VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Aleksandra Bessonova Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce 2014

2 Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce Aleksandra Bessonova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: Department of Hotel Management Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus Vedoucí diplomové práce: PhDr.Romana Kratochvílová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: _ Praha 2014

3 Bachelor dissertation Actual trends in health resort sphere in France Aleksandra Bessonova The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel Management Major: Gastronomy, hotel Industry and tourism Thesis Advisor: PhDr.Romana Kratochvílová Date of Submission: Date of Thesis Defense: _ Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Aktuální tendence lázeňství ve Francii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jméno příjmení V Praze dne

5 Děkuji PhDr.Romana Kratochvílová, vedoucí mé bakalářské práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytla.

6 Abstrakt Bessonova Aleksandra. Aktuální tendence lázeňství ve Francii.[Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha strany. Bakalářská práce se věnuje analýze lázeňských služeb ve Francii a moderním tendencím v této oblasti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a návrhové. V teoretické části se provádí literární rešerše a analýza hlavních lázeňských regionů ve Francii a nabídky léčebných a wellness služeb. V praktické části se provádí analýza aktuální nabídky konkrétních lázeňských zařízení ve Francii a moderních tendencí a služeb, které se v daných zařízeních nabízejí. Analýza je představena dotazníkových výzkumem a analýzou oficiálních stránek lázeňských zařízení v různých regionech ve Francii. Návrhy a doporučení jsou součástí Návrhové části práce. Tyto návrhy jsou odvozeny od výsledků provedeného výzkumu a jsou navrženy ve vztahu k lázeňským zařízením obecně. Klíčová slova: Moderní tendence v lázeňství, Francie, balneologie, lázeňská zařízení, wellness, léčebné a lázeňské procedury, čínská medicína, alternativní medicína, tradiční a netradiční metody léčby.

7 Abstract Bachelor thesis deals with the analysis of spa services in France and modern tendencies in this area. The work is divided into three parts: theoretical and practical parts and recommendations. The theoretical part includes a literature review and analysis of the major spa regions in France and offers of medical and wellness services. In the practical part the analysis is carried out about spa facilities in France and modern tendencies and services that are offered in these facilities. The analysis is presented in questionnaire research and analysis in the official websites of spa facilities in different regions in France. Suggestions and recommendations are included in the third part of the work - recommendations. These proposals are derived from the results of the research and are focused on spa resorts in general. Key words: Modern trends in the spa industry, France, Balneology, spa, wellness, health and spa treatments, Chinese medicine, alternative medicine, traditional and nontraditional methods of treatment.

8 Obsah ÚVOD LÁZEŇSTVÍ LÁZEŇSTVÍ A JEHO VÝVOJ Lázeňství Historie lázeňství Moderní tendence lázeňství LÁZNĚ VE FRANCII Geografie lázní ve Francii PRAKTICKÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MODERNÍ LÁZEŇSKÉ TENDENCE VE FRANCII ANALÝZA NABÍDKY LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ A STŘEDISEK VE FRANCII Lázeňské služby pro muže Lázeňské služby pro ženy Lázeňské služby pro páry Lázeňské služby pro děti a rodiny s dětmi Lázeňské a wellness párty ZAMĚŘENÍ LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍRODNÍ MEDICÍNA V MODERNÍ DOBĚ LÁZEŇSKO - LÉČEBNÉ PROCEDURY A SLUŽBY UŽÍVANÉ V LÁZEŇSTVÍ NÁVRHOVÁ ČÁST PROPOJENÍ FYZIOTERAPEUTICKÝCH A PSYCHOTERAPEUTICKÝCH PROCEDUR ZAVEDENÍ ALTERNATIVNÍCH METOD LÉČENÍ, PREVENCE A REHABILITACE VYTVOŘENÍ NABÍDKY PRO DELŠÍ A DLOUHODOBÉ POBYTY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM VYBRANÝCH LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE FRANCII PŘÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK PRO LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VE FRANCII (FR) PŘÍLOHA Č. 3: DOTAZNÍK PRO LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VE FRANCII (CZ)... 62

