HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO"

Transkript

1 Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích. Usnesení č. 161/2/2011-RM/5 zajišťování právních služeb pro město Kraslice Advokátní kanceláří JUDr. J. Wenigové a nabídku předloženou touto advokátní kanceláří a revokuje usnesení Rady města Kraslic č. 131/1/2011-RM/3 a rozhodla uzavřít s Advokátní kanceláří JUDr. J. Wenigové novou smlouvu na zajišťování právních služeb pro město Kraslice Advokátní kanceláří JUDr. Wenigové s účinností od a starostu stažením výpovědi AK JUDr. Wenigové na poskytování právních služeb městu Kraslice a podpisem nové smlouvy pro zajišťování právních služeb městu Kraslice AK JUDr. Wenigové za těchto dohodnutých podmínek: mění se paušální cena na 38 tis. Kč+DPH a předmět smlouvy se rozšiřuje o historický majetek. 1

2 Usnesení č. 162/2/2011-RM/5 a vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. Usnesení č. 163/2/2011-RM/5 a bere na vědomí návrh rozpočtu města Kraslic na rok 2011 a doporučuje Zastupitelstvu města Kraslic schválit rozpočet na rok 2011 v předloženém znění. Usnesení č. 164/2/2011-RM/5 návrh aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, B. Němcové 1685 na rok 2010 a aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, B. Němcové 1685 na rok Usnesení č. 165/2/2011-RM/5 návrh odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, B. Němcové 1685 na rok 2011 a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, B. Němcové 1685 na rok 2011 a 2

3 ředitelku této organizace, aby zajistila odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 166/2/2011-RM/5 odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, U Elektrárny 1777 na rok 2011 a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, U Elektrárny 1777 na rok 2011 a ředitelku této organizace, aby zajistila odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 167/2/2011-RM/5 odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091 na rok 2011 a odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091 na rok 2011 a ředitelku této organizace, aby zajistila odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 168/2/2011-RM/5 odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 na rok 2011 a 3

4 odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 na rok 2011 a ředitele této organizace, aby zajistil odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 169/2/2011-RM/5 návrh aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 na rok 2010 a aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 na rok Usnesení č. 170/2/2011-RM/5 odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 na rok 2011 a odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 na rok 2011 a ředitele této organizace, aby zajistil odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 171/2/2011-RM/5 odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67 na rok 2011 a 4

5 odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67 na rok 2011 a ředitele této organizace, aby zajistil odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 172/2/2011-RM/5 aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128 na rok 2011 a aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128 na rok 2011 a ředitelku této organizace, aby zajistila odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 173/2/2011-RM/5 návrh aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic, Pohraniční stráže 367 na rok 2010 a aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic, Pohraniční stráže 367 na rok 2010 a ředitele této organizace, aby zajistil odepisování dle schváleného plánu. 5

6 Usnesení č. 174/2/2011-RM/5 odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic, Pohraniční stráže 367 na rok 2011 a odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic, Pohraniční stráže 367 na rok 2011 a ředitele této organizace, aby zajistil odepisování dle schváleného plánu. Usnesení č. 175/2/2011-RM/5 návrh aktualizace odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Kraslice, Opletalova 1121 na rok 2010 a aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Kraslice, Opletalova 1121 na rok Usnesení č. 176/2/2011-RM/5 a bere na vědomí informace od příspěvkových organizací ohledně stavu investičních a rezervních fondů k a ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Kraslice projednat použití investičního fondu jednotlivě s radou města. 6

