VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Aleksandra Bessonova Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce 2014

2 Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce Aleksandra Bessonova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: Department of Hotel Management Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus Vedoucí diplomové práce: PhDr.Romana Kratochvílová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: _ Praha 2014

3 Bachelor dissertation Actual trends in health resort sphere in France Aleksandra Bessonova The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel Management Major: Gastronomy, hotel Industry and tourism Thesis Advisor: PhDr.Romana Kratochvílová Date of Submission: Date of Thesis Defense: _ Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Aktuální tendence lázeňství ve Francii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jméno příjmení V Praze dne

5 Děkuji PhDr.Romana Kratochvílová, vedoucí mé bakalářské práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytla.

6 Abstrakt Bessonova Aleksandra. Aktuální tendence lázeňství ve Francii.[Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha strany. Bakalářská práce se věnuje analýze lázeňských služeb ve Francii a moderním tendencím v této oblasti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a návrhové. V teoretické části se provádí literární rešerše a analýza hlavních lázeňských regionů ve Francii a nabídky léčebných a wellness služeb. V praktické části se provádí analýza aktuální nabídky konkrétních lázeňských zařízení ve Francii a moderních tendencí a služeb, které se v daných zařízeních nabízejí. Analýza je představena dotazníkových výzkumem a analýzou oficiálních stránek lázeňských zařízení v různých regionech ve Francii. Návrhy a doporučení jsou součástí Návrhové části práce. Tyto návrhy jsou odvozeny od výsledků provedeného výzkumu a jsou navrženy ve vztahu k lázeňským zařízením obecně. Klíčová slova: Moderní tendence v lázeňství, Francie, balneologie, lázeňská zařízení, wellness, léčebné a lázeňské procedury, čínská medicína, alternativní medicína, tradiční a netradiční metody léčby.

7 Abstract Bachelor thesis deals with the analysis of spa services in France and modern tendencies in this area. The work is divided into three parts: theoretical and practical parts and recommendations. The theoretical part includes a literature review and analysis of the major spa regions in France and offers of medical and wellness services. In the practical part the analysis is carried out about spa facilities in France and modern tendencies and services that are offered in these facilities. The analysis is presented in questionnaire research and analysis in the official websites of spa facilities in different regions in France. Suggestions and recommendations are included in the third part of the work - recommendations. These proposals are derived from the results of the research and are focused on spa resorts in general. Key words: Modern trends in the spa industry, France, Balneology, spa, wellness, health and spa treatments, Chinese medicine, alternative medicine, traditional and nontraditional methods of treatment.

8 Obsah ÚVOD LÁZEŇSTVÍ LÁZEŇSTVÍ A JEHO VÝVOJ Lázeňství Historie lázeňství Moderní tendence lázeňství LÁZNĚ VE FRANCII Geografie lázní ve Francii PRAKTICKÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MODERNÍ LÁZEŇSKÉ TENDENCE VE FRANCII ANALÝZA NABÍDKY LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ A STŘEDISEK VE FRANCII Lázeňské služby pro muže Lázeňské služby pro ženy Lázeňské služby pro páry Lázeňské služby pro děti a rodiny s dětmi Lázeňské a wellness párty ZAMĚŘENÍ LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍRODNÍ MEDICÍNA V MODERNÍ DOBĚ LÁZEŇSKO - LÉČEBNÉ PROCEDURY A SLUŽBY UŽÍVANÉ V LÁZEŇSTVÍ NÁVRHOVÁ ČÁST PROPOJENÍ FYZIOTERAPEUTICKÝCH A PSYCHOTERAPEUTICKÝCH PROCEDUR ZAVEDENÍ ALTERNATIVNÍCH METOD LÉČENÍ, PREVENCE A REHABILITACE VYTVOŘENÍ NABÍDKY PRO DELŠÍ A DLOUHODOBÉ POBYTY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM VYBRANÝCH LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE FRANCII PŘÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK PRO LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VE FRANCII (FR) PŘÍLOHA Č. 3: DOTAZNÍK PRO LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VE FRANCII (CZ)... 62