9 Úvod Francie je významným lázeňským centrem ve střední Evropě. Turisté navštěvují zimní lázně, zejména lyžařská střediska, termální střediska a lázně se specializací na léčebné procedury a moderní SPA procedury. Hlavní přírodní zdroje svědčící rozvoji lázeňských služeb ve Francii jsou podnebí a mořská voda, včetně čerstvého vzduchu a dobré ekologie. Některé léčebné procedury a typy lázeňské kúry pocházejí přímo z Francie a mají dlouholetou tradici. Proto právě nabídka lázeňských služeb ve Francii je velmi zajímavá pro zkoumání v rámci bakalářské práce. Toto téma je pro mě osobně velmi zajímavé, protože neustále sledují tendence v oblasti lázní a SPA a snažím se dobře vyznat v tradičních a nově zaváděných praktikách v této oblasti. Toto téma je zajímavé pro mě také proto, že v současné době se vyvíjejí nové tendence a směry lázeňského cestovního ruchu, ale klasický přístup a péče poskytovaná v balneologických a lázeňských střediscích ve Francii je stále velmi vyžadována. V této bakalářské práci jsou zkoumány aktuální tendence lázeňství ve Francii. Pro ucelenost výzkumu a podrobnou analýzu lázeňské nabídky a léčebné turistiky se zaměřím pouze na lázeňství v jeho úzkém pojetí. Pro Českou a Slovenskou republiku jsou typické tzv. léčebné (někdy označované jako medicínské) lázně, které zahrnují tradiční a komplexní terapeutickou a léčebnou péči a další služby, a tato komplexní péče je zajišťována zařízeními, která spadají do systému zdravotní péče. 1 Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění hlavních aktuálních tendencí lázeňství a wellness ve Francii v současné době. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, praktické a návrhové. V teoretické části jsou vymezena hlavní teoretická východiska, zejména definovány hlavní lázeňské regiony a nabídka lázeňských služeb v těchto regionech. Zajímavou součástí teoretické kapitoly je statistická analýza počtu přijíždějících turistů do ubytovacích zařízení ve Francii. 1 KOTÍKOVÁ, H Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2013.s. 54 9

10 V praktické části se analyzuje současná nabídka lázeňských služeb ve Francii. Součástí analýzy je zjištění cenové úrovně procedur, jejich rozmanitost a balíčky služeb pro turisty. Součástí praktické kapitoly je i komparativní analýza lázeňských služeb poskytovaných ve Francii s nabídkou v lázeňských zařízeních v České republice. 10

11 1 Lázeňství 1.1 Lázeňství a jeho vývoj Zájem o ochranu a posílení zdraví lidí, zvýšení jejich schopnosti pracovat je jedním z hlavních úkolů v oblasti sociální politiky každého státu. V této úloze důležitou roli hraje cestovní ruch, vykonávající určité zdravotní funkce jako forma rekreace, která má výhody před jinými druhy odpočinku. Lázeňství patří mezi nejstarší formy cestovního ruchu. Již od dávných dob se lidé naučili používat například minerální vody pro léčebné účely. V historických památkách indické, čínské, antické a židovské kultury můžeme nalézt informace o koupání lidí v horkých pramenech, například na ostrově Euboia ve starověkém Řecku. Od té doby lázeňství prošlo zásadními změnami a stalo se jednou z nejoblíbenějších forem rekreace. Hlavním rysem léčby v lázních je priorita používání účinných a dokonce i silných přírodních léčivých faktorů (jako jsou klima, minerální vody, léčivé bahno, atd.), které se vyznačují silným sanogenetickým účinkem a možnými patogenními komplikacemi při nesprávném použití. Z tohoto důvodu je zřejmé, že v současné době každý odborník pracující v dané sféře musí být seznámen se základy klimatoterapie, tj. musí znát terapeutický potenciál daného podnebí a musí být schopen ho použít pro léčbu. Na druhou stranu je třeba mít znalosti i o možných škodlivých vlastnostech klimatu, aby bylo možné chránit před nimi své pacienty Lázeňství Lázeňství (rekreační činnost) je komplex všech druhů vědeckých a praktických činností týkajících se organizace a realizace prevence onemocnění, léčby a rehabilitace pacientů prostřednictvím využívání přírodních léčivých zdrojů, studia jejich vlastnosti a mechanismu účinku, a zároveň také soubor opatření pro organizaci, konstrukci, řízení lázeňských středisek, poskytování léčby a kulturního programu, využívání a zachování přírodních léčivých zdrojů a sanitární ochranu zdravotních (lázeňských) středisek. Podle J. Dědiny samotný termín lázeňství je možné pojímat ve třech rovinách: lázeňstvím rozumíme za prvé vědní lékařský 11