7 Usnesení č. 177/2/2011-RM/5 žádost pana XX, bytem Dochov, o pronájem pozemku parc.č.xx v k.ú. Kraslice o výměře 933 m 2 za účelem zahrady a se zveřejněním záměru pronájmu pozemku parc.č.xx v k.ú. Kraslice na úřední desce města Kraslic. Usnesení č. 178/2/2011-RM/5 žádost pana XX, bytem Kraslice, o odkoupení části pozemků parc.č.xx, XX, XX v k.ú. Kraslice o celkové výměře cca 330 m 2 za účelem zahrady a se zveřejněním záměru prodeje části pozemků parc.č.xx, XX a XX v k.ú. Kraslice na úřední desce města Kraslic. Usnesení č. 179/2/2011-RM/5 žádost pana XX, bytem Sokolov, o pronájem části pozemku parc.č.xx v k.ú. Počátky u Kraslic o výměře 50 m 2 za účelem zajištění přístupu k nemovitosti, zahrada a se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc.č. XX v k.ú. Počátky u Kraslic na úřední desce města Kraslic. Usnesení č. 180/2/2011-RM/5 7

8 žádost pana XX, bytem Kraslice, o pronájem části pozemků parc.č.xx a XXv k.ú. Stříbrná za účelem uložení kanalizace (v souladu s PD a stavebním povolením) a stávající stavby septiku a s pronájmem části pozemku parc.č.xx v k.ú. Stříbrná o výměře 100 m 2, za účelem kanalizace (v souladu s PD a stavebním povolením) a stávající stavby septiku panu XX, bytem Kraslice, XX za cenu XX,-Kč/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a ne s pronájmem části pozemku parc.č.xx v k.ú. Stříbrná a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování na základě tohoto usnesení nové nájemní smlouvy dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením nájemní smlouvy dle schválených podmínek. Usnesení č. 181/2/2011-RM/5 žádost pana XX o změnu v usnesení č.2102/9/10 ze dne na pronájem pozemků parc.č.xx a XX v k.ú. Valtéřov u Kraslic (převedení pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města), ve skutečnosti užívá jen část pozemku parc.č.xx v k.ú.valtéřov u Kraslic o výměře 300 m 2 a se změnou v usnesení č.2102/9/10 ze dne na pronájem jen části pozemku parc.č..xx v k.ú.valtéřov u Kraslic o výměře 300 m 2 za účelem zemědělského využití panu XX, bytem Kraslice, XX, za cenu XX,-Kč/rok, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování na základě tohoto usnesení nové nájemní smlouvy dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením nájemní smlouvy dle schválených podmínek. 8

9 Usnesení č. 182/2/2011-RM/5 návrh dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.24/04 ze dne mezi Městem Kraslice a Správou železniční dopravní cesty, státní org., ohledně úpravy nájemného na základě vyhlášení míry inflace a změnu termínu splatnosti a s uzavřením dodatku č.2 mezi Městem Kraslice a Správou železniční dopravní cesty, státní org., ohledně úpravy nájemného na základě vyhlášení míry inflace a změnu termínu splatnosti a starostu města uzavřením dodatku. Usnesení č. 183/2/2011-RM/5 žádost XX, bytem Kraslice, o odkoupení stav. pozemku parc.č.xx v k.ú. Kraslice o výměře 25 m 2 za účelem pozemek pod již stojící stavbou garáže a se zveřejněním záměru prodeje stav. pozemku parc.č.xx v k.ú. Kraslice na úřední desce města Kraslic. Usnesení č. 184/2/2011-RM/5 žádost Společenství vlastníků jednotek čp.1766 v Kraslicích, IČ: o pronájem části pozemku parc.č.130/21 v k.ú. Kraslice o výměře cca 50 m 2 za účelem zařízení staveniště a se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc.č.130/21 v k.ú. Kraslice na úřední desce města Kraslic. 9

