XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí"

Transkript

1 Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

2 NOVÁ INDIKACE Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH 1 2 problémy 1 řešení První lék k léčbě ED a LUTS-BPH v jedné tabletě 1,2,3 Prověřená účinnost Bezpečnost Minimální nežádoucí účinky Jistota, že pacienti mohou mít sex kdykoli přijde ta správná chvíle 2v1 Zkrácená informace o přípravku Cialis: Název přípravku: CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání. Léčivá látka: Tadalafi l 5 mg v tabletě Indikace: Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafi lu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS není indikován k užití u žen. Dávkování a způsob podání: Erektilní dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg tadalafi lu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně. U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně), může být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat. Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafi lu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafi lu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku. Podávání tadalafi lu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na tadalafi l nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu v uplynulých 90ti dnech nebo nestabilní angina pectoris, anginózní bolesti v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) běhemposledních 6ti měsíců, neléčené poruchy rytmu, hypotenze (<90/50 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda v uplynulých 6ti měsících, ztráta zraku na jednom oku z důvodu NAION. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pacienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafi lem by měl být vyšetřením vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav. Interakce: U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafi l vyvolat snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafi lem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu dávky antihypertenzívní terapie. U pacientů užívajících alfa1blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu. Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku CIALIS pacientům užívajícím ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol, erytromycin, klaritromycin a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s těmito léky a látkami byla pozorována zvýšená systémová expozice tadalafi lu. Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózygalaktózy by neměli tento přípravek užívat. Současné podání doxazosinu a tadalafi lu se nedoporučuje. Při použití tadalafi lu u pacientů léčených jakýmkoli alfa blokátorem je zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně. Pacienti by měli znát svoji reakci na přípravek CIALIS dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Těhotenství a kojení: CIALIS není indikován k použití u žen. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafi lem hlášený mírně zvýšený výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s výskytem nežádoucích účinků. Doba použitelnosti, skladování: 3 roky. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.uchovávejte při teplotě do 25 C. Balení: Blistr v papírové skládačce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V.,Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/02/237/ Datum revize textu: Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Lilly: https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois nebo se obraťte na zastoupení ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 12/394, Praha 8, tel , fax: Lék je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni CZCLS00238 Literatura: 1. SPC Cialis 5mg Donatucci CF, et al. Effi cacy and safety of tadalafi l once daily: considerations for the practical application of a daily dosing option. CMRO 2008; 24(12): Wrishko R et al. Safety, effi cacy and pharmacokinetic overview of low-dose daily administration of tadalafi l. J Sex Med 2009; 6:

3 Program sympatibula ČSSM 2013 Pátek 31. května 2013 Registrace: od 9.00 Andrologický blok 1: Městské divadlo Český Krumlov Moderuje Vladimír Kubíček 1. Pavel Pafko: Gender a chirurgie Firemní sympozium Pfizer: Stále na vrcholu Ondřej Trojan: Viagra 15 let historie V rámci sympozia proběhne křest knihy: Taťána Šrámková: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. Grada Přestávka: Ondřej Trojan, Libor Zámečník: Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce první zkušenosti 3. Igor Motíl, Martin Drábek, Taťána Šrámková: Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) první zkušenosti 4. Marek Broul: Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii 5. Libor Zámečník: Kurvatury penisu a jejich řešení Přestávka na oběd Výroční shromáždění valná hromada ČSSM v restauraci penzionu Barbakán Firemní sympozium Berlin-Chemie Menarini: Léčba předčasné ejakulace: prodloužená radost z intimních chvil Městské divadlo Český Krumlov Petr Weiss: Rychlejší prohrává Karel Kočí: Praktický průvodce předčasnou ejakulací Libor Zámečník: Dapoxetin z pohledu klinických studií Anglicky mluvený blok: Městské divadlo Český Krumlov Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Moderuje Petr Weiss 6. Martin Hrivňák: Erectile dysfunction from guidelines to practice 7. Zurab Marshania: Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with retarded psychosexual development: case study 8. Dejan Bratus: Sexual behaviour of Slovenian couples 9. Michal Lew-Starowicz: Problematic hypersexuality critical view on the sexual addiction Přestávka: Ferenc Fekete: Sexual medicine in Hungary the past and present; What is new in penile implants? 11. Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina: Worsening of male fertility myth, or reality? 12. Danica Caisová: Retarded ejaculation as a sign of paraphilia 13. Juraj Fillo: Erectile dysfunction and testosterone level in men after forty years with abdominal obesity Feminologický blok 1: Krčma U dwau Maryí Moderuje Vladimír Kubíček 14. Zlatko Pastor: Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost 15. Zlatko Pastor: Novinky v ženské sexuální anatomii 16. Stanislav Kratochvíl: Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska Přestávka: Dita Pichlerová: Ženská pohlavní mutilace kultura, náboženství, mýty a obavy 18. Laura Janáčková: Masturbace 19. Anna Marešová: Estetická erotika 20. Vanda Lukáčová: Ukradnutá ženskosť sexualita onkologicky chorých žien Večerní společenský program: od strana 3