12 obor, kde je za pomoci přírodních léčivých zdrojů zajišťována prevence a léčba přesně definovaných onemocnění a zajišťována tak ochrana veřejného zdraví. Lázeňství je zároveň souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, jejichž funkcí je dosažení co nejlepších ekonomických výsledků za použití co nejnižších provozních nákladů. Poslední rovinu tvoří sociálně-politický systém, jehož podstatou je poskytování lázeňské péče občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře. 2 Z této definice plyne, že pojem lázeňství označuje také sektor služeb, který plní důležité úkoly v sociální oblasti včetně zlepšení zdraví obyvatelstva (na individuální a sociální úrovni), založené na racionálním využívání přírodních a rekreačních zdrojů a domácích lázeňských středisek (zdravotní lázeňské infrastruktury a lidských zdrojů) a obnovení pracovních zdrojů, zaměstnanosti a rozvoje lázeňských středisek. Vědecký základ pro lázeňství tvoří medicína, konkrétně lázeňská medicína. Jde o lékařskou vědní disciplínu, která studuje léčivé vlastnosti přírodních klimatických a preformovaných fyzikálních faktorů, povahu jejich účinků na lidské tělo, stejně jako možnost jejich použití pro léčebné a preventivní účely. Lázeňství jako věda je založená na následujících odvětvích: 3 1. Balneologie - věda o léčivých vodách, z latinského "balneum" - koupel; balneoterapie je používání minerální vody pro léčebné účely. Lázeňství neboli balneologie má svůj původ již několik tisíc let před naším letopočtem. První zmínky o této léčebné disciplíně pocházejí z Číny a z Egypta, dále z Indie a Japonska. Do Evropy, konkrétně do Řecka, lázeňství proniklo přes Egypt, kde se těmto metodám hojně věnoval řecký lékař Hippokrates, který položil základ hygienických pravidel v užívání lázní. Až Římská říše ale dovedla lázeňství k rozmachu a v řadě evropských metropolí položila základní kámen lázeňství. Ovšem až na počátku 19. století byl poprvé popsán - doktorem Lübeckem - význam teploty vod. Lékař analyzoval vliv teplé a studené vody na organismus člověka. Vodové léčby ale celosvětově proslavil Vincenz Priessnitz, na jehož práci navazoval i Sebastian Kneipp. 2 DĚDINA, J Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. 3 3 PÁSKOVÁ, M., Zelenka, J Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, s

13 Díky stále novým zjištěním v oblasti biologie, fyziky a chemie dochází v dnešní době k úpravám léčebných procesů, aby se zefektivnil přínos pro tělo i duši Klimatologie to je nauka o klimatu a klimatoterapie je pak používání klimatu k lékařským a zdravotnickým účelům. a) Heliologie je věda o slunci; helioterapie předpokládá využití slunečních paprsků na podporu lékařských a zdravotnických účelů. b) Aerologie je nauka o ovzduší; aeroterapie se zabývá použitím vzduchu pro léčebné účely. c) Thalassologie je nauka o moři; thalassoterapie je léčba pomocí přímořského klimatu a koupání ve spojení s opalováním. 3. Dietetika je nauka o výživě; dietní léčba je použití korekce výživy v souladu s lékařskými a zdravotnickými účely. 4. Kineziterapie je léčba pomocí pohybu, například pomocí léčebné gymnastiky. 5. Přeformované fyzikální faktory jsou umělými faktory. Fyzikální terapie předpokládá použití předem vytvořených fyzikálních faktorů pro terapeutické účely. Vzhledem k tomu, že lázeňství se týká teoretických i praktických problémů resortu a lázeňských středisek, je vhodné zmínit některé související definice. Letovisko (lázeňské středisko) je ucelené území s přírodními léčivými zdroji, používané k lékařským účelům. Léčivé vlastnosti přírodních objektů a podmínek jsou stanoveny na základě vědeckých výzkumů, dlouhodobé praxe a jsou schvalovány státními výkonnými orgány, které mají na starosti sféru zdravotnictví. V závislosti na zeměpisné poloze a klimatických podmínkách může charakter rekreační oblasti obsahovat jeden nebo více fyzických terapeutických faktorů. Na základě povahy přírodních faktorů se lázeňská střediska dělí na tyto druhy: 5 a) Klimato-terapeutická, jejichž hlavními terapeutickými faktory jsou jednotlivé složky klimatu; podle klimatických pásem taková střediska 4 JANDOVÁ, D Balneologie. Praha: Grada Publishing, s JANDOVÁ, D Balneologie. Praha: Grada Publishing, s