9 Úvod Francie je významným lázeňským centrem ve střední Evropě. Turisté navštěvují zimní lázně, zejména lyžařská střediska, termální střediska a lázně se specializací na léčebné procedury a moderní SPA procedury. Hlavní přírodní zdroje svědčící rozvoji lázeňských služeb ve Francii jsou podnebí a mořská voda, včetně čerstvého vzduchu a dobré ekologie. Některé léčebné procedury a typy lázeňské kúry pocházejí přímo z Francie a mají dlouholetou tradici. Proto právě nabídka lázeňských služeb ve Francii je velmi zajímavá pro zkoumání v rámci bakalářské práce. Toto téma je pro mě osobně velmi zajímavé, protože neustále sledují tendence v oblasti lázní a SPA a snažím se dobře vyznat v tradičních a nově zaváděných praktikách v této oblasti. Toto téma je zajímavé pro mě také proto, že v současné době se vyvíjejí nové tendence a směry lázeňského cestovního ruchu, ale klasický přístup a péče poskytovaná v balneologických a lázeňských střediscích ve Francii je stále velmi vyžadována. V této bakalářské práci jsou zkoumány aktuální tendence lázeňství ve Francii. Pro ucelenost výzkumu a podrobnou analýzu lázeňské nabídky a léčebné turistiky se zaměřím pouze na lázeňství v jeho úzkém pojetí. Pro Českou a Slovenskou republiku jsou typické tzv. léčebné (někdy označované jako medicínské) lázně, které zahrnují tradiční a komplexní terapeutickou a léčebnou péči a další služby, a tato komplexní péče je zajišťována zařízeními, která spadají do systému zdravotní péče. 1 Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění hlavních aktuálních tendencí lázeňství a wellness ve Francii v současné době. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, praktické a návrhové. V teoretické části jsou vymezena hlavní teoretická východiska, zejména definovány hlavní lázeňské regiony a nabídka lázeňských služeb v těchto regionech. Zajímavou součástí teoretické kapitoly je statistická analýza počtu přijíždějících turistů do ubytovacích zařízení ve Francii. 1 KOTÍKOVÁ, H Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2013.s. 54 9

10 V praktické části se analyzuje současná nabídka lázeňských služeb ve Francii. Součástí analýzy je zjištění cenové úrovně procedur, jejich rozmanitost a balíčky služeb pro turisty. Součástí praktické kapitoly je i komparativní analýza lázeňských služeb poskytovaných ve Francii s nabídkou v lázeňských zařízeních v České republice. 10

11 1 Lázeňství 1.1 Lázeňství a jeho vývoj Zájem o ochranu a posílení zdraví lidí, zvýšení jejich schopnosti pracovat je jedním z hlavních úkolů v oblasti sociální politiky každého státu. V této úloze důležitou roli hraje cestovní ruch, vykonávající určité zdravotní funkce jako forma rekreace, která má výhody před jinými druhy odpočinku. Lázeňství patří mezi nejstarší formy cestovního ruchu. Již od dávných dob se lidé naučili používat například minerální vody pro léčebné účely. V historických památkách indické, čínské, antické a židovské kultury můžeme nalézt informace o koupání lidí v horkých pramenech, například na ostrově Euboia ve starověkém Řecku. Od té doby lázeňství prošlo zásadními změnami a stalo se jednou z nejoblíbenějších forem rekreace. Hlavním rysem léčby v lázních je priorita používání účinných a dokonce i silných přírodních léčivých faktorů (jako jsou klima, minerální vody, léčivé bahno, atd.), které se vyznačují silným sanogenetickým účinkem a možnými patogenními komplikacemi při nesprávném použití. Z tohoto důvodu je zřejmé, že v současné době každý odborník pracující v dané sféře musí být seznámen se základy klimatoterapie, tj. musí znát terapeutický potenciál daného podnebí a musí být schopen ho použít pro léčbu. Na druhou stranu je třeba mít znalosti i o možných škodlivých vlastnostech klimatu, aby bylo možné chránit před nimi své pacienty Lázeňství Lázeňství (rekreační činnost) je komplex všech druhů vědeckých a praktických činností týkajících se organizace a realizace prevence onemocnění, léčby a rehabilitace pacientů prostřednictvím využívání přírodních léčivých zdrojů, studia jejich vlastnosti a mechanismu účinku, a zároveň také soubor opatření pro organizaci, konstrukci, řízení lázeňských středisek, poskytování léčby a kulturního programu, využívání a zachování přírodních léčivých zdrojů a sanitární ochranu zdravotních (lázeňských) středisek. Podle J. Dědiny samotný termín lázeňství je možné pojímat ve třech rovinách: lázeňstvím rozumíme za prvé vědní lékařský 11

