UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Olga Halabalová Etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování Diplomová práce Vedoucí práce: ThLic. Milan Mičo Obor: Křesťanská výchova OLOMOUC 2003

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jsem přitom jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci dne 8. dubna 2003

3 Děkuji ThLic. Milanu Mičo za odborné vedení práce a mnoho cenných rad a podnětů.

4 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli." (Ž 127,3).

5 OBSAH Úvod Úvod do problému Význam dítěte v Bibli Manželství, rodina, plodnost Neplodnost v Bibli Souvislosti motivující vznik a rozvoj umělých technik rozmnožování Léčba neplodnosti Biologické vymezení problému Neplodnost a její příčiny Mužská neplodnost Ženská neplodnost Léčebné postupy Léčba nebo spíše nahrazení funkce? Asistovaná reprodukce Historie Techniky asistované reprodukce Rozdělení technik asistované reprodukce Nejčastěji používané techniky umělého oplodnění Nitroděložní oplodnění Mimotělní oplodnění IVF Techniky v praxi zatím nepoužívané Klonování Haploidizace Další techniky Aspekty umělých technik lidské reprodukce Právní problémy Právní statut embryí Problémy vzniklé netradičním příbuzenstvím Biologické problémy Obecná biologická rizika Rizika pro matku a plod

6 4.3 Komerční zneužití Problém dárcovství Eugenika Vztahy v rodině Pýcha člověka Psychologické problémy Katolická církev a její stanoviska Církevní dokumenty Gaudium et spes Humanae vitae Donum vitae Evangelium vitae Postoje některých morálních teologů Postoje jiných náboženství k umělé reprodukci Závěr Bibliografie I. Prameny II. Literatura III. Sborníky, časopisy, tisk IV. Internetové adresy V. Ostatní zdroje Seznamy Přílohy Základní pojmy Věcný rejstřík

7 Úvod V posledním století prošla řada oborů skutečně revolučním vývojem. Mezi ně se může zařadit i biologie. Tato věda o životě, živých organismech a v neposlední řadě také věda, která se zabývá lidským tělem, přinesla svým rozvojem také řadu nových aspektů etických a morálních. Vědecký výzkum nás neustále překvapuje dříve netušenými možnostmi, které se před námi otvírají. Zahrnují však v sobě (mimo jiné) také problematiku umělých technik lidského rozmnožování, kterou přinesla léčba neplodnosti. Metody asistované reprodukce lidí často překračují morální a etické meze. To nás staví před otázku, zda smíme dělat všechno, co dělat dokážeme. Hledat solidní a nezkreslené informace nebývá jednoduché. Zprávy bývají často zmanipulované, neúplné, někdy i docela nepravdivé. Často sledují jeden cíl vzbudit senzaci nebo zajistit reklamu, která přinese své komerční zhodnocení. Člověk se mnohdy ani pravdivé informace najít nesnaží. Teprve až je postaven před problém, přijme buď to, co mu media předkládají, nebo se pokusí najít objektivnější cestu. Tato práce zaměřená na etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování by měla pomoci s orientací v této problematice. Chtěla by nejen inspirovat k zamyšlení nad problémy, které asistovaná reprodukce přináší, ale také je setřídit, systematizovat a ukázat na příkladech ze života jejich negativní dopady. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První kapitola Úvod do problému se snaží přiblížit dítě, manželství, rodinu a plodnost s pohledu Starého a Nového zákona. Otevírá také problematiku vzniku umělých technik lidského rozmnožování. Druhá kapitola, Léčba neplodnosti, vymezuje neplodnost z hlediska biologického, popisuje její možné příčiny a případné léčebné postupy. Zamýšlí se nad tím, zda lze asistovanou reprodukci vůbec nazývat léčbou neplodnosti. -7-