4 Program sympatibula ČSSM 2013 Sobota 1. června 2013 Registrace: od 8.30 Andrologický blok 2: Městské divadlo Český Krumlov Moderují Adéla Kubičková, Taťána Šrámková 21. František Koukolík: Freud Kateřina Semrádová: Výživa a fyzická aktivita rodu Homo, dispozice ke vzniku cévního postižení 23. Štěpán Svačina: Výživa a fyzická aktivita současného člověka dispozice ke vzniku cévního postižení 24. Taťána Šrámková: Endoteliální-erektilní dysfunkce a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění 50 českých mužů s ED 25. Matúš Chocholatý: Venogenní erektilní dysfunkce Firemní sympozium Eli Lilly Jiří Heráček: Cialis 5 mg denně nyní i na LUTS! Varia: Krčma U dwau Maryí Moderuje Petr Weiss 26. Matúš Chocholatý: Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním 27. Alexandra Hrouzková: Sexualita uživatelů marihuany očima partnerek 28. Petr Weiss: Mýty v sexu II 29. Michal Chovanec: Sleepsex 30. Dana Nováková, Petr Vlček: Mikrokarcinomy štítné žlázy. Podíl endogenních a exogenních hormonů na etiologii nádorů štítné žlázy a dalších maligních onemocnění 31. Jana Žáková, Dana Nováková: Imunita pochvy, mikrobiální flóra, probiotické bakterie Přestávka na oběd Feminologický blok 2: Městské divadlo Český Krumlov Moderuje Petra Vrzáčková 32. Petra Vrzáčková: FECSM zkušenosti z prvního ročníku 33. Petra Vrzáčková: Využití erotických pomůcek při posilování pánevního dna 34. Adéla Kubičková: Posílení svalů pánevního dna cvičením pilates 35. David Tomášek: Plastickochirurgické, multidisciplinární řešení poporodních traumat 36. Renata Kavanová: Vliv kombinované hormonální antikoncepce (COC) na ženskou sexuální touhu 37. Petr Weiss: Partnerská a sexuální spokojenost českých žen a mužů středního věku Cvičení pilates: praktikum, zkušebna divadla 1. patro Moderuje Adéla Kubičková Přestávka: Firemní sympozium Promed Zlatko Pastor: Mluvíme s pacienty o sexu? Andrologický blok 3: Městské divadlo Český Krumlov Moderuje Vladimír Kubíček 38. Luboslav Stárka: Co nového víme o testosteronu 39. Hana Konečná: Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v asistované reprodukci 40. Karel Řežábek: Vliv nových pravidel úhrady IVF zdravotními pojišťovnami na snížení frekvence vícečetných gravidit u andrologické sterility 41. Tonko Mardešić: Vliv zákona na incidenci vícečetných těhotenství v ČR 42. Adéla Kubičková: S muži na kus řeči o prevenci poruch reprodukčního zdraví 43. Vladimír Kubíček: Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR Závěr, vyhlášení a odměnění nejlepších prezentací strana 4

5 ABSTRAKTA Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

6 Souhrny přednášek Gender a chirurgie Pavel Pafko 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol Přednáška vychází z dotazníkové akce. Té se účastní jak zaměstnanci chirurgických oddělení (lékaři i SZP), tak i chirurgičtí pacienti. Otázky byly koncipovány ve spolupráci chirurga a sexuologa. Týkají se genderové odlišnosti v odvaze a rozhodnosti personálu a některých typických vlastností chirurgů i možných sexuálních vztahů k pacientovi. Pacienti vyjadřují svůj pohled na zaměstnance chirurgických oddělení ve vztahu ke genderu. Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce první zkušenosti Ondřej Trojan, Libor Zámečník TH klinika, s. r. o., Praha Rázová vlna v léčbě erektilní dysfunkce je novou možností neinvazivní terapie, při které se obnovuje přirozený mechanismus možnosti erekce naplnění topořivých těles krví. V experimentu je prokázán vliv na neoangiogenezi v topořivém tělese, oproti konvenční terapii rázová vlna nevyžaduje jakákoli jiná farmaka, tato terapie nepůsobí žádné nežádoucí účinky nebo systematickou zátěž pro jiné orgány a zdravou tkáň. Ambulantně vedená léčba nevyžaduje použití sedativ či anestetik. Autoři prezentují první zkušenosti a výsledky léčby s použitím přístroje Medispec ED1000. strana 6