12 obor, kde je za pomoci přírodních léčivých zdrojů zajišťována prevence a léčba přesně definovaných onemocnění a zajišťována tak ochrana veřejného zdraví. Lázeňství je zároveň souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, jejichž funkcí je dosažení co nejlepších ekonomických výsledků za použití co nejnižších provozních nákladů. Poslední rovinu tvoří sociálně-politický systém, jehož podstatou je poskytování lázeňské péče občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře. 2 Z této definice plyne, že pojem lázeňství označuje také sektor služeb, který plní důležité úkoly v sociální oblasti včetně zlepšení zdraví obyvatelstva (na individuální a sociální úrovni), založené na racionálním využívání přírodních a rekreačních zdrojů a domácích lázeňských středisek (zdravotní lázeňské infrastruktury a lidských zdrojů) a obnovení pracovních zdrojů, zaměstnanosti a rozvoje lázeňských středisek. Vědecký základ pro lázeňství tvoří medicína, konkrétně lázeňská medicína. Jde o lékařskou vědní disciplínu, která studuje léčivé vlastnosti přírodních klimatických a preformovaných fyzikálních faktorů, povahu jejich účinků na lidské tělo, stejně jako možnost jejich použití pro léčebné a preventivní účely. Lázeňství jako věda je založená na následujících odvětvích: 3 1. Balneologie - věda o léčivých vodách, z latinského "balneum" - koupel; balneoterapie je používání minerální vody pro léčebné účely. Lázeňství neboli balneologie má svůj původ již několik tisíc let před naším letopočtem. První zmínky o této léčebné disciplíně pocházejí z Číny a z Egypta, dále z Indie a Japonska. Do Evropy, konkrétně do Řecka, lázeňství proniklo přes Egypt, kde se těmto metodám hojně věnoval řecký lékař Hippokrates, který položil základ hygienických pravidel v užívání lázní. Až Římská říše ale dovedla lázeňství k rozmachu a v řadě evropských metropolí položila základní kámen lázeňství. Ovšem až na počátku 19. století byl poprvé popsán - doktorem Lübeckem - význam teploty vod. Lékař analyzoval vliv teplé a studené vody na organismus člověka. Vodové léčby ale celosvětově proslavil Vincenz Priessnitz, na jehož práci navazoval i Sebastian Kneipp. 2 DĚDINA, J Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. 3 3 PÁSKOVÁ, M., Zelenka, J Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, s

13 Díky stále novým zjištěním v oblasti biologie, fyziky a chemie dochází v dnešní době k úpravám léčebných procesů, aby se zefektivnil přínos pro tělo i duši Klimatologie to je nauka o klimatu a klimatoterapie je pak používání klimatu k lékařským a zdravotnickým účelům. a) Heliologie je věda o slunci; helioterapie předpokládá využití slunečních paprsků na podporu lékařských a zdravotnických účelů. b) Aerologie je nauka o ovzduší; aeroterapie se zabývá použitím vzduchu pro léčebné účely. c) Thalassologie je nauka o moři; thalassoterapie je léčba pomocí přímořského klimatu a koupání ve spojení s opalováním. 3. Dietetika je nauka o výživě; dietní léčba je použití korekce výživy v souladu s lékařskými a zdravotnickými účely. 4. Kineziterapie je léčba pomocí pohybu, například pomocí léčebné gymnastiky. 5. Přeformované fyzikální faktory jsou umělými faktory. Fyzikální terapie předpokládá použití předem vytvořených fyzikálních faktorů pro terapeutické účely. Vzhledem k tomu, že lázeňství se týká teoretických i praktických problémů resortu a lázeňských středisek, je vhodné zmínit některé související definice. Letovisko (lázeňské středisko) je ucelené území s přírodními léčivými zdroji, používané k lékařským účelům. Léčivé vlastnosti přírodních objektů a podmínek jsou stanoveny na základě vědeckých výzkumů, dlouhodobé praxe a jsou schvalovány státními výkonnými orgány, které mají na starosti sféru zdravotnictví. V závislosti na zeměpisné poloze a klimatických podmínkách může charakter rekreační oblasti obsahovat jeden nebo více fyzických terapeutických faktorů. Na základě povahy přírodních faktorů se lázeňská střediska dělí na tyto druhy: 5 a) Klimato-terapeutická, jejichž hlavními terapeutickými faktory jsou jednotlivé složky klimatu; podle klimatických pásem taková střediska 4 JANDOVÁ, D Balneologie. Praha: Grada Publishing, s JANDOVÁ, D Balneologie. Praha: Grada Publishing, s

