UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Olga Halabalová Etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování Diplomová práce Vedoucí práce: ThLic. Milan Mičo Obor: Křesťanská výchova OLOMOUC 2003

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jsem přitom jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci dne 8. dubna 2003

3 Děkuji ThLic. Milanu Mičo za odborné vedení práce a mnoho cenných rad a podnětů.

4 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli." (Ž 127,3).

5 OBSAH Úvod Úvod do problému Význam dítěte v Bibli Manželství, rodina, plodnost Neplodnost v Bibli Souvislosti motivující vznik a rozvoj umělých technik rozmnožování Léčba neplodnosti Biologické vymezení problému Neplodnost a její příčiny Mužská neplodnost Ženská neplodnost Léčebné postupy Léčba nebo spíše nahrazení funkce? Asistovaná reprodukce Historie Techniky asistované reprodukce Rozdělení technik asistované reprodukce Nejčastěji používané techniky umělého oplodnění Nitroděložní oplodnění Mimotělní oplodnění IVF Techniky v praxi zatím nepoužívané Klonování Haploidizace Další techniky Aspekty umělých technik lidské reprodukce Právní problémy Právní statut embryí Problémy vzniklé netradičním příbuzenstvím Biologické problémy Obecná biologická rizika Rizika pro matku a plod

6 4.3 Komerční zneužití Problém dárcovství Eugenika Vztahy v rodině Pýcha člověka Psychologické problémy Katolická církev a její stanoviska Církevní dokumenty Gaudium et spes Humanae vitae Donum vitae Evangelium vitae Postoje některých morálních teologů Postoje jiných náboženství k umělé reprodukci Závěr Bibliografie I. Prameny II. Literatura III. Sborníky, časopisy, tisk IV. Internetové adresy V. Ostatní zdroje Seznamy Přílohy Základní pojmy Věcný rejstřík

7 Úvod V posledním století prošla řada oborů skutečně revolučním vývojem. Mezi ně se může zařadit i biologie. Tato věda o životě, živých organismech a v neposlední řadě také věda, která se zabývá lidským tělem, přinesla svým rozvojem také řadu nových aspektů etických a morálních. Vědecký výzkum nás neustále překvapuje dříve netušenými možnostmi, které se před námi otvírají. Zahrnují však v sobě (mimo jiné) také problematiku umělých technik lidského rozmnožování, kterou přinesla léčba neplodnosti. Metody asistované reprodukce lidí často překračují morální a etické meze. To nás staví před otázku, zda smíme dělat všechno, co dělat dokážeme. Hledat solidní a nezkreslené informace nebývá jednoduché. Zprávy bývají často zmanipulované, neúplné, někdy i docela nepravdivé. Často sledují jeden cíl vzbudit senzaci nebo zajistit reklamu, která přinese své komerční zhodnocení. Člověk se mnohdy ani pravdivé informace najít nesnaží. Teprve až je postaven před problém, přijme buď to, co mu media předkládají, nebo se pokusí najít objektivnější cestu. Tato práce zaměřená na etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování by měla pomoci s orientací v této problematice. Chtěla by nejen inspirovat k zamyšlení nad problémy, které asistovaná reprodukce přináší, ale také je setřídit, systematizovat a ukázat na příkladech ze života jejich negativní dopady. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První kapitola Úvod do problému se snaží přiblížit dítě, manželství, rodinu a plodnost s pohledu Starého a Nového zákona. Otevírá také problematiku vzniku umělých technik lidského rozmnožování. Druhá kapitola, Léčba neplodnosti, vymezuje neplodnost z hlediska biologického, popisuje její možné příčiny a případné léčebné postupy. Zamýšlí se nad tím, zda lze asistovanou reprodukci vůbec nazývat léčbou neplodnosti. -7-

8 Další kapitola, Asistovaná reprodukce, je věnována historii a technikám asistované reprodukce. Podrobněji jsou zde rozebrány techniky nitroděložního a mimotělního oplodnění a některé další metody. Čtvrtá kapitola Aspekty umělých technik lidské reprodukce popisuje (popř. na příkladech demonstruje) problémy, které vznikají v různých oblastech lidského života ve spojení s užitím umělé reprodukce. Pohledy na tuto problematiku jsou roztříděny do několika skupin, které se navzájem prolínají. Postoje katolické církve jsou prezentovány v páté kapitole Katolická církev a její stanoviska. Jsou zde shrnuty základní postoje církve a poté podrobně rozebrány dokumenty, které se touto problematikou zabývají. V šesté kapitole Postoje jiných náboženství k umělé reprodukci se k problému vyjadřují i někteří představitelé jiných vyznání. Poslední kapitola Závěr obsahuje shrnutí nejdůležitějších myšlenek. Práce obsahuje také několik obrázků, grafů a grafických příloh, které mají za úkol doplnit, doprovodit nebo přehledně vyjádřit důležité údaje obsažené v textu. -8-