7 Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) první zkušenosti Igor Motíl (1), Martin Drábek (1), Taťána Šrámková (2) Uro-clinic s. r. o. Brno (1) Sexuologické oddělení FN Brno (2) Shock wave therapy (SWT), léčba rázovou vlnou, je nová neinvazivní terapie ED, která pracuje na principu nízké intenzity rázové vlny. Tato metoda se s úspěchem roky používá v ortopedii, urologii k extrakorporální litotrypsi a estetické medicíně. Využívá akustického pulzu, který se šíří formou kmitající vlny. Existují dva druhy přístrojů: první pracuje na principu fokální aplikace rázové vlny, druhý (Renova) používá lineární aplikaci rázové vlny spočívající v celoplošném působení nízkoenergetické rázové vlny (LSWT). Mechanismem působení na zlepšení erektilní funkce je indukce angiogeneze produkcí VEGF (vascular endothelial growth factor), který reguluje růst endotelu. Výsledkem je zlepšení hemodynamiky penisu. Aplikace je neinvazivní, bezbolestná, bez nutnosti sedace. Cílovou skupinou jsou proto nemocní s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce. V případě fokální aplikace rázové vlny je v % uváděno významné zlepšení erektilní funkce a dlouhodobý efekt. Na našem pracovišti využíváme unikátní metody lineární aplikace rázové vlny (LSWT), u které lze předpokládat ještě lepší výsledky. Do klinického sledování bylo v období únor duben 2013 zařazeno celkem 15 nemocných s vaskulární etiologií ED. Před zahájením léčby jsme provedli klinické, laboratorní (cholesterol celkový, jeho HDL a LDL frakce, triglyceridy, glykemie, testosteron), dotazníkové vyšetření (IIEF-5) a explorovali jsme čtyřstupňovou škálu EHS (Erectile Hardness Score). Léčba probíhala ambulantně ve 4 sezeních s týdenním odstupem. Efekt léčby byl sledován za měsíc po jejím skončení (IIEF-5, EHS), poté bude vyhodnocen za 3, 6 a 12 měsíců. Jako všechny nové léčebné modality i metoda LSWT vyžaduje ověření dalšími klinickými studiemi. Na základě našich dosavadních zkušeností však již nyní můžeme konstatovat, že metoda se jeví jako účinná a efektivní u pacientů s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce alespoň parciálně reagujících na léčbu PDE5-I, u kterých umožňuje snížení dávky nebo i úplné vysazení medikace. LSWT představuje další rozšíření terapeutických možností léčby erektilní dysfunkce, která trápí miliony mužů na celém světě. strana 7

8 Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii Marek Broul, Jan Schraml Centrum robotické chirurgie KZ, a. s., Ústí nad Labem Cíl: Vyhodnotit dotazníky IIEF-5 vyplněné pacienty CRCH KZ, a. s., v letech před biopsií prostaty, před roboticky asistovanou radikální prostatektomií (dvp) a po dvp v několika časových odstupech. Metoda: Dotazníkovou metodou (International Index of Erectile Function IIEF-5) jsme získali data od pacientů, kteří byli pro podezření na karcinom prostaty indikováni k biopsii prostaty. První vyplnění dotazníku IIEF jsme požadovali od pacientů v den indikace biopsie prostaty. Dále tito pacienti vyplňovali dotazník před biopsií prostaty a poté v den přijetí do nemocnice před dvp. Následně pacienty po dvp i nadále sledujeme a pacienti vyplňují dotazník po 3, 6, 9 a 12 měsících. Výsledky: Na našem oddělení jsme v letech 2008 až 2012 provedli celkem 2951 biopsií prostat; 894 z nich bylo pozitivních (30,29 %). Od (1. dvp na našem pracovišti) do jsme provedli celkem 779 roboticky asistovaných radikálních prostatektomií. Vzhledem k věkové různorodosti našeho souboru (nejmladší 43 let a nejstarší 85 let) a výskytu erektilní dysfunkce u starších mužů i v jinak zdravé populaci jsme v naší práci hodnotili pacienty mladší 65 let. Závěr: Na našem pracovišti se snažíme dlouhodobě sledovat kvalitu života po dvp. Jednou z hodnocených komplikací dvp je i erektilní dysfunkce. Vzhledem k většímu výskytu erektilní dysfunkce u starších mužů i v jinak zdravé populaci omezujeme sledování ED pouze na pacienty mladší 65 let. strana 8