14 jsou rozdělena do několika skupin: rovinná, stepní, horská, pobřežní a další; b) Balneologická, jejichž hlavním léčebným faktorem je minerální voda různých typů; c) Střediska s léčebným blátem jako hlavním léčebným faktorem; d) Smíšená, v jejichž rámci se používá komplex zdravotních faktorů. V rámci lázeňské infrastruktury by tento pojem měl být chápán jako systém materiálních předmětů a aktivit, vykonávajících a poskytujících zdravotnické služby pro obyvatelstvo a podporujících zlepšení zdraví obyvatel. Lázeňská infrastruktura zahrnuje terapeutická a profylaktická centra, rekreační, kulturní a sportovní zařízení, vyškolený zdravotní a ošetřující personál, atd. Lázeňská infrastruktura je v určitém smyslu subsystémem sociální infrastruktury, ale má také svůj vlastní subsystém, který obsahuje systém pomocných oborů - komunikace, silnice, dopravu a další Historie lázeňství Je třeba uvést, že historii lázeňství a lázeňské medicíny nelze posuzovat odděleně, protože tato lékařská disciplína vytvořila teoretický základ pro lékařskou a zdravotnickou aplikaci přírodních faktorů, zatímco samotné lázeňství jako odvětví činnosti vždy tvořilo organizační a technologickou bázi pro implementaci vědeckých výsledků a léčebných programů. Lázeňství patří mezi nejstarší formy cestovního ruchu, a proto má dlouhou historii vývoje. Při použití chronologického a faktografického přístupu k vývoji lázeňského odvětví lze pojmenovat několik hlavních období jeho vývoje. Zpočátku využití přírodních léčivých faktorů mělo spontánně empirický charakter. Léčivé vlastnosti mnoha přírodních faktorů jsou známy již od starověku. 6 Proto, pokud chceme dodržovat zákony chronografie, lze předpokládat, že první lázeňská střediska byla udělena člověku samotnou přírodou. Mnoho léčivých pramenů a lázní bylo výtvorem přírody: například v slavných italských termálních lázních (Monsummano Terme, Montegrofto Terme, Montecatinae Terme) ještě od doby starověkého Římu existovala přírodní termální léčebná střediska, protože v 6 KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s

15 těchto místech horké vodní zdroje naplňují četné jeskyně párou. "Kouzelné" zdroje a další léčivé faktory se často stávaly základem lékařských záhad chrámů, které byly předmětem náboženského kultu. V dochovaných památkách umění můžeme objevit zobrazené důkazy využívání termálních minerálních vod pro náboženské obřady a následné demonstrace "uzdravení" nemocných. Nejstarší důkazy existence lázeňského zařízení byly nalezeny ve městě Mohendžodáro v Pákistánu., kdy se odhalila existence civilizace z doby 5 tisíc let před n. l. V ruinách města byly nalezeny zbytky lázní, bazénů a obchodů, které prodávaly pitnou vodu v zvláštním nádobí. V této souvislosti vznik základních hygienických postupů a vznik primitivní společnosti by měly být považovány za první krok v rozvoji rekreace a lázeňského cestovního ruchu. V primitivní společnosti začíná vytvoření lidského kolektivu, vznikají a rozvíjejí se morální a etické koncepty. Začínají se rozvíjet základní dovednosti hygieny a sanitace (hygiena stravování, hygiena odívání, pravidla osobní a veřejné hygieny). Začaly se tvořit základní principy organizace domácnosti, začaly se používat zdroje tekoucí vody. Zvyk koupání, který vznikl v Indii a na Blízkém východě a později převzal formu povinného náboženského obřadu, se dá vysvětlit čistě hygienickými důvody. Očišťování v podobě plavání a koupání v rámci náboženských oslav, během rekonvalescence z nemoci, dotknutí se něčeho "nečistého", atd. je popsáno v mnoha posvátných knihách. Egyptští kněží léčili lidi pomocí koupelí různé teploty, jak je popsáno v jednom z nejstarších papyrů objeveném během archeologických vykopávek. Archeologové tvrdí, že obyvatelé naší planety již v době bronzové věděli o léčivých vlastnostech minerální vody, protože v blízkosti známého letoviska oblasti Saint Moritz, jež se nachází ve švýcarských Alpách, byly nalezeny ruiny balneologických zařízení na bázi zdrojů s železitými minerálními prameny. 7 Léčivé vlastnosti podzemních vod jsou zmíněny v knihách Starého a Nového zákona, v nichž zejména je popsána koupel v Siloamu a posvátné jezero Betseda nedaleko Jeruzaléma, které se považovalo za místo léčení postižených a nemocných. Siloamský minerální pramen byl charakterizován opakujícími se dávkami vodních přídělů, které se 7 KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s