9 1 Úvod do problému Na plodnosti je založen celý lidský rod. Není proto divu, že byla již od pradávna ceněna a byla v ní viděna příznivá budoucnost a požehnání. Naproti tomu neplodnost znamenala trest, příležitost pro pohrdání a neúctu. Je zajímavé podívat se na tento problém v pohledu Bible, Starého a Nového zákona. 1.1 Význam dítěte v Bibli Bůh stvořil muže a ženu a požehnal jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. (Gn 1,28) Stejně tak požehnal Noemovi a jeho synům.(gn 9,1). Celý Starý zákon je naplněn požehnáním, které se vztahuje k potomkům. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. (Ž 127,3). Potomek je brán jako dědic, jako pokračovatel díla, jako budoucnost, nositel jména. Zdravé a hojné potomstvo svědčilo o Boží přízni (srov. Gn 13,15-16; 15,5; 15,18; 35,12; Dt 4,37; 10,15; 11,9; 28,46...). Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země. (Gn 26,4) Nevěstě udílela rodina na cestu životem pravděpodobně požehnání plodnosti: 1 Rebece požehnali slovy:» Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí! «" (Gn 24,60). Také kniha Rút obsahuje prosby o požehnání pro nevěstu: Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský (srov. Rt 4,11-12). Stejně jako požehnání, vztahoval se na potomstvo i trest a prokletí: Jejich krev se obrátí na hlavu Jóabovu a na hlavu jeho potomstva navěky. Davidovi a jeho potomstvu, jeho domu i trůnu ať vzejde od Hospodina pokoj až navěky." (1 Král 2,33). 1 Srov. RENDTORFF, R., Das Alte Testament - Eine Einführung, s

10 V Novém zákoně se už s významem a zdůrazňování potomstva nesetkáme, dá se však předpokládat, že postoje této doby se od doby předchozí mnoho nelišily (srov. Mt 19,13; Mt 27,25;...). Ježíš však rád používal přirovnání k dětem, aby zdůraznil nevinnost, čistotu a důvěru: Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nestanete-li se takovými, jako děti, jistě nevejdete do království Nebes. (Mt 18,3). Nový zákon chápe dítě jako někoho, koho je třeba chránit, koho je třeba se zastávat (srov. Mk 10,13-6). V jeho nevinnosti dává příklad k dosažení nebeského království (srov. Mt 18,4; Mt 19,14). Často se také slovo děti vyskytuje při oslovení milovaných (srov. Jan 21,5; Gal 4,19). Ježíš sám řekl o dětech: Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mne poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký." (Lk 9,48) (viz také Mk 9,36-37, Mt 18,5-6). 1.2 Manželství, rodina, plodnost Důležitost manželství byla vnímána již ve starověku. Často byl tento svazek mezi lidmi stavěn pod nadpřirozenou ochranu a také chráněn právními předpisy již v předkřesťanských dobách. V Izraeli bylo manželství původně polygamního typu. Teprve po osídlení zaslíbené země se postupně mění na monogamní (srov. Mal 2,16). Proroci ukazovali manželství jako vztah Boha a vyvoleného národa (srov. Iz 62,5). Ježíš o manželství příliš nemluvil, ale dá se předpokládat, že jeho hodnotu chápe tak, jak byla pojata v jeho kultuře. Svým vystupováním ji stvrzuje a podporuje, popř. odpovídá na dotazy. Odmítá rozvod a stvrzuje monogamii, přitom se odvolává na slova Stvořitele (srov. Mt 5,32; 19,3-9). Stejným směrem pokračovali i apoštolé a církev. Církev se také zasloužila o to, aby manželství bylo pojato radikálním způsobem jako záležitost práva. 2 2 Dějinného vrcholu dosáhla právní úprava manželství až v církevním kanonickém právu. Srov. TRETERA, J. R., Konfesní právo a církevní právo, s