14 jsou rozdělena do několika skupin: rovinná, stepní, horská, pobřežní a další; b) Balneologická, jejichž hlavním léčebným faktorem je minerální voda různých typů; c) Střediska s léčebným blátem jako hlavním léčebným faktorem; d) Smíšená, v jejichž rámci se používá komplex zdravotních faktorů. V rámci lázeňské infrastruktury by tento pojem měl být chápán jako systém materiálních předmětů a aktivit, vykonávajících a poskytujících zdravotnické služby pro obyvatelstvo a podporujících zlepšení zdraví obyvatel. Lázeňská infrastruktura zahrnuje terapeutická a profylaktická centra, rekreační, kulturní a sportovní zařízení, vyškolený zdravotní a ošetřující personál, atd. Lázeňská infrastruktura je v určitém smyslu subsystémem sociální infrastruktury, ale má také svůj vlastní subsystém, který obsahuje systém pomocných oborů - komunikace, silnice, dopravu a další Historie lázeňství Je třeba uvést, že historii lázeňství a lázeňské medicíny nelze posuzovat odděleně, protože tato lékařská disciplína vytvořila teoretický základ pro lékařskou a zdravotnickou aplikaci přírodních faktorů, zatímco samotné lázeňství jako odvětví činnosti vždy tvořilo organizační a technologickou bázi pro implementaci vědeckých výsledků a léčebných programů. Lázeňství patří mezi nejstarší formy cestovního ruchu, a proto má dlouhou historii vývoje. Při použití chronologického a faktografického přístupu k vývoji lázeňského odvětví lze pojmenovat několik hlavních období jeho vývoje. Zpočátku využití přírodních léčivých faktorů mělo spontánně empirický charakter. Léčivé vlastnosti mnoha přírodních faktorů jsou známy již od starověku. 6 Proto, pokud chceme dodržovat zákony chronografie, lze předpokládat, že první lázeňská střediska byla udělena člověku samotnou přírodou. Mnoho léčivých pramenů a lázní bylo výtvorem přírody: například v slavných italských termálních lázních (Monsummano Terme, Montegrofto Terme, Montecatinae Terme) ještě od doby starověkého Římu existovala přírodní termální léčebná střediska, protože v 6 KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s

15 těchto místech horké vodní zdroje naplňují četné jeskyně párou. "Kouzelné" zdroje a další léčivé faktory se často stávaly základem lékařských záhad chrámů, které byly předmětem náboženského kultu. V dochovaných památkách umění můžeme objevit zobrazené důkazy využívání termálních minerálních vod pro náboženské obřady a následné demonstrace "uzdravení" nemocných. Nejstarší důkazy existence lázeňského zařízení byly nalezeny ve městě Mohendžodáro v Pákistánu., kdy se odhalila existence civilizace z doby 5 tisíc let před n. l. V ruinách města byly nalezeny zbytky lázní, bazénů a obchodů, které prodávaly pitnou vodu v zvláštním nádobí. V této souvislosti vznik základních hygienických postupů a vznik primitivní společnosti by měly být považovány za první krok v rozvoji rekreace a lázeňského cestovního ruchu. V primitivní společnosti začíná vytvoření lidského kolektivu, vznikají a rozvíjejí se morální a etické koncepty. Začínají se rozvíjet základní dovednosti hygieny a sanitace (hygiena stravování, hygiena odívání, pravidla osobní a veřejné hygieny). Začaly se tvořit základní principy organizace domácnosti, začaly se používat zdroje tekoucí vody. Zvyk koupání, který vznikl v Indii a na Blízkém východě a později převzal formu povinného náboženského obřadu, se dá vysvětlit čistě hygienickými důvody. Očišťování v podobě plavání a koupání v rámci náboženských oslav, během rekonvalescence z nemoci, dotknutí se něčeho "nečistého", atd. je popsáno v mnoha posvátných knihách. Egyptští kněží léčili lidi pomocí koupelí různé teploty, jak je popsáno v jednom z nejstarších papyrů objeveném během archeologických vykopávek. Archeologové tvrdí, že obyvatelé naší planety již v době bronzové věděli o léčivých vlastnostech minerální vody, protože v blízkosti známého letoviska oblasti Saint Moritz, jež se nachází ve švýcarských Alpách, byly nalezeny ruiny balneologických zařízení na bázi zdrojů s železitými minerálními prameny. 7 Léčivé vlastnosti podzemních vod jsou zmíněny v knihách Starého a Nového zákona, v nichž zejména je popsána koupel v Siloamu a posvátné jezero Betseda nedaleko Jeruzaléma, které se považovalo za místo léčení postižených a nemocných. Siloamský minerální pramen byl charakterizován opakujícími se dávkami vodních přídělů, které se 7 KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s

