UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Olga Halabalová Etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování Diplomová práce Vedoucí práce: ThLic. Milan Mičo Obor: Křesťanská výchova OLOMOUC 2003

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jsem přitom jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci dne 8. dubna 2003

3 Děkuji ThLic. Milanu Mičo za odborné vedení práce a mnoho cenných rad a podnětů.

4 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli." (Ž 127,3).

5 OBSAH Úvod Úvod do problému Význam dítěte v Bibli Manželství, rodina, plodnost Neplodnost v Bibli Souvislosti motivující vznik a rozvoj umělých technik rozmnožování Léčba neplodnosti Biologické vymezení problému Neplodnost a její příčiny Mužská neplodnost Ženská neplodnost Léčebné postupy Léčba nebo spíše nahrazení funkce? Asistovaná reprodukce Historie Techniky asistované reprodukce Rozdělení technik asistované reprodukce Nejčastěji používané techniky umělého oplodnění Nitroděložní oplodnění Mimotělní oplodnění IVF Techniky v praxi zatím nepoužívané Klonování Haploidizace Další techniky Aspekty umělých technik lidské reprodukce Právní problémy Právní statut embryí Problémy vzniklé netradičním příbuzenstvím Biologické problémy Obecná biologická rizika Rizika pro matku a plod

6 4.3 Komerční zneužití Problém dárcovství Eugenika Vztahy v rodině Pýcha člověka Psychologické problémy Katolická církev a její stanoviska Církevní dokumenty Gaudium et spes Humanae vitae Donum vitae Evangelium vitae Postoje některých morálních teologů Postoje jiných náboženství k umělé reprodukci Závěr Bibliografie I. Prameny II. Literatura III. Sborníky, časopisy, tisk IV. Internetové adresy V. Ostatní zdroje Seznamy Přílohy Základní pojmy Věcný rejstřík

7 Úvod V posledním století prošla řada oborů skutečně revolučním vývojem. Mezi ně se může zařadit i biologie. Tato věda o životě, živých organismech a v neposlední řadě také věda, která se zabývá lidským tělem, přinesla svým rozvojem také řadu nových aspektů etických a morálních. Vědecký výzkum nás neustále překvapuje dříve netušenými možnostmi, které se před námi otvírají. Zahrnují však v sobě (mimo jiné) také problematiku umělých technik lidského rozmnožování, kterou přinesla léčba neplodnosti. Metody asistované reprodukce lidí často překračují morální a etické meze. To nás staví před otázku, zda smíme dělat všechno, co dělat dokážeme. Hledat solidní a nezkreslené informace nebývá jednoduché. Zprávy bývají často zmanipulované, neúplné, někdy i docela nepravdivé. Často sledují jeden cíl vzbudit senzaci nebo zajistit reklamu, která přinese své komerční zhodnocení. Člověk se mnohdy ani pravdivé informace najít nesnaží. Teprve až je postaven před problém, přijme buď to, co mu media předkládají, nebo se pokusí najít objektivnější cestu. Tato práce zaměřená na etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování by měla pomoci s orientací v této problematice. Chtěla by nejen inspirovat k zamyšlení nad problémy, které asistovaná reprodukce přináší, ale také je setřídit, systematizovat a ukázat na příkladech ze života jejich negativní dopady. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První kapitola Úvod do problému se snaží přiblížit dítě, manželství, rodinu a plodnost s pohledu Starého a Nového zákona. Otevírá také problematiku vzniku umělých technik lidského rozmnožování. Druhá kapitola, Léčba neplodnosti, vymezuje neplodnost z hlediska biologického, popisuje její možné příčiny a případné léčebné postupy. Zamýšlí se nad tím, zda lze asistovanou reprodukci vůbec nazývat léčbou neplodnosti. -7-

8 Další kapitola, Asistovaná reprodukce, je věnována historii a technikám asistované reprodukce. Podrobněji jsou zde rozebrány techniky nitroděložního a mimotělního oplodnění a některé další metody. Čtvrtá kapitola Aspekty umělých technik lidské reprodukce popisuje (popř. na příkladech demonstruje) problémy, které vznikají v různých oblastech lidského života ve spojení s užitím umělé reprodukce. Pohledy na tuto problematiku jsou roztříděny do několika skupin, které se navzájem prolínají. Postoje katolické církve jsou prezentovány v páté kapitole Katolická církev a její stanoviska. Jsou zde shrnuty základní postoje církve a poté podrobně rozebrány dokumenty, které se touto problematikou zabývají. V šesté kapitole Postoje jiných náboženství k umělé reprodukci se k problému vyjadřují i někteří představitelé jiných vyznání. Poslední kapitola Závěr obsahuje shrnutí nejdůležitějších myšlenek. Práce obsahuje také několik obrázků, grafů a grafických příloh, které mají za úkol doplnit, doprovodit nebo přehledně vyjádřit důležité údaje obsažené v textu. -8-