16 vyskytují v nepravidelných intervalech. Na tyto gejzíry vody čekalo velké množství lidí. První známky považování léčby vodou za lékařský obor se týkají 16. století: známý vědec Fallopian ( ) zvěčnil své jméno v anatomii a vytvořil soubor přednášek, ve kterém uvedl základy fyzikálního a chemického složení přírodních vod a možnosti jejich využití pro terapeutické účely. Konkrétně Fallopian snížil maximální dávku minerální vody pro domácí spotřebu na sklenic. Hluboké výzkumy fyzického a chemického složení minerálních vod na tehdejší dobu byly provedeny lékárníkem Turneisserem ( ), který odpařoval minerální vodu, rozpouštěl sraženiny, výsledný roztok podroboval krystalizaci na brčku, na základě čehož se následně určovala specifika krystalů a obsah některých solí ve vodě. 8 Jeho metoda vyšetřování se zdá být prototypem spektrální analýzy. Teprve v dalším století použil badatel Duclos chemikálie a zvětšovací lupy pro studium krystalů minerální vody po odpařování. To znamená, že vznikl vědecký přístup k balneologické disciplíně a lázeňství jako celku. Pokud jde o vědecké lázeňství, základní výzkumy provedené v oboru vědeckého lázeňství se uskutečnily v 18. století pod vedením německého vědce F. Hoffmanna, který studoval chemické složení minerálních vod. Od konce 18. století v mnoha evropských zemích začalo být široce používáno léčení bahnem, ale až na začátku 19. století tento směr lázeňství začal být realizován pod lékařským dohledem. V roce 1822 švédský chemik J. J. Berzelius jako první uskutečnil přesné chemické analýzy vodních zdrojů Karlových Varů a vyvinul metodu pro stanovení složení minerálních vod. Ke konci 19. století na základě provedených studií v rámci takových disciplín jako hydrogeologie, mikrobiologie a fyzikální chemie minerálních vod a léčivých bahen a geografie byly učiněny pokusy poskytnout vědecké zdůvodnění pro lázeňství a prokázat nezbytnost rozvoje vědy o rekreační činnosti. Kliniko-fyziologické základy balneoklimatologie byly položeny v 18. století R. Russellem (Velká Británie), v 19. a na počátku 20. století. O. Liebreichem a K. Grѐdelem (Německo), Charlesem L. Durand-Fardelem (Francie), Frugoni a L. Devotem (Itálie), atd. 9 8 KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s KŘÍŽEK, V Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, s

17 1.1.3 Moderní tendence lázeňství Jak již bylo zmíněno, hlavní zvláštností léčby v lázeňském prostředí je používání velmi účinných přírodních léčivých faktorů. Tento základ se neměnil po celou dobu vývoje lázeňství jako druhu ekonomické činnosti. Nicméně v každé etapě vývoje existovaly charakteristické příznaky či tendence, které se odvozovaly z obecného rozvoje vědy, stejně jako sociálních a kulturních podmínek doby, a určovaly vývoj daného odvětví. V současné době spolu s přírodními faktory ve střediscích jsou tak široce používány přeformované metody fyzioterapie. Kromě klasických metod hydroterapie, elektroterapie a světelné terapie v lázeňské praxi se používá hyperbarická oxygenoterapie, ozonová terapie, zvláště v rámci léčby okluzivního vaskulárního onemocnění, suché koupele uhličité, laserová terapie a použití solí z Mrtvého moře v čisté formě a v kombinaci s umělým radonem. Nejvíce slibné ve sféře lázeňské léčby jsou dnes metody, které využívají uměle simulované přírodní faktory. 10 Jde například o galoterapii (ošetření v kontrolovaném dýchacím prostředí umělého mikroklimatu solných jeskyní), speleoterapii (působení na organismus mikroklimatu krasových jeskyní); normobarickou intervalovou hypoxiterapii (intervalový hypoxický trénink, v jehož rámci za normálního atmosférického tlaku se intermitentní hypoxické intervaly střídají s obdobími normoxickými) či léčbu pacientů za pomocí výběru specifických léčivých rostlin a bylin. Široce se používají v praxi také všechny ostatní druhy nefarmakologické léčby. To platí především pro psychoterapii. Nejsložitější z jejích druhů, zejména hypnoterapie, autotrénink, jsou prováděny výhradně odborným psychoterapeutem, ale je potřeba si uvědomit, že práce všech zdravotnických pracovníků by měla přispívat k plnění psychoterapeutických cílů. Dokonce celá atmosféra lázeňského střediska by měla mít pozitivní vliv na psychiku pacienta. V posledních letech se na celém světě ukazuje tendence lidí věnovat větší pozornost svému zdraví s cílem zabránit možnému vypuknutí zdravotních problémů. Proto je patrný zájem o zdravý životní styl a sport, kterým se v rámci 10 HALL, C. M Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. New York: Routledge, s