8 Další kapitola, Asistovaná reprodukce, je věnována historii a technikám asistované reprodukce. Podrobněji jsou zde rozebrány techniky nitroděložního a mimotělního oplodnění a některé další metody. Čtvrtá kapitola Aspekty umělých technik lidské reprodukce popisuje (popř. na příkladech demonstruje) problémy, které vznikají v různých oblastech lidského života ve spojení s užitím umělé reprodukce. Pohledy na tuto problematiku jsou roztříděny do několika skupin, které se navzájem prolínají. Postoje katolické církve jsou prezentovány v páté kapitole Katolická církev a její stanoviska. Jsou zde shrnuty základní postoje církve a poté podrobně rozebrány dokumenty, které se touto problematikou zabývají. V šesté kapitole Postoje jiných náboženství k umělé reprodukci se k problému vyjadřují i někteří představitelé jiných vyznání. Poslední kapitola Závěr obsahuje shrnutí nejdůležitějších myšlenek. Práce obsahuje také několik obrázků, grafů a grafických příloh, které mají za úkol doplnit, doprovodit nebo přehledně vyjádřit důležité údaje obsažené v textu. -8-

9 1 Úvod do problému Na plodnosti je založen celý lidský rod. Není proto divu, že byla již od pradávna ceněna a byla v ní viděna příznivá budoucnost a požehnání. Naproti tomu neplodnost znamenala trest, příležitost pro pohrdání a neúctu. Je zajímavé podívat se na tento problém v pohledu Bible, Starého a Nového zákona. 1.1 Význam dítěte v Bibli Bůh stvořil muže a ženu a požehnal jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. (Gn 1,28) Stejně tak požehnal Noemovi a jeho synům.(gn 9,1). Celý Starý zákon je naplněn požehnáním, které se vztahuje k potomkům. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. (Ž 127,3). Potomek je brán jako dědic, jako pokračovatel díla, jako budoucnost, nositel jména. Zdravé a hojné potomstvo svědčilo o Boží přízni (srov. Gn 13,15-16; 15,5; 15,18; 35,12; Dt 4,37; 10,15; 11,9; 28,46...). Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země. (Gn 26,4) Nevěstě udílela rodina na cestu životem pravděpodobně požehnání plodnosti: 1 Rebece požehnali slovy:» Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí! «" (Gn 24,60). Také kniha Rút obsahuje prosby o požehnání pro nevěstu: Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský (srov. Rt 4,11-12). Stejně jako požehnání, vztahoval se na potomstvo i trest a prokletí: Jejich krev se obrátí na hlavu Jóabovu a na hlavu jeho potomstva navěky. Davidovi a jeho potomstvu, jeho domu i trůnu ať vzejde od Hospodina pokoj až navěky." (1 Král 2,33). 1 Srov. RENDTORFF, R., Das Alte Testament - Eine Einführung, s

10 V Novém zákoně se už s významem a zdůrazňování potomstva nesetkáme, dá se však předpokládat, že postoje této doby se od doby předchozí mnoho nelišily (srov. Mt 19,13; Mt 27,25;...). Ježíš však rád používal přirovnání k dětem, aby zdůraznil nevinnost, čistotu a důvěru: Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nestanete-li se takovými, jako děti, jistě nevejdete do království Nebes. (Mt 18,3). Nový zákon chápe dítě jako někoho, koho je třeba chránit, koho je třeba se zastávat (srov. Mk 10,13-6). V jeho nevinnosti dává příklad k dosažení nebeského království (srov. Mt 18,4; Mt 19,14). Často se také slovo děti vyskytuje při oslovení milovaných (srov. Jan 21,5; Gal 4,19). Ježíš sám řekl o dětech: Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mne poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký." (Lk 9,48) (viz také Mk 9,36-37, Mt 18,5-6). 1.2 Manželství, rodina, plodnost Důležitost manželství byla vnímána již ve starověku. Často byl tento svazek mezi lidmi stavěn pod nadpřirozenou ochranu a také chráněn právními předpisy již v předkřesťanských dobách. V Izraeli bylo manželství původně polygamního typu. Teprve po osídlení zaslíbené země se postupně mění na monogamní (srov. Mal 2,16). Proroci ukazovali manželství jako vztah Boha a vyvoleného národa (srov. Iz 62,5). Ježíš o manželství příliš nemluvil, ale dá se předpokládat, že jeho hodnotu chápe tak, jak byla pojata v jeho kultuře. Svým vystupováním ji stvrzuje a podporuje, popř. odpovídá na dotazy. Odmítá rozvod a stvrzuje monogamii, přitom se odvolává na slova Stvořitele (srov. Mt 5,32; 19,3-9). Stejným směrem pokračovali i apoštolé a církev. Církev se také zasloužila o to, aby manželství bylo pojato radikálním způsobem jako záležitost práva. 2 2 Dějinného vrcholu dosáhla právní úprava manželství až v církevním kanonickém právu. Srov. TRETERA, J. R., Konfesní právo a církevní právo, s