10 Usnesení č. 185/2/2011-RM/5 žádost pana XX bytem Kraslice, o odkoupení pozemku parc.č.xx v k.ú. Tisová u Kraslic o výměře 525 m 2 za účelem výstavby RD a se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. XX v k.ú. Tisová u Kraslic na úřední desce města Kraslic. Usnesení č. 186/2/2011-RM/5 žádost pana XX, trvale bytem Kynšperk, o přidělení obytné místnosti v Kraslicích, B. Smetany 1700 a s přidělením obytné místnosti v Kraslicích, ul. B. Smetany 1700 panu XX, trvale bytem Kynšperk,, za cenu XX,- Kč/m2/měs., na dobu 1 měsíc a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování nájemní smlouvy na základě tohoto usnesení dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením nájemní smlouvy dle schválených podmínek. Usnesení č. 187/2/2011-RM/5 žádost pana XX, bytem Rotava, o přidělení obytné místnosti v Kraslicích, B. Smetany 1700 a 10

11 s přidělením obytné místnosti v Kraslicích, ul. B. Smetany 1700 panu XX, bytem Rotava, za cenu XX,- Kč/m2/měs., na dobu 3 měsíce a pravidelným prodlužováním nájemní smlouvy vždy o 3 měsíce při řádné úhradě nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování nájemní smlouvy na základě tohoto usnesení dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením nájemní smlouvy dle schválených podmínek. Usnesení č. 188/2/2011-RM/5 žádost paní XX, bytem Kraslice, o přidělení obytné místnosti v Kraslicích, B. Smetany 1700 a s přidělením obytné místnosti v Kraslicích, ul. B. Smetany 1700 paní XX, bytem Kraslice, za cenu XX,- Kč/m2/měs., na dobu 3 měsíce a pravidelným prodlužováním nájemní smlouvy vždy o 3 měsíce při řádné úhradě nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování nájemní smlouvy na základě tohoto usnesení dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením nájemní smlouvy dle schválených podmínek. Usnesení č. 189/2/2011-RM/5 žádost pana XX, bytem Kraslice, o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v Kraslicích, ul. Dukelská 1855 a 11

12 s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 8 v Kraslicích, panu XX, bytem Kraslice, Dukelská 1855 o 1 rok, za stávajících podmínek z nájemní smlouvy a ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zabezpečil u odboru rozvoje a správy majetku města vypracování dodatku k nájemní smlouvě na základě tohoto usnesení dle výše uvedených podmínek a starostu města uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle schválených podmínek. Usnesení č. 190/2/2011-RM/5 žádost pana XX, bytem Sokolov, nám. Budovatelů 1406 o finanční vypořádání (dle přílohy č.1) za zhodnocení nebytového prostoru v Kraslicích, Havlíčkova 1784 (bývalé kino provozovna kavárny) a vzájemném zaúčtování nedoplatku za služby (plyn, elektřina, voda) proti vybavení nebytového prostoru ( dle přílohy č.2) a s navrhovaným finančním vypořádáním pana XX, bytem Sokolov, nám. Budovatelů 1406 za zhodnocení nebytového prostoru v Kraslicích, Havlíčkova 1784 a doporučuje Zastupitelstvu města Kraslic projednat žádost o vzájemné zaúčtování nedoplatku za služby spojené s užíváním výše uvedeného nebytového prostou dle ročního vyúčtování záloh na služby proti zhodnocení nebytového prostoru bývalého kina v Kraslicích, Havlíčkova Usnesení č. 191/2/2011-RM/5 pojednala žádost pana XX, bytem Kraslice, o snížení ceny za pronájem nebytového prostoru v Kraslicích, Pohraniční stráže 68 (sklepní prostory) a 12

13 se snížením ceny za pronájem nebytového prostoru panu XX, bytem Kraslice, z současných XX,- Kč/měs. (9,36 m2x46,58kč/m2/měs.) na XX,-Kč/měs. Usnesení č. 192/2/2011-RM/5 návrh smlouvy mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a Městem Kraslice č. CZ.1.09/1.2.00/ o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci Stavební úpravy náměstí 28. října a s předloženým návrhem smlouvy a starostu města ing. Zdeňka Brantla k podpisu této smlouvy. Usnesení č. 193/2/2011-RM/5 a bere na vědomí výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok Usnesení č. 194/2/2011-RM/5 dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Kraslice a dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Kraslice s účinností od 1. března