18 lázeňských středisek dnes přikládá velký význam, a vytvářejí se všude příznivé podmínky pro tyto aktivity. Nicméně odpočinek v rekreačních střediscích slouží nejenom k lékařským účelům, ale také poskytuje bohatou paletu animačních a zábavních aktivit pro volný čas. Takový program je schopen pozvednout životní styl pacientů a naplnit jejich duševní a citové potřeby. Historicky je známo, že v minulosti v populárních letoviscích Evropy se budovaly parky, kde se konaly různorodá představení, maškarní bály a další zábavy. Později se populárními staly taneční a filmové večery, setkání s významnými osobnostmi kultury, poznávací výlety do přírodních a historických památek. V současné době se zájem o animační aktivity v rekreačních střediscích nejenže nesnížil, ale získal ještě větší význam. Dnes při výběru místa k pobytu v resortech jsou lidé vedeni jak zdravotními předpisy a léčivými faktory, tak i nabídkou sportovních a animačních služeb, která je k dispozici v daném lázeňském středisku. Tato skutečnost nutí moderní střediska dbát nejenom na zlepšení lékařské péče, ale také věnovat velkou pozornost trávení volného času rekreantů. 1.2 Lázně ve Francii Protože téma této bakalářské práce se týká především lázeňství a moderních tendencí ve Francii, je nutné obecně vysvětlit a poskytnout úvodní informace ohledně geografie lázeňství ve Francii, hlavních centrech pro lázně a wellness ve Francii a historii lázeňství ve Francii. Francie je řazena k lázeňským velmocím stejně jako například Itálie, Maďarsko, Česká republika atd. Lázeňský potenciál Francie obsahuje sbírku všech zjištěných a zaznamenaných přírodních léčivých zdrojů, stejně jako všech zmíněných skupin lázní a rekreačních oblastí. Francie je známá různorodostí své nabídky lázeňské turistiky. V zemi se nabízejí elitní a cenově dostupná, komplexní a speciální lázeňská střediska. Ve Francii se léčebné procedury provádějí pomocí minerální vody, bláta, klimatu, mořských řas a dalších přírodních faktorů. Lázně se nacházejí na pobřeží oceánu, v samém srdci země, a dokonce i na břehu Ženevského jezera. V závislosti na cíli mají různá střediska následující funkce: a) Lázeňská léčba; 18

19 b) Léčebná rehabilitace pacientů; c) Lékařská rehabilitace osob s premorbidními a donozologickými formy a stavy; d) Wellness dovolená a prevence nemocí; e) Kulturní, vzdělávací a zábavní funkce. Zatímco první tři funkce jsou základem lázeňské terapie, tj. terapeutického využití přírodních fyzikálních faktorů, wellness dovolená předpokládá pobyt zdravých jedinců v areálech, kteří nevyžadují zvláštní lékařskou péči či lékařský dohled. Hlavními wellness faktory jsou tělesná kultura a sport, proximální a distální cestovní ruch, přírodní léčivé faktory používané pro zpevnění těla, stejně jako kulturně-sociální program. Zdravotní (terapeutický) cestovní ruch je dočasné vycestování z místa trvalého bydliště se zdravotnickými účely. Co se týče doby trvání takového pobytu, může jít o krátkodobý pobyt (méně než 7 dní) nebo dlouhodobý (více než 7 dní) Geografie lázní ve Francii Lázně se nacházejí v lázeňských oblastech, tedy v místech, která mají přírodní léčivé zdroje, vhodné pro léčbu a prevenci nemocí. Pro co nejefektivnější využití těchto ploch pro léčivé a rekreační účely je potřebné vytvoření efektivní infrastruktury. Ve Francii je několik oblastí s lázněmi, které jsou zaměřené na konkrétní oblasti lázeňské medicíny. Jmenujme nejvýznamnější regiony Francie, do nichž náleží vyhlášená lázeňská města. Nejpočetnější výskyt lázeňských měst je směrem od východu až po jihozápad Francie. Dále se zaměřím na nejvíce významné regiony, v nichž se nabízí tradiční a moderní lázeňská péče. 19

20 Obrázek 1: Lázeňské regiony ve Francii Region Rhone-Alpes Region Rhóne-Alpes se nachází na východě až jihovýchodě Francie. Na území tohoto regionu se vyskytují města Aix-les-Bains, Vals-les-Bains a Evian-les-Bains. Jih Francie náleží regionu Midi Pyrénées, kde můžeme jmenovat taková města jako Luchon, Ax-les-Thermes, Bagnéres-de-Biggore nebo Baréges. Region Rhóne-Alpes má lázně zaměřené především na léčbu a pomoc diabetikům. Region Rhone-Alpes je také znám svou minerální vodou. Středisko Evian se nachází na břehu Ženevského jezera, na úpatí Alp, na hranici Francie a Švýcarska. Jde o klasické lázeňské středisko "na vodách": minerální vody, léčebné procedury, psychický klid a relaxace. Minerální voda Evian, známá po celém světě pro své léčivé vlastnosti, pomáhá při léčbě močových kamenů, 20