11 Dnešní chápání manželství je shrnuto v GS čl. 48. Manželství z pohledu křesťana je svátost odrážející vztah Ježíše Krista a církve. Proto je také formou následování Krista (srov. Ef 5,25). Základními vlastnosti manželského svazku je jednota a nerozlučnost. Manželství, v řádu společenského života, lze definovat jako právní společenství muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Musí vzniknout (zaniknout) pouze způsobem stanoveným zákonem. Manželství však nelze chápat pouze jako právnický pojem, ale je v něm třeba vidět především vztah dvou lidí, kteří se vzájemně sobě dávají a sebe přijímají. Křesťanství povýšilo manželství na svátost a vidí v něm důležitou základnu pro šťastný život člověka i lidské a křesťanské společnosti, základ pro vznik dobré rodiny. 3 Za vrchol a korunu manželství považuje manželskou lásku, která je zaměřena k plození a výchově dětí. Sám Bůh je původce manželstvím, protože dal vytrysknout této lásce z božského zdroje jako vzoru jednoty mezi sebou a církví. 4 Jedině jednota manželství podtrhuje jeho důstojnost a posiluje vzájemnou lásku mezi manžely. Nejvzácnější dar pro manželství jsou děti. Teprve až ty přijdou, vzniká v pravém slova smyslu rodina. Sám Bůh, který řekl: Není dobré, aby člověk byl sám (Gn 2,18) a který na začátku učinil lidi jako muže a ženu" (Mt 19,4), chtěl jim dopřát nějakou zvláštní účast na svém díle stvoření, a proto muži a ženě požehnal slovy: Ploďte a množte se (Gn 1,28). Proto správné pěstování manželské lásky a celý způsob rodinného života, jenž z něho vzniká ostatní cíle manželství se tím nechtějí snižovat vyúsťuje v pevné odhodlání manželů spolupracovat s láskou Stvořitele a Vykupitele, který skrze ně stále rozšiřuje a obohacuje svou rodinu. 5 Jednotná a stabilní rodina má zásadní význam pro výchovu dětí i pro jejich duševní vývoj. Vždyť rodina je první a nejdůležitější sociální skupi- 3 Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes, Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes, Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

12 nou, se kterou se dítě setkává. Pokud ta chybí nebo je nějakým způsobem narušena, dítě se nemůže zdravě vyvíjet, chybějí mu podněty a emocionální vazby, což má za následek vznik duševních poškození. Příkladem mohou být děti, které vyrůstají v ústavech či rozvrácených rodinách. 6 Katolická církev varuje před jevy, které mají za následek nedůstojnost jednoty manželství (mnohoženství, volná láska, rozvodovost, sobectví,...) a tím i nestabilitu rodiny. Podtrhuje důležitost příkladu, který rodiče dávají dětem, a nabádá ke svědomitému plnění mateřství a otcovství. Také vyzývá celou společnost, která má odpovědnost při upevňování a podporování manželství a rodiny: Proto všichni, kdo mají vliv na společnost a na společenské skupiny, musí účinně přispívat k povznesení manželství a rodiny. Uznat jejich pravou povahu, hájit ji a podporovat, chránit veřejnou mravnost a příznivě ovlivňovat hmotnou úroveň rodin, to má státní moc považovat za svou svatou povinnost. Rodičům je třeba zajistit právo mít děti a vychovávat je v kruhu rodiny. Prozíravým zákonodárstvím a různými opatřeními je třeba chránit a vhodnou výpomocí podporovat také ty, kteří postrádají štěstí mít vlastní rodinu Neplodnost v Bibli Dítě je požehnáním od Boha, je darem. Ale co když nepřichází? Ve Starém zákoně se setkáváme s neplodností, která přináší velké utrpení a smutek, skoro až pocit hanby. Tak je tomu například v případě Sáraj (srov. Gn 11,30), Rebeky (srov. Gn 25,21), Ráchel (srov. Gn 29,31), matky Samsonovy (srov. Sd 13,2) a matky Samuelovy (srov. 1Sam 1,5). Sáraj, stejně jako Ráchel, zapomíná na Boha a snaží se svou neplodnost řešit sama. Sáraj dává Abramovi svoji otrokyni Hágar (srov. Gn 16,2-16), Ráchel naléhá na Jákoba, aby ji dal syna skrze služku Bilhu (srov. Gn 30,1-7). Dalo by se to nazvat prvním náhradním mateřstvím. Bůh však chce od člověka důvěru, oddanost a pokoru, nikoli snahu všechno a za každou cenu řešit sám. Jako kdyby si všechny ty neplodné ženy sám 6 Srov. FÛRST, Maria. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.ISBN s VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