9 Kurvatury penisu a jejich řešení Libor Zámečník Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, TH klinika, s. r. o., Praha Zakřivení penisu je stav, který může svému nositeli činit několik problémů. Obvykle je to stav, který (pokud je vrozený) muž zjistí v období raného dospívání a tehdy bývá hlavně problémem estetickým či psychickým, pokud chlapec svůj penis porovnává s penisy ostatních. To se samozřejmě stává i v pozdějších letech. S nástupem pohlavního života však bývá problém již závažnější, mnohdy dojde až k nemožnosti koitu pro anatomické poměry při ohybu penisu. Erektilní funkce však obvykle narušena nebývá. Zakřivení penisu může být vrozené mívá neznámou příčinu a prevalence bývá mezi 4 a 10 % (pokud není přítomna patologie uretry, např. hypospadie). Sama výrazná zakřivení penisu zjištěná již v dětství (zvláště spojená s hypospadií nebo jinou patologií vývoje uretry) jsou samostatnou kapitolou řešenou dětským urologem. Neexistuje žádná evidentní příčina vzniku vrozeného zakřivení penisu, jen jedna ze studií se zaměřila na analýzu ultrastruktury obalů topořivého tělesa s jejich změnami (1). Získané zakřivení penisu obvykle vzniká na podkladě plastické indurace penisu (tzv. Peyronieho choroby, ačkoli François Gigot de La Peyronie nebyl prvním, kdo toto onemocnění popsal). Epidemiologická data výskytu Peyronieho choroby jsou omezená, ale obvykle se udává prevalence mezi 0,4 9 %. Etiologie je neznámá, nejcitovanější hypotézou je však poškození obalů topořivých těles (tunica albuginea), a to i opakovanými mikrovaskulárními traumaty. Celý proces vzniku fibrózy začíná akutní zánětlivou reakcí, charakterizovanou zvýšenou proliferací fibroblasty, z nichž se některé mění na myofibroblasty s výrazným ukládáním kolagenu, perzistencí fibrinových a elastinových fragmentů. Pokračující zánětlivá reakce vede k remodelaci pojivové tkáně a vzniku fibrotických plaků, ty mohou způsobovat ohyb penisu (jakýmkoli směrem a pod různými úhly), někdy až znemožňující zavedení penisu do pochvy. Nejčastějšími komorbiditami a rizikovými faktory spojovanými s plastickou indurací penisu jsou: diabetes mellitus, hypertenze, abnormity lipidového spektra séra, ischemická choroba srdeční, poruchy erekce, kouření a užívání alkoholu. Dupuytrenova kontraktura je nálezem u 9 39 % pacientů s plastickou indurací penisu, ale jen 4 % pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou udávají také nějaký ohyb penisu. Mladší muži (běloši) mívají vyšší riziko vzniku plastické indurace penisu po radikální operaci strana 9

10 v malé pánvi (např. radikální prostatektomie). V přirozeném průběhu onemocnění dochází ke zhoršení u % pacientů a ke stabilizaci u % postižených. Spontánní vymizení je popisováno jen u 3 13 % pacientů, bolest zpravidla během prvních 12 měsíců nemoci ustupuje až u 90 % mužů. Diagnózu obvykle není těžké stanovit na podkladě fyzikálního vyšetření, zobrazení kurvatury (fotografie, vyšetření penisu v erekci, moderní metody samovyšetření). Měření velikosti plaku pomocí ultrazvuku nebývá přesné a není obvykle doporučováno, další metodou k vyšetření postižení je magnetická rezonance penisu. Před event. operačním výkonem je vhodné dopplerovské vyšetření cévních poměrů penisu. Léčbu lze rozdělit na neoperační (medikamentózní perorální, topická včetně injekcí, iontoforézy a rázové vlny) a operační (mnoho rozdílných metod s možností zkrácení či prodloužení obalů topořivých těles, s možností štěpu atd.). Autor ve sdělení uvede doporučovaný algoritmus pro diagnostiku a léčbu a také vlastní klinické zkušenosti s léčbou kurvatury penisu u 70 pacientů (léčba vrozených kurvatur penisu, sekundárních zakřivení při m. Peyronie). Darewicz B, Kudelski J, Szynaka B et al.: Ultrastructure of the tunica albuginea in congenital penile curvature. J Urol 2001 Nov; 166(5): Erectile dysfunction from guidelines to practice Martin Hrivňák Andrologická a urologická ambulancia Košice Sídlisko Ťahanovce Background: Erectile dysfunction is the persistent inability to attain and maintain an erection sufficient to permit satisfactory sexual performance. Aim: The etiology of ED is organic(73 %), or psychogenic (9 %) or combined(18 %). More then 63 % of men and women with sexual dysfunction do not consult a physician. Physician MUST ask patient about ED. Diagnosis takes min. Differential diagnosis between organic, psychogenic and hormonal ED is not complicated. PDE5-Is therapy is a first line treatment. PDE5-Is may by used on-demand or daily. Intracavernous injection is second-line therapy. Penile implant is third-line therapy. Conclusions: ED affects about 5 20 % of men. The most frequent causes of ED are organic. Diagnosis is not complicated. PDE5-Is therapy is effective. Inadequate prescription and poor patient education are the main causes of lack of response to PDE5-Is. strana 10

11 Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with retarded psychosexual development: case study Zurab Marshania The President of the Georgian Society for Sexual Medicine V. Iverieli Endocrinology, Metabology and Dietology Center ENMEDIC Department of Sexology According to the classical psychological view, lifelong delayed ejaculation is attributed to retarded psychosexual development and relationship difficulties. It is generally believed that lifelong retarded ejaculation is difficult to treat. Various treatments have been used to treat men with delayed ejaculation including a range of psychotherapeutic techniques as well as sex therapy of Kaplan s method. This case report describes that some patients are actually cured after treatment. Condition of success in the process of treatment of above mentioned patients is qualified treatment by sexologist as well as the being of friendly sexual partner for men with debutant form of lifelong delayed ejaculation attributed to retarded psychosexual development. Sexual behaviour of Slovenian couples Dejan Bratus University Clinical Center Maribor Sexual health is an important part of overall wellbeing and any disturbances that prevent a couple to engage in a normal sexual activity have great influences on couple s quality of life. However, normality in sexual behaviour is hard to define and the perception of one s sexuality is highly individual. A global internet survey was done in 14 countries worldwide to establish if there are any international differences in sexual behavior due to the various cultural backgrounds. Slovenia was one of the countries where this survey was conducted and the data obtained was used to establish the basic patterns in sexual behavior of Slovenian couples. The survey took about 10 minutes and it included men and women in the age group above 33 years individuals participated of whom 60 % were males and 40 % females. 43 % of them were in the age group between 34 and 45, 46 % between 46 and 60 and 11 % were older than 60 years. The survey included questions about basic sexual behavior and also about troubles that individuals encounter when seeking the information and help in dealing with sexual health, especially regarding the erectile dysfunction. strana 11