11 Dnešní chápání manželství je shrnuto v GS čl. 48. Manželství z pohledu křesťana je svátost odrážející vztah Ježíše Krista a církve. Proto je také formou následování Krista (srov. Ef 5,25). Základními vlastnosti manželského svazku je jednota a nerozlučnost. Manželství, v řádu společenského života, lze definovat jako právní společenství muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Musí vzniknout (zaniknout) pouze způsobem stanoveným zákonem. Manželství však nelze chápat pouze jako právnický pojem, ale je v něm třeba vidět především vztah dvou lidí, kteří se vzájemně sobě dávají a sebe přijímají. Křesťanství povýšilo manželství na svátost a vidí v něm důležitou základnu pro šťastný život člověka i lidské a křesťanské společnosti, základ pro vznik dobré rodiny. 3 Za vrchol a korunu manželství považuje manželskou lásku, která je zaměřena k plození a výchově dětí. Sám Bůh je původce manželstvím, protože dal vytrysknout této lásce z božského zdroje jako vzoru jednoty mezi sebou a církví. 4 Jedině jednota manželství podtrhuje jeho důstojnost a posiluje vzájemnou lásku mezi manžely. Nejvzácnější dar pro manželství jsou děti. Teprve až ty přijdou, vzniká v pravém slova smyslu rodina. Sám Bůh, který řekl: Není dobré, aby člověk byl sám (Gn 2,18) a který na začátku učinil lidi jako muže a ženu" (Mt 19,4), chtěl jim dopřát nějakou zvláštní účast na svém díle stvoření, a proto muži a ženě požehnal slovy: Ploďte a množte se (Gn 1,28). Proto správné pěstování manželské lásky a celý způsob rodinného života, jenž z něho vzniká ostatní cíle manželství se tím nechtějí snižovat vyúsťuje v pevné odhodlání manželů spolupracovat s láskou Stvořitele a Vykupitele, který skrze ně stále rozšiřuje a obohacuje svou rodinu. 5 Jednotná a stabilní rodina má zásadní význam pro výchovu dětí i pro jejich duševní vývoj. Vždyť rodina je první a nejdůležitější sociální skupi- 3 Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes, Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes, Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

12 nou, se kterou se dítě setkává. Pokud ta chybí nebo je nějakým způsobem narušena, dítě se nemůže zdravě vyvíjet, chybějí mu podněty a emocionální vazby, což má za následek vznik duševních poškození. Příkladem mohou být děti, které vyrůstají v ústavech či rozvrácených rodinách. 6 Katolická církev varuje před jevy, které mají za následek nedůstojnost jednoty manželství (mnohoženství, volná láska, rozvodovost, sobectví,...) a tím i nestabilitu rodiny. Podtrhuje důležitost příkladu, který rodiče dávají dětem, a nabádá ke svědomitému plnění mateřství a otcovství. Také vyzývá celou společnost, která má odpovědnost při upevňování a podporování manželství a rodiny: Proto všichni, kdo mají vliv na společnost a na společenské skupiny, musí účinně přispívat k povznesení manželství a rodiny. Uznat jejich pravou povahu, hájit ji a podporovat, chránit veřejnou mravnost a příznivě ovlivňovat hmotnou úroveň rodin, to má státní moc považovat za svou svatou povinnost. Rodičům je třeba zajistit právo mít děti a vychovávat je v kruhu rodiny. Prozíravým zákonodárstvím a různými opatřeními je třeba chránit a vhodnou výpomocí podporovat také ty, kteří postrádají štěstí mít vlastní rodinu Neplodnost v Bibli Dítě je požehnáním od Boha, je darem. Ale co když nepřichází? Ve Starém zákoně se setkáváme s neplodností, která přináší velké utrpení a smutek, skoro až pocit hanby. Tak je tomu například v případě Sáraj (srov. Gn 11,30), Rebeky (srov. Gn 25,21), Ráchel (srov. Gn 29,31), matky Samsonovy (srov. Sd 13,2) a matky Samuelovy (srov. 1Sam 1,5). Sáraj, stejně jako Ráchel, zapomíná na Boha a snaží se svou neplodnost řešit sama. Sáraj dává Abramovi svoji otrokyni Hágar (srov. Gn 16,2-16), Ráchel naléhá na Jákoba, aby ji dal syna skrze služku Bilhu (srov. Gn 30,1-7). Dalo by se to nazvat prvním náhradním mateřstvím. Bůh však chce od člověka důvěru, oddanost a pokoru, nikoli snahu všechno a za každou cenu řešit sám. Jako kdyby si všechny ty neplodné ženy sám 6 Srov. FÛRST, Maria. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.ISBN s VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