9 1 Úvod do problému Na plodnosti je založen celý lidský rod. Není proto divu, že byla již od pradávna ceněna a byla v ní viděna příznivá budoucnost a požehnání. Naproti tomu neplodnost znamenala trest, příležitost pro pohrdání a neúctu. Je zajímavé podívat se na tento problém v pohledu Bible, Starého a Nového zákona. 1.1 Význam dítěte v Bibli Bůh stvořil muže a ženu a požehnal jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. (Gn 1,28) Stejně tak požehnal Noemovi a jeho synům.(gn 9,1). Celý Starý zákon je naplněn požehnáním, které se vztahuje k potomkům. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. (Ž 127,3). Potomek je brán jako dědic, jako pokračovatel díla, jako budoucnost, nositel jména. Zdravé a hojné potomstvo svědčilo o Boží přízni (srov. Gn 13,15-16; 15,5; 15,18; 35,12; Dt 4,37; 10,15; 11,9; 28,46...). Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země. (Gn 26,4) Nevěstě udílela rodina na cestu životem pravděpodobně požehnání plodnosti: 1 Rebece požehnali slovy:» Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí! «" (Gn 24,60). Také kniha Rút obsahuje prosby o požehnání pro nevěstu: Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský (srov. Rt 4,11-12). Stejně jako požehnání, vztahoval se na potomstvo i trest a prokletí: Jejich krev se obrátí na hlavu Jóabovu a na hlavu jeho potomstva navěky. Davidovi a jeho potomstvu, jeho domu i trůnu ať vzejde od Hospodina pokoj až navěky." (1 Král 2,33). 1 Srov. RENDTORFF, R., Das Alte Testament - Eine Einführung, s

10 V Novém zákoně se už s významem a zdůrazňování potomstva nesetkáme, dá se však předpokládat, že postoje této doby se od doby předchozí mnoho nelišily (srov. Mt 19,13; Mt 27,25;...). Ježíš však rád používal přirovnání k dětem, aby zdůraznil nevinnost, čistotu a důvěru: Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nestanete-li se takovými, jako děti, jistě nevejdete do království Nebes. (Mt 18,3). Nový zákon chápe dítě jako někoho, koho je třeba chránit, koho je třeba se zastávat (srov. Mk 10,13-6). V jeho nevinnosti dává příklad k dosažení nebeského království (srov. Mt 18,4; Mt 19,14). Často se také slovo děti vyskytuje při oslovení milovaných (srov. Jan 21,5; Gal 4,19). Ježíš sám řekl o dětech: Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mne poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký." (Lk 9,48) (viz také Mk 9,36-37, Mt 18,5-6). 1.2 Manželství, rodina, plodnost Důležitost manželství byla vnímána již ve starověku. Často byl tento svazek mezi lidmi stavěn pod nadpřirozenou ochranu a také chráněn právními předpisy již v předkřesťanských dobách. V Izraeli bylo manželství původně polygamního typu. Teprve po osídlení zaslíbené země se postupně mění na monogamní (srov. Mal 2,16). Proroci ukazovali manželství jako vztah Boha a vyvoleného národa (srov. Iz 62,5). Ježíš o manželství příliš nemluvil, ale dá se předpokládat, že jeho hodnotu chápe tak, jak byla pojata v jeho kultuře. Svým vystupováním ji stvrzuje a podporuje, popř. odpovídá na dotazy. Odmítá rozvod a stvrzuje monogamii, přitom se odvolává na slova Stvořitele (srov. Mt 5,32; 19,3-9). Stejným směrem pokračovali i apoštolé a církev. Církev se také zasloužila o to, aby manželství bylo pojato radikálním způsobem jako záležitost práva. 2 2 Dějinného vrcholu dosáhla právní úprava manželství až v církevním kanonickém právu. Srov. TRETERA, J. R., Konfesní právo a církevní právo, s