13 připravoval, aby se staly matkami vyvolených. 8 A tento úkol jim svěřil v době, kdy nikdo z lidí nepředpokládal, že se může stát takový zázrak. Bůh však dává i v takových případech naději, pokud se mu člověk naprosto svěří: Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu bylo asi sto let - i na to, že Sára již nemůže mít dítě. (Řím 4,19). Ani v Novém zákoně tomu není jinak. Evangelium podle Lukáše dokonce začíná zázračným zrozením Jana Křtitele. Také jeho matka byla považována za neplodnou (srov. Lk 1,7). I když byl Zachariáš a Alžběta již pokročilého věku (srov. Lk 1,18), pro Boha to nebyla žádná překážka (srov. Lk 1,13). Podle KKC 9 evangelium ukazuje, že tělesná neplodnost není absolutním zlem; zachycuje nové chápání lidské sexuality, ze kterého vychází nauka církve: i manželství, které je neplodné, je platné a má smysl. Nebylo totiž ustanoveno jen kvůli plození, ale také kvůli vzájemné lásce mezi manželi. I neplodné manželství je nerozlučitelné a zachovává si svou hodnotu. 10 V Novém zákoně je kladen důraz také na jiné hodnoty než je mateřství a plodnost podporuje např. panictví. Nevnímá manželství jako jediný hodnotný způsob života. Pavel dokonce hodnotí panictví výše, podle něho je to lepší stav, než manželství: Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. (1 Kor 7,8-9). Pavel tvrdí, že ženatý a vdaná má starosti, že se stará o světské věci, kdežto člověk svobodný se stará o věci Páně, aby se líbil Bohu a aby byl svatý tělem i duchem (srov. 1 Kor ). Sám Ježíš dal příklad svým životem ukázal, že i toto je cesta do Božího království. 8 Srov. Starozákonní překladatelská komise, Výklady ke Starému zákonu, s Srov. KKC čl Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

14 1.4 Souvislosti motivující vznik a rozvoj umělých technik rozmnožování Manželé, kteří jsou neplodní, většinou trpí a jejich utrpení je velké: Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? - prosí Abrahám Boha - Jsem stále bezdětný. (Gn 15,2). Dej mi syny! Nedáš-li, umřu." křičí Ráchel na manžela Jákoba (Gn 30,1). Tito manželé jsou často ochotni použít jakékoliv prostředky k získání dítěte. Za neplodnost ve většině případů mohou zdravotní problémy (viz podkapitolu 2.1, s.16), které mohou mít různé příčiny. Dnes se může například jednat o vlivy životního prostředí nebo o působení současných životních trendů jako je například odkládané rodičovství. Tzv. odkládané rodičovství je v dnešní době velice častým jevem, který se do jisté míry objevuje jako důsledek špatné sociální situace nebo touhy ženy po kariéře a sebeuplatnění, protože žena-matka je v pracovním procesu nežádoucí. Proto přibývá těch, kteří příchod dítěte oddalují s nadějí, že po čase budou podmínky příznivější není přece nic jednoduššího než vzít si spolehlivou antikoncepci, kterou nám gynekologové a hlavně farmaceutické firmy představují ve svých reklamách. Neplodnost se však zhoršuje i věkem a proto, až tyto ženy konečně zatouží po mateřství, může být pozdě nebo téměř pozdě. Pak nastupují odborníci a metody asistované reprodukce, protože příroda řekla své ne. Přitom paradoxně platí, že čím více problémů s otěhotněním, tím větší je touha po dítěti. Této touhy lze snadno zneužít. A o zrození člověka najednou rozhodují lékaři, kteří, ať už motivováni kariérou, zaníceností pro vědu či komerčními hodnotami, často zapomínají na to, že jde o budoucího člověka a ne o procentuální úspěšnost té které metody, jež byla použita. Vznik nového života pak začíná být jen otázkou techniky a málo se myslí na problémy s tím vzniklé. Často se přitom manipuluje veřejným míněním a lidem se podsouvají řešení, která jsou zdůvodněna otázkou volby menšího zla např. v případě redukce vícečetného těhotenství nebo výběru kvality. Výzkumy v této oblasti jsou hodnoceny předčasně; vždyť od narození -14-