12 Slovenian couples proved to be very near the global average regarding the frequency of sexual activity with no preference in timing, spontaneity being the most important issue. A large proportion of Slovenians suspect that their partners are using excuses to avoid sexual activity and about the same proportion admit that they have indeed done so in the past. Slovenians don t like to discuss their sexual problems with their doctors and prefer to look for the information on the internet but some differences between the age groups exist in that matter. Luckily, they don t use the internet extensively for obtaining the oral treatment for erectile dysfunction though the percentage that has used such treatment is relatively low. The main reason for the internet preference is a feeling of shame while talking about their sexuality. The sexual behavior of Slovenian couples is well within the global average yet some differences exist in some aspects that are probably linked to the personal preferences rather than specific cultural or national characteristics. LITERATURE: 1. Shabsigh R, Perelman MA, Laumann EO, Lockhart DC: Drivers and barriers to seeking treatment for erectile dysfunction: a comparison of six countries. BJU Int 2004; 94(7): Global erectile dysfunction survey. Report for Slovenia. SKIM Healthcare April 2012, by permission from Eli Lilly farmacevtska družba, d. o. o., Slovenia Problematic hypersexuality critical view on the sexual addiction Michal Lew-Starowicz III Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland Lew-Starowicz Therapy Centre, Warsaw, Poland The author discuss contemporary conceptual perspectives of problematic hypersexuality (PH). Sexual addiction is the most widespread term used in mass-media, commonly also in the scientific literature. It is an oversimplification as addictive mechanism does not explain the various implications of lack of control over sexual behavior. PH is a vital health and social problem estimated between 3 and 6 % of the general population. The out of control sexual behavior is usually manifested by autoerotic activity, use of pornography, protracted promiscuity, telephone- and cybersex. There are different concepts of PH that rely on addiction model, sexual strana 12

13 compulsivity, impulsivity and desire disorders. Preference of particular concept has a strong impact on therapeutic approach. The extension of concepts and remaining controversies over PH resulted in proposals prepared for DSM-V. Recently, the majority of therapeutic settings are still based on addictive models. It is particularly important to understand the goal of the therapy correctly. Contrary to addiction treatment, it is not a full abstinence but rather establishing control over one s sexual behavior and developing satisfactory relationships. In order to accurately assess and treat PH, cognitive, behavioral and emotional indicators as well as personal distress should be considered. Sexual medicine in Hungary the past and present Ferenc Fekete Budapest, Hungary Short history of the treatment of the sexual problems in Hungary will be presented with many pictures. Main events and achievements during the last for years of the first independent sexual medicine society discussed. We believe that multidisciplinary approach, collaboration of the different fields are the key of the development in the future. The intensification of the education and the international collaboration are also very important in the field of sexual medicine. What is new in penile implants? Ferenc Fekete Budapest, Hungary History of the penile implant surgery and the present situation in Hungary will be presented. During the last few years significant technical developments of the penile implants improved the complication rates and satisfaction of the patients. The new developments in this field will be discussed. The spread of the radical prostate operations and increase of the age of the population increased the importance of this operations, but from the other hand the socio- strana 13

14 financial crisis and lack of information are against he development of this field in this region of Europe. Improvement of the collaboration between the professionals and delivery of the appropriate information to the patients are necessary for the development of the surgical treatment of ED. The speaker will present more than twenty years of personal experience with this operations. Zhoršování plodnosti mužů: mýtus, nebo realita? Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze Autoři ze Sexuologického ústavu předkládají soubor mužů vyšetřovaných pro neplodnost manželství v letech , který je v rozporu s tvrzením o sekulárních trendech plodnosti mužů. Toto tvrzení patří k postmoderním katastrofickým vizím, podobně jako takzvané globální oteplování. Na souhrnu přehledu spermiogramů Sexuologického ústavu ukazujeme, že žádné dramatické zhoršování spermiologických nálezů se nekoná. Pokud někteří autoři argumentují klesajícími požadavky na ještě normální spermiologické parametry, jak je definují manuály WHO, je třeba přihlédnout k metodě, kterou jsou tyto normy definovány. Minimální normativy jsou odvozeny od spermiogramů plodných mužů (tedy mužů, kterým se nedávno narodilo dítě) nebo od longitudinálních studií pravděpodobnosti otcovství v letech, které následovaly po jednom vyšetření spermiogramu. Naše aktuální zkušenosti ukazují, že mladí zdraví muži mají stejně tak dnes jako před lety většinou velmi dobré spermiogramy. Většina dnešních podprůměrných spermiologických parametrů u mužů z neplodných manželství je docela dobře vysvětlitelná jejich průměrným věkem, který je dnes o zhruba 10 roků vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety. strana 14