13 připravoval, aby se staly matkami vyvolených. 8 A tento úkol jim svěřil v době, kdy nikdo z lidí nepředpokládal, že se může stát takový zázrak. Bůh však dává i v takových případech naději, pokud se mu člověk naprosto svěří: Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu bylo asi sto let - i na to, že Sára již nemůže mít dítě. (Řím 4,19). Ani v Novém zákoně tomu není jinak. Evangelium podle Lukáše dokonce začíná zázračným zrozením Jana Křtitele. Také jeho matka byla považována za neplodnou (srov. Lk 1,7). I když byl Zachariáš a Alžběta již pokročilého věku (srov. Lk 1,18), pro Boha to nebyla žádná překážka (srov. Lk 1,13). Podle KKC 9 evangelium ukazuje, že tělesná neplodnost není absolutním zlem; zachycuje nové chápání lidské sexuality, ze kterého vychází nauka církve: i manželství, které je neplodné, je platné a má smysl. Nebylo totiž ustanoveno jen kvůli plození, ale také kvůli vzájemné lásce mezi manželi. I neplodné manželství je nerozlučitelné a zachovává si svou hodnotu. 10 V Novém zákoně je kladen důraz také na jiné hodnoty než je mateřství a plodnost podporuje např. panictví. Nevnímá manželství jako jediný hodnotný způsob života. Pavel dokonce hodnotí panictví výše, podle něho je to lepší stav, než manželství: Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. (1 Kor 7,8-9). Pavel tvrdí, že ženatý a vdaná má starosti, že se stará o světské věci, kdežto člověk svobodný se stará o věci Páně, aby se líbil Bohu a aby byl svatý tělem i duchem (srov. 1 Kor ). Sám Ježíš dal příklad svým životem ukázal, že i toto je cesta do Božího království. 8 Srov. Starozákonní překladatelská komise, Výklady ke Starému zákonu, s Srov. KKC čl Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

14 1.4 Souvislosti motivující vznik a rozvoj umělých technik rozmnožování Manželé, kteří jsou neplodní, většinou trpí a jejich utrpení je velké: Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? - prosí Abrahám Boha - Jsem stále bezdětný. (Gn 15,2). Dej mi syny! Nedáš-li, umřu." křičí Ráchel na manžela Jákoba (Gn 30,1). Tito manželé jsou často ochotni použít jakékoliv prostředky k získání dítěte. Za neplodnost ve většině případů mohou zdravotní problémy (viz podkapitolu 2.1, s.16), které mohou mít různé příčiny. Dnes se může například jednat o vlivy životního prostředí nebo o působení současných životních trendů jako je například odkládané rodičovství. Tzv. odkládané rodičovství je v dnešní době velice častým jevem, který se do jisté míry objevuje jako důsledek špatné sociální situace nebo touhy ženy po kariéře a sebeuplatnění, protože žena-matka je v pracovním procesu nežádoucí. Proto přibývá těch, kteří příchod dítěte oddalují s nadějí, že po čase budou podmínky příznivější není přece nic jednoduššího než vzít si spolehlivou antikoncepci, kterou nám gynekologové a hlavně farmaceutické firmy představují ve svých reklamách. Neplodnost se však zhoršuje i věkem a proto, až tyto ženy konečně zatouží po mateřství, může být pozdě nebo téměř pozdě. Pak nastupují odborníci a metody asistované reprodukce, protože příroda řekla své ne. Přitom paradoxně platí, že čím více problémů s otěhotněním, tím větší je touha po dítěti. Této touhy lze snadno zneužít. A o zrození člověka najednou rozhodují lékaři, kteří, ať už motivováni kariérou, zaníceností pro vědu či komerčními hodnotami, často zapomínají na to, že jde o budoucího člověka a ne o procentuální úspěšnost té které metody, jež byla použita. Vznik nového života pak začíná být jen otázkou techniky a málo se myslí na problémy s tím vzniklé. Často se přitom manipuluje veřejným míněním a lidem se podsouvají řešení, která jsou zdůvodněna otázkou volby menšího zla např. v případě redukce vícečetného těhotenství nebo výběru kvality. Výzkumy v této oblasti jsou hodnoceny předčasně; vždyť od narození -14-