11 Dnešní chápání manželství je shrnuto v GS čl. 48. Manželství z pohledu křesťana je svátost odrážející vztah Ježíše Krista a církve. Proto je také formou následování Krista (srov. Ef 5,25). Základními vlastnosti manželského svazku je jednota a nerozlučnost. Manželství, v řádu společenského života, lze definovat jako právní společenství muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Musí vzniknout (zaniknout) pouze způsobem stanoveným zákonem. Manželství však nelze chápat pouze jako právnický pojem, ale je v něm třeba vidět především vztah dvou lidí, kteří se vzájemně sobě dávají a sebe přijímají. Křesťanství povýšilo manželství na svátost a vidí v něm důležitou základnu pro šťastný život člověka i lidské a křesťanské společnosti, základ pro vznik dobré rodiny. 3 Za vrchol a korunu manželství považuje manželskou lásku, která je zaměřena k plození a výchově dětí. Sám Bůh je původce manželstvím, protože dal vytrysknout této lásce z božského zdroje jako vzoru jednoty mezi sebou a církví. 4 Jedině jednota manželství podtrhuje jeho důstojnost a posiluje vzájemnou lásku mezi manžely. Nejvzácnější dar pro manželství jsou děti. Teprve až ty přijdou, vzniká v pravém slova smyslu rodina. Sám Bůh, který řekl: Není dobré, aby člověk byl sám (Gn 2,18) a který na začátku učinil lidi jako muže a ženu" (Mt 19,4), chtěl jim dopřát nějakou zvláštní účast na svém díle stvoření, a proto muži a ženě požehnal slovy: Ploďte a množte se (Gn 1,28). Proto správné pěstování manželské lásky a celý způsob rodinného života, jenž z něho vzniká ostatní cíle manželství se tím nechtějí snižovat vyúsťuje v pevné odhodlání manželů spolupracovat s láskou Stvořitele a Vykupitele, který skrze ně stále rozšiřuje a obohacuje svou rodinu. 5 Jednotná a stabilní rodina má zásadní význam pro výchovu dětí i pro jejich duševní vývoj. Vždyť rodina je první a nejdůležitější sociální skupi- 3 Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes, Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes, Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

12 nou, se kterou se dítě setkává. Pokud ta chybí nebo je nějakým způsobem narušena, dítě se nemůže zdravě vyvíjet, chybějí mu podněty a emocionální vazby, což má za následek vznik duševních poškození. Příkladem mohou být děti, které vyrůstají v ústavech či rozvrácených rodinách. 6 Katolická církev varuje před jevy, které mají za následek nedůstojnost jednoty manželství (mnohoženství, volná láska, rozvodovost, sobectví,...) a tím i nestabilitu rodiny. Podtrhuje důležitost příkladu, který rodiče dávají dětem, a nabádá ke svědomitému plnění mateřství a otcovství. Také vyzývá celou společnost, která má odpovědnost při upevňování a podporování manželství a rodiny: Proto všichni, kdo mají vliv na společnost a na společenské skupiny, musí účinně přispívat k povznesení manželství a rodiny. Uznat jejich pravou povahu, hájit ji a podporovat, chránit veřejnou mravnost a příznivě ovlivňovat hmotnou úroveň rodin, to má státní moc považovat za svou svatou povinnost. Rodičům je třeba zajistit právo mít děti a vychovávat je v kruhu rodiny. Prozíravým zákonodárstvím a různými opatřeními je třeba chránit a vhodnou výpomocí podporovat také ty, kteří postrádají štěstí mít vlastní rodinu Neplodnost v Bibli Dítě je požehnáním od Boha, je darem. Ale co když nepřichází? Ve Starém zákoně se setkáváme s neplodností, která přináší velké utrpení a smutek, skoro až pocit hanby. Tak je tomu například v případě Sáraj (srov. Gn 11,30), Rebeky (srov. Gn 25,21), Ráchel (srov. Gn 29,31), matky Samsonovy (srov. Sd 13,2) a matky Samuelovy (srov. 1Sam 1,5). Sáraj, stejně jako Ráchel, zapomíná na Boha a snaží se svou neplodnost řešit sama. Sáraj dává Abramovi svoji otrokyni Hágar (srov. Gn 16,2-16), Ráchel naléhá na Jákoba, aby ji dal syna skrze služku Bilhu (srov. Gn 30,1-7). Dalo by se to nazvat prvním náhradním mateřstvím. Bůh však chce od člověka důvěru, oddanost a pokoru, nikoli snahu všechno a za každou cenu řešit sám. Jako kdyby si všechny ty neplodné ženy sám 6 Srov. FÛRST, Maria. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.ISBN s VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