15 prvního dítěte ze zkumavky uplynulo teprve 25 let a techniky umělé reprodukce jsou běžně používány jen několik roků. A to zdaleka nestačí k tomu, aby bylo možno dělat objektivní závěry. Na neštěstí bezdětných manželů se kromě toho dá nejen dobře vydělat, ale také se zde otevírá možnost pro některé vědce, kteří pod záminkou léčby nebo s nadbytečnými embryi mohou nerušeně dělat pokusy, na kterých pak staví svoji kariéru. Dnešní doba také klade důraz na materiální hodnoty a vlastnictví. Mnohdy je pak i dítě posuzováno jako něco, na co mají manželé nárok, co se dá vlastnit. Zapomíná se tak na podstatnou věc: na to, že život člověka je dar a nelze ho vynucovat. Manželství samo nedává manželům právo mít dítě, protože to by bylo vrozporu s jeho důstojností a přirozeností Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Donum vitae, B

16 2 Léčba neplodnosti Pro jakoukoliv léčbu je nutná dobrá diagnostika a ta samozřejmě závisí na kvalitním vyšetření. Čím kvalitnější toto vyšetření je, tím větší šance je na úspěch - tedy na vyléčení. V současné době je technika tohoto oboru na velice vysoké úrovni. Ambulantní gynekologické pracoviště může obvykle zajistit většinu základních vyšetření jako je např. rodinná, osobní a gynekologická anamnéza, křivka bazálních teplot, mikroabrase endometria, mikrobiální obraz poševní, onkologická cytologie, kolposkopie, případně rentgenové vyšetření. Specializovaná pracoviště mohou tato vyšetření doplnit ještě o laboratorní hormonální vyšetření, ultrazvuk, vyšetření spermiogramu, případně mohou provést komplexní diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii. 12 Po stanovení diagnózy je neplodnému páru navržen optimální léčebný postup. Mnohdy se však stává, že se příčinu nepodaří najít. 2.1 Biologické vymezení problému Početí závisí na tom, zda v organismu muže či ženy mohou vzniknout zdravé pohlavní buňky, a zda pak dojde k pohlavnímu styku, který umožní spermiím dostat se do vejcovodu. Spermie musí být schopna oplodnit vajíčko, když se s ním setká, a oplodněné vajíčko musí být schopno implantace v děloze. Vyvíjející se embryo musí být zdravé a jeho hormonální prostředí musí umožňovat jeho další vývoj až do úspěšného ukončení porodem. K infertilitě (neplodnosti) může dojít v důsledku narušení kteréhokoliv z uvedených bodů. 13 Lékaři obvykle definují neplodnost jako neschopnost otěhotnět po nejméně jednom roce pravidelného pohlavního styku. Výskyt neplodnosti roste s věkem - čím je pár starší, tím má menší šanci na zplození dítěte a tím častější a složitější jsou problémy s tím spojené. Neplodností trpí asi jeden pár z deseti. 14 Jiné prameny uvádějí, že neplodností trpí každý šestý 12 Srov. VENTRUBA, P., Informační příručka programu asistované reprodukce. 13 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry

17 pár. 15 Někteří odborníci považují situaci za kritickou. Jisté je, že párů, které mají potíže s oplodněním, neustále přibývá. Dříve byla neplodnost připisována především ženám. Statistiky Centra asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice v Praze však uvádějí, že minimálně v polovině případů je problém na straně muže. To se projevuje i na vzrůstajícím počtu umělých oplodnění provedených kvůli mužské sterilitě (srovnej tab. 1). Období Počet případů % % % Tab. 1: Počet případů provedeného umělého oplodnění kvůli mužské sterilitě Neplodnost a její příčiny Lékařská vyšetření mohou ve většině případů určit pravděpodobnou příčinu neplodnosti. Za neplodnost páru bývá asi ve 40% případů zodpovědná žena a v dalších 40% muž (viz obr. 1). 17 Testy pro určení příčiny zahrnují u žen zjištění ovulace, kvality vejcovodů a hormonální hladiny, u mužů pak tvorbu spermií (počet, pohyblivost a tvar). Určení příčin neplodnosti 40,00% 20,00% 40,00% příčina neznámá muž žena Obr. 1: Určení příčin neplodnosti. 15 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje. Lidové noviny, Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry

18 2.2.1 Mužská neplodnost Mužská neplodnost může být zapříčiněna nízkým počtem spermií. Běžně muž produkuje nejméně 20 miliónů spermií na mililitr spermatu. Nižší počet je hodnocen jako snížená plodnost. Za kritickou hranici se považuje 5 miliónů. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v roce 1990 měli muži 20 milionů spermií, přitom o deset let dříve to bylo 40 miliónů. 18 Malá pohyblivost spermií či krátká doba jejich života neumožní dosažení vajíčka ve vejcovodu přes děložní hrdlo. Také špatný tvar může mít příčinu neplodnosti, protože takové spermie nemohou proniknout vnější vrstvou vajíčka. Může chybět i vlastní produkce spermií (s příčinou ve varlatech) nebo může nastat obstrukce v genitálním traktu způsobující nepřítomnost spermií v ejakulátu. Další z příčin může souviset s problémy s pohlavním stykem. Může jít o potíže s ejakulací nebo impotenci. 19, 20 Na mužskou neplodnost má vliv špatné životní prostředí, nesprávné oblékání, stres, kouření, drogy, léky, působení elektromagnetického pole a mnoho dalších vlivů. Někteří lékaři dokonce tvrdí, že příčina souvisí přímo s umělým oplodněním, protože se rodí děti i těm mužům, kteří by jinak zůstali bez potomků, a narušená schopnost reprodukce se tak dále rozšiřuje. Podle doktora Karla Kočího je často podceňovaným nebezpečím také pozdní odhalení různých poškození pohlavních orgánů (nesestouplé varle, přetočení varlete, úraz šourku). Nebezpečí také způsobují infekce (záněty varlete, nadvarlete, prostaty,...), které mohou vést k poškození semenných cest. Ani kouření není zanedbatelné. Kočí tvrdí, že více než 20 cigaret denně má negativní vliv na počet a pohyblivost spermií. Kouření marihuany přispívá ke vzniku tvarových anomálií. Alkohol nepříznivě ovlivňuje hladinu testosteronu (mužský pohlavní hormon), objem a hustotu semene Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje, Lidové noviny Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry. 20 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje. Lidové noviny

19 2.2.2 Ženská neplodnost Nejčastější příčinou ženské neplodnosti je absence ovulace vlivem hormonálních poruch, stresu nebo onemocnění vaječníků. V důsledku toho nemohou ve vaječníku dozrávat folikuly nebo nedojde k uvolnění vajíčka (ovulaci). Setkání vajíčka se spermií může také bránit poškození nebo uzávěr vejcovodů, nejčastěji v důsledku zánětlivých onemocnění v pánevní dutině. Také může být přítomen pouze jeden vejcovod, nebo mohou vejcovody zcela chybět. Vážnou příčinou může být i endometrióza, při které tkáně dělohy pronikají do okolních tkání pohlavního ústrojí a poškozují je. Neplodnost způsobuje i příliš hustý hlen děložního hrdla, který tvoří překážku a nepřátelské prostředí pro spermie. 2.3 Léčebné postupy Jestliže se nepodaří najít pravou příčinu neplodnosti, lékař navrhne celkové zlepšení zdravotního stavu (vhodná strava, kondice, omezení alkoholu, cigaret a vyhýbání se stresovým situacím). Někdy pomůže vhodné načasování pohlavního styku. Také psychická stránka mnohdy hraje významnou roli. Léčba případů, které mají jasnou příčinu, má také omezené možnosti. V některých případech pomůže chirurgický výkon, který zprůchodní semenné cesty. Je-li narušena u mužů hormonální rovnováha, lze ji léčit léky jako clomifen nebo gonadotropní hormony. Také u ženské neplodnosti lze použít léky např. při selhání ovulace lze stimulovat vaječníky pomocí clomifenu spolu s gonadotropními hormony. Někdy lze také provést nápravu vejcovodů chirurgickým výkonem. Léčit lze i některé abnormality dělohy, např. myomy Léčba nebo spíše nahrazení funkce? Řada odborné literatury uvádí jako léčbu neplodnosti také asistovanou reprodukci. Tento termín však není přesný, protože se tak neplodnost 22 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s