15 Retarder ejaculation as a sign of paraphilia Danica Caisová Ambulancia FAIRA Retarded (delayed) ejaculation is less frequent than premature ejaculation. It can be a permanent life-long condition or it can be acquired during one s life. The reasons for retarded ejaculation can be psychogenic, a result of congenital defects and anatomical factors, neurogenic, a result of infectious diseases of the endocrine system, or as a reaction to certain drugs or medications. Any combination of a psychic or somatic disease, surgery or effects of medication, which influences the central or peripheral ejaculation control can result in a retarded ejaculation, anejaculation or anorgasmia in men. Despite this fact, most men who suffer from retarded ejaculation do not have a somatic etiology. The statement that the reason lies in the man s psychic requires thorough examination of the psychosexual anamnesis. We present a case of a male patient with retarded ejaculation, which we believe might be a result of an unnoticed and non-treated paraphilia. Erectile dysfunction and testosterone level in men after forty years with abdominal obesity Juraj Fillo (1), Michaela Levčíková (2) Comenius University, Urology, Bratislava, Slovakia, (1) Comenius University, General Medicine, Bratislava. (2) The aim of study: appropriate treatment of patients with erectile dysfunction (ED). Introduction & objectives Male sex hormones play an important role in ED and variety of testosterone deficiency symptoms. The number of men with abdominal obesity (AO) is continuously growing. Testosterone deficiency syndrome (TDS) significantly decrease quality of life and his occurrence is 38,7 % of men over 45 yr. Obesity appears to be a driving factor since adipose cells secrete leptin, which results in a decrease in testosterone level. strana 15

16 Material and methods We examined from 2/2006 up to now 206 men from 42 years to 78 years. AO (waist circumference over 94cm) has 192 men and 14 men as control group without AO. Every patient had complete urological examination with hormonal evaluation. To assess subjective symptoms related TDS were utilized the Aging Males Symptoms Scale, to evaluate ED we used Sexual Health Questionnaire IIEF 5. Results From our group 206 patients we found some degree of ED in 73,3 % (151/206) pts. TST levels below 14 nmol/l had 134/206 pts. (65 %) and below 9 nmol/l 62/206 pts. (30 %). We found association with AO and TST levels -Table 1. Number of patients with low TST levels increases with increasing waist circumference. Low levels of TST were found in all ages groups. Table 1. Influence of AO on TST levels TST level 0 9 nmol/l Waist ircumference below 94cm Grade I cm Grade II cm Grade III cm 3 (8,3%) 11 (23,4 %) 14 (22,6 %) 20 (34,4 %) 16 (57,1 %) Grade IV 120+ Total 62 pts. (100 %) (25,0%) 18 (38,3 %) 26 (41,9 %) 19 (34,5 %) 8 (28,6 %) (66,7%) 18 (38,3 %) 22 (35,5 %) 16 (29,1 %) 4 (14,3 %) 68 Total 14 pts pts. Conclusion Patients over 40 years of age with AO and ED should also be examined for TDS and metabolic syndrome. In this group of patients we found TST levels below 14 nmol/l in 134/206 pts. (65 %) and below 9 nmol/l 62/206 pts. (30 %). It is important not treat only ED, with appropriate treatment we can improve the quality of life of the affected men. strana 16