15 prvního dítěte ze zkumavky uplynulo teprve 25 let a techniky umělé reprodukce jsou běžně používány jen několik roků. A to zdaleka nestačí k tomu, aby bylo možno dělat objektivní závěry. Na neštěstí bezdětných manželů se kromě toho dá nejen dobře vydělat, ale také se zde otevírá možnost pro některé vědce, kteří pod záminkou léčby nebo s nadbytečnými embryi mohou nerušeně dělat pokusy, na kterých pak staví svoji kariéru. Dnešní doba také klade důraz na materiální hodnoty a vlastnictví. Mnohdy je pak i dítě posuzováno jako něco, na co mají manželé nárok, co se dá vlastnit. Zapomíná se tak na podstatnou věc: na to, že život člověka je dar a nelze ho vynucovat. Manželství samo nedává manželům právo mít dítě, protože to by bylo vrozporu s jeho důstojností a přirozeností Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Donum vitae, B

16 2 Léčba neplodnosti Pro jakoukoliv léčbu je nutná dobrá diagnostika a ta samozřejmě závisí na kvalitním vyšetření. Čím kvalitnější toto vyšetření je, tím větší šance je na úspěch - tedy na vyléčení. V současné době je technika tohoto oboru na velice vysoké úrovni. Ambulantní gynekologické pracoviště může obvykle zajistit většinu základních vyšetření jako je např. rodinná, osobní a gynekologická anamnéza, křivka bazálních teplot, mikroabrase endometria, mikrobiální obraz poševní, onkologická cytologie, kolposkopie, případně rentgenové vyšetření. Specializovaná pracoviště mohou tato vyšetření doplnit ještě o laboratorní hormonální vyšetření, ultrazvuk, vyšetření spermiogramu, případně mohou provést komplexní diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii. 12 Po stanovení diagnózy je neplodnému páru navržen optimální léčebný postup. Mnohdy se však stává, že se příčinu nepodaří najít. 2.1 Biologické vymezení problému Početí závisí na tom, zda v organismu muže či ženy mohou vzniknout zdravé pohlavní buňky, a zda pak dojde k pohlavnímu styku, který umožní spermiím dostat se do vejcovodu. Spermie musí být schopna oplodnit vajíčko, když se s ním setká, a oplodněné vajíčko musí být schopno implantace v děloze. Vyvíjející se embryo musí být zdravé a jeho hormonální prostředí musí umožňovat jeho další vývoj až do úspěšného ukončení porodem. K infertilitě (neplodnosti) může dojít v důsledku narušení kteréhokoliv z uvedených bodů. 13 Lékaři obvykle definují neplodnost jako neschopnost otěhotnět po nejméně jednom roce pravidelného pohlavního styku. Výskyt neplodnosti roste s věkem - čím je pár starší, tím má menší šanci na zplození dítěte a tím častější a složitější jsou problémy s tím spojené. Neplodností trpí asi jeden pár z deseti. 14 Jiné prameny uvádějí, že neplodností trpí každý šestý 12 Srov. VENTRUBA, P., Informační příručka programu asistované reprodukce. 13 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry

17 pár. 15 Někteří odborníci považují situaci za kritickou. Jisté je, že párů, které mají potíže s oplodněním, neustále přibývá. Dříve byla neplodnost připisována především ženám. Statistiky Centra asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice v Praze však uvádějí, že minimálně v polovině případů je problém na straně muže. To se projevuje i na vzrůstajícím počtu umělých oplodnění provedených kvůli mužské sterilitě (srovnej tab. 1). Období Počet případů % % % Tab. 1: Počet případů provedeného umělého oplodnění kvůli mužské sterilitě Neplodnost a její příčiny Lékařská vyšetření mohou ve většině případů určit pravděpodobnou příčinu neplodnosti. Za neplodnost páru bývá asi ve 40% případů zodpovědná žena a v dalších 40% muž (viz obr. 1). 17 Testy pro určení příčiny zahrnují u žen zjištění ovulace, kvality vejcovodů a hormonální hladiny, u mužů pak tvorbu spermií (počet, pohyblivost a tvar). Určení příčin neplodnosti 40,00% 20,00% 40,00% příčina neznámá muž žena Obr. 1: Určení příčin neplodnosti. 15 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje. Lidové noviny, Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry

18 2.2.1 Mužská neplodnost Mužská neplodnost může být zapříčiněna nízkým počtem spermií. Běžně muž produkuje nejméně 20 miliónů spermií na mililitr spermatu. Nižší počet je hodnocen jako snížená plodnost. Za kritickou hranici se považuje 5 miliónů. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v roce 1990 měli muži 20 milionů spermií, přitom o deset let dříve to bylo 40 miliónů. 18 Malá pohyblivost spermií či krátká doba jejich života neumožní dosažení vajíčka ve vejcovodu přes děložní hrdlo. Také špatný tvar může mít příčinu neplodnosti, protože takové spermie nemohou proniknout vnější vrstvou vajíčka. Může chybět i vlastní produkce spermií (s příčinou ve varlatech) nebo může nastat obstrukce v genitálním traktu způsobující nepřítomnost spermií v ejakulátu. Další z příčin může souviset s problémy s pohlavním stykem. Může jít o potíže s ejakulací nebo impotenci. 19, 20 Na mužskou neplodnost má vliv špatné životní prostředí, nesprávné oblékání, stres, kouření, drogy, léky, působení elektromagnetického pole a mnoho dalších vlivů. Někteří lékaři dokonce tvrdí, že příčina souvisí přímo s umělým oplodněním, protože se rodí děti i těm mužům, kteří by jinak zůstali bez potomků, a narušená schopnost reprodukce se tak dále rozšiřuje. Podle doktora Karla Kočího je často podceňovaným nebezpečím také pozdní odhalení různých poškození pohlavních orgánů (nesestouplé varle, přetočení varlete, úraz šourku). Nebezpečí také způsobují infekce (záněty varlete, nadvarlete, prostaty,...), které mohou vést k poškození semenných cest. Ani kouření není zanedbatelné. Kočí tvrdí, že více než 20 cigaret denně má negativní vliv na počet a pohyblivost spermií. Kouření marihuany přispívá ke vzniku tvarových anomálií. Alkohol nepříznivě ovlivňuje hladinu testosteronu (mužský pohlavní hormon), objem a hustotu semene Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje, Lidové noviny Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry. 20 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje. Lidové noviny

19 2.2.2 Ženská neplodnost Nejčastější příčinou ženské neplodnosti je absence ovulace vlivem hormonálních poruch, stresu nebo onemocnění vaječníků. V důsledku toho nemohou ve vaječníku dozrávat folikuly nebo nedojde k uvolnění vajíčka (ovulaci). Setkání vajíčka se spermií může také bránit poškození nebo uzávěr vejcovodů, nejčastěji v důsledku zánětlivých onemocnění v pánevní dutině. Také může být přítomen pouze jeden vejcovod, nebo mohou vejcovody zcela chybět. Vážnou příčinou může být i endometrióza, při které tkáně dělohy pronikají do okolních tkání pohlavního ústrojí a poškozují je. Neplodnost způsobuje i příliš hustý hlen děložního hrdla, který tvoří překážku a nepřátelské prostředí pro spermie. 2.3 Léčebné postupy Jestliže se nepodaří najít pravou příčinu neplodnosti, lékař navrhne celkové zlepšení zdravotního stavu (vhodná strava, kondice, omezení alkoholu, cigaret a vyhýbání se stresovým situacím). Někdy pomůže vhodné načasování pohlavního styku. Také psychická stránka mnohdy hraje významnou roli. Léčba případů, které mají jasnou příčinu, má také omezené možnosti. V některých případech pomůže chirurgický výkon, který zprůchodní semenné cesty. Je-li narušena u mužů hormonální rovnováha, lze ji léčit léky jako clomifen nebo gonadotropní hormony. Také u ženské neplodnosti lze použít léky např. při selhání ovulace lze stimulovat vaječníky pomocí clomifenu spolu s gonadotropními hormony. Někdy lze také provést nápravu vejcovodů chirurgickým výkonem. Léčit lze i některé abnormality dělohy, např. myomy Léčba nebo spíše nahrazení funkce? Řada odborné literatury uvádí jako léčbu neplodnosti také asistovanou reprodukci. Tento termín však není přesný, protože se tak neplodnost 22 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s

20 neléčí, ale spíše se nahrazuje normální funkce. Hlavní výsledek není totiž vyléčení, ale získání dítěte pro neplodný pár a to jakýmikoliv prostředky. Bude-li pak pár chtít další dítě, musí projít opět stejným procesem léčby. Mnohdy se nehledí ani na to, jde-li např. o inseminaci homologní nebo heterologní. -20-

