lékaøství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brnì Cíl práce: Porucha autonomní regulace srdeèní frekvence a nízká zátìžová kapacita (ZK) u diabetikù s ICHS zvyšují riziko 8

20 P5. Tabulka: Chronotropní efekt Chronotropní efekt D N pøed po p pøed po p TP (ms ) 5, ±, 5,9 ±,0 0,0 5,5 ±,4 6, ±,6 0,0 LF (ms ) 4, ±,0 4,6 ±,0 0,0 4, ±, 5,0 ±,4 0,0 HF (ms ) 4,7 ±,4 5, ±, 0,0 4,9 ±,6 5,6 ±,8 0,0 LF/HF, ±, 0,9 ±,05 0,4 0,99 ± 0,95,0 ±, 0,9 SF klid 66 ± 0 6 ± 9 0,05 66 ± 0 64 ± 9 0,5 SF peak ± 8 8 ± 0 0,0 9 ± ± 5 0, závažných kardiálních komplikací. Cílem práce je hodnocení chronotropního efektu týdenního kombinovaného tréninku a jeho vlivu na ZK u pacientù s ICHS a diabetem ve srovnání s pacienty bez diabetu. Metody: Celkem 60 pacientù se stabilní ICHS absolvovalo týdenní kombinovaný trénink, z toho 5 bylo s DM. typu (soubor D vìk 64 ± 8 r.) a 5 bez diabetu (soubor N vìk 66 ± 8 r.). ZK byla urèena spiroergometrií (Wpeak/kg, VOpeak/ kg, METpeak), chronotropní efekt pomocí variability srdeèní frekvence (HRV) a zmìn v klidové a vrcholové SF pøed a po tréninku. Výsledky: Zátìžová kapacita Wpeak/kg, VOpeak/kg, METpeak se zvýšila jak v souboru D [z, ± 0, na, ± 0,5 w/kg, z 6, ±, na 8, ± 5,6 ml/kg,, z 4,6 ± 0,9 na 5, ±,6 (p < 0,05)], tak v souboru N [z, ± 0,4 na,4 ± 0,4 w/ kg, (p < 0,05); z 8,5 ± 4,6 na 9,9 ± 4,5 ml/kg, z 5, ±, na 5,7 ±,6 (p < 0,0)]. Chronotropní efekt je uveden tabulce. Závìr: týdenní trénink vedl u diabetikù s ICHS ke zlepšení zátìžové kapacity i chronotropního efektu. 997/98 celkem 9 diabetikù (09 mužù, 8 žen), v letech 000/0 75 diabetikù (0 mužù, 7 žen), a v letech 007/08 bylo vyšetøeno celkem 50 osob s DM. typu (6 mužù a 88 žen). V letech 97/98 kouøilo 4 mužù oproti 8 ženám (p < 0,00) v letech 00/0 a 07/08 bylo zastoupení kuøákù u obou pohlaví stejné. Bìhem let se poèet kouøích diabetikù nezvýšil (4 9 5) (n.s.), poèet kouøících diabetièek mírnì vzrostl (8 4 0) (p < 0,05). Závìr: Za posledních 0 let signifikantnì vzrostl v ÈR poèet kouøích diabetièek, jejich poèet se již vyrovná zastoupení mužù. Vìk kuøákù byl menší ve všech serveyích oproti nekuøákùm u mužù i žen. Kuøáci mají nižší BMI u obou pohlaví, kouøení však nemá vliv na obvod pasu. Nebyl zjištìn signifikantní rozdíl v kompenzaci hypertenze mezi kuøáky a nekuøáky ani mezi jednotlivými roky. Hodnoty krevního tlaku ale nedosahovaly cílových hodnot rezerva v léèbì? Kouøení dále nemìlo vliv na hladiny lipidového spektra, v letech 007/08 však došlo k signifikantnímu zlepšení hladin celkového a LDL-cholesterolu, v.s. pøi dostateèné farmakoterapii. Glykémie nebyla optimálnì kompenzována u kuøákù ani nekuøákù ve všech serveyích nezávisle na pohlaví. Projekt byl podpoøen grantem IGA MZ ÈR 900. P6. Tabulka P6 ROZDÍLNÁ INCIDENCE RIZIKOVÝCH FAKTORÙ KVO U DIABETIKÙ. TYPU V ZÁVISLOSTI NA KOUØENÍ STU- DIE POST-MONICA V LETECH 997/98 007/08 Galovcová M., Adámková V., Cífková R., Bruthans J., Petržílková Z., Lánská V. Pracovištì preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha P6. Tabulka Úvod: Dle SZÚ kouøí v Èeské republice 6, % populace. Kouøení samo o sobì zvyšuje riziko vzniku diabetu, zdvojnásobuje riziko onemocnìní ischemickou chorobou srdeèní (ICHS), a z 5 % se podílí na vzniku ischemické choroby dolních konèetin (ICHDK). Kuøáci si jsou vìdomi svého zlozvyku, pokud je ovšem kuøák diabetik, pak riziko onemocnìní ICHS vzrùstá, riziko amputace DK pøi syndromu diabetické nohy, na nìmž se podílí i ICHDK, vzrùstá 40, a kouøící diabetik má èasto horší kompenzaci samotného diabetu než nekuøák, vèetnì závažnìjších chronických komplikací. Kombinace P6. Tabulka kouøící diabetik tedy pøedstavuje velice riskantní kombinaci. Cíl: Porovnat výskyt rizikových faktorù ICHS u kouøících vs. nekouøících diabetikù. typu bìhem posledních 0 let v èeské populaci. Výsledky: V rámci studie post-monica jsme vyšetøili v letech 9

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou.

Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou. Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou. Editoři MUDr. Pavel Sekerka, MUDr. Peter Ivák, Cecílie Šídlová Název: Studentská vědecká konference 3. lékařské

Více

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Souhrnnévráce Doping v èíslech a komentáøích J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): 1-20 Klíèová slova: doping, zakázané látky, zdravotní rizika, prevalence,

Více

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme)

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Tloustnout znamená stárnout

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2005: Urgentní pøíjmy na vzestupu Vznik Oddìlení urgentního pøíjmu ve FN Olomouc Struktura pøíchozích volání na tísòovou

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 2/2001. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK IV.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 2/2001. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK IV. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 2/2001 ROČNÍK IV. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo................................................ 5 UM (Jana Šeblová) 2. Záchranná služba ve

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více