13 připravoval, aby se staly matkami vyvolených. 8 A tento úkol jim svěřil v době, kdy nikdo z lidí nepředpokládal, že se může stát takový zázrak. Bůh však dává i v takových případech naději, pokud se mu člověk naprosto svěří: Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu bylo asi sto let - i na to, že Sára již nemůže mít dítě. (Řím 4,19). Ani v Novém zákoně tomu není jinak. Evangelium podle Lukáše dokonce začíná zázračným zrozením Jana Křtitele. Také jeho matka byla považována za neplodnou (srov. Lk 1,7). I když byl Zachariáš a Alžběta již pokročilého věku (srov. Lk 1,18), pro Boha to nebyla žádná překážka (srov. Lk 1,13). Podle KKC 9 evangelium ukazuje, že tělesná neplodnost není absolutním zlem; zachycuje nové chápání lidské sexuality, ze kterého vychází nauka církve: i manželství, které je neplodné, je platné a má smysl. Nebylo totiž ustanoveno jen kvůli plození, ale také kvůli vzájemné lásce mezi manželi. I neplodné manželství je nerozlučitelné a zachovává si svou hodnotu. 10 V Novém zákoně je kladen důraz také na jiné hodnoty než je mateřství a plodnost podporuje např. panictví. Nevnímá manželství jako jediný hodnotný způsob života. Pavel dokonce hodnotí panictví výše, podle něho je to lepší stav, než manželství: Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. (1 Kor 7,8-9). Pavel tvrdí, že ženatý a vdaná má starosti, že se stará o světské věci, kdežto člověk svobodný se stará o věci Páně, aby se líbil Bohu a aby byl svatý tělem i duchem (srov. 1 Kor ). Sám Ježíš dal příklad svým životem ukázal, že i toto je cesta do Božího království. 8 Srov. Starozákonní překladatelská komise, Výklady ke Starému zákonu, s Srov. KKC čl Srov. 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Gaudium et spes,

14 1.4 Souvislosti motivující vznik a rozvoj umělých technik rozmnožování Manželé, kteří jsou neplodní, většinou trpí a jejich utrpení je velké: Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? - prosí Abrahám Boha - Jsem stále bezdětný. (Gn 15,2). Dej mi syny! Nedáš-li, umřu." křičí Ráchel na manžela Jákoba (Gn 30,1). Tito manželé jsou často ochotni použít jakékoliv prostředky k získání dítěte. Za neplodnost ve většině případů mohou zdravotní problémy (viz podkapitolu 2.1, s.16), které mohou mít různé příčiny. Dnes se může například jednat o vlivy životního prostředí nebo o působení současných životních trendů jako je například odkládané rodičovství. Tzv. odkládané rodičovství je v dnešní době velice častým jevem, který se do jisté míry objevuje jako důsledek špatné sociální situace nebo touhy ženy po kariéře a sebeuplatnění, protože žena-matka je v pracovním procesu nežádoucí. Proto přibývá těch, kteří příchod dítěte oddalují s nadějí, že po čase budou podmínky příznivější není přece nic jednoduššího než vzít si spolehlivou antikoncepci, kterou nám gynekologové a hlavně farmaceutické firmy představují ve svých reklamách. Neplodnost se však zhoršuje i věkem a proto, až tyto ženy konečně zatouží po mateřství, může být pozdě nebo téměř pozdě. Pak nastupují odborníci a metody asistované reprodukce, protože příroda řekla své ne. Přitom paradoxně platí, že čím více problémů s otěhotněním, tím větší je touha po dítěti. Této touhy lze snadno zneužít. A o zrození člověka najednou rozhodují lékaři, kteří, ať už motivováni kariérou, zaníceností pro vědu či komerčními hodnotami, často zapomínají na to, že jde o budoucího člověka a ne o procentuální úspěšnost té které metody, jež byla použita. Vznik nového života pak začíná být jen otázkou techniky a málo se myslí na problémy s tím vzniklé. Často se přitom manipuluje veřejným míněním a lidem se podsouvají řešení, která jsou zdůvodněna otázkou volby menšího zla např. v případě redukce vícečetného těhotenství nebo výběru kvality. Výzkumy v této oblasti jsou hodnoceny předčasně; vždyť od narození -14-