17 Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost Zlatko Pastor GONA, s. r. o. Ve světovém písemnictví existují tři hlavní systémy, podle kterých dělíme ženské sexuální dysfunkce (FSD). Vzhledem k novým pohledům na jejich etiopatogenezi, terminologickým úpravám a výsledkům jednání různých odborných skupin se kategorizace FSD dynamicky mění a jednotlivé klasifikace nejsou mezi sebou zcela kompatibilní. V České republice je pro diagnostiku sexuálních poruch závazná desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 z roku 1992, která dělí poruchy do sedmi hlavních kategorií: nízká sexuální touha, sexuální averze, selhání genitální reakce, poruchy orgasmu, neorganický vaginismus, neorganická dyspareunie a nadměrná sexuální touha. V anglosaské oblasti se používá čtvrtá revize klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí Americké psychiatrické společnosti (DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) z roku 1994, která rozlišuje sníženou sexuální touhu, sexuální averzi, poruchy ženského vzrušení, poruchy ženského orgasmu, dyspareunii a vaginismus. Pro klinickou praxi je nejvhodnější a ve světě nejpoužívanější mezinárodní reklasifikace ICSM (3rd International Consultation on Sexual Medicine) publikovaná v roce Poprvé byla vytvořena mezinárodním konsenzem odborníků ICSM (International Consultation on Sexual Medicine) podporovaným AUAF (American Urological Association Foundation) v rámci AUA (American Urology Association), která rozděluje FSD na poruchy vrozené (primární) nebo získané (sekundární), selektivní (týkající se např. jednoho partnera, období nebo části cyklu ženské sexuální reakce) či generalizované (zahrnující všechny složky sexuálních reakcí), částečné (vyjádřené v určité míře) nebo úplné (projevující se v plném rozsahu) a podle příčiny na organické, psychogenní, smíšené a neznámé. První doporučení ICSM týkající se diagnostiky a terapie FSD bylo vydáno v roce 1998 na mezinárodním kongresu v Bostonu. Druhý diskusní panel ICSM na toto téma se konal v červnu 2003 v Paříži a poslední úpravy byly provedeny skupinou 186 expertů z 33 zemí v 25 pracovních skupinách a byly publikovány v roce V roce 2013 se chystá zveřejnění nového diagnostického a statistického manuálu (DSM-V-TR), který počítá se zavedením termínu SIAD (Sexual Interest Arousal Disorder) čili sloučením symptomů nízké sexuální touhy a poruchy vzrušení, což by korespondovalo s termínem frigidita (kombinovaná porucha touhy a vzrušení), který se používá i v českém písemnictví. Americká psychiatrická asociace uvažuje o vypuštění termínu sexuální averze a zařazení tohoto problému mezi úzkostné (nesexuální) poruchy. Upřesnění se očekává také u diagnóz vaginismu a dyspareunie, které se mají vymezit především podle frekvence výskytu. Cílem tohoto sdělení je porovnat různé klasifikační systémy FSD a zdůraznit jejich výhody či nedostatky zvláště ve vztahu ke klinické praxi. strana 17

18 Novinky v ženské sexuální anatomii Zlatko Pastor GONA, s. r. o. Adekvátní anatomické poměry a fyziologické funkce ženského genitálu jsou základními předpoklady ke spokojenému sexuálnímu životu. Výzkumy ženské sexuální anatomie a fyziologie byly po léta ovlivňovány sociálně-kulturními faktory, ke kterým se poslední dobou přidávají i komerční aspekty. Správné anatomické uspořádání, poloha a funkce pohlavních orgánů umožňují sexuální styk a reprodukci. Konfigurace ženského těla, pánve, celkový růst, proporcionální přestavba dělohy i vývoj genitálu končí zhruba v patnácti letech v době puberty. Psychosexuální dozrávání trvá o několik roků déle. Metody digitálních technologií, dynamické ultrasonografie (2D a 4D), magnetické izotopové rezonance (MRI) a další funkční vyšetřovací metody (elektromyografie, fyzikální a manometrické metody) vnesly do této oblasti nové poznatky. U některých dříve zcela samostatně a uniformně pojímaných anatomických jednotek (např. klitoris, vagina) nyní zdůrazňujeme, ze sexuologického hlediska, jejich integrální entitu v rámci topograficky blízkých orgánů (např. klitoridální komplex chápeme díky stejnému nebo podobnému cévnímu a nervovému zásobení v jeho topograficko- -anatomických a funkčních souvislostech jako konglomerát, který se skládá z distální části pochvy, klitorisu a uretry). Pro přesné definování sexuálních funkcí moderní sexuologické učebnice opouštějí tradiční anatomické modely v jejich stavebnicových schématech a nahrazují je koncepcí integrovaných systémů ve funkčně provázaném celku. Pohlavní orgány se již nepopisují tradiční deskriptivní metodou, jak bývá zvykem v učebnicích systematické anatomie, ale zdůrazňují se hlavně jejich anatomicko-funkční souvislosti. Kromě klitoridálního komplexu demonstruji sexuální význam distální vaginy čili oblasti, která rozhoduje o kvalitě somatického sexuálního prožitku. Rekapituluji význam klitorisu jako hlavního ženského pohlavního orgánu, který slouží ke generování, recepci a transformaci ženských sexuálních vzruchů. Stupeň sexuálního vzrušení a vaginální orgasmus jsou ovlivněny šíří uretrovaginálního prostoru, zvláště jeho distálního segmentu. Zmíněné struktury se uplatňují v rámci vaginokavernózního reflexu, který modifikuje sexuální uspokojení při koitu. Správné pochopení a interpretace principů ženské sexuální anatomie v jejích patofyziologických souvislostech vede k lepšímu porozumění mechanismů ženských sexuálních reakcí. strana 18