20 neléčí, ale spíše se nahrazuje normální funkce. Hlavní výsledek není totiž vyléčení, ale získání dítěte pro neplodný pár a to jakýmikoliv prostředky. Bude-li pak pár chtít další dítě, musí projít opět stejným procesem léčby. Mnohdy se nehledí ani na to, jde-li např. o inseminaci homologní nebo heterologní. -20-

21 3 Asistovaná reprodukce V širším slova smyslu je asistovaná reprodukce souhrnem všech opatření, která se používají pro zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. V užším smyslu je to označení lékařské disciplíny, pomocí které se spermie, vajíčka, popřípadě embrya v laboratorních podmínkách připravují tak, aby snadněji došlo k početí a k donošení těhotenství. Všechny tyto reprodukční technologie mají společný rys a tím je oddělení reprodukce od pohlavního aktu Historie Ve 2. století po Kristu prý existovaly diskuse na téma umělého oplodnění, které vedli mezi sebou židovští rabíni. Ve 14. století Arabové údajně oplodňovali klisny svých protivníků pomocí bavlněných provazů nasáklých semenem, aby měli převahu v boji. Ve středověku se prý vyskytly i pokusy o umělou inseminaci u lidí. Následovaly myšlenky umělého člověka - zejména v pozdně středověkém alchymismu. 24 Lékař Jan Swammerdam z Leydenu vyzkoušel umělé oplodnění u rybích jiker. O totéž, ale u hmyzu a obojživelníků, se pokusil opat Lazzaro Spallanzani. V roce 1780 provedl úspěšnou inseminaci feny. U člověka bylo umělé oplodnění úspěšně uplatněno až v 19. století. A uskutečňuje se něco více než 50 let. V roce 1944 bylo provedeno první mimotělní spojení lidských pohlavních buněk. Daniele Petrucci z Bologne roku 1961 udržel v inkubátoru 59 dní při životě embryo, které bylo zplozené v umělém živném prostředí. 25 V roce 1969 provedli první umělé oplodnění v petriho misce britští lékaři Steptoe a Edwards. Avšak pokus umístit embrya do dělohy se jim podařil až v roce 1978, kdy se narodilo dítě ze zkumavky Louisa Brownová. Od té doby uplynulo už skoro 25 let a tato technika se nyní běžně používá. 26 Metoda ICSI (injekce spermie přímo do vajíčka) byla poprvé úspěšně použita v roce 1992 a za čtyři roky 23 Srov. ŠIPROVÁ, H., Několik poznámek k asistované reprodukci z hlediska lékaře, Scripta Bioethika 2001/1, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s