16 vyskytují v nepravidelných intervalech. Na tyto gejzíry vody čekalo velké množství lidí. První známky považování léčby vodou za lékařský obor se týkají 16. století: známý vědec Fallopian ( ) zvěčnil své jméno v anatomii a vytvořil soubor přednášek, ve kterém uvedl základy fyzikálního a chemického složení přírodních vod a možnosti jejich využití pro terapeutické účely. Konkrétně Fallopian snížil maximální dávku minerální vody pro domácí spotřebu na sklenic. Hluboké výzkumy fyzického a chemického složení minerálních vod na tehdejší dobu byly provedeny lékárníkem Turneisserem ( ), který odpařoval minerální vodu, rozpouštěl sraženiny, výsledný roztok podroboval krystalizaci na brčku, na základě čehož se následně určovala specifika krystalů a obsah některých solí ve vodě. 8 Jeho metoda vyšetřování se zdá být prototypem spektrální analýzy. Teprve v dalším století použil badatel Duclos chemikálie a zvětšovací lupy pro studium krystalů minerální vody po odpařování. To znamená, že vznikl vědecký přístup k balneologické disciplíně a lázeňství jako celku. Pokud jde o vědecké lázeňství, základní výzkumy provedené v oboru vědeckého lázeňství se uskutečnily v 18. století pod vedením německého vědce F. Hoffmanna, který studoval chemické složení minerálních vod. Od konce 18. století v mnoha evropských zemích začalo být široce používáno léčení bahnem, ale až na začátku 19. století tento směr lázeňství začal být realizován pod lékařským dohledem. V roce 1822 švédský chemik J. J. Berzelius jako první uskutečnil přesné chemické analýzy vodních zdrojů Karlových Varů a vyvinul metodu pro stanovení složení minerálních vod. Ke konci 19. století na základě provedených studií v rámci takových disciplín jako hydrogeologie, mikrobiologie a fyzikální chemie minerálních vod a léčivých bahen a geografie byly učiněny pokusy poskytnout vědecké zdůvodnění pro lázeňství a prokázat nezbytnost rozvoje vědy o rekreační činnosti. Kliniko-fyziologické základy balneoklimatologie byly položeny v 18. století R. Russellem (Velká Británie), v 19. a na počátku 20. století. O. Liebreichem a K. Grѐdelem (Německo), Charlesem L. Durand-Fardelem (Francie), Frugoni a L. Devotem (Itálie), atd. 9 8 KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s

17 1.1.3 Moderní tendence lázeňství Jak již bylo zmíněno, hlavní zvláštností léčby v lázeňském prostředí je používání velmi účinných přírodních léčivých faktorů. Tento základ se neměnil po celou dobu vývoje lázeňství jako druhu ekonomické činnosti. Nicméně v každé etapě vývoje existovaly charakteristické příznaky či tendence, které se odvozovaly z obecného rozvoje vědy, stejně jako sociálních a kulturních podmínek doby, a určovaly vývoj daného odvětví. V současné době spolu s přírodními faktory ve střediscích jsou tak široce používány přeformované metody fyzioterapie. Kromě klasických metod hydroterapie, elektroterapie a světelné terapie v lázeňské praxi se používá hyperbarická oxygenoterapie, ozonová terapie, zvláště v rámci léčby okluzivního vaskulárního onemocnění, suché koupele uhličité, laserová terapie a použití solí z Mrtvého moře v čisté formě a v kombinaci s umělým radonem. Nejvíce slibné ve sféře lázeňské léčby jsou dnes metody, které využívají uměle simulované přírodní faktory. 10 Jde například o galoterapii (ošetření v kontrolovaném dýchacím prostředí umělého mikroklimatu solných jeskyní), speleoterapii (působení na organismus mikroklimatu krasových jeskyní); normobarickou intervalovou hypoxiterapii (intervalový hypoxický trénink, v jehož rámci za normálního atmosférického tlaku se intermitentní hypoxické intervaly střídají s obdobími normoxickými) či léčbu pacientů za pomocí výběru specifických léčivých rostlin a bylin. Široce se používají v praxi také všechny ostatní druhy nefarmakologické léčby. To platí především pro psychoterapii. Nejsložitější z jejích druhů, zejména hypnoterapie, autotrénink, jsou prováděny výhradně odborným psychoterapeutem, ale je potřeba si uvědomit, že práce všech zdravotnických pracovníků by měla přispívat k plnění psychoterapeutických cílů. Dokonce celá atmosféra lázeňského střediska by měla mít pozitivní vliv na psychiku pacienta. V posledních letech se na celém světě ukazuje tendence lidí věnovat větší pozornost svému zdraví s cílem zabránit možnému vypuknutí zdravotních problémů. Proto je patrný zájem o zdravý životní styl a sport, kterým se v rámci 10 HALL, C. M Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. New York: Routledge, s