19 Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska Stanislav Kratochvíl Psychiatrická léčebna Kroměříž Vznik a udržování sexuálních dysfunkcí a účinek jejich terapie ovlivňují vedle faktorů organických faktory psychologické, zejména osobnostní, vztahové a situační. U osobnosti mají v oblasti sexuality význam zejména sexuální kapacita a sexuální scénář. Kapacitou rozumíme sílu pohlavního pudu a zdatnost a výkonnost sexuální funkce. To se odráží v požadavcích na častost, intenzitu a trvání sexuálních aktivit. Sexuální scénář chápeme jako preferované způsoby sexuální aktivity. Týkají se např. polarit něžnosti a ráznosti, unikání a dobývání, dlouhé či krátké předehry, dominance a submise, tendence k zaběhlým zvykům či vyhledávání novot. K sexuálním dysfunkcím může docházet, když se sexuální kapacita partnerů a jejich požadavky na scénář hodně liší. Je tomu například ve vztahu výkonného, realisticky zaměřeného muže se senzitivní romantickou ženou nebo ve vztahu nejistého zranitelného muže a energické vyžadující ženy. Láska je intenzivní cit, který zahrnuje duševní blízkost, důvěrnost a oddanost. Pro mnohé ženy je předpokladem spokojeného sexuálního soužití a jeho chybění nebo nedostatečné prožívání se může uplatňovat u sexuálních dysfunkcí. Na jedné straně mohou ženě chybět projevy lásky od partnera. Na druhé straně se setkáváme se vztahy, v nichž sama žena necítí lásku k manželovi. Může jít o manželství uzavřená ženou z různých důvodů bez lásky i bez chuti na sex nebo o manželství, v němž se původně prožívaná láska vytratila, a v souvislosti s tím poklesla i dříve přiměřená sexuální apetence a schopnost dosahovat orgasmus. Kazuistické ukázky ilustrují možnosti a meze psychoterapie. strana 19

20 Ženská pohlavní mutilace kultura, náboženství, mýty a obavy Dita Pichlerová OB klinika Praha Loni v prosinci jsem měla možnost účastnit se 15. kongresu ESSM v Amsterdamu a mimo jiné mne velice zaujala Master Lecture doktorky Jasmine Abdulcadir ze Švýcarska na téma Female genital mutilation. V přednášce byla probírána jednak technika ženské obřízky a jednotlivé druhy lišící se rozsahem zákroku, jednak rozšíření v jednotlivých zemích a kulturách a také vztah těchto rituálů ke kultuře a náboženství jednotlivých etnik. Jisté je, že ženská obřízka nemá pro ženy žádné zdravotní přínosy, naopak je spojena s mnoha komplikacemi a riziky (jinak je tomu u mužů, kdy mohou pozitiva převládat). Infibulace u žen je podstatně vážnější zákrok s celoživotními, především negativními důsledky. Druhá stránka pohledu je vztah k historii a tradici tohoto rituálu. My, Evropané, tento zákrok povětšinou odsuzujeme a považujeme za mrzačení žen, ovšem nahlíženo optikou afrických etnik je tento zákrok rodinou vyžadován a je například podmínkou možnosti budoucího úspěšného sňatku dívky a začlenění do společnosti obecně. S ženskou obřízkou je spjata i řada tradic a pověr a v neposlední řadě jde i o estetickou funkci, která je těmito kulturami vnímána zcela odlišně. Masturbace Laura Janáčková Institut partnerských vztahů Donedávna byla masturbace považována za mužskou záležitost. Přednáška se zabývá historickým pohledem na masturbaci a vývojem společenského přijetí ženské masturbace. Na základě studií Institutu partnerských vztahů seznamuje s motivací českých žen k masturbaci, nastiňuje nejčastější způsoby a zabývá se též fantaziemi, které provázejí masturbaci žen. V závěru jsou prezentovány některé rozdíly mezi ženskou a mužskou masturbací. strana 20

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Pořadatel: Česká

Více

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace 4 2013 11. ročník Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED 2 problémy 1 řešení Cialis 5 mg denně

Více

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015. 29. 30. května 2015. Hotel Růže Český Krumlov ABSTRAKTA

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015. 29. 30. května 2015. Hotel Růže Český Krumlov ABSTRAKTA Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015 29. 30. května 2015 Hotel Růže Český Krumlov ABSTRAKTA Souhrny přednášek Léčba erektilní dysfunkce u pacientů s ISCHS a DM v ambulantní praxi Věra

Více

K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi

K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi Mgr. Kateřina Hollá, Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., MUDr. Martin Hollý ÚVOD Vzhledem ke kritikám současných koncepcí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

Sildenafil v terapii erektilní dysfunkce

Sildenafil v terapii erektilní dysfunkce Aktuální farmakoterapie 71 Sildenafil v terapii erektilní dysfunkce MUDr. Ondřej Trojan TH Klinika, s. r. o., Praha Článek v úvodu popisuje historii objevu prvého PDE 5 inhibitoru určeného k léčbě erektilní

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím bakalářská práce

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra sociální práce Diplomová práce Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Nikola Bělohlavá

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ Ostrava 14.5. - 15. 5. 2014 Obsah Sekce I. - Epidemiologie infekčních nemocí...

Více

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009 XV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 18. 19. 9. 2009 SOUHRN PŘEDNÁŠEK Dětská psychiatrická léčebna XV. Opařanské dny 18. 19. 9. 2009 konferenci dětské a dorostové psychiatrie s mezinárodní účastí,

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

1/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA PACIENTA ZÁVISLÉHO NA TABÁKU

1/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA PACIENTA ZÁVISLÉHO NA TABÁKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 1/2008 TÉMA: PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA PACIENTA ZÁVISLÉHO NA TABÁKU C A S NEMOCNICE PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně

Více