15 prvního dítěte ze zkumavky uplynulo teprve 25 let a techniky umělé reprodukce jsou běžně používány jen několik roků. A to zdaleka nestačí k tomu, aby bylo možno dělat objektivní závěry. Na neštěstí bezdětných manželů se kromě toho dá nejen dobře vydělat, ale také se zde otevírá možnost pro některé vědce, kteří pod záminkou léčby nebo s nadbytečnými embryi mohou nerušeně dělat pokusy, na kterých pak staví svoji kariéru. Dnešní doba také klade důraz na materiální hodnoty a vlastnictví. Mnohdy je pak i dítě posuzováno jako něco, na co mají manželé nárok, co se dá vlastnit. Zapomíná se tak na podstatnou věc: na to, že život člověka je dar a nelze ho vynucovat. Manželství samo nedává manželům právo mít dítě, protože to by bylo vrozporu s jeho důstojností a přirozeností Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Donum vitae, B

16 2 Léčba neplodnosti Pro jakoukoliv léčbu je nutná dobrá diagnostika a ta samozřejmě závisí na kvalitním vyšetření. Čím kvalitnější toto vyšetření je, tím větší šance je na úspěch - tedy na vyléčení. V současné době je technika tohoto oboru na velice vysoké úrovni. Ambulantní gynekologické pracoviště může obvykle zajistit většinu základních vyšetření jako je např. rodinná, osobní a gynekologická anamnéza, křivka bazálních teplot, mikroabrase endometria, mikrobiální obraz poševní, onkologická cytologie, kolposkopie, případně rentgenové vyšetření. Specializovaná pracoviště mohou tato vyšetření doplnit ještě o laboratorní hormonální vyšetření, ultrazvuk, vyšetření spermiogramu, případně mohou provést komplexní diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii. 12 Po stanovení diagnózy je neplodnému páru navržen optimální léčebný postup. Mnohdy se však stává, že se příčinu nepodaří najít. 2.1 Biologické vymezení problému Početí závisí na tom, zda v organismu muže či ženy mohou vzniknout zdravé pohlavní buňky, a zda pak dojde k pohlavnímu styku, který umožní spermiím dostat se do vejcovodu. Spermie musí být schopna oplodnit vajíčko, když se s ním setká, a oplodněné vajíčko musí být schopno implantace v děloze. Vyvíjející se embryo musí být zdravé a jeho hormonální prostředí musí umožňovat jeho další vývoj až do úspěšného ukončení porodem. K infertilitě (neplodnosti) může dojít v důsledku narušení kteréhokoliv z uvedených bodů. 13 Lékaři obvykle definují neplodnost jako neschopnost otěhotnět po nejméně jednom roce pravidelného pohlavního styku. Výskyt neplodnosti roste s věkem - čím je pár starší, tím má menší šanci na zplození dítěte a tím častější a složitější jsou problémy s tím spojené. Neplodností trpí asi jeden pár z deseti. 14 Jiné prameny uvádějí, že neplodností trpí každý šestý 12 Srov. VENTRUBA, P., Informační příručka programu asistované reprodukce. 13 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry

17 pár. 15 Někteří odborníci považují situaci za kritickou. Jisté je, že párů, které mají potíže s oplodněním, neustále přibývá. Dříve byla neplodnost připisována především ženám. Statistiky Centra asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice v Praze však uvádějí, že minimálně v polovině případů je problém na straně muže. To se projevuje i na vzrůstajícím počtu umělých oplodnění provedených kvůli mužské sterilitě (srovnej tab. 1). Období Počet případů % % % Tab. 1: Počet případů provedeného umělého oplodnění kvůli mužské sterilitě Neplodnost a její příčiny Lékařská vyšetření mohou ve většině případů určit pravděpodobnou příčinu neplodnosti. Za neplodnost páru bývá asi ve 40% případů zodpovědná žena a v dalších 40% muž (viz obr. 1). 17 Testy pro určení příčiny zahrnují u žen zjištění ovulace, kvality vejcovodů a hormonální hladiny, u mužů pak tvorbu spermií (počet, pohyblivost a tvar). Určení příčin neplodnosti 40,00% 20,00% 40,00% příčina neznámá muž žena Obr. 1: Určení příčin neplodnosti. 15 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje. Lidové noviny, Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry

18 2.2.1 Mužská neplodnost Mužská neplodnost může být zapříčiněna nízkým počtem spermií. Běžně muž produkuje nejméně 20 miliónů spermií na mililitr spermatu. Nižší počet je hodnocen jako snížená plodnost. Za kritickou hranici se považuje 5 miliónů. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v roce 1990 měli muži 20 milionů spermií, přitom o deset let dříve to bylo 40 miliónů. 18 Malá pohyblivost spermií či krátká doba jejich života neumožní dosažení vajíčka ve vejcovodu přes děložní hrdlo. Také špatný tvar může mít příčinu neplodnosti, protože takové spermie nemohou proniknout vnější vrstvou vajíčka. Může chybět i vlastní produkce spermií (s příčinou ve varlatech) nebo může nastat obstrukce v genitálním traktu způsobující nepřítomnost spermií v ejakulátu. Další z příčin může souviset s problémy s pohlavním stykem. Může jít o potíže s ejakulací nebo impotenci. 19, 20 Na mužskou neplodnost má vliv špatné životní prostředí, nesprávné oblékání, stres, kouření, drogy, léky, působení elektromagnetického pole a mnoho dalších vlivů. Někteří lékaři dokonce tvrdí, že příčina souvisí přímo s umělým oplodněním, protože se rodí děti i těm mužům, kteří by jinak zůstali bez potomků, a narušená schopnost reprodukce se tak dále rozšiřuje. Podle doktora Karla Kočího je často podceňovaným nebezpečím také pozdní odhalení různých poškození pohlavních orgánů (nesestouplé varle, přetočení varlete, úraz šourku). Nebezpečí také způsobují infekce (záněty varlete, nadvarlete, prostaty,...), které mohou vést k poškození semenných cest. Ani kouření není zanedbatelné. Kočí tvrdí, že více než 20 cigaret denně má negativní vliv na počet a pohyblivost spermií. Kouření marihuany přispívá ke vzniku tvarových anomálií. Alkohol nepříznivě ovlivňuje hladinu testosteronu (mužský pohlavní hormon), objem a hustotu semene Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje, Lidové noviny Srov. ORGANON, Příručka pro neplodné páry. 20 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s Srov. GROSMANOVÁ, M., Plodnost mužů se prudce snižuje. Lidové noviny

19 2.2.2 Ženská neplodnost Nejčastější příčinou ženské neplodnosti je absence ovulace vlivem hormonálních poruch, stresu nebo onemocnění vaječníků. V důsledku toho nemohou ve vaječníku dozrávat folikuly nebo nedojde k uvolnění vajíčka (ovulaci). Setkání vajíčka se spermií může také bránit poškození nebo uzávěr vejcovodů, nejčastěji v důsledku zánětlivých onemocnění v pánevní dutině. Také může být přítomen pouze jeden vejcovod, nebo mohou vejcovody zcela chybět. Vážnou příčinou může být i endometrióza, při které tkáně dělohy pronikají do okolních tkání pohlavního ústrojí a poškozují je. Neplodnost způsobuje i příliš hustý hlen děložního hrdla, který tvoří překážku a nepřátelské prostředí pro spermie. 2.3 Léčebné postupy Jestliže se nepodaří najít pravou příčinu neplodnosti, lékař navrhne celkové zlepšení zdravotního stavu (vhodná strava, kondice, omezení alkoholu, cigaret a vyhýbání se stresovým situacím). Někdy pomůže vhodné načasování pohlavního styku. Také psychická stránka mnohdy hraje významnou roli. Léčba případů, které mají jasnou příčinu, má také omezené možnosti. V některých případech pomůže chirurgický výkon, který zprůchodní semenné cesty. Je-li narušena u mužů hormonální rovnováha, lze ji léčit léky jako clomifen nebo gonadotropní hormony. Také u ženské neplodnosti lze použít léky např. při selhání ovulace lze stimulovat vaječníky pomocí clomifenu spolu s gonadotropními hormony. Někdy lze také provést nápravu vejcovodů chirurgickým výkonem. Léčit lze i některé abnormality dělohy, např. myomy Léčba nebo spíše nahrazení funkce? Řada odborné literatury uvádí jako léčbu neplodnosti také asistovanou reprodukci. Tento termín však není přesný, protože se tak neplodnost 22 Srov. Infertilita in Rodinná encyklopedie zdraví, s