21 3 Asistovaná reprodukce V širším slova smyslu je asistovaná reprodukce souhrnem všech opatření, která se používají pro zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. V užším smyslu je to označení lékařské disciplíny, pomocí které se spermie, vajíčka, popřípadě embrya v laboratorních podmínkách připravují tak, aby snadněji došlo k početí a k donošení těhotenství. Všechny tyto reprodukční technologie mají společný rys a tím je oddělení reprodukce od pohlavního aktu Historie Ve 2. století po Kristu prý existovaly diskuse na téma umělého oplodnění, které vedli mezi sebou židovští rabíni. Ve 14. století Arabové údajně oplodňovali klisny svých protivníků pomocí bavlněných provazů nasáklých semenem, aby měli převahu v boji. Ve středověku se prý vyskytly i pokusy o umělou inseminaci u lidí. Následovaly myšlenky umělého člověka - zejména v pozdně středověkém alchymismu. 24 Lékař Jan Swammerdam z Leydenu vyzkoušel umělé oplodnění u rybích jiker. O totéž, ale u hmyzu a obojživelníků, se pokusil opat Lazzaro Spallanzani. V roce 1780 provedl úspěšnou inseminaci feny. U člověka bylo umělé oplodnění úspěšně uplatněno až v 19. století. A uskutečňuje se něco více než 50 let. V roce 1944 bylo provedeno první mimotělní spojení lidských pohlavních buněk. Daniele Petrucci z Bologne roku 1961 udržel v inkubátoru 59 dní při životě embryo, které bylo zplozené v umělém živném prostředí. 25 V roce 1969 provedli první umělé oplodnění v petriho misce britští lékaři Steptoe a Edwards. Avšak pokus umístit embrya do dělohy se jim podařil až v roce 1978, kdy se narodilo dítě ze zkumavky Louisa Brownová. Od té doby uplynulo už skoro 25 let a tato technika se nyní běžně používá. 26 Metoda ICSI (injekce spermie přímo do vajíčka) byla poprvé úspěšně použita v roce 1992 a za čtyři roky 23 Srov. ŠIPROVÁ, H., Několik poznámek k asistované reprodukci z hlediska lékaře, Scripta Bioethika 2001/1, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s

22 27 Srov. ŘEŽÁBEK, K., Asistovaná reprodukce. 28 Srov. VIDAL, M., Das Klonen: technische Realität und ethische Beurteilung, Concilium 1998/34, s Srov. ŠULC, F., Vědci naklonovali poprvé lidský plod, Lidové noviny, poté se tato metoda používala na většině pracovišť. Dnes je základní podmínkou vzniku každého nového pracoviště mimotělního oplodnění. 27 Hodně se dnes hovoří o tzv. reprodukčním klonování. To má svůj počátek již ve 30. letech minulého století, kdy se začaly provádět první pokusy se živočišnými druhy. V 60. letech se podařilo klonování obojživelníků a v 80. letech klonování myší. Za převratný bývá označován rok 1997, protože znamenal velký pokrok v technice umělého klonování. V tomto roce se podařilo Ianu Wilmutovi a jeho spolupracovníkům v Edinburghu naklonovat ovci Dolly. K pokusu použili jádra somatických buněk odebraných z tkáně vemene. Z celkových 277 spojení (s vaječnými buňkami zbavenými původního jádra) se podařilo dovést 29 embryí do stavu moruly. Z nich 13 bylo pak zavedeno do dělohy a pouze v jednom případě došlo k plnému a úspěšnému vývoji plodu. 28 Postup, který Wilmut použil, byl navržen už roku 1938 německým biologem Hansem Speemanem a Brit Steen Willadsen podle této metody klonoval ovce už v 80. letech. Nepoužíval však buňky z dospělých zvířat, ale z embryí. V roce 1998 devatenáct evropských zemí podepsalo v Paříži Úmluvu o zákazu klonování lidí. Stejný rok jihokorejští vědci oznámili, že naklonovali lidské embryo z buněk dospělé ženy. To potom zničili v prvním stádiu jeho vývoje. Pod rouškou tzv. terapeutického klonování proběhly a probíhají pokusy s klonováním lidských embryí. Např. soukromá firma z amerického státu Massachusetts, Advance Cell Technology naklonovala první lidské embryo k lékařským účelům (před tím se používaly k pokusům přebytečná embrya vzniklá při IVF). DNA z jádra z vajíčka, nahradili DNA, kterou odebrali z jádra buňky získané z kůže dospělého člověka. Vajíčko se začalo dělit, jako by bylo oplodněné spermií. 29 Ve většině zemí je klonování lidských bytostí zakázáno; proto je embryo, které se při pokusech vyvine do stavu blastuly, zničeno nebo roze- -22-