18 lázeňských středisek dnes přikládá velký význam, a vytvářejí se všude příznivé podmínky pro tyto aktivity. Nicméně odpočinek v rekreačních střediscích slouží nejenom k lékařským účelům, ale také poskytuje bohatou paletu animačních a zábavních aktivit pro volný čas. Takový program je schopen pozvednout životní styl pacientů a naplnit jejich duševní a citové potřeby. Historicky je známo, že v minulosti v populárních letoviscích Evropy se budovaly parky, kde se konaly různorodá představení, maškarní bály a další zábavy. Později se populárními staly taneční a filmové večery, setkání s významnými osobnostmi kultury, poznávací výlety do přírodních a historických památek. V současné době se zájem o animační aktivity v rekreačních střediscích nejenže nesnížil, ale získal ještě větší význam. Dnes při výběru místa k pobytu v resortech jsou lidé vedeni jak zdravotními předpisy a léčivými faktory, tak i nabídkou sportovních a animačních služeb, která je k dispozici v daném lázeňském středisku. Tato skutečnost nutí moderní střediska dbát nejenom na zlepšení lékařské péče, ale také věnovat velkou pozornost trávení volného času rekreantů. 1.2 Lázně ve Francii Protože téma této bakalářské práce se týká především lázeňství a moderních tendencí ve Francii, je nutné obecně vysvětlit a poskytnout úvodní informace ohledně geografie lázeňství ve Francii, hlavních centrech pro lázně a wellness ve Francii a historii lázeňství ve Francii. Francie je řazena k lázeňským velmocím stejně jako například Itálie, Maďarsko, Česká republika atd. Lázeňský potenciál Francie obsahuje sbírku všech zjištěných a zaznamenaných přírodních léčivých zdrojů, stejně jako všech zmíněných skupin lázní a rekreačních oblastí. Francie je známá různorodostí své nabídky lázeňské turistiky. V zemi se nabízejí elitní a cenově dostupná, komplexní a speciální lázeňská střediska. Ve Francii se léčebné procedury provádějí pomocí minerální vody, bláta, klimatu, mořských řas a dalších přírodních faktorů. Lázně se nacházejí na pobřeží oceánu, v samém srdci země, a dokonce i na břehu Ženevského jezera. V závislosti na cíli mají různá střediska následující funkce: a) Lázeňská léčba; 18

19 b) Léčebná rehabilitace pacientů; c) Lékařská rehabilitace osob s premorbidními a donozologickými formy a stavy; d) Wellness dovolená a prevence nemocí; e) Kulturní, vzdělávací a zábavní funkce. Zatímco první tři funkce jsou základem lázeňské terapie, tj. terapeutického využití přírodních fyzikálních faktorů, wellness dovolená předpokládá pobyt zdravých jedinců v areálech, kteří nevyžadují zvláštní lékařskou péči či lékařský dohled. Hlavními wellness faktory jsou tělesná kultura a sport, proximální a distální cestovní ruch, přírodní léčivé faktory používané pro zpevnění těla, stejně jako kulturně-sociální program. Zdravotní (terapeutický) cestovní ruch je dočasné vycestování z místa trvalého bydliště se zdravotnickými účely. Co se týče doby trvání takového pobytu, může jít o krátkodobý pobyt (méně než 7 dní) nebo dlouhodobý (více než 7 dní) Geografie lázní ve Francii Lázně se nacházejí v lázeňských oblastech, tedy v místech, která mají přírodní léčivé zdroje, vhodné pro léčbu a prevenci nemocí. Pro co nejefektivnější využití těchto ploch pro léčivé a rekreační účely je potřebné vytvoření efektivní infrastruktury. Ve Francii je několik oblastí s lázněmi, které jsou zaměřené na konkrétní oblasti lázeňské medicíny. Jmenujme nejvýznamnější regiony Francie, do nichž náleží vyhlášená lázeňská města. Nejpočetnější výskyt lázeňských měst je směrem od východu až po jihozápad Francie. Dále se zaměřím na nejvíce významné regiony, v nichž se nabízí tradiční a moderní lázeňská péče. 19