20 neléčí, ale spíše se nahrazuje normální funkce. Hlavní výsledek není totiž vyléčení, ale získání dítěte pro neplodný pár a to jakýmikoliv prostředky. Bude-li pak pár chtít další dítě, musí projít opět stejným procesem léčby. Mnohdy se nehledí ani na to, jde-li např. o inseminaci homologní nebo heterologní. -20-

21 3 Asistovaná reprodukce V širším slova smyslu je asistovaná reprodukce souhrnem všech opatření, která se používají pro zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. V užším smyslu je to označení lékařské disciplíny, pomocí které se spermie, vajíčka, popřípadě embrya v laboratorních podmínkách připravují tak, aby snadněji došlo k početí a k donošení těhotenství. Všechny tyto reprodukční technologie mají společný rys a tím je oddělení reprodukce od pohlavního aktu Historie Ve 2. století po Kristu prý existovaly diskuse na téma umělého oplodnění, které vedli mezi sebou židovští rabíni. Ve 14. století Arabové údajně oplodňovali klisny svých protivníků pomocí bavlněných provazů nasáklých semenem, aby měli převahu v boji. Ve středověku se prý vyskytly i pokusy o umělou inseminaci u lidí. Následovaly myšlenky umělého člověka - zejména v pozdně středověkém alchymismu. 24 Lékař Jan Swammerdam z Leydenu vyzkoušel umělé oplodnění u rybích jiker. O totéž, ale u hmyzu a obojživelníků, se pokusil opat Lazzaro Spallanzani. V roce 1780 provedl úspěšnou inseminaci feny. U člověka bylo umělé oplodnění úspěšně uplatněno až v 19. století. A uskutečňuje se něco více než 50 let. V roce 1944 bylo provedeno první mimotělní spojení lidských pohlavních buněk. Daniele Petrucci z Bologne roku 1961 udržel v inkubátoru 59 dní při životě embryo, které bylo zplozené v umělém živném prostředí. 25 V roce 1969 provedli první umělé oplodnění v petriho misce britští lékaři Steptoe a Edwards. Avšak pokus umístit embrya do dělohy se jim podařil až v roce 1978, kdy se narodilo dítě ze zkumavky Louisa Brownová. Od té doby uplynulo už skoro 25 let a tato technika se nyní běžně používá. 26 Metoda ICSI (injekce spermie přímo do vajíčka) byla poprvé úspěšně použita v roce 1992 a za čtyři roky 23 Srov. ŠIPROVÁ, H., Několik poznámek k asistované reprodukci z hlediska lékaře, Scripta Bioethika 2001/1, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s Srov. ROTTER, H., Důstojnost lidského života, s

22 27 Srov. ŘEŽÁBEK, K., Asistovaná reprodukce. 28 Srov. VIDAL, M., Das Klonen: technische Realität und ethische Beurteilung, Concilium 1998/34, s Srov. ŠULC, F., Vědci naklonovali poprvé lidský plod, Lidové noviny, poté se tato metoda používala na většině pracovišť. Dnes je základní podmínkou vzniku každého nového pracoviště mimotělního oplodnění. 27 Hodně se dnes hovoří o tzv. reprodukčním klonování. To má svůj počátek již ve 30. letech minulého století, kdy se začaly provádět první pokusy se živočišnými druhy. V 60. letech se podařilo klonování obojživelníků a v 80. letech klonování myší. Za převratný bývá označován rok 1997, protože znamenal velký pokrok v technice umělého klonování. V tomto roce se podařilo Ianu Wilmutovi a jeho spolupracovníkům v Edinburghu naklonovat ovci Dolly. K pokusu použili jádra somatických buněk odebraných z tkáně vemene. Z celkových 277 spojení (s vaječnými buňkami zbavenými původního jádra) se podařilo dovést 29 embryí do stavu moruly. Z nich 13 bylo pak zavedeno do dělohy a pouze v jednom případě došlo k plnému a úspěšnému vývoji plodu. 28 Postup, který Wilmut použil, byl navržen už roku 1938 německým biologem Hansem Speemanem a Brit Steen Willadsen podle této metody klonoval ovce už v 80. letech. Nepoužíval však buňky z dospělých zvířat, ale z embryí. V roce 1998 devatenáct evropských zemí podepsalo v Paříži Úmluvu o zákazu klonování lidí. Stejný rok jihokorejští vědci oznámili, že naklonovali lidské embryo z buněk dospělé ženy. To potom zničili v prvním stádiu jeho vývoje. Pod rouškou tzv. terapeutického klonování proběhly a probíhají pokusy s klonováním lidských embryí. Např. soukromá firma z amerického státu Massachusetts, Advance Cell Technology naklonovala první lidské embryo k lékařským účelům (před tím se používaly k pokusům přebytečná embrya vzniklá při IVF). DNA z jádra z vajíčka, nahradili DNA, kterou odebrali z jádra buňky získané z kůže dospělého člověka. Vajíčko se začalo dělit, jako by bylo oplodněné spermií. 29 Ve většině zemí je klonování lidských bytostí zakázáno; proto je embryo, které se při pokusech vyvine do stavu blastuly, zničeno nebo roze- -22-