21 podporuje přirozenou očistu těla, přispívá ke ztrátě nadváhy, zlepšuje látkovou výměnu a má také skvělé kosmetické vlastnosti. Zájem návštěvníků je připisován především oblasti města Aix-les-Bains. Ve městě Vals-les-Bains je až 188 aktivních pramenů minerálních vod. Bohužel celý region trápí celkový klesající zájem o služby poskytované odborníky v lázeňství; tento negativní jev se snaží kompenzovat nabídkou wellness (krátkodobé lázně, zaměřené na očistu a odpočinek těla i duše) a SPA služeb, které jsou v dnešní době velmi populární. 11 Lázeňské procedury ve zdravotních centrech letoviska jsou známé speciálními typy masáží: thajskými, shiatsu, Laos, Reiki, reflexogenními a jinými. Všechny postupy se provádějí na základě čerstvé vody s různými přísadami (éterické oleje, suché řasy, mořské soli, dovážená bláta, atd.). Velká pozornost je věnována také fyzioterapeutickým metodám (mechanická lymfodrenáž, masáž proti celulitidě, elektroprocedury) a samozřejmě kosmetickým programům, které zaujímají v daném lázeňském středisku čestné místo. Hlavní specializace střediska Evian-les-Baines: a) Nemoci močové a pohlavní soustavy (urolitiázy); b) Nemoci trávicího ústrojí; c) Endokrinní, výživné a metabolické poruchy; d) Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně; e) Wellness programy: krása, hubnutí, očista těla; f) Rehabilitační programy; g) Antistresové programy, chronický únavový syndrom. Hlavním přírodním léčebným faktorem v daném lázeňském středisku je minerální voda. Přírodní voda Evian je nízko mineralizovaná (mineralizace mg/l, ph = 7,2) minerální voda hydrogenuhličitanového typu s nízkým obsahem vápníku, hořčíku a sodíku. Evian minerální voda se odlišuje: a) Čistotou; b) Lehkostí, tj. obsahem minerálních látek v malých množstvích, 11 RhoneAlpes. Úvodní stránka. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <www.rhonealpes.fr>. 21

22 c) Obsahem minerálních látek v optimálním množství pro jejich absorbaci, preventivní a terapeutické účinky na tělo. Voda může být doporučena pro všechny druhy diet a pro lidi všech věkových kategorií, včetně kojících matek a dětí. Aix-les-Bains je dalším známým francouzským lázeňským centrem. Jde o balneoterapeutické podhorské klimatické středisko, které se nachází v zalesněné oblasti v nadmořské výšce 265 m. Středisko se nachází v centru olympijského Savoy, tři hodiny jízdy od Paříže, na břehu jezera Bourget, největšího přírodního jezera ve Francii, na úpatí Savojských Alp. Aix-les-Bains je nejstarší město Savoye, hlavní město evropské floristiky a jedním z nejznámějších termálních lázeňských středisek ve Francii. Město bylo založeno Římany, o čemž svědčí četné historické a architektonické památky, mezi nimiž jsou staré jeskyně, kde byly objeveny minerální prameny. Aix-les-Bains je dnes jedním z nejvíce přístupných a demokratických francouzských spa resortů. Mohou za to příznivé ceny za ubytování, léčbu a související zdravotní programy, což následně činí z těchto lázní ideální variantu pro dlouhodobou léčbu a odpočinek. Středisko má mírné, teplé, suché klima, s průměrnou teplotou července - 21 C. Termální (19,5-44,7 C) sulfidové (hydrogenuhličitan vápenatý a sodný, magnesium) vody z minerálních pramenů jsou využívány především pro zavlažování, sprchy a vany. Hlavními indikacemi pro léčbu v daném regionu jsou: a) ORL onemocnění: chronická onemocnění uší, nosu a krku; b) Zubní onemocnění, chronická onemocnění dutiny ústní; c) Onemocnění dýchacích cest; d) Nemoci svalové a kosterní soustavy; e) Funkční poruchy nervového systému. Tak například lékařské procedury termálního centra Marlioz zahrnují pití, zavlažování nosní dutiny a úst, sprchu pro horní cesty dýchací, inhalace, aerosol, foukání Eustachovy trubice, výplach sinusových dutin. Wellness centrum Aguascience nabízí perličkové koupele, terapii mořskými řasami, jet sprchu, tlakovou terapii, cvičení v bazénu a různé druhy masáží. Je třeba poznamenat, že 22