14 Usnesení č. 195/2/2011-RM/5 návrh tajemníka MěÚ Kraslice na pověření pana Petra Müllera k zastupování vedoucího odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu Kraslice s účinností od a s pověřením pana Petra Müllera k zastupování vedoucího odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu Kraslice s účinností od do doby jmenování vedoucího výše uvedeného odboru, na základě opakovaných vyhlášení výběrových řízení, dle 7 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a dle 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů, nejdéle do a ukládá tajemníkovi MěÚ Kraslice pověřit pana Petra Müllera k zastupování vedoucího odboru ÚP, SÚ a PP za výše uvedených podmínek. Usnesení č. 196/2/2011-RM/5 návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kraslice a Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kraslice s účinností od 1. března 2011 s doplněním článku 4 o bod č. 5 ve znění o případných námitkách při uplatňování těchto pravidel rozhoduje. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 SCHVÁLENO Usnesení č. 197/2/2011-RM/5 návrhy celkem 12-ti smluv na pronájem stroje a jeho servisní a materiálové zajištění uzavřené mezi fi. Techniservis, s.r.o., Šumavská 6, Plzeň a Městem Kraslice a 14

15 smlouvy na pronájem stroje a jeho servisní a materiálové zajištění (dále jen smlouvy ) uzavřené mezi fi. Techniservis, s.r.o., Šumavská 6, Plzeň a Městem Kraslice a 1. starostu města k podpisu smluv 2. tajemníka MěÚ k odeslání podepsaných smluv poskytovateli (Techniservis, s.r.o. Plzeň) prostřednictvím odd. kanceláře tajemníka MěÚ. Usnesení č. 198/2/2011-RM/5 návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č.j.: S-5313/03/KFX uzavřené mezi Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha a Městem Kraslice a Dodatek č. 2 ke smlouvě č.j.: S-5313/03/KFX uzavřené mezi Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha a Městem Kraslice a 1. starostu města k podpisu uvedeného dodatku 2. tajemníka MěÚ k odeslání podepsaného dodatku poskytovateli (Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha), a to prostřednictvím odd. kanceláře tajemníka MěÚ. Usnesení č. 199/2/2011-RM/5 návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice uvedeného v přiloženém Návrhu na vyřazení majetku (protokol č. 2/2011/2) v celkové hodnotě ,26 Kč z účetní evidence Města, a na základě doporučení Hlavní inventarizační komise a 15

16 přímou likvidaci a vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice uvedeného v přiloženém Návrhu na vyřazení majetku (protokol č.2/2011/2) v celkové hodnotě ,26 Kč z účetní evidence Města a vyřazením přebytečného a neupotřebitelného majetku města Kraslice uvedeného v přiloženém Návrhu na vyřazení majetku (protokol č. 2/2011/2) v celkové hodnotě ,26 Kč z účetní evidence Města odbor EaF ve spolupráci s odborem RaSMM - termín : do a jednotlivé odpovědné Dílčí inventarizační komise zajištěním odborné přímé likvidace vyřazeného majetku Města uvedeného v přiloženém Návrhu na vyřazení majetku (protokol č. 2/2011/2) v celkové hodnotě ,26 Kč - termín: do Usnesení č. 200/2/2011-RM/5 vzala na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s předpokládaným termínem realizace stavby do a doporučení pověřené komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek, aby byla přidělena předmětná veřejná zakázka vítěznému uchazeči AQUATEST a.s., akciová společnost, Praha s nejvýhodnější cenovou nabídkou : ,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi města Kraslice jako zástupci veřejného zadavatele zakázky, aby informoval zúčastněné uchazeče o výsledcích hodnocení nabídek a s vítězným uchazečem AQUATEST a.s., akciová společnost, Praha uzavřel smlouvu o dílo. Usnesení č. 201/2/2011-RM/5 16