23 bráno. Někteří kontroverzní vědci a lékaři se však pokoušejí i o vyklonování člověka, nebo to alespoň tvrdí. Dokonce se už objevily zprávy, že sekta raeliánů naklonovala již tři lidské jedince. Jiné uvádějí, že první naklonované dítě se narodilo v Číně. Nikdo však nepodal seriozní vědecké důkazy. 30 Většina vědců považuje klonování za technicky nezvládnuté, biologicky nebezpečné a proto za morálně nepřijatelné. Než se narodí jeden vyklonovaný jedinec, stovky zárodků zahynou ještě v laboratořích, i když vypadají zdravě. Zárodek přenesený do těla matky má také malou šanci na přežití. Když se i přenos podaří, rodí se mláďata s těžkými vývojovými vadami nevyvinuté plíce, deformované končetiny. Jiná uhynou na selhání imunitního systému, u ovcí a skotu se mláďata někdy rodí nepřirozeně přerostlá. 31 Za této situace by bylo krajně nezodpovědné a nebezpečné používat tyto postupy také u lidí, protože nelze zaručit, že by se klonované dítě narodilo bez postižení. 30 Srov. LIDOVÉ NOVINY, V Číně se narodilo klonované dítě, tvrdí lékař Antinori, Lidové noviny, Srov. LIDOVÉ NOVINY, Je klonování cesta do pekel?, Lidové noviny,

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce P. Karel Skočovský 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Motto: Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. Co mi chceš

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. ICSI 1 oocyt 5.000,- Kč 2-10 oocytů 8.000,- Kč každý další oocyt 1.000,- Kč (Intracytoplazmatická injekce spermie - vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka)

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 689 Vládní návrh na vydání zákona zákona o specifických zdravotních službách - 2 - ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE?

USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE? USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE? ZDE VÁM NABÍZÍME PRŮVODCE, KTERÝ VÁS KROK ZA KROKEM POVEDE PROCESEM ASISTOVANÉ REPRODUKCE ACT PRŮVODCE 1 JAK POUŽÍVAT PŘÍRUČKU ACT PRŮVODCE Předně: Zůstaňte klidní: Nejste

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Etické problémy současné embryologie. Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar

Etické problémy současné embryologie. Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar Etické problémy současné embryologie Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar právo matky a právo dítěte začátek života klonování interrupce: OKRUH PROBLÉMŮ poměr interrupcí a IVF demografické údaje

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Lenka Vyzourková Proces asistované reprodukce jako výzva pro činnost

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Asistovaná reprodukce v ČR

Asistovaná reprodukce v ČR Asistovaná reprodukce v ČR Seminární práce ke kurzu Sociologie rodiny pro magistry Petra Zachová Sociologie a sociální politika 3. ročník peteza@email.cz ZS 2007/2008 Obsah: Úvodem... 2 Neplodnost z medicínského

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Nitroděložní vývoj období embryonální

Nitroděložní vývoj období embryonální Nitroděložní vývoj období embryonální Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 25. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Nitroděložní vývoj člověka (vývoj před narozením)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Genetika člověka - reprodukce

Genetika člověka - reprodukce Gymnázium Václava Hraběte Školní rok 2015/2016 Genetika člověka - reprodukce Seminární práce z biologie autor práce: Andrea Jirásková; 8.A vedoucí práce: RNDr. Roman Slušný Prohlášení Prohlašuji tímto,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DVOJČATA. Jednovaječná či dvojvaječná?

DVOJČATA. Jednovaječná či dvojvaječná? DVOJČATA Jednovaječná či dvojvaječná? 18 Jednovaječná či dvojvaječná? Proč a jak to zjišťujeme A jsou jednovaječná? To je jedna z nejčastějších otázek, se kterou se maminka dvojčat setká. Bohužel ne každý

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více