20 Obrázek 1: Lázeňské regiony ve Francii Region Rhone-Alpes Region Rhóne-Alpes se nachází na východě až jihovýchodě Francie. Na území tohoto regionu se vyskytují města Aix-les-Bains, Vals-les-Bains a Evian-les-Bains. Jih Francie náleží regionu Midi Pyrénées, kde můžeme jmenovat taková města jako Luchon, Ax-les-Thermes, Bagnéres-de-Biggore nebo Baréges. Region Rhóne-Alpes má lázně zaměřené především na léčbu a pomoc diabetikům. Region Rhone-Alpes je také znám svou minerální vodou. Středisko Evian se nachází na břehu Ženevského jezera, na úpatí Alp, na hranici Francie a Švýcarska. Jde o klasické lázeňské středisko "na vodách": minerální vody, léčebné procedury, psychický klid a relaxace. Minerální voda Evian, známá po celém světě pro své léčivé vlastnosti, pomáhá při léčbě močových kamenů, 20

21 podporuje přirozenou očistu těla, přispívá ke ztrátě nadváhy, zlepšuje látkovou výměnu a má také skvělé kosmetické vlastnosti. Zájem návštěvníků je připisován především oblasti města Aix-les-Bains. Ve městě Vals-les-Bains je až 188 aktivních pramenů minerálních vod. Bohužel celý region trápí celkový klesající zájem o služby poskytované odborníky v lázeňství; tento negativní jev se snaží kompenzovat nabídkou wellness (krátkodobé lázně, zaměřené na očistu a odpočinek těla i duše) a SPA služeb, které jsou v dnešní době velmi populární. 11 Lázeňské procedury ve zdravotních centrech letoviska jsou známé speciálními typy masáží: thajskými, shiatsu, Laos, Reiki, reflexogenními a jinými. Všechny postupy se provádějí na základě čerstvé vody s různými přísadami (éterické oleje, suché řasy, mořské soli, dovážená bláta, atd.). Velká pozornost je věnována také fyzioterapeutickým metodám (mechanická lymfodrenáž, masáž proti celulitidě, elektroprocedury) a samozřejmě kosmetickým programům, které zaujímají v daném lázeňském středisku čestné místo. Hlavní specializace střediska Evian-les-Baines: a) Nemoci močové a pohlavní soustavy (urolitiázy); b) Nemoci trávicího ústrojí; c) Endokrinní, výživné a metabolické poruchy; d) Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně; e) Wellness programy: krása, hubnutí, očista těla; f) Rehabilitační programy; g) Antistresové programy, chronický únavový syndrom. Hlavním přírodním léčebným faktorem v daném lázeňském středisku je minerální voda. Přírodní voda Evian je nízko mineralizovaná (mineralizace mg/l, ph = 7,2) minerální voda hydrogenuhličitanového typu s nízkým obsahem vápníku, hořčíku a sodíku. Evian minerální voda se odlišuje: a) Čistotou; b) Lehkostí, tj. obsahem minerálních látek v malých množstvích, 11 RhoneAlpes. Úvodní stránka. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <www.rhonealpes.fr>. 21