23 bráno. Někteří kontroverzní vědci a lékaři se však pokoušejí i o vyklonování člověka, nebo to alespoň tvrdí. Dokonce se už objevily zprávy, že sekta raeliánů naklonovala již tři lidské jedince. Jiné uvádějí, že první naklonované dítě se narodilo v Číně. Nikdo však nepodal seriozní vědecké důkazy. 30 Většina vědců považuje klonování za technicky nezvládnuté, biologicky nebezpečné a proto za morálně nepřijatelné. Než se narodí jeden vyklonovaný jedinec, stovky zárodků zahynou ještě v laboratořích, i když vypadají zdravě. Zárodek přenesený do těla matky má také malou šanci na přežití. Když se i přenos podaří, rodí se mláďata s těžkými vývojovými vadami nevyvinuté plíce, deformované končetiny. Jiná uhynou na selhání imunitního systému, u ovcí a skotu se mláďata někdy rodí nepřirozeně přerostlá. 31 Za této situace by bylo krajně nezodpovědné a nebezpečné používat tyto postupy také u lidí, protože nelze zaručit, že by se klonované dítě narodilo bez postižení. 30 Srov. LIDOVÉ NOVINY, V Číně se narodilo klonované dítě, tvrdí lékař Antinori, Lidové noviny, Srov. LIDOVÉ NOVINY, Je klonování cesta do pekel?, Lidové noviny,

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

Etika asistované reprodukce

Etika asistované reprodukce 254 Sexuální a reprodukční medicína pro praxi Etika asistované reprodukce Bc. Ilona Haasová Společnost pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti, o.p.s., Praha Tato práce se zabývá v první řadě etickými

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY A MUŽE

POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY A MUŽE Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5 POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY A MUŽE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARKÉTA KUBĚJOVÁ Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s., PRAHA 5 POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY

Více

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ»Manželským partnerům, kteří usilují o vzájemnou otevřenost, nabízí Bůh jako pomáhající prostředek sexualitu, která má dozrát ke stavu, jenž zaplavuje i ty poslední tělesné a duševní

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO. JUDr. Ing. Jiří Karas poslanec KDU-ČSL, Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO. JUDr. Ing. Jiří Karas poslanec KDU-ČSL, Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže ETICKÉ VÝZVY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 RODINNÁ POLITIKA OČIMA KDU-ČSL 4 PRENATÁLNÍ PÉČE Z POHLEDU GYNEKOLOGA 12 PÉČE O MATKU A DÍTĚ V TĚHOTENSTVÍ 18 DIAGNÓZA: DOWNŮV SYNDROM 22 TĚHOTENSTVÍ

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Já měl ze setkání strach, on ještě větší...

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Já měl ze setkání strach, on ještě větší... HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR 2 3 Zprávy 4 6 Mimoděložní těhotenství 7 Nejmenší z nás 8 9 Pochody pro život 10 11 Z blogu pro život 12 Pastýřský list 13 Nesoudíme. Pomáháme 14 Poradna Aqua vitae 15 Stop genocidě

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Doprovázení nezletilých matek s dětmi ve specializovaných zařízeních. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Doprovázení nezletilých matek s dětmi ve specializovaných zařízeních. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Doprovázení nezletilých matek s dětmi ve specializovaných zařízeních Bc. Barbora Kořínková Diplomová práce 2012 ~ 3 ~ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé ZDRAVÍ MODERN Nadstandardní lékařská péče v České republice Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé S-Press Publishing 2009 210x297+5_WB+BS_AJ plastická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

12 Společenská atmosféra lékařských biotechnologií

12 Společenská atmosféra lékařských biotechnologií 12 Společenská atmosféra lékařských biotechnologií Jak ukazují průzkumy, biotechnologie ve farmaceutické výrobě je ve veřejnosti velmi dobře přijímána. Naopak oblast biotechnologických přístupů v medicíně

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty edukace jedinců s Downovým syndromem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více