17 informaci o provozování cyklodopravy společností Autobusy Karlovy Vary a.s. a nabídku výhod pro subjekty poskytující finanční příspěvky na cyklodopravu ve výši ,- Kč a bere na vědomí předloženou nabídku a ne s poskytnutím finančního příspěvku na cyklodopravu společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s. Usnesení č. 202/2/2011-RM/5 žádost Občanského sdružení LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a s připojením města Kraslice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Usnesení č. 203/2/2011-RM/5 a vzala na vědomí Jednací řád Komise sociální a zdravotní Rady města Kraslic. Přítomni: 4 (MUDr. Vlček nepřítomen 18:00 18:10h) Usnesení č. 204/2/2011-RM/5 a vzala na vědomí zápis z jednání Komise investiční a pro rozvoj města ze dne HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 4 (p. F. Stůj nepřítomen 18:45-18:50 h) Usnesení č. 205/2/2011-RM/5 17

18 zápis z jednání Komise sociální a zdravotní č. 3/2011 a bere jej na vědomí a okruhy dotazů k rozvoji zdravotnictví KK, které budou diskutovány na schůzce pracovníků MěÚ Kraslice a členů Komise sociální a zdravotní s radním KÚ KK odpovědným za zdravotnictví MUDr. Larvou. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Usnesení č. 206/2/2011-RM/5 návrh odboru RaSMM na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06/2010-PPP, Ing. Helena Michálková na zpracování stavebně technického posouzení objektů a přilehlých ploch školských zařízení ZŠ a MŠ Havlíčkova, Kraslice a Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslice a s uzavřením Dodatku č. 2 v rozsahu uvedeném pod bodem II. Předmět smlouvy a starostu města k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06/2010-PPP, Ing. Helena Michálková. Usnesení č. 207/2/2011-RM/5 žádost města Klingenthal o spolupráci na projektu, jehož cílem bude rozšíření muzea v Klingenthalu a doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení města Kraslice k tomuto projektu. Usnesení č. 208/2/2011-RM/5 18

19 změnu v termínu plnění ve smlouvě o dílo ECZ 101/36 uzavřenou mezi Městem Kraslice a společností ENVIROS s.r.o. do 15. května 2011 a s posunutím termínu plnění do 15. května 2011 a starostu podepsáním dodatku. Usnesení č. 209/2/2011-RM/5 upozornění obvodního oddělení PČR Kraslice o osobách nabízejících sexuální služby směrem ke státní hranici se SRN a zadala Komisi sociální a zdravotní rady města se touto záležitostí zabývat. Zapsala: Vurmová A. Ing. Zdeněk Brantl starosta Otakar Mika místostarosta 19

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 21.5.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek Směrnice o zadávání veřejných zakázek platná pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 Město Trutnov - Zpracováno dne : 24.09.2007 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 OBSAH Kontrola usnesení 2007-199/5 Kontrola plnění usnesení Majetek města Nemovitosti

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 122. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.10.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Z á p i s. z 35. jednání Rady města konané 13. 5. 2009 v Plasích

Z á p i s. z 35. jednání Rady města konané 13. 5. 2009 v Plasích Z á p i s z 35. jednání Rady města konané 13. 5. 2009 v Plasích Přítomni: Mgr. Hurt - starosta Karel Mařík radní Ing. Václav Gross radní Mgr. Markéta Lorenzová radní Omluven: Václav Šiml místostarosta

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Z á p i s č. 74 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 4. 2016

Z á p i s č. 74 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 4. 2016 Z á p i s č. 74 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 4. 2016 Přítomni: členové rady města p. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, p. Jiří Vojta, p. Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 7.schůze rady města konané dne 18.května 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 07/11/152 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 6. schůze rady města

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ZE DNE 27. 6. 2011 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE 27. 6. 2011 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 27. 6. 2011 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více