22 27 Srov. ŘEŽÁBEK, K., Asistovaná reprodukce. 28 Srov. VIDAL, M., Das Klonen: technische Realität und ethische Beurteilung, Concilium 1998/34, s Srov. ŠULC, F., Vědci naklonovali poprvé lidský plod, Lidové noviny, poté se tato metoda používala na většině pracovišť. Dnes je základní podmínkou vzniku každého nového pracoviště mimotělního oplodnění. 27 Hodně se dnes hovoří o tzv. reprodukčním klonování. To má svůj počátek již ve 30. letech minulého století, kdy se začaly provádět první pokusy se živočišnými druhy. V 60. letech se podařilo klonování obojživelníků a v 80. letech klonování myší. Za převratný bývá označován rok 1997, protože znamenal velký pokrok v technice umělého klonování. V tomto roce se podařilo Ianu Wilmutovi a jeho spolupracovníkům v Edinburghu naklonovat ovci Dolly. K pokusu použili jádra somatických buněk odebraných z tkáně vemene. Z celkových 277 spojení (s vaječnými buňkami zbavenými původního jádra) se podařilo dovést 29 embryí do stavu moruly. Z nich 13 bylo pak zavedeno do dělohy a pouze v jednom případě došlo k plnému a úspěšnému vývoji plodu. 28 Postup, který Wilmut použil, byl navržen už roku 1938 německým biologem Hansem Speemanem a Brit Steen Willadsen podle této metody klonoval ovce už v 80. letech. Nepoužíval však buňky z dospělých zvířat, ale z embryí. V roce 1998 devatenáct evropských zemí podepsalo v Paříži Úmluvu o zákazu klonování lidí. Stejný rok jihokorejští vědci oznámili, že naklonovali lidské embryo z buněk dospělé ženy. To potom zničili v prvním stádiu jeho vývoje. Pod rouškou tzv. terapeutického klonování proběhly a probíhají pokusy s klonováním lidských embryí. Např. soukromá firma z amerického státu Massachusetts, Advance Cell Technology naklonovala první lidské embryo k lékařským účelům (před tím se používaly k pokusům přebytečná embrya vzniklá při IVF). DNA z jádra z vajíčka, nahradili DNA, kterou odebrali z jádra buňky získané z kůže dospělého člověka. Vajíčko se začalo dělit, jako by bylo oplodněné spermií. 29 Ve většině zemí je klonování lidských bytostí zakázáno; proto je embryo, které se při pokusech vyvine do stavu blastuly, zničeno nebo roze- -22-

23 bráno. Někteří kontroverzní vědci a lékaři se však pokoušejí i o vyklonování člověka, nebo to alespoň tvrdí. Dokonce se už objevily zprávy, že sekta raeliánů naklonovala již tři lidské jedince. Jiné uvádějí, že první naklonované dítě se narodilo v Číně. Nikdo však nepodal seriozní vědecké důkazy. 30 Většina vědců považuje klonování za technicky nezvládnuté, biologicky nebezpečné a proto za morálně nepřijatelné. Než se narodí jeden vyklonovaný jedinec, stovky zárodků zahynou ještě v laboratořích, i když vypadají zdravě. Zárodek přenesený do těla matky má také malou šanci na přežití. Když se i přenos podaří, rodí se mláďata s těžkými vývojovými vadami nevyvinuté plíce, deformované končetiny. Jiná uhynou na selhání imunitního systému, u ovcí a skotu se mláďata někdy rodí nepřirozeně přerostlá. 31 Za této situace by bylo krajně nezodpovědné a nebezpečné používat tyto postupy také u lidí, protože nelze zaručit, že by se klonované dítě narodilo bez postižení. 30 Srov. LIDOVÉ NOVINY, V Číně se narodilo klonované dítě, tvrdí lékař Antinori, Lidové noviny, Srov. LIDOVÉ NOVINY, Je klonování cesta do pekel?, Lidové noviny,

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce P. Karel Skočovský 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Motto: Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. Co mi chceš

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

c 2002 Intellectronics

c 2002 Intellectronics Gymnázium Tachov, seminář 25. září 2002 Klonování lidských embryonálních kmenových buněk Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract V prosinci 1998 společnost Advanced Cell Technology, Inc. oznámila

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Umělé oplodnění A vše kolem něj

Umělé oplodnění A vše kolem něj Umělé oplodnění A vše kolem něj 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické Gonozomáln lní dědičnost Mgr. Aleš RUDA Chromozomové určení pohlaví autozomy gonozomy člověk má 22 párůp autozomů a 1 pár p gonozomů označen ení pohlavních chromozomů: : X a Y. jsou možné celkem 3 kombinace:

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Biomedicínské výzvy spojené s počátkem života

Biomedicínské výzvy spojené s počátkem života Biomedicínské výzvy spojené s počátkem života Jak dalece dosahuje rozsah ochrany mravnosti? Je např. lidské embryo jako takové nositelem morálních práv, jaký je jeho morálně-právní status, či užívá ochranu

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek DAGMAR ZÁLESKÁ advokátka specializující se na zdravotnické právo I. Úvod Zákon o specifických zdravotních

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Hana Konečná Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium, Český

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více