22 c) Obsahem minerálních látek v optimálním množství pro jejich absorbaci, preventivní a terapeutické účinky na tělo. Voda může být doporučena pro všechny druhy diet a pro lidi všech věkových kategorií, včetně kojících matek a dětí. Aix-les-Bains je dalším známým francouzským lázeňským centrem. Jde o balneoterapeutické podhorské klimatické středisko, které se nachází v zalesněné oblasti v nadmořské výšce 265 m. Středisko se nachází v centru olympijského Savoy, tři hodiny jízdy od Paříže, na břehu jezera Bourget, největšího přírodního jezera ve Francii, na úpatí Savojských Alp. Aix-les-Bains je nejstarší město Savoye, hlavní město evropské floristiky a jedním z nejznámějších termálních lázeňských středisek ve Francii. Město bylo založeno Římany, o čemž svědčí četné historické a architektonické památky, mezi nimiž jsou staré jeskyně, kde byly objeveny minerální prameny. Aix-les-Bains je dnes jedním z nejvíce přístupných a demokratických francouzských spa resortů. Mohou za to příznivé ceny za ubytování, léčbu a související zdravotní programy, což následně činí z těchto lázní ideální variantu pro dlouhodobou léčbu a odpočinek. Středisko má mírné, teplé, suché klima, s průměrnou teplotou července - 21 C. Termální (19,5-44,7 C) sulfidové (hydrogenuhličitan vápenatý a sodný, magnesium) vody z minerálních pramenů jsou využívány především pro zavlažování, sprchy a vany. Hlavními indikacemi pro léčbu v daném regionu jsou: a) ORL onemocnění: chronická onemocnění uší, nosu a krku; b) Zubní onemocnění, chronická onemocnění dutiny ústní; c) Onemocnění dýchacích cest; d) Nemoci svalové a kosterní soustavy; e) Funkční poruchy nervového systému. Tak například lékařské procedury termálního centra Marlioz zahrnují pití, zavlažování nosní dutiny a úst, sprchu pro horní cesty dýchací, inhalace, aerosol, foukání Eustachovy trubice, výplach sinusových dutin. Wellness centrum Aguascience nabízí perličkové koupele, terapii mořskými řasami, jet sprchu, tlakovou terapii, cvičení v bazénu a různé druhy masáží. Je třeba poznamenat, že 22

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

Wellness a animace v rekreačním hotelu

Wellness a animace v rekreačním hotelu Wellness a animace v rekreačním hotelu Diplomová práce Bc. Lenka Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí

Více

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o.

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o. Wellness v ČR Autor: Mgr. Jiří Poděbradský EPO consult, s.r.o. Praha 2008 Wellness v ČR Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Foto:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika na management Studijní obor: Obchodní podnikání - cestovní ruch Bakalářská

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Karolína Strouhalová Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce 2014 Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Michaela Froydová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Michaela Froydová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Michaela Froydová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Michaela Froydová Studijní obor:

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi Veronika Tomšů Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje charakteristiku lázeňství a lázeňských služeb. Je především

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Luxury Spa Book CZECH VERSION

Luxury Spa Book CZECH VERSION Luxury Spa Book CZECH VERSION LÉKAŘSKÝ TÝM Vedoucí lékař Alexandr Lukovnikov, M.D. Helena Urbancová, M.D. Prof. Rafael Gurevič, M.D., D. Sc. Natalia Lapina, M.D. Tomáš Martykán, M.D. Miloš Starý, M.D.

Více

Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj

Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj Olomoucký kraj Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj Vážení návštěvníci, držíte v rukou katalog s nabídkou lázní a wellness pobytů v Olomouckém kraji. Málokterý region v republice se může pyšnit

Více

SPA & WELLNESS BROCHURE

SPA & WELLNESS BROCHURE SPA & WELLNESS BROCHURE 2012 / 2013 Czech version Vážení hosté Tradice lázeňství, v podobě v jaké ho známe dnes, sahá až do dob dávného starověku. Již slavní Římané, a před nimi i staří Řekové a Egypťané,

Více

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory Czech version 2015 / 2016 Medical SPa centre Directory obsah Vítáme Vás Historie lázeňství Karlovarské minerální prameny Karlovarská pitná kúra Úvod do lázeňské léčby Komplexní lázeňská léčba Lázeňská

Více

Wellness - životní nutnost?

Wellness - životní nutnost? MAGAZÍN Přidejte se k nám Wellness hotely nejen v Česku Nové trendy Význam vody Wellness - životní nutnost? ÚPLNE NOVÝ SPÔSOB PREŽITIA DOVOLENKY Vonkajšie termálne bazény, Mayská pyramída, tobogany, vodné

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin BRŮHA Stravování studentů středních škol Diplomová práce 2013 Stravování studentů středních škol Diplomová práce Bc. Martin BRŮHA Vysoká škola hotelová

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA Bc. Martina Brtnická Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem předložené diplomové práce je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu

Více