Ceník lázeňských procedur

Ceník lázeňských procedur Ceník lázeňských procedur POZNÁMKY K léčebným procedurám, které nejsou součástí Vašeho lázeňského programu a vyžadují předpis od lékaře, je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku (viz níže). Ceny

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště Vstupné pro 1 osobu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

HOTEL OLYMPIA - ceník pro individuální klientelu 2014

HOTEL OLYMPIA - ceník pro individuální klientelu 2014 Víkendový pobyt - cena pro 1 osobu / 2 noci Relaxační pobyt pro dvě osoby - cena pro 1 osobu / 2 noci Víkendový pobyt (2noci) Relaxační pobyt pro dvě osoby (2noci) - Balíček je možno objednat pouze pro

Více

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 6 - denní zájezd Hotel nabízí hostům především neomezený vstup do termálních bazénů, zážitkových bazénů včetně plaveckého jakož i do celého Wellness. Samozřejmostí

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary PACKAGE 2010 Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary BEAUTY JEDNODENNÍ BALÍČKY bez ubytování 1. Den pro sebe (1 den) welcome drink 1x oběd formou bufetu 1x bylinná koupel s přísadou 1x masáž šíje

Více

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Základní vstupenky LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Dospělí Studenti (6-18) VSTUPENKY Děti (3-6) Rodinná (2 + 2 studenti) 3 hodinová 01.01.-03-27. 1650.- 1150.- 500.- 4800.- 1250.- 03.28.-04-30., 09.30.-

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Léčení těla fyzioterapie

Léčení těla fyzioterapie Léčení těla fyzioterapie Obsah Léčení těla fyzioterapie... 3 Speciální ošetření... 3 Masáže... 3 Speciální masáže... 4 Léčení duše... 6 Rozvoj osobnosti semináře... 6 Denní lázně balneoterapie... 7 Detoxikace

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo.

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. WellnessSpa Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. masáže sauna whirpool Příjemné prostředí našeho hotelového wellness Vás překvapí

Více

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY:

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: 1. Ajurvédský omlazující balíček: (Ayurvedic Rejuvenation Therapy) Určený k celkové regeneraci vašeho těla a zbystření vaší mysli. Zahrnuje v sobě kombinace kterýkoli

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Ceník Wellness procedur 2016

Ceník Wellness procedur 2016 Ceník Wellness procedur 2016 Ceník Wellness 2016 Masáže Masáž částečná záda, šíje 20 Min. 400,- Kč Masáž částečná záda, šíje, dolní končetiny 40 Min. 690,- Kč Dokoupení aromatického oleje (levandule, meduňka,

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 NÁZEV ČAS CENA částečný celotělový společný reflexní hydromasáž + Ošetření konopným balzámem Peeling TŘTINOVÝ CUKR Peeling

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz INFINIT_KARTA.indd 1 21.1.2014 17:51:32 INFINIT MAXIMUS VSTUP DO WELLNESS vstup zahrnuje vyhřívané vnitřní a venkovní bazény & saunový svět

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červen 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Pilates - pomůže Vám lépe vypadat, lépe se pohybovat. ROZHOVOR aneb PŘEDSTAVUJEME... V tomto čísle

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

VÍTEJTE Cítíte, že se vám již nedostává potřebné energie? Je jen na vás, jakou cestu si vyberete k jejímu obnovení. Tree of Life představuje ideální místo k regeneraci organismu a obnovení duševní rovnováhy.

Více

Češi čím dál více fandí maďarským lázním

Češi čím dál více fandí maďarským lázním Češi čím dál více fandí maďarským lázním By WP admin on Úno 19, 2013 in Lázně, Wellness centra Teplé prameny, wellness služby, úžasná gastronomie. V posledních letech Češi mění některé své prázdninové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu. od 1.

H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu. od 1. H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. CENÍK od 1. leden 2014 Lázně Vstupné za 1 osobu Celodenní

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Léčebné a relaxační pobyty. Mariánské Lázně

Léčebné a relaxační pobyty. Mariánské Lázně Léčebné a relaxační pobyty Mariánské Lázně LÉČEBNÉ INDIKACE NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů),

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Umění odpočívat, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Umění odpočívat, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Umění odpočívat, wellness nebo lázeňská péče PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Správně odpočívat je věda. Odpočinek je důležitý pro imunitu, srdce i mozek. Většina lidí si v dnešní době na odpočinek vyhrazuje

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky. Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Název: Francie - turistická velmoc

Název: Francie - turistická velmoc Název: Francie - turistická velmoc Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, dějiny umění Ročník: 5